Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\MuiUnattend.exe Base=0x140000000 SHA-256=25049A357D17A4E744D7E1319F4836FC5AC4A22C9989CD10AD6B90514E51D32D
PDB: MUIUnattend.pdb GUID={1E1DEC8F-2CA2-513F-87DF10BD84603BBA} Age=1

1178 located named symbols:
0x140011EC0: "Unattend file cannot contain UIL" ??_C@_1IC@HNDNECGP@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL@
0x140015058: "ro-RO" ??_C@_1M@IMPFOPBG@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAR?$AAO?$AA?$AA@
0x14000C10C: ParseUncPath
0x140016708: "ConstructPartialMsgVA" ??_C@_0BG@HIFPNDJH@ConstructPartialMsgVA?$AA@
0x140013AA8: "InputLocale" ??_C@_1BI@CNHLEIJN@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140019708: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnIsDebuggerPresent)(void)" ?g_pfnIsDebuggerPresent@wil@@3P6A_NXZEA
0x14000C000: BuildPathHr
0x140014948: "iTime" ??_C@_1M@PGBIOJBO@?$AAi?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140016858: "\\?\UNC" ??_C@_1BA@BFGBFLGI@?$AA?2?$AA?2?$AA?$DP?$AA?2?$AAU?$AAN?$AAC?$AA?$AA@
0x14000CAD4: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x140014AE0: "da" ??_C@_15FOMCIDHG@?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x140011388: "internal\sdk\inc\wil\staging.h" ??_C@_0BP@IKPJGMBG@internal?2sdk?2inc?2wil?2staging?4h?$AA@
0x140015B00: "sr-Cyrl-CS" ??_C@_1BG@FMELBIOE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140014E18: "ba" ??_C@_15IIJLGAGL@?$AAb?$AAa?$AA?$AA@
0x140015158: "tg-Cyrl-TJ" ??_C@_1BG@MBBMHHKI@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAT?$AAJ?$AA?$AA@
0x140010B40: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140001FAC: "void __cdecl wil::details::ReportFailure_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long)" ?ReportFailure_Hr@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J@Z
0x140016088: "es-419" ??_C@_1O@IMMPICLM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AA4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x140014F58: "de-DE" ??_C@_1M@MCMADGCB@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140012C20: "UILanguage is not installed in t" ??_C@_1HC@PDCDDENG@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt@
0x14000CE90: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x140011370: "h" ??_C@_13CACJPPAP@?$AAh?$AA?$AA@
0x140014C00: "vi" ??_C@_15NFGIAIAJ@?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x1400036A4: "public: void __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::Swap(class wil::details_abi::RawUsageIndex & __ptr64) __ptr64" ?Swap@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAAXAEAV123@@Z
0x140014D18: "as" ??_C@_15PEBPINNB@?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x14000AE10: DownLevelLanguageNameToLangID
0x140010AA8: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x1400012C8: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x14000C740: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x140010D08: "__cdecl _imp_CompareStringOrdinal" __imp_CompareStringOrdinal
0x140017884: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x140011600: "System\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1FM@FMEJCGLF@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x1400161D0: "pa-Arab" ??_C@_1BA@JGOEKKPO@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140014530: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x140013820: "Starting MuiUnattend.exe GC" ??_C@_1DI@OIPMNMFI@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAi?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?5?$AAG?$AAC?$AA?$AA@
0x14000CE80: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x1400150F8: "uk-UA" ??_C@_1M@MFMOBGI@?$AAu?$AAk?$AA?9?$AAU?$AAA?$AA?$AA@
0x1400197B8: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140014100: "Failed to set user locale to "%s" ??_C@_1BCG@KMFEOILO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs@
0x140019130: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140015B28: "mn-Mong-MN" ??_C@_1BG@NKIHIMCC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x140016640: "SeBackupPrivilege" ??_C@_1CE@MBNFGOEN@?$AAS?$AAe?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAu?$AAp?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140010EF8: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x140012CA0: "A Fallback language %s is specif" ??_C@_1OO@JPIDGBMK@?$AAA?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf@
0x140015A20: "ne-IN" ??_C@_1M@EDGIEKJP@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400113A8: "WilStaging_02" ??_C@_0O@BKMDNGIM@WilStaging_02?$AA@
0x140014D20: "mr" ??_C@_15DLGBCKMP@?$AAm?$AAr?$AA?$AA@
0x140015D08: "es-DO" ??_C@_1M@BMGIGLIF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAO?$AA?$AA@
0x140015948: "ms-BN" ??_C@_1M@HEIBJJAD@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAN?$AA?$AA@
0x140010C68: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x140014DC0: "fy" ??_C@_15IGKHFNAN@?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x1400021BC: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFast_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?_FailFast_GetLastError@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x1400156F8: "oc-FR" ??_C@_1M@DOEKCMEF@?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140011E70: "UILanguage setting is not presen" ??_C@_1EG@LBJNHFEP@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAn@
0x140003204: "public: bool __cdecl wil::details_abi::heap_buffer::ensure(unsigned __int64) __ptr64" ?ensure@heap_buffer@details_abi@wil@@QEAA_N_K@Z
0x140001A78: "long __cdecl wil::details::NtStatusToHr(long)" ?NtStatusToHr@details@wil@@YAJJ@Z
0x140015540: "fil-PH" ??_C@_1O@BECGPPGC@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x140014B68: "rm" ??_C@_15MBJLNNEI@?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x140014D30: "mn" ??_C@_15CBKOMCOI@?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x140015C70: "smj-SE" ??_C@_1O@IMNBEMCI@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140014C08: "hy" ??_C@_15LMKNDMHN@?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x1400158F0: "az-Cyrl-AZ" ??_C@_1BG@HGPHKDBG@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x14000D220: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x140016260: "quc-Latn" ??_C@_1BC@LOEOIEBM@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1400166A8: "WdsGenericSetupLogInit" ??_C@_0BH@OICHNGNB@WdsGenericSetupLogInit?$AA@
0x140019858: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnRtlUnsubscribeWnfNotificationWaitForCompletion)(struct __WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION * __ptr64)" ?g_wil_details_pfnRtlUnsubscribeWnfNotificationWaitForCompletion@@3P6AJPEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@@ZEA
0x140010B08: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x140014CA8: "kk" ??_C@_15MACJNBMH@?$AAk?$AAk?$AA?$AA@
0x1400161B8: "smj" ??_C@_17FIPDLNAG@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?$AA@
0x140016198: "sr" ??_C@_15CLNEJCE@?$AAs?$AAr?$AA?$AA@
0x140015888: "pt-PT" ??_C@_1M@HFFAHKAD@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x140013628: "%s\%s\ntuser.dat" ??_C@_1CC@IIPEAGBN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140016008: "es-BO" ??_C@_1M@MKDBIIJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x140015B60: "ar-LY" ??_C@_1M@GJINLBOK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x140014E88: "moh" ??_C@_17NGADPHJP@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?$AA@
0x140015DD8: "es-CO" ??_C@_1M@BGNFLDN@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAO?$AA?$AA@
0x1400153D0: "sa-IN" ??_C@_1M@NIDEAGPH@?$AAs?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140015D70: "es-VE" ??_C@_1M@DNMLCIHB@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x140014FE8: "ja-JP" ??_C@_1M@HPNHIDJI@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x1400155D8: "ba-RU" ??_C@_1M@KBIAIFKC@?$AAb?$AAa?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140016048: "es-HN" ??_C@_1M@NDBGMMJL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAH?$AAN?$AA?$AA@
0x140016110: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x140014DD0: "fil" ??_C@_17NCFCJPID@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x140016870: "CreatePath: Unable to create [%s" ??_C@_1FM@OFCLJDAE@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs@
0x1400028F4: "public: long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::CreateFromPointer(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?CreateFromPointer@SemaphoreValue@details_abi@wil@@QEAAJPEBGPEAX@Z
0x140011470: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1JI@EJPLJNBM@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x1400152A8: "yi-001" ??_C@_1O@KMAFNPNA@?$AAy?$AAi?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x1400165F8: "ntuser.dat" ??_C@_1BG@GGGJEJIH@?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x140016158: "iu-Cans" ??_C@_1BA@DNJEENBD@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140019110: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> wil::details::g_processLocalData" ?g_processLocalData@details@wil@@3V?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@2@A
0x140015580: "ha-Latn-NG" ??_C@_1BG@GJMENMKB@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140001774: "void __cdecl wil::details::WilRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x140010CB8: "__cdecl _imp_RegLoadKeyW" __imp_RegLoadKeyW
0x140012510: "Trying to build default fallback" ??_C@_1FK@NDLKMDKP@?$AAT?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk@
0x140010CD8: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyW" __imp_RegDeleteKeyW
0x1400110DC: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x140010E70: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x1400159A8: "mn-Mong-CN" ??_C@_1BG@OAINONFC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x1400196F0: "__cdecl commode" _commode
0x140010D48: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockShared" __imp_AcquireSRWLockShared
0x140016968: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x140010BA0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameA" __imp_GetModuleFileNameA
0x140014448: "Local\SM0:%d:%d:%hs" ??_C@_1CI@EOLMILME@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAS?$AAM?$AA0?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x140019BA0: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> wil::details::g_threadFailureCallbacks" ?g_threadFailureCallbacks@details@wil@@3V?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@A
0x1400159D8: "iu-Latn-CA" ??_C@_1BG@EJDCLEBP@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140014B80: "hr" ??_C@_15GLKMLLHM@?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x1400153A0: "ml-IN" ??_C@_1M@MIODLDKF@?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140017898: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x140011F50: "Failed to set UILanguage value t" ??_C@_1FO@KGPJHGDD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAt@
0x1400161B0: "dsb" ??_C@_17NCOFMODA@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x140015C90: "en-IE" ??_C@_1M@BNBLJCGH@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x140015400: "cy-GB" ??_C@_1M@JAIJPENP@?$AAc?$AAy?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x1400137B0: "Applying settings to user (non-s" ??_C@_1HA@PLDHGLN@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CI?$AAn?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAs@
0x14000D133: "__cdecl _imp_load_QueryLayoutOrTipString" __imp_load_QueryLayoutOrTipString
0x140015488: "syr-SY" ??_C@_1O@KNHJLDJA@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x140014AC8: "zh-Hans" ??_C@_1BA@NLNDHALP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140014C60: "af" ??_C@_15JDNICKHM@?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x1400160E8: "smn" ??_C@_17NHJBCKFB@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x1400117B0: "The selected locale "%s" is an u" ??_C@_1MO@LAHCCLKJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAu@
0x140014CE0: "pa" ??_C@_15MGIFMDPL@?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x140015848: "fr-BE" ??_C@_1M@DNNANBDC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x140015FD8: "fr-HT" ??_C@_1M@HEOOMCKO@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x140016668: "System\Setup" ??_C@_1BK@DBNBIMPE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x140014F68: "el-GR" ??_C@_1M@OOCKEMAM@?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAR?$AA?$AA@
0x1400035B8: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndexProperty::Read(unsigned char * __ptr64 & __ptr64,unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?Read@UsageIndexProperty@details_abi@wil@@QEAA_NAEAPEAEPEAE@Z
0x140010BE8: "__cdecl _imp_SetUserGeoID" __imp_SetUserGeoID
0x140010EC0: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x140011B70: "Succeed in copying settings for " ??_C@_1MG@JJAFBMMG@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140011AB0: "Failed in copying locale setting" ??_C@_1LI@CEJOEKFK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg@
0x1400055F8: "unsigned long __cdecl ReadUnattendSettingValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ReadUnattendSettingValue@@YAKPEBGPEAPEAG@Z
0x140014638: "sDecimal" ??_C@_1BC@MCLDJCMN@?$AAs?$AAD?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140013198: "%s\System32" ??_C@_1BI@PHIGAPLP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140010DF8: "__cdecl _imp_PrivilegeCheck" __imp_PrivilegeCheck
0x140010B58: "__cdecl _imp_HeapSetInformation" __imp_HeapSetInformation
0x1400156A8: "arn-CL" ??_C@_1O@CLECLAP@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x140016200: "chr-Cher" ??_C@_1BC@LNOIGLOF@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000CD60: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140010F70: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x140019894: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140016624: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x140014588: "SeRestorePrivilege" ??_C@_1CG@LMBBLCJG@?$AAS?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1400111F8: "Msg:[%ws] " ??_C@_1BG@MCLOHHAM@?$AAM?$AAs?$AAg?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400196FC: "__cdecl fmode" _fmode
0x140012200: "Failed querying language and fal" ??_C@_1JM@LMFGKIAC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl@
0x140014DE8: "ff" ??_C@_15IONNBKME@?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x140010D50: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x140010BF0: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x140002D48: "public: __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::~ThreadLocalData(void) __ptr64" ??1ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x1400023C0: "long __cdecl wil_details_StagingConfig_Load(struct wil_details_StagingConfig * __ptr64,enum wil_FeatureStore,unsigned __int64,void * __ptr64,int)" ?wil_details_StagingConfig_Load@@YAJPEAUwil_details_StagingConfig@@W4wil_FeatureStore@@_KPEAXH@Z
0x140010EB8: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x140010B88: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x140015718: "gsw-FR" ??_C@_1O@FKGDDHOL@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x1400052D0: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_SubscribeFeatureStateChangeNotification(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64)" ?WilApiImpl_SubscribeFeatureStateChangeNotification@details@wil@@YAXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@Z
0x140004600: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::SubscribeUnderLock(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?SubscribeUnderLock@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@Z
0x1400155C8: "nso-ZA" ??_C@_1O@PGPEDDCG@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14000B350: MUIOffline_UnLoadRegistryKey
0x140014CF0: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140017870: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0
0x14000CDBE: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x140010F78: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140014C80: "mt" ??_C@_15BOAKHFBD@?$AAm?$AAt?$AA?$AA@
0x1400148E8: "iMeasure" ??_C@_1BC@KIENJPBL@?$AAi?$AAM?$AAe?$AAa?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140019768: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnOriginateCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnOriginateCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x140011430: "oobeSystem" ??_C@_1BG@HNJJNBMA@?$AAo?$AAo?$AAb?$AAe?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x140011128: "ReturnHr" ??_C@_08KFPKLAKH@ReturnHr?$AA@
0x140014FC8: "is-IS" ??_C@_1M@LPDDNNPN@?$AAi?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x140015608: "ig-NG" ??_C@_1M@FDAIAMBP@?$AAi?$AAg?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140016610: "%s\%s\%s" ??_C@_1BC@GLIGFLDD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140005490: "void __cdecl wil::details::RecordSRUMFeatureUsage(unsigned int,unsigned int,unsigned int)" ?RecordSRUMFeatureUsage@details@wil@@YAXIII@Z
0x140015F88: "es-UY" ??_C@_1M@KBJALCPI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAY?$AA?$AA@
0x140002FC0: "public: static bool __cdecl wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::GetThreadContext(struct wil::FailureInfo * __ptr64,class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetThreadContext@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@SA_NPEAUFailureInfo@3@PEAV123@PEAD_K@Z
0x140011E18: "Out of memory" ??_C@_1BM@CKLAAKNF@?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140010B00: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x140011268: "RaiseFailFastException" ??_C@_0BH@EEDPADAA@RaiseFailFastException?$AA@
0x140015AB0: "zh-HK" ??_C@_1M@EFAKDEDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x140014DF0: "ha" ??_C@_15CJAAEDAN@?$AAh?$AAa?$AA?$AA@
0x1400151E8: "st-ZA" ??_C@_1M@MEJCCMDI@?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140001240: StringCchCopyW
0x1400084CC: "unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details::WriteResultString<char const * __ptr64>(unsigned char * __ptr64,unsigned char * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64 * __ptr64)" ??$WriteResultString@PEBD@details@wil@@YAPEAEPEAE0PEBDPEAPEBD@Z
0x140015390: "kn-IN" ??_C@_1M@CDCLMGHI@?$AAk?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140015500: "ks-Arab" ??_C@_1BA@KNMEEHBM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1400146E8: "sMonThousandSep" ??_C@_1CA@EADILEGO@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAT?$AAh?$AAo?$AAu?$AAs?$AAa?$AAn?$AAd?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x140010B78: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015598: "ibb-NG" ??_C@_1O@EMFGKMJE@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140015878: "nn-NO" ??_C@_1M@BODBOGLF@?$AAn?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14000D069: "__cdecl lock" _lock
0x140016240: "ff-Latn" ??_C@_1BA@FIJIMGKM@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140019720: g_pfnResultLoggingCallback
0x140014E70: "ii" ??_C@_15CHOILIEH@?$AAi?$AAi?$AA?$AA@
0x140015248: "af-ZA" ??_C@_1M@HOKAOIO@?$AAa?$AAf?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140011140: "FailFast" ??_C@_08IAOKKAJK@FailFast?$AA@
0x140019AF8: ?g_pfnRtlErrorReportFunction@?A0x98913741@@3P6AXPEBU_RTL_CALL_SITE@ErrorHandling@Windows@@AEBU_GUID@@K@ZEA
0x14000AEA8: "public: bool __cdecl _USERNAME_ARRAY::Add(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Add@_USERNAME_ARRAY@@QEAA_NPEAG@Z
0x140015218: "ve-ZA" ??_C@_1M@JEFNLBPO@?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140014F88: "fi-FI" ??_C@_1M@DDNJFGID@?$AAf?$AAi?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14000CC87: "__cdecl wcsicmp" _wcsicmp
0x140015D50: "ar-OM" ??_C@_1M@DAGCADIM@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x1400167E0: "onecore\base\ntsetup\lib\unatten" ??_C@_1HC@PLEDFMHN@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?2?$AAn?$AAt?$AAs?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?2?$AAl?$AAi?$AAb?$AA?2?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn@
0x140016218: "iu-Latn" ??_C@_1BA@MMKBLICB@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14001109C: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x140015EA8: "fr-CM" ??_C@_1M@DDDICKHI@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x140010C48: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140019738: "bool wil::details::g_resultMessageCallbackSet" ?g_resultMessageCallbackSet@details@wil@@3_NA
0x140015AA0: "ar-EG" ??_C@_1M@POEEMAIO@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x14000D1F2: memcpy
0x14000C05C: FormFullPathName
0x140010BA8: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x140014E78: "pap" ??_C@_17JOBKMNGF@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140015CA0: "es-PA" ??_C@_1M@GEPAFMDL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x140014B78: "ru" ??_C@_15FEDGKCDI@?$AAr?$AAu?$AA?$AA@
0x140014D68: "kok" ??_C@_17CNJFBPG@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x140002DE0: "public: void __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ?SetLastError@ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@3@@Z
0x1400153C0: "mr-IN" ??_C@_1M@PBIEACPO@?$AAm?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400110F8: "kernelbase.dll" ??_C@_1BO@MFOKJHPK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140010F20: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x140010D78: "__cdecl _imp_WaitForSingleObjectEx" __imp_WaitForSingleObjectEx
0x14000D04F: "__cdecl initterm" _initterm
0x140015BE0: "tzm-Tfng-MA" ??_C@_1BI@LBOGPENC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140016028: "es-SV" ??_C@_1M@CPKKEBLD@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x1400155E8: "lb-LU" ??_C@_1M@JKFKIOFE@?$AAl?$AAb?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x140014BA8: "tr" ??_C@_15BPLIHJJM@?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x140016038: "en-SG" ??_C@_1M@BFFPHLBB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x140015628: "om-ET" ??_C@_1M@IDHMDBIE@?$AAo?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140014E10: "nso" ??_C@_17LBEPAKCF@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x140017820: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x1400115A0: "Found unattend setting "%s" with" ??_C@_1FM@EOHBEIBJ@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh@
0x140019C10: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x140007938: ?create@?$semaphore_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?CloseHandle@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@Uerr_returncode_policy@3@@wil@@QEAAJJJPEBGKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x140010DA0: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x140015D80: "fr-RE" ??_C@_1M@DOAGNDKJ@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x140010FE8: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x14001987C: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140010AE0: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140019760: g_pfnThrowPlatformException
0x140015CE8: "ar-TN" ??_C@_1M@ELMGFODK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAN?$AA?$AA@
0x140015520: "fy-NL" ??_C@_1M@MPPKKFDE@?$AAf?$AAy?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140015148: "lt-LT" ??_C@_1M@IFGBIJO@?$AAl?$AAt?$AA?9?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x140002B54: "public: void __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalFailureInfo::Set(struct wil::FailureInfo const & __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?Set@ThreadLocalFailureInfo@details_abi@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@3@I@Z
0x14000D0A2: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll
0x140019880: "long volatile `void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)'::`2'::s_failureId" ?s_failureId@?1??LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@3@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@3@@Z@4JC
0x14000CA98: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x140010E30: "__cdecl _imp_bsearch" __imp_bsearch
0x140010D88: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x1400157A8: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x1400054C4: "int __cdecl TrimLine(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?TrimLine@@YAHPEAG_K@Z
0x140011260: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x140010D70: "__cdecl _imp_CreateSemaphoreExW" __imp_CreateSemaphoreExW
0x140019718: "bool wil::g_fIsDebuggerPresent" ?g_fIsDebuggerPresent@wil@@3_NA
0x140001728: "int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)" ?RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z
0x140005FD4: "unsigned long __cdecl GetDefaultFallback(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetDefaultFallback@@YAKPEBG_KPEAPEAG@Z
0x140010EC8: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x140015760: "wo-SN" ??_C@_1M@GHLGCMMG@?$AAw?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x14000D1FE: memmove
0x140014768: "sShortDate" ??_C@_1BG@IDDIFAHI@?$AAs?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140010B70: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x140013A48: "UILanguageFallback" ??_C@_1CG@GOHJFHON@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x140014C68: "ka" ??_C@_15KPJEDBKD@?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x140005958: "unsigned long __cdecl SetInputLocaleHelper(unsigned short const * __ptr64)" ?SetInputLocaleHelper@@YAKPEBG@Z
0x140015918: "tn-BW" ??_C@_1M@BKHBFMCD@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAW?$AA?$AA@
0x1400126F0: "No fallback information was pass" ??_C@_1IO@HGJBJPJF@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs@
0x140016958: "\\" ??_C@_15LEKKCGMK@?$AA?2?$AA?2?$AA?$AA@
0x140014F38: "cs-CZ" ??_C@_1M@IJJHFJHA@?$AAc?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400112A0: "RtlDllShutdownInProgress" ??_C@_0BJ@FLFGNKIC@RtlDllShutdownInProgress?$AA@
0x1400093F0: SetWordValue
0x140013550: "Failed getting name of the curre" ??_C@_1FC@HKBAHECC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x140012A00: "Failed validating and constructi" ??_C@_1GI@BGBDMCDC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAu?$AAc?$AAt?$AAi@
0x14000B704: UnattendInitializeLogEx2
0x140007D68: "public: void __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$ProcessLocalStorageData@VFeatureStateData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140010B50: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015550: "dv-MV" ??_C@_1M@GLPKKFHD@?$AAd?$AAv?$AA?9?$AAM?$AAV?$AA?$AA@
0x140016250: "ha-Latn" ??_C@_1BA@BNNHJKMH@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140010CC8: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x14000D17C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x140014508: ";%s" ??_C@_17GMJBPEEK@?$AA?$DL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400122A0: "Internal error while getting lan" ??_C@_1JM@HPICILIH@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn@
0x140015EE0: "en-ZW" ??_C@_1M@GCEJHNEG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAW?$AA?$AA@
0x140014BD8: "et" ??_C@_15PCFJPHHO@?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x140015908: "dsb-DE" ??_C@_1O@GHIDJGLB@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x1400154E8: "tzm-Arab-MA" ??_C@_1BI@MGDLPABI@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140005E18: "unsigned long __cdecl BuildMultiSz(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64,...)" ?BuildMultiSz@@YAKPEAPEAG_KZZ
0x140015F98: "fr-MA" ??_C@_1M@EDOEPELA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x1400153E0: "mn-MN" ??_C@_1M@FHIHCBIO@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x140014890: "iFirstDayOfWeek" ??_C@_1CA@BHFEBCHP@?$AAi?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAD?$AAa?$AAy?$AAO?$AAf?$AAW?$AAe?$AAe?$AAk?$AA?$AA@
0x140014540: "%s\%sControl Panel\International" ??_C@_1EC@LJKNEKOH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl@
0x140013A90: "UserLocale" ??_C@_1BG@CAKPLLIF@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140010CA0: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x1400112BC: "wil" ??_C@_03KGBNGMMC@wil?$AA@
0x1400152F8: "tk-TM" ??_C@_1M@BGHDMBBK@?$AAt?$AAk?$AA?9?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x1400110B0: "__cdecl _sz_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll
0x140019778: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnThrowResultException)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnThrowResultException@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x140014780: "sThousand" ??_C@_1BE@KELAMGMN@?$AAs?$AAT?$AAh?$AAo?$AAu?$AAs?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x140019860: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnNtUpdateWnfStateData)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?g_wil_details_pfnNtUpdateWnfStateData@@3P6AJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBXKPEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@1KK@ZEA
0x1400112C0: "NtQueryWnfStateData" ??_C@_0BE@KACOKPLP@NtQueryWnfStateData?$AA@
0x140014B48: "nl" ??_C@_15NDDHIMN@?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x140015898: "ro-MD" ??_C@_1M@KJHENIFJ@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x140010F30: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x140010C90: "__cdecl _imp_RegUnLoadKeyW" __imp_RegUnLoadKeyW
0x140014BE0: "lv" ??_C@_15HPFPGODN@?$AAl?$AAv?$AA?$AA@
0x1400151A0: "az-Latn-AZ" ??_C@_1BG@EGDOJDKL@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x140010D10: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015B70: "zh-SG" ??_C@_1M@GGMNHJNL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x1400131B0: "%systemdrive%" ??_C@_1BM@BMECIILK@?$AA?$CF?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x1400178C0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0
0x140010CA8: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x14000CE73: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x140006F8C: "unsigned long __cdecl ApplySettingsToUserAccounts(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ApplySettingsToUserAccounts@@YAKPEBG0@Z
0x1400156E8: "mi-NZ" ??_C@_1M@OMLEIIJB@?$AAm?$AAi?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x140016748: "%windir%\Panther\UnattendGC" ??_C@_1DI@MEGHDGIK@?$AA?$CF?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAr?$AA?$CF?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAn?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?2?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAG?$AAC?$AA?$AA@
0x140019898: g_pTblPtrs
0x14000B3F4: AdjustPrivilege
0x140015098: "sq-AL" ??_C@_1M@LJMAMNPJ@?$AAs?$AAq?$AA?9?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x140015350: "gu-IN" ??_C@_1M@PJGPPBOG@?$AAg?$AAu?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140014E98: "ug" ??_C@_15LDCDANJE@?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x140016960: "__cdecl _DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags" __DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags
0x140014C10: "az" ??_C@_15IJBHMCFL@?$AAa?$AAz?$AA?$AA@
0x140010A98: "__cdecl _imp_DebugBreak" __imp_DebugBreak
0x140015268: "fo-FO" ??_C@_1M@BLKMHJBI@?$AAf?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x1400082A0: "public: void __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x1400150E8: "id-ID" ??_C@_1M@LHIPCIEK@?$AAi?$AAd?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140015BD0: "smj-NO" ??_C@_1O@FMCELNAJ@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140014748: "sPositiveSign" ??_C@_1BM@LKJGNIEF@?$AAs?$AAP?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x140016180: "zh-Hant" ??_C@_1BA@EGAEEIAG@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140014ED8: "wo" ??_C@_15DLFPIEHA@?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x140015C58: "bs-Latn-BA" ??_C@_1BG@IGHGHBCP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140014D50: "lo" ??_C@_15FCEOHGCI@?$AAl?$AAo?$AA?$AA@
0x1400157E8: "ca-ES-valencia" ??_C@_1BO@EMBPCBKD@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?9?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x140019888: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalUnsubscribeFeatureStateChangeNotification)(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64)" ?g_wil_details_internalUnsubscribeFeatureStateChangeNotification@@3P6AXPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@ZEA
0x140019B98: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUohgirmtUfnlwvRmlmgwooUlyquivUznwGEUhgwrmxOlyq@lstring-nontdll" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUohgirmtUfnlwvRmlmgwooUlyquivUznwGEUhgwrmxOlyq@lstring-nontdll
0x140015228: "xh-ZA" ??_C@_1M@IIJCOJFA@?$AAx?$AAh?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140015DC8: "en-029" ??_C@_1O@BMKGBCPK@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x140010D90: "__cdecl _imp_ReleaseSemaphore" __imp_ReleaseSemaphore
0x140016108: "zh" ??_C@_15BKBGKPBH@?$AAz?$AAh?$AA?$AA@
0x140014650: "sGrouping" ??_C@_1BE@FIGGMMFN@?$AAs?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140010DE0: "__cdecl _imp_CloseThreadpoolTimer" __imp_CloseThreadpoolTimer
0x1400112F0: "RtlSubscribeWnfStateChangeNotifi" ??_C@_0CH@DLHFNNLE@RtlSubscribeWnfStateChangeNotifi@
0x140010F18: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140001920: "void __cdecl wil::details::DebugBreak(void)" ?DebugBreak@details@wil@@YAXXZ
0x140014DA0: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1400150C8: "tr-TR" ??_C@_1M@MFLCCMPB@?$AAt?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14000AB48: BuildGroupingString
0x140010E58: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x140014EC8: "quc" ??_C@_17IIFLHFAH@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?$AA@
0x140015728: "sah-RU" ??_C@_1O@BGGLFFKO@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140012DC0: "UILanguageFallback setting was i" ??_C@_1BAO@KOJNNBKK@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAi@
0x140016118: "bs" ??_C@_15HCILPPHP@?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x1400083B0: ??_E?$_Func_impl@U?$_Callable_obj@V<lambda_2f784ef15c303f2c8d3bec493a729414>@@$0A@@wistd@@V?$function_allocator@V?$_Func_class@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@@details@2@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@2@U52@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x1400145B0: "Locale" ??_C@_1O@EKJBMENL@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000CD28: atexit
0x14000D121: "__cdecl _imp_load_SetDefaultLayoutOrTip" __imp_load_SetDefaultLayoutOrTip
0x140019770: "bool wil::details::g_processShutdownInProgress" ?g_processShutdownInProgress@details@wil@@3_NA
0x140019878: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x1400069D0: "unsigned long __cdecl SetUIAndFallbackLanguagesHelper(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,enum InputSwitch * __ptr64)" ?SetUIAndFallbackLanguagesHelper@@YAKPEAG0PEAW4InputSwitch@@@Z
0x140014610: "sCurrency" ??_C@_1BE@MMPNDGFB@?$AAs?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140014D40: "cy" ??_C@_15NGGKMMLO@?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140001744: "int __cdecl wil::details::RecordLog(long)" ?RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z
0x140016138: "uz-Cyrl" ??_C@_1BA@PJDFLLAE@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140014BA0: "th" ??_C@_15CABMMOGH@?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140015190: "hy-AM" ??_C@_1M@GPCBKDJK@?$AAh?$AAy?$AA?9?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x140014BD0: "sl" ??_C@_15LCHLGJII@?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x140001EA0: "void __cdecl wil::details::ReportFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,enum wil::details::ReportFailureOptions)" ?ReportFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBGW4ReportFailureOptions@12@@Z
0x1400160A8: "bs-Cyrl" ??_C@_1BA@EMLNICKP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140008CD4: "void __cdecl FreeKbdSpecs(struct _KBDSPECS * __ptr64)" ?FreeKbdSpecs@@YAXPEAU_KBDSPECS@@@Z
0x140010D28: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x140019710: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 __ptr64 wil::details_abi::g_pProcessLocalData" ?g_pProcessLocalData@details_abi@wil@@3PEAV?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@12@EA
0x140010D40: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockShared" __imp_ReleaseSRWLockShared
0x140014D38: "bo" ??_C@_15GIEEBHFI@?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x140010CD0: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140014B88: "sk" ??_C@_15CPKMFBDB@?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x140015738: "quc-Latn-GT" ??_C@_1BI@LADIPNAA@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x140010AF8: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400148B0: "iFirstWeekOfYear" ??_C@_1CC@IKPEMJKB@?$AAi?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAW?$AAe?$AAe?$AAk?$AAO?$AAf?$AAY?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x1400151D8: "mk-MK" ??_C@_1M@IGHABKPI@?$AAm?$AAk?$AA?9?$AAM?$AAK?$AA?$AA@
0x14000C6D4: StrStartsWithIC
0x140015420: "lo-LA" ??_C@_1M@LANPMFCM@?$AAl?$AAo?$AA?9?$AAL?$AAA?$AA?$AA@
0x140005AC8: "unsigned long __cdecl SetUserLocaleHelper(unsigned short * __ptr64,int,int)" ?SetUserLocaleHelper@@YAKPEAGHH@Z
0x140014CD0: "tt" ??_C@_15DKNDCGEA@?$AAt?$AAt?$AA?$AA@
0x140014B30: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140005CF8: "unsigned long __cdecl SetInstallLanguageHelper(unsigned short * __ptr64)" ?SetInstallLanguageHelper@@YAKPEAG@Z
0x1400150D8: "ur-PK" ??_C@_1M@OIJHDKJN@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x140010C70: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x14000D081: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x140015E50: "fr-SN" ??_C@_1M@CCFLIHAN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140014828: "iCurrDigits" ??_C@_1BI@KMFAMONH@?$AAi?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400083E0: "public: void * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAPEAXI@Z
0x140014EA8: "oc" ??_C@_15JOAMLLDO@?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140014BE8: "lt" ??_C@_15NFFGKGLG@?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140014F18: "ca-ES" ??_C@_1M@BJNKEDC@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140015078: "hr-HR" ??_C@_1M@LILEEOGM@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAR?$AA?$AA@
0x140014D08: "kn" ??_C@_15PHPHCBPF@?$AAk?$AAn?$AA?$AA@
0x140013BA0: "Setting system locale using unat" ??_C@_1IE@IGDIJDIH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt@
0x140010F58: "__cdecl _imp_RtlpSetInstallLanguage" __imp_RtlpSetInstallLanguage
0x140015138: "lv-LV" ??_C@_1M@KGKKAACI@?$AAl?$AAv?$AA?9?$AAL?$AAV?$AA?$AA@
0x140011280: "RtlNtStatusToDosErrorNoTeb" ??_C@_0BL@JCIJNLFN@RtlNtStatusToDosErrorNoTeb?$AA@
0x140015CF8: "en-ZA" ??_C@_1M@BHDLHFAF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140019BF0: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x140010A88: "__cdecl _imp_GetUserNameExW" __imp_GetUserNameExW
0x140015288: "mt-MT" ??_C@_1M@FIKPIHFE@?$AAm?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x140012D90: "UILanguage %s is a LIP." ??_C@_1DA@JFNLOPIH@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAL?$AAI?$AAP?$AA?4?$AA?$AA@
0x140014EE0: "prs" ??_C@_17JONBCLO@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1400197A0: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnWilFailFast)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnWilFailFast@wil@@3P6A_NAEBUFailureInfo@1@@ZEA
0x140019868: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140010F50: "__cdecl _imp_RtlGetUILanguageInfo" __imp_RtlGetUILanguageInfo
0x1400060F4: "unsigned long __cdecl GetDefaultOrFirstFallback(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetDefaultOrFirstFallback@@YAKPEBGPEAPEAG@Z
0x140015AF0: "fr-CA" ??_C@_1M@HJOOJFMA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140019140: "private: static long volatile wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::s_telemetryId" ?s_telemetryId@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@0JC
0x140014B70: "ro" ??_C@_15GLJCBFMD@?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x140015638: "ti-ET" ??_C@_1M@PHBNNIAM@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140014B58: "pl" ??_C@_15DEOPBLCG@?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x14000CDA0: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x140012F78: "%s is set as a UILanguage." ??_C@_1DG@LJCDKLHF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x140017780: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x140010E20: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x140019810: "char * `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_szModule" ?s_szModule@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4PADA
0x140015A30: "ff-Latn-SN" ??_C@_1BG@IBHCFIHN@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140010ED0: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x1400151B8: "eu-ES" ??_C@_1M@MAOFCAEA@?$AAe?$AAu?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140012078: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140010CF0: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x140010BB8: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140010BC8: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x1400198A0: g_dwLocaleDataVersion
0x1400123F0: "Fallback (default or first avail" ??_C@_1II@KHAJHPNC@?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AA?$CI?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl@
0x1400197C0: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 hIntlCpl" ?hIntlCpl@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x1400091F0: NlsCompareInvariantNoCase
0x140010DC0: "__cdecl _imp_GetWindowsDirectoryW" __imp_GetWindowsDirectoryW
0x140015DB8: "ar-YE" ??_C@_1M@CAFJMKOF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAY?$AAE?$AA?$AA@
0x140014C78: "hi" ??_C@_15OMLEGLOC@?$AAh?$AAi?$AA?$AA@
0x140014CB8: "sw" ??_C@_15DFGDLJBG@?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x140013020: "%s is set as system UI language " ??_C@_1FE@DIJKFEOG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAU?$AAI?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5@
0x140010AF0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x14000AC88: GetDateSeparator
0x140004FB4: ?EnsureSubscribedToStateChangesUnderLock@FeatureStateManager@details@wil@@CAXAEAV?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@P6AXPEAU1@@Z$1?UnsubscribeWilWnf@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@3@U__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEAX@Z
0x140015770: "prs-AF" ??_C@_1O@JCMLNCC@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x14000D158: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x140010D18: "__cdecl _imp_OpenSemaphoreW" __imp_OpenSemaphoreW
0x140014E68: "so" ??_C@_15KAMOMGGG@?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x140015E98: "es-AR" ??_C@_1M@OONGHFHE@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x140014F28: "zh-TW" ??_C@_1M@CLNBBOPM@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x140014AF0: "el" ??_C@_15GHPEIIAO@?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140015B90: "en-CA" ??_C@_1M@DDOCCGFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x1400156B8: "moh-CA" ??_C@_1O@EFICPOKK@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140010CE0: api-ms-win-core-registry-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015FE8: "ar-QA" ??_C@_1M@EDGINPNP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAQ?$AAA?$AA?$AA@
0x140016078: "es-US" ??_C@_1M@MOCNFCJM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140010E68: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x140014C50: "xh" ??_C@_15FHNOAOBM@?$AAx?$AAh?$AA?$AA@
0x140017648: ext-ms-win-tsf-inputsetting-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140015DE8: "fr-CD" ??_C@_1M@EODAGFPC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x140015340: "pa-IN" ??_C@_1M@KPKKNEAH@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140010E60: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x140014E28: "kl" ??_C@_15FNPOOJHO@?$AAk?$AAl?$AA?$AA@
0x140014C70: "fo" ??_C@_15PDNFFFEO@?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140011418: "auditUser" ??_C@_1BE@JLIBHMOF@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400176C0: ext-ms-win-tsf-inputsetting-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x1400152D8: "ky-KG" ??_C@_1M@NGJJLCGI@?$AAk?$AAy?$AA?9?$AAK?$AAG?$AA?$AA@
0x14001B020: ext-ms-win-tsf-inputsetting-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1400161A0: "tg-Cyrl" ??_C@_1BA@IGBFGGKC@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140010EB0: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x140014F08: "bg-BG" ??_C@_1M@FFFIGIGK@?$AAb?$AAg?$AA?9?$AAB?$AAG?$AA?$AA@
0x140015128: "et-EE" ??_C@_1M@FKFFEDDN@?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x140019146: g_header_init_InitializeStagingHeaderInternalApi
0x1400178FC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0
0x140010C60: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x140014DB0: "ks" ??_C@_15FFIEKOLH@?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x140015460: "mni-IN" ??_C@_1O@MIBNOKML@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140014930: "iPaperSize" ??_C@_1BG@ECGECKCC@?$AAi?$AAP?$AAa?$AAp?$AAe?$AAr?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140010D58: "__cdecl _imp_WaitForSingleObject" __imp_WaitForSingleObject
0x1400178D4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0
0x14000492C: "public: void __cdecl wil::details_abi::FeatureStateData::RecordUsage(void) __ptr64" ?RecordUsage@FeatureStateData@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140015E30: "en-BZ" ??_C@_1M@HPKGCFGN@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAZ?$AA?$AA@
0x14000641C: "unsigned long __cdecl BuildDefaultFallbackList(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?BuildDefaultFallbackList@@YAKPEBGKPEAPEAG@Z
0x140014FF8: "ko-KR" ??_C@_1M@JLOOOEGK@?$AAk?$AAo?$AA?9?$AAK?$AAR?$AA?$AA@
0x140014D98: "iu" ??_C@_15DNCHFAGA@?$AAi?$AAu?$AA?$AA@
0x140016960: "__cdecl _ResolveDelayLoadedAPIFlags" __ResolveDelayLoadedAPIFlags
0x140013080: "Failed to set %s as UILanguage. " ??_C@_1FC@KBCDBMNN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?5@
0x14000CF40: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x140012088: "DefaultFallback" ??_C@_1CA@EOGMNDBN@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x140016698: "WdsSetupLogInit" ??_C@_0BA@EGFDPMGD@WdsSetupLogInit?$AA@
0x140003A40: "private: unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::FindInsertionPointOrIncrement(struct wil::details_abi::UsageIndexProperty & __ptr64,unsigned char * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?FindInsertionPointOrIncrement@RawUsageIndex@details_abi@wil@@AEAAPEAEAEAUUsageIndexProperty@23@PEAEPEAX_KI@Z
0x140014230: "Set user locale to "%s" successf" ??_C@_1PE@GILHKGBN@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf@
0x140001240: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x140019730: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> * __ptr64 __ptr64 wil::details::g_pThreadFailureCallbacks" ?g_pThreadFailureCallbacks@details@wil@@3PEAV?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@EA
0x140008994: "long __cdecl StringCchCopyNW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)" ?StringCchCopyNW@@YAJPEAG_KPEBG1@Z
0x140014E30: "ig" ??_C@_15MHDHMPHE@?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x140011688: "IntlSetInputLocales" ??_C@_0BE@CPDPGLMK@IntlSetInputLocales?$AA@
0x140001930: "void __cdecl wil::details::WilDynamicLoadRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilDynamicLoadRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x140014E50: "gn" ??_C@_15IADFOBIO@?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x140013EC0: "Set input locale to "%s" and app" ??_C@_1PE@NPCCMHJJ@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp@
0x140010F38: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x140015998: "ta-LK" ??_C@_1M@MLLPIOPJ@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x140014E08: "quz" ??_C@_17KFEKGNBC@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x1400197D8: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_RecordSRUMFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int)" ?g_wil_details_RecordSRUMFeatureUsage@@3P6AXIII@ZEA
0x1400083B0: ??_G?$_Func_impl@U?$_Callable_obj@V<lambda_2f784ef15c303f2c8d3bec493a729414>@@$0A@@wistd@@V?$function_allocator@V?$_Func_class@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@@details@2@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@2@U52@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x140011318: "RtlUnsubscribeWnfNotificationWai" ??_C@_0CP@IJFJHHED@RtlUnsubscribeWnfNotificationWai@
0x140011190: "(caller: %p) " ??_C@_1BM@EAHLIJPA@?$AA?$CI?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAp?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400176F4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x140014DE0: "bin" ??_C@_17PMBBFJPC@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140013650: "Failed to load hive for user:%s," ??_C@_1NI@DFJIKIKB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?0@
0x140015320: "tt-RU" ??_C@_1M@IDCCIHBC@?$AAt?$AAt?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x1400110D8: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x140015668: "la-001" ??_C@_1O@EIBIPLCP@?$AAl?$AAa?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x140015410: "km-KH" ??_C@_1M@KALPIDKM@?$AAk?$AAm?$AA?9?$AAK?$AAH?$AA?$AA@
0x140015868: "nl-BE" ??_C@_1M@CLLBGJH@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x140009280: Intl_SetPrivilegeAccessToken
0x140010B60: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x140010BB0: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x140011368: "_p0" ??_C@_17ONNCDEJM@?$AA_?$AAp?$AA0?$AA?$AA@
0x140010D38: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x140017604: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1400040A4: "void __cdecl wil::details_abi::RecordWnfUsageIndex(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,unsigned __int64,class wil::details_abi::RawUsageIndex const & __ptr64)" ?RecordWnfUsageIndex@details_abi@wil@@YAXPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@_KAEBVRawUsageIndex@12@@Z
0x140002858: "public: void __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::Destroy(void) __ptr64" ?Destroy@SemaphoreValue@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140015780: "gd-GB" ??_C@_1M@EBNPMFPI@?$AAg?$AAd?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x140019890: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x14001B010: "__cdecl _imp_QueryLayoutOrTipString" __imp_QueryLayoutOrTipString
0x1400155F8: "kl-GL" ??_C@_1M@LHNNLPLO@?$AAk?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAL?$AA?$AA@
0x1400196F8: "__cdecl newmode" _newmode
0x140015CB0: "fr-MC" ??_C@_1M@OJONDMDL@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x1400145D8: "s1159" ??_C@_1M@MADMPBEE@?$AAs?$AA1?$AA1?$AA5?$AA9?$AA?$AA@
0x140010EA8: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x140013A70: "Systemlocale" ??_C@_1BK@PBHPAIDD@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140010F08: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x1400177E4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0
0x14000C278: AllocateExpand
0x140015D18: "fr-029" ??_C@_1O@GJNFJHFM@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x140010D30: "__cdecl _imp_CreateMutexExW" __imp_CreateMutexExW
0x140012480: "Finished trying to locate defaul" ??_C@_1IK@ENDPNDLO@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl@
0x140015958: "uz-Cyrl-UZ" ??_C@_1BG@BLOGDKNK@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x140010BD8: "__cdecl _imp_LocaleNameToLCID" __imp_LocaleNameToLCID
0x140014C20: "hsb" ??_C@_17IFEKNLHP@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x140010AE8: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x140011970: "Failed to set location to %d. Er" ??_C@_1GE@HLFAIECH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAE?$AAr@
0x1400178E8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1
0x1400197B0: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 `unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)'::`2'::s_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?s_pfnRtlDllShutdownInProgress@?1??RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ@4P6AEXZEA
0x140014F48: "da-DK" ??_C@_1M@CLPEOBGI@?$AAd?$AAa?$AA?9?$AAD?$AAK?$AA?$AA@
0x140010B90: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x140014D60: "gl" ??_C@_15CKDMCJAF@?$AAg?$AAl?$AA?$AA@
0x140014D00: "te" ??_C@_15NCHGBGLK@?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140015838: "es-MX" ??_C@_1M@PGKJFFGL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAX?$AA?$AA@
0x140015938: "ga-IE" ??_C@_1M@CLFHHF@?$AAg?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x140015258: "ka-GE" ??_C@_1M@DPCLHLIE@?$AAk?$AAa?$AA?9?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140017708: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x140016148: "mn-Cyrl" ??_C@_1BA@BDBPKJKC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14001B018: "__cdecl _imp_InstallLayoutOrTip" __imp_InstallLayoutOrTip
0x1400132B0: "User locale is set for user:%s, " ??_C@_1FE@FOHIFONN@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5@
0x140017910: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l2-1-0
0x140014520: "Default" ??_C@_1BA@GHOECOCL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140010F40: "__cdecl _imp_RtlpSetPreferredUILanguages" __imp_RtlpSetPreferredUILanguages
0x140015F68: "ar-AE" ??_C@_1M@MPNMEKBD@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAA?$AAE?$AA?$AA@
0x14000590C: "__int64 (__cdecl*__cdecl GetFn(struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,char const * __ptr64))(void)" ?GetFn@@YAP6A_JXZPEAPEAUHINSTANCE__@@PEBGPEBD@Z
0x140010C18: api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015E78: "ar-JO" ??_C@_1M@MKKGFKLE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAJ?$AAO?$AA?$AA@
0x140015B80: "de-LU" ??_C@_1M@HOIKODND@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x140019C00: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x140003D00: "private: bool __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::RecordUsageInternal(void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsageInternal@RawUsageIndex@details_abi@wil@@AEAA_NPEAX_K01I@Z
0x140010E00: "__cdecl _imp_AdjustTokenPrivileges" __imp_AdjustTokenPrivileges
0x140015380: "te-IN" ??_C@_1M@KFEHEPAC@?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140010F00: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x140010C00: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultLocaleName" __imp_GetSystemDefaultLocaleName
0x14000D075: "__cdecl unlock" _unlock
0x140015498: "si-LK" ??_C@_1M@KMPACHIC@?$AAs?$AAi?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x140002264: "void __cdecl wistd::_Xbad_function_call(void)" ?_Xbad_function_call@wistd@@YAXXZ
0x140014C38: "ts" ??_C@_15KHAEBOPJ@?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140015298: "se-NO" ??_C@_1M@HEGGPBFA@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14001780C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1
0x140014DF8: "ibb" ??_C@_17IBGKAKNP@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?$AA@
0x1400161C0: "uz-Latn" ??_C@_1BA@NLDAOBIB@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140010F68: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x140014D48: "km" ??_C@_15OFECIOBL@?$AAk?$AAm?$AA?$AA@
0x140004F10: "private: bool __cdecl wil::details::FeatureStateManager::EnsureStateData(void) __ptr64" ?EnsureStateData@FeatureStateManager@details@wil@@AEAA_NXZ
0x140010B28: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x1400044F4: "public: void __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::Record(void) __ptr64" ?Record@UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140010C50: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x140014C48: "ve" ??_C@_15JPLOLHLB@?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140010B38: "__cdecl _imp_GetFileAttributesExW" __imp_GetFileAttributesExW
0x140010DD0: "__cdecl _imp_CreateThreadpoolTimer" __imp_CreateThreadpoolTimer
0x140014B38: "ja" ??_C@_15GEMIOCAG@?$AAj?$AAa?$AA?$AA@
0x140015360: "or-IN" ??_C@_1M@BNLPJMGB@?$AAo?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400153F0: "bo-CN" ??_C@_1M@PANLLELB@?$AAb?$AAo?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140014DB8: "ne" ??_C@_15HADLDHEH@?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1400154D8: "am-ET" ??_C@_1M@GKENOCJK@?$AAa?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140010F48: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x140014628: "sDate" ??_C@_1M@MAKFCFIN@?$AAs?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400157D8: "ar-IQ" ??_C@_1M@PMPEAILG@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x140014EC0: "sah" ??_C@_17IFDILFPG@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?$AA@
0x140015F58: "fr-ML" ??_C@_1M@LBIOCMGN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x1400134C0: "Internal error in MuiUnattend.ex" ??_C@_1IO@FFDEPEBP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAi?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAe?$AAx@
0x140015750: "rw-RW" ??_C@_1M@CNCBFBHK@?$AAr?$AAw?$AA?9?$AAR?$AAW?$AA?$AA@
0x14000C444: BuildPath
0x140010AA0: "__cdecl _imp_IsDebuggerPresent" __imp_IsDebuggerPresent
0x140011DC0: "Install keyboard layouts: "%s" f" ??_C@_1FC@GDPONJMG@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAu?$AAt?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAf@
0x140014EA0: "mi" ??_C@_15LMHJPKFB@?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x140014E80: "arn" ??_C@_17BLIPKMEJ@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x140010DC8: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140010FD0: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x140015C08: "zh-MO" ??_C@_1M@JKKFDCNP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAM?$AAO?$AA?$AA@
0x1400066FC: "unsigned long __cdecl ValidateAndConstructFallbackList(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ValidateAndConstructFallbackList@@YAKPEBGKPEAGPEAPEAG@Z
0x140009CF8: DeleteUserProfile
0x140010DB0: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x140010AB0: api-ms-win-core-debug-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140010AC8: "__cdecl _imp_ResolveDelayLoadedAPI" __imp_ResolveDelayLoadedAPI
0x1400197D0: "unsigned int volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`2'::lastThread" ?lastThread@?1??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4IC
0x140014D88: "si" ??_C@_15IFKFJJLK@?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x14000CE80: "__cdecl matherr" _matherr
0x140015278: "hi-IN" ??_C@_1M@LGGJAPPB@?$AAh?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140006598: "unsigned long __cdecl ConvertCommaStringToMultiString(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ConvertCommaStringToMultiString@@YAKPEAGPEAPEAG@Z
0x140010E40: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x140007380: wmain
0x140012010: "System\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1GC@JMIOOAEL@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x1400166F0: "WdsSetupLogMessageW" ??_C@_0BE@PMAMNFBG@WdsSetupLogMessageW?$AA@
0x140015688: "ii-CN" ??_C@_1M@IMFHGAPI@?$AAi?$AAi?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140015AC0: "de-AT" ??_C@_1M@HKKIJHGI@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x140016100: "sms" ??_C@_17HFOCKFBD@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140010E08: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140014F98: "fr-FR" ??_C@_1M@GLIPPMAC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140015DF8: "sr-Latn-RS" ??_C@_1BG@KEAIPJGH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x140016854: "D" ??_C@_13MKMNOPIJ@?$AAD?$AA?$AA@
0x140014E20: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x140015C18: "de-LI" ??_C@_1M@GEEFALPE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAI?$AA?$AA@
0x140014C90: "ga" ??_C@_15NIFGPBNI@?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x140014DD8: "dv" ??_C@_15JDAMOMFA@?$AAd?$AAv?$AA?$AA@
0x140013E00: "Failed to set InputLocale or app" ??_C@_1LI@HODICLNA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp@
0x140014B20: "hu" ??_C@_15PGHLIDMF@?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x140019884: "int g_wil_details_preventOnDemandStagingConfigReads" ?g_wil_details_preventOnDemandStagingConfigReads@@3HA
0x1400079D4: ?reset@?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAU_TP_TIMER@@P6AXPEAU1@@Z$1?Destroy@?$DestroyThreadPoolTimer@USystemThreadPoolMethods@details@wil@@$0A@@details@wil@@SAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@QEAAXPEAU_TP_TIMER@@@Z
0x140016798: "<unknown>" ??_C@_1BE@ELICABCK@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140011728: "IntlUpdateSystemLocale" ??_C@_0BH@FAJFPLGN@IntlUpdateSystemLocale?$AA@
0x140015858: "it-CH" ??_C@_1M@HLGMDFHM@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140015F28: "ar-KW" ??_C@_1M@JEFHPGGB@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAK?$AAW?$AA?$AA@
0x1400083B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x1400144FC: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140011E38: "Setting UILanguage setting." ??_C@_1DI@NLJDPEIH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x140015F38: "en-PH" ??_C@_1M@MLKIBJOJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x140016720: "ConstructPartialMsgVW" ??_C@_0BG@GEMHGGEA@ConstructPartialMsgVW?$AA@
0x1400034D4: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndexProperty::Write(unsigned char * __ptr64 & __ptr64,unsigned char * __ptr64)const __ptr64" ?Write@UsageIndexProperty@details_abi@wil@@QEBA_NAEAPEAEPEAE@Z
0x140016630: "%s\*" ??_C@_19CDBNEOLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x140015108: "be-BY" ??_C@_1M@OBGLJIPL@?$AAb?$AAe?$AA?9?$AAB?$AAY?$AA?$AA@
0x140014970: "iTLZero" ??_C@_1BA@OPCCHKMF@?$AAi?$AAT?$AAL?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x140015D90: "bs-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@LGLPEBJC@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140005430: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_UnsubscribeFeatureStateChangeNotification(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64)" ?WilApiImpl_UnsubscribeFeatureStateChangeNotification@details@wil@@YAXPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@Z
0x1400197F8: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnNtQueryWnfStateData)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?g_wil_details_pfnNtQueryWnfStateData@@3P6AJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEBXPEAKPEAX3@ZEA
0x140014CB0: "ky" ??_C@_15DKDJEOND@?$AAk?$AAy?$AA?$AA@
0x1400144F8: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x1400177A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x140015658: "haw-US" ??_C@_1O@NBCKOHCO@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140010C38: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140014C30: "st" ??_C@_15CHNGBGPI@?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x14000E040: "const wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`vftable'" ??_7?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@6B@
0x1400160B8: "bs-Latn" ??_C@_1BA@GOLINICK@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1400158E0: "ur-IN" ??_C@_1M@PLJAJJPM@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140014B28: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140016168: "tzm-Tfng" ??_C@_1BC@PODMHBDD@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140014C40: "tn" ??_C@_15FHHJBLL@?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140016628: ".." ??_C@_15DDHGOCBH@?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x140014C28: "mk" ??_C@_15BGHADCNK@?$AAm?$AAk?$AA?$AA@
0x1400128D0: "The specified fallback setting i" ??_C@_1BDA@KHMLOPGL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi@
0x140014D90: "chr" ??_C@_17OBCIGCOO@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x140001990: "unsigned long __cdecl wil::details::RtlNtStatusToDosErrorNoTeb(long)" ?RtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@YAKJ@Z
0x140010E38: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x140002A10: "private: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::GetValueFromSemaphore(void * __ptr64,long * __ptr64)" ?GetValueFromSemaphore@SemaphoreValue@details_abi@wil@@CAJPEAXPEAJ@Z
0x140015FB8: "en-HK" ??_C@_1M@DGJIDGPB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x140010C10: "__cdecl _imp_NlsUpdateLocale" __imp_NlsUpdateLocale
0x140012AE0: "Finished validating passed in va" ??_C@_1IM@ODAMCIOO@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x140014F78: "en-US" ??_C@_1M@BMHNFIME@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140014C88: "se" ??_C@_15MPHDCGAC@?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140014CF8: "ta" ??_C@_15FNBEIBON@?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140014B18: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x140013860: "Invalid number:%d of parameters " ??_C@_1MI@KNJOOHKG@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5@
0x140010A90: SspiCli_NULL_THUNK_DATA
0x1400143B0: "Setting OOBE handshake informati" ??_C@_1FM@BFDMNNF@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAO?$AAB?$AAE?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAn?$AAd?$AAs?$AAh?$AAa?$AAk?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi@
0x14000BBEC: PrepareUnicodePath
0x140017730: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x140015510: "ne-NP" ??_C@_1M@OOKLFKIL@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAP?$AA?$AA@
0x1400146C8: "sMonGrouping" ??_C@_1BK@DPHLLBEP@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140009470: SetUserLocaleIntoHive
0x140015C38: "es-CR" ??_C@_1M@KDBONEHP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x140010D80: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x140010E48: "__cdecl _imp__vsnprintf" __imp__vsnprintf
0x14000CAB0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x140016738: "CurrentIP" ??_C@_09BJNIHBEK@CurrentIP?$AA@
0x140010FC8: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x140012170: "The Default fallback language va" ??_C@_1IE@DEPDFIFH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x1400020A8: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastErrorHr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastErrorHr@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x140010C78: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400147F0: "iCalendarType" ??_C@_1BM@CKEFHKKC@?$AAi?$AAC?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140010B98: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x140015F00: "fr-CI" ??_C@_1M@LMFKLNCP@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x140015818: "de-CH" ??_C@_1M@CNKPNOEE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140015E88: "en-TT" ??_C@_1M@EKPGLDNI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAT?$AAT?$AA?$AA@
0x1400139D0: "unrecognised OOBE pass name was " ??_C@_1FO@HLFICPFL@?$AAu?$AAn?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAg?$AAn?$AAi?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAO?$AAO?$AAB?$AAE?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5@
0x1400149D0: "Nation" ??_C@_1O@FMMKHOD@?$AAN?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140015EF0: "es-EC" ??_C@_1M@JNOCAHJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x140015068: "ru-RU" ??_C@_1M@IDNNEJMM@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140019147: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x1400158B8: "sr-Latn-CS" ??_C@_1BG@GMICCIFJ@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140014CE8: "gu" ??_C@_15HCNDBBA@?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x14000E070: "unsigned short const * __ptr64 * KnownOOBEOnlinePasseStrings" ?KnownOOBEOnlinePasseStrings@@3PAPEBGA
0x140014BC8: "be" ??_C@_15HPJPHDM@?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x140012FB0: "Error %d setting %s as system UI" ??_C@_1GI@PELGDNOC@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAU?$AAI@
0x140014E60: "la" ??_C@_15LCJBABBL@?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x140015D60: "en-JM" ??_C@_1M@FODLMICG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAJ?$AAM?$AA?$AA@
0x140010E98: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x1400197F0: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalSubscribeFeatureStateChangeNotification)(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64)" ?g_wil_details_internalSubscribeFeatureStateChangeNotification@@3P6AXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@ZEA
0x140014690: "sLongDate" ??_C@_1BE@INEJIBGA@?$AAs?$AAL?$AAo?$AAn?$AAg?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14000B280: RegLoadKeyWithPrivilege
0x1400131D0: "Users" ??_C@_1M@JKOHCHHA@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140010DB8: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x140015BC0: "hr-BA" ??_C@_1M@FLIDJFHL@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140015180: "vi-VN" ??_C@_1M@KBMAIBFN@?$AAv?$AAi?$AA?9?$AAV?$AAN?$AA?$AA@
0x140014980: "%s\%sControl Panel\International" ??_C@_1EK@GKDHLKJE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl@
0x140001A10: "unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)" ?RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ
0x140013B40: "Failed fixing/expanding input lo" ??_C@_1FI@FMNDGGHN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?1?$AAe?$AAx?$AAp?$AAa?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo@
0x140016780: "wdscore.dll" ??_C@_1BI@LOLJMEGL@?$AAw?$AAd?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400154C0: "iu-Cans-CA" ??_C@_1BG@PDKHNMOA@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140008D80: "unsigned long __cdecl AppendItemToKbdSpecs(struct _KBDSPECS * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AppendItemToKbdSpecs@@YAKPEAU_KBDSPECS@@PEBG@Z
0x140019728: "bool wil::g_fBreakOnFailure" ?g_fBreakOnFailure@wil@@3_NA
0x140010E18: api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140010AB8: "__cdecl _imp_DelayLoadFailureHook" __imp_DelayLoadFailureHook
0x1400049C0: "public: __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::~UsageIndexes(void) __ptr64" ??1UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x140013150: "%s is set as UILanguageFallback." ??_C@_1EC@BOPNOKAB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?4@
0x1400198A8: g_LocaleMapHandle
0x140010B68: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x140014D58: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x14000D240: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x140008FC0: "unsigned long __cdecl AppendListToKbdSpecs(struct _KBDSPECS * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AppendListToKbdSpecs@@YAKPEAU_KBDSPECS@@PEBG@Z
0x140010C08: api-ms-win-core-localization-l1-2-2_NULL_THUNK_DATA
0x140007A4C: "public: static long __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData>::Acquire(char const * __ptr64,class wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData> * __ptr64 * __ptr64)" ?Acquire@?$ProcessLocalStorageData@VFeatureStateData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@SAJPEBDPEAPEAV123@@Z
0x140006E08: "unsigned long __cdecl SetUserSettingsIntoHive(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SetUserSettingsIntoHive@@YAKPEBG000@Z
0x140010B20: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x140004438: "public: __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::UsageIndexes(void) __ptr64" ??0UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x140013380: "Install keyboard layouts: "%s" f" ??_C@_1HA@CDDCGPCO@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAu?$AAt?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAf@
0x14000BE14: CreatePath
0x140015808: "zh-CN" ??_C@_1M@BIBDDEMK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140014AE8: "de" ??_C@_15NBKABECB@?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1400014A4: "long __cdecl wil::GetFailureLogString(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?GetFailureLogString@wil@@YAJPEAG_KAEBUFailureInfo@1@@Z
0x1400160D8: "sr-Latn" ??_C@_1BA@LLPIJGFD@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140012898: "UILanguage %s is LIP" ??_C@_1CK@MJNLJJNN@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAL?$AAI?$AAP?$AA?$AA@
0x140010C20: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x140015170: "fa-IR" ??_C@_1M@FGEAHEDM@?$AAf?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAR?$AA?$AA@
0x140016190: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x1400147D8: "sYearMonth" ??_C@_1BG@BCHDPHMF@?$AAs?$AAY?$AAe?$AAa?$AAr?$AAM?$AAo?$AAn?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140016098: "es-CU" ??_C@_1M@DOMJOMMG@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x140013AC0: "Failed appending user locale to " ??_C@_1HC@LOPNHOOK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5@
0x140014E90: "br" ??_C@_15MKDHJIBK@?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x140015A48: "quz-EC" ??_C@_1O@LAOBCMDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x140015F10: "sr-Cyrl-ME" ??_C@_1BG@BDDDHBNH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140010B30: "__cdecl _imp_CreateDirectoryW" __imp_CreateDirectoryW
0x1400021DC: "void __cdecl wil::details::in1diag3::FailFast_Unexpected(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?FailFast_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x140010D00: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140012B70: "No value is present for UILangua" ??_C@_1LA@KCPIKOGE@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa@
0x140014ED0: "rw" ??_C@_15PODPGKLD@?$AAr?$AAw?$AA?$AA@
0x1400158A8: "ru-MD" ??_C@_1M@JJPIMJHI@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x140019748: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnLoggingCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnLoggingCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x140010DF0: api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015E60: "sr-Cyrl-RS" ??_C@_1BG@JEMBMJNK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x140015F48: "es-CL" ??_C@_1M@BDNIPEND@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x140014B60: "pt" ??_C@_15KBECGEFG@?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x1400135A8: "Failed getting users root." ??_C@_1DG@GHMALNGN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x140014FB8: "hu-HU" ??_C@_1M@MHLPGNKM@?$AAh?$AAu?$AA?9?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x140017848: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x140015570: "ff-NG" ??_C@_1M@MOFOPIFA@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140010C88: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140015CC0: "sr-Latn-BA" ??_C@_1BG@FNMOGEOI@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140010FF0: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x1400130E0: "Failed to set %s as UILanguageFa" ??_C@_1GC@MHGDMFGO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa@
0x1400175E4: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll
0x140010F28: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x140015308: "uz-Latn-UZ" ??_C@_1BG@CLCPAKGH@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x140010980: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1400198F0: g_szSourcePath
0x140016688: "Upgrade" ??_C@_1BA@GGIBCIOH@?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140008C18: uDupString
0x140014810: "iCountry" ??_C@_1BC@FBNDIHEJ@?$AAi?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140010D20: "__cdecl _imp_ReleaseMutex" __imp_ReleaseMutex
0x140014B40: "ko" ??_C@_15EPELEGJA@?$AAk?$AAo?$AA?$AA@
0x1400166D8: "WdsSetupLogMessageA" ??_C@_0BE@OAJEGAMB@WdsSetupLogMessageA?$AA@
0x140015028: "pl-PL" ??_C@_1M@NEIEMEGP@?$AAp?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x140016278: "ku-Arab" ??_C@_1BA@FFAGAMKK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1400150B8: "th-TH" ??_C@_1M@MKJKIKCL@?$AAt?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x1400083B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x140014918: "iNegNumber" ??_C@_1BG@EJPGAAIC@?$AAi?$AAN?$AAe?$AAg?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400030C0: "void __cdecl wil::details::GetContextAndNotifyFailure(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetContextAndNotifyFailure@details@wil@@YAXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@Z
0x140009380: SetStringValue
0x140010AD0: api-ms-win-core-delayload-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x140010AC0: api-ms-win-core-delayload-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140014BF0: "tg" ??_C@_15HIHPNODB@?$AAt?$AAg?$AA?$AA@
0x1400156D8: "ug-CN" ??_C@_1M@JLIMPADG@?$AAu?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14000219C: "long __cdecl wil::details::in1diag3::Return_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?Return_GetLastError@in1diag3@details@wil@@YAJPEAXIPEBD@Z
0x140011510: "Unattended setting "%s" could no" ??_C@_1IE@LAJJHBGA@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo@
0x140016058: "es-NI" ??_C@_1M@JIJIBHDP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x140013CD0: "Setting input locale using unatt" ??_C@_1BCG@CDEBNLNJ@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt@
0x1400197E0: "long volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`5'::depth" ?depth@?4??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4JC
0x140017758: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x140004760: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::OnSignaled(class wil::srwlock & __ptr64) __ptr64" ?OnSignaled@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXAEAVsrwlock@3@@Z
0x140012570: "Finished trying to build default" ??_C@_1GM@NOBELJGG@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt@
0x1400159F0: "tzm-Latn-DZ" ??_C@_1BI@PLDCFAMC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x140013470: "Failed getting windows directory" ??_C@_1EE@BFJPGKDD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy@
0x1400152C8: "kk-KZ" ??_C@_1M@FHLBGMPP@?$AAk?$AAk?$AA?9?$AAK?$AAZ?$AA?$AA@
0x140010EF0: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x14001B000: "__cdecl _imp_InstallLayoutOrTipUserReg" __imp_InstallLayoutOrTipUserReg
0x14000C318: StringCchCopyNExW
0x140014728: "sNegativeSign" ??_C@_1BM@BJIIIMHC@?$AAs?$AAN?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x140014C58: "zu" ??_C@_15LIGFCAFF@?$AAz?$AAu?$AA?$AA@
0x1400018D0: "char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)" ?GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ
0x14000B524: "long __cdecl StringCchPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfA@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x140015698: "pap-029" ??_C@_1BA@CEFCCII@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x140014E58: "haw" ??_C@_17KMJDNPEC@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x1400013A0: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x1400131E0: "Input locale is set for user:%s," ??_C@_1FG@CDBGJDPC@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?0@
0x140014AF8: "en" ??_C@_15MNPNEAIF@?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x140014B00: "es" ??_C@_15GPIOMPMH@?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400198B0: g_TblPtrs
0x140001E04: "void __cdecl wil::details::WilFailFast(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?WilFailFast@details@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x140010CF8: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x1400160C8: "sr-Cyrl" ??_C@_1BA@JJPNMMNG@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140010C80: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x140014D78: "sd" ??_C@_15HHMPEBGH@?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x140014FD8: "it-IT" ??_C@_1M@MADIPODN@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x140011740: "Failed to load IntlUpdateSystemL" ??_C@_1GK@HKEFEMFN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAL@
0x1400196F4: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x140014CA0: "ms" ??_C@_15IDNNENKK@?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140015FA8: "ar-BH" ??_C@_1M@LLCCOAGA@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAH?$AA?$AA@
0x140010BE0: "__cdecl _imp_GetUserDefaultLocaleName" __imp_GetUserDefaultLocaleName
0x140011348: "internal\sdk\inc\wil\resource.h" ??_C@_0CA@BIKDFFBC@internal?2sdk?2inc?2wil?2resource?4h?$AA@
0x140014A40: "%s\locale.nls" ??_C@_1BM@FFLIKNBN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?4?$AAn?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x14000856C: "public: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::TryGetValue<unsigned __int64>(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ??$TryGetValue@_K@SemaphoreValue@details_abi@wil@@SAJPEBGPEA_KPEA_N@Z
0x140013930: "parameters: <specialize | oobeSy" ??_C@_1EM@PJPCCMME@?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$DM?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAo?$AAo?$AAb?$AAe?$AAS?$AAy@
0x1400160F0: "az-Cyrl" ??_C@_1BA@MLCDMJBN@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1400153B0: "as-IN" ??_C@_1M@BLEMCEEB@?$AAa?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400112D8: "NtUpdateWnfStateData" ??_C@_0BF@NPHHEHP@NtUpdateWnfStateData?$AA@
0x140015970: "bn-BD" ??_C@_1M@LLPIOMEO@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAD?$AA?$AA@
0x1400090E8: "unsigned long __cdecl ExpandAndFixInputLocaleString(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?ExpandAndFixInputLocaleString@@YAKPEAG_KPEBG@Z
0x140010C28: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x14000D145: "__cdecl _imp_load_InstallLayoutOrTipUserReg" __imp_load_InstallLayoutOrTipUserReg
0x140004860: "public: __cdecl wil::details_abi::FeatureStateData::~FeatureStateData(void) __ptr64" ??1FeatureStateData@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x140001AD0: "long __cdecl wil::details::GetLastErrorFailHr(void)" ?GetLastErrorFailHr@details@wil@@YAJXZ
0x140010CE8: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1400157C0: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x14000CD50: "__cdecl purecall" _purecall
0x140001FF0: "unsigned long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastError@details@wil@@YAKPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x140016968: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x1400161F0: "sd-Arab" ??_C@_1BA@DLIPHAGB@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x14000BB54: StringCchCopyNW
0x140015618: "kr-NG" ??_C@_1M@HOLENICM@?$AAk?$AAr?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140011A30: "Failed in setting current user l" ??_C@_1IA@NEIJLDIE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl@
0x140015D28: "sr-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@GNAHFEFF@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x14000D060: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x140010C40: "__cdecl _imp_ExpandEnvironmentStringsW" __imp_ExpandEnvironmentStringsW
0x140010BF8: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400167B8: "UnattendLogWV" ??_C@_1BM@PPHHDPAK@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAL?$AAo?$AAg?$AAW?$AAV?$AA?$AA@
0x14000D1E6: memcmp
0x140015018: "nb-NO" ??_C@_1M@EANAGDL@?$AAn?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140014CC8: "uz" ??_C@_15BBFAICNG@?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x140010ED8: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x140011378: "WilError_02" ??_C@_0M@NMJHHMC@WilError_02?$AA@
0x14000CDCC: RtlpImageNtHeader
0x14001663C: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x140015C48: "fr-LU" ??_C@_1M@FHMDOHNN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14000ABD8: GetIDATE
0x140015E40: "es-PE" ??_C@_1M@OLJCMLGM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14000170C: "int __cdecl wil::details::RecordException(long)" ?RecordException@details@wil@@YAHJ@Z
0x140011448: "oobeUser" ??_C@_1BC@HFEMLCK@?$AAo?$AAo?$AAb?$AAe?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140011150: "%hs(%d)\%hs!%p: " ??_C@_1CC@CMMBNPBE@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?2?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140015B40: "dz-BT" ??_C@_1M@CKJJDPKD@?$AAd?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAT?$AA?$AA@
0x1400197E8: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnRtlSubscribeWnfStateChangeNotification)(struct __WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION * __ptr64 * __ptr64,struct __WIL__WNF_STATE_NAME,unsigned long,long (__cdecl*)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID * __ptr64,void * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long),void * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?g_wil_details_pfnRtlSubscribeWnfStateChangeNotification@@3P6AJPEAPEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@U__WIL__WNF_STATE_NAME@@KP6AJ1KPEAU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEAXPEBXK@Z32KK@ZEA
0x140014EF0: "ku" ??_C@_15HAOPPBGL@?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x1400017A0: "bool __cdecl wil::details::GetModuleInformation(void * __ptr64,unsigned int * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetModuleInformation@details@wil@@YA_NPEAXPEAIPEAD_K@Z
0x140019700: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_tsf_inputsetting_l1_1_0_dll
0x140012670: "Validating passed in values for " ??_C@_1HK@BJKMFFJF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140015828: "en-GB" ??_C@_1M@LKMGMLKO@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x1400156C8: "br-FR" ??_C@_1M@GIIJMHHN@?$AAb?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140010BD0: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoEx" __imp_GetLocaleInfoEx
0x140015450: "kok-IN" ??_C@_1O@KPIPDNCP@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14000D096: "__cdecl _imp_load_InstallLayoutOrTip" __imp_load_InstallLayoutOrTip
0x1400166C0: "WdsSetupLogDestroy" ??_C@_0BD@EHPFJNKD@WdsSetupLogDestroy?$AA@
0x1400177F8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x140014410: "Exiting MuiUnattend.exe GC" ??_C@_1DG@DFFBHIAF@?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAi?$AAU?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?5?$AAG?$AAC?$AA?$AA@
0x140013C80: "Set system locale to "%s" succes" ??_C@_1FA@DNHEPNLP@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs@
0x140016018: "en-MY" ??_C@_1M@JMEFDIFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x140014900: "iNegCurr" ??_C@_1BC@MLIFGDBH@?$AAi?$AAN?$AAe?$AAg?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AA?$AA@
0x140002264: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFastImmediate_Unexpected(void)" ?_FailFastImmediate_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXXZ
0x1400148D8: "iLZero" ??_C@_1O@CKDEPPOB@?$AAi?$AAL?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x140010B80: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x140002220: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFast_Unexpected(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?_FailFast_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x140014B08: "fi" ??_C@_15NGLOAKJC@?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x140014858: "iDate" ??_C@_1M@CGIKCABA@?$AAi?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400149E0: "%s\Control Panel\International" ??_C@_1DO@GIJBDKOD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140014798: "sTime" ??_C@_1M@BADHOMID@?$AAs?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140015AE0: "es-ES" ??_C@_1M@MNPLFAAH@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1400161E0: "mn-Mong" ??_C@_1BA@BEBHOEFM@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140015440: "gl-ES" ??_C@_1M@PHGFBEPN@?$AAg?$AAl?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1400038DC: "public: bool __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::RecordUsage(void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAA_NPEAX_K01I@Z
0x140014DA8: "tzm" ??_C@_17NBDCLOIF@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?$AA@
0x140015A88: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x140011238: "[%hs(%hs)] " ??_C@_1BI@PKOCHLJN@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x140012340: "Failed querying default fallback" ??_C@_1KI@IFBNIBNK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk@
0x14000B104: CollectAllUserNames
0x140015BA0: "es-GT" ??_C@_1M@BNOEMJLF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x140010EE0: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x140015980: "pa-Arab-PK" ??_C@_1BG@JHGEENDP@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x140015238: "zu-ZA" ??_C@_1M@LGPJHNJH@?$AAz?$AAu?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140010F60: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x140010E88: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x140014BB0: "ur" ??_C@_15NEOEKKDJ@?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x140015330: "bn-IN" ??_C@_1M@LOICPMOJ@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400177BC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SspiCli" __IMPORT_DESCRIPTOR_SspiCli
0x140011118: "Exception" ??_C@_09FBNMMHMJ@Exception?$AA@
0x140015048: "rm-CH" ??_C@_1M@NNFNNGKM@?$AAr?$AAm?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140014A80: "%s\system32\locale.nls" ??_C@_1CO@IDGGMOJK@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?4?$AAn?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x1400158D0: "sv-FI" ??_C@_1M@HBMHBGAK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x1400113B8: "windowsPE" ??_C@_1BE@IBBOGJGJ@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x1400167B0: "[%S] %S" ??_C@_07EKKPINLM@?$FL?$CFS?$FN?5?$CFS?$AA@
0x1400111E8: " " ??_C@_19NMAFMAH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x140011178: "%hs!%p: " ??_C@_1BC@HOGHCIFF@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400125E0: "Failed converting comma separate" ??_C@_1IO@DHJDBHIM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe@
0x140012780: "Passed in 1st Fallback for UILan" ??_C@_1BBG@DLBJMKGD@?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AA1?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn@
0x140019144: g_header_init_InitializeStagingSRUMFeatureReporting
0x1400147C0: "sShortTime" ??_C@_1BG@FDKKJJHG@?$AAs?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140014330: "Writing OOBE handshake informati" ??_C@_1HE@JCIADIJD@?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAO?$AAB?$AAE?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAn?$AAd?$AAs?$AAh?$AAa?$AAk?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi@
0x14001771C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x140014D80: "syr" ??_C@_17FFBJICPL@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?$AA@
0x140014958: "iTimePrefix" ??_C@_1BI@CHIELMND@?$AAi?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAP?$AAr?$AAe?$AAf?$AAi?$AAx?$AA?$AA@
0x140010DD8: "__cdecl _imp_SetThreadpoolTimer" __imp_SetThreadpoolTimer
0x140014EE8: "gd" ??_C@_15OPIIABOK@?$AAg?$AAd?$AA?$AA@
0x140009DEC: SetKeyboardSettingsIntoHives
0x140004DD0: "public: void __cdecl wil::details::FeatureStateManager::QueueBackgroundSRUMUsageReporting(unsigned int,unsigned short,unsigned int) __ptr64" ?QueueBackgroundSRUMUsageReporting@FeatureStateManager@details@wil@@QEAAXIGI@Z
0x140014E40: "om" ??_C@_15HONDMMAN@?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x140014510: "%.8x" ??_C@_19BPFPCCMK@?$AA?$CF?$AA?4?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x140013240: "Failed setting input locale for " ??_C@_1GG@BIADJKCJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140019128: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x140010C98: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x1400150A8: "sv-SE" ??_C@_1M@GIAKDKJK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140002274: "long __cdecl wil_details_NtQueryWnfStateData(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?wil_details_NtQueryWnfStateData@@YAJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEBXPEAKPEAX3@Z
0x140015008: "nl-NL" ??_C@_1M@IHBJJGG@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x14000D240: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x140001B50: "void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)" ?LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@2@@Z
0x140011250: "[%hs] " ??_C@_1O@PJKHPDBK@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x140013730: "Applying settings to user (non-s" ??_C@_1HG@FNNJAMFN@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CI?$AAn?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAs@
0x140014EB0: "co" ??_C@_15KDBIMEPN@?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x140015790: "ku-Arab-IQ" ??_C@_1BG@LPOCIOK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x14000AE00: "int __cdecl CompareLangName(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangName@@YAHPEBX0@Z
0x140010DE8: "__cdecl _imp_WaitForThreadpoolTimerCallbacks" __imp_WaitForThreadpoolTimerCallbacks
0x140015708: "co-FR" ??_C@_1M@CBHMIBEK@?$AAc?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140010B18: "__cdecl _imp_GetFullPathNameW" __imp_GetFullPathNameW
0x140010B48: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x1400155B8: "quz-BO" ??_C@_1O@OHDCKDDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x140015430: "my-MM" ??_C@_1M@IAEABEPB@?$AAm?$AAy?$AA?9?$AAM?$AAM?$AA?$AA@
0x140015F78: "en-ID" ??_C@_1M@KFKHPFAC@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400119E0: "Succeed in setting location to %" ??_C@_1EG@PHEJLDBB@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CF@
0x140019120: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x140014BB8: "id" ??_C@_15NFICGAJK@?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140017744: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x140010BC0: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x140004A38: "public: __cdecl wil::details::FeatureStateManager::~FeatureStateManager(void) __ptr64" ??1FeatureStateManager@details@wil@@QEAA@XZ
0x140010B10: "__cdecl _imp_GetFileAttributesW" __imp_GetFileAttributesW
0x140011660: "IntlOOBEUnnatend" ??_C@_1CC@DENFLLCF@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAO?$AAO?$AAB?$AAE?$AAU?$AAn?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x1400151C8: "hsb-DE" ??_C@_1O@ENHGAHJM@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140014668: "sLanguage" ??_C@_1BE@KPLIOOPI@?$AAs?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140015648: "gn-PY" ??_C@_1M@MPDGLHIM@?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x1400120B0: "Trying to read the DefaultFallba" ??_C@_1LC@GGEBPGMB@?$AAT?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa@
0x140015A08: "ks-Deva-IN" ??_C@_1BG@GNDGAGDM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400113D0: "generalize" ??_C@_1BG@NDGGEKGG@?$AAg?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140014D70: "mni" ??_C@_17KFODEDFP@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x140010CC0: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x140015DA8: "sms-FI" ??_C@_1O@EOKHMKJK@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x140019C08: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140015118: "sl-SI" ??_C@_1M@BCFAJEAD@?$AAs?$AAl?$AA?9?$AAS?$AAI?$AA?$AA@
0x140011FB0: "Setting UILanguage setting to %s" ??_C@_1FG@DGCKNDMK@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CF?$AAs@
0x140019790: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?g_pfnRtlDllShutdownInProgress@details@wil@@3P6AEXZEA
0x1400089FC: "long __cdecl StringCchPrintfExW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfExW@@YAJPEAG_KPEAPEAGPEA_KKPEBGZZ
0x1400146A8: "sMonDecimalSep" ??_C@_1BO@PJHAOMOA@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAD?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x140015FF8: "en-IN" ??_C@_1M@MKBKBFGG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140001B2C: "void __cdecl wil::ThrowResultException(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ThrowResultException@wil@@YAXAEBUFailureInfo@1@@Z
0x140014D10: "ml" ??_C@_15ILKHAKGD@?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x1400155A8: "yo-NG" ??_C@_1M@EMMHKBBH@?$AAy?$AAo?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140010E78: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x1400154A8: "chr-Cher-US" ??_C@_1BI@JBKOIGHG@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140014E38: "kr" ??_C@_15ONDIMJNC@?$AAk?$AAr?$AA?$AA@
0x140010AD8: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x140015ED0: "ar-LB" ??_C@_1M@OOJFGBHE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAB?$AA?$AA@
0x140014B10: "fr" ??_C@_15FBKGNKAM@?$AAf?$AAr?$AA?$AA@
0x140014C18: "eu" ??_C@_15EKOFJABL@?$AAe?$AAu?$AA?$AA@
0x1400135E0: "Failed collecting all user names" ??_C@_1EE@IKOHBCNG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs@
0x1400159C0: "sd-Arab-PK" ??_C@_1BG@IFJGDAGA@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x1400078CC: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndex<enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,2>::RecordUsage(enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@?$UsageIndex@W4wil_details_ServiceReportingKind@@I$01@details_abi@wil@@QEAA_NW4wil_details_ServiceReportingKind@@II@Z
0x1400152E8: "sw-KE" ??_C@_1M@GIENNBFC@?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAK?$AAE?$AA?$AA@
0x140019B90: g_WdsLibLog
0x1400118A0: "Failed to load IntlCopyDefaultUs" ??_C@_1HA@JDJIEJEO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAU?$AAs@
0x140014680: "sList" ??_C@_1M@PFDHHOIO@?$AAs?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140010CB0: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x1400059D4: "unsigned long __cdecl SetSystemLocaleHelper(unsigned short * __ptr64)" ?SetSystemLocaleHelper@@YAKPEAG@Z
0x1400145E8: "s2359" ??_C@_1M@GJCOENDK@?$AAs?$AA2?$AA3?$AA5?$AA9?$AA?$AA@
0x140019800: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_apiRecordFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?g_wil_details_apiRecordFeatureUsage@@3P6AXIIIPEBD@ZEA
0x140019850: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_wil_details_ntdllModuleHandle" ?g_wil_details_ntdllModuleHandle@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x140014AB8: "bg" ??_C@_15KNPADPLH@?$AAb?$AAg?$AA?$AA@
0x140015088: "sk-SK" ??_C@_1M@FKIFEHPB@?$AAs?$AAk?$AA?9?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x140002F00: "struct wil::details_abi::ThreadLocalData * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::GetThreadLocalDataCache(bool)" ?GetThreadLocalDataCache@details_abi@wil@@YAPEAUThreadLocalData@12@_N@Z
0x14000CF74: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140019780: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRaiseFailFastException)(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?g_pfnRaiseFailFastException@details@wil@@3P6AXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@ZEA
0x140015208: "tn-ZA" ??_C@_1M@IAIGNEJG@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140010EE8: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x140014CD8: "bn" ??_C@_15NAPIHADN@?$AAb?$AAn?$AA?$AA@
0x1400168D0: "CreatePath: Unable to create par" ??_C@_1IG@HCLNMHAA@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr@
0x1400145F8: "sCountry" ??_C@_1BC@GNPFBONO@?$AAs?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140011880: "IntlCopyDefaultUserLocale" ??_C@_0BK@POCEHGLM@IntlCopyDefaultUserLocale?$AA@
0x140014878: "NumShape" ??_C@_1BC@DHBCKFIL@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAS?$AAh?$AAa?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140014B50: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x1400116A0: "intl.cpl" ??_C@_1BC@DFFGFHLF@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAl?$AA?4?$AAc?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x14000B7F8: UnattendLogW
0x14000BA28: LibLog
0x14000CE28: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x140004C4C: "public: void __cdecl wil::details::FeatureStateManager::RecordFeatureUsage(unsigned int,enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned __int64) __ptr64" ?RecordFeatureUsage@FeatureStateManager@details@wil@@QEAAXIW4wil_details_ServiceReportingKind@@_K@Z
0x140016130: "sma" ??_C@_17IPPCDKAH@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x1400032EC: "long __cdecl wil_details_WriteSRUMWnfUsageBuffer(class wil::details_abi::heap_vector<struct wil_details_FeatureUsageSRUM> * __ptr64)" ?wil_details_WriteSRUMWnfUsageBuffer@@YAJPEAV?$heap_vector@Uwil_details_FeatureUsageSRUM@@@details_abi@wil@@@Z
0x1400176E0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x1400113E8: "specialize" ??_C@_1BG@GKLAPFBG@?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140015E20: "ar-SY" ??_C@_1M@JLANABKE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x140010EA0: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x140014EF8: "ar-SA" ??_C@_1M@OKAHONE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x1400152B8: "ms-MY" ??_C@_1M@EIBJEEPA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14000A0B4: GetNLSData
0x140010E80: "__cdecl _imp_wprintf" __imp_wprintf
0x140014840: "iCurrency" ??_C@_1BE@HLCODNEK@?$AAi?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140015D40: "sma-SE" ??_C@_1O@HEDBLHNP@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140002160: "void __cdecl wil::details::in1diag3::Return_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?Return_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x14000B820: UnattendLogWV
0x14000CA80: wmainCRTStartup
0x140007F80: "public: static long __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Acquire(char const * __ptr64,class wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 * __ptr64)" ?Acquire@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@SAJPEBDPEAPEAV123@@Z
0x140015530: "ps-AF" ??_C@_1M@KFBGCPFA@?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x14000C610: StrDupe
0x140016120: "az-Latn" ??_C@_1BA@OJCGJDJI@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140010E50: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x140014A20: "User Profile" ??_C@_1BK@KEHCAHAH@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140007900: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndex<enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,0>::RecordUsage(enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@?$UsageIndex@W4wil_details_ServiceReportingKind@@I$0A@@details_abi@wil@@QEAA_NW4wil_details_ServiceReportingKind@@II@Z
0x1400046CC: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::Unsubscribe(class wil::srwlock & __ptr64,struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64) __ptr64" ?Unsubscribe@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXAEAVsrwlock@3@PEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@Z
0x140011910: "Succeed in setting current user " ??_C@_1GA@EGBAGLJK@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5@
0x140005180: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_RecordFeatureUsage(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?WilApiImpl_RecordFeatureUsage@details@wil@@YAXIIIPEBD@Z
0x140014868: "iDigits" ??_C@_1BA@PDGPNLM@?$AAi?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140011210: "CallContext:[%hs] " ??_C@_1CG@CGJKEFKG@?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x140010D68: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSectionEx" __imp_InitializeCriticalSectionEx
0x140019758: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnDebugBreak)(void)" ?g_pfnDebugBreak@details@wil@@3P6AXXZEA
0x140014BF8: "fa" ??_C@_15BDAKCCHN@?$AAf?$AAa?$AA?$AA@
0x140010E10: "__cdecl _imp_LookupPrivilegeValueW" __imp_LookupPrivilegeValueW
0x14001B008: "__cdecl _imp_SetDefaultLayoutOrTip" __imp_SetDefaultLayoutOrTip
0x140019B28: g_pLocaleNLS
0x14000BAB0: DirectoryExists
0x140009EC8: DownlevelInitializeNLSLib
0x14000CB10: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x140013C30: "Failed to set system locale to "" ??_C@_1EK@BBKJNBJG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC@
0x140014C98: "yi" ??_C@_15CEDOLKNM@?$AAy?$AAi?$AA?$AA@
0x140014E48: "ti" ??_C@_15JIKAKJAC@?$AAt?$AAi?$AA?$AA@
0x140010D60: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x14000CC94: "__cdecl onexit" _onexit
0x14000AFF4: SaveUserName
0x140014AD8: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x140015C28: "en-NZ" ??_C@_1M@IGEOFBG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x140013980: "muiunattend is called with pass:" ??_C@_1EI@BMNFMICI@?$AAm?$AAu?$AAi?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?3@
0x140014708: "sNativeDigits" ??_C@_1BM@NGLHILHI@?$AAs?$AAN?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140019870: "unsigned long (__cdecl* __ptr64 `unsigned long __cdecl wil::details::RtlNtStatusToDosErrorNoTeb(long)'::`2'::s_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb)(long)" ?s_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb@?1??RtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@YAKJ@Z@4P6AKJ@ZEA
0x140011D00: "No unattended setting for InputL" ??_C@_1MA@GEGNFGCD@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAL@
0x140015A58: "ti-ER" ??_C@_1M@NCHGIHNA@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140019740: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnTelemetryCallback)(bool,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnTelemetryCallback@details@wil@@3P6AX_NAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x1400037B8: "public: void __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::SetBuffer(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?SetBuffer@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAAXPEAX_K1@Z
0x140019BF8: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x1400110E0: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400151F8: "ts-ZA" ??_C@_1M@FCNGNOMO@?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140011C40: "No unattended setting for System" ??_C@_1LC@CFOELAEP@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm@
0x140015EB8: "sr-Latn-ME" ??_C@_1BG@CDPKEBGK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140019798: "unsigned long (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb)(long)" ?g_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@3P6AKJ@ZEA
0x1400197CC: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140014D28: "sa" ??_C@_15EABBLBFF@?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x1400133F0: "Applying user settings to all us" ??_C@_1HE@GBEOMKDE@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAu?$AAs@
0x140012ED0: "Error: %d setting %s as UILangua" ??_C@_1FI@GEJLGOMP@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa@
0x140014AB0: "ar" ??_C@_15EMKDOKLE@?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x1400197A8: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalRecordFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?g_wil_details_internalRecordFeatureUsage@@3P6AXIIIPEBD@ZEA
0x140014FA8: "he-IL" ??_C@_1M@GFMCHPE@?$AAh?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x140014B90: "sq" ??_C@_15BAAIOGMK@?$AAs?$AAq?$AA?$AA@
0x140006C8C: "unsigned long __cdecl AppendUserLocaleToInputLocales(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?AppendUserLocaleToInputLocales@@YAKPEBGPEAPEAG@Z
0x140001760: "int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)" ?RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z
0x140014A60: "es-ES_tradnl" ??_C@_1BK@GHOONNCJ@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA_?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x140016228: "tzm-Latn" ??_C@_1BC@BPMFNHEB@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140011460: " " ??_C@_19BELOONGE@?$AA?5?$AA?$AN?$AA?6?$AA?7?$AA?$AA@
0x1400026AC: "long __cdecl wil_details_StagingConfig_FireNotification(struct wil_details_StagingConfig * __ptr64,unsigned int,unsigned short,int)" ?wil_details_StagingConfig_FireNotification@@YAJPEAUwil_details_StagingConfig@@IGH@Z
0x140013310: "Failed setting user locale for u" ??_C@_1GE@DOCDDNHN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAu@
0x1400111B0: "%hs(%d) tid(%x) %08X %ws" ??_C@_1DC@MFHOKFOG@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAd?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140015678: "so-SO" ??_C@_1M@NMAMHANM@?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAO?$AA?$AA@
0x140015928: "se-SE" ??_C@_1M@KEJDAAHB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140002310: "long __cdecl wil_details_NtUpdateWnfStateData(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?wil_details_NtUpdateWnfStateData@@YAJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBXKPEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@1KK@Z
0x1400147A8: "sTimeFormat" ??_C@_1BI@GBIDBDIF@?$AAs?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1400178AC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x140016068: "es-PR" ??_C@_1M@CGFMKEEK@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAR?$AA?$AA@
0x140010F10: "__cdecl _imp_??3@YAXPEAX@Z" __imp_??3@YAXPEAX@Z
0x140010E90: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x140015470: "sd-Deva-IN" ??_C@_1BG@HMAAGHML@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140013FC0: "Setting user locale to using una" ??_C@_1BDE@NNLBOHAA@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAa@
0x140001420: "unsigned short * __ptr64 __cdecl wil::details::LogStringPrintf(unsigned short * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?LogStringPrintf@details@wil@@YAPEAGPEAGPEBG1ZZ
0x140015B18: "se-FI" ??_C@_1M@LNFOCMOB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x1400116C0: "Failed to load IntlSetInputLocal" ??_C@_1GE@OCCCAJLP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl@
0x140010C30: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x140015E10: "smn-FI" ??_C@_1O@JMPHMAMC@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x140015B50: "quz-PE" ??_C@_1O@MGJBOAMB@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x1400145C0: "LocaleName" ??_C@_1BG@IDPMNIFP@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140015AD0: "en-AU" ??_C@_1M@KBFBEHJF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAU?$AA?$AA@
0x140015560: "bin-NG" ??_C@_1O@GIMANDPJ@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140019788: "char const * __ptr64 (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetModuleName)(void)" ?g_pfnGetModuleName@details@wil@@3P6APEBDXZEA
0x140012A70: "Succeeded validating and constru" ??_C@_1GO@BJLDKCIE@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAu@
0x140019000: "class wil::shutdown_aware_object<class wil::details::FeatureStateManager> wil::details::g_featureStateManager" ?g_featureStateManager@details@wil@@3V?$shutdown_aware_object@VFeatureStateManager@details@wil@@@2@A
0x140014DC8: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140011400: "auditSystem" ??_C@_1BI@JGFACJDA@?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAt?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x140014CC0: "tk" ??_C@_15DCKJGBIJ@?$AAt?$AAk?$AA?$AA@
0x140014AC0: "ca" ??_C@_15EDMHLDMO@?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x140013A30: "UILanguage" ??_C@_1BG@INFLABMD@?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14001785C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x140014EB8: "gsw" ??_C@_17DLKNGOHO@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x140014E00: "yo" ??_C@_15BFFOFAA@?$AAy?$AAo?$AA?$AA@
0x1400197C8: "bool volatile `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_fModuleValid" ?s_fModuleValid@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4_NC
0x140014BC0: "uk" ??_C@_15PJPFLCCM@?$AAu?$AAk?$AA?$AA@
0x140015CD8: "sma-NO" ??_C@_1O@KEMEEGPO@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140012F30: "Error %d setting %s as UILanguag" ??_C@_1EG@NBDNLGJI@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg@
0x14000CEE0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140010DA8: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140014B98: "sv" ??_C@_15INNPNOHD@?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x140015BF8: "ar-DZ" ??_C@_1M@JHGLJMGJ@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x140015370: "ta-IN" ??_C@_1M@KMKMOPHI@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140010E28: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x140017794: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0
0x140011134: "LogHr" ??_C@_05OILEHMGB@LogHr?$AA@
0x1400057FC: "unsigned long __cdecl SetOOBEHandshakeFlag(enum InputSwitch)" ?SetOOBEHandshakeFlag@@YAKW4InputSwitch@@@Z
0x140010C58: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x140015FC8: "es-PY" ??_C@_1M@PBFNCDEL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x140015A68: "qps-Latn-x-sh" ??_C@_1BM@IKMDFDAN@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x14001776C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x1400177D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-2" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-2
0x140010D98: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140017834: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x140019750: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetContextAndNotifyFailure)(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?g_pfnGetContextAndNotifyFailure@details@wil@@3P6AXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@ZEA
0x14000D20A: memset
0x140017924: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x140015C80: "ar-MA" ??_C@_1M@DHHMBNDP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140019145: g_header_init_InitializeResultHeader
0x140015038: "pt-BR" ??_C@_1M@BOCFIGEP@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x140015BB0: "fr-CH" ??_C@_1M@EOGNKEK@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]