Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\appverif.exe Base=0x140000000 SHA-256=19C4875336F910A38F49D262933CBE1F16C9810586ED15E1A1D309FF181E9BA6
PDB: appverif.pdb GUID={4FDE4536-2E91-0DDE-690E6F45D9EE2033} Age=1

870 located named symbols:
0x140014CB8: "-sppath" ??_C@_1BA@DLFMCPGC@?$AA?9?$AAs?$AAp?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140010758: "unsigned long __cdecl AppVerif::MultiSZToSZ(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?MultiSZToSZ@AppVerif@@YAKPEBGPEAPEAG@Z
0x140015CD8: "-st" ??_C@_17JBEFBPLF@?$AA?9?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140005FCC: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::_Destroy(class AppVerif::Layer * __ptr64,class AppVerif::Layer * __ptr64) __ptr64" ?_Destroy@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXPEAVLayer@AppVerif@@0@Z
0x140015940: "-disab" ??_C@_1O@CCCEIDHC@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140016808: "&gt;" ??_C@_19DDIBHNML@?$AA?$CG?$AAg?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140012550: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x140015CB0: "/sta" ??_C@_19JDNFIGBG@?$AA?1?$AAs?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140016910: "%s!%s+%I64x" ??_C@_0M@PHKCECOP@?$CFs?$CB?$CFs?$CL?$CFI64x?$AA@
0x14000E5EC: "public: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::erase(class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator) __ptr64" ?erase@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@QEAA?AViterator@12@V312@@Z
0x140002A88: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >::~vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >(void) __ptr64" ??1?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1400167F8: "&lt;" ??_C@_19GOOLGBJN@?$AA?$CG?$AAl?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140008208: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParsePropertyList(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > & __ptr64)" ?ParsePropertyList@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGAEAV?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@@Z
0x140012A20: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x14001E098: "class std::vector<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> > AppVerif::InstalledProviders" ?InstalledProviders@AppVerif@@3V?$vector@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@A
0x1400010D4: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x140014980: "{ApplicationVerifierGlobalSettin" ??_C@_1EI@HIAOFLLI@?$AA?$HL?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn@
0x140014E60: " %ws = " ??_C@_0L@KOLGOOD@?5?5?5?5?$CFws?5?$DN?5?$AA@
0x1400160F8: "wrong input "%s" for TIMEOUT " ??_C@_1DM@COMDANOI@?$AAw?$AAr?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AAO?$AAU?$AAT?$AA?6?$AA?$AA@
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@PEAVAVLogSession@AppVerif@@V?$allocator@PEAVAVLogSession@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x1400141B0: "__cdecl _imp_AllocateAndInitializeSid" __imp_AllocateAndInitializeSid
0x140015A38: "/que" ??_C@_19JFMOMFJJ@?$AA?1?$AAq?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140014B00: "Exceptions" ??_C@_1BG@GIDDKHAK@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x1400034EC: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x14000EEB4: "protected: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Insert(bool,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAA?AViterator@12@_NPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@2@AEBU?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@2@@Z
0x140014560: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x140014E70: "%u (0x%X)" ??_C@_09HGMMNPGG@?$CFu?5?$CI0x?$CFX?$CJ?$AA@
0x14001A768: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x140014558: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x14000FDBC: "public: __cdecl AppVerif::TargetEx::TargetEx(class AppVerif::TargetEx const & __ptr64) __ptr64" ??0TargetEx@AppVerif@@QEAA@AEBV01@@Z
0x14001DF10: "struct _RTL_CRITICAL_SECTION AviReportingLock" ?AviReportingLock@@3U_RTL_CRITICAL_SECTION@@A
0x140016A18: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x140012BD0: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x140015FE0: "settings" ??_C@_1BC@KIHFACHP@?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140016B40: "%I64x - %s" ??_C@_1BG@KNANDAHN@?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140002C70: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@PEBD@Z
0x14001C508: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140014480: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x140004DC0: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::DeleteLogs(class std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> > & __ptr64,unsigned long)" ?DeleteLogs@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@K@Z
0x140015CC0: "-sta" ??_C@_19JHCAFGCL@?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140016FE0: "FindNextFile Failed, error code:" ??_C@_1EM@NLLIKOHP@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAN?$AAe?$AAx?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?3@
0x140014180: "__cdecl tls_used" _tls_used
0x140007670: "void __cdecl std::_Med3<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> > >(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >)" ??$_Med3@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@@std@@YAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@00@Z
0x140002A88: "public: __cdecl std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::~vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >(void) __ptr64" ??1?$vector@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1400010F0: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x140014AF0: "Locks" ??_C@_1M@NEHCMLKP@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x140014550: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x140002F20: "public: void __cdecl std::allocator<class AppVerif::Provider>::deallocate(class AppVerif::Provider * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@QEAAXPEAVProvider@AppVerif@@_K@Z
0x140014380: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x140014DF0: "Core" ??_C@_19CKCBDCMG@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140012512: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1400159F8: "/query" ??_C@_1O@NCONCEFC@?$AA?1?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1400148F0: "Failed to create protected proce" ??_C@_1IM@MMPHPAGM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe@
0x140012044: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(void) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@XZ
0x140016514: "/n" ??_C@_15GDDOGJIP@?$AA?1?$AAn?$AA?$AA@
0x1400166F0: "Cleared the protected process lo" ??_C@_1FA@GPEMCBNH@?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAo@
0x1400145C8: "__cdecl _imp_RtlInitUnicodeString" __imp_RtlInitUnicodeString
0x1400120BC: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64)" ??_V@YAXPEAX@Z
0x140015780: "-export" ??_C@_1BA@HKDMDHEO@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140015BD0: "/co" ??_C@_17FHKOMKMN@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x140012E20: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x1400084BC: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseConfigureStops(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> > & __ptr64)" ?ParseConfigureStops@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGAEAV?$vector@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@@Z
0x140014288: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x140003BD8: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ValidatePropertyType(struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class AppVerif::Property & __ptr64)" ?ValidatePropertyType@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@AEAVProperty@1@@Z
0x14001C460: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x140014BB8: " %ws " ??_C@_1M@IDPHBOOH@?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400168B8: " " ??_C@_15JNBOKNOG@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x140017CE0: "__cdecl Init_thread_epoch" _Init_thread_epoch
0x1400162C0: "/faults" ??_C@_1BA@DDGEPHJI@?$AA?1?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140016828: "&apos;" ??_C@_1O@PNALKCHB@?$AA?$CG?$AAa?$AAp?$AAo?$AAs?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140015140: "Failed to query verifier provide" ??_C@_1GM@CKLFJGFG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe@
0x140016D60: "InitLayerStates:VerifierIsLayerE" ??_C@_1EO@DPHPFHMP@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?3?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAI?$AAs?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAE@
0x140014410: "__cdecl _imp_SymGetLineFromAddr64" __imp_SymGetLineFromAddr64
0x140005480: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::_Tidy(void) __ptr64" ?_Tidy@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXXZ
0x14000B3A4: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140016C18: "%s (%s @ %I64u)" ??_C@_0BA@DAHHOCNA@?$CFs?5?$CI?$CFs?5?$EA?5?$CFI64u?$CJ?$AA@
0x140016F28: "%d.%d.%04d" ??_C@_1BG@LPEDIKFI@?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAd?$AA?$AA@
0x140002F20: "public: void __cdecl std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance>::deallocate(class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@QEAAXPEAVAVLogInstance@AppVerif@@_K@Z
0x1400144D8: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x140015A48: "-qu" ??_C@_17GEDBNJNL@?$AA?9?$AAq?$AAu?$AA?$AA@
0x1400161B0: "TimeOut" ??_C@_1BA@ODJLJJAK@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x14001C170: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::QueryVariants" ?QueryVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x1400030F4: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x1400143E8: "__cdecl _imp_SymSetOptions" __imp_SymSetOptions
0x140014530: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x14001CAD0: "__cdecl commode" _commode
0x140012074: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64)" ??_U@YAPEAX_K@Z
0x140010F94: "public: void __cdecl std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Insert<class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> > >(class std::_Vector_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,struct std::forward_iterator_tag) __ptr64" ??$_Insert@V?$_Vector_const_iterator@KV?$allocator@K@std@@@std@@@?$vector@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAAXV?$_Vector_iterator@KV?$allocator@K@std@@@1@V?$_Vector_const_iterator@KV?$allocator@K@std@@@1@1Uforward_iterator_tag@1@@Z
0x1400143D0: VERSION_NULL_THUNK_DATA
0x14000B414: "public: __cdecl AVFileStream::~AVFileStream(void) __ptr64" ??1AVFileStream@@QEAA@XZ
0x140005478: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::~vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >(void) __ptr64" ??1?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x140004D90: "public: __cdecl AppVerif::Layer::~Layer(void) __ptr64" ??1Layer@AppVerif@@QEAA@XZ
0x14000C224: "struct _SYMBOL_INFORMATION * __ptr64 __cdecl ResolveSymbolForAddress(class std::map<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> > > & __ptr64,unsigned __int64,int)" ?ResolveSymbolForAddress@@YAPEAU_SYMBOL_INFORMATION@@AEAV?$map@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@@std@@_KH@Z
0x140014418: "__cdecl _imp_SymGetSymFromAddr64" __imp_SymGetSymFromAddr64
0x140015D50: "/ex" ??_C@_17EMDJEGPG@?$AA?1?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x140014C70: "-for" ??_C@_19IIMGGDEN@?$AA?9?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140016418: "FirstChanceAccessViolations" ??_C@_1DI@DLGHOBIJ@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAC?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAV?$AAi?$AAo?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140014408: "__cdecl _imp_SymGetModuleInfo64" __imp_SymGetModuleInfo64
0x140014528: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x140015858: "Error" ??_C@_1M@ILHOPKA@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140016760: "Incorrect usage for logtofile op" ??_C@_1EM@EINJKEJI@?$AAI?$AAn?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AAt?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp@
0x140014D28: "vector<T> too long" ??_C@_0BD@OLBABOEK@vector?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x140014330: "__cdecl _imp_HeapSetInformation" __imp_HeapSetInformation
0x1400145B0: "__cdecl _imp_RtlEnterCriticalSection" __imp_RtlEnterCriticalSection
0x14001C2C0: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::DeleteVariants" ?DeleteVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x140015B50: "/config" ??_C@_1BA@HAELPNLB@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x140015B80: "-confi" ??_C@_1O@HGBIIJPJ@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x140016B58: "avrf:parameter1" ??_C@_1CA@PNDDAKLE@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA1?$AA?$AA@
0x140012920: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x1400146A0: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x140015498: "Final provider list `%ws' " ??_C@_1DG@EKKBNBGM@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?8?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001CADC: "__cdecl fmode" _fmode
0x140014A38: "ProtectedProcessLogPath" ??_C@_1DA@JLJPDGCM@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAL?$AAo?$AAg?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x1400144D0: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x14000B8CC: "public: class AVLogXml & __ptr64 __cdecl AVLogXml::operator<<(struct AVLogXml::Controller const & __ptr64) __ptr64" ??6AVLogXml@@QEAAAEAV0@AEBUController@0@@Z
0x140015F00: "Parsing property descriptor [%ws" ??_C@_1EI@ODLKHKBN@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x140015770: "symbols" ??_C@_1BA@MNELDEKL@?$AAs?$AAy?$AAm?$AAb?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x140001DEC: wWinMain
0x140014E00: "Stacks" ??_C@_1O@CJJKOKAI@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14000BEA4: "public: __cdecl ERROR_DESCRIPTOR_LIST::~ERROR_DESCRIPTOR_LIST(void) __ptr64" ??1ERROR_DESCRIPTOR_LIST@@QEAA@XZ
0x14000BF10: "enum _AVRF_STATUS __cdecl GetRegisteredLayers(class std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> > & __ptr64)" ?GetRegisteredLayers@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@@Z
0x140011898: "public: unsigned long __cdecl AppVerif::AVLogInstance::Stamp(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Stamp@AVLogInstance@AppVerif@@QEAAKPEAG@Z
0x140014228: "__cdecl _imp_SetFilePointer" __imp_SetFilePointer
0x140016A20: "PID" ??_C@_17PDNKEHJO@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140017CE4: "__cdecl tls_end" _tls_end
0x140014B90: "DisplayMessageBoxW" ??_C@_0BD@OCHHMKHC@DisplayMessageBoxW?$AA@
0x140015A18: "/quer" ??_C@_1M@IKLLPKLF@?$AA?1?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140012978: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x1400146A8: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140014508: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x140016930: "avrf:logfile" ??_C@_1BK@JMBPIAGA@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAl?$AAo?$AAg?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140015010: "Disabling all layers for process" ??_C@_1EM@ONPKLEPM@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs@
0x1400010A8: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(char const * __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@PEBD@Z
0x140014640: "__cdecl _imp_VerifierEnableLayer" __imp_VerifierEnableLayer
0x1400143C8: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoSizeW" __imp_GetFileVersionInfoSizeW
0x140014368: "__cdecl _imp_GetStartupInfoW" __imp_GetStartupInfoW
0x140007CE8: "bool __cdecl AppVerif::IsNewCommandlineSyntax(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?IsNewCommandlineSyntax@AppVerif@@YA_NHPEAPEAG@Z
0x140007514: "class AppVerif::Property * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >,class AppVerif::Property * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Property> >(class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >,class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >,class AppVerif::Property * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Property> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@V?$_Vector_const_iterator@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@PEAVProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@2@@std@@YAPEAVProperty@AppVerif@@V?$_Vector_const_iterator@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@0@0PEAV12@AEAV?$allocator@VProperty@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140003CD0: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::EnableLayer(class AppVerif::Layer & __ptr64,class AppVerif::Target & __ptr64)" ?EnableLayer@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAVLayer@1@AEAVTarget@1@@Z
0x1400163C8: "Heap" ??_C@_19KBIEACGB@?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x14000E4F0: ??1?$OnDelete@PEAXP6AHPEBX@Z$1?UnmapViewOfFile@@YAH0@Z@@QEAA@XZ
0x140014230: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x140015BF0: "/delete" ??_C@_1BA@GAIKLBAA@?$AA?1?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140015B90: "/conf" ??_C@_1M@PBCHLGII@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x140016840: "<?xml version="" ??_C@_1CA@FOFAEAOP@?$AA?$DM?$AA?$DP?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14000B2F8: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,class _STL70 * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PEAV_STL70@@@Z
0x1400102A4: "int __cdecl AppVerif::AVMessageBox(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned int,...)" ?AVMessageBox@AppVerif@@YAHPEAUHWND__@@PEAGIZZ
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x1400120C4: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x140012BD9: "__cdecl lock" _lock
0x140014E28: "Test [%ws] enabled. " ??_C@_0BF@FEPNBFAO@Test?5?$FL?$CFws?$FN?5enabled?4?6?$AA@
0x140014328: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x140009DFC: "int __cdecl AppVerif::EnableDebugPrivilege(void)" ?EnableDebugPrivilege@AppVerif@@YAHXZ
0x14001C4D0: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x140014BC8: "%ws " ??_C@_1M@PMNEFOOI@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001280C: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x140001350: "protected: virtual void __cdecl std::length_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@length_error@std@@MEBAXXZ
0x1400142E0: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x140003718: "public: enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::AVLogSession::DeleteLogs(void) __ptr64" ?DeleteLogs@AVLogSession@AppVerif@@QEAA?AW4_AVRF_STATUS@@XZ
0x140014760: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x140002EEC: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >::_Destroy(class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class AppVerif::TargetEx * __ptr64) __ptr64" ?_Destroy@?$vector@VTargetEx@AppVerif@@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXPEAVTargetEx@AppVerif@@0@Z
0x140010968: "int __cdecl AppVerif::GetAppVersion(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> * __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> * __ptr64)" ?GetAppVersion@AppVerif@@YAHPEAV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@0@Z
0x140012E00: memcpy
0x140015380: "Failed to copy provider from `%w" ??_C@_1HA@CHJEHANB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF?$AAw@
0x1400142F8: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x14000D148: "public: __cdecl std::map<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> > >::~map<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> > >(void) __ptr64" ??1?$map@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1400167D0: "LogToFile" ??_C@_1BE@IIEHFDNN@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAT?$AAo?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140012894: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x140016C28: "%ws+%p" ??_C@_1O@LCGNIMHE@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CL?$AA?$CF?$AAp?$AA?$AA@
0x140014598: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x140015898: "-enabl" ??_C@_1O@DIIOHKP@?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AA?$AA@
0x140016DD0: "Warning:" ??_C@_1BC@NCFLHIFC@?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?$AA@
0x140012BD3: "__cdecl initterm" _initterm
0x14001C525: g_header_init_InitializeResultExceptions
0x14000115C: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1400035C0: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64,void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX0@Z
0x140015AC0: "/configure" ??_C@_1BG@NHHENHFP@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1400167B0: "disable" ??_C@_1BA@FAEOFGFP@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14001E100: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x140015760: "stampTo" ??_C@_1BA@NJMNBMJM@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AAT?$AAo?$AA?$AA@
0x140014290: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x14001A618: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x1400146E8: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x1400160B0: "wrong input "%s" for PROBABILITY" ??_C@_1EE@DDINFDEF@?$AAw?$AAr?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAR?$AAO?$AAB?$AAA?$AAB?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY@
0x140016A78: "%ws" ??_C@_17EEOGHOKP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140014518: "__cdecl _imp___iob_func" __imp___iob_func
0x140016F40: "%d.%d" ??_C@_1M@NDGNLFMH@?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x140014280: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140016950: "xmlns:avrf" ??_C@_1BG@BKLKBECL@?$AAx?$AAm?$AAl?$AAn?$AAs?$AA?3?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?$AA@
0x14001A6A8: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x140012800: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x1400151E0: "Provider -- %ws " ??_C@_1CC@NONANLFK@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?9?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140014240: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x140015570: "-stamp" ??_C@_1O@DLLIOEGA@?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x1400145F0: "__cdecl _imp_RtlDoesFileExists_U" __imp_RtlDoesFileExists_U
0x140003A60: "struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64 __cdecl AppVerif::IsLayerRegistered(unsigned short * __ptr64)" ?IsLayerRegistered@AppVerif@@YAPEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@PEAG@Z
0x1400150D8: "ErrorReport" ??_C@_1BI@DAGIGJIH@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14000FF88: "public: __cdecl AppVerif::TargetEx::~TargetEx(void) __ptr64" ??1TargetEx@AppVerif@@QEAA@XZ
0x140014498: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x140014C6C: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x14000F364: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Copy(struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64) __ptr64" ?_Copy@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@2@PEAU342@0@Z
0x140014360: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x140015E40: "all" ??_C@_17IIFKAHCJ@?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140014BE8: "-installprovider" ??_C@_1CC@ECFEFNLN@?$AA?9?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14001C1C0: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::ConfigureVariants" ?ConfigureVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@KV?$allocator@K@std@@@std@@KAXXZ
0x140002F20: "public: void __cdecl std::allocator<class AppVerif::TargetEx>::deallocate(class AppVerif::TargetEx * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@QEAAXPEAVTargetEx@AppVerif@@_K@Z
0x14000AA78: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseProtectedPathOption(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int)" ?ParseProtectedPathOption@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGH@Z
0x140016DB0: "Information:" ??_C@_1BK@LMAEKDNP@?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?$AA@
0x1400141D8: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x140015D58: "-ex" ??_C@_17OBMEBIL@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x140012838: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x1400164B8: "Encryption" ??_C@_1BG@MHEIMMBG@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140007434: "class AppVerif::Provider * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::Provider * __ptr64,class AppVerif::Provider * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >(class AppVerif::Provider * __ptr64,class AppVerif::Provider * __ptr64,class AppVerif::Provider * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Provider> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVProvider@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVProvider@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VProvider@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140015D00: "-expor" ??_C@_1O@JFHBBEMH@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14001A7CC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION" __IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION
0x1400143D8: "__cdecl _imp_SymUnloadModule64" __imp_SymUnloadModule64
0x140016DE8: "Error:" ??_C@_1O@BCEFDHC@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?$AA@
0x140014420: dbghelp_NULL_THUNK_DATA
0x1400141E0: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x140014680: "__cdecl _imp_VerifierGetLoggingDirectory" __imp_VerifierGetLoggingDirectory
0x1400057E8: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >,unsigned __int64,class AppVerif::Provider const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVProvider@AppVerif@@@Z
0x140015220: "Failed to create the file path f" ??_C@_1GE@ENIPDLNE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf@
0x140014A70: "Failed to open global settings (" ??_C@_1FK@DLNGKDOD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAg?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AA?$CI@
0x1400145B8: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x140015FF8: "Failed to parse layer list " ??_C@_1DK@HOGECEEH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001573C: "to" ??_C@_15LNMLPGNO@?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x1400168D0: ">" ??_C@_13MOEPKPHB@?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140002A88: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::~vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >(void) __ptr64" ??1?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x140016A80: "LayerName" ??_C@_1BE@PIMPEIFF@?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400075B0: "void __cdecl std::iter_swap<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> > >(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >)" ??$iter_swap@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@V12@@std@@YAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@0@Z
0x140012A19: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x1400144A8: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x14000559C: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::assign(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBG@Z
0x140016FD0: "*.dat" ??_C@_1M@FEOMHMBP@?$AA?$CK?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140002F28: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::append(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?append@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140015AD8: "-configure" ??_C@_1BG@PJCEBONP@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14000EB3C: "public: struct std::pair<class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator,bool> __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::insert(struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> const & __ptr64) __ptr64" ?insert@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@QEAA?AU?$pair@Viterator@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@_N@2@AEBU?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@2@@Z
0x140014670: "__cdecl _imp_VerifierQueryLayerBreaks" __imp_VerifierQueryLayerBreaks
0x1400037B0: "public: __cdecl AppVerif::AVLOGs::~AVLOGs(void) __ptr64" ??1AVLOGs@AppVerif@@QEAA@XZ
0x140001180: "public: virtual __cdecl std::logic_error::~logic_error(void) __ptr64" ??1logic_error@std@@UEAA@XZ
0x1400158F0: "-en" ??_C@_17HLGOEJMI@?$AA?9?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x140015BC0: "-con" ??_C@_19NKOJIFAO@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140015920: "-disabl" ??_C@_1BA@BIEIKDHB@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AA?$AA@
0x1400112D4: "unsigned long * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,unsigned long * __ptr64,class std::allocator<unsigned long> >(class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,class std::_Vector_const_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,unsigned long * __ptr64,class std::allocator<unsigned long> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@V?$_Vector_const_iterator@KV?$allocator@K@std@@@std@@PEAKV?$allocator@K@2@@std@@YAPEAKV?$_Vector_const_iterator@KV?$allocator@K@std@@@0@0PEAKAEAV?$allocator@K@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140014E90: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14001C120: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::WithVariants" ?WithVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x14001C050: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::EnableVariants" ?EnableVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x14000F684: "void * __ptr64 __cdecl AvAllocString(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?AvAllocString@@YAPEAXPEAG_K@Z
0x140016270: "EnableDebugPrivilege failed! Cod" ??_C@_1EK@PDACINEP@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$CB?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAd@
0x140006A3C: "void __cdecl std::_Sort<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,__int64>(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,__int64)" ??$_Sort@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@_J@std@@YAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@0_J@Z
0x140014EB0: "Enable layer for PID" ??_C@_1CK@KDEMHMCD@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140015C50: "/del" ??_C@_19NPELLHMH@?$AA?1?$AAd?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140014470: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140014F10: "Disabling %ws for process %u " ??_C@_1DO@KEMLIPBC@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140015868: "/enable" ??_C@_1BA@JMKJPGCH@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140014430: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x140014398: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x140014BD4: "/?" ??_C@_15BAIPABEI@?$AA?1?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140012794: atexit
0x1400085D4: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseCommandLine(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseCommandLine@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAG@Z
0x1400145A8: "__cdecl _imp_RtlInitializeCriticalSection" __imp_RtlInitializeCriticalSection
0x140014840: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x140015B38: "-configu" ??_C@_1BC@GHOHFKDO@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x14001A5A0: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x1400163E0: "TlsChecks" ??_C@_1BE@HPAGCPC@?$AAT?$AAl?$AAs?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x140014570: "__cdecl _imp_fputws" __imp_fputws
0x1400043B8: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ConfigureStops(class std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> > & __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> > & __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > & __ptr64)" ?ConfigureStops@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@AEAV?$vector@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@4@AEAV?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@4@@Z
0x140014BA4: " " ??_C@_13HOIJIPNN@?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400161A0: "Include" ??_C@_1BA@EIDNBJKI@?$AAI?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140008ED0: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >,unsigned __int64,class AppVerif::Target const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVTarget@AppVerif@@@Z
0x140014448: "__cdecl _imp__wcmdln" __imp__wcmdln
0x1400012E4: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x140014850: "%ws" ??_C@_03BMPLCLAP@?$CFws?$AA@
0x140015CF0: "/expor" ??_C@_1O@HEBPNAGK@?$AA?1?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140016C50: "invalid map/set<T> iterator" ??_C@_0BM@PAPJHAGI@invalid?5map?1set?$DMT?$DO?5iterator?$AA@
0x14000ED18: "public: __cdecl SYMBOLS_CALLBACK_CONTEXT<char>::~SYMBOLS_CALLBACK_CONTEXT<char>(void) __ptr64" ??1?$SYMBOLS_CALLBACK_CONTEXT@D@@QEAA@XZ
0x1400156A0: "there is no valid log file for %" ??_C@_1EG@EJKIAPID@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF@
0x1400147E8: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x140016AD0: "Information" ??_C@_1BI@NIHBLACF@?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400151B0: "Providers list `%ws' " ??_C@_1CO@JLOGNCAP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000D160: "long __cdecl ProcessStopEntry(void * __ptr64,class AVLogXml & __ptr64,class std::list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> > & __ptr64,class ERROR_DESCRIPTOR_LIST & __ptr64,class std::map<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> > >,unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?ProcessStopEntry@@YAJPEAXAEAVAVLogXml@@AEAV?$list@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@std@@AEAVERROR_DESCRIPTOR_LIST@@V?$map@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@@3@PEAGKK@Z
0x1400158D8: "-ena" ??_C@_19IPLJEPHK@?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAa?$AA?$AA@
0x1400143B8: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoW" __imp_GetFileVersionInfoW
0x140003048: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x14000797C: "void __cdecl std::_Rotate<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> > >(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,struct std::random_access_iterator_tag)" ??$_Rotate@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@@std@@YAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@00Urandom_access_iterator_tag@0@@Z
0x1400013F4: "void __cdecl PrintHelp(void)" ?PrintHelp@@YAXXZ
0x140014370: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x140016740: "-cppath " ??_C@_1BC@HFIANBNK@?$AA?9?$AAc?$AAp?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?6?$AA?$AA@
0x140015AA0: "/wi" ??_C@_17OKICNFJM@?$AA?1?$AAw?$AAi?$AA?$AA@
0x14000632C: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x140012BE5: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x1400162E0: "Failed to set verifier settings." ??_C@_1EE@OEHCEGJC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?4@
0x1400158B8: "-enab" ??_C@_1M@KCJMHNEM@?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1400167E8: "&amp;" ??_C@_1M@CKOFOPMN@?$AA?$CG?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140016868: """ ??_C@_13NEIAEHFG@?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14001E0E0: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x140014688: "__cdecl _imp_VerifierQueryLayerProperties" __imp_VerifierQueryLayerProperties
0x140009510: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::Stop * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >(class AppVerif::Stop * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Stop const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Stop> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVStop@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVStop@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VStop@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140012960: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x140002D1C: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x140014578: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x1400144E8: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x1400168C0: " " ??_C@_13KDLDGPGJ@?$AA?7?$AA?$AA@
0x1400144E0: "__cdecl _imp__wcstoui64" __imp__wcstoui64
0x1400145F8: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x14000E4E8: ??1?$OnDelete@PEADP6AXPEAD@Z$1??$delete_arr@D@@YAX0@Z@@QEAA@XZ
0x14000E4E8: ??1?$OnDelete@PEAGP6AXPEAG@Z$1??$delete_arr@G@@YAX0@Z@@QEAA@XZ
0x140002CA8: "protected: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x140016C88: "deque<T> too long" ??_C@_0BC@KBDMBKEH@deque?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x140016838: "?" ??_C@_13HGPDMIBE@?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x14000498C: "public: __cdecl AppVerif::Provider::~Provider(void) __ptr64" ??1Provider@AppVerif@@QEAA@XZ
0x1400143A0: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x140015C80: "/stamp" ??_C@_1O@NKNGCAMN@?$AA?1?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140014400: "__cdecl _imp_SymLoadModule64" __imp_SymLoadModule64
0x140014348: "__cdecl _imp_SleepConditionVariableSRW" __imp_SleepConditionVariableSRW
0x140014620: "__cdecl _imp_VerifierCreateLayerProperties" __imp_VerifierCreateLayerProperties
0x1400108E4: "int __cdecl AppVerif::AVLoadString(unsigned long,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64)" ?AVLoadString@AppVerif@@YAHKAEAV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@Z
0x140014388: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x140012074: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x140001180: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x140015F80: "Failed to find end for -with key" ??_C@_1EO@LFOJBFKC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x140016A00: "TimeStarted" ??_C@_1BI@INCPNGBG@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140012818: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x14001CAF0: "__cdecl tls_index" _tls_index
0x140016C70: "map/set<T> too long" ??_C@_0BE@JONHPENG@map?1set?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x1400163B0: "PageHeap" ??_C@_1BC@HPPDKLMF@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140014BA8: " (x64)" ??_C@_1O@BJPAGJHP@?$AA?5?$AA?$CI?$AAx?$AA6?$AA4?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140014438: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x140017CDC: "__cdecl tls_start" _tls_start
0x140015CA0: "-stam" ??_C@_1M@DNDELBFG@?$AA?9?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x14000954C: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::Property * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >(class AppVerif::Property * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Property const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Property> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVProperty@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVProperty@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VProperty@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140014458: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x140002A88: "public: __cdecl std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >::~vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1400146F8: "__cdecl _xl_z" __xl_z
0x140014340: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x140016A28: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140015518: "no associated log files found" ??_C@_1DM@EJDPEBHI@?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAi?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x14001A790: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x140016A98: "0x%X" ??_C@_19FCOLCMFM@?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAX?$AA?$AA@
0x14000F988: "struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64 __cdecl AppVerif::DuplicateAvrfLayerDescriptor(struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64)" ?DuplicateAvrfLayerDescriptor@AppVerif@@YAPEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@PEAU2@@Z
0x1400155D0: "%d is a wrong offset number, the" ??_C@_1HE@FLBICPJO@?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAw?$AAr?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x140014858: "AVRF_3.0_MUTEX" ??_C@_1BO@BKAIHOKL@?$AAA?$AAV?$AAR?$AAF?$AA_?$AA3?$AA?4?$AA0?$AA_?$AAM?$AAU?$AAT?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140015CD0: "/st" ??_C@_17NDGABIMI@?$AA?1?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140014060: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x140014260: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x14000E4DC: ??1?$OnDelete@PEAXP6AHPEAX@Z$1?SymCleanup@@YAH0@Z@@QEAA@XZ
0x140016540: "Existing log path for protected " ??_C@_1GE@OGDKLILD@?$AAE?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5@
0x140014E20: " " ??_C@_01EEMJAFIK@?6?$AA@
0x140015C90: "/stam" ??_C@_1M@NBAPCPMJ@?$AA?1?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1400159D8: "/f" ??_C@_15KGIKEBGA@?$AA?1?$AAf?$AA?$AA@
0x140014EA0: "false" ??_C@_1M@HLGKFCJM@?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140006FD8: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::Provider * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >(class AppVerif::Provider * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Provider const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Provider> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVProvider@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVProvider@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VProvider@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140012500: wWinMainCRTStartup
0x140015BD8: "-co" ??_C@_17BFILMNLA@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x140012AC0: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x140007514: "class AppVerif::Property * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::Property * __ptr64,class AppVerif::Property * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Property> >(class AppVerif::Property * __ptr64,class AppVerif::Property * __ptr64,class AppVerif::Property * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Property> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVProperty@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVProperty@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VProperty@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140015F48: "property [%ws, %ws, %ws] " ??_C@_1DG@ENIFHCAM@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400127B6: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x14000B590: "private: bool __cdecl AVFileStream::convert(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?convert@AVFileStream@@AEAA_NPEBGK@Z
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VTargetEx@AppVerif@@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x140008B54: "public: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >::push_back(class AppVerif::Target const & __ptr64) __ptr64" ?push_back@?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@QEAAXAEBVTarget@AppVerif@@@Z
0x140003468: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x140015BE8: "-c" ??_C@_15NMJMBAFJ@?$AA?9?$AAc?$AA?$AA@
0x1400053E4: "public: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::push_back(class AppVerif::Layer const & __ptr64) __ptr64" ?push_back@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@QEAAXAEBVLayer@AppVerif@@@Z
0x140015B08: "-configur" ??_C@_1BE@LENKMGH@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x140009528: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::Target * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >(class AppVerif::Target * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Target const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Target> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVTarget@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVTarget@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VTarget@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x1400035C4: "public: __cdecl AppVerif::AVLogInstance::AVLogInstance(class AppVerif::AVLogInstance const & __ptr64) __ptr64" ??0AVLogInstance@AppVerif@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140015908: "/disable" ??_C@_1BC@HANHMOBP@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400145E0: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x1400147C0: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x140014630: "__cdecl _imp_VerifierQueryLayerProperty" __imp_VerifierQueryLayerProperty
0x140007B68: "unsigned long __cdecl AppVerif::ConvertToNumber(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?ConvertToNumber@AppVerif@@YAKPEAGPEA_K@Z
0x14000368C: "public: class AppVerif::AVLogInstance & __ptr64 __cdecl AppVerif::AVLogInstance::operator=(class AppVerif::AVLogInstance const & __ptr64) __ptr64" ??4AVLogInstance@AppVerif@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x140014F80: "Disabling %ws for %ws " ??_C@_1DA@FPBFMNCB@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140015C20: "-delet" ??_C@_1O@HDGAAKCO@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14001481C: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x140015D60: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x14000418C: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::DisableLayer(class AppVerif::Layer const & __ptr64,class AppVerif::Target const & __ptr64)" ?DisableLayer@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEBVLayer@1@AEBVTarget@1@@Z
0x140016B98: "avrf:parameter3" ??_C@_1CA@FHDKMCDP@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA3?$AA?$AA@
0x140016F10: "GlobalFlag" ??_C@_1BG@OGBFMEDC@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x1400147D0: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x140014320: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x140014300: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x140015580: "- stamp only work for static tar" ??_C@_1EI@MDLNIHOB@?$AA?9?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr@
0x1400145D0: "__cdecl _imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U" __imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U
0x140014358: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x140011FE0: "class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >(class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVAVLogInstance@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVAVLogInstance@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x1400168C8: "="" ??_C@_15PMOCCNJK@?$AA?$DN?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140014668: "__cdecl _imp_VerifierDisableVerifier" __imp_VerifierDisableVerifier
0x140016F60: "the logging directory couldn't b" ??_C@_1FK@HCPGPCHP@?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb@
0x140014350: "__cdecl _imp_WakeAllConditionVariable" __imp_WakeAllConditionVariable
0x140010ED4: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::TargetEx * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >(class AppVerif::TargetEx * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::TargetEx const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVTargetEx@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVTargetEx@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x14001CAD8: "__cdecl newmode" _newmode
0x140014AD0: "Heaps" ??_C@_1M@OLGCJFDM@?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140012BF0: "__cdecl _acrt_iob_func" __acrt_iob_func
0x140014450: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x140014478: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x1400150F0: "Severity" ??_C@_1BC@LMJEDMCG@?$AAS?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x140015970: "/disa" ??_C@_1M@PHALINIK@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x140011F84: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >(class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::AVLogInstance const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVAVLogInstance@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVAVLogInstance@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140016B08: "????" ??_C@_19IEAEFCGC@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140016240: "loading ntdll failed. " ??_C@_1CO@NFNDBHKH@?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400142C8: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x140015558: "stamp" ??_C@_1M@OLEIFDEL@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14000ACDC: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseLogToFileOption(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseLogToFileOption@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAG@Z
0x140014F50: "Disable layer for PID" ??_C@_1CM@NBNEEAML@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14001A5D8: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x140016450: "Hangs" ??_C@_1M@CFHKBFMJ@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x1400142A0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x140015060: "Disable all layers for PID" ??_C@_1DG@MMDODAHB@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140003878: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::CommonStartupActions(void)" ?CommonStartupActions@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@XZ
0x1400161F0: "RtlCommitDebugInfo" ??_C@_0BD@CLCDBDPF@RtlCommitDebugInfo?$AA@
0x140015990: "/dis" ??_C@_19KAPDDAHF@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140015098: "Disabling all layers for %ws " ??_C@_1DO@BGKJNJCD@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140015C30: "/dele" ??_C@_1M@NNEGLPNM@?$AA?1?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000ADBC: "protected: void __cdecl std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >,unsigned __int64,unsigned long const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@KV?$allocator@K@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@KV?$allocator@K@std@@@2@_KAEBK@Z
0x14000F338: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@2@XZ
0x14001A680: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x140016480: "Security" ??_C@_1BC@FCJNIDNL@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x140015AA8: "-wi" ??_C@_17KIKHNCOB@?$AA?9?$AAw?$AAi?$AA?$AA@
0x140015290: "Failed to load provider dll `%ws" ??_C@_1EG@DCLGFGAD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x140015D30: "/exp" ??_C@_19LGGGEODL@?$AA?1?$AAe?$AAx?$AAp?$AA?$AA@
0x14001651C: "/d" ??_C@_15MIDIJOL@?$AA?1?$AAd?$AA?$AA@
0x14001E0F0: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x1400145E8: "__cdecl _imp_NtCreateFile" __imp_NtCreateFile
0x1400141C0: "__cdecl _imp_AdjustTokenPrivileges" __imp_AdjustTokenPrivileges
0x140014468: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x140012BDF: "__cdecl unlock" _unlock
0x140014698: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x140007044: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class AppVerif::Layer * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >(class AppVerif::Layer * __ptr64,unsigned __int64,class AppVerif::Layer const & __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Layer> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVLayer@AppVerif@@_KV12@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@YAXPEAVLayer@AppVerif@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VLayer@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x14000B688: "public: __cdecl AVLogXml::~AVLogXml(void) __ptr64" ??1AVLogXml@@QEAA@XZ
0x140014590: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x1400127D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x140014210: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x140014270: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x1400167C0: "enable" ??_C@_1O@DIHMNIPC@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400143B0: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x140015810: "there is no valid log file for %" ??_C@_1EE@NDDMKFLE@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF@
0x140016CC0: "AVRF: Warning: " ??_C@_1CA@IJDFHOOF@?$AAA?$AAV?$AAR?$AAF?$AA?3?$AA?5?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140016A58: "Time" ??_C@_19NLLMBBJO@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140005508: "protected: bool __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::_Buy(unsigned __int64) __ptr64" ?_Buy@?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@IEAA_N_K@Z
0x140016140: "Run time settings hasn't been im" ??_C@_1GA@JJFMJMNP@?$AAR?$AAu?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAm@
0x140014510: "__cdecl _imp_wcstol" __imp_wcstol
0x140004CA8: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::DeleteSettings(class std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> > & __ptr64,unsigned long)" ?DeleteSettings@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@K@Z
0x1400159B8: "/for" ??_C@_19IMDDLDHA@?$AA?1?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140015A28: "-que" ??_C@_19JBDLBFKE@?$AA?9?$AAq?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A2B8: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseSlashVerifyOption(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseSlashVerifyOption@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAG@Z
0x14001C520: "__cdecl Init_global_epoch" _Init_global_epoch
0x1400161D8: "OLE_ALLOC" ??_C@_1BE@BMFMGNNB@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAC?$AA?$AA@
0x1400146D0: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x14000A488: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseObsoletelCommandline(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseObsoletelCommandline@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAG@Z
0x140015C00: "-delete" ??_C@_1BA@OHCKJEGD@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140014250: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x140011BB8: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,unsigned __int64,class AppVerif::AVLogInstance const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVAVLogInstance@AppVerif@@@Z
0x1400143F0: "__cdecl _imp_SymCleanup" __imp_SymCleanup
0x140012BD0: "__cdecl matherr" _matherr
0x14000BD48: "public: __cdecl std::stack<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > > >::~stack<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > > >(void) __ptr64" ??1?$stack@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$deque@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@2@@std@@QEAA@XZ
0x140014CD8: "-cppath" ??_C@_1BA@FNOOBDAO@?$AA?9?$AAc?$AAp?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140014428: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x14000BD84: "public: unsigned short const * __ptr64 __cdecl LinkAbleBreakEntry::getParam2Descr(void) __ptr64" ?getParam2Descr@LinkAbleBreakEntry@@QEAAPEBGXZ
0x140008C74: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >,unsigned __int64,class AppVerif::Stop const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVStop@AppVerif@@@Z
0x140016328: "Verifier setting applied. " ??_C@_1DG@NGGMBOIB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000FCCC: "public: __cdecl AppVerif::TargetEx::TargetEx(unsigned short const * __ptr64,class std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> > const & __ptr64,bool) __ptr64" ??0TargetEx@AppVerif@@QEAA@PEBGAEBV?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@_N@Z
0x140016690: "Failed to delete protected proce" ??_C@_1FI@ODBHMELJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe@
0x140009578: "public: class AppVerif::TargetEx & __ptr64 __cdecl AppVerif::TargetEx::operator=(class AppVerif::TargetEx const & __ptr64) __ptr64" ??4TargetEx@AppVerif@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x140002C40: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x140001120: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x14001A6C8: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x140009BCC: "public: void __cdecl std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Insert(class std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::iterator,unsigned long const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert@?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAAXViterator@12@AEBK@Z
0x14000FB38: "void __cdecl AppVerif::FreeAvrfLayerDescriptor(struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64)" ?FreeAvrfLayerDescriptor@AppVerif@@YAXPEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@Z
0x1400153F0: "Copied provider from `%ws' to `%" ??_C@_1EK@NAMMFGAG@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$GA?$AA?$CF@
0x140012D3C: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x140016CFC: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140002C0C: "public: __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::~basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x140015A60: "/with" ??_C@_1M@FLJPMIFD@?$AA?1?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140014B58: "SRWLock" ??_C@_1BA@JDFJCMEA@?$AAS?$AAR?$AAW?$AAL?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1400096D4: "public: class std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> > & __ptr64 __cdecl std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::operator=(class std::vector<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$vector@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x140015864: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x14000801C: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseLayerList(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> > & __ptr64,enum AppVerif::LayerCommand & __ptr64,bool & __ptr64)" ?ParseLayerList@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGAEAV?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@AEAW4LayerCommand@1@AEA_N@Z
0x140011AD8: "public: unsigned __int64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::rfind(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64)const __ptr64" ?rfind@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEBA_KPEBG_K1@Z
0x1400144B0: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x1400159A8: "/di" ??_C@_17GPMAKFKJ@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AA?$AA@
0x140002F20: "public: void __cdecl std::allocator<class AppVerif::Layer>::deallocate(class AppVerif::Layer * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@QEAAXPEAVLayer@AppVerif@@_K@Z
0x140015A08: "-quer" ??_C@_1M@GGIAGECK@?$AA?9?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140016A68: "Unknown" ??_C@_1BA@LEPJIIOK@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x140016DF8: "%S%S " ??_C@_05GFBGFIKN@?$CFS?$CFS?6?$AA@
0x14000C4C0: "unsigned long __cdecl ConvertBinLogToXml(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ConvertBinLogToXml@@YAKPEBG0000@Z
0x1400101C0: "private: enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::TargetEx::InitProperties(void) __ptr64" ?InitProperties@TargetEx@AppVerif@@AEAA?AW4_AVRF_STATUS@@XZ
0x140014490: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x14000EE2C: "protected: void __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Tidy(void) __ptr64" ?_Tidy@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAAXXZ
0x140005154: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ExportLog(class AppVerif::Target & __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > & __ptr64)" ?ExportLog@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAVTarget@1@AEAV?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@@Z
0x140015878: "-enable" ??_C@_1BA@BLAJNDEE@?$AA?9?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140014378: "__cdecl _imp_CreateMutexW" __imp_CreateMutexW
0x140014C58: "-disable" ??_C@_1BC@HFADKFJM@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400120BC: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x140016C10: "%s" ??_C@_02DKCKIIND@?$CFs?$AA@
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140014220: "__cdecl _imp_LockFile" __imp_LockFile
0x140016060: "dll" ??_C@_17MALKAJEN@?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140014010: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1400143C0: "__cdecl _imp_VerQueryValueW" __imp_VerQueryValueW
0x1400164F4: "/s" ??_C@_15MBENOGMN@?$AA?1?$AAs?$AA?$AA@
0x140016360: "Invalid command line format for " ??_C@_1EM@LCNEGOOD@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140014610: "__cdecl _imp_NtQueryValueKey" __imp_NtQueryValueKey
0x140005BC4: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >::_Destroy(class AppVerif::Provider * __ptr64,class AppVerif::Provider * __ptr64) __ptr64" ?_Destroy@?$vector@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXPEAVProvider@AppVerif@@0@Z
0x140014520: "__cdecl _imp__vsnprintf" __imp__vsnprintf
0x140012530: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x1400146C8: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x140014318: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x140002A88: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >::~vector<class AppVerif::Stop,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >(void) __ptr64" ??1?$vector@VStop@AppVerif@@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x140014EE0: "Enabling %ws for %ws " ??_C@_1CO@GGDMKIAA@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140010108: "private: void __cdecl AppVerif::TargetEx::InitLayerStates(void) __ptr64" ?InitLayerStates@TargetEx@AppVerif@@AEAAXXZ
0x140002A64: ??1?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAUHINSTANCE__@@P6AHPEAU1@@Z$1?FreeLibrary@@YAH0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@wil@@QEAA@XZ
0x14001A6F0: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x14001C524: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x140014660: "__cdecl _imp_VerifierQueryRegisteredLayers" __imp_VerifierQueryRegisteredLayers
0x140016BF8: "avrf:trace" ??_C@_1BG@NNGKONHP@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140015960: "-disa" ??_C@_1M@BLDABDBF@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x1400070B0: "struct std::pair<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> > > __cdecl std::_Unguarded_partition<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> > >(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >)" ??$_Unguarded_partition@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@@std@@YA?AU?$pair@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@V12@@0@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@0@Z
0x140014FD8: "Querying %ws for %ws " ??_C@_1CO@JGHGIIGM@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140006448: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >(class std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> > const & __ptr64) __ptr64" ??0?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140012812: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x14000B370: "protected: virtual void __cdecl std::out_of_range::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@out_of_range@std@@MEBAXXZ
0x1400144A0: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x140014258: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x14000655C: "public: class std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> > & __ptr64 __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::operator=(class std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x14001C410: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x140014690: vrfcore_NULL_THUNK_DATA
0x14001A5F8: "__cdecl TI2?AVlogic_error@std@@" _TI2?AVlogic_error@std@@
0x140014298: "__cdecl _imp_LocalAlloc" __imp_LocalAlloc
0x140016870: " encoding="UTF-8" standalone="no" ??_C@_1EI@OLEKLGHP@?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$DN?$AA?$CC?$AAU?$AAT?$AAF?$AA?9?$AA8?$AA?$CC?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAl?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$DN?$AA?$CC?$AAn?$AAo@
0x140015A80: "/wit" ??_C@_19MPBADOAE@?$AA?1?$AAw?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140014310: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x140014B68: "appverifUI.dll" ??_C@_1BO@PAMBFBPA@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAU?$AAI?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140012E40: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x140014218: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x140009B4C: "class AppVerif::Target * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::Target * __ptr64,class AppVerif::Target * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Target> >(class AppVerif::Target * __ptr64,class AppVerif::Target * __ptr64,class AppVerif::Target * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Target> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVTarget@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVTarget@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VTarget@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x140015118: "VerifierProviders" ??_C@_1CE@FGFEAJLF@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140015AB8: "-w" ??_C@_15DOHNAJB@?$AA?9?$AAw?$AA?$AA@
0x1400127D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x140004658: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::LoadInstalledProviderDlls(class std::vector<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> > & __ptr64)" ?LoadInstalledProviderDlls@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@@Z
0x14000EC30: "public: __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >(class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> > const & __ptr64) __ptr64" ??0?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140016068: "list<T> too long" ??_C@_0BB@MOGOBHAF@list?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x1400158E8: "/en" ??_C@_17DJELEOLF@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x140016C38: "????????+%p" ??_C@_1BI@CFOMFMJO@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$CL?$AA?$CF?$AAp?$AA?$AA@
0x1400142A8: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x1400159A0: "-di" ??_C@_17CNOFKCNE@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AA?$AA@
0x1400143F8: "__cdecl _imp_SymRegisterCallback64" __imp_SymRegisterCallback64
0x140007C6C: "int __cdecl AppVerif::ParseFindKeyword(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseFindKeyword@AppVerif@@YAHHPEAPEAG0@Z
0x140009C88: "protected: struct std::_List_nod<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Buynode(struct std::_List_nod<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Node * __ptr64,unsigned long const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@KV?$allocator@K@std@@@2@PEAU342@0AEBK@Z
0x1400163F8: "VirtualMemory" ??_C@_1BM@HFPKNKKJ@?$AAV?$AAi?$AAr?$AAt?$AAu?$AAa?$AAl?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140012D34: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x1400154D0: "-delete only work for static tar" ??_C@_1EI@OOAOFAND@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr@
0x14001DF38: "struct AppVerif::AvrfSharedData * __ptr64 __ptr64 AppVerif::g_pSharedData" ?g_pSharedData@AppVerif@@3PEAUAvrfSharedData@1@EA
0x140014D10: "/logtofile" ??_C@_1BG@ODHLNIDA@?$AA?1?$AAl?$AAo?$AAg?$AAt?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000C100: "int __cdecl SymbolsCallback(void * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64,unsigned __int64)" ?SymbolsCallback@@YAHPEAXK_K1@Z
0x140002AB4: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::operator+=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??Y?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV01@PEBG@Z
0x1400168D4: "</" ??_C@_15MFNECGOC@?$AA?$DM?$AA?1?$AA?$AA@
0x140014CC8: "/sppath" ??_C@_1BA@LMPMAKAB@?$AA?1?$AAs?$AAp?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14000B4A0: "public: class AVFileStream & __ptr64 __cdecl AVFileStream::operator<<(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??6AVFileStream@@QEAAAEAV0@PEBG@Z
0x1400142B0: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x1400142D8: "__cdecl _imp_CopyFileExW" __imp_CopyFileExW
0x140015320: "Failed to create target file pat" ??_C@_1GA@KKLNCJDJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt@
0x140014700: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x140015B70: "/confi" ??_C@_1O@JHHGENFE@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x140014C40: "/uninstall" ??_C@_1BG@EPAJNML@?$AA?1?$AAu?$AAn?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140016528: "full" ??_C@_19CKPKPLNA@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140016038: " Settings for %s: " ??_C@_1CI@EGKHOIDH@?$AA?6?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400145A0: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x140014080: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x14001C438: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x140015748: "stampFrom" ??_C@_1BE@JHPKCAAF@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1400144B8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x14000F3F8: "protected: void __cdecl std::deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Growmap(unsigned __int64) __ptr64" ?_Growmap@?$deque@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@IEAAX_K@Z
0x140015A70: "-with" ??_C@_1M@LHKEFGMM@?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140001120: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1400144F8: "__cdecl _imp_printf" __imp_printf
0x140016498: "SecurityChecks" ??_C@_1BO@MKEJPIIO@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14001A640: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x140003AD4: "void __cdecl AppVerif::PrintLayerInformation(void * __ptr64,struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64)" ?PrintLayerInformation@AppVerif@@YAXPEAXPEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@Z
0x1400159C8: "/fo" ??_C@_17HGDFLHO@?$AA?1?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140016640: "Invalid command line format for " ??_C@_1EK@FNLOIDJ@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140016F50: ".dat" ??_C@_19DOLFOBJP@?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::Provider,class std::allocator<class AppVerif::Provider> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VProvider@AppVerif@@V?$allocator@VProvider@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x140016080: "SeDebugPrivilege" ??_C@_1CC@DMDJMJLM@?$AAS?$AAe?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1400164D0: "EncryptionChecks" ??_C@_1CC@HIMIIPCF@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x140014CF8: "-logtofile" ??_C@_1BG@MNCLBBLA@?$AA?9?$AAl?$AAo?$AAg?$AAt?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140016E00: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1JG@MCJNGFFE@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x14001A7A4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x1400159E0: "-f" ??_C@_15OLECOAGL@?$AA?9?$AAf?$AA?$AA@
0x140015A50: "/qu" ??_C@_17CGBENOKG@?$AA?1?$AAq?$AAu?$AA?$AA@
0x140017030: "Could not open log file, Error c" ??_C@_1FE@KDFKBANC@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc@
0x14000F794: AvReportError
0x140014488: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x14001C4A8: "__vectorcall ??_R0?AV_com_error@" ??_R0?AV_com_error@@@8
0x140015C60: "-del" ??_C@_19NLLOGHPK@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1400168C4: "<" ??_C@_13GEEGGHPK@?$AA?$DM?$AA?$AA@
0x140016998: "avrf:logSession" ??_C@_1CA@FNBGLFEA@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAl?$AAo?$AAg?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400168E0: "Symbols: cannot identify module " ??_C@_0DA@NDCKHPEH@Symbols?3?5cannot?5identify?5module?5@
0x1400127B0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140008BE4: "public: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::push_back(class AppVerif::Property const & __ptr64) __ptr64" ?push_back@?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@QEAAXAEBVProperty@AppVerif@@@Z
0x1400145D8: "__cdecl _imp_NtClose" __imp_NtClose
0x14000B284: "long __cdecl StringCchPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfA@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x1400011E0: "protected: virtual void __cdecl std::logic_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@logic_error@std@@MEBAXXZ
0x140015FD0: "logs" ??_C@_19LCBOPBPA@?$AAl?$AAo?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140007E0C: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::ParseTargetList(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> > & __ptr64,bool & __ptr64)" ?ParseTargetList@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGAEAV?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@AEA_N@Z
0x140015BE0: "/c" ??_C@_15JBFELBFC@?$AA?1?$AAc?$AA?$AA@
0x1400143A8: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x140001030: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x140001384: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1400142C0: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x1400149D0: "Failed to open/create global set" ??_C@_1GI@CIABLMCH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?1?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAg?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt@
0x140015C78: "-de" ??_C@_17GHDDBNGM@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140015DF0: "Failed to find next for %ws keyw" ??_C@_1EM@PLMNCDIP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAw@
0x140014608: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x140012C14: "__cdecl Init_thread_abort" _Init_thread_abort
0x140015950: "/disab" ??_C@_1O@MDEKEHNP@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140009B74: "public: void __cdecl std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Insert<class std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::const_iterator>(class std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::iterator,class std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::const_iterator,class std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::const_iterator,struct std::forward_iterator_tag) __ptr64" ??$_Insert@Vconst_iterator@?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@@?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAAXViterator@01@Vconst_iterator@01@1Uforward_iterator_tag@1@@Z
0x140014268: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x140015D10: "/expo" ??_C@_1M@MOJDNCJM@?$AA?1?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AA?$AA@
0x14001C260: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::ExportVariants" ?ExportVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x14001CAD4: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x140014048: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x14001A7B8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_vrfcore" __IMPORT_DESCRIPTOR_vrfcore
0x140004234: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::QueryLayer(class AppVerif::Layer const & __ptr64,class AppVerif::Target const & __ptr64)" ?QueryLayer@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEBVLayer@1@AEBVTarget@1@@Z
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x140015650: "Failed to add stamp %s to log fi" ??_C@_1EM@JFOEEFOC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi@
0x140015E50: "Failed to find layer related key" ??_C@_1EO@BFKLHBOF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x140014C98: "-verify" ??_C@_1BA@FKOPIDAB@?$AA?9?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x140015DB0: "Failed to find any target " ??_C@_1DI@DOICAMH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140014878: " %s " ??_C@_1BA@MNOOJMBO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140014548: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1400145C0: "__cdecl _imp_RtlLeaveCriticalSection" __imp_RtlLeaveCriticalSection
0x140014030: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x140014C10: "/setupstandardproviders" ??_C@_1DA@OBILEAEL@?$AA?1?$AAs?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140015108: "Flavor" ??_C@_1O@NGOJDJDH@?$AAF?$AAl?$AAa?$AAv?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1400141F8: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x140016920: ".xml" ??_C@_19PHMOHKPA@?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140015B20: "/configu" ??_C@_1BC@GCDDDBLN@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x140014600: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1400112EC: "public: enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::AVLOGs::ReadLogSessions(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?ReadLogSessions@AVLOGs@AppVerif@@QEAA?AW4_AVRF_STATUS@@PEAG@Z
0x140014200: "__cdecl _imp_GetFileSizeEx" __imp_GetFileSizeEx
0x140007DCC: "int __cdecl AppVerif::ParseFindNext(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int)" ?ParseFindNext@AppVerif@@YAHHPEAPEAGH@Z
0x140015D40: "-exp" ??_C@_19LCJDJOAG@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAp?$AA?$AA@
0x140015A58: "-q" ??_C@_15CGIMIPEN@?$AA?9?$AAq?$AA?$AA@
0x1400127BC: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x14001A730: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x1400035C0: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x14000E394: "long __cdecl ProcessBreakDescriptorEntry(void * __ptr64,class ERROR_DESCRIPTOR_LIST & __ptr64)" ?ProcessBreakDescriptorEntry@@YAJPEAXAEAVERROR_DESCRIPTOR_LIST@@@Z
0x140009F00: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::EnableSlashVerify(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?EnableSlashVerify@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@HPEAPEAGK@Z
0x14000E118: "long __cdecl ProcessModuleLoadEntry(void * __ptr64,class std::list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> > & __ptr64,class std::map<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> > > & __ptr64)" ?ProcessModuleLoadEntry@@YAJPEAXAEAV?$list@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@std@@AEAV?$map@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@@2@@Z
0x1400142E8: "__cdecl _imp_GetSystemDirectoryW" __imp_GetSystemDirectoryW
0x1400144F0: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x140012980: RtlpImageNtHeader
0x140009B14: "class AppVerif::Stop * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::Stop * __ptr64,class AppVerif::Stop * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Stop> >(class AppVerif::Stop * __ptr64,class AppVerif::Stop * __ptr64,class AppVerif::Stop * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Stop> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVStop@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VStop@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVStop@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VStop@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x14000B7A4: "public: class AVLogXml & __ptr64 __cdecl AVLogXml::operator<<(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??6AVLogXml@@QEAAAEAV0@PEBG@Z
0x140015568: "log" ??_C@_17ECMKOHFH@?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?$AA@
0x1400159B0: "-d" ??_C@_15EBELCIOA@?$AA?9?$AAd?$AA?$AA@
0x140016CE0: "AVRF: Debug: " ??_C@_1BM@HDIMMFGE@?$AAA?$AAV?$AAR?$AAF?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140016CA0: "AVRF: Error: " ??_C@_1BM@NGFEABML@?$AAA?$AAV?$AAR?$AAF?$AA?3?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140001180: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x140015CE0: "/export" ??_C@_1BA@PNJMBCCN@?$AA?1?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140015D20: "-expo" ??_C@_1M@CCKIEMAD@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AA?$AA@
0x140004EA8: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::AddStamp(class std::vector<class AppVerif::Target,class std::allocator<class AppVerif::Target> > & __ptr64,class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > & __ptr64)" ?AddStamp@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAV?$vector@VTarget@AppVerif@@V?$allocator@VTarget@AppVerif@@@std@@@std@@AEAV?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@4@@Z
0x1400164FC: "/r" ??_C@_15HJPBIBKI@?$AA?1?$AAr?$AA?$AA@
0x140016D10: "runtime settings is not supporte" ??_C@_1EM@MLGIPPOC@?$AAr?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe@
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140014308: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x14001650C: "/a" ??_C@_15DLFNHJNJ@?$AA?1?$AAa?$AA?$AA@
0x140005BF8: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >,unsigned __int64,class AppVerif::Layer const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVLayer@AppVerif@@@Z
0x140006094: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::AVLogSession * __ptr64> >,unsigned __int64,class AppVerif::AVLogSession * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@PEAVAVLogSession@AppVerif@@V?$allocator@PEAVAVLogSession@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@PEAVAVLogSession@AppVerif@@V?$allocator@PEAVAVLogSession@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBQEAVAVLogSession@AppVerif@@@Z
0x14001C010: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::TargetVariants" ?TargetVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x140015D68: "0x0" ??_C@_17IEKAEOG@?$AA0?$AAx?$AA0?$AA?$AA@
0x14000E4FC: ??1?$OnDelete@PEAXP6AHPEAX@Z$1?CloseHandle@@YAH0@Z@@QEAA@XZ
0x140014638: "__cdecl _imp_VerifierCloseLayerProperties" __imp_VerifierCloseLayerProperties
0x140009CC8: "long __cdecl StringCchCatExW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long)" ?StringCchCatExW@@YAJPEAG_KPEBGPEAPEAGPEA_KK@Z
0x140015BB0: "/con" ??_C@_19NOBMFFDD@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140014B48: "Leak" ??_C@_19CPHHHCIF@?$AAL?$AAe?$AAa?$AAk?$AA?$AA@
0x140002D84: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x140014540: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x14000F278: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Buynode(struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> const & __ptr64,char) __ptr64" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@2@PEAU342@00AEBU?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@2@D@Z
0x140004998: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::InstallProvider(unsigned short * __ptr64)" ?InstallProvider@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@PEAG@Z
0x14001CB00: "unsigned long AVDisplayDebug" ?AVDisplayDebug@@3KA
0x140014618: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x14000B054: "int __cdecl Parse_Cmdline(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?Parse_Cmdline@@YAHPEBGPEAPEAGPEAGPEAH3@Z
0x140014500: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x14001C488: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x140006094: "protected: void __cdecl std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >,unsigned __int64,struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@2@_KAEBQEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@Z
0x140012C50: "__cdecl Init_thread_footer" _Init_thread_footer
0x140015C10: "/delet" ??_C@_1O@JCAOMOID@?$AA?1?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14001A710: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x140010B3C: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >,unsigned __int64,class AppVerif::TargetEx const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VTargetEx@AppVerif@@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VTargetEx@AppVerif@@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVTargetEx@AppVerif@@@Z
0x14001C000: "char const * __ptr64 const __ptr64 std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PEBDEB
0x14000C008: "unsigned short * __ptr64 __cdecl VfpGetNameForLayerGuid(struct _GUID & __ptr64)" ?VfpGetNameForLayerGuid@@YAPEAGAEAU_GUID@@@Z
0x14001211C: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x140010688: "unsigned long __cdecl AppVerif::SZToMultiSz(int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?SZToMultiSz@AppVerif@@YAKHPEAPEAGPEAGK@Z
0x1400158C8: "/ena" ??_C@_19ILEMJPEH@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAa?$AA?$AA@
0x140012C0E: "__cdecl _iob_func" __iob_func
0x140014890: "Could not convert log path to UN" ??_C@_1FE@IMHJHJBJ@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAU?$AAN@
0x140006018: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >::_Destroy(class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64,class AppVerif::AVLogInstance * __ptr64) __ptr64" ?_Destroy@?$vector@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXPEAVAVLogInstance@AppVerif@@0@Z
0x1400141A8: "__cdecl _imp_FreeSid" __imp_FreeSid
0x140016208: "RtlSetProcessDebugInformation" ??_C@_0BO@DIBAPMBP@RtlSetProcessDebugInformation?$AA@
0x140016818: "&quot;" ??_C@_1O@KDPLEHB@?$AA?$CG?$AAq?$AAu?$AAo?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140015AF0: "/configur" ??_C@_1BE@MBIDNKOL@?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x14000ED48: "public: __cdecl std::deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::~deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >(void) __ptr64" ??1?$deque@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAA@XZ
0x140014538: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x14001C500: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x1400162D0: "-faults" ??_C@_1BA@LEMENCPL@?$AA?9?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140014E80: "%I64u (0x%I64X)" ??_C@_0BA@KDBHAJCE@?$CFI64u?5?$CI0x?$CFI64X?$CJ?$AA@
0x140014FB0: "Query layer for PID" ??_C@_1CI@NAOBDMJB@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14001CF10: "unsigned short * AviReportingBuffer" ?AviReportingBuffer@@3PAGA
0x140012E40: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x140006824: "public: class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > & __ptr64 __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::operator=(class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x1400031F0: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x14000F5D8: "protected: void __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Erase(struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::_Node * __ptr64) __ptr64" ?_Erase@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@IEAAXPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@2@@Z
0x1400141D0: "__cdecl _imp_CheckTokenMembership" __imp_CheckTokenMembership
0x140014D40: "No layers have been registered " ??_C@_1EC@NPIGGPFM@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?6@
0x140005508: "protected: bool __cdecl std::vector<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >::_Buy(unsigned __int64) __ptr64" ?_Buy@?$vector@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@IEAA_N_K@Z
0x1400142B8: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x140016EA0: "Your Image File Name Here withou" ??_C@_1FC@MDJJNBNA@?$AAY?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?5?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAH?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AAo?$AAu@
0x140015C70: "/de" ??_C@_17CFBGBKBB@?$AA?1?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140014B30: "Threadpool" ??_C@_1BG@BIODMGPP@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAp?$AAo?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x1400142D0: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x140015980: "-dis" ??_C@_19KEAGOAEI@?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140016B78: "avrf:parameter2" ??_C@_1CA@OPIGKFFK@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA2?$AA?$AA@
0x140016228: "RtlDeCommitDebugInfo" ??_C@_0BF@NJCJMKGN@RtlDeCommitDebugInfo?$AA@
0x14001C510: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x140014678: "__cdecl _imp_VerifierIsLayerEnabled" __imp_VerifierIsLayerEnabled
0x140014390: "__cdecl _imp_GlobalFree" __imp_GlobalFree
0x140015888: "/enabl" ??_C@_1O@OCOGCDAC@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AA?$AA@
0x1400146F0: "__cdecl _xl_a" __xl_a
0x140016EF8: "{default}" ??_C@_1BE@PLMLMDLD@?$AA?$HL?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140014BDC: "-?" ??_C@_15FNEHKAED@?$AA?9?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x14000EE10: "protected: struct std::_List_nod<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@2@XZ
0x140014650: "__cdecl _imp_VerifierOpenLayerProperties" __imp_VerifierOpenLayerProperties
0x1400064D8: "public: __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >(class std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> > const & __ptr64) __ptr64" ??0?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140003324: "protected: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x140015900: "-e" ??_C@_15PJPHEPIF@?$AA?9?$AAe?$AA?$AA@
0x14001E0F8: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140004340: "enum _AVRF_STATUS __cdecl AppVerif::DisableVerifier(class AppVerif::Target & __ptr64)" ?DisableVerifier@AppVerif@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@AEAVTarget@1@@Z
0x140014238: "__cdecl _imp_UnlockFile" __imp_UnlockFile
0x1400165A8: "Invalid log path specified " ??_C@_1DI@LBNGKFPM@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x140014588: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x1400143E0: "__cdecl _imp_SymInitialize" __imp_SymInitialize
0x140014568: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x1400156F0: "-export only work for static tar" ??_C@_1EK@MLBPDAME@?$AA?9?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr@
0x1400161C0: "HEAP_ALLOC" ??_C@_1BG@PAGNMOCG@?$AAH?$AAE?$AAA?$AAP?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAC?$AA?$AA@
0x140014278: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x14000E564: "public: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator & __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<struct _SYMBOL_INFORMATION,struct _DUMMY_TYPE,class SYMBOL_INFORMATION_Pred,class std::allocator<struct std::pair<struct _SYMBOL_INFORMATION const,struct _DUMMY_TYPE> >,0> >::iterator::operator++(void) __ptr64" ??Eiterator@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@U_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@VSYMBOL_INFORMATION_Pred@@V?$allocator@U?$pair@$$CBU_SYMBOL_INFORMATION@@U_DUMMY_TYPE@@@std@@@std@@$0A@@std@@@std@@QEAAAEAV012@XZ
0x140016B18: "avrf:formatmessage" ??_C@_1CG@CIKGIAML@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140012CBC: "__cdecl Init_thread_header" _Init_thread_header
0x140014CA8: "/verify" ??_C@_1BA@NNEPKGGC@?$AA?1?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x14001A77C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x14000BD50: "public: __cdecl AVLogXml::Controller::~Controller(void) __ptr64" ??1Controller@AVLogXml@@QEAA@XZ
0x140014D90: "All layers registered (%u) are a" ??_C@_1GA@BHFCIHEH@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAu?$AA?$CJ?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa@
0x140016BB8: "avrf:parameter4" ??_C@_1CA@MKONPKIG@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA4?$AA?$AA@
0x140015440: "Failed to add provider to provid" ??_C@_1FG@OGIDPEBJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd@
0x140015A90: "-wit" ??_C@_19MLOFOODJ@?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x1400141E8: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x140014B88: "StartUI" ??_C@_07LGHIGAAH@StartUI?$AA@
0x140015BA0: "-conf" ??_C@_1M@BNBMCIBH@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x14000E508: "public: __cdecl std::list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::~list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >(void) __ptr64" ??1?$list@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x140012AF0: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@KAXXZ
0x140016968: "Application Verifier" ??_C@_1CK@DGLJNCOJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140014460: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x14001CB10: "unsigned short * AviFormatBuffer" ?AviFormatBuffer@@3PAGA
0x1400129D4: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x140008414: "public: __cdecl AppVerif::Property::Property(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,bool) __ptr64" ??0Property@AppVerif@@QEAA@PEAG00_N@Z
0x140016BD8: "avrf:stackTrace" ??_C@_1CA@DOHNHOHM@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140012806: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x14001C390: "struct AppVerif::_AVLayerNameMapping * AppVerif::AVLayerNames" ?AVLayerNames@AppVerif@@3PAU_AVLayerNameMapping@1@A
0x14000FB98: "private: unsigned char __cdecl AppVerif::TargetEx::DuplicateLayerDescriptors(unsigned short const * __ptr64,class std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> > const & __ptr64) __ptr64" ?DuplicateLayerDescriptors@TargetEx@AppVerif@@AEAAEPEBGAEBV?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@@Z
0x14001A754: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x140014338: "__cdecl _imp_FreeConsole" __imp_FreeConsole
0x140014658: "__cdecl _imp_VerifierSetLayerBreak" __imp_VerifierSetLayerBreak
0x140015B60: "-config" ??_C@_1BA@PHOLNINC@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x1400142F0: "__cdecl _imp_CompareFileTime" __imp_CompareFileTime
0x140014018: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x140001220: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140015930: "/disabl" ??_C@_1BA@JPOIIGBC@?$AA?1?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AA?$AA@
0x14000A42C: "unsigned short * __ptr64 __cdecl AppVerif::GetNewLayerName(unsigned short * __ptr64)" ?GetNewLayerName@AppVerif@@YAPEAGPEAG@Z
0x1400091E0: "protected: void __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >,unsigned __int64,class AppVerif::Property const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@2@_KAEBVProperty@AppVerif@@@Z
0x14001C0C0: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::StampVariants" ?StampVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x140016504: "/q" ??_C@_15GLEECOEG@?$AA?1?$AAq?$AA?$AA@
0x140014E40: "Test [%ws] not enabled. " ??_C@_0BJ@PJBLJHCP@Test?5?$FL?$CFws?$FN?5not?5enabled?4?6?$AA@
0x140016A38: "avrf:logEntry" ??_C@_1BM@KCIMJBEC@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAl?$AAo?$AAg?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140007540: "class AppVerif::Layer * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >,class AppVerif::Layer * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >(class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >,class std::_Vector_const_iterator<class AppVerif::Layer,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >,class AppVerif::Layer * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Layer> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@V?$_Vector_const_iterator@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@PEAVLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@2@@std@@YAPEAVLayer@AppVerif@@V?$_Vector_const_iterator@VLayer@AppVerif@@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@0@0PEAV12@AEAV?$allocator@VLayer@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x14001A7E0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_dbghelp" __IMPORT_DESCRIPTOR_dbghelp
0x1400144C0: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x1400141F0: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x140015AB0: "/w" ??_C@_15EOCPHBJK@?$AA?1?$AAw?$AA?$AA@
0x14000BE28: "public: unsigned short const * __ptr64 __cdecl LinkAbleBreakEntry::getParam4Descr(void) __ptr64" ?getParam4Descr@LinkAbleBreakEntry@@QEAAPEBGXZ
0x140014208: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x14001C320: "unsigned short * __ptr64 * AppVerif::DisableVariants" ?DisableVariants@AppVerif@@3PAPEAGA
0x140014628: "__cdecl _imp_VerifierSetLayerProperty" __imp_VerifierSetLayerProperty
0x1400169C0: "%04d-%02d-%02d : %02d:%02d:%02d" ??_C@_1EA@GIBGLEIA@?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?5?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?$AA@
0x1400159E8: "-query" ??_C@_1O@DDIDOAPP@?$AA?9?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140014648: "__cdecl _imp_VerifierDisableLayer" __imp_VerifierDisableLayer
0x140001C5C: "enum _AVRF_STATUS __cdecl RegisterProtectedProcessLogPath(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?RegisterProtectedProcessLogPath@@YA?AW4_AVRF_STATUS@@PEAG_K@Z
0x140014CE8: "/cppath" ??_C@_1BA@NKEODGGN@?$AA?1?$AAc?$AAp?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1400141C8: "__cdecl _imp_LookupPrivilegeValueW" __imp_LookupPrivilegeValueW
0x140014820: "/" ??_C@_13CGOKJPIL@?$AA?1?$AA?$AA@
0x140008AFC: "unsigned short * __ptr64 __cdecl AppVerif::FindImageNameWithoutPath(unsigned short * __ptr64)" ?FindImageNameWithoutPath@AppVerif@@YAPEAGPEAG@Z
0x1400159D0: "-fo" ??_C@_17EFEGFMAD@?$AA?9?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140012590: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x1400158A8: "/enab" ??_C@_1M@EOKHODND@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140014B18: "Memory" ??_C@_1O@BFPJGEIB@?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1400152E0: "Failed to get system directory " ??_C@_1EA@CJCEHDEH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?6?$AA?$AA@
0x140015D70: "Failed to find %ws keyword " ??_C@_1DK@OPMBHIKJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140012704: "__cdecl onexit" _onexit
0x140016460: "HangVerifier" ??_C@_1BK@DCAOCJPE@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400063EC: "public: __cdecl AppVerif::AVLogInstance::~AVLogInstance(void) __ptr64" ??1AVLogInstance@AppVerif@@QEAA@XZ
0x14000BB1C: "private: void __cdecl AVLogXml::endTag(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?endTag@AVLogXml@@AEAAXAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@Z
0x14001E0E8: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x140014828: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14000B728: "public: class AVLogXml & __ptr64 __cdecl AVLogXml::operator<<(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ??6AVLogXml@@QEAAAEAV0@PEAG@Z
0x140016FC0: ".*.dat" ??_C@_1O@PIHNOOOP@?$AA?4?$AA?$CK?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140014AE0: "Handles" ??_C@_1BA@OAGDIMDD@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140010B20: "protected: struct std::_List_nod<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@KV?$allocator@K@std@@@2@XZ
0x14000C964: "long __cdecl ProcessBinaryFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class AVLogXml & __ptr64)" ?ProcessBinaryFile@@YAJPEBG000AEAVAVLogXml@@@Z
0x14001A668: "__cdecl CTA2?AVlogic_error@std@@" _CTA2?AVlogic_error@std@@
0x14000E508: "public: __cdecl std::list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >::~list<unsigned long,class std::allocator<unsigned long> >(void) __ptr64" ??1?$list@KV?$allocator@K@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1400163D8: "Tls" ??_C@_17ENANBNPJ@?$AAT?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x140010400: "unsigned long __cdecl AppVerif::GetVerifiedImages(class std::vector<class AppVerif::TargetEx,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> > & __ptr64)" ?GetVerifiedImages@AppVerif@@YAKAEAV?$vector@VTargetEx@AppVerif@@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@@Z
0x14000774C: "void __cdecl std::_Adjust_heap<class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,__int64,class AppVerif::AVLogInstance>(class std::_Vector_iterator<class AppVerif::AVLogInstance,class std::allocator<class AppVerif::AVLogInstance> >,__int64,__int64,class AppVerif::AVLogInstance)" ??$_Adjust_heap@V?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@std@@_JVAVLogInstance@AppVerif@@@std@@YAXV?$_Vector_iterator@VAVLogInstance@AppVerif@@V?$allocator@VAVLogInstance@AppVerif@@@std@@@0@_J1VAVLogInstance@AppVerif@@@Z
0x140014440: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x140014B28: "TLS" ??_C@_17OKJDLHPB@?$AAT?$AAL?$AAS?$AA?$AA@
0x140014248: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x1400011D0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::logic_error::what(void)const __ptr64" ?what@logic_error@std@@UEBAPEBDXZ
0x140015208: "%ws\%ws" ??_C@_1BA@NPEHGALP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140015C40: "-dele" ??_C@_1M@DBHNCBED@?$AA?9?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400098F4: "public: class std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> > & __ptr64 __cdecl std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> >::operator=(class std::vector<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64,class std::allocator<struct _AVRF_LAYER_DESCRIPTOR * __ptr64> > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$vector@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@V?$allocator@PEAU_AVRF_LAYER_DESCRIPTOR@@@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x1400056CC: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x140016AC0: "Warning" ??_C@_1BA@GLMCNLEM@?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14001A5C0: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x140010F30: "class AppVerif::TargetEx * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> >(class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class AppVerif::TargetEx * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::TargetEx> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVTargetEx@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVTargetEx@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VTargetEx@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x1400165E0: "Failed to register protected pro" ??_C@_1FO@OFLDHFNN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo@
0x140002E94: "protected: static void __cdecl std::vector<class AppVerif::Property,class std::allocator<class AppVerif::Property> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@VProperty@AppVerif@@V?$allocator@VProperty@AppVerif@@@std@@@std@@KAXXZ
0x1400144C8: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x140012A70: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140015EA0: "Failed to find next for layer re" ??_C@_1GA@HGJDHIN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe@
0x140016860: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x140014580: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x140001280: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1400141B8: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x140015790: "%d is a wrong offset number, the" ??_C@_1HG@CLKOCBLB@?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAw?$AAr?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x140016AA8: "StopCode" ??_C@_1BC@PAMDMANE@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAp?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14000F1CC: "protected: struct std::_List_nod<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Buynode(struct std::_List_nod<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD,class std::allocator<struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD> >::_Node * __ptr64,struct _AVRF_LOGENTRY_MODLOAD const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@V?$allocator@U_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@std@@@2@PEAU342@0AEBU_AVRF_LOGENTRY_MODLOAD@@@Z
0x140002A7C: ??1?$OnDelete@PEAXP6APEAXPEAX@Z$1?GlobalFree@@YAPEAX0@Z@@QEAA@XZ
0x140016AE8: "avrf:message" ??_C@_1BK@JHPLLMDD@?$AAa?$AAv?$AAr?$AAf?$AA?3?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1400074A4: "class AppVerif::Layer * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class AppVerif::Layer * __ptr64,class AppVerif::Layer * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Layer> >(class AppVerif::Layer * __ptr64,class AppVerif::Layer * __ptr64,class AppVerif::Layer * __ptr64,class std::allocator<class AppVerif::Layer> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVLayer@AppVerif@@PEAV12@V?$allocator@VLayer@AppVerif@@@std@@@std@@YAPEAVLayer@AppVerif@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VLayer@AppVerif@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x1400158F8: "/e" ??_C@_15LEDPOOIO@?$AA?1?$AAe?$AA?$AA@
0x140012E06: memset
0x14001A7F4: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14000F62C: "protected: static void __cdecl std::deque<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$deque@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@KAXXZ
0x140014C80: "-logtoxml" ??_C@_1BE@EEIBHHLG@?$AA?9?$AAl?$AAo?$AAg?$AAt?$AAo?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140014E10: "LowRes" ??_C@_1O@DNOLOIFM@?$AAL?$AAo?$AAw?$AAR?$AAe?$AAs?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]