Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\07E464739B0BFFD946A9BC1E96AB6D75\8.100.25984\filb9607a353d850c95aaf28df92c193911 Base=0x140000000 SHA-256=14B6640087CF742EC4B578A8566D76E5567F02AA3D1BCC339A2A33D7C8AC3530
PDB: MakeAppx.pdb GUID={19C85168-B3F1-472B-8930403D04829B37} Age=1

1615 located named symbols:
0x140017F60: "no-bok" ??_C@_1O@OCMENMD@?$AAn?$AAo?$AA?9?$AAb?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x140005CF0: "gif" ??_C@_17HBEFHPHJ@?$AAg?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x1400022B0: "__cdecl _newclmap" __newclmap
0x140002778: "Wednesday" ??_C@_1BE@EBOGMDOH@?$AAW?$AAe?$AAd?$AAn?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x14002A1F0: "__cdecl _updatetlocinfo" __updatetlocinfo
0x140024240: bsearch_internal
0x1400096E0: ".com" ??_C@_19CDGLJBOD@?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x140006718: "payloadFiles->GetHasCurrent(&has" ??_C@_0CJ@HEHFDJMP@payloadFiles?9?$DOGetHasCurrent?$CI?$CGhas@
0x140017DF0: "jbo" ??_C@_17PNIPNFOB@?$AAj?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x14000AA10: "(StringCchCatW(outputBuffer, qua" ??_C@_0ED@HFBJADA@?$CIStringCchCatW?$CIoutputBuffer?0?5qua@
0x14002EA74: "__cdecl fclose_nolock" _fclose_nolock
0x1400134D0: "qut" ??_C@_17EFJFBKCB@?$AAq?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1400284A0: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x14000D340: "reinterpret_cast<UnpackMethod>(G" ??_C@_0GE@CJBLKHNM@reinterpret_cast?$DMUnpackMethod?$DO?$CIG@
0x14000AB38: "(mxWriter->SetEncoding(L"UTF-8")" ??_C@_0CC@LFJDOOEE@?$CImxWriter?9?$DOSetEncoding?$CIL?$CCUTF?98?$CC?$CJ@
0x140031EB0: "__cdecl cfltcvt_tab" _cfltcvt_tab
0x140004F98: "pdf" ??_C@_17LLKFFEJF@?$AAp?$AAd?$AAf?$AA?$AA@
0x140028670: vwprintf_helper
0x140017E88: "i-hak" ??_C@_1M@KHPDPAJK@?$AAi?$AA?9?$AAh?$AAa?$AAk?$AA?$AA@
0x14000CAC0: "r" ??_C@_13BPINEIPE@?$AAr?$AA?$AA@
0x14000DAE0: "opcFactory->CreateStreamOnFile( " ??_C@_0GO@PLINIIJI@opcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI?5@
0x14000B720: "(WritePropertyValue(mxWriter, ap" ??_C@_0GF@LCCAHDFF@?$CIWritePropertyValue?$CImxWriter?0?5ap@
0x140009038: "explorer.burnselection" ??_C@_1CO@ICOJHJOM@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAb?$AAu?$AAr?$AAn?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140037000: "__cdecl _imp_IsTextUnicode" __imp_IsTextUnicode
0x14002AFB0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x14000B200: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FK@CPLPCBGB@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x1400294D0: "__cdecl get_errno_from_oserr" _get_errno_from_oserr
0x1400065D8: "walker->GetNext(&filePath)" ??_C@_0BL@FDBMFIJD@walker?9?$DOGetNext?$CI?$CGfilePath?$CJ?$AA@
0x140005AA0: "h" ??_C@_13CACJPPAP@?$AAh?$AA?$AA@
0x140001878: "Runtime Error! Program: " ??_C@_0BK@OFGJDLJJ@Runtime?5Error?$CB?6?6Program?3?5?$AA@
0x14002E564: "__cdecl calloc_impl" _calloc_impl
0x140008FF0: "explorer.assocprotocol.search-ms" ??_C@_1EC@HBEJPCIH@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAo?$AAc?$AAo?$AAl?$AA?4?$AAs?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?9?$AAm?$AAs@
0x1400235B8: Bcp47IsWellFormed
0x140019B60: "lpt5" ??_C@_19CMLIKFKD@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA5?$AA?$AA@
0x14000AEC8: "(manifestReader->GetPackageId(&a" ??_C@_0CO@LOFFLIBH@?$CImanifestReader?9?$DOGetPackageId?$CI?$CGa@
0x140020C64: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionsForManifestGeneration(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64,bool * __ptr64)" ?ProcessOptionsForManifestGeneration@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJAEBVParameterParser@1234@PEAUManifestResourceInfo@1234@PEA_N@Z
0x14002ABBC: "__cdecl iswctype_l" _iswctype_l
0x140024068: CompareRegionTags
0x14001F2A8: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x140037358: "__cdecl _imp_CoInitializeEx" __imp_CoInitializeEx
0x140017E38: "ami" ??_C@_17HENICELO@?$AAa?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x140005DF8: "wmf" ??_C@_17JGGPAMEE@?$AAw?$AAm?$AAf?$AA?$AA@
0x14000CB30: "SHA384" ??_C@_1O@KOBLHLEG@?$AAS?$AAH?$AAA?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x14000CAE0: "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc" ??_C@_1FA@MMCKNFIG@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAw?$AAw?$AAw?$AA?4?$AAw?$AA3?$AA?4?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?1?$AA2?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?1?$AA0?$AA4?$AA?1?$AAx?$AAm?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc@
0x1400370B8: "__cdecl _imp_CompareStringOrdinal" __imp_CompareStringOrdinal
0x140017EB8: "tlh" ??_C@_17DDGDKPDB@?$AAt?$AAl?$AAh?$AA?$AA@
0x1400373D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x140031D30: "__cdecl _ptmbcinfo" __ptmbcinfo
0x140019F2C: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteHResultText(long)" ?WriteHResultText@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAXJ@Z
0x140023500: "public: long __cdecl Common::StringBuffer::SetValueFromString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetValueFromString@StringBuffer@Common@@QEAAJPEBG@Z
0x140012BD0: "Option /o specified, existing fi" ??_C@_1HE@JKNKCLEA@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi@
0x1400370D0: "__cdecl _imp_VirtualProtect" __imp_VirtualProtect
0x140027E68: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x14001A0AC: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteFailure(bool,long,char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteFailure@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAX_NJPEBDPEBG@Z
0x140004C30: "application/vnd.ms-cab-compresse" ??_C@_1EE@JHCADKNF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAc?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe@
0x140002810: "Sep" ??_C@_17HCHCOKMG@?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x14002639C: "private: static unsigned long __cdecl Common::UInt32::Encode(unsigned long,unsigned char * __ptr64 const)" ?Encode@UInt32@Common@@CAKKQEAE@Z
0x1400060D0: "this->NextRawLine(&rawLine, &raw" ??_C@_0CI@KHMCOGKP@this?9?$DONextRawLine?$CI?$CGrawLine?0?5?$CGraw@
0x1400025CC: "Thu" ??_C@_03IOFIKPDN@Thu?$AA@
0x140019A78: "prn" ??_C@_17KLJOJNPM@?$AAp?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x140009800: ".ps1" ??_C@_19CEJANFNB@?$AA?4?$AAp?$AAs?$AA1?$AA?$AA@
0x14002CAF8: "__cdecl fcloseall" _fcloseall
0x140008770: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1KG@ECIMHGDG@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140001320: "R6008 - not enough space for ar" ??_C@_0CK@KMMJOAPP@R6008?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5ar@
0x140002728: "Wed" ??_C@_17CJEDCEPE@?$AAW?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140031070: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140037200: "__cdecl _imp_FreeEnvironmentStringsW" __imp_FreeEnvironmentStringsW
0x14000CA90: "v" ??_C@_13JAOPNPKD@?$AAv?$AA?$AA@
0x140037110: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x14002A614: "__cdecl _updatetmbcinfo" __updatetmbcinfo
0x140002CD0: "The package content is corrupt. " ??_C@_1EC@PDGIOHPC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AAu?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?6@
0x14001E428: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WriteIdentityElement(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,struct IAppxManifestReader * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteIdentityElement@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@PEAUIAppxManifestReader@@PEBG@Z
0x14000C470: "(this->outputContentHandler->sta" ??_C@_0IN@CIJBBKEM@?$CIthis?9?$DOoutputContentHandler?9?$DOsta@
0x1400267F8: "__cdecl getwche" _getwche
0x140011DB8: "The output path is too long. " ??_C@_1DM@OIKFGDAE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140005A60: "text/css" ??_C@_1BC@PDEILLIN@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAc?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140001508: "R6025 - pure virtual function c" ??_C@_0CG@IOHKGFNJ@R6025?$AN?6?9?5pure?5virtual?5function?5c@
0x14000CD10: "(ProcessOptionsForInputContent(p" ??_C@_0GL@BFFPEGAF@?$CIProcessOptionsForInputContent?$CIp@
0x14001EA00: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WriteResourcesElement(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,class Common::Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> > const & __ptr64)" ?WriteResourcesElement@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@AEBV?$Array@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V12345@@Common@@VNoKey@7@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@7@@Common@@@Z
0x140005D50: "jpg" ??_C@_17HGCFFOJO@?$AAj?$AAp?$AAg?$AA?$AA@
0x140001CD8: "GetActiveWindow" ??_C@_0BA@HNOPNCHB@GetActiveWindow?$AA@
0x140012CC0: "Option /v specified, switching t" ??_C@_1GG@DOACAFFM@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAv?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAs?$AAw?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt@
0x14000A0F0: "Manifest validation error: Line " ??_C@_1BBC@PMLDDLAM@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5@
0x140002AF8: "MakeAppx : warning: " ??_C@_1CK@KNINNBPI@?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AA?3?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140017E10: "en-GB-oed" ??_C@_1BE@LDAOBHBJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?9?$AAo?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14002CAE8: mbtowc
0x140037268: "__cdecl _imp_LCMapStringW" __imp_LCMapStringW
0x140034450: "__cdecl cflush" _cflush
0x14000E538: "__cdecl GUID_beb94909_e451_438b_b5a7_d79e767b75d8" _GUID_beb94909_e451_438b_b5a7_d79e767b75d8
0x140037170: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x140007130: "You must specify a ResourceDimen" ??_C@_1NG@EMNFFHPC@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAD?$AAi?$AAm?$AAe?$AAn@
0x14002B138: "__cdecl initp_misc_rand_s" _initp_misc_rand_s
0x140008660: "m:Applications/m:Application/m:V" ??_C@_1HK@PKCAGIPN@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAV@
0x140002950: "HH:mm:ss" ??_C@_1BC@GDGBMEMK@?$AAH?$AAH?$AA?3?$AAm?$AAm?$AA?3?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400056E0: "xlt" ??_C@_17HOADFCFJ@?$AAx?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140019D98: "xmldecl-version" ??_C@_1CA@MPOGBFHF@?$AAx?$AAm?$AAl?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AA?9?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400088B0: "(manifestReader.As(&manifestRead" ??_C@_0CN@CEIOLKMJ@?$CImanifestReader?4As?$CI?$CGmanifestRead@
0x1400275FC: "__cdecl c_exit" _c_exit
0x140008F00: "explorer.assocactionid.closesess" ??_C@_1EI@CFCHOPN@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAd?$AA?4?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAs?$AAe?$AAs?$AAs@
0x140009690: ".appx" ??_C@_1M@ECPGEKBK@?$AA?4?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?$AA@
0x14000D080: "(CreateTempFilePath(outputPath, " ??_C@_0DC@DEHLIFHP@?$CICreateTempFilePath?$CIoutputPath?0?5@
0x140005D38: "image/jpeg" ??_C@_1BG@BIJOLBJP@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAj?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x14000D170: "(CoCreateInstance( __uuidof(Appx" ??_C@_0JP@GIHEDJJD@?$CICoCreateInstance?$CI?5__uuidof?$CIAppx@
0x140013058: "Bundle extraction failed. " ??_C@_1DG@HCAPIPDC@?$AAB?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001AF04: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader>(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VTextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVTextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Z
0x140005C90: "wma" ??_C@_17LLIDEPN@?$AAw?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x1400029D0: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x140006180: "MultiByteToWideChar( 65001, 0, r" ??_C@_0HA@DLFBHIAG@MultiByteToWideChar?$CI?565001?0?50?0?5r@
0x140037040: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x14002C4D0: "__cdecl fflush_nolock" _fflush_nolock
0x1400061F0: "(AppendBuffer(this->bufferOffset" ??_C@_0EI@BFLMNHMB@?$CIAppendBuffer?$CIthis?9?$DObufferOffset@
0x1400193F0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::Language" ?Language@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140018028: "zh-min" ??_C@_1O@DNANBGLI@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140010E40: " /h <algorithm ID>: Specifies" ??_C@_1BGE@PGHJCLNB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAh?$AA?5?$AA?$DM?$AAa?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?$DO?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAs@
0x1400081E0: "Content" ??_C@_1BA@LONCKALH@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400068D0: "FAILED(resourceIdString.SetValue" ??_C@_0CN@FLECLIHB@FAILED?$CIresourceIdString?4SetValue@
0x140019B30: "lpt2" ??_C@_19LBGPJNBK@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA2?$AA?$AA@
0x140005E18: "avi" ??_C@_17BNMJNGOG@?$AAa?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x140004BB8: "application/vnd.ms-appx" ??_C@_1DA@IIALDBBM@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?$AA@
0x140008300: "Logo" ??_C@_19OHIMBKAH@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140002F10: "The file is not a valid app pack" ??_C@_1JG@BAAHEGMD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk@
0x140001868: "runtime error " ??_C@_0P@GGKDKEEG@runtime?5error?5?$AA@
0x140009AA0: "(elementNode->get_attributes(&at" ??_C@_0CO@DAOIOAIJ@?$CIelementNode?9?$DOget_attributes?$CI?$CGat@
0x1400373BC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x140005630: "application/vnd.ms-excel.addin.m" ??_C@_1FO@FDGJCAFP@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?4?$AAa?$AAd?$AAd?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAm@
0x140026E48: "__cdecl vsnwprintf" _vsnwprintf
0x14002792C: exit
0x140012470: "The input path can't be a folder" ??_C@_1EG@GOHGNPGK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr@
0x14002AEC0: "__cdecl initp_eh_hooks" _initp_eh_hooks
0x1400097D0: ".msp" ??_C@_19OAIGMOHD@?$AA?4?$AAm?$AAs?$AAp?$AA?$AA@
0x14000CAB4: "p" ??_C@_13LFIEIAHP@?$AAp?$AA?$AA@
0x140017F00: "i-pwn" ??_C@_1M@OKPMMLLA@?$AAi?$AA?9?$AAp?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x1400025C4: "Tue" ??_C@_03NAGEINEP@Tue?$AA@
0x14000C670: "(this->outputContentHandler->cha" ??_C@_0GJ@OEBMBEKN@?$CIthis?9?$DOoutputContentHandler?9?$DOcha@
0x140008528: "Square70x70Logo" ??_C@_1CA@ILILFKLP@?$AAS?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AAe?$AA7?$AA0?$AAx?$AA7?$AA0?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140007D50: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1GM@HEEGHCIC@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14000E410: "Using "%1" as the manifest for t" ??_C@_1FK@EPFHNDPF@?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt@
0x14000E110: "Overwriting existing file "%1". " ??_C@_1EC@EJFJKMBK@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?4?$AA?6@
0x140033978: "__cdecl winver" _winver
0x1400133A0: "Microsoft (R) MakeAppx Tool vers" ??_C@_1LK@MBDKKAGJ@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AA?$CI?$AAR?$AA?$CJ?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAT?$AAo?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs@
0x1400096C0: ".chm" ??_C@_19DOGOKBFL@?$AA?4?$AAc?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140029F30: "__cdecl _addlocaleref" __addlocaleref
0x1400098C8: ".vbs" ??_C@_19BLGIJNNO@?$AA?4?$AAv?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x140012170: "The mapping file (/f) parameter " ??_C@_1FE@DOFPKCGN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?1?$AAf?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5@
0x140017F88: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x14000264C: "Nov" ??_C@_03JPJOFNIA@Nov?$AA@
0x1400030E0: "The zip archive is missing the e" ??_C@_1IC@FJPNIPGI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe@
0x140001040: "__cdecl _xp_a" __xp_a
0x14000B190: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0GL@HJENJGO@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140019C00: "com2." ??_C@_1M@LJLLBDFE@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA2?$AA?4?$AA?$AA@
0x140003170: "A zip local file header is longe" ??_C@_1HE@BJGHPIEP@?$AAA?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AAe@
0x140012220: "The content directory (/d) param" ??_C@_1FO@IMNLECCK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA?$CI?$AA?1?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm@
0x140012280: "You can't specify both a content" ??_C@_1JE@MFAIDNNH@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt@
0x1400033F0: "The zip archive may be valid, bu" ??_C@_1ME@DEMNMPPE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAb?$AAu@
0x140008B30: "(ValidateProtocolsExtension(mani" ??_C@_0EL@FCDIEMEA@?$CIValidateProtocolsExtension?$CImani@
0x140008270: "m:Properties/m:Logo" ??_C@_1CI@MCNNJKML@?$AAm?$AA?3?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140019728: "160" ??_C@_17PBLCGPGE@?$AA1?$AA6?$AA0?$AA?$AA@
0x14000C0B0: "(WriteIdentityElement(mxWriter, " ??_C@_0EA@BDDBOOLJ@?$CIWriteIdentityElement?$CImxWriter?0?5@
0x140007E30: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1NE@OKFNMOGA@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14000DEC8: "~%u" ??_C@_17CIIHGHBP@?$AA?$HO?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140004EC0: "application/java" ??_C@_1CC@GAGHKPHI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAj?$AAa?$AAv?$AAa?$AA?$AA@
0x14002CBB0: "__cdecl NLG_Notify" _NLG_Notify
0x14000DE50: "!(GetFileAttributesExW(filePath," ??_C@_0EE@IDLPDKMG@?$CB?$CIGetFileAttributesExW?$CIfilePath?0@
0x14000E620: " Example: -------- MakeAppx " ??_C@_1KA@EKJGHELH@?$AA?6?$AAE?$AAx?$AAa?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5@
0x1400025D0: "Fri" ??_C@_03IDIOELNC@Fri?$AA@
0x14000BBA0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0HB@CPPHLCCK@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140013140: "Use the "%1" command to extract " ??_C@_1MO@BHMLLMGJ@?$AAU?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?5@
0x1400018B0: " " ??_C@_02PHMGELLB@?6?6?$AA@
0x1400092D0: "piffile" ??_C@_1BA@EJFFLJIF@?$AAp?$AAi?$AAf?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140008F50: "explorer.assocactionid.erasedisc" ??_C@_1EC@BEGGFGIN@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAd?$AA?4?$AAe?$AAr?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAc@
0x140037198: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameA" __imp_GetModuleFileNameA
0x140009730: ".exe" ??_C@_19DOGDICKI@?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x1400371B0: "__cdecl _imp_GetFileType" __imp_GetFileType
0x14000CA94: "o" ??_C@_13LNPOMHLG@?$AAo?$AA?$AA@
0x140006788: "(result->files->Insert(fileName," ??_C@_0CM@NENPFGJJ@?$CIresult?9?$DOfiles?9?$DOInsert?$CIfileName?0@
0x14002B148: "__cdecl _get_sigabrt" __get_sigabrt
0x140007340: "m:Applications/m:Application" ??_C@_1DK@KMAMCGLN@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14000DCA0: "Normal" ??_C@_1O@PFKKKDLL@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140021C48: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CreatePackage(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool,bool,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64)" ?CreatePackage@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBGPEAVFileList@1234@0_N2PEAUManifestResourceInfo@1234@@Z
0x14002634C: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::endPrefixMapping(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?endPrefixMapping@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH@Z
0x140009860: ".sys" ??_C@_19DKJJGBOC@?$AA?4?$AAs?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x1400346B0: "void (__cdecl* __ptr64 __pInconsistency)(void)" ?__pInconsistency@@3P6AXXZEA
0x14000CA58: "unpack" ??_C@_1O@JKEMMEN@?$AAu?$AAn?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1400119B0: " /v: Enables verbose output o" ??_C@_1HI@DOCNCIEK@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAv?$AA?3?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAb?$AAo?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAo@
0x140001D40: "char const * const __lookuptable" ?__lookuptable@@3QBDB
0x14000D100: "opcFactory->CreateStreamOnFile( " ??_C@_0GO@CFPFNPFA@opcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI?5@
0x140019C50: "com7." ??_C@_1M@OJHGICOH@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA7?$AA?4?$AA?$AA@
0x140002878: "June" ??_C@_19EPFLPGAP@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14001C700: "void __cdecl Common::DeallocateCoTaskMemAlloc<unsigned short const * __ptr64>(unsigned short const * __ptr64)" ??$DeallocateCoTaskMemAlloc@PEBG@Common@@YAXPEBG@Z
0x140005A50: "cpp" ??_C@_17KEKECKJD@?$AAc?$AAp?$AAp?$AA?$AA@
0x1400271B0: "__cdecl freefls" _freefls
0x14000CCB0: "(ProcessOptionForOutputPath(para" ??_C@_0FN@CPHJDOCL@?$CIProcessOptionForOutputPath?$CIpara@
0x1400027E0: "Mar" ??_C@_17CKNLEDEC@?$AAM?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x14000AA60: "(StringCchCatNW(outputBuffer, qu" ??_C@_0FL@OLLAGKFA@?$CIStringCchCatNW?$CIoutputBuffer?0?5qu@
0x140006368: "(appendedBuffer) == NULL" ??_C@_0BJ@OIAJPJKA@?$CIappendedBuffer?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140004F70: "p7s" ??_C@_17FGHIIJGB@?$AAp?$AA7?$AAs?$AA?$AA@
0x140002638: "Jun" ??_C@_03IDFGHECI@Jun?$AA@
0x14001BA98: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList::CreateFromPackageReader(struct IAppxPackageReader * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateFromPackageReader@FileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEAUIAppxPackageReader@@PEAPEAV12345@@Z
0x14002A6D8: "__cdecl setmbcp" _setmbcp
0x14000F5F0: "Usage: ------ MakeAppx unpac" ??_C@_1CHA@OOEGHNII@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAp?$AAa?$AAc@
0x140005E00: "video/avi" ??_C@_1BE@CCIJAPDC@?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAo?$AA?1?$AAa?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x1400035C0: "File attributes in the central d" ??_C@_1LG@HAIFJLDO@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAd@
0x140037368: ole32_NULL_THUNK_DATA
0x1400371A8: "__cdecl _imp_HeapSetInformation" __imp_HeapSetInformation
0x140009178: "jsefile" ??_C@_1BA@JINKAJDA@?$AAj?$AAs?$AAe?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002D948: "__cdecl _crtLCMapStringA" __crtLCMapStringA
0x1400098F0: ".wsf" ??_C@_19HIIPOLND@?$AA?4?$AAw?$AAs?$AAf?$AA?$AA@
0x140026F4C: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x1400192B0: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400066E8: "packageReader->GetPayloadFiles(&" ??_C@_0CO@PHFNJCGF@packageReader?9?$DOGetPayloadFiles?$CI?$CG@
0x140006FF0: "microsoft.system.package.metadat" ??_C@_1EE@LFJNJEME@?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?4?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?4?$AAm?$AAe?$AAt?$AAa?$AAd?$AAa?$AAt@
0x14002AC7C: "__cdecl _crtLCMapStringW" __crtLCMapStringW
0x140001448: "R6017 - unexpected multithread " ??_C@_0CN@FOLDKNG@R6017?$AN?6?9?5unexpected?5multithread?5@
0x140008BE0: "(GetXmlNodes(manifestRoot, fileX" ??_C@_0FA@PPNMIPKA@?$CIGetXmlNodes?$CImanifestRoot?0?5fileX@
0x140024068: CompareLangTags
0x140025324: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker>(class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@@Z
0x140004F78: "application/pdf" ??_C@_1CA@LNDGMAMI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAp?$AAd?$AAf?$AA?$AA@
0x140002904: "PM" ??_C@_15CLMNNGEL@?$AAP?$AAM?$AA?$AA@
0x140025234: "public: long __cdecl Common::Array<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker> >::Add(class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker * __ptr64) __ptr64" ?Add@?$Array@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@V123@@Common@@VNoKey@5@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@@5@@Common@@QEAAJPEAVSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@@Z
0x1400026A8: "October" ??_C@_07JJNFCEND@October?$AA@
0x1400059A0: "application/xslt+xml" ??_C@_1CK@CFMJBHEN@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AAs?$AAl?$AAt?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x1400134C8: "const Windows::Internal::CLanguage::`vftable'" ??_7CLanguage@Internal@Windows@@6B@
0x140001DA0: "__cdecl _newctype" __newctype
0x140037010: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x14000CFD0: "(StringCchCopyW(result + tokenLe" ??_C@_0FK@BOCNENKP@?$CIStringCchCopyW?$CIresult?5?$CL?5tokenLe@
0x140037180: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x140037140: "__cdecl _imp_DecodePointer" __imp_DecodePointer
0x1400086F0: "m:Applications/m:Application/m2:" ??_C@_1HO@COCBPAEJ@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA2?$AA?3@
0x140009400: "windows." ??_C@_1BC@HDKIMAAP@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x140005900: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1IK@BHMOLBGG@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x140002800: "Jul" ??_C@_17IJPCKHK@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AA?$AA@
0x140017F90: "sgn-BE-FR" ??_C@_1BE@ILEEHPEP@?$AAs?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14000A970: "(SizeTAdd(qualifiedNameLength, w" ??_C@_0EE@OGMCJCGH@?$CISizeTAdd?$CIqualifiedNameLength?0?5w@
0x14000AD50: "(mxAttributes->AddAttribute(L""," ??_C@_0GC@EBMJMOMC@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIL?$CC?$CC?0@
0x140005DC8: "tif" ??_C@_17IDHBEJLB@?$AAt?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x140037050: "__cdecl _imp_SetFilePointer" __imp_SetFilePointer
0x140010B00: " /l: Use this option when fil" ??_C@_1CBO@NDDGLKMA@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAl?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl@
0x140011FC0: "You must specify an output direc" ??_C@_1FI@IPJEHDHO@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc@
0x140019B70: "lpt6" ??_C@_19DOANAKEN@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA6?$AA?$AA@
0x140002830: "January" ??_C@_1BA@EFMEIEBA@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140009420: "(GetXmlNodes(manifestRoot, Proto" ??_C@_0EC@FLBHKABA@?$CIGetXmlNodes?$CImanifestRoot?0?5Proto@
0x140009390: "vbefile" ??_C@_1BA@CCGCDJHM@?$AAv?$AAb?$AAe?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400067F0: "ResourceMetadata" ??_C@_1CC@KEJGEAMJ@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAM?$AAe?$AAt?$AAa?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140006748: "payloadFiles->GetCurrent(&file)" ??_C@_0CA@KKKFPIHC@payloadFiles?9?$DOGetCurrent?$CI?$CGfile?$CJ?$AA@
0x140019600: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::Version" ?Version@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140018008: "cmn" ??_C@_17KLCKBLHK@?$AAc?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x140013540: "ar-ploc-SA" ??_C@_1BG@HLFHBCCF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x140005B98: "audio/x-aiff" ??_C@_1BK@JMCDBIPD@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAa?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14000D910: "(SortFileList(fileList, &fileCou" ??_C@_0DC@FNLMJMJF@?$CISortFileList?$CIfileList?0?5?$CGfileCou@
0x140026FAC: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x140001008: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140004000: "The package creation settings ar" ??_C@_1GC@GFBCLEIJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr@
0x14000268C: "August" ??_C@_06LBBHFDDG@August?$AA@
0x140013210: "Package extraction failed. " ??_C@_1DI@NHNKNKGG@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14002C458: "__cdecl isatty" _isatty
0x140021344: "void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PrintUsageForCommon(void)" ?PrintUsageForCommon@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAXXZ
0x140033954: "__cdecl _argc" __argc
0x14000A580: "(String::CaseInsensitiveStartsWi" ??_C@_0FG@HFMEKCPM@?$CIString?3?3CaseInsensitiveStartsWi@
0x140004BE8: "appx" ??_C@_19CLKJOMOF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?$AA@
0x1400371C0: "__cdecl _imp_GetStartupInfoW" __imp_GetStartupInfoW
0x14000CAC4: "m" ??_C@_13BHPHAPDN@?$AAm?$AA?$AA@
0x140029B90: "__cdecl mtdeletelocks" _mtdeletelocks
0x140037158: "__cdecl _imp_FlsGetValue" __imp_FlsGetValue
0x140001850: "TLOSS error " ??_C@_0O@MJNIPGOH@TLOSS?5error?$AN?6?$AA@
0x1400370B0: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x14000B920: "(GetQualifiedName(WindowsBlueNam" ??_C@_0HB@NIFLFNKK@?$CIGetQualifiedName?$CIWindowsBlueNam@
0x14000C3C8: "(saxReader->parse(var))" ??_C@_0BI@FBMEMMGD@?$CIsaxReader?9?$DOparse?$CIvar?$CJ?$CJ?$AA@
0x1400056F0: "application/vnd.ms-excel.sheet.b" ??_C@_1GM@EFDILCPO@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?4?$AAs?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?4?$AAb@
0x1400097C0: ".msi" ??_C@_19MNJHNGGG@?$AA?4?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x1400315B0: "__cdecl coninpfh" _coninpfh
0x140019BB0: "con." ??_C@_19FNHNCMMK@?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x140034808: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUyzhvUzkknlwvoUxlnnlmUivtfoziUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppModel.Common" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUyzhvUzkknlwvoUxlnnlmUivtfoziUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppModel.Common
0x140009110: "hlpfile" ??_C@_1BA@LLOHDOCF@?$AAh?$AAl?$AAp?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140008E58: "comfile" ??_C@_1BA@POKNMFB@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400097F0: ".pif" ??_C@_19NAAHMDDH@?$AA?4?$AAp?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x140006670: "result->AddFile(filePath, relati" ??_C@_0CI@CMAKDCHH@result?9?$DOAddFile?$CIfilePath?0?5relati@
0x1400026D0: "PM" ??_C@_02CJNFDJBF@PM?$AA@
0x140019CA0: "lpt3." ??_C@_1M@LFCCKPOF@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA3?$AA?4?$AA?$AA@
0x140029B44: "__cdecl lock" _lock
0x14000DF50: "Couldn't find a location to crea" ??_C@_1MG@GOEKBBIC@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa@
0x1400093E0: "wsfile" ??_C@_1O@JCKBMLAO@?$AAw?$AAs?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400090F0: "file" ??_C@_19HMOGJADO@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14001F214: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Xml::MXAttributes>(class Appx::Packaging::Xml::MXAttributes * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VMXAttributes@Xml@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVMXAttributes@Xml@Packaging@Appx@@@Z
0x14000B7F0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0GP@JOAIPDJL@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140005520: "application/xaml+xml" ??_C@_1CK@NDFFHGME@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AAa?$AAm?$AAl?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14000262C: "Mar" ??_C@_03ODNJBKGA@Mar?$AA@
0x140035A60: "__cdecl _winitenv_end" __winitenv_end
0x14000DA20: "(CoCreateInstance( __uuidof(Appx" ??_C@_0LB@CAEEIEJF@?$CICoCreateInstance?$CI?5__uuidof?$CIAppx@
0x140005B38: "rtf" ??_C@_17PKFGFBHD@?$AAr?$AAt?$AAf?$AA?$AA@
0x140019D30: "__cdecl GUID_4d7ff4ba_1565_4ea8_94e1_6e724a46f98d" _GUID_4d7ff4ba_1565_4ea8_94e1_6e724a46f98d
0x140013108: "Bundle creation succeeded. " ??_C@_1DI@NOBLAFFA@?$AAB?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000C5F0: "(this->whitespaceBuffer.Add(char" ??_C@_0DD@CPIONILO@?$CIthis?9?$DOwhitespaceBuffer?4Add?$CIchar@
0x140023CCC: "protected: bool __cdecl Windows::Internal::CLanguage::ValidateTagAndInitialize(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ValidateTagAndInitialize@CLanguage@Internal@Windows@@IEAA_NPEBG@Z
0x14002B0D4: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x14000D590: "(CreateUri( hashAlgorithm, 0x000" ??_C@_0DL@CBFHHHI@?$CICreateUri?$CI?5hashAlgorithm?0?50x000@
0x14000E358: "__cdecl GUID_378e0446_5384_43b7_8877_e7dbdd883446" _GUID_378e0446_5384_43b7_8877_e7dbdd883446
0x140022E80: "public: __cdecl Common::Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> >::~Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> >(void) __ptr64" ??1?$Array@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V12345@@Common@@VNoKey@7@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@7@@Common@@QEAA@XZ
0x140037070: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x140002AD8: "Error info: " ??_C@_1BK@FJHNBFLP@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140018D70: "unsigned int const * const extlangsTable" ?extlangsTable@@3QBIB
0x14001CA58: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::ValidateFilesInManifest(struct IAppxManifestReaderInternal * __ptr64,struct IXMLDOMNode * __ptr64,class Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64> * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::XPathWithAttribute const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 const)" ?ValidateFilesInManifest@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUIAppxManifestReaderInternal@@PEAUIXMLDOMNode@@PEAV?$GenericMap@PEBGPEBG@Common@@PEBUXPathWithAttribute@12345@KQEBG@Z
0x14002ED80: "__cdecl _lock_fhandle" __lock_fhandle
0x14002C5A4: "__cdecl flushall" _flushall
0x140002FB0: "The app packaging API failed due" ??_C@_1HA@GGHDJFGP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAe@
0x14000F860: " Examples: --------- MakeApp" ??_C@_1OMO@HGNMAFAH@?$AA?6?$AAE?$AAx?$AAa?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp@
0x14000263C: "Jul" ??_C@_03LBGABGKK@Jul?$AA@
0x14002F240: memcpy
0x140002928: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_1CI@KNAKOEBC@?$AAd?$AAd?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAM?$AAM?$AAM?$AA?5?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAy?$AAy?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x140019570: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::DisplayName" ?DisplayName@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000A9F8: "(outputBuffer) == NULL" ??_C@_0BH@PIOPALMJ@?$CIoutputBuffer?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x1400092E0: "regfile" ??_C@_1BA@HPKFEBKE@?$AAr?$AAe?$AAg?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140037088: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x14000D2C0: "(PackageValidator::Validate(mani" ??_C@_0EI@GFFLMCBK@?$CIPackageValidator?3?3Validate?$CImani@
0x14001A5CC: "private: static void __cdecl Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64>::GenericMapFree(struct _RTL_AVL_TABLE * __ptr64,void * __ptr64)" ?GenericMapFree@?$GenericMap@PEBGPEBG@Common@@CAXPEAU_RTL_AVL_TABLE@@PEAX@Z
0x140004F20: "json" ??_C@_19NKDEKIPM@?$AAj?$AAs?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14002B12C: "__cdecl initp_misc_winxfltr" _initp_misc_winxfltr
0x14000D400: "reinterpret_cast<UnbundleMethod>" ??_C@_0GI@ENHJLDAK@reinterpret_cast?$DMUnbundleMethod?$DO@
0x14000C010: "(CreateStreamOnHGlobal( 0, 1, &o" ??_C@_0CO@CDIFAECD@?$CICreateStreamOnHGlobal?$CI?50?0?51?0?5?$CGo@
0x14002C6A0: "__cdecl isleadbyte_l" _isleadbyte_l
0x14001F254: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Xml::MXWriter>(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VMXWriter@Xml@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVMXWriter@Xml@Packaging@Appx@@@Z
0x14003397C: "__cdecl winmajor" _winmajor
0x140017ED8: "i-mingo" ??_C@_1BA@KFDKBHBC@?$AAi?$AA?9?$AAm?$AAi?$AAn?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140006A20: "You can't add folders, reparse p" ??_C@_1JC@BPNCAHFH@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAp?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x140006400: "Expecting whitespace after '"'. " ??_C@_1EC@NLDDFGFN@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?8?$AA?$CC?$AA?8?$AA?4?$AA?6@
0x1400192F8: "unsigned short const * const Appx::Packaging::BlockMap::FileName" ?FileName@BlockMap@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14001FD14: "private: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::RollbackDeleteWhitespace(void) __ptr64" ?RollbackDeleteWhitespace@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAAJXZ
0x140031018: "__cdecl First_FPE_Indx" _First_FPE_Indx
0x140019740: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::Attribute::DXFeatureLevel11" ?DXFeatureLevel11@Attribute@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140019750: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::Attribute::DXFeatureLevel10" ?DXFeatureLevel10@Attribute@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140002698: "September" ??_C@_09BHHEALKD@September?$AA@
0x140005BE0: "au" ??_C@_15NBHENCAN@?$AAa?$AAu?$AA?$AA@
0x140019B50: "lpt4" ??_C@_19JEAEMCMG@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA4?$AA?$AA@
0x140024228: CompareLangMappingEntries
0x1400194F0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Resource" ?Resource@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140006900: "(inputPath.SetValue(tokens.At(0)" ??_C@_0CD@HCGHGCHG@?$CIinputPath?4SetValue?$CItokens?4At?$CI0?$CJ@
0x140037150: "__cdecl _imp_FlsAlloc" __imp_FlsAlloc
0x140002430: "__cdecl _newcumap" __newcumap
0x140006168: "(encodedLine) == NULL" ??_C@_0BG@DBNKKNHF@?$CIencodedLine?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140008DA0: "application.manifest" ??_C@_1CK@LICCJGMH@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140035A68: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x140027988: "__cdecl NMSG_WRITE" _NMSG_WRITE
0x140004CA8: "doc" ??_C@_17BOENGLLF@?$AAd?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140002808: "Aug" ??_C@_17ICPELBCN@?$AAA?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x14000C9B0: "__cdecl GUID_88d96a0c_f192_11d4_a65f_0040963251e5" _GUID_88d96a0c_f192_11d4_a65f_0040963251e5
0x140037278: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x140031020: "__cdecl _flsindex" __flsindex
0x14000E9C0: " Examples: --------- MakeApp" ??_C@_1GPI@KJOKCMNK@?$AA?6?$AAE?$AAx?$AAa?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp@
0x140001038: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x140027540: "__cdecl exit" _exit
0x1400273B8: "__cdecl initptd" _initptd
0x1400051F0: "ppsm" ??_C@_19CJGNDDA@?$AAp?$AAp?$AAs?$AAm?$AA?$AA@
0x14002288C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CreateOpcFactory(struct IOpcFactory * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateOpcFactory@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAPEAUIOpcFactory@@@Z
0x14002B12C: "__cdecl initp_misc_initcrit" _initp_misc_initcrit
0x14002E2B0: "__cdecl lseeki64" _lseeki64
0x1400025BC: "Sun" ??_C@_03KOEHGMDN@Sun?$AA@
0x140037210: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140013558: "ja-ploc-JP" ??_C@_1BG@HIHPBMCD@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x140013300: "This application is not supporte" ??_C@_1JG@GFIHGCHL@?$AAT?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe@
0x1400096F0: ".cpl" ??_C@_19GJFHEGMI@?$AA?4?$AAc?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x140002828: "Dec" ??_C@_17EGKACKIF@?$AAD?$AAe?$AAc?$AA?$AA@
0x140037208: "__cdecl _imp_GetCommandLineW" __imp_GetCommandLineW
0x140005290: "ppsx" ??_C@_19GFFBHEJN@?$AAp?$AAp?$AAs?$AAx?$AA?$AA@
0x140037330: "__cdecl _imp_RtlInsertElementGenericTableAvl" __imp_RtlInsertElementGenericTableAvl
0x140029834: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x140002858: "March" ??_C@_1M@IKEENEDF@?$AAM?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x14000CAA8: "l" ??_C@_13KPELGIFI@?$AAl?$AA?$AA@
0x1400134D8: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140004360: "A default content type has an ex" ??_C@_1HI@HHMPBOIO@?$AAA?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAx@
0x140003260: "A zip comment is longer than 655" ??_C@_1GA@EJOILJOE@?$AAA?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAn?$AA?5?$AA6?$AA5?$AA5@
0x140019380: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::WindowsBlueNamespace" ?WindowsBlueNamespace@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140006498: "Expecting '%1!C!'. " ??_C@_1CI@EHJJPMIP@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAC?$AA?$CB?$AA?8?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000DE34: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x140005378: "pptm" ??_C@_19BPJDODII@?$AAp?$AAp?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x14000AC30: "(mxWriter->StartDocument())" ??_C@_0BM@JJLDCDHE@?$CImxWriter?9?$DOStartDocument?$CI?$CJ?$CJ?$AA@
0x14000CAB8: "pfn" ??_C@_17DDNJNNHB@?$AAp?$AAf?$AAn?$AA?$AA@
0x140009510: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1BCK@IADMJEFM@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x1400192D0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Signature::FileName" ?FileName@Signature@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000C5B0: "(charsCopy.SetValue(chars, stati" ??_C@_0DO@BPJKFLEM@?$CIcharsCopy?4SetValue?$CIchars?0?5stati@
0x14002748C: "__cdecl mtinit" _mtinit
0x14000C1C0: "(SetStreamPosition(outputStream." ??_C@_0CL@HCAGKDPL@?$CISetStreamPosition?$CIoutputStream?4@
0x140024D24: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::DirectoryWalker::Create(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::DirectoryWalker * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@DirectoryWalker@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV123@@Z
0x140017FF0: "zh-guoyu" ??_C@_1BC@EGGIAONF@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAg?$AAu?$AAo?$AAy?$AAu?$AA?$AA@
0x14002EF74: "__cdecl unlock_fhandle" _unlock_fhandle
0x140017FC8: "vgt" ??_C@_17BEOLAKI@?$AAv?$AAg?$AAt?$AA?$AA@
0x140005D58: "jpeg" ??_C@_19IICIMDPD@?$AAj?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x1400192BC: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x140023094: "long __cdecl CommonHeapReAllocDefault(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CommonHeapReAllocDefault@@YAJPEAX_K1PEAPEAX@Z
0x14000B860: "(MXAttributes::Create(&resourceA" ??_C@_0CM@HPDKIKBF@?$CIMXAttributes?3?3Create?$CI?$CGresourceA@
0x14002F240: memmove
0x1400052E0: "ppt" ??_C@_17NJPCILAM@?$AAp?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140018038: "zh-min-nan" ??_C@_1BG@IDKBGNCJ@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x140037270: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x14000C1A0: "(EndResourceManifest(mxWriter))" ??_C@_0CA@MEMLLEFO@?$CIEndResourceManifest?$CImxWriter?$CJ?$CJ?$AA@
0x140005CD8: "image/gif" ??_C@_1BE@KIPEFLHF@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAg?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x140019AC0: "com4" ??_C@_19OEENOJJP@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA4?$AA?$AA@
0x140012560: "Unpacking "%1" (package name) to" ??_C@_1HG@DMPMKJI@?$AAU?$AAn?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CI?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$CJ?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x140008398: "SmallLogo" ??_C@_1BE@HJHNILCF@?$AAS?$AAm?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140019C40: "com6." ??_C@_1M@CCCKFBEC@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA6?$AA?4?$AA?$AA@
0x140003720: "The zip archive contains an inco" ??_C@_1NE@CFBGDICE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAc?$AAo@
0x140002600: "Thursday" ??_C@_08HACCIKIA@Thursday?$AA@
0x140001CA8: "__cdecl _clocalestr" __clocalestr
0x140003AC0: "The underlying collection was mo" ??_C@_1IA@IDBBDMCG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAo@
0x1400066D0: "parser->Parse(&handler)" ??_C@_0BI@CODIKIKI@parser?9?$DOParse?$CI?$CGhandler?$CJ?$AA@
0x14002B778: malloc
0x140005C48: "smf" ??_C@_17BCCFACLO@?$AAs?$AAm?$AAf?$AA?$AA@
0x14002B730: calloc
0x140037280: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount" __imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount
0x1400187C0: "unsigned int const * const suppressScriptsTable" ?suppressScriptsTable@@3QBIB
0x1400025F0: "Wednesday" ??_C@_09DLIGFAKA@Wednesday?$AA@
0x1400015C8: "R6030 - CRT not initialized " ??_C@_0BP@LPMHJOKI@R6030?$AN?6?9?5CRT?5not?5initialized?$AN?6?$AA@
0x1400057D0: "xlsm" ??_C@_19DKFFLHKA@?$AAx?$AAl?$AAs?$AAm?$AA?$AA@
0x140029EC4: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x14001C41C: "private: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::AddMapping(class Common::Array<struct Common::CONST_STRING,class Common::ContainerOperations<struct Common::CONST_STRING,struct Common::CONST_STRING>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,struct Common::CONST_STRING> > const & __ptr64) __ptr64" ?AddMapping@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAAJAEBV?$Array@UCONST_STRING@Common@@V?$ContainerOperations@UCONST_STRING@Common@@U12@@2@VNoKey@2@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@UCONST_STRING@2@@2@@Common@@@Z
0x1400026D8: "MM/dd/yy" ??_C@_08BPBNCDIB@MM?1dd?1yy?$AA@
0x140006998: "(this->list->AddFile(inputPath.G" ??_C@_0DI@GGBJPHHJ@?$CIthis?9?$DOlist?9?$DOAddFile?$CIinputPath?4G@
0x14000B330: "(mxWriter->Characters(propertyVa" ??_C@_0CG@MIALJBAD@?$CImxWriter?9?$DOCharacters?$CIpropertyVa@
0x1400028A8: "September" ??_C@_1BE@DKAAMBJL@?$AAS?$AAe?$AAp?$AAt?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140004E40: "application/xml-dtd" ??_C@_1CI@KCKNGKNA@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAd?$AAt?$AAd?$AA?$AA@
0x140025714: "public: static bool __cdecl Appx::Packaging::StringHelper::IsPathTooLong(unsigned short const * __ptr64)" ?IsPathTooLong@StringHelper@Packaging@Appx@@SA_NPEBG@Z
0x14000CC50: "(ProcessOptionsForManifestGenera" ??_C@_0FJ@LCKDHCBK@?$CIProcessOptionsForManifestGenera@
0x140008918: "(packageRootQuery) == NULL" ??_C@_0BL@CDMGKDOG@?$CIpackageRootQuery?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140027614: "__cdecl cexit" _cexit
0x14002F164: "__cdecl freebuf" _freebuf
0x14000CA48: "pack" ??_C@_19JEDKLPMC@?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x14002B10C: "__cdecl initp_heap_handler" _initp_heap_handler
0x140009A30: "(queryBStr) == NULL" ??_C@_0BE@BALAKPMP@?$CIqueryBStr?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x14000E2B0: "Adding "%1" to the package as a " ??_C@_1KC@PFGKBAHD@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5@
0x140001940: "CONIN$" ??_C@_1O@PNMIMBDD@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAI?$AAN?$AA$?$AA?$AA@
0x140002730: "Thu" ??_C@_17PDPHAADD@?$AAT?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x1400120D0: "Packing %1!d! file(s) in "%2" (c" ??_C@_1JO@MPCKEHOB@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$CI?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA2?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CI?$AAc@
0x14000AB28: "UTF-8" ??_C@_1M@PBFCDPHC@?$AAU?$AAT?$AAF?$AA?9?$AA8?$AA?$AA@
0x14000D950: "(ProcessPackagePayloadFile( opcF" ??_C@_0HE@OFCBACMO@?$CIProcessPackagePayloadFile?$CI?5opcF@
0x140011EA0: "Using default hash method: SHA25" ??_C@_1EI@ODBOEHD@?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5@
0x1400028E8: "December" ??_C@_1BC@FEMKIFH@?$AAD?$AAe?$AAc?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400240E0: CompareGrandfatheredTags
0x1400044F0: "A part with the specified name a" ??_C@_1IO@FMLBONNK@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAa@
0x140003500: "The package contains a different" ??_C@_1LG@BNEKKNEC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x140019100: "unsigned __int64 const * const MUITagVariantTable" ?MUITagVariantTable@@3QB_KB
0x140017E40: "i-bnn" ??_C@_1M@PALLKOLF@?$AAi?$AA?9?$AAb?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x140026324: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::putDocumentLocator(struct ISAXLocator * __ptr64) __ptr64" ?putDocumentLocator@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEAUISAXLocator@@@Z
0x140019528: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Logo" ?Logo@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000CDE0: "(ProcessOptionsForInputContent(p" ??_C@_0FH@BHGFIBLO@?$CIProcessOptionsForInputContent?$CIp@
0x1400372E0: "__cdecl _imp_RtlDeleteElementGenericTableAvl" __imp_RtlDeleteElementGenericTableAvl
0x140004FE0: "application/vnd.ms-powerpoint.te" ??_C@_1GO@FIECDLAK@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAt?$AAe@
0x14000C7A0: "No language resource matches bet" ??_C@_1CAM@DOJBCOBM@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAt@
0x140037328: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x140029810: "__cdecl unlock_file2" _unlock_file2
0x1400063E8: "new CONST_STRING" ??_C@_0BB@MEDEDMKM@new?5CONST_STRING?$AA@
0x140009B80: "Manifest validation error: Line " ??_C@_1BCE@MNAKAOGN@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5@
0x14002CBD0: "__cdecl _NLG_Dispatch2" __NLG_Dispatch2
0x140017E70: "i-enochian" ??_C@_1BG@JNHDBPBK@?$AAi?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAo?$AAc?$AAh?$AAi?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1400297BC: "__cdecl unlock_file" _unlock_file
0x140009120: "htafile" ??_C@_1BA@HJLBLNOM@?$AAh?$AAt?$AAa?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140006840: "FAILED(resourceDimensionsString." ??_C@_0DF@HDIFNFEJ@FAILED?$CIresourceDimensionsString?4@
0x140005C68: "wav" ??_C@_17LBLEJLKA@?$AAw?$AAa?$AAv?$AA?$AA@
0x14001AF5C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser::Create(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@MappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV12345@@Z
0x140009290: "msi.package" ??_C@_1BI@ECKABDEM@?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?4?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140010FB0: "Usage: ------ MakeAppx pack " ??_C@_1JKG@OBGNCLBL@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5@
0x14001A278: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteLastErrorInfo(void)" ?WriteLastErrorInfo@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAXXZ
0x140020AAC: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionsForPack(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64,bool * __ptr64)" ?ProcessOptionsForPack@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJAEBVParameterParser@1234@PEAPEBGPEAPEAVFileList@1234@PEAPEAGPEAUManifestResourceInfo@1234@PEA_N@Z
0x1400275C8: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x14000CC28: "6.3.9600.16384" ??_C@_1BO@JBEMFKEJ@?$AA6?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA9?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?4?$AA1?$AA6?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x140004C20: "b64" ??_C@_17KFHJAMBG@?$AAb?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x140031900: "__cdecl mbctype" _mbctype
0x140034828: "__cdecl nstream" _nstream
0x14000BE50: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0HD@GOCLEJO@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140009358: "smb" ??_C@_17JNEHJFOJ@?$AAs?$AAm?$AAb?$AA?$AA@
0x140037178: "__cdecl _imp_ExitProcess" __imp_ExitProcess
0x140033CB8: "__cdecl crtheap" _crtheap
0x140019CF0: "lpt8." ??_C@_1M@NPOFFPCG@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA8?$AA?4?$AA?$AA@
0x140005DB0: "image/tiff" ??_C@_1BG@HMCFDPAP@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAt?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14001D208: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::ValidateFileTypeAssociationsExtension(struct IAppxManifestReaderInternal * __ptr64,struct IXMLDOMNode * __ptr64)" ?ValidateFileTypeAssociationsExtension@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUIAppxManifestReaderInternal@@PEAUIXMLDOMNode@@@Z
0x140003E10: "The XML encoding attribute must " ??_C@_1GK@FDPEFJFD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5@
0x140022A4C: ?SortFileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVFileList@1234@PEAIAEAV?$AutoArray@UFileInfo@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@$1??$AutoArrayDeallocate@UFileInfo@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAU12345@@Z@Common@@@Z
0x14000B580: "(mxWriter->Characters(L"true"))" ??_C@_0CA@DEFGHADC@?$CImxWriter?9?$DOCharacters?$CIL?$CCtrue?$CC?$CJ?$CJ?$AA@
0x14000DBA0: "(ProcessBundlePayloadFile( opcFa" ??_C@_0HC@DAKJOHDI@?$CIProcessBundlePayloadFile?$CI?5opcFa@
0x140004B78: "application/atom+xml" ??_C@_1CK@ODEAFJHL@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAa?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14001DE48: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant::Create(struct ISAXAttributes * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@ResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEAUISAXAttributes@@PEAPEAV12345@@Z
0x140027628: "__cdecl cinit" _cinit
0x14002AE98: "void __cdecl terminate(void)" ?terminate@@YAXXZ
0x140023368: "public: long __cdecl Common::StringBuffer::SetCapacity(unsigned long) __ptr64" ?SetCapacity@StringBuffer@Common@@QEAAJK@Z
0x140009720: ".drv" ??_C@_19BBPOFJCB@?$AA?4?$AAd?$AAr?$AAv?$AA?$AA@
0x140020E7C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionForOutputPath(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CommandType,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?ProcessOptionForOutputPath@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJAEBVParameterParser@1234@W4CommandType@1234@PEAPEAGPEA_N@Z
0x14000B570: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14001B018: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser::Parse(struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler * __ptr64) __ptr64" ?Parse@MappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@QEAAJPEAUMappingFileParserHandler@2345@@Z
0x1400096A0: ".bat" ??_C@_19PINKOIBI@?$AA?4?$AAb?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140007470: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1KI@PBGEMBHM@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140009360: "sysfile" ??_C@_1BA@JCJEKLPH@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140004780: "The content types part is missin" ??_C@_1EI@JNKEOLBM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn@
0x140008E10: "blob" ??_C@_19CGKOHEDH@?$AAb?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?$AA@
0x140025A4C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXWriter::Create(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@MXWriter@Xml@Packaging@Appx@@SAJPEAPEAV1234@@Z
0x140005FC8: "CreateFileW( fileName, (0x800000" ??_C@_0DP@PDOFFBMP@CreateFileW?$CI?5fileName?0?5?$CI0x800000@
0x140001168: "CorExitProcess" ??_C@_0P@MIGLKIOC@CorExitProcess?$AA@
0x14001D818: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::GetXmlNodeText(struct IXMLDOMNode * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetXmlNodeText@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUIXMLDOMNode@@PEBGPEAPEAG@Z
0x140017DF8: "cel-gaulish" ??_C@_1BI@JJHFHGHF@?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAg?$AAa?$AAu?$AAl?$AAi?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x14003101C: "__cdecl Num_FPE" _Num_FPE
0x140017E50: "bnn" ??_C@_17OBBEGJEK@?$AAb?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x14000A8C0: "(GetAttributeValue( resourceElem" ??_C@_0KB@ENCIPIC@?$CIGetAttributeValue?$CI?5resourceElem@
0x140031A10: "__cdecl mbcasemap" _mbcasemap
0x14000AEF8: "(appPackageId->GetName(&packageI" ??_C@_0CI@EGOPIMGH@?$CIappPackageId?9?$DOGetName?$CI?$CGpackageI@
0x14000D9F8: "(packageStream->Commit(STGC_DEFA" ??_C@_0CG@GAPJCIAP@?$CIpackageStream?9?$DOCommit?$CISTGC_DEFA@
0x140037250: "__cdecl _imp_GetACP" __imp_GetACP
0x14000DED0: "(StringCchPrintfW(number, number" ??_C@_0DK@BIGHIPCP@?$CIStringCchPrintfW?$CInumber?0?5number@
0x140003B40: "The package doesn't conform to O" ??_C@_1IE@IICNGHNK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAO@
0x140009210: "ms-appdata" ??_C@_1BG@KHCDLKML@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAp?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x1400346A0: "__cdecl _mbulinfo" __mbulinfo
0x140002B40: "Failure at %1!hs! - " ??_C@_1CK@PKLICLBH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$AA@
0x14002EFA4: "__cdecl close" _close
0x140006290: "!(this->hasMore)" ??_C@_0BB@GMKPIAMG@?$CB?$CIthis?9?$DOhasMore?$CJ?$AA@
0x14002EB04: fclose
0x14001C71C: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Z
0x14000DD40: "bundleWriter->AddPayloadPackage(" ??_C@_0EC@BNEFLOGD@bundleWriter?9?$DOAddPayloadPackage?$CI@
0x140037100: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MakeAppxMessageHandler::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EMakeAppxMessageHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAPEAXI@Z
0x1400372C0: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x140005390: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1JE@DIKALCML@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x140019440: "unsigned short const * __ptr64 * Appx::Packaging::Manifest::Attribute::ScaleValues" ?ScaleValues@Attribute@Manifest@Packaging@Appx@@3PAPEBGA
0x140026654: wprintf_s
0x14001E19C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::StartResourceManifest(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64)" ?StartResourceManifest@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@@Z
0x140027BCC: "__cdecl ioinit" _ioinit
0x1400195B0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Properties" ?Properties@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140034840: "__cdecl bufin" _bufin
0x14000C500: "(this->RollbackDeleteWhitespace(" ??_C@_0CD@PEAPKDJA@?$CIthis?9?$DORollbackDeleteWhitespace?$CI@
0x140022A18: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MakeAppxMessageHandler::CanOverwrite(unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?CanOverwrite@MakeAppxMessageHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGPEAH@Z
0x140005D88: "image/svg+xml" ??_C@_1BM@JPDBDNDA@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAs?$AAv?$AAg?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x1400048D0: "A part has the same name as a di" ??_C@_1IE@DHFLAMAB@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAd?$AAi@
0x1400346B8: "__cdecl maxwait" _maxwait
0x140005868: "xlsx" ??_C@_19FNJCBAAN@?$AAx?$AAl?$AAs?$AAx?$AA?$AA@
0x14000DB50: "appxBundleFactory->CreateBundleW" ??_C@_0FA@DOKLMMCK@appxBundleFactory?9?$DOCreateBundleW@
0x140037350: "__cdecl _imp_CoUninitialize" __imp_CoUninitialize
0x140026084: "public: long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::Initialize(struct ISAXXMLReader * __ptr64,struct IStream * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@QEAAJPEAUISAXXMLReader@@PEAUIStream@@@Z
0x14002DA74: "__cdecl write" _write
0x140027700: "__cdecl init_pointers" _init_pointers
0x14000DE98: "(tempFilePathBuffer.SetValueFrom" ??_C@_0CO@NMHOAPLO@?$CItempFilePathBuffer?4SetValueFrom@
0x140037230: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x1400211D4: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::GetFileNameWithExtension(unsigned short const * __ptr64,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CommandType,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetFileNameWithExtension@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBGW4CommandType@1234@PEAPEAG@Z
0x1400034B8: "A file descriptor is missing. " ??_C@_1DO@GMABIDOE@?$AAA?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140023658: "protected: bool __cdecl Windows::Internal::CLanguage::ValidateTag(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ValidateTag@CLanguage@Internal@Windows@@IEAA_NPEBG@Z
0x140033974: "__cdecl osver" _osver
0x14000B398: "(manifestReader->GetProperties(&" ??_C@_0DH@PPMFPDNH@?$CImanifestReader?9?$DOGetProperties?$CI?$CG@
0x140027180: "__cdecl decode_pointer" _decode_pointer
0x140001840: "SING error " ??_C@_0N@BONNPDHF@SING?5error?$AN?6?$AA@
0x140001908: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x140019540: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::PublisherDisplayName" ?PublisherDisplayName@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000E020: "File "%1" already exists. Overw" ??_C@_1JG@MKIOKAEA@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAy?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AA?5?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAw@
0x140006F30: "You can't add both "%1" and "%2"" ??_C@_1HM@MGFPKAEF@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA2?$AA?$CC@
0x140005DE0: "image/x-wmf" ??_C@_1BI@GHDOMOCF@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAw?$AAm?$AAf?$AA?$AA@
0x140006930: "(StringHelper::NormalizePackageF" ??_C@_0EH@KJFBAFF@?$CIStringHelper?3?3NormalizePackageF@
0x140004240: "The id attribute of a relationsh" ??_C@_1JE@GEHPJMMD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAh@
0x140009B38: "nodeContainingText->get_text(&te" ??_C@_0CM@EKFOLBDK@nodeContainingText?9?$DOget_text?$CI?$CGte@
0x14000B260: "(appPackageProperties->GetString" ??_C@_0EF@GLHMHKEH@?$CIappPackageProperties?9?$DOGetString@
0x140019D50: "__cdecl GUID_88d96a0e_f192_11d4_a65f_0040963251e5" _GUID_88d96a0e_f192_11d4_a65f_0040963251e5
0x140008C50: "(GetXmlNodeText(node.Get(), file" ??_C@_0EF@MAHGOHGO@?$CIGetXmlNodeText?$CInode?4Get?$CI?$CJ?0?5file@
0x140027190: "__cdecl encode_pointer" _encode_pointer
0x140037030: "__cdecl _imp_CompareStringEx" __imp_CompareStringEx
0x14000C0F0: "(WritePropertiesElement(mxWriter" ??_C@_0DG@BKPMKDNM@?$CIWritePropertiesElement?$CImxWriter@
0x140001060: "__cdecl _xt_a" __xt_a
0x14002EEE0: "__cdecl get_osfhandle" _get_osfhandle
0x140034818: "__cdecl pDestructExceptionObject" _pDestructExceptionObject
0x140005428: "pptx" ??_C@_19HIFEEECF@?$AAp?$AAp?$AAt?$AAx?$AA?$AA@
0x1400093F0: "wshfile" ??_C@_1BA@OJBIHEBJ@?$AAw?$AAs?$AAh?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400370E0: "__cdecl _imp_GetSystemInfo" __imp_GetSystemInfo
0x140037218: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x1400093D0: "wsffile" ??_C@_1BA@CJKHAH@?$AAw?$AAs?$AAf?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140019B80: "lpt7" ??_C@_19IGLBGNCI@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA7?$AA?$AA@
0x140002768: "Tuesday" ??_C@_1BA@ENFBFFEK@?$AAT?$AAu?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1400025B8: "__cdecl _lconv_static_W_null" __lconv_static_W_null
0x140002DC0: "The file is not a valid app pack" ??_C@_1KM@MDHMIGCA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk@
0x140004CC0: "application/vnd.ms-word.document" ??_C@_1GC@LCGBBEJ@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?4?$AAd?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt@
0x14002C994: "__cdecl mbtowc_l" _mbtowc_l
0x140019AA0: "com2" ??_C@_19MBCGLGED@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA2?$AA?$AA@
0x14000CB40: "http://www.w3.org/2001/04/xmldsi" ??_C@_1FM@IGOPOLFE@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAw?$AAw?$AAw?$AA?4?$AAw?$AA3?$AA?4?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?1?$AA2?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?1?$AA0?$AA4?$AA?1?$AAx?$AAm?$AAl?$AAd?$AAs?$AAi@
0x140003F90: "A part contains two pieces with " ??_C@_1HA@CMNIPNEI@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAw?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAe?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5@
0x14000CAB0: "f" ??_C@_13MAPGIIDM@?$AAf?$AA?$AA@
0x140027514: "__cdecl mtterm" _mtterm
0x140007398: "StartPage" ??_C@_1BE@EPEFKOAO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140006768: "file->GetName(&fileName)" ??_C@_0BJ@LBALGBEA@file?9?$DOGetName?$CI?$CGfileName?$CJ?$AA@
0x14000E598: "Cleaning up output file "%1". " ??_C@_1DO@GKDDDAIH@?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAp?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140004E70: "exe" ??_C@_17OJFPAGNE@?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x1400028C0: "October" ??_C@_1BA@EPANDLNG@?$AAO?$AAc?$AAt?$AAo?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140012320: "You must specify either a conten" ??_C@_1JE@FPJANMDI@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAe?$AAi?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn@
0x140002740: "Sat" ??_C@_17GGIBDPIH@?$AAS?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140006388: "(TextFileReader::Create(fileName" ??_C@_0CM@NCFAMCEP@?$CITextFileReader?3?3Create?$CIfileName@
0x140006ED8: "private: static unsigned short const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::ResourceIdKeyword" ?ResourceIdKeyword@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBGB
0x14000BD80: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0FC@IEEEHCNH@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x1400227A8: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessBundlePayloadFile(struct IOpcFactory * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class Microsoft::WRL::ComPtr<struct IAppxBundleWriter> & __ptr64)" ?ProcessBundlePayloadFile@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAUIOpcFactory@@PEBG1AEAV?$ComPtr@UIAppxBundleWriter@@@WRL@Microsoft@@@Z
0x14000B038: "(appPackageId->GetVersion(&packa" ??_C@_0CM@HPHNFIKC@?$CIappPackageId?9?$DOGetVersion?$CI?$CGpacka@
0x140026F8C: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x14002B8BC: "__cdecl woutput_s_l" _woutput_s_l
0x140028404: "__cdecl _GSHandlerCheck_SEH" __GSHandlerCheck_SEH
0x140004DF0: "dotx" ??_C@_19PDIKEGDA@?$AAd?$AAo?$AAt?$AAx?$AA?$AA@
0x140007380: "Executable" ??_C@_1BG@BBFOAGL@?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002B43C: strcat_s
0x1400230F8: "public: static long __cdecl Common::String::CaseInsensitiveStartsWith(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?CaseInsensitiveStartsWith@String@Common@@SAJPEBG0PEAH@Z
0x1400192C0: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14000BA50: "(GetQualifiedName(WindowsBlueNam" ??_C@_0ID@KGHIAPOH@?$CIGetQualifiedName?$CIWindowsBlueNam@
0x14001FDE0: "public: virtual long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UISAXContentHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1400372C8: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x14000AF20: "(mxAttributes->AddAttribute(Mani" ??_C@_0GN@PFBHKBAI@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIMani@
0x140003020: "You must use 64-bit mode because" ??_C@_1LE@FPLHDENB@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AA?5?$AA6?$AA4?$AA?9?$AAb?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AAe@
0x140002640: "Aug" ??_C@_03IFJFEIGA@Aug?$AA@
0x140007980: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LK@DEPMKFPB@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140019BF0: "com1." ??_C@_1M@DPCPGBPK@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA1?$AA?4?$AA?$AA@
0x140024EF8: "public: long __cdecl Appx::Packaging::DirectoryWalker::GetNext(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetNext@DirectoryWalker@Packaging@Appx@@QEAAJPEAPEAG@Z
0x140004D28: "docm" ??_C@_19IKJONDLO@?$AAd?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x14000CA8C: "?" ??_C@_13HGPDMIBE@?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140017FD0: "sgn-CH-DE" ??_C@_1BE@GFBJHGLN@?$AAs?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140037298: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x1400052A0: "application/vnd.ms-powerpoint" ??_C@_1DM@PPPOKFLH@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14000E5E0: "Package creation was canceled. " ??_C@_1EA@LMEGOICB@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400025B0: "__cdecl _lconv_static_decimal" __lconv_static_decimal
0x140005C28: "audio/mpeg" ??_C@_1BG@CIFDLMKG@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAm?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x140008310: "m:Applications/m:Application/m2:" ??_C@_1FO@MAPLIHAH@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA2?$AA?3@
0x1400041A0: "The type attribute of a relation" ??_C@_1JI@EBIKJEPA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn@
0x1400084E0: "Wide310x150Logo" ??_C@_1CA@EEPHPJOH@?$AAW?$AAi?$AAd?$AAe?$AA3?$AA1?$AA0?$AAx?$AA1?$AA5?$AA0?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140008370: "Square150x150Logo" ??_C@_1CE@PMPFNBMH@?$AAS?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AAe?$AA1?$AA5?$AA0?$AAx?$AA1?$AA5?$AA0?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140037018: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x140004EB4: "gz" ??_C@_15FPEOCBEG@?$AAg?$AAz?$AA?$AA@
0x140037340: "__cdecl _imp_CreateStreamOnHGlobal" __imp_CreateStreamOnHGlobal
0x1400132C0: "Package creation succeeded. " ??_C@_1DK@BLMNJNKO@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140006020: "!(ReadFile(fileHandle, fileSampl" ??_C@_0EA@HFMIPEJI@?$CB?$CIReadFile?$CIfileHandle?0?5fileSampl@
0x140003E80: "The part requested doesn't exist" ??_C@_1EG@DEJCMMJP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt@
0x140017F10: "pwn" ??_C@_17PLFDAMEP@?$AAp?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x14002B4CC: "__cdecl set_error_mode" _set_error_mode
0x140005A78: "css" ??_C@_17DAIFPHND@?$AAc?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400294A8: "__cdecl errno" _errno
0x14000C9C0: "__cdecl GUID_a4f96ed0_f829_476e_81c0_cdc7bd2a0802" _GUID_a4f96ed0_f829_476e_81c0_cdc7bd2a0802
0x140029EA0: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x140004BA8: "atom" ??_C@_19DKKEPFPM@?$AAa?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x140028654: "__cdecl vwprintf_s_l" _vwprintf_s_l
0x14002DB7C: "__cdecl write_nolock" _write_nolock
0x140009330: "shcmdfile" ??_C@_1BE@LCICBL@?$AAs?$AAh?$AAc?$AAm?$AAd?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140031028: "__cdecl aexit_rtn" _aexit_rtn
0x14001ADD8: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader::AppendBuffer(unsigned char * __ptr64,unsigned int,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned int * __ptr64)" ?AppendBuffer@TextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAEIPEAPEAEPEAI@Z
0x140009810: ".reg" ??_C@_19FNFMGDFE@?$AA?4?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x140005CB0: "bmp" ??_C@_17NHEGDLEI@?$AAb?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140007DC0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1GO@HBBLPGGO@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140017F48: "i-tsu" ??_C@_1M@HCDPFHMC@?$AAi?$AA?9?$AAt?$AAs?$AAu?$AA?$AA@
0x140005560: "application/x-silverlight-app" ??_C@_1DM@PEECFEEF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAi?$AAl?$AAv?$AAe?$AAr?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?9?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?$AA@
0x14002E8E4: "__cdecl flswbuf" _flswbuf
0x140005B68: "txt" ??_C@_17LBOLAHJL@?$AAt?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x140005A80: "text/csv" ??_C@_1BC@MEJGELLP@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAc?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x140008D60: "Name" ??_C@_19DINFBLAK@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140002718: "Mon" ??_C@_17KBOMKBF@?$AAM?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400194D0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Prerequisites" ?Prerequisites@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14001E6B0: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WritePropertyValue(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,struct IAppxManifestProperties * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WritePropertyValue@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@PEAUIAppxManifestProperties@@PEBG@Z
0x14001A888: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader::NextLine(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?NextLine@TextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@QEAAJPEAPEAG@Z
0x14000D0D8: "(CreateOpcFactory(&opcFactory))" ??_C@_0CA@PFOPMOOA@?$CICreateOpcFactory?$CI?$CGopcFactory?$CJ?$CJ?$AA@
0x140005AA8: "text/html" ??_C@_1BE@GIJHKGPE@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAh?$AAt?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14000C6E0: "__cdecl GUID_1545cdfa_9e4e_4497_a8a4_2bf7d0112c44" _GUID_1545cdfa_9e4e_4497_a8a4_2bf7d0112c44
0x140019CC0: "lpt5." ??_C@_1M@GDHLEMPI@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA5?$AA?4?$AA?$AA@
0x140006D30: "Output file path is missing on l" ??_C@_1FI@CKFGBCPO@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAl@
0x140005D30: "ico" ??_C@_17LIFMABKH@?$AAi?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x140019D20: "__cdecl GUID_88d96a0f_f192_11d4_a65f_0040963251e5" _GUID_88d96a0f_f192_11d4_a65f_0040963251e5
0x1400370E8: "__cdecl _imp_SetThreadStackGuarantee" __imp_SetThreadStackGuarantee
0x140006450: "The line contains too many token" ??_C@_1EI@IHKKGCJB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn@
0x140006E60: "Duplicate [%1] section found on " ??_C@_1FK@JLHKOLEA@?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FN?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x140037228: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x14001A31C: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser::Parse(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const,int,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterOption const * __ptr64) __ptr64" ?Parse@ParameterParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@QEAAJHQEAPEBGHPEBUParameterOption@2345@@Z
0x140029ABC: "__cdecl _initconin" __initconin
0x14000A4F8: "dxfeaturelevel-" ??_C@_1CA@GMHOLMDL@?$AAd?$AAx?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?9?$AA?$AA@
0x1400018F8: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x14002B094: "__cdecl initp_misc_cfltcvt_tab" _initp_misc_cfltcvt_tab
0x1400033A0: "The zip central directory is too" ??_C@_1FA@KMAGHPHA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAo@
0x140037380: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x14000D6A0: "(opcFactory->CreateStreamOnFile(" ??_C@_0IC@PKFIDIFH@?$CIopcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI@
0x140037310: "__cdecl _imp_RtlUnwindEx" __imp_RtlUnwindEx
0x1400054F0: "application/x-tar" ??_C@_1CE@EGDJNGMH@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAt?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x140003330: "A zip item name is longer than 6" ??_C@_1GE@MINFNHAL@?$AAA?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAi?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAn?$AA?5?$AA6@
0x14000B068: "(ConvertVersionToString(packageV" ??_C@_0DP@FMELLIND@?$CIConvertVersionToString?$CIpackageV@
0x140019AB0: "com3" ??_C@_19HJJKNBCG@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA3?$AA?$AA@
0x140005D68: "image/png" ??_C@_1BE@HLDDDEJK@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAp?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140004100: "The target attribute of a relati" ??_C@_1JM@DLHDBOLI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi@
0x140005F80: "Unknown command line option: "%1" ??_C@_1EG@HAPHDCDG@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1@
0x14002DA50: wcsnlen
0x1400371E0: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x140009AD0: "(attributeNameBstr) == NULL" ??_C@_0BM@EHEPFGBJ@?$CIattributeNameBstr?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140013588: "valencia" ??_C@_1BC@ODCLFMBK@?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x14000C040: "(MXWriter::Create(&mxWriter))" ??_C@_0BO@INPIDJFL@?$CIMXWriter?3?3Create?$CI?$CGmxWriter?$CJ?$CJ?$AA@
0x1400072F0: "Enumerating files from directory" ??_C@_1EO@CNLBHKGC@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy@
0x140013288: "Package creation failed. " ??_C@_1DE@FMBIDKIN@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140037320: "__cdecl _imp_RtlReAllocateHeap" __imp_RtlReAllocateHeap
0x14002B11C: "__cdecl _crtInitCritSecAndSpinCountEx" __crtInitCritSecAndSpinCountEx
0x14000CAAC: "d" ??_C@_13GKPPEALH@?$AAd?$AA?$AA@
0x140037160: "__cdecl _imp_FlsSetValue" __imp_FlsSetValue
0x140009130: "inffile" ??_C@_1BA@BHMECDAF@?$AAi?$AAn?$AAf?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000ACE0: "(GetQualifiedName(Manifest::XmlN" ??_C@_0GN@GFHKEGBN@?$CIGetQualifiedName?$CIManifest?3?3XmlN@
0x140001CB0: "USER32.DLL" ??_C@_1BG@GOEBHBDC@?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140033968: "__cdecl wpgmptr" _wpgmptr
0x1400372D8: "__cdecl _imp_RtlGetVersion" __imp_RtlGetVersion
0x140017EA0: "i-klingon" ??_C@_1BE@MOGNEADJ@?$AAi?$AA?9?$AAk?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140009268: "ms-windows-store" ??_C@_1CC@KEKLPJIA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14001AAA8: "private: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader::NextRawLine(unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned int * __ptr64) __ptr64" ?NextRawLine@TextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAAJPEAPEAEPEAI@Z
0x1400078C0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LE@KNADNPJD@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14002B060: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x14001B538: "private: enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler::HandlerState __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser::SendError(struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?SendError@MappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAA?AW4HandlerState@MappingFileParserHandler@2345@PEAU72345@PEBG_K1ZZ
0x140001568: "R6027 - not enough space for lo" ??_C@_0DF@GAKBPDFP@R6027?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x140033950: "__cdecl C_Exit_Done" _C_Exit_Done
0x140026E64: "__cdecl vsnwprintf_l" _vsnwprintf_l
0x140005E50: "video/quicktime" ??_C@_1CA@PGFFEFMH@?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAo?$AA?1?$AAq?$AAu?$AAi?$AAc?$AAk?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140011EF0: "The output directory can't be an" ??_C@_1GC@CGLPLLON@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAn@
0x140002674: "April" ??_C@_05DMJDNLEJ@April?$AA@
0x14002537C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::StringHelper::NormalizePackageFilePath(struct Common::CONST_STRING const & __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?NormalizePackageFilePath@StringHelper@Packaging@Appx@@SAJAEBUCONST_STRING@Common@@PEAPEAG@Z
0x1400055A8: "application/x-ms-xbap" ??_C@_1CM@GBBOJAOI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAx?$AAb?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x1400135B0: "unsigned short const * const langTags" ?langTags@@3QBGB
0x1400193E0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::Scale" ?Scale@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140029454: "__cdecl dosmaperr" _dosmaperr
0x140019BC0: "prn." ??_C@_19HGFKDCNL@?$AAp?$AAr?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x140001D00: "GetUserObjectInformationA" ??_C@_0BK@CIDNPOGP@GetUserObjectInformationA?$AA@
0x14002E3BC: "__cdecl lseeki64_nolock" _lseeki64_nolock
0x140022FC4: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x1400065A0: "(DirectoryWalker::Create(content" ??_C@_0DF@JDDJCOFE@?$CIDirectoryWalker?3?3Create?$CIcontent@
0x14003480C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUoryUxlivUhixUxigUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppxPackaging.Core.Crt" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUoryUxlivUhixUxigUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppxPackaging.Core.Crt
0x140037370: "__cdecl _imp_CreateUri" __imp_CreateUri
0x140002628: "Feb" ??_C@_03HJBDCHOM@Feb?$AA@
0x14002341C: "public: long __cdecl Common::StringBuffer::SetValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?SetValue@StringBuffer@Common@@QEAAJPEBGK@Z
0x14002C524: "__cdecl flush" _flush
0x1400062A8: "(this->buffer) == NULL" ??_C@_0BH@DMPNDOPC@?$CIthis?9?$DObuffer?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140013460: "const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MakeAppxMessageHandler::`vftable'" ??_7MakeAppxMessageHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@6B@
0x14000E550: "The output file can't be deleted" ??_C@_1EG@KNEDPGAJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAd@
0x140037318: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x1400370F0: "__cdecl _imp_FlushFileBuffers" __imp_FlushFileBuffers
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MakeAppxMessageHandler::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GMakeAppxMessageHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAPEAXI@Z
0x1400198F0: "struct Common::COMMON_STRING const * const Appx::Packaging::Manifest::ProhibitedWindowsFileNamesTable" ?ProhibitedWindowsFileNamesTable@Manifest@Packaging@Appx@@3QBUCOMMON_STRING@Common@@B
0x1400015A0: "R6028 - unable to initialize he" ??_C@_0CF@KJDAIALP@R6028?$AN?6?9?5unable?5to?5initialize?5he@
0x14000B3D0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0HA@IGMIBGEN@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140037378: urlmon_NULL_THUNK_DATA
0x14000CBA0: "SHA512" ??_C@_1O@GKBAHMNF@?$AAS?$AAH?$AAA?$AA5?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x140028148: "__cdecl wsetenvp" _wsetenvp
0x140021594: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::DoUnpack(bool,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::OverwriteOption,bool,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool)" ?DoUnpack@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJ_NW4OverwriteOption@1234@0PEBG20@Z
0x14000DE38: "(sortedFiles) == NULL" ??_C@_0BG@JEAEMPMA@?$CIsortedFiles?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x1400311F0: "__cdecl iob" _iob
0x140002A60: "(MakeAppx could not print messag" ??_C@_1HC@HFALPLPM@?$AA?$CI?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg@
0x14000DC90: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140001D20: "GetProcessWindowStation" ??_C@_0BI@DFKBFLJE@GetProcessWindowStation?$AA@
0x14000E528: "__cdecl GUID_5842a140_ff9f_4166_8f5c_62f5b7b0c781" _GUID_5842a140_ff9f_4166_8f5c_62f5b7b0c781
0x14000A210: "private: static struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::XPathWithAttribute const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::LocalizableFileXPaths" ?LocalizableFileXPaths@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBUXPathWithAttribute@12345@B
0x140002B98: "MakeAppx : error: " ??_C@_1CG@EBGOHKMO@?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AA?3?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400025E8: "Tuesday" ??_C@_07BAAGCFCM@Tuesday?$AA@
0x1400371F8: "__cdecl _imp_GetEnvironmentStringsW" __imp_GetEnvironmentStringsW
0x140022608: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessPackagePayloadFile(struct IOpcFactory * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class Microsoft::WRL::ComPtr<struct IAppxPackageWriter> & __ptr64)" ?ProcessPackagePayloadFile@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAUIOpcFactory@@PEBG1AEAV?$ComPtr@UIAppxPackageWriter@@@WRL@Microsoft@@@Z
0x140001690: "R6033 - Attempt to use MSIL cod" ??_C@_0PH@EPAFIJ@R6033?$AN?6?9?5Attempt?5to?5use?5MSIL?5cod@
0x140037288: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x140006B30: ""%1" isn't a valid value for Res" ??_C@_1FE@BEMPJMCK@?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs@
0x140005C20: "mid" ??_C@_17EKIMKLDK@?$AAm?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x14000BC80: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FL@EJBDGNBG@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x1400373A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ole32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ole32
0x1400229BC: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MakeAppxMessageHandler::SendMessageW(enum APPX_MESSAGE_TYPE,int,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SendMessageW@MakeAppxMessageHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAJW4APPX_MESSAGE_TYPE@@HPEBG@Z
0x140037078: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x1400231F4: "public: static long __cdecl Common::String::CaseInsensitiveEndsWith(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?CaseInsensitiveEndsWith@String@Common@@SAJPEBG0PEAH@Z
0x140001658: "R6032 - not enough space for lo" ??_C@_0DD@BKEEABMM@R6032?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x140037028: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x140033988: "__cdecl C_Termination_Done" _C_Termination_Done
0x140001790: "R6034 An application has made a" ??_C@_0JL@DFDOOABL@R6034?$AN?6An?5application?5has?5made?5a@
0x1400062C0: "!(ReadFile( this->fileHandle, th" ??_C@_0GH@HNHEJFJL@?$CB?$CIReadFile?$CI?5this?9?$DOfileHandle?0?5th@
0x140019C90: "lpt2." ??_C@_1M@HOHOHMEA@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA2?$AA?4?$AA?$AA@
0x14000A520: "(String::CaseInsensitiveStartsWi" ??_C@_0FM@OCOPNFNM@?$CIString?3?3CaseInsensitiveStartsWi@
0x140004460: "The target of a content type ove" ??_C@_1IC@GHIKNFMD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAv?$AAe@
0x140034720: "__cdecl newmode" _newmode
0x140017F58: "tsu" ??_C@_17GDJAJADN@?$AAt?$AAs?$AAu?$AA?$AA@
0x140037258: "__cdecl _imp_GetOEMCP" __imp_GetOEMCP
0x140019708: "100" ??_C@_17CHOLIMHJ@?$AA1?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x140027554: "__cdecl _crtCorExitProcess" __crtCorExitProcess
0x140004F30: "application/x-pkcs7-signature" ??_C@_1DM@NJMDBHPC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAp?$AAk?$AAc?$AAs?$AA7?$AA?9?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1400054B0: "application/soap+xml" ??_C@_1CK@CNOHMCFB@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAs?$AAo?$AAa?$AAp?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140005A48: "c" ??_C@_13PHCIHIAO@?$AAc?$AA?$AA@
0x14000D030: "!NT_SUCCESS(status)" ??_C@_0BE@LNEDEPAB@?$CBNT_SUCCESS?$CIstatus?$CJ?$AA@
0x140009100: "fonfile" ??_C@_1BA@CCNNDLH@?$AAf?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140037148: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x1400093B0: "windows.gadget" ??_C@_1BO@EEDNKHDA@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?4?$AAg?$AAa?$AAd?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1400026CC: "AM" ??_C@_02DEDBPAFC@AM?$AA@
0x140002BC0: "The specified package format is " ??_C@_1FI@NPPJFPAC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5@
0x140019A90: "com1" ??_C@_19NDJDBJKN@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA1?$AA?$AA@
0x140009770: ".hta" ??_C@_19FNMGMAFF@?$AA?4?$AAh?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14000BF40: "(WritePrerequisiteValue(mxWriter" ??_C@_0GL@OMBHDJOF@?$CIWritePrerequisiteValue?$CImxWriter@
0x14000D5D0: "appxFactory->CreatePackageWriter" ??_C@_0FB@OGIFHOCI@appxFactory?9?$DOCreatePackageWriter@
0x140009740: ".fon" ??_C@_19HJDODAGJ@?$AA?4?$AAf?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140026E14: wcsrchr
0x140025B2C: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXWriter::StartElement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Xml::MXAttributes const & __ptr64) __ptr64" ?StartElement@MXWriter@Xml@Packaging@Appx@@QEAAJPEBG00AEBVMXAttributes@234@@Z
0x140001150: "mscoree.dll" ??_C@_1BI@BGOHAHKC@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400371D0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x140005618: "xhtml" ??_C@_1M@IJNMEBEL@?$AAx?$AAh?$AAt?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140018050: "nan" ??_C@_17EHONMONA@?$AAn?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x140011F60: "The output directory (/d) parame" ??_C@_1FM@GDKNMMGM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA?$CI?$AA?1?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe@
0x14000C128: "(WriteResourcesElement(mxWriter," ??_C@_0DE@CNPFLOGB@?$CIWriteResourcesElement?$CImxWriter?0@
0x140037108: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x1400076A0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1KO@FIBPKCBC@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x1400372F0: "__cdecl _imp_RtlEnumerateGenericTableWithoutSplayingAvl" __imp_RtlEnumerateGenericTableWithoutSplayingAvl
0x140005C00: "m4a" ??_C@_17MNECEACB@?$AAm?$AA4?$AAa?$AA?$AA@
0x140001530: "R6026 - not enough space for st" ??_C@_0DF@IBLNNAIG@R6026?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5st@
0x140037068: "__cdecl _imp_MoveFileExW" __imp_MoveFileExW
0x1400177E0: "unsigned int const * const scriptTags" ?scriptTags@@3QBIB
0x14000267C: "June" ??_C@_04CNLMGBGM@June?$AA@
0x140002648: "Oct" ??_C@_03BMAOKBAD@Oct?$AA@
0x14001EFB8: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceManifestWriter::WriteManifest(struct IAppxManifestReader * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 const,class Common::Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> > const & __ptr64,struct IStream * __ptr64 * __ptr64)" ?WriteManifest@ResourceManifestWriter@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEAUIAppxManifestReader@@QEBGAEBV?$Array@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V12345@@Common@@VNoKey@7@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@7@@Common@@PEAPEAUIStream@@@Z
0x140002898: "August" ??_C@_1O@PAHLKOAC@?$AAA?$AAu?$AAg?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140026374: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::processingInstruction(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?processingInstruction@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH0H@Z
0x140005BE8: "audio/mp4" ??_C@_1BE@IDDFJHJG@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAm?$AAp?$AA4?$AA?$AA@
0x1400099B8: "(node->get_text(&fileType))" ??_C@_0BM@BGCJFACA@?$CInode?9?$DOget_text?$CI?$CGfileType?$CJ?$CJ?$AA@
0x1400232CC: "public: static int __cdecl Common::String::CaseInsensitiveEquals(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?CaseInsensitiveEquals@String@Common@@SAHPEBGK0K@Z
0x140027334: "__cdecl getptd_noexit" _getptd_noexit
0x14001A4B0: "private: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser::AddOption(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddOption@ParameterParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAAJPEBG0@Z
0x1400047D0: "The content types part is not a " ??_C@_1HG@GLCOKNDH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5@
0x140008E48: "cmdfile" ??_C@_1BA@HDCNCCGN@?$AAc?$AAm?$AAd?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400056A0: "application/vnd.ms-excel" ??_C@_1DC@JLPEMBNB@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1400075E0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LE@FLNBAMJL@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x1400029F0: "(MakeAppx could not print messag" ??_C@_1GO@PLFLDGA@?$AA?$CI?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg@
0x14002F0A4: "__cdecl close_nolock" _close_nolock
0x14000ABD8: "(mxWriter->SetOmitXmlDeclaration" ??_C@_0CJ@LKHOJIMP@?$CImxWriter?9?$DOSetOmitXmlDeclaration@
0x140035A70: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x140029D98: "__cdecl unlock" _unlock
0x140024088: CompareCompactBcp47Tags
0x14001F44C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::EditManifestResources(struct IStream * __ptr64,class Common::Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> > * __ptr64,struct IStream * __ptr64 * __ptr64)" ?EditManifestResources@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEAUIStream@@PEAV?$Array@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V12345@@Common@@VNoKey@7@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@7@@Common@@PEAPEAU6@@Z
0x140001000: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x140033958: "__cdecl _wargv" __wargv
0x140004FA0: "application/postscript" ??_C@_1CO@GLKGLHLJ@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAp?$AAo?$AAs?$AAt?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140008B80: "(ValidateFileTypeAssociationsExt" ??_C@_0FG@LNNKKEMH@?$CIValidateFileTypeAssociationsExt@
0x14000AC08: "(mxWriter->SetStandalone(false))" ??_C@_0CB@GBNCFIKN@?$CImxWriter?9?$DOSetStandalone?$CIfalse?$CJ?$CJ@
0x14001ED14: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WritePrerequisiteValue(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,struct IAppxManifestReader * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WritePrerequisiteValue@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@PEAUIAppxManifestReader@@PEBG@Z
0x14000DC18: "bundleWriter->Close()" ??_C@_0BG@NLPPINH@bundleWriter?9?$DOClose?$CI?$CJ?$AA@
0x140001380: " This application has requested" ??_C@_0JG@LBKMGKLD@?$AN?6This?5application?5has?5requested@
0x140003A30: "The enumerator can't move past t" ??_C@_1IC@JIMHCMPC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAt@
0x140004EE8: "java" ??_C@_19JIBANNKP@?$AAj?$AAa?$AAv?$AAa?$AA?$AA@
0x140019710: "120" ??_C@_17GKCDCNHC@?$AA1?$AA2?$AA0?$AA?$AA@
0x14000D0B8: "(autoCoInitialize.Initialize())" ??_C@_0CA@KPBEEJLJ@?$CIautoCoInitialize?4Initialize?$CI?$CJ?$CJ?$AA@
0x140009140: "insfile" ??_C@_1BA@IDHPLJOJ@?$AAi?$AAn?$AAs?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140006AC0: "Skipping unexpected lines starti" ??_C@_1GK@IMDJOAKL@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi@
0x1400370A8: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x14001B228: "private: enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler::HandlerState __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser::ParseMapping(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler * __ptr64) __ptr64" ?ParseMapping@MappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAA?AW4HandlerState@MappingFileParserHandler@2345@PEBG0PEAU72345@@Z
0x140037220: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x1400039A0: "The enumerator can't move before" ??_C@_1II@KOAHHPMI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe@
0x140012510: "You must specify an input path (" ??_C@_1EM@PBFONMG@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$CI@
0x140037090: "__cdecl _imp_GetFileAttributesExW" __imp_GetFileAttributesExW
0x140005AC8: "html" ??_C@_19DDMFBIFI@?$AAh?$AAt?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140009238: "ms-appx-web" ??_C@_1BI@KBPMOBK@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?9?$AAw?$AAe?$AAb?$AA?$AA@
0x140019610: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::Publisher" ?Publisher@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140005200: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1IO@EEMECDAM@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x1400010B0: "__cdecl XcptActTab" _XcptActTab
0x140008E00: "batfile" ??_C@_1BA@PLKIMPCN@?$AAb?$AAa?$AAt?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140005060: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1IM@CHKIEMHE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x140035A80: "__cdecl FPinit" _FPinit
0x1400098E0: ".wsc" ??_C@_19EPFBBLOB@?$AA?4?$AAw?$AAs?$AAc?$AA?$AA@
0x14000B0B0: "(mxAttributes->AddAttribute(Mani" ??_C@_0HA@GNJHCGPE@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIMani@
0x140037118: "__cdecl _imp_GetConsoleMode" __imp_GetConsoleMode
0x1400028D0: "November" ??_C@_1BC@BGLIFPF@?$AAN?$AAo?$AAv?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140017F40: "tay" ??_C@_17GHFIIMBF@?$AAt?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1400014A0: "R6019 - unable to open console " ??_C@_0CJ@EGEJHFME@R6019?$AN?6?9?5unable?5to?5open?5console?5@
0x140033990: "__cdecl _winitenv" __winitenv
0x140005BB8: "aiff" ??_C@_19CNBEAHMP@?$AAa?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14000B2A8: "(MXAttributes::Create(&emptyAttr" ??_C@_0CJ@LCGGJGLA@?$CIMXAttributes?3?3Create?$CI?$CGemptyAttr@
0x140006FB0: "Ignoring footprint file "%1". " ??_C@_1DO@PIAFLJEA@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A650: "(languageTagString.SetValueFromS" ??_C@_0GL@FCNAJBCF@?$CIlanguageTagString?4SetValueFromS@
0x1400092A8: "msi.patch" ??_C@_1BE@OKNDKGCB@?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?4?$AAp?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1400134F0: "qps-latn-x-sh" ??_C@_1BM@JADPADAG@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAl?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x140019AD0: "com5" ??_C@_19FMPBIOPK@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA5?$AA?$AA@
0x140001018: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x140018010: "zh-hakka" ??_C@_1BC@PJGNNJE@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAh?$AAa?$AAk?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x140003ED0: "One or more pieces of a part are" ??_C@_1FG@BFGIDDIM@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAe?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe@
0x140005DA8: "svg" ??_C@_17MDIIJHID@?$AAs?$AAv?$AAg?$AA?$AA@
0x14000CD80: "(ProcessOptionForOutputPath(para" ??_C@_0FL@POEJCNDI@?$CIProcessOptionForOutputPath?$CIpara@
0x140021B5C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::GetAppxPackagingModuleHandle(struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64)" ?GetAppxPackagingModuleHandle@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14002682C: "__cdecl getwche_nolock" _getwche_nolock
0x1400371F0: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x14001C6B4: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::DirectoryWalker>(class Appx::Packaging::DirectoryWalker * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VDirectoryWalker@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVDirectoryWalker@Packaging@Appx@@@Z
0x14001C658: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList>(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VFileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVFileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Z
0x140001830: "DOMAIN error " ??_C@_0P@MBDAJNE@DOMAIN?5error?$AN?6?$AA@
0x140025E24: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXAttributes::Create(class Appx::Packaging::Xml::MXAttributes * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@MXAttributes@Xml@Packaging@Appx@@SAJPEAPEAV1234@@Z
0x1400261A8: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::startDocument(void) __ptr64" ?startDocument@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJXZ
0x1400266CC: "__cdecl getwch_nolock" _getwch_nolock
0x1400043E0: "A content type override already " ??_C@_1IA@GENGJIHE@?$AAA?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAy?$AA?5@
0x14002E8C8: wctomb_s
0x14000AFC0: "(mxAttributes->AddAttribute(Mani" ??_C@_0HF@JBLDDIJJ@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIMani@
0x1400196C0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::FileName" ?FileName@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140008DD0: "application.reference" ??_C@_1CM@KJELAKNB@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14001FEE8: wmain
0x1400373E4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_urlmon" __IMPORT_DESCRIPTOR_urlmon
0x1400372D0: "__cdecl _imp_RtlNumberGenericTableElementsAvl" __imp_RtlNumberGenericTableElementsAvl
0x1400055D8: "xbap" ??_C@_19MDLCIJEA@?$AAx?$AAb?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140019760: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::Attribute::DXFeatureLevel9" ?DXFeatureLevel9@Attribute@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140017E98: "hak" ??_C@_17LGFMDHGF@?$AAh?$AAa?$AAk?$AA?$AA@
0x14000CF70: "(StringCchCopyW(result + tokenLe" ??_C@_0FL@DEDOGGIH@?$CIStringCchCopyW?$CIresult?5?$CL?5tokenLe@
0x140019510: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Resources" ?Resources@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140005B90: "xsd" ??_C@_17NMJKLFII@?$AAx?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x14000E470: "You must include a valid app pac" ??_C@_1LE@BDOHEFDK@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc@
0x14002138C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::DoPackaging(bool,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::OverwriteOption,bool,unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CommandType)" ?DoPackaging@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJ_NW4OverwriteOption@1234@0PEBGPEAVFileList@1234@2PEAUManifestResourceInfo@1234@W4CommandType@1234@@Z
0x140017ECC: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x140032290: "private: static struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::ErrorMessage const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::DownlevelErrorMessages" ?DownlevelErrorMessages@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBUErrorMessage@12345@B
0x140037360: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x1400025B2: "__cdecl _lconv_static_null" __lconv_static_null
0x1400097B0: ".lnk" ??_C@_19BEHMAPDG@?$AA?4?$AAl?$AAn?$AAk?$AA?$AA@
0x140004C78: "cab" ??_C@_17JGDOGELJ@?$AAc?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1400347EC: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUgllohUnzpvzkkcUhixUvcvUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@MakeAppx" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUgllohUnzpvzkkcUhixUvcvUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@MakeAppx
0x1400056E8: "xla" ??_C@_17BJMEPFPE@?$AAx?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x14000A5E0: "(String::CaseInsensitiveStartsWi" ??_C@_0GI@LFKGIAJF@?$CIString?3?3CaseInsensitiveStartsWi@
0x1400028FC: "AM" ??_C@_15ODEHAHHF@?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x14000AEB0: "(mxWriter->Flush())" ??_C@_0BE@EGPELKNI@?$CImxWriter?9?$DOFlush?$CI?$CJ?$CJ?$AA@
0x140009AF0: "(attributesMap->getNamedItem(att" ??_C@_0EG@IGANICKL@?$CIattributesMap?9?$DOgetNamedItem?$CIatt@
0x14000AE90: "(mxWriter->EndDocument())" ??_C@_0BK@KHJEEJOG@?$CImxWriter?9?$DOEndDocument?$CI?$CJ?$CJ?$AA@
0x140019C80: "lpt1." ??_C@_1M@PIOKAOOO@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA1?$AA?4?$AA?$AA@
0x140002738: "Fri" ??_C@_17HFOLPPLP@?$AAF?$AAr?$AAi?$AA?$AA@
0x14002B3C4: strcpy_s
0x140009188: "lnkfile" ??_C@_1BA@PDDCPPPN@?$AAl?$AAn?$AAk?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140002684: "July" ??_C@_04MIEPOIFP@July?$AA@
0x140019C30: "com5." ??_C@_1M@KELOCDOM@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA5?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400015F0: "R6031 - Attempt to initialize t" ??_C@_0GD@OFKILIED@R6031?$AN?6?9?5Attempt?5to?5initialize?5t@
0x140005E20: "video/mpeg" ??_C@_1BG@HAKPINKB@?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAo?$AA?1?$AAm?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x140029530: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x1400315B8: "__cdecl confh" _confh
0x1400029E0: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140002710: "Sun" ??_C@_17MBGCMIPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x14001B5E0: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList::CreateFromDirectoryWalker(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateFromDirectoryWalker@FileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV12345@@Z
0x140009380: "unknown" ??_C@_1BA@KDMGPDJH@?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x140019780: "struct Common::COMMON_STRING const * const Appx::Packaging::Manifest::ProhibitedWindowsFileNamePrefixesTable" ?ProhibitedWindowsFileNamePrefixesTable@Manifest@Packaging@Appx@@3QBUCOMMON_STRING@Common@@B
0x1400018F0: "(null)" ??_C@_06OJHGLDPL@?$CInull?$CJ?$AA@
0x140009658: ".application" ??_C@_1BK@IGOENLLP@?$AA?4?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140006100: "MultiByteToWideChar( 65001, 0, r" ??_C@_0GE@GAGIMCPM@MultiByteToWideChar?$CI?565001?0?50?0?5r@
0x140005EA0: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x1400014D0: "R6024 - not enough space for _o" ??_C@_0DF@JIJJFJDC@R6024?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5_o@
0x140020DEC: "bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionsForInputPath(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?ProcessOptionsForInputPath@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YA_NAEBVParameterParser@1234@PEAPEBG@Z
0x1400371A0: "__cdecl _imp_HeapCreate" __imp_HeapCreate
0x14002A144: "__cdecl _removelocaleref" __removelocaleref
0x1400027D8: "Feb" ??_C@_17LMDJEKJN@?$AAF?$AAe?$AAb?$AA?$AA@
0x14001A64C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader::Create(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@TextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV12345@@Z
0x140002634: "May" ??_C@_03CNMDKL@May?$AA@
0x14002A2D8: "__cdecl _initmbctable" __initmbctable
0x140019D60: "__cdecl GUID_f10d27cc_3ec0_415c_8ed8_77ab1c5e7262" _GUID_f10d27cc_3ec0_415c_8ed8_77ab1c5e7262
0x1400192B4: ".." ??_C@_15DDHGOCBH@?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x14000D790: "(ResourceManifestWriter::WriteMa" ??_C@_0JP@OFOCIAGL@?$CIResourceManifestWriter?3?3WriteMa@
0x140002888: "July" ??_C@_19BIFMLPCD@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1400088E0: "(manifestReaderInternal->GetXmlD" ??_C@_0DC@FFFNEGM@?$CImanifestReaderInternal?9?$DOGetXmlD@
0x140005B88: "xml" ??_C@_17CAPCPOIM@?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UISAXContentHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@UEAAPEAXI@Z
0x14002EB90: strcmp
0x1400027E8: "Apr" ??_C@_17LFPOIHDD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AA?$AA@
0x14000C6F0: "const Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`vftable'" ??_7?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UISAXContentHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@6B@
0x14000AB68: "(mxWriter->SetVersion(L"1.0"))" ??_C@_0BP@OMPEPBBO@?$CImxWriter?9?$DOSetVersion?$CIL?$CC1?40?$CC?$CJ?$CJ?$AA@
0x140019BA0: "lpt9" ??_C@_19GGGOBKBL@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA9?$AA?$AA@
0x140037240: "__cdecl _imp_WriteConsoleW" __imp_WriteConsoleW
0x140008820: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1JA@GBNANJDO@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140008E88: "drvfile" ??_C@_1BA@FONBCBOB@?$AAd?$AAr?$AAv?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140012A30: "Option /l specified, the existen" ??_C@_1KM@EFENIOOE@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAl?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAn@
0x14002CBF8: "__cdecl _free_lconv_mon" __free_lconv_mon
0x140029FC4: "__cdecl _freetlocinfo" __freetlocinfo
0x1400196F0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Bundle::BundleExtension" ?BundleExtension@Bundle@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14002A930: "__cdecl setmbcp_nolock" _setmbcp_nolock
0x1400054E0: "soap" ??_C@_19KAFHGHGG@?$AAs?$AAo?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140009098: "explorer.erasedisc" ??_C@_1CG@GCONONEL@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAe?$AAr?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAc?$AA?$AA@
0x140004E38: "dll" ??_C@_17MALKAJEN@?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140037138: "__cdecl _imp_EncodePointer" __imp_EncodePointer
0x14002C41C: "__cdecl fileno" _fileno
0x14002410C: "bool __cdecl InitSearchKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,unsigned __int64 * __ptr64)" ?InitSearchKey@@YA_NPEBGGPEA_K@Z
0x140023558: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Windows::Internal::CLanguage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLanguage@Internal@Windows@@UEAAPEAXI@Z
0x1400099E0: "(GetXmlNodeText(node.Get(), Cont" ??_C@_0EL@LFIPCHME@?$CIGetXmlNodeText?$CInode?4Get?$CI?$CJ?0?5Cont@
0x14000D520: "opcFactory->CreateStreamOnFile( " ??_C@_0GP@IGLHCGOA@opcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI?5@
0x1400371B8: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x14000D308: "(GetAppxPackagingModuleHandle(&a" ??_C@_0DI@MJIGINFB@?$CIGetAppxPackagingModuleHandle?$CI?$CGa@
0x140005E70: "mov" ??_C@_17GGMFNHDD@?$AAm?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x140026630: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x14000BE08: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0DO@KHFIKDEN@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x14000A4B0: "(newResourceVariant) == NULL" ??_C@_0BN@EEEBAJEM@?$CInewResourceVariant?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x14000A300: "private: static struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::XPathWithAttribute const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::RequiredFileXPaths" ?RequiredFileXPaths@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBUXPathWithAttribute@12345@B
0x14002AF28: "__cdecl calloc_crt" _calloc_crt
0x140001010: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x140005690: "xlam" ??_C@_19HEELBEDA@?$AAx?$AAl?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x140005B0C: "js" ??_C@_15JONIHNBC@?$AAj?$AAs?$AA?$AA@
0x140032270: "__cdecl _abort_behavior" __abort_behavior
0x14002D180: strncmp
0x1400130D0: "Bundle creation failed. " ??_C@_1DC@PLAJODA@?$AAB?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140004E78: "application/x-gzip-compressed" ??_C@_1DM@FHKKMNMA@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAg?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140006548: "Expecting '%1!C!' or '%2!C!'. " ??_C@_1DO@JAPCMCBL@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAC?$AA?$CB?$AA?8?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AA2?$AA?$CB?$AAC?$AA?$CB?$AA?8?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400054A8: "rss" ??_C@_17IAJEMGGG@?$AAr?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140037080: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x140005478: "rar" ??_C@_17HGDGACJD@?$AAr?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x140029784: "__cdecl lock_file2" _lock_file2
0x14000ADC0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0GK@MPCIBDJJ@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140021144: "bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionsForOutputContent(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?ProcessOptionsForOutputContent@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YA_NAEBVParameterParser@1234@PEAPEBG@Z
0x140033940: "__cdecl _error_mode" __error_mode
0x140031EA0: "__cdecl _globallocalestatus" __globallocalestatus
0x140005438: "application/x-rar-compressed" ??_C@_1DK@IPABALCC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAr?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140029718: "__cdecl lock_file" _lock_file
0x140009320: "shbfile" ??_C@_1BA@POJENHHO@?$AAs?$AAh?$AAb?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140004D40: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1JA@FCEOKLCJ@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x14001F9B0: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::endElement(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?endElement@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH0H0H@Z
0x1400083B0: "Square30x30Logo" ??_C@_1CA@NMMKDOPN@?$AAS?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AAe?$AA3?$AA0?$AAx?$AA3?$AA0?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140002B28: "0x%1!x! - " ??_C@_1BG@PCKPMLHI@?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAx?$AA?$CB?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$AA@
0x14000BD30: "(ConvertVersionToString(prerequi" ??_C@_0EM@EBKGMFKC@?$CIConvertVersionToString?$CIprerequi@
0x140009370: "ttffile" ??_C@_1BA@EMCMLJDF@?$AAt?$AAt?$AAf?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140024C54: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::SubdirectoryWalker::Create(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@SubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV123@@Z
0x14000ABA8: "(mxWriter->SetDisableOutputEscap" ??_C@_0CM@BNEGNFMD@?$CImxWriter?9?$DOSetDisableOutputEscap@
0x14000C430: "(ResourceVariant::Create(attribu" ??_C@_0DP@HIIHCBLD@?$CIResourceVariant?3?3Create?$CIattribu@
0x1400042E0: "The default content types contai" ??_C@_1HE@JBHCJILP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi@
0x140017F18: "i-tao" ??_C@_1M@DIFEDKJ@?$AAi?$AA?9?$AAt?$AAa?$AAo?$AA?$AA@
0x140009470: "(GetXmlNodeText(node.Get(), Prot" ??_C@_0EF@PBMGKGCD@?$CIGetXmlNodeText?$CInode?4Get?$CI?$CJ?0?5Prot@
0x140037348: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x1400371E8: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x140019DB8: "xmldecl-standalone" ??_C@_1CG@BCJLHJHD@?$AAx?$AAm?$AAl?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAl?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14001EEA4: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WritePrerequisitesElement(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,struct IAppxManifestReader * __ptr64)" ?WritePrerequisitesElement@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@PEAUIAppxManifestReader@@@Z
0x140006EC0: "const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::`vftable'" ??_7FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@6B@
0x140029DB8: "__cdecl getextendedkeycode" _getextendedkeycode
0x140033960: "__cdecl wenviron" _wenviron
0x140007038: "appxmetadata" ??_C@_1BK@CCHHKNHI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AAm?$AAe?$AAt?$AAa?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140005C40: "mp3" ??_C@_17DIIPMPHC@?$AAm?$AAp?$AA3?$AA?$AA@
0x140005770: "application/vnd.ms-excel.sheet.m" ??_C@_1FO@IDLMIKPE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?4?$AAs?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?4?$AAm@
0x14000CA68: "bundle" ??_C@_1O@BHFPGJMK@?$AAb?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140008170: "m:Extensions/m:Extension/m:Certi" ??_C@_1GM@JLEMAMC@?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi@
0x140037188: "__cdecl _imp_GetStdHandle" __imp_GetStdHandle
0x140005C08: "audio/mid" ??_C@_1BE@GMOBMLGH@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAm?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140027B58: "__cdecl heap_init" _heap_init
0x1400129C0: "The app package manifest (/m) pa" ??_C@_1GE@PNGICFNB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?$CI?$AA?1?$AAm?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAa@
0x14002C778: "__cdecl get_printf_count_output" _get_printf_count_output
0x140028768: "__cdecl stbuf" _stbuf
0x140007B00: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LE@FEGKAANN@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140005E38: "mpeg" ??_C@_19GKPENIIK@?$AAm?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x14000F0C0: "Usage: ------ MakeAppx bundl" ??_C@_1DJA@LPNJDKGG@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl@
0x140019320: "unsigned short const * const Appx::Packaging::ContentTypes::FileName" ?FileName@ContentTypes@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14002F1B0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x140003800: "A zip field or header contains a" ??_C@_1JG@JGPDHIHI@?$AAA?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAh?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa@
0x140019D10: "xn--" ??_C@_19NFOAIBGH@?$AAx?$AAn?$AA?9?$AA?9?$AA?$AA@
0x1400370A0: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x140019B40: "lpt3" ??_C@_19JNDPKHP@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA3?$AA?$AA@
0x1400058E8: "xltm" ??_C@_19CHFAIHBI@?$AAx?$AAl?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x14000BDD8: "(mxWriter->Characters(prerequisi" ??_C@_0DA@BFICGCHD@?$CImxWriter?9?$DOCharacters?$CIprerequisi@
0x14001F720: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::startElement(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int,struct ISAXAttributes * __ptr64) __ptr64" ?startElement@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH0H0HPEAUISAXAttributes@@@Z
0x140006D90: "Skipping unknown section "[%1" s" ??_C@_1HE@DHLHCBMD@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAs@
0x1400025E0: "Monday" ??_C@_06JLEDEDGH@Monday?$AA@
0x140007060: "You must specify a ResourceId va" ??_C@_1MG@NOIOKOOP@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x140031F10: "__cdecl _lconv_c" __lconv_c
0x140008E30: "chm.file" ??_C@_1BC@HFEPMHGL@?$AAc?$AAh?$AAm?$AA?4?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400093A0: "vbsfile" ??_C@_1BA@MBEHHBGA@?$AAv?$AAb?$AAs?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400347F8: "public: static bool Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::UseVerbose" ?UseVerbose@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@2_NA
0x140004B40: "application/octet-stream" ??_C@_1DC@KAPHFOOC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAo?$AAc?$AAt?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAr?$AAe?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x140011DF8: "Unknown hash method: "%1" " ??_C@_1DG@OEFENIMD@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x140003D80: "The content type string is not a" ??_C@_1IC@OANOAFPP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa@
0x140017F70: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x140009198: "microsoft.powershellscript.1" ??_C@_1DK@ENEIJENM@?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAs?$AAh?$AAe?$AAl?$AAl?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA1?$AA?$AA@
0x140005050: "potm" ??_C@_19LKAIMAAP@?$AAp?$AAo?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x140037248: "__cdecl _imp_IsValidCodePage" __imp_IsValidCodePage
0x140001478: "R6018 - unexpected heap error " ??_C@_0CB@GNHNIELH@R6018?$AN?6?9?5unexpected?5heap?5error?$AN?6@
0x1400049F0: "A part URI that is not a valid r" ??_C@_1LO@PMHLFIOD@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAr@
0x14001C790: "public: __cdecl Common::Array<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker> >::~Array<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::SubdirectoryWalker> >(void) __ptr64" ??1?$Array@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@V123@@Common@@VNoKey@5@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VSubdirectoryWalker@Packaging@Appx@@@5@@Common@@QEAA@XZ
0x14000A9B8: "(SizeTAdd(qualifiedNameLength, 2" ??_C@_0DJ@CNFAIGHG@?$CISizeTAdd?$CIqualifiedNameLength?0?52@
0x14002E71C: "__cdecl wctomb_s_l" _wctomb_s_l
0x140003F30: "The package contains an unexpect" ??_C@_1FG@PHKHKEA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt@
0x1400046D0: "The content types XML doesn't co" ??_C@_1LA@PMCEJGPH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo@
0x140029524: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x14000A730: "(dxFeatureLevelString.SetValueFr" ??_C@_0HE@BAAADGLA@?$CIdxFeatureLevelString?4SetValueFr@
0x140019628: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::Name" ?Name@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x1400027B8: "Saturday" ??_C@_1BC@ENMNNPAJ@?$AAS?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140011A30: " /no: Prevents the output fro" ??_C@_1BMC@JKIEHION@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAn?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo@
0x14000260C: "Friday" ??_C@_06JECMNKMI@Friday?$AA@
0x140002970: "unsigned char const * const __lookuptable_s" ?__lookuptable_s@@3QBEB
0x14000D3B0: "(unpack(packagePath, outputDirec" ??_C@_0EG@DHBCKHGI@?$CIunpack?$CIpackagePath?0?5outputDirec@
0x14000AC50: "(MXAttributes::Create(&mxAttribu" ??_C@_0CG@MMCDNNOI@?$CIMXAttributes?3?3Create?$CI?$CGmxAttribu@
0x14002CD08: "__cdecl _free_lconv_num" __free_lconv_num
0x1400012F0: "R6002 - floating point support " ??_C@_0CN@LEKKICBM@R6002?$AN?6?9?5floating?5point?5support?5@
0x140034820: "__cdecl _piob" __piob
0x1400283F4: "__cdecl _crtGetCommandLineW" __crtGetCommandLineW
0x140008460: "m:Applications/m:Application/m2:" ??_C@_1HM@OIIBNNGI@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA2?$AA?3@
0x140001058: "__cdecl _xp_z" __xp_z
0x1400059D8: "xslt" ??_C@_19EAFPDMHM@?$AAx?$AAs?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14000C768: "private: static struct Common::CONST_STRING const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::ResourceNodePath" ?ResourceNodePath@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBUCONST_STRING@Common@@B
0x1400194B0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::OSMinVersion" ?OSMinVersion@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140019BE0: "nul." ??_C@_19IDACLJC@?$AAn?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x140037058: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x14000C3E0: "(newEditor) == NULL" ??_C@_0BE@CIPFEABG@?$CInewEditor?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x14000BC20: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FK@FJLDGIOM@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x140005180: "application/vnd.ms-powerpoint.sl" ??_C@_1HA@EFCGLOIE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAs?$AAl@
0x140012AE0: "Option /nv specified, skipping d" ??_C@_1GO@FAJENDIK@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAn?$AAv?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAs?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd@
0x14000A6C0: "(scaleValueString.SetValueFromSt" ??_C@_0GH@KJHDJGKN@?$CIscaleValueString?4SetValueFromSt@
0x14001A020: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteMessage(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64 * __ptr64)" ?WriteMessage@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAXPEBGKPEAPEAD@Z
0x14001A14C: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteErrorHR(bool,long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?WriteErrorHR@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAX_NJPEBGZZ
0x140006F20: "private: static unsigned short const * __ptr64 const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::KnownSectionNames" ?KnownSectionNames@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBQEBGB
0x1400059D0: "xsl" ??_C@_17BJCOJNGH@?$AAx?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x14000C280: "(CoCreateInstance( __uuidof(SAXX" ??_C@_0JF@FGKGHBKC@?$CICoCreateInstance?$CI?5__uuidof?$CISAXX@
0x140008CA0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LO@MANNGFEJ@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140001860: " " ??_C@_02PCIJFNDE@?$AN?6?$AA@
0x140035A90: "__cdecl wcmdln" _wcmdln
0x1400082A0: "m:Applications/m:Application/m:V" ??_C@_1FM@LDALNNFM@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAV@
0x14001E7C0: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::WritePropertiesElement(class Appx::Packaging::Xml::MXWriter * __ptr64,struct IAppxManifestReader * __ptr64)" ?WritePropertiesElement@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAVMXWriter@Xml@34@PEAUIAppxManifestReader@@@Z
0x140002818: "Oct" ??_C@_17FNLKOI@?$AAO?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x140017FE8: "sgg" ??_C@_17LACEGLN@?$AAs?$AAg?$AAg?$AA?$AA@
0x1400096B0: ".cer" ??_C@_19IKIKPFEM@?$AA?4?$AAc?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140006C80: ""%1" isn't a valid value for Res" ??_C@_1GE@IBLAMLNA@?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs@
0x140004600: "The root relationships XML doesn" ??_C@_1MC@BOAPJEIC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAh?$AAi?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn@
0x140035840: "__cdecl nhandle" _nhandle
0x1400018B8: "Microsoft Visual C++ Runtime Lib" ??_C@_0CF@GOGNBNAK@Microsoft?5Visual?5C?$CL?$CL?5Runtime?5Lib@
0x140019E00: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x14000C088: "(StartResourceManifest(mxWriter)" ??_C@_0CC@ICMNOGLD@?$CIStartResourceManifest?$CImxWriter?$CJ@
0x140009750: ".gadget" ??_C@_1BA@MAFIJIHI@?$AA?4?$AAg?$AAa?$AAd?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14000B358: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0DK@CBDNLDLA@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x1400209C8: "bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessCommonOptionsForPackage(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,bool * __ptr64,bool * __ptr64)" ?ProcessCommonOptionsForPackage@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YA_NAEBVParameterParser@1234@PEA_N1@Z
0x14002E458: "__cdecl getbuf" _getbuf
0x140037128: "__cdecl _imp_SetConsoleMode" __imp_SetConsoleMode
0x14000CAA0: "nv" ??_C@_15DCJHMPDG@?$AAn?$AAv?$AA?$AA@
0x14000DD90: "(CoCreateInstance( __uuidof(OpcF" ??_C@_0KE@HKOLAKEI@?$CICoCreateInstance?$CI?5__uuidof?$CIOpcF@
0x140001418: "R6016 - not enough space for th" ??_C@_0CM@FAHFJNHO@R6016?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5th@
0x140005C98: "image/bmp" ??_C@_1BE@OPHBPEE@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAb?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140012C50: "You can't specify options /o and" ??_C@_1HA@NMLNDCNP@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AA?1?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd@
0x140005E78: "video/x-ms-wmv" ??_C@_1BO@EPLLKDIO@?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAo?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAm?$AAv?$AA?$AA@
0x140002624: "Jan" ??_C@_03JIHJHPIE@Jan?$AA@
0x14000D8C0: "appxFactory->CreateManifestReade" ??_C@_0EJ@GMHNHEHA@appxFactory?9?$DOCreateManifestReade@
0x14002473C: "bool __cdecl TryFindSuppressedScript(unsigned short,unsigned short,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,bool * __ptr64)" ?TryFindSuppressedScript@@YA_NGGPEAG0PEA_N@Z
0x140009820: ".scf" ??_C@_19PPBDOHLC@?$AA?4?$AAs?$AAc?$AAf?$AA?$AA@
0x14001A1D0: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteError(bool,unsigned short const * __ptr64,...)" ?WriteError@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAX_NPEBGZZ
0x14002E62C: "__cdecl commit" _commit
0x140031000: "__cdecl _app_type" __app_type
0x14000E6C0: "Usage: ------ MakeAppx unbun" ??_C@_1CPG@FHMPMGLG@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAb?$AAu?$AAn@
0x140037300: "__cdecl _imp_RtlInitializeGenericTableAvl" __imp_RtlInitializeGenericTableAvl
0x140010A20: " /r: Builds a resource packag" ??_C@_1NI@EDHLOIJ@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg@
0x1400370F8: "__cdecl _imp_GetConsoleCP" __imp_GetConsoleCP
0x140009890: ".accountpicture-ms" ??_C@_1CG@KKHGIHFB@?$AA?4?$AAa?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAi?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x1400372A0: "__cdecl _imp_GetErrorInfo" __imp_GetErrorInfo
0x140009830: ".scr" ??_C@_19CAGICHHK@?$AA?4?$AAs?$AAc?$AAr?$AA?$AA@
0x140013570: "en-locr-US" ??_C@_1BG@MIENAEDI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAl?$AAo?$AAc?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x14002CD7C: "__cdecl _free_lc_time" __free_lc_time
0x140019738: "225" ??_C@_17NDHCNKKD@?$AA2?$AA2?$AA5?$AA?$AA@
0x140008D70: "accountpictureprovider" ??_C@_1CO@CEHGODDD@?$AAa?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAi?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140025FAC: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXAttributes::AddAttribute(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddAttribute@MXAttributes@Xml@Packaging@Appx@@QEAAJPEBG000@Z
0x14000AB00: "(mxWriter->SetByteOrderMark(fals" ??_C@_0CE@FMGPHOKD@?$CImxWriter?9?$DOSetByteOrderMark?$CIfals@
0x1400026E8: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_0BE@CKGJFCPC@dddd?0?5MMMM?5dd?0?5yyyy?$AA@
0x14001CC58: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::ValidateProtocolsExtension(struct IAppxManifestReaderInternal * __ptr64,struct IXMLDOMNode * __ptr64)" ?ValidateProtocolsExtension@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUIAppxManifestReaderInternal@@PEAUIXMLDOMNode@@@Z
0x140025ED0: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXAttributes::AddAttribute(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddAttribute@MXAttributes@Xml@Packaging@Appx@@QEAAJPEBG00@Z
0x14000E180: "Adding "%1" to the bundle as a p" ??_C@_1KE@HAGODHFL@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAp@
0x140009700: ".crt" ??_C@_19LBDCJILD@?$AA?4?$AAc?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UISAXContentHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@UEAAPEAXI@Z
0x140037290: "__cdecl _imp_GetStringTypeW" __imp_GetStringTypeW
0x14002C738: ferror
0x140018070: "hsn" ??_C@_17MPJMGEMH@?$AAh?$AAs?$AAn?$AA?$AA@
0x14000C530: "(this->outputContentHandler->end" ??_C@_0HP@DNGCGGG@?$CIthis?9?$DOoutputContentHandler?9?$DOend@
0x140009EA0: "Manifest validation error: Line " ??_C@_1CEI@BCAFAKJB@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5@
0x140017FA8: "sfb" ??_C@_17PHIAGFCK@?$AAs?$AAf?$AAb?$AA?$AA@
0x140019730: "180" ??_C@_17MLLIAOBE@?$AA1?$AA8?$AA0?$AA?$AA@
0x1400025B4: "__cdecl _lconv_static_W_decimal" __lconv_static_W_decimal
0x14001BD34: "private: long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList::AddFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddFile@FileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAAJPEBG0@Z
0x140009068: "explorer.closesession" ??_C@_1CM@MINAJPIJ@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAs?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400063B8: "this->fileReader->NextLine(&curr" ??_C@_0CJ@NMLFNFEM@this?9?$DOfileReader?9?$DONextLine?$CI?$CGcurr@
0x140009900: ".wsh" ??_C@_19JIFAJMOA@?$AA?4?$AAw?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x1400026B0: "November" ??_C@_08HCHEGEOA@November?$AA@
0x140005AC0: "htm" ??_C@_17MACMPLJB@?$AAh?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x140026884: "public: __cdecl _LocaleUpdate::_LocaleUpdate(struct localeinfo_struct * __ptr64) __ptr64" ??0_LocaleUpdate@@QEAA@PEAUlocaleinfo_struct@@@Z
0x140005518: "tar" ??_C@_17LAFJALBE@?$AAt?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x140008C30: "(nodeList->nextNode(&node))" ??_C@_0BM@NEFIGALE@?$CInodeList?9?$DOnextNode?$CI?$CGnode?$CJ?$CJ?$AA@
0x14000CE40: "(GetFileNameWithExtension(output" ??_C@_0FF@IPFGOBMB@?$CIGetFileNameWithExtension?$CIoutput@
0x140023558: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Windows::Internal::CLanguage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguage@Internal@Windows@@UEAAPEAXI@Z
0x14002407C: CompareScriptTags
0x140009CB0: "Manifest validation error: Line " ??_C@_1PM@EKFLBGNF@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5@
0x140009880: ".url" ??_C@_19JOELNPGP@?$AA?4?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140006060: "SetFilePointer(fileHandle, bomLe" ??_C@_0FE@BEEAMGAJ@SetFilePointer?$CIfileHandle?0?5bomLe@
0x14000D9C8: "packageWriter->Close(manifestStr" ??_C@_0CL@KNKOHFHN@packageWriter?9?$DOClose?$CImanifestStr@
0x140019AF0: "com7" ??_C@_19PGPIEGHB@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA7?$AA?$AA@
0x140022F48: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x1400370C0: "__cdecl _imp_SetStdHandle" __imp_SetStdHandle
0x140019CB0: "lpt4." ??_C@_1M@KICHJPFN@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA4?$AA?4?$AA?$AA@
0x140004070: "The package contains two relatio" ??_C@_1II@OPNGHLBM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAw?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo@
0x1400085E0: "m:Applications/m:Application/m2:" ??_C@_1HK@DCPNMALP@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA2?$AA?3@
0x14000A4D0: "language-" ??_C@_1BE@KGNBFAPC@?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AA?$AA@
0x140005E48: "mpg" ??_C@_17HMOAFHIH@?$AAm?$AAp?$AAg?$AA?$AA@
0x140025524: "public: static unsigned short const * __ptr64 __cdecl Appx::Packaging::StringHelper::GetFileExtension(unsigned short const * __ptr64)" ?GetFileExtension@StringHelper@Packaging@Appx@@SAPEBGPEBG@Z
0x140005300: "application/vnd.ms-powerpoint.pr" ??_C@_1HG@CNGGEELG@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAp?$AAr@
0x1400372F8: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x1400069D0: "At line %1!d!, column %2!d!: %3." ??_C@_1EE@GFBNHHME@?$AAA?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB?$AA?0?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AA2?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AA3?$AA?4@
0x1400371D8: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x1400064C0: "The mapping file can't be parsed" ??_C@_1II@MNCAGHPC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AAd@
0x1400025C0: "Mon" ??_C@_03PDAGKDH@Mon?$AA@
0x140019B90: "lpt8" ??_C@_19NONCHNHO@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA8?$AA?$AA@
0x14001FB0C: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::characters(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?characters@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH@Z
0x140002B70: "For file "%1" - " ??_C@_1CC@NOIEHFEL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$AA@
0x140002748: "Sunday" ??_C@_1O@IHNHDHPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140019360: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::DXFeatureLevel" ?DXFeatureLevel@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x1400052F8: "ppa" ??_C@_17LODFCMKB@?$AAp?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x140003D20: "The relationship requested doesn" ??_C@_1FG@MGIACCIJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAh?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn@
0x140009A78: "(result->get_length(numResultNod" ??_C@_0CF@DIPEDAOD@?$CIresult?9?$DOget_length?$CInumResultNod@
0x1400195D0: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Identity" ?Identity@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140009850: ".shs" ??_C@_19PCBDLANM@?$AA?4?$AAs?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x140019640: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::Package" ?Package@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140005C50: "audio/wav" ??_C@_1BE@JHNJPLPN@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAw?$AAa?$AAv?$AA?$AA@
0x1400346C0: "int (__cdecl* __ptr64 _pnhHeap)(unsigned __int64)" ?_pnhHeap@@3P6AH_K@ZEA
0x1400370D8: "__cdecl _imp_VirtualAlloc" __imp_VirtualAlloc
0x14001C68C: "void __cdecl Common::DeallocateArray<unsigned short const * __ptr64>(unsigned short const * __ptr64)" ??$DeallocateArray@PEBG@Common@@YAXPEBG@Z
0x140006620: "(StringHelper::GetRelativePath(f" ??_C@_0EM@CEFBGKI@?$CIStringHelper?3?3GetRelativePath?$CIf@
0x140008E68: "cplfile" ??_C@_1BA@KEGJBIKE@?$AAc?$AAp?$AAl?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002C6EC: isleadbyte
0x1400271A0: "__cdecl encoded_null" _encoded_null
0x140007280: "Reading mapping file "%1" " ??_C@_1DG@LKMALBLM@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x140031014: "__cdecl XcptActTabCount" _XcptActTabCount
0x14002AEE4: free
0x14000CC00: "AppxPackaging.dll" ??_C@_1CE@INOELGD@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140033980: "__cdecl winminor" _winminor
0x14001F5FC: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::Create(struct ISAXXMLReader * __ptr64,struct IStream * __ptr64,class Common::Array<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Common::ContainerOperations<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant> > * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUISAXXMLReader@@PEAUIStream@@PEAV?$Array@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V?$ContainerOperations@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@V12345@@Common@@VNoKey@7@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@VResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@7@@Common@@PEAPEAV12345@@Z
0x140009678: ".appref-ms" ??_C@_1BG@IAAMDAOA@?$AA?4?$AAa?$AAp?$AAp?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140027308: "__cdecl getptd" _getptd
0x140002658: "January" ??_C@_07CGJPFGJA@January?$AA@
0x140005168: "ppam" ??_C@_19EMIIHAKA@?$AAp?$AAp?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x14000C060: "(mxWriter->SetOutput(outputStrea" ??_C@_0CE@PDKGKJCP@?$CImxWriter?9?$DOSetOutput?$CIoutputStrea@
0x140008980: "(ValidateFilesInManifest( manife" ??_C@_0MI@OFKIJPFJ@?$CIValidateFilesInManifest?$CI?5manife@
0x140002720: "Tue" ??_C@_17BMKGEGOJ@?$AAT?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1400067E0: "Files" ??_C@_1M@NAHBCAFF@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140019348: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::Element::Package" ?Package@Element@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x1400125E0: "Option /pfn specified, files wil" ??_C@_1MC@MGBODFAE@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAp?$AAf?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl@
0x140009710: ".dll" ??_C@_19BHIGINDB@?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14000AB88: "(mxWriter->SetIndent(false))" ??_C@_0BN@FJLBOEMF@?$CImxWriter?9?$DOSetIndent?$CIfalse?$CJ?$CJ?$AA@
0x1400370C8: "__cdecl _imp_VirtualQuery" __imp_VirtualQuery
0x14000BED0: "(WritePrerequisiteValue(mxWriter" ??_C@_0GF@KEPFNDBC@?$CIWritePrerequisiteValue?$CImxWriter@
0x140006008: "(fileSample) == NULL" ??_C@_0BF@CGDJEMBH@?$CIfileSample?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140008E98: "exefile" ??_C@_1BA@FJAIFFOH@?$AAe?$AAx?$AAe?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400098D8: ".ws" ??_C@_17BJIMGCPJ@?$AA?4?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140006240: "(AppendBuffer(nullterminator, ch" ??_C@_0EM@EPAHHNCH@?$CIAppendBuffer?$CInullterminator?0?5ch@
0x1400025D4: "Sat" ??_C@_03FEFJNEK@Sat?$AA@
0x140037308: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1400052E8: "pot" ??_C@_17CLHCDLEC@?$AAp?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140013528: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x140017DD8: "art-lojban" ??_C@_1BG@GLCCEOMI@?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?9?$AAl?$AAo?$AAj?$AAb?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1400025D8: "Sunday" ??_C@_06OOPIFAJ@Sunday?$AA@
0x1400266B0: "__cdecl purecall" _purecall
0x14000B890: "(resourceAttributes->AddAttribut" ??_C@_0II@PDAKHBCO@?$CIresourceAttributes?9?$DOAddAttribut@
0x14001AEA8: "private: bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::TextFileReader::CharEquals(unsigned char * __ptr64,char) __ptr64" ?CharEquals@TextFileReader@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@AEAA_NPEAED@Z
0x14002B15C: "__cdecl initp_misc_winsig" _initp_misc_winsig
0x140037260: "__cdecl _imp_GetCPInfo" __imp_GetCPInfo
0x14000A4E8: "scale-" ??_C@_1O@FEIGJNOO@?$AAs?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?9?$AA?$AA@
0x140002E70: "The file is not a valid app pack" ??_C@_1JI@NJNAGBHH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk@
0x140013090: "Bundle extraction succeeded. " ??_C@_1DM@NHGLLPKG@?$AAB?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140001CE8: "GetLastActivePopup" ??_C@_0BD@HHGDFDBJ@GetLastActivePopup?$AA@
0x14000F4F0: " /pfn: Unpacks all files to a" ??_C@_1PG@IKLFBBMD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAp?$AAf?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa@
0x140022A2C: "int __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CompareFileInfoForSortAscending(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareFileInfoForSortAscending@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAHPEBX0@Z
0x14002B12C: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x140009300: "scriptletfile" ??_C@_1BM@MKLGNOBD@?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAl?$AAe?$AAt?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002D450: memcmp
0x140019660: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::Namespace" ?Namespace@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140005B40: "text/scriptlet" ??_C@_1BO@CJKIBMH@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAl?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x140031F00: "__cdecl pwctype" _pwctype
0x140004DE0: "dotm" ??_C@_19JEENOBJN@?$AAd?$AAo?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x140009840: ".shb" ??_C@_19BKLGIACG@?$AA?4?$AAs?$AAh?$AAb?$AA?$AA@
0x140001350: "R6009 - not enough space for en" ??_C@_0CM@FLCNIPKK@R6009?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5en@
0x140006978: "GetFileAttributes(inputPath)" ??_C@_0BN@MHNDKNOM@GetFileAttributes?$CIinputPath?$CJ?$AA@
0x140034800: "void * __ptr64 __ptr64 ReservedForLocalUse::heap" ?heap@ReservedForLocalUse@@3PEAXEA
0x140009870: ".ttf" ??_C@_19OLAFNMII@?$AA?4?$AAt?$AAt?$AAf?$AA?$AA@
0x14000E0C0: "Can't overwrite existing file "%" ??_C@_1EK@MKFIDEDA@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF@
0x140002700: "HH:mm:ss" ??_C@_08JCCMCCIL@HH?3mm?3ss?$AA@
0x14002D3B8: "__cdecl _crtGetStringTypeA" __crtGetStringTypeA
0x140007210: "The mapping file "%1" is missing" ??_C@_1GK@HFFFMHHE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg@
0x14002230C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CreateBundle(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64)" ?CreateBundle@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBGPEAVFileList@1234@@Z
0x1400121D0: "The content directory can't be a" ??_C@_1FA@OENLIGGD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa@
0x14002D9E4: "__cdecl _crtGetStringTypeW" __crtGetStringTypeW
0x140002910: "MM/dd/yy" ??_C@_1BC@IEBCMHCM@?$AAM?$AAM?$AA?1?$AAd?$AAd?$AA?1?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x14000AAC0: "(StringCchCatW(outputBuffer, qua" ??_C@_0DJ@EANCKGMB@?$CIStringCchCatW?$CIoutputBuffer?0?5qua@
0x140026688: wcschr
0x140029C20: "__cdecl mtinitlocknum" _mtinitlocknum
0x140017E58: "i-default" ??_C@_1BE@OKOAOPLM@?$AAi?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140009DB0: "Manifest validation error: Line " ??_C@_1OC@PBNBDHHD@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5@
0x140008550: "m:Applications/m:Application/m:V" ??_C@_1HG@EAOBEECE@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAV@
0x140006818: "FAILED(this->AddMapping(tokens))" ??_C@_0CB@MKBLABGL@FAILED?$CIthis?9?$DOAddMapping?$CItokens?$CJ?$CJ@
0x140002790: "Thursday" ??_C@_1BC@HHMNLIHE@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAr?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1400026C0: "December" ??_C@_08EDHMEBNP@December?$AA@
0x14000CF40: "(StringCchCopyW(result, bufferSi" ??_C@_0CM@DGNLEELI@?$CIStringCchCopyW?$CIresult?0?5bufferSi@
0x1400258F0: "long __cdecl Appx::Packaging::ConvertVersionToString(unsigned __int64,unsigned long,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ConvertVersionToString@Packaging@Appx@@YAJ_KKKPEAPEAG@Z
0x140005550: "xaml" ??_C@_19CADAKGPP@?$AAx?$AAa?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14000AF90: "(appPackageId->GetPublisher(&pac" ??_C@_0DA@EPCBFIHE@?$CIappPackageId?9?$DOGetPublisher?$CI?$CGpac@
0x140002618: "Saturday" ??_C@_08INBOOONO@Saturday?$AA@
0x140003BD0: "Previous failures are preventing" ??_C@_1JG@DPOHLLEO@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAi?$AAo?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg@
0x140007BC0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1ME@DLKOGNOH@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14002EC48: "__cdecl resetstkoflw" _resetstkoflw
0x140018150: "unsigned __int64 const * const MUITagScriptTable" ?MUITagScriptTable@@3QB_KB
0x14000BAE0: "(resourceAttributes->AddAttribut" ??_C@_0LN@HJBNLLCK@?$CIresourceAttributes?9?$DOAddAttribut@
0x140019ED8: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::GetFormattedMessage(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetFormattedMessage@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAXPEBGKPEAPEADPEAPEAG@Z
0x140012420: "You must specify an output path " ??_C@_1EO@HLOFLDKB@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5@
0x140019B20: "lpt1" ??_C@_19KDNKDCPE@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA1?$AA?$AA@
0x140026310: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::endDocument(void) __ptr64" ?endDocument@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJXZ
0x1400027D0: "Jan" ??_C@_17DKNBKCHM@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1400372A8: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x1400055A0: "xap" ??_C@_17ENPPNGNA@?$AAx?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140013510: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x140005CD0: "emf" ??_C@_17KIPBDKBC@?$AAe?$AAm?$AAf?$AA?$AA@
0x140029D08: "__cdecl mtinitlocks" _mtinitlocks
0x140008448: "WideLogo" ??_C@_1BC@NHKHADFD@?$AAW?$AAi?$AAd?$AAe?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140004850: "A well-known part is labeled wit" ??_C@_1HO@KFBFHLAM@?$AAA?$AA?5?$AAw?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?9?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAb?$AAe?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt@
0x140001CC8: "MessageBoxA" ??_C@_0M@CHKKJDAI@MessageBoxA?$AA@
0x1400097A0: ".jse" ??_C@_19INIEGAMH@?$AA?4?$AAj?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140006CF0: "Too many tokens on line %1!d!. " ??_C@_1EA@EDLCHGA@?$AAT?$AAo?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x140034440: "__cdecl stdbuf" _stdbuf
0x140018058: "zh-xiang" ??_C@_1BC@PEDPKCDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAx?$AAi?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140005EA8: "(this->AddOption(optionToken, L"" ??_C@_0CE@HCFPDGKJ@?$CIthis?9?$DOAddOption?$CIoptionToken?0?5L?$CC@
0x140004C80: "application/msword" ??_C@_1CG@JGKJGCCH@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AAs?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x140037338: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x140035A88: "__cdecl _mbctype_initialized" __mbctype_initialized
0x1400096D0: ".cmd" ??_C@_19BDKLHPGC@?$AA?4?$AAc?$AAm?$AAd?$AA?$AA@
0x140022C28: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CreateTempFilePath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateTempFilePath@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400032C0: "The zip archive contains a dupli" ??_C@_1GC@IMIBDLHA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi@
0x140019C70: "com9." ??_C@_1M@NDHMODJH@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA9?$AA?4?$AA?$AA@
0x140007800: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LE@CEFPFJOK@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14000D048: "(CanOverwrite(outputPath, overwr" ??_C@_0DF@EJCHGDGK@?$CICanOverwrite?$CIoutputPath?0?5overwr@
0x1400181A0: "unsigned __int64 const * const WinNLSTag_SuppressScriptsTable" ?WinNLSTag_SuppressScriptsTable@@3QB_KB
0x14001C5CC: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64> >(class Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64> * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@V?$GenericMap@PEBGPEBG@Common@@@Common@@YAXPEAV?$GenericMap@PEBGPEBG@0@@Z
0x140026A50: qsort
0x140005CB8: "image/x-emf" ??_C@_1BI@FJKAPIHD@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAe?$AAm?$AAf?$AA?$AA@
0x140019A80: "aux" ??_C@_17HDPIJELC@?$AAa?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@UEAAPEAXI@Z
0x14000C9D0: "const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::`vftable'" ??_7ManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@6B@
0x140005B60: "sct" ??_C@_17NCDPPMNK@?$AAs?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14000B2E0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0EO@PMMCAECH@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140005F10: "Command line option appears mult" ??_C@_1GC@IEFLJHEH@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAe?$AAa?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt@
0x1400135A0: "tarask" ??_C@_1O@OBBMGAOM@?$AAt?$AAa?$AAr?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x140019718: "140" ??_C@_17LMHKMOGP@?$AA1?$AA4?$AA0?$AA?$AA@
0x140008110: "m:Extensions/m:Extension/m:Proxy" ??_C@_1FI@HFJDAGIH@?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAP?$AAr?$AAo?$AAx?$AAy@
0x1400123C0: "The output path can't be an exis" ??_C@_1FM@CGMFOPPL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs@
0x1400050F0: "potx" ??_C@_19NNMPGHKC@?$AAp?$AAo?$AAt?$AAx?$AA?$AA@
0x14000CEA0: "(FileList::CreateFromDirectoryWa" ??_C@_0EC@EJMPFIPN@?$CIFileList?3?3CreateFromDirectoryWa@
0x140005A98: "csv" ??_C@_17HFLAHOB@?$AAc?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x14000B790: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FM@OICFKJCI@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x140002820: "Nov" ??_C@_17BBDMLCIG@?$AAN?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x140008E20: "cerfile" ??_C@_1BA@KDFBHEEH@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14001D718: "private: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::GetXmlNodes(struct IXMLDOMNode * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct IXMLDOMNodeList * __ptr64 * __ptr64,long * __ptr64)" ?GetXmlNodes@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@CAJPEAUIXMLDOMNode@@PEBGPEAPEAUIXMLDOMNodeList@@PEAJ@Z
0x1400091D8: "ms-accountpictureprovider" ??_C@_1DE@EAKDENMM@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAi?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14001C838: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::PackageValidator::Validate(struct IAppxManifestReader * __ptr64,bool,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64)" ?Validate@PackageValidator@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEAUIAppxManifestReader@@_NPEAVFileList@2345@@Z
0x140028728: "__cdecl ftbuf" _ftbuf
0x140005ED0: "(this->AddOption(optionToken, ar" ??_C@_0DD@BMGPKPPG@?$CIthis?9?$DOAddOption?$CIoptionToken?0?5ar@
0x14000D4C0: "LoadLibraryExW(AppxPackagingDllN" ??_C@_0FE@MCFABIJN@LoadLibraryExW?$CIAppxPackagingDllN@
0x1400055E8: "application/xhtml+xml" ??_C@_1CM@NAIPBLKI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AAh?$AAt?$AAm?$AAl?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14000D730: "appxFactory->CreateManifestReade" ??_C@_0FD@EAGJKNFG@appxFactory?9?$DOCreateManifestReade@
0x140031068: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x14001FE6C: "public: virtual unsigned long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UISAXContentHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAKXZ
0x140022E3C: "public: virtual unsigned long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAKXZ
0x140002868: "April" ??_C@_1M@GJNLMHFD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x140004E68: "dtd" ??_C@_17OKILKBFE@?$AAd?$AAt?$AAd?$AA?$AA@
0x140002D70: "The package manifest is not vali" ??_C@_1EI@DGFDHKBI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi@
0x140006EF0: "private: static unsigned short const * const Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::ResourceDimensionsKeyword" ?ResourceDimensionsKeyword@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@0QBGB
0x140017F78: "no-nyn" ??_C@_1O@LLNCEJDI@?$AAn?$AAo?$AA?9?$AAn?$AAy?$AAn?$AA?$AA@
0x140009970: "(GetXmlNodes(manifestRoot, Assoc" ??_C@_0EF@NDCIDMBB@?$CIGetXmlNodes?$CImanifestRoot?0?5Assoc@
0x14002E61C: "__cdecl fptrap" _fptrap
0x140028978: "__cdecl woutput_l" _woutput_l
0x14002F1B0: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x14000E380: "You can't have AppxManifest.xml " ??_C@_1IM@JCLGAPJG@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AAM?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?5@
0x140006328: "(UIntAdd(sourceLength, *destinat" ??_C@_0DN@MMCPADOA@?$CIUIntAdd?$CIsourceLength?0?5?$CKdestinat@
0x140004AB0: "A part name doesn't conform to t" ??_C@_1IM@JNMECGJC@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt@
0x14000C390: "(saxReader->putContentHandler(ma" ??_C@_0DF@EBEPMLPF@?$CIsaxReader?9?$DOputContentHandler?$CIma@
0x140007750: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1KE@LLEAMOBP@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140003C70: "The TargetMode attribute of a re" ??_C@_1KE@KHJEOCFK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAr?$AAe@
0x140006880: "FAILED(this->manifestResourceInf" ??_C@_0EK@LMOIHGAD@FAILED?$CIthis?9?$DOmanifestResourceInf@
0x140026360: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::ignorableWhitespace(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?ignorableWhitespace@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH@Z
0x140026388: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::skippedEntity(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?skippedEntity@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH@Z
0x140018620: "struct GrandfatheredTagsTableEntry const * const grandfatheredTagsTable" ?grandfatheredTagsTable@@3QBUGrandfatheredTagsTableEntry@@B
0x140037098: "__cdecl _imp_GetFullPathNameW" __imp_GetFullPathNameW
0x140019480: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::OSMaxVersionTested" ?OSMaxVersionTested@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14001DD74: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::GetAttributeValue(struct ISAXAttributes * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetAttributeValue@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEAUISAXAttributes@@PEBG1PEAPEAG@Z
0x140037038: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x140034810: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUoryUcnoUhixUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppxPackaging.Xml" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUzkkckzxpztrmtUoryUcnoUhixUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppxPackaging.Xml
0x140012D30: "Usage: ------ MakeAppx <comm" ??_C@_1DCG@IHLBIEIN@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5?$AA?$DM?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm@
0x140003910: "The enumerator can't perform the" ??_C@_1IK@DCNGJOMO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x140005CF8: "image/vnd.microsoft.icon" ??_C@_1DC@DECJBLCJ@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAi?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140037020: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x140017EC0: "i-lux" ??_C@_1M@PJFCEGJM@?$AAi?$AA?9?$AAl?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x140033948: "__cdecl wenvptr" _wenvptr
0x140009910: "application/force-download" ??_C@_1DG@OPFKKHDE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?9?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x14000D250: "(FileList::CreateFromPackageRead" ??_C@_0DN@DGADEKJP@?$CIFileList?3?3CreateFromPackageRead@
0x14000CA78: "unbundle" ??_C@_1BC@JFKOFBMD@?$AAu?$AAn?$AAb?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000B6A0: "(WritePropertyValue(mxWriter, ap" ??_C@_0HF@IHCCFLKD@?$CIWritePropertyValue?$CImxWriter?0?5ap@
0x140019CD0: "lpt6." ??_C@_1M@OFOPDOFG@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA6?$AA?4?$AA?$AA@
0x14000BFB0: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FP@JIONBOAD@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x140012950: "The app package manifest path ca" ??_C@_1GE@KMNENNLC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAc?$AAa@
0x140037060: "__cdecl _imp_GetFileAttributesW" __imp_GetFileAttributesW
0x140008000: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1BAI@FKDNLGPP@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140008938: "(manifestDom->selectSingleNode(p" ??_C@_0DN@EFMMHFNA@?$CImanifestDom?9?$DOselectSingleNode?$CIp@
0x140024894: "protected: bool __cdecl Windows::Internal::CLanguage::ParseTag(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ParseTag@CLanguage@Internal@Windows@@IEAA_NPEBG@Z
0x140017F30: "i-tay" ??_C@_1M@HGPHELOK@?$AAi?$AA?9?$AAt?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140031D38: "__cdecl _ptlocinfo" __ptlocinfo
0x1400372B8: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x140006B90: "You can only specify one type of" ??_C@_1OM@JOEMADPM@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x14002EE30: "__cdecl free_osfhnd" _free_osfhnd
0x140005DD0: "tiff" ??_C@_19OMJDENGD@?$AAt?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x140035A78: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x14000F450: " Example: -------- MakeAppx " ??_C@_1JO@MOIGHCGF@?$AA?6?$AAE?$AAx?$AAa?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?3?$AA?6?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAA?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?5@
0x140002660: "February" ??_C@_08GNJGEPFN@February?$AA@
0x14002836C: "__cdecl _crtGetEnvironmentStringsW" __crtGetEnvironmentStringsW
0x140002630: "Apr" ??_C@_03LEOLGMJP@Apr?$AA@
0x1400126B0: "You must specify an app manifest" ??_C@_1LC@GIOLHKOM@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt@
0x140029A1C: "__cdecl putwch_nolock" _putwch_nolock
0x14000DC30: "(opcFactory->CreateStreamOnFile(" ??_C@_0GA@MCMHGMNC@?$CIopcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI@
0x140002758: "Monday" ??_C@_1O@MMNBFLIA@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x14000C160: "(WritePrerequisitesElement(mxWri" ??_C@_0DJ@GIIOIDFP@?$CIWritePrerequisitesElement?$CImxWri@
0x1400195E8: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::AttributeNameWithoutPrefix::ResourceId" ?ResourceId@AttributeNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000BCE0: "(manifestReader->GetPrerequisite" ??_C@_0EI@EMFADMBP@?$CImanifestReader?9?$DOGetPrerequisite@
0x140012020: "Packing %1!d! file(s) listed in " ??_C@_1KC@KFGMBLKM@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$CI?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5@
0x140019B10: "com9" ??_C@_19BGCHDBEC@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA9?$AA?$AA@
0x14001F370: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAPEAXI@Z
0x140019A88: "nul" ??_C@_17HFKDEGNG@?$AAn?$AAu?$AAl?$AA?$AA@
0x14001C5A0: "public: virtual enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler::HandlerState __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::HandleError(unsigned short const * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 const) __ptr64" ?HandleError@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAA?AW4HandlerState@MappingFileParserHandler@2345@QEBGKK0@Z
0x1400090C0: "explorer.zipselection" ??_C@_1CM@MLPBEJIC@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAz?$AAi?$AAp?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14002AD08: "__cdecl flsbuf" _flsbuf
0x1400072B8: "Skipping hidden file "%1". " ??_C@_1DI@LMLKKPIA@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAd?$AAd?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001A068: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteMessage(bool,unsigned short const * __ptr64,...)" ?WriteMessage@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAX_NPEBGZZ
0x140019C20: "com4." ??_C@_1M@GPOCPAEJ@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA4?$AA?4?$AA?$AA@
0x140022914: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::CanOverwrite(unsigned short const * __ptr64,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::OverwriteOption,int * __ptr64)" ?CanOverwrite@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBGW4OverwriteOption@1234@PEAH@Z
0x140037130: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x14002E4BC: abort
0x14001A554: "private: static enum _RTL_GENERIC_COMPARE_RESULTS __cdecl Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64>::GenericMapCompare(struct _RTL_AVL_TABLE * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64)" ?GenericMapCompare@?$GenericMap@PEBGPEBG@Common@@CA?AW4_RTL_GENERIC_COMPARE_RESULTS@@PEAU_RTL_AVL_TABLE@@PEAX1@Z
0x140031030: "__cdecl _badioinfo" __badioinfo
0x140010730: " /m: Specifies the path to an" ??_C@_1COK@JNMOMNMC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAn@
0x140018608: "unsigned int const * const regionsReplacementTable" ?regionsReplacementTable@@3QBIB
0x140006698: "MappingFileParser::Create(mappin" ??_C@_0DE@PGBAPPBJ@MappingFileParser?3?3Create?$CImappin@
0x140004960: "The package contains a part URI " ??_C@_1IO@LDKEIBDB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5@
0x1400092C0: "ocxfile" ??_C@_1BA@BGIGAEFI@?$AAo?$AAc?$AAx?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140025770: "public: static bool __cdecl Appx::Packaging::Manifest::IdValidationHelper::IsValidPackageId(unsigned short const * __ptr64,bool)" ?IsValidPackageId@IdValidationHelper@Manifest@Packaging@Appx@@SA_NPEBG_N@Z
0x14000266C: "March" ??_C@_05HPCKOFNC@March?$AA@
0x140037394: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x14001FE58: "public: virtual unsigned long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct ISAXContentHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UISAXContentHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAKXZ
0x140019410: "struct Appx::Packaging::Manifest::Attribute::DXFeatureLevelTable const * const Appx::Packaging::Manifest::Attribute::DXFeatureLevelValues" ?DXFeatureLevelValues@Attribute@Manifest@Packaging@Appx@@3QBUDXFeatureLevelTable@1234@B
0x14000C1F0: "The input app manifest must have" ??_C@_1IA@PLDCDEEB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAi?$AAf?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe@
0x140009150: "internetshortcut" ??_C@_1CC@NKCJIDHH@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAt?$AAs?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAc?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x14001A5F4: "enum _RTL_GENERIC_COMPARE_RESULTS __cdecl Common::GenericMapCaseInsensitiveCompare(struct _RTL_AVL_TABLE * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64)" ?GenericMapCaseInsensitiveCompare@Common@@YA?AW4_RTL_GENERIC_COMPARE_RESULTS@@PEAU_RTL_AVL_TABLE@@PEAX1@Z
0x140033984: "__cdecl exitflag" _exitflag
0x1400372E8: "__cdecl _imp_RtlLookupElementGenericTableAvl" __imp_RtlLookupElementGenericTableAvl
0x140006588: "(result->files) == NULL" ??_C@_0BI@FPONIEPF@?$CIresult?9?$DOfiles?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x140028294: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140037168: "__cdecl _imp_FlsFree" __imp_FlsFree
0x14000E168: "__cdecl GUID_6d0b4446_cd73_4ab3_94f4_8ccdf6116154" _GUID_6d0b4446_cd73_4ab3_94f4_8ccdf6116154
0x14000CBB0: "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc" ??_C@_1FA@NCBMAJNO@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAw?$AAw?$AAw?$AA?4?$AAw?$AA3?$AA?4?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?1?$AA2?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?1?$AA0?$AA4?$AA?1?$AAx?$AAm?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc@
0x14001DF9C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::GetQualifiedName(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetQualifiedName@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJPEBG0PEAPEAG@Z
0x140002D20: "The package block map is not val" ??_C@_1EK@CNLONAOM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl@
0x1400086E0: "Image" ??_C@_1M@ILBKDMH@?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14001DF54: "bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MaybeNullStringCaseInsensitiveEqual(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?MaybeNullStringCaseInsensitiveEqual@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YA_NPEBG0@Z
0x1400083D0: "m:Applications/m:Application/m:V" ??_C@_1HI@JAOBLLJM@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAV@
0x1400371C8: "__cdecl _imp_SetHandleCount" __imp_SetHandleCount
0x14000CA98: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x140017F28: "tao" ??_C@_17BCCKIEFG@?$AAt?$AAa?$AAo?$AA?$AA@
0x1400065F8: "GetFileAttributes(filePath)" ??_C@_0BM@EPCBLBC@GetFileAttributes?$CIfilePath?$CJ?$AA@
0x140008FA0: "explorer.assocactionid.zipselect" ??_C@_1EI@BHDKIPG@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAd?$AA?4?$AAz?$AAi?$AAp?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt@
0x140017FB0: "sgn-BE-NL" ??_C@_1BE@NHNBNNIO@?$AAs?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140019BD0: "aux." ??_C@_19GBHMDAJC@?$AAa?$AAu?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400134C0: "long (__cdecl* __ptr64 HeapReAllocFunction)(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?HeapReAllocFunction@@3Q6AJPEAX_K1PEAPEAX@ZEA
0x14002B524: "__cdecl _crtMessageBoxA" __crtMessageBoxA
0x140002650: "Dec" ??_C@_03MKABNOCG@Dec?$AA@
0x1400056D8: "xls" ??_C@_17ODNEGKOA@?$AAx?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x140005B18: "text/richtext" ??_C@_1BM@IJCIFOGG@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAr?$AAi?$AAc?$AAh?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x140019D70: "xmldecl-encoding" ??_C@_1CC@MGKEDMJD@?$AAx?$AAm?$AAl?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140019150: "unsigned __int64 const * const MUITagSuppressScriptTable" ?MUITagSuppressScriptTable@@3QB_KB
0x14000C3F8: "(newEditor->Initialize(saxReader" ??_C@_0DB@FMLKKIIA@?$CInewEditor?9?$DOInitialize?$CIsaxReader@
0x140005100: "application/vnd.ms-powerpoint.ad" ??_C@_1GI@GOJALPDM@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAa?$AAd@
0x140037120: "__cdecl _imp_ReadConsoleInputW" __imp_ReadConsoleInputW
0x140026338: "public: virtual long __cdecl Appx::Packaging::SaxXmlEditor::startPrefixMapping(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?startPrefixMapping@SaxXmlEditor@Packaging@Appx@@UEAAJPEBGH0H@Z
0x140025D00: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXWriter::EndElement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?EndElement@MXWriter@Xml@Packaging@Appx@@QEAAJPEBG00@Z
0x1400347F0: "public: static class Microsoft::WRL::Details::ModuleBase * __ptr64 __ptr64 Microsoft::WRL::Details::ModuleBase::module_" ?module_@ModuleBase@Details@WRL@Microsoft@@2PEAV1234@EA
0x1400027A8: "Friday" ??_C@_1O@PDICJHAG@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140009348: "shsfile" ??_C@_1BA@GJCJHGON@?$AAs?$AAh?$AAs?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140012820: "Option /r specified, the output " ??_C@_1BCG@OLNHIGPB@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5@
0x140019D40: "__cdecl GUID_f078abe1_45d2_4832_91ea_4466ce2f25c9" _GUID_f078abe1_45d2_4832_91ea_4466ce2f25c9
0x140008EB0: "explorer.assocactionid.burnselec" ??_C@_1EK@BOLHNNHC@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAo?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAd?$AA?4?$AAb?$AAu?$AAr?$AAn?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc@
0x1400219BC: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::DoUnbundle(enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::OverwriteOption,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool)" ?DoUnbundle@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJW4OverwriteOption@1234@PEBG1_N@Z
0x140001068: "__cdecl _xt_z" __xt_z
0x140026608: wmainCRTStartup
0x140026A40: towupper
0x140002C20: "The computed hash value of the b" ??_C@_1KK@JLJNEEF@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAu?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAb@
0x140005480: "application/rss+xml" ??_C@_1CI@ECNMOEAC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAr?$AAs?$AAs?$AA?$CL?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14000D290: "reader->GetManifest(&manifestRea" ??_C@_0CF@DPLOCGPA@reader?9?$DOGetManifest?$CI?$CGmanifestRea@
0x1400243F4: "bool __cdecl TryFindTableEntry(unsigned __int64,unsigned __int64,enum SEARCH_TABLE_TYPE,unsigned __int64 * __ptr64,void const * __ptr64 * __ptr64)" ?TryFindTableEntry@@YA_N_K0W4SEARCH_TABLE_TYPE@@PEA_KPEAPEBX@Z
0x14000A7B0: "(GetAttributeValue( resourceElem" ??_C@_0HK@MNAHJEOM@?$CIGetAttributeValue?$CI?5resourceElem@
0x140009A48: "(rootNode->selectNodes(queryBStr" ??_C@_0CM@LIGFNPFI@?$CIrootNode?9?$DOselectNodes?$CIqueryBStr@
0x140002644: "Sep" ??_C@_03GGCAPAJC@Sep?$AA@
0x140011960: " /?: Displays this help text." ??_C@_1EE@LICGEDNM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AA?$DP?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAh?$AAe?$AAl?$AAp?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?4@
0x140003680: "The file data can't be decompres" ??_C@_1EM@KGGAMJGH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs@
0x140019B00: "com8" ??_C@_19KOJLFGCH@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA8?$AA?$AA@
0x140037008: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x140019D00: "lpt9." ??_C@_1M@BELJIMID@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA9?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400052F0: "pps" ??_C@_17EECFLDLF@?$AAp?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140019590: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::ElementNameWithoutPrefix::ResourcePackage" ?ResourcePackage@ElementNameWithoutPrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x14000AE30: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0FJ@PPKGIEBO@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x14001BF2C: "public: virtual enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler::HandlerState __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::HandleSection(unsigned long,struct Common::CONST_STRING const & __ptr64) __ptr64" ?HandleSection@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAA?AW4HandlerState@MappingFileParserHandler@2345@KAEBUCONST_STRING@Common@@@Z
0x140037190: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x140007F10: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1OO@CCGAICLE@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140004580: "A part relationship markup is no" ??_C@_1HO@HPLCDDMJ@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAh?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAu?$AAp?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo@
0x140035860: "__cdecl _pioinfo" __pioinfo
0x140024304: "unsigned __int64 const * __ptr64 __cdecl FindInCompactBcp47TagTable(unsigned __int64,unsigned __int64 const * __ptr64,unsigned __int64)" ?FindInCompactBcp47TagTable@@YAPEB_K_KPEB_K0@Z
0x14000E158: "__cdecl GUID_6b2d6ba0_9f3e_4f27_920b_313cc426a39e" _GUID_6b2d6ba0_9f3e_4f27_920b_313cc426a39e
0x140019A70: "con" ??_C@_17OGOCLKHB@?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140011C00: " /o: Forces the output to ove" ??_C@_1BLE@FOCOINAC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAv?$AAe@
0x1400059E8: "application/x-zip-compressed" ??_C@_1DK@KPJCLGKE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140034698: "__cdecl _mblcid" __mblcid
0x140019C60: "com8." ??_C@_1M@BICADADC@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA8?$AA?4?$AA?$AA@
0x140007C90: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LK@IFONDDKK@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14000CEF0: "(FileList::CreateFromMappingFile" ??_C@_0EP@HFEFPPFP@?$CIFileList?3?3CreateFromMappingFile@
0x14002942C: "__cdecl _doserrno" __doserrno
0x140019AE0: "com6" ??_C@_19EOEECBBE@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA6?$AA?$AA@
0x1400067B8: "payloadFiles->MoveNext(&hasCurre" ??_C@_0CE@PLEOLILA@payloadFiles?9?$DOMoveNext?$CI?$CGhasCurre@
0x140031FB0: "__cdecl _lc_time_c" __lc_time_c
0x14001FEB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@UEAAPEAXI@Z
0x14002793C: "__cdecl FF_MSGBANNER" _FF_MSGBANNER
0x14000DF10: "__cdecl GUID_c8425227_ab68_42a1_b913_3ef2c1099e4c" _GUID_c8425227_ab68_42a1_b913_3ef2c1099e4c
0x1400097E0: ".ocx" ??_C@_19GEMBODHK@?$AA?4?$AAo?$AAc?$AAx?$AA?$AA@
0x140008500: "Square310x310Logo" ??_C@_1CE@OHGDCELA@?$AAS?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AAe?$AA3?$AA1?$AA0?$AAx?$AA3?$AA1?$AA0?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x140035A8C: "__cdecl _env_initialized" __env_initialized
0x140012770: "You must specify a mapping file " ??_C@_1LA@LPKMAKAD@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5@
0x140029A7C: "__cdecl _termcon" __termcon
0x1400284DC: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x140013248: "Package extraction succeeded. " ??_C@_1DO@HOLOGDNM@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000C628: "(this->outputContentHandler->cha" ??_C@_0DN@EPOCDMBP@?$CIthis?9?$DOoutputContentHandler?9?$DOcha@
0x14001FE58: "public: virtual unsigned long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAKXZ
0x140034690: "__cdecl _mbcodepage" __mbcodepage
0x1400036D0: "The file data can't be compresse" ??_C@_1EI@NLDNJFJG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe@
0x1400094C0: "(StringCchLengthW(protocol, Stri" ??_C@_0EF@PJJJNPGD@?$CIStringCchLengthW?$CIprotocol?0?5Stri@
0x1400025C8: "Wed" ??_C@_03MHOMLAJA@Wed?$AA@
0x140004BF8: "application/base64" ??_C@_1CG@OHPBFONI@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x14002B11C: "__cdecl _crtInitCritSecAndSpinCount" __crtInitCritSecAndSpinCount
0x14001A5A4: "private: static void * __ptr64 __cdecl Common::GenericMap<unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64>::GenericMapAllocate(struct _RTL_AVL_TABLE * __ptr64,unsigned long)" ?GenericMapAllocate@?$GenericMap@PEBGPEBG@Common@@CAPEAXPEAU_RTL_AVL_TABLE@@K@Z
0x140018A40: "unsigned __int64 const * const MUITagTable" ?MUITagTable@@3QB_KB
0x140037238: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x1400027F0: "May" ??_C@_17PNNKMEED@?$AAM?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140004E00: "application/x-msdownload" ??_C@_1DC@FIKCDDII@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAm?$AAs?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x140005A58: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x140009228: "ms-appx" ??_C@_1BA@EADEMJA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAp?$AAp?$AAx?$AA?$AA@
0x14000B630: "(WritePropertyValue(mxWriter, ap" ??_C@_0GM@EMJHFENN@?$CIWritePropertyValue?$CImxWriter?0?5ap@
0x14002543C: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::StringHelper::GetRelativePath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?GetRelativePath@StringHelper@Packaging@Appx@@SAJPEBG0PEAPEBG@Z
0x140026964: "__cdecl towupper_l" _towupper_l
0x140029B00: "__cdecl _initconout" __initconout
0x14000AC80: "(mxAttributes->AddAttribute(L""," ??_C@_0FF@HAOHFFEF@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIL?$CC?$CC?0@
0x140001950: "CONOUT$" ??_C@_1BA@BALFACEM@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAO?$AAU?$AAT?$AA$?$AA?$AA@
0x14001D9B0: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant::Create(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ResourceVariant * __ptr64 * __ptr64)" ?Create@ResourceVariant@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV12345@@Z
0x140009B68: "__cdecl GUID_c0fc0853_18d7_43e8_afca_414a07af67a2" _GUID_c0fc0853_18d7_43e8_afca_414a07af67a2
0x140005C70: "audio/x-ms-wma" ??_C@_1BO@OMJHDGDP@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x140033970: "__cdecl osplatform" _osplatform
0x14000D210: "appxFactory->CreatePackageReader" ??_C@_0DP@EOIGIALK@appxFactory?9?$DOCreatePackageReader@
0x140034694: "__cdecl _ismbcodepage" __ismbcodepage
0x140004CB0: "dot" ??_C@_17NDIDAEJD@?$AAd?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1400031F0: "A zip extra field is longer than" ??_C@_1GI@IBICAFLN@?$AAA?$AA?5?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAn@
0x140005880: "application/vnd.ms-excel.templat" ??_C@_1GE@NKDGELBC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?4?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt@
0x140022DC4: "public: virtual long __cdecl Microsoft::WRL::Details::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::Details::InterfaceList<struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil>,struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,1,0,0>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$RuntimeClass@U?$InterfaceList@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@WRL@Microsoft@@@Details@WRL@Microsoft@@U?$RuntimeClassFlags@$01@34@$00$0A@$0A@@Details@WRL@Microsoft@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1400092F0: "scrfile" ??_C@_1BA@LNLEABGP@?$AAs?$AAc?$AAr?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000D470: "(unbundle(bundlePath, outputDire" ??_C@_0EH@ONCMIPFN@?$CIunbundle?$CIbundlePath?0?5outputDire@
0x14001B870: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList::CreateFromMappingFile(unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64 * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64)" ?CreateFromMappingFile@FileList@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAJPEBGPEAPEAV12345@PEAUManifestResourceInfo@2345@@Z
0x1400098B8: ".vbe" ??_C@_19GOBKJFJN@?$AA?4?$AAv?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x140005A30: "text/plain" ??_C@_1BG@KNJDBECB@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAp?$AAl?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140005A28: "zip" ??_C@_17ODIJFDMA@?$AAz?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x140019650: "unsigned short const * const Appx::Packaging::Manifest::XmlNamespacePrefix" ?XmlNamespacePrefix@Manifest@Packaging@Appx@@3QBGB
0x140005D80: "png" ??_C@_17KCICBAJG@?$AAp?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14000B5A0: "(mxWriter->EndElement(Manifest::" ??_C@_0IJ@BEDIALJP@?$CImxWriter?9?$DOEndElement?$CIManifest?3?3@
0x140009250: "ms-autoplay" ??_C@_1BI@GANICKGJ@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAa?$AAu?$AAt?$AAo?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x140006E10: "[%1] section found on line %2!d!" ??_C@_1EG@GIMAGEMN@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FN?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AA2?$AA?$CB?$AAd?$AA?$CB@
0x14001C030: "public: virtual enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParserHandler::HandlerState __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileListHandler::HandleMapping(unsigned long,class Common::Array<struct Common::CONST_STRING,class Common::ContainerOperations<struct Common::CONST_STRING,struct Common::CONST_STRING>,class Common::NoKey,class Common::ContainerOperations<class Common::NoKey,struct Common::CONST_STRING> > const & __ptr64) __ptr64" ?HandleMapping@FileListHandler@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAA?AW4HandlerState@MappingFileParserHandler@2345@KAEBV?$Array@UCONST_STRING@Common@@V?$ContainerOperations@UCONST_STRING@Common@@U12@@2@VNoKey@2@V?$ContainerOperations@VNoKey@Common@@UCONST_STRING@2@@2@@Common@@@Z
0x14000CAC8: "SHA256" ??_C@_1O@HECGKAIN@?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA?$AA@
0x140020F7C: "long __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessOptionsForInputContent(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::FileList * __ptr64 * __ptr64,struct Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourceInfo * __ptr64,bool * __ptr64)" ?ProcessOptionsForInputContent@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YAJAEBVParameterParser@1234@PEBGPEAPEAVFileList@1234@PEAUManifestResourceInfo@1234@PEA_N@Z
0x140009780: ".inf" ??_C@_19KOPGNJIP@?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x14000DCB0: "packageWriter->AddPayloadFile( o" ??_C@_0IC@OCDEFLFP@packageWriter?9?$DOAddPayloadFile?$CI?5o@
0x140001898: "<program name unknown>" ??_C@_0BH@DNAGHKFM@?$DMprogram?5name?5unknown?$DO?$AA@
0x140009760: ".hlp" ??_C@_19FKOGHAFJ@?$AA?4?$AAh?$AAl?$AAp?$AA?$AA@
0x140007A40: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LC@JHHHJKIL@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x140025578: "public: static long __cdecl Appx::Packaging::StringHelper::CombinePath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CombinePath@StringHelper@Packaging@Appx@@SAJPEBG0PEAPEAG@Z
0x140017B30: "unsigned short const * const regionTags" ?regionTags@@3QBGB
0x140031D40: "__cdecl _initiallocinfo" __initiallocinfo
0x140002840: "February" ??_C@_1BC@JGDDFFAM@?$AAF?$AAe?$AAb?$AAr?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140008E78: "dllfile" ??_C@_1BA@BFNHENJA@?$AAd?$AAl?$AAl?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400275AC: "__cdecl _crtExitProcess" __crtExitProcess
0x140019CE0: "lpt7." ??_C@_1M@COLDONPD@?$AAl?$AAp?$AAt?$AA7?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400295FC: "__cdecl _initstdio" __initstdio
0x14000E230: "Settings for extension %1: Type " ??_C@_1HC@HHLJNENM@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AA1?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5@
0x140008240: "GameDefinitionContainer" ??_C@_1DA@KBLPPAFN@?$AAG?$AAa?$AAm?$AAe?$AAD?$AAe?$AAf?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140004EF8: "application/json" ??_C@_1CC@CCEDNKCL@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAj?$AAs?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140008A50: "(ValidateFilesInManifest( manife" ??_C@_0NK@LPPDOIPO@?$CIValidateFilesInManifest?$CI?5manife@
0x1400020A0: "__cdecl wctype" _wctype
0x1400296E8: "__cdecl _endstdio" __endstdio
0x1400027F8: "Jun" ??_C@_17KCJGOCPB@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x14000D830: "(ManifestResourcesEditor::EditMa" ??_C@_0IJ@MEMDIPML@?$CIManifestResourcesEditor?3?3EditMa@
0x140007520: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LG@HDBEJJDL@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14002B180: raise
0x140004FD0: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x1400372B0: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x140010D20: " /nv: Skips validation that e" ??_C@_1BBO@CNLBBKII@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?1?$AAn?$AAv?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAe@
0x14002B834: wcscpy_s
0x1400060B8: "(result) == NULL" ??_C@_0BB@FKJPAHGB@?$CIresult?$CJ?5?$DN?$DN?5NULL?$AA@
0x14000C320: "(ManifestResourcesEditor::Create" ??_C@_0HA@ELLEAEID@?$CIManifestResourcesEditor?3?3Create@
0x140009640: "ContentType" ??_C@_1BI@GPKDKBPI@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140005B70: "text/xml" ??_C@_1BC@ODDPLCNC@?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?1?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x1400038A0: "An undefined setting for package" ??_C@_1GI@EIILBGHM@?$AAA?$AAn?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAf?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe@
0x140004DD0: "docx" ??_C@_19ONFJHEBD@?$AAd?$AAo?$AAc?$AAx?$AA?$AA@
0x14000B440: "(GetQualifiedName(WindowsBlueNam" ??_C@_0IB@PAOAHMOC@?$CIGetQualifiedName?$CIWindowsBlueNam@
0x14000DF20: "const Microsoft::WRL::RuntimeClass<struct Microsoft::WRL::RuntimeClassFlags<2>,struct IAppxMessageHandler,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil,class Microsoft::WRL::Details::Nil>::`vftable'" ??_7?$RuntimeClass@U?$RuntimeClassFlags@$01@WRL@Microsoft@@UIAppxMessageHandler@@VNil@Details@23@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@V5623@@WRL@Microsoft@@6B@
0x140031B10: "__cdecl _initialmbcinfo" __initialmbcinfo
0x14001F370: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ManifestResourcesEditor::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GManifestResourcesEditor@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@UEAAPEAXI@Z
0x1400081F0: "m:Extensions/m:Extension/m:GameE" ??_C@_1FA@CDFKFHDB@?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAG?$AAa?$AAm?$AAe?$AAE@
0x14000E368: "__cdecl GUID_bba65864_965f_4a5f_855f_f074bdbf3a7b" _GUID_bba65864_965f_4a5f_855f_f074bdbf3a7b
0x14000B4D0: "(mxWriter->StartElement(Manifest" ??_C@_0JN@NHBLOHIA@?$CImxWriter?9?$DOStartElement?$CIManifest@
0x140020860: "bool __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ProcessCommonOptions(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::ParameterParser const & __ptr64,enum Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::OverwriteOption * __ptr64)" ?ProcessCommonOptions@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@YA_NAEBVParameterParser@1234@PEAW4OverwriteOption@1234@@Z
0x14000A830: "(GetAttributeValue( resourceElem" ??_C@_0IP@KKIECCDB@?$CIGetAttributeValue?$CI?5resourceElem@
0x140011E30: "Option /h specified, using custo" ??_C@_1GI@NIJKLGGM@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAh?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo@
0x140023040: "public: static long __cdecl Common::GlobalHeap::Alloc(unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?Alloc@GlobalHeap@Common@@SAJ_KPEAPEAX@Z
0x140005990: "xltx" ??_C@_19EAJHCALF@?$AAx?$AAl?$AAt?$AAx?$AA?$AA@
0x140019770: "struct Common::COMMON_STRING const * const Appx::Packaging::Manifest::ProhibitedWindowsFileNameSuffixesTable" ?ProhibitedWindowsFileNameSuffixesTable@Manifest@Packaging@Appx@@3QBUCOMMON_STRING@Common@@B
0x14002C798: "__cdecl fputwc_nolock" _fputwc_nolock
0x14002B000: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140019720: "150" ??_C@_17HHCGBNMK@?$AA1?$AA5?$AA0?$AA?$AA@
0x14000AB60: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x1400073B0: "m:Applications/m:Application/m:E" ??_C@_1LO@GPNIKECJ@?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAm?$AA?3?$AAE@
0x14000D630: "(opcFactory->CreateStreamOnFile(" ??_C@_0GE@CKNFKIIC@?$CIopcFactory?9?$DOCreateStreamOnFile?$CI@
0x140017E28: "i-ami" ??_C@_1M@GFHHODEB@?$AAi?$AA?9?$AAa?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x140005BC8: "audio/basic" ??_C@_1BI@CJDPLIAN@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?1?$AAb?$AAa?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x14002CBE0: "__cdecl _NLG_Return2" __NLG_Return2
0x140017EE8: "i-navajo" ??_C@_1BC@EANELNHG@?$AAi?$AA?9?$AAn?$AAa?$AAv?$AAa?$AAj?$AAo?$AA?$AA@
0x140025CA8: "public: long __cdecl Appx::Packaging::Xml::MXWriter::Characters(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Characters@MXWriter@Xml@Packaging@Appx@@QEAAJPEBG@Z
0x140019C10: "com3." ??_C@_1M@HCOHMAPB@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA3?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400057E0: "application/vnd.openxmlformats-o" ??_C@_1IE@DBPJHIE@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAv?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAx?$AAm?$AAl?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAo@
0x14000B9A0: "(resourceAttributes->AddAttribut" ??_C@_0KC@MHAGMDLL@?$CIresourceAttributes?9?$DOAddAttribut@
0x140012B50: "Option /no specified, existing f" ??_C@_1HC@KBPBMMIL@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?1?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf@
0x1400085C8: "BadgeLogo" ??_C@_1BE@EIONLOCG@?$AAB?$AAa?$AAd?$AAg?$AAe?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AA?$AA@
0x1400124C0: "The path (/p) parameter is: "%1"" ??_C@_1EE@KCHECAIO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$CI?$AA?1?$AAp?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC@
0x14001B5AC: "void __cdecl Common::AutoPtrDeallocate<class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser>(class Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::MappingFileParser * __ptr64)" ??$AutoPtrDeallocate@VMappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Common@@YAXPEAVMappingFileParser@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@@Z
0x140005AD8: "application/x-javascript" ??_C@_1DC@PMBOKBNJ@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAj?$AAa?$AAv?$AAa?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140005E98: "wmv" ??_C@_17MGHGFLNL@?$AAw?$AAm?$AAv?$AA?$AA@
0x140005760: "xlsb" ??_C@_19GCDGKHPG@?$AAx?$AAl?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x14002F580: memset
0x1400373F8: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14001A224: "public: static void __cdecl Appx::Packaging::Tools::MakeAppx::Log::WriteWarning(bool,unsigned short const * __ptr64,...)" ?WriteWarning@Log@MakeAppx@Tools@Packaging@Appx@@SAX_NPEBGZZ
0x140009790: ".ins" ??_C@_19MJDBHOCC@?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140018080: "unsigned __int64 const * const LanguageDatabaseParentLanguages" ?LanguageDatabaseParentLanguages@@3QB_KB
0x14000B120: "(mxAttributes->AddAttribute(Mani" ??_C@_0HA@GEKAMIOO@?$CImxAttributes?9?$DOAddAttribute?$CIMani@
0x140037048: "__cdecl _imp_ReadFile" __imp_ReadFile
0x140009948: "application/unknown" ??_C@_1CI@GCNANGOC@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]