Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\CIWmi.dll Base=0x180000000 SHA-256=399775F98F3E1C2F5A95C6C2CCD48340666BE9A99378936C9F562BA5A2846786
PDB: CIWmi.pdb GUID={BF38B4C9-6A57-7ACD-6BE3AD3F95DBE1B9} Age=1

555 located named symbols:
0x180007E7C: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x180007A50: "Composition" ??_C@_1BI@GKIJCEIJ@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007568: "illegal byte sequence" ??_C@_0BG@CDNPAGJK@illegal?5byte?5sequence?$AA@
0x180003E34: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x180006BC8: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180003734: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(char const * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@PEBD@Z
0x180007050: "function not supported" ??_C@_0BH@KEFGLDAF@function?5not?5supported?$AA@
0x1800041B0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x18000376C: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x180007198: "connection_aborted" ??_C@_0BD@OJMJDIGI@connection_aborted?$AA@
0x180006DA8: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x180009418: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x180007848: "too many files open in system" ??_C@_0BO@HACHBEKI@too?5many?5files?5open?5in?5system?$AA@
0x180009314: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0
0x180007538: "host unreachable" ??_C@_0BB@DHFDFGDM@host?5unreachable?$AA@
0x1800073F8: "already connected" ??_C@_0BC@DFIBIBIL@already?5connected?$AA@
0x180007760: "operation would block" ??_C@_0BG@OEMDKMEE@operation?5would?5block?$AA@
0x18000A170: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x1800080E0: "\System32\CodeIntegrity\ATPSiPol" ??_C@_1FA@FDPPIFJJ@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?2?$AAA?$AAT?$AAP?$AAS?$AAi?$AAP?$AAo?$AAl@
0x180005C00: "const std::_System_error_category::`vftable'" ??_7_System_error_category@std@@6B@
0x180007AB0: "Description" ??_C@_1BI@DLMANABL@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18000392C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x180006D50: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x180007868: "too many links" ??_C@_0P@HCOMKFCC@too?5many?5links?$AA@
0x180006C70: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180007C98: "NonlocalType" ??_C@_1BK@IJPNGFHF@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180007068: "no lock available" ??_C@_0BC@NJECKMKE@no?5lock?5available?$AA@
0x1800070D0: "operation canceled" ??_C@_0BD@MOLBPMEA@operation?5canceled?$AA@
0x180007B48: "Experimental" ??_C@_1BK@DFLICNLJ@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAr?$AAi?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180003FE7: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1800036CC: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(void) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@XZ
0x1800044F0: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x180008080: "\System32\CodeIntegrity\UpdateSi" ??_C@_1FG@OEMCKAGI@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?2?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAi@
0x1800017A0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Invoke_Delete
0x180006BA0: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x180006CF0: "__cdecl _imp_GetSystemWindowsDirectoryW" __imp_GetSystemWindowsDirectoryW
0x180007CE8: "Out" ??_C@_17NFNCFLGO@?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18000A0E0: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x180001CC0: "public: virtual bool __cdecl std::error_category::equivalent(int,class std::error_condition const & __ptr64)const __ptr64" ?equivalent@error_category@std@@UEBA_NHAEBVerror_condition@2@@Z
0x18000316C: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x180007200: "bad_address" ??_C@_0M@IJGMGFGP@bad_address?$AA@
0x180007E70: "Write" ??_C@_1M@GNJKCMMA@?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18000370C: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1800077E8: "result out of range" ??_C@_0BE@GOIPJJHG@result?5out?5of?5range?$AA@
0x1800071B0: "connection_refused" ??_C@_0BD@NGKCIFEP@connection_refused?$AA@
0x180001C70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::error_category::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eerror_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007308: "no_protocol_option" ??_C@_0BD@JHIHCGKP@no_protocol_option?$AA@
0x180001BD0: DllGetClassObject
0x1800074A0: "connection already in progress" ??_C@_0BP@KAIHPOGN@connection?5already?5in?5progress?$AA@
0x1800081A0: "EFI\Microsoft\Boot" ??_C@_1CG@PLNLJKPG@?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1800092D8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x1800079B0: "Bag" ??_C@_17JEDMPGED@?$AAB?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x1800059E0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Update_rtti
0x180006C20: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180006F70: "permission denied" ??_C@_0BC@CIJDGCDI@permission?5denied?$AA@
0x180001EF0: "public: virtual class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > __cdecl std::_System_error_category::message(int)const __ptr64" ?message@_System_error_category@std@@UEBA?AV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@2@H@Z
0x180007BE8: "MaxValue" ??_C@_1BC@KCONIAEJ@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180006E40: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x180006B68: "__cdecl _imp_CoImpersonateClient" __imp_CoImpersonateClient
0x1800093B4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l2-1-0
0x180007E18: "Units" ??_C@_1M@MJEBNLHK@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180001940: GetHelperDllFullPath
0x180007A68: "Correlatable" ??_C@_1BK@OJBCPINF@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180007428: "argument out of domain" ??_C@_0BH@CGIMPKIM@argument?5out?5of?5domain?$AA@
0x180007030: "no such file or directory" ??_C@_0BK@NDOCBPGE@no?5such?5file?5or?5directory?$AA@
0x180007B80: "Indication" ??_C@_1BG@FMEACBDF@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007488: "connection aborted" ??_C@_0BD@MGNDDEGM@connection?5aborted?$AA@
0x180007528: "file too large" ??_C@_0P@DNAJLBJK@file?5too?5large?$AA@
0x180007610: "no buffer space" ??_C@_0BA@PFFCAOFK@no?5buffer?5space?$AA@
0x180007F30: "4" ??_C@_13KBPCEPBF@?$AA4?$AA?$AA@
0x1800079F8: "BitValues" ??_C@_1BE@HJGFNHBG@?$AAB?$AAi?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180004189: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x1800076F8: "not connected" ??_C@_0O@GLMIBBEG@not?5connected?$AA@
0x180006E48: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x180007E60: "Weak" ??_C@_19PADJAIJK@?$AAW?$AAe?$AAa?$AAk?$AA?$AA@
0x1800072C0: "network_down" ??_C@_0N@FCPALPJK@network_down?$AA@
0x180007680: "no stream resources" ??_C@_0BE@MKFDAFMP@no?5stream?5resources?$AA@
0x180009404: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0
0x180007298: "message_size" ??_C@_0N@HPMLKHPL@message_size?$AA@
0x180006C08: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180004387: "__cdecl lock" _lock
0x18000A130: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x180007180: "bad_file_descriptor" ??_C@_0BE@DLHHIBGN@bad_file_descriptor?$AA@
0x180007A10: "ClassConstraint" ??_C@_1CA@GIBGNCJD@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180006E28: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosErrorNoTeb" __imp_RtlNtStatusToDosErrorNoTeb
0x18000A088: "public: static class std::_System_error_category std::_Error_objects<int>::_System_object" ?_System_object@?$_Error_objects@H@std@@2V_System_error_category@2@A
0x1800040CC: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x180007C00: "MethodConstraint" ??_C@_1CC@EDLMECMM@?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180006BC0: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x180006F58: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x180001140: MI_Main
0x180004128: memcpy
0x18000385C: "void __cdecl std::_Xout_of_range(char const * __ptr64)" ?_Xout_of_range@std@@YAXPEBD@Z
0x180007228: "operation_in_progress" ??_C@_0BG@DJGBJIIK@operation_in_progress?$AA@
0x18000A080: "public: static class std::_Generic_error_category std::_Error_objects<int>::_Generic_object" ?_Generic_object@?$_Error_objects@H@std@@2V_Generic_error_category@2@A
0x180006C30: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x180004440: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x180006E00: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x180006BD8: api-ms-win-core-file-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000436F: "__cdecl initterm" _initterm
0x180007098: "resource unavailable try again" ??_C@_0BP@LKNGHENJ@resource?5unavailable?5try?5again?$AA@
0x180001E20: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::_Iostream_error_category::name(void)const __ptr64" ?name@_Iostream_error_category@std@@UEBAPEBDXZ
0x1800075A8: "invalid seek" ??_C@_0N@OHAFKDEK@invalid?5seek?$AA@
0x1800036A4: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180007638: "no link" ??_C@_07PLECNNKG@no?5link?$AA@
0x180007B30: "Exception" ??_C@_1BE@BOIBNEDH@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007D68: "Required" ??_C@_1BC@KOHFMEOF@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180009364: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x18000A7B8: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x180006CC8: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x1800090E8: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x180006E80: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x180006B90: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180001C70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::error_category::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gerror_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180009110: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x1800076D8: "not a socket" ??_C@_0N@POEIPGGF@not?5a?5socket?$AA@
0x18000437B: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180007EB8: "MIReturn" ??_C@_1BC@NCFCPFNJ@?$AAM?$AAI?$AAR?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x180001F70: "public: virtual class std::error_condition __cdecl std::_System_error_category::default_error_condition(int)const __ptr64" ?default_error_condition@_System_error_category@std@@UEBA?AVerror_condition@2@H@Z
0x180006DE8: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x1800077C8: "resource deadlock would occur" ??_C@_0BO@BJBOMOEJ@resource?5deadlock?5would?5occur?$AA@
0x180004134: memmove
0x180006C00: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x180007F20: "Update" ??_C@_1O@PBKAOOPF@?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1800075C8: "message size" ??_C@_0N@IFLPBIOP@message?5size?$AA@
0x180001E30: "public: virtual class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > __cdecl std::_Iostream_error_category::message(int)const __ptr64" ?message@_Iostream_error_category@std@@UEBA?AV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@2@H@Z
0x180006BE8: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007F4C: "6" ??_C@_13LPLIHJO@?$AA6?$AA?$AA@
0x1800074C0: "connection refused" ??_C@_0BD@PJLIIJEL@connection?5refused?$AA@
0x1800043DC: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x1800013F0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Load
0x1800035CC: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x180001B90: DllCanUnloadNow
0x180007998: "Aggregation" ??_C@_1BI@NFJBHKJO@?$AAA?$AAg?$AAg?$AAr?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18000A778: "public: static class std::locale::id std::num_put<char,class std::back_insert_iterator<class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > > >::id" ?id@?$num_put@DV?$back_insert_iterator@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@std@@@std@@2V0locale@2@A
0x180002010: "long __cdecl GetSystemBootDir(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > * __ptr64)" ?GetSystemBootDir@@YAJPEAV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@@Z
0x180005A40: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Compare_rtti
0x180007D20: "PropertyConstraint" ??_C@_1CG@CAAENEPP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180009350: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0
0x18000A198: "public: static class std::locale::id std::num_put<wchar_t,class std::back_insert_iterator<class std::basic_string<wchar_t,struct std::char_traits<wchar_t>,class std::allocator<wchar_t> > > >::id" ?id@?$num_put@_WV?$back_insert_iterator@V?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@@std@@@std@@2V0locale@2@A
0x180004195: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x180006D30: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007478: "broken pipe" ??_C@_0M@KPHOFDBE@broken?5pipe?$AA@
0x180002E34: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::append(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?append@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x180007320: "not_connected" ??_C@_0O@GBCLHHD@not_connected?$AA@
0x180007388: "timed_out" ??_C@_09NCHNLHPG@timed_out?$AA@
0x180006D18: "__cdecl _imp_AccessCheck" __imp_AccessCheck
0x180007798: "protocol not supported" ??_C@_0BH@JPPPLHJB@protocol?5not?5supported?$AA@
0x180008058: "\\?\GLOBALROOT" ??_C@_1BO@NLDNEEHD@?$AA?2?$AA?2?$AA?$DP?$AA?2?$AAG?$AAL?$AAO?$AAB?$AAA?$AAL?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x180002FBC: "public: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::_Xran(void)const __ptr64" ?_Xran@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEBAXXZ
0x1800073E0: "address not available" ??_C@_0BG@DHPCNBJB@address?5not?5available?$AA@
0x180002FBC: "public: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::_Xran(void)const __ptr64" ?_Xran@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEBAXXZ
0x180006D88: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x180004088: atexit
0x180006F60: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x180009130: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x180007DB8: "SourceType" ??_C@_1BG@GPKPHOKD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800072A8: "filename_too_long" ??_C@_0BC@LEEIKBAL@filename_too_long?$AA@
0x180006FD8: "io error" ??_C@_08GLNPIFBN@io?5error?$AA@
0x180007AE8: "EmbeddedInstance" ??_C@_1CC@EEMBBGCL@?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180007EE0: "PS_UpdateAndCompareCIPolicy" ??_C@_1DI@LPCFODEJ@?$AAP?$AAS?$AA_?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAn?$AAd?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAC?$AAI?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180007778: "owner dead" ??_C@_0L@BLPOFLNJ@owner?5dead?$AA@
0x180006B98: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800040D8: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x1800038B8: "char const * __ptr64 __cdecl std::_Winerror_map(int)" ?_Winerror_map@std@@YAPEBDH@Z
0x180007100: "permission_denied" ??_C@_0BC@FNODOBAE@permission_denied?$AA@
0x180006C60: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18000439F: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x18000A798: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1800018D0: DllMain
0x180007160: "connection_already_in_progress" ??_C@_0BP@FOJJHMCC@connection_already_in_progress?$AA@
0x180001420: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Invoke_Compare
0x180006D70: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x180006D90: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x180006D60: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x180007F98: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000119C: CiWmiClientpIsCallerAdmin
0x180006CA8: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x180006C48: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x180003888: "char const * __ptr64 __cdecl std::_Syserror_map(int)" ?_Syserror_map@std@@YAPEBDH@Z
0x180006F88: "file exists" ??_C@_0M@MIDIAGJP@file?5exists?$AA@
0x180007580: "inappropriate io control operati" ??_C@_0CD@BNPLBMNA@inappropriate?5io?5control?5operati@
0x1800070E8: "too many files open" ??_C@_0BE@GHAFMPAH@too?5many?5files?5open?$AA@
0x180007E94: "2" ??_C@_13IEJJBAMJ@?$AA2?$AA?$AA@
0x180006B88: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x18000366C: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x180007D80: "Revision" ??_C@_1BC@BNNBDBAG@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180003808: "void __cdecl std::_Xbad_alloc(void)" ?_Xbad_alloc@std@@YAXXZ
0x180003784: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x1800072F8: "no_buffer_space" ??_C@_0BA@FDIJKJCL@no_buffer_space?$AA@
0x18000A160: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x1800043B8: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x180001C50: "public: virtual __cdecl std::error_category::~error_category(void) __ptr64" ??1error_category@std@@UEAA@XZ
0x1800074D8: "connection reset" ??_C@_0BB@IECNJNOI@connection?5reset?$AA@
0x180006DF8: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x180007640: "no message available" ??_C@_0BF@PBGGPKKE@no?5message?5available?$AA@
0x180001D00: "public: virtual bool __cdecl std::error_category::equivalent(class std::error_code const & __ptr64,int)const __ptr64" ?equivalent@error_category@std@@UEBA_NAEBVerror_code@2@H@Z
0x180007FC0: "Adapter_UnRegisterDLL" ??_C@_0BG@LLPNBHDF@Adapter_UnRegisterDLL?$AA@
0x180007E50: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007F38: "Delete" ??_C@_1O@JDLOHAN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180005010: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x180006C50: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180007DF8: "UMLPackagePath" ??_C@_1BO@BFKDNMLN@?$AAU?$AAM?$AAL?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800072D0: "network_reset" ??_C@_0O@EHNDLHIG@network_reset?$AA@
0x180008018: "unknown error" ??_C@_0O@BFJCFAAK@unknown?5error?$AA@
0x180006DD0: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x180007B74: "In" ??_C@_15LNJDIFMI@?$AAI?$AAn?$AA?$AA@
0x180007910: CIWMI_ADMIN_SDDL
0x180006CC0: api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180006B70: "__cdecl _imp_CoRevertToSelf" __imp_CoRevertToSelf
0x180004260: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x1800040F0: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x180007828: "text file busy" ??_C@_0P@IPFDMIFL@text?5file?5busy?$AA@
0x180007ED0: "Compare" ??_C@_1BA@NIFMCONN@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1800081E0: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x180007450: "bad file descriptor" ??_C@_0BE@MPJPGCEO@bad?5file?5descriptor?$AA@
0x180009378: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x1800078BC: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x1800081C8: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x180006BF8: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x180006C28: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x180007748: "operation not supported" ??_C@_0BI@LNEGIFLN@operation?5not?5supported?$AA@
0x180007AC8: "DisplayName" ??_C@_1BI@EEKPCHLN@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180007E98: "cmdletOutput" ??_C@_1BK@KGMPKLFN@?$AAc?$AAm?$AAd?$AAl?$AAe?$AAt?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18000A090: "public: static class std::_Iostream_error_category std::_Error_objects<int>::_Iostream_object" ?_Iostream_object@?$_Error_objects@H@std@@2V_Iostream_error_category@2@A
0x1800076C8: "not a directory" ??_C@_0BA@DOCPFFJG@not?5a?5directory?$AA@
0x1800010D0: Load
0x180003B70: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x180001920: GetProviderClassID
0x180006D58: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x180001D30: "public: virtual class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > __cdecl std::_Generic_error_category::message(int)const __ptr64" ?message@_Generic_error_category@std@@UEBA?AV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@2@H@Z
0x1800060D0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_rtti
0x18000A790: "public: static class std::locale::id std::num_put<unsigned short,class std::back_insert_iterator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > > >::id" ?id@?$num_put@GV?$back_insert_iterator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@@std@@@std@@2V0locale@2@A
0x1800079E8: "BitMap" ??_C@_1O@NOMFGNEA@?$AAB?$AAi?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x180009060: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x1800040FC: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x180007E80: "FilePath" ??_C@_1BC@BFICMMEE@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800070B8: "cross device link" ??_C@_0BC@PPHBOELF@cross?5device?5link?$AA@
0x1800090C0: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x18000A7A8: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x180007510: "executable format error" ??_C@_0BI@BNCLIGPB@executable?5format?5error?$AA@
0x180004393: "__cdecl unlock" _unlock
0x180006D08: "__cdecl _imp_Wow64DisableWow64FsRedirection" __imp_Wow64DisableWow64FsRedirection
0x1800078E8: "ATPSiPolicy.p7b" ??_C@_1CA@IJNICIBC@?$AAA?$AAT?$AAP?$AAS?$AAi?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?4?$AAp?$AA7?$AAb?$AA?$AA@
0x180006E38: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180006DD8: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x180004140: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180006C78: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x180007708: "not supported" ??_C@_0O@NHEDABJP@not?5supported?$AA@
0x1800074F0: "destination address required" ??_C@_0BN@KDMIFEIP@destination?5address?5required?$AA@
0x180006FC0: "device or resource busy" ??_C@_0BI@NGCEHDD@device?5or?5resource?5busy?$AA@
0x180005B70: "const std::error_category::`vftable'" ??_7error_category@std@@6B@
0x180007BD0: "Max" ??_C@_17EFGGKDCG@?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x180006E10: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x180007340: "operation_not_supported" ??_C@_0BI@ICEIDKLJ@operation_not_supported?$AA@
0x180006CF8: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180006E70: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x180007140: "address_family_not_supported" ??_C@_0BN@LCBDHODA@address_family_not_supported?$AA@
0x180006CE8: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x180001DEC: "public: virtual __cdecl std::_Generic_error_category::~_Generic_error_category(void) __ptr64" ??1_Generic_error_category@std@@UEAA@XZ
0x180006DB8: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x180006D20: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800015B0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Invoke_Update
0x18000230C: "unsigned long __cdecl GetSystemCIPolicyPath(unsigned short * __ptr64,unsigned int,enum _SI_POLICY_PATH_TYPE)" ?GetSystemCIPolicyPath@@YAKPEAGIW4_SI_POLICY_PATH_TYPE@@@Z
0x180002F5C: "public: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAAX_N_K@Z
0x180003790: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180009098: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x180007FD8: "Adapter_DllCanUnloadNow" ??_C@_0BI@DJDMNBNH@Adapter_DllCanUnloadNow?$AA@
0x180001110: Unload
0x180009300: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x180007968: "Abstract" ??_C@_1BC@EGFIMNHN@?$AAA?$AAb?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180007A88: "Counter" ??_C@_1BA@MGJGGMO@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180003830: "void __cdecl std::_Xlength_error(char const * __ptr64)" ?_Xlength_error@std@@YAXPEBD@Z
0x18000A7C0: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x180006DF0: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180007CB8: "NullValue" ??_C@_1BE@PEMDIEPC@?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180002DC4: "public: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAAX_N_K@Z
0x180007000: "invalid argument" ??_C@_0BB@FCMFBGOM@invalid?5argument?$AA@
0x180001B40: DllUnregisterServer
0x180006DE0: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x1800040A5: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800059D0: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1800092EC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x18000A788: "public: static class std::locale::id std::numpunct<unsigned short>::id" ?id@?$numpunct@G@std@@2V0locale@2@A
0x180003E10: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x18000A738: g_hHelper
0x180006E68: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x180007CF0: "Override" ??_C@_1BC@DKGLGECA@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800093A0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x180006C80: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007C30: "MinLen" ??_C@_1O@FPCAKKLD@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180006C38: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x180002AF8: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::append(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?append@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAAAEAV12@PEBG@Z
0x180007D58: "Read" ??_C@_19EOHDNDII@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x180007A98: "Deprecated" ??_C@_1BG@PJOJINMN@?$AAD?$AAe?$AAp?$AAr?$AAe?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180009178: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x1800034BC: "public: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAAX_K0@Z
0x180007668: "no protocol option" ??_C@_0BD@EAMBFIDF@no?5protocol?5option?$AA@
0x18000411C: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x180001DB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_Generic_error_category::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G_Generic_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800077B0: "read only file system" ??_C@_0BG@EICBIHDP@read?5only?5file?5system?$AA@
0x180001280: GetTargetPolicyBuff
0x180006CE0: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x180007908: "MI" ??_C@_15BLOHFAFJ@?$AAM?$AAI?$AA?$AA@
0x180002D8C: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAA@XZ
0x180007BB0: "MappingStrings" ??_C@_1BO@IMIONAEF@?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18000A098: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x180008130: "\System32\CodeIntegrity\SiPolicy" ??_C@_1EK@JPPMJBJC@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?2?$AAS?$AAi?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy@
0x180007D98: "Schema" ??_C@_1O@EHCJLADP@?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x180005BA0: "const std::_Generic_error_category::`vftable'" ??_7_Generic_error_category@std@@6B@
0x180006C18: "__cdecl _imp_LocalAlloc" __imp_LocalAlloc
0x180002C68: "public: __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::~basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(void) __ptr64" ??1?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAA@XZ
0x180006BF0: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x180007818: "stream timeout" ??_C@_0P@DIIFGFCG@stream?5timeout?$AA@
0x180003278: "public: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAAX_K0@Z
0x180007A30: "ClassVersion" ??_C@_1BK@LIKFAADP@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007F80: "wmitomi.dll" ??_C@_1BI@FNKABONH@?$AAw?$AAm?$AAi?$AAt?$AAo?$AAm?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180001EA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_System_error_category::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E_System_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007B10: "EmbeddedObject" ??_C@_1BO@GDNHKODO@?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180004140: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180007718: "operation in progress" ??_C@_0BG@KDKHOPCO@operation?5in?5progress?$AA@
0x180007D48: "PUnit" ??_C@_1M@OJKLPFEA@?$AAP?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180007440: "bad address" ??_C@_0M@KGHGGJGL@bad?5address?$AA@
0x1800021B4: "long __cdecl FormCompleteFilePath(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > * __ptr64)" ?FormCompleteFilePath@@YAJAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@PEBG1PEAV12@@Z
0x180003734: "public: __cdecl std::length_error::length_error(char const * __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@PEBD@Z
0x180009150: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x18000A780: "public: static class std::locale::id std::numpunct<char>::id" ?id@?$numpunct@D@std@@2V0locale@2@A
0x180006CB0: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007550: "identifier removed" ??_C@_0BD@JPHBMONG@identifier?5removed?$AA@
0x180007268: "already_connected" ??_C@_0BC@FIFLCHLO@already_connected?$AA@
0x180006BD0: "__cdecl _imp_CopyFileExW" __imp_CopyFileExW
0x1800093DC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x180006C90: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180008038: "iostream stream error" ??_C@_0BG@PADBLCHM@iostream?5stream?5error?$AA@
0x180006E88: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x180006E08: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x1800075D8: "network down" ??_C@_0N@KIIEAAIO@network?5down?$AA@
0x180006A60: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x18000A108: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x180007E28: "ValueMap" ??_C@_1BC@KCJPDANC@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAM?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x180006D68: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180003790: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180002FD4: "public: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::_Xlen(void)const __ptr64" ?_Xlen@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEBAXXZ
0x180007F48: "5" ??_C@_13BJEOCIHA@?$AA5?$AA?$AA@
0x1800072E0: "network_unreachable" ??_C@_0BE@JFNJIDNF@network_unreachable?$AA@
0x180002FD4: "public: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::_Xlen(void)const __ptr64" ?_Xlen@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEBAXXZ
0x1800078C0: "UpdateSiPolicy.p7b" ??_C@_1CG@KFPJDIDF@?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAi?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?4?$AAp?$AA7?$AAb?$AA?$AA@
0x180007C40: "MinValue" ??_C@_1BC@EPIOGINM@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180006FE8: "directory not empty" ??_C@_0BE@JIDOCPHM@directory?5not?5empty?$AA@
0x180006DB0: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x180004110: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x180007C28: "Min" ??_C@_17NMEHCJAI@?$AAM?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180006D00: "__cdecl _imp_Wow64RevertWow64FsRedirection" __imp_Wow64RevertWow64FsRedirection
0x180006C40: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x180002CA0: "public: __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAA@PEBG@Z
0x1800091B8: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x18000370C: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180007E40: "Values" ??_C@_1O@EMKCMMOF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180006CA0: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x180006C88: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x180001D20: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::_Generic_error_category::name(void)const __ptr64" ?name@_Generic_error_category@std@@UEBAPEBDXZ
0x1800071C8: "connection_reset" ??_C@_0BB@JOANDNCK@connection_reset?$AA@
0x180008050: "system" ??_C@_06FHFOAHML@system?$AA@
0x180005010: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x180007BA8: "Key" ??_C@_17KACEIPNC@?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x180006DC0: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x180007118: "address_in_use" ??_C@_0P@LNDJPBFK@address_in_use?$AA@
0x180005000: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x180001DB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_Generic_error_category::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E_Generic_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007DD0: "Static" ??_C@_1O@ECDFCEKO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x180006C98: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1800040C0: "__cdecl purecall" _purecall
0x180007C80: "Nonlocal" ??_C@_1BC@CKCBCPCH@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000A000: schemaDecl
0x180004180: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x1800044C5: memcmp
0x180006CD8: "__cdecl _imp_GetSystemDirectoryW" __imp_GetSystemDirectoryW
0x180007658: "no message" ??_C@_0L@EDOLMPAK@no?5message?$AA@
0x180001EA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_System_error_category::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G_System_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007468: "bad message" ??_C@_0M@PMMIEFCP@bad?5message?$AA@
0x180003784: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x180001110: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Unload
0x180007898: "value too large" ??_C@_0BA@KGKGOOJA@value?5too?5large?$AA@
0x180006FA8: "filename too long" ??_C@_0BC@EJHOMAAK@filename?5too?5long?$AA@
0x180007358: "protocol_not_supported" ??_C@_0BH@KAPBAIJF@protocol_not_supported?$AA@
0x18000933C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007FA8: "Adapter_RegisterDLL" ??_C@_0BE@PDLIGLLB@Adapter_RegisterDLL?$AA@
0x1800071E0: "destination_address_required" ??_C@_0BN@JLJNLKLK@destination_address_required?$AA@
0x1800075B8: "is a directory" ??_C@_0P@FLLDBIDK@is?5a?5directory?$AA@
0x1800033A4: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x1800075F8: "network unreachable" ??_C@_0BE@IFNCKGE@network?5unreachable?$AA@
0x180007280: "too_many_files_open" ??_C@_0BE@GJJJJDDA@too_many_files_open?$AA@
0x180006D10: api-ms-win-core-wow64-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800073B0: "address family not supported" ??_C@_0BN@LKKBCCDB@address?5family?5not?5supported?$AA@
0x180006D28: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x1800073D0: "address in use" ??_C@_0P@LDMLAFHI@address?5in?5use?$AA@
0x180006E30: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x180006D48: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x18000A0C0: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x180007210: "host_unreachable" ??_C@_0BB@KKNHPPIN@host_unreachable?$AA@
0x180009198: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x18000938C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-0
0x180007DE0: "Terminal" ??_C@_1BC@KDENIICE@?$AAT?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180007730: "operation not permitted" ??_C@_0BI@OHIEJAAB@operation?5not?5permitted?$AA@
0x1800076B8: "no such process" ??_C@_0BA@ENLPPKBN@no?5such?5process?$AA@
0x180007DA8: "Source" ??_C@_1O@FDGFDJPD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180006D98: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x18000A168: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x180007788: "protocol error" ??_C@_0P@FNPOCJBE@protocol?5error?$AA@
0x180007800: "state not recoverable" ??_C@_0BG@MPLKFPAE@state?5not?5recoverable?$AA@
0x180006BE0: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x180006C10: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x180007080: "not enough memory" ??_C@_0BC@ENOOLCNF@not?5enough?5memory?$AA@
0x180007240: "interrupted" ??_C@_0M@EGEKIIMP@interrupted?$AA@
0x180009328: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x180007620: "no child process" ??_C@_0BB@IEPBLJHK@no?5child?5process?$AA@
0x180006B78: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800079B8: "ArrayType" ??_C@_1BE@JIMEOFNA@?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180007838: "timed out" ??_C@_09KJPPMAOI@timed?5out?$AA@
0x1800075E8: "network reset" ??_C@_0O@FNPDBHEE@network?5reset?$AA@
0x180001FB8: "enum _FIRMWARE_TYPE __cdecl GetSystemFirmwareType(void)" ?GetSystemFirmwareType@@YA?AW4_FIRMWARE_TYPE@@XZ
0x18000A7B0: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x180007410: "argument list too long" ??_C@_0BH@CAKOHOMI@argument?5list?5too?5long?$AA@
0x180001EA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_Iostream_error_category::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E_Iostream_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180006D38: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x1800076E8: "not a stream" ??_C@_0N@LGAPMMPI@not?5a?5stream?$AA@
0x180006B80: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180006C58: "__cdecl _imp_GetCurrentThread" __imp_GetCurrentThread
0x180006F98: "no such device" ??_C@_0P@FDINDDOK@no?5such?5device?$AA@
0x180007B68: "Gauge" ??_C@_1M@DENKPIG@?$AAG?$AAa?$AAu?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180004294: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x18000A730: g_hModule
0x180006E20: "__cdecl _imp_NtQuerySystemInformation" __imp_NtQuerySystemInformation
0x180007980: "Aggregate" ??_C@_1BE@GKCJNDNO@?$AAA?$AAg?$AAg?$AAr?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1800040E4: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180007018: "no space on device" ??_C@_0BD@IJDJKDEA@no?5space?5on?5device?$AA@
0x1800092C4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x1800028BC: DeleteSystemCIPolicy
0x180006D40: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x1800078A8: "wrong protocol type" ??_C@_0BE@MIEJDDNH@wrong?5protocol?5type?$AA@
0x180007CD0: "Octetstring" ??_C@_1BI@HDECFNBP@?$AAO?$AAc?$AAt?$AAe?$AAt?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180005010: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x180002570: UpdateSystemCIPolicy
0x1800037D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180008028: "iostream" ??_C@_08LLGCOLLL@iostream?$AA@
0x180001CA0: "public: virtual class std::error_condition __cdecl std::error_category::default_error_condition(int)const __ptr64" ?default_error_condition@error_category@std@@UEBA?AVerror_condition@2@H@Z
0x18000A180: g_providerClassID
0x180006DA0: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x180006D78: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x180008180: "SiPolicy.p7b" ??_C@_1BK@FEAPKNHI@?$AAS?$AAi?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?4?$AAp?$AA7?$AAb?$AA?$AA@
0x180006BA8: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x1800023A8: CompareToSystemCIPolicy
0x18000A1A0: "public: static class std::locale::id std::numpunct<wchar_t>::id" ?id@?$numpunct@_W@std@@2V0locale@2@A
0x180006BB0: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x180007C58: "ModelCorrespondence" ??_C@_1CI@PHACFOKC@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAl?$AAC?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAd?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180003E70: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x180007B98: "IsPUnit" ??_C@_1BA@BLMOBGMA@?$AAI?$AAs?$AAP?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180003FF4: "__cdecl onexit" _onexit
0x180007698: "no such device or address" ??_C@_0BK@IMCPHCBI@no?5such?5device?5or?5address?$AA@
0x18000A7A0: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x180007FF0: "Adapter_DllGetClassObject" ??_C@_0BK@JGBOCOLI@Adapter_DllGetClassObject?$AA@
0x180007250: "invalid_argument" ??_C@_0BB@FFIHMIPJ@invalid_argument?$AA@
0x180001EE0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::_System_error_category::name(void)const __ptr64" ?name@_System_error_category@std@@UEBAPEBDXZ
0x180007F18: "3" ??_C@_13DMCFHHKM@?$AA3?$AA?$AA@
0x180007128: "address_not_available" ??_C@_0BG@IPMGOJF@address_not_available?$AA@
0x180005AA0: PS_UpdateAndCompareCIPolicy_Delete__rtti
0x180007D08: "Propagated" ??_C@_1BG@EIOLDAEN@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAa?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180008010: "generic" ??_C@_07DCLBNMLN@generic?$AA@
0x180002FEC: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >::assign(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> > const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x180006D80: "__cdecl _imp_??3@YAXPEAX@Z" __imp_??3@YAXPEAX@Z
0x180006C68: "__cdecl _imp_OpenThreadToken" __imp_OpenThreadToken
0x1800079D0: "Association" ??_C@_1BI@MLOOEMDE@?$AAA?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAi?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180001AF0: DllRegisterServer
0x180007BD8: "MaxLen" ??_C@_1O@HDJMCNOC@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180006E18: "__cdecl _imp_NtSetSystemInformation" __imp_NtSetSystemInformation
0x180001EA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::_Iostream_error_category::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G_Iostream_error_category@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180009080: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x180005BD0: "const std::_Iostream_error_category::`vftable'" ??_7_Iostream_error_category@std@@6B@
0x180007AE0: "DN" ??_C@_15KBDPDJCI@?$AAD?$AAN?$AA?$AA@
0x180007398: "operation_would_block" ??_C@_0BG@GDGHKFDH@operation_would_block?$AA@
0x1800093F0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x180007370: "wrong_protocol_type" ??_C@_0BE@GAOJJFPC@wrong_protocol_type?$AA@
0x180006DC8: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x1800019F8: GetFunctionPointer
0x180004200: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x180006CD0: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000370C: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180007878: "too many symbolic link levels" ??_C@_0BO@EFGOJEF@too?5many?5symbolic?5link?5levels?$AA@
0x1800093C8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x180007330: "not_a_socket" ??_C@_0N@IMHKKLEM@not_a_socket?$AA@
0x1800044D1: memset
0x18000942C: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x180006BB8: "__cdecl _imp_ReadFile" __imp_ReadFile
0x180006CB8: "__cdecl _imp_PathFindFileNameW" __imp_PathFindFileNameW

[JEB Decompiler by PNF Software]