Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\certreq.exe Base=0x140000000 SHA-256=4065FB5985ADBBC7EBAF8A366B231C92F951EEBF5C65B95483D7E6167788AEE6
PDB: certreq.pdb GUID={C8D3AA9C-AD62-1ECA-6D2C75490BB3B53F} Age=1

4091 located named symbols:
0x140062450: "POST" ??_C@_19JLKJCDCM@?$AAP?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140034440: "long __cdecl myVerifyObjIdA(char const * __ptr64)" ?myVerifyObjIdA@@YAJPEBD@Z
0x140058F10: "__cdecl _imp_CertEnumCertificatesInStore" __imp_CertEnumCertificatesInStore
0x1400820D8: "__cdecl _imp_WinHttpQueryHeaders" __imp_WinHttpQueryHeaders
0x1400642C0: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And2Key" ??_C@_1FE@CIJOFGEH@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA2?$AAK?$AAe?$AAy@
0x14002AC00: "void __cdecl myCryptAlloc_LocalFree(void * __ptr64)" ?myCryptAlloc_LocalFree@@YAXPEAX@Z
0x14006FA98: "ro-RO" ??_C@_1M@IMPFOPBG@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAR?$AAO?$AA?$AA@
0x14006C160: "%s: Will try to find the OID: '%" ??_C@_1GI@MGBMINBB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?3?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF@
0x14007CA28: "char * LUI_txt_pm" ?LUI_txt_pm@@3PADA
0x140067B28: "LDAP_AFFECTS_MULTIPLE_DSAS" ??_C@_0BL@HOLMEEAE@LDAP_AFFECTS_MULTIPLE_DSAS?$AA@
0x140062D30: "sha256RSA" ??_C@_1BE@OKJMIKAC@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA2?$AA5?$AA6?$AAR?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x140059A78: "__cdecl _imp__wgetenv" __imp__wgetenv
0x140061888: "Unique Name" ??_C@_1BI@EJLGBNL@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAq?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14005A258: "CertReq Application" ??_C@_1CI@LDJELBGB@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AA?5?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14005FA58: "CACerts" ??_C@_1BA@LPDLJMFJ@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140068EC8: "designedToMeet" ??_C@_1BO@OHBEHCHB@?$AAd?$AAe?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAd?$AAT?$AAo?$AAM?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1400594A8: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x1400591E0: "__cdecl _imp_SetupGetStringFieldW" __imp_SetupGetStringFieldW
0x140059260: "__cdecl _imp_RegisterClassW" __imp_RegisterClassW
0x140048FCC: "long __cdecl StringCat(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?StringCat@@YAJPEBG0PEAPEAG@Z
0x140068B58: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x14005E890: "EnrollUIDeferredEnrollmentRequir" ??_C@_1EG@NCKGIBL@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAU?$AAI?$AAD?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAr?$AAe?$AAd?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr@
0x140069638: CLSID_CObjectIds
0x140082058: "__cdecl _imp_VaultOpenVault" __imp_VaultOpenVault
0x140052984: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x14006F500: "da" ??_C@_15FOMCIDHG@?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x140002F38: "void __cdecl crFreeAttributes(unsigned long,struct _CRYPT_ATTRIBUTES * __ptr64)" ?crFreeAttributes@@YAXKPEAU_CRYPT_ATTRIBUTES@@@Z
0x1400478F4: "public: long __cdecl CCredManager::GetCredFromVault(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags) __ptr64" ?GetCredFromVault@CCredManager@@QEAAJPEAUHWND__@@PEBGW4X509EnrollmentAuthFlags@@@Z
0x14006F240: "sr-Cyrl-CS" ??_C@_1BG@FMELBIOE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140059758: "__cdecl _imp_ImpersonateLoggedOnUser" __imp_ImpersonateLoggedOnUser
0x1400676E0: "LDAP_PROTOCOL_ERROR" ??_C@_0BE@BDDDKFCK@LDAP_PROTOCOL_ERROR?$AA@
0x14003517C: "long __cdecl myCertStrToName(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?myCertStrToName@@YAJKPEBGKPEAXPEAPEAEPEAKPEAPEBG@Z
0x14006F838: "ba" ??_C@_15IIJLGAGL@?$AAb?$AAa?$AA?$AA@
0x14006B370: "%s: Cannot read any accounts our" ??_C@_1IG@BKEPDDPA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAr@
0x14006FB98: "tg-Cyrl-TJ" ??_C@_1BG@MBBMHHKI@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAT?$AAJ?$AA?$AA@
0x140059438: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14005BBD0: " _continue_ = "URL=http://osc" ??_C@_1HC@PFOMCKBI@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAo?$AAs?$AAc@
0x140061120: "r" ??_C@_13BPINEIPE@?$AAr?$AA?$AA@
0x140030DBC: "long __cdecl cpIPAddressToWsz(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?cpIPAddressToWsz@@YAJPEBEKPEAPEAG@Z
0x14005A5D0: "RenewOnBehalfOf" ??_C@_1CA@CMNMBNCE@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AAO?$AAn?$AAB?$AAe?$AAh?$AAa?$AAl?$AAf?$AAO?$AAf?$AA?$AA@
0x140032664: "long __cdecl ndesExtractBoldToken(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ndesExtractBoldToken@@YAJPEBGKPEAPEAG@Z
0x14005F4B8: "RenewalCert" ??_C@_1BI@LBADKFJG@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AAa?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14001E1BC: PkiZeroAlloc
0x140065680: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.35" ??_C@_0BI@FGKKDCMJ@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?435?$AA@
0x1400187F4: "void __cdecl CertReqErrorDisplay(long)" ?CertReqErrorDisplay@@YAXJ@Z
0x14005FAE8: "NotAfter | ValidityPeriod" ??_C@_1DE@CLODOGNP@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAA?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAi?$AAt?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAi?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x140060470: "uSAGE" ??_C@_1M@DBEAKCJH@?$AAu?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140070A20: "es-419" ??_C@_1O@IMMPICLM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AA4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x140059870: "__cdecl _imp_?DbgLogStringInit2@@YA?AW4LogPriority@@P6AXPEBD@ZW41@@Z" __imp_?DbgLogStringInit2@@YA?AW4LogPriority@@P6AXPEBD@ZW41@@Z
0x140007428: "long __cdecl crGetPolicyServer(void)" ?crGetPolicyServer@@YAJXZ
0x140061DC0: "GetIssuedCertificate2" ??_C@_1CM@CPMIDDMD@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA2?$AA?$AA@
0x14004936C: "long __cdecl CopyStringSafeW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CopyStringSafeW@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x14002AC78: "void __cdecl myFree(void * __ptr64,enum CERTLIB_ALLOCATOR)" ?myFree@@YAXPEAXW4CERTLIB_ALLOCATOR@@@Z
0x1400820B8: "__cdecl _imp_WinHttpSendRequest" __imp_WinHttpSendRequest
0x140046694: "private: unsigned long __cdecl ProxyResolver::GetProxyForAutoSettingsEx(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GetProxyForAutoSettingsEx@ProxyResolver@@AEAAKPEAXPEBG1@Z
0x14006C6B0: "%s: FindExtensionByOid: pcszOid " ??_C@_1FC@GEGMKIKN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAB?$AAy?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AAp?$AAc?$AAs?$AAz?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?5@
0x14006F978: "de-DE" ??_C@_1M@MCMADGCB@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140061198: "1.3.6.1.4.1.311.60.1.1" ??_C@_0BH@BCNNLKJB@1?43?46?41?44?41?4311?460?41?41?$AA@
0x14005DAC8: "CERT_NAME_STR_DS_ESCAPED" ??_C@_1DC@DBAPJPLE@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAD?$AAS?$AA_?$AAE?$AAS?$AAC?$AAA?$AAP?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14005DEB8: "X500NameFlags" ??_C@_1BM@DEIIKJCK@?$AAX?$AA5?$AA0?$AA0?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140052EC0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x140005BD0: "void __cdecl crReportNDESError(long,unsigned short * __ptr64)" ?crReportNDESError@@YAXJPEAG@Z
0x140060BE0: "__cdecl GUID_728ab33f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab33f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140058F40: "__cdecl _imp_CryptMsgGetParam" __imp_CryptMsgGetParam
0x14006D1F0: "RegCreateKeyExW" ??_C@_1CA@DDPBCKNC@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?$AA@
0x1400524A4: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x140069C10: "%s: No device cert or workplace " ??_C@_1FO@LLACDMPJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5@
0x140060C88: "__cdecl GUID_728ab30f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab30f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140075420: COMDLG32_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140069408: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.84" ??_C@_0BJ@FMBHJOJI@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?484?$AA@
0x14001F75C: "long __cdecl myMakeExprDate(double * __ptr64,long,enum ENUM_PERIOD)" ?myMakeExprDate@@YAJPEANJW4ENUM_PERIOD@@@Z
0x140075810: COMDLG32_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14006F620: "vi" ??_C@_15NFGIAIAJ@?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x1400533DC: "__cdecl _imp_load_WinHttpCloseHandle" __imp_load_WinHttpCloseHandle
0x14006F1B8: "PL" ??_C@_15JDHBLBCO@?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x1400428B0: "long __cdecl EncodeSubjectDirectoryAttributesFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeSubjectDirectoryAttributesFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140048348: LsaSetMachineCertificate
0x140068868: "%.*ws" ??_C@_05PNIOEAAG@?$CF?4?$CKws?$AA@
0x1400629C8: "1.3.6.1.5.5.7.7.15" ??_C@_0BD@BJMFGHFJ@1?43?46?41?45?45?47?47?415?$AA@
0x140082018: COMDLG32_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140061C80: "PropType" ??_C@_1BC@KODFJGOC@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140059788: "__cdecl _imp_AllocateAndInitializeSid" __imp_AllocateAndInitializeSid
0x14006F738: "as" ??_C@_15PEBPINNB@?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B574: "public: static long __cdecl Logger::WriteRegistryFailureEventEx(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?WriteRegistryFailureEventEx@Logger@@SAJKPEBG0ZZ
0x14005A400: "config" ??_C@_1O@NEJONDGE@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14006F3F8: ".\%s.mui" ??_C@_1BC@KOFMGGOE@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x140001584: "long __cdecl EnumObjectIds(struct IObjectIds * __ptr64,long (__cdecl*)(struct IObjectId * __ptr64,long,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?EnumObjectIds@@YAJPEAUIObjectIds@@P6AJPEAUIObjectId@@JPEAX@Z2@Z
0x14000D288: "long __cdecl Extensions_AddRange(struct IX509Extensions * __ptr64,struct IX509Extensions * __ptr64)" ?Extensions_AddRange@@YAJPEAUIX509Extensions@@0@Z
0x140059CC0: "__cdecl _imp_StringFromCLSID" __imp_StringFromCLSID
0x14007D0F8: "__cdecl _hmod__certenroll_dll" __hmod__certenroll_dll
0x14002AED4: "long __cdecl MultiByteIntegerToBstr(unsigned long,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?MultiByteIntegerToBstr@@YAJKKPEBEPEAPEAG@Z
0x1400013B0: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x14006F200: "EU" ??_C@_15ONHLDKBD@?$AAE?$AAU?$AA?$AA@
0x140067418: "XENROLL_PASS_THRU_PROP_ID" ??_C@_1DE@DECLNBCL@?$AAX?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAU?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400715B0: "__stdcall _real" __real@45610000
0x140051490: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x140065CA0: "CERT_IE30_RESERVED_PROP_ID" ??_C@_1DG@MFLGCNFE@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAE?$AA3?$AA0?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400513AC: MyAllocUnicode
0x140059AF0: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x14005F3C0: "EndorsementKey" ??_C@_1BO@LJOPICIN@?$AAE?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AAs?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140064E18: "szOID_DEVICE_REG_DOMAIN_OBJECT" ??_C@_1DO@EBCLPLHK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x14005BDA0: " _continue_ = "UPN=User@domai" ??_C@_1FA@KMCIJOOC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAd?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi@
0x14005E330: "FR_PROP_STATUS" ??_C@_1BO@DGANCKFI@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140075994: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x140069448: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.87" ??_C@_0BJ@HHDKMNFL@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?487?$AA@
0x140064630: "szOID_EV_RDN_STATE_OR_PROVINCE" ??_C@_1DO@CLMCLJBG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAV?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAO?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AAI?$AAN?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140038C6C: "bool __cdecl PolicyStringMatch(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?PolicyStringMatch@@YA_NPEBG0@Z
0x14005F1C0: "VendorID" ??_C@_1BC@NPAECANO@?$AAV?$AAe?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140070B58: "pa-Arab" ??_C@_1BA@JGOEKKPO@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x14007D235: "bool g_fAdminForceMachine" ?g_fAdminForceMachine@@3_NA
0x140062E60: "specifiedECDSA" ??_C@_1BO@CDLGMCFG@?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14005EF58: "2.5.29.35" ??_C@_09EJJNLOEG@2?45?429?435?$AA@
0x140059BE8: "__cdecl _imp_gmtime" __imp_gmtime
0x1400612E8: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x14007D344: "int g_fLogClosed" ?g_fLogClosed@@3HA
0x140050D20: "int __cdecl CompareLangIDs(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangIDs@@YAHPEBX0@Z
0x140067D50: "certca.dll" ??_C@_1BG@KHKCOCCB@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAc?$AAa?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400688EC: "wt" ??_C@_15LMEHFEOO@?$AAw?$AAt?$AA?$AA@
0x140068AE0: "sShortDate" ??_C@_0L@MBDEGJFF@sShortDate?$AA@
0x140052EB0: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x14006FB38: "uk-UA" ??_C@_1M@MFMOBGI@?$AAu?$AAk?$AA?9?$AAU?$AAA?$AA?$AA@
0x1400237C4: "long __cdecl infFindNextKey(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _INFCONTEXT * __ptr64)" ?infFindNextKey@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAU_INFCONTEXT@@@Z
0x140063A80: "1.3.6.1.4.1.311.21.28" ??_C@_0BG@IDKCKBEL@1?43?46?41?44?41?4311?421?428?$AA@
0x14005FA38: "CAThumbprint" ??_C@_1BK@PDHLMPHI@?$AAC?$AAA?$AAT?$AAh?$AAu?$AAm?$AAb?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140001674: "unsigned long __cdecl crStrlen(unsigned short const * __ptr64)" ?crStrlen@@YAKPEBG@Z
0x140034188: "long __cdecl myNCFreeBuffer(void * __ptr64)" ?myNCFreeBuffer@@YAJPEAX@Z
0x14004FA08: "public: void __cdecl NgcStatusStorage::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@NgcStatusStorage@@QEAAXXZ
0x140060598: "-user | -machine" ??_C@_1CC@CLBIOFB@?$AA?9?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14006EB88: "OpenRootKey" ??_C@_1BI@ICJEGKDK@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14005F3E0: "EndorsementKeyProperty" ??_C@_1CO@KHNOABFL@?$AAE?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AAs?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x140060088: "ProcessResponse2 = %ums " ??_C@_1DC@LNDECKBP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAR?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AA2?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000B2D4: "long __cdecl crPickSignerCert(bool,bool,unsigned short const * __ptr64,enum crEnrollContext * __ptr64,struct IX509CertificateTemplate * __ptr64 * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?crPickSignerCert@@YAJ_N0PEBGPEAW4crEnrollContext@@PEAPEAUIX509CertificateTemplate@@PEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140062408: "%wsoperation=%ws" ??_C@_1CC@BGMHFONH@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1400682B8: "ExitModules" ??_C@_1BI@LFGCAFEI@?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14005F568: "Subject" ??_C@_1BA@GMIDJHNK@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x1400611C8: "SystemRoot" ??_C@_1BG@FIGGICF@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140029590: "long __cdecl myEncodeSignedContentEx(unsigned __int64,unsigned long,struct _CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeSignedContentEx@@YAJ_KKPEAU_CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER@@PEAEKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14007C6D0: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x14005A428: "v" ??_C@_13JAOPNPKD@?$AAv?$AA?$AA@
0x140070520: "mn-Mong-MN" ??_C@_1BG@NKIHIMCC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x14005F5A0: "AttestPrivateKey" ??_C@_1CC@BIEKBLFF@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14005D708: "CERT_OID_NAME_STR" ??_C@_1CE@EPNOGMPM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14006F208: "IS" ??_C@_15LPNCKFLE@?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x1400674F8: "cryptui.dll" ??_C@_1BI@DMNJOGOO@?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAu?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14006F040: "%s: Cannot open NGC key registry" ??_C@_1II@LFBPOICB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAN?$AAG?$AAC?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy@
0x140059070: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x1400599D0: "__cdecl _imp__stricmp" __imp__stricmp
0x1400535C4: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x1400678E8: "LDAP_INVALID_SYNTAX" ??_C@_0BE@PHFCKAAD@LDAP_INVALID_SYNTAX?$AA@
0x1400652E0: "szOID_KMOD_IMAGE_SHA256" ??_C@_1DA@CPKFFGCF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA?$AA@
0x140062CF0: "mgf1" ??_C@_19HEHIMCGI@?$AAm?$AAg?$AAf?$AA1?$AA?$AA@
0x140059B38: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x1400479E0: "public: long __cdecl CCredManager::SaveCredToVault(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SaveCredToVault@CCredManager@@QEAAJPEAUHWND__@@PEBG@Z
0x1400678A8: "LDAP_CONSTRAINT_VIOLATION" ??_C@_0BK@OAAAOBNE@LDAP_CONSTRAINT_VIOLATION?$AA@
0x140068160: "CAPropWebServers" ??_C@_1CC@BGGBOJKA@?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAW?$AAe?$AAb?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140070430: "ne-IN" ??_C@_1M@EDGIEKJP@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140064A68: "szOIDVerisign_RecipientNonce" ??_C@_1DK@LMEPGJAC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAR?$AAe?$AAc?$AAi?$AAp?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14006DA38: "GetWorkplaceRootKey" ??_C@_1CI@EAHNLOL@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW?$AAo?$AAr?$AAk?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140005568: "long __cdecl SetRequestCredentials(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SetRequestCredentials@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBG@Z
0x14005A498: "any" ??_C@_17KCFFABIP@?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?$AA@
0x140059CA8: "__cdecl _imp_CoInitialize" __imp_CoInitialize
0x14006A7E0: "RegOpenCurrentUserKey" ??_C@_1CM@INLHOCJN@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140068320: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1HC@HDIHMBG@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x14005F5F0: "KeyLength" ??_C@_1BE@FGBADLPC@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14005E250: "%ws[%u] %u" ??_C@_1BG@EABIDHJA@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAu?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140061B88: "GetCertificate" ??_C@_1BO@OKCBFEMK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140060258: "ncalrpc" ??_C@_1BA@EONDGCCM@?$AAn?$AAc?$AAa?$AAl?$AAr?$AAp?$AAc?$AA?$AA@
0x14006F740: "mr" ??_C@_15DLGBCKMP@?$AAm?$AAr?$AA?$AA@
0x1400706D0: "es-DO" ??_C@_1M@BMGIGLIF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAO?$AA?$AA@
0x140063140: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.30" ??_C@_0BH@DIGBLLJB@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?430?$AA@
0x14003F06C: "long __cdecl growArray(unsigned long,unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?growArray@@YAJK_KPEAPEAX@Z
0x140059008: "__cdecl _imp_CertCreateCertificateContext" __imp_CertCreateCertificateContext
0x140059C40: "__cdecl _imp_NCryptIsKeyHandle" __imp_NCryptIsKeyHandle
0x1400290A0: "int __cdecl myCertSrvCryptAcquireContext(unsigned __int64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,int)" ?myCertSrvCryptAcquireContext@@YAHPEA_KPEBG1KKH@Z
0x140027BD0: "long __cdecl infBuildExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _INFCONTEXT * __ptr64,bool,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?infBuildExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_INFCONTEXT@@_NPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x14005FA88: "ChallengePassword" ??_C@_1CE@INHNJPB@?$AAC?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAe?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x140065AD0: "1.3.101.76" ??_C@_0L@KJLCOHMP@1?43?4101?476?$AA@
0x140070370: "ms-BN" ??_C@_1M@HEIBJJAD@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAN?$AA?$AA@
0x14005F578: "PrivateKeyArchive" ??_C@_1CE@HNIOKLKK@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14005BA80: " _continue_ = "URL=http://cer" ??_C@_1HI@JHGFBINJ@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAe?$AAr@
0x14000D8A4: "long __cdecl crSetECCParm(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,int * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64 * __ptr64)" ?crSetECCParm@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAHPEAPEAU1@@Z
0x14005ED38: "%ws %ws %ws " ??_C@_1CC@BJJDGDKB@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140066F18: "CERT_PIN_SHA256_HASH_PROP_ID" ??_C@_1DK@DKBHBBMC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140067E40: " CEP[%d]: URL=%ws Id=%ws n" ??_C@_1ME@CFDIICDN@?$AA?5?$AAC?$AAE?$AAP?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAd?$AA?$FN?$AA?3?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAI?$AAd?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAn@
0x140052560: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x140042E70: "long __cdecl EncodePolicyMappingsFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodePolicyMappingsFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140059348: "__cdecl _imp_ldap_search_ext_sW" __imp_ldap_search_ext_sW
0x1400676C8: "LDAP_OPERATIONS_ERROR" ??_C@_0BG@JENNNDPB@LDAP_OPERATIONS_ERROR?$AA@
0x14005C2A0: " _continue_ = "UPN=User@bad.c" ??_C@_1EK@NEOMFJHI@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAb?$AAa?$AAd?$AA?4?$AAc@
0x14006BA00: "EventWriteRegistryFailureEvent" ??_C@_1DO@GFFHNCMO@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140059588: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct ICryptAttribute>::~CComPtrBase<struct ICryptAttribute>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UICryptAttribute@@@ATL@@QEAA@XZ
0x140024914: "long __cdecl infGetCriticalFlag(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,int * __ptr64)" ?infGetCriticalFlag@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGHPEAH@Z
0x14007D21C: "unsigned long g_dwGEMTFlags" ?g_dwGEMTFlags@@3KA
0x14006F7E0: "fy" ??_C@_15IGKHFNAN@?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x140046CFC: "long __cdecl SendRequestWithProxyFailover(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned __int64,class ProxyResolver * __ptr64,int)" ?SendRequestWithProxyFailover@@YAJPEAXPEBGK0KK_KPEAVProxyResolver@@H@Z
0x14005EDA8: " %ws: %ws " ??_C@_1BG@FBGHABBE@?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14001BBF0: "long __cdecl CreateRenewalRequest<class CX509CertificateRequestPkcs7,struct IX509CertificateRequestPkcs7>(bool,bool,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct IX509CertificateRequest * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateRenewalRequest@VCX509CertificateRequestPkcs7@@UIX509CertificateRequestPkcs7@@@@YAJ_N0PEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAUIX509CertificateRequest@@@Z
0x14006F390: "zh-CHS" ??_C@_1O@BPEAJADD@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAS?$AA?$AA@
0x140070138: "oc-FR" ??_C@_1M@DOEKCMEF@?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14005E09C: "\n" ??_C@_15OOIIBGOA@?$AA?2?$AAn?$AA?$AA@
0x1400614D0: "ApplicationPolicyMappingsExtensi" ??_C@_1EG@CFMEKEEG@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi@
0x140053575: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x14006B6C0: "%s: The NGC key is not for the g" ??_C@_1JO@GKLAALAI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAG?$AAC?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAg@
0x14005B560: " _continue_ = "DNS=test.domai" ??_C@_1FA@COCEOKBO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$DN?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAd?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi@
0x140036B74: "long __cdecl myEncodeUTF8String(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeUTF8String@@YAJPEBGPEAPEAEPEAK@Z
0x140059A50: "__cdecl _imp_ftell" __imp_ftell
0x14007CA10: "char * LUI_txt_february" ?LUI_txt_february@@3PADA
0x1400597E0: "__cdecl _imp_LookupAccountSidW" __imp_LookupAccountSidW
0x14005C940: "_continue_ = "AlgorithmParameter" ??_C@_1GG@DEODPPKE@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr@
0x140052470: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(void) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@XZ
0x14006A330: "RegReadStringValue" ??_C@_1CG@DCGHLMCC@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140063B90: "2.23.133.8.2" ??_C@_0N@BJJAJMLH@2?423?4133?48?42?$AA@
0x14006FF80: "fil-PH" ??_C@_1O@BECGPPGC@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x14006F588: "rm" ??_C@_15MBJLNNEI@?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x140059740: api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400046A8: "long __cdecl GetCMCTemplateName(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCMCTemplateName@@YAJPEBEKPEA_NPEAPEAG@Z
0x140079210: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapKeyProtection" ?g_aSymMapKeyProtection@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x140059EF0: "__cdecl _sz_COMDLG32_dll" __sz_COMDLG32_dll
0x14006C8D0: "%s: %s failed with error code: 0" ??_C@_1EM@DGJIFBEG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA0@
0x14006F750: "mn" ??_C@_15CBKOMCOI@?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x14005A3C8: "???" ??_C@_17JLFEDMMI@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140070650: "smj-SE" ??_C@_1O@IMNBEMCI@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14006C770: "pcszOid" ??_C@_1BA@OFCDAFJD@?$AAp?$AAc?$AAs?$AAz?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140022AB0: "long __cdecl myDllFreeResourceStrings(unsigned short const * __ptr64)" ?myDllFreeResourceStrings@@YAJPEBG@Z
0x14006D9E0: "DeviceJoinStatusRegKeyInfo.Check" ??_C@_1FG@JEDDNJMI@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAR?$AAe?$AAg?$AAK?$AAe?$AAy?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?4?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk@
0x14007D290: "bool g_fAuthKerberos" ?g_fAuthKerberos@@3_NA
0x1400620B0: "HKCU:KRA" ??_C@_1BC@LBFFJGEB@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?3?$AAK?$AAR?$AAA?$AA?$AA@
0x1400642A8: "1.2.840.113549.1.12.1.4" ??_C@_0BI@IAPMHHKF@1?42?4840?4113549?41?412?41?44?$AA@
0x1400696B8: IID_IX509Enrollment2
0x14006F628: "hy" ??_C@_15LMKNDMHN@?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x14005EFE8: "Unique name: %ws " ??_C@_1CE@NMHGOCAK@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAq?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005E0D8: "1.3.6.1.4.1.311.21.7" ??_C@_0BF@CEFBMAMM@1?43?46?41?44?41?4311?421?47?$AA@
0x140070318: "az-Cyrl-AZ" ??_C@_1BG@HGPHKDBG@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x14005FFE0: "SubmitRequest = %ums " ??_C@_1CM@FAPNGNIK@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400538D0: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x140060AD8: "__cdecl GUID_884e2000_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2000_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140059A90: "__cdecl _imp_wcscspn" __imp_wcscspn
0x14004B1FC: "public: static long __cdecl Logger::TraceCritical(unsigned short const * __ptr64,...)" ?TraceCritical@Logger@@SAJPEBGZZ
0x140079CD0: "struct _CRVERB * g_averbUsage" ?g_averbUsage@@3PAU_CRVERB@@A
0x14007D788: "private: static unsigned long (__cdecl* __ptr64 ProxyResolver::s_pfnWinhttpFreeProxyList)(struct _WINHTTP_PROXY_RESULT * __ptr64)" ?s_pfnWinhttpFreeProxyList@ProxyResolver@@0P6AKPEAU_WINHTTP_PROXY_RESULT@@@ZEA
0x140058EB0: "__cdecl _imp_CertFreeCertificateContext" __imp_CertFreeCertificateContext
0x140070BE8: "quc-Latn" ??_C@_1BC@LOEOIEBM@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140061E50: "0123456789abcdef" ??_C@_1CC@FLKNJKKC@?$AA0?$AA1?$AA2?$AA3?$AA4?$AA5?$AA6?$AA7?$AA8?$AA9?$AAa?$AAb?$AAc?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x14006C1D0: "CertificateUtil::DoesExtensionWi" ??_C@_1FK@DOKCIIOJ@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAe?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAW?$AAi@
0x14007CA2C: "char * LUI_txt_am" ?LUI_txt_am@@3PADA
0x1400593E8: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x140069358: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.72" ??_C@_0BJ@BBBHOCD@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?472?$AA@
0x14006F6C8: "kk" ??_C@_15MACJNBMH@?$AAk?$AAk?$AA?$AA@
0x14005DDD0: "ImportInstallChainAndRoot" ??_C@_1DE@EGLHOGGN@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAh?$AAa?$AAi?$AAn?$AAA?$AAn?$AAd?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140059800: "__cdecl _imp_StartServiceW" __imp_StartServiceW
0x140035240: "void * __ptr64 __cdecl myUrlCertOpenStore(unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?myUrlCertOpenStore@@YAPEAXKPEBG@Z
0x140070B40: "smj" ??_C@_17FIPDLNAG@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?$AA@
0x140070B1C: "sr" ??_C@_15CLNEJCE@?$AAs?$AAr?$AA?$AA@
0x1400702C8: "pt-PT" ??_C@_1M@HFFAHKAD@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x14004C550: "private: static long __cdecl CertificateUtil::GuidStringFromByteArray(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GuidStringFromByteArray@CertificateUtil@@CAJPEBEKPEAPEAG@Z
0x14006AE30: "pCertContext" ??_C@_1BK@HJABEDBP@?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x1400713D0: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1FE@NMFLHBLI@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x14005352D: "__cdecl _imp_load_VaultRemoveItem" __imp_load_VaultRemoveItem
0x1400531EE: "__cdecl _imp_load_EnrollCreateEphemeralSignerCert" __imp_load_EnrollCreateEphemeralSignerCert
0x14007D244: "bool g_fPKCS10" ?g_fPKCS10@@3_NA
0x1400709A0: "es-BO" ??_C@_1M@MKDBIIJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x1400691C8: "iso9000Certified" ??_C@_1CC@ILBBHNMJ@?$AAi?$AAs?$AAo?$AA9?$AA0?$AA0?$AA0?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1400598C0: "__cdecl _imp_?CSPrintErrorLineFile@@YAXKJ@Z" __imp_?CSPrintErrorLineFile@@YAXKJ@Z
0x140061468: "NameConstraintsExtension" ??_C@_1DC@HPAKDICD@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14007A1B0: "struct _GUID const * __ptr64 * s_apRequestiid" ?s_apRequestiid@@3PAPEBU_GUID@@A
0x140070558: "ar-LY" ??_C@_1M@GJINLBOK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x14004B38C: "private: static long __cdecl Logger::Trace(enum _TRACE_LEVEL,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64)" ?Trace@Logger@@CAJW4_TRACE_LEVEL@@PEBGPEAD@Z
0x14005E788: "SCEPFailBadMessageCheck" ??_C@_1DA@MMAMNFPK@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAB?$AAa?$AAd?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x14006F8A8: "moh" ??_C@_17NGADPHJP@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?$AA@
0x140070770: "es-CO" ??_C@_1M@BGNFLDN@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAO?$AA?$AA@
0x14005AA80: "ProviderType = 1" ??_C@_1CC@MLANHHEJ@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA1?$AA?$AA@
0x14005E2B8: " %ws " ??_C@_1M@IDPHBOOH@?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006D0A8: "TenantInfo" ??_C@_1BG@HPKDKHIH@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140049B80: "unsigned long __cdecl RegSubKeyExists(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?RegSubKeyExists@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1PEAH@Z
0x14006FE10: "sa-IN" ??_C@_1M@NIDEAGPH@?$AAs?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140062F50: "sha384" ??_C@_1O@DEBDNLLG@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x14005A488: "machine" ??_C@_1BA@FOMDDNNM@?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14006A190: "%s: The registry key value "%s@%" ??_C@_1MM@NMNHIFLL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF@
0x14005DFD8: " " ??_C@_15JNBOKNOG@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x140070720: "es-VE" ??_C@_1M@DNMLCIHB@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x14005E2E8: " 0x%x(%u) " ??_C@_1BG@FDPNFIFC@?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAu?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400694A0: "?\[*$" ??_C@_1M@MAJEAHIK@?$AA?$DP?$AA?2?$AA?$FL?$AA?$CK?$AA$?$AA?$AA@
0x140075A0C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x140035094: "long __cdecl myIsFirstSigner(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,int * __ptr64)" ?myIsFirstSigner@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAH@Z
0x140066520: "CERT_OCSP_CACHE_PREFIX_PROP_ID" ??_C@_1DO@LAJLBFKK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAF?$AAI?$AAX?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140067918: "LDAP_ALIAS_PROBLEM" ??_C@_0BD@JAOLMLJO@LDAP_ALIAS_PROBLEM?$AA@
0x14006EA48: "RECOVERY" ??_C@_1BC@CCHFFM@?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x140067958: "LDAP_ALIAS_DEREF_PROBLEM" ??_C@_0BJ@LGDJEGA@LDAP_ALIAS_DEREF_PROBLEM?$AA@
0x140063C78: "1.3.6.1.4.1.311.21.31" ??_C@_0BG@FDKCHADF@1?43?46?41?44?41?4311?421?431?$AA@
0x1400624B8: "mscep_admin" ??_C@_1BI@JFDGJHGE@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAe?$AAp?$AA_?$AAa?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140064CF8: "szOID_DEVICE_REG_DEVICE_ID" ??_C@_1DG@HEPKBMDF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400451E8: "public: long __cdecl CEnrollHttpClient::Open(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct tagVARIANT) __ptr64" ?Open@CEnrollHttpClient@@QEAAJPEBG0UtagVARIANT@@@Z
0x14006FA28: "ja-JP" ??_C@_1M@HPNHIDJI@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x140070018: "ba-RU" ??_C@_1M@KBIAIFKC@?$AAb?$AAa?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140060E70: "Microsoft Base Cryptographic Pro" ??_C@_1FG@GAFGNOGK@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo@
0x14006D578: "DrsEndpoint" ??_C@_1BI@HJJNCDOD@?$AAD?$AAr?$AAs?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14006DA60: "JoinStatusStorage::ReadJoinStatu" ??_C@_1EE@IOEEGOC@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu@
0x1400050F4: "unsigned short * __ptr64 __cdecl wszDisposition(unsigned long)" ?wszDisposition@@YAPEAGK@Z
0x14005A5CC: "p" ??_C@_13LFIEIAHP@?$AAp?$AA?$AA@
0x140008824: "long __cdecl DeleteMsgCRLs(void * __ptr64)" ?DeleteMsgCRLs@@YAJPEAX@Z
0x14007D2D8: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUxibkglzkrUxlnnlmUkprfgroUlyquivUznwGEUtolyzoOlyq@pkiutil" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUxibkglzkrUxlnnlmUkprfgroUlyquivUznwGEUtolyzoOlyq@pkiutil
0x1400709E0: "es-HN" ??_C@_1M@NDBGMMJL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAH?$AAN?$AA?$AA@
0x140016580: "long __cdecl verbAutoEnrollWizard(void)" ?verbAutoEnrollWizard@@YAJXZ
0x140065590: "1.3.6.1.4.1.311.10.4.3" ??_C@_0BH@NCJCBGKP@1?43?46?41?44?41?4311?410?44?43?$AA@
0x1400645C8: "1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.1" ??_C@_0BJ@DBPEONOC@1?43?46?41?44?41?4311?460?42?41?41?$AA@
0x140060FD8: "0x" ??_C@_15OEMMNBIC@?$AA0?$AAx?$AA?$AA@
0x1400635D0: "1.3.6.1.4.1.311.60.3.1" ??_C@_0BH@LINEHCBK@1?43?46?41?44?41?4311?460?43?41?$AA@
0x140067498: "1.3.6.1.4.1.311.17.3." ??_C@_0BG@JHCMPJKF@1?43?46?41?44?41?4311?417?43?4?$AA@
0x140070AA8: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x14006F7F0: "fil" ??_C@_17NCFCJPID@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1400592E8: WININET_NULL_THUNK_DATA
0x14005F890: "ReaderName" ??_C@_1BG@BPPHADAG@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14006FCE8: "yi-001" ??_C@_1O@KMAFNPNA@?$AAy?$AAi?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x140061D98: "GetRequestIdString" ??_C@_1CG@DHFDHLCK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAd?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1400445FC: "public: long __cdecl CQMatch::p_ParseClass(unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?p_ParseClass@CQMatch@@QEAAJPEAPEBGPEAGK@Z
0x1400261DC: "long __cdecl infGetGeneralSubTreeByType(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_GENERAL_SUBTREE * __ptr64)" ?infGetGeneralSubTreeByType@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG1KPEAKPEAU_CERT_GENERAL_SUBTREE@@@Z
0x140070AF0: "iu-Cans" ??_C@_1BA@DNJEENBD@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14005E828: "FailInfo: %ws(%d) " ??_C@_1CG@COGAODCI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x140033C88: "long __cdecl myGetWindowsAIKStorageLocation(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetWindowsAIKStorageLocation@@YAJPEAPEAG@Z
0x14005A230: "CertReq" ??_C@_1BA@LHOGIAME@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AA?$AA@
0x14006F1A0: "HU" ??_C@_15FBOFCJMN@?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x14005E8D8: "EnrollError" ??_C@_1BI@LLMMCOGB@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140067D80: "IDispatch->Invoke(%ws) Exception" ??_C@_0CD@FIMOFKAB@IDispatch?9?$DOInvoke?$CI?$CFws?$CJ?5Exception@
0x14006FFC0: "ha-Latn-NG" ??_C@_1BG@GJMENMKB@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14006EBA0: "hUserRegistry" ??_C@_1BM@JCHKLHJB@?$AAh?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140058E98: "__cdecl _imp_WaitServiceState" __imp_WaitServiceState
0x140023448: "long __cdecl infGetCurrentKeyValue(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _INFCONTEXT * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?infGetCurrentKeyValue@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_INFCONTEXT@@PEBG2KHPEAPEAG@Z
0x140011270: "long __cdecl AcceptResponseBlob(unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB)" ?AcceptResponseBlob@@YAJKU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14006ACB0: "%s: GetWindowsDirectoryWinPE ret" ??_C@_1GI@ODFOMNMC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt@
0x14002BC74: "long __cdecl myGetLongLong(unsigned short const * __ptr64,__int64 * __ptr64)" ?myGetLongLong@@YAJPEBGPEA_J@Z
0x140062AE0: "1.3.6.1.4.1.311.21.16" ??_C@_0BG@BPGHDCJM@1?43?46?41?44?41?4311?421?416?$AA@
0x140064F20: "szOID_DEVICE_ID_EXTENSION" ??_C@_1DE@IPFOADMF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14005DC08: "ImportForceOverwrite" ??_C@_1CK@ODBBDJH@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400666A0: "CERT_SUBJECT_INFO_ACCESS_PROP_ID" ??_C@_1EC@CCCHIBEP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x1400655F0: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.33" ??_C@_0BI@PAJFEP@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?433?$AA@
0x140059600: "__cdecl _imp_RegLoadKeyW" __imp_RegLoadKeyW
0x14005A3F0: "cert" ??_C@_19BMBJBNCE@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140064AE0: "1.2.840.113549.1.9.7" ??_C@_0BF@EJEPJNGB@1?42?4840?4113549?41?49?47?$AA@
0x140063598: "szOID_PKCS9_SEQUENCE_NUMBER" ??_C@_1DI@LEPMONIL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA9?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140079A30: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszNameConstraintsExt" ?g_apwszNameConstraintsExt@@3PAPEBGA
0x14006D590: "DrsResourceId" ??_C@_1BM@FKBIOFPB@?$AAD?$AAr?$AAs?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140061102: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x140063378: "1.3.6.1.4.1.311.2.2.1" ??_C@_0BG@LPCDKIGC@1?43?46?41?44?41?4311?42?42?41?$AA@
0x140069398: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.75" ??_C@_0BJ@EOFAOIOE@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?475?$AA@
0x14005B5B0: " _continue_ = "DirectoryName=" ??_C@_1HG@MKGLJOBC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DN@
0x1400598F0: "__cdecl _imp_?DbgPrintf@@YAHKPEBDZZ" __imp_?DbgPrintf@@YAHKPEBDZZ
0x1400632F0: "SPC_COMMERCIAL_SP_KEY_PURPOSE_OB" ??_C@_1EI@FNPMBMLN@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAC?$AAO?$AAM?$AAM?$AAE?$AAR?$AAC?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AAP?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAU?$AAR?$AAP?$AAO?$AAS?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB@
0x14005EAA0: " %ws " ??_C@_1O@BGPLOKAO@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400689B0: "UserProfile" ??_C@_0M@HAMBBMJA@UserProfile?$AA@
0x140067A30: "LDAP_SORT_CONTROL_MISSING" ??_C@_0BK@NANMNGLI@LDAP_SORT_CONTROL_MISSING?$AA@
0x14005FC10: "CertEnroll.dll!EnrollOnBehalfOf" ??_C@_1EA@KKMADDPE@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAO?$AAn?$AAB?$AAe?$AAh?$AAa?$AAl?$AAf?$AAO?$AAf?$AA?$AA@
0x140047D58: "long __cdecl ChaseRenewal(void * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?ChaseRenewal@@YAJPEAXPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEBU1@@Z
0x1400659F0: "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3" ??_C@_0BI@IFAFFAJI@1?43?46?41?44?41?411129?42?44?43?$AA@
0x140065A38: "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.4" ??_C@_0BI@MKEEMGFP@1?43?46?41?44?41?411129?42?44?44?$AA@
0x1400703D0: "mn-Mong-CN" ??_C@_1BG@OAINONFC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14007D0E0: "__cdecl commode" _commode
0x140069D60: "StringCchCatW" ??_C@_1BM@BELAKIKE@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAC?$AAa?$AAt?$AAW?$AA?$AA@
0x140062DA8: "ECC" ??_C@_17PLMNGDAO@?$AAE?$AAC?$AAC?$AA?$AA@
0x140030FF4: "long __cdecl myGetCertNameList(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCertNameList@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@KKPEAKPEAPEAPEAG@Z
0x140070F80: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x14003C6A4: "void __cdecl fputsStripCRW(unsigned short const * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?fputsStripCRW@@YAXPEBGPEAU_iobuf@@@Z
0x14006BB10: InformationDebugEvent
0x14004C368: "public: static long __cdecl CertificateUtil::FindExtensionGuidValueByOid(char const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?FindExtensionGuidValueByOid@CertificateUtil@@SAJPEBDPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x140063650: "1.3.6.1.4.1.311.60.3.2" ??_C@_0BH@JDPJCBNJ@1?43?46?41?44?41?4311?460?43?42?$AA@
0x14005EC10: "ICertRequest::Submit" ??_C@_1CK@IBCEEOAL@?$AAI?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140067588: ".exe" ??_C@_19DOGDICKI@?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x140059430: "__cdecl _imp_GetFileType" __imp_GetFileType
0x14004824C: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<struct CredUserName,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct CredUserName> >::~CSimpleArray<struct CredUserName,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct CredUserName> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@UCredUserName@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@UCredUserName@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x140065AE0: "szOID_CT_NOLOG_ISSUEDCERTS" ??_C@_1DG@FIGPADJL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAD?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAS?$AA?$AA@
0x140071460: "cryptsvc" ??_C@_1BC@IEIJHLKL@?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAs?$AAv?$AAc?$AA?$AA@
0x14005A700: "HashAlgorithm = sha1" ??_C@_1CK@JGNLNCJC@?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAa?$AA1?$AA?$AA@
0x14006F2D0: "iu-Latn-CA" ??_C@_1BG@EJDCLEBP@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14007D2C8: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszPolicyServer" ?g_pwszPolicyServer@@3PEBGEB
0x140002B7C: "void __cdecl crMissingFileArg(void)" ?crMissingFileArg@@YAXXZ
0x14006C920: "%s: CryptDecodeObjectEx with err" ??_C@_1GA@PGIFGNIJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAD?$AAe?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr@
0x14006F5A0: "hr" ??_C@_15GLKMLLHM@?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x140062698: "A HREF=" ??_C@_1BA@GPIFDJOG@?$AAA?$AA?5?$AAH?$AAR?$AAE?$AAF?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14005BC50: " _continue_ = "EMail=User@dom" ??_C@_1FE@LDBOOOCO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAd?$AAo?$AAm@
0x14006FDE0: "ml-IN" ??_C@_1M@MIODLDKF@?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14005FD20: "certreq:Enroll" ??_C@_1BO@DHDACMLN@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140065BD8: "CERT_SHA1_HASH_PROP_ID" ??_C@_1CO@BOOAJGKG@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140069080: "EKCertificateGenerationLocation" ??_C@_1EA@DCLONMNA@?$AAE?$AAK?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400012F8: "void __cdecl ATL::_AtlRaiseException(unsigned long,unsigned long)" ?_AtlRaiseException@ATL@@YAXKK@Z
0x14000FFEC: "long __cdecl crDisplayFullErrorMessageText(struct IX509Enrollment2 * __ptr64)" ?crDisplayFullErrorMessageText@@YAJPEAUIX509Enrollment2@@@Z
0x140062720: "2.23.133.2.3" ??_C@_0N@GPDGENJC@2?423?4133?42?43?$AA@
0x140075B24: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x14002C6DC: "long __cdecl myGetCertIdString(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCertIdString@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x14001CA84: "long __cdecl SetPostInitPropertiesOuter<struct IX509CertificateRequestCmc>(struct IX509CertificateRequest * __ptr64,struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64)" ??$SetPostInitPropertiesOuter@UIX509CertificateRequestCmc@@@@YAJPEAUIX509CertificateRequest@@PEBU_REQUEST_PARAMETERS@@@Z
0x140051510: "unsigned long __cdecl _SSSetupRPCConnection(void * __ptr64 * __ptr64)" ?_SSSetupRPCConnection@@YAKPEAPEAX@Z
0x140070B38: "dsb" ??_C@_17NCOFMODA@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x140070670: "en-IE" ??_C@_1M@BNBLJCGH@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x14005B630: " _continue_ = "URL=http://crl" ??_C@_1HC@LNIGNNCM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAr?$AAl@
0x1400603EC: "-p" ??_C@_15JODAOICI@?$AA?9?$AAp?$AA?$AA@
0x14006FE40: "cy-GB" ??_C@_1M@JAIJPENP@?$AAc?$AAy?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x140037714: "long __cdecl GetDllImport(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,__int64 (__cdecl* * __ptr64)(void))" ?GetDllImport@@YAJPEBGKPEAP6A_JXZ@Z
0x14006FEC8: "syr-SY" ??_C@_1O@KNHJLDJA@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x14006F380: "zh-Hans" ??_C@_1BA@NLNDHALP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14005F8A8: "UseExistingKeySet" ??_C@_1CE@KHBKNEEP@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAE?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14006F680: "af" ??_C@_15JDNICKHM@?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x14006DD50: "https://login.microsoftonline.co" ??_C@_1GE@JAGOBAPJ@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAl?$AAo?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAo?$AAn?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?4?$AAc?$AAo@
0x14006C0F0: "%s: CertOpenStore failed with er" ??_C@_1GC@HMLJBCNL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr@
0x14000C23C: "long __cdecl AddExtensionsToPKCS10(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?AddExtensionsToPKCS10@@YAJPEBG_KPEBEKPEAU_CERT_EXTENSION@@KPEAPEAEPEAK@Z
0x14005F360: "OUT: " ??_C@_1M@ICNAGFIO@?$AAO?$AAU?$AAT?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x14003EFB4: "long __cdecl myParseBooleanValue(unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?myParseBooleanValue@@YAJPEBGPEAH@Z
0x140070A80: "smn" ??_C@_17NHJBCKFB@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x140032EA4: "long __cdecl NDESGetServerCapabilities(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?NDESGetServerCapabilities@@YAJPEAG0PEAPEAG1@Z
0x14002C844: "int __cdecl myEncodeUrl(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeUrl@@YAHPEBGKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140068410: "MSCEP" ??_C@_1M@ELEPODLG@?$AAM?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA?$AA@
0x14006EBC0: "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1IE@HDOJPLBF@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x140063920: "1.3.6.1.4.1.311.21.26" ??_C@_0BG@BNCBIMMF@1?43?46?41?44?41?4311?421?426?$AA@
0x1400645E8: "szOID_EV_RDN_LOCALE" ??_C@_1CI@NKHJIGIG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAV?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x1400484D4: DsrFreeAccountInfoContent
0x14006F700: "pa" ??_C@_15MGIFMDPL@?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x140035810: "unsigned short * __ptr64 __cdecl myLoadResourceStringNoCache(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long)" ?myLoadResourceStringNoCache@@YAPEAGPEAUHINSTANCE__@@K@Z
0x140070288: "fr-BE" ??_C@_1M@DNNANBDC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x140070970: "fr-HT" ??_C@_1M@HEOOMCKO@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x140059488: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400442AC: "public: unsigned short const * __ptr64 __cdecl CQMatch::p_SkipPrefix(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?p_SkipPrefix@CQMatch@@QEAAPEBGPEBGPEAPEBG@Z
0x14006F3A0: "MUI" ??_C@_17JCBKHJFJ@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x14004B4D0: "public: static long __cdecl Logger::WriteRegistryFailureEvent(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteRegistryFailureEvent@Logger@@SAJKPEBG0@Z
0x14005CE20: "1.3.6.1.4.1.311.21.12" ??_C@_0BG@HLALPHJI@1?43?46?41?44?41?4311?421?412?$AA@
0x14004A150: "public: static long __cdecl DeviceRegistrationStateApi::GetJoinInfo(enum _DSREG_JOIN_TYPE,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum INFO_KIND,struct _DSREG_JOIN_INFO_2 * __ptr64 * __ptr64)" ?GetJoinInfo@DeviceRegistrationStateApi@@SAJW4_DSREG_JOIN_TYPE@@PEBG1W4INFO_KIND@@PEAPEAU_DSREG_JOIN_INFO_2@@@Z
0x140065AA0: "szOID_CT_OCSP_SCTLIST" ??_C@_1CM@CIPGDNPG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAS?$AAC?$AAT?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1400626B8: "unsigned short const * const `bool __cdecl IsHttp(unsigned short const * __ptr64)'::`2'::szHttp" ?szHttp@?1??IsHttp@@YA_NPEBG@Z@4QBGB
0x14006F988: "el-GR" ??_C@_1M@OOCKEMAM@?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAR?$AA?$AA@
0x140035BD0: "long __cdecl BuildCMCAttributes(unsigned long,struct _CRYPT_ATTRIBUTE const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,struct _CMC_TAGGED_ATTRIBUTE * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?BuildCMCAttributes@@YAJKPEBU_CRYPT_ATTRIBUTE@@KKKPEAU_CMC_TAGGED_ATTRIBUTE@@PEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140062978: "1.3.6.1.5.5.7.7.7" ??_C@_0BC@KJLIELDD@1?43?46?41?45?45?47?47?47?$AA@
0x14006D988: "pJoinStatus" ??_C@_1BI@LLOOJOCO@?$AAp?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140065CE0: "CERT_PUBKEY_HASH_RESERVED_PROP_I" ??_C@_1EE@HMKCLJBH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI@
0x14006D4B0: "MdmEnrollmentUrl" ??_C@_1CC@NDPDEKGA@?$AAM?$AAd?$AAm?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14005E1C0: "1.3.6.1.5.5.7.7.18" ??_C@_0BD@KMGLBJBE@1?43?46?41?45?45?47?47?418?$AA@
0x140069718: IID_IX509PrivateKey2
0x14002D550: "public: bool __cdecl CERTFILTERSTRING::Match(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?Match@CERTFILTERSTRING@@QEBA_NPEBG@Z
0x140059BA0: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x14005EB50: "Error" ??_C@_1M@ILHOPKA@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14005B418: "Critical = 2.5.29.19" ??_C@_1CK@BJKFBDPH@?$AAC?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x140065720: "0.2" ??_C@_03PBDDOHNJ@0?42?$AA@
0x140065DA8: "CERT_FRIENDLY_NAME_PROP_ID" ??_C@_1DG@OFJNBKEJ@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAF?$AAR?$AAI?$AAE?$AAN?$AAD?$AAL?$AAY?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140064C18: "1.3.6.1.4.1.311.21.37" ??_C@_0BG@FPINHLD@1?43?46?41?44?41?4311?421?437?$AA@
0x140065840: "1.2.840.113556.5.3" ??_C@_0BD@PNGGIBHE@1?42?4840?4113556?45?43?$AA@
0x14003D6B4: "void __cdecl myReportLogFile(bool,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?myReportLogFile@@YAX_NPEBD1@Z
0x140016714: "long __cdecl verbEnrollAIKCertificate(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbEnrollAIKCertificate@@YAJPEBG0@Z
0x140065E48: "CERT_ACCESS_STATE_PROP_ID" ??_C@_1DE@FOCLHLDC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140061218: "Critical" ??_C@_1BC@FECANNIO@?$AAC?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140059690: "__cdecl _imp_SetEvent" __imp_SetEvent
0x140069048: "EKGenerationLocation" ??_C@_1CK@DFAJJLHO@?$AAE?$AAK?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14005E850: "Enrolled" ??_C@_1BC@COHFHBDP@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005FF60: "GetCACert = %ums " ??_C@_1CE@JBBFCIOD@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140022EFC: "long __cdecl infReferenceSectionName(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?infReferenceSectionName@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG@Z
0x140065890: "1.2.840.113556.5.10" ??_C@_0BE@ILFHDBDJ@1?42?4840?4113556?45?410?$AA@
0x14007CA00: "char * LUI_txt_april" ?LUI_txt_april@@3PADA
0x1400797B0: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapParametersType" ?g_aSymMapParametersType@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x1400598C8: "__cdecl _imp_?DecodeFileW@@YAJPEBGPEAPEAEPEAKK@Z" __imp_?DecodeFileW@@YAJPEBGPEAPEAEPEAKK@Z
0x14006E478: "1.2.840.113556.1.5.284.7" ??_C@_0BJ@OKBMIEFM@1?42?4840?4113556?41?45?4284?47?$AA@
0x14001A5E8: "public: struct ICryptAttribute * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct ICryptAttribute>::operator=(struct ICryptAttribute * __ptr64) __ptr64" ??4?$CComPtr@UICryptAttribute@@@ATL@@QEAAPEAUICryptAttribute@@PEAU2@@Z
0x140059900: "__cdecl _imp_CAFreeCertTypeProperty" __imp_CAFreeCertTypeProperty
0x14005E638: "SCEPDispositionUnknown" ??_C@_1CO@KLLKLGLB@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x140059CE0: ole32_NULL_THUNK_DATA
0x140059460: "__cdecl _imp_HeapSetInformation" __imp_HeapSetInformation
0x140007AD4: "long __cdecl DumpNDESResult(enum X509SCEPDisposition,struct IX509SCEPEnrollment * __ptr64)" ?DumpNDESResult@@YAJW4X509SCEPDisposition@@PEAUIX509SCEPEnrollment@@@Z
0x140062370: "application/json; charset=utf-8" ??_C@_1EA@HOINKPHM@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAj?$AAs?$AAo?$AAn?$AA?$DL?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$DN?$AAu?$AAt?$AAf?$AA?9?$AA8?$AA?$AA@
0x140058E68: "__cdecl _imp_CryptReleaseContext" __imp_CryptReleaseContext
0x14007D9FC: "int g_fLogErrorsToFile" ?g_fLogErrorsToFile@@3HA
0x1400820F0: WINHTTP_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140061740: "SetSharedFolder" ??_C@_1CA@PIMANNOL@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAS?$AAh?$AAa?$AAr?$AAe?$AAd?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400700E8: "arn-CL" ??_C@_1O@CLECLAP@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x140053644: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x14005BB00: " _continue_ = "URL=http://cer" ??_C@_1HI@CNDABMMO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAe?$AAr@
0x1400596F8: "__cdecl _imp_GetLocalTime" __imp_GetLocalTime
0x1400618B0: "ECDSA" ??_C@_1M@FNACMMMF@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14001E27C: "public: __cdecl StructuredException::StructuredException(unsigned int,struct _EXCEPTION_POINTERS const * __ptr64) __ptr64" ??0StructuredException@@QEAA@IPEBU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140068030: "ldap" ??_C@_19CLJIKBFF@?$AAl?$AAd?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140070B88: "chr-Cher" ??_C@_1BC@LNOIGLOF@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14002DE08: "long __cdecl cpNameBlobMatch2(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CERTFILTERSTRING const * __ptr64,class CERTFILTERSTRING const * __ptr64,int,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpNameBlobMatch2@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEBGPEBVCERTFILTERSTRING@@2HPEAH3@Z
0x1400615B0: "ApplicationPolicyConstraintsExte" ??_C@_1EM@PABGCCJD@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe@
0x14006F1B0: "EL" ??_C@_15MAGKCCAG@?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x140052D90: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140059D00: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x140050D50: DownLevelLangIDToLanguageName
0x14005F37C: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x14005FF88: "GetCACaps = %ums " ??_C@_1CE@DHAHNJKP@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAa?$AAp?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140012334: "long __cdecl verbCreateNewRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbCreateNewRequest@@YAJPEBG000@Z
0x14005C800: "2.5.29.9 = "{text}" ; %ws" ??_C@_1DE@OKEJDAJA@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA9?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140064920: "2.16.840.1.101.3.4.1.46" ??_C@_0BI@FHBDJLGN@2?416?4840?41?4101?43?44?41?446?$AA@
0x14006DC08: "ReadDeviceKey" ??_C@_1BM@EPLONGGP@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14006E620: "%s: CertificateUtil::FindAllCert" ??_C@_1NO@MKBDGJOG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAA?$AAl?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt@
0x140059508: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultUILanguage" __imp_GetSystemDefaultUILanguage
0x14007DA00: "long (__cdecl** g_apfnGetExtension)(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?g_apfnGetExtension@@3PAP6AJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@ZA
0x140060BB0: "__cdecl GUID_884e2011_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2011_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140062430: "%wsmessage=%ws" ??_C@_1BO@KBFLNOFE@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14006F3A8: "%s\%s\%s.mui" ??_C@_1BK@LCAPKLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x140063198: "SPC_RAW_FILE_DATA_OBJID" ??_C@_1DA@JOBEEPJE@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAR?$AAA?$AAW?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400669B0: "CERT_SUBJECT_PUB_KEY_BIT_LENGTH_" ??_C@_1FA@IDBMDCBH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AA_?$AAL?$AAE?$AAN?$AAG?$AAT?$AAH?$AA_@
0x140060C58: "__cdecl GUID_884e2061_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2061_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14002AFB4: "int __cdecl myCryptExportPublicKeyInfo2(unsigned __int64,unsigned long,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,struct _CERT_PUBLIC_KEY_INFO * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myCryptExportPublicKeyInfo2@@YAH_KKKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAU_CERT_PUBLIC_KEY_INFO@@PEAK@Z
0x14006D4D8: "MdmTermsOfUseUrl" ??_C@_1CC@MAHILIPC@?$AAM?$AAd?$AAm?$AAT?$AAe?$AAr?$AAm?$AAs?$AAO?$AAf?$AAU?$AAs?$AAe?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14007D0EC: "__cdecl fmode" _fmode
0x14005F790: "EccKeyParameters_Order" ??_C@_1CO@GKHIOBBD@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAO?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140069260: "AuthorityAuthentication" ??_C@_1DA@CKICGHPJ@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400688C0: ": 0x%x(%d)" ??_C@_0L@FHFFEKOF@?3?50x?$CFx?$CI?$CFd?$CJ?$AA@
0x14005F760: "EccKeyParameters_Base" ??_C@_1CM@BCKAAFBN@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F808: "ff" ??_C@_15IONNBKME@?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14002E074: "long __cdecl myCertHashMatch(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,int * __ptr64)" ?myCertHashMatch@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@KPEBEPEAH@Z
0x140064C90: "szOID_ENROLL_SCEP_SERVER_MESSAGE" ??_C@_1EC@DJACEKMG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAM?$AAE?$AAS?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE@
0x1400596B8: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x140067540: "CryptUIDlgSelectPolicyServer" ??_C@_0BN@DPKFCNLO@CryptUIDlgSelectPolicyServer?$AA@
0x1400685B0: "Software\Policies\Microsoft\Cryp" ??_C@_1GO@CFMICCOE@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp@
0x14006CFD0: "%s: LocalGetPersistedRegistryLoc" ??_C@_1JI@JGNINFDA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AAL?$AAo?$AAc@
0x140001310: "void __cdecl ATL::AtlThrowImpl(long)" ?AtlThrowImpl@ATL@@YAXJ@Z
0x1400594F0: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x1400316B4: "long __cdecl ndesBuildUrl(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ndesBuildUrl@@YAJPEBG000PEAPEAG@Z
0x140059148: "__cdecl _imp_SafeArrayGetElement" __imp_SafeArrayGetElement
0x140062A78: "Query Pending" ??_C@_1BM@DJEKLEIK@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140068D90: "1.3.6.1.5.5.7.48.5" ??_C@_1CG@JPJHGDHF@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA4?$AA8?$AA?4?$AA5?$AA?$AA@
0x140059A68: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x140070158: "gsw-FR" ??_C@_1O@FKGDDHOL@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140058E80: "__cdecl _imp_RevertToSelf" __imp_RevertToSelf
0x140005934: "bool __cdecl DisplayPkiStatus(enum X509SCEPDisposition)" ?DisplayPkiStatus@@YA_NW4X509SCEPDisposition@@@Z
0x140059068: "__cdecl _imp_DecodePointer" __imp_DecodePointer
0x140059B58: "__cdecl _imp_fgetws" __imp_fgetws
0x14006C610: "CertGetCertificateContextPropert" ??_C@_1EE@FPENKFMD@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt@
0x14003DC90: wWinMain
0x140058EA8: "__cdecl _imp_CertFreeCRLContext" __imp_CertFreeCRLContext
0x14005BE70: " _continue_ = "DNS=User.domai" ??_C@_1FA@IBEIDAID@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi@
0x14000E380: "long __cdecl MatchObjectIdWorker(struct IObjectId * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?MatchObjectIdWorker@@YAJPEAUIObjectId@@JPEAX@Z
0x14006A640: "%s: parentKeyPath should not be " ??_C@_1EM@EIMEIDDN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5@
0x14005D8B0: "CERT_NAME_STR_FORWARD_FLAG" ??_C@_1DG@NEOLNAFM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAW?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14002C0A8: "long __cdecl myDupMemory(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myDupMemory@@YAJPEBEKPEAPEAEPEAK@Z
0x14000E674: "long __cdecl InitializeRequestFromPrivateKey(struct IX509CertificateRequestPkcs10 * __ptr64,struct IX509PrivateKey * __ptr64,enum X509CertificateEnrollmentContext,struct IX509CertificateTemplate * __ptr64)" ?InitializeRequestFromPrivateKey@@YAJPEAUIX509CertificateRequestPkcs10@@PEAUIX509PrivateKey@@W4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAUIX509CertificateTemplate@@@Z
0x140058FE0: "__cdecl _imp_CryptFormatObject" __imp_CryptFormatObject
0x140069C70: "%s - hr: 0x%08x" ??_C@_1CA@CFBFMKEH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAh?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x14005E3B0: "FR_PROP_FAILINFO" ??_C@_1CC@OOEHLAGK@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x14006AEC0: "RegistrationCertStatus::GetDevic" ??_C@_1FM@GNAHJMIF@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc@
0x140058F30: "__cdecl _imp_CertGetCertificateChain" __imp_CertGetCertificateChain
0x140059420: "__cdecl _imp_SetFilePointer" __imp_SetFilePointer
0x1400536B4: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x14004B644: "public: static long __cdecl CertificateUtil::FindAllCertificatesByOidValue(enum _CERTFICATE_LOCATION,char const * __ptr64 * __ptr64 const,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const,enum _CERT_OID_VALUE_TYPE * __ptr64 const,unsigned long,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 const,unsigned long * __ptr64)" ?FindAllCertificatesByOidValue@CertificateUtil@@SAJW4_CERTFICATE_LOCATION@@QEAPEBDQEAPEBGQEAW4_CERT_OID_VALUE_TYPE@@KQEAPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAK@Z
0x14001DF50: I_DecodeECCCurveParameters
0x140075CDC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0
0x140065DE0: "CERT_PVK_FILE_PROP_ID" ??_C@_1CM@CCBBNOOK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAV?$AAK?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140068040: "Sort[%ws]: %d(%ws)" ??_C@_1CG@ILJJJILP@?$AAS?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FN?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140059A08: "__cdecl _imp_strcat_s" __imp_strcat_s
0x14007D240: "long g_CryptEncodeFlags" ?g_CryptEncodeFlags@@3JA
0x140058FD0: "__cdecl _imp_CertAddCertificateLinkToStore" __imp_CertAddCertificateLinkToStore
0x140069D10: "StringCchCopyW" ??_C@_1BO@ODJJCLJD@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAW?$AA?$AA@
0x140059200: "__cdecl _imp_SetupGetLineCountW" __imp_SetupGetLineCountW
0x140064BD0: "szOID_ENROLL_SCEP_CHALLENGE_ANSW" ??_C@_1EG@ENJBAJLN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAL?$AAL?$AAE?$AAN?$AAG?$AAE?$AA_?$AAA?$AAN?$AAS?$AAW@
0x140062EB0: "1.2.840.10045.4.3.3" ??_C@_0BE@MJPNCMLC@1?42?4840?410045?44?43?43?$AA@
0x140070008: "nso-ZA" ??_C@_1O@PGPEDDCG@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14006F710: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1400592C0: "__cdecl _imp_DispatchMessageW" __imp_DispatchMessageW
0x14003BF38: "long __cdecl _FindRegKey(unsigned short const * __ptr64,struct _CSREGKEY const * __ptr64 * __ptr64)" ?_FindRegKey@@YAJPEBGPEAPEBU_CSREGKEY@@@Z
0x140060B40: "__cdecl GUID_728ab33d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab33d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14006BBB0: Microsoft_Windows_User_Device_RegistrationLevels
0x140060C78: "__cdecl GUID_728ab30d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab30d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14006C028: "system32\config\software" ??_C@_1DC@NBKOBCCN@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?2?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1400715A8: "__stdcall _real" __real@0000000000000000
0x140060B90: "__cdecl GUID_728ab35d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab35d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14002BE00: "long __cdecl myGetLong(unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?myGetLong@@YAJPEBGPEAJ@Z
0x14005E7B8: "SCEPFailBadRequest" ??_C@_1CG@DBFGAADE@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAB?$AAa?$AAd?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x14005D730: "CERT_X500_NAME_STR" ??_C@_1CG@ILLJKEDF@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAX?$AA5?$AA0?$AA0?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14005B7B0: " _continue_ = "RegisteredId=1" ??_C@_1FK@JOGLBEDB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AAI?$AAd?$AA?$DN?$AA1@
0x14006AD20: "%s: Cannot load file "%s" into r" ??_C@_1KE@NAOEHPJD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr@
0x14005CD80: "1.3.6.1.5.5.7.1.1" ??_C@_0BC@NKIJLDGJ@1?43?46?41?45?45?47?41?41?$AA@
0x140060CC0: "__cdecl GUID_728ab344_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab344_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14007ABA0: "struct _OIDNAME * s_aOIDName" ?s_aOIDName@@3PAU_OIDNAME@@A
0x140052DEE: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x14005EF10: "SubCA" ??_C@_1M@OHAFBPOM@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140049C94: "unsigned long __cdecl RegOpenCurrentUserKey(unsigned long,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64)" ?RegOpenCurrentUserKey@@YAKKPEAPEAUHKEY__@@@Z
0x140059D08: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140062F88: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.4" ??_C@_0BG@NAOBPDMJ@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?44?$AA@
0x14006B538: "pJoinInfo" ??_C@_1BE@NJIFDKJG@?$AAp?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14005ED18: ".rsp" ??_C@_19EFBNONPE@?$AA?4?$AAr?$AAs?$AAp?$AA?$AA@
0x140059A58: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x14006F6A0: "mt" ??_C@_15BOAKHFBD@?$AAm?$AAt?$AA?$AA@
0x140053400: "__cdecl _imp_load_WinHttpSetStatusCallback" __imp_load_WinHttpSetStatusCallback
0x140060DA0: "&" ??_C@_13FLOCNAAB@?$AA?$CG?$AA?$AA@
0x140067AC0: "LDAP_NOT_ALLOWED_ON_RDN" ??_C@_0BI@PLELCLBM@LDAP_NOT_ALLOWED_ON_RDN?$AA@
0x140062F28: "sha256" ??_C@_1O@OOCOAAHN@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA2?$AA5?$AA6?$AA?$AA@
0x14006D528: "UserSettingSyncUrl" ??_C@_1CG@MMPBBFBE@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140060DBC: " " ??_C@_01CLKCMJKC@?5?$AA@
0x14006FA08: "is-IS" ??_C@_1M@LPDDNNPN@?$AAi?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x140070048: "ig-NG" ??_C@_1M@FDAIAMBP@?$AAi?$AAg?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140067BC0: "LDAP_DECODING_ERROR" ??_C@_0BE@EHHACGDL@LDAP_DECODING_ERROR?$AA@
0x14005E530: "FR_PROP_ISSUEDCERTIFICATECRLCHAI" ??_C@_1EE@PKJFEJLD@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAD?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAC?$AAR?$AAL?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI@
0x140035358: "public: __cdecl myCryptUISelect::~myCryptUISelect(void) __ptr64" ??1myCryptUISelect@@QEAA@XZ
0x14002F2E0: "void __cdecl myFreeFilterContent(struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?myFreeFilterContent@@YAXPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x14000BF90: "long __cdecl AddExtensionsToAttribute(struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?AddExtensionsToAttribute@@YAJPEAU_CERT_EXTENSION@@K0KPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140075A84: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0
0x140062E48: "sha1ECDSA" ??_C@_1BE@BIADFIFN@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA1?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x140059598: "__cdecl _imp_GetStartupInfoW" __imp_GetStartupInfoW
0x140033160: "long __cdecl NDESSearchServerCapabilities(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool * __ptr64)" ?NDESSearchServerCapabilities@@YAJPEBG0PEA_N@Z
0x140075B74: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0
0x140066348: "CERT_AIA_URL_RETRIEVED_PROP_ID" ??_C@_1DO@ILBCAMBG@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAI?$AAA?$AA_?$AAU?$AAR?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAT?$AAR?$AAI?$AAE?$AAV?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140063B48: "2.23.133.8.1" ??_C@_0N@DCLNMPHE@2?423?4133?48?41?$AA@
0x140070920: "es-UY" ??_C@_1M@KBJALCPI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAY?$AA?$AA@
0x140030664: "long __cdecl myGetCertificateFromPicker(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int,int,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char const * __ptr64 const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCertificateFromPicker@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@HHKPEBGKPEAPEAXPEAPEBGKPEBQEBDPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140068D00: "1.3.6.1.5.5.7.48.2" ??_C@_1CG@CEAFLMM@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA4?$AA8?$AA?4?$AA2?$AA?$AA@
0x1400653F8: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.3.2" ??_C@_0BJ@LHCGKFJB@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?43?42?$AA@
0x14006BB70: Microsoft_Windows_User_Device_RegistrationKeywords
0x140059390: "__cdecl _imp_GetDateFormatA" __imp_GetDateFormatA
0x140082008: "__cdecl _imp_GetOpenFileNameW" __imp_GetOpenFileNameW
0x140067978: "LDAP_INAPPROPRIATE_AUTH" ??_C@_0BI@LINDLJHM@LDAP_INAPPROPRIATE_AUTH?$AA@
0x140069170: "FIPSVersion" ??_C@_1BI@KOCKOBAP@?$AAF?$AAI?$AAP?$AAS?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400704C0: "zh-HK" ??_C@_1M@EFAKDEDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x14006F810: "ha" ??_C@_15CJAAEDAN@?$AAh?$AAa?$AA?$AA@
0x14006D768: "DeviceManagementEndpoint" ??_C@_1DC@MBMBBNIJ@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14006E498: "pppCertContexts" ??_C@_1CA@BJAEPAFD@?$AAp?$AAp?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400596F0: "__cdecl _imp_GetComputerNameExW" __imp_GetComputerNameExW
0x14007D2C2: "bool g_fQuiet" ?g_fQuiet@@3_NA
0x14006FC28: "st-ZA" ??_C@_1M@MEJCCMDI@?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140038A70: "int __cdecl fnCEPInfoSort(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?fnCEPInfoSort@@YAHPEBX0@Z
0x140040B40: "long __cdecl EncodeCDPFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeCDPFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14005A438: "idispatch" ??_C@_1BE@PLECKAMC@?$AAi?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x14004D820: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadJoinStatus(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,int,struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,struct JoinStatusStorage::struct_join_status_reg_key_info const * __ptr64)" ?ReadJoinStatus@JoinStatusStorage@@CAJPEBU_CERT_CONTEXT@@HPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBUstruct_join_status_reg_key_info@1@@Z
0x1400688BC: ": " ??_C@_02LMMGGCAJ@?3?5?$AA@
0x14007D210: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszHashAlgorithm" ?g_pwszHashAlgorithm@@3PEBGEB
0x14005F048: "1.2.840.10045.1.1" ??_C@_0BC@BOIKOJN@1?42?4840?410045?41?41?$AA@
0x140043AA0: "long __cdecl EncodeCEPFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeCEPFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140061B00: "GetDispositionMessage" ??_C@_1CM@LNOELDCM@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14005A240: "CertReq.exe" ??_C@_1BI@DGBGJKIF@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x140062740: "KeyId" ??_C@_1M@NNBJFEBB@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14001BD44: "long __cdecl SetPostInitPropertiesBase<struct IX509CertificateRequestCertificate>(struct IX509CertificateRequest * __ptr64,struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64)" ??$SetPostInitPropertiesBase@UIX509CertificateRequestCertificate@@@@YAJPEAUIX509CertificateRequest@@PEBU_REQUEST_PARAMETERS@@@Z
0x14006FDD0: "kn-IN" ??_C@_1M@CDCLMGHI@?$AAk?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14006FF40: "ks-Arab" ??_C@_1BA@KNMEEHBM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140060048: "SubmitChallengeAnswer = %ums " ??_C@_1DM@LLDMIJNK@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAt?$AAC?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAe?$AAA?$AAn?$AAs?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006C570: "CertificateUtil::GetCertificateT" ??_C@_1FO@DBIIDHHF@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAT@
0x140059738: "__cdecl _imp_WindowsCreateStringReference" __imp_WindowsCreateStringReference
0x1400592F8: "__cdecl _imp_ldap_next_attributeW" __imp_ldap_next_attributeW
0x140065270: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.2.2" ??_C@_0BJ@PJKMCPE@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?42?42?$AA@
0x14004A4A0: "public: static long __cdecl DeviceRegistrationStateApi::PopulateJoinInfo(enum _JOIN_TYPE,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _DSREG_ACCOUNT_INFO_2 * __ptr64)" ?PopulateJoinInfo@DeviceRegistrationStateApi@@SAJW4_JOIN_TYPE@@PEBU_CERT_CONTEXT@@PEBGPEAU_DSREG_ACCOUNT_INFO_2@@@Z
0x14007A460: "struct _STOREMAP * s_aStoreMap" ?s_aStoreMap@@3PAU_STOREMAP@@A
0x140060010: "ProcessResponse1 = %ums " ??_C@_1DC@BCJNGHNF@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAR?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AA1?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140026954: "long __cdecl infGetPolicyMappingsSub(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_POLICY_MAPPING * __ptr64)" ?infGetPolicyMappingsSub@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAKPEAU_CERT_POLICY_MAPPING@@@Z
0x140051124: DosGetMessage
0x14006F1F8: "HE" ??_C@_15BPMHOFC@?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x140045074: "public: __cdecl CEnrollHttpClient::~CEnrollHttpClient(void) __ptr64" ??1CEnrollHttpClient@@QEAA@XZ
0x140069788: CLSID_CCertPropertyEnrollmentPolicyServer
0x14002B080: "void __cdecl myMakeExprDateTime(struct _FILETIME * __ptr64,long,enum ENUM_PERIOD)" ?myMakeExprDateTime@@YAXPEAU_FILETIME@@JW4ENUM_PERIOD@@@Z
0x140020724: "void __cdecl myUuidCreate(struct _GUID * __ptr64)" ?myUuidCreate@@YAXPEAU_GUID@@@Z
0x14005E020: "%ws " ??_C@_19PBJPFIJP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005F028: "2.5.29.15" ??_C@_1BE@IBNAFLFC@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA5?$AA?$AA@
0x140059470: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006FFD8: "ibb-NG" ??_C@_1O@EMFGKMJE@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400702B8: "nn-NO" ??_C@_1M@BODBOGLF@?$AAn?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140068AD0: "PM" ??_C@_02CJNFDJBF@PM?$AA@
0x14006E928: "pCertContexts" ??_C@_1BM@FLAFGIMH@?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140053099: "__cdecl lock" _lock
0x14007D200: "int g_fForce" ?g_fForce@@3HA
0x140008C98: "long __cdecl SignCMCContent(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,bool,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?SignCMCContent@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEBDPEBEK_NPEAPEAEPEAK@Z
0x140059AE0: "__cdecl _imp_isdigit" __imp_isdigit
0x140067CA8: "LDAP_CONTROL_NOT_FOUND" ??_C@_0BH@GKOHJKEC@LDAP_CONTROL_NOT_FOUND?$AA@
0x14005D5C0: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_DOMA" ??_C@_1EO@MLFEFEHK@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA@
0x140070BC8: "ff-Latn" ??_C@_1BA@FIJIMGKM@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140003DBC: "long __cdecl GetAttributesTemplateName(struct _CRYPT_ATTRIBUTE const * __ptr64,unsigned long,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetAttributesTemplateName@@YAJPEBU_CRYPT_ATTRIBUTE@@KPEA_NPEAPEAG@Z
0x140069EC0: "CopyStringNullSafeW" ??_C@_1CI@LBMEMKLB@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAS?$AAa?$AAf?$AAe?$AAW?$AA?$AA@
0x140067CC0: "LDAP_MORE_RESULTS_TO_RETURN" ??_C@_0BM@PABFLBCD@LDAP_MORE_RESULTS_TO_RETURN?$AA@
0x14005EB08: "2.16.840.1.113733.1.9.4" ??_C@_0BI@JFAILIIE@2?416?4840?41?4113733?41?49?44?$AA@
0x1400593F0: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x140069208: "Provider" ??_C@_1BC@KFGOOCHO@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14005C548: " _continue_ = "Flags=0x80&"" ??_C@_1DO@NMHAHFHC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$DN?$AA0?$AAx?$AA8?$AA0?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140059C38: "__cdecl _imp_NCryptOpenStorageProvider" __imp_NCryptOpenStorageProvider
0x140064ED8: "szOID_DEVICE_REG_XXX_8" ??_C@_1CO@NDCDKJKD@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAX?$AAX?$AAX?$AA_?$AA8?$AA?$AA@
0x14006F100: "TenantDomain" ??_C@_1BK@NMBOENLD@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140059018: "__cdecl _imp_GetStockObject" __imp_GetStockObject
0x14006F890: "ii" ??_C@_15CHOILIEH@?$AAi?$AAi?$AA?$AA@
0x14006FC88: "af-ZA" ??_C@_1M@HOKAOIO@?$AAa?$AAf?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x1400597C0: "__cdecl _imp_CryptHashData" __imp_CryptHashData
0x1400616E0: "Next" ??_C@_19HCBLGCC@?$AAN?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x140058F58: "__cdecl _imp_CertOpenStore" __imp_CertOpenStore
0x140059128: "__cdecl _imp_SysStringByteLen" __imp_SysStringByteLen
0x140063838: "szOID_RDN_TPM_MODEL" ??_C@_1CI@DOEPPGAB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x1400616C0: "Reset" ??_C@_1M@PNBPANGG@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14005C480: " _continue_ = "Notice=text no" ??_C@_1EO@OOCILFBN@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$DN?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo@
0x14005CA40: "_continue_ = "EKGenerationType=I" ??_C@_1FE@PKALDODC@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAK?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$DN?$AAI@
0x140062248: "1.3.6.1.4.1.311.61.1.1" ??_C@_0BH@NJIBGJDE@1?43?46?41?44?41?4311?461?41?41?$AA@
0x14005EE70: "%u: %ws = %ws " ??_C@_1BO@DPLJBDKB@?$AA?$CF?$AAu?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005F828: "UIContextMessage" ??_C@_1CC@MAHALFPI@?$AAU?$AAI?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14006FC58: "ve-ZA" ??_C@_1M@JEFNLBPO@?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140027250: "long __cdecl myInfGetCrossCertDistributionPointsExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetCrossCertDistributionPointsExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x14006D2B0: "TenantId" ??_C@_1BC@MLOMPBMK@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14007C9C0: "char * LUI_txt_november" ?LUI_txt_november@@3PADA
0x14006F9C8: "fi-FI" ??_C@_1M@DDNJFGID@?$AAf?$AAi?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x140059C60: "__cdecl _imp_RtlGetPersistedStateLocation" __imp_RtlGetPersistedStateLocation
0x140061DF0: "strRequestId" ??_C@_1BK@FCINFNAG@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140067778: "LDAP_STRONG_AUTH_REQUIRED" ??_C@_0BK@HKNHIBFH@LDAP_STRONG_AUTH_REQUIRED?$AA@
0x140052D2C: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x140070700: "ar-OM" ??_C@_1M@DAGCADIM@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x140064B70: "szOID_ENROLL_SCEP_SERVER_STATE" ??_C@_1DO@MKEMLMAL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A130: "long __cdecl Request_Submit(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?Request_Submit@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@JPEBEKPEBG2PEAJ@Z
0x14005DCE8: "ImportNoUserProtected" ??_C@_1CM@LFEFDPP@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAN?$AAo?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140060268: "ContextMachine" ??_C@_1BO@NNFLFFHJ@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14005D130: "CERT_DECIPHER_ONLY_KEY_USAGE" ??_C@_1DK@BHPKGIKK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAE?$AAC?$AAI?$AAP?$AAH?$AAE?$AAR?$AA_?$AAO?$AAN?$AAL?$AAY?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x1400820A8: "__cdecl _imp_WinHttpGetProxyForUrl" __imp_WinHttpGetProxyForUrl
0x140075830: WINHTTP_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140059078: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x14005FBF8: "REQUEST" ??_C@_1BA@MOEMLFHL@?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140064528: "szOID_LOCAL_MACHINE_KEYSET" ??_C@_1DG@IIBOGALP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14006F138: "DE" ??_C@_15HGDOLOCJ@?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14005AB10: "RequestType = PKCS10 | PKCS7 | C" ??_C@_1GC@CJJBMKFK@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA1?$AA0?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA7?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAC@
0x140070BA0: "iu-Latn" ??_C@_1BA@MMKBLICB@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14005F3B0: "@EKCert" ??_C@_1BA@PGOAEBEP@?$AA?$EA?$AAE?$AAK?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140053551: "__cdecl _imp_load_VaultFindItems" __imp_load_VaultFindItems
0x14007BB30: "struct _CSREGKEY * g_rgRegKey" ?g_rgRegKey@@3PAU_CSREGKEY@@A
0x140059AA0: "__cdecl _imp_wcsncmp" __imp_wcsncmp
0x140059EB0: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x140060D00: "__cdecl GUID_884e200b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e200b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140070840: "fr-CM" ??_C@_1M@DDDICKHI@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x14004207C: "long __cdecl extEncodeSupportedAlgorithms(struct _CERT_SUPPORTED_ALGORITHM_INFO const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeSupportedAlgorithms@@YAJPEBU_CERT_SUPPORTED_ALGORITHM_INFO@@KPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140059570: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140066E30: "CERT_NOT_BEFORE_FILETIME_PROP_ID" ??_C@_1EC@OIMKDDLB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAB?$AAE?$AAF?$AAO?$AAR?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x1400687A0: "Software\Policies\Microsoft\Pass" ??_C@_1FI@KHDAOEOF@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs@
0x140059A88: "__cdecl _imp_fopen" __imp_fopen
0x14007D306: "bool g_fLegacyCertSelectionUI" ?g_fLegacyCertSelectionUI@@3_NA
0x140062CD8: "1.2.840.113549.1.1.8" ??_C@_0BF@LGDKJEB@1?42?4840?4113549?41?41?48?$AA@
0x140058E78: "__cdecl _imp_CryptAcquireContextW" __imp_CryptAcquireContextW
0x140060C28: "__cdecl GUID_884e2022_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2022_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140069000: "FieldUpgradable" ??_C@_1CA@KCLOMGOE@?$AAF?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14003B1A0: "long __cdecl CompareTemplateNameWorker(unsigned short * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?CompareTemplateNameWorker@@YAJPEAGJPEAX@Z
0x1400704B0: "ar-EG" ??_C@_1M@POEEMAIO@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x140053882: memcpy
0x140059308: "__cdecl _imp_ldap_first_attributeW" __imp_ldap_first_attributeW
0x140068F50: "medium" ??_C@_1O@CAJJMOGE@?$AAm?$AAe?$AAd?$AAi?$AAu?$AAm?$AA?$AA@
0x140030440: "long __cdecl myLoadTemplateInfo(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64)" ?myLoadTemplateInfo@@YAJPEBGPEAPEAG1PEAPEAD@Z
0x14006BC70: "pdwCount" ??_C@_1BC@GGFMIAJH@?$AAp?$AAd?$AAw?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140060CF0: "__cdecl GUID_884e2042_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2042_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14004B474: "public: static long __cdecl Logger::WriteNullOrEmptyParameterFailureEvent(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteNullOrEmptyParameterFailureEvent@Logger@@SAJPEBG0@Z
0x1400592A0: "__cdecl _imp_MessageBoxW" __imp_MessageBoxW
0x14005CE48: "AT_NONE" ??_C@_1BA@KEMHGHL@?$AAA?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x1400594C0: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x140068B50: "On" ??_C@_15GLMKGGNF@?$AAO?$AAn?$AA?$AA@
0x14006F898: "pap" ??_C@_17JOBKMNGF@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x14004CA28: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadDeviceKey(struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int)" ?ReadDeviceKey@JoinStatusStorage@@CAJPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBG2H@Z
0x140063760: "szOID_PKIX_OCSP_NONCE" ??_C@_1CM@DPLIAOHG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAI?$AAX?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140070680: "es-PA" ??_C@_1M@GEPAFMDL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x140042D80: "long __cdecl extEncodePolicyMappingsEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodePolicyMappingsEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140062710: "2.23.133.2.2" ??_C@_0N@HGCNHMND@2?423?4133?42?42?$AA@
0x140064758: "szOID_PKCS_5_PBES2" ??_C@_1CG@HNDGFHLM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA5?$AA_?$AAP?$AAB?$AAE?$AAS?$AA2?$AA?$AA@
0x14007C834: "long g_dwOutFormat" ?g_dwOutFormat@@3JA
0x14002C780: "unsigned short * __ptr64 __cdecl myGetVolatileCertIdString(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64)" ?myGetVolatileCertIdString@@YAPEAGPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140066200: "CERT_SUBJECT_NAME_MD5_HASH_PROP_" ??_C@_1EG@EGONFNHP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_@
0x14006F598: "ru" ??_C@_15FEDGKCDI@?$AAr?$AAu?$AA?$AA@
0x140037330: "long __cdecl myHLdapError3(struct ldap * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myHLdapError3@@YAJPEAUldap@@KKKPEAPEAG@Z
0x1400659A8: "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2" ??_C@_0BI@JMBOGBNJ@1?43?46?41?44?41?411129?42?44?42?$AA@
0x14006F788: "kok" ??_C@_17CNJFBPG@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x14005E438: "FR_PROP_ISSUEDCERTIFICATEHASH" ??_C@_1DM@BPCKPPPN@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAD?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x1400537EC: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x14001FAA0: "long __cdecl myRegValueToVariant(unsigned long,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,struct tagVARIANT * __ptr64)" ?myRegValueToVariant@@YAJKKPEBEPEAUtagVARIANT@@@Z
0x140059CD8: "__cdecl _imp_CLSIDFromString" __imp_CLSIDFromString
0x14007D318: "bool s_fMuiLoaded" ?s_fMuiLoaded@@3_NA
0x140059748: "__cdecl _imp_EventWriteTransfer" __imp_EventWriteTransfer
0x14006FE00: "mr-IN" ??_C@_1M@PBIEACPO@?$AAm?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400030D0: "long __cdecl crMarshalObjectIdWorker(struct IObjectId * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?crMarshalObjectIdWorker@@YAJPEAUIObjectId@@JPEAX@Z
0x140061C38: "GetCAProperty" ??_C@_1BM@JAGFNCJF@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x140058EE8: "__cdecl _imp_CertEnumCRLsInStore" __imp_CertEnumCRLsInStore
0x140015818: "long __cdecl GetRequestStoreContext(unsigned short const * __ptr64,enum crEnrollContext * __ptr64)" ?GetRequestStoreContext@@YAJPEBGPEAW4crEnrollContext@@@Z
0x140064AF8: "szOID_RSA_challengePwd" ??_C@_1CO@KBOECPII@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAS?$AAA?$AA_?$AAc?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAe?$AAP?$AAw?$AAd?$AA?$AA@
0x140061A70: "strConfig" ??_C@_1BE@DNPJIKDA@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct IX509Attributes>::~CComPtrBase<struct IX509Attributes>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UIX509Attributes@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1400613E0: "IPAddress" ??_C@_1BE@JPILOKB@?$AAI?$AAP?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140059058: "__cdecl _imp_GetTempFileNameW" __imp_GetTempFileNameW
0x140064318: "1.2.840.113549.1.12.1.5" ??_C@_0BI@JJOHEGOE@1?42?4840?4113549?41?412?41?45?$AA@
0x1400599A0: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x1400596C0: "__cdecl _imp_WaitForSingleObjectEx" __imp_WaitForSingleObjectEx
0x140059698: "__cdecl _imp_CreateEventW" __imp_CreateEventW
0x140058F38: "__cdecl _imp_CryptFindOIDInfo" __imp_CryptFindOIDInfo
0x140062908: "1.3.6.1.5.5.7.7.5" ??_C@_0BC@JLIOCJLB@1?43?46?41?45?45?47?47?45?$AA@
0x14005307F: "__cdecl initterm" _initterm
0x14007D284: "unsigned long g_fVerbose" ?g_fVerbose@@3KA
0x140051D80: WaitForCryptService
0x140020874: "long __cdecl myGetCertEnrollProc(unsigned long,char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,__int64 (__cdecl* * __ptr64)(void))" ?myGetCertEnrollProc@@YAJKPEBDPEBGPEAP6A_JXZ@Z
0x1400705D8: "tzm-Tfng-MA" ??_C@_1BI@LBOGPENC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140062730: "NameId" ??_C@_1O@DHJABOMB@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14005CD98: "1.3.6.1.5.5.7.1.11" ??_C@_0BD@PCOJFHPN@1?43?46?41?45?45?47?41?411?$AA@
0x1400620E0: "DS:KRA" ??_C@_1O@FEHMCMMA@?$AAD?$AAS?$AA?3?$AAK?$AAR?$AAA?$AA?$AA@
0x1400752F0: "__cdecl CTA1?AVStructuredException@@" _CTA1?AVStructuredException@@
0x1400709C0: "es-SV" ??_C@_1M@CPKKEBLD@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x14005CB90: "_continue_ = "CCMVersion=3.0&"" ??_C@_1DO@KJBCBGFM@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAC?$AAC?$AAM?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA3?$AA?4?$AA0?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140058EE0: "__cdecl _imp_CryptHashPublicKeyInfo" __imp_CryptHashPublicKeyInfo
0x140067900: "LDAP_NO_SUCH_OBJECT" ??_C@_0BE@MJDMKHMN@LDAP_NO_SUCH_OBJECT?$AA@
0x140047F00: "long __cdecl GetCertificateHash(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCertificateHash@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x140070028: "lb-LU" ??_C@_1M@JKFKIOFE@?$AAl?$AAb?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14006F5C8: "tr" ??_C@_15BPLIHJJM@?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x1400709D0: "en-SG" ??_C@_1M@BFFPHLBB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x140052448: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x14006A090: "pData" ??_C@_1M@DIFJGACK@?$AAp?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14003EE10: "void __cdecl GetInternationalInfo(struct _MY_COUNTRY_INFO * __ptr64)" ?GetInternationalInfo@@YAXPEAU_MY_COUNTRY_INFO@@@Z
0x14005A958: "PrivateKeyArchive = true" ??_C@_1DC@IBFPIDMM@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140070068: "om-ET" ??_C@_1M@IDHMDBIE@?$AAo?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14006F168: "ES" ??_C@_15MIBAGFMP@?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14006F830: "nso" ??_C@_17LBEPAKCF@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x1400382DC: "long __cdecl EnumVariantStringArray(struct tagVARIANT const * __ptr64,long (__cdecl*)(unsigned short * __ptr64,long,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?EnumVariantStringArray@@YAJPEBUtagVARIANT@@P6AJPEAGJPEAX@Z2@Z
0x1400219D4: "bool __cdecl _IsWinXXOrNewer(unsigned long,unsigned long)" ?_IsWinXXOrNewer@@YA_NKK@Z
0x140075B60: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x14005F708: "EccKeyParameters_B" ??_C@_1CG@GDOPECBL@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAB?$AA?$AA@
0x14007E388: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x140043580: "long __cdecl EncodeEnrollmentPropertyFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeEnrollmentPropertyFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14005F2B0: " CertReq: %ws " ??_C@_1BO@HOEDBNBO@?$AA?6?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400596D0: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x14005A3E0: "binary" ??_C@_1O@HFLOEMBP@?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140053200: "__cdecl _imp_load_EnrollLoadTestRootCertContext" __imp_load_EnrollLoadTestRootCertContext
0x140070730: "fr-RE" ??_C@_1M@DOAGNDKJ@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14005DE18: "RequestType" ??_C@_1BI@KELNHFLA@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14000B750: "long __cdecl verbSignQualifiedRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbSignQualifiedRequest@@YAJPEBG0@Z
0x14007C840: "unsigned long * s_acRequestDispatch" ?s_acRequestDispatch@@3PAKA
0x140060B08: "__cdecl GUID_728ab345_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab345_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005F338: "{decimal}" ??_C@_1BE@DJJNIPBL@?$AA?$HL?$AAd?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140068530: "PolicyServers" ??_C@_1BM@IMJFIBBH@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140068864: "%hs" ??_C@_03LIBMPEC@?$CFhs?$AA@
0x140059D58: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x14005DB00: "CRYPT_OID_USE_CURVE_NAME_FOR_ENC" ??_C@_1FC@KDNOKCHJ@?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAV?$AAE?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC@
0x1400596E8: "__cdecl _imp_GetSystemTime" __imp_GetSystemTime
0x14002C9FC: "long __cdecl myDecodePKCS7Ex(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?myDecodePKCS7Ex@@YAJPEBEK0KPEAPEAEPEAK2PEAPEAD22PEAPEAX4@Z
0x14003F124: "long __cdecl extParseBitString(unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64,struct _CRYPT_BIT_BLOB * __ptr64)" ?extParseBitString@@YAJPEBGPEAJPEAU_CRYPT_BIT_BLOB@@@Z
0x140066090: "CERT_ISSUER_PUBLIC_KEY_MD5_HASH_" ??_C@_1FA@HNKAKNAD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AAL?$AAI?$AAC?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_@
0x140069AE0: "%s: Out of memory. Allocation fa" ??_C@_1EM@FLPDOEMP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x1400617E0: "%ws" ??_C@_17EEOGHOKP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140059928: "__cdecl _imp___iob_func" __imp___iob_func
0x140015944: "long __cdecl crDisplayEnrollStatus(struct IX509Enrollment2 * __ptr64)" ?crDisplayEnrollStatus@@YAJPEAUIX509Enrollment2@@@Z
0x14005C0A0: " _continue_ = "DNS=User.bad.c" ??_C@_1EK@FBMKDNEB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAb?$AAa?$AAd?$AA?4?$AAc@
0x140063068: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.15" ??_C@_0BH@EGJCJLLK@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?415?$AA@
0x1400387A8: "bool __cdecl myHasCachedPolicy(enum X509CertificateEnrollmentContext,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags,short,double)" ?myHasCachedPolicy@@YA_NW4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAG1W4X509EnrollmentAuthFlags@@FN@Z
0x14006D328: "TransportKeyStatus" ??_C@_1CG@NIAKICOA@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140066F60: "CERT_ROOT_PROGRAM_CHAIN_POLICIES" ??_C@_1FC@IMMCPCON@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAI?$AAE?$AAS@
0x14005AEF0: "_continue_ = "DirectoryName=CN=N" ??_C@_1GO@IGPFNBKA@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DN?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AAN@
0x140075538: crypttpmeksvc_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x1400593D8: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x1400637B0: "szOID_PKIX_OCSP_BASIC_SIGNED_RES" ??_C@_1EM@CFDHJLMG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAI?$AAX?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAB?$AAA?$AAS?$AAI?$AAC?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAE?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS@
0x140079BE0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszPoliciesExt" ?g_apwszPoliciesExt@@3PAPEBGA
0x14005C010: "_continue_ = "SubTree=Exclude&"" ??_C@_1EA@NOLCBLC@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAS?$AAu?$AAb?$AAT?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$DN?$AAE?$AAx?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140068FB0: "AlgorithmParameters" ??_C@_1CI@BMBGHJNL@?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1400706B0: "ar-TN" ??_C@_1M@ELMGFODK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAN?$AA?$AA@
0x140060F20: "WerSetFlags" ??_C@_0M@JLNGNGFD@WerSetFlags?$AA@
0x140069DD0: "%s: %s failed with win32 error c" ??_C@_1FK@DHOFDJEO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAn?$AA3?$AA2?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc@
0x140068B6C: "No" ??_C@_15BICKNCBF@?$AAN?$AAo?$AA?$AA@
0x14005D170: "NCRYPT_ALLOW_DECRYPT_FLAG" ??_C@_1DE@DJMMAIIF@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAD?$AAE?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140059908: "__cdecl _imp_?CSPrintErrorLineFileData@@YAXPEBGKJ@Z" __imp_?CSPrintErrorLineFileData@@YAXPEBGKJ@Z
0x140063978: "1.3.6.1.4.1.311.21.27" ??_C@_0BG@EDKLNIE@1?43?46?41?44?41?4311?421?427?$AA@
0x140075CF0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0
0x14006FF60: "fy-NL" ??_C@_1M@MPPKKFDE@?$AAf?$AAy?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x14006FB88: "lt-LT" ??_C@_1M@IFGBIJO@?$AAl?$AAt?$AA?9?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x140059BA8: "__cdecl _imp_wcscmp" __imp_wcscmp
0x1400077C0: "long __cdecl crGetConfig(void)" ?crGetConfig@@YAJXZ
0x140059558: "__cdecl _imp_GetCommandLineW" __imp_GetCommandLineW
0x14005A280: "+CertReq.log" ??_C@_0N@PFHEDEBD@?$CLCertReq?4log?$AA@
0x140068958: "..CertCli Version" ??_C@_1CE@KCCMABBJ@?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAl?$AAi?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400638A8: "szOID_ENROLL_EK_INFO" ??_C@_1CK@IEOFDOP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x140052948: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x140063338: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.25" ??_C@_0BH@EENECFOD@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?425?$AA@
0x140058EC8: "__cdecl _imp_CryptMsgGetAndVerifySigner" __imp_CryptMsgGetAndVerifySigner
0x1400271F0: "long __cdecl myInfGetApplicationPolicyConstraintsExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetApplicationPolicyConstraintsExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x1400605C0: "CertEnroll.dll" ??_C@_1BO@IJOGICIE@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400599B8: "__cdecl _imp_bsearch" __imp_bsearch
0x1400297CC: "long __cdecl myGetSignatureAlgorithm(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned short const * __ptr64,int,struct _CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER * __ptr64)" ?myGetSignatureAlgorithm@@YAJ_KPEBGK1I1HPEAU_CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER@@@Z
0x1400644C0: "szOID_PKCS_12_KEY_PROVIDER_NAME_" ??_C@_1EK@JLEEDNCP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AAI?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_@
0x14002AC00: MIDL_user_free
0x14005C7B0: "_continue_ = "InhibitPolicyMappi" ??_C@_1EO@OOMKJHEO@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAI?$AAn?$AAh?$AAi?$AAb?$AAi?$AAt?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi@
0x14000226C: "void __cdecl DisplayOptionList(unsigned long,struct _CROPTIONS const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?DisplayOptionList@@YAXKPEBU_CROPTIONS@@KPEAPEBGK@Z
0x1400701E8: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14007D2AC: "bool g_fCryptSilent" ?g_fCryptSilent@@3_NA
0x140061168: "Flags" ??_C@_1M@OAJFFPML@?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140007DA8: "long __cdecl ParseInfFile(unsigned short const * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct _CSINFContext * __ptr64)" ?ParseInfFile@@YAJPEBGPEAPEAU_INFVALUES@@PEAKPEAPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@2PEAPEAU_CERT_EXTENSION@@2PEAPEAGPEAU_CSINFContext@@@Z
0x140030E84: "long __cdecl cpOtherNameToWsz(struct _CERT_OTHER_NAME const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?cpOtherNameToWsz@@YAJPEBU_CERT_OTHER_NAME@@PEAPEAG@Z
0x140061BD8: "strSerialNumber" ??_C@_1CA@HHDHPALM@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAS?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140068A98: "0123456789" ??_C@_0L@FPFMPDDA@0123456789?$AA@
0x140069990: "%s: The specified level "%lu" is" ??_C@_1GA@EDEKGLKI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs@
0x140069758: IID_IX509PolicyServerListManager
0x140079910: "struct _FRPROP * s_afrp" ?s_afrp@@3PAU_FRPROP@@A
0x14005DFD4: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005F9D0: "KeyAlgorithm" ??_C@_1BK@BDPNMJON@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140068F18: "evaluationCompleted" ??_C@_1CI@IBFLJPBD@?$AAe?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140059728: "__cdecl _imp_RoGetActivationFactory" __imp_RoGetActivationFactory
0x140067450: "XENROLL_RENEWAL_CERTIFICATE_PROP" ??_C@_1EI@PHICMILH@?$AAX?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAN?$AAE?$AAW?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP@
0x1400595E8: api-ms-win-core-psapi-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400694E0: "Mozilla/4.0 (compatible; Win32; " ??_C@_1FK@HANCNFID@?$AAM?$AAo?$AAz?$AAi?$AAl?$AAl?$AAa?$AA?1?$AA4?$AA?4?$AA0?$AA?5?$AA?$CI?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAt?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$DL?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAn?$AA3?$AA2?$AA?$DL?$AA?5@
0x140001E1C: "long __cdecl crPutSignerCertSilentAndPin(struct ISignerCertificate * __ptr64)" ?crPutSignerCertSilentAndPin@@YAJPEAUISignerCertificate@@@Z
0x14005C050: " _continue_ = "EMail=User@bad" ??_C@_1EO@LGFIIADK@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAb?$AAa?$AAd@
0x14005BF30: " _continue_ = "1.2.3.4.5={utf" ??_C@_1GI@GGAABEFA@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA5?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf@
0x140042018: "long __cdecl extEncodeAttribute(char const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeAttribute@@YAJPEBDPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@KPEAU1@@Z
0x14005B3C0: "2.5.29.19 = "{text}ca=0&pathleng" ??_C@_1FI@MHLABBCF@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA9?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AAc?$AAa?$AA?$DN?$AA0?$AA?$CG?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg@
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct IX509Extension>::~CComPtrBase<struct IX509Extension>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UIX509Extension@@@ATL@@QEAA@XZ
0x140064A18: "szOIDVerisign_SenderNonce" ??_C@_1DE@MMJFFPJB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAN?$AAo?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14005EAF0: "PkiStatus" ??_C@_1BE@JDEOGAMP@?$AAP?$AAk?$AAi?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140059960: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x1400701A0: "wo-SN" ??_C@_1M@GHLGCMMG@?$AAw?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140024F30: "long __cdecl myInfGetNumericKeyValue(struct _CSINFContext * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int,unsigned long * __ptr64)" ?myInfGetNumericKeyValue@@YAJPEAU_CSINFContext@@HPEBG1KHPEAK@Z
0x140065938: "szOID_TS_KP_TS_SERVER_AUTH" ??_C@_1DG@BOELDFKC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAT?$AAS?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAT?$AAS?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140029BA8: "long __cdecl myEnumProviders(unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myEnumProviders@@YAJKPEAKK0PEAPEAG@Z
0x14005ED34: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x14005388E: memmove
0x14004C8D4: "private: unsigned short * __ptr64 __cdecl JoinStatusStorage::JoinStatusRegKeyInfo::AllocateRegistryKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AllocateRegistryKey@JoinStatusRegKeyInfo@JoinStatusStorage@@AEAAPEAGPEBG00@Z
0x140069F98: "pszEmail" ??_C@_1BC@FBOJDDOD@?$AAp?$AAs?$AAz?$AAE?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x14006ED50: "%s: Cannot query values of regis" ??_C@_1JG@NOHGIMMP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs@
0x140059458: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x14006F688: "ka" ??_C@_15KPJEDBKD@?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x140001D78: "long __cdecl crPutPinPrivateKey(struct IX509PrivateKey * __ptr64)" ?crPutPinPrivateKey@@YAJPEAUIX509PrivateKey@@@Z
0x14005E408: "FR_PROP_PENDINFOTIME" ??_C@_1CK@HJEOAOJE@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAP?$AAE?$AAN?$AAD?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14005D3E0: "CT_FLAG_SUBJECT_REQUIRE_DIRECTOR" ??_C@_1EO@KELIIBJN@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AAE?$AAC?$AAT?$AAO?$AAR@
0x140005A20: "bool __cdecl DisplayEnrollStatus(enum EnrollmentEnrollStatus)" ?DisplayEnrollStatus@@YA_NW4EnrollmentEnrollStatus@@@Z
0x140070340: "tn-BW" ??_C@_1M@BKHBFMCD@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAW?$AA?$AA@
0x140048290: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<struct CredCertificate,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct CredCertificate> >::~CSimpleArray<struct CredCertificate,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct CredCertificate> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@UCredCertificate@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@UCredCertificate@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x14006ECD0: "%s: Cannot open registry key "%s" ??_C@_1IA@NHGJPHNM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs@
0x14004B164: "public: static long __cdecl Logger::TraceInformation(unsigned short const * __ptr64,...)" ?TraceInformation@Logger@@SAJPEBGZZ
0x14006BA40: "Logger::WriteRegistryFailureEven" ??_C@_1EE@PDNBMIAO@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn@
0x140063B58: "szOID_KP_TPM_EK_CERTIFICATE" ??_C@_1DI@OPMGNHOE@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAE?$AAK?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x14006F958: "cs-CZ" ??_C@_1M@IJJHFJHA@?$AAc?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAZ?$AA?$AA@
0x14006D0C0: "JoinInfoKeySubPath" ??_C@_1CG@LBJIFCAI@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAu?$AAb?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1400638F0: "szOID_ENROLL_AIK_INFO" ??_C@_1CM@OOPGPHEC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAA?$AAI?$AAK?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x140067818: "LDAP_CONFIDENTIALITY_REQUIRED" ??_C@_0BO@CMNKOMFC@LDAP_CONFIDENTIALITY_REQUIRED?$AA@
0x140060DC0: " " ??_C@_02KNHHEEKP@?5?5?$AA@
0x1400793C0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszPolicyConstraintsExt" ?g_apwszPolicyConstraintsExt@@3PAPEBGA
0x140035CB4: "long __cdecl myCanonicalizeURLParm(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCanonicalizeURLParm@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140064820: "szOID_MS_KEY_PROTECTION_DESCRIPT" ??_C@_1EG@BHBAIODB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAM?$AAS?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAD?$AAE?$AAS?$AAC?$AAR?$AAI?$AAP?$AAT@
0x14007D298: "struct IX509EnrollmentPolicyServer * __ptr64 __ptr64 g_pPolicyServer" ?g_pPolicyServer@@3PEAUIX509EnrollmentPolicyServer@@EA
0x14005CE38: "2.5.29.9" ??_C@_08FIKFCHEP@2?45?429?49?$AA@
0x140061A50: "strAttributes" ??_C@_1BM@LBDJPHEJ@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAA?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14005C1D0: " _continue_ = "RegisteredId=1" ??_C@_1FK@FCMBBEKP@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AAI?$AAd?$AA?$DN?$AA1@
0x1400625B0: "GetCACaps" ??_C@_1BE@KBIKADFO@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAa?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x14005D520: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_DIRE" ??_C@_1FG@EIPDAPEF@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AAE@
0x14007D14C: "unsigned long g_cStringAlloc" ?g_cStringAlloc@@3KA
0x140063AE8: "1.3.6.1.4.1.311.21.29" ??_C@_0BG@JKLJJAAK@1?43?46?41?44?41?4311?421?429?$AA@
0x14007D348: "struct _iobuf * __ptr64 __ptr64 g_pfLog" ?g_pfLog@@3PEAU_iobuf@@EA
0x140070FA0: "keysvc" ??_C@_1O@IBDLKHPE@?$AAk?$AAe?$AAy?$AAs?$AAv?$AAc?$AA?$AA@
0x1400597F0: "__cdecl _imp_OpenServiceW" __imp_OpenServiceW
0x14005FC50: "CertEnroll.dll!EnrollForCertific" ??_C@_1EK@PBHADBEP@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAF?$AAo?$AAr?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc@
0x140059328: "__cdecl _imp_ldap_msgfree" __imp_ldap_msgfree
0x14005A348: "EnrollAIK" ??_C@_1BE@PFMHOAJL@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAA?$AAI?$AAK?$AA?$AA@
0x14001A5E8: "public: struct IX509Attributes * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct IX509Attributes>::operator=(struct IX509Attributes * __ptr64) __ptr64" ??4?$CComPtr@UIX509Attributes@@@ATL@@QEAAPEAUIX509Attributes@@PEAU2@@Z
0x14005DE48: "KeyUsageProperty" ??_C@_1CC@INOCHGDG@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x140059BE0: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x140059448: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140060118: "Local System " ??_C@_1BM@COHJAEDH@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003DC40: "__int64 __cdecl myMainWndProc(struct HWND__ * __ptr64,unsigned int,unsigned __int64,__int64)" ?myMainWndProc@@YA_JPEAUHWND__@@I_K_J@Z
0x140067BE8: "LDAP_AUTH_UNKNOWN" ??_C@_0BC@MDMHIGC@LDAP_AUTH_UNKNOWN?$AA@
0x140029F38: "long __cdecl mySetKeyHandlePin(unsigned __int64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?mySetKeyHandlePin@@YAJ_KKPEBG@Z
0x14006F1D8: "TR" ??_C@_15LICGNDJE@?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x1400603B0: "-ClientCertificate" ??_C@_1CG@IPDJINNE@?$AA?9?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400597A0: "__cdecl _imp_CryptSetProvParam" __imp_CryptSetProvParam
0x14006FF90: "dv-MV" ??_C@_1M@GLPKKFHD@?$AAd?$AAv?$AA?9?$AAM?$AAV?$AA?$AA@
0x140059BF8: "__cdecl _imp_iswalpha" __imp_iswalpha
0x14005A600: "UnicodeText" ??_C@_1BI@HMPEPGN@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14007C9D8: "char * LUI_txt_september" ?LUI_txt_september@@3PADA
0x14005CEB8: "CMC" ??_C@_17HKIALPJ@?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x1400600E0: "Total = %ums " ??_C@_1BM@PPFGJJGC@?$AAT?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140059998: "__cdecl _imp__wfopen_s" __imp__wfopen_s
0x140070BD8: "ha-Latn" ??_C@_1BA@BNNHJKMH@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14007D230: "unsigned long g_dwCESPriority" ?g_dwCESPriority@@3KA
0x14006B0D0: "%s: Found NO certificate." ??_C@_1DE@DMJGOFJF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAN?$AAO?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x140059628: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x140082090: "__cdecl _imp_WinHttpSetTimeouts" __imp_WinHttpSetTimeouts
0x140034040: "long __cdecl myNCFreeObject(unsigned __int64)" ?myNCFreeObject@@YAJ_K@Z
0x14002D370: "public: __cdecl CERTFILTERSTRING::CERTFILTERSTRING(void) __ptr64" ??0CERTFILTERSTRING@@QEAA@XZ
0x1400695D0: "WinHttpGetProxyResult" ??_C@_0BG@JFPCAMNA@WinHttpGetProxyResult?$AA@
0x140053744: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x140068878: "Begin" ??_C@_1M@EBJAKIML@?$AAB?$AAe?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140061AC0: "GetLastStatus" ??_C@_1BM@FLBCOCLC@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAL?$AAa?$AAs?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140020360: "long __cdecl myHashString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myHashString@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400697B8: IID_ICertRequest2
0x140066FC0: "CERT_SMART_CARD_READER_NON_REMOV" ??_C@_1FK@OIKLAFPI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAM?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AA_?$AAR?$AAE?$AAM?$AAO?$AAV@
0x140069808: IID_ICertRequest3
0x14004B1C8: "public: static long __cdecl Logger::TraceError(unsigned short const * __ptr64,...)" ?TraceError@Logger@@SAJPEBGZZ
0x140070878: "en-ZW" ??_C@_1M@GCEJHNEG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAW?$AA?$AA@
0x1400650B0: "szOID_ENROLL_KEY_AFFINITY" ??_C@_1DE@POEFHFDB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAA?$AAF?$AAF?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x14002B508: "int __cdecl myConvertMultiByteToWsz(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?myConvertMultiByteToWsz@@YAHPEAPEAGIPEBDJ@Z
0x140046A1C: "public: unsigned long __cdecl ProxyResolver::ResolveProxy(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ResolveProxy@ProxyResolver@@QEAAKPEAXPEBG@Z
0x14006C880: "%s: Unknown CERT_OID_VALUE_TYPE:" ??_C@_1EK@CLBIHDCG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAV?$AAA?$AAL?$AAU?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?3@
0x140053370: "__cdecl _imp_load_WinHttpSetTimeouts" __imp_load_WinHttpSetTimeouts
0x14006F5F8: "et" ??_C@_15PCFJPHHO@?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1400605E8: "__cdecl GUID_884e200c_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e200c_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005AC58: "SMIME = true" ??_C@_1BK@DMCHMHAA@?$AAS?$AAM?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140070330: "dsb-DE" ??_C@_1O@GHIDJGLB@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14006FF28: "tzm-Arab-MA" ??_C@_1BI@MGDLPABI@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x1400697F8: IID_ICertRequest
0x140070930: "fr-MA" ??_C@_1M@EDOEPELA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140061FA8: "HKLM:CA" ??_C@_1BA@KAOMGPEN@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?3?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14006FE20: "mn-MN" ??_C@_1M@FHIHCBIO@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x14005C2F0: " _continue_ = "IPAddress=11.0" ??_C@_1GO@EPGGGIGB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAI?$AAP?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$DN?$AA1?$AA1?$AA?4?$AA0@
0x14006A5A0: "RegSaveStringValue" ??_C@_1CG@MKHFLBLM@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAa?$AAv?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140060B50: "__cdecl GUID_884e2003_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2003_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005A478: "user" ??_C@_19LHMFLJNI@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14005FFB0: "CreateRequest = %ums " ??_C@_1CM@GFLKJAAO@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14002D380: "public: __cdecl CERTFILTERSTRING::~CERTFILTERSTRING(void) __ptr64" ??1CERTFILTERSTRING@@QEAA@XZ
0x140016F78: "long __cdecl verbEnrollNGCLogonCertificate(unsigned short const * __ptr64)" ?verbEnrollNGCLogonCertificate@@YAJPEBG@Z
0x14006A0A0: "RegReadDwordValue" ??_C@_1CE@CCAIDCGG@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAD?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140060C48: "__cdecl GUID_884e2043_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2043_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140068C70: "CRLIssuer" ??_C@_1BE@KOCHOHED@?$AAC?$AAR?$AAL?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400533A6: "__cdecl _imp_load_WinHttpReceiveResponse" __imp_load_WinHttpReceiveResponse
0x140064A00: "2.16.840.1.113733.1.9.5" ??_C@_0BI@IMBDIJMF@2?416?4840?41?4113733?41?49?45?$AA@
0x140024988: "long __cdecl infGetPolicyStatementExtensionSub(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,char const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?infGetPolicyStatementExtensionSub@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEBDPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x1400688F8: "CERTSRV_LOGMAX" ??_C@_1BO@DGNNMNDH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAS?$AAR?$AAV?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AAM?$AAA?$AAX?$AA?$AA@
0x140065360: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.2.5" ??_C@_0BJ@EANLFEDD@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?42?45?$AA@
0x140068C08: "dn" ??_C@_15GKBJDCA@?$AAd?$AAn?$AA?$AA@
0x140062E98: "sha256ECDSA" ??_C@_1BI@GFPMFGFD@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA2?$AA5?$AA6?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x140059638: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x1400625E8: "Content-Type:application/json" ??_C@_1DM@DKGNMFKN@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAj?$AAs?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400643A0: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And40Bi" ??_C@_1EK@HIJHGOFB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA4?$AA0?$AAB?$AAi@
0x1400533EE: "__cdecl _imp_load_WinHttpCrackUrl" __imp_load_WinHttpCrackUrl
0x140060D30: "__cdecl GUID_13b79018_2181_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_13b79018_2181_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14006FD38: "tk-TM" ??_C@_1M@BGHDMBBK@?$AAt?$AAk?$AA?9?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x14005E138: "1.3.6.1.4.1.311.13.2.1" ??_C@_0BH@EDFLFJFP@1?43?46?41?44?41?4311?413?42?41?$AA@
0x1400681D0: "CAPropCertificateTypes" ??_C@_1CO@CBGKIOLA@?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400088E8: "long __cdecl AddMsgCert(void * __ptr64,void * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64)" ?AddMsgCert@@YAJPEAX0PEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140069948: "%s started" ??_C@_1BG@CJKMKKHO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140069698: IID_IObjectIds
0x1400626F0: "TPM-" ??_C@_19BIDCCMCM@?$AAT?$AAP?$AAM?$AA?9?$AA?$AA@
0x140059940: "__cdecl _imp_ferror" __imp_ferror
0x14002F4EC: "long __cdecl cpAddNameFilter(unsigned short const * __ptr64,bool,class CERTFILTERSTRING * __ptr64)" ?cpAddNameFilter@@YAJPEBG_NPEAVCERTFILTERSTRING@@@Z
0x140068890: "%u.%u.%u" ??_C@_08OANCNLAH@?$CFu?4?$CFu?4?$CFu?$AA@
0x1400679F8: "LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM" ??_C@_0BK@DAKHNMKN@LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM?$AA@
0x14006F568: "nl" ??_C@_15NDDHIMN@?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x14006C980: "%s: CryptBinaryToStringW with er" ??_C@_1GC@OAKLDHLA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AAa?$AAr?$AAy?$AAT?$AAo?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAW?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr@
0x14005E868: "EnrollPended" ??_C@_1BK@PAMOJFNA@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14007D2C1: "bool g_fAuthAnonymous" ?g_fAuthAnonymous@@3_NA
0x1400037B0: "long __cdecl WarnTemplateContext(void)" ?WarnTemplateContext@@YAJXZ
0x140060DA4: " " ??_C@_15BNMMKFOH@?$AA?6?$AA?$AN?$AA?$AA@
0x140062FA0: "SPC_INDIRECT_DATA_OBJID" ??_C@_1DA@BNAJMKE@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAI?$AAN?$AAD?$AAI?$AAR?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006BE80: "TargetSoftware" ??_C@_1BO@HBMEGMMI@?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140068AF4: "yY" ??_C@_02DAOHJDCP@yY?$AA@
0x14000B290: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl crMapCertId(unsigned short const * __ptr64)" ?crMapCertId@@YAPEBGPEBG@Z
0x1400702D8: "ro-MD" ??_C@_1M@KJHENIFJ@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x1400692D8: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.13" ??_C@_0BJ@BMIHDDNA@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?413?$AA@
0x1400595F8: "__cdecl _imp_RegUnLoadKeyW" __imp_RegUnLoadKeyW
0x1400532AF: "__cdecl _imp_load_CommDlgExtendedError" __imp_load_CommDlgExtendedError
0x14006F150: "TW" ??_C@_15IPPICDKG@?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x140059100: "__cdecl _imp_SafeArrayCreate" __imp_SafeArrayCreate
0x14005DC58: "ImportSaveProperties" ??_C@_1CK@GGOKFPKP@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAa?$AAv?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140068010: "Id" ??_C@_15NCCOGFKM@?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140069020: "EKGenerationType" ??_C@_1CC@JHNMBGBB@?$AAE?$AAK?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1400024A4: "void __cdecl Usage(unsigned int,unsigned short const * __ptr64)" ?Usage@@YAXIPEBG@Z
0x14005DF10: "NewRequest" ??_C@_1BG@GDAKMGAJ@?$AAN?$AAe?$AAw?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140067178: "CERT_SCEP_SIGNER_CERT_PROP_ID" ??_C@_1DM@HIBOFNOD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400697E8: IID_ICertConfig2
0x14006F600: "lv" ??_C@_15HPFPGODN@?$AAl?$AAv?$AA?$AA@
0x14006FBE0: "az-Latn-AZ" ??_C@_1BG@EGDOJDKL@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x140082078: "__cdecl _imp_WinHttpReceiveResponse" __imp_WinHttpReceiveResponse
0x140075C50: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psapi-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psapi-l1-1-0
0x140059678: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006B400: "%s: Invalid join type %d. Only D" ??_C@_1IC@LMKPFBBJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAj?$AAo?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAO?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAD@
0x14003C0D0: "long __cdecl _RegOpenRelativeKey(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?_RegOpenRelativeKey@@YAJPEAUHKEY__@@PEBGKPEAPEAG2PEAPEAU1@PEA_N@Z
0x14005E2A8: "%ws:" ??_C@_19BLEKADO@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?$AA@
0x140060490: "-cert" ??_C@_1M@CNIGJCL@?$AA?9?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140070568: "zh-SG" ??_C@_1M@GGMNHJNL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x14002F838: "long __cdecl cpAddExpiringInDaysFilter(unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddExpiringInDaysFilter@@YAJPEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x140005C2C: "void __cdecl cwDisplayDate(unsigned short const * __ptr64,struct _FILETIME const * __ptr64)" ?cwDisplayDate@@YAXPEBGPEBU_FILETIME@@@Z
0x140039AC8: "long __cdecl myPromptLoadPolicy(struct HWND__ * __ptr64,struct IX509EnrollmentPolicyServer * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags,enum X509EnrollmentPolicyLoadOption,enum X509CertificateEnrollmentContext)" ?myPromptLoadPolicy@@YAJPEAUHWND__@@PEAUIX509EnrollmentPolicyServer@@W4X509EnrollmentAuthFlags@@W4X509EnrollmentPolicyLoadOption@@W4X509CertificateEnrollmentContext@@@Z
0x140052CE9: "__cdecl wcsnicmp" _wcsnicmp
0x1400686F8: "AutoUpdate" ??_C@_1BG@MEHHEDAB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140065FC0: "CERT_AUTO_ENROLL_PROP_ID" ??_C@_1DC@DJAEIJDH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140060C68: "__cdecl GUID_728ab30b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab30b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140066978: "CERT_SCARD_PIN_INFO_PROP_ID" ??_C@_1DI@JMCFKJHA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140060AC8: "__cdecl GUID_728ab35b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab35b_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140071528: "CatalogDB: %s: %s at line #%u en" ??_C@_0DJ@HPEJFONA@CatalogDB?3?5?$CFs?3?5?$CFs?5at?5line?5?$CD?$CFu?5en@
0x140063E48: "2.23.133.2.18" ??_C@_0O@KHFKMLA@2?423?4133?42?418?$AA@
0x14006E1F8: "%s/manage/%s/" ??_C@_1BM@PAOKBBLH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?1?$AAm?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?1?$AA?$CF?$AAs?$AA?1?$AA?$AA@
0x140062320: "CryptUIDlgSelectCertificateW" ??_C@_0BN@HNMKKPHI@CryptUIDlgSelectCertificateW?$AA@
0x14004F860: "public: static long __cdecl RegistrationCertStatus::GetDeviceId(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetDeviceId@RegistrationCertStatus@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x140060608: "__cdecl GUID_728ab322_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab322_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140075BEC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0
0x140025AE4: "void __cdecl myInfFreeRequestAttributes(unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?myInfFreeRequestAttributes@@YAXKPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x1400599F8: "__cdecl _imp_strpbrk" __imp_strpbrk
0x140060BD0: "__cdecl GUID_728ab342_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab342_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140068AC8: "s1159" ??_C@_05DLHJIFAA@s1159?$AA@
0x140060D10: "__cdecl GUID_728ab362_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab362_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140059610: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x140008A98: "long __cdecl AddMsgCertsAndCRLs(void * __ptr64,void * __ptr64,struct _CERT_CHAIN_CONTEXT const * __ptr64,bool)" ?AddMsgCertsAndCRLs@@YAJPEAX0PEBU_CERT_CHAIN_CONTEXT@@_N@Z
0x140052EA3: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x140059B08: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x14006BA88: "%s@%s" ??_C@_1M@BOLAPCPJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14006B640: "RegistrationCertStatus::GetDevic" ??_C@_1EI@MNPMCBEI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc@
0x140059898: "__cdecl _imp_CAFindCertTypeByName" __imp_CAFindCertTypeByName
0x1400238D8: "long __cdecl infSetupFindFirstLine(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 const * __ptr64,int,struct _INFCONTEXT * __ptr64)" ?infSetupFindFirstLine@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG1HKPEBQEBGHPEAU_INFCONTEXT@@@Z
0x140065920: "1.3.6.1.4.1.311.54.1.2" ??_C@_0BH@JDIJLBNJ@1?43?46?41?44?41?4311?454?41?42?$AA@
0x140059F30: "__cdecl _sz_WINHTTP_dll" __sz_WINHTTP_dll
0x140053563: "__cdecl _imp_load_VaultGetItem" __imp_load_VaultGetItem
0x140070128: "mi-NZ" ??_C@_1M@OMLEIIJB@?$AAm?$AAi?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400204A0: "long __cdecl myCombineStrings(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCombineStrings@@YAJPEBG00PEAPEAG@Z
0x14002F9F0: "long __cdecl cpAddCertIdFilters(unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddCertIdFilters@@YAJPEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct IX509ExtensionKeyUsage>::~CComPtrBase<struct IX509ExtensionKeyUsage>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UIX509ExtensionKeyUsage@@@ATL@@QEAA@XZ
0x14003D32C: "long __cdecl myIsDirWriteable(unsigned short const * __ptr64,int)" ?myIsDirWriteable@@YAJPEBGH@Z
0x140061130: ";= " ??_C@_19EBINFLFA@?$AA?$DL?$AA?$DN?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005E5A8: "FR_PROP_FULLRESPONSENOPKCS7" ??_C@_1DI@FKPCPLAP@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAR?$AAE?$AAS?$AAP?$AAO?$AAN?$AAS?$AAE?$AAN?$AAO?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA7?$AA?$AA@
0x14002D34C: "public: __cdecl CWaitCursor::~CWaitCursor(void) __ptr64" ??1CWaitCursor@@QEAA@XZ
0x14006F140: "JA" ??_C@_15MDFGEIAO@?$AAJ?$AAA?$AA?$AA@
0x1400604D4: "10" ??_C@_15HBDAHCPF@?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x140069428: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.26" ??_C@_0BJ@GDLGHJMM@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?426?$AA@
0x140063108: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.28" ??_C@_0BH@PBHKFLKO@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?428?$AA@
0x14005EEB0: "%u: %hs(%ws) %ws%ws%ws cb=%x " ??_C@_1DM@DJCADJKI@?$AA?$CF?$AAu?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAb?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAx?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006FAD8: "sq-AL" ??_C@_1M@LJMAMNPJ@?$AAs?$AAq?$AA?9?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x1400696D8: IID_ICryptAttributes
0x14006FD90: "gu-IN" ??_C@_1M@PJGPPBOG@?$AAg?$AAu?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14006F8B8: "ug" ??_C@_15LDCDANJE@?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x140037B30: "long __cdecl DispatchInvoke(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,long,unsigned long,struct tagVARIANT * __ptr64 const,long,void * __ptr64)" ?DispatchInvoke@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@JKQEAUtagVARIANT@@JPEAX@Z
0x14005E738: "SCEPFailUnknown" ??_C@_1CA@FHAMDLFB@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x14005E9A0: "LastStatus = 0x%08x: %ws " ??_C@_1DE@IGMGJHAD@?$AAL?$AAa?$AAs?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140070F78: "__cdecl _DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags" __DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags
0x14006F630: "az" ??_C@_15IJBHMCFL@?$AAa?$AAz?$AA?$AA@
0x140059A18: "__cdecl _imp_iswdigit" __imp_iswdigit
0x140067C88: "LDAP_NO_RESULTS_RETURNED" ??_C@_0BJ@FBLCEADF@LDAP_NO_RESULTS_RETURNED?$AA@
0x140064D88: "1.2.840.113556.1.5.284.4" ??_C@_0BJ@MBDBNHJP@1?42?4840?4113556?41?45?4284?44?$AA@
0x14005CF28: "CERT_NON_REPUDIATION_KEY_USAGE" ??_C@_1DO@OOHNNBOK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AA_?$AAR?$AAE?$AAP?$AAU?$AAD?$AAI?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140069D48: "StringCat" ??_C@_1BE@EAIPAJPD@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x14005F320: "IN: %ws " ??_C@_1BC@FIKMNCKP@?$AAI?$AAN?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005FAB0: "SerialNumber" ??_C@_1BK@GBMCOKGG@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000E430: "long __cdecl AddObjectIdWorker(struct IObjectId * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?AddObjectIdWorker@@YAJPEAUIObjectId@@JPEAX@Z
0x140059CE8: "__cdecl _imp_GetBasicProfileFolderPath" __imp_GetBasicProfileFolderPath
0x140065B28: "szOID_CT_REDACT_DNSNAMES" ??_C@_1DC@ECCFKILO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAD?$AAA?$AAC?$AAT?$AA_?$AAD?$AAN?$AAS?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14006FCA8: "fo-FO" ??_C@_1M@BLKMHJBI@?$AAf?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x140069228: "Authentication" ??_C@_1BO@BFCBNOOG@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14006BB08: "N/A" ??_C@_17HDJIHIPC@?$AAN?$AA?1?$AAA?$AA?$AA@
0x14006D3C0: "%s: Failed to read one or more j" ??_C@_1IM@OJGFEBPD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAj@
0x140058ED8: "__cdecl _imp_CryptDecodeObject" __imp_CryptDecodeObject
0x14006FB28: "id-ID" ??_C@_1M@LHIPCIEK@?$AAi?$AAd?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140062D60: "sha384RSA" ??_C@_1BE@ONMJLKKH@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA3?$AA8?$AA4?$AAR?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14006B940: "EventWriteNullOrEmptyParameterFa" ??_C@_1FG@HOBOKGA@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAO?$AAr?$AAE?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAF?$AAa@
0x14002FDE0: "long __cdecl myBuildFilterContent(unsigned short const * __ptr64,bool,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?myBuildFilterContent@@YAJPEBG_NPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x1400705C8: "smj-NO" ??_C@_1O@FMCELNAJ@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14005F4D0: "MachineKeySet" ??_C@_1BM@HGAONGMB@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14006F360: "zh-Hant" ??_C@_1BA@EGAEEIAG@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400593A0: "__cdecl _imp_GetDateFormatW" __imp_GetDateFormatW
0x140001EB8: "long __cdecl crPutEnrollSilentAndPin(struct IX509Enrollment2 * __ptr64)" ?crPutEnrollSilentAndPin@@YAJPEAUIX509Enrollment2@@@Z
0x140069EF8: "source" ??_C@_1O@JOABEBCL@?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003FDE0: "long __cdecl myExtParseAltName(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool * __ptr64,struct _CERT_ALT_NAME_ENTRY * __ptr64)" ?myExtParseAltName@@YAJPEBG00PEA_NPEAU_CERT_ALT_NAME_ENTRY@@@Z
0x14005F548: "RequesterName" ??_C@_1BM@MCDBPFCN@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140059CF0: profapi_NULL_THUNK_DATA
0x14006F8F8: "wo" ??_C@_15DLFPIEHA@?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x140069148: "StrengthOfFunction" ??_C@_1CG@NJEAGGLB@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AAO?$AAf?$AAF?$AAu?$AAn?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400675F8: "1.2.840.113556.1.4.801" ??_C@_1CO@IPJIPBIN@?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA8?$AA4?$AA0?$AA?4?$AA1?$AA1?$AA3?$AA5?$AA5?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA8?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x14006F330: "bs-Latn-BA" ??_C@_1BG@IGHGHBCP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x1400624A8: "default" ??_C@_1BA@HANLFFFG@?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14006C060: "%s: Cannot open registry key "%s" ??_C@_1IK@GMAEPLME@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs@
0x140067B48: "LDAP_VIRTUAL_LIST_VIEW_ERROR" ??_C@_0BN@OAFDLGFA@LDAP_VIRTUAL_LIST_VIEW_ERROR?$AA@
0x14006A990: "%s: Successfully opened reg key " ??_C@_1IA@JGJLOEGL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5@
0x140064F70: "szOID_ENROLL_SCEP_SERVER_SECRET" ??_C@_1EA@DAGLAMPM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAE?$AAC?$AAR?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140058FF8: "__cdecl _imp_CryptMsgOpenToEncode" __imp_CryptMsgOpenToEncode
0x14006F770: "lo" ??_C@_15FCEOHGCI@?$AAl?$AAo?$AA?$AA@
0x140070228: "ca-ES-valencia" ??_C@_1BO@EMBPCBKD@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?9?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x14006D2C8: "UserEmail" ??_C@_1BE@KLPKCICB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAE?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x140059C48: "__cdecl _imp_NCryptEnumStorageProviders" __imp_NCryptEnumStorageProviders
0x14005321E: "__cdecl _tailMerge_comdlg32_dll" __tailMerge_comdlg32_dll
0x140062578: "GetCACert" ??_C@_1BE@PFNPJEBG@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14006F228: "sr-SP-Latn" ??_C@_1BG@LNOAKHIE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14000C184: "long __cdecl crReadInfExtensions(unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?crReadInfExtensions@@YAJPEBGPEAPEAU_CERT_EXTENSION@@PEAK@Z
0x14005EBD8: "CertServerRetrievePending" ??_C@_1DE@EKMAGOAH@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140075348: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_crypttpmeksvc_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_crypttpmeksvc_dll
0x14003C600: "long __cdecl myLocalRegOpenRelativeKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?myLocalRegOpenRelativeKey@@YAJPEBGKPEAPEAG1PEAPEAUHKEY__@@PEA_N@Z
0x1400415E0: "long __cdecl extEncodeInformationAccessEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeInformationAccessEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140069D90: "CompareStringW" ??_C@_1BO@KHGMMHHL@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAW?$AA?$AA@
0x14006FC68: "xh-ZA" ??_C@_1M@IIJCOJFA@?$AAx?$AAh?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140066A50: "CERT_ISSUER_PUB_KEY_BIT_LENGTH_P" ??_C@_1EO@BKFIOJ@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AA_?$AAL?$AAE?$AAN?$AAG?$AAT?$AAH?$AA_?$AAP@
0x14001F440: "int __cdecl mylstrcmpiL(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?mylstrcmpiL@@YAHPEBG0@Z
0x14007BB10: "struct _CSREGKEY g_RegKeyConfig" ?g_RegKeyConfig@@3U_CSREGKEY@@A
0x14005A4A0: "Renew" ??_C@_1M@IBEIGHC@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?$AA@
0x14007D2D4: "enum crEnrollContext g_EnrollContext" ?g_EnrollContext@@3W4crEnrollContext@@A
0x1400676F8: "LDAP_TIMELIMIT_EXCEEDED" ??_C@_0BI@IKNLLOB@LDAP_TIMELIMIT_EXCEEDED?$AA@
0x14006F130: "EN" ??_C@_15GKGDOKIN@?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x140070760: "en-029" ??_C@_1O@BMKGBCPK@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x140062A60: "1.3.6.1.5.5.7.7.21" ??_C@_0BD@HPOPBMAE@1?43?46?41?45?45?47?47?421?$AA@
0x14005C8A8: "_continue_ = "Revision=116&"" ??_C@_1DK@DEHONONJ@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA1?$AA1?$AA6?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14007596C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ncrypt" __IMPORT_DESCRIPTOR_ncrypt
0x140059F4D: "struct std::nothrow_t const std::nothrow" ?nothrow@std@@3Unothrow_t@1@B
0x14006F198: "FI" ??_C@_15HBCAKAJK@?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14005E3D8: "FR_PROP_PENDINFOTOKEN" ??_C@_1CM@ECCPENJJ@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAP?$AAE?$AAN?$AAD?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AAT?$AAO?$AAK?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x140070AA0: "zh" ??_C@_15BKBGKPBH@?$AAz?$AAh?$AA?$AA@
0x140002948: "long __cdecl crCombineAttributes(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?crCombineAttributes@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x14005A578: "Kerberos" ??_C@_1BC@KFNANHG@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAb?$AAe?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x14005C838: "_continue_ = "Family=1.2=3&"" ??_C@_1DK@MDJJDFJP@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?$DN?$AA3?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140053212: "__cdecl _imp_load_GetOpenFileNameW" __imp_load_GetOpenFileNameW
0x14005A3B8: "Post" ??_C@_19MFEBOLHC@?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x14002B880: "long __cdecl myLoadResourceStringDirect(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myLoadResourceStringDirect@@YAJPEAUHINSTANCE__@@K_NPEAPEAG@Z
0x140069E30: "equal" ??_C@_1M@HLLIMHJO@?$AAe?$AAq?$AAu?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140061D48: "AuthType" ??_C@_1BC@LBKDBION@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1400594E0: "__cdecl _imp_GetACP" __imp_GetACP
0x14005EB20: "FailInfo" ??_C@_1BC@KOMJCEFA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14005B500: " _continue_ = "EMail=User@Dom" ??_C@_1FE@DMMLFOJP@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAD?$AAo?$AAm@
0x14006B760: "%s: No explicit UPN given. Using" ??_C@_1JO@OFBPJIMO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?5?$AAg?$AAi?$AAv?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?5?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg@
0x14007D218: "unsigned long g_dwCRLIn" ?g_dwCRLIn@@3KA
0x14003F2C8: "long __cdecl extReencodeGUID(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?extReencodeGUID@@YAJPEAPEAG@Z
0x140006544: "long __cdecl CallServerAndStoreCert(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?CallServerAndStoreCert@@YAJPEBGK0000000@Z
0x140063748: "1.3.6.1.5.5.7.48.1.2" ??_C@_0BF@OOLJFIKH@1?43?46?41?45?45?47?448?41?42?$AA@
0x140026ED0: "long __cdecl myInfGetApplicationPolicyMappingExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetApplicationPolicyMappingExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140059B68: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140066298: "CERT_RENEWAL_PROP_ID" ??_C@_1CK@HPHNFBEO@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAN?$AAE?$AAW?$AAA?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140034A9C: "long __cdecl myCertGetNameString(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCertGetNameString@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@KPEAPEAG@Z
0x14005CF70: "CERT_KEY_ENCIPHERMENT_KEY_USAGE" ??_C@_1EA@KIAKEHLK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAI?$AAP?$AAH?$AAE?$AAR?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14006A430: "%s: The registry key value "%s@%" ??_C@_1NA@JFMFBKJC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF@
0x140059F20: GUID_NULL
0x140069138: "plus" ??_C@_19EPBNDEOF@?$AAp?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x1400599F0: "__cdecl _imp_sscanf_s" __imp_sscanf_s
0x14006F7C0: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1400592F0: "__cdecl _imp_ldap_get_optionW" __imp_ldap_get_optionW
0x140060FE8: "%u.%u.%u.%u.%.*ws" ??_C@_1CE@ICBJEFD@?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AA?4?$AA?$CK?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14006FB08: "tr-TR" ??_C@_1M@MFLCCMPB@?$AAt?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x140067140: "CERT_SCEP_CA_CERT_PROP_ID" ??_C@_1DE@FFPKFGNM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140059680: "__cdecl _imp_lstrcmpiW" __imp_lstrcmpiW
0x140059978: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x14006F8E8: "quc" ??_C@_17IIFLHFAH@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?$AA@
0x140070168: "sah-RU" ??_C@_1O@BGGLFFKO@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x14006C278: "LocalMachine" ??_C@_1BK@EACLAGME@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140022134: "long __cdecl myGetVersionString(struct HINSTANCE__ * __ptr64,bool,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetVersionString@@YAJPEAUHINSTANCE__@@_NPEAPEBG@Z
0x140059020: GDI32_NULL_THUNK_DATA
0x140059668: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x14005F390: "w,ccs=UTF-16LE" ??_C@_1BO@BKAICHMD@?$AAw?$AA?0?$AAc?$AAc?$AAs?$AA?$DN?$AAU?$AAT?$AAF?$AA?9?$AA1?$AA6?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140059158: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x14005DDA8: "ImportInstallChain" ??_C@_1CG@IIPCGGBJ@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAh?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1400649A0: "szOIDVerisign_PkiStatus" ??_C@_1DA@HAIPCHHK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAP?$AAk?$AAi?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x14005F8D0: "RenewalCert | KeyContainer" ??_C@_1DG@COHMMDDH@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AAa?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140060DF8: " Remaining %lx bytes are zero " ??_C@_1DO@NLDEFMOC@?$AA?7?$AAR?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAx?$AA?5?$AAb?$AAy?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAz?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400613A8: "EMail" ??_C@_1M@FOEMDGM@?$AAE?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1400628A8: "PKCS 7 Data" ??_C@_1BI@PCCJJCKJ@?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA?5?$AA7?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140070AB0: "bs" ??_C@_15HCILPPHP@?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x14005F098: "E=" ??_C@_15BDOJOFPP@?$AAE?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14006E580: "RegistrationCertStatus::GetCerti" ??_C@_1FA@IHKPNKED@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi@
0x14005E208: "2.16.840.1.113733.1.9.2" ??_C@_0BI@MDFCBPAC@2?416?4840?41?4113733?41?49?42?$AA@
0x140060508: "-AlternateSignatureAlgorithm" ??_C@_1DK@NLGEFEFI@?$AA?9?$AAA?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x14006F180: "NL" ??_C@_15KKKNNCMF@?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140052CCC: atexit
0x140014F5C: "long __cdecl MakePKCS7FromCert(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?MakePKCS7FromCert@@YAJPEBEKPEAPEAEPEAK@Z
0x140058F68: "__cdecl _imp_CertVerifySubjectCertificateContext" __imp_CertVerifySubjectCertificateContext
0x140059A00: "__cdecl _imp_strcmp" __imp_strcmp
0x140068080: "After sort" ??_C@_1BG@FHNMMJC@?$AAA?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140068A90: " " ??_C@_03ILLHFMNI@?5?7?6?$AA@
0x140060CE0: "__cdecl GUID_884e200d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e200d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14006BB30: RegistryFailureEvent
0x140060B80: "__cdecl GUID_884e203d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e203d_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005AEA0: "_continue_ = "DNS=Machine.Domain" ??_C@_1EO@DBHIGJNA@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$DN?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?4?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn@
0x140064718: "szOID_PKCS_5_PBKDF2" ??_C@_1CI@BPFJCPKJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA5?$AA_?$AAP?$AAB?$AAK?$AAD?$AAF?$AA2?$AA?$AA@
0x14005A170: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x140034080: "long __cdecl mySetCNGStringProperty2(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?mySetCNGStringProperty2@@YAJ_KPEBG1K@Z
0x1400622B8: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.10" ??_C@_0BI@CIFJBCOC@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?410?$AA@
0x14005CEC0: "Cert" ??_C@_19FDEEBOPE@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140068918: "GMT %s %.2f" ??_C@_1BI@EEMFAPME@?$AAG?$AAM?$AAT?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AA?4?$AA2?$AAf?$AA?$AA@
0x140065858: "szOID_IntuneUserCredsOid" ??_C@_1DC@DCMNKLL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAI?$AAn?$AAt?$AAu?$AAn?$AAe?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAC?$AAr?$AAe?$AAd?$AAs?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x14006F760: "cy" ??_C@_15NGGKMMLO@?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140060C08: "__cdecl GUID_884e2044_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2044_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14002D3F8: "public: long __cdecl CERTFILTERSTRING::Initialize(unsigned short const * __ptr64,bool) __ptr64" ?Initialize@CERTFILTERSTRING@@QEAAJPEBG_N@Z
0x140059BB8: "__cdecl _imp_fputws" __imp_fputws
0x1400593F8: "__cdecl _imp_SetEndOfFile" __imp_SetEndOfFile
0x14003FCE8: "long __cdecl myExtVerifySubTreeElement(struct _CERT_GENERAL_SUBTREE const * __ptr64)" ?myExtVerifySubTreeElement@@YAJPEBU_CERT_GENERAL_SUBTREE@@@Z
0x14007D148: "unsigned long g_cStringUsed" ?g_cStringUsed@@3KA
0x14001F470: "int __cdecl mylstrcmpiNL(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int)" ?mylstrcmpiNL@@YAHPEBG0H@Z
0x14005F850: "ProviderName" ??_C@_1BK@IDHMMGND@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140059B00: "__cdecl _imp_towlower" __imp_towlower
0x14005EEA8: " " ??_C@_13HOIJIPNN@?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400688D8: "csiLogOpen" ??_C@_0L@KCDDEDOE@csiLogOpen?$AA@
0x1400820D0: "__cdecl _imp_WinHttpOpen" __imp_WinHttpOpen
0x140069A60: "DsrGetJoinInfoEx" ??_C@_1CC@PDAAPGFK@?$AAD?$AAs?$AAr?$AAG?$AAe?$AAt?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x140068AD4: "s2359" ??_C@_05NGNADHFL@s2359?$AA@
0x140070AD0: "uz-Cyrl" ??_C@_1BA@PJDFLLAE@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14006F5C0: "th" ??_C@_15CABMMOGH@?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140061458: "Include" ??_C@_1BA@EIDNBJKI@?$AAI?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140065810: "szOID_IntuneAgentOid" ??_C@_1CK@HHAHEJFC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAI?$AAn?$AAt?$AAu?$AAn?$AAe?$AAA?$AAg?$AAe?$AAn?$AAt?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140059CB0: "__cdecl _imp_CoUninitialize" __imp_CoUninitialize
0x14006FBD0: "hy-AM" ??_C@_1M@GPCBKDJK@?$AAh?$AAy?$AA?9?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x140065B18: "1.3.101.77" ??_C@_0L@LAKJNGIO@1?43?4101?477?$AA@
0x140064380: "1.2.840.113549.1.12.1.6" ??_C@_0BI@LCMKBFCH@1?42?4840?4113549?41?412?41?46?$AA@
0x14006F5F0: "sl" ??_C@_15LCHLGJII@?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x140068800: "Software\Microsoft\Policies\Pass" ??_C@_1FI@OPGJNFCK@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs@
0x14001E4E0: "public: __cdecl auto_se_translator::~auto_se_translator(void) __ptr64" ??1auto_se_translator@@QEAA@XZ
0x140065E10: "CERT_DESCRIPTION_PROP_ID" ??_C@_1DC@HABJJCM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAE?$AAS?$AAC?$AAR?$AAI?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400590B8: "__cdecl _imp_CreateErrorInfo" __imp_CreateErrorInfo
0x140008668: "long __cdecl DeleteMsgCerts(void * __ptr64)" ?DeleteMsgCerts@@YAJPEAX@Z
0x140070A40: "bs-Cyrl" ??_C@_1BA@EMLNICKP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14006D5E8: "CdjServiceVersion" ??_C@_1CE@EOPABBEB@?$AAC?$AAd?$AAj?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140059990: "__cdecl _imp__wcmdln" __imp__wcmdln
0x14005EE58: "%16ws: %ws " ??_C@_1BI@FAEAPJGC@?$AA?$CF?$AA1?$AA6?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000B68C: "long __cdecl PickCertAndSignRequest(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,bool,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?PickCertAndSignRequest@@YAJPEBEK_NPEBGPEAPEAEPEAK@Z
0x1400658A8: "szOID_IntuneUserOid" ??_C@_1CI@PDPHHOHG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAI?$AAn?$AAt?$AAu?$AAn?$AAe?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140060568: "-Anonymous" ??_C@_1BG@MFEDGJDD@?$AA?9?$AAA?$AAn?$AAo?$AAn?$AAy?$AAm?$AAo?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x14005ECD8: "ICertRequest::RetrievePending" ??_C@_1DM@BJEGHAJG@?$AAI?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1400596B0: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x14006A260: "RegQueryValueExW" ??_C@_1CC@KOJKGDIE@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?$AA@
0x140061248: "PolicyStatementExtension" ??_C@_1DC@MHKONFML@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400454A4: "private: static long __cdecl CEnrollHttpClient::p_GetStringHeaderProperty(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?p_GetStringHeaderProperty@CEnrollHttpClient@@CAJPEAXKPEAPEAG@Z
0x14006DB10: "%s: Registry key based on certif" ??_C@_1NK@NHGPOFFI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf@
0x140020590: "long __cdecl myCombineStringArray(unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCombineStringArray@@YAJKPEAPEBGPEAPEAG@Z
0x1400590F8: "__cdecl _imp_SafeArrayPutElement" __imp_SafeArrayPutElement
0x140020B14: "long __cdecl myUncanonicalizeURLParm(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myUncanonicalizeURLParm@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140061518: "RequireExplicitPolicy" ??_C@_1CM@BJAALIAL@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAE?$AAx?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAt?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140064040: "1.2.840.113549.1.12.10.1.5" ??_C@_0BL@MADPBEFN@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?45?$AA@
0x1400388E0: "void __cdecl CLDumpCEPs(unsigned short const * __ptr64,struct tagCEPINFO * __ptr64,unsigned long)" ?CLDumpCEPs@@YAXPEBGPEAUtagCEPINFO@@K@Z
0x140061B58: "fExchangeCertificate" ??_C@_1CK@HOGINIDJ@?$AAf?$AAE?$AAx?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14001F6B8: "long __cdecl myDateToFileTime(double const * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64)" ?myDateToFileTime@@YAJPEBNPEAU_FILETIME@@@Z
0x14002847C: "long __cdecl myInfReadExtensionsOrProperties(bool,unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfReadExtensionsOrProperties@@YAJ_NPEBGPEAPEAU_CERT_EXTENSION@@PEAKPEAPEAG@Z
0x14006F758: "bo" ??_C@_15GIEEBHFI@?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x14006921C: "ID" ??_C@_15HCBMMKJC@?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14001E95C: "long __cdecl myParseNextAttribute(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?myParseNextAttribute@@YAJPEAPEAGKPEAPEBG1@Z
0x140059648: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001E240: PkiFree
0x1400266E0: "long __cdecl myInfGetNameConstraintsExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetNameConstraintsExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140035870: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl myLoadResourceString(unsigned long)" ?myLoadResourceString@@YAPEBGK@Z
0x140065150: "szOID_KP_KERNEL_MODE_TRUSTED_BOO" ??_C@_1FE@BFLBBFPO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO@
0x14006AFC0: "RegistrationCertStatus::GetWorkp" ??_C@_1GC@GCBFNMFK@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW?$AAo?$AAr?$AAk?$AAp@
0x140003744: "long __cdecl WarnIfNonAdmin(void)" ?WarnIfNonAdmin@@YAJXZ
0x14006F5A8: "sk" ??_C@_15CPKMFBDB@?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x14002DA4C: "long __cdecl myLoadPrivateKeyFromCertStores(struct _CERT_PUBLIC_KEY_INFO const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64,bool,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64)" ?myLoadPrivateKeyFromCertStores@@YAJPEBU_CERT_PUBLIC_KEY_INFO@@KPEAPEAX_NPEAPEBGPEA_KPEAKPEAH@Z
0x140070178: "quc-Latn-GT" ??_C@_1BI@LADIPNAA@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x140061678: "1.3.6.1.4.1.311.10.9.1" ??_C@_0BH@BCMOKMPA@1?43?46?41?44?41?4311?410?49?41?$AA@
0x140053454: "__cdecl _tailMerge_vaultcli_dll" __tailMerge_vaultcli_dll
0x140062308: "CryptUI.dll" ??_C@_1BI@BHFKLLLE@?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAU?$AAI?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140060AF8: "__cdecl GUID_54ea9942_3d66_4530_b76e_7c9170d3ec52" _GUID_54ea9942_3d66_4530_b76e_7c9170d3ec52
0x140004B40: "long __cdecl IsSCEPMessage(char const * __ptr64,void * __ptr64,bool * __ptr64)" ?IsSCEPMessage@@YAJPEBDPEAXPEA_N@Z
0x14005A890: "KeyUsageProperty = "NCRYPT_ALLOW" ??_C@_1JG@NNEPNEJN@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW@
0x14006F178: "IT" ??_C@_15CCAFJNAN@?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x1400593E0: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140058FC8: "__cdecl _imp_CertGetIntendedKeyUsage" __imp_CertGetIntendedKeyUsage
0x14006FC18: "mk-MK" ??_C@_1M@IGHABKPI@?$AAm?$AAk?$AA?9?$AAM?$AAK?$AA?$AA@
0x140063278: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.21" ??_C@_0BH@CALIOAOH@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?421?$AA@
0x1400285A4: "long __cdecl Config_Init(unsigned long,class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?Config_Init@@YAJKPEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x140068AA8: "sTime" ??_C@_05BALDDHCA@sTime?$AA@
0x1400648B8: "1.3.6.1.4.1.311.74.1.4" ??_C@_0BH@FCEMAHHG@1?43?46?41?44?41?4311?474?41?44?$AA@
0x14006FE60: "lo-LA" ??_C@_1M@LANPMFCM@?$AAl?$AAo?$AA?9?$AAL?$AAA?$AA?$AA@
0x14004FE40: "private: static unsigned long __cdecl NgcStatusStorage::ReadKey(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID,struct STRUCT_NGC_REG_KEY * __ptr64)" ?ReadKey@NgcStatusStorage@@CAKPEAUHKEY__@@PEBGU_GUID@@PEAUSTRUCT_NGC_REG_KEY@@@Z
0x140059AD0: "__cdecl _imp_atoi" __imp_atoi
0x1400621E8: "HKCU:ROOT" ??_C@_1BE@LCGOIODN@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?3?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14006E948: "SortCertificatesInPlace" ??_C@_1DA@KGFLNAOI@?$AAS?$AAo?$AAr?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAI?$AAn?$AAP?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14005BB80: "_continue_ = "AccessMethod=OCSP&" ??_C@_1EE@KFLBJIEO@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?$DN?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA?$CG@
0x14005B260: "_continue_ = "1.2.3...4.6.3={hex" ??_C@_1IA@BKPCDPBN@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA3?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAh?$AAe?$AAx@
0x1400532CD: "__cdecl _tailMerge_winhttp_dll" __tailMerge_winhttp_dll
0x14006F160: "FR" ??_C@_15PGDIHAAE@?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14003FB9C: "long __cdecl extParseIPAddressAndMask(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?extParseIPAddressAndMask@@YAJPEBG0PEA_NPEAPEAEPEAK@Z
0x140063508: "szOID_DISALLOWED_LIST" ??_C@_1CM@MIAMPLKN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140060BA0: "__cdecl GUID_728ab303_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab303_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005FB40: "{hex}30 15a2 1330 1106 092a 86 4" ??_C@_1IK@DHOLPGGA@?$AA?$HL?$AAh?$AAe?$AAx?$AA?$HN?$AA3?$AA0?$AA?5?$AA1?$AA5?$AAa?$AA2?$AA?5?$AA1?$AA3?$AA3?$AA0?$AA?5?$AA1?$AA1?$AA0?$AA6?$AA?5?$AA0?$AA9?$AA2?$AAa?$AA?5?$AA8?$AA6?$AA?5?$AA4@
0x14005CFB0: "CERT_DATA_ENCIPHERMENT_KEY_USAGE" ??_C@_1EC@CKCAOHNI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAI?$AAP?$AAH?$AAE?$AAR?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE@
0x14005B2E0: "2.5.29.37 = "{text}" ; %ws" ??_C@_1DG@BINMHOOO@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA7?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1400820E8: "__cdecl _imp_WinHttpCloseHandle" __imp_WinHttpCloseHandle
0x140060B20: "__cdecl GUID_728ab343_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab343_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140067C48: "LDAP_NO_MEMORY" ??_C@_0P@FIFDDADC@LDAP_NO_MEMORY?$AA@
0x140062280: "ExpiringInDays" ??_C@_1BO@NFDNDHGL@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAi?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAI?$AAn?$AAD?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x1400653D0: "szOID_KMOD_CERT_MD5" ??_C@_1CI@HFFCJJCC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA?$AA@
0x140059670: "__cdecl _imp_CompareStringEx" __imp_CompareStringEx
0x14005CD40: "2.5.29.37" ??_C@_09HLKLNMME@2?45?429?437?$AA@
0x14006F6F0: "tt" ??_C@_15DKNDCGEA@?$AAt?$AAt?$AA?$AA@
0x14006C7C0: "CertificateUtil::FindExtensionSt" ??_C@_1FI@ODLKJNBN@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt@
0x140069FB0: "%s: The email does not contain t" ??_C@_1FG@OMEBOIJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt@
0x1400335AC: "int __cdecl FindTPMRDNIndex(struct _CERT_RDN const * __ptr64)" ?FindTPMRDNIndex@@YAHPEBU_CERT_RDN@@@Z
0x140064470: "szOID_PKCS_12_LOCAL_KEY_ID" ??_C@_1DG@NOMOFDBL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F550: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x14006FB18: "ur-PK" ??_C@_1M@OIJHDKJN@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x140064CD8: "1.2.840.113556.1.5.284.2" ??_C@_0BJ@JHGLHABJ@1?42?4840?4113556?41?45?4284?42?$AA@
0x140059580: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x14003BFD0: "long __cdecl _GetRootKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64)" ?_GetRootKey@@YAJPEBGKPEAPEAUHKEY__@@@Z
0x14005C0F0: " _continue_ = "DirectoryName=" ??_C@_1HA@PCMCFFLK@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DN@
0x1400530B1: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x140061208: "Strings" ??_C@_1BA@ENIPEGKK@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140002E74: "long __cdecl crOverwriteFileAllowed(unsigned short const * __ptr64)" ?crOverwriteFileAllowed@@YAJPEBG@Z
0x1400421E8: "long __cdecl extEncodeIA5String(unsigned short const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeIA5String@@YAJPEBGPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140062FE8: "SPC_STATEMENT_TYPE_OBJID" ??_C@_1DC@OMPNEAOP@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400707E8: "fr-SN" ??_C@_1M@CCFLIHAN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140063F10: "szOID_PKCS_12_KEY_BAG" ??_C@_1CM@OHPDEINB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140067740: "LDAP_COMPARE_TRUE" ??_C@_0BC@PHFJHKKP@LDAP_COMPARE_TRUE?$AA@
0x1400677D8: "LDAP_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED" ??_C@_0BK@CMLHMMKG@LDAP_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED?$AA@
0x1400792D0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszAIAExt" ?g_apwszAIAExt@@3PAPEBGA
0x140058FB0: "__cdecl _imp_CryptHashCertificate" __imp_CryptHashCertificate
0x14006F8C8: "oc" ??_C@_15JOAMLLDO@?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14005E0A8: "%ws: " ??_C@_1M@DHCBBGBP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140034BA0: "long __cdecl myDecodeUnicodeName(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myDecodeUnicodeName@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAPEAG@Z
0x1400617C8: "Authority" ??_C@_1BE@NIKONJIB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x1400613C0: "DirectoryName" ??_C@_1BM@PJJKMCII@?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14005ADA0: "2.5.29.17 = "{text}" ; %ws/2.5.2" ??_C@_1FE@MKMGFCMD@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA7?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2@
0x140063F60: "szOID_PKCS_12_SHROUDEDKEY_BAG" ??_C@_1DM@NIMOPHIL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAS?$AAH?$AAR?$AAO?$AAU?$AAD?$AAE?$AAD?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14005B450: "2.5.29.31 = "{text}" ; %ws/2.5.2" ??_C@_1FE@EMDEPMAO@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA1?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2@
0x14006F608: "lt" ??_C@_15NFFGKGLG@?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140033274: "long __cdecl myTpmGetPlatformType(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myTpmGetPlatformType@@YAJPEAKPEAPEAG@Z
0x14005B6B0: " _continue_ = "URL=http://crl" ??_C@_1HC@JEEOGJNO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAr?$AAl@
0x14006F938: "ca-ES" ??_C@_1M@BJNKEDC@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14006FAB8: "hr-HR" ??_C@_1M@LILEEOGM@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAR?$AA?$AA@
0x140002FEC: "long __cdecl crGetTemplatePropertyScalar(struct IX509CertificateTemplate * __ptr64,enum EnrollmentTemplateProperty,unsigned long * __ptr64)" ?crGetTemplatePropertyScalar@@YAJPEAUIX509CertificateTemplate@@W4EnrollmentTemplateProperty@@PEAK@Z
0x140059AC8: "__cdecl _imp_strncmp" __imp_strncmp
0x14006F728: "kn" ??_C@_15PHPHCBPF@?$AAk?$AAn?$AA?$AA@
0x140069798: IID_ICertPropertyEnrollmentPolicyServer
0x14006D068: "JoinInfo" ??_C@_1BC@HOIJDFGO@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140062E80: "1.2.840.10045.4.3.2" ??_C@_0BE@NAOGBNPD@1?42?4840?410045?44?43?42?$AA@
0x140068068: "Before sort" ??_C@_1BI@OOJJPPBK@?$AAB?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140061BA8: "GetIssuedCertificate" ??_C@_1CK@MFBCAJJF@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14001A618: "long __cdecl CreateBaseRequest<class CX509CertificateRequestPkcs10,struct IX509CertificateRequestPkcs10>(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509CertificateRequest * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateBaseRequest@VCX509CertificateRequestPkcs10@@UIX509CertificateRequestPkcs10@@@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAPEAUIX509CertificateRequest@@@Z
0x14005DF44: """ ??_C@_13NEIAEHFG@?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14006FB78: "lv-LV" ??_C@_1M@KGKKAACI@?$AAl?$AAv?$AA?9?$AAL?$AAV?$AA?$AA@
0x1400688E4: "at" ??_C@_15GJMILFGI@?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1400706C0: "en-ZA" ??_C@_1M@BHDLHFAF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140062D90: "sha512RSA" ??_C@_1BE@IFLMLLMH@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA5?$AA1?$AA2?$AAR?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x1400622A0: "1.3.6.1.4.1.311.20.2.1" ??_C@_0BH@PECHDBGM@1?43?46?41?44?41?4311?420?42?41?$AA@
0x14005E9D8: " %ws: %ws " ??_C@_1BI@EJNDMKHE@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005D390: "CT_FLAG_SUBJECT_REQUIRE_COMMON_N" ??_C@_1EI@IDIJFKBD@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAM?$AAM?$AAO?$AAN?$AA_?$AAN@
0x14007E368: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x14007C740: "struct _CROPTIONS * g_aOptions" ?g_aOptions@@3PAU_CROPTIONS@@A
0x14005A418: "f" ??_C@_13MAPGIIDM@?$AAf?$AA?$AA@
0x1400820C8: "__cdecl _imp_WinHttpOpenRequest" __imp_WinHttpOpenRequest
0x140059230: "__cdecl _imp_GetUserNameExW" __imp_GetUserNameExW
0x140068200: "SYSTEM\CurrentControlSet\Service" ??_C@_1HA@JDFEKKCB@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe@
0x14006FCC8: "mt-MT" ??_C@_1M@FIKPIHFE@?$AAm?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x14000A208: "long __cdecl crEncodeDummyCert(struct _CERT_REQUEST_INFO * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?crEncodeDummyCert@@YAJPEAU_CERT_REQUEST_INFO@@PEA_KPEAPEAGPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14004BD64: "public: static long __cdecl CertificateUtil::GetCertificateThumbprintBytes(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetCertificateThumbprintBytes@CertificateUtil@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14005E950: "Enroll???" ??_C@_1BE@HFDLLKCO@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140067BA8: "LDAP_ENCODING_ERROR" ??_C@_0BE@LBLDMGDO@LDAP_ENCODING_ERROR?$AA@
0x140030088: "long __cdecl myGetERACertificateFromPicker(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int,int,unsigned short const * __ptr64,int,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetERACertificateFromPicker@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@HHPEBGHPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14005CD20: "2.5.29.17" ??_C@_09HICPAIKK@2?45?429?417?$AA@
0x14006F900: "prs" ??_C@_17JONBCLO@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140060D20: "__cdecl GUID_e83e0fce_82f5_4f14_8e24_659239767011" _GUID_e83e0fce_82f5_4f14_8e24_659239767011
0x1400016D0: "long __cdecl SetErrorStringInf2(unsigned short const * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SetErrorStringInf2@@YAJPEBGPEAU_INFVALUES@@0@Z
0x140039BC0: "long __cdecl myGetSSLUserNamePasswordFromPicker(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64)" ?myGetSSLUserNamePasswordFromPicker@@YAJPEAUHWND__@@PEBGPEAPEAG2PEAH@Z
0x14005351B: "__cdecl _imp_load_VaultEnumerateItems" __imp_load_VaultEnumerateItems
0x14006AE50: "tenantId" ??_C@_1BC@JGKKEJPK@?$AAt?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140026F24: "long __cdecl infGetPolicyConstraintsExtensionSub(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,char const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?infGetPolicyConstraintsExtensionSub@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEBDPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140064D50: "szOID_DEVICE_REG_ACCOUNT_ID" ??_C@_1DI@OFGMBIDG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006BBD0: "pcszOids" ??_C@_1BC@FDIMMHAH@?$AAp?$AAc?$AAs?$AAz?$AAO?$AAi?$AAd?$AAs?$AA?$AA@
0x14005FAD0: "_continue_" ??_C@_1BG@MGNONFPH@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?$AA@
0x140059170: "__cdecl _imp_RpcExceptionFilter" __imp_RpcExceptionFilter
0x14007A580: "struct _DUMPPROP * s_apwszPropIds" ?s_apwszPropIds@@3PAU_DUMPPROP@@A
0x14002137C: "long __cdecl myParseIPAddress(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myParseIPAddress@@YAJPEBGPEAEPEAK@Z
0x14005DF48: ")" ??_C@_13DIBMAFH@?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140070500: "fr-CA" ??_C@_1M@HJOOJFMA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140011944: "long __cdecl ParseStringOrFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseStringOrFile@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400474F4: "public: static unsigned long __cdecl CVault::CreateCertSchema(void * __ptr64)" ?CreateCertSchema@CVault@@SAKPEAX@Z
0x14006F590: "ro" ??_C@_15GLJCBFMD@?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x140043120: "long __cdecl EncodeKeyProvInfoFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeKeyProvInfoFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140065EB8: "CERT_SMART_CARD_DATA_PROP_ID" ??_C@_1DK@JMMAAMNC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAM?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005B370: "_continue_ = "1.3.6.1.5.5.7.3.1"" ??_C@_1EC@HKGECPBJ@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA1?$AA?$CC@
0x14006F158: "CN" ??_C@_15LMDKAJJA@?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14006D850: "%s: Reading registry key %s@%s f" ??_C@_1IK@FJMKHGB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x140059198: "__cdecl _imp_UuidFromStringW" __imp_UuidFromStringW
0x14007D220: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszPassword" ?g_pwszPassword@@3PEBGEB
0x140070078: "ti-ET" ??_C@_1M@PHBNNIAM@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14006F578: "pl" ??_C@_15DEOPBLCG@?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x140046458: "private: unsigned long __cdecl ProxyResolver::SetNextProxySettingEx(void * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?SetNextProxySettingEx@ProxyResolver@@AEAAKPEAXK@Z
0x14004AF00: McTemplateU0qzz
0x140052DD0: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x140021D08: "long __cdecl myEncodeOtherNameBinary(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeOtherNameBinary@@YAJPEBGPEAPEAEPEAK@Z
0x14005EAB0: "POSTPKIOperation" ??_C@_1CC@LAKBCOPL@?$AAP?$AAO?$AAS?$AAT?$AAP?$AAK?$AAI?$AAO?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140067930: "LDAP_INVALID_DN_SYNTAX" ??_C@_0BH@BGDBMCAH@LDAP_INVALID_DN_SYNTAX?$AA@
0x1400595F0: "__cdecl _imp_RegOpenCurrentUser" __imp_RegOpenCurrentUser
0x140075B4C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x14005D6E0: "CERT_NAME_STR_NONE" ??_C@_1CG@HIPHKMDL@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x140059B10: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x14005C760: "_continue_ = "RequireExplicitPol" ??_C@_1FA@DDCFJLHB@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAE?$AAx?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAt?$AAP?$AAo?$AAl@
0x140079350: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapValidityPeriodString" ?g_aSymMapValidityPeriodString@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x140070440: "ff-Latn-SN" ??_C@_1BG@IBHCFIHN@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140069768: CLSID_CX509EnrollmentPolicyWebService
0x140059930: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x14005AD80: "[Extensions]" ??_C@_1BK@OMALIGMD@?$AA?$FL?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x14006FBF8: "eu-ES" ??_C@_1M@MAOFCAEA@?$AAe?$AAu?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140005188: "void __cdecl DumpProperty(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,long,unsigned short const * __ptr64,long,long,long * __ptr64)" ?DumpProperty@@YAXPEAVDISPATCHINTERFACE@@JPEBGJJPEAJ@Z
0x14006E468: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400673A0: "CERT_OCSP_MUST_STAPLE_PROP_ID" ??_C@_1DM@MDGDIMBL@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAM?$AAU?$AAS?$AAT?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAP?$AAL?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140063290: "SPC_INDIVIDUAL_SP_KEY_PURPOSE_OB" ??_C@_1EI@ICANBED@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAI?$AAN?$AAD?$AAI?$AAV?$AAI?$AAD?$AAU?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AAP?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAU?$AAR?$AAP?$AAO?$AAS?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB@
0x1400440E0: "public: long __cdecl CQBitMap::Serialize(unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Serialize@CQBitMap@@QEAAJPEAGK@Z
0x1400333C4: "long __cdecl myTpmGetPlatformTypeValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myTpmGetPlatformTypeValue@@YAJPEBG0PEAPEAG@Z
0x140065468: "szOID_KMOD_CERT_SHA256" ??_C@_1CO@LENCOICC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA?$AA@
0x140063240: "SPC_JAVA_CLASS_DATA_OBJID" ??_C@_1DE@MIFPAFDL@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAJ?$AAA?$AAV?$AAA?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140059C70: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x140040740: "long __cdecl myEncodeSubjectAltNameFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeSubjectAltNameFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140067690: "objectClass=*" ??_C@_1BM@LBAGCIDJ@?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$DN?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x14007C570: "struct _IAMETHOD * g_rgIAMethods" ?g_rgIAMethods@@3PAU_IAMETHOD@@A
0x14005A2D0: "Policy" ??_C@_1O@MPKBHDFA@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140069E98: "ppszOut" ??_C@_1BA@NLPNIJFL@?$AAp?$AAp?$AAs?$AAz?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x140068870: " " ??_C@_13CMNBPIDO@?$AA?$AN?$AA?$AA@
0x1400594C8: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400594D8: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x140069378: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.73" ??_C@_0BJ@BIAKEPGC@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?473?$AA@
0x14005DFA0: "%ws%ws = "%ws" != "%ws" " ??_C@_1DC@FGHLIHIO@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CB?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x140036A68: "long __cdecl myCryptMsgGetParam(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myCryptMsgGetParam@@YAJPEAXKKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAXPEAK@Z
0x14005D798: "CERT_NAME_STR_NO_PLUS_FLAG" ??_C@_1DG@JPGBCLIB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAP?$AAL?$AAU?$AAS?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14005EA68: "NotAfter" ??_C@_1BC@LJAGGCIE@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAA?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140061098: "VS_VERSION_INFO" ??_C@_1CA@FOECMPGO@?$AAV?$AAS?$AA_?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x140037858: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl myHResultToStringDynamic(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,long)" ?myHResultToStringDynamic@@YAPEBGPEAG_KJ@Z
0x14003B150: "long __cdecl ReportMissingCACommonNameWorker(unsigned short * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?ReportMissingCACommonNameWorker@@YAJPEAGJPEAX@Z
0x140059730: api-ms-win-core-winrt-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14005E120: "1.2.840.113549.1.9.14" ??_C@_0BG@IFFLJBBG@1?42?4840?4113549?41?49?414?$AA@
0x140066A00: "CERT_PUB_KEY_CNG_ALG_BIT_LENGTH_" ??_C@_1FA@DMGFFNGA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AA_?$AAL?$AAE?$AAN?$AAG?$AAT?$AAH?$AA_@
0x14006C3A0: "%s: Cannot close reg key %s. Reg" ??_C@_1JC@GHAIHKM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg@
0x1400695E8: "%s:%u" ??_C@_1M@GELCAHN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140047604: "public: static long __cdecl CVault::GetCred(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,struct _VAULT_ITEM * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCred@CVault@@SAJPEAUHWND__@@PEBGPEBU_GUID@@PEAPEAU_VAULT_ITEM@@@Z
0x140064968: "szOIDVerisign_MessageType" ??_C@_1DE@HEHIOFAO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F1E0: "SK" ??_C@_15IIDCPLDJ@?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x14003371C: "long __cdecl myTpmGetEKCertInfo(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myTpmGetEKCertInfo@@YAJPEAPEAG00PEAPEAEPEAK@Z
0x140058F28: "__cdecl _imp_CertCloseStore" __imp_CertCloseStore
0x140058FC0: "__cdecl _imp_CertGetEnhancedKeyUsage" __imp_CertGetEnhancedKeyUsage
0x14005A42C: "?" ??_C@_13HGPDMIBE@?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140075CC8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0
0x140044018: "public: long __cdecl CQBitMap::SetRange(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?SetRange@CQBitMap@@QEAAJKK@Z
0x14004B068: McTemplateU0zz
0x1400691F0: "Container" ??_C@_1BE@FDKEOJEO@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000330C: "long __cdecl crMarshalExtensionWorker(struct IX509Extension * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?crMarshalExtensionWorker@@YAJPEAUIX509Extension@@JPEAX@Z
0x140059090: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x140011740: "bool __cdecl ParseTag(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?ParseTag@@YA_NPEBGPEAPEBGPEAGK@Z
0x14005CD30: "2.5.29.18" ??_C@_09PPLHBEGF@2?45?429?418?$AA@
0x140070750: "ar-YE" ??_C@_1M@CAFJMKOF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAY?$AAE?$AA?$AA@
0x140064010: "szOID_PKCS_12_CRL_BAG" ??_C@_1CM@DCENLNO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x1400683A0: "Software\Policies\Microsoft\Cryp" ??_C@_1HA@DBNCCJGJ@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp@
0x14006F698: "hi" ??_C@_15OMLEGLOC@?$AAh?$AAi?$AA?$AA@
0x14004EDA4: "public: static long __cdecl RegistrationCertStatus::GetWorkplaceCertificates(unsigned short const * __ptr64,enum INFO_KIND,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetWorkplaceCertificates@RegistrationCertStatus@@SAJPEBGW4INFO_KIND@@PEAPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAK@Z
0x1400654B8: "szOID_KMOD_CERT_SHA384" ??_C@_1CO@GOOPDDOJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x14006D9A0: "hRootKey" ??_C@_1BC@GCFDPJOJ@?$AAh?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14005EE00: "%ws = %ws " ??_C@_1BG@GHGAMEOB@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006A690: "%s: keyName should not be null." ??_C@_1EA@HHLKKJNM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x14003CB50: "void __cdecl csiLogString(char const * __ptr64)" ?csiLogString@@YAXPEBD@Z
0x14005E030: " %ws = " ??_C@_1BA@MNLDNIJC@?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005AC38: "Silent = true" ??_C@_1BM@DJMNOBOA@?$AAS?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F6D8: "sw" ??_C@_15DFGDLJBG@?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x140036FC4: "long __cdecl myGetAuthoritativeDomainDnEx(struct ldap * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetAuthoritativeDomainDnEx@@YAJPEAUldap@@_NPEAPEAG2@Z
0x140028720: "unsigned long __cdecl myGetDisplayLength(unsigned short const * __ptr64)" ?myGetDisplayLength@@YAKPEBG@Z
0x140041358: "void __cdecl myExtFreeGeneralSubTree(unsigned long,struct _CERT_GENERAL_SUBTREE * __ptr64)" ?myExtFreeGeneralSubTree@@YAXKPEAU_CERT_GENERAL_SUBTREE@@@Z
0x14005E2D8: " %ws " ??_C@_1M@HBPBCNHO@?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140069E80: "pszSource" ??_C@_1BE@EKPCMAJO@?$AAp?$AAs?$AAz?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1400593D0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1400524BC: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x1400598F8: "__cdecl _imp_CAGetCertTypeProperty" __imp_CAGetCertTypeProperty
0x140079EF0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszEKUExt" ?g_apwszEKUExt@@3PAPEBGA
0x140068B48: "Yes" ??_C@_17PBAHFJOA@?$AAY?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14006DEE0: "https://enterpriseregistration.w" ??_C@_1II@PCAAAGFG@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAw@
0x140058F90: "__cdecl _imp_CertGetNameStringW" __imp_CertGetNameStringW
0x140068F80: "Revision" ??_C@_1BC@BNNBDBAG@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140021A94: "long __cdecl myIsCurrentUserBuiltinAdmin(bool * __ptr64)" ?myIsCurrentUserBuiltinAdmin@@YAJPEA_N@Z
0x140058E70: "__cdecl _imp_CryptGenKey" __imp_CryptGenKey
0x140060C18: "__cdecl GUID_884e2045_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2045_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005F0B8: "1.3.6.1.4.1.311.25.1" ??_C@_0BF@PNGJPABN@1?43?46?41?44?41?4311?425?41?$AA@
0x140059750: api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140069D30: "StringLen" ??_C@_1BE@DNJKOOLC@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAL?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x14006AB98: "GetWindowsDirectoryWinPE" ??_C@_1DC@EJIDNDA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14006EB20: "RegistrationCertStatus::GetTenan" ??_C@_1GE@KGKOOKNA@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn@
0x14005EB88: "+KeyService+RPC" ??_C@_1CA@NGJOMCGF@?$AA?$CL?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$CL?$AAR?$AAP?$AAC?$AA?$AA@
0x14005F178: "objectGUID" ??_C@_1BG@BAHAFJEI@?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140068C38: "DistPointName" ??_C@_1BM@MBPONFPH@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAt?$AAP?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400597B0: "__cdecl _imp_CryptDestroyHash" __imp_CryptDestroyHash
0x140065F88: "CERT_KEY_IDENTIFIER_PROP_ID" ??_C@_1DI@OEGIFDGP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAI?$AAD?$AAE?$AAN?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400701B0: "prs-AF" ??_C@_1O@JCMLNCC@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x140053720: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x14006F888: "so" ??_C@_15KAMOMGGG@?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct IX509Attribute>::~CComPtrBase<struct IX509Attribute>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UIX509Attribute@@@ATL@@QEAA@XZ
0x140068BD0: "1.3.6.1.4.1.311.25.1" ??_C@_1CK@LPDMLAHP@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA1?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA5?$AA?4?$AA1?$AA?$AA@
0x14005F370: "temp" ??_C@_19KEIJKAKM@?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14000F270: "long __cdecl CreateSubjectInfoFromCertificate(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct IX500DistinguishedName * __ptr64 * __ptr64,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectInfoFromCertificate@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAUIX500DistinguishedName@@PEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x14001E530: "int __cdecl myIsMinusSignString(unsigned short const * __ptr64)" ?myIsMinusSignString@@YAHPEBG@Z
0x140069A08: "ppJoinInfo" ??_C@_1BG@JFFPOLLO@?$AAp?$AAp?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140066B70: "CERT_NO_EXPIRE_NOTIFICATION_PROP" ??_C@_1EI@JNDEMBNA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP@
0x140002BE4: "long __cdecl crGetOpenFileName(unsigned int,unsigned int,unsigned int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?crGetOpenFileName@@YAJIIIPEAPEAG@Z
0x140070830: "es-AR" ??_C@_1M@OONGHFHE@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x140062BE8: "1.3.6.1.5.5.7.7.24" ??_C@_0BD@CJIOIEB@1?43?46?41?45?45?47?47?424?$AA@
0x1400530D2: "__cdecl _tailMerge_crypttpmeksvc_dll" __tailMerge_crypttpmeksvc_dll
0x14006F948: "zh-TW" ??_C@_1M@CLNBBOPM@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x14006F510: "el" ??_C@_15GHPEIIAO@?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140079400: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapLegacyKeyUsage" ?g_aSymMapLegacyKeyUsage@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x14005C650: "_continue_ = "1.2.3.5=1.3.89.13&" ??_C@_1EE@IMAOIBHB@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA5?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA8?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA3?$AA?$CG@
0x1400413B0: "long __cdecl extEncodeNameConstraintsEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeNameConstraintsEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140070588: "en-CA" ??_C@_1M@DDOCCGFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140059C90: "__cdecl _imp_EtwTraceMessage" __imp_EtwTraceMessage
0x1400700F8: "moh-CA" ??_C@_1O@EFICPOKK@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140068FD8: "SecurityAssertions" ??_C@_1CG@MGEJOOHK@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAA?$AAs?$AAs?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14007C820: "struct _CROPTIONS * g_aOptionsFull" ?g_aOptionsFull@@3PAU_CROPTIONS@@A
0x14000CB20: "long __cdecl GetCAXchgCert(unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCAXchgCert@@YAJPEBGPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14004515C: "private: long __cdecl CEnrollHttpClient::p_VerifyNotSent(void) __ptr64" ?p_VerifyNotSent@CEnrollHttpClient@@AEAAJXZ
0x14002755C: "long __cdecl infAddKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64 * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64 * __ptr64)" ?infAddKey@@YAJPEBGPEAKPEAPEAU_INFVALUES@@2@Z
0x1400674D8: "CryptRetrieveObjectByUrlW" ??_C@_0BK@HDCHPLEH@CryptRetrieveObjectByUrlW?$AA@
0x140043470: "long __cdecl extEncodeEnrollmentPropertyWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeEnrollmentPropertyWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140068B90: "1.3.6.1.4.1.311.20.2.3" ??_C@_1CO@BHDLNKMC@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA1?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA0?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?$AA@
0x1400620F0: "ldap:///CN=KRA,CN=Public Key Ser" ??_C@_1OG@GGMIOIM@?$AAl?$AAd?$AAa?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AA?1?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AAK?$AAR?$AAA?$AA?0?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr@
0x14002FFC0: "int __cdecl CertificateFilterProc(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,int * __ptr64,void * __ptr64)" ?CertificateFilterProc@@YAHPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAHPEAX@Z
0x14005A410: "crl" ??_C@_17PDKDGDLP@?$AAc?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14006D5B0: "AuthCodeUrl" ??_C@_1BI@MBGEIILC@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140070980: "ar-QA" ??_C@_1M@EDGINPNP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAQ?$AAA?$AA?$AA@
0x140070A10: "es-US" ??_C@_1M@MOCNFCJM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x14003F5D8: "long __cdecl extSetAltNameEntry(struct ICertEncodeAltName * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extSetAltNameEntry@@YAJPEAUICertEncodeAltName@@KPEBG1@Z
0x14005FCA0: "RequestId = %u " ??_C@_1CA@KONFALHJ@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x140065BA0: "CERT_KEY_PROV_INFO_PROP_ID" ??_C@_1DG@BHCADFJK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006A810: "%s: RegOpenCurrentUser failed wi" ??_C@_1JO@LOBGGKMG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi@
0x140059920: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x140034270: "long __cdecl myCryptGetProvParamToUnicode(unsigned __int64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?myCryptGetProvParamToUnicode@@YAJ_KKPEAPEAGK@Z
0x14006F670: "xh" ??_C@_15FHNOAOBM@?$AAx?$AAh?$AA?$AA@
0x140067AA0: "LDAP_NOT_ALLOWED_ON_NONLEAF" ??_C@_0BM@NIJEJONB@LDAP_NOT_ALLOWED_ON_NONLEAF?$AA@
0x140061010: "%u.%u.%u.%u" ??_C@_1BI@IEJCOLMP@?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140063158: "SPC_SIGINFO_OBJID" ??_C@_1CE@KNKNMNIO@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400670A0: "CERT_SCEP_RA_SIGNATURE_CERT_PROP" ??_C@_1EI@GICGNJEA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAR?$AAA?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP@
0x14006BC88: "%s: System is WinPE." ??_C@_1CK@PPNDDGFL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x140064808: "1.3.6.1.4.1.311.74.1" ??_C@_0BF@INDFBIAI@1?43?46?41?44?41?4311?474?41?$AA@
0x14005C4D0: " _continue_ = "Flags=0xc0&"" ??_C@_1DO@JNIEAIMN@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$DN?$AA0?$AAx?$AAc?$AA0?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140053163: "__cdecl _imp_load_CreateLogonCertificateRequest" __imp_load_CreateLogonCertificateRequest
0x140070780: "fr-CD" ??_C@_1M@EODAGFPC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x14006FD80: "pa-IN" ??_C@_1M@KPKKNEAH@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140059980: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x140061878: "Name" ??_C@_19DINFBLAK@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140067058: "CERT_SCEP_SERVER_CERTS_PROP_ID" ??_C@_1DO@NGAKCKCB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006EE40: "%s: Cannot enumerate keys under " ??_C@_1KA@MCLFINBG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AAs?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5@
0x140059318: "__cdecl _imp_ldap_unbind" __imp_ldap_unbind
0x14006F848: "kl" ??_C@_15FNPOOJHO@?$AAk?$AAl?$AA?$AA@
0x14003D734: "long __cdecl StringCchCatA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64)" ?StringCchCatA@@YAJPEAD_KPEBD@Z
0x14006F690: "fo" ??_C@_15PDNFFFEO@?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14005FB20: "1.2.840.113549.1.1.7" ??_C@_0BF@IMPLLFIO@1?42?4840?4113549?41?41?47?$AA@
0x14006B5B0: "%s: CertDuplicateCertificateCont" ??_C@_1IG@EMAHLCFN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt@
0x140075A70: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI
0x14006FD18: "ky-KG" ??_C@_1M@NGJJLCGI@?$AAk?$AAy?$AA?9?$AAK?$AAG?$AA?$AA@
0x140065020: "szOID_KP_PRIVACY_CA" ??_C@_1CI@OCNGMDL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAP?$AAR?$AAI?$AAV?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14006A8B0: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1FA@ECPGIGLB@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x14006E700: "%s: CertificateUtil::FindAllCert" ??_C@_1BCI@EOALCGHM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAA?$AAl?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt@
0x140065310: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.2.4" ??_C@_0BJ@FJMAGFHC@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?42?44?$AA@
0x14007D248: "unsigned short * __ptr64 __ptr64 g_pwszInfErrorString" ?g_pwszInfErrorString@@3PEAGEA
0x140060B70: "__cdecl GUID_728ab300_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab300_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140070B28: "tg-Cyrl" ??_C@_1BA@IGBFGGKC@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1400605F8: "__cdecl GUID_728ab350_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab350_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x1400603D8: "-UserName" ??_C@_1BE@DOFCAKAM@?$AA?9?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140059B80: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x1400647A0: "szOID_PKCS_12_PROTECTED_PASSWORD" ??_C@_1GI@BBKGNBOB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAA?$AAS?$AAS?$AAW?$AAO?$AAR?$AAD@
0x140059AD8: "__cdecl _imp_strchr" __imp_strchr
0x140068EA8: "EKCertSigner" ??_C@_1BK@EEBIDEPF@?$AAE?$AAK?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140062990: "Recipient Nonce" ??_C@_1CA@OLBECKOF@?$AAR?$AAe?$AAc?$AAi?$AAp?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140061F20: "HKLM:MY" ??_C@_1BA@PELHBEN@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?3?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14002EA60: "long __cdecl cpKeyProvInfoMatch(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,class CERTFILTERSTRING const * __ptr64,class CERTFILTERSTRING const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpKeyProvInfoMatch@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEBVCERTFILTERSTRING@@1KPEAH2@Z
0x140041230: "long __cdecl EncodeCertPoliciesFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeCertPoliciesFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140064880: "szOID_MS_KEY_PROTECTION_SID" ??_C@_1DI@NBKEKJKI@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAM?$AAS?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140053151: "__cdecl _imp_load_ParseCMCResponse" __imp_load_ParseCMCResponse
0x140040874: "void __cdecl myExtFreeAltNameEntries(struct _CERT_ALT_NAME_INFO * __ptr64)" ?myExtFreeAltNameEntries@@YAXPEAU_CERT_ALT_NAME_INFO@@@Z
0x14001E344: "private: void __cdecl StructuredException::copyExceptionPointers(struct _EXCEPTION_POINTERS const * __ptr64) __ptr64" ?copyExceptionPointers@StructuredException@@AEAAXPEBU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x1400593B0: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x14006C820: "CertificateUtil::FindExtensionGu" ??_C@_1FK@PJPJMLCG@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAG?$AAu@
0x140061850: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x14006D550: "DrsServiceVersion" ??_C@_1CE@ODGMJCCI@?$AAD?$AAr?$AAs?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140042250: "long __cdecl extEncodeEnum(unsigned char,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeEnum@@YAJEKPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14006F928: "bg-BG" ??_C@_1M@FFFIGIGK@?$AAb?$AAg?$AA?9?$AAB?$AAG?$AA?$AA@
0x140052190: "void __cdecl _WriteErrorOut(unsigned short * __ptr64,char * __ptr64,int)" ?_WriteErrorOut@@YAXPEAGPEADH@Z
0x140061110: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140059778: "__cdecl _imp_EqualSid" __imp_EqualSid
0x140068858: " " ??_C@_01LIIJDEN@?$AN?$AA@
0x140075908: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x14005D810: "CERT_NAME_STR_CRLF_FLAG" ??_C@_1DA@EJIMMCLL@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AAF?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x1400689D4: "Opened" ??_C@_06BOFEPHLF@Opened?$AA@
0x14006FB68: "et-EE" ??_C@_1M@FKFFEDDN@?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x14006C5D0: "ppbBuffer" ??_C@_1BE@HCNONKL@?$AAp?$AAp?$AAb?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000FE18: "long __cdecl crInstallResponse(struct IX509Enrollment2 * __ptr64,enum InstallResponseRestrictionFlags,unsigned short * __ptr64)" ?crInstallResponse@@YAJPEAUIX509Enrollment2@@W4InstallResponseRestrictionFlags@@PEAG@Z
0x14003034C: "struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 __cdecl mySelectCertificate(unsigned long,struct tagCRYPTUI_SELECTCERTIFICATE_STRUCTW * __ptr64)" ?mySelectCertificate@@YAPEBU_CERT_CONTEXT@@KPEAUtagCRYPTUI_SELECTCERTIFICATE_STRUCTW@@@Z
0x14006F1A8: "NO" ??_C@_15LIBIHNCL@?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140058F50: "__cdecl _imp_CertFindCertificateInStore" __imp_CertFindCertificateInStore
0x140067728: "LDAP_COMPARE_FALSE" ??_C@_0BD@JHHENFFG@LDAP_COMPARE_FALSE?$AA@
0x140036EA8: "long __cdecl myGetMachineDnsName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetMachineDnsName@@YAJPEAPEAG@Z
0x1400225C0: "long __cdecl myGetSidFromRid(enum WELL_KNOWN_SID_TYPE,void * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetSidFromRid@@YAJW4WELL_KNOWN_SID_TYPE@@PEAPEAX@Z
0x1400626A8: "nbsp;" ??_C@_1M@JOIMLGNJ@?$AAn?$AAb?$AAs?$AAp?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140060548: "SHA1" ??_C@_19DILNDFJH@?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AA?$AA@
0x140069838: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140064670: "1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3" ??_C@_0BJ@DMCIPGA@1?43?46?41?44?41?4311?460?42?41?43?$AA@
0x140045398: "public: long __cdecl CEnrollHttpClient::SetCredentials(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?SetCredentials@CEnrollHttpClient@@QEAAJPEBG0K@Z
0x140059C18: "__cdecl _imp_NCryptSetProperty" __imp_NCryptSetProperty
0x1400227D0: "long __cdecl myImpersonateSid(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?myImpersonateSid@@YAJPEAXPEBG@Z
0x1400595B0: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x1400759D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_WLDAP32" __IMPORT_DESCRIPTOR_WLDAP32
0x14006F7D0: "ks" ??_C@_15FFIEKOLH@?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14006FEA0: "mni-IN" ??_C@_1O@MIBNOKML@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14006D700: "WebAuthnResourceId" ??_C@_1CG@LJKGIHL@?$AAW?$AAe?$AAb?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAn?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14002A564: "long __cdecl Request2_GetFullResponseProperty(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,long,long,long,long,void * __ptr64)" ?Request2_GetFullResponseProperty@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@JJJJPEAX@Z
0x14005E578: "FR_PROP_FULLRESPONSE" ??_C@_1CK@NJEHNMPI@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAR?$AAE?$AAS?$AAP?$AAO?$AAN?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140067CF8: "LDAP_REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED" ??_C@_0BN@GLINHNDN@LDAP_REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED?$AA@
0x140075C64: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0
0x140059C30: "__cdecl _imp_NCryptGetProperty" __imp_NCryptGetProperty
0x140058FF0: "__cdecl _imp_CertStrToNameW" __imp_CertStrToNameW
0x140021044: "long __cdecl infParseIPV6AddressSub(unsigned short * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?infParseIPV6AddressSub@@YAJPEAGPEAEPEAK@Z
0x14006F258: "sr-SP-Cyrl" ??_C@_1BG@JPOFPNAB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140027EC4: "long __cdecl infGetExtensionsOrProperties(struct _CSINFContext * __ptr64,bool,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64)" ?infGetExtensionsOrProperties@@YAJPEAU_CSINFContext@@_NPEAKPEAPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140065538: "1.3.6.1.4.1.311.10.4.2" ??_C@_0BH@MLIJCHOO@1?43?46?41?44?41?4311?410?44?42?$AA@
0x140079E50: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszPolicyMappingsExt" ?g_apwszPolicyMappingsExt@@3PAPEBGA
0x1400707C8: "en-BZ" ??_C@_1M@HPKGCFGN@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400688CC: " " ??_C@_01EEMJAFIK@?6?$AA@
0x14005F010: "@TestRoot" ??_C@_1BE@BNLCNLI@?$AA?$EA?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140053448: "__cdecl _imp_load_VaultOpenVault" __imp_load_VaultOpenVault
0x140026364: "long __cdecl infGetGeneralSubTree(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_GENERAL_SUBTREE * __ptr64 * __ptr64)" ?infGetGeneralSubTree@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG11PEAKPEAPEAU_CERT_GENERAL_SUBTREE@@@Z
0x1400089C0: "long __cdecl AddMsgCRL(void * __ptr64,void * __ptr64,struct _CRL_CONTEXT const * __ptr64)" ?AddMsgCRL@@YAJPEAX0PEBU_CRL_CONTEXT@@@Z
0x14000F8EC: "long __cdecl CreateSubjectAltNameFromEndorsementKey(bool,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectAltNameFromEndorsementKey@@YAJ_NPEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x14005E698: "SCEPDispositionFailure" ??_C@_1CO@LALIPNNI@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140059858: "__cdecl _imp_?myCryptBinaryToString@@YAJPEBEKKPEAPEAG@Z" __imp_?myCryptBinaryToString@@YAJPEBEKKPEAPEAG@Z
0x140068AA4: ":" ??_C@_01JLIPDDHJ@?3?$AA@
0x1400677B0: "LDAP_PARTIAL_RESULTS" ??_C@_0BF@PDADFNEL@LDAP_PARTIAL_RESULTS?$AA@
0x14007D790: "private: static unsigned long (__cdecl* __ptr64 ProxyResolver::s_pfnWinhttpGetProxyForUrlEx)(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct WINHTTP_AUTOPROXY_OPTIONS * __ptr64,unsigned __int64)" ?s_pfnWinhttpGetProxyForUrlEx@ProxyResolver@@0P6AKPEAXPEBGPEAUWINHTTP_AUTOPROXY_OPTIONS@@_K@ZEA
0x140020914: "long __cdecl myFormConfigString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myFormConfigString@@YAJPEBG0PEAPEAG@Z
0x1400656E8: "szOID_HPKP_DOMAIN_NAME_ATTR" ??_C@_1DI@OMIIOCHJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAH?$AAP?$AAK?$AAP?$AA_?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x140062BC0: "Root List Signer" ??_C@_1CC@KIFPCAFA@?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14005A320: "AutoEnroll" ??_C@_1BG@OKFLGNGO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400619A8: "Algorithm Name" ??_C@_1BO@LONLFJGG@?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002BF6C: "long __cdecl myDupString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myDupString@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400592B8: "__cdecl _imp_LoadIconW" __imp_LoadIconW
0x140052930: wWinMainCRTStartup
0x140021F24: "void __cdecl myZeroBStr(unsigned short * __ptr64)" ?myZeroBStr@@YAXPEAG@Z
0x14005F7F8: "Silent" ??_C@_1O@EFKGCNCH@?$AAS?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14006FA38: "ko-KR" ??_C@_1M@JLOOOEGK@?$AAk?$AAo?$AA?9?$AAK?$AAR?$AA?$AA@
0x1400689F0: "CertLib: %hs: %hs %hs " ??_C@_0BH@KDGEPCHC@CertLib?3?5?$CFhs?3?5?$CFhs?5?$CFhs?6?$AA@
0x140082088: "__cdecl _imp_WinHttpReadData" __imp_WinHttpReadData
0x14006F7B8: "iu" ??_C@_15DNCHFAGA@?$AAi?$AAu?$AA?$AA@
0x140070F78: "__cdecl _ResolveDelayLoadedAPIFlags" __ResolveDelayLoadedAPIFlags
0x14005EE90: "*ppfnGetExtension[%u]" ??_C@_0BG@DFIJBDCD@?$CKppfnGetExtension?$FL?$CFu?$FN?$AA@
0x140067C58: "LDAP_CONNECT_ERROR" ??_C@_0BD@BPIGEOEE@LDAP_CONNECT_ERROR?$AA@
0x140052F70: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x14002C3C4: "long __cdecl myJoinStrings(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myJoinStrings@@YAJPEBGH0PEAPEAG@Z
0x14006B688: "NgcStatusStorage::Load" ??_C@_1CO@KLLJEDEB@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x140065380: "szOID_KMOD_IMAGE_SHA512" ??_C@_1DA@DBJDIKHN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA5?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x140059560: "__cdecl _imp_GetEnvironmentVariableW" __imp_GetEnvironmentVariableW
0x140022358: "void * __ptr64 __cdecl GetProcessTokenIfSidMatch(unsigned long,void * __ptr64)" ?GetProcessTokenIfSidMatch@@YAPEAXKPEAX@Z
0x140049A4C: "long __cdecl RegSaveStringValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?RegSaveStringValue@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG11@Z
0x1400482CC: "void __cdecl CertEnrollHttp::FreeProtectedBlob(struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?FreeProtectedBlob@CertEnrollHttp@@YAXPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140062A98: "1.3.6.1.4.1.311.10.1" ??_C@_0BF@INBHHKPP@1?43?46?41?44?41?4311?410?41?$AA@
0x1400422C4: "long __cdecl extEncodeBool(unsigned char,int,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeBool@@YAJEHPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x1400535AC: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??3@YAXPEAXAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x140079B10: "struct _CRSYMBOLHELPTABLE * g_aSymHelp" ?g_aSymHelp@@3PAU_CRSYMBOLHELPTABLE@@A
0x14005DE70: "KeyProtection" ??_C@_1BM@FGPHMOMM@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14001F150: "void __cdecl myFreeStringArray(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myFreeStringArray@@YAXPEAPEAG@Z
0x14007A110: "struct _DISPATCHTABLE * s_adtConfig" ?s_adtConfig@@3PAU_DISPATCHTABLE@@A
0x140027B68: "void __cdecl myInfFreeExtensions(unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfFreeExtensions@@YAXKPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x14005F350: "{hex}" ??_C@_1M@PFONABNM@?$AA?$HL?$AAh?$AAe?$AAx?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14004C7EC: "public: long __cdecl JoinStatusStorage::JoinStatusRegKeyInfo::CheckRegKeyInfo(void) __ptr64" ?CheckRegKeyInfo@JoinStatusRegKeyInfo@JoinStatusStorage@@QEAAJXZ
0x140040D00: "long __cdecl extEncodeBasicConstraintsEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeBasicConstraintsEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140046360: "public: __cdecl ProxyResolver::ProxyResolver(void) __ptr64" ??0ProxyResolver@@QEAA@XZ
0x14005CC30: "_continue_ = "EvaluationStatus=d" ??_C@_1GA@PAJMLAAA@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$DN?$AAd@
0x140053584: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??2@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x14005EA28: " %ws: %ws" ??_C@_1BG@KHOAALHO@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14006B490: "JoinStatusStorage::ReadDeviceJoi" ??_C@_1FA@INBONPJF@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAJ?$AAo?$AAi@
0x140063D60: "szOID_ATTR_SUPPORTED_ALGORITHMS" ??_C@_1EA@OBPJGBPL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA_?$AAS?$AAU?$AAP?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAH?$AAM?$AAS?$AA?$AA@
0x140017614: "long __cdecl crAddCmcExtensions(struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,unsigned long,struct IX509CertificateRequestCmc2 * __ptr64)" ?crAddCmcExtensions@@YAJPEBU_CERT_EXTENSION@@KPEAUIX509CertificateRequestCmc2@@@Z
0x140079000: PkiDecodePara
0x1400641E0: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And40Bi" ??_C@_1EK@FNPMDBIN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA4?$AA0?$AAB?$AAi@
0x140082118: "__cdecl _imp_FreeCMCResponse" __imp_FreeCMCResponse
0x1400591B0: "__cdecl _imp_RpcEpResolveBinding" __imp_RpcEpResolveBinding
0x140052D01: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x14005D8F0: "CERT_NAME_STR_DISABLE_IE4_UTF8_F" ??_C@_1EI@DNCCBEKD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI?$AAE?$AA4?$AA_?$AAU?$AAT?$AAF?$AA8?$AA_?$AAF@
0x14007C5D0: UserDeviceRegistrationEventProvider_Context
0x140001328: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x1400820A0: "__cdecl _imp_WinHttpSetStatusCallback" __imp_WinHttpSetStatusCallback
0x140067F20: " CA[%d]: CN=%ws CNDisplay=%w" ??_C@_1NM@FBCJIGNG@?$AA?5?$AAC?$AAA?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAd?$AA?$FN?$AA?3?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAN?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw@
0x140022BF0: "long __cdecl StringCchCopyNW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)" ?StringCchCopyNW@@YAJPEAG_KPEBG1@Z
0x140061620: "CrossCertificateDistributionPoin" ??_C@_1FI@HHJIDEFH@?$AAC?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAo?$AAi?$AAn@
0x1400646D0: "szOID_BUSINESS_CATEGORY" ??_C@_1DA@JHAABPHH@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAB?$AAU?$AAS?$AAI?$AAN?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAG?$AAO?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x14006F850: "ig" ??_C@_15MHDHMPHE@?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14006BB40: NullOrEmptyParameterFailureEvent
0x140067C30: "LDAP_PARAM_ERROR" ??_C@_0BB@MJEJJGNA@LDAP_PARAM_ERROR?$AA@
0x140060EC8: "2.5.4.3" ??_C@_07FBAAFAAA@2?45?44?43?$AA@
0x140063670: "szOID_ROOT_PROGRAM_AUTO_UPDATE_E" ??_C@_1FM@NGIFHMPH@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAU?$AAP?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAE@
0x14003CC1C: "void __cdecl csiLogOpen(char const * __ptr64,enum LogPriority)" ?csiLogOpen@@YAXPEBDW4LogPriority@@@Z
0x140066DE0: "CERT_DISALLOWED_ENHKEY_USAGE_PRO" ??_C@_1EK@GMDPILN@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO@
0x14005C6F0: "2.5.29.36 = "{text}" ; %ws/1.3.6" ??_C@_1GM@LFBJEKIK@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA6?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6@
0x14005F730: "EccKeyParameters_Seed" ??_C@_1CM@DDLFGHNC@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAS?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14002DBC8: "long __cdecl myLoadPrivateKey(struct _CERT_PUBLIC_KEY_INFO const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64)" ?myLoadPrivateKey@@YAJPEBU_CERT_PUBLIC_KEY_INFO@@KPEA_KPEAKPEAH@Z
0x14006F870: "gn" ??_C@_15IADFOBIO@?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x14006D168: "JoinInfoKeyFullPath" ??_C@_1CI@GELBNDPH@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAK?$AAe?$AAy?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140061CF8: "GetFullResponseProperty" ??_C@_1DA@OJNIDEMA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAR?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x1400670F0: "CERT_SCEP_RA_ENCRYPTION_CERT_PRO" ??_C@_1EK@GMCEDGLM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAR?$AAA?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO@
0x140053424: "__cdecl _imp_load_WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser" __imp_load_WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser
0x140065728: "szOID_HPKP_PIN_SHA256_ATTR" ??_C@_1DG@PLHFCINN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAH?$AAP?$AAK?$AAP?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14005ACB0: "KeyProtection = NCRYPT_UI_FORCE_" ??_C@_1GK@PAPIGPDB@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAU?$AAI?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_@
0x14007D2B4: "bool g_fAlternateSignatureAlgorithm" ?g_fAlternateSignatureAlgorithm@@3_NA
0x1400636D0: "1.3.6.1.4.1.311.60.3.3" ??_C@_0BH@IKOCBAJI@1?43?46?41?44?41?4311?460?43?43?$AA@
0x1400703C0: "ta-LK" ??_C@_1M@MLLPIOPJ@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x14005F060: "1.3.6.1.4.1.311.20.2" ??_C@_1CK@OFGJBBPF@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA1?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA0?$AA?4?$AA2?$AA?$AA@
0x14006F828: "quz" ??_C@_17KFEKGNBC@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x140066748: "CERT_CA_DISABLE_CRL_PROP_ID" ??_C@_1DI@IPNOHDP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140075AE8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x140068098: "PromptLoadPolicy" ??_C@_1CC@BFOKOAAA@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14005D580: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_DNS" ??_C@_1EA@OAAKJJJB@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$AA@
0x140066390: "CERT_AUTHORITY_INFO_ACCESS_PROP_" ??_C@_1EG@NBMMBGDI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_@
0x14005A618: "pin" ??_C@_17MCIPGPKE@?$AAp?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140046600: "private: static void __cdecl ProxyResolver::GetProxyCallBack(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long)" ?GetProxyCallBack@ProxyResolver@@CAXPEAX_KK0K@Z
0x14006F800: "bin" ??_C@_17PMBBFJPC@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140061A18: "SmartCardPin" ??_C@_1BK@BLOAFCAL@?$AAS?$AAm?$AAa?$AAr?$AAt?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AAP?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140064BB0: "1.3.6.1.4.1.311.21.35" ??_C@_0BG@DHMOLFDB@1?43?46?41?44?41?4311?421?435?$AA@
0x1400604E0: "-AdminForceMachine" ??_C@_1CG@BGHGDAH@?$AA?9?$AAA?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14005E5E0: "FR_PROP_STATUSINFOCOUNT" ??_C@_1DA@DIHGJMNJ@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAU?$AAS?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x14005D478: "CT_FLAG_SUBJECT_REQUIRE_EMAIL" ??_C@_1DM@GDHJCKNM@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAA?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x14006FD60: "tt-RU" ??_C@_1M@IDCCIHBC@?$AAt?$AAt?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140060C98: "__cdecl GUID_884e200f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e200f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140065130: "1.3.6.1.4.1.311.61.4.1" ??_C@_0BH@OOFPJJAG@1?43?46?41?44?41?4311?461?44?41?$AA@
0x140066138: "CERT_ENROLLMENT_PROP_ID" ??_C@_1DA@EJKIEMBB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140060AE8: "__cdecl GUID_884e203f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e203f_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14006CE00: "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Micro" ??_C@_1LC@KOMJGKKI@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?2?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo@
0x1400597D8: api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006EF80: "%s: Failed to read registry key " ??_C@_1IA@PLGINNCE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5@
0x140059248: "__cdecl _imp_PostMessageW" __imp_PostMessageW
0x140064150: "1.2.840.113549.1.12.1.1" ??_C@_0BI@PNILIDOA@1?42?4840?4113549?41?412?41?41?$AA@
0x140061C68: "PropIndex" ??_C@_1BE@HEJLMIAL@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x140068F40: "basic" ??_C@_1M@FKNBDEEF@?$AAb?$AAa?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x14005D1A8: "NCRYPT_ALLOW_SIGNING_FLAG" ??_C@_1DE@GNNCACGO@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14001E110: I_FreeECCParameters
0x140062850: "1.3.6.1.5.5.7.7.1" ??_C@_0BC@PPOCOMLF@1?43?46?41?45?45?47?47?41?$AA@
0x140059110: "__cdecl _imp_VariantTimeToSystemTime" __imp_VariantTimeToSystemTime
0x140059F78: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x14005B8D0: " _continue_ = "IPAddress=10.0" ??_C@_1EO@NPHKLFCG@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAI?$AAP?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$DN?$AA1?$AA0?$AA?4?$AA0@
0x140068B80: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x1400700A8: "la-001" ??_C@_1O@EIBIPLCP@?$AAl?$AAa?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x14006C5E8: "pdwBufferSize" ??_C@_1BM@LAAKBAFL@?$AAp?$AAd?$AAw?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140060AA8: "__cdecl GUID_884e2046_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_884e2046_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x14005F190: "%ws=%ws " ??_C@_1BC@PCKFMMGL@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005F5C8: "EncryptionAlgorithm" ??_C@_1CI@EFDDKCMM@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x14005DF28: "] " ??_C@_15FOBPOKEL@?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x14006FE50: "km-KH" ??_C@_1M@KALPIDKM@?$AAk?$AAm?$AA?9?$AAK?$AAH?$AA?$AA@
0x14005DC88: "ImportExportable" ??_C@_1CC@GALCODID@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14006BD20: "HKEY_LOCAL_MACHINE\TargetSoftwar" ??_C@_1IE@DIFAICJB@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr@
0x140063FA0: "1.2.840.113549.1.12.10.1.3" ??_C@_0BL@JGGFLDNL@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?43?$AA@
0x14007D2D0: "bool g_fFullUsage" ?g_fFullUsage@@3_NA
0x1400623D8: "http://%ws/certsrv/%ws" ??_C@_1CO@CMCLDFED@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAs?$AAr?$AAv?$AA?1?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140031424: "bool __cdecl IsJSONTextContent(unsigned short const * __ptr64)" ?IsJSONTextContent@@YA_NPEBG@Z
0x1400702A8: "nl-BE" ??_C@_1M@CLLBGJH@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x14005FE50: "CertEnroll.dll!FreeEnrollAIKResu" ??_C@_1EG@KMNILHDI@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAA?$AAI?$AAK?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu@
0x140059468: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x140067CE0: "LDAP_CLIENT_LOOP" ??_C@_0BB@JKKJHJAP@LDAP_CLIENT_LOOP?$AA@
0x140061D28: "SetCredential" ??_C@_1BM@BAKIIEDH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAC?$AAr?$AAe?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x1400696F8: IID_IObjectId
0x1400759F8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ole32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ole32
0x1400594B0: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x14005EF40: "1.3.6.1.4.1.311.21.1" ??_C@_0BF@HCALGHEK@1?43?46?41?44?41?4311?421?41?$AA@
0x14005DBC0: "ImportNone" ??_C@_1BG@EPJGIGCB@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140059658: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x140062218: "DS:ROOT" ??_C@_1BA@LLECJIIM@?$AAD?$AAS?$AA?3?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14006D498: "DisplayName" ??_C@_1BI@EEKPCHLN@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400798E0: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapKeySpec" ?g_aSymMapKeySpec@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x1400401DC: "long __cdecl extParseAltNameAndOtherName(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool,struct _CERT_ALT_NAME_ENTRY * __ptr64)" ?extParseAltNameAndOtherName@@YAJPEBG0_NPEAU_CERT_ALT_NAME_ENTRY@@@Z
0x140059A40: "__cdecl _imp_getenv" __imp_getenv
0x140068ABC: "sDate" ??_C@_05KGBABALC@sDate?$AA@
0x1400753E8: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14005EE38: " %16ws: %ws " ??_C@_1BK@BMAOOLKD@?$AA?6?$AA?$CF?$AA1?$AA6?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006D8E0: "%s: JoinStatusStorage::SetDefaul" ??_C@_1KG@MELFJNF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl@
0x14006BBF0: "CertificateUtil::FindAllCertific" ??_C@_1FO@CMIEBPCJ@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAA?$AAl?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc@
0x14005187C: Client_SSTpmGetManufacturerInfo
0x1400820C0: "__cdecl _imp_WinHttpSetOption" __imp_WinHttpSetOption
0x1400701C0: "gd-GB" ??_C@_1M@EBNPMFPI@?$AAg?$AAd?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x1400595C0: "__cdecl _imp_OpenProcess" __imp_OpenProcess
0x14006BBC8: "My" ??_C@_15OLMMKIPI@?$AAM?$AAy?$AA?$AA@
0x14006DC50: "JoinStatusStorage::SetDefaultDis" ??_C@_1FO@OIADHKCI@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAD?$AAi?$AAs@
0x14007D22C: "bool g_fSilentLocalCA" ?g_fSilentLocalCA@@3_NA
0x1400688A0: ": <%i/%i/%i, %i:%02i:%02i>" ??_C@_0BL@IFOEKHCG@?3?5?$DM?$CFi?1?$CFi?1?$CFi?0?5?$CFi?3?$CF02i?3?$CF02i?$DO?$AA@
0x14007C830: "bool g_fCompact" ?g_fCompact@@3_NA
0x140082108: "__cdecl _imp_EnrollLoadTestRootCertContext" __imp_EnrollLoadTestRootCertContext
0x14006DC28: "ReadTenantKey" ??_C@_1BM@FPNGCJJF@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140070038: "kl-GL" ??_C@_1M@LHNNLPLO@?$AAk?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAL?$AA?$AA@
0x140059688: api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14007D0E8: "__cdecl newmode" _newmode
0x140061150: "URL" ??_C@_17BHJPJDEN@?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$AA@
0x140064DF8: "1.2.840.113556.1.5.284.5" ??_C@_0BJ@NICKOGNO@1?42?4840?4113556?41?45?4284?45?$AA@
0x1400591A0: "__cdecl _imp_RpcBindingFree" __imp_RpcBindingFree
0x140070690: "fr-MC" ??_C@_1M@OJONDMDL@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x140037F44: "long __cdecl DispatchSetup2(unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,unsigned long,struct _GUID const * __ptr64 const * __ptr64,unsigned long const * __ptr64,struct _DISPATCHTABLE * __ptr64,class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?DispatchSetup2@@YAJKKPEBGPEBU_GUID@@KPEBQEBU1@PEBKPEAU_DISPATCHTABLE@@PEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x140062C00: "Confirm Certificate Acceptance" ??_C@_1DO@CCJFIMKN@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140059A30: "__cdecl _imp__fileno" __imp__fileno
0x1400537A8: "__cdecl _acrt_iob_func" __acrt_iob_func
0x14005CE10: "2.5.29.36" ??_C@_09GCLAONIF@2?45?429?436?$AA@
0x140061AA8: "RequestId" ??_C@_1BE@OKKPMOMD@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140061A38: "strRequest" ??_C@_1BG@NBPDDOMP@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1400693D0: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.9" ??_C@_0BI@JMFLFJEP@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?49?$AA@
0x140068E78: "PlatformManufacturer" ??_C@_1CK@NIFBPFOE@?$AAP?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140059BD0: "__cdecl _imp_iswspace" __imp_iswspace
0x140059B88: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x140059160: "__cdecl _imp_RpcStringBindingComposeW" __imp_RpcStringBindingComposeW
0x140067DF8: "0x%x" ??_C@_19PCNJIDGC@?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14002DF74: "long __cdecl cpSerialNumberMatch(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpSerialNumberMatch@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEBGPEAH@Z
0x1400599E8: "__cdecl _imp_iswupper" __imp_iswupper
0x14005CCD0: "_continue_ = "iso9000Certified=T" ??_C@_1EM@HGDANCNJ@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAi?$AAs?$AAo?$AA9?$AA0?$AA0?$AA0?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$DN?$AAT@
0x140068C00: "dns" ??_C@_17IFAIOPIP@?$AAd?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140060C38: "__cdecl GUID_728ab35a_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab35a_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140061F40: "HKCU:REQUEST" ??_C@_1BK@NMMFBBKM@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?3?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1400063CC: "long __cdecl CreateSCEPRetrievePendingMessage(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?CreateSCEPRetrievePendingMessage@@YAJPEBGPEAPEAEPEAK@Z
0x140059B50: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x140060AB8: "__cdecl GUID_728ab311_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab311_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140075CA0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0
0x1400675A8: "error %ws" ??_C@_1BE@ODIAFEJM@?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14006D728: "DeviceManagementServiceVersion" ??_C@_1DO@LIBHCBI@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400706E0: "fr-029" ??_C@_1O@GJNFJHFM@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x14000D948: "long __cdecl crEncodeECCParms(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?crEncodeECCParms@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14005EBA8: "CertServerSubmitRequest" ??_C@_1DA@MNGIJGPF@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140079FC0: "struct _SUBTREEINFO * g_aSubTreeInfo" ?g_aSubTreeInfo@@3PAU_SUBTREEINFO@@A
0x140063080: "SPC_PE_IMAGE_DATA_OBJID" ??_C@_1DA@NDELBDAM@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14002B634: "long __cdecl myGetProcessName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetProcessName@@YAJPEAPEAG@Z
0x140060B60: "__cdecl GUID_728ab341_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab341_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x1400534E5: "__cdecl _imp_load_VaultAddItem" __imp_load_VaultAddItem
0x1400639F0: "szOID_ENROLL_ATTESTATION_STATEME" ??_C@_1EG@KCNIKKOG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AAM?$AAE@
0x140060B30: "__cdecl GUID_728ab361_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_728ab361_217d_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140070380: "uz-Cyrl-UZ" ??_C@_1BG@BLOGDKNK@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400753C8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_VAULTCLI_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_VAULTCLI_dll
0x140066940: "CERT_SCARD_PIN_ID_PROP_ID" ??_C@_1DE@LANGNJKK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006BDB0: "%s: Cannot open registry key "%s" ??_C@_1MK@ELBHDEBE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs@
0x14005B160: "_continue_ = "1.2.3...4.6.2={oct" ??_C@_1IE@EPBPMEOK@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA2?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAo?$AAc?$AAt@
0x140007774: "long __cdecl crGetCertEnrollProc(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,__int64 (__cdecl* * __ptr64)(void))" ?crGetCertEnrollProc@@YAJKPEBGPEAP6A_JXZ@Z
0x140060E48: "%04x" ??_C@_19BKMMBKI@?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x14002E868: "long __cdecl cpExtensionMatch(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpExtensionMatch@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@PEAH3@Z
0x140039CB4: "long __cdecl myGetSSLCredentials(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags,struct _CESSLCredentials const * __ptr64,bool,int,int,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetSSLCredentials@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@PEBGW4X509EnrollmentAuthFlags@@PEBU_CESSLCredentials@@_NHHPEA_NPEAPEAG7@Z
0x140027800: "void __cdecl myInfFreeSectionValues(unsigned long,struct _INFVALUES * __ptr64)" ?myInfFreeSectionValues@@YAXKPEAU_INFVALUES@@@Z
0x140038030: "void __cdecl DispatchRelease(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?DispatchRelease@@YAXPEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x14002A3F0: "long __cdecl Request2_GetIssuedCertificate(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long,unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?Request2_GetIssuedCertificate@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBGJ1PEAJ@Z
0x14002CD94: "long __cdecl myEncodeSignedContent(unsigned __int64,unsigned long,char const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeSignedContent@@YAJ_KKPEBDPEAEKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x1400507CC: LoadMUILibraryW
0x14006F640: "hsb" ??_C@_17IFEKNLHP@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x140059280: "__cdecl _imp_LoadCursorW" __imp_LoadCursorW
0x14001E308: "public: __cdecl StructuredException::~StructuredException(void) __ptr64" ??1StructuredException@@QEAA@XZ
0x1400593C0: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x140034D9C: "int __cdecl myCryptSignMessage(struct _CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myCryptSignMessage@@YAHPEBU_CRYPT_SIGN_MESSAGE_PARA@@PEBEKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140068AC4: "AM" ??_C@_02DEDBPAFC@AM?$AA@
0x140075368: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_certenroll_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_certenroll_dll
0x140028F50: "long __cdecl myCryptReleaseHandle(unsigned __int64)" ?myCryptReleaseHandle@@YAJ_K@Z
0x1400688D4: "wt" ??_C@_02BKFDOEMK@wt?$AA@
0x140063EF0: "1.2.840.113549.1.12.10.1.1" ??_C@_0BL@KEFDNBFJ@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?41?$AA@
0x14005FD60: "CertEnroll.dll!AutoEnrollWizard" ??_C@_1EA@IEAAKMBK@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAW?$AAi?$AAz?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x14007D130: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_hInstance" ?g_hInstance@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x14005F958: "UserProtected | KeyProtection" ??_C@_1DM@JHCECGDO@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400598E8: "__cdecl _imp_?DbgIsSSActive@@YAHK@Z" __imp_?DbgIsSSActive@@YAHK@Z
0x1400037FC: "long __cdecl WriteCertificateOrRequest(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteCertificateOrRequest@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBEKKKKKPEBG@Z
0x14005EA00: "NullSubject" ??_C@_1BI@MALKPCNN@?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAS?$AAu?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x140075290: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x140068A70: "certenroll.dll" ??_C@_1BO@OAKBGIED@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAe?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14006A7B8: "RegOpenCurrentUser" ??_C@_1CG@GOKPBPL@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140046F6C: "public: static long __cdecl CVault::AddUsernamePassword(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AddUsernamePassword@CVault@@SAJPEAUHWND__@@PEBG11@Z
0x14005A220: "ldap:" ??_C@_1M@PJILAJDC@?$AAl?$AAd?$AAa?$AAp?$AA?3?$AA?$AA@
0x14006F968: "da-DK" ??_C@_1M@CLPEOBGI@?$AAd?$AAa?$AA?9?$AAD?$AAK?$AA?$AA@
0x140059A98: "__cdecl _imp_strcspn" __imp_strcspn
0x14005FDE8: "Windows AIK" ??_C@_1BI@KHEBDFMP@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAA?$AAI?$AAK?$AA?$AA@
0x140040E80: "void __cdecl myExtFreeCertPolicyArray(unsigned long,struct _CERT_POLICY_INFO * __ptr64)" ?myExtFreeCertPolicyArray@@YAXKPEAU_CERT_POLICY_INFO@@@Z
0x14003B0D0: "long __cdecl AddCAUrlPickInfoWorker(unsigned short * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?AddCAUrlPickInfoWorker@@YAJPEAGJPEAX@Z
0x140062940: "1.3.6.1.5.5.7.7.6" ??_C@_0BC@LAKDHKHC@1?43?46?41?45?45?47?47?46?$AA@
0x140069BA0: "%s: No device cert is found. Che" ??_C@_1HA@FLKCPHDE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAe@
0x140068990: "WinDir" ??_C@_06MDGBEELH@WinDir?$AA@
0x14006F780: "gl" ??_C@_15CKDMCJAF@?$AAg?$AAl?$AA?$AA@
0x14006F720: "te" ??_C@_15NCHGBGLK@?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400651A8: "szOID_KMOD_SIGNING" ??_C@_1CG@GFNAFIG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140064610: "1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2" ??_C@_0BJ@BKNJLOCB@1?43?46?41?44?41?4311?460?42?41?42?$AA@
0x14005E070: " %ws -- %x" ??_C@_1BM@KOPHLKGD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14006E000: "%s: Cannot parse NGC endpoint to" ??_C@_1BBG@HGHHCLIC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAG?$AAC?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x140052D0D: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x1400677C8: "LDAP_REFERRAL" ??_C@_0O@OIIPCCDO@LDAP_REFERRAL?$AA@
0x1400327EC: "unsigned short * __ptr64 __cdecl ndesResponseCanonicalize(unsigned short const * __ptr64)" ?ndesResponseCanonicalize@@YAPEAGPEBG@Z
0x140053436: "__cdecl _imp_load_WinHttpSendRequest" __imp_load_WinHttpSendRequest
0x140065970: "1.3.6.1.4.1.311.87" ??_C@_0BD@DBMPNBGF@1?43?46?41?44?41?4311?487?$AA@
0x140064098: "1.2.840.113549.1.12.10.1.6" ??_C@_0BL@OLBCEHJO@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?46?$AA@
0x1400353A0: "public: long __cdecl myCryptUISelect::Load(bool) __ptr64" ?Load@myCryptUISelect@@QEAAJ_N@Z
0x14005C6A0: "_continue_ = "1.2.3.6=1.3.89.14&" ??_C@_1EE@IEBFIPEP@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA8?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA4?$AA?$CG@
0x140059700: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x140069558: "BASE" ??_C@_19EFNNFADB@?$AAB?$AAA?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140070278: "es-MX" ??_C@_1M@PGKJFFGL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAX?$AA?$AA@
0x140026E70: "long __cdecl myInfGetPolicyMappingExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetPolicyMappingExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140065550: "szOID_SITE_PIN_RULES_INDEX_ATTR" ??_C@_1EA@BHAPIDEN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAR?$AAU?$AAL?$AAE?$AAS?$AA_?$AAI?$AAN?$AAD?$AAE?$AAX?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14005CD50: "2.5.29.19" ??_C@_09OGKMCFCE@2?45?429?419?$AA@
0x14006DBF0: "regKeyName" ??_C@_1BG@HBFDJFAJ@?$AAr?$AAe?$AAg?$AAK?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002163C: "long __cdecl myBuildCertTypeExtension(unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myBuildCertTypeExtension@@YAJPEBGPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140059250: "__cdecl _imp_UpdateWindow" __imp_UpdateWindow
0x140070360: "ga-IE" ??_C@_1M@CLFHHF@?$AAg?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x140060428: "RPC" ??_C@_17IPBCLAJ@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA?$AA@
0x14007C6F0: "int * s_aidPolicyServer" ?s_aidPolicyServer@@3PAHA
0x14006FC98: "ka-GE" ??_C@_1M@DPCLHLIE@?$AAk?$AAa?$AA?9?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140075BD8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x140037CF8: "long __cdecl DispatchSetup(unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,unsigned long,struct _DISPATCHTABLE * __ptr64,class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?DispatchSetup@@YAJKKPEBGPEBU_GUID@@1KPEAU_DISPATCHTABLE@@PEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x140071568: "CatalogDB: %s: %s at line #%u en" ??_C@_0DK@MOJNLDOC@CatalogDB?3?5?$CFs?3?5?$CFs?5at?5line?5?$CD?$CFu?5en@
0x140075B9C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0
0x14000F3F4: "long __cdecl CreateSubjectInfoFromSubjectNameFlags(unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectInfoFromSubjectNameFlags@@YAJKPEAPEAGPEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x140070AE0: "mn-Cyrl" ??_C@_1BA@BDBPKJKC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14005DC38: "ImportSilent" ??_C@_1BK@NAGNLOPP@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140069318: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.30" ??_C@_0BJ@DECOLEHN@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?430?$AA@
0x14002ADB4: "long __cdecl MultiByteIntegerToWszBuf(unsigned long,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?MultiByteIntegerToWszBuf@@YAJKKPEBEPEAKPEAG@Z
0x140068620: "Crypt32" ??_C@_1BA@KAIPGFPE@?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x1400690C0: "CCMVersion" ??_C@_1BG@NMNBHFNE@?$AAC?$AAC?$AAM?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14007D9F0: "int g_fLogErrorsToDebugger" ?g_fLogErrorsToDebugger@@3HA
0x1400622D0: "1.3.6.1.5.5.7.3.2" ??_C@_0BC@FLKNCICB@1?43?46?41?45?45?47?43?42?$AA@
0x140075268: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x14006E1D8: "%s/webauthn/%s/" ??_C@_1CA@KDAKCMLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?1?$AAw?$AAe?$AAb?$AAa?$AAu?$AAt?$AAh?$AAn?$AA?1?$AA?$CF?$AAs?$AA?1?$AA?$AA@
0x14005C510: "_continue_ = "OID=1.2.3.5&"" ??_C@_1DI@OPNMLKOJ@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA5?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140059010: CRYPT32_NULL_THUNK_DATA
0x14000D468: "long __cdecl CreateAlgorithmObjectId(enum ObjectIdGroupId,enum ObjectIdPublicKeyFlags,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,struct IObjectId * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateAlgorithmObjectId@@YAJW4ObjectIdGroupId@@W4ObjectIdPublicKeyFlags@@KPEBGPEAPEAUIObjectId@@@Z
0x14006C510: "CertificateUtil::GetCertificateT" ??_C@_1FE@GAHBNJNH@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAT@
0x140079018: PkiEncodePara
0x14000C56C: "long __cdecl verbCreateQualifiedRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbCreateQualifiedRequest@@YAJPEBG0000@Z
0x1400621D8: "ROOT" ??_C@_19OLEIDBPB@?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x140044008: "public: __cdecl CQBitMap::~CQBitMap(void) __ptr64" ??1CQBitMap@@QEAA@XZ
0x140069648: CLSID_CBinaryConverter
0x1400047FC: "bool __cdecl IsCertSigner(void * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64)" ?IsCertSigner@@YA_NPEAXKPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x1400641C0: "1.2.840.113549.1.12.1.2" ??_C@_0BI@NGKGNACD@1?42?4840?4113549?41?412?41?42?$AA@
0x140061E98: " %02u.%03us" ??_C@_1BI@IPHDHADK@?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AA0?$AA3?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140060F58: "CommonName" ??_C@_1BG@OMJKIAIL@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002F534: "long __cdecl cpAddKeyNameFilter(unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddKeyNameFilter@@YAJPEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x140067A18: "LDAP_LOOP_DETECT" ??_C@_0BB@LNEPHLMH@LDAP_LOOP_DETECT?$AA@
0x140064170: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And128B" ??_C@_1EM@FBKPLGOD@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA1?$AA2?$AA8?$AAB@
0x140065290: "szOID_KMOD_IMAGE_SHA1" ??_C@_1CM@HLALKBMC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AA?$AA@
0x140061088: "Default" ??_C@_1BA@GHOECOCL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140060E38: "2.23.133.8.3" ??_C@_0N@ILKNPG@2?423?4133?48?43?$AA@
0x140070900: "ar-AE" ??_C@_1M@MPNMEKBD@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAA?$AAE?$AA?$AA@
0x140068630: "System\CurrentControlSet\Service" ??_C@_1FE@NCNPENFH@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe@
0x14005F9A8: "SecurityDescriptor" ??_C@_1CG@KBIJJJCD@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140059228: SHLWAPI_NULL_THUNK_DATA
0x14005D250: "Years" ??_C@_1M@DBBHJFKE@?$AAY?$AAe?$AAa?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140043C78: "long __cdecl myEncodeExtensionFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeExtensionFromString@@YAJPEBDPEBGKPEAVCNameValueError@@PEA_NPEAPEAEPEAK@Z
0x14007D288: "enum PolicyServerUrlFlags g_UrlFlags" ?g_UrlFlags@@3W4PolicyServerUrlFlags@@A
0x14005CED0: "SCEP" ??_C@_19HNNMPLLB@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA?$AA@
0x140059268: "__cdecl _imp_GetMessageW" __imp_GetMessageW
0x140070810: "ar-JO" ??_C@_1M@MKKGFKLE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAJ?$AAO?$AA?$AA@
0x140058F18: "__cdecl _imp_CryptAcquireCertificatePrivateKey" __imp_CryptAcquireCertificatePrivateKey
0x14005E6F8: "PkiStatus: %ws(%d) " ??_C@_1CI@BJKBHNLK@?$AAP?$AAk?$AAi?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x140070578: "de-LU" ??_C@_1M@HOIKODND@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x140075980: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_Normaliz" __IMPORT_DESCRIPTOR_Normaliz
0x140064B28: "szOID_ENROLL_SCEP_ERROR" ??_C@_1DA@HKKEIDMH@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x140065FF8: "CERT_PUBKEY_ALG_PARA_PROP_ID" ??_C@_1DK@KOFLDNCH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AA_?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400597D0: "__cdecl _imp_CryptGetProvParam" __imp_CryptGetProvParam
0x14007E378: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x14002C5B0: "long __cdecl myGetIdString(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetIdString@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@KPEBEPEAPEAG@Z
0x14000A50C: "long __cdecl myLoadPrivateKeyFromRequest(struct _CERT_REQUEST_INFO * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64)" ?myLoadPrivateKeyFromRequest@@YAJPEAU_CERT_REQUEST_INFO@@PEA_KPEAKPEAH@Z
0x140003190: "long __cdecl crGetTemplatePropertyStringArray(struct IX509CertificateTemplate * __ptr64,enum EnrollmentTemplateProperty,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?crGetTemplatePropertyStringArray@@YAJPEAUIX509CertificateTemplate@@W4EnrollmentTemplateProperty@@PEAPEAPEAG@Z
0x14005B0F0: "_continue_ = "1.2.3...4.6.2={oct" ??_C@_1GE@JFAOFFBO@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA2?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAo?$AAc?$AAt@
0x14006FDC0: "te-IN" ??_C@_1M@KFEHEPAC@?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14005F1F0: "2.23.133.2.3=id:%0*X%0*X,2.23.13" ??_C@_1KI@FCBEHLIJ@?$AA2?$AA?4?$AA2?$AA3?$AA?4?$AA1?$AA3?$AA3?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?$DN?$AAi?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA?$CK?$AAX?$AA?$CF?$AA0?$AA?$CK?$AAX?$AA?0?$AA2?$AA?4?$AA2?$AA3?$AA?4?$AA1?$AA3@
0x140059B70: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x1400530A5: "__cdecl unlock" _unlock
0x140022CD4: "void __cdecl infSetError(struct _CSINFContext * __ptr64,long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?infSetError@@YAXPEAU_CSINFContext@@JPEBG11@Z
0x1400537CC: "__cdecl _imp_load_EKCliTpmGetManufacturerInfo" __imp_load_EKCliTpmGetManufacturerInfo
0x14006D2E0: "AttestationLevel" ??_C@_1CC@KMMLBPIP@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14006FED8: "si-LK" ??_C@_1M@KMPACHIC@?$AAs?$AAi?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x14005A560: "Anonymous" ??_C@_1BE@BIOKAAFN@?$AAA?$AAn?$AAo?$AAn?$AAy?$AAm?$AAo?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140061140: "Empty" ??_C@_1M@CCCHEHOB@?$AAE?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14006C710: "%s: FindExtensionByOid: pCertCon" ??_C@_1FM@MJJLCNFB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAB?$AAy?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn@
0x14006F658: "ts" ??_C@_15KHAEBOPJ@?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14005A5F0: "Unicode" ??_C@_1BA@PPHPGKPB@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140065240: "szOID_KMOD_IMAGE_MD5" ??_C@_1CK@GGKJBMOP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA?$AA@
0x14006FCD8: "se-NO" ??_C@_1M@HEGGPBFA@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140075C28: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1
0x14006F818: "ibb" ??_C@_17IBGKAKNP@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?$AA@
0x140070B48: "uz-Latn" ??_C@_1BA@NLDAOBIB@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14006D298: "IdpDomain" ??_C@_1BE@MAOCPPAL@?$AAI?$AAd?$AAp?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140059CF8: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x14006F768: "km" ??_C@_15OFECIOBL@?$AAk?$AAm?$AA?$AA@
0x140004084: "long __cdecl GetCMCRequestTemplateName(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCMCRequestTemplateName@@YAJPEBEKPEA_NPEAPEAG@Z
0x14002265C: "long __cdecl myGetAccountNameFromSID(void * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetAccountNameFromSID@@YAJPEAXPEAPEAG1@Z
0x14005D080: "CERT_OFFLINE_CRL_SIGN_KEY_USAGE" ??_C@_1EA@FAEHPOEC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAF?$AAF?$AAL?$AAI?$AAN?$AAE?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140063C28: "1.3.6.1.4.1.311.21.30" ??_C@_0BG@EKLJEBHE@1?43?46?41?44?41?4311?421?430?$AA@
0x14007C838: "unsigned long * s_acConfigDispatch" ?s_acConfigDispatch@@3PAKA
0x140059258: "__cdecl _imp_CreateWindowExW" __imp_CreateWindowExW
0x140075944: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_certcli" __IMPORT_DESCRIPTOR_certcli
0x14001A5C4: "public: __cdecl ATL::CComPtrBase<struct IX509CertificateTemplate>::~CComPtrBase<struct IX509CertificateTemplate>(void) __ptr64" ??1?$CComPtrBase@UIX509CertificateTemplate@@@ATL@@QEAA@XZ
0x140059B18: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x1400354F4: "long __cdecl _LoadMuiStringEx(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,bool,unsigned short const * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?_LoadMuiStringEx@@YAJPEAUHINSTANCE__@@K_NPEBGPEAPEAU1@PEA_N4PEAPEAG@Z
0x1400276C4: "long __cdecl infAddValue(unsigned short const * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64)" ?infAddValue@@YAJPEBGPEAU_INFVALUES@@@Z
0x140061F80: "DS:REQUEST" ??_C@_1BG@HMGJIFH@?$AAD?$AAS?$AA?3?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14006F1F0: "AR" ??_C@_15OLDNEALM@?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x140002844: "long __cdecl AppendAttributeString(unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?AppendAttributeString@@YAJPEAGKPEBG@Z
0x14006C780: "pcszOidValue" ??_C@_1BK@HLFKCELF@?$AAp?$AAc?$AAs?$AAz?$AAO?$AAi?$AAd?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140052D50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x1400677F8: "LDAP_UNAVAILABLE_CRIT_EXTENSION" ??_C@_0CA@BBPBBMKB@LDAP_UNAVAILABLE_CRIT_EXTENSION?$AA@
0x14005A338: "Request" ??_C@_1BA@KKMNNNF@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140037440: "long __cdecl myGetFileName(struct HWND__ * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64,int,int,unsigned short const * __ptr64,int,int,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetFileName@@YAJPEAUHWND__@@PEAUHINSTANCE__@@HHPEBGHHK2PEAPEAG@Z
0x140065988: "szOID_WINVPN" ??_C@_1BK@EIDLNDFG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAV?$AAP?$AAN?$AA?$AA@
0x1400594D0: "__cdecl _imp_FindResourceW" __imp_FindResourceW
0x140059578: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x140002AA0: "long __cdecl crReportError(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,long)" ?crReportError@@YAJPEBGIJ@Z
0x14006AA10: "%s: Cannot open reg key %s. Assu" ??_C@_1LM@FKCLPEOI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAA?$AAs?$AAs?$AAu@
0x14005DF3C: " "" ??_C@_15EDKKDMNP@?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140069188: "FIPSSecurityLevel" ??_C@_1CE@KANPFPON@?$AAF?$AAI?$AAP?$AAS?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14006F668: "ve" ??_C@_15JPLOLHLB@?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14005A300: "EnrollX" ??_C@_1BA@BOHDFIOB@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAX?$AA?$AA@
0x140062E18: "ECDSA_P521" ??_C@_1BG@PLLBJNPN@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA_?$AAP?$AA5?$AA2?$AA1?$AA?$AA@
0x1400592C8: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x140069598: "WinHttpFreeProxyResult" ??_C@_0BH@LCKHEHJG@WinHttpFreeProxyResult?$AA@
0x14005A620: "NoChallenge" ??_C@_1BI@BLKNOFLF@?$AAN?$AAo?$AAC?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140059270: "__cdecl _imp_DefWindowProcW" __imp_DefWindowProcW
0x14006F558: "ja" ??_C@_15GEMIOCAG@?$AAj?$AAa?$AA?$AA@
0x14006FDA0: "or-IN" ??_C@_1M@BNLPJMGB@?$AAo?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400689E0: "Cannot open" ??_C@_0M@NKHNDHGG@Cannot?5open?$AA@
0x14006D5C8: "AccessTokenUrl" ??_C@_1BO@HMLCBOJ@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAT?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140068C30: "oid" ??_C@_17IKJKMEH@?$AAo?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140082040: "__cdecl _imp_VaultAddItem" __imp_VaultAddItem
0x140058F00: "__cdecl _imp_CryptFindCertificateKeyProvInfo" __imp_CryptFindCertificateKeyProvInfo
0x14006FE30: "bo-CN" ??_C@_1M@PANLLELB@?$AAb?$AAo?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14002C4F4: "long __cdecl myCertNameToStr(unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCertNameToStr@@YAJKPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@KPEAPEAG@Z
0x14000EC40: "long __cdecl CreateSubjectNameFromSubjectNameFlags(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectNameFromSubjectNameFlags@@YAJKPEBGPEAPEAG111@Z
0x140039964: "long __cdecl myGetSSLCertBStrFromPicker(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool,int,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetSSLCertBStrFromPicker@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@PEBG_NHHPEAPEAG@Z
0x1400403D8: "public: unsigned short * __ptr64 __cdecl CNameValueError::GetError(void) __ptr64" ?GetError@CNameValueError@@QEAAPEAGXZ
0x140063860: "szOID_RDN_TPM_VERSION" ??_C@_1CM@NFAOMJLO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14005D940: "CERT_NAME_STR_ENABLE_T61_UNICODE" ??_C@_1EM@GINDPMCN@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAT?$AA6?$AA1?$AA_?$AAU?$AAN?$AAI?$AAC?$AAO?$AAD?$AAE@
0x14005E2C8: " "%ws" " ??_C@_1BA@LLHAJDIB@?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x14003F1C4: "long __cdecl myReencodeIPAddress(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myReencodeIPAddress@@YAJPEAPEAG@Z
0x140060D58: "1.2.840.10045.1.2.3.1" ??_C@_0BG@JDBJNILN@1?42?4840?410045?41?42?43?41?$AA@
0x14006D628: "CdjResourceId" ??_C@_1BM@OHNOLGMP@?$AAC?$AAd?$AAj?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14006AC58: "GetwinDirectoryWinPE" ??_C@_1CK@LCCOPFGL@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAw?$AAi?$AAn?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14000EE48: "long __cdecl CreateSubjectAltNameFromSubjectNameFlags(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectAltNameFromSubjectNameFlags@@YAJKPEBGPEAPEAG1100PEBU_GUID@@PEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x14006F7D8: "ne" ??_C@_15HADLDHEH@?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1400341C8: "long __cdecl myNCOpenKey(unsigned __int64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?myNCOpenKey@@YAJ_KPEA_KPEBGKK@Z
0x140059780: "__cdecl _imp_GetTokenInformation" __imp_GetTokenInformation
0x1400759A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SETUPAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SETUPAPI
0x14001F248: "void __cdecl myGetBStrBuffer(unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetBStrBuffer@@YAXPEAGPEAKPEAPEAE@Z
0x14002471C: "long __cdecl myInfParseBooleanValue(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?myInfParseBooleanValue@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAH@Z
0x14006FF18: "am-ET" ??_C@_1M@GKENOCJK@?$AAa?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14004454C: "public: static bool __cdecl CQBitMap::s_IsSerializedBitSet(unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?s_IsSerializedBitSet@CQBitMap@@SA_NPEBGK@Z
0x140059C88: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x140070218: "ar-IQ" ??_C@_1M@PMPEAILG@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x140059BF0: "__cdecl _imp__wsetlocale" __imp__wsetlocale
0x140015068: "long __cdecl GetLeafCert(struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64,void * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?GetLeafCert@@YAJPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAX0@Z
0x14006F8E0: "sah" ??_C@_17IFDILFPG@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?$AA@
0x140060D88: "1.2.840.10045.1.2.3.3" ??_C@_0BG@KBCPLKDP@1?42?4840?410045?41?42?43?43?$AA@
0x1400820B0: "__cdecl _imp_WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser" __imp_WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser
0x140065C08: "CERT_MD5_HASH_PROP_ID" ??_C@_1CM@CINEEAML@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140069248: "UrlFlags" ??_C@_1BC@HCGBJDAI@?$AAU?$AAr?$AAl?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140061958: "1.2.840.10045.4.3" ??_C@_0BC@EAADMCN@1?42?4840?410045?44?43?$AA@
0x1400708F0: "fr-ML" ??_C@_1M@LBIOCMGN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x140033610: "int __cdecl fnTPMRDNSort(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?fnTPMRDNSort@@YAHPEBX0@Z
0x140067B78: "LDAP_SERVER_DOWN" ??_C@_0BB@GPEBABGH@LDAP_SERVER_DOWN?$AA@
0x140034E70: "int __cdecl myCertGetCertificateContextProperty(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myCertGetCertificateContextProperty@@YAHPEBU_CERT_CONTEXT@@KW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140070190: "rw-RW" ??_C@_1M@CNCBFBHK@?$AAr?$AAw?$AA?9?$AAR?$AAW?$AA?$AA@
0x1400598E0: "__cdecl _imp_?EncodeToFileW@@YAJPEBGPEBEKK@Z" __imp_?EncodeToFileW@@YAJPEBGPEBEKK@Z
0x140082000: "__cdecl _imp_CommDlgExtendedError" __imp_CommDlgExtendedError
0x140061280: "CAPolicy" ??_C@_1BC@KJBMAPLD@?$AAC?$AAA?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140058FA8: "__cdecl _imp_CertNameToStrW" __imp_CertNameToStrW
0x140062F60: "2.16.840.1.101.3.4.2.3" ??_C@_0BH@OJGAOEME@2?416?4840?41?4101?43?44?42?43?$AA@
0x140060290: "CertEnroll.dll!ImportPFXToProvid" ??_C@_1EG@JAPAFGE@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAP?$AAF?$AAX?$AAT?$AAo?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd@
0x140059C28: "__cdecl _imp_NCryptFreeObject" __imp_NCryptFreeObject
0x140069688: IID_IX509EndorsementKey
0x140060EE0: ".%d" ??_C@_17JFAEKECD@?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x14005DCB0: "ImportExportableEncrypted" ??_C@_1DE@MGLEIPHB@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1400590C8: "__cdecl _imp_SafeArrayUnaccessData" __imp_SafeArrayUnaccessData
0x1400682E0: "RestoreInProgress" ??_C@_1CE@COMGOJKN@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAI?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14006F8C0: "mi" ??_C@_15LMHJPKFB@?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x14006F8A0: "arn" ??_C@_17BLIPKMEJ@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x14006F120: "UserId" ??_C@_1O@JLJABCOF@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140059708: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140059D40: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x140070600: "zh-MO" ??_C@_1M@JKKFDCNP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAM?$AAO?$AA?$AA@
0x140068C88: "pathlength" ??_C@_1BG@BDPJCHMB@?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14005F298: " %ws " ??_C@_1BA@ENDOLDGF@?$AA?6?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x140059208: "__cdecl _imp_SetupOpenInfFileW" __imp_SetupOpenInfFileW
0x140065E80: "CERT_SIGNATURE_HASH_PROP_ID" ??_C@_1DI@FEGDMLBN@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006C2A0: "%s: %u total %s certificate(s) f" ??_C@_1IC@OIGGOIMN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$CI?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf@
0x1400041A0: "long __cdecl GetRequestAttributesTemplateName(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetRequestAttributesTemplateName@@YAJPEBG_NPEAPEAG@Z
0x1400595C8: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x140063180: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.18" ??_C@_0BH@PDDMOFPH@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?418?$AA@
0x140064780: "1.3.6.1.4.1.311.17.4" ??_C@_0BF@GNLHLGAD@1?43?46?41?44?41?4311?417?44?$AA@
0x14005A7F0: "KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATU" ??_C@_1KA@PENFHHGM@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAG?$AAI?$AAT?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU@
0x14006A978: "IsWinPEHost" ??_C@_1BI@KLGDHAFN@?$AAI?$AAs?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AAH?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140059048: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x14002BE94: "long __cdecl myGetSignedLong(unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?myGetSignedLong@@YAJPEBGPEAJ@Z
0x14007D270: "bool g_fNoChallenge" ?g_fNoChallenge@@3_NA
0x140067B90: "LDAP_LOCAL_ERROR" ??_C@_0BB@JGOLPHOD@LDAP_LOCAL_ERROR?$AA@
0x1400593B8: api-ms-win-core-debug-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400590A8: "__cdecl _imp_SysAllocStringLen" __imp_SysAllocStringLen
0x14005E350: "FR_PROP_STATUSSTRING" ??_C@_1CK@CKCEMCFH@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAU?$AAS?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140064410: "szOID_PKCS_12_FRIENDLY_NAME_ATTR" ??_C@_1EC@DKIEENPF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAF?$AAR?$AAI?$AAE?$AAN?$AAD?$AAL?$AAY?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR@
0x140059030: "__cdecl _imp_ResolveDelayLoadedAPI" __imp_ResolveDelayLoadedAPI
0x1400610E8: "DllMain" ??_C@_07JLKLLPCJ@DllMain?$AA@
0x140025B3C: "long __cdecl myInfGetRequestAttributes(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfGetRequestAttributes@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAKPEAPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAPEAG@Z
0x14007D278: "unsigned short * __ptr64 __ptr64 g_strConfig" ?g_strConfig@@3PEAGEA
0x140030B5C: "public: __cdecl _CERTFILTERCALLBACKDATA::~_CERTFILTERCALLBACKDATA(void) __ptr64" ??1_CERTFILTERCALLBACKDATA@@QEAA@XZ
0x14006F7A8: "si" ??_C@_15IFKFJJLK@?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x140052EB0: "__cdecl matherr" _matherr
0x14007D260: "char const * __ptr64 const __ptr64 g_pszObjIdHash" ?g_pszObjIdHash@@3PEBDEB
0x14006FCB8: "hi-IN" ??_C@_1M@LGGJAPPB@?$AAh?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140069778: IID_IX509EnrollmentPolicyServer
0x14005D2B0: "Seconds" ??_C@_1BA@KKAFDIMK@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAo?$AAn?$AAd?$AAs?$AA?$AA@
0x1400412D4: "void __cdecl myExtFreeAltName(struct _CERT_ALT_NAME_ENTRY * __ptr64)" ?myExtFreeAltName@@YAXPEAU_CERT_ALT_NAME_ENTRY@@@Z
0x140030C14: "long __cdecl myIPAddressToWszBuf(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?myIPAddressToWszBuf@@YAJPEBEKPEAGK@Z
0x14005E610: "SCEPDisposition???" ??_C@_1CG@GNMKKCJG@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140062C88: "DS object Guid" ??_C@_1BO@DJDOHHAL@?$AAD?$AAS?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAu?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140059970: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x140058E90: "__cdecl _imp_LogonUserExW" __imp_LogonUserExW
0x140049CF0: "long __cdecl RegLoadKeyWinPE(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?RegLoadKeyWinPE@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG11@Z
0x14001F8D0: "long __cdecl myWszLocalTimeToGMTFileTime(unsigned short const * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64)" ?myWszLocalTimeToGMTFileTime@@YAJPEBGPEAU_FILETIME@@@Z
0x14005E0B8: "Error: %u (%ws)" ??_C@_1CA@CFIPEJBP@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1400012A8: ProvIumCreateMachineCertificateRequestLocal
0x14005F0A0: "1.3.6.1.4.1.311.20.2.3" ??_C@_0BH@MGBBFDOO@1?43?46?41?44?41?4311?420?42?43?$AA@
0x140061690: "1.3.6.1.4.1.311.10.11." ??_C@_0BH@NFKGOMM@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?4?$AA@
0x140062468: "mscep/mscep.dll/pkiclient.exe" ??_C@_1DM@PGHDHFFE@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAe?$AAp?$AA?1?$AAm?$AAs?$AAc?$AAe?$AAp?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?1?$AAp?$AAk?$AAi?$AAc?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x140050E08: DownLevelGetParentLanguageName
0x1400644A8: "1.3.6.1.4.1.311.17.1" ??_C@_0BF@BAMAECEG@1?43?46?41?44?41?4311?417?41?$AA@
0x1400600C0: "Enroll = %ums " ??_C@_1BO@LMGEFEBL@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AAm?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140059360: "__cdecl _imp_LdapGetLastError" __imp_LdapGetLastError
0x140024DD4: "long __cdecl myInfGetKeyValue(struct _CSINFContext * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfGetKeyValue@@YAJPEAU_CSINFContext@@HPEBG1KHPEAPEAG@Z
0x1400696C8: CLSID_CCryptAttribute
0x1400590C0: "__cdecl _imp_SetErrorInfo" __imp_SetErrorInfo
0x1400534F7: "__cdecl _imp_load_VaultFree" __imp_load_VaultFree
0x140079240: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszSDAExt" ?g_apwszSDAExt@@3PAPEBGA
0x140062CA8: "1.3.6.1.4.1.311.20.1" ??_C@_0BF@MKLHAACP@1?43?46?41?44?41?4311?420?41?$AA@
0x1400492C4: "long __cdecl CompareStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64)" ?CompareStringW@@YAJPEBG0KPEAH@Z
0x140060FD0: "+" ??_C@_13KJIIAINM@?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x14006A520: "%s: Failed to set registry value" ??_C@_1HM@JHMCBEMJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe@
0x1400700C8: "ii-CN" ??_C@_1M@IMFHGAPI@?$AAi?$AAi?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140066308: "CERT_AUTO_ENROLL_RETRY_PROP_ID" ??_C@_1DO@FGPNCACB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAT?$AAR?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140053412: "__cdecl _imp_load_WinHttpGetProxyForUrl" __imp_load_WinHttpGetProxyForUrl
0x1400704D0: "de-AT" ??_C@_1M@HKKIJHGI@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x14002AA24: "long __cdecl Request2_GetCAProperty(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long,long,long,long,void * __ptr64)" ?Request2_GetCAProperty@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBGJJJJPEAX@Z
0x140068C58: "ReasonFlags" ??_C@_1BI@CIDFOOKC@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAs?$AAo?$AAn?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14005D878: "CERT_NAME_STR_REVERSE_FLAG" ??_C@_1DG@NOPAFCHP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAR?$AAE?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAE?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140063A38: "1.3.6.1.4.1.311.21.25" ??_C@_0BG@DGAMNPAG@1?43?46?41?44?41?4311?421?425?$AA@
0x14004C64C: "public: static void __cdecl CertificateUtil::FreeCertificates(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 const,unsigned long)" ?FreeCertificates@CertificateUtil@@SAXQEAPEBU_CERT_CONTEXT@@K@Z
0x140070A98: "sms" ??_C@_17HFOCKFBD@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140059798: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14005DF80: "[NewRequest] " ??_C@_1BM@IAJBHJID@?$AA?$FL?$AAN?$AAe?$AAw?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x140082120: "__cdecl _imp_EKCliTpmGetManufacturerInfo" __imp_EKCliTpmGetManufacturerInfo
0x14006F9D8: "fr-FR" ??_C@_1M@GLIPPMAC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14006DE80: "urn:ms-drs:enterpriseregistratio" ??_C@_1FM@LGNGIDHF@?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?3?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAd?$AAr?$AAs?$AA?3?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo@
0x14000605C: "long __cdecl SubmitSCEPRequestAndStoreResponse(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?SubmitSCEPRequestAndStoreResponse@@YAJPEBGPEAEK0@Z
0x14007D340: "int g_fInitLogCritSecEnabled" ?g_fInitLogCritSecEnabled@@3HA
0x140065A88: "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.5" ??_C@_0BI@NDFPPHBO@1?43?46?41?44?41?411129?42?44?45?$AA@
0x1400590F0: "__cdecl _imp_SafeArrayDestroy" __imp_SafeArrayDestroy
0x140070790: "sr-Latn-RS" ??_C@_1BG@KEAIPJGH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x14005D9E0: "CERT_NAME_STR_FORCE_UTF8_DIR_STR" ??_C@_1EM@DANMAOBD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAU?$AAT?$AAF?$AA8?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR@
0x14006D080: "HKEY_LOCAL_MACHINE" ??_C@_1CG@GFBEANJL@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x14005E668: "SCEPDispositionSuccess" ??_C@_1CO@IKHBPEAG@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140042348: "long __cdecl extEncodeCCM(unsigned char,struct SDATPMSECASSERT const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeCCM@@YAJEPEBUSDATPMSECASSERT@@KPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140046120: "unsigned short __cdecl ILUI_setup_list(char * __ptr64,unsigned short,unsigned short,unsigned short * __ptr64,struct search_list_data * __ptr64 const,struct search_list * __ptr64 const)" ?ILUI_setup_list@@YAGPEADGGPEAGQEAUsearch_list_data@@QEAUsearch_list@@@Z
0x140082050: "__cdecl _imp_VaultGetItemType" __imp_VaultGetItemType
0x140065100: "szOID_KMOD_SIGNING_CP" ??_C@_1CM@PDCEEFHC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAC?$AAP?$AA?$AA@
0x140059848: "__cdecl _imp_?CSPrintErrorLineFileData2@@YAXPEBGKJJ@Z" __imp_?CSPrintErrorLineFileData2@@YAXPEBGKJJ@Z
0x14006F840: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x140063CC8: "1.3.6.1.4.1.311.21.32" ??_C@_0BG@HIIPCDPG@1?43?46?41?44?41?4311?421?432?$AA@
0x140070610: "de-LI" ??_C@_1M@GEEFALPE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAI?$AA?$AA@
0x140059CC8: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x14006F6B0: "ga" ??_C@_15NIFGPBNI@?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x140064AA8: "szOIDVerisign_TransactionID" ??_C@_1DI@GGLGCAHK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F7F8: "dv" ??_C@_15JDAMOMFA@?$AAd?$AAv?$AA?$AA@
0x14005A520: "HashAlgorithm" ??_C@_1BM@OCIOHKBA@?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140062DE0: "1.3.132.0.34" ??_C@_0N@HHOBADMI@1?43?4132?40?434?$AA@
0x140040DD0: "long __cdecl myEncodeBasicConstraintsFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeBasicConstraintsFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140030138: "long __cdecl mySelectCertificateFromStore(unsigned long,struct tagCRYPTUI_SELECTCERTIFICATE_STRUCTW * __ptr64,void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?mySelectCertificateFromStore@@YAJKPEAUtagCRYPTUI_SELECTCERTIFICATE_STRUCTW@@PEAXPEBGPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14006F540: "hu" ??_C@_15PGHLIDMF@?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x140070F88: "CryptSvc" ??_C@_1BC@CALJKBMN@?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAS?$AAv?$AAc?$AA?$AA@
0x14001BA9C: "long __cdecl CreateRenewalRequest<class CX509CertificateRequestCmc,struct IX509CertificateRequestCmc>(bool,bool,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct IX509CertificateRequest * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateRenewalRequest@VCX509CertificateRequestCmc@@UIX509CertificateRequestCmc@@@@YAJ_N0PEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAUIX509CertificateRequest@@@Z
0x140064250: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And3Key" ??_C@_1FE@CJCLKLFK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA3?$AAK?$AAe?$AAy@
0x14007D2B8: "unsigned short * __ptr64 __ptr64 g_pwszErrorString" ?g_pwszErrorString@@3PEAGEA
0x140052520: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140068C18: "ipaddress" ??_C@_1BE@FJHNCNOH@?$AAi?$AAp?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400617B8: "Config" ??_C@_1O@BJPKKLLM@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x140069DB0: "CompareStringEx" ??_C@_1CA@CJFOHLKB@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x140062E08: "1.3.132.0.35" ??_C@_0N@GOPKDCIJ@1?43?4132?40?435?$AA@
0x14002BA0C: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl myLoadSystem32Library(unsigned short const * __ptr64)" ?myLoadSystem32Library@@YAPEAUHINSTANCE__@@PEBG@Z
0x1400752C8: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x140069290: "CESAuthentication" ??_C@_1CE@KJOEACBK@?$AAC?$AAE?$AAS?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14007CA20: "char * LUI_txt_january" ?LUI_txt_january@@3PADA
0x140062F10: "2.16.840.1.101.3.4.2.1" ??_C@_0BH@NLFGIGEG@2?416?4840?41?4101?43?44?42?41?$AA@
0x14005AE00: "_continue_ = "UPN=User@Domain.co" ??_C@_1EI@LCCMBLJM@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAc?$AAo@
0x14006F0C8: "NgcKeyStatus" ??_C@_1BK@CCFPOBOI@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140042C60: "long __cdecl EncodePolicyConstraintsFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodePolicyConstraintsFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140059808: "__cdecl _imp_CloseServiceHandle" __imp_CloseServiceHandle
0x140034F18: "long __cdecl myGetInnerPKCS10(void * __ptr64,char const * __ptr64,struct _CERT_REQUEST_INFO * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetInnerPKCS10@@YAJPEAXPEBDPEAPEAU_CERT_REQUEST_INFO@@@Z
0x140059190: "__cdecl _imp_UuidIsNil" __imp_UuidIsNil
0x140061104: "[" ??_C@_13MCLHKIEA@?$AA?$FL?$AA?$AA@
0x140067BD8: "LDAP_TIMEOUT" ??_C@_0N@LDBNOMBP@LDAP_TIMEOUT?$AA@
0x140070298: "it-CH" ??_C@_1M@HLGMDFHM@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x1400708C0: "ar-KW" ??_C@_1M@JEFHPGGB@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAK?$AAW?$AA?$AA@
0x14002F634: "long __cdecl cpAddEKUANDFilter(unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddEKUANDFilter@@YAJPEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x140069A20: "%s: "%s" should not be null." ??_C@_1DK@HFLBNKCG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x14007B700: "struct ldapcontrolW * __ptr64 * g_rgLdapControls" ?g_rgLdapControls@@3PAPEAUldapcontrolW@@A
0x140039E98: "long __cdecl myGetPolicyServerPolicyFromUrl(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int,int,enum X509CertificateEnrollmentContext,struct IX509PolicyServerUrl * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CESSLCredentials const * __ptr64,bool,enum X509EnrollmentPolicyLoadOption,enum PolicyServerUrlFlags * __ptr64,struct IX509EnrollmentPolicyServer * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetPolicyServerPolicyFromUrl@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@HHW4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAUIX509PolicyServerUrl@@PEBGPEBU_CESSLCredentials@@_NW4X509EnrollmentPolicyLoadOption@@PEAW4PolicyServerUrlFlags@@PEAPEAUIX509EnrollmentPolicyServer@@@Z
0x14002B340: "int __cdecl ConvertWszToMultiByte(char * __ptr64 * __ptr64,unsigned int,unsigned short const * __ptr64,long)" ?ConvertWszToMultiByte@@YAHPEAPEADIPEBGJ@Z
0x14007D2C0: "bool g_fNoEKUFilter" ?g_fNoEKUFilter@@3_NA
0x140035DA0: "long __cdecl SeparateNameValuePairs(struct _CRYPT_ATTRIBUTES const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPT_ATTRIBUTE * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64)" ?SeparateNameValuePairs@@YAJPEBU_CRYPT_ATTRIBUTES@@KPEAPEAU_CRYPT_ATTRIBUTE@@PEAKPEAPEAD@Z
0x14006A748: "RegQueryInfoKeyW" ??_C@_1CC@KPAKKBFI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAK?$AAe?$AAy?$AAW?$AA?$AA@
0x1400096B0: "long __cdecl MergeAndEncodeExtensions(bool,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?MergeAndEncodeExtensions@@YAJ_NPEAKPEAU_CERT_EXTENSION@@K2KPEAPEAE1@Z
0x14005CC90: "_continue_ = "plus=True&"" ??_C@_1DE@GIMBOKNB@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAp?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$DN?$AAT?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14002A304: "long __cdecl Request_RetrievePending(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,long,unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?Request_RetrievePending@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@JPEBGPEAJ@Z
0x140063BA0: "szOID_KP_TPM_PLATFORM_CERTIFICAT" ??_C@_1EE@NCFAFAKB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT@
0x1400627B0: "Cross CA Version" ??_C@_1CC@KBOCNNHO@?$AAC?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAC?$AAA?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140068B78: "Off" ??_C@_17KKIALEEP@?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x140059868: "__cdecl _imp_?myCryptStringToBinary@@YAJPEBGKKPEAPEAEPEAK22@Z" __imp_?myCryptStringToBinary@@YAJPEBGKKPEAPEAEPEAK22@Z
0x1400708D0: "en-PH" ??_C@_1M@MLKIBJOJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x14005F438: "Exportable" ??_C@_1BG@JKDKEJM@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14007D128: "struct HWND__ * __ptr64 __ptr64 g_hWndOwner" ?g_hWndOwner@@3PEAUHWND__@@EA
0x14004AEA8: McGenEventWrite
0x14007C638: WPP_GLOBAL_Control
0x14005EF68: "1.3.6.1.4.1.311.21.2" ??_C@_0BF@FJCGDEIJ@1?43?46?41?44?41?4311?421?42?$AA@
0x14006FB48: "be-BY" ??_C@_1M@OBGLJIPL@?$AAb?$AAe?$AA?9?$AAB?$AAY?$AA?$AA@
0x14005F1E0: "STM" ??_C@_17LPBFBOLC@?$AAS?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x140060390: "-PolicyServer" ??_C@_1BM@IDKGIGGA@?$AA?9?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400232F0: "long __cdecl infGetCurrentKeyValueAndAlloc(struct _INFCONTEXT * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?infGetCurrentKeyValueAndAlloc@@YAJPEAU_INFCONTEXT@@KPEAPEAG@Z
0x14006BC50: "pcszOidValues" ??_C@_1BM@NMDLMKAE@?$AAp?$AAc?$AAs?$AAz?$AAO?$AAi?$AAd?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140069828: IID_ICertEncodeAltName
0x14005A4D8: "xchg" ??_C@_19OFNJLHDA@?$AAx?$AAc?$AAh?$AAg?$AA?$AA@
0x140037894: "long __cdecl DispatchGetReturnValue(struct tagVARIANT * __ptr64,long,void * __ptr64)" ?DispatchGetReturnValue@@YAJPEAUtagVARIANT@@JPEAX@Z
0x14005E478: "FR_PROP_ENCRYPTEDKEYHASH" ??_C@_1DC@CADGJHCN@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAE?$AAD?$AAK?$AAE?$AAY?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x140067948: "LDAP_IS_LEAF" ??_C@_0N@NIGFFBJP@LDAP_IS_LEAF?$AA@
0x14006F300: "bs-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@LGLPEBJC@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140027190: "long __cdecl myInfGetPolicyConstraintsExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetPolicyConstraintsExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x1400820E0: "__cdecl _imp_WinHttpConnect" __imp_WinHttpConnect
0x14006F6D0: "ky" ??_C@_15DKDJEOND@?$AAk?$AAy?$AA?$AA@
0x14005A218: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x140075AC0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x140070098: "haw-US" ??_C@_1O@NBCKOHCO@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140059238: "__cdecl _imp_GetComputerObjectNameW" __imp_GetComputerObjectNameW
0x140075C3C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1
0x14005F630: "SuppressOids" ??_C@_1BK@KHOOHPNK@?$AAS?$AAu?$AAp?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAO?$AAi?$AAd?$AAs?$AA?$AA@
0x14005B4B0: "_continue_ = "DistPointName=true" ??_C@_1EG@CEHCEEKH@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AAi?$AAs?$AAt?$AAP?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DN?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe@
0x1400533B8: "__cdecl _imp_load_WinHttpQueryDataAvailable" __imp_load_WinHttpQueryDataAvailable
0x140059530: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400633D8: "1.3.6.1.4.1.311.2.2.2" ??_C@_0BG@JEAOPLKB@1?43?46?41?44?41?4311?42?42?42?$AA@
0x140067758: "LDAP_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED" ??_C@_0BP@IGBBAKJC@LDAP_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED?$AA@
0x140061AE0: "GetRequestId" ??_C@_1BK@NBCBGAIL@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14005E7E0: "SCEPFailBadTime" ??_C@_1CA@KECAGLLH@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAB?$AAa?$AAd?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F650: "st" ??_C@_15CHNGBGPI@?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140070A50: "bs-Latn" ??_C@_1BA@GOLINICK@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140063DA0: "2.23.133.2.16" ??_C@_0O@JEPGIBDO@2?423?4133?42?416?$AA@
0x14005E150: "CertificateTemplate" ??_C@_1CI@HFKPHMAF@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAT?$AAe?$AAm?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140060ED0: ".OCP" ??_C@_19PPJNADML@?$AA?4?$AAO?$AAC?$AAP?$AA?$AA@
0x1400292AC: "long __cdecl myGetOIDInfoForAlgorithm(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPT_OID_INFO const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetOIDInfoForAlgorithm@@YAJPEBGKPEAPEBU_CRYPT_OID_INFO@@@Z
0x1400514CC: WPP_SF_d
0x140079650: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszOptionStrings" ?g_apwszOptionStrings@@3PAPEBGA
0x1400594A0: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x140061230: "Policies" ??_C@_1BC@HMHFCLJC@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140052B38: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x140075D2C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0
0x140070308: "ur-IN" ??_C@_1M@PLJAJJPM@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400633F0: "szOID_TRUSTED_CLIENT_AUTH_CA_LIS" ??_C@_1EE@LNDEMEKO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS@
0x14006F548: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x14007D258: "unsigned short * __ptr64 __ptr64 g_pwszUnreferencedSectionNames" ?g_pwszUnreferencedSectionNames@@3PEAGEA
0x14005A2F0: "EOBO" ??_C@_19BFLMGICA@?$AAE?$AAO?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x14005B970: "_continue_ = "CRLIssuer=true&"" ??_C@_1DO@PKOEEMKP@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAC?$AAR?$AAL?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAr?$AA?$DN?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140066D40: "CERT_KEY_REPAIR_ATTEMPTED_PROP_I" ??_C@_1EE@BJFKBNOM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAR?$AAE?$AAP?$AAA?$AAI?$AAR?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI@
0x140079AD0: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapKeyUsageProperty" ?g_aSymMapKeyUsageProperty@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x140070B00: "tzm-Tfng" ??_C@_1BC@PODMHBDD@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140059958: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x14006F660: "tn" ??_C@_15FHHJBLL@?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140038D2C: "long __cdecl myGetPolicyServerFromPickerUI(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int,int,struct tagCEPINFO const * __ptr64,long,struct tagCEPINFO const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetPolicyServerFromPickerUI@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@HHPEBUtagCEPINFO@@JPEAPEBU3@@Z
0x140061FB8: "DS:CA" ??_C@_1M@FLAFIAHL@?$AAD?$AAS?$AA?3?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x1400693B8: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.2" ??_C@_0BI@HPKPIAIE@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?42?$AA@
0x1400599D8: "__cdecl _imp_towupper" __imp_towupper
0x1400591C8: "__cdecl _imp_I_RpcExceptionFilter" __imp_I_RpcExceptionFilter
0x14006CAE0: "CertificateUtil::GuidStringFromB" ??_C@_1FC@BIILLLEC@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAu?$AAi?$AAd?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAB@
0x14005E9F0: "%ws: " ??_C@_1M@PIKOFJEF@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x140061D80: "strPassword" ??_C@_1BI@DIOHLHGI@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x140064690: "szOID_EV_RDN_COUNTRY" ??_C@_1CK@PCEOOPJP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAV?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x14006F648: "mk" ??_C@_15BGHADCNK@?$AAm?$AAk?$AA?$AA@
0x14005C360: "2.5.29.32 = "{text}" ; %ws/1.3.6" ??_C@_1GM@BEBPACOD@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA2?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6@
0x14005EEF0: "1.3.6.1.4.1.311.21.20" ??_C@_0BG@ELHLCLED@1?43?46?41?44?41?4311?421?420?$AA@
0x140075D18: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l2-1-0
0x140069F70: "GetDomainFromEmail" ??_C@_1CG@JHLNMPAI@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAE?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x140018458: "long __cdecl verbPost(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbPost@@YAJPEBG00@Z
0x1400538A6: strcmp
0x140061C98: "GetCAPropertyFlags" ??_C@_1CG@OAPJEKK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14003D7C8: "long __cdecl myPreMain(unsigned short const * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64)" ?myPreMain@@YAJPEBGPEAUHWND__@@@Z
0x140060158: "%ws context " ??_C@_1BK@CBANPOLB@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?6?$AA?$AA@
0x140062FD0: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.11" ??_C@_0BH@CCPOFOLO@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?411?$AA@
0x14004EEA0: "long __cdecl SortCertificatesInPlace(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 const,unsigned long)" ?SortCertificatesInPlace@@YAJQEAPEBU_CERT_CONTEXT@@K@Z
0x14006F7B0: "chr" ??_C@_17OBCIGCOO@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x14001D830: I_EncodeECCCurveParameters
0x140063E00: "szOID_ATTR_PLATFORM_SPECIFICATIO" ??_C@_1EE@HAJCMHAE@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_?$AAS?$AAP?$AAE?$AAC?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO@
0x14006D688: "NgcResourceId" ??_C@_1BM@EMGMODCP@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140059968: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x140059130: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x140062680: "<B>" ??_C@_17BKNLECFB@?$AA?$DM?$AAB?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140059378: "__cdecl _imp_WriteConsoleW" __imp_WriteConsoleW
0x140068B84: "}" ??_C@_13EHOOFIKC@?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140062EC8: "sha384ECDSA" ??_C@_1BI@GCIKGGEG@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA3?$AA8?$AA4?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14005A928: "MachineKeySet = true" ??_C@_1CK@PMIEMDFG@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140067658: "configurationNamingContext" ??_C@_1DG@JEEBFMIB@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14006A6D0: "%s: Failed to open registry key " ??_C@_1HE@HBFGEJFB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5@
0x14007D2A0: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszPin" ?g_pwszPin@@3PEBGEB
0x14006F0E8: "NgcKeyName" ??_C@_1BG@HELPFJAB@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140070950: "en-HK" ??_C@_1M@DGJIDGPB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x140024D40: "long __cdecl myInfGetApplicationPolicyStatementExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetApplicationPolicyStatementExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x14006EDF0: "%s: There is no valid key regist" ??_C@_1EI@GHENODFG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt@
0x1400611FC: ".\" ??_C@_15PCEAIKAA@?$AA?4?$AA?2?$AA?$AA@
0x1400618C0: "SYSTEM\CurrentControlSet\Service" ??_C@_1HC@DLEHHMFL@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe@
0x14005250C: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x14006D1C0: "TenantInfoKeyFullPath" ??_C@_1CM@MAHOJPKD@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAK?$AAe?$AAy?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14006F998: "en-US" ??_C@_1M@BMHNFIME@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140068550: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1FM@GDAEPBFC@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x14006F6A8: "se" ??_C@_15MPHDCGAC@?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F718: "ta" ??_C@_15FNBEIBON@?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14006F538: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1400634B0: "SPC_TIME_STAMP_REQUEST_OBJID" ??_C@_1DK@LEDOGAEM@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAM?$AAP?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140068018: "AuthCost" ??_C@_1BC@KADEPIIE@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAC?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140031588: "long __cdecl ndesPutRequestHeaders(class CEnrollHttpClient * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ndesPutRequestHeaders@@YAJPEAVCEnrollHttpClient@@PEBG@Z
0x14003CA58: "void __cdecl csiLogTime(unsigned long,unsigned long,unsigned int)" ?csiLogTime@@YAXKKI@Z
0x140069FAC: "@" ??_C@_13EFKPHINO@?$AA?$EA?$AA?$AA@
0x140059088: "__cdecl _imp_EncodePointer" __imp_EncodePointer
0x14005DE90: "SubjectNameFlags" ??_C@_1CC@KPCCEJKI@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140061970: "1.2.840.113549.1.1.10" ??_C@_0BG@NBEHBPND@1?42?4840?4113549?41?41?410?$AA@
0x14005A290: "Submit" ??_C@_1O@JMJNJGOE@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140055028: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1400598A8: "__cdecl _imp_?myFreeColumnDisplayNames@@YAXXZ" __imp_?myFreeColumnDisplayNames@@YAXXZ
0x140065330: "szOID_KMOD_IMAGE_SHA384" ??_C@_1DA@PFJIINOO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x14006F1D0: "PT" ??_C@_15GNMMOFO@?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x140075B38: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x140049504: "long __cdecl CopyStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CopyStringW@@YAJPEBG_KPEAPEAG@Z
0x14005E4E8: "FR_PROP_ISSUEDCERTIFICATECHAIN" ??_C@_1DO@IPJOCKGO@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAD?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14006FF50: "ne-NP" ??_C@_1M@OOKLFKIL@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAP?$AA?$AA@
0x14005AAA8: "RenewalCert = CertId" ??_C@_1CK@LKDHBFEK@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AAa?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14005CDD0: "1.3.6.1.4.1.311.21.10" ??_C@_0BG@EJDNJFBK@1?43?46?41?44?41?4311?421?410?$AA@
0x14005ABF0: "AlternateSignatureAlgorithm = fa" ??_C@_1EI@HHFGBGDG@?$AAA?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x14005F650: "PublicKey" ??_C@_1BE@KFJNGKKA@?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140060408: "-HashAlgorithm" ??_C@_1BO@HGLHDKGB@?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140070630: "es-CR" ??_C@_1M@KDBONEHP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x1400596A0: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x140059BB0: "__cdecl _imp__vsnprintf" __imp__vsnprintf
0x140044F7C: "public: long __cdecl CQMatch::FindMatch(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?FindMatch@CQMatch@@QEAAJPEBGPEAPEBG@Z
0x1400491B0: "long __cdecl CompareStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,enum COMPARE_STR_RESULT * __ptr64)" ?CompareStringW@@YAJPEBG0KPEAW4COMPARE_STR_RESULT@@@Z
0x140062DF0: "ECDSA_P384" ??_C@_1BG@KLJLEHCO@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA_?$AAP?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?$AA@
0x140052960: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x140059370: "__cdecl _imp_GetConsoleOutputCP" __imp_GetConsoleOutputCP
0x140069CB0: "<NULL>" ??_C@_1O@DPFEOIGE@?$AA?$DM?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14005F1A8: "Firmware" ??_C@_1BC@DHBFPADP@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140059240: Secur32_NULL_THUNK_DATA
0x140062EE0: "1.2.840.10045.4.3.4" ??_C@_0BE@IGLMLKHF@1?42?4840?410045?44?43?44?$AA@
0x1400603F8: "-pin" ??_C@_19POIEFANL@?$AA?9?$AAp?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140011A08: "long __cdecl ParseBlobOrFile(unsigned short const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?ParseBlobOrFile@@YAJPEBGPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x1400349A0: "long __cdecl myGetCertSubjectCommonName(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCertSubjectCommonName@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x14005DE30: "KeyUsage" ??_C@_1BC@GEHBKEFJ@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14005A590: "ClientCertificate" ??_C@_1CE@KMDLLOBG@?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400620C8: "HKLM:KRA" ??_C@_1BC@ONNFLJLF@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?3?$AAK?$AAR?$AAA?$AA?$AA@
0x140063938: "szOID_ENROLL_EKPUB_CHALLENGE" ??_C@_1DK@JOIHDPHO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AAP?$AAU?$AAB?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAL?$AAL?$AAE?$AAN?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140059D38: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x140066900: "CERT_SIGN_HASH_CNG_ALG_PROP_ID" ??_C@_1DO@OHIPMMKI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAC?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005AB80: "SecurityDescriptor = "D:P(A;;GA;" ??_C@_1GG@BOKEOABB@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAD?$AA?3?$AAP?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL@
0x140067D18: "LDAP_OPT_SERVER_EXT_ERROR" ??_C@_1DE@JHDEFCFI@?$AAL?$AAD?$AAA?$AAP?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x140059A28: "__cdecl _imp_strspn" __imp_strspn
0x140061FD0: "ldap:///CN=AIA,CN=Public Key Ser" ??_C@_1NE@PMDHDMKF@?$AAl?$AAd?$AAa?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AA?1?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AAA?$AAI?$AAA?$AA?0?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr@
0x140075B10: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x140063350: "SPC_CAB_DATA_OBJID" ??_C@_1CG@JBGCGHNK@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAC?$AAA?$AAB?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140029424: "long __cdecl myGetAlgorithmNameFromNCryptKey(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetAlgorithmNameFromNCryptKey@@YAJ_KPEAPEAG1@Z
0x1400595B8: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400696A8: IID_IX509Extensions
0x14004F8D8: "public: static long __cdecl RegistrationCertStatus::GetTenantId(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64)" ?GetTenantId@RegistrationCertStatus@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAGPEAH@Z
0x140062820: "Unsigned CMC Request" ??_C@_1CK@PBBMOJCF@?$AAU?$AAn?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140068B88: "upn" ??_C@_17KOLGDCJD@?$AAu?$AAp?$AAn?$AA?$AA@
0x14005B880: " _continue_ = "UPN=User@Domai" ??_C@_1FA@CDPNCOFD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi@
0x140059490: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x1400598A0: "__cdecl _imp_CACloseCertType" __imp_CACloseCertType
0x14003BA30: "long __cdecl myParseCESURL(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?myParseCESURL@@YAJPEBGPEAKPEAW4X509EnrollmentAuthFlags@@PEA_NPEAPEAG3@Z
0x14005A2B8: "New" ??_C@_17IBLPGIF@?$AAN?$AAe?$AAw?$AA?$AA@
0x140059A48: "__cdecl _imp_fwrite" __imp_fwrite
0x140070898: "fr-CI" ??_C@_1M@LMFKLNCP@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x140060350: "certsrv_rawhex" ??_C@_1BO@CLLLDNGG@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAs?$AAr?$AAv?$AA_?$AAr?$AAa?$AAw?$AAh?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x14006BAF8: "FALSE" ??_C@_1M@HCOOECOK@?$AAF?$AAA?$AAL?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14007D0F0: "__cdecl _hmod__crypttpmeksvc_dll" __hmod__crypttpmeksvc_dll
0x140028564: "public: __cdecl CNameValueError::~CNameValueError(void) __ptr64" ??1CNameValueError@@QEAA@XZ
0x140070258: "de-CH" ??_C@_1M@CNKPNOEE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x14006E370: "%s: JoinStatusStorage::SaveTenan" ??_C@_1PE@POOAEMJO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAa?$AAv?$AAe?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn@
0x140059338: "__cdecl _imp_ldap_value_free_len" __imp_ldap_value_free_len
0x140070820: "en-TT" ??_C@_1M@EKPGLDNI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAT?$AAT?$AA?$AA@
0x140060370: "RawHex" ??_C@_1O@EDIJPIEM@?$AAR?$AAa?$AAw?$AAH?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x140069F10: "%s: wmemcpy_s failed with error " ??_C@_1FM@FNCMALJG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAw?$AAm?$AAe?$AAm?$AAc?$AAp?$AAy?$AA_?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140063790: "1.3.6.1.5.5.7.48.1.1" ??_C@_0BF@MFJEALGE@1?43?46?41?45?45?47?448?41?41?$AA@
0x140061600: "SyncDeltaTime" ??_C@_1BM@PIDBEOJM@?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAD?$AAe?$AAl?$AAt?$AAa?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14000CCD8: "long __cdecl GetRenewalCert(unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?GetRenewalCert@@YAJPEBGPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14001EBCC: "long __cdecl myParseToken(unsigned short * __ptr64,unsigned long,bool,bool,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?myParseToken@@YAJPEAGK_N1PEBGPEAPEBGPEA_N33@Z
0x140068DD8: "Internal" ??_C@_1BC@FBOHHDN@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14006A0D0: "%s: The registry key value "%s@%" ??_C@_1MA@KLBIFCPP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF@
0x140070888: "es-EC" ??_C@_1M@JNOCAHJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x14006FAA8: "ru-RU" ??_C@_1M@IDNNEJMM@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140034378: "long __cdecl myCertGetKeyProviderInfo(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct _CRYPT_KEY_PROV_INFO * __ptr64 * __ptr64)" ?myCertGetKeyProviderInfo@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAU_CRYPT_KEY_PROV_INFO@@@Z
0x140025880: "long __cdecl myInfGetEnhancedKeyUsageExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetEnhancedKeyUsageExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140066890: "CERT_SUBJECT_DISABLE_CRL_PROP_ID" ??_C@_1EC@DJFBJMML@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x140059368: WLDAP32_NULL_THUNK_DATA
0x140062868: "CMC Extensions" ??_C@_1BO@CFKLPPHB@?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14005F040: "RSA" ??_C@_17CEGMJBCM@?$AAR?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14007CB04: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x140068F60: "Family" ??_C@_1O@KGHEAOHP@?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1400649D0: "szOIDVerisign_FailInfo" ??_C@_1CO@IFBPNOHD@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AA_?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14006F210: "sr-Latn-CS" ??_C@_1BG@GMICCIFJ@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140063D48: "2.5.4.52" ??_C@_08OJKMCIJD@2?45?44?452?$AA@
0x140061078: "{asn}" ??_C@_1M@GGKDPDDM@?$AA?$HL?$AAa?$AAs?$AAn?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140069738: CLSID_CX509EnrollmentPolicyActiveDirectory
0x14006F708: "gu" ??_C@_15HCNDBBA@?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x1400462F4: "unsigned short __cdecl ILUI_traverse_slist(char * __ptr64,struct search_list * __ptr64,short * __ptr64)" ?ILUI_traverse_slist@@YAGPEADPEAUsearch_list@@PEAF@Z
0x14006F5E8: "be" ??_C@_15HPJPHDM@?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x1400658E8: "szOID_SERVER_GATED_CRYPTO" ??_C@_1DE@COMKECIL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAG?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAO?$AA?$AA@
0x140070FB0: WPP_f3fd5409425731132e48698242ca2567_Traceguids
0x140059300: "__cdecl _imp_ldap_memfreeW" __imp_ldap_memfreeW
0x1400451A4: "private: long __cdecl CEnrollHttpClient::p_VerifySent(void) __ptr64" ?p_VerifySent@CEnrollHttpClient@@AEAAJXZ
0x140059C68: "__cdecl _imp_RtlTimeToSecondsSince1970" __imp_RtlTimeToSecondsSince1970
0x14006F880: "la" ??_C@_15LCJBABBL@?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x1400627F0: "CMC Response" ??_C@_1BK@JHMDLNMD@?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140062700: "2.23.133.2.1" ??_C@_0N@FNAACPBA@2?423?4133?42?41?$AA@
0x1400658D0: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.3" ??_C@_0BH@EPEFCOBG@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?43?$AA@
0x140066480: "CERT_SOURCE_LOCATION_PROP_ID" ??_C@_1DK@NNKMEOCH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140001264: ProvIumCreateMachineKeyLocal
0x1400597C8: "__cdecl _imp_CryptCreateHash" __imp_CryptCreateHash
0x140067870: "LDAP_UNDEFINED_TYPE" ??_C@_0BE@PFPAPCEH@LDAP_UNDEFINED_TYPE?$AA@
0x140052D38: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x140038090: "int __cdecl myConvertSzToBstr(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?myConvertSzToBstr@@YAHPEAPEAGPEBDJ@Z
0x140070710: "en-JM" ??_C@_1M@FODLMICG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAJ?$AAM?$AA?$AA@
0x1400676BC: "%u" ??_C@_15EFLNJKHH@?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140059950: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x140062810: "1.3.6.1.5.5.7.7" ??_C@_0BA@OCJAPEHO@1?43?46?41?45?45?47?47?$AA@
0x140059948: "__cdecl _imp_fflush" __imp_fflush
0x1400687F8: "MDM" ??_C@_17NFPCDPDA@?$AAM?$AAD?$AAM?$AA?$AA@
0x140068DF0: "Injected" ??_C@_1BC@NDAFLDBN@?$AAI?$AAn?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140060DB4: "%04x" ??_C@_04EFDOOIF@?$CF04x?$AA@
0x14006D9B8: "pKeyInfo" ??_C@_1BC@IOJCLGGN@?$AAp?$AAK?$AAe?$AAy?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x140059CB8: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x140064B58: "1.3.6.1.4.1.311.21.34" ??_C@_0BG@CONFIEHA@1?43?46?41?44?41?4311?421?434?$AA@
0x14004B530: "public: static long __cdecl Logger::WriteRegistryFailureEvent(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WriteRegistryFailureEvent@Logger@@SAJKPEBG000@Z
0x140059050: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x14006BB60: VerboseDebugEvent
0x14002789C: "long __cdecl myInfGetSectionValues(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfGetSectionValues@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAKPEAPEAU_INFVALUES@@@Z
0x1400705B8: "hr-BA" ??_C@_1M@FLIDJFHL@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140061A88: "RetrievePending" ??_C@_1CA@HIOAMJFK@?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14006FBC0: "vi-VN" ??_C@_1M@KBMAIBFN@?$AAv?$AAi?$AA?9?$AAV?$AAN?$AA?$AA@
0x14004BBFC: "public: static long __cdecl CertificateUtil::GetCertificateThumbprint(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCertificateThumbprint@CertificateUtil@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x140068D48: "1.3.6.1.5.5.7.48.3" ??_C@_1CG@LKPMDMKJ@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA4?$AA8?$AA?4?$AA3?$AA?$AA@
0x14006A900: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curren" ??_C@_1HG@MKFLDOLC@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x14000AE44: "long __cdecl ConvertPolicesToSz(unsigned long,unsigned short const * __ptr64 const * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?ConvertPolicesToSz@@YAJKPEBQEBGPEAPEAPEAD@Z
0x1400640B8: "szOID_PKCS_12_SAFECONTENTS_BAG" ??_C@_1DO@GEOKNEAJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAS?$AAA?$AAF?$AAE?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14007C660: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x14005E964: ", " ??_C@_15JOGBDECP@?$AA?0?$AA?5?$AA?$AA@
0x14005A41C: "q" ??_C@_13NDIOHBK@?$AAq?$AA?$AA@
0x140035AF0: "long __cdecl BuildCMCExtensions(unsigned long,struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,struct _CMC_TAGGED_ATTRIBUTE * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?BuildCMCExtensions@@YAJKPEBU_CERT_EXTENSION@@KKKPEAU_CMC_TAGGED_ATTRIBUTE@@PEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140079760: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapRequestType" ?g_aSymMapRequestType@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x14006D7A0: "DeviceManagementResourceId" ??_C@_1DG@PDMCBDOK@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x1400597A8: "__cdecl _imp_CryptEnumProvidersA" __imp_CryptEnumProvidersA
0x140061124: "rb" ??_C@_15JJPIMNBO@?$AAr?$AAb?$AA?$AA@
0x140079580: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapImportPFXFlags" ?g_aSymMapImportPFXFlags@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x140059550: "__cdecl _imp_GetStdHandle" __imp_GetStdHandle
0x140069858: "LSA_IUM_MK_ENDPOINT" ??_C@_1CI@CKKAGJLP@?$AAL?$AAS?$AAA?$AA_?$AAI?$AAU?$AAM?$AA_?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AAN?$AAD?$AAP?$AAO?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x140018B58: "long __cdecl ArgvMain(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64)" ?ArgvMain@@YAJHPEAPEBGPEAUHWND__@@@Z
0x14001F868: "long __cdecl myWszLocalTimeToGMTDate(unsigned short const * __ptr64,double * __ptr64)" ?myWszLocalTimeToGMTDate@@YAJPEBGPEAN@Z
0x14006FF00: "iu-Cans-CA" ??_C@_1BG@PDKHNMOA@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14006A790: "HKEY_CURRENT_USER" ??_C@_1CE@HLHNCBPM@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14007D238: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszAuthClientCertId" ?g_pwszAuthClientCertId@@3PEBGEB
0x1400679B0: "LDAP_INSUFFICIENT_RIGHTS" ??_C@_0BJ@GOFECPPN@LDAP_INSUFFICIENT_RIGHTS?$AA@
0x14004B130: "public: static long __cdecl Logger::TraceVerbose(unsigned short const * __ptr64,...)" ?TraceVerbose@Logger@@SAJPEBGZZ
0x140063450: "szOID_TRUSTED_SERVER_AUTH_CA_LIS" ??_C@_1EE@GNECPEIK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS@
0x140059A60: "__cdecl _imp__swab" __imp__swab
0x140059038: "__cdecl _imp_LocalAlloc" __imp_LocalAlloc
0x140044BF8: "public: long __cdecl CQMatch::p_ParseExpression(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?p_ParseExpression@CQMatch@@QEAAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140063F40: "1.2.840.113549.1.12.10.1.2" ??_C@_0BL@IPHOICJK@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?42?$AA@
0x14001B538: "long __cdecl CreateAttrOrExtFromBlob<class CX509Attribute,struct IX509Attribute>(unsigned short const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct IX509Attribute * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateAttrOrExtFromBlob@VCX509Attribute@@UIX509Attribute@@@@YAJPEBGPEBEKPEAPEAUIX509Attribute@@@Z
0x1400597E8: api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140064060: "szOID_PKCS_12_SECRET_BAG" ??_C@_1DC@MADHJJAM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAS?$AAE?$AAC?$AAR?$AAE?$AAT?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140059028: "__cdecl _imp_DelayLoadFailureHook" __imp_DelayLoadFailureHook
0x140082080: "__cdecl _imp_WinHttpQueryDataAvailable" __imp_WinHttpQueryDataAvailable
0x1400662C8: "CERT_ARCHIVED_KEY_HASH_PROP_ID" ??_C@_1DO@HBMCPNHO@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAR?$AAC?$AAH?$AAI?$AAV?$AAE?$AAD?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006D210: "%s: Failed to create or open reg" ??_C@_1II@HCPNCNJA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg@
0x140075328: "__cdecl TI1?AVStructuredException@@" _TI1?AVStructuredException@@
0x1400597B8: "__cdecl _imp_CryptGetHashParam" __imp_CryptGetHashParam
0x140068000: "NULL Id" ??_C@_1BA@GKJKFFPC@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?5?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14005AC78: "UseExistingKeySet = true" ??_C@_1DC@BFPPCNIH@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAE?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140066040: "CERT_CROSS_CERT_DIST_POINTS_PROP" ??_C@_1EI@JACKGHKO@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAR?$AAO?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAT?$AA_?$AAP?$AAO?$AAI?$AAN?$AAT?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP@
0x140059450: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x14006F778: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x1400624D0: "?operation=NDESGenerateChallenge" ??_C@_1HC@HJFPPOEA@?$AA?$DP?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AAN?$AAD?$AAE?$AAS?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAe@
0x14005E1A8: "1.3.6.1.4.1.311.10.10.1" ??_C@_0BI@OMDOLECC@1?43?46?41?44?41?4311?410?410?41?$AA@
0x140016E4C: "long __cdecl crGetLogonCertFromKey(unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?crGetLogonCertFromKey@@YAJPEBGPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14005F108: "userPrincipalName" ??_C@_1CE@IAFEIKAE@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAc?$AAi?$AAp?$AAa?$AAl?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400538F0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x1400534D3: "__cdecl _imp_load_VaultGetItemType" __imp_load_VaultGetItemType
0x14006B4E0: "JoinStatusStorage::ReadWorkplace" ??_C@_1FG@FOPLLHCN@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAW?$AAo?$AAr?$AAk?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe@
0x14004CC44: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::SaveTenantKey(struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SaveTenantKey@JoinStatusStorage@@CAJPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBG2@Z
0x140067A50: "LDAP_OFFSET_RANGE_ERROR" ??_C@_0BI@IBPGPGLN@LDAP_OFFSET_RANGE_ERROR?$AA@
0x14003BDC4: "long __cdecl regHashURLPath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?regHashURLPath@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x14007D7C0: Microsoft_Windows_User_Device_RegistrationEnableBits
0x1400105BC: "long __cdecl CreateRequestBlob(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?CreateRequestBlob@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140033030: "long __cdecl NDESSubmitRequest(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?NDESSubmitRequest@@YAJPEAG0_N0PEAPEAG2@Z
0x14006D800: "JoinStatusStorage::ReadTenantKey" ??_C@_1EC@IMEMMJBA@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy@
0x14005EB60: "+RPC" ??_C@_19DJOEGEDB@?$AA?$CL?$AAR?$AAP?$AAC?$AA?$AA@
0x140065648: "szOID_PIN_RULES_DOMAIN_NAME" ??_C@_1DI@NGIDLCBN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAR?$AAU?$AAL?$AAE?$AAS?$AA_?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14005F380: "EkCert" ??_C@_1O@PNKPFONP@?$AAE?$AAk?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140082060: "__cdecl _imp_VaultCloseVault" __imp_VaultCloseVault
0x1400654E8: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.3.5" ??_C@_0BJ@PIGHDDFG@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?43?45?$AA@
0x14003792C: "long __cdecl DispatchSetErrorInfoSub(long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?DispatchSetErrorInfoSub@@YAJJPEBG00PEBU_GUID@@0K@Z
0x14005A638: "[NewRequest]" ??_C@_1BK@FPHJOALE@?$AA?$FL?$AAN?$AAe?$AAw?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x140059910: certcli_NULL_THUNK_DATA
0x140060558: "-noEKU" ??_C@_1O@ENGEKHOG@?$AA?9?$AAn?$AAo?$AAE?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x14005F6E0: "EccKeyParameters_A" ??_C@_1CG@HBFKONPF@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAA?$AA?$AA@
0x14005A2C0: "Accept" ??_C@_1O@OAJKAFOB@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140052D50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x140070248: "zh-CN" ??_C@_1M@BIBDDEMK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140059510: api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140066C60: "CERT_HCRYPTPROV_TRANSFER_PROP_ID" ??_C@_1EC@BNICJELP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAH?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAN?$AAS?$AAF?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x140003FE0: "long __cdecl GetPKCS10TemplateName(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetPKCS10TemplateName@@YAJPEBEKPEA_NPEAPEAG@Z
0x140075D04: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l1-1-0
0x1400591D8: "__cdecl _imp_SetupGetIntField" __imp_SetupGetIntField
0x140059A80: "__cdecl _imp__errno" __imp__errno
0x140058FD8: "__cdecl _imp_CryptEnumOIDInfo" __imp_CryptEnumOIDInfo
0x140045578: "private: static long __cdecl CEnrollHttpClient::p_Transmit(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,int,int,int,bool,unsigned short const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?p_Transmit@CEnrollHttpClient@@CAJPEBG_N00HHHH10PEBEKPEAJPEAPEAG4PEAPEAEPEAK@Z
0x140065C70: "CERT_KEY_SPEC_PROP_ID" ??_C@_1CM@CIPJLFCG@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAS?$AAP?$AAE?$AAC?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F508: "de" ??_C@_15NBKABECB@?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140069490: "?`[*$" ??_C@_1M@LCFLGFDM@?$AA?$DP?$AA?$GA?$AA?$FL?$AA?$CK?$AA$?$AA?$AA@
0x14003AC44: "long __cdecl AddCAPickInfo(struct HWND__ * __ptr64,enum X509CertificateEnrollmentContext,struct ICertificationAuthority * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct tagCAPICKINFO * __ptr64 * __ptr64,long * __ptr64)" ?AddCAPickInfo@@YAJPEAUHWND__@@W4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAUICertificationAuthority@@KPEAPEAGKPEBG444PEAPEAUtagCAPICKINFO@@PEAJ@Z
0x140068B38: "True" ??_C@_19BFOILMBF@?$AAT?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140061108: "]" ??_C@_13OHNMPHJM@?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x1400632D8: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.22" ??_C@_0BH@LJFLDCE@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?422?$AA@
0x140070A70: "sr-Latn" ??_C@_1BA@LLPIJGFD@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140066CF0: "CERT_SEND_AS_TRUSTED_ISSUER_PROP" ??_C@_1EI@IIJICPPI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAN?$AAD?$AA_?$AAA?$AAS?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP@
0x1400522FC: "void __cdecl ErrLog_LogError(unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,int,int)" ?ErrLog_LogError@@YAXPEAGKKKHH@Z
0x140068120: "NULL URL/DNSName" ??_C@_1CC@HCBAJKPE@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?1?$AAD?$AAN?$AAS?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14006B8A0: "%s: UuidToStringW failed with RP" ??_C@_1HI@HEJNIMLP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAU?$AAu?$AAi?$AAd?$AAT?$AAo?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAW?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAR?$AAP@
0x1400820F8: "__cdecl _imp_EnrollCreateEphemeralSignerCert" __imp_EnrollCreateEphemeralSignerCert
0x140059650: "__cdecl _imp_FoldStringW" __imp_FoldStringW
0x140059528: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x14006FBB0: "fa-IR" ??_C@_1M@FGEAHEDM@?$AAf?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAR?$AA?$AA@
0x140067A68: "LDAP_NAMING_VIOLATION" ??_C@_0BG@BAMEMHKD@LDAP_NAMING_VIOLATION?$AA@
0x140070B14: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x1400598D8: "__cdecl _imp_?CSPrintErrorLineFile2@@YAXKJJ@Z" __imp_?CSPrintErrorLineFile2@@YAXKJJ@Z
0x140061CC0: "GetCAPropertyDisplayName" ??_C@_1DC@FBKNOOLH@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002EE2C: "long __cdecl cpCertMatchFilter(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64,bool * __ptr64)" ?cpCertMatchFilter@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAU_CERTFILTERDATA@@PEA_N@Z
0x140048F40: "long __cdecl StringLen(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?StringLen@@YAJPEBGPEA_K@Z
0x14002B72C: "long __cdecl myFormatMessageFromSource(unsigned short const * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myFormatMessageFromSource@@YAJPEBGPEAUHINSTANCE__@@KPEAPEBGKPEAPEADPEAPEAG@Z
0x140062A18: "Get CRL" ??_C@_1BA@JHDKGJEN@?$AAG?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAR?$AAL?$AA?$AA@
0x1400592E0: "__cdecl _imp_InternetCreateUrlW" __imp_InternetCreateUrlW
0x140064700: "1.2.840.113549.1.5.12" ??_C@_0BG@BGPBNLJB@1?42?4840?4113549?41?45?412?$AA@
0x14005F498: "KeyContainer" ??_C@_1BK@OFFNCNKE@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14005E268: "%ws: CERTSRV_E_PROPERTY_EMPTY " ??_C@_1DO@LKMBIMDP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAS?$AAR?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AAE?$AAR?$AAT?$AAY?$AA_?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AAY?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005F2A8: "MY" ??_C@_15ELPOAHMG@?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14006A5C8: "RegSubKeyExists" ??_C@_1CA@GFMNBFJF@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAu?$AAb?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140060200: "UserDeviceRegistration.Ngc.NgcRe" ??_C@_1FC@CLINCJFE@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAN?$AAg?$AAc?$AA?4?$AAN?$AAg?$AAc?$AAR?$AAe@
0x14007D780: "private: static unsigned long (__cdecl* __ptr64 ProxyResolver::s_pfnWinhttpCreateProxyResolver)(void * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?s_pfnWinhttpCreateProxyResolver@ProxyResolver@@0P6AKPEAXPEAPEAX@ZEA
0x140060FA0: "DC=UnavailableConfigDN" ??_C@_1CO@EHNOIFGM@?$AAD?$AAC?$AA?$DN?$AAU?$AAn?$AAa?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAD?$AAN?$AA?$AA@
0x140005C90: "void __cdecl crDisplayCertInfo(unsigned int,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64)" ?crDisplayCertInfo@@YAXIPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140058F20: "__cdecl _imp_CertDuplicateCertificateContext" __imp_CertDuplicateCertificateContext
0x140070A30: "es-CU" ??_C@_1M@DOMJOMMG@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x140062238: "%x!=%x" ??_C@_1O@CHIFFDD@?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CB?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14005C230: " _continue_ = "1.2.3.4.5={utf" ??_C@_1GC@NKNDFLKI@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA5?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf@
0x14003F478: "long __cdecl extReencodeDN(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?extReencodeDN@@YAJPEAPEAG@Z
0x14005E238: "1.2.840.113549.1.7.1" ??_C@_0BF@PPMKENNE@1?42?4840?4113549?41?47?41?$AA@
0x14006F8B0: "br" ??_C@_15MKDHJIBK@?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x140070458: "quz-EC" ??_C@_1O@LAOBCMDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x140059880: "__cdecl _imp_?myHExceptionCodePrint@@YAJPEBU_EXCEPTION_POINTERS@@PEBDKK@Z" __imp_?myHExceptionCodePrint@@YAJPEBU_EXCEPTION_POINTERS@@PEBDKK@Z
0x14002EB20: "long __cdecl cpCertMatchEKUOrApplicationPolicies(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned long,char const * __ptr64 const * __ptr64,unsigned long,class CERTFILTERSTRING * __ptr64,int,int,int * __ptr64)" ?cpCertMatchEKUOrApplicationPolicies@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@KPEBQEBDKPEAVCERTFILTERSTRING@@HHPEAH@Z
0x14005F668: "PublicKeyParameters" ??_C@_1CI@NFCGHMGM@?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140018188: "long __cdecl verbImportPFX(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbImportPFX@@YAJPEBG00000@Z
0x14004C9D4: "private: unsigned char * __ptr64 __cdecl JoinStatusStorage::JoinStatusRegKeyInfo::CopyRegKey(unsigned char * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?CopyRegKey@JoinStatusRegKeyInfo@JoinStatusStorage@@AEAAPEAEPEAEPEBG_K@Z
0x14007D108: "__cdecl _hmod__WINHTTP_dll" __hmod__WINHTTP_dll
0x140064510: "1.3.6.1.4.1.311.17.2" ??_C@_0BF@DLONBBIF@1?43?46?41?44?41?4311?417?42?$AA@
0x1400708A8: "sr-Cyrl-ME" ??_C@_1BG@BDDDHBNH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B8C0: "long __cdecl ParseRequestInfo(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _INFVALUES * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CRYPT_ATTRIBUTES * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,enum crEnrollContext * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,bool,struct _CSINFContext * __ptr64)" ?ParseRequestInfo@@YAJPEBG0PEAPEAU_INFVALUES@@PEAKPEAPEAU_CRYPT_ATTRIBUTES@@2PEAPEAU_CERT_EXTENSION@@2PEAW4crEnrollContext@@PEAPEAG_NPEAU_CSINFContext@@@Z
0x14003A7B0: "long __cdecl myGetCAStringProperty(struct ICertificationAuthority * __ptr64,enum EnrollmentCAProperty,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCAStringProperty@@YAJPEAUICertificationAuthority@@W4EnrollmentCAProperty@@PEBGPEAPEAG@Z
0x14006F8F0: "rw" ??_C@_15PODPGKLD@?$AAr?$AAw?$AA?$AA@
0x140068688: "NGC" ??_C@_17DNDGDNEO@?$AAN?$AAG?$AAC?$AA?$AA@
0x14006F3E0: ".\%s\%s.mui" ??_C@_1BI@CGMIEMBM@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1400702E8: "ru-MD" ??_C@_1M@JJPIMJHI@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x14005F130: "servicePrincipalName" ??_C@_1CK@GCBPLCMN@?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAc?$AAi?$AAp?$AAa?$AAl?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140048EDC: "void * __ptr64 __cdecl SafeAlloc(unsigned __int64)" ?SafeAlloc@@YAPEAX_K@Z
0x14005D280: "Days" ??_C@_19MCMCMDAN@?$AAD?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x1400692B8: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.11" ??_C@_0BJ@COLBFBFC@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?411?$AA@
0x140068E08: "InternalRevocable" ??_C@_1CE@PLNMGEAP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAv?$AAo?$AAc?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14006BB20: ErrorDebugEvent
0x140066250: "CERT_EXTENDED_ERROR_INFO_PROP_ID" ??_C@_1EC@ONAHGKHI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAD?$AAE?$AAD?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x14005AFE0: "_continue_ = "IPAddress=10.0.0.1" ??_C@_1EG@NIGCMNHI@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAI?$AAP?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$DN?$AA1?$AA0?$AA?4?$AA0?$AA?4?$AA0?$AA?4?$AA1@
0x14005BCB0: " _continue_ = "URL=http://cer" ??_C@_1HG@CJOIGBOG@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAe?$AAr@
0x14007D30C: "unsigned long g_crsMax" ?g_crsMax@@3KA
0x1400707F8: "sr-Cyrl-RS" ??_C@_1BG@JEMBMJNK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x1400672F0: "CERT_ISOLATED_KEY_PROP_ID" ??_C@_1DE@HABLMJGN@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAO?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140011E40: "long __cdecl crAddEndorsementKeyCertificate(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64)" ?crAddEndorsementKeyCertificate@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14007D110: "__cdecl _hmod__VAULTCLI_dll" __hmod__VAULTCLI_dll
0x14007A100: "struct _GUID const * __ptr64 * s_apConfigiid" ?s_apConfigiid@@3PAPEBU_GUID@@A
0x14001F1A4: "void __cdecl myFreeStringArrayA(char * __ptr64 * __ptr64)" ?myFreeStringArrayA@@YAXPEAPEAD@Z
0x1400708E0: "es-CL" ??_C@_1M@BDNIPEND@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x14006F580: "pt" ??_C@_15KBECGEFG@?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x14002A0DC: "long __cdecl RequestVerifyVersion(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned long)" ?RequestVerifyVersion@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@K@Z
0x140059710: "__cdecl _imp_SystemTimeToFileTime" __imp_SystemTimeToFileTime
0x1400448F8: "public: long __cdecl CQMatch::p_ParseExpressionBuf(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?p_ParseExpressionBuf@CQMatch@@QEAAJPEBGPEAGK@Z
0x14006DCB0: "https://login.microsoftonline.co" ??_C@_1GM@EMKDJKAL@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAl?$AAo?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAo?$AAn?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?4?$AAc?$AAo@
0x1400610B8: "retail" ??_C@_06EANLHNAH@retail?$AA@
0x1400665F8: "CERT_NCRYPT_KEY_HANDLE_PROP_ID" ??_C@_1DO@IGIBINDN@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAD?$AAL?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005FF38: "EnrollStage = %u " ??_C@_1CE@LMJDJBPK@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x140061430: "NoDefault" ??_C@_1BE@LJDOHJLK@?$AAN?$AAo?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140035720: "long __cdecl _LoadMuiString(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?_LoadMuiString@@YAJPEAUHINSTANCE__@@KPEAPEAG@Z
0x14006E120: "%s: Tenant ID is empty. Default " ??_C@_1LC@HPGGKFNF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5@
0x1400794A0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszCDPExt" ?g_apwszCDPExt@@3PAPEBGA
0x140064E78: "szOID_DEVICE_REG_INVOCATION_ID" ??_C@_1DO@BKPPLGJE@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140064C78: "1.3.6.1.4.1.311.21.38" ??_C@_0BG@ICGAMLHM@1?43?46?41?44?41?4311?421?438?$AA@
0x14006F9F8: "hu-HU" ??_C@_1M@MHLPGNKM@?$AAh?$AAu?$AA?9?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x14000599C: "bool __cdecl DisplayFailInfo(enum X509SCEPFailInfo)" ?DisplayFailInfo@@YA_NW4X509SCEPFailInfo@@@Z
0x14005CB10: "_continue_ = "EKCertificateGener" ??_C@_1IA@GGIBLHOC@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAK?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr@
0x140058E88: "__cdecl _imp_CryptDestroyKey" __imp_CryptDestroyKey
0x14005CE98: "PKCS10" ??_C@_1O@NJJHDKHE@?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x140062888: "CMC Attributes" ??_C@_1BO@DFBGCAPK@?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?5?$AAA?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140059000: "__cdecl _imp_CryptBinaryToStringW" __imp_CryptBinaryToStringW
0x140058F88: "__cdecl _imp_CryptStringToBinaryW" __imp_CryptStringToBinaryW
0x140059660: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x140059410: "__cdecl _imp_LocalFileTimeToFileTime" __imp_LocalFileTimeToFileTime
0x140062278: "EKU" ??_C@_17GCOMOJCA@?$AAE?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x140067710: "LDAP_SIZELIMIT_EXCEEDED" ??_C@_0BI@HFFANFJM@LDAP_SIZELIMIT_EXCEEDED?$AA@
0x140059EC0: "__cdecl _sz_crypttpmeksvc_dll" __sz_crypttpmeksvc_dll
0x14006B800: "%s: The NGC key is not for the g" ??_C@_1JC@KPMAAMLH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAG?$AAC?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAg@
0x140065418: "szOID_KMOD_CERT_SHA1" ??_C@_1CK@JIINGMJF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AA?$AA@
0x140062BA8: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.9" ??_C@_0BH@LFKKMGJM@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?49?$AA@
0x140059810: api-ms-win-service-management-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140059828: api-ms-win-service-management-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006E980: "%s: There is no enterprise DRS c" ??_C@_1LI@EOINKCDF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAR?$AAS?$AA?5?$AAc@
0x140061F00: "file:" ??_C@_1M@COFMOMBK@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?3?$AA?$AA@
0x14006FFB0: "ff-NG" ??_C@_1M@MOFOPIFA@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140061448: "Exclude" ??_C@_1BA@HBGPLNLK@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1400595D8: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14005E800: "SCEPFailBadCertId" ??_C@_1CE@HMMKBKLM@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAB?$AAa?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14005B9B0: "1.3.6.1.5.5.7.1.1 = "{text}" ; %" ??_C@_1HG@LFJDOCFK@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA1?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF@
0x14000E178: "long __cdecl GetSignerCert(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct ISignerCertificate * __ptr64 * __ptr64)" ?GetSignerCert@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAUISignerCertificate@@@Z
0x140068AB8: "/" ??_C@_01KMDKNFGN@?1?$AA@
0x14006F270: "sr-Latn-BA" ??_C@_1BG@FNMOGEOI@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140059D60: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x140068CA0: "SubTree" ??_C@_1BA@FCDLMOIE@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAT?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x1400599C8: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x140069E60: "ppszOutBuffer" ??_C@_1BM@HNOJMDJI@?$AAp?$AAp?$AAs?$AAz?$AAO?$AAu?$AAt?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140059040: "__cdecl _imp_lstrcmpW" __imp_lstrcmpW
0x140059BD8: "__cdecl _imp_iswxdigit" __imp_iswxdigit
0x1400498C0: "unsigned long __cdecl RegReadStringValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?RegReadStringValue@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1PEAPEAG@Z
0x14005A6C8: "ExportableEncrypted = true" ??_C@_1DG@NLBNJBFC@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1400661A0: "CERT_ISSUER_SERIAL_NUMBER_MD5_HA" ??_C@_1FG@EMKMHKJC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE?$AAR?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA_?$AAH?$AAA@
0x140059EE0: "__cdecl _sz_certenroll_dll" __sz_certenroll_dll
0x14004BF7C: "public: static long __cdecl CertificateUtil::DoesExtensionWithValueExist(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum _CERT_OID_VALUE_TYPE,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,int * __ptr64)" ?DoesExtensionWithValueExist@CertificateUtil@@SAJPEBDPEBGW4_CERT_OID_VALUE_TYPE@@PEBU_CERT_CONTEXT@@PEAH@Z
0x140065F20: "CERT_FORTEZZA_DATA_PROP_ID" ??_C@_1DG@CLGIICOL@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAT?$AAE?$AAZ?$AAZ?$AAA?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140069C90: "CopyStringSafeW" ??_C@_1CA@MKKBCJJ@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAa?$AAf?$AAe?$AAW?$AA?$AA@
0x140059398: "__cdecl _imp_GetTimeFormatA" __imp_GetTimeFormatA
0x140059760: "__cdecl _imp_CreateWellKnownSid" __imp_CreateWellKnownSid
0x14006D500: "MdmComplianceUrl" ??_C@_1CC@ICGCKGLG@?$AAM?$AAd?$AAm?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAi?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAU?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140053638: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_K1P6AX0@Z@Z
0x14005D610: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_EMAI" ??_C@_1EE@BKECHCFH@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAA?$AAI@
0x140068AB0: "intl" ??_C@_04OMLGHJMJ@intl?$AA@
0x140061340: "BasicConstraintsExtension" ??_C@_1DE@JEGONDJJ@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAi?$AAc?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140059C08: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x140063020: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.12" ??_C@_0BH@JNDANHN@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?412?$AA@
0x14005D0C0: "CERT_CRL_SIGN_KEY_USAGE" ??_C@_1DA@MFFMCBCH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAR?$AAL?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14005EF20: "CrossCA" ??_C@_1BA@NAPAJNEB@?$AAC?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14006FD48: "uz-Latn-UZ" ??_C@_1BG@CLCPAKGH@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x14006F40C: "台灣" ??_C@_15FJHOMCOD@S?ppc?$AA?$AA@
0x140058D60: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x140059AB8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x1400598D0: "__cdecl _imp_?myGetTargetMachineDomainDnsName@@YAJPEBGPEAPEAG11@Z" __imp_?myGetTargetMachineDomainDnsName@@YAJPEBGPEAPEAG11@Z
0x1400250F0: "long __cdecl myInfGetKeyList(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfGetKeyList@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG1PEAPEBGPEAHPEAPEAG@Z
0x1400629E0: "Get Certificate" ??_C@_1CA@PJDAKOLP@?$AAG?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14006AC40: "TargetOS" ??_C@_1BC@PPOCGNBO@?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAO?$AAS?$AA?$AA@
0x140075518: certenroll_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140068B60: "False" ??_C@_1M@GDFLIJGE@?$AAF?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x14005EAD8: "2.16.840.1.113733.1.9.3" ??_C@_0BI@NKEJCOED@2?416?4840?41?4113733?41?49?43?$AA@
0x140058F78: "__cdecl _imp_CryptEncodeObjectEx" __imp_CryptEncodeObjectEx
0x140058FA0: "__cdecl _imp_CryptSignCertificate" __imp_CryptSignCertificate
0x140052520: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x140058F48: "__cdecl _imp_CertFreeCertificateChain" __imp_CertFreeCertificateChain
0x140049650: "long __cdecl GetDomainFromEmail(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?GetDomainFromEmail@@YAJPEBGPEAPEAGPEA_K@Z
0x14005BE30: "_continue_ = "SubTree=Include&"" ??_C@_1EA@POACPMME@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAS?$AAu?$AAb?$AAT?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$DN?$AAI?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x1400757F0: certenroll_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14006F560: "ko" ??_C@_15EPELEGJA@?$AAk?$AAo?$AA?$AA@
0x140082110: certenroll_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1400444A4: "public: bool __cdecl CQMatch::p_MatchExpression(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?p_MatchExpression@CQMatch@@QEAA_NPEBG0@Z
0x14005C8F0: "_continue_ = "Algorithm=RSAES_OA" ??_C@_1EK@NGJMCGJJ@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$DN?$AAR?$AAS?$AAA?$AAE?$AAS?$AA_?$AAO?$AAA@
0x1400372EC: "void __cdecl myLdapClose(struct ldap * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?myLdapClose@@YAXPEAUldap@@PEAG1@Z
0x14005E910: "EnrollSkipped" ??_C@_1BM@PCJAPHML@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140064A50: "2.16.840.1.113733.1.9.6" ??_C@_0BI@KHDONKAG@2?416?4840?41?4113733?41?49?46?$AA@
0x14000CF88: "long __cdecl AddExtensionWorker(struct IX509Extension * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IX509Extensions * __ptr64,enum OpAddCollection)" ?AddExtensionWorker@@YAJPEAUIX509Extension@@PEAGPEAUIX509Extensions@@W4OpAddCollection@@@Z
0x14006BEF0: "%s: Always try unloading reg key" ??_C@_1BDE@DICAAPGO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x14006FA68: "pl-PL" ??_C@_1M@NEIEMEGP@?$AAp?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x140024C70: "long __cdecl myInfGetPolicyStatementExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetPolicyStatementExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140022D24: "unsigned short * __ptr64 __cdecl myInfGetError(struct _CSINFContext * __ptr64)" ?myInfGetError@@YAPEAGPEAU_CSINFContext@@@Z
0x14007D778: "private: static unsigned long (__cdecl* __ptr64 ProxyResolver::s_pfnWinhttpGetProxyResult)(void * __ptr64,struct _WINHTTP_PROXY_RESULT * __ptr64)" ?s_pfnWinhttpGetProxyResult@ProxyResolver@@0P6AKPEAXPEAU_WINHTTP_PROXY_RESULT@@@ZEA
0x14005DFE4: "- " ??_C@_15FFDNOHIK@?$AA?9?$AA?5?$AA?$AA@
0x140064938: "szOID_NIST_AES256_GCM" ??_C@_1CM@OKNEKEKB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAN?$AAI?$AAS?$AAT?$AA_?$AAA?$AAE?$AAS?$AA2?$AA5?$AA6?$AA_?$AAG?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x14003A9C0: "int __cdecl fnCAInfoSort(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?fnCAInfoSort@@YAHPEBX0@Z
0x140068470: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1LM@JFBCIKEE@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x14006E5D0: "383a3889-5bc9-47a3-846c-2b70f0b7" ??_C@_1EK@BDAEHBNL@?$AA3?$AA8?$AA3?$AAa?$AA3?$AA8?$AA8?$AA9?$AA?9?$AA5?$AAb?$AAc?$AA9?$AA?9?$AA4?$AA7?$AAa?$AA3?$AA?9?$AA8?$AA4?$AA6?$AAc?$AA?9?$AA2?$AAb?$AA7?$AA0?$AAf?$AA0?$AAb?$AA7@
0x14005BEC0: " _continue_ = "URL=http://dom" ??_C@_1GI@KAHGOCGF@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAd?$AAo?$AAm@
0x14005E0F0: "1.3.6.1.4.1.311.20.2" ??_C@_0BF@OBJKFDOM@1?43?46?41?44?41?4311?420?42?$AA@
0x140063CE0: "szOID_ENROLL_EKVERIFYCREDS" ??_C@_1DG@BBIFEBEB@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AAV?$AAE?$AAR?$AAI?$AAF?$AAY?$AAC?$AAR?$AAE?$AAD?$AAS?$AA?$AA@
0x140070C00: "ku-Arab" ??_C@_1BA@FFAGAMKK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x14005E930: "EnrollDenied" ??_C@_1BK@BENFDDHG@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAD?$AAe?$AAn?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140028FB4: "long __cdecl myGetSimpleAndUniqueContainerName(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetSimpleAndUniqueContainerName@@YAJ_KPEAPEAG1@Z
0x140067020: "CERT_SHA256_HASH_PROP_ID" ??_C@_1DC@JBECJHMM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005B810: " _continue_ = "1.2.3.4.5={utf" ??_C@_1GI@OJNFKEOB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA5?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf@
0x1400599E0: "__cdecl _imp_iswlower" __imp_iswlower
0x14006F1C8: "CS" ??_C@_15BOEJIGNC@?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x1400625C8: "PKIOperation" ??_C@_1BK@JPMNJDBO@?$AAP?$AAK?$AAI?$AAO?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14006D350: "RbacResourceId" ??_C@_1BO@NOONMEKF@?$AAR?$AAb?$AAa?$AAc?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140067528: "CryptUIDlgFreeCAContext" ??_C@_0BI@NJAIJNPH@CryptUIDlgFreeCAContext?$AA@
0x1400673E0: "CERT_CLR_DELETE_KEY_PROP_ID" ??_C@_1DI@MAOKJGLM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAL?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE?$AAL?$AAE?$AAT?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006FAF8: "th-TH" ??_C@_1M@MKJKIKCL@?$AAt?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x1400599B0: "__cdecl _imp__itoa_s" __imp__itoa_s
0x140065C38: "CERT_KEY_CONTEXT_PROP_ID" ??_C@_1DC@PINIOMLF@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006C330: "%s: CertCloseStore failed with e" ??_C@_1GE@FODMFJIJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe@
0x14005AF60: "_continue_ = "URL=http://Machine" ??_C@_1HG@EIABJDMA@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe@
0x14006F148: "KO" ??_C@_15OINFOMJI@?$AAK?$AAO?$AA?$AA@
0x14003578C: "long __cdecl myLoadRCString(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myLoadRCString@@YAJPEAUHINSTANCE__@@KPEAPEAG@Z
0x14006AF20: "%s: RegistrationCertStatus::GetD" ??_C@_1JG@JECIEPAE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD@
0x14006DAB0: "JoinStatusStorage::ReadJoinStatu" ??_C@_1FE@GCAHGBOG@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu@
0x14006F610: "tg" ??_C@_15HIHPNODB@?$AAt?$AAg?$AA?$AA@
0x140059278: "__cdecl _imp_PostQuitMessage" __imp_PostQuitMessage
0x14005EFA8: "1.2.840.113549.1.1.5" ??_C@_0BF@LOMNNHAM@1?42?4840?4113549?41?41?45?$AA@
0x140070118: "ug-CN" ??_C@_1M@JLIMPADG@?$AAu?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140059820: "__cdecl _imp_ChangeServiceConfigW" __imp_ChangeServiceConfigW
0x140049F58: "public: __cdecl struct_join_status::~struct_join_status(void) __ptr64" ??1struct_join_status@@QEAA@XZ
0x14007D138: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 s_hMuiInstance" ?s_hMuiInstance@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x14005F518: "MachineKeySet/-machine" ??_C@_1CO@CNDGIGBL@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?1?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14005FEF8: "v%u.%u " ??_C@_1BA@LOMNKNEB@?$AAv?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006BBB8: CriticalDebugEvent
0x140059840: "__cdecl _imp_?DbgPrintfW@@YAHKPEBGZZ" __imp_?DbgPrintfW@@YAHKPEBGZZ
0x14006D9D0: "pCert" ??_C@_1M@OPFBDBBJ@?$AAp?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140065630: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.34" ??_C@_0BI@EPLBADII@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?434?$AA@
0x14000D694: "long __cdecl GetPublicKey(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509PublicKey * __ptr64 * __ptr64)" ?GetPublicKey@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAPEAUIX509PublicKey@@@Z
0x140061F60: "HKLM:REQUEST" ??_C@_1BK@HNECHEHL@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?3?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140069110: "EvaluationStatus" ??_C@_1CC@EFBCOCDE@?$AAE?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140062AF8: "Archived Key Certificate Hash" ??_C@_1DM@KODMFEOB@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x140064F08: "1.3.6.1.4.1.311.66.1.0" ??_C@_0BH@NNJPGIMN@1?43?46?41?44?41?4311?466?41?40?$AA@
0x140065060: "szOID_ENROLL_EK_CA_KEYID" ??_C@_1DC@BELJAOBL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400759E4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPT32
0x14002D014: "long __cdecl AllocateStringBuffer(unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?AllocateStringBuffer@@YAJPEAGPEAKPEAPEAG@Z
0x14005DD70: "ImportInstallCertificate" ??_C@_1DC@GIOOMPK@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400318F0: "long __cdecl ndesHttpGet(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,bool,bool,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ndesHttpGet@@YAJPEBG0K_N1KPEBEK00PEAPEAEPEAKPEAJPEAPEAG@Z
0x14006F3C8: "%s\%s.mui" ??_C@_1BE@JAGBFBKD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x140063120: "SPC_LINK_OBJID" ??_C@_1BO@DBMOBCAE@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAL?$AAI?$AAN?$AAK?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005334C: "__cdecl _imp_load_WinHttpOpen" __imp_load_WinHttpOpen
0x140062A00: "1.3.6.1.5.5.7.7.16" ??_C@_0BD@DCOIDEJK@1?43?46?41?45?45?47?47?416?$AA@
0x140068CC0: "1.3.6.1.5.5.7.48.1" ??_C@_1CG@BAPFPECC@?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA4?$AA8?$AA?4?$AA1?$AA?$AA@
0x14005ED28: " %ws" ??_C@_19INBDMKGA@?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1400678C8: "LDAP_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS" ??_C@_0BP@FAPGIMNH@LDAP_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS?$AA@
0x1400626C8: "PCP_PLATFORM_TYPE" ??_C@_1CE@DEPMJAJE@?$AAP?$AAC?$AAP?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14006DDC0: "https://enterpriseregistration.w" ??_C@_1LG@BHICKGEG@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAw@
0x140066ED0: "CERT_NONCOMPLIANT_ROOT_URL_PROP_" ??_C@_1EG@NKMAGOM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAC?$AAO?$AAM?$AAP?$AAL?$AAI?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAU?$AAR?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_@
0x14007C9FC: "char * LUI_txt_may" ?LUI_txt_may@@3PADA
0x140082100: "__cdecl _imp_CreateLogonCertificateRequest" __imp_CreateLogonCertificateRequest
0x1400709F0: "es-NI" ??_C@_1M@JIJIBHDP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x1400590B0: "__cdecl _imp_VariantCopyInd" __imp_VariantCopyInd
0x140034144: "long __cdecl myNCEnumStorageProviders(unsigned long * __ptr64,struct NCryptProviderName * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?myNCEnumStorageProviders@@YAJPEAKPEAPEAUNCryptProviderName@@K@Z
0x140069B30: "pInputArg" ??_C@_1BE@MIKNONKL@?$AAp?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAA?$AAr?$AAg?$AA?$AA@
0x14005A388: "ImportPFX" ??_C@_1BE@JJGMKBJO@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAP?$AAF?$AAX?$AA?$AA@
0x14007C800: "int * s_aidCA" ?s_aidCA@@3PAHA
0x140034644: "long __cdecl myVerifyObjId(unsigned short const * __ptr64)" ?myVerifyObjId@@YAJPEBG@Z
0x140065760: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.61" ??_C@_0BI@DEANDFCG@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?461?$AA@
0x1400220F0: "long __cdecl myStrlen(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myStrlen@@YAJPEBGPEAK@Z
0x140064C30: "szOID_ENROLL_SCEP_CLIENT_REQUEST" ??_C@_1EC@BGPFPBHM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT@
0x14005F310: "{file}" ??_C@_1O@CHKGLLJO@?$AA?$HL?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140066780: "CERT_ROOT_PROGRAM_CERT_POLICIES_" ??_C@_1FA@CCFJKDLA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAI?$AAE?$AAS?$AA_@
0x14006ABD0: "%s: Cannot open registry key %s." ??_C@_1GK@IJLLIFC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4@
0x140075BB0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x14005F160: "dNSHostName" ??_C@_1BI@BJMMCCLG@?$AAd?$AAN?$AAS?$AAH?$AAo?$AAs?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14006AAD0: "SOFTWARE\Microsoft\RecoveryEnvir" ??_C@_1EO@COKCKEMM@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAE?$AAn?$AAv?$AAi?$AAr@
0x14007D9F4: "int g_fLogWarnings" ?g_fLogWarnings@@3HA
0x140069728: IID_IBinaryConverter
0x14002D5B0: "long __cdecl myOpenCertStores(unsigned long,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?myOpenCertStores@@YAJKPEAKPEAPEAPEAXPEAPEAPEBG@Z
0x14006D670: "NgcEndpoint" ??_C@_1BI@HABDMFPG@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140060430: "LegacyCertSelectionUI" ??_C@_1CM@EOBBFEFA@?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x140062D78: "1.2.840.113549.1.1.13" ??_C@_0BG@PKGKEMBA@1?42?4840?4113549?41?41?413?$AA@
0x140067888: "LDAP_INAPPROPRIATE_MATCHING" ??_C@_0BM@LLGIDGOI@LDAP_INAPPROPRIATE_MATCHING?$AA@
0x140061F98: "HKCU:CA" ??_C@_1BA@OGABDBCA@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?3?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140069848: Vault_DefaultVault_ID
0x140075A48: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x14004BF28: "public: static struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 __cdecl CertificateUtil::FindExtensionByOid(char const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64)" ?FindExtensionByOid@CertificateUtil@@SAPEAU_CERT_EXTENSION@@PEBDPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x140059AE8: "__cdecl _imp_qsort" __imp_qsort
0x140070400: "tzm-Latn-DZ" ??_C@_1BI@PLDCFAMC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400697C8: CLSID_CCertConfig
0x14005A540: "PolicyServer" ??_C@_1BK@JAEIANJK@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140042F20: "long __cdecl EncodePropertyString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodePropertyString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14006FD08: "kk-KZ" ??_C@_1M@FHLBGMPP@?$AAk?$AAk?$AA?9?$AAK?$AAZ?$AA?$AA@
0x140044D7C: "public: long __cdecl CQMatch::AddExpression(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddExpression@CQMatch@@QEAAJPEBG@Z
0x1400593A8: api-ms-win-core-datetime-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14007C618: "private: static struct JoinStatusStorage::struct_join_status_reg_key_info JoinStatusStorage::WorkplaceJoinStatusRegKeyInfo" ?WorkplaceJoinStatusRegKeyInfo@JoinStatusStorage@@0Ustruct_join_status_reg_key_info@1@A
0x140059860: "__cdecl _imp_CertServerRetrievePending" __imp_CertServerRetrievePending
0x140059890: "__cdecl _imp_?myHGetLastError@@YAJXZ" __imp_?myHGetLastError@@YAJXZ
0x14000216C: "long __cdecl DisplayResourceString(unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?DisplayResourceString@@YAJKPEAPEBGKPEAPEAG@Z
0x14006EA60: "%s: Returning %d certificate(s) " ??_C@_1LK@HEJDKDMH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$CI?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5@
0x140053394: "__cdecl _imp_load_WinHttpOpenRequest" __imp_load_WinHttpOpenRequest
0x140059178: "__cdecl _imp_RpcBindingFromStringBindingW" __imp_RpcBindingFromStringBindingW
0x140069CC0: "dest" ??_C@_19DFJJNFPI@?$AAd?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1400616F0: "GetField" ??_C@_1BC@NCEJBKHJ@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAF?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x14005DE08: "KeySpec" ??_C@_1BA@FJKFFJBD@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AA?$AA@
0x140059B30: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x140052D20: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x1400676B0: "TRUE" ??_C@_19ELAAHEEL@?$AAT?$AAR?$AAU?$AAE?$AA?$AA@
0x14005E1D8: "1.3.6.1.5.5.7.6.2" ??_C@_0BC@GMHDNIBD@1?43?46?41?45?45?47?46?42?$AA@
0x14002A070: "long __cdecl Request_Init(unsigned long,class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?Request_Init@@YAJKPEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x140061860: "Ansi" ??_C@_19GDPEIOHI@?$AAA?$AAn?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x14005D260: "Months" ??_C@_1O@PININLAH@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAt?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x1400629B0: "Reg Info" ??_C@_1BC@KBABEMDI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x1400667D0: "CERT_ROOT_PROGRAM_NAME_CONSTRAIN" ??_C@_1FG@BLMNMMFI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAT?$AAR?$AAA?$AAI?$AAN@
0x14006F678: "zu" ??_C@_15LIGFCAFF@?$AAz?$AAu?$AA?$AA@
0x14001E584: "unsigned long __cdecl myGetCertNameProperty(int,struct _CERT_NAME_INFO const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCertNameProperty@@YAKHPEBU_CERT_NAME_INFO@@PEBDPEAPEBG@Z
0x14005EFC0: "Simple name: %ws " ??_C@_1CE@LAJGJPHD@?$AAS?$AAi?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140067560: "CryptUIDlgFreePolicyServerContex" ??_C@_0CC@GJCMPBFP@CryptUIDlgFreePolicyServerContex@
0x14005C3D0: "_continue_ = "OID=1.2.3.4&"" ??_C@_1DI@CDHGLKHH@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140065EF8: "CERT_EFS_PROP_ID" ??_C@_1CC@BIOCAMAD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAF?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400618A0: "ECDH" ??_C@_19JJNKGML@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAH?$AA?$AA@
0x140059850: "__cdecl _imp_?myGetErrorMessageText@@YAPEAGJK@Z" __imp_?myGetErrorMessageText@@YAPEAGJK@Z
0x14005EA80: " %ws: %.*ws " ??_C@_1BM@OMPNJNOA@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AA?4?$AA?$CK?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005A660: "Subject = "CN=..,OU=...,DC=..."" ??_C@_1EA@NIDJIOBA@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AA?4?$AA?4?$AA?0?$AAO?$AAU?$AA?$DN?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?0?$AAD?$AAC?$AA?$DN?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x1400688D0: "at" ??_C@_02CPIDLAI@at?$AA@
0x14006CCC0: "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Micro" ??_C@_1KO@POKBIPGB@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?2?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo@
0x1400639D0: "1.3.6.1.4.1.311.21.24" ??_C@_0BG@CPBHOOEH@1?43?46?41?44?41?4311?421?424?$AA@
0x140068710: "Software\Microsoft\SystemCertifi" ??_C@_1HE@EJNFFFPF@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi@
0x14005D300: "NCRYPT_UI_PROTECT_KEY_FLAG" ??_C@_1DG@KJEOIKCO@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAU?$AAI?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140001488: "long __cdecl StringCchPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfA@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x140067328: "CERT_SERIAL_CHAIN_PROP_ID" ??_C@_1DE@HMDJFJDD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140082030: "__cdecl _imp_VaultFindItems" __imp_VaultFindItems
0x140082020: "__cdecl _imp_VaultRemoveItem" __imp_VaultRemoveItem
0x1400700D8: "pap-029" ??_C@_1BA@CEFCCII@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x14005E758: "SCEPFailBadAlgorithm" ??_C@_1CK@BBMOGNCK@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAB?$AAa?$AAd?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x1400592D0: "__cdecl _imp_InternetCrackUrlW" __imp_InternetCrackUrlW
0x140068E58: "TPMManufacturer" ??_C@_1CA@FGNGACFH@?$AAT?$AAP?$AAM?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14006F878: "haw" ??_C@_17KMJDNPEC@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x140059290: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x140001504: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x140069EA8: "CopyStringW" ??_C@_1BI@DDIFNCPC@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAW?$AA?$AA@
0x140060460: "Usage" ??_C@_1M@DIMELCOB@?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140065D60: "CERT_NEXT_UPDATE_LOCATION_PROP_I" ??_C@_1EE@KCDKLFJ@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAU?$AAP?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI@
0x140059718: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x140075478: VAULTCLI_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x14006F518: "en" ??_C@_15MNPNEAIF@?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x140022E84: "void __cdecl myInfClearError(struct _CSINFContext * __ptr64)" ?myInfClearError@@YAXPEAU_CSINFContext@@@Z
0x140025840: "long __cdecl myInfGetBasicConstraints2CAExtension(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?myInfGetBasicConstraints2CAExtension@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x1400663D8: "CERT_BACKED_UP_PROP_ID" ??_C@_1CO@DICGNHEH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAB?$AAA?$AAC?$AAK?$AAE?$AAD?$AA_?$AAU?$AAP?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F520: "es" ??_C@_15GPIOMPMH@?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140026D00: "long __cdecl infGetPolicyMappingExtensionSub(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,char const * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?infGetPolicyMappingExtensionSub@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEBDPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140068AF0: "mM" ??_C@_02FGGEPNG@mM?$AA@
0x140011560: "long __cdecl ParseDecimalString(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ParseDecimalString@@YAJPEBGKPEAEPEAK@Z
0x1400758B0: VAULTCLI_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14005D6A0: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_UPN" ??_C@_1EA@MLLEEEIN@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$AA@
0x140065008: "1.3.6.1.4.1.311.21.36" ??_C@_0BG@BMODOGPC@1?43?46?41?44?41?4311?421?436?$AA@
0x140079030: "struct _OIDENCODEMAP * s_aEncode" ?s_aEncode@@3PAU_OIDENCODEMAP@@A
0x140068278: "enroll" ??_C@_1O@BCOILIEC@?$AAe?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140042668: "long __cdecl extEncodeTPMSecurityAssertions(struct SDATPMSECASSERT const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeTPMSecurityAssertions@@YAJPEBUSDATPMSECASSERT@@KPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140082070: VAULTCLI_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140068F98: "Algorithm" ??_C@_1BE@KFAEANAH@?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140047C60: "long __cdecl FindCertInMyStore(unsigned long,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64)" ?FindCertInMyStore@@YAJKPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAPEAXPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@@Z
0x14003B970: "unsigned short * __ptr64 __cdecl myParseCESURLLine(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myParseCESURLLine@@YAPEAGPEAPEAG@Z
0x140040494: "long __cdecl EnumerateNameValuePairs(unsigned short const * __ptr64,long (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64),class CNameValueError * __ptr64,void * __ptr64)" ?EnumerateNameValuePairs@@YAJPEBGP6AJPEAXKKPEAVCNameValueError@@00@Z21@Z
0x140068DB8: "AccessMethod" ??_C@_1BK@KOFPIAJM@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x140059C78: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x140063FF0: "1.2.840.113549.1.12.10.1.4" ??_C@_0BL@NJCECFBM@1?42?4840?4113549?41?412?410?41?44?$AA@
0x140070A60: "sr-Cyrl" ??_C@_1BA@JJPNMMNG@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14006E220: "%s: Registry key %s@%s does not " ??_C@_1IK@NMDMBGKH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x14007D1F8: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszCertCN" ?g_pwszCertCN@@3PEBGEB
0x14006F318: "bs-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@PHKPJKND@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140068BC0: "guid" ??_C@_19FAEBCJLC@?$AAg?$AAu?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1400595D0: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x14006F798: "sd" ??_C@_15HHMPEBGH@?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x140064458: "1.2.840.113549.1.9.21" ??_C@_0BG@PKGKNLAK@1?42?4840?4113549?41?49?421?$AA@
0x14002D0AC: "long __cdecl myInternetUncanonicalizeURL(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInternetUncanonicalizeURL@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140067240: "CERT_SCEP_FLAGS_PROP_ID" ??_C@_1DA@NNBGLDME@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140060EE8: "kernel32.dll" ??_C@_1BK@MGMFAEKH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14006FA18: "it-IT" ??_C@_1M@MADIPODN@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x14007D0E4: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x14006F6C0: "ms" ??_C@_15IDNNENKK@?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x14005CEA8: "PKCS7" ??_C@_1M@JOPPOAIE@?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA7?$AA?$AA@
0x140068A94: "]" ??_C@_01LBDDMOBJ@?$FN?$AA@
0x1400696E8: CLSID_CCryptAttributes
0x140070940: "ar-BH" ??_C@_1M@LLCCOAGA@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAH?$AA?$AA@
0x1400655B0: "szOID_SITE_PIN_RULES_FLAGS_ATTR" ??_C@_1EA@CNDJJCOI@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAR?$AAU?$AAL?$AAE?$AAS?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AAS?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14005DBD8: "ImportMachineContext" ??_C@_1CK@CCHEOFCM@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x1400648D0: "szOID_MS_KEY_PROTECTION_AND_COMB" ??_C@_1EK@GKPPPGCL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAM?$AAS?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAA?$AAN?$AAD?$AA_?$AAC?$AAO?$AAM?$AAB@
0x140067AD8: "LDAP_ALREADY_EXISTS" ??_C@_0BE@GAFDLMPJ@LDAP_ALREADY_EXISTS?$AA@
0x140060138: "Machine" ??_C@_1BA@EJPMEGKB@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1400438E0: "long __cdecl extEncodeCEPWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeCEPWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x14005EDE8: "IssuedCert" ??_C@_1BG@LJFCCBIB@?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14004DDFC: "public: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadWorkplaceJoinStatus(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,int,struct struct_join_status * __ptr64)" ?ReadWorkplaceJoinStatus@JoinStatusStorage@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@HPEAUstruct_join_status@@@Z
0x14005DD18: "ImportUserProtected" ??_C@_1CI@EMMEKIGK@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005CE78: "AT_KEYEXCHANGE" ??_C@_1BO@FFDHPKNP@?$AAA?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAE?$AAX?$AAC?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14005DF30: " =" ??_C@_15ELNAHLBG@?$AA?5?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140062270: "Key" ??_C@_17KACEIPNC@?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140070A88: "az-Cyrl" ??_C@_1BA@MLCDMJBN@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140040C50: "long __cdecl myEncodeEnhancedKeyUsageFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeEnhancedKeyUsageFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14006A010: "%s: The email does not have any " ??_C@_1HK@JBAFLKKO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5@
0x14006A360: "%s: The registry key value "%s@%" ??_C@_1MC@PAOOJAOI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF@
0x140075A34: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_Secur32" __IMPORT_DESCRIPTOR_Secur32
0x14005BFA0: " _continue_ = "IPAddress=10.0" ??_C@_1GO@CGKKJEGM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAI?$AAP?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$DN?$AA1?$AA0?$AA?4?$AA0@
0x140059AC0: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x14006FDF0: "as-IN" ??_C@_1M@BLEMCEEB@?$AAa?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14005F608: "SuppressDefaults" ??_C@_1CC@EGBBFPIH@?$AAS?$AAu?$AAp?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140061378: "RequestAttributes" ??_C@_1CE@ICKJBMCO@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAA?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140070398: "bn-BD" ??_C@_1M@LLPIOMEO@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAD?$AA?$AA@
0x140059A10: "__cdecl _imp_fclose" __imp_fclose
0x140055000: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x140067838: "LDAP_SASL_BIND_IN_PROGRESS" ??_C@_0BL@CFDGAOEA@LDAP_SASL_BIND_IN_PROGRESS?$AA@
0x14001116C: "void __cdecl LogCertInstallEvent(struct IX509Enrollment2 * __ptr64,bool)" ?LogCertInstallEvent@@YAXPEAUIX509Enrollment2@@_N@Z
0x14006F370: "zh-CHT" ??_C@_1O@ICJHKIIK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x14006D450: "JoinStatusStorage::SaveTenantKey" ??_C@_1EC@PODGIOFJ@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAa?$AAv?$AAe?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAK?$AAe?$AAy@
0x140062F78: "sha512" ??_C@_1O@PABINMCF@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA5?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x1400053B8: "void __cdecl DumpFullResponseProperties(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64)" ?DumpFullResponseProperties@@YAXPEAVDISPATCHINTERFACE@@@Z
0x140049484: "long __cdecl CopyStringNullSafeW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CopyStringNullSafeW@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140067270: "CERT_SCEP_GUID_PROP_ID" ??_C@_1CO@EOKDLCLA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005D0F0: "CERT_ENCIPHER_ONLY_KEY_USAGE" ??_C@_1DK@OCLPPINJ@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAI?$AAP?$AAH?$AAE?$AAR?$AA_?$AAO?$AAN?$AAL?$AAY?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140059B90: "__cdecl _imp_feof" __imp_feof
0x14002C1EC: "long __cdecl myFileTimeToWszTime(struct _FILETIME const * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myFileTimeToWszTime@@YAJPEBU_FILETIME@@HPEAPEAG@Z
0x1400610D0: "smss.exe" ??_C@_1BC@GMMNGGPN@?$AAs?$AAm?$AAs?$AAs?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14005FDA0: "CertEnroll.dll!CreateCustomReque" ??_C@_1EG@INMKIIEM@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe@
0x14006D7D8: "RbacPolicyEndpoint" ??_C@_1CG@LJONHFJ@?$AAR?$AAb?$AAa?$AAc?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140069678: CLSID_CObjectId
0x1400384A4: "public: __cdecl CCredManager::~CCredManager(void) __ptr64" ??1CCredManager@@QEAA@XZ
0x140058F80: "__cdecl _imp_CryptDecodeObjectEx" __imp_CryptDecodeObjectEx
0x140059520: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x1400622E8: "dsDisplayName" ??_C@_1BM@CJADOLPC@?$AAd?$AAs?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140063550: "szOID_NESTED_SIGNATURE" ??_C@_1CO@LAKOLFCK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAN?$AAE?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x140069658: CLSID_CX509Attributes
0x140069E40: "CompareString" ??_C@_1BM@MPDPAOFM@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140059B20: "__cdecl _imp_vfwprintf" __imp_vfwprintf
0x14002B470: "int __cdecl myConvertWszToBstr(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long)" ?myConvertWszToBstr@@YAHPEAPEAGPEBGJ@Z
0x14006C660: "CertificateUtil::FindExtensionBy" ??_C@_1EI@EOIMPOB@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAB?$AAy@
0x140059188: "__cdecl _imp_RpcStringFreeW" __imp_RpcStringFreeW
0x14005F910: "Exportable | ExportableEncrypted" ??_C@_1EC@INKBGONH@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$HM?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd@
0x14000A0F4: "long __cdecl crGenerateKeys(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64 * __ptr64)" ?crGenerateKeys@@YAJPEBGKPEA_K@Z
0x1400690D8: "EvaluationAssuranceLevel" ??_C@_1DC@HMOADBKE@?$AAE?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAA?$AAs?$AAs?$AAu?$AAr?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140059C80: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x140070200: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x140059C10: "__cdecl _imp_NCryptFreeBuffer" __imp_NCryptFreeBuffer
0x140059640: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x140004BDC: "long __cdecl CheckRequestType(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,long * __ptr64,bool * __ptr64,bool * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CheckRequestType@@YAJPEBG_NPEAPEAEPEAKPEAJPEA_N55PEAPEAG@Z
0x140009960: "long __cdecl ConvertCertToPKCS10Request(unsigned short const * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ConvertCertToPKCS10Request@@YAJPEBGPEA_NPEAKPEAU_CERT_EXTENSION@@KPEAPEAE2@Z
0x140062E30: "1.2.840.10045.4.1" ??_C@_0BC@DGDGFOKP@1?42?4840?410045?44?41?$AA@
0x14006A770: "RegEnumKeyExW" ??_C@_1BM@KLAIGILL@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?$AA@
0x140062B80: "Client Information" ??_C@_1CG@DPHPNBGG@?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140068CE8: "CAIssuers" ??_C@_1BE@LOHADBCK@?$AAC?$AAA?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140059830: "__cdecl _imp_ControlService" __imp_ControlService
0x140070F80: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x140067AF0: "LDAP_NO_OBJECT_CLASS_MODS" ??_C@_0BK@CLLPMCCG@LDAP_NO_OBJECT_CLASS_MODS?$AA@
0x14005370C: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x1400313D8: "void __cdecl ndesTraceErrorMessageText(long)" ?ndesTraceErrorMessageText@@YAXJ@Z
0x140070B78: "sd-Arab" ??_C@_1BA@DLIPHAGB@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1400346D0: "int __cdecl crOIDEnumWorker(struct _CRYPT_OID_INFO const * __ptr64,void * __ptr64)" ?crOIDEnumWorker@@YAHPEBU_CRYPT_OID_INFO@@PEAX@Z
0x14006E4C0: "%s: RegistrationCertStatus::GetC" ??_C@_1LG@KMKPLJOO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC@
0x14005E058: " %ws " ??_C@_1BC@OKCCJPMJ@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140063C90: "szOID_ENROLL_EKVERIFYCERT" ??_C@_1DE@FNHOFGAK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AAV?$AAE?$AAR?$AAI?$AAF?$AAY?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x14005D4C0: "CT_FLAG_OLD_CERT_SUPPLIES_SUBJEC" ??_C@_1FO@EGKPDOKH@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAO?$AAL?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAE?$AAS?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC@
0x140070058: "kr-NG" ??_C@_1M@HOLENICM@?$AAk?$AAr?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14006CC30: "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1IK@JFIKFDF@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x14005BD30: " _continue_ = "1.2.3.4.5={utf" ??_C@_1GI@JKLPMMIL@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA5?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf@
0x1400651D0: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.1" ??_C@_0BH@HDIIKBLP@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?41?$AA@
0x140066168: "CERT_DATE_STAMP_PROP_ID" ??_C@_1DA@MIKNCHCF@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAM?$AAP?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F188: "SV" ??_C@_15CKEBHEHL@?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x140033E98: "long __cdecl myGetCNGStringProperty(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCNGStringProperty@@YAJ_KPEBGPEAPEAG@Z
0x1400535B8: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
0x14005E8F0: "EnrollUnknown" ??_C@_1BM@HEMGLPPF@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x140059CD0: "__cdecl _imp_CLSIDFromProgID" __imp_CLSIDFromProgID
0x1400691B0: "FIPSplus" ??_C@_1BC@OAJGOEHO@?$AAF?$AAI?$AAP?$AAS?$AAp?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x14006F2A0: "sr-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@GNAHFEFF@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x14006D610: "CdjEndpoint" ??_C@_1BI@ILPJECIE@?$AAC?$AAd?$AAj?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140068CB0: "OCSP" ??_C@_19JFMBHLFB@?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA?$AA@
0x14007CA08: "char * LUI_txt_march" ?LUI_txt_march@@3PADA
0x14005D430: "CT_FLAG_SUBJECT_REQUIRE_DNS_AS_C" ??_C@_1EE@KFLFEBF@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAD?$AAN?$AAS?$AA_?$AAA?$AAS?$AA_?$AAC@
0x140050EE0: MIDL_user_allocate
0x140053090: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x140059548: "__cdecl _imp_ExpandEnvironmentStringsW" __imp_ExpandEnvironmentStringsW
0x1400594F8: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140053876: memcmp
0x14005CE58: "AT_SIGNATURE" ??_C@_1BK@HGIJEJBO@?$AAA?$AAT?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x140059480: "__cdecl _imp_LocalReAlloc" __imp_LocalReAlloc
0x14007D9F8: "int g_fErrLogInitialized" ?g_fErrLogInitialized@@3HA
0x14003A4BC: "long __cdecl GetCAFromPickerUI(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,struct tagCAPICKINFO const * __ptr64,long,struct tagCAPICKINFO const * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCAFromPickerUI@@YAJPEAUHWND__@@PEAPEAGKPEBUtagCAPICKINFO@@JPEAPEBU2@@Z
0x1400596E0: "__cdecl _imp_GetSystemDirectoryW" __imp_GetSystemDirectoryW
0x140068888: "End" ??_C@_17HNBKOCGB@?$AAE?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x140062DB0: "1.2.840.10045.3.1.7" ??_C@_0BE@BKJNBBIF@1?42?4840?410045?43?41?47?$AA@
0x14007D308: "unsigned long g_crs" ?g_crs@@3KA
0x14005EF08: "CA" ??_C@_15OEFJBJMG@?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140059B98: "__cdecl _imp_fgetc" __imp_fgetc
0x14006FA58: "nb-NO" ??_C@_1M@EANAGDL@?$AAn?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14007D100: "__cdecl _hmod__COMDLG32_dll" __hmod__COMDLG32_dll
0x14006F6E8: "uz" ??_C@_15BBFAICNG@?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x140059A70: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x14005C600: "_continue_ = "1.2.3.4=1.2.89.12&" ??_C@_1EE@CEHGEHLE@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA4?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA8?$AA9?$AA?4?$AA1?$AA2?$AA?$CG@
0x14005EF90: "1.3.6.1.4.1.311.13.2.3" ??_C@_0BH@HBGNDLNN@1?43?46?41?44?41?4311?413?42?43?$AA@
0x1400613F8: "RegisteredId" ??_C@_1BK@PMICEJPN@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140052DFC: RtlpImageNtHeader
0x140061084: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x140067D68: "certcli.dll" ??_C@_1BI@BKBHNLFG@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAc?$AAl?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400604A0: "-xchg" ??_C@_1M@PLBIMDDP@?$AA?9?$AAx?$AAc?$AAh?$AAg?$AA?$AA@
0x140064DB0: "szOID_DEVICE_REG_ACCOUNT_DOMAIN_" ??_C@_1EG@OLLAEMOI@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA_?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_@
0x140070640: "fr-LU" ??_C@_1M@FHMDOHNN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14005F7C0: "EccKeyParameters_Cofactor" ??_C@_1DE@LCCDACOE@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAC?$AAo?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140064580: "szOID_PKCS_12_EXTENDED_ATTRIBUTE" ??_C@_1EE@CFNNBENN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAD?$AAE?$AAD?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AAI?$AAB?$AAU?$AAT?$AAE@
0x140059B48: "__cdecl _imp_fgets" __imp_fgets
0x140059F40: "__cdecl _sz_VAULTCLI_dll" __sz_VAULTCLI_dll
0x14001B8C8: "long __cdecl CreateAttrOrExtFromBlob<class CX509Extension,struct IX509Extension>(unsigned short const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateAttrOrExtFromBlob@VCX509Extension@@UIX509Extension@@@@YAJPEBGPEBEKPEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x140059288: "__cdecl _imp_SetCursor" __imp_SetCursor
0x140075300: "__cdecl CT??_R0?AVStructuredException@@@8??0StructuredException@@QEAA@AEBV0@@Z1264" _CT??_R0?AVStructuredException@@@8??0StructuredException@@QEAA@AEBV0@@Z1264
0x140062548: "NDESGetCACertThumbprint" ??_C@_1DA@HPJMAAGJ@?$AAN?$AAD?$AAE?$AAS?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAT?$AAh?$AAu?$AAm?$AAb?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140059218: SETUPAPI_NULL_THUNK_DATA
0x1400707D8: "es-PE" ??_C@_1M@OLJCMLGM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14005210C: "void __cdecl ErrLog_Initialize(void)" ?ErrLog_Initialize@@YAXXZ
0x1400100C8: "long __cdecl crInitializeSCEPRequest(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509SCEPEnrollment * __ptr64,struct IX509CertificateRequest * __ptr64)" ?crInitializeSCEPRequest@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAUIX509SCEPEnrollment@@PEAUIX509CertificateRequest@@@Z
0x14005C9A8: "_continue_ = "Algorithm=sha1&"" ??_C@_1DO@GHCFAJF@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$DN?$AAs?$AAh?$AAa?$AA1?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14005E108: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.14" ??_C@_0BH@FPIJKKPL@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?414?$AA@
0x140070538: "dz-BT" ??_C@_1M@CKJJDPKD@?$AAd?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAT?$AA?$AA@
0x1400592A8: "__cdecl _imp_GetDesktopWindow" __imp_GetDesktopWindow
0x14000E824: "long __cdecl AddV1TemplateExtension(struct IX509CertificateRequestPkcs10 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AddV1TemplateExtension@@YAJPEAUIX509CertificateRequestPkcs10@@PEBG@Z
0x1400610C0: "%ws %ws" ??_C@_1BA@DDDCAFKJ@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140042FD0: "long __cdecl extEncodeKeyProvInfoEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeKeyProvInfoEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140061328: "PathLength" ??_C@_1BG@FGACMNNK@?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140060DC8: "%hs%02x" ??_C@_07CHKHKLJM@?$CFhs?$CF02x?$AA@
0x14006F910: "ku" ??_C@_15HAOPPBGL@?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x14006F000: "NgcStatusStorage::ReadKey" ??_C@_1DE@EAGLPFCL@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140066560: "CERT_SMART_CARD_ROOT_INFO_PROP_I" ??_C@_1EE@GJHAACGO@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAM?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI@
0x14005A5B8: "UserName" ??_C@_1BC@PKDBAIGK@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140067510: "CryptUIDlgSelectCA" ??_C@_0BD@PEPLFAPH@CryptUIDlgSelectCA?$AA@
0x140015674: "long __cdecl FindMatchingRequestInStore(struct _CERT_PUBLIC_KEY_INFO const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,bool)" ?FindMatchingRequestInStore@@YAJPEBU_CERT_PUBLIC_KEY_INFO@@PEBG_N@Z
0x14006DD20: "StringCchPrintfW" ??_C@_1CC@LHIHFAJE@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAf?$AAW?$AA?$AA@
0x14005D1E0: "NCRYPT_ALLOW_KEY_AGREEMENT_FLAG" ??_C@_1EA@DKIAPMND@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAA?$AAG?$AAR?$AAE?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x1400034DC: "long __cdecl crGetTemplateExtensions(struct IX509CertificateTemplate * __ptr64,struct _CERT_EXTENSIONS * __ptr64 * __ptr64)" ?crGetTemplateExtensions@@YAJPEAUIX509CertificateTemplate@@PEAPEAU_CERT_EXTENSIONS@@@Z
0x140067360: "CERT_KEY_CLASSIFICATION_PROP_ID" ??_C@_1EA@BNGOHBGH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005E6C8: "SCEPDispositionPending" ??_C@_1CO@IOOEKCMN@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAe?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14006C230: "%s: Cert matching: %s" ??_C@_1CM@HBAMICBE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140070268: "en-GB" ??_C@_1M@LKMGMLKO@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x14005F870: "ProviderType" ??_C@_1BK@KDOGOMCJ@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14005D990: "CERT_NAME_STR_ENABLE_UTF8_UNICOD" ??_C@_1EO@GPCCCLFB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAU?$AAT?$AAF?$AA8?$AA_?$AAU?$AAN?$AAI?$AAC?$AAO?$AAD@
0x1400630B0: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.27" ??_C@_0BH@HGOCEHGB@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?427?$AA@
0x140068288: "PolicyModules" ??_C@_1BM@JBIJEJKO@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400660E0: "CERT_SUBJECT_PUBLIC_KEY_MD5_HASH" ??_C@_1FC@FKPIGKHA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AAL?$AAI?$AAC?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAM?$AAD?$AA5?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH@
0x1400634F0: "1.3.6.1.4.1.311.10.3.30" ??_C@_0BI@CLNNMGIM@1?43?46?41?44?41?4311?410?43?430?$AA@
0x14000AF6C: "long __cdecl crGetTemplate(bool,unsigned short const * __ptr64,enum crEnrollContext * __ptr64,struct IX509CertificateTemplate * __ptr64 * __ptr64)" ?crGetTemplate@@YAJ_NPEBGPEAW4crEnrollContext@@PEAPEAUIX509CertificateTemplate@@@Z
0x14004F178: "private: static long __cdecl RegistrationCertStatus::GetCertificates(enum _CERTFICATE_LOCATION,char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum INFO_KIND,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetCertificates@RegistrationCertStatus@@CAJW4_CERTFICATE_LOCATION@@PEBDPEBG2W4INFO_KIND@@PEAPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAK@Z
0x140070108: "br-FR" ??_C@_1M@GIIJMHHN@?$AAb?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14001E644: "long __cdecl myCLSIDToWsz(struct _GUID const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCLSIDToWsz@@YAJPEBU_GUID@@PEAPEAG@Z
0x140062C40: "2.16.840.1.113733.1.6.11" ??_C@_0BJ@KIIGBNAJ@2?416?4840?41?4113733?41?46?411?$AA@
0x14006CD70: "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1IO@DJNLAMCA@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x140059358: "__cdecl _imp_LdapMapErrorToWin32" __imp_LdapMapErrorToWin32
0x140069748: CLSID_CX509PolicyServerListManager
0x14002ABF0: "void * __ptr64 __cdecl myCryptAlloc_LocalAlloc(unsigned __int64)" ?myCryptAlloc_LocalAlloc@@YAPEAX_K@Z
0x1400640F8: "1.2.840.113549.1.9.22.1" ??_C@_0BI@NNFNKAK@1?42?4840?4113549?41?49?422?41?$AA@
0x14002AC10: "void * __ptr64 __cdecl myAlloc(unsigned __int64,enum CERTLIB_ALLOCATOR)" ?myAlloc@@YAPEAX_KW4CERTLIB_ALLOCATOR@@@Z
0x14004B194: "public: static long __cdecl Logger::TraceWarning(unsigned short const * __ptr64,...)" ?TraceWarning@Logger@@SAJPEBGZZ
0x14005DA30: "CERT_NAME_STR_DISABLE_UTF8_DIR_S" ??_C@_1FA@NIMJHKED@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAU?$AAT?$AAF?$AA8?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AA_?$AAS@
0x140060FD4: ":" ??_C@_13EBCNDICG@?$AA?3?$AA?$AA@
0x14006E2B0: "%s: Registry key %s@%s does not " ??_C@_1LI@CLMHEEJM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x140068980: "WinDir" ??_C@_1O@FFENHPKN@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAD?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x14005F478: "UserProtected" ??_C@_1BM@PLDEFMCI@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005CD60: "2.5.29.31" ??_C@_09CNPBHLEC@2?45?429?431?$AA@
0x14005D270: "Weeks" ??_C@_1M@HILFBLBD@?$AAW?$AAe?$AAe?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14006FE90: "kok-IN" ??_C@_1O@KPIPDNCP@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14005A1C0: "CCSEventTimer: %ws: %u msec -- e" ??_C@_1FG@MIAJJGNJ@?$AAC?$AAC?$AAS?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAs?$AAe?$AAc?$AA?5?$AA?9?$AA?9?$AA?5?$AAe@
0x14005A310: "Enroll" ??_C@_1O@NPIMMAJK@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140059310: "__cdecl _imp_ldap_search_stW" __imp_ldap_search_stW
0x140079C20: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapSubjectNameFlags" ?g_aSymMapSubjectNameFlags@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x1400659C0: "szOID_CT_CERT_SCTLIST" ??_C@_1CM@LOLDFLFN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAT?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002DCA4: "long __cdecl myMakeSerialBstr(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myMakeSerialBstr@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140075C00: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x14001ADA8: "long __cdecl CreateBaseRequest<class CX509CertificateRequestCertificate,struct IX509CertificateRequestCertificate>(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509CertificateRequest * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateBaseRequest@VCX509CertificateRequestCertificate@@UIX509CertificateRequestCertificate@@@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAPEAUIX509CertificateRequest@@@Z
0x1400709B0: "en-MY" ??_C@_1M@JMEFDIFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14006A5F0: "%s: pbExists should not be null." ??_C@_1EC@CBBIEBIM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAp?$AAb?$AAE?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?4@
0x140062750: "\Microsoft\Crypto\PCPKSP\Windows" ??_C@_1EI@IPBOLNCL@?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AA?2?$AAP?$AAC?$AAP?$AAK?$AAS?$AAP?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs@
0x14005335E: "__cdecl _imp_load_WinHttpSetOption" __imp_load_WinHttpSetOption
0x14005B1F0: "_continue_ = "1.2.3...4.6.3={asn" ??_C@_1GI@KFOPPGEN@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA3?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAa?$AAs?$AAn@
0x140048F08: "int __cdecl SafeFree(void * __ptr64)" ?SafeFree@@YAHPEAX@Z
0x140049784: "unsigned long __cdecl RegReadDwordValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long)" ?RegReadDwordValue@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1PEAKK@Z
0x1400594B8: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x140059330: "__cdecl _imp_ldap_get_valuesW" __imp_ldap_get_valuesW
0x140065448: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.3.3" ??_C@_0BJ@KODNJENA@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?43?43?$AA@
0x1400797D0: "struct _CRSYMBOLMAP * g_aSymMapX500NameFlags" ?g_aSymMapX500NameFlags@@3PAU_CRSYMBOLMAP@@A
0x14003256C: "long __cdecl NDESGetServerCertificates(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?NDESGetServerCertificates@@YAJPEAG0_NPEAPEAG2@Z
0x1400296B0: "long __cdecl myEncodeSignatureAlgorithmParameters(char const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64)" ?myEncodeSignatureAlgorithmParameters@@YAJPEBD0PEAKPEAPEAE@Z
0x14005B730: " _continue_ = "URL=http://crl" ??_C@_1HC@DKCGPIEP@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAr?$AAl@
0x14006C440: "%s: Cannot unload reg key %s. Re" ??_C@_1JI@HKOPEJBB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAR?$AAe@
0x14005D660: "CT_FLAG_SUBJECT_ALT_REQUIRE_SPN" ??_C@_1EA@NNLENAK@?$AAC?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAS?$AAP?$AAN?$AA?$AA@
0x14006F528: "fi" ??_C@_15NGLOAKJC@?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x1400611B0: "1.3.6.1.5.5.7.2.2" ??_C@_0BC@ODBBEPEE@1?43?46?41?45?45?47?42?42?$AA@
0x1400419A0: "long __cdecl extEncodeSubjectDirectoryAttributesWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeSubjectDirectoryAttributesWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x1400591C0: "__cdecl _imp_I_RpcMapWin32Status" __imp_I_RpcMapWin32Status
0x14005AD20: "SuppressDefaults = true" ??_C@_1DA@DEOGGJHP@?$AAS?$AAu?$AAp?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140021CA8: "long __cdecl myEncodeUTF8(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeUTF8@@YAJPEBGPEAPEAEPEAK@Z
0x140061E78: "S_FALSE == hr" ??_C@_1BM@GJNNBKEF@?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAL?$AAS?$AAE?$AA?5?$AA?$DN?$AA?$DN?$AA?5?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x14005CAA0: "_continue_ = "EKGenerationLocati" ??_C@_1GK@CGFAIOGP@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAK?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi@
0x140068AEC: "dD" ??_C@_02NLHFMPBA@dD?$AA@
0x140069668: CLSID_CX509EndorsementKey
0x14005DF04: "([" ??_C@_15LJMOFBKE@?$AA?$CI?$AA?$FL?$AA?$AA@
0x1400704F0: "es-ES" ??_C@_1M@MNPLFAAH@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140045D74: "private: static long __cdecl CEnrollHttpClient::p_ParseUrl(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?p_ParseUrl@CEnrollHttpClient@@CAJPEBGPEAPEAG11PEAK@Z
0x140070B68: "mn-Mong" ??_C@_1BA@BEBHOEFM@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140060480: "-attrib" ??_C@_1BA@JEKMILEP@?$AA?9?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x140061BF8: "GetErrorMessageText" ??_C@_1CI@JEDGEIN@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14006F190: "DA" ??_C@_15PJFMCJHO@?$AAD?$AAA?$AA?$AA@
0x140059888: "__cdecl _imp_?WszToMultiByteInteger@@YAJKPEBGPEAKPEAPEAE@Z" __imp_?WszToMultiByteInteger@@YAJKPEBGPEAKPEAPEAE@Z
0x140069A90: "%s: %s failed with error code: 0" ??_C@_1EO@PKKCGHHE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA0@
0x14001E200: PkiNonzeroAlloc
0x140062920: "Transaction Id" ??_C@_1BO@HPKIMKII@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140069468: "{critical}" ??_C@_1BG@BCCKDNKO@?$AA?$HL?$AAc?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x1400620A8: "KRA" ??_C@_17IMMEGIIJ@?$AAK?$AAR?$AAA?$AA?$AA@
0x14006FE80: "gl-ES" ??_C@_1M@PHGFBEPN@?$AAg?$AAl?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1400592B0: "__cdecl _imp_TranslateMessage" __imp_TranslateMessage
0x140082130: crypttpmeksvc_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140003B5C: "long __cdecl IsSubjectTypeCA(struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,bool * __ptr64)" ?IsSubjectTypeCA@@YAJPEBU_CERT_EXTENSION@@PEA_N@Z
0x14006D308: "AikCertStatus" ??_C@_1BM@MAEIGGJC@?$AAA?$AAi?$AAk?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140059F00: IID_IDispatch
0x140059CA0: "__cdecl _imp_CoTaskMemAlloc" __imp_CoTaskMemAlloc
0x140050040: "public: struct STRUCT_NGC_REG_KEY __cdecl NgcStatusStorage::GetKey(void) __ptr64" ?GetKey@NgcStatusStorage@@QEAA?AUSTRUCT_NGC_REG_KEY@@XZ
0x14005F450: "ExportableEncrypted" ??_C@_1CI@BPLPJDDN@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140002ED0: "void __cdecl crFreeExtensions(bool,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?crFreeExtensions@@YAX_NKPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140060F30: "K32EnumProcesses" ??_C@_0BB@HFJAFNFK@K32EnumProcesses?$AA@
0x14005DF38: "," ??_C@_13DEFPDAGF@?$AA?0?$AA?$AA@
0x140041510: "long __cdecl EncodeNameConstraintsFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeNameConstraintsFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14005FCC0: "CertEnroll.dll!EnrollForCertific" ??_C@_1GA@LGLFMHPG@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAF?$AAo?$AAr?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc@
0x140075A5C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_WININET" __IMPORT_DESCRIPTOR_WININET
0x14005E220: "2.16.840.1.113733.1.9.7" ??_C@_0BI@LOCFOLEH@2?416?4840?41?4113733?41?49?47?$AA@
0x140064F58: "1.3.6.1.4.1.311.21.40" ??_C@_0BG@EPPGFHPB@1?43?46?41?44?41?4311?421?440?$AA@
0x1400627D8: "CMC Data" ??_C@_1BC@FCALPIIP@?$AAC?$AAM?$AAC?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14007B710: "struct _CSLDAPERROR * s_LdapTable" ?s_LdapTable@@3PAU_CSLDAPERROR@@A
0x140059138: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x14006F7C8: "tzm" ??_C@_17NBDCLOIF@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?$AA@
0x14002C17C: "long __cdecl myGMTFileTimeToWszLocalTime(struct _FILETIME const * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGMTFileTimeToWszLocalTime@@YAJPEBU_FILETIME@@HPEAPEAG@Z
0x140070498: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x140062228: "2.5.29.37.0" ??_C@_0M@MNGGKKAH@2?45?429?437?40?$AA@
0x140069CD0: "StringDup" ??_C@_1BE@FNGPNHDA@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAD?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14006CEC0: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1GC@DFINIPLB@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x140059B40: "__cdecl _imp_fprintf" __imp_fprintf
0x14004FAB8: "public: long __cdecl NgcStatusStorage::Load(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Load@NgcStatusStorage@@QEAAJPEAUHKEY__@@PEBG@Z
0x140070598: "es-GT" ??_C@_1M@BNOEMJLF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x140059B28: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x140065A50: "szOID_KP_CT_PRECERT_SIGNING" ??_C@_1DI@NNPENNHJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140059C00: "__cdecl _imp__wfopen" __imp__wfopen
0x14005CDC0: "2.5.29.32" ??_C@_09GNMCIIB@2?45?429?432?$AA@
0x140062958: "Sender Nonce" ??_C@_1BK@DMLLANFD@?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14002A718: "long __cdecl Request3_SetCredential(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?Request3_SetCredential@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEAUHWND__@@W4X509EnrollmentAuthFlags@@PEAG3@Z
0x1400287DC: "bool __cdecl UnicodeEnabled(void)" ?UnicodeEnabled@@YA_NXZ
0x140066408: "CERT_OCSP_RESPONSE_PROP_ID" ??_C@_1DG@CIHEHJOF@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAP?$AAO?$AAN?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14001ED14: "long __cdecl myParseStrings(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?myParseStrings@@YAJPEBG_NPEAPEAPEAG@Z
0x140060F70: "DC=UnavailableDomainDN" ??_C@_1CO@LBEGFIHH@?$AAD?$AAC?$AA?$DN?$AAU?$AAn?$AAa?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AAD?$AAN?$AA?$AA@
0x1400666F0: "CERT_CA_OCSP_AUTHORITY_INFO_ACCE" ??_C@_1FG@EKAPBGPI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE@
0x1400703A8: "pa-Arab-PK" ??_C@_1BG@JHGEENDP@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x14005F6B8: "EccKeyParameters_P" ??_C@_1CG@JJPPNNAP@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA_?$AAP?$AA?$AA@
0x14006CF28: "CloudDomainJoinRoot" ??_C@_1CI@HGOADJBC@?$AAC?$AAl?$AAo?$AAu?$AAd?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140059298: "__cdecl _imp_CharLowerW" __imp_CharLowerW
0x140059388: "__cdecl _imp_GetTimeFormatW" __imp_GetTimeFormatW
0x140067628: "defaultNamingContext" ??_C@_1CK@PLPKJNOD@?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14002B24C: "int __cdecl myCryptSignCertificate(unsigned __int64,unsigned long,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER const * __ptr64,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myCryptSignCertificate@@YAH_KKKPEBEKPEBU_CRYPT_ALGORITHM_IDENTIFIER@@W4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x14006FC78: "zu-ZA" ??_C@_1M@LGPJHNJH@?$AAz?$AAu?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14007C9E4: "char * LUI_txt_august" ?LUI_txt_august@@3PADA
0x140059C98: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x140059918: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x140024420: "long __cdecl myInfOpenFile(unsigned short const * __ptr64,struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myInfOpenFile@@YAJPEBGPEAU_CSINFContext@@PEAK@Z
0x1400590E8: "__cdecl _imp_SafeArrayGetDim" __imp_SafeArrayGetDim
0x140079E80: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszSANExt" ?g_apwszSANExt@@3PAPEBGA
0x14004C698: "long __cdecl StringDup(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?StringDup@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x14006F5D0: "ur" ??_C@_15NEOEKKDJ@?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1400532C1: "__cdecl _imp_load_WinHttpQueryHeaders" __imp_load_WinHttpQueryHeaders
0x140004990: "bool __cdecl IsRenewalRequest(void * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?IsRenewalRequest@@YA_NPEAXPEBDPEAEKK@Z
0x140067DB0: " Source=%ws Description=%" ??_C@_0EB@JFNJDDAN@?5?5?5?5Source?$DN?$CFws?6?5?5?5?5Description?$DN?$CF@
0x14007C640: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x14006FD70: "bn-IN" ??_C@_1M@LOICPMOJ@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140062D00: "RSASSA-PSS" ??_C@_1BG@JIGNKGJN@?$AAR?$AAS?$AAA?$AAS?$AAS?$AAA?$AA?9?$AAP?$AAS?$AAS?$AA?$AA@
0x14007C9B0: "char * LUI_txt_december" ?LUI_txt_december@@3PADA
0x140035A10: "void __cdecl myPrintErrorAndString(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,long,unsigned short const * __ptr64)" ?myPrintErrorAndString@@YAXPEBGKJ0@Z
0x140008BBC: "long __cdecl AddOrDeleteMsgCertsAndCRLs(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,bool,struct _CERT_CHAIN_CONTEXT const * __ptr64,bool)" ?AddOrDeleteMsgCertsAndCRLs@@YAJPEBEKPEAX_NPEBU_CERT_CHAIN_CONTEXT@@2@Z
0x140048490: DsrFreeUserInfoContent
0x14000A7DC: "long __cdecl GetPKCS10PrivateKey(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetPKCS10PrivateKey@@YAJPEBEKPEA_KPEAKPEAHPEAPEAE2@Z
0x1400631C8: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.19" ??_C@_0BH@OKCHNELG@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?419?$AA@
0x14006FA88: "rm-CH" ??_C@_1M@NNFNNGKM@?$AAr?$AAm?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x1400650E8: "1.3.6.1.4.1.311.10.2.1" ??_C@_0BH@MFMPCLPB@1?43?46?41?44?41?4311?410?42?41?$AA@
0x140065508: "szOID_KMOD_CERT_SHA512" ??_C@_1CO@KKOEDEHK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA5?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x140064740: "1.2.840.113549.1.5.13" ??_C@_0BG@POKOKNA@1?42?4840?4113549?41?45?413?$AA@
0x14006C9F0: "%s: Extension was not found in t" ??_C@_1HE@NOJCBDKE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt@
0x140022A4C: "long __cdecl myImpersonateAccountOrSid(unsigned short const * __ptr64,enum WELL_KNOWN_SID_TYPE,unsigned short const * __ptr64)" ?myImpersonateAccountOrSid@@YAJPEBGW4WELL_KNOWN_SID_TYPE@@0@Z
0x140079BD0: "char const * __ptr64 const __ptr64 std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PEBDEB
0x14005F4F0: "MachineKeySet/-user" ??_C@_1CI@HEFAEAC@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?1?$AA?9?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14007D268: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszAuthUserName" ?g_pwszAuthUserName@@3PEBGEB
0x140065498: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.3.4" ??_C@_0BJ@OBHMACBH@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?43?44?$AA@
0x140058EF8: "__cdecl _imp_CryptMsgControl" __imp_CryptMsgControl
0x140067598: ".mui" ??_C@_19BLMODFHL@?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1400702F8: "sv-FI" ??_C@_1M@HBMHBGAK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14000DB94: "long __cdecl GetPrivateKey(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509PrivateKey2 * __ptr64 * __ptr64)" ?GetPrivateKey@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAPEAUIX509PrivateKey2@@@Z
0x14005DED8: "EccKeyParametersType" ??_C@_1CK@NOMGOINN@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14005EF30: "2.5.29.15" ??_C@_09EKBJGKCI@2?45?429?415?$AA@
0x1400664C0: "CERT_SOURCE_URL_PROP_ID" ??_C@_1DA@DBNNGKI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAU?$AAR?$AAL?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140068F70: "Level" ??_C@_1M@MFHLECJA@?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14001E2BC: "public: __cdecl StructuredException::StructuredException(class StructuredException const & __ptr64) __ptr64" ??0StructuredException@@QEAA@AEBV0@@Z
0x140061728: "GetConfig" ??_C@_1BE@BLEOBJFK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14000585C: "long __cdecl crGetIntegerStringAttribute(char const * __ptr64,struct _CMSG_CMS_SIGNER_INFO const * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?crGetIntegerStringAttribute@@YAJPEBDPEBU_CMSG_CMS_SIGNER_INFO@@PEAK@Z
0x1400537DE: "__cdecl _iob_func" __iob_func
0x14005E010: " " ??_C@_19NMAFMAH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x14005E090: " (%u)" ??_C@_1M@PHNCLBLI@?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAu?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140022BB8: "void __cdecl SecureZeroAndSysFreeString(unsigned short * __ptr64)" ?SecureZeroAndSysFreeString@@YAXPEAG@Z
0x140062A28: "1.3.6.1.5.5.7.7.17" ??_C@_0BD@CLPDAFNL@1?43?46?41?45?45?47?47?417?$AA@
0x14007A1D0: "struct _DISPATCHTABLE * s_adtRequest" ?s_adtRequest@@3PAU_DISPATCHTABLE@@A
0x140063B00: "szOID_ENROLL_ENCRYPTION_ALGORITH" ??_C@_1EE@FPDMINPJ@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAH@
0x14005D290: "Hours" ??_C@_1M@EJHJJLCP@?$AAH?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140059C58: "__cdecl _imp_NtQuerySystemTime" __imp_NtQuerySystemTime
0x1400604B0: "-user" ??_C@_1M@KJAEMNNH@?$AA?9?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14001A5E8: "public: struct IX509Extension * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct IX509Extension>::operator=(struct IX509Extension * __ptr64) __ptr64" ??4?$CComPtr@UIX509Extension@@@ATL@@QEAAPEAUIX509Extension@@PEAU2@@Z
0x14007D20C: "bool g_fV1Interface" ?g_fV1Interface@@3_NA
0x1400675BC: "=" ??_C@_13NMPKAAJP@?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140060580: "-Kerberos" ??_C@_1BE@MODOAPBA@?$AA?9?$AAK?$AAe?$AAr?$AAb?$AAe?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x140064560: "1.3.6.1.4.1.311.17.3" ??_C@_0BF@CCPGCAME@1?43?46?41?44?41?4311?417?43?$AA@
0x140020138: "long __cdecl myBlobToHashString(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myBlobToHashString@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAPEAG@Z
0x140069540: "://" ??_C@_17IAHLGHKI@?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AA?$AA@
0x140067858: "LDAP_NO_SUCH_ATTRIBUTE" ??_C@_0BH@JFGFKJK@LDAP_NO_SUCH_ATTRIBUTE?$AA@
0x140060F08: "SetThreadUILanguage" ??_C@_0BE@FGMANJOG@SetThreadUILanguage?$AA@
0x140059768: "__cdecl _imp_FreeSid" __imp_FreeSid
0x140069618: CLSID_CX509PrivateKey
0x140059108: "__cdecl _imp_SystemTimeToVariantTime" __imp_SystemTimeToVariantTime
0x140037234: "long __cdecl myLdapOpen(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct ldap * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myLdapOpen@@YAJPEBGKPEAPEAUldap@@PEAPEAG2@Z
0x14005FBD0: "1.3.14.3.2.26" ??_C@_0O@GPJKGEMP@1?43?414?43?42?426?$AA@
0x1400117F4: "long __cdecl ReadTextFileString(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ReadTextFileString@@YAJPEBG_NPEAPEAG@Z
0x1400614A0: "PolicyMappingsExtension" ??_C@_1DA@JEFMBCNO@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400695B0: "WinHttpCreateProxyResolver" ??_C@_0BL@EAJECLIG@WinHttpCreateProxyResolver?$AA@
0x140063DF0: "2.23.133.2.17" ??_C@_0O@INONLAHP@2?423?4133?42?417?$AA@
0x140064EB8: "1.2.860.113556.1.5.284.8" ??_C@_0BJ@KHEKOOBP@1?42?4860?4113556?41?45?4284?48?$AA@
0x140075C8C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x140061028: "msPKI-Cert-Template-OID" ??_C@_1DA@JOOMHOCB@?$AAm?$AAs?$AAP?$AAK?$AAI?$AA?9?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?9?$AAT?$AAe?$AAm?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400340F4: "long __cdecl myNCOpenStorageProvider(unsigned __int64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?myNCOpenStorageProvider@@YAJPEA_KPEBGK@Z
0x14005EC40: "ICertRequest3::GetIssuedCertific" ??_C@_1EK@MAIOIMAE@?$AAI?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA3?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc@
0x14006F7A0: "syr" ??_C@_17FFBJICPL@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?$AA@
0x1400651E8: "szOID_KMOD_REVOCATION_LIST" ??_C@_1DG@LBCAPEK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE?$AAV?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14006885C: "%.*hs" ??_C@_05OKPEKEEL@?$CF?4?$CKhs?$AA@
0x14006F908: "gd" ??_C@_15OPIIABOK@?$AAg?$AAd?$AA?$AA@
0x140063EC0: "szOID_RSA_PSPECIFIED" ??_C@_1CK@KHGIEOAF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAS?$AAA?$AA_?$AAP?$AAS?$AAP?$AAE?$AAC?$AAI?$AAF?$AAI?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14005CBD0: "_continue_ = "EvaluationAssuranc" ??_C@_1FG@GOIKFJDL@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAA?$AAs?$AAs?$AAu?$AAr?$AAa?$AAn?$AAc@
0x140062DC8: "ECDSA_P256" ??_C@_1BG@HBKGJMOF@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA_?$AAP?$AA2?$AA5?$AA6?$AA?$AA@
0x14006BB50: WarningDebugEvent
0x14006F1E8: "SL" ??_C@_15BFOFMDIA@?$AAS?$AAL?$AA?$AA@
0x14006F860: "om" ??_C@_15HONDMMAN@?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x140058F70: "__cdecl _imp_CertFindExtension" __imp_CertFindExtension
0x14007D140: "unsigned short * __ptr64 __ptr64 s_pwszMuiModuleName" ?s_pwszMuiModuleName@@3PEAGEA
0x140059BC0: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x1400628C0: "1.3.6.1.4.1.311.21.13" ??_C@_0BG@GCBAMGNJ@1?43?46?41?44?41?4311?421?413?$AA@
0x14005ED60: "CertEnroll.dll!GetICertConfigCAs" ??_C@_1EC@IHKJMHKE@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAC?$AAA?$AAs@
0x140067C18: "LDAP_USER_CANCELLED" ??_C@_0BE@JCKPOOMB@LDAP_USER_CANCELLED?$AA@
0x14007C6C8: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x14001210C: "long __cdecl crWriteTempFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?crWriteTempFile@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400714A0: "%SystemRoot%\System32\CatRoot2\d" ??_C@_1FC@BECLGMGP@?$AA?$CF?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$CF?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAC?$AAa?$AAt?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA2?$AA?2?$AAd@
0x140024668: "void __cdecl myInfCloseFile(struct _CSINFContext * __ptr64)" ?myInfCloseFile@@YAXPEAU_CSINFContext@@@Z
0x140047FA4: "private: long __cdecl CCredManager::GetCertificateFromVault(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GetCertificateFromVault@CCredManager@@AEAAJPEAUHWND__@@PEBG@Z
0x14003BCA4: "long __cdecl myExtractECCParameters(struct _CRYPTOAPI_BLOB const * __ptr64,bool,struct _ECC_PARAMETERS * __ptr64 * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?myExtractECCParameters@@YAJPEBU_CRYPTOAPI_BLOB@@_NPEAPEAU_ECC_PARAMETERS@@PEAU1@@Z
0x140065608: "szOID_PIN_RULES_EXT" ??_C@_1CI@PLHIELDL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAR?$AAU?$AAL?$AAE?$AAS?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AA?$AA@
0x14003D4F8: "long __cdecl myGetLogFileNameA(char const * __ptr64,char * __ptr64,unsigned long)" ?myGetLogFileNameA@@YAJPEBDPEADK@Z
0x14007D79C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUwhsggkvmilooUoryUlyquivUznwGEUkxsOlyq@DsHttpEnroll" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUwhsggkvmilooUoryUlyquivUznwGEUkxsOlyq@DsHttpEnroll
0x140059630: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x14006FAE8: "sv-SE" ??_C@_1M@GIAKDKJK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x1400613A0: "UPN" ??_C@_17PAFOPKMN@?$AAU?$AAP?$AAN?$AA?$AA@
0x14005F410: "EncryptionLength" ??_C@_1CC@LJMBKPOA@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14005A9C8: "EncryptionLength = 128" ??_C@_1CO@GEFPDHNG@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA1?$AA2?$AA8?$AA?$AA@
0x14006FA48: "nl-NL" ??_C@_1M@IHBJJGG@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140059A20: "__cdecl _imp_strcpy_s" __imp_strcpy_s
0x14007C688: "__vectorcall ??_R0?AVStructuredException@" ??_R0?AVStructuredException@@@8
0x14007C9D0: "char * LUI_txt_october" ?LUI_txt_october@@3PADA
0x1400753A8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_WINHTTP_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_WINHTTP_dll
0x140062B48: "Private Key Usage Period" ??_C@_1DC@PFNNGMKO@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAr?$AAi?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x14006CF50: "JoinStatusStorage::JoinStatusReg" ??_C@_1HM@KGIPFGEC@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAR?$AAe?$AAg@
0x140063438: "1.3.6.1.4.1.311.2.2.3" ??_C@_0BG@INBFMKOA@1?43?46?41?44?41?4311?42?42?43?$AA@
0x1400538F0: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x140059BC8: "__cdecl _imp_?_set_se_translator@@YAP6AXIPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@ZP6AXI0@Z@Z" __imp_?_set_se_translator@@YAP6AXIPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@ZP6AXI0@Z@Z
0x140067A80: "LDAP_OBJECT_CLASS_VIOLATION" ??_C@_0BM@OOHOFMPM@LDAP_OBJECT_CLASS_VIOLATION?$AA@
0x14005A758: "KeyContainer = "..."" ??_C@_1CK@NOPAKDMB@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14007D1B0: "class CMemVault g_MemVault" ?g_MemVault@@3VCMemVault@@A
0x140004384: "long __cdecl GetCMCRegInfoTemplateName(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCMCRegInfoTemplateName@@YAJPEBEKPEAPEAG@Z
0x14000AC04: "long __cdecl BuildNameValuePairs(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?BuildNameValuePairs@@YAJPEBGPEAKPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@PEAPEAG@Z
0x14005E040: "template" ??_C@_1BC@ENIAFBNG@?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F348: "bs-BA-Latn" ??_C@_1BG@NFKKMAFG@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140066440: "CERT_REQUEST_ORIGINATOR_PROP_ID" ??_C@_1EA@FLJBCFPA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAO?$AAR?$AAI?$AAG?$AAI?$AAN?$AAA?$AAT?$AAO?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F8D0: "co" ??_C@_15KDBIMEPN@?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x140060BC0: "__cdecl GUID_13b79001_2181_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_13b79001_2181_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140063D18: "szOID_SUBJECT_DIR_ATTRS" ??_C@_1DA@GOFDNPDC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x14005F0F8: "mail" ??_C@_19HKCGKOEF@?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x14007D234: "bool g_fIDispatch" ?g_fIDispatch@@3_NA
0x14005A6A0: "Exportable = true" ??_C@_1CE@DNFOKCJM@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1400701D0: "ku-Arab-IQ" ??_C@_1BG@LPOCIOK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x1400656A0: "szOID_PIN_RULES_LOG_END_DATE_EXT" ??_C@_1EC@EDFIHAGF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAI?$AAN?$AA_?$AAR?$AAU?$AAL?$AAE?$AAS?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAE?$AAN?$AAD?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT@
0x140059770: "__cdecl _imp_CheckTokenMembership" __imp_CheckTokenMembership
0x140050D40: "int __cdecl CompareLangName(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangName@@YAHPEBX0@Z
0x14003C780: "void __cdecl csiLog(unsigned long,unsigned long,long,unsigned int,int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long const * __ptr64)" ?csiLog@@YAXKKJIHPEBG0PEBK@Z
0x140067E10: "Equal" ??_C@_1M@GDIJBMGG@?$AAE?$AAq?$AAu?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14005A3D0: "attrib" ??_C@_1O@LHNJIAPJ@?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x14007D310: "struct _RESOURCESTRING * __ptr64 __ptr64 g_rgrs" ?g_rgrs@@3PEAU_RESOURCESTRING@@EA
0x1400671B8: "CERT_SCEP_NONCE_PROP_ID" ??_C@_1DA@PJLPBION@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140066640: "CERT_HCRYPTPROV_OR_NCRYPT_KEY_HA" ??_C@_1FK@JCDIONKK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAH?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AA_?$AAO?$AAR?$AA_?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAH?$AAA@
0x140045094: "private: void __cdecl CEnrollHttpClient::p_Cleanup(void) __ptr64" ?p_Cleanup@CEnrollHttpClient@@AEAAXXZ
0x140060BF0: "unsigned short const * const `bool __cdecl IsHttps(unsigned short const * __ptr64)'::`2'::szHttps" ?szHttps@?1??IsHttps@@YA_NPEBG@Z@4QBGB
0x1400646C0: "2.5.4.15" ??_C@_08KBOEBGII@2?45?44?415?$AA@
0x14005A420: "rpc" ??_C@_17FGBJODFH@?$AAr?$AAp?$AAc?$AA?$AA@
0x140070148: "co-FR" ??_C@_1M@CBHMIBEK@?$AAc?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x14001F7DC: "long __cdecl myFileTimeToDate(struct _FILETIME const * __ptr64,double * __ptr64)" ?myFileTimeToDate@@YAJPEBU_FILETIME@@PEAN@Z
0x14007D2A8: "unsigned long g_dwCRLOut" ?g_dwCRLOut@@3KA
0x14005CEE0: "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE" ??_C@_1EC@BEPPJEPM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAG?$AAI?$AAT?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE@
0x140062340: "message" ??_C@_1BA@GANDGPFJ@?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14005329D: "__cdecl _imp_load_GetSaveFileNameW" __imp_load_GetSaveFileNameW
0x140067C70: "LDAP_NOT_SUPPORTED" ??_C@_0BD@DDLMNIHF@LDAP_NOT_SUPPORTED?$AA@
0x140015AFC: "long __cdecl verbEnrollForOneCertificate(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbEnrollForOneCertificate@@YAJPEBG0@Z
0x140071478: "ProtectedStorage" ??_C@_1CC@LDDGHCIP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14005FA10: "ValidityPeriodUnits" ??_C@_1CI@MDGPKDNG@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAi?$AAt?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAi?$AAo?$AAd?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140063890: "1.3.6.1.4.1.311.21.23" ??_C@_0BG@GAFGHIIA@1?43?46?41?44?41?4311?421?423?$AA@
0x14005D2C0: "NCRYPT_UI_NO_PROTECTION_FLAG" ??_C@_1DK@OHGCCHMH@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAU?$AAI?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140059428: "__cdecl _imp_GetFullPathNameW" __imp_GetFullPathNameW
0x1400590D8: "__cdecl _imp_SafeArrayGetUBound" __imp_SafeArrayGetUBound
0x140067B10: "LDAP_RESULTS_TOO_LARGE" ??_C@_0BH@MLCMJJPJ@LDAP_RESULTS_TOO_LARGE?$AA@
0x14007D254: "bool g_fAny" ?g_fAny@@3_NA
0x140059440: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x14005EDC0: "Status.Text = %ws " ??_C@_1CG@LJLOFMNP@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?4?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140064E58: "1.2.860.113556.1.5.284.7" ??_C@_0BJ@CANCPCNA@1?42?4860?4113556?41?45?4284?47?$AA@
0x140062A40: "Revoke Request" ??_C@_1BO@NEODLFMM@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAo?$AAk?$AAe?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140025EE0: "long __cdecl infBuildSubTreeElement(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _INFCONTEXT * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_GENERAL_SUBTREE * __ptr64)" ?infBuildSubTreeElement@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_INFCONTEXT@@PEBGKPEAU_CERT_GENERAL_SUBTREE@@@Z
0x140061B30: "GetCACertificate" ??_C@_1CC@DBMLJNN@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14005F9F0: "ValidityPeriod" ??_C@_1BO@BFGAELGF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAi?$AAt?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAi?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x140069960: "DsrFreeJoinInfoEx" ??_C@_1CE@HIEMECI@?$AAD?$AAs?$AAr?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x140066C10: "CERT_NCRYPT_KEY_HANDLE_TRANSFER_" ??_C@_1FA@DFDMABHH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAD?$AAL?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAN?$AAS?$AAF?$AAE?$AAR?$AA_@
0x14006FFF8: "quz-BO" ??_C@_1O@OHDCKDDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x140058FE8: "__cdecl _imp_CryptSignMessage" __imp_CryptSignMessage
0x140055830: "char const * __ptr64 * s_rgpszRDNObjectId" ?s_rgpszRDNObjectId@@3PAPEBDA
0x1400689D0: "\" ??_C@_01KICIPPFI@?2?$AA@
0x1400657F8: "1.2.840.113556.5.4" ??_C@_0BD@LCCHBHLD@1?42?4840?4113556?45?44?$AA@
0x140059060: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x14006A290: "%s: Cannot read registry key val" ??_C@_1IA@BNFJADID@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl@
0x14006FE70: "my-MM" ??_C@_1M@IAEABEPB@?$AAm?$AAy?$AA?9?$AAM?$AAM?$AA?$AA@
0x14005E300: "FR_PROP_BODYPARTSTRING" ??_C@_1CO@NLEFKCPP@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAB?$AAO?$AAD?$AAY?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400652C0: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.2.3" ??_C@_0BJ@BGIBPDLF@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?42?43?$AA@
0x140070910: "en-ID" ??_C@_1M@KFKHPFAC@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400715C0: "__cdecl _xmm@0000ea600000ea600000753000007530" __xmm@0000ea600000ea600000753000007530
0x140047AC4: "private: long __cdecl CCredManager::GetUsernameFromVault(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GetUsernameFromVault@CCredManager@@AEAAJPEAUHWND__@@PEBG@Z
0x140068188: "CAPropDNSName" ??_C@_1BM@CKPDLGIP@?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAD?$AAN?$AAS?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140011F64: "long __cdecl crAddOIDsToCollection(struct IObjectIds * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?crAddOIDsToCollection@@YAJPEAUIObjectIds@@PEBG@Z
0x14006B9A0: "Logger::WriteNullOrEmptyParamete" ??_C@_1FM@DCKPGCPK@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAO?$AAr?$AAE?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x14007C6C0: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x140062688: "</B>" ??_C@_19BMIIKBDA@?$AA?$DM?$AA?1?$AAB?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14006F5D8: "id" ??_C@_15NFICGAJK@?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140075AD4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x140059538: "__cdecl _imp_GetProfileStringA" __imp_GetProfileStringA
0x140059118: "__cdecl _imp_VariantInit" __imp_VariantInit
0x14005F0F0: "cn" ??_C@_15BLKEKDJI@?$AAc?$AAn?$AA?$AA@
0x14006B2D0: "%s: Successfully read %lu accoun" ??_C@_1JC@DHBIHELH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn@
0x140069818: CLSID_CCertEncodeAltName
0x140047214: "public: static long __cdecl CVault::AddCertificate(struct HWND__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long)" ?AddCertificate@CVault@@SAJPEAUHWND__@@PEBGPEAEK@Z
0x140059478: "__cdecl _imp_GlobalFree" __imp_GlobalFree
0x140045FAC: "public: long __cdecl CEnrollHttpClient::Send(struct tagVARIANT) __ptr64" ?Send@CEnrollHttpClient@@QEAAJUtagVARIANT@@@Z
0x14005C160: " _continue_ = "URL=http://bad" ??_C@_1GC@KMLKNNAB@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAb?$AAa?$AAd@
0x140020794: "long __cdecl myGetComputerObjectName(enum EXTENDED_NAME_FORMAT,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetComputerObjectName@@YAJW4EXTENDED_NAME_FORMAT@@PEAPEAG@Z
0x14005A730: "KeyAlgorithm = RSA" ??_C@_1CG@MKCPJEDG@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAR?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x140059080: "__cdecl _imp_GetFileAttributesW" __imp_GetFileAttributesW
0x14005CDB0: "2.5.29.30" ??_C@_09DEOKEKAD@2?45?429?430?$AA@
0x14005D2A0: "Minutes" ??_C@_1BA@MOFBIPFL@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140069568: "winhttp.dll" ??_C@_1BI@DHLGAPDE@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14005DB60: "CRYPT_OID_USE_CURVE_PARAMETERS_F" ??_C@_1FO@LDMNBJBK@?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAV?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAE?$AAT?$AAE?$AAR?$AAS?$AA_?$AAF@
0x14006FC08: "hsb-DE" ??_C@_1O@ENHGAHJM@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140042D10: "void __cdecl myExtFreePolicyMappings(unsigned long,struct _CERT_POLICY_MAPPING * __ptr64)" ?myExtFreePolicyMappings@@YAXKPEAU_CERT_POLICY_MAPPING@@@Z
0x14005D220: "NCRYPT_ALLOW_ALL_USAGES" ??_C@_1DA@KFECPOIC@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1400759BC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_profapi" __IMPORT_DESCRIPTOR_profapi
0x140070088: "gn-PY" ??_C@_1M@MPDGLHIM@?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x14001F480: "void __cdecl DumpHex(unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long)" ?DumpHex@@YAXKPEBEK@Z
0x140003BFC: "long __cdecl GetExtensionsTemplateName(struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,unsigned long,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetExtensionsTemplateName@@YAJPEBU_CERT_EXTENSION@@KPEA_NPEAPEAG@Z
0x1400635F0: "szOID_ROOT_PROGRAM_AUTO_UPDATE_C" ??_C@_1FK@PNHLMING@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAU?$AAP?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAC@
0x14005BDF0: "2.5.29.30 = "{text}" ; %ws" ??_C@_1DG@OIEIDMC@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA0?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140038260: "long __cdecl EncodeCertString(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?EncodeCertString@@YAJPEBEKKPEAPEAG@Z
0x1400054A8: "long __cdecl SaveFullResponse(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SaveFullResponse@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBG@Z
0x140070418: "ks-Deva-IN" ??_C@_1BG@GNDGAGDM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140064330: "szOID_PKCS_12_pbeWithSHA1And128B" ??_C@_1EM@HEMEOJDP@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAp?$AAb?$AAe?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AAA?$AAn?$AAd?$AA1?$AA2?$AA8?$AAB@
0x14005A3A0: "EnrollLogon" ??_C@_1BI@NKKBMJMA@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14005FEA0: "Microsoft Platform Crypto Provid" ??_C@_1EG@LKLLOCAK@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAP?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd@
0x14005E970: "EnrollStatus: %ws(%d) " ??_C@_1CO@CEJGFFKL@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x140060DC4: " " ??_C@_01GPOEFGEJ@?7?$AA@
0x14006EC50: "%s: The registry key "%s\%s" doe" ??_C@_1HK@BCOJABMC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe@
0x140059150: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x140061418: "OtherName" ??_C@_1BE@NFHAJHGP@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14000E4FC: "long __cdecl InitializeRequestFromPublicKey(struct IX509CertificateRequestPkcs10 * __ptr64,struct IX509PublicKey * __ptr64,enum X509CertificateEnrollmentContext,struct IX509CertificateTemplate * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?InitializeRequestFromPublicKey@@YAJPEAUIX509CertificateRequestPkcs10@@PEAUIX509PublicKey@@W4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAUIX509CertificateTemplate@@PEBG@Z
0x140022264: "long __cdecl myGetDetailedVersionString(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetDetailedVersionString@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAPEAG@Z
0x14006F790: "mni" ??_C@_17KFODEDFP@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x14005E178: "1.3.6.1.5.5.7.12.2" ??_C@_0BD@NEHBAIFE@1?43?46?41?45?45?47?412?42?$AA@
0x140059620: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x1400679D0: "LDAP_BUSY" ??_C@_09PLNEDBAH@LDAP_BUSY?$AA@
0x1400209D8: "long __cdecl mySplitConfigString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?mySplitConfigString@@YAJPEBGPEAPEAG1@Z
0x140070740: "sms-FI" ??_C@_1O@EOKHMKJK@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14007E380: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140009444: "long __cdecl AddCAExtensions(unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?AddCAExtensions@@YAJPEAKPEAPEAU_CERT_EXTENSION@@0@Z
0x14006FB58: "sl-SI" ??_C@_1M@BCFAJEAD@?$AAs?$AAl?$AA?9?$AAS?$AAI?$AA?$AA@
0x140082128: "__cdecl _imp_ParseCMCResponse" __imp_ParseCMCResponse
0x14002BB90: "unsigned long __cdecl myatolx(unsigned short const * __ptr64)" ?myatolx@@YAKPEBG@Z
0x140067B68: "LDAP_OTHER" ??_C@_0L@FMIMOKA@LDAP_OTHER?$AA@
0x140058F98: "__cdecl _imp_CryptExportPublicKeyInfoEx" __imp_CryptExportPublicKeyInfoEx
0x14005A2A0: "Retrieve" ??_C@_1BC@BFMOGMGF@?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140064230: "1.2.840.113549.1.12.1.3" ??_C@_0BI@MPLNOBGC@1?42?4840?4113549?41?412?41?43?$AA@
0x14004C114: "public: static long __cdecl CertificateUtil::FindExtensionStrValueByOid(char const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?FindExtensionStrValueByOid@CertificateUtil@@SAJPEBDPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAPEAG@Z
0x14002CEA4: "long __cdecl myInternetCanonicalizeUrl(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInternetCanonicalizeUrl@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x140063EA8: "1.2.840.113549.1.1.9" ??_C@_0BF@BCHIJIAA@1?42?4840?4113549?41?41?49?$AA@
0x14006C4D8: "%s: reg key "%s" unloaded." ??_C@_1DG@GKOHELII@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x140068D70: "CARepository" ??_C@_1BK@HDICLOFL@?$AAC?$AAA?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140063AA0: "szOID_ENROLL_ATTESTATION_CHALLEN" ??_C@_1EG@DJBBABIK@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAL?$AAL?$AAE?$AAN@
0x14005A4E8: "AlternateSignatureAlgorithm" ??_C@_1DI@KBNOALKE@?$AAA?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x140061ED0: "I_CryptConvertIriToAsciiOrUnicod" ??_C@_0CL@PPLLGHNK@I_CryptConvertIriToAsciiOrUnicod@
0x14001C5A8: "long __cdecl SetPostInitPropertiesOuter<struct IX509CertificateRequestPkcs7>(struct IX509CertificateRequest * __ptr64,struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64)" ??$SetPostInitPropertiesOuter@UIX509CertificateRequestPkcs7@@@@YAJPEAUIX509CertificateRequest@@PEBU_REQUEST_PARAMETERS@@@Z
0x140070990: "en-IN" ??_C@_1M@MKBKBFGG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140062F38: "2.16.840.1.101.3.4.2.2" ??_C@_0BH@PAHLNFIF@2?416?4840?41?4101?43?44?42?42?$AA@
0x14005FE00: "CertEnroll.dll!EnrollForAIKCerti" ??_C@_1EO@FLIIEHMI@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAF?$AAo?$AAr?$AAA?$AAI?$AAK?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi@
0x1400179F8: "long __cdecl verbEnrollCredGuardCertificate(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?verbEnrollCredGuardCertificate@@YAJPEBG00@Z
0x140061708: "strFieldName" ??_C@_1BK@MNPIPKI@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAF?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400612A0: "ApplicationPolicyStatementExtens" ??_C@_1EI@FMDEHCPI@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs@
0x140058EB8: "__cdecl _imp_CertFindAttribute" __imp_CertFindAttribute
0x140025638: "long __cdecl infGetBasicConstraints2CAExtension(int,struct _CSINFContext * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64)" ?infGetBasicConstraints2CAExtension@@YAJHPEAU_CSINFContext@@PEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140041870: "long __cdecl EncodeInformationAccessFromString(char const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CNameValueError * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?EncodeInformationAccessFromString@@YAJPEBDPEBGPEAVCNameValueError@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140061EB0: "cryptnet.dll" ??_C@_1BK@OCFMFHPC@?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAn?$AAe?$AAt?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140059C50: ncrypt_NULL_THUNK_DATA
0x14006B550: "DeviceRegistrationStateApi::Popu" ??_C@_1FK@DMGMKBML@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAp?$AAi?$AA?3?$AA?3?$AAP?$AAo?$AAp?$AAu@
0x140038CB0: "int __cdecl PolicyServerPickerCallBackWorker(struct _CRYPTUI_POLICY_SERVER_CONTEXT const * __ptr64,int * __ptr64,void * __ptr64)" ?PolicyServerPickerCallBackWorker@@YAHPEBU_CRYPTUI_POLICY_SERVER_CONTEXT@@PEAHPEAX@Z
0x14006D6A8: "WebAuthnServiceVersion" ??_C@_1CO@JOFNNDKA@?$AAW?$AAe?$AAb?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAn?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14006F730: "ml" ??_C@_15ILKHAKGD@?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14006FFE8: "yo-NG" ??_C@_1M@EMMHKBBH@?$AAy?$AAo?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140059938: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x140067798: "LDAP_REFERRAL_V2" ??_C@_0BB@OCGPAJGE@LDAP_REFERRAL_V2?$AA@
0x1400381B0: "long __cdecl DecodeCertString(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?DecodeCertString@@YAJQEAGKPEAPEAEPEAK@Z
0x14005E720: "SCEPFail???" ??_C@_1BI@DHGJJEPB@?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140066E80: "CERT_NOT_BEFORE_ENHKEY_USAGE_PRO" ??_C@_1EK@BJOPDJMP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAB?$AAE?$AAF?$AAO?$AAR?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO@
0x140067C00: "LDAP_FILTER_ERROR" ??_C@_0BC@GKFDPHAH@LDAP_FILTER_ERROR?$AA@
0x1400682A8: "Exit" ??_C@_19NAPFLIBB@?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140059340: "__cdecl _imp_ldap_first_entry" __imp_ldap_first_entry
0x140001A90: "long __cdecl crSymbolTranslate(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CRSYMBOLMAP const * __ptr64,unsigned long,bool,unsigned long * __ptr64)" ?crSymbolTranslate@@YAJPEBG00PEBU_CRSYMBOLMAP@@K_NPEAK@Z
0x14006FEE8: "chr-Cher-US" ??_C@_1BI@JBKOIGHG@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x14006D370: "JoinStatusStorage::ReadDeviceKey" ??_C@_1EC@JMCEDGOK@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy@
0x140059AF8: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x140063390: "szOID_TRUSTED_CODESIGNING_CA_LIS" ??_C@_1EE@MLDJJGGN@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAC?$AAO?$AAD?$AAE?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAC?$AAA?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS@
0x1400595E0: "__cdecl _imp_K32GetProcessImageFileNameW" __imp_K32GetProcessImageFileNameW
0x140034220: "long __cdecl myNCSetProperty(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?myNCSetProperty@@YAJ_KPEBGPEAEKK@Z
0x14006F858: "kr" ??_C@_15ONDIMJNC@?$AAk?$AAr?$AA?$AA@
0x1400593C8: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x140002CA0: "long __cdecl crMessageBoxOKCancel(unsigned int,unsigned int,long,unsigned short const * __ptr64)" ?crMessageBoxOKCancel@@YAJIIJPEBG@Z
0x14001E4F0: "void __cdecl SeTranslator(unsigned int,struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?SeTranslator@@YAXIPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140068108: "NULL URL" ??_C@_1BC@BFHOGLIP@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$AA@
0x140059590: "__cdecl _imp_GetCurrentThread" __imp_GetCurrentThread
0x14005CD70: "2.5.29.46" ??_C@_09GHPPPLAA@2?45?429?446?$AA@
0x140062200: "HKLM:ROOT" ??_C@_1BE@GJGPMLFN@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?3?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14007D204: "unsigned long g_dwFlagsRenewOnBehalfOf" ?g_dwFlagsRenewOnBehalfOf@@3KA
0x140061158: "Notice" ??_C@_1O@EMDODDIH@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140061E10: "CertificateAuthority.Request" ??_C@_1DK@MDIKGP@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?4?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140058ED0: "__cdecl _imp_CryptMsgClose" __imp_CryptMsgClose
0x140070868: "ar-LB" ??_C@_1M@OOJFGBHE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAB?$AA?$AA@
0x14006B110: "%s: DeviceRegistrationStateApi::" ??_C@_1BAI@LCKMPEGO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAp?$AAi?$AA?3?$AA?3@
0x14006F530: "fr" ??_C@_15FBKGNKAM@?$AAf?$AAr?$AA?$AA@
0x14005EA18: "EMPTY" ??_C@_1M@DDJCIMGP@?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x140059F10: IID_IErrorInfo
0x14006F638: "eu" ??_C@_15EKOFJABL@?$AAe?$AAu?$AA?$AA@
0x140061F10: "HKCU:MY" ??_C@_1BA@EJKGCPCA@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?3?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14005A430: "v1" ??_C@_15NLNBCPEE@?$AAv?$AA1?$AA?$AA@
0x14006C260: "CurrentUser" ??_C@_1BI@IMBMKFIK@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140065048: "1.3.6.1.4.1.311.21.43" ??_C@_0BG@GENLAEDC@1?43?46?41?44?41?4311?421?443?$AA@
0x14006F2E8: "iu-CA-Latn" ??_C@_1BG@HPNKEHFC@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140061760: "strSharedFolder" ??_C@_1CA@ILECNBHN@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAS?$AAh?$AAa?$AAr?$AAe?$AAd?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140024108: "long __cdecl infBuildPolicy(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CERT_POLICY_INFO * __ptr64)" ?infBuildPolicy@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAU_CERT_POLICY_INFO@@@Z
0x1400703E8: "sd-Arab-PK" ??_C@_1BG@IFJGDAGA@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x14006AE70: "RegistrationCertStatus::GetTenan" ??_C@_1EI@PFFHJDPB@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn@
0x140066AA0: "CERT_ISSUER_CHAIN_SIGN_HASH_CNG_" ??_C@_1FI@FHAJNEEI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAC?$AAN?$AAG?$AA_@
0x140075A98: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-l1-1-0
0x140068308: "Template" ??_C@_1BC@BAMGOJOG@?$AAT?$AAe?$AAm?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14007591C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x14006FD28: "sw-KE" ??_C@_1M@GIENNBFC@?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAK?$AAE?$AA?$AA@
0x140063BE8: "szOID_KP_TPM_AIK_CERTIFICATE" ??_C@_1DK@KABGACEE@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAK?$AAP?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAA?$AAI?$AAK?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x140020C44: "long __cdecl myFormatCertsrvStringArray(int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int,int,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myFormatCertsrvStringArray@@YAJHPEBG0KK00KHHKPEAPEBGPEAPEAG@Z
0x140059540: api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140063580: "1.2.840.113549.1.9.25.4" ??_C@_0BI@ONHFBGPG@1?42?4840?4113549?41?49?425?44?$AA@
0x14007D208: "int g_fRPC" ?g_fRPC@@3HA
0x14005D840: "CERT_NAME_STR_COMMA_FLAG" ??_C@_1DC@PBGABFLH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAC?$AAO?$AAM?$AAM?$AAA?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140059618: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x1400591F0: "__cdecl _imp_SetupGetFieldCount" __imp_SetupGetFieldCount
0x14005F998: "SMIME" ??_C@_1M@INFFFFAH@?$AAS?$AAM?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140062350: "Content-Type:" ??_C@_1BM@OAJJOEG@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AA?$AA@
0x140059380: api-ms-win-core-console-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004250C: "long __cdecl extEncodeFIPS(unsigned char,struct SDATPMSECASSERT const * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?extEncodeFIPS@@YAJEPEBUSDATPMSECASSERT@@PEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14007C9F4: "char * LUI_txt_june" ?LUI_txt_june@@3PADA
0x14006F4F0: "bg" ??_C@_15KNPADPLH@?$AAb?$AAg?$AA?$AA@
0x14006FAC8: "sk-SK" ??_C@_1M@FKIFEHPB@?$AAs?$AAk?$AA?9?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x1400616A8: "Extensions" ??_C@_1BG@HOAPHBBF@?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140061180: "1.3.6.1.5.5.7.2.1" ??_C@_0BC@MIDMBMIH@1?43?46?41?45?45?47?42?41?$AA@
0x140052FA4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140059350: "__cdecl _imp_ldap_value_freeW" __imp_ldap_value_freeW
0x140047110: "private: static long __cdecl CVault::ClearUrl(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ClearUrl@CVault@@CAJPEAXPEBG@Z
0x14006DF70: "https://enterpriseregistration.w" ??_C@_1IC@CNGOJHLP@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAw@
0x140071518: "waitsvc.cpp" ??_C@_0M@MKLEHDMI@waitsvc?4cpp?$AA@
0x14005D038: "CERT_KEY_CERT_SIGN_KEY_USAGE" ??_C@_1DK@GOMDPDFH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14004B230: "private: static long __cdecl Logger::FormatString(unsigned short * __ptr64 & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64)" ?FormatString@Logger@@CAJAEAPEAGPEBGPEAD@Z
0x1400675C0: "Dummy Signer" ??_C@_1BK@HPMBLCLH@?$AAD?$AAu?$AAm?$AAm?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14006AC88: "RegLoadKeyWinPE" ??_C@_1CA@CJBIAIMJ@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAK?$AAe?$AAy?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14006CA70: "%s: CryptDecodeObjectEx failed w" ??_C@_1GO@GEFIDLCB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAD?$AAe?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw@
0x140060148: "User" ??_C@_19PIJILKAI@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14005F2D0: "CertEnroll.dll!LogCertInstall" ??_C@_1DM@DMMFLBFC@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAL?$AAo?$AAg?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14006FC48: "tn-ZA" ??_C@_1M@IAIGNEJG@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14006D190: "TenantInfoKeySubPath" ??_C@_1CK@DIFDFMJK@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAu?$AAb?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140059500: "__cdecl _imp_GetUserDefaultUILanguage" __imp_GetUserDefaultUILanguage
0x14005B030: "_continue_ = "RegisteredId=1.2.3" ??_C@_1FC@OCEFBCIG@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AAI?$AAd?$AA?$DN?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3@
0x140059B78: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x1400500BC: "public: static int __cdecl NgcStatusStorage::IsKeyIdEmpty(struct _GUID const * __ptr64)" ?IsKeyIdEmpty@NgcStatusStorage@@SAHPEBU_GUID@@@Z
0x14006F6F8: "bn" ??_C@_15NAPIHADN@?$AAb?$AAn?$AA?$AA@
0x14002119C: "long __cdecl infParseIPV6Address(unsigned short * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?infParseIPV6Address@@YAJPEAGPEAEPEAK@Z
0x140020F5C: "long __cdecl infParseIPV4Address(unsigned short * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?infParseIPV4Address@@YAJPEAGPEAEPEAK@Z
0x14006ADD0: "%s: File "%s" loaded into regist" ??_C@_1FK@DDONENID@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt@
0x140063DB0: "szOID_ATTR_TPM_SPECIFICATION" ??_C@_1DK@JPBLDGBM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAS?$AAP?$AAE?$AAC?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14006F570: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x14003A89C: "long __cdecl myGetCAStringArrayProperty(struct ICertificationAuthority * __ptr64,enum EnrollmentCAProperty,unsigned short const * __ptr64,struct tagVARIANT * __ptr64)" ?myGetCAStringArrayProperty@@YAJPEAUICertificationAuthority@@W4EnrollmentCAProperty@@PEBGPEAUtagVARIANT@@@Z
0x14005CDF8: "1.3.6.1.4.1.311.21.11" ??_C@_0BG@FACGKEFL@1?43?46?41?44?41?4311?421?411?$AA@
0x140059608: "__cdecl _imp_RegGetValueW" __imp_RegGetValueW
0x1400468B8: "private: unsigned long __cdecl ProxyResolver::GetProxyForAutoSettings(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetProxyForAutoSettings@ProxyResolver@@AEAAKPEAXPEBG1PEAPEAG2@Z
0x140052E58: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x14005AE50: "_continue_ = "EMail=User@Domain." ??_C@_1EM@CPGONADI@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAE?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$DN?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$EA?$AAD?$AAo?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?4@
0x14005AAD8: "RequesterName = DOMAIN\User" ??_C@_1DI@MLKPPBKH@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAD?$AAO?$AAM?$AAA?$AAI?$AAN?$AA?2?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140060100: "Key = %ws " ??_C@_1BG@NGIOBBED@?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14005C878: "_continue_ = "Level=2&"" ??_C@_1DA@PAFDCNPF@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$DN?$AA2?$AA?$CG?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x1400674B0: "Chain" ??_C@_1M@OJKEGGJD@?$AAC?$AAh?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x14006B030: "%s: RegistrationCertStatus::GetW" ??_C@_1JM@BFGLCHMM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW@
0x140082038: "__cdecl _imp_VaultGetItem" __imp_VaultGetItem
0x1400590E0: "__cdecl _imp_SafeArrayGetLBound" __imp_SafeArrayGetLBound
0x140061578: "PolicyConstraintsExtension" ??_C@_1DG@CCMMBGGF@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140052CF5: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x140070AC8: "sma" ??_C@_17IPPCDKAH@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x1400692F8: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.21" ??_C@_0BJ@CMPHOPAL@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?421?$AA@
0x140062630: "Content-Type:application/x-pki-m" ??_C@_1EO@EJDPBFJK@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAx?$AA?9?$AAp?$AAk?$AAi?$AA?9?$AAm@
0x14004FA64: "private: void __cdecl NgcStatusStorage::Cleanup(struct STRUCT_NGC_REG_KEY * __ptr64) __ptr64" ?Cleanup@NgcStatusStorage@@AEAAXPEAUSTRUCT_NGC_REG_KEY@@@Z
0x140060E58: "%ws%04x" ??_C@_1BA@LPINAOGB@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x140068998: "UserProfile" ??_C@_1BI@OMLIJKB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140061948: "ECDH_" ??_C@_1M@IENFBODB@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAH?$AA_?$AA?$AA@
0x140069628: CLSID_CX509Extensions
0x140060F48: "Active" ??_C@_1O@EMLLFJNI@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14005EE18: "%ws = "%ws" " ??_C@_1BK@GEOOIHFG@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x140069CE8: "StringCchLengthW" ??_C@_1CC@EHHKIIFL@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AAW?$AA?$AA@
0x140075930: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x1400538B2: wcscmp
0x140037770: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl myHResultToStringIndirect(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 (__cdecl* * __ptr64)(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,long),unsigned short const * __ptr64 (__cdecl* * __ptr64)(unsigned short * __ptr64,long))" ?myHResultToStringIndirect@@YAPEBGPEAG_KJKKPEAP6APEBG01J@ZPEAP6APEBG0J@Z@Z
0x14005D7D0: "CERT_NAME_STR_NO_QUOTING_FLAG" ??_C@_1DM@KIDMEKKO@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAQ?$AAU?$AAO?$AAT?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14005AD50: "FriendlyName = "..."" ??_C@_1CK@FJIHKEIG@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAd?$AAl?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x1400671F0: "CERT_SCEP_ENCRYPT_HASH_CNG_ALG_P" ??_C@_1EO@IKGPBFMB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAE?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAC?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAL?$AAG?$AA_?$AAP@
0x14003B200: "long __cdecl myGetCAFromPicker(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int * __ptr64,unsigned long,enum X509CertificateEnrollmentContext,struct ICertificationAuthorities * __ptr64,struct IX509CertificateTemplate * __ptr64,unsigned long,struct _CESSLCredentials const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct ICertificationAuthority * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCAFromPicker@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@PEAHKW4X509CertificateEnrollmentContext@@PEAUICertificationAuthorities@@PEAUIX509CertificateTemplate@@KPEBU_CESSLCredentials@@PEBGPEAKPEAW4X509EnrollmentAuthFlags@@PEA_NPEAPEAGPEAPEAUICertificationAuthority@@@Z
0x140069EE8: "pDest" ??_C@_1M@MGNBPJMF@?$AAp?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140065778: "szOID_HPKP_HEADER_VALUE_CTL" ??_C@_1DI@IDEOJBNF@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAH?$AAP?$AAK?$AAP?$AA_?$AAH?$AAE?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAV?$AAA?$AAL?$AAU?$AAE?$AA_?$AAC?$AAT?$AAL?$AA?$AA@
0x140067E04: " (" ??_C@_15CMBHNMLL@?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$AA@
0x1400612F0: "EnhancedKeyUsageExtension" ??_C@_1DE@NGBKGKOG@?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAK?$AAe?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400707B8: "ar-SY" ??_C@_1M@JLANABKE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x140060380: "-config" ??_C@_1BA@PHOLNINC@?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x1400599A8: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x140059408: "__cdecl _imp_CompareFileTime" __imp_CompareFileTime
0x140069608: CLSID_CX509Enrollment
0x14005DD40: "ImportUserProtectedHigh" ??_C@_1DA@ILLPNEFK@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAH?$AAi?$AAg?$AAh?$AA?$AA@
0x14006F918: "ar-SA" ??_C@_1M@OKAHONE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14006E830: "%s: Returning certificate with U" ??_C@_1PI@EACMGOKA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAU@
0x14001FB94: "long __cdecl myVariantToRegValueEx(struct tagVARIANT const * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64)" ?myVariantToRegValueEx@@YAJPEBUtagVARIANT@@KPEAK1PEAPEAE@Z
0x14006FCF8: "ms-MY" ??_C@_1M@EIBJEEPA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14006C7A0: "pbResult" ??_C@_1BC@PLFMEBLD@?$AAp?$AAb?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14004ECA4: "public: static long __cdecl RegistrationCertStatus::GetDeviceCertificates(unsigned short const * __ptr64,enum INFO_KIND,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetDeviceCertificates@RegistrationCertStatus@@SAJPEBGW4INFO_KIND@@PEAPEAPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAK@Z
0x1400602E0: "CertEnroll.dll!ImportPFXToProvid" ??_C@_1FG@MDHHLJBI@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$CB?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAP?$AAF?$AAX?$AAT?$AAo?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd@
0x14005EB38: "1.3.6.1.4.1.311.21.33" ??_C@_0BG@GBJEBCLH@1?43?46?41?44?41?4311?421?433?$AA@
0x1400591E8: "__cdecl _imp_SetupFindNextLine" __imp_SetupFindNextLine
0x140065220: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.2.1" ??_C@_0BJ@CELHJBDH@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?42?41?$AA@
0x140061988: "Provider Handle" ??_C@_1CA@JABBOFJE@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400706F0: "sma-SE" ??_C@_1O@HEDBLHNP@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14006BCC0: "TargetSoftware\Microsoft\SystemC" ??_C@_1FO@JCFKNNDD@?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAC@
0x140058FB8: "__cdecl _imp_CertSetStoreProperty" __imp_CertSetStoreProperty
0x14005EF80: "2.5.29.14" ??_C@_09FDACFLGJ@2?45?429?414?$AA@
0x140053509: "__cdecl _imp_load_VaultCloseVault" __imp_load_VaultCloseVault
0x14005E380: "FR_PROP_OTHERINFOCHOICE" ??_C@_1DA@PGDOJCMA@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAO?$AAT?$AAH?$AAE?$AAR?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AAC?$AAH?$AAO?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x14006FF70: "ps-AF" ??_C@_1M@KFBGCPFA@?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x140059C20: "__cdecl _imp_NCryptOpenKey" __imp_NCryptOpenKey
0x140062D48: "1.2.840.113549.1.1.12" ??_C@_0BG@ODHBHNFB@1?42?4840?4113549?41?41?412?$AA@
0x140068420: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1EM@JGCFNIJN@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x14004DD00: "public: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadDeviceJoinStatus(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,int,struct struct_join_status * __ptr64)" ?ReadDeviceJoinStatus@JoinStatusStorage@@SAJPEBU_CERT_CONTEXT@@HPEAUstruct_join_status@@@Z
0x14006B918: "FormatString" ??_C@_1BK@BKNEKKGL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140062260: "CertId" ??_C@_1O@OFNILODF@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140059180: "__cdecl _imp_UuidToStringW" __imp_UuidToStringW
0x140028610: "long __cdecl ConfigGetConfig(unsigned long,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ConfigGetConfig@@YAJKKPEAPEAG@Z
0x140060D70: "1.2.840.10045.1.2.3.2" ??_C@_0BG@LIDEILHO@1?42?4840?410045?41?42?43?42?$AA@
0x140065A08: "szOID_CT_PRECERT_POISON" ??_C@_1DA@HPGFECDL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAP?$AAO?$AAI?$AAS?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400699F0: "%s finished" ??_C@_1BI@IPFEDGEH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14003D0D4: "void __cdecl csiLogFileVersion(unsigned long,unsigned long,unsigned int,unsigned short const * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?csiLogFileVersion@@YAXKKIPEBGPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x1400613B8: "DNS" ??_C@_17NLOACHNB@?$AAD?$AAN?$AAS?$AA?$AA@
0x140063FC0: "szOID_PKCS_12_CERT_BAG" ??_C@_1CO@EFJKGFMC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAB?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140070AB8: "az-Latn" ??_C@_1BA@OJCGJDJI@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14005DFF0: "%*ws%ws%.*ws%ws" ??_C@_1CA@FAEAEHAK@?$AA?$CF?$AA?$CK?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AA?4?$AA?$CK?$AAw?$AAs?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x140059AB0: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x14006D0F0: "JoinStatusStorage::JoinStatusReg" ??_C@_1HC@EBOKKMAD@?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAJ?$AAo?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAR?$AAe?$AAg@
0x1400389A0: "void __cdecl CLDumpCAs(unsigned short const * __ptr64,struct tagCAPICKINFO * __ptr64,unsigned long)" ?CLDumpCAs@@YAXPEBGPEAUtagCAPICKINFO@@K@Z
0x1400617F0: "Software\Microsoft\Cryptography\" ??_C@_1FO@JMJHOFPF@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAy?$AA?2@
0x140068D28: "TimeStamping" ??_C@_1BK@FEIKGEHN@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1400672A0: "CERT_SERIALIZABLE_KEY_CONTEXT_PR" ??_C@_1EM@COLGMDBM@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAI?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR@
0x140058EA0: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x140060DAC: "%06x" ??_C@_04HNHDKOL@?$CF06x?$AA@
0x140082068: "__cdecl _imp_VaultFree" __imp_VaultFree
0x140062798: "1.3.6.1.4.1.311.21.22" ??_C@_0BG@HJENEJMB@1?43?46?41?44?41?4311?421?422?$AA@
0x1400657C8: "szOID_IntuneTenantOid" ??_C@_1CM@EKFFKBO@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAI?$AAn?$AAt?$AAu?$AAn?$AAe?$AAT?$AAe?$AAn?$AAa?$AAn?$AAt?$AAO?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x140062D18: "1.2.840.113549.1.1.11" ??_C@_0BG@MIFMCOJC@1?42?4840?4113549?41?41?411?$AA@
0x14005FEE8: "TestAIK" ??_C@_1BA@CKFBOBAA@?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AAA?$AAI?$AAK?$AA?$AA@
0x140059418: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x140067E2C: "OK" ??_C@_15PMCGDJNJ@?$AAO?$AAK?$AA?$AA@
0x140038510: "long __cdecl AppendStringWithParens(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?AppendStringWithParens@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400594E8: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoW" __imp_GetLocaleInfoW
0x140029124: "long __cdecl myGetSigningOID(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned int,char * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetSigningOID@@YAJ_KPEBGKIPEAPEAD@Z
0x1400714F8: "CatDBLogging" ??_C@_1BK@CLDFAMHE@?$AAC?$AAa?$AAt?$AAD?$AAB?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14005EA50: "NotBefore" ??_C@_1BE@EJMPFJDK@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAB?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14000CDCC: "long __cdecl CreateX500NameFromDN(unsigned short const * __ptr64,enum X500NameFlags,struct IX500DistinguishedName * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateX500NameFromDN@@YAJPEBGW4X500NameFlags@@PEAPEAUIX500DistinguishedName@@@Z
0x140075A20: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_RPCRT4" __IMPORT_DESCRIPTOR_RPCRT4
0x140063800: "szOID_RDN_TPM_MANUFACTURER" ??_C@_1DG@OMODPBBE@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAD?$AAN?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAM?$AAA?$AAN?$AAU?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14001F1F0: "void __cdecl myZeroDataString(unsigned short * __ptr64)" ?myZeroDataString@@YAXPEAG@Z
0x14005F1D8: "NSM" ??_C@_17EFKOAKPA@?$AAN?$AAS?$AAM?$AA?$AA@
0x140062460: "GET" ??_C@_17KCHPOIEI@?$AAG?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14006EEE0: "%s: The registry key "%s" is not" ??_C@_1JC@IOMNADLF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt@
0x140005B88: "void __cdecl DisplayHTTPError(long)" ?DisplayHTTPError@@YAXJ@Z
0x1400323A0: "long __cdecl ndesHttpGetString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ndesHttpGetString@@YAJPEBG0KK00PEAPEAGPEAJ1@Z
0x14004DF34: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::SetDefaultDiscoveryMetadata(struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SetDefaultDiscoveryMetadata@JoinStatusStorage@@CAJPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBG2@Z
0x140059400: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x14006A310: "RegOpenKeyExW" ??_C@_1BM@MCEOIPJD@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?$AA@
0x140075958: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32
0x140021494: "long __cdecl myBuildOSVersionAttribute(unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myBuildOSVersionAttribute@@YAJPEAPEAEPEAK@Z
0x140059790: "__cdecl _imp_DuplicateToken" __imp_DuplicateToken
0x14005CDE8: "2.5.29.33" ??_C@_09BPMHBJMA@2?45?429?433?$AA@
0x140048A64: DsrGetJoinInfoEx
0x1400656E4: "0.1" ??_C@_03NKBOLEBK@0?41?$AA@
0x140069B50: "DeviceRegistrationStateApi::GetJ" ??_C@_1FA@JNAMFILE@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAp?$AAi?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAJ@
0x1400674C0: "1.3.6.1.4.1.311.21.9" ??_C@_0BF@LKNCONEC@1?43?46?41?44?41?4311?421?49?$AA@
0x14007D228: "enum X509EnrollmentAuthFlags g_CESAuthType" ?g_CESAuthType@@3W4X509EnrollmentAuthFlags@@A
0x140065D28: "CERT_ENHKEY_USAGE_PROP_ID" ??_C@_1DE@JJJLNKDC@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAN?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005C590: "2.5.29.33 = "{text}" ; %ws/1.3.6" ??_C@_1GM@JJAKMAKE@?$AA2?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA2?$AA9?$AA?4?$AA3?$AA3?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$CC?$AA?7?$AA?$DL?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?1?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6@
0x140082028: "__cdecl _imp_VaultCreateItemType" __imp_VaultCreateItemType
0x14006F618: "fa" ??_C@_15BDAKCCHN@?$AAf?$AAa?$AA?$AA@
0x1400636F0: "szOID_ROOT_PROGRAM_NO_OCSP_FAILO" ??_C@_1FG@LIPLGMPG@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAA?$AAM?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAO@
0x1400591D0: RPCRT4_NULL_THUNK_DATA
0x14002B438: "int __cdecl myConvertWszToSz(char * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long)" ?myConvertWszToSz@@YAHPEAPEADPEBGJ@Z
0x140082048: "__cdecl _imp_VaultEnumerateItems" __imp_VaultEnumerateItems
0x140059F7C: "/" ??_C@_13CGOKJPIL@?$AA?1?$AA?$AA@
0x140063498: "1.3.6.1.4.1.311.3.2.1" ??_C@_0BG@HEHPHLMH@1?43?46?41?44?41?4311?43?42?41?$AA@
0x14005DFE0: "-" ??_C@_13IMODFHAA@?$AA?9?$AA?$AA@
0x14002AD30: "int __cdecl myDecodeObjectEx(unsigned long,char const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myDecodeObjectEx@@YAHKPEBDPEBEKKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAXPEAK@Z
0x140059878: "__cdecl _imp_myRobustLdapBindEx" __imp_myRobustLdapBindEx
0x1400682D0: "Restore" ??_C@_1BA@LLGMNHOD@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14001EE88: "long __cdecl myParseOIDList(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64)" ?myParseOIDList@@YAJPEBGPEAKPEAPEAPEAD1PEAPEAPEAG@Z
0x1400616D0: "Index" ??_C@_1M@EENNDIOJ@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x14005EA40: " (%ws)" ??_C@_1O@KCHAJMCA@?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1400529C0: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x14005F808: "FriendlyName" ??_C@_1BK@BFIEKNFP@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAd?$AAl?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140067E20: "Swap" ??_C@_19EAFEEOCI@?$AAS?$AAw?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x1400254FC: "long __cdecl myInfGetEnhancedKeyUsage(struct _CSINFContext * __ptr64,int * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myInfGetEnhancedKeyUsage@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAHPEAPEAG@Z
0x140061938: "ECDSA_" ??_C@_1O@LHDBOPGG@?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA_?$AA?$AA@
0x14002C008: "long __cdecl myDupStringN(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myDupStringN@@YAJPEBGKPEAPEAG@Z
0x140021F9C: "long __cdecl myGetHashFromBStr(unsigned short * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long)" ?myGetHashFromBStr@@YAJPEAGPEAEK@Z
0x1400638D8: "1.3.6.1.4.1.311.21.39" ??_C@_0BG@JLHLPKDN@1?43?46?41?44?41?4311?421?439?$AA@
0x140059720: api-ms-win-core-timezone-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006F6B8: "yi" ??_C@_15CEDOLKNM@?$AAy?$AAi?$AA?$AA@
0x14004DA80: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadJoinStatusInRegKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,struct JoinStatusStorage::struct_join_status_reg_key_info const * __ptr64)" ?ReadJoinStatusInRegKey@JoinStatusStorage@@CAJPEBG0HPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBUstruct_join_status_reg_key_info@1@@Z
0x14005A360: "EnrollCredGuardCert" ??_C@_1CI@JFOBGCHG@?$AAE?$AAn?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAC?$AAr?$AAe?$AAd?$AAG?$AAu?$AAa?$AAr?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1400533CA: "__cdecl _imp_load_WinHttpReadData" __imp_load_WinHttpReadData
0x14006F868: "ti" ??_C@_15JIKAKJAC@?$AAt?$AAi?$AA?$AA@
0x14005B920: " _continue_ = "ReasonFlags=0x" ??_C@_1EK@HGEMJHFO@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAR?$AAe?$AAa?$AAs?$AAo?$AAn?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$DN?$AA0?$AAx@
0x140059098: "__cdecl _imp_IdnToUnicode" __imp_IdnToUnicode
0x14005A7B0: "KeySpec = AT_KEYEXCHANGE" ??_C@_1DC@HMAKMAPO@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AAA?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAE?$AAX?$AAC?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x1400596A8: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x140060DE0: "%*hs%hs " ??_C@_1BC@GGPFAGLO@?$AA?$CF?$AA?$CK?$AAh?$AAs?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140064FC8: "szOID_ENROLL_SCEP_SIGNER_HASH" ??_C@_1DM@OCDBCDFM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAS?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAE?$AAR?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x1400697D8: IID_ICertConfig
0x14006F170: "BR" ??_C@_15GNKJDCBC@?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x14006186C: ": " ??_C@_15ELOONFKJ@?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x14007D358: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUxvigoryUlyquivUznwGEUkxsOlyq@certlib" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUxvigoryUlyquivUznwGEUkxsOlyq@certlib
0x140033DA8: "long __cdecl myGetCNGBlobProperty(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetCNGBlobProperty@@YAJ_KPEBGPEAKPEAPEAE@Z
0x140052C38: "__cdecl onexit" _onexit
0x140061F30: "DS:MY" ??_C@_1M@PEKCJOHL@?$AAD?$AAS?$AA?3?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14006F4F8: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x140062590: "GetCACertChain" ??_C@_1BO@DJDMMMFA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAA?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAh?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x140059838: api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140070620: "en-NZ" ??_C@_1M@IGEOFBG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x1400657B0: "1.2.840.113556.5.6" ??_C@_0BD@IABBHFDB@1?42?4840?4113556?45?46?$AA@
0x1400611E0: "\CAPolicy.inf" ??_C@_1BM@EHFFJDHL@?$AA?2?$AAC?$AAA?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x14001A5E8: "public: struct IX509Attribute * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct IX509Attribute>::operator=(struct IX509Attribute * __ptr64) __ptr64" ??4?$CComPtr@UIX509Attribute@@@ATL@@QEAAPEAUIX509Attribute@@PEAU2@@Z
0x140059B60: "__cdecl _imp_fseek" __imp_fseek
0x140070468: "ti-ER" ??_C@_1M@NCHGIHNA@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140066830: "CERT_SUBJECT_OCSP_AUTHORITY_INFO" ??_C@_1GA@EFJPBCFA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAO?$AAC?$AAS?$AAP?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO@
0x1400619C8: "1.2.840.10045.2.1" ??_C@_0BC@BDFNABHD@1?42?4840?410045?42?41?$AA@
0x140059568: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x1400754F8: WINHTTP_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x14005F090: "CN=" ??_C@_17KNMKOPI@?$AAC?$AAN?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140068930: "..CertCa Version" ??_C@_1CC@DEICDBGI@?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAC?$AAa?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14007C6E0: "unsigned long g_dwCommand" ?g_dwCommand@@3KA
0x140069708: IID_IX509Attributes
0x140059818: "__cdecl _imp_QueryServiceConfigW" __imp_QueryServiceConfigW
0x14007E370: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x140033644: "long __cdecl CanonicalizeDN(struct _CERT_NAME_INFO const * __ptr64,struct _CERT_RDN_ATTR * __ptr64,struct _CERT_RDN * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_NAME_INFO * __ptr64)" ?CanonicalizeDN@@YAJPEBU_CERT_NAME_INFO@@PEAU_CERT_RDN_ATTR@@PEAU_CERT_RDN@@KPEAU1@@Z
0x140038650: "bool __cdecl myHasCachedCreds(struct HWND__ * __ptr64,enum X509CertificateEnrollmentContext,unsigned short const * __ptr64,enum X509EnrollmentAuthFlags)" ?myHasCachedCreds@@YA_NPEAUHWND__@@W4X509CertificateEnrollmentContext@@PEBGW4X509EnrollmentAuthFlags@@@Z
0x14006D648: "NgcServiceVersion" ??_C@_1CE@OMDIOOMJ@?$AAN?$AAg?$AAc?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140063038: "SPC_SP_OPUS_INFO_OBJID" ??_C@_1CO@KHCMIAPJ@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAS?$AAP?$AA_?$AAO?$AAP?$AAU?$AAS?$AA_?$AAI?$AAN?$AAF?$AAO?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140068690: "System\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1GE@GLPDFKHJ@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x14000D5B4: "long __cdecl SetPrivateKeyExportPolicy(struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64,struct IX509PrivateKey * __ptr64)" ?SetPrivateKeyExportPolicy@@YAJPEBU_REQUEST_PARAMETERS@@PEAUIX509PrivateKey@@@Z
0x1400689C0: "LocalAppData" ??_C@_0N@MDLEGEIP@LocalAppData?$AA@
0x14005D758: "CERT_NAME_STR_SEMICOLON_FLAG" ??_C@_1DK@FFBIPML@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAS?$AAE?$AAM?$AAI?$AAC?$AAO?$AAL?$AAO?$AAN?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x140082098: "__cdecl _imp_WinHttpCrackUrl" __imp_WinHttpCrackUrl
0x14006FC38: "ts-ZA" ??_C@_1M@FCNGNOMO@?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140061068: "{octet}" ??_C@_1BA@HNDDBFIC@?$AA?$HL?$AAo?$AAc?$AAt?$AAe?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140059140: "__cdecl _imp_SysAllocStringByteLen" __imp_SysAllocStringByteLen
0x14005A788: "KeyLength = 1024" ??_C@_1CC@NDPENHFM@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA1?$AA0?$AA2?$AA4?$AA?$AA@
0x14006EA38: "NORMAL" ??_C@_1O@PMCOLDMN@?$AAN?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x140070850: "sr-Latn-ME" ??_C@_1BG@CDPKEBGK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140063228: "1.3.6.1.4.1.311.2.1.20" ??_C@_0BH@DJKDNBKG@1?43?46?41?44?41?4311?42?41?420?$AA@
0x140069548: "NETMSG" ??_C@_1O@ICBIAPHK@?$AAN?$AAE?$AAT?$AAM?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x140021774: "void __cdecl myPackExtensionArray(int,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64)" ?myPackExtensionArray@@YAXHPEAKPEAPEAU_CERT_EXTENSION@@@Z
0x140058EC0: "__cdecl _imp_CryptMsgUpdate" __imp_CryptMsgUpdate
0x140062CC0: "CTL Usage" ??_C@_1BE@NCLKEEL@?$AAC?$AAT?$AAL?$AA?5?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140065B60: "CERT_KEY_PROV_HANDLE_PROP_ID" ??_C@_1DK@OHGOPHPD@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAV?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAD?$AAL?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14007D150: "struct _RTL_CRITICAL_SECTION g_InitLogCriticalSection" ?g_InitLogCriticalSection@@3U_RTL_CRITICAL_SECTION@@A
0x14005FA68: "CACapabilities" ??_C@_1BO@FPFBEJF@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAa?$AAp?$AAa?$AAb?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14006F748: "sa" ??_C@_15EABBLBFF@?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x140063C40: "szOID_ENROLL_EKVERIFYKEY" ??_C@_1DC@PLPELLDL@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAE?$AAK?$AAV?$AAE?$AAR?$AAI?$AAF?$AAY?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x140066D90: "CERT_DISALLOWED_FILETIME_PROP_ID" ??_C@_1EC@DDJOFBMH@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD@
0x140061548: "InhibitPolicyMapping" ??_C@_1CK@HEOAPGNG@?$AAI?$AAn?$AAh?$AAi?$AAb?$AAi?$AAt?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14005BA30: "_continue_ = "AccessMethod=CAIss" ??_C@_1EO@CACDNFJC@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?$DN?$AAC?$AAA?$AAI?$AAs?$AAs@
0x14002E304: "long __cdecl cpTemplateMatch2(bool,unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpTemplateMatch2@@YAJ_NPEBGPEAU_CERTFILTERDATA@@PEAH@Z
0x14007D236: "bool g_fCESRenewalOnly" ?g_fCESRenewalOnly@@3_NA
0x1400601D0: "SmartCardKeyCertificate" ??_C@_1DA@HMDKMDKC@?$AAS?$AAm?$AAa?$AAr?$AAt?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AAK?$AAe?$AAy?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14006F4E8: "ar" ??_C@_15EMKDOKLE@?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x140026C0C: "long __cdecl infGetPolicyMappings(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_POLICY_MAPPING * __ptr64 * __ptr64)" ?infGetPolicyMappings@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBGPEAKPEAPEAU_CERT_POLICY_MAPPING@@@Z
0x14000EAD4: "long __cdecl CreateSubjectAltNameFromBlob(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct IX509Extension * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateSubjectAltNameFromBlob@@YAJPEBEKPEAPEAUIX509Extension@@@Z
0x14005AA00: "ProviderName = "Microsoft Enhanc" ??_C@_1IA@CPHCGACL@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc@
0x140059498: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x14005E1F0: "1.3.6.1.4.1.311.13.1" ??_C@_0BF@JPKCNFBB@1?43?46?41?44?41?4311?413?41?$AA@
0x1400530C6: "__cdecl _imp_load_FreeCMCResponse" __imp_load_FreeCMCResponse
0x14006F9E8: "he-IL" ??_C@_1M@GFMCHPE@?$AAh?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x1400288A4: "int __cdecl myConsolePrintf(unsigned short const * __ptr64,...)" ?myConsolePrintf@@YAHPEBGZZ
0x14006F5B0: "sq" ??_C@_15BAAIOGMK@?$AAs?$AAq?$AA?$AA@
0x140058F60: "__cdecl _imp_CertGetCertificateContextProperty" __imp_CertGetCertificateContextProperty
0x140069480: "{text}" ??_C@_1O@ONMCMGJM@?$AA?$HL?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140068788: "Passport" ??_C@_1BC@DAMGJMI@?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140061C20: "hrMessage" ??_C@_1BE@OKOBBNJI@?$AAh?$AAr?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14006CB40: "%s: cbInputCount size is not the" ??_C@_1GG@BOIKJDDF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAc?$AAb?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x14001F2F4: "int __cdecl mylstrcmpNLSub(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,bool)" ?mylstrcmpNLSub@@YAHPEBG0H_N@Z
0x1400152E0: "long __cdecl LoadResponse(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned long * __ptr64,struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?LoadResponse@@YAJPEBG_NPEAKPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x140075B88: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0
0x140069338: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.71" ??_C@_0BJ@CKDMCNOA@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?471?$AA@
0x140063990: "szOID_ENROLL_CAXCHGCERT_HASH" ??_C@_1DK@EAAEFLBM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAC?$AAA?$AAX?$AAC?$AAH?$AAG?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x14006F9A8: "es-ES_tradnl" ??_C@_1BK@GHOONNCJ@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA_?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x1400597F8: "__cdecl _imp_OpenSCManagerW" __imp_OpenSCManagerW
0x140022C88: "int __cdecl infCopyString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?infCopyString@@YAHPEBGPEAPEAG@Z
0x140070BB0: "tzm-Latn" ??_C@_1BC@BPMFNHEB@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14001B70C: "long __cdecl CreateAttrOrExtFromBlob<class CX509ExtensionKeyUsage,struct IX509ExtensionKeyUsage>(unsigned short const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct IX509ExtensionKeyUsage * __ptr64 * __ptr64)" ??$CreateAttrOrExtFromBlob@VCX509ExtensionKeyUsage@@UIX509ExtensionKeyUsage@@@@YAJPEBGPEBEKPEAPEAUIX509ExtensionKeyUsage@@@Z
0x14006AB20: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micr" ??_C@_1HE@MGPCBHOL@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr@
0x14005316F: "__cdecl _tailMerge_certenroll_dll" __tailMerge_certenroll_dll
0x14001F430: "int __cdecl mylstrcmpNL(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int)" ?mylstrcmpNL@@YAHPEBG0H@Z
0x140042B90: "long __cdecl extEncodePolicyConstraintsEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodePolicyConstraintsEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x14005EC90: "ICertRequest2::GetIssuedCertific" ??_C@_1EI@FOLBDLME@?$AAI?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA2?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAs?$AAs?$AAu?$AAe?$AAd?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc@
0x140065098: "1.3.6.1.4.1.311.21.41" ??_C@_0BG@FGONGGLA@1?43?46?41?44?41?4311?421?441?$AA@
0x14005EB70: "+KeyService" ??_C@_1BI@MAJOOMCA@?$AA?$CL?$AAK?$AAe?$AAy?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140067F08: "%ws %ws: " ??_C@_1BE@LBAHMHOP@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400591F8: "__cdecl _imp_SetupFindFirstLineW" __imp_SetupFindFirstLineW
0x1400680E8: "NULL CommonName" ??_C@_1CA@EPPCAIN@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002C128: "long __cdecl myHError(long)" ?myHError@@YAJJ@Z
0x140065F58: "CERT_ARCHIVED_PROP_ID" ??_C@_1CM@KPBHOLDP@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAR?$AAC?$AAH?$AAI?$AAV?$AAE?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006F288: "sr-BA-Latn" ??_C@_1BG@OBCNFJB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1400653B0: "1.3.6.1.4.1.311.61.3.3.1" ??_C@_0BJ@JMALPGFC@1?43?46?41?44?41?4311?461?43?43?41?$AA@
0x14007D1F0: "unsigned short const * __ptr64 const __ptr64 g_pwszConfig" ?g_pwszConfig@@3PEBGEB
0x14002B5F0: "int __cdecl myConvertSzToWsz(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?myConvertSzToWsz@@YAHPEAPEAGPEBDJ@Z
0x140060FE0: "::" ??_C@_15HEEKGCFC@?$AA?3?$AA?3?$AA?$AA@
0x14005A180: "CCSEventTimer: %ws: %u msec " ??_C@_1DK@NMONIHEM@?$AAC?$AAC?$AAS?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAs?$AAe?$AAc?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400700B8: "so-SO" ??_C@_1M@NMAMHANM@?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAO?$AA?$AA@
0x14006D6D8: "WebAuthnEndpoint" ??_C@_1CC@DAEDPDBP@?$AAW?$AAe?$AAb?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAn?$AAE?$AAn?$AAd?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140075C78: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-datetime-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-datetime-l1-1-0
0x140062EF8: "sha512ECDSA" ??_C@_1BI@EJEPJPKL@?$AAs?$AAh?$AAa?$AA5?$AA1?$AA2?$AAE?$AAC?$AAD?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x1400668D8: "CERT_CEP_PROP_ID" ??_C@_1CC@DOAOLONJ@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAE?$AAP?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140070350: "se-SE" ??_C@_1M@KEJDAAHB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140069580: "WinHttpGetProxyForUrlEx" ??_C@_0BI@JCHDPHLH@WinHttpGetProxyForUrlEx?$AA@
0x140063A50: "szOID_ENROLL_KSP_NAME" ??_C@_1CM@PJOLKIIM@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAE?$AAN?$AAR?$AAO?$AAL?$AAL?$AA_?$AAK?$AAS?$AAP?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140059A38: "__cdecl _imp__setmode" __imp__setmode
0x14005FF08: "x-ms-client-request-id" ??_C@_1CO@BOBDIINI@?$AAx?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAc?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x14005E4B0: "FR_PROP_ISSUEDCERTIFICATE" ??_C@_1DE@EOCLMMHD@?$AAF?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAD?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x14005C410: " _continue_ = "URL=http://con" ??_C@_1GI@LBHOPMJE@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$DN?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAc?$AAo?$AAn@
0x140011CD0: "long __cdecl crGetEndorsementKey(struct _CRYPTOAPI_BLOB * __ptr64)" ?crGetEndorsementKey@@YAJPEAU_CRYPTOAPI_BLOB@@@Z
0x14003A450: "int __cdecl CAPickerCallBackWorker(struct _CRYPTUI_CA_CONTEXT const * __ptr64,int * __ptr64,void * __ptr64)" ?CAPickerCallBackWorker@@YAHPEBU_CRYPTUI_CA_CONTEXT@@PEAHPEAX@Z
0x14005B320: "_continue_ = "1.3.6.1.5.5.7.3.2," ??_C@_1EE@IOGPOPAD@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA5?$AA?4?$AA7?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA2?$AA?0@
0x140034C38: "long __cdecl myCryptFormatObject(unsigned long,unsigned long,char const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myCryptFormatObject@@YAJKKPEBDPEBEKPEAPEAG@Z
0x140075C14: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x140030BBC: "public: __cdecl _CERTFILTERDATA::~_CERTFILTERDATA(void) __ptr64" ??1_CERTFILTERDATA@@QEAA@XZ
0x140061178: "OID" ??_C@_17FGEBGEBJ@?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140070A00: "es-PR" ??_C@_1M@CGFMKEEK@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAR?$AA?$AA@
0x140050EF8: net_gmtime
0x140067990: "LDAP_INVALID_CREDENTIALS" ??_C@_0BJ@MMBBKPPD@LDAP_INVALID_CREDENTIALS?$AA@
0x140059988: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x14001E718: "int __cdecl myWtoI(unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64)" ?myWtoI@@YAHPEBGPEAH@Z
0x14006FEB0: "sd-Deva-IN" ??_C@_1BG@HMAAGHML@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140071428: "CryptSvcForceStartPolicy" ??_C@_1DC@DEJMOBJF@?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAS?$AAv?$AAc?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1400595A0: "__cdecl _imp_OpenThreadToken" __imp_OpenThreadToken
0x1400218E8: "long __cdecl myMergeExtensions(unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct _CERT_EXTENSION * __ptr64 * __ptr64)" ?myMergeExtensions@@YAJKPEAU_CERT_EXTENSION@@K0PEAKPEAPEAU1@@Z
0x140061C58: "PropId" ??_C@_1O@NBJBKHFD@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x140024784: "long __cdecl myInfGetBooleanValue(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,int * __ptr64)" ?myInfGetBooleanValue@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG1HPEAH@Z
0x140061058: "{utf8}" ??_C@_1O@KPKAIJCL@?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf?$AA8?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140058F08: "__cdecl _imp_CryptSignAndEncodeCertificate" __imp_CryptSignAndEncodeCertificate
0x1400757D8: crypttpmeksvc_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140059168: "__cdecl _imp_NdrClientCall3" __imp_NdrClientCall3
0x140070510: "se-FI" ??_C@_1M@LNFOCMOB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x140059518: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x1400623B0: "application/json" ??_C@_1CC@CCEDNKCL@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAj?$AAs?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140068E30: "InjectedRevocable" ??_C@_1CE@GMEAIALE@?$AAI?$AAn?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAR?$AAe?$AAv?$AAo?$AAc?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400591A8: "__cdecl _imp_UuidCreate" __imp_UuidCreate
0x140063E60: "szOID_ATTR_TPM_SECURITY_ASSERTIO" ??_C@_1EG@LBGMDFOC@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAR?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAS?$AAE?$AAC?$AAU?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAR?$AAT?$AAI?$AAO@
0x140029CA0: "long __cdecl myGetProviderTypeFromProviderName(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myGetProviderTypeFromProviderName@@YAJPEBGPEAK@Z
0x1400707A8: "smn-FI" ??_C@_1O@JMPHMAMC@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x1400406A0: "long __cdecl extEncodeSubjectAltNameEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeSubjectAltNameEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x140038604: "int __cdecl myCEPAuthCost(struct tagCEPINFO const * __ptr64)" ?myCEPAuthCost@@YAHPEBUtagCEPINFO@@@Z
0x1400697A8: CLSID_CCertRequest
0x140069D80: "result" ??_C@_1O@PHBBLDEN@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14004D0CC: "private: static long __cdecl JoinStatusStorage::ReadTenantKey(struct struct_join_status * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ReadTenantKey@JoinStatusStorage@@CAJPEAUstruct_join_status@@PEAUHKEY__@@PEBG2@Z
0x14006F2B8: "sr-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@CMBHIPBE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14005B090: "_continue_ = "1.2.3...4.6.1={utf" ??_C@_1FG@FKCBPHEA@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA2?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA4?$AA?4?$AA6?$AA?4?$AA1?$AA?$DN?$AA?$HL?$AAu?$AAt?$AAf@
0x1400452B4: "public: long __cdecl CEnrollHttpClient::SetRequestHeader(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetRequestHeader@CEnrollHttpClient@@QEAAJPEBG0@Z
0x140070548: "quz-PE" ??_C@_1O@MGJBOAMB@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x1400793E0: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszBCExt" ?g_apwszBCExt@@3PAPEBGA
0x1400704E0: "en-AU" ??_C@_1M@KBFBEHJF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAU?$AA?$AA@
0x14006FFA0: "bin-NG" ??_C@_1O@GIMANDPJ@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140066CA8: "CERT_SMART_CARD_READER_PROP_ID" ??_C@_1DO@IDPEONJK@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAS?$AAM?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAR?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140036248: "long __cdecl BuildCMCRequest(unsigned long,int,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPT_ATTRIBUTES const * __ptr64,unsigned long,struct _CRYPT_ATTRIBUTE const * __ptr64,unsigned long,unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64,unsigned long,char const * __ptr64,struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long,char const * __ptr64,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?BuildCMCRequest@@YAJKHPEBEKPEBU_CERT_EXTENSION@@KPEBU_CRYPT_ATTRIBUTES@@KPEBU_CRYPT_ATTRIBUTE@@K0K_KKPEBDPEBU_CERT_CONTEXT@@4K5PEAPEAEPEAK@Z
0x140029468: "long __cdecl myGetAlgorithmNameFromHProv(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetAlgorithmNameFromHProv@@YAJ_KPEBGKPEAPEAG@Z
0x140036DF0: "long __cdecl myGetUserNameEx(enum EXTENDED_NAME_FORMAT,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetUserNameEx@@YAJW4EXTENDED_NAME_FORMAT@@PEAPEAG@Z
0x1400598B0: "__cdecl _imp_CertServerSubmitRequest" __imp_CertServerSubmitRequest
0x14006F7E8: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140060338: "ImportFlags" ??_C@_1BI@IIBNANEI@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14001BD44: "long __cdecl SetPostInitPropertiesBase<struct IX509CertificateRequestPkcs10>(struct IX509CertificateRequest * __ptr64,struct _REQUEST_PARAMETERS const * __ptr64)" ??$SetPostInitPropertiesBase@UIX509CertificateRequestPkcs10@@@@YAJPEAUIX509CertificateRequest@@PEBU_REQUEST_PARAMETERS@@@Z
0x140059120: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x14006F6E0: "tk" ??_C@_15DCKJGBIJ@?$AAt?$AAk?$AA?$AA@
0x140068270: "ca" ??_C@_15EDMHLDMO@?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x140064FB0: "1.3.6.1.4.1.311.21.42" ??_C@_0BG@HNMADFHD@1?43?46?41?44?41?4311?421?442?$AA@
0x1400675E0: "1.2.840.10040.4.3" ??_C@_0BC@FEMNKNJO@1?42?4840?410040?44?43?$AA@
0x1400752B0: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x14002A864: "long __cdecl Request3_GetIssuedCertificate2(class DISPATCHINTERFACE * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long * __ptr64)" ?Request3_GetIssuedCertificate2@@YAJPEAVDISPATCHINTERFACE@@PEBG11PEAJ@Z
0x140036BE0: "long __cdecl myEncodeRequestClientAttributeFromClientId(unsigned long,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeRequestClientAttributeFromClientId@@YAJKPEAPEAEPEAK@Z
0x140068EE8: "evaluationInProgress" ??_C@_1CK@ONIGCCI@?$AAe?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14005C9F0: "_continue_ = "FieldUpgradable=Tr" ??_C@_1EK@KJAMGIBO@?$AA_?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAu?$AAe?$AA_?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CC?$AAF?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$DN?$AAT?$AAr@
0x1400592D8: "__cdecl _imp_InternetCanonicalizeUrlW" __imp_InternetCanonicalizeUrlW
0x14005353F: "__cdecl _imp_load_VaultCreateItemType" __imp_load_VaultCreateItemType
0x14002ACB4: "int __cdecl myEncodeObject(unsigned long,char const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,enum CERTLIB_ALLOCATOR,unsigned char * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?myEncodeObject@@YAHKPEBDPEBXKW4CERTLIB_ALLOCATOR@@PEAPEAEPEAK@Z
0x140058EF0: "__cdecl _imp_CryptMsgOpenToDecode" __imp_CryptMsgOpenToDecode
0x1400408D0: "long __cdecl extEncodeCDPEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeCDPEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x1400664F0: "CERT_NEW_KEY_PROP_ID" ??_C@_1CK@FOEDNNLB@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAE?$AAW?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14006BEA0: "HKEY_LOCAL_MACHINE\TargetSoftwar" ??_C@_1EE@NPJPGLHA@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr@
0x1400590D0: "__cdecl _imp_SafeArrayAccessData" __imp_SafeArrayAccessData
0x140075AFC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x14006F8D8: "gsw" ??_C@_17DLKNGOHO@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x140032AB8: "long __cdecl NDESGetChallengePassword(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?NDESGetChallengePassword@@YAJPEAG0KPEBG1PEAPEAG222@Z
0x1400044A0: "long __cdecl GetTaggedAttributeTemplateName(struct _CMC_TAGGED_ATTRIBUTE const * __ptr64,bool * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetTaggedAttributeTemplateName@@YAJPEBU_CMC_TAGGED_ATTRIBUTE@@PEA_NPEAPEAG@Z
0x14005A4C8: "noEKU" ??_C@_1M@JNJEBAMN@?$AAn?$AAo?$AAE?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x14006F820: "yo" ??_C@_15BFFOFAA@?$AAy?$AAo?$AA?$AA@
0x140061D60: "strCredential" ??_C@_1BM@NLGFIICI@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAC?$AAr?$AAe?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140048714: DsrFreeJoinInfoEx
0x1400604C0: "-machine" ??_C@_1BC@HLIOMOBP@?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140023D28: "long __cdecl infBuildPolicyElement(struct _CSINFContext * __ptr64,struct _INFCONTEXT * __ptr64,struct _CERT_POLICY_QUALIFIER_INFO * __ptr64)" ?infBuildPolicyElement@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEAU_INFCONTEXT@@PEAU_CERT_POLICY_QUALIFIER_INFO@@@Z
0x140033FCC: "long __cdecl myNCGetProperty(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long)" ?myNCGetProperty@@YAJ_KPEBGPEAEKPEAKK@Z
0x140068C10: "url" ??_C@_17EJHHFLBD@?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14006BAB0: "Logger::WriteRegistryFailureEven" ??_C@_1EI@DCOKPEJP@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn@
0x140060DD0: "%hs%hs%*hs%hs" ??_C@_0O@MJMGKANC@?$CFhs?$CFhs?$CF?$CKhs?$CFhs?$AA@
0x140064D30: "1.2.840.113556.1.5.284.3" ??_C@_0BJ@IOHAEBFI@1?42?4840?4113556?41?45?4284?43?$AA@
0x14001735C: "long __cdecl crAddCmcNameValuePairs(unsigned short const * __ptr64,struct IX509CertificateRequestCmc2 * __ptr64)" ?crAddCmcNameValuePairs@@YAJPEBGPEAUIX509CertificateRequestCmc2@@@Z
0x1400693E8: "1.3.6.1.4.1.311.10.11.83" ??_C@_0BJ@BDFGAIFP@1?43?46?41?44?41?4311?410?411?483?$AA@
0x14005FBE0: "1.3.6.1.5.5.7.12.3" ??_C@_0BD@MNGKDJBF@1?43?46?41?45?45?47?412?43?$AA@
0x14005F690: "EccKeyParameters" ??_C@_1CC@BEDMMFPL@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAK?$AAe?$AAy?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140066B00: "CERT_ISSUER_CHAIN_PUB_KEY_CNG_AL" ??_C@_1GK@JMIHACI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAP?$AAU?$AAB?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAL@
0x14007D2B0: "unsigned int g_idError" ?g_idError@@3IA
0x1400503D8: LoadMUIFileV
0x140064868: "1.3.6.1.4.1.311.74.1.1" ??_C@_0BH@CPDLPDDD@1?43?46?41?44?41?4311?474?41?41?$AA@
0x14007D1D0: "private: static class JoinStatusStorage::JoinStatusRegKeyInfo JoinStatusStorage::DeviceJoinStatusRegKeyInfo" ?DeviceJoinStatusRegKeyInfo@JoinStatusStorage@@0VJoinStatusRegKeyInfo@1@A
0x14005DF50: " <=> " ??_C@_1M@GOFOAPJB@?$AA?5?$AA?$DM?$AA?$DN?$AA?$DO?$AA?5?$AA?$AA@
0x14007D798: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUuhUxibkglUlyquivUznwGEUkivxlnkrovOlyq@fscrypto" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUwhUhvxfirgbUhvierxvhUxzUuhUxibkglUlyquivUznwGEUkivxlnkrovOlyq@fscrypto
0x14000A718: "void __cdecl displayKeyInfo(unsigned __int64)" ?displayKeyInfo@@YAX_K@Z
0x140068148: "URL/DNSName" ??_C@_1BI@PCJMHGPP@?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?1?$AAD?$AAN?$AAS?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140060CD0: "__cdecl GUID_91f39001_217f_11da_b2a4_000e7bbb2b09" _GUID_91f39001_217f_11da_b2a4_000e7bbb2b09
0x140039054: "long __cdecl myGetPolicyServerFromPicker(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HWND__ * __ptr64,int * __ptr64,unsigned long,enum X509CertificateEnrollmentContext,enum PolicyServerUrlFlags,unsigned long,struct _CESSLCredentials const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct IX509PolicyServerUrl * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetPolicyServerFromPicker@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEAUHWND__@@PEAHKW4X509CertificateEnrollmentContext@@W4PolicyServerUrlFlags@@KPEBU_CESSLCredentials@@PEBGPEAPEAUIX509PolicyServerUrl@@@Z
0x14006F5E0: "uk" ??_C@_15PJPFLCCM@?$AAu?$AAk?$AA?$AA@
0x1400706A0: "sma-NO" ??_C@_1O@KEMEEGPO@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140059AA8: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x1400680C0: "PromptForUsername" ??_C@_1CE@EFELMDEL@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AAF?$AAo?$AAr?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140075388: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_COMDLG32_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_COMDLG32_dll
0x14005E190: "1.3.6.1.5.5.7.7.8" ??_C@_0BC@COCAFHPM@1?43?46?41?45?45?47?47?48?$AA@
0x140082010: "__cdecl _imp_GetSaveFileNameW" __imp_GetSaveFileNameW
0x140052F10: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x1400596D8: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400681A8: "CAPropCommonName" ??_C@_1CC@DAHOIJCC@?$AAC?$AAA?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140022F64: "long __cdecl infCollectSectionNames(struct _CSINFContext * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?infCollectSectionNames@@YAJPEAU_CSINFContext@@PEBG@Z
0x1400628D8: "Encrypted Private Key" ??_C@_1CM@FKCAPLKE@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x1400630C8: "SPC_FINANCIAL_CRITERIA_OBJID" ??_C@_1DK@KKFBOJIF@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAF?$AAI?$AAN?$AAA?$AAN?$AAC?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAR?$AAI?$AAT?$AAE?$AAR?$AAI?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14005F0D0: "pwszDSDN = %ws " ??_C@_1CA@FILFLDGC@?$AAp?$AAw?$AAs?$AAz?$AAD?$AAS?$AAD?$AAN?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14006DDB8: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x14006F5B8: "sv" ??_C@_15INNPNOHD@?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x140034708: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl myGetOIDNameA(enum KeyPreference,char const * __ptr64)" ?myGetOIDNameA@@YAPEBGW4KeyPreference@@PEBD@Z
0x140020068: "long __cdecl mySanitizedNameToShortName(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?mySanitizedNameToShortName@@YAJPEBGHPEAPEAG@Z
0x140062C60: "Jurisdiction Hash" ??_C@_1CE@LJDBAHFP@?$AAJ?$AAu?$AAr?$AAi?$AAs?$AAd?$AAi?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x1400591B8: "__cdecl _imp_RpcBindingSetAuthInfoExW" __imp_RpcBindingSetAuthInfoExW
0x1400705F0: "ar-DZ" ??_C@_1M@JHGLJMGJ@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x140075CB4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0
0x140066BC0: "CERT_AUTH_ROOT_SHA256_HASH_PROP_" ??_C@_1EG@PONPNBBA@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAH?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AA2?$AA5?$AA6?$AA_?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_@
0x1400643F0: "1.2.840.113549.1.9.20" ??_C@_0BG@ODHBOKEL@1?42?4840?4113549?41?49?420?$AA@
0x140064110: "szOID_PKCS_12_CERT_TYPE_X509" ??_C@_1DK@PMBLFHFA@?$AAs?$AAz?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAK?$AAC?$AAS?$AA_?$AA1?$AA2?$AA_?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AA5?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x140040370: "public: void __cdecl CNameValueError::SetError(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetError@CNameValueError@@QEAAXPEBG0@Z
0x14006FDB0: "ta-IN" ??_C@_1M@KMKMOPHI@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14007C9EC: "char * LUI_txt_july" ?LUI_txt_july@@3PADA
0x140059320: "__cdecl _imp_ldap_get_values_lenW" __imp_ldap_get_values_lenW
0x1400599C0: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x1400695F8: IID_ICryptAttribute
0x1400595A8: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x140040F40: "long __cdecl extEncodeCertPoliciesEntryWorker(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CNameValueError * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?extEncodeCertPoliciesEntryWorker@@YAJPEAXKKPEAVCNameValueError@@PEBG2@Z
0x14005A450: "AdminForceMachine" ??_C@_1CE@CCGFFAMF@?$AAA?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140070960: "es-PY" ??_C@_1M@PBFNCDEL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x140070478: "qps-Latn-x-sh" ??_C@_1BM@IKMDFDAN@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x1400598B8: "__cdecl _imp_CertServerFreeMemory" __imp_CertServerFreeMemory
0x140055580: "unsigned short const * __ptr64 * g_apwszInfKeyNewRequest" ?g_apwszInfKeyNewRequest@@3PAPEBGA
0x14005DF60: "%ws: %x -> %x " ??_C@_1BO@IPLJLOLM@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AA?9?$AA?$DO?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400473E4: "public: static unsigned long __cdecl CVault::CreateUsernameSchema(void * __ptr64)" ?CreateUsernameSchema@CVault@@SAKPEAX@Z
0x1400605E0: "tq" ??_C@_15NANNGHC@?$AAt?$AAq?$AA?$AA@
0x140075BC4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x14005A4B0: "ReuseKeys" ??_C@_1BE@MENNFCAA@?$AAR?$AAe?$AAu?$AAs?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x14004830C: "void __cdecl CertEnrollHttp::FreeUnprotectedBStr(unsigned short * __ptr64)" ?FreeUnprotectedBStr@CertEnrollHttp@@YAXPEAG@Z
0x1400679E0: "LDAP_UNAVAILABLE" ??_C@_0BB@MCBIGNCE@LDAP_UNAVAILABLE?$AA@
0x14005FD40: "%ws: %ws " ??_C@_1BE@JDIOPHGA@?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140062AB0: "Certificate Trust List" ??_C@_1CO@LPPGNGB@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1400665B0: "CERT_NO_AUTO_EXPIRE_CHECK_PROP_I" ??_C@_1EE@HMPMKKDG@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAI?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAE?$AAC?$AAK?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAI@
0x14005DA80: "CERT_NAME_STR_ENABLE_PUNYCODE_FL" ??_C@_1EG@IBCJAEFL@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAP?$AAU?$AAN?$AAY?$AAC?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAL@
0x1400596C8: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14006B220: "%s: DeviceRegistrationStateApi::" ??_C@_1KC@MHFIAPDM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAp?$AAi?$AA?3?$AA?3@
0x14005A990: "EncryptionAlgorithm = 3des" ??_C@_1DG@LKCLJBEF@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAA?$AAl?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAh?$AAm?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA3?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140029E24: "long __cdecl myGetProviderNameAndTypeFromHandle(unsigned __int64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?myGetProviderNameAndTypeFromHandle@@YAJ_KPEAKPEAPEAG@Z
0x1400619E0: "CryptOIDInfoECCParameters" ??_C@_1DE@BKNDOKKA@?$AAC?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAO?$AAI?$AAD?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAE?$AAC?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x14006BA98: "%s\%s@%s" ??_C@_1BC@EAJCHPFH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140075AAC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x14005D340: "NCRYPT_UI_FORCE_HIGH_PROTECTION_" ??_C@_1EK@MIOLEGCD@?$AAN?$AAC?$AAR?$AAY?$AAP?$AAT?$AA_?$AAU?$AAI?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAG?$AAH?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_@
0x140053382: "__cdecl _imp_load_WinHttpConnect" __imp_load_WinHttpConnect
0x140063538: "1.3.6.1.4.1.311.2.4.1" ??_C@_0BG@JKEIPHLO@1?43?46?41?44?41?4311?42?44?41?$AA@
0x14005CFF8: "CERT_KEY_AGREEMENT_KEY_USAGE" ??_C@_1DK@OACOEDCI@?$AAC?$AAE?$AAR?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAA?$AAG?$AAR?$AAE?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140020E60: "long __cdecl myGetEnvString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?myGetEnvString@@YAJPEAPEAGPEBG@Z
0x14006F1C0: "RU" ??_C@_15PDKIAIDA@?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x14002FBB0: "long __cdecl cpAddFilter(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddFilter@@YAJKPEBG0PEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x140047788: "public: long __cdecl CCredManager::SetCred(enum X509EnrollmentAuthFlags,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SetCred@CCredManager@@QEAAJW4X509EnrollmentAuthFlags@@PEAG1@Z
0x140059210: "__cdecl _imp_SetupCloseInfFile" __imp_SetupCloseInfFile
0x1400631E0: "SPC_STRUCTURED_STORAGE_DATA_OBJI" ??_C@_1EE@PAKDAOPA@?$AAS?$AAP?$AAC?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAU?$AAC?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AAD?$AA_?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI@
0x14005A2E0: "Sign" ??_C@_19EPPKKOIA@?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x14004AFE0: McTemplateU0z
0x14002E4D4: "long __cdecl cpTemplateMatch(unsigned long,struct _CERT_EXTENSION const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpTemplateMatch@@YAJKPEBU_CERT_EXTENSION@@PEAU_CERTFILTERDATA@@PEAH@Z
0x14006A500: "RegSetValueExW" ??_C@_1BO@FJAFIJCI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAe?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?$AA@
0x14005389A: memset
0x140075D40: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1400590A0: Normaliz_NULL_THUNK_DATA
0x140070660: "ar-MA" ??_C@_1M@DHHMBNDP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140060D40: "1.2.840.10045.1.2" ??_C@_0BC@CKMFPNFO@1?42?4840?410045?41?42?$AA@
0x14002E720: "long __cdecl cpSubjectAltNameMatch(struct _CERT_CONTEXT const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?cpSubjectAltNameMatch@@YAJPEBU_CERT_CONTEXT@@PEAU_CERTFILTERDATA@@PEAH2@Z
0x14002F724: "long __cdecl cpAddEKUORFilter(unsigned long,char const * __ptr64 const * __ptr64,struct _CERTFILTERDATA * __ptr64)" ?cpAddEKUORFilter@@YAJKPEBQEBDPEAU_CERTFILTERDATA@@@Z
0x140061780: "CertificateAuthority.Config" ??_C@_1DI@FABAMEGK@?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?4?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14006FA78: "pt-BR" ??_C@_1M@BOCFIGEP@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x140062B38: "2.5.29.16" ??_C@_09GBDEDJOL@2?45?429?416?$AA@
0x1400705A8: "fr-CH" ??_C@_1M@EOGNKEK@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140060180: "Microsoft Passport Key Storage P" ??_C@_1FA@CLLHPPAG@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAP@
0x140059220: "__cdecl _imp_PathFindFileNameW" __imp_PathFindFileNameW

[JEB Decompiler by PNF Software]