Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll Base=0x160000000 SHA-256=5A7F145726F1203AC128D045F63062955007132F593117307F16E13C51A1805F
PDB: Search.ProtocolHandler.MAPI2.pdb GUID={1A48E519-2E9D-5D6D-BB2F57D93EF5237D} Age=1

3976 located named symbols:
0x160049C78: PKEY_Contact_PrimaryTelephone
0x160045300: "/AT=" ??_C@_19NCEKGHDK@?$AA?1?$AAA?$AAT?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x16004B010: "ro-RO" ??_C@_1M@IMPFOPBG@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAR?$AAO?$AA?$AA@
0x16004A158: PKEY_Contact_Department
0x16001B738: "public: int __cdecl CMapiUrl::IsPST(void) __ptr64" ?IsPST@CMapiUrl@@QEAAHXZ
0x16005DEA0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CELLULAR_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_CELLULAR_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049CF0: PKEY_Message_ToAddress
0x16005D830: "__vectorcall ??_R0?AVResultException@wil@" ??_R0?AVResultException@wil@@@8
0x1600429D0: "__cdecl GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046
0x160049990: PKEY_ItemNameDisplay
0x16004A4D0: PKEY_Message_ProofInProgress
0x160043710: "CMapi2Handler::ThreadShutdown() " ??_C@_1EK@GAJLODO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5@
0x1600455F8: "contact" ??_C@_1BA@JBDJMGOO@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x160014744: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::GetAttachmentTable(struct IMessage * __ptr64,struct _SPropTagArray * __ptr64,struct IMAPITable * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetAttachmentTable@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAUIMessage@@PEAU_SPropTagArray@@PEAPEAUIMAPITable@@PEAK@Z
0x1600425A8: IID_IStream
0x160041778: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x16000D490: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16005E6E8: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnIsDebuggerPresent)(void)" ?g_pfnIsDebuggerPresent@wil@@3P6A_NXZEA
0x16002F100: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiStore::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMapiStore@@UEAAPEAXI@Z
0x1600441C0: "scr" ??_C@_17PHFEKDAG@?$AAs?$AAc?$AAr?$AA?$AA@
0x160049D98: PKEY_Message_BccAddress
0x160037A94: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x16004AAA8: "da" ??_C@_15FOMCIDHG@?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x1600431D0: "CMapi2Handler::Init() Enter" ??_C@_1DI@FMMIDGLB@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16004A500: PKEY_Message_BccName
0x16004A7F0: "sr-Cyrl-CS" ??_C@_1BG@FMELBIOE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x16004ADC0: "ba" ??_C@_15IIJLGAGL@?$AAb?$AAa?$AA?$AA@
0x160031F6C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@QEAAXI@Z
0x16004B110: "tg-Cyrl-TJ" ??_C@_1BG@MBBMHHKI@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAT?$AAJ?$AA?$AA@
0x1600416C0: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160044148: "mdt" ??_C@_17KGALOPHL@?$AAm?$AAd?$AAt?$AA?$AA@
0x160004BD0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1600100E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCNoteProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160028590: "public: static long __cdecl CMapiManager::ReleaseMapiManager(class CMapiManager * __ptr64)" ?ReleaseMapiManager@CMapiManager@@SAJPEAV1@@Z
0x1600029FC: "void __cdecl wil::details::ReportFailure_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long)" ?ReportFailure_Hr@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J@Z
0x16004BF98: "es-419" ??_C@_1O@IMMPICLM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AA4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x160045DA0: "OpenFolderbyName failure from Qu" ??_C@_1FA@ILDMHLCH@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAb?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAQ?$AAu@
0x16004AF30: "de-DE" ??_C@_1M@MCMADGCB@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x160038060: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x160042938: "h" ??_C@_13CACJPPAP@?$AAh?$AA?$AA@
0x16002A924: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<unsigned long,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<unsigned long> >::~CSimpleArray<unsigned long,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<unsigned long> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@KV?$CSimpleArrayEqualHelper@K@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16002A924: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<struct IMAPIAdviseSink * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct IMAPIAdviseSink * __ptr64> >::~CSimpleArray<struct IMAPIAdviseSink * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<struct IMAPIAdviseSink * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@PEAUIMAPIAdviseSink@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAUIMAPIAdviseSink@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1600441F8: "vbe" ??_C@_17LJCGBBOB@?$AAv?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x16003D390: "const TLMString<4096,512,1048576>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0BAAA@$0CAA@$0BAAAAA@@@6B@
0x16004ABC8: "vi" ??_C@_15NFGIAIAJ@?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x16004A724: "PL" ??_C@_15JDHBLBCO@?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x16005C188: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressPostOfficeBox" ?g_mfpsAddrWorkAddressPostOfficeBox@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160031990: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@QEAAXXZ
0x160031650: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiStore::CPusherAdvise::OnNotify(unsigned long,struct _NOTIFICATION * __ptr64) __ptr64" ?OnNotify@CPusherAdvise@CMapiStore@@UEAAKKPEAU_NOTIFICATION@@@Z
0x160049AC8: PKEY_Message_AttachmentNames
0x16004ACC0: "as" ??_C@_15PEBPINNB@?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x16004C5D8: "__cdecl _real@43f0000000000000" __real@43f0000000000000
0x160044B48: "MAPI/IPM.Appointment" ??_C@_1CK@LOMHPLPL@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAA?$AAp?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x160041618: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x16004A988: ".\%s.mui" ??_C@_1BC@KOFMGGOE@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x160049CC0: PKEY_ItemDate
0x16000DCF0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::AddRef`adjustor{8696}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@WCBPI@EAAKXZ
0x160001608: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x16000E22C: "public: static void __cdecl CLogger::Error(unsigned short const * __ptr64,...)" ?Error@CLogger@@SAXPEBGZZ
0x160062050: "__cdecl _imp_CoInitializeEx" __imp_CoInitializeEx
0x160049BD0: PKEY_Calendar_Duration
0x16004A7B0: "EU" ??_C@_15ONHLDKBD@?$AAE?$AAU?$AA?$AA@
0x160037500: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x160041C38: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x160041958: "__cdecl _imp_CompareStringOrdinal" __imp_CompareStringOrdinal
0x160058E54: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x160041C30: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x16001FDB4: "public: long __cdecl CMapi2AttachFilter::Init(class CMapi2Accessor * __ptr64,class CMapi2RowFilter * __ptr64) __ptr64" ?Init@CMapi2AttachFilter@@QEAAJPEAVCMapi2Accessor@@PEAVCMapi2RowFilter@@@Z
0x16002AC94: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::SetAt(unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?SetAt@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@KAEBQEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@Z
0x160046A28: "struct _GUID const guidStoragePropset" ?guidStoragePropset@@3U_GUID@@B
0x16005D0F8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PROFESSION" ?g_mfpsPR_PROFESSION@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004C0E0: "pa-Arab" ??_C@_1BA@JGOEKKPO@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x16000552C: "public: long __cdecl ATL::CAtlModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned short const * __ptr64,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CAtlModule@ATL@@QEAAJPEBGHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x160004BC0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x160058F44: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0
0x16004561C: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x160012E10: "public: long __cdecl CMapi2RowFilter::GetItemFolderPathDisplay(int,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetItemFolderPathDisplay@CMapi2RowFilter@@QEAAJHPEAGK@Z
0x160030BE8: "private: long __cdecl CMapiStore::GetFolderEntryId(struct IMAPIProp * __ptr64,unsigned long,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > * __ptr64) __ptr64" ?GetFolderEntryId@CMapiStore@@AEAAJPEAUIMAPIProp@@KPEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x1600372A0: "int __cdecl CompareLangIDs(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangIDs@@YAHPEBX0@Z
0x16005E748: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRethrow)(void)" ?g_pfnRethrow@details@wil@@3P6AXXZEA
0x16001A520: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1600461E0: "Outlook Folder" ??_C@_1BO@KAGABKDN@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16004B0F0: "uk-UA" ??_C@_1M@MFMOBGI@?$AAu?$AAk?$AA?9?$AAU?$AAA?$AA?$AA@
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x160005E4C: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromLastError(void)" ?AtlHresultFromLastError@ATL@@YAJXZ
0x160020810: "public: virtual long __cdecl CMapi2AttachFilter::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@CMapi2AttachFilter@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x16004A458: PKEY_Communication_SecurityFlags
0x16005E790: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x16003D710: "const TLMString<128,128,1048576>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@6B@
0x16005D3C8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_BusinessHomePage" ?g_mfpsContact_BusinessHomePage@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160045780: "union _LARGE_INTEGER const LiZero" ?LiZero@@3T_LARGE_INTEGER@@B
0x16002F650: "private: long __cdecl CMapiStore::SetFavoritesEntryId(void) __ptr64" ?SetFavoritesEntryId@CMapiStore@@AEAAJXZ
0x16005EBA0: "private: static class CriticalSection CMapiManager::s_csMapiIdleThread" ?s_csMapiIdleThread@CMapiManager@@0VCriticalSection@@A
0x160047AF0: "CMapiManager::SendShutdownNotifi" ??_C@_1JE@OGHAIGJN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi@
0x160047500: "CMapiManager::GetAllStores() fai" ??_C@_1GI@NIAEIHPF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x16005D900: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x16004BA98: "mn-Mong-MN" ??_C@_1BG@NKIHIMCC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x16004A7B8: "IS" ??_C@_15LPNCKFLE@?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x160041668: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x160041BD0: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x160047E10: "Outlook.Application.11" ??_C@_1CO@PBDHLAID@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?4?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x160041BB0: "__cdecl _imp__vscwprintf" __imp__vscwprintf
0x16005C6A8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_NORMALIZED_SUBJECT" ?g_mfpsPR_NORMALIZED_SUBJECT@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004A218: PKEY_Contact_MiddleName
0x160027594: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl CMapiUrl::ContainerHash(void) __ptr64" ?ContainerHash@CMapiUrl@@QEAA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@XZ
0x160041BA8: "__cdecl _imp__mktime64" __imp__mktime64
0x16004B9F0: "ne-IN" ??_C@_1M@EDGIEKJP@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160046B18: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0DN@JNCBOOKK@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x16003DE60: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2SearchItem@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x1600416F0: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x16004A338: PKEY_Contact_HomeAddressCity
0x160049FF0: PKEY_Contact_BusinessAddressState
0x16004ACE8: "mr" ??_C@_15DLGBCKMP@?$AAm?$AAr?$AA?$AA@
0x16004BC88: "es-DO" ??_C@_1M@BMGIGLIF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAO?$AA?$AA@
0x16000FB00: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x160041578: "__cdecl tls_used" _tls_used
0x160042E44: "B" ??_C@_13OPKGLAFF@?$AAB?$AA?$AA@
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@6B@
0x16000ED10: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,struct _SPropValue * __ptr64) __ptr64" ?AddProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@PEAU_SPropValue@@@Z
0x160047E78: "11" ??_C@_15MJIMBFJA@?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x16005DBA8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_INTERNET_CPID" ?g_mfpsPR_INTERNET_CPID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160043A68: "CMapi2Accessor:%s " ??_C@_1CG@DACNDHEH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x16004B930: "ms-BN" ??_C@_1M@HEIBJJAD@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAN?$AA?$AA@
0x160044110: "mat" ??_C@_17PGMGHOMI@?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x160042958: "ForceRemove" ??_C@_1BI@JFAIJMHL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x16002C464: "public: static __int64 __cdecl CMapiSupport::ConvertToIntVersion(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >)" ?ConvertToIntVersion@CMapiSupport@@SA_JV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160043C10: "Content Type" ??_C@_1BK@KAPHCKLB@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x160004960: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16001AA50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16004A4B8: PKEY_Message_ToDoFlags
0x1600184D0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::HasAttach(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?HasAttach@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16003757C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x16001A9E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160044128: "maw" ??_C@_17OEHDNBCG@?$AAm?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x160041878: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x160049700: IID_IMessage
0x16003DAB8: "const CNoLockStream::`vftable'" ??_7CNoLockStream@@6B@
0x16004AD88: "fy" ??_C@_15IGKHFNAN@?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x160002C04: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFast_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?_FailFast_GetLastError@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x16001AAE0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<128,128,1048576>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x160005420: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Lock(void) __ptr64" ?Lock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x16000D7D0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x160045718: "__cdecl GUID_e20870e2_3ad1_4b64_87be_5ad5f17a53f0" _GUID_e20870e2_3ad1_4b64_87be_5ad5f17a53f0
0x16005E8E0: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@UMapiFpsPropVal@@@@QEAAAEAPEAUMapiFpsPropVal@@XZ@4PEAU2@EA
0x16004A950: "zh-CHS" ??_C@_1O@BPEAJADD@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAS?$AA?$AA@
0x160058670: "__stdcall CT??_R0J" _CT??_R0J@84
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Revert(void) __ptr64" ?Revert@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJXZ
0x16004B6F0: "oc-FR" ??_C@_1M@DOEKCMEF@?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x160037A56: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x160019EE0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x1600620D8: "__cdecl _imp_FreeProws" __imp_FreeProws
0x160062098: "__cdecl _imp_LookupAccountSidW" __imp_LookupAccountSidW
0x160022460: "private: virtual void __cdecl TLMString<64,64,32767>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0EA@$0EA@$0HPPP@@@EEAAXI@Z
0x16005E6D0: "__cdecl _hmod__api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll
0x16004A0F8: PKEY_Contact_OtherAddressState
0x16000C920: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160007A7C: "public: static long __cdecl ATL::CComObjectRootBase::InternalQueryInterface(void * __ptr64,struct ATL::_ATL_INTMAP_ENTRY const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?InternalQueryInterface@CComObjectRootBase@ATL@@SAJPEAXPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@2@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ISearchCatalogManager>::~CComPtr<struct ISearchCatalogManager>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UISearchCatalogManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004B538: "fil-PH" ??_C@_1O@BECGPPGC@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x160034E8C: "public: void __cdecl CLogger::PurgeOld(void) __ptr64" ?PurgeOld@CLogger@@QEAAXXZ
0x16004AB30: "rm" ??_C@_15MBJLNNEI@?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x16005BF58: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DEPARTMENT_NAME" ?g_mfpsPR_DEPARTMENT_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600362C0: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@QEAAXI@Z
0x16005C338: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsSearch_AutoSummary" ?g_mfpsSearch_AutoSummary@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049A08: PKEY_ProviderItemID
0x16004ACD8: "mn" ??_C@_15CBKOMCOI@?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x16004BC08: "smj-SE" ??_C@_1O@IMNBEMCI@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x16004A230: PKEY_Document_Manager
0x16004A098: PKEY_Calendar_IsOnline
0x16004ABD0: "hy" ??_C@_15LMKNDMHN@?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x16003D8D8: "const CMapi2RowFilter::CJournalProps::`vftable'" ??_7CJournalProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x16004B890: "az-Cyrl-AZ" ??_C@_1BG@HGPHKDBG@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x160038B80: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x16002B21C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAAXI@Z
0x160031A70: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@QEAAXXZ
0x16002C640: "private: static int __cdecl CMapiSupport::GetTrustLevel(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetTrustLevel@CMapiSupport@@CAHV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@00AEAV23@PEAK2@Z
0x16002F590: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiSession::Release(void) __ptr64" ?Release@CMapiSession@@UEAAKXZ
0x16004C158: "quc-Latn" ??_C@_1BC@LOEOIEBM@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16004A1D0: PKEY_Contact_Profession
0x160009BE4: "public: long __cdecl TNoUnkSList<class CMapi2Accessor>::RemoveFirst(class CMapi2Accessor * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?RemoveFirst@?$TNoUnkSList@VCMapi2Accessor@@@@QEAAJPEAPEAVCMapi2Accessor@@@Z
0x16004A278: PKEY_Contact_HomeFaxNumber
0x160043028: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x16002AE10: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::RemoveAtPos(struct __POSITION * __ptr64) __ptr64" ?RemoveAtPos@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEAAXPEAU__POSITION@@@Z
0x160041698: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x160045420: "SMTP" ??_C@_19KANMDILN@?$AAS?$AAM?$AAT?$AAP?$AA?$AA@
0x160022504: "public: virtual __cdecl PConfigNode::~PConfigNode(void) __ptr64" ??1PConfigNode@@UEAA@XZ
0x1600384A0: "__cdecl _imp_load_PropVariantClear" __imp_load_PropVariantClear
0x16004AC70: "kk" ??_C@_15MACJNBMH@?$AAk?$AAk?$AA?$AA@
0x160062028: "__cdecl _imp_PropVariantClear" __imp_PropVariantClear
0x16004C0F8: "smj" ??_C@_17FIPDLNAG@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?$AA@
0x16005E8C8: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCMapiDirLinkWithTime@@@@QEAAAEAPEAVCMapiDirLinkWithTime@@XZ@4PEAV2@EA
0x16004C098: "sr" ??_C@_15CLNEJCE@?$AAs?$AAr?$AA?$AA@
0x1600585E8: "__cdecl CTA1?AVCAtlException@ATL@@" _CTA1?AVCAtlException@ATL@@
0x16004B840: "pt-PT" ??_C@_1M@HFFAHKAD@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x16004BF18: "es-BO" ??_C@_1M@MKDBIIJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x160001E94: "long __cdecl wil::details::StringCchPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfA@details@wil@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x16004BB10: "ar-LY" ??_C@_1M@GJINLBOK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x16004AE50: "moh" ??_C@_17NGADPHJP@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?$AA@
0x16004BCE8: "es-CO" ??_C@_1M@BGNFLDN@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAO?$AA?$AA@
0x1600196F0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::IsRecurring(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?IsRecurring@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004B3C8: "sa-IN" ??_C@_1M@NIDEAGPH@?$AAs?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16004BCD8: "es-VE" ??_C@_1M@DNMLCIHB@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x1600415A8: "__cdecl _imp_VarUI4FromStr" __imp_VarUI4FromStr
0x16000E044: "public: virtual __cdecl TLMString<128,128,8192>::~TLMString<128,128,8192>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@UEAA@XZ
0x16004FB68: "__cdecl Init_thread_epoch" _Init_thread_epoch
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IGatherNotify>::~CComPtr<struct IGatherNotify>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIGatherNotify@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160058DF0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x160062010: PROPSYS_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x160031A64: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::~CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@QEAA@XZ
0x160005830: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::AddMapiFps(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?AddMapiFps@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMAPITable>::~CComPtr<struct IMAPITable>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMAPITable@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1600023AC: "public: virtual __cdecl wil::ResultException::~ResultException(void) __ptr64" ??1ResultException@wil@@UEAA@XZ
0x16004AFA0: "ja-JP" ??_C@_1M@HPNHIDJI@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16004B590: "ba-RU" ??_C@_1M@KBIAIFKC@?$AAb?$AAa?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x16000BC50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetCLSID(struct _GUID * __ptr64) __ptr64" ?GetCLSID@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAU_GUID@@@Z
0x160007DE4: "public: __cdecl CMapiUrl::CMapiUrl(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CMapiUrl@@QEAA@PEBG@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IEnumSTATPROPSTG>::~TComPointer<struct IEnumSTATPROPSTG>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIEnumSTATPROPSTG@@@@QEAA@XZ
0x160033BA8: "public: __cdecl CEntryId::CEntryId(struct _SPropValue * __ptr64,long * __ptr64) __ptr64" ??0CEntryId@@QEAA@PEAU_SPropValue@@PEAJ@Z
0x16004BF58: "es-HN" ??_C@_1M@NDBGMMJL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAH?$AAN?$AA?$AA@
0x160023BD0: "public: virtual struct ATL::IAtlStringMgr * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Clone(void) __ptr64" ?Clone@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUIAtlStringMgr@2@XZ
0x160010FAC: "public: void __cdecl CFilterMapiFps::Initialize(struct IFilter * __ptr64,class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CFilterMapiFps@@QEAAXPEAUIFilter@@PEBVCMapi2FullPropSpec@@@Z
0x16000D780: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x16005BE40: "class CMapi2PropTag const g_mptApptCCAttendees" ?g_mptApptCCAttendees@@3VCMapi2PropTag@@B
0x160062140: "__cdecl _imp_SHGetFolderPathW" __imp_SHGetFolderPathW
0x16004C058: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x16004AD78: "fil" ??_C@_17NCFCJPID@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x160009444: "public: __cdecl ATL::CSimpleStringT<char,0>::~CSimpleStringT<char,0>(void) __ptr64" ??1?$CSimpleStringT@D$0A@@ATL@@QEAA@XZ
0x160009444: "public: __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::~CSimpleStringT<unsigned short,0>(void) __ptr64" ??1?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAA@XZ
0x160048E80: "Checking OST status with ICS fai" ??_C@_1EI@BDAMINE@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAI?$AAC?$AAS?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x16005D198: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_BIRTHDAY" ?g_mfpsPR_BIRTHDAY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160025CA0: "public: __cdecl CWAutoString::~CWAutoString(void) __ptr64" ??1CWAutoString@@QEAA@XZ
0x16004B260: "yi-001" ??_C@_1O@KMAFNPNA@?$AAy?$AAi?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x16005CC48: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_KEYWORD" ?g_mfpsPR_KEYWORD@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160029F7C: "public: int __cdecl CMapiManager::RemoveStoreWatcher(unsigned long,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?RemoveStoreWatcher@CMapiManager@@QEAAHKAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x16004C070: "iu-Cans" ??_C@_1BA@DNJEENBD@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x160024CF0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::DeleteValue(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteValue@CRegistry@@UEAAHPEBG@Z
0x160042E10: "HKEY_CURRENT_CONFIG" ??_C@_1CI@BBJOACGG@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA?$AA@
0x160048EC8: IID_IExchangeExportChanges
0x16005BDB0: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> wil::details::g_processLocalData" ?g_processLocalData@details@wil@@3V?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@2@A
0x16003D0D0: "const ATL::CComClassFactory::`vftable'" ??_7CComClassFactory@ATL@@6B@
0x16004A72C: "HU" ??_C@_15FBOFCJMN@?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x160041B78: "__cdecl _imp__localtime64" __imp__localtime64
0x160044240: "wsc" ??_C@_17JIGNJPJN@?$AAw?$AAs?$AAc?$AA?$AA@
0x1600497C0: "GetModuleFileNameExA" ??_C@_0BF@OFAHHCBJ@GetModuleFileNameExA?$AA@
0x16004B578: "ha-Latn-NG" ??_C@_1BG@GJMENMKB@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1600267A0: "private: long __cdecl CMapiUrl::Parse(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Parse@CMapiUrl@@AEAAJPEBG@Z
0x160031BCC: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x160041B00: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x160001BB4: "void __cdecl wil::details::WilRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x160042E38: "S" ??_C@_13HADIAKP@?$AAS?$AA?$AA@
0x16003D410: "const CTPtrSListContainer<class CMapi2Property>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCMapi2Property@@@@6B@
0x16004A1E8: PKEY_Contact_OfficeLocation
0x16001B684: "public: void __cdecl CMapiUrl::AddFolder(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddFolder@CMapiUrl@@QEAAXPEBG@Z
0x16005C360: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPKEY_Message_MessageClass" ?g_mfpsPKEY_Message_MessageClass@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160047020: " Logging off CMapiSession %d" ??_C@_1DO@MPCGHEFJ@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x160049E88: PKEY_Message_ToDoTitle
0x160043340: "MAPI URL for the shutdown notifi" ??_C@_1IE@JGHNOBGK@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi@
0x160042740: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x160004340: DllGetClassObject
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IMessage>::~TComPointer<struct IMessage>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIMessage@@@@QEAA@XZ
0x160049FC0: PKEY_Contact_BusinessAddressCountry
0x160047D90: "CompanyName" ??_C@_1BI@KBKGFMKH@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAn?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x160041B38: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x160029DE0: "public: int __cdecl CMapiManager::AddStoreWatcher(unsigned long,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?AddStoreWatcher@CMapiManager@@QEAAHKAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x16004B998: "mn-Mong-CN" ??_C@_1BG@OAINONFC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x160049DE0: PKEY_IsFlagged
0x160045780: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x16005BF30: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_TTYTDD_PHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_TTYTDD_PHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600415E8: TQUERY_NULL_THUNK_DATA
0x160042910: "internal\sdk\inc\wil\Resource.h" ??_C@_0CA@JODPNKMF@internal?2sdk?2inc?2wil?2Resource?4h?$AA@
0x1600418C0: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyExW" __imp_RegDeleteKeyExW
0x1600417A0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameA" __imp_GetModuleFileNameA
0x16005B160: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CTaskProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x160042998: "Local\SM0:%d:%d:%hs" ??_C@_1CI@EOLMILME@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAS?$AAM?$AA0?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x160047F78: "DllVersionMax" ??_C@_1BM@EJICOLL@?$AAD?$AAl?$AAl?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x16000CDA4: "public: virtual __cdecl TLMString<4096,4096,4294967295>::~TLMString<4096,4096,4294967295>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@UEAA@XZ
0x16005E960: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> wil::details::g_threadFailureCallbacks" ?g_threadFailureCallbacks@details@wil@@3V?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@A
0x160045F60: "CMapi2DirFilter::EnumerateFolder" ??_C@_1FO@FAIPBNBL@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr@
0x16000F8A0: "public: __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::CMessageProps(class CMapi2RowFilter * __ptr64,struct IMessage * __ptr64) __ptr64" ??0CMessageProps@CMapi2RowFilter@@QEAA@PEAV1@PEAUIMessage@@@Z
0x160038A7E: "__cdecl _imp_load_MAPIInitialize" __imp_load_MAPIInitialize
0x16004A828: "iu-Latn-CA" ??_C@_1BG@EJDCLEBP@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x16001EB1C: "public: class ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > >::operator=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??4?$CStringT@DV?$StrTraitATL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@PEBG@Z
0x160049230: "OpenMsgStore()" ??_C@_1BO@FMKBDBBF@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x16004A320: PKEY_Contact_Suffix
0x16000A174: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl ATL::AtlFindStringResourceInstance(unsigned int,unsigned short)" ?AtlFindStringResourceInstance@ATL@@YAPEAUHINSTANCE__@@IG@Z
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Commit(unsigned long) __ptr64" ?Commit@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJK@Z
0x16004AB48: "hr" ??_C@_15GLKMLLHM@?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x16004B398: "ml-IN" ??_C@_1M@MIODLDKF@?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IUnknown>::~CComPtr<struct IUnknown>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIUnknown@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160018C00: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x160043BE0: "InitRowFilter failed" ??_C@_1CK@IMDLAEHF@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x160005E84: "void __cdecl ATL::_AtlRaiseException(unsigned long,unsigned long)" ?_AtlRaiseException@ATL@@YAXKK@Z
0x16000F840: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160023AE0: "public: virtual void __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Free(struct ATL::CStringData * __ptr64) __ptr64" ?Free@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAXPEAUCStringData@2@@Z
0x160047950: "CMapiManager failed to create st" ??_C@_1FI@FCMPJFFO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt@
0x160042BB0: Microsoft_Windows_Search_ProtocolHandlersKeywords
0x160048510: "CMapiStore::CMapiStore: Failed t" ??_C@_1GM@LBCCHMCM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt@
0x1600418A8: "__cdecl _imp_RegEnumValueW" __imp_RegEnumValueW
0x160058F6C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x1600470B0: " Done with CMapiSession %d (re" ??_C@_1GE@CLDAAKPA@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AAr?$AAe@
0x160003BEC: "unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details::WriteResultString<unsigned short const * __ptr64>(unsigned char * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ??$WriteResultString@PEBG@details@wil@@YAPEAEPEAE0PEBGPEAPEBG@Z
0x16002D714: "public: static long __cdecl CMapiSupport::CheckPolicyOnStore(class CMapiStore * __ptr64,int * __ptr64,enum POLICY_RESULT_ID * __ptr64)" ?CheckPolicyOnStore@CMapiSupport@@SAJPEAVCMapiStore@@PEAHPEAW4POLICY_RESULT_ID@@@Z
0x160034A04: "long __cdecl StringCbPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCbPrintfA@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x16004C0F0: "dsb" ??_C@_17NCOFMODA@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x16004BBE8: "en-IE" ??_C@_1M@BNBLJCGH@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x16004B3B8: "cy-GB" ??_C@_1M@JAIJPENP@?$AAc?$AAy?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x1600441B0: "reg" ??_C@_17IKGAOHCI@?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x16004B440: "syr-SY" ??_C@_1O@KNHJLDJA@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x16004A8E0: "zh-Hans" ??_C@_1BA@NLNDHALP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x16004AC28: "af" ??_C@_15JDNICKHM@?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x16000D380: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16000D848: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x16004C030: "smn" ??_C@_17NHJBCKFB@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x160009478: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@PEBG@Z
0x16000E2AC: "public: __cdecl CMapi2Property::CMapi2Property(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,char const * __ptr64) __ptr64" ??0CMapi2Property@@QEAA@PEBVCMapi2FullPropSpec@@PEBD@Z
0x16004ACA8: "pa" ??_C@_15MGIFMDPL@?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x16004B800: "fr-BE" ??_C@_1M@DNNANBDC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x16004BF28: "fr-HT" ??_C@_1M@HEOOMCKO@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x160041730: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16000A6B0: "public: __cdecl CLinkWithTime::~CLinkWithTime(void) __ptr64" ??1CLinkWithTime@@QEAA@XZ
0x16003D9B8: "const CMapi2RowFilter::CBaseProps::`vftable'" ??_7CBaseProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x16004A960: "MUI" ??_C@_17JCBKHJFJ@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x16005C278: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJA_CompanyName" ?g_mfpsJA_CompanyName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160058BD8: api-ms-win-security-sddl-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x1600586D0: "__cdecl _pobjMapEntryLast" __pobjMapEntryLast
0x160049F48: PKEY_Contact_JA_FirstNamePhonetic
0x16000B0B4: "public: __cdecl CMapiBlob::~CMapiBlob(void) __ptr64" ??1CMapiBlob@@QEAA@XZ
0x1600440A0: "ins" ??_C@_17BOANPKFO@?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x160042F38: "TypeLib" ??_C@_1BA@JIHHIEDE@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x160044088: "hlp" ??_C@_17INNKPECF@?$AAh?$AAl?$AAp?$AA?$AA@
0x16004AF00: "el-GR" ??_C@_1M@OOCKEMAM@?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAR?$AA?$AA@
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECJournalProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x16000E660: "public: __cdecl CMapi2Property::CMapi2Property(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64) __ptr64" ??0CMapi2Property@@QEAA@PEBVCMapi2FullPropSpec@@PEAU_FILETIME@@@Z
0x16003D3D0: "const CTPtrSListContainer<class TLMString<1024,1024,1048576> >::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@6B@
0x1600053C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComModule::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECComModule@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160041B90: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x1600455B0: "hidden" ??_C@_1O@CLFGFFCM@?$AAh?$AAi?$AAd?$AAd?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x160006B08: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromWin32(unsigned long)" ?AtlHresultFromWin32@ATL@@YAJK@Z
0x16005D440: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptRecurring" ?g_mfpsApptRecurring@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049A80: PKEY_ItemFolderPathDisplay
0x1600419F8: "__cdecl _imp_SetEvent" __imp_SetEvent
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x16003D810: "const ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::`vftable'{for `IGetAutoSummary'}" ??_7?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@6BIGetAutoSummary@@@
0x16001F2E0: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CNoLockStream@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160048ED8: IID_IMessageRaw
0x16005CE78: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_BccAddress" ?g_mfpsMessage_BccAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005D7D8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJrnlContacts" ?g_mfpsJrnlContacts@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600454B0: "CBaseProps::Process failed proce" ??_C@_1GA@INIOLKBE@?$AAC?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe@
0x160044230: "vsw" ??_C@_17ILLMFPML@?$AAv?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x160005DF8: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16005BDA8: g_pDebugTracer
0x160005DF8: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160048010: "Notify" ??_C@_1O@GDMEKBD@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x16003854F: "__cdecl _imp_load_PropVariantToString" __imp_load_PropVariantToString
0x16000E9D0: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@CFilterMapiFps@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x16005CFB8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_ASSISTANT_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_ASSISTANT_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x160023100: "public: virtual long __cdecl CFilterUnicode::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@CFilterUnicode@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x16004B660: "arn-CL" ??_C@_1O@CLECLAP@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x160042F50: "API-MS-Win-Core-LocalRegistry-L1" ??_C@_1FC@DBDBPMB@?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?9?$AAM?$AAS?$AA?9?$AAW?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?9?$AAL?$AA1@
0x160047C98: "__cdecl GUID_b05651f9_9b10_425e_b616_1fcd828db3b1" _GUID_b05651f9_9b10_425e_b616_1fcd828db3b1
0x16004C100: "chr-Cher" ??_C@_1BC@LNOIGLOF@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1600118A0: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@CMapi2RowFilter@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x16004A71C: "EL" ??_C@_15MAGKCCAG@?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x160041CD8: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x1600372D0: DownLevelLangIDToLanguageName
0x16005E828: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x160046804: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x16002AEFC: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEAAXXZ
0x160043058: "MAPI" ??_C@_19HIJEMGKK@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?$AA@
0x1600417F8: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultUILanguage" __imp_GetSystemDefaultUILanguage
0x16003D018: "__cdecl _imp__recalloc" __imp__recalloc
0x160007428: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterBuffer(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGH@Z
0x16004A918: "%s\%s\%s.mui" ??_C@_1BK@LCAPKLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x160042860: "Msg:[%ws] " ??_C@_1BG@MCLOHHAM@?$AAM?$AAs?$AAg?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x16001AB94: ?SetValueChunkAsPropvariantAndTakeMemoryOwnership@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@IEAAXAEAV?$unique_ptr@UtagPROPVARIANT@@U?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@@Z
0x160044A30: "MAPI/IPM.Schedule.Meeting" ??_C@_1DE@HENDMFHO@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?4?$AAM?$AAe?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x160019320: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::PrimaryCarPhone(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?PrimaryCarPhone@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160008480: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::CreateAccessorEx(unsigned short const * __ptr64,struct _AUTHENTICATION_INFO * __ptr64,struct _INCREMENTAL_ACCESS_INFO * __ptr64,struct _ITEM_INFO * __ptr64,struct tagBLOB const * __ptr64,struct IUrlAccessor * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateAccessorEx@CMapi2Handler@@UEAAJPEBGPEAU_AUTHENTICATION_INFO@@PEAU_INCREMENTAL_ACCESS_INFO@@PEAU_ITEM_INFO@@PEBUtagBLOB@@PEAPEAUIUrlAccessor@@@Z
0x16005D148: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CHILDRENS_NAMES" ?g_mfpsPR_CHILDRENS_NAMES@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600457E8: "__cdecl GUID_0000000c_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_0000000c_0000_0000_c000_000000000046
0x16004ADB0: "ff" ??_C@_15IONNBKME@?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x1600419A8: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x160007BCC: "void __cdecl ATL::AtlThrowImpl(long)" ?AtlThrowImpl@ATL@@YAXJ@Z
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetCodePage(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetCodePage@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x1600417E0: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x160023820: "public: virtual long __cdecl CMapi2SearchItem::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CMapi2SearchItem@@UEAAJXZ
0x160018320: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ProviderItemId(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?ProviderItemId@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160002DF8: "public: __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::~ThreadLocalData(void) __ptr64" ??1ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x160045898: "%3F" ??_C@_17BHNKDOEG@?$AA?$CF?$AA3?$AAF?$AA?$AA@
0x160041AF8: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x160047DD8: "Outlook.Application\CurVer" ??_C@_1DG@JLCLHGG@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?4?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAV?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16001F9C8: "public: __cdecl CMapi2AttachFilter::~CMapi2AttachFilter(void) __ptr64" ??1CMapi2AttachFilter@@QEAA@XZ
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@AEAAXXZ
0x160041798: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x16004B6D0: "gsw-FR" ??_C@_1O@FKGDDHOL@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x160004C00: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160038987: "__cdecl _imp_load_LookupAccountSidW" __imp_load_LookupAccountSidW
0x1600425B8: IID_ILockBytes
0x160028308: "private: long __cdecl CMapiManager::Terminate(void) __ptr64" ?Terminate@CMapiManager@@AEAAJXZ
0x16000D490: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160005E18: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x160005E18: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x160031758: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >(unsigned int,float,float,float,unsigned int) __ptr64" ??0?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAA@IMMMI@Z
0x16002F100: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiStore::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMapiStore@@UEAAPEAXI@Z
0x160038638: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll
0x1600482C8: "IsICSStore" ??_C@_1BG@LKFEEJNL@?$AAI?$AAs?$AAI?$AAC?$AAS?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x160058B68: PROPSYS_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160049770: ".txt" ??_C@_19GGNHIDOH@?$AA?4?$AAt?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x160043D80: "CMapi2Accessor::GetMsgStore, PRT" ??_C@_1JM@KPPKFMFK@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAP?$AAR?$AAT@
0x16005C098: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrFileAs" ?g_mfpsAddrFileAs@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001F524: "public: __cdecl CMapi2AttachFilter::CMapi2AttachFilter(void) __ptr64" ??0CMapi2AttachFilter@@QEAA@XZ
0x160049918: PKEY_Search_AutoSummary
0x160058E18: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0
0x16002A960: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::SetAt(unsigned short const * __ptr64,class CMapiSession * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?SetAt@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@PEBGAEBQEAVCMapiSession@@@Z
0x1600100E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECNoteProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x16000DD10: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::QueryInterface`adjustor{8696}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@WCBPI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160023BC0: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::GetNilString(void) __ptr64" ?GetNilString@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@XZ
0x160045648: "journal" ??_C@_1BA@DNJDDNFC@?$AAj?$AAo?$AAu?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x16004B5C0: "nso-ZA" ??_C@_1O@PGPEDDCG@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x160047CD0: "\VarFileInfo\Translation" ??_C@_1DC@HCLBMGIA@?$AA?2?$AAV?$AAa?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?2?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x160006A4C: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::DeleteSubKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteSubKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x160025694: "public: int __cdecl CUnkSListIter::operator++(void) __ptr64" ??ECUnkSListIter@@QEAAHXZ
0x1600477E0: "CMapiManager::FindStore() at lea" ??_C@_1MC@IEPJIHB@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAa@
0x16004AC98: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x160041AC0: "__cdecl _imp_DispatchMessageW" __imp_DispatchMessageW
0x160005E9C: "public: int __cdecl ATL::CRegParser::CParseBuffer::Append(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?Append@CParseBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAHPEBGH@Z
0x16003D420: "const ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@6B@
0x16004FB6C: "__cdecl tls_end" _tls_end
0x160045958: "%s.%s" ??_C@_1M@NLNBEAHA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160043018: "__cdecl GUID_c73106ba_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f" _GUID_c73106ba_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f
0x1600588B8: api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x160058738: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll
0x160043920: "CMapi2Handler::EnumSearchFolder " ??_C@_1GG@DBIHOEJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAS?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5@
0x160048D50: "Checking OST status with HrOpenO" ??_C@_1GE@JMPLLIAL@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAH?$AAr?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAO@
0x16005C228: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJA_FirstName" ?g_mfpsJA_FirstName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160058C18: api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160044440: "GetMapiFpsPropVals could not cre" ??_C@_1GG@FFCNBDAG@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAV?$AAa?$AAl?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe@
0x160045240: "Failed to create or initialize c" ??_C@_1HG@KJNJOPNO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAc@
0x160045608: "calendar" ??_C@_1BC@INEIBCOA@?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x1600620A0: api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x160049788: "warning" ??_C@_07FPLKDJGL@warning?$AA@
0x160042FF8: "__cdecl GUID_c73106e1_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f" _GUID_c73106e1_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f
0x16003803A: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CMapi2AttachFilter>::~TComNoUnkPointer<class CMapi2AttachFilter>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCMapi2AttachFilter@@@@QEAA@XZ
0x16004542C: "EX" ??_C@_15BPBBOCMO@?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x160041CE0: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ISearchManager>::~CComPtr<struct ISearchManager>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UISearchManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160019A30: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::DisplayBcc(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayBcc@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A008: PKEY_Contact_BusinessAddressCity
0x16004A2C0: PKEY_Contact_HomeAddressState
0x160041C68: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x16004AC48: "mt" ??_C@_15BOAKHFBD@?$AAm?$AAt?$AA?$AA@
0x1600248C0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::GetChild(unsigned short const * __ptr64,class PConfigNode * __ptr64 * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetChild@CRegistry@@UEAAHPEBGPEAPEAVPConfigNode@@K@Z
0x160042FB8: "advapi32.dll" ??_C@_1BK@JHLNAEJL@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x160048B70: "CMapiStore::UnAdvise(%d) " ??_C@_1DE@NMLGANFJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAA?$AAd?$AAv?$AAi?$AAs?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$AA@
0x160038610: "void * __ptr64 __cdecl ciNewNoThrow(unsigned __int64)" ?ciNewNoThrow@@YAPEAX_K@Z
0x16005E750: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnOriginateCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnOriginateCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x160042790: "ReturnHr" ??_C@_08KFPKLAKH@ReturnHr?$AA@
0x160042C28: MSSearchTraceId_GetAttachmentFromMessage_Start
0x160044130: "mda" ??_C@_17MBMMEING@?$AAm?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x160058EB8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l2-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l2-1-1
0x16004AFC0: "is-IS" ??_C@_1M@LPDDNNPN@?$AAi?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x16004B600: "ig-NG" ??_C@_1M@FDAIAMBP@?$AAi?$AAg?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1600586D8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll
0x1600419B8: "__cdecl _imp_OpenMutexW" __imp_OpenMutexW
0x160038883: "__cdecl _imp_load_SHGetFolderPathW" __imp_load_SHGetFolderPathW
0x160008330: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::CloseAccessor(struct IUrlAccessor * __ptr64) __ptr64" ?CloseAccessor@CMapi2Handler@@UEAAJPEAUIUrlAccessor@@@Z
0x16000DF40: "private: virtual void __cdecl TLMString<1024,1024,1048576>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x1600383CD: "__cdecl _imp_load_CoTaskMemFree" __imp_load_CoTaskMemFree
0x16001ABE8: "protected: void __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::SetValueChunkAsLinkWithTime(class CLinkWithTime * __ptr64) __ptr64" ?SetValueChunkAsLinkWithTime@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@IEAAXPEAVCLinkWithTime@@@Z
0x160047700: "OpenStore() failed since we got " ??_C@_1NE@JPBOFKNF@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAe?$AA?5?$AAg?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x160049DF8: PKEY_DateCreated
0x1600049B0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160058E90: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0
0x16004BE98: "es-UY" ??_C@_1M@KBJALCPI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAY?$AA?$AA@
0x1600031A0: "public: static bool __cdecl wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::GetThreadContext(struct wil::FailureInfo * __ptr64,class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetThreadContext@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@SA_NPEAUFailureInfo@3@PEAV123@PEAD_K@Z
0x16000EA30: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::BindRegion(struct tagFILTERREGION,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindRegion@CFilterMapiFps@@UEAAJUtagFILTERREGION@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160045CC0: "OpenFolderbyName failure from Se" ??_C@_1FC@DFFIHNPG@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAb?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAS?$AAe@
0x1600433F0: "Outlook is not running. Not inde" ??_C@_1HI@NGDOFPDG@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAu?$AAn?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe@
0x16000A86C: "public: __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::~IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>(void) __ptr64" ??1?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@QEAA@XZ
0x1600348C8: "public: class ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > >::operator=(char const * __ptr64) __ptr64" ??4?$CStringT@DV?$StrTraitATL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@PEBD@Z
0x160041678: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x1600428D0: "RaiseFailFastException" ??_C@_0BH@EEDPADAA@RaiseFailFastException?$AA@
0x16004BA78: "zh-HK" ??_C@_1M@EFAKDEDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x16004AD98: "ha" ??_C@_15CJAAEDAN@?$AAh?$AAa?$AA?$AA@
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CMapi2DirFilter::HrOnFilterInit(void) __ptr64" ?HrOnFilterInit@CMapi2DirFilter@@UEAAJXZ
0x16004B1A0: "st-ZA" ??_C@_1M@MEJCCMDI@?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x16005D2D8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_FAX_NUMBER" ?g_mfpsPR_HOME_FAX_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160003CAC: "unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details::WriteResultString<char const * __ptr64>(unsigned char * __ptr64,unsigned char * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64 * __ptr64)" ??$WriteResultString@PEBD@details@wil@@YAPEAEPEAE0PEBDPEAPEBD@Z
0x1600385FE: "__cdecl _imp_load_CLSIDFromString" __imp_load_CLSIDFromString
0x16004B388: "kn-IN" ??_C@_1M@CDCLMGHI@?$AAk?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16004B4F8: "ks-Arab" ??_C@_1BA@KNMEEHBM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x160043A90: "CMapi2Accessor for %s" ??_C@_1CM@GDDCAGBJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160005A34: "public: long __cdecl ATL::CComCriticalSection::Init(void) __ptr64" ?Init@CComCriticalSection@ATL@@QEAAJXZ
0x16000EC74: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64) __ptr64" ?AddProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@PEAU_FILETIME@@@Z
0x1600196F0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::IsRecurring(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?IsRecurring@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600440D8: "mad" ??_C@_17KGNPCJFH@?$AAm?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x160026368: "public: long __cdecl CSearchRegistryRedirectHelper::MapRegistryKeyPath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?MapRegistryKeyPath@CSearchRegistryRedirectHelper@@QEAAJPEBGPEAGK@Z
0x16004A764: "HE" ??_C@_15BPMHOFC@?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x1600440F0: "mam" ??_C@_17NLNHGGNN@?$AAm?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x16002A7C0: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@PEBD@Z
0x16000E50C: "public: __cdecl CMapi2Property::CMapi2Property(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ??0CMapi2Property@@QEAA@PEBVCMapi2FullPropSpec@@K@Z
0x16000E3B8: "public: __cdecl CMapi2Property::CMapi2Property(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,int) __ptr64" ??0CMapi2Property@@QEAA@PEBVCMapi2FullPropSpec@@H@Z
0x1600451A0: "GetAttachmentFromMessage caught " ??_C@_1GC@EEPLDEDK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAu?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?5@
0x160041710: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16004B548: "ibb-NG" ??_C@_1O@EMFGKMJE@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x16004B870: "nn-NO" ??_C@_1M@BODBOGLF@?$AAn?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x16005DDB0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SENDER_ADDRTYPE" ?g_mfpsPR_SENDER_ADDRTYPE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600620B0: api-ms-win-security-sddl-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x16003822B: "__cdecl lock" _lock
0x16002B21C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEAAXI@Z
0x16005E030: "class CMainTracer g_DebugTracer" ?g_DebugTracer@@3VCMainTracer@@A
0x16001A0F0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Read(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Read@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJPEAXKPEAK@Z
0x16004C188: "ff-Latn" ??_C@_1BA@FIJIMGKM@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1600498A0: "\MSSearch\Logs\" ??_C@_0BA@HBNCLAAH@?2MSSearch?2Logs?2?$AA@
0x16005E700: g_pfnResultLoggingCallback
0x16001AE44: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CFilterMapiFps> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x1600416A0: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x1600499D8: PKEY_Kind
0x160049CA8: PKEY_Title
0x16001AA50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AE18: "ii" ??_C@_15CHOILIEH@?$AAi?$AAi?$AA?$AA@
0x16005DDD8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SENDER_EMAIL_ADDRESS" ?g_mfpsPR_SENDER_EMAIL_ADDRESS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B240: "af-ZA" ??_C@_1M@HOKAOIO@?$AAa?$AAf?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x160049080: "CMapiSession::OpenStore Found de" ??_C@_1IE@HEGHEDPP@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe@
0x16005D030: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MIDDLE_NAME" ?g_mfpsPR_MIDDLE_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600427A8: "FailFast" ??_C@_08IAOKKAJK@FailFast?$AA@
0x16001A9E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160049110: "CMapiSession::Logoff(%s) pMapiSe" ??_C@_1HG@DCMJIICM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAp?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe@
0x1600097CC: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Append(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?Append@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXPEBGH@Z
0x16001AD3C: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x16004B210: "ve-ZA" ??_C@_1M@JEFNLBPO@?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x160005810: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CRegObject@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16002D178: "private: static class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl CMapiSupport::GetCStringRegEntry(class ATL::CRegKey & __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?GetCStringRegEntry@CMapiSupport@@CA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@AEAVCRegKey@3@PEBG@Z
0x16005E90C: "unsigned long `int __cdecl stringCmpI(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)'::`2'::lcidSystem" ?lcidSystem@?1??stringCmpI@@YAHPEBG0@Z@4KA
0x160043048: "mapi" ??_C@_19GJCBANCE@?$AAm?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?$AA@
0x16001AAE0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<128,128,1048576>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AF80: "fi-FI" ??_C@_1M@DDNJFGID@?$AAf?$AAi?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x160041C98: "__cdecl _imp_RtlGetPersistedStateLocation" __imp_RtlGetPersistedStateLocation
0x160037EDC: "__cdecl wcsicmp" _wcsicmp
0x160062110: "__cdecl _imp_MAPIUninitialize" __imp_MAPIUninitialize
0x16001A574: "public: __cdecl TPointer<class CMapi2Property>::~TPointer<class CMapi2Property>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCMapi2Property@@@@QEAA@XZ
0x1600484B0: "IsPublic" ??_C@_1BC@ODBIAFGL@?$AAI?$AAs?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x16004BC78: "ar-OM" ??_C@_1M@DAGCADIM@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x1600440B0: "its" ??_C@_17LMEANLKD@?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::LockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long) __ptr64" ?LockRegion@CNoLockStream@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x16005EB70: "private: static class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > CMapiUrl::s_userSid" ?s_userSid@CMapiUrl@@0V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@A
0x160041680: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x160019040: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::DisplayBccMessage(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayBccMessage@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600481D0: "PreventIndexingPublicFolders" ??_C@_1DK@IOBFBPIA@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AAP?$AAu?$AAb?$AAl?$AAi?$AAc?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x16001A810: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::operator=(char const * __ptr64) __ptr64" ??4?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@PEBD@Z
0x160028D30: "unsigned long __cdecl MapiIdleThreadMain(void * __ptr64)" ?MapiIdleThreadMain@@YAKPEAX@Z
0x16004A5D8: PKEY_Message_ConversationIndex
0x16005D378: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_CarTelephone" ?g_mfpsContact_CarTelephone@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000588C: "public: long __cdecl ATL::CExpansionVector::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CExpansionVector@ATL@@QEAAJXZ
0x160038A90: "__cdecl _imp_load_MAPIInitIdle" __imp_load_MAPIInitIdle
0x16004A6B4: "DE" ??_C@_15HGDOLOCJ@?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x16004C118: "iu-Latn" ??_C@_1BA@MMKBLICB@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::WriteAt(union _ULARGE_INTEGER,void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?WriteAt@CNoLockStream@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@PEBXKPEAK@Z
0x160041AF0: "__cdecl _imp_wcsncmp" __imp_wcsncmp
0x1600424A0: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x160004BE0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x16004BDB8: "fr-CM" ??_C@_1M@DDDICKHI@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x16005CF90: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CALLBACK_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_CALLBACK_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041840: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160019D40: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::LastModifierName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?LastModifierName@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160007A70: "public: virtual long __cdecl ATL::CComModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned int,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CComModule@ATL@@UEAAJIHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x160048A70: "CMapiStore::~CMapiStore(%s) Dele" ??_C@_1EI@JFHJJKBB@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe@
0x16001AB94: ?SetValueChunkAsPropvariantAndTakeMemoryOwnership@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@IEAAXAEAV?$unique_ptr@UtagPROPVARIANT@@U?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@@Z
0x16005E718: "bool wil::details::g_resultMessageCallbackSet" ?g_resultMessageCallbackSet@details@wil@@3_NA
0x16004BA18: "ar-EG" ??_C@_1M@POEEMAIO@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x160031CB8: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x160038B52: memcpy
0x1600440A8: "isp" ??_C@_17LDPAEEPF@?$AAi?$AAs?$AAp?$AA?$AA@
0x160047FE8: "TrustLevel" ??_C@_1BG@EGMCMDH@?$AAT?$AAr?$AAu?$AAs?$AAt?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x160044178: "mst" ??_C@_17LININNFI@?$AAm?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x16005C900: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptBusyStatus" ?g_mfpsApptBusyStatus@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003059C: "private: static void __cdecl CMapiStore::RecordHash(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?RecordHash@CMapiStore@@CAXAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@00@Z
0x16002AC68: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::~CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAA@XZ
0x160044AB0: "MAPI/IPM.Post.Rss" ??_C@_1CE@LGDDHJKG@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAR?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1600497E0: "api-ms-win-core-psapi-obsolete-l" ??_C@_1FE@HBDKHGLJ@?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAp?$AAs?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAo?$AAb?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAl@
0x160041768: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x1600586F8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_PROPSYS_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_PROPSYS_dll
0x16004AE20: "pap" ??_C@_17JOBKMNGF@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x16002B484: "private: class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::NewNode(unsigned long,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?NewNode@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEAAPEAVCNode@12@KII@Z
0x16004BBF8: "es-PA" ??_C@_1M@GEPAFMDL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x16003888F: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x160027FBC: "private: virtual __cdecl CMapiManager::~CMapiManager(void) __ptr64" ??1CMapiManager@@EEAA@XZ
0x16004AB20: "ru" ??_C@_15FEDGKCDI@?$AAr?$AAu?$AA?$AA@
0x16001F05C: "public: __cdecl ATL::CAtlList<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::~CAtlList<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >(void) __ptr64" ??1?$CAtlList@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004AD30: "kok" ??_C@_17CNJFBPG@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x160038AC0: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x160019470: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::SentRepresenting(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?SentRepresenting@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x160002E90: "public: void __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ?SetLastError@ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@3@@Z
0x160062060: "__cdecl _imp_CLSIDFromString" __imp_CLSIDFromString
0x160048F20: "failed UNKNOWN_FLAGS, trying aga" ??_C@_1HG@IPCBPJHJ@?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AA_?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AAS?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAg?$AAa@
0x16004B378: "mr-IN" ??_C@_1M@PBIEACPO@?$AAm?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160042760: "kernelbase.dll" ??_C@_1BO@MFOKJHPK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x16005D418: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCompany" ?g_mfpsCompany@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041C78: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x16002DDE4: "class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl ATL::operator+(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64)" ??HATL@@YA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@0@AEBV10@0@Z
0x1600419C0: "__cdecl _imp_WaitForSingleObjectEx" __imp_WaitForSingleObjectEx
0x160025C30: "int __cdecl MultiByteToWideCharSZ(char const * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64,int)" ?MultiByteToWideCharSZ@@YAHPEBDHPEAGH@Z
0x160025600: "protected: void __cdecl CUnkSList::DestroyLink(class CUnkSingleLink * __ptr64) __ptr64" ?DestroyLink@CUnkSList@@IEAAXPEAVCUnkSingleLink@@@Z
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::UnlockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long) __ptr64" ?UnlockRegion@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x1600219B0: "public: virtual long __cdecl CMapi2AttachFilter::BindRegion(struct tagFILTERREGION,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindRegion@CMapi2AttachFilter@@UEAAJUtagFILTERREGION@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1600419E0: "__cdecl _imp_CreateEventW" __imp_CreateEventW
0x160058798: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x16003821F: "__cdecl initterm" _initterm
0x160017F30: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MessageSize(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageSize@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004BB90: "tzm-Tfng-MA" ??_C@_1BI@LBOGPENC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x16005D93E: g_header_init_InitializeResultExceptions
0x16004BF78: "es-SV" ??_C@_1M@CPKKEBLD@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x16003D650: "const CMapi2DirFilter::`vftable'" ??_7CMapi2DirFilter@@6B@
0x16004B5A0: "lb-LU" ??_C@_1M@JKFKIOFE@?$AAl?$AAb?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x16005D5D0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_StartDate" ?g_mfpsCommunication_StartDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160043540: "Policy to prevent indexing email" ??_C@_1FC@CGNEIFEC@?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl@
0x16004AB70: "tr" ??_C@_15BPLIHJJM@?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x16004BF48: "en-SG" ??_C@_1M@BFFPHLBB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x160047D10: "FileVersion" ??_C@_1BI@HCCAONKE@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x16002AFC4: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::GetNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEBAPEAVCNode@12@PEBGAEAI1AEAPEAV312@@Z
0x16004B5E0: "om-ET" ??_C@_1M@IDHMDBIE@?$AAo?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x160047E40: "12" ??_C@_15NLDJLKHO@?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x16004A6F4: "ES" ??_C@_15MIBAGFMP@?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x16004ADB8: "nso" ??_C@_17LBEPAKCF@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x160019830: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::FromName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FromName@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IStorage>::~TComPointer<struct IStorage>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIStorage@@@@QEAA@XZ
0x160058E68: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x16005EC38: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x1600386DB: "__cdecl _imp_load_HrGetOneProp" __imp_load_HrGetOneProp
0x1600237A0: "public: virtual long __cdecl CMapi2SearchItem::Skip(unsigned long) __ptr64" ?Skip@CMapi2SearchItem@@UEAAJK@Z
0x160046520: "EnumerateMessages failure from Q" ??_C@_1FC@FMKFBOIN@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAQ@
0x160003430: ?create@?$semaphore_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?CloseHandle@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@Uerr_returncode_policy@3@@wil@@QEAAJJJPEBGKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x160041A10: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x16004BCA8: "fr-RE" ??_C@_1M@DOAGNDKJ@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x160049A68: PKEY_FileAttributes
0x16004C5D0: "__cdecl _real@43e0000000000000" __real@43e0000000000000
0x160042CC8: "HKCR" ??_C@_19NCHLBIN@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x160041DA8: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x16005E800: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x160045EA0: "EnumerateFolders failure from Se" ??_C@_1FC@ONNCEIGM@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAS?$AAe@
0x1600499A8: PKEY_ItemName
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16005D710: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsStatus" ?g_mfpsStatus@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IFilter>::~TComPointer<struct IFilter>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIFilter@@@@QEAA@XZ
0x160038999: "__cdecl _imp_load_SHCreateDirectoryExW" __imp_load_SHCreateDirectoryExW
0x160049F78: PKEY_Contact_EmailAddress
0x16000A44C: "public: __cdecl CCriticalResource::~CCriticalResource(void) __ptr64" ??1CCriticalResource@@QEAA@XZ
0x1600052B0: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_Throw_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?_Throw_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x16004A140: PKEY_Contact_OtherAddressCity
0x16000AFE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CMapi2RowFilter@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x160041658: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x16005E740: g_pfnThrowPlatformException
0x16004BC28: "ar-TN" ??_C@_1M@ELMGFODK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAN?$AA?$AA@
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CLinkWithTime>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCLinkWithTime@@@@UEAAXXZ
0x1600467C8: "IFilter::Init() failed" ??_C@_1CO@JMPFBIJG@?$AAI?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x160058EE0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0
0x16004B4D0: "fy-NL" ??_C@_1M@MPPKKFDE@?$AAf?$AAy?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x16005D1E8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_ASSISTANT" ?g_mfpsPR_ASSISTANT@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B148: "lt-LT" ??_C@_1M@IFGBIJO@?$AAl?$AAt?$AA?9?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x160041C88: "__cdecl _imp_wcscmp" __imp_wcscmp
0x160004CD4: "long __cdecl ATL::AtlRegisterClassCategoriesHelper(struct _GUID const & __ptr64,struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64,int)" ?AtlRegisterClassCategoriesHelper@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@1@H@Z
0x160044690: "InitFiltered could not allocate " ??_C@_1FM@JGIMBKEL@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5@
0x1600225B0: "public: virtual void __cdecl CRegistry::CloseKey(void) __ptr64" ?CloseKey@CRegistry@@UEAAXXZ
0x16005E820: "long volatile `void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)'::`2'::s_failureId" ?s_failureId@?1??LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@3@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@3@@Z@4JC
0x16000FA80: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CContactProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160037E56: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IProfAdmin>::~CComPtr<struct IProfAdmin>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIProfAdmin@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@UEAAXXZ
0x160041B68: "__cdecl _imp_bsearch" __imp_bsearch
0x160046E70: "CMapiManager::Terminate() --> Cl" ??_C@_1JA@OKJLCKF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?9?$AA?9?$AA?$DO?$AA?5?$AAC?$AAl@
0x160035D48: "public: static void __cdecl CLogger::Write(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,enum LogLevel,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,long)" ?Write@CLogger@@SAXV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@W4LogLevel@@0J@Z
0x1600191C0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CContactProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x160031560: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiStore::CPusherAdvise::Release(void) __ptr64" ?Release@CPusherAdvise@CMapiStore@@UEAAKXZ
0x160041A00: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x160048CD0: "Checking OST status with HrOpenO" ??_C@_1HM@KHKJLBKJ@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAH?$AAr?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAO@
0x16001EF50: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlList<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::AddTail(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddTail@?$CAtlList@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@PEBG@Z
0x16004B758: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x1600428C8: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x1600419C8: "__cdecl _imp_CreateSemaphoreExW" __imp_CreateSemaphoreExW
0x16005DF68: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_COMPANY_NAME" ?g_mfpsPR_COMPANY_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005E6F8: "bool wil::g_fIsDebuggerPresent" ?g_fIsDebuggerPresent@wil@@3_NA
0x160048760: "Unable to create CPusherAdvise()" ??_C@_1EC@HKHOCJBC@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAP?$AAu?$AAs?$AAh?$AAe?$AAr?$AAA?$AAd?$AAv?$AAi?$AAs?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ@
0x160006284: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::Create(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned long,struct _SECURITY_ATTRIBUTES * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Create@CRegKey@ATL@@QEAAJPEAUHKEY__@@PEBGPEAGKKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@PEAK@Z
0x160001B68: "int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)" ?RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z
0x1600194B0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::LastModifierName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?LastModifierName@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A2F0: PKEY_Contact_HomeAddressCountry
0x1600253F0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::WriteValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,unsigned char * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?WriteValue@CRegistry@@UEAAHPEBGGPEAEK@Z
0x160044EE0: "software\microsoft\windows\curre" ??_C@_1HG@ILPFHNMG@?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x160011240: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::GetAutoSummaryStringAndTakeOwnership(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetAutoSummaryStringAndTakeOwnership@CFilterMapiFps@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x160041B28: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x16004B710: "wo-SN" ??_C@_1M@GHLGCMMG@?$AAw?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x16004A200: PKEY_Contact_FirstName
0x160043040: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x16004A0E0: PKEY_Contact_OtherAddressStreet
0x160041700: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x16000D380: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AC30: "ka" ??_C@_15KPJEDBKD@?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x160041938: api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16000DA1C: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x16004B8F8: "tn-BW" ??_C@_1M@BKHBFMCD@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAW?$AA?$AA@
0x160047AE0: "private" ??_C@_1BA@JIFDLNO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x16000D2C4: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::operator=(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x16002AEFC: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x16004AED0: "cs-CZ" ??_C@_1M@IJJHFJHA@?$AAc?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAZ?$AA?$AA@
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEAAXXZ
0x1600428E8: "RtlDllShutdownInProgress" ??_C@_0BJ@FLFGNKIC@RtlDllShutdownInProgress?$AA@
0x16003D248: "const CTPtrSListContainer<class CDesktopSearchFolder>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCDesktopSearchFolder@@@@6B@
0x16003DBC0: "const CMapiStore::CPusherAdvise::`vftable'" ??_7CPusherAdvise@CMapiStore@@6B@
0x16000BD10: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetLastModified(struct _FILETIME * __ptr64) __ptr64" ?GetLastModified@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAU_FILETIME@@@Z
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCJournalProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x1600481B8: "%s\%s.0\%s" ??_C@_1BG@DCIFKPMJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA0?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160044B20: "MAPI/IPM.DistList" ??_C@_1CE@FAMLDIID@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAD?$AAi?$AAs?$AAt?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x160009DE4: "public: class CDesktopSearchFolder * __ptr64 & __ptr64 __cdecl CTPtrSListIterator<class CDesktopSearchFolder>::operator++(void) __ptr64" ??E?$CTPtrSListIterator@VCDesktopSearchFolder@@@@QEAAAEAPEAVCDesktopSearchFolder@@XZ
0x160016D48: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::SetValueChunkFromProperty(class CMapi2Property * __ptr64,struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?SetValueChunkFromProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAVCMapi2Property@@PEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x1600053C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComModule::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCComModule@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160041B50: "__cdecl _imp__wtol" __imp__wtol
0x160048580: "IsExchange" ??_C@_1BG@JNDFFBCL@?$AAI?$AAs?$AAE?$AAx?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x160009918: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::SetString(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?SetString@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXPEBGH@Z
0x160041C18: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x160031340: "public: void __cdecl CMapiStore::RemoveMapiManager(void) __ptr64" ?RemoveMapiManager@CMapiStore@@QEAAXXZ
0x1600416D8: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16004A744: "TR" ??_C@_15LICGNDJE@?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x16004B508: "dv-MV" ??_C@_1M@GLPKKFHD@?$AAd?$AAv?$AA?9?$AAM?$AAV?$AA?$AA@
0x160042C98: "Module_Raw" ??_C@_1BG@JBACFMF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA_?$AAR?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x16005D468: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptDuration" ?g_mfpsApptDuration@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002DCFC: "class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl ATL::operator+(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ??HATL@@YA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@0@AEBV10@PEBG@Z
0x160042610: IID_IPropertySetStorage
0x160005DF8: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004C148: "ha-Latn" ??_C@_1BA@BNNHJKMH@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16005CA68: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspItemPathDisplayNarrow" ?g_mfspItemPathDisplayNarrow@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetSecurityProvider(struct _GUID * __ptr64) __ptr64" ?GetSecurityProvider@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAU_GUID@@@Z
0x16000D7D0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x1600418D0: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x160038458: "__cdecl _imp_load_CoTaskMemRealloc" __imp_load_CoTaskMemRealloc
0x160003D4C: "long __cdecl wil::verify_hresult<long>(long)" ??$verify_hresult@J@wil@@YAJJ@Z
0x160041AB0: "__cdecl _imp_PeekMessageW" __imp_PeekMessageW
0x16003836C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x16005D6C0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommCommonEnd" ?g_mfpsCommCommonEnd@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160022A44: "int __cdecl AfterProfileLength(class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64)" ?AfterProfileLength@@YAHAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@@Z
0x160046A08: CLSID_CMAPI2Handler
0x16004BE30: "en-ZW" ??_C@_1M@GCEJHNEG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAW?$AA?$AA@
0x16001A8EC: "public: virtual __cdecl TLMString<128,128,1048576>::~TLMString<128,128,1048576>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@UEAA@XZ
0x160047E88: "Rule" ??_C@_19DGOKJGBI@?$AAR?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x16004A260: PKEY_Contact_BusinessFaxNumber
0x160042BF8: MSSearchTraceId_EnumerateAttachments_Stop
0x16000815C: "public: __cdecl OutlookSync::~OutlookSync(void) __ptr64" ??1OutlookSync@@QEAA@XZ
0x16004AB80: "et" ??_C@_15PCFJPHHO@?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x160049D68: PKEY_Message_DateReceived
0x16004B8E8: "dsb-DE" ??_C@_1O@GHIDJGLB@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x16004B4E0: "tzm-Arab-MA" ??_C@_1BI@MGDLPABI@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x16004BEE8: "fr-MA" ??_C@_1M@EDOEPELA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x16005C4F0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommHideAttach" ?g_mfpsCommHideAttach@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600458A8: "%5C" ??_C@_17PGFNCNGJ@?$AA?$CF?$AA5?$AAC?$AA?$AA@
0x16004B3D8: "mn-MN" ??_C@_1M@FHIHCBIO@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x160046830: GUID_ATLVer70
0x160023C60: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Reallocate(void * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Reallocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXPEAX_K@Z
0x160015A80: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::ConvertExchangeEmailAddress(unsigned short const * __ptr64,class TLMString<128,128,1048576> & __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?ConvertExchangeEmailAddress@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBGAEAV?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@PEAH@Z
0x160004650: "public: static struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64 __cdecl ATL::CComObjectRootBase::GetCategoryMap(void)" ?GetCategoryMap@CComObjectRootBase@ATL@@SAPEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@2@XZ
0x16000E130: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<192,64,32767>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x160004320: DllCanUnloadNow
0x160020CE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2AttachFilter::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CMapi2AttachFilter@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x160047060: "CMapiManager::CloseAllSessions()" ??_C@_1EM@BAFNAGGP@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ@
0x16003DC00: "const CMapiSession::`vftable'" ??_7CMapiSession@@6B@
0x16003862C: "__cdecl _imp_load_FreeProws" __imp_load_FreeProws
0x160034458: "public: long __cdecl CStoreEntryId::ReInitializeEID(struct IMsgStore * __ptr64) __ptr64" ?ReInitializeEID@CStoreEntryId@@QEAAJPEAUIMsgStore@@@Z
0x160034BF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLogger::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLogger@@UEAAPEAXI@Z
0x160046A38: CLSID_NetLibraryInfo
0x160044C48: "MAPI/" ??_C@_1M@NOLOPEBK@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AA?$AA@
0x1600240E8: "protected: void __cdecl CLMString::GrowInConstructor(unsigned int) __ptr64" ?GrowInConstructor@CLMString@@IEAAXI@Z
0x1600418B0: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x160042908: "wil" ??_C@_03KGBNGMMC@wil?$AA@
0x160042578: CLSID_StdComponentCategoriesMgr
0x160032200: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiSession::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMapiSession@@UEAAPEAXI@Z
0x16000A394: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Reallocate(int) __ptr64" ?Reallocate@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x160032584: "public: long __cdecl CMapiSession::OpenStore(unsigned short const * __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 * __ptr64,int) __ptr64" ?OpenStore@CMapiSession@@QEAAJPEBGPEAPEAVCMapiStore@@H@Z
0x16004B2B0: "tk-TM" ??_C@_1M@BGHDMBBK@?$AAt?$AAk?$AA?9?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x160036404: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x160004C10: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x1600488C0: "CMapiStore::CMapiStore: Do not i" ??_C@_1JE@OBIGNLID@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi@
0x16005DD38: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PARENT_ENTRYID" ?g_mfpsPR_PARENT_ENTRYID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005E760: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnThrowResultException)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnThrowResultException@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x160062090: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x160045330: "p7m" ??_C@_17OGLOKJMN@?$AAp?$AA7?$AAm?$AA?$AA@
0x160023660: "public: virtual long __cdecl CMapi2SearchItem::Next(unsigned long,struct tagSearchFolderInternal * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Next@CMapi2SearchItem@@UEAAJKPEAUtagSearchFolderInternal@@PEAK@Z
0x160034690: "private: unsigned long __cdecl CStoreEntryId::ComputeHash(unsigned char * __ptr64,unsigned long,int) __ptr64" ?ComputeHash@CStoreEntryId@@AEAAKPEAEKH@Z
0x160023360: "private: static long __cdecl CMapi2SearchItem::AddUrlCallback(void * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,enum POLICY_RESULT_ID,int,int)" ?AddUrlCallback@CMapi2SearchItem@@CAJPEAXAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HW4POLICY_RESULT_ID@@HH@Z
0x16004AB10: "nl" ??_C@_15NDDHIMN@?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x160042F10: "SYSTEM" ??_C@_1O@GBFINDKL@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?$AA@
0x16001AB54: "public: class CMapi2FullPropSpec * __ptr64 & __ptr64 __cdecl CTPtrSListIterator<class CMapi2FullPropSpec>::operator++(void) __ptr64" ??E?$CTPtrSListIterator@VCMapi2FullPropSpec@@@@QEAAAEAPEAVCMapi2FullPropSpec@@XZ
0x16004B850: "ro-MD" ??_C@_1M@KJHENIFJ@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x160048210: "%s\8.0\%s" ??_C@_1BE@KANHBLMC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA8?$AA?4?$AA0?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160032414: "public: long __cdecl CMapiSession::Logoff(void) __ptr64" ?Logoff@CMapiSession@@QEAAJXZ
0x16003D978: "const CMapi2RowFilter::CEmailProps::`vftable'" ??_7CEmailProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x16004A6BC: "TW" ??_C@_15IPPICDKG@?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x160043988: "__cdecl GUID_9457073b_24cc_4376_9dec_e924d29918e1" _GUID_9457073b_24cc_4376_9dec_e924d29918e1
0x160043240: "CMapi2Handler::ShutDown() Enter" ??_C@_1EA@JAPPHAFI@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAD?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16005D7B0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommCompanies" ?g_mfpsCommCompanies@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004ABA8: "lv" ??_C@_15HPFPGODN@?$AAl?$AAv?$AA?$AA@
0x16001B2A8: "public: __cdecl SafeIntException::SafeIntException(enum SafeIntError) __ptr64" ??0SafeIntException@@QEAA@W4SafeIntError@@@Z
0x16004B158: "az-Latn-AZ" ??_C@_1BG@EGDOJDKL@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x160042BD8: MSSearchTraceId_GetMapiFpsPropVals_Stop
0x160041960: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16002B34C: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::NewNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?NewNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEAAPEAVCNode@12@PEBGII@Z
0x160009888: "private: static struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::CloneData(struct ATL::CStringData * __ptr64)" ?CloneData@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@CAPEAUCStringData@2@PEAU32@@Z
0x160048230: "PreventIndexingUncachedExchangeF" ??_C@_1EO@HADKLBDD@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AAU?$AAn?$AAc?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AAE?$AAx?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAF@
0x16000A86C: "public: __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::~IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>(void) __ptr64" ??1?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@QEAA@XZ
0x160009C98: "public: void __cdecl TNoUnkSList<class CMapi2Accessor>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$TNoUnkSList@VCMapi2Accessor@@@@QEAAXXZ
0x160058570: "__cdecl CT??_R0?AVResultException@wil@@@8??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z200" _CT??_R0?AVResultException@wil@@@8??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z200
0x16004BAE0: "zh-SG" ??_C@_1M@GGMNHJNL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x16000DEC8: "public: virtual __cdecl TLMString<1024,1024,1048576>::~TLMString<1024,1024,1048576>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@UEAA@XZ
0x1600489F0: "CMapiStore::~CMapiStore(%s) Rele" ??_C@_1HG@PGCHHKBK@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAl?$AAe@
0x16000DD30: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<1024,1024,1048576>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16003802E: "__cdecl wcsnicmp" _wcsnicmp
0x160049410: "CMapiSession::OpenAllStores thre" ??_C@_1FO@ILOEKJJE@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAr?$AAe@
0x160005840: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600222B0: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CValChunk>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCValChunk@@@@UEAAXXZ
0x16001F068: "protected: void __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::SetValueChunk(class CLMString const & __ptr64) __ptr64" ?SetValueChunk@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@IEAAXAEBVCLMString@@@Z
0x16002AAE0: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::GetNextAssoc(struct __POSITION * __ptr64 & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNextAssoc@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEBAXAEAPEAU__POSITION@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@2@AEAPEAVCMapiStore@@@Z
0x160046890: "UseLowPriorityConfiguration" ??_C@_1DI@OIFLFLEM@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAL?$AAo?$AAw?$AAP?$AAr?$AAi?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x160036494: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::NewNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?NewNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@AEAAPEAVCNode@12@PEBGII@Z
0x160049900: PKEY_Search_Contents
0x160044C80: "InitRowFilter could not create p" ??_C@_1GE@EHKPGGKN@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x1600418E0: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x16000BC50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetFileName(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetFileName@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x160038046: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x16003DC20: "const CLogger::`vftable'" ??_7CLogger@@6B@
0x160042FD8: "RegDeleteKeyW" ??_C@_0O@BJCLIAAA@RegDeleteKeyW?$AA@
0x160035364: "public: void __cdecl CLogger::Write(enum LogLevel,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >) __ptr64" ?Write@CLogger@@QEAAXW4LogLevel@@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x16001A500: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16002C8E8: "public: __cdecl CMapiSupport::ProviderRuleT::~ProviderRuleT(void) __ptr64" ??1ProviderRuleT@CMapiSupport@@QEAA@XZ
0x16003040C: "public: void __cdecl CMapiStore::RemoveAllFolderNotifyProps(void) __ptr64" ?RemoveAllFolderNotifyProps@CMapiStore@@QEAAXXZ
0x16004B6A0: "mi-NZ" ??_C@_1M@OMLEIIJB@?$AAm?$AAi?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x160033B5C: "public: __cdecl CEntryId::CEntryId(unsigned long,struct ENTRYID * __ptr64,long * __ptr64) __ptr64" ??0CEntryId@@QEAA@KPEAUENTRYID@@PEAJ@Z
0x16001A3D0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16005DD60: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FROM_ADDRTYPE" ?g_mfpsPR_FROM_ADDRTYPE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::UnlockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long) __ptr64" ?UnlockRegion@CNoLockStream@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x16004A6CC: "JA" ??_C@_15MDFGEIAO@?$AAJ?$AAA?$AA?$AA@
0x160047E80: "10" ??_C@_15HBDAHCPF@?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x16004B050: "sq-AL" ??_C@_1M@LJMAMNPJ@?$AAs?$AAq?$AA?9?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x16004B348: "gu-IN" ??_C@_1M@PJGPPBOG@?$AAg?$AAu?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16004AE40: "ug" ??_C@_15LDCDANJE@?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x16005C658: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CONVERSATION_ID" ?g_mfpsPR_CONVERSATION_ID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004C518: "__cdecl _DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags" __DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags
0x16004ABB8: "az" ??_C@_15IJBHMCFL@?$AAa?$AAz?$AA?$AA@
0x160041B70: "__cdecl _imp_iswdigit" __imp_iswdigit
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CEmailProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCEmailProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160017DA0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::HideAttach(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?HideAttach@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160041608: "__cdecl _imp_DebugBreak" __imp_DebugBreak
0x16005E6A0: "__cdecl _hmod__PROPSYS_dll" __hmod__PROPSYS_dll
0x16004B220: "fo-FO" ??_C@_1M@BLKMHJBI@?$AAf?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x160047E48: "Outlook.Application.10" ??_C@_1CO@EJILNHOG@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?4?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x160058F94: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0
0x160042BE8: MSSearchTraceId_GetMapiFpsPropVals_Start
0x16005C5E0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FLAG_STATUS" ?g_mfpsPR_FLAG_STATUS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600036CC: "public: void __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x16004B0A0: "id-ID" ??_C@_1M@LHIPCIEK@?$AAi?$AAd?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x160049718: "*.txt" ??_C@_05GDBHFLLI@?$CK?4txt?$AA@
0x16004BB80: "smj-NO" ??_C@_1O@FMCELNAJ@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x16004A908: "zh-Hant" ??_C@_1BA@EGAEEIAG@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x16003E0D0: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2AttachFilter@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x16000FF50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECContactProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160046240: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x160062128: "__cdecl _imp_MAPILogonEx" __imp_MAPILogonEx
0x16004AE80: "wo" ??_C@_15DLFPIEHA@?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x1600181F0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::SubjectWithoutPrefix(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?SubjectWithoutPrefix@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A5A8: PKEY_FlagColor
0x16004A888: "bs-Latn-BA" ??_C@_1BG@IGHGHBCP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x160031984: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::~CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAA@XZ
0x160058758: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll
0x160028984: "public: long __cdecl CMapiManager::GetAllProfiles(class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetAllProfiles@CMapiManager@@QEAAJPEAPEAV?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x16000BE94: "public: long __cdecl CMapi2Accessor::GetIPMSubTree(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct IMAPIFolder * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetIPMSubTree@CMapi2Accessor@@QEAAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAPEAUIMAPIFolder@@@Z
0x16004ACF8: "lo" ??_C@_15FCEOHGCI@?$AAl?$AAo?$AA?$AA@
0x160045890: "%2A" ??_C@_17EBFBNFFK@?$AA?$CF?$AA2?$AAA?$AA?$AA@
0x16004B7E0: "ca-ES-valencia" ??_C@_1BO@EMBPCBKD@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?9?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x1600482C0: ".%s" ??_C@_17FIMKMLAF@?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160026094: "private: void __cdecl CMainTracer::CleanUp(void) __ptr64" ?CleanUp@CMainTracer@@AEAAXXZ
0x16005E698: "__cdecl _hmod__api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll
0x16001A6E4: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<class CMapi2FullPropSpec>::~CTPtrSListContainer<class CMapi2FullPropSpec>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@VCMapi2FullPropSpec@@@@QEAA@XZ
0x16004A798: "sr-SP-Latn" ??_C@_1BG@LNOAKHIE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16000BBF0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetDocFormat(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetDocFormat@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CDocumentProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECDocumentProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160042BA8: Microsoft_Windows_Search_ProtocolHandlersLevels
0x160045208: "Indexing attachment: %s" ??_C@_1DA@EJMEAENG@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160033BF0: "public: __cdecl CEntryId::~CEntryId(void) __ptr64" ??1CEntryId@@QEAA@XZ
0x160042510: "__cdecl _sz_PROPSYS_dll" __sz_PROPSYS_dll
0x16004B1E0: "xh-ZA" ??_C@_1M@IIJCOJFA@?$AAx?$AAh?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x1600429F0: "\Required Categories" ??_C@_1CK@IFBKBFAA@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x16002A5A8: "public: __cdecl TPointer<class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > >::~TPointer<class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > >(void) __ptr64" ??1?$TPointer@V?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@@@QEAA@XZ
0x16005CB30: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspMessage_IsRead" ?g_mfspMessage_IsRead@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160018D28: "protected: void __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::SetUtilString(struct _SPropValue * __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64) __ptr64" ?SetUtilString@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@IEAAXPEAU_SPropValue@@AEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@Z
0x160049D38: PKEY_Importance
0x160042E3C: "M" ??_C@_13LHMFKAAD@?$AAM?$AA?$AA@
0x16005D508: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_OrganizerAddress" ?g_mfpsCalendar_OrganizerAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004A6AC: "EN" ??_C@_15GKGDOKIN@?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x16004BD18: "en-029" ??_C@_1O@BMKGBCPK@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x160044580: "InitOrdered could not GetIDsFrom" ??_C@_1EM@NNIKOJDH@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAO?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAD?$AAs?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm@
0x160049720: "%Y-%m-%d-%H.%M.%S" ??_C@_1CE@LFFFGDPJ@?$AA?$CF?$AAY?$AA?9?$AA?$CF?$AAm?$AA?9?$AA?$CF?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AAH?$AA?4?$AA?$CF?$AAM?$AA?4?$AA?$CF?$AAS?$AA?$AA@
0x16005D058: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_GIVEN_NAME" ?g_mfpsPR_GIVEN_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600419D0: "__cdecl _imp_ReleaseSemaphore" __imp_ReleaseSemaphore
0x160042648: "struct std::nothrow_t const std::nothrow" ?nothrow@std@@3Unothrow_t@1@B
0x16004A704: "FI" ??_C@_15HBCAKAJK@?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x16003D3C8: "const CTPtrSListContainer<class CMapiDirLinkWithTime>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCMapiDirLinkWithTime@@@@6B@
0x16004C050: "zh" ??_C@_15BKBGKPBH@?$AAz?$AAh?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IPersistStream>::~CComPtr<struct IPersistStream>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIPersistStream@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16000D410: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600487B0: "Store %s is waiting on process (" ??_C@_1GK@KJPIBEBI@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AA?$CI@
0x1600495C0: MUID_PROFILE_INSTANCE
0x16003D478: ??_7?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@6B?$PkmErrorInfoImpl@$1?IID_IFilter@@3U_GUID@@B@@@
0x160049E10: PKEY_FileExtension
0x16005E6C0: "__cdecl _hmod__api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll
0x16005C9F0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsParsingName" ?g_mfpsParsingName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046B68: "0000" ??_C@_19FBKLJMA@?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x16005D620: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_OrganizerName" ?g_mfpsCalendar_OrganizerName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600246C0: "public: __cdecl CRegistry::CRegistry(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CRegistry@@QEAA@PEAUHKEY__@@PEBGK1@Z
0x160027F70: "private: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiManager::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMapiManager@@EEAAPEAXI@Z
0x160001D60: "void __cdecl wil::details::DebugBreak(void)" ?DebugBreak@details@wil@@YAXXZ
0x160043760: "CMapi2HAndler::ThreadIdle() rele" ??_C@_1GC@BLODFMPE@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAA?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAI?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAl?$AAe@
0x160023A40: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Allocate(int,int) __ptr64" ?Allocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@HH@Z
0x16002A728: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<unsigned long,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<unsigned long> >::Add(unsigned long const & __ptr64) __ptr64" ?Add@?$CSimpleArray@KV?$CSimpleArrayEqualHelper@K@ATL@@@ATL@@QEAAHAEBK@Z
0x160042588: GUID_NULL
0x16003D418: "const CTPtrSListContainer<class CLinkWithTime>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCLinkWithTime@@@@6B@
0x16000DFA0: "private: virtual void __cdecl TLMString<128,128,8192>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@EEAAXI@Z
0x16004AD68: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x16002D4E4: "public: static long __cdecl CMapiSupport::CheckOfficePolicy(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?CheckOfficePolicy@CMapiSupport@@SAJPEBGPEAK@Z
0x160025DFC: "void __cdecl LoadTracerDLL(struct HINSTANCE__ * __ptr64 & __ptr64)" ?LoadTracerDLL@@YAXAEAPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x16004B0C0: "tr-TR" ??_C@_1M@MFLCCMPB@?$AAt?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x160041978: "__cdecl _imp_lstrcmpiW" __imp_lstrcmpiW
0x160009618: "public: __cdecl CMapi2SearchItem::~CMapi2SearchItem(void) __ptr64" ??1CMapi2SearchItem@@QEAA@XZ
0x16001A36C: "public: __cdecl TPointer<class CMapiDirLinkWithTime>::~TPointer<class CMapiDirLinkWithTime>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCMapiDirLinkWithTime@@@@QEAA@XZ
0x1600444B0: "InitOrdered could not allocate s" ??_C@_1FO@ECGLGLHF@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAO?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs@
0x160041B48: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x16004AE90: "quc" ??_C@_17IIFLHFAH@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?$AA@
0x16004B6E0: "sah-RU" ??_C@_1O@BGGLFFKO@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x1600240C0: "public: virtual void __cdecl CConstString::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@CConstString@@UEAAXI@Z
0x160041940: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x16003DBB8: "const CMapiManager::`vftable'" ??_7CMapiManager@@6B@
0x1600415D0: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IAttachmentSecurity>::~TComPointer<struct IAttachmentSecurity>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIAttachmentSecurity@@@@QEAA@XZ
0x160045310: "(no filename)" ??_C@_1BM@MFLOGABF@?$AA?$CI?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x16005E6D8: "__cdecl _hmod__api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll
0x16004C038: "bs" ??_C@_15HCILPPHP@?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CDesktopSearchFolder>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCDesktopSearchFolder@@@@6B@
0x16004A70C: "NL" ??_C@_15KKKNNCMF@?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x160037DDC: atexit
0x16005BF80: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_CITY" ?g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_CITY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000CE50: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class TLMString<1024,1024,1048576> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@UEAAXXZ
0x16000CBC0: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<class CLinkWithTime>::~CTPtrSListContainer<class CLinkWithTime>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@VCLinkWithTime@@@@QEAA@XZ
0x1600456B0: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EI@OCENHNNN@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160046020: "EnumerateMessages failure from G" ??_C@_1GA@GHFFFKHO@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAG@
0x160034C3C: "public: virtual __cdecl CLogger::~CLogger(void) __ptr64" ??1CLogger@@UEAA@XZ
0x16003D838: "const ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@6B@
0x16005E758: "bool wil::details::g_processShutdownInProgress" ?g_processShutdownInProgress@details@wil@@3_NA
0x160047DA8: "Outlook.Application.12" ??_C@_1CO@ODICBPGN@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?4?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x160047120: " CMapiManager::IntializeThre" ??_C@_1JI@ECHADJGL@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe@
0x16005D490: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptStartWhole" ?g_mfpsApptStartWhole@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005E7FC: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x1600033E4: "public: __cdecl ATL::CComBSTR::~CComBSTR(void) __ptr64" ??1CComBSTR@ATL@@QEAA@XZ
0x16004AD08: "cy" ??_C@_15NGGKMMLO@?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<struct MapiFpsPropVal>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@UMapiFpsPropVal@@@@6B@
0x16005EA40: "class ATL::CAtlBaseModule ATL::_AtlBaseModule" ?_AtlBaseModule@ATL@@3VCAtlBaseModule@1@A
0x16000CDF0: "private: virtual void __cdecl TLMString<4096,4096,4294967295>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@EEAAXI@Z
0x160049B40: PKEY_Calendar_RequiredAttendeeAddresses
0x1600441F0: "vb" ??_C@_15CGJIPAI@?$AAv?$AAb?$AA?$AA@
0x1600469C0: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EG@KFGNKNJJ@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160001B84: "int __cdecl wil::details::RecordLog(long)" ?RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z
0x160022490: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<64,64,32767>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0EA@$0EA@$0HPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x1600095B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16004C088: "uz-Cyrl" ??_C@_1BA@PJDFLLAE@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x16004AB68: "th" ??_C@_15CABMMOGH@?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x160062068: "__cdecl _imp_CoUninitialize" __imp_CoUninitialize
0x16004B190: "hy-AM" ??_C@_1M@GPCBKDJK@?$AAh?$AAy?$AA?9?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x160045F00: "EnumerateFolders failure from Ge" ??_C@_1FE@MKHMEEOL@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAG?$AAe@
0x16004AB78: "sl" ??_C@_15LCHLGJII@?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x1600496F0: "char const * const `int __cdecl ATL::AtlHexEncode(unsigned char const * __ptr64,int,char * __ptr64,int * __ptr64)'::`2'::s_chHexChars" ?s_chHexChars@?1??AtlHexEncode@ATL@@YAHPEBEHPEADPEAH@Z@4QBDB
0x16005D670: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_OptionalAttendeeNames" ?g_mfpsCalendar_OptionalAttendeeNames@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004C5C4: "__cdecl _real@3f400000" __real@3f400000
0x1600028F0: "void __cdecl wil::details::ReportFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,enum wil::details::ReportFailureOptions)" ?ReportFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBGW4ReportFailureOptions@12@@Z
0x16004BFF8: "bs-Cyrl" ??_C@_1BA@EMLNICKP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x16005D580: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_IsRecurring" ?g_mfpsCommunication_IsRecurring@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160042904: "%ws" ??_C@_03BMPLCLAP@?$CFws?$AA@
0x16004A248: PKEY_Keywords
0x160041988: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x160005E18: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x16005DEF0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_BUSINESS_HOME_PAGE" ?g_mfpsPR_BUSINESS_HOME_PAGE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005C810: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CLIENT_SUBMIT_TIME" ?g_mfpsPR_CLIENT_SUBMIT_TIME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005E6F0: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 __ptr64 wil::details_abi::g_pProcessLocalData" ?g_pProcessLocalData@details_abi@wil@@3PEAV?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@12@EA
0x16003D0F8: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`vftable'" ??_7?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x160029520: "public: long __cdecl CMapiManager::GetAllStores(class ATL::CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> > & __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetAllStores@CMapiManager@@QEAAJAEAV?$CSimpleArray@PEAVCMapiStore@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAVCMapiStore@@@ATL@@@ATL@@K@Z
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x16004ACE0: "bo" ??_C@_15GIEEBHFI@?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x160041900: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160044B78: "MAPI/IPM.Task" ??_C@_1BM@CALAINBJ@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x160044040: "cer" ??_C@_17FNLGHBDA@?$AAc?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16005E888: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCDesktopSearchFolder@@@@QEAAAEAPEAVCDesktopSearchFolder@@XZ@4PEAV2@EA
0x16005BE90: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DISPLAY_NAME_PREFIX" ?g_mfpsPR_DISPLAY_NAME_PREFIX@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600424B0: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x160038731: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll
0x16001A464: "public: __cdecl TPointer<class CMapi2RowFilter::CBaseProps>::~TPointer<class CMapi2RowFilter::CBaseProps>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCBaseProps@CMapi2RowFilter@@@@QEAA@XZ
0x16005D800: "class ATL::CAtlStringMgr ATL::g_strmgr" ?g_strmgr@ATL@@3VCAtlStringMgr@1@A
0x16004AB50: "sk" ??_C@_15CPKMFBDB@?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x160004A24: "public: __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::CComObject<class CMapi2Handler>(void * __ptr64) __ptr64" ??0?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@QEAA@PEAX@Z
0x1600588D8: api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x16004B730: "quc-Latn-GT" ??_C@_1BI@LADIPNAA@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x16004A2A8: PKEY_Contact_HomeAddressStreet
0x16005E008: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_END_DATE" ?g_mfpsPR_END_DATE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160047EA0: "Software\Microsoft\Windows Searc" ??_C@_1LG@ICGLEHFP@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc@
0x16000D690: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x1600485B0: "EnableThrottlingOnlineMailboxesV" ??_C@_1EK@JMHGMEIP@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAt?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAO?$AAn?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAb?$AAo?$AAx?$AAe?$AAs?$AAV@
0x16000C900: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16004A6E4: "IT" ??_C@_15CCAFJNAN@?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x160041670: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160041740: api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16001A4CC: "public: __cdecl TPointer<class CMapi2FullPropSpec>::~TPointer<class CMapi2FullPropSpec>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCMapi2FullPropSpec@@@@QEAA@XZ
0x16004B1D0: "mk-MK" ??_C@_1M@IGHABKPI@?$AAm?$AAk?$AA?9?$AAM?$AAK?$AA?$AA@
0x160041C50: "__cdecl _imp__wcsupr" __imp__wcsupr
0x16005CC70: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCategory" ?g_mfpsCategory@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B418: "lo-LA" ??_C@_1M@LANPMFCM@?$AAl?$AAo?$AA?9?$AAL?$AAA?$AA?$AA@
0x16004A3E0: PKEY_Contact_AssistantTelephone
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CLinkWithTime>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCLinkWithTime@@@@6B@
0x16004A6EC: "FR" ??_C@_15PGDIHAAE@?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x16005C160: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressCountry" ?g_mfpsAddrWorkAddressCountry@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600430E0: "CMapi2Handler::CMapi2Handler() E" ??_C@_1EI@DDEGBGHO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE@
0x1600335C0: "public: long __cdecl CMapiSession::CloseAllStores(void) __ptr64" ?CloseAllStores@CMapiSession@@QEAAJXZ
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IInitializeWithStream>::~CComPtr<struct IInitializeWithStream>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIInitializeWithStream@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160044140: "mde" ??_C@_17EOKONPIB@?$AAm?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1600585C0: "__stdcall CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@" _CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@@84
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMessageProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AC78: "tt" ??_C@_15DKNDCGEA@?$AAt?$AAt?$AA?$AA@
0x16005E880: Microsoft_Windows_Search_ProtocolHandlersEnableBits
0x16004A578: PKEY_ItemNamePrefix
0x16004AAD8: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x160009260: "public: __cdecl TNoUnkSList<class CMapi2Accessor>::~TNoUnkSList<class CMapi2Accessor>(void) __ptr64" ??1?$TNoUnkSList@VCMapi2Accessor@@@@QEAA@XZ
0x16004B090: "ur-PK" ??_C@_1M@OIJHDKJN@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x1600478B0: "CMapiManager::FindStore() Found " ??_C@_1JG@FMPPHENM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5@
0x1600339BC: "public: void __cdecl CMapiSession::RemoveMapiManager(void) __ptr64" ?RemoveMapiManager@CMapiSession@@QEAAXXZ
0x160041860: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x160045390: "Failed to open PR_ATTACH_DATA_OB" ??_C@_1EM@DLIIMGPJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAR?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAA?$AAC?$AAH?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAO?$AAB@
0x160038243: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x16002A07C: "private: void __cdecl CMapiManager::CleanupStoreWatchers(int) __ptr64" ?CleanupStoreWatchers@CMapiManager@@AEAAXH@Z
0x16004BDA8: "fr-SN" ??_C@_1M@CCFLIHAN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x160003878: "public: void * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAPEAXI@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IMAPIFolder>::~TComPointer<struct IMAPIFolder>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIMAPIFolder@@@@QEAA@XZ
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@AEAAXXZ
0x16004AE70: "oc" ??_C@_15JOAMLLDO@?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x16005C428: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContainerHash" ?g_mfpsContainerHash@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600455D0: ";" ??_C@_13PJJBFPED@?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x1600441D0: "shb" ??_C@_17MNIKAEFK@?$AAs?$AAh?$AAb?$AA?$AA@
0x160049AE0: PKEY_Search_ContainerHash
0x16000E9F0: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CFilterMapiFps@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x16000EB4C: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?AddProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@K@Z
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x16004A2D8: PKEY_Contact_HomeAddressPostalCode
0x16004ABB0: "lt" ??_C@_15NFFGKGLG@?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x16004AEF0: "ca-ES" ??_C@_1M@BJNKEDC@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x16004B070: "hr-HR" ??_C@_1M@LILEEOGM@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAR?$AA?$AA@
0x16004ACD0: "kn" ??_C@_15PHPHCBPF@?$AAk?$AAn?$AA?$AA@
0x16002DF74: "public: long __cdecl CMapiBlob::FromBlob(struct tagBLOB const * __ptr64) __ptr64" ?FromBlob@CMapiBlob@@QEAAJPEBUtagBLOB@@@Z
0x160022D78: "long __cdecl SetMultiStringValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ?SetMultiStringValue@@YAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@KPEAPEBG@Z
0x160042D30: "HKEY_CLASSES_ROOT" ??_C@_1CE@PACHPJFI@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x16004B138: "lv-LV" ??_C@_1M@KGKKAACI@?$AAl?$AAv?$AA?9?$AAL?$AAV?$AA?$AA@
0x16004BC38: "en-ZA" ??_C@_1M@BHDLHFAF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x16005EC18: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1600495E8: "`string'" ??_C@_0BB@MKKFECAK@x?$LC?zp?$KP?w?$BB?M?$JL?H?$AA?$KK?$AA?1?DZ?$AA@
0x160048B10: "CMapiStore::~CMapiStore(%s) Rele" ??_C@_1GA@EJPLPPIF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAl?$AAe@
0x16000416C: DllMain
0x16005D738: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJrnlType" ?g_mfpsJrnlType@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B280: "mt-MT" ??_C@_1M@FIKPIHFE@?$AAm?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x160046BF8: "SystemIndex" ??_C@_1BI@CLJFLNM@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x160047D60: "\System\MSMAPI\1033\" ??_C@_1CK@FAFLNHHI@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAM?$AAS?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?2?$AA1?$AA0?$AA3?$AA3?$AA?2?$AA?$AA@
0x16005D008: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SURNAME" ?g_mfpsPR_SURNAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160018910: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::SenderName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?SenderName@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004AEB0: "prs" ??_C@_17JONBCLO@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x16002FC6C: "public: long __cdecl CMapiStore::Unadvise(void) __ptr64" ?Unadvise@CMapiStore@@QEAAJXZ
0x160044268: "__cdecl GUID_b2533636_c3f3_416f_bf04_aefe41abaae2" _GUID_b2533636_c3f3_416f_bf04_aefe41abaae2
0x16001CE70: "public: long __cdecl CMapi2DirFilter::AddURL(class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,int) __ptr64" ?AddURL@CMapi2DirFilter@@QEAAJAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HH@Z
0x160044078: "exe" ??_C@_17OJFPAGNE@?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x16005E780: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnWilFailFast)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnWilFailFast@wil@@3P6A_NAEBUFailureInfo@1@@ZEA
0x1600385EC: "__cdecl _imp_load_CreateStreamOnHGlobal" __imp_load_CreateStreamOnHGlobal
0x16005E7F8: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x16004A128: PKEY_Contact_OtherAddressCountry
0x160046800: ")" ??_C@_13DIBMAFH@?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x16004BAC0: "fr-CA" ??_C@_1M@HJOOJFMA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x16005D910: "private: static long volatile wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::s_telemetryId" ?s_telemetryId@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@0JC
0x16004AB18: "ro" ??_C@_15GLJCBFMD@?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x160046200: "FileExtDesc" ??_C@_1BI@NIEEBICM@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAE?$AAx?$AAt?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AA?$AA@
0x16004A6C4: "CN" ??_C@_15LMDKAJJA@?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x16004B630: "ti-ET" ??_C@_1M@PHBNNIAM@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x160049960: PKEY_ItemFolderPathDisplayNarrow
0x16004AB00: "pl" ??_C@_15DEOPBLCG@?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x160045730: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EA@LIHOIFLL@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160058E04: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x160041BB8: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x160041BC8: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x16005E7B0: "char * `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_szModule" ?s_szModule@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4PADA
0x16002BE8C: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetDllDetails(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetDllDetails@CMapiSupport@@CAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@AEAV23@1@Z
0x160058640: "__cdecl CTA1?AVSafeIntException@@" _CTA1?AVSafeIntException@@
0x160058E40: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l2-1-0
0x16004B9B0: "ff-Latn-SN" ??_C@_1BG@IBHCFIHN@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x16002883C: "public: long __cdecl CMapiManager::GetOpenProfiles(class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetOpenProfiles@CMapiManager@@QEAAJPEAPEAV?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x16003D590: "const CMapi2RowFilter::`vftable'{for `IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>'}" ??_7CMapi2RowFilter@@6B?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@@
0x160041B10: "__cdecl _imp_realloc" __imp_realloc
0x160041BF0: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x16001B1C0: "private: virtual void __cdecl TLMString<32,32,256>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@EEAAXI@Z
0x16000DDB0: "private: virtual void __cdecl TLMString<32,32,1024>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@EEAAXI@Z
0x16003D958: "const CMapi2RowFilter::CContactProps::`vftable'" ??_7CContactProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x16004B170: "eu-ES" ??_C@_1M@MAOFCAEA@?$AAe?$AAu?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x16005D788: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJrnlDuration" ?g_mfpsJrnlDuration@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004A9A0: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160041910: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x160007F70: "public: static int __cdecl MSNUtil::CDebug::dprintf(unsigned short const * __ptr64,...)" ?dprintf@CDebug@MSNUtil@@SAHPEBGZZ
0x16005CD88: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SUBJECT_PREFIX" ?g_mfpsPR_SUBJECT_PREFIX@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600417B0: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1600445D0: "InitFiltered could not GetPropLi" ??_C@_1EG@BMJPGDEO@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAL?$AAi@
0x1600417C0: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x160044820: "CMapi2RowFilter::CFilterMapiFps:" ??_C@_1IG@LPKCKFCP@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AA?3@
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::AddRequestParameter(struct tagPROPSPEC * __ptr64,struct tagPROPVARIANT * __ptr64) __ptr64" ?AddRequestParameter@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAUtagPROPSPEC@@PEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x16002D40C: "public: static long __cdecl CMapiSupport::CheckPolicy_DWORD(unsigned short const * __ptr64,int,unsigned long * __ptr64,int,int)" ?CheckPolicy_DWORD@CMapiSupport@@SAJPEBGHPEAKHH@Z
0x160017DC0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Keyword(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Keyword@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160023924: "public: void __cdecl CDesktopSearchFolder::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CDesktopSearchFolder@@QEAAXXZ
0x160019730: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::Duration(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Duration@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16005C8D8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommReminderTime" ?g_mfpsCommReminderTime@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004A76C: "SK" ??_C@_15IIDCPLDJ@?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x1600092E8: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::FormatV(unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64) __ptr64" ?FormatV@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGPEAD@Z
0x160043044: "?" ??_C@_13HGPDMIBE@?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x160019360: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::HomeWebPage(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?HomeWebPage@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160043280: "CMapi2Handler::ShutDown() Exit" ??_C@_1DO@ECPCGLIN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAD?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x16003E160: ?_entries@?1??_GetEntries@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x1600052F0: "public: static void __cdecl ATL::CComObjectRootBase::ObjectMain(bool)" ?ObjectMain@CComObjectRootBase@ATL@@SAX_N@Z
0x16004BD08: "ar-YE" ??_C@_1M@CAFJMKOF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAY?$AAE?$AA?$AA@
0x160044030: "bas" ??_C@_17LCDBFENN@?$AAb?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x16004AC20: "hi" ??_C@_15OMLEGLOC@?$AAh?$AAi?$AA?$AA@
0x16000D780: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x16000C458: "private: long __cdecl CMapi2Accessor::CheckAttachmentSecurity(class CMapiUrl & __ptr64) __ptr64" ?CheckAttachmentSecurity@CMapi2Accessor@@AEAAJAEAVCMapiUrl@@@Z
0x1600620D0: api-ms-win-shell-shdirectory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1600440C8: "ksh" ??_C@_17GEHIDMPI@?$AAk?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IMAPITable>::~TComPointer<struct IMAPITable>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIMAPITable@@@@QEAA@XZ
0x16003E190: ?_entries@?1??_GetEntries@CFilterMapiFps@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x16004AC60: "sw" ??_C@_15DFGDLJBG@?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x16005D3F0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_FullName" ?g_mfpsContact_FullName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001A630: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CMapi2FullPropSpec>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCMapi2FullPropSpec@@@@UEAAXXZ
0x160005520: "public: virtual long __cdecl ATL::CComModule::UpdateRegistryFromResourceD(unsigned int,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceD@CComModule@ATL@@UEAAJIHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x160041A18: "__cdecl _imp_SleepConditionVariableSRW" __imp_SleepConditionVariableSRW
0x160041660: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1600033F4: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x160035E3C: "private: static long __cdecl CLogger::GetLogLevel(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,enum LogLevel * __ptr64)" ?GetLogLevel@CLogger@@CAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAW4LogLevel@@@Z
0x160062058: "__cdecl _imp_CreateStreamOnHGlobal" __imp_CreateStreamOnHGlobal
0x1600620A8: "__cdecl _imp_ConvertSidToStringSidW" __imp_ConvertSidToStringSidW
0x16005D760: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJrnlStart" ?g_mfpsJrnlStart@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600416D0: "__cdecl _imp_DuplicateHandle" __imp_DuplicateHandle
0x160044A88: "MAPI/IPM.Message" ??_C@_1CC@FLFBMJLL@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x160028D3C: "public: unsigned long __cdecl CMapiManager::RunMapiIdleThread(void) __ptr64" ?RunMapiIdleThread@CMapiManager@@QEAAKXZ
0x16000E130: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<192,64,32767>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x16003824F: "__cdecl errno" _errno
0x160034BF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLogger::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLogger@@UEAAPEAXI@Z
0x160049C60: PKEY_Contact_MobileTelephone
0x160043C98: "()" ??_C@_15HIPIDJLD@?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x16005D8F4: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x16004B720: "prs-AF" ??_C@_1O@JCMLNCC@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x160038348: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x1600419B0: "__cdecl _imp_OpenSemaphoreW" __imp_OpenSemaphoreW
0x16004AE30: "so" ??_C@_15KAMOMGGG@?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x16005E690: "__cdecl tls_index" _tls_index
0x160042A60: "__cdecl GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046
0x160032200: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiSession::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMapiSession@@UEAAPEAXI@Z
0x16005D080: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_NICKNAME" ?g_mfpsPR_NICKNAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160023E88: "public: void __cdecl CTextChunk::Clear(void) __ptr64" ?Clear@CTextChunk@@QEAAXXZ
0x16004BDF0: "es-AR" ??_C@_1M@OONGHFHE@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x16002564C: "protected: static long __cdecl CUnkSList::GetLinkValue(class CSingleLink const * __ptr64,struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64)" ?GetLinkValue@CUnkSList@@KAJPEBVCSingleLink@@PEAPEAUIUnknown@@@Z
0x160043998: "__cdecl GUID_c7310734_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f" _GUID_c7310734_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef4f
0x16004AEC0: "zh-TW" ??_C@_1M@CLNBBOPM@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x16004AA98: "el" ??_C@_15GHPEIIAO@?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x160047AD0: "Windows" ??_C@_1BA@HLGGGPNC@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1600424F0: "__cdecl _sz_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll
0x16004BB40: "en-CA" ??_C@_1M@DDOCCGFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x16002AB58: "public: class CMapiSession * __ptr64 & __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::GetNextValue(struct __POSITION * __ptr64 & __ptr64) __ptr64" ?GetNextValue@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAAAEAPEAVCMapiSession@@AEAPEAU__POSITION@@@Z
0x16005C450: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsGthrFullyContained" ?g_mfpsGthrFullyContained@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B6B0: "moh-CA" ??_C@_1O@EFICPOKK@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x16001A000: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::StartDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?StartDate@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160007BC0: "public: __cdecl ATL::CAtlException::CAtlException(long) __ptr64" ??0CAtlException@ATL@@QEAA@J@Z
0x16002710C: "int __cdecl ReverseFindAnySlash(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,int)" ?ReverseFindAnySlash@@YAHV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@H@Z
0x16004BF38: "ar-QA" ??_C@_1M@EDGINPNP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAQ?$AAA?$AA?$AA@
0x16004BF88: "es-US" ??_C@_1M@MOCNFCJM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x160041C28: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x16003DBA8: "void * __ptr64 (__cdecl* __ptr64 pfnAlloc)(unsigned __int64)" ?pfnAlloc@@3P6APEAX_K@ZEA
0x1600286B4: "public: long __cdecl CMapiManager::GetSession(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CMapiSession * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetSession@CMapiManager@@QEAAJPEBG0PEAPEAVCMapiSession@@@Z
0x160049B28: PKEY_Calendar_OptionalAttendeeNames
0x16004ABF8: "xh" ??_C@_15FHNOAOBM@?$AAx?$AAh?$AA?$AA@
0x160044360: "GetMapiFpsPropVals could not all" ??_C@_1II@EICABHJJ@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAV?$AAa?$AAl?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl@
0x16003DA30: "const TLMString<64,64,32767>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0EA@$0EA@$0HPPP@@@6B@
0x160004A10: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16004A308: PKEY_Contact_PersonalTitle
0x16004BCF8: "fr-CD" ??_C@_1M@EODAGFPC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x16004B2F0: "pa-IN" ??_C@_1M@KPKKNEAH@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16000D690: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x16004ADF0: "kl" ??_C@_15FNPOOJHO@?$AAk?$AAl?$AA?$AA@
0x16004AC18: "fo" ??_C@_15PDNFFFEO@?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x160045B10: "Not enumerating folders since Ou" ??_C@_1KI@HBIPCPKI@?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAu@
0x160047570: "CMapiManager::GetAllStores() fai" ??_C@_1KO@HGPHJKOL@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x1600384B2: "__cdecl _imp_load_CoGetMalloc" __imp_load_CoGetMalloc
0x16005C608: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HASATTACH" ?g_mfpsPR_HASATTACH@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044050: "cmd" ??_C@_17MEJHPLBO@?$AAc?$AAm?$AAd?$AA?$AA@
0x1600442A0: "GetMapiFpsPropVals could not Ini" ??_C@_1FC@JNAEMLLO@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAV?$AAa?$AAl?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAi@
0x160049BE8: PKEY_Calendar_IsRecurring
0x160048820: "CMapiStore::CMapiStore: Do not i" ??_C@_1JE@OFDBONIE@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAD?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi@
0x16004B2D0: "ky-KG" ??_C@_1M@NGJJLCGI@?$AAk?$AAy?$AA?9?$AAK?$AAG?$AA?$AA@
0x16000DD30: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<1024,1024,1048576>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16004FB64: "__cdecl tls_start" _tls_start
0x160005840: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::HrOnFilterInit(void) __ptr64" ?HrOnFilterInit@CMapi2RowFilter@@UEAAJXZ
0x16002E11C: "public: __cdecl CMapiStore::CMapiStore(class CMapiManager * __ptr64,class CStoreEntryId & __ptr64,class CMapiSession * __ptr64,struct IMsgStore * __ptr64,int,int,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > * __ptr64,int) __ptr64" ??0CMapiStore@@QEAA@PEAVCMapiManager@@AEAVCStoreEntryId@@PEAVCMapiSession@@PEAUIMsgStore@@HHPEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@H@Z
0x16004C0A0: "tg-Cyrl" ??_C@_1BA@IGBFGGKC@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160007F88: "public: static void __cdecl CLogger::Info(unsigned short const * __ptr64,...)" ?Info@CLogger@@SAXPEBGZZ
0x16000F050: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddMultiValueProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,struct _SPropValue * __ptr64) __ptr64" ?AddMultiValueProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@PEAU_SPropValue@@@Z
0x160041DB8: "__cdecl _xl_z" __xl_z
0x160048000: "Message" ??_C@_1BA@HHOMBECE@?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x160041600: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x16005E8B0: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCMapi2Property@@@@KAAEAPEAVCMapi2Property@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x16005CDD8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DISPLAY_CC" ?g_mfpsPR_DISPLAY_CC@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004AEE0: "bg-BG" ??_C@_1M@FFFIGIGK@?$AAb?$AAg?$AA?9?$AAB?$AAG?$AA?$AA@
0x1600182D0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Importance(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Importance@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160049D50: PKEY_Message_FromAddress
0x16004B0E0: "et-EE" ??_C@_1M@FKFFEDDN@?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x16004A734: "NO" ??_C@_15LIBIHNCL@?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x160058898: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x1600313C8: "private: long __cdecl CMapiStore::GetOnlineStatus(int * __ptr64) __ptr64" ?GetOnlineStatus@CMapiStore@@AEAAJPEAH@Z
0x16001A080: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CDocumentProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CDocumentProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x16004A3C8: PKEY_Contact_Hobbies
0x1600197B0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::StartDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?StartDate@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160046AE8: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x160043068: "MSSPHTB_Alive" ??_C@_1BM@HHCMNGGG@?$AAM?$AAS?$AAS?$AAP?$AAH?$AAT?$AAB?$AA_?$AAA?$AAl?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x160019950: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::DisplayCc(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayCc@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600334EC: "public: long __cdecl CMapiSession::ReleaseStore(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?ReleaseStore@CMapiSession@@QEAAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160042988: "Delete" ??_C@_1O@JDLOHAN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x160058B28: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160062080: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x16000EBE0: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,int) __ptr64" ?AddProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@H@Z
0x1600441A8: "pst" ??_C@_17FPGGPJKC@?$AAp?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x16005900C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0
0x160041850: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x16004AD58: "ks" ??_C@_15FFIEKOLH@?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x16004B460: "mni-IN" ??_C@_1O@MIBNOKML@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CEmailProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECEmailProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x1600419D8: "__cdecl _imp_WaitForSingleObject" __imp_WaitForSingleObject
0x16003D998: "const CMapi2RowFilter::CMessageProps::`vftable'" ??_7CMessageProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x16005D0A8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_GENERATION" ?g_mfpsPR_GENERATION@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160025578: "protected: class CUnkSingleLink * __ptr64 __cdecl CUnkSList::CreateLink(struct IUnknown * __ptr64) __ptr64" ?CreateLink@CUnkSList@@IEAAPEAVCUnkSingleLink@@PEAUIUnknown@@@Z
0x160042970: "NoRemove" ??_C@_1BC@GCKHIPE@?$AAN?$AAo?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x160033AB0: "int __cdecl IsSoftError(long)" ?IsSoftError@@YAHJ@Z
0x160049C30: PKEY_Contact_WebPage
0x16001A720: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<struct MapiFpsPropVal>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@UMapiFpsPropVal@@@@UEAAXXZ
0x16004A808: "sr-SP-Cyrl" ??_C@_1BG@JPOFPNAB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160062078: "__cdecl _imp_PropVariantCopy" __imp_PropVariantCopy
0x1600333C0: "public: long __cdecl CMapiSession::GetAllStores(class ATL::CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> > & __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetAllStores@CMapiSession@@QEAAJAEAV?$CSimpleArray@PEAVCMapiStore@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAVCMapiStore@@@ATL@@@ATL@@K@Z
0x16004BD38: "en-BZ" ??_C@_1M@HPKGCFGN@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAZ?$AA?$AA@
0x16003DDE0: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2Handler@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x160044010: "ade" ??_C@_17BJABMKMO@?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x16003D750: "const CTPtrSListContainer<class CMapi2FullPropSpec>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCMapi2FullPropSpec@@@@6B@
0x16000FF50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCContactProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160058618: "__stdcall CT??_R0?AVSafeIntException@@" _CT??_R0?AVSafeIntException@@@84
0x16005D300: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MANAGER_NAME" ?g_mfpsPR_MANAGER_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160045120: "GetAttachmentFromMessage did not" ??_C@_1HO@ILIJNPAP@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt@
0x160049D80: PKEY_Message_CcAddress
0x1600441E0: "tmp" ??_C@_17GNJCADOE@?$AAt?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x16003D1A8: "const ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@6B@
0x16001A590: "public: void __cdecl CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec>::Append(class CMapi2FullPropSpec * __ptr64) __ptr64" ?Append@?$CTPtrSList@VCMapi2FullPropSpec@@@@QEAAXPEAVCMapi2FullPropSpec@@@Z
0x160005810: "public: virtual long __cdecl CMapiStore::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CMapiStore@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160048F08: IID_IMAPIAdviseSink
0x160038A6C: "__cdecl _imp_load_MAPIUninitialize" __imp_load_MAPIUninitialize
0x160005D60: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::AddReplacement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddReplacement@CRegObject@ATL@@UEAAJPEBG0@Z
0x16003DB38: "const ATL::CWin32Heap::`vftable'" ??_7CWin32Heap@ATL@@6B@
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CDocumentProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCDocumentProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x1600586B8: "__cdecl CTA1J" _CTA1J
0x1600418F8: "__cdecl _imp_RegDeleteValueW" __imp_RegDeleteValueW
0x1600250F0: "public: int __cdecl CRegistry::GetValue(unsigned short const * __ptr64,class CLMString & __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CRegistry@@QEAAHPEBGAEAVCLMString@@@Z
0x16004AFF0: "ko-KR" ??_C@_1M@JLOOOEGK@?$AAk?$AAo?$AA?9?$AAK?$AAR?$AA?$AA@
0x16004AD40: "iu" ??_C@_15DNCHFAGA@?$AAi?$AAu?$AA?$AA@
0x16000F1E8: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddMultiValueProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?AddMultiValueProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@KPEAPEBG@Z
0x16004C518: "__cdecl _ResolveDelayLoadedAPIFlags" __ResolveDelayLoadedAPIFlags
0x160045628: "task" ??_C@_19JOAHBNCD@?$AAt?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x160046C60: "CMapiManager::CMapiManager() Exi" ??_C@_1EE@HDNBLOPF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi@
0x160008B08: "private: long __cdecl CMapi2Handler::ValidateMapiUrl(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ValidateMapiUrl@CMapi2Handler@@AEAAJPEBG@Z
0x1600052B0: "void __cdecl wil::details::in1diag3::Throw_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?Throw_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x160038110: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x16005B1E0: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CMeetingProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x1600450C0: "GetAttachmentFromMessage failure" ??_C@_1GA@DHBMIGKN@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe@
0x160026670: "private: void __cdecl CMapiUrl::InitUrl(void) __ptr64" ?InitUrl@CMapiUrl@@AEAAXXZ
0x16003D498: "const ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::`vftable'{for `IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>'}" ??_7?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@6B?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@@
0x1600338C0: "public: long __cdecl CMapiSession::GetProfileNameDisplayName(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?GetProfileNameDisplayName@CMapiSession@@QEAAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x16000D410: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16001ABE8: "protected: void __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::SetValueChunkAsLinkWithTime(class CLinkWithTime * __ptr64) __ptr64" ?SetValueChunkAsLinkWithTime@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@IEAAXPEAVCLinkWithTime@@@Z
0x160032514: "private: class CMapiStore * __ptr64 __cdecl CMapiSession::FindCachedStore(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?FindCachedStore@CMapiSession@@AEAAPEAVCMapiStore@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160046B60: "{" ??_C@_13GCIFAHHO@?$AA?$HL?$AA?$AA@
0x160029C84: "private: void __cdecl CMapiManager::FindSession(class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class CMapiSession * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?FindSession@CMapiManager@@AEAAXAEAV?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@3@PEAPEAVCMapiSession@@@Z
0x160042600: IID_IUnknown
0x16005EBC8: "private: static class CriticalSection CMapiManager::s_csInstantiate" ?s_csInstantiate@CMapiManager@@0VCriticalSection@@A
0x1600417A8: "__cdecl _imp_SizeofResource" __imp_SizeofResource
0x160038700: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??2@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x16005BBE0: Microsoft_Windows_Search_ProtocolHandlers_Context
0x1600620F8: "__cdecl _imp_MAPIAdminProfiles" __imp_MAPIAdminProfiles
0x160037DF9: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x160001580: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x16005E710: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> * __ptr64 __ptr64 wil::details::g_pThreadFailureCallbacks" ?g_pThreadFailureCallbacks@details@wil@@3PEAV?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@EA
0x16005EB60: "struct _GUID const guidMapiPropset" ?guidMapiPropset@@3U_GUID@@B
0x160019FA0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x160038620: "void __cdecl ciDelete(void * __ptr64)" ?ciDelete@@YAXPEAX@Z
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IProxyStoreObject>::~CComPtr<struct IProxyStoreObject>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIProxyStoreObject@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160027F70: "private: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapiManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMapiManager@@EEAAPEAXI@Z
0x16004ADD8: "ig" ??_C@_15MHDHMPHE@?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x160037EE8: "__cdecl wtol" _wtol
0x16000FC70: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x160058950: ext-ms-win-mapi-mapi32-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x160043608: "mapi:" ??_C@_1M@BAMPOMPP@?$AAm?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?3?$AA?$AA@
0x160001D70: "void __cdecl wil::details::WilDynamicLoadRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilDynamicLoadRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x16004ADF8: "gn" ??_C@_15IADFOBIO@?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x1600171F8: "private: class TLMString<1024,1024,1048576> __cdecl CMapi2RowFilter::MakeFromAddress(class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64) __ptr64" ?MakeFromAddress@CMapi2RowFilter@@AEAA?AV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@AEAV2@00@Z
0x16005CF40: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_HOME_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600416B0: "__cdecl _imp_FlushFileBuffers" __imp_FlushFileBuffers
0x16004B988: "ta-LK" ??_C@_1M@MLLPIOPJ@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x1600187A4: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::AddSenderToPeopleDupCheck(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?AddSenderToPeopleDupCheck@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004ADD0: "quz" ??_C@_17KFEKGNBC@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x160046AF8: "WSearch" ??_C@_1BA@GNNNCKFO@?$AAW?$AAS?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1600193C0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::DisplayName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayName@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160046230: "folder" ??_C@_1O@GOIANJP@?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x160049E28: PKEY_FileName
0x1600466A0: "urn:schemas.microsoft.com:fullte" ??_C@_1KG@NBHOPEEH@?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?3?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?3?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAt?$AAe@
0x16005E9B0: "class ATL::CComModule Module" ?Module@@3VCComModule@ATL@@A
0x160042CE8: "HKLM" ??_C@_19PEALEEJB@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?$AA@
0x1600427F8: "(caller: %p) " ??_C@_1BM@EAHLIJPA@?$AA?$CI?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAp?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$AA@
0x160058D50: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x160062130: "__cdecl _imp_HrGetOneProp" __imp_HrGetOneProp
0x16005E8A8: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCMapi2Property@@@@QEAAAEAPEAVCMapi2Property@@XZ@4PEAV2@EA
0x16005E0A0: "private: static class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> > CLogger::m_openLogs" ?m_openLogs@CLogger@@0V?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@A
0x16005BE20: "class CMapi2PropTag const g_mptApptAllAttendees" ?g_mptApptAllAttendees@@3VCMapi2PropTag@@B
0x160046140: "CMapi2DirFilter::EnumerateMessag" ??_C@_1GA@DJKBDDCK@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg@
0x160049CD8: PKEY_ItemParticipants
0x16004ADA8: "bin" ??_C@_17PMBBFJPC@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1600318B0: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAAXXZ
0x160058C30: api-ms-win-shell-shdirectory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160062100: "__cdecl _imp_HrQueryAllRows" __imp_HrQueryAllRows
0x16004B318: "tt-RU" ??_C@_1M@IDCCIHBC@?$AAt?$AAt?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x160008CE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::ThreadIdle(unsigned long) __ptr64" ?ThreadIdle@CMapi2Handler@@UEAAJK@Z
0x16001B35C: "public: int __cdecl CLMString::BeginsWith(class CLMSubStr const & __ptr64)const __ptr64" ?BeginsWith@CLMString@@QEBAHAEBVCLMSubStr@@@Z
0x160044C58: "MAPI/IPM.Note.SMIME" ??_C@_1CI@MIPDPFMJ@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?4?$AAS?$AAM?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x160008038: "public: static void __cdecl CLogger::Info(long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?Info@CLogger@@SAXJPEBGZZ
0x16002FEC4: "public: long __cdecl CMapiStore::FindTopSubfolder(class CEntryId & __ptr64,class CEntryId & __ptr64) __ptr64" ?FindTopSubfolder@CMapiStore@@QEAAJAEAVCEntryId@@0@Z
0x16001A36C: "public: __cdecl TPointer<class CLinkWithTime>::~TPointer<class CLinkWithTime>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCLinkWithTime@@@@QEAA@XZ
0x160049748: "%m/%d/%Y %H:%M:%S" ??_C@_1CE@IKAPNNAC@?$AA?$CF?$AAm?$AA?1?$AA?$CF?$AAd?$AA?1?$AA?$CF?$AAY?$AA?5?$AA?$CF?$AAH?$AA?3?$AA?$CF?$AAM?$AA?3?$AA?$CF?$AAS?$AA?$AA@
0x160042738: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x16004B620: "la-001" ??_C@_1O@EIBIPLCP@?$AAl?$AAa?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x16004A488: PKEY_Communication_PolicyTag
0x160044060: "cpl" ??_C@_17LOGLMCLE@?$AAc?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x160049A98: PKEY_ItemPathDisplay
0x16003D250: "const ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@6B@
0x16004B408: "km-KH" ??_C@_1M@KALPIDKM@?$AAk?$AAm?$AA?9?$AAK?$AAH?$AA?$AA@
0x160023C10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Allocate(unsigned __int64) __ptr64" ?Allocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAX_K@Z
0x160022490: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<64,64,32767>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0EA@$0EA@$0HPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x16004B860: "nl-BE" ??_C@_1M@CLLBGJH@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x1600095B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160041708: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x16002B644: "public: static int __cdecl CMapiSupport::GetTrustLevelPropVal(unsigned long,unsigned char * __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetTrustLevelPropVal@CMapiSupport@@SAHKPEAEAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAK2@Z
0x16001EDE4: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<char,0>::Reallocate(int) __ptr64" ?Reallocate@?$CSimpleStringT@D$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x16004C5E0: "__cdecl _real@5f000000" __real@5f000000
0x16005DC48: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CREATION_TIME" ?g_mfpsPR_CREATION_TIME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041748: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x160042930: "_p0" ??_C@_17ONNCDEJM@?$AA_?$AAp?$AA0?$AA?$AA@
0x160058BD0: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x16000FD70: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160041948: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x160044070: "csh" ??_C@_17LHJNCHEN@?$AAc?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x16001A7C0: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<struct MapiFpsPropVal>::~CTPtrSListContainer<struct MapiFpsPropVal>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@UMapiFpsPropVal@@@@QEAA@XZ
0x16003846A: "__cdecl _imp_load_CoTaskMemAlloc" __imp_load_CoTaskMemAlloc
0x160049D08: PKEY_Message_SenderAddress
0x1600419E8: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x16000D920: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x1600587F8: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1600620E8: "__cdecl _imp_MAPIAllocateBuffer" __imp_MAPIAllocateBuffer
0x16005D880: "__vectorcall ??_R0?AVCAtlException@ATL@" ??_R0?AVCAtlException@ATL@@@8
0x1600495B0: IID_IProfSect
0x16000DFA0: "private: virtual void __cdecl TLMString<128,128,1048576>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x16003856D: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll
0x160044048: "chm" ??_C@_17OJFCCFCH@?$AAc?$AAh?$AAm?$AA?$AA@
0x16004B788: "gd-GB" ??_C@_1M@EBNPMFPI@?$AAg?$AAd?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x16005E824: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x160041888: "__cdecl _imp_OpenProcess" __imp_OpenProcess
0x160041A28: "__cdecl _imp_WakeAllConditionVariable" __imp_WakeAllConditionVariable
0x160043670: "CMapi2Handler::ThreadInit() Exit" ??_C@_1EC@CJFAMIEE@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt@
0x160046DC8: "HrOpenOfflineObj@20" ??_C@_0BE@NCOCGJLA@HrOpenOfflineObj?$EA20?$AA@
0x160018F50: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::DisplayCcMessage(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayCcMessage@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004B5F0: "kl-GL" ??_C@_1M@LHNNLPLO@?$AAk?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAL?$AA?$AA@
0x160041980: api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16005D288: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_STREET" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_STREET@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160024068: "public: __cdecl XForegroundTask::~XForegroundTask(void) __ptr64" ??1XForegroundTask@@QEAA@XZ
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMessage>::~CComPtr<struct IMessage>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMessage@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160041970: api-ms-win-core-string-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1600093AC: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Left(int)const __ptr64" ?Left@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEBA?AV12@H@Z
0x16004BC48: "fr-MC" ??_C@_1M@OJONDMDL@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x160042B98: Microsoft_Windows_Search_Core
0x16003D6D8: "const TLMString<192,64,32767>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@6B@
0x1600377C0: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x16000DF70: "private: virtual void __cdecl TLMString<128,128,8192>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@EEAAXI@Z
0x16002E090: "private: long __cdecl CMapiBlob::Init(void) __ptr64" ?Init@CMapiBlob@@AEAAJXZ
0x160019390: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::BusinessWebPage(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?BusinessWebPage@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160023CB0: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl ATL::CWin32Heap::GetSize(void * __ptr64) __ptr64" ?GetSize@CWin32Heap@ATL@@UEAA_KPEAX@Z
0x16000BCA0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetDisplayUrl(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetDisplayUrl@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x1600345E8: "public: __cdecl CStoreEntryId::~CStoreEntryId(void) __ptr64" ??1CStoreEntryId@@QEAA@XZ
0x160041AD0: "__cdecl _imp_iswspace" __imp_iswspace
0x160041B60: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x16004C5C8: "__stdcall _real" __real@40100000
0x160008CB0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::ThreadShutdown(void) __ptr64" ?ThreadShutdown@CMapi2Handler@@UEAAJXZ
0x160058DC8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0
0x160041738: "__cdecl _imp_MoveFileW" __imp_MoveFileW
0x160044950: "Skipping CHUNK_FILTER_OWNED_VALU" ??_C@_1EE@IJMLNBGF@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAC?$AAH?$AAU?$AAN?$AAK?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAT?$AAE?$AAR?$AA_?$AAO?$AAW?$AAN?$AAE?$AAD?$AA_?$AAV?$AAA?$AAL?$AAU@
0x16004BC98: "fr-029" ??_C@_1O@GJNFJHFM@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x160006334: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::AddValue(class ATL::CRegKey & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?AddValue@CRegParser@ATL@@IEAAJAEAVCRegKey@2@PEBGPEAG@Z
0x160045070: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0DN@GKDAMKEO@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160049A20: PKEY_ItemType
0x16005DD10: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PROVIDER_PARENT_ITEMID" ?g_mfpsPR_PROVIDER_PARENT_ITEMID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMessageProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160041998: "__cdecl _imp_CreateMutexExW" __imp_CreateMutexExW
0x16004B940: "uz-Cyrl-UZ" ??_C@_1BG@BLOGDKNK@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEAAXXZ
0x16000CE20: "private: virtual void __cdecl TLMString<4096,4096,4294967295>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@EEAAXI@Z
0x16005E918: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCValChunk@@@@QEAAAEAPEAVCValChunk@@XZ@4PEAV2@EA
0x16005E898: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCLinkWithTime@@@@QEAAAEAPEAVCLinkWithTime@@XZ@4PEAV2@EA
0x16005E8B8: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@QEAAAEAPEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@XZ@4PEAV2@EA
0x16002B21C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAAXI@Z
0x1600109A8: "private: long __cdecl CMapiPropertyManager::InitFiltered(struct _SPropTagArray * __ptr64) __ptr64" ?InitFiltered@CMapiPropertyManager@@AEAAJPEAU_SPropTagArray@@@Z
0x160058F30: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_TQUERY" __IMPORT_DESCRIPTOR_TQUERY
0x160036D48: LoadMUILibraryW
0x160062038: "__cdecl _imp_StringFromGUID2" __imp_StringFromGUID2
0x160062008: "__cdecl _imp_PropVariantToString" __imp_PropVariantToString
0x16004ABE8: "hsb" ??_C@_17IFEKNLHP@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x1600340A8: "public: __cdecl CStoreEntryId::CStoreEntryId(void) __ptr64" ??0CStoreEntryId@@QEAA@XZ
0x16002AE70: "private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64" ?PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z
0x160044F58: "communication" ??_C@_1BM@BNMJLCOL@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAu?$AAn?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x160041650: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x160045510: "CBaseProps::Process failed final" ??_C@_1EM@FNFHIFLP@?$AAC?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl@
0x16005E908: ?$TSS0@?1??stringCmpI@@YAHPEBG0@Z@4HA
0x16004A5F0: PKEY_Message_ConversationID
0x160006860: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::SkipAssignment(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SkipAssignment@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x16005D530: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_RequiredAttendeeAddresses" ?g_mfpsCalendar_RequiredAttendeeAddresses@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002B5B4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x160048020: "UsePstProvider" ??_C@_1BO@KJLOAAMF@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAP?$AAs?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16001F410: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::Stat(struct tagSTATSTG * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Stat@CNoLockStream@@UEAAJPEAUtagSTATSTG@@K@Z
0x160044300: "GetMapiFpsPropVals could not Ini" ??_C@_1FE@FKPPKGDD@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAV?$AAa?$AAl?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAi@
0x16005C928: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptResponseStatus" ?g_mfpsApptResponseStatus@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000FB50: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160045434: ";" ??_C@_01ICJEACDI@?$DL?$AA@
0x160058FF8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1
0x160023F7C: "public: void __cdecl CValueChunk::Clear(void) __ptr64" ?Clear@CValueChunk@@QEAAXXZ
0x16005E788: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 `unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)'::`2'::s_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?s_pfnRtlDllShutdownInProgress@?1??RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ@4P6AEXZEA
0x16000690C: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::RecurseDeleteKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?RecurseDeleteKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCMapi2FullPropSpec@@@@6B@
0x160037E70: "__cdecl recalloc" _recalloc
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IExchangeExportChanges>::~CComPtr<struct IExchangeExportChanges>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIExchangeExportChanges@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160049B88: PKEY_Calendar_OrganizerName
0x16003D5E0: "const TLMString<1024,1024,1048576>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@6B@
0x16001C9AC: "public: static long __cdecl CMapi2DirFilter::EnumerateFolders(struct IMAPIFolder * __ptr64,class CMapiUrl & __ptr64,long (__cdecl*)(void * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,enum POLICY_RESULT_ID,int,int),void * __ptr64)" ?EnumerateFolders@CMapi2DirFilter@@SAJPEAUIMAPIFolder@@AEAVCMapiUrl@@P6AJPEAXAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HW4POLICY_RESULT_ID@@HH@Z2@Z
0x1600273AC: "private: static long __cdecl CMapiUrl::InitFormattedUrlSid(void)" ?InitFormattedUrlSid@CMapiUrl@@CAJXZ
0x16004AF20: "da-DK" ??_C@_1M@CLPEOBGI@?$AAd?$AAa?$AA?9?$AAD?$AAK?$AA?$AA@
0x160024A50: "public: virtual __cdecl CRegistry::~CRegistry(void) __ptr64" ??1CRegistry@@UEAA@XZ
0x160049948: PKEY_ItemFolderNameDisplay
0x160042E68: "Component Categories" ??_C@_1CK@OEKPKBNA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x160041760: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x16002F900: "private: long __cdecl CMapiStore::InternalOpenEntry(unsigned long,struct ENTRYID * __ptr64,unsigned long,struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64,int) __ptr64" ?InternalOpenEntry@CMapiStore@@AEAAJKPEAUENTRYID@@KPEAPEAUIUnknown@@H@Z
0x160047F98: "OutlookVersionMin" ??_C@_1CE@MPGILHKC@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x160041A50: "__cdecl _imp_GetVersionExA" __imp_GetVersionExA
0x16004AD28: "gl" ??_C@_15CKDMCJAF@?$AAg?$AAl?$AA?$AA@
0x16004ACC8: "te" ??_C@_15NCHGBGLK@?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x160016614: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::AddBestBody(struct IMessage * __ptr64,struct _SPropValue * __ptr64,long) __ptr64" ?AddBestBody@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAUIMessage@@PEAU_SPropValue@@J@Z
0x16005DFB8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_LAST_MODIFIER_NAME" ?g_mfpsPR_LAST_MODIFIER_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049FD8: PKEY_Contact_BusinessAddressPostalCode
0x16005B6F0: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CBaseProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x160043A40: "MAPI/IPM.Document" ??_C@_1CE@LGDFENIA@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x160041A60: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x16004B830: "es-MX" ??_C@_1M@PGKJFFGL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAX?$AA?$AA@
0x16001A48C: ??1?$out_param_t@V?$unique_ptr@UtagPROPVARIANT@@U?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@@details@wil@@QEAA@XZ
0x160049520: "CMapiSession::OpenStoreInternal:" ??_C@_1IM@CCIHJEDF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?3@
0x16005C1D8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrEmailEmailAddress" ?g_mfpsAddrEmailEmailAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600492E0: "CMapiSession::OpenStore at least" ??_C@_1LC@PONNLNII@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAa?$AAs?$AAt@
0x1600308E8: "public: static long __cdecl CMapiStore::LookupHash(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?LookupHash@CMapiStore@@SAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@00@Z
0x160044F80: "InitRowFilter could not Enumerat" ??_C@_1FK@KBJDAOIM@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt@
0x16004B8D8: "ga-IE" ??_C@_1M@CLFHHF@?$AAg?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x16000DAD0: "public: __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::CComObject<class CMapi2DirFilter>(void * __ptr64) __ptr64" ??0?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@QEAA@PEAX@Z
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ISearchCrawlScopeManager>::~CComPtr<struct ISearchCrawlScopeManager>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UISearchCrawlScopeManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004B250: "ka-GE" ??_C@_1M@DPCLHLIE@?$AAk?$AAa?$AA?9?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x16005C6D0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PROVIDER_ITEMID" ?g_mfpsPR_PROVIDER_ITEMID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160058E2C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x16000A218: "struct ATL::ATLSTRINGRESOURCEIMAGE const * __ptr64 __cdecl ATL::_AtlGetStringResourceImage(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HRSRC__ * __ptr64,unsigned int)" ?_AtlGetStringResourceImage@ATL@@YAPEBUATLSTRINGRESOURCEIMAGE@1@PEAUHINSTANCE__@@PEAUHRSRC__@@I@Z
0x1600386ED: "__cdecl _imp_load_WrapCompressedRTFStream" __imp_load_WrapCompressedRTFStream
0x16004C060: "mn-Cyrl" ??_C@_1BA@BDBPKJKC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class TLMString<1024,1024,1048576> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@UEAAXXZ
0x160044038: "bat" ??_C@_17CPOGGMGE@?$AAb?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMAPIAdviseSink>::~CComPtr<struct IMAPIAdviseSink>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMAPIAdviseSink@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16002A2FC: "private: void __cdecl CMapiManager::SendShutdownNotification(void) __ptr64" ?SendShutdownNotification@CMapiManager@@AEAAXXZ
0x160049668: "`string'" ??_C@_0BB@EIBKDJGI@?$JO?$LEw?$AAt?d?$BB?N?$IM?$FO?$AA?$KK?$AABT?b?$AA@
0x160048F98: "CMapiSession::Logoff(%s)" ??_C@_1DC@PIOCADDA@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x160058598: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x1600452C0: "PreventIndexingEmailAttachments" ??_C@_1EA@KIPLOKIF@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AAE?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x160042550: "__cdecl _sz_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll
0x16005EB4A: "class CInitTracerGlobals g_InitTracerGlobals" ?g_InitTracerGlobals@@3VCInitTracerGlobals@@A
0x1600437D0: "CMapi2Handler::ThreadIdle threw " ??_C@_1FK@OKNONJFO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAI?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAr?$AAe?$AAw?$AA?5@
0x160062108: "__cdecl _imp_MAPIDeinitIdle" __imp_MAPIDeinitIdle
0x16003D918: "const CMapi2RowFilter::CTaskProps::`vftable'" ??_7CTaskProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x160046B78: "%x" ??_C@_15LHNHECKK@?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x16003D570: ??_7CMapi2RowFilter@@6B?$PkmErrorInfoImpl@$1?IID_IFilter@@3U_GUID@@B@@@
0x160043C90: "($" ??_C@_15IKJCOBGO@?$AA?$CI?$AA$?$AA?$AA@
0x16002AB58: "public: class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64 & __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::GetNextValue(struct __POSITION * __ptr64 & __ptr64) __ptr64" ?GetNextValue@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAAAEAPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@AEAPEAU__POSITION@@@Z
0x160004C90: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::LockServer(int) __ptr64" ?LockServer@CComClassFactory@ATL@@UEAAJH@Z
0x160044118: "mau" ??_C@_17EOHKBJKN@?$AAm?$AAa?$AAu?$AA?$AA@
0x160023968: "protected: class CTPtrSingleLink<class CDesktopSearchFolder> * __ptr64 __cdecl CTPtrSList<class CDesktopSearchFolder>::CreateLink(class CDesktopSearchFolder * __ptr64) __ptr64" ?CreateLink@?$CTPtrSList@VCDesktopSearchFolder@@@@IEAAPEAV?$CTPtrSingleLink@VCDesktopSearchFolder@@@@PEAVCDesktopSearchFolder@@@Z
0x160046AD0: "AccessDebugTracer" ??_C@_0BC@PFAOIGDB@AccessDebugTracer?$AA@
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CMapiDirLinkWithTime>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCMapiDirLinkWithTime@@@@6B@
0x160042EF0: "SAM" ??_C@_17OMAOINJK@?$AAS?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x16004BEB8: "ar-AE" ??_C@_1M@MPNMEKBD@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAA?$AAE?$AA?$AA@
0x1600440E8: "mag" ??_C@_17LEGKIGLJ@?$AAm?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x16004A020: PKEY_Contact_BusinessAddressStreet
0x16005BFD0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_POSTAL_CODE" ?g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_POSTAL_CODE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005EA00: "private: static class ETWBuffer ETWLog::s_etwBuf" ?s_etwBuf@ETWLog@@0VETWBuffer@@A
0x16004BD88: "ar-JO" ??_C@_1M@MKKGFKLE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAJ?$AAO?$AA?$AA@
0x1600188B0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::FromNameBase(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FromNameBase@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004BAF0: "de-LU" ??_C@_1M@HOIKODND@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x16005CC20: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPeople" ?g_mfpsPeople@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005EC28: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x160041848: "__cdecl _imp_CreateThread" __imp_CreateThread
0x160042D00: "HKPD" ??_C@_19PNBHMJPL@?$AAH?$AAK?$AAP?$AAD?$AA?$AA@
0x160044168: "msi" ??_C@_17BKKLFCBK@?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x16004B338: "te-IN" ??_C@_1M@KFEHEPAC@?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160005440: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Unlock(void) __ptr64" ?Unlock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x160038237: "__cdecl unlock" _unlock
0x16005DD88: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FROM_EMAIL_ADDRESS" ?g_mfpsPR_FROM_EMAIL_ADDRESS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160006B1C: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::NextToken(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?NextToken@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x16004B498: "si-LK" ??_C@_1M@KMPACHIC@?$AAs?$AAi?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x16004ABE0: "ts" ??_C@_15KHAEBOPJ@?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x160008DC0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::CheckRequirements(void) __ptr64" ?CheckRequirements@CMapi2Handler@@UEAAJXZ
0x16004B290: "se-NO" ??_C@_1M@HEGGPBFA@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x160058F58: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1
0x16004ADA0: "ibb" ??_C@_17IBGKAKNP@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?$AA@
0x16004C0D0: "uz-Latn" ??_C@_1BA@NLDAOBIB@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160041CD0: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x16004AD10: "km" ??_C@_15OFECIOBL@?$AAk?$AAm?$AA?$AA@
0x160049790: "error" ??_C@_05KKCIMGE@error?$AA@
0x160041C00: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x16004A0C8: PKEY_Contact_OtherAddressPostOfficeBox
0x160024788: "public: __cdecl CRegistry::CRegistry(class CRegistry * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ??0CRegistry@@QEAA@PEAV0@PEBGK@Z
0x16004A75C: "AR" ??_C@_15OLDNEALM@?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x160037E20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x16005E840: Microsoft_Windows_Search_CoreEnableBits
0x160041688: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x160046A98: "msTracer.dll" ??_C@_1BK@JFDLCNBB@?$AAm?$AAs?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x160041870: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x16000E1F0: "public: virtual unsigned long __cdecl CLMString::GetMultiByteLength(void)const __ptr64" ?GetMultiByteLength@CLMString@@UEBAKXZ
0x16004AC10: "ve" ??_C@_15JPLOLHLB@?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1600450B0: "MAPI/" ??_C@_05DODCLHJH@MAPI?1?$AA@
0x16004AAE0: "ja" ??_C@_15GEMIOCAG@?$AAj?$AAa?$AA?$AA@
0x16004B358: "or-IN" ??_C@_1M@BNLPJMGB@?$AAo?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1600461A0: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0DN@IHIJIDFF@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160044BF0: "InitRowFilter could not get mess" ??_C@_1FE@KALPFEMN@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs@
0x1600426B0: "__cdecl _sz_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x16004B3A8: "bo-CN" ??_C@_1M@PANLLELB@?$AAb?$AAo?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x16004A698: PKEY_IsAttachment
0x16001B264: "public: virtual __cdecl TLMString<32,32,256>::~TLMString<32,32,256>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@UEAA@XZ
0x16005CBA8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsIsFlagged" ?g_mfpsIsFlagged@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160005520: "public: virtual long __cdecl CFilterUnicode::GetValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CFilterUnicode@@UEAAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x160044248: "wsf" ??_C@_17KPLDGPKP@?$AAw?$AAs?$AAf?$AA?$AA@
0x160041728: "__cdecl _imp_GlobalAlloc" __imp_GlobalAlloc
0x16003D030: "const ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::`vftable'{for `ISearchFolderManagerInternal'}" ??_7?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@6BISearchFolderManagerInternal@@@
0x16004AD60: "ne" ??_C@_15HADLDHEH@?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x160062088: "__cdecl _imp_GetTokenInformation" __imp_GetTokenInformation
0x1600620B8: "__cdecl _imp_SHGetValueW" __imp_SHGetValueW
0x160041CB8: "__cdecl _imp_EtwEventRegister" __imp_EtwEventRegister
0x16004A428: PKEY_Contact_HomeTelephone
0x160004BF0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x160010EF4: "private: long __cdecl CMapiPropertyManager::GetProps(unsigned long & __ptr64,struct _SPropValue * __ptr64 & __ptr64) __ptr64" ?GetProps@CMapiPropertyManager@@AEAAJAEAKAEAPEAU_SPropValue@@@Z
0x16005D2B0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_STATE_OR_PROVINCE" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_STATE_OR_PROVINCE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046A48: PROPSET_MetaInfo
0x160049C48: PKEY_Contact_CarTelephone
0x160045560: "CBaseProps::Finalize failed addi" ??_C@_1FA@DCJNDLCD@?$AAC?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AAi@
0x16004B488: "am-ET" ??_C@_1M@GKENOCJK@?$AAa?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x160041CC0: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class TLMString<1024,1024,1048576> >::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@6B@
0x160005520: "public: virtual long __cdecl ATL::CComModule::UpdateRegistryFromResourceD(unsigned short const * __ptr64,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceD@CComModule@ATL@@UEAAJPEBGHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x16003847C: "__cdecl _imp_load_CoCreateInstance" __imp_load_CoCreateInstance
0x16004B7D0: "ar-IQ" ??_C@_1M@PMPEAILG@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x160002360: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EResultException@wil@@UEAAPEAXI@Z
0x16005D648: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_RequiredAttendeeNames" ?g_mfpsCalendar_RequiredAttendeeNames@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004AE88: "sah" ??_C@_17IFDILFPG@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?$AA@
0x1600499C0: PKEY_Shell_SFGAOFlagsStrings
0x16005C1B0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrEmailDisplayName" ?g_mfpsAddrEmailDisplayName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600048D0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16004BEA8: "fr-ML" ??_C@_1M@LBIOCMGN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x160044298: ", " ??_C@_02KEGNLNML@?0?5?$AA@
0x160045888: "%25" ??_C@_17KFAMOCJB@?$AA?$CF?$AA2?$AA5?$AA?$AA@
0x16004B748: "rw-RW" ??_C@_1M@CNCBFBHK@?$AAr?$AAw?$AA?9?$AAR?$AAW?$AA?$AA@
0x1600465F0: "urn:schemas.microsoft.com:fullte" ??_C@_1KG@PNNOCNOP@?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?3?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?3?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAt?$AAe@
0x160044DB0: "CMapi2RowFilter::InitRowFilter -" ??_C@_1BAG@JGKCOJFF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?9@
0x160041610: "__cdecl _imp_IsDebuggerPresent" __imp_IsDebuggerPresent
0x16005B2F0: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CContactProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CContactProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x16005D8F0: "__cdecl Init_global_epoch" _Init_global_epoch
0x16001F350: "public: virtual unsigned long __cdecl CNoLockStream::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CNoLockStream@@UEAAKXZ
0x16004AE68: "mi" ??_C@_15LMHJPKFB@?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x16004AE48: "arn" ??_C@_17BLIPKMEJ@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x160028490: "public: static long __cdecl CMapiManager::GetMapiManager(class CMapiManager * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?GetMapiManager@CMapiManager@@SAJPEAPEAV1@K@Z
0x160041A68: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160041D98: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x160049B58: PKEY_Calendar_RequiredAttendeeNames
0x16004BB70: "zh-MO" ??_C@_1M@JKKFDCNP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAM?$AAO?$AA?$AA@
0x16004A050: PKEY_Communication_TaskStatus
0x160034030: "public: long __cdecl CEntryId::FromMapiProperty(struct _SPropValue * __ptr64) __ptr64" ?FromMapiProperty@CEntryId@@QEAAJPEAU_SPropValue@@@Z
0x16004A110: PKEY_Contact_OtherAddressPostalCode
0x160041890: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x160028B78: "public: void __cdecl CMapiManager::ReleaseUnusedSessions(void) __ptr64" ?ReleaseUnusedSessions@CMapiManager@@QEAAXXZ
0x16005E6A8: "__cdecl _hmod__api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll
0x160042DF0: "HKEY_DYN_DATA" ??_C@_1BM@HAGMMHIA@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAD?$AAY?$AAN?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x160041A48: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x160044020: "app" ??_C@_17OGIBCNOO@?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?$AA@
0x160043AC0: "CMapi2Accessor::Init() blocked u" ??_C@_1EM@DFJDDPLN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAu@
0x160041620: api-ms-win-core-debug-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160042C18: MSSearchTraceId_GetAttachmentFromMessage_Stop
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMeetingProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160041638: "__cdecl _imp_ResolveDelayLoadedAPI" __imp_ResolveDelayLoadedAPI
0x16000C6B0: "public: long __cdecl CMapi2Accessor::IsAttachmentOK(class CMapiUrl & __ptr64) __ptr64" ?IsAttachmentOK@CMapi2Accessor@@QEAAJAEAVCMapiUrl@@@Z
0x16005E79C: "unsigned int volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`2'::lastThread" ?lastThread@?1??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4IC
0x160018598: "public: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ComputeMessageDeletedAndHiddenState(class CMapi2Accessor * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> & __ptr64,class CEntryId & __ptr64,int * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ComputeMessageDeletedAndHiddenState@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@SAJPEAVCMapi2Accessor@@AEAV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@AEAVCEntryId@@PEAHPEAK@Z
0x16004AD50: "si" ??_C@_15IFKFJJLK@?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x16003DB98: "const CAutoMapFile::`vftable'" ??_7CAutoMapFile@@6B@
0x16004B230: "hi-IN" ??_C@_1M@LGGJAPPB@?$AAh?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160047D28: "\StringFileInfo\%04X%04X\" ??_C@_1DE@FKFOOODP@?$AA?2?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?2?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAX?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAX?$AA?2?$AA?$AA@
0x16003E0D0: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2DirFilter@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x16004A620: PKEY_Contact_NickName
0x160026030: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoMapFile::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAutoMapFile@@UEAAPEAXI@Z
0x160004C20: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::CreateInstance(struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateInstance@CComClassFactory@ATL@@UEAAJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160048280: "EnableIndexingDelegateMailboxes" ??_C@_1EA@FILAILED@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAb?$AAo?$AAx?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x160041B40: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x160058698: "__cdecl TI1J" _TI1J
0x1600373F0: DownLevelGetParentLanguageName
0x16002AAE0: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::GetNextAssoc(struct __POSITION * __ptr64 & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class CMapiSession * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNextAssoc@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEBAXAEAPEAU__POSITION@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@2@AEAPEAVCMapiSession@@@Z
0x16005D1C0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_GENDER" ?g_mfpsPR_GENDER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044998: "Skipping unsupported CHUNK" ??_C@_1DG@HGAMGLND@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAH?$AAU?$AAN?$AAK?$AA?$AA@
0x16005D4B8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptEndWhole" ?g_mfpsApptEndWhole@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160008F10: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::EnumSearchFolder(unsigned short const * __ptr64,struct IEnumSearchFolderInternal * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?EnumSearchFolder@CMapi2Handler@@UEAAJPEBGPEAPEAUIEnumSearchFolderInternal@@@Z
0x16004B680: "ii-CN" ??_C@_1M@IMFHGAPI@?$AAi?$AAi?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x16004BA88: "de-AT" ??_C@_1M@HKKIJHGI@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x16003D120: "const ATL::CComModule::`vftable'" ??_7CComModule@ATL@@6B@
0x16005E810: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfRegFunc)(struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?_pPerfRegFunc@ATL@@3P6AJPEAUHINSTANCE__@@@ZEA
0x16004C018: "sms" ??_C@_17HFOCKFBD@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<class CMapiStore::CPusherAdvise>::~CComPtr<class CMapiStore::CPusherAdvise>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@VCPusherAdvise@CMapiStore@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160046970: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EF@OHECKMBG@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x16004AF40: "fr-FR" ??_C@_1M@GLIPPMAC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x160044760: "InitFiltered could not GetNamesF" ??_C@_1EO@MOOHHCOF@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAF@
0x16000E0D0: "private: virtual void __cdecl TLMString<64,64,32767>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0EA@$0EA@$0HPPP@@@EEAAXI@Z
0x160044D50: "InitRowFilter failed to process " ??_C@_1FG@KEKJIGDO@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5@
0x16005D238: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_COUNTRY" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_COUNTRY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600496A0: "CStoreEntryId::ReInitializeEID F" ??_C@_1EM@NGNPGAJN@?$AAC?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AAI?$AAd?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAE?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAF@
0x16001F290: "public: __cdecl CNoLockStream::~CNoLockStream(void) __ptr64" ??1CNoLockStream@@QEAA@XZ
0x16004BD48: "sr-Latn-RS" ??_C@_1BG@KEAIPJGH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x160042E40: "D" ??_C@_13MKMNOPIJ@?$AAD?$AA?$AA@
0x160049250: "CMapiSession::OpenStoreInternal:" ??_C@_1IG@OJOFNIIC@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?3@
0x160042EE0: "Mime" ??_C@_19HLLLM@?$AAM?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x160042D80: "HKEY_LOCAL_MACHINE" ??_C@_1CG@GFBEANJL@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CValChunk>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCValChunk@@@@6B@
0x16005C9A0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsTaskStartDate" ?g_mfpsTaskStartDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004ADE8: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x160049C18: PKEY_Company
0x16004BBC8: "de-LI" ??_C@_1M@GEEFALPE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAI?$AA?$AA@
0x160062048: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x16004AC38: "ga" ??_C@_15NIFGPBNI@?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x16003E0D0: ?_entries@?1??_GetEntries@CFilterUnicode@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x16004AD80: "dv" ??_C@_15JDAMOMFA@?$AAd?$AAv?$AA?$AA@
0x16005C9C8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsTitle" ?g_mfpsTitle@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044510: "InitOrdered could not allocate C" ??_C@_1GE@DCHBEAKJ@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAO?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAC@
0x16005CDB0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DISPLAY_TO" ?g_mfpsPR_DISPLAY_TO@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004AAE8: "hu" ??_C@_15PGHLIDMF@?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x160046218: "MAPI/Folder" ??_C@_1BI@HGAHMDCN@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x16002BB2C: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetDllDetailsEx(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetDllDetailsEx@CMapiSupport@@CAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@00@Z
0x160046E30: "CMapiManager::Initialize() Exit" ??_C@_1EA@HJEFIEMM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x160034D2C: "public: int __cdecl CLogger::Open(void) __ptr64" ?Open@CLogger@@QEAAHXZ
0x16000C900: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160044228: "vst" ??_C@_17JJAJPACF@?$AAv?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x16001CE60: "public: static long __cdecl CMapi2DirFilter::AddUrlCallback(void * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,enum POLICY_RESULT_ID,int,int)" ?AddUrlCallback@CMapi2DirFilter@@SAJPEAXAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HW4POLICY_RESULT_ID@@HH@Z
0x160048EE8: GUID_GlobalState
0x1600250A0: "public: int __cdecl CRegistry::GetValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetValue@CRegistry@@QEAAHPEBGPEAEPEAK@Z
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Clone(struct IStream * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?Clone@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJPEAPEAUIStream@@@Z
0x16004B810: "it-CH" ??_C@_1M@HLGMDFHM@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x1600322F8: "public: long __cdecl CMapiSession::Logon(void) __ptr64" ?Logon@CMapiSession@@QEAAJXZ
0x16004BE78: "ar-KW" ??_C@_1M@JEFHPGGB@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAK?$AAW?$AA?$AA@
0x160045030: "InitRowFilter caught exception" ??_C@_1DO@DHGGPGHN@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAu?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x160038268: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x16000DFD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<128,128,8192>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16005E8D0: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCMapiDirLinkWithTime@@@@KAAEAPEAVCMapiDirLinkWithTime@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x1600446F0: "InitFiltered could not allocate " ??_C@_1HA@DLIJABKM@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5@
0x1600048B0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160048BA8: "CMapiStore::UnAdvise() Failed!" ??_C@_1DO@KMHKADNM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAA?$AAd?$AAv?$AAi?$AAs?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x16004BE40: "en-PH" ??_C@_1M@MLKIBJOJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x160044150: "mdw" ??_C@_17LELOEAJF@?$AAm?$AAd?$AAw?$AA?$AA@
0x16000B014: McGenEventWrite
0x16004B100: "be-BY" ??_C@_1M@OBGLJIPL@?$AAb?$AAe?$AA?9?$AAB?$AAY?$AA?$AA@
0x1600415F0: "__cdecl _imp_StgOpenStorageOnILockBytes" __imp_StgOpenStorageOnILockBytes
0x16003D290: "const CMapi2Handler::`vftable'{for `ISearchFolderManagerInternal'}" ??_7CMapi2Handler@@6BISearchFolderManagerInternal@@@
0x160041C10: "__cdecl _imp__ltow" __imp__ltow
0x160009D44: ??1?$CComQIPtr@UIAttachmentExecute@@$1?_GUID_73db1241_1e85_4581_8e4f_a81e1d0f8c57@@3U__s_GUID@@B@ATL@@QEAA@XZ
0x16002FB80: "public: long __cdecl CMapiStore::RemoveAllSinks(void) __ptr64" ?RemoveAllSinks@CMapiStore@@QEAAJXZ
0x160024518: "protected: void __cdecl CLMString::CleanStringHelper(unsigned int,unsigned int,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?CleanStringHelper@CLMString@@IEAAXIIPEBG@Z
0x160012EB0: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::HrOnFilterGetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?HrOnFilterGetChunk@CMapi2RowFilter@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x160018050: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::CreationTime(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?CreationTime@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A8B8: "bs-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@LGLPEBJC@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x16000D590: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<4096,4096,4294967295>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x16002AFC4: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::GetNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEBAPEAVCNode@12@PEBGAEAI1AEAPEAV312@@Z
0x16004AC58: "ky" ??_C@_15DKDJEOND@?$AAk?$AAy?$AA?$AA@
0x160043038: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x160058DA0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x16004B610: "haw-US" ??_C@_1O@NBCKOHCO@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x160058FA8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1
0x160041828: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160046AB8: "msfte.dll" ??_C@_1BE@GIIAACHF@?$AAm?$AAs?$AAf?$AAt?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x16002AA0C: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::~CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004ABD8: "st" ??_C@_15CHNGBGPI@?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x160049F18: PKEY_Contact_JA_CompanyNamePhonetic
0x16000E100: "private: virtual void __cdecl TLMString<192,64,32767>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@EEAAXI@Z
0x16004BFC8: "bs-Latn" ??_C@_1BA@GOLINICK@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1600439C0: "CMapi2RowFilter::GetText IFilter" ??_C@_1HM@COKEMIN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr@
0x160042A20: "CLSID\" ??_C@_1O@FHBGLCIO@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$AA@
0x16004A608: PKEY_Message_HasAttachments
0x160004650: ?GetObjectDescription@?$CComCoClass@VCMapi2Handler@@$1?CLSID_CMAPI2Handler@@3U_GUID@@B@ATL@@SAPEBGXZ
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IAttach>::~TComPointer<struct IAttach>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIAttach@@@@QEAA@XZ
0x160041758: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x160037C48: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x16003D4F0: "const ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@6B@
0x16004B880: "ur-IN" ??_C@_1M@PLJAJJPM@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16005EC40: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x16004AAF0: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x16005D8D0: "long `RTTI Type Descriptor'" ??_R0J@8
0x16004C0B0: "tzm-Tfng" ??_C@_1BC@PODMHBDD@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x160049BA0: PKEY_EndDate
0x160041B18: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x16004AC08: "tn" ??_C@_15FHHJBLL@?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiSession::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CMapiSession@@UEAAKXZ
0x160041A98: api-ms-win-core-version-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECBaseProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x1600426E0: "__cdecl _sz_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll" __sz_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll
0x160049F30: PKEY_Contact_JA_LastNamePhonetic
0x16004ABF0: "mk" ??_C@_15BGHADCNK@?$AAm?$AAk?$AA?$AA@
0x160006304: "public: __cdecl ATL::_ATL_SAFE_ALLOCA_IMPL::CAtlSafeAllocBufferManager<class ATL::CCRTAllocator>::~CAtlSafeAllocBufferManager<class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CAtlSafeAllocBufferManager@VCCRTAllocator@ATL@@@_ATL_SAFE_ALLOCA_IMPL@ATL@@QEAA@XZ
0x160004550: DllUnregisterServer
0x16001A330: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Stat(struct tagSTATSTG * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Stat@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJPEAUtagSTATSTG@@K@Z
0x16000D6F0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x16004A188: PKEY_Contact_JobTitle
0x160036134: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::GetNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::CNode * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@AEBAPEAVCNode@12@PEBGAEAI1AEAPEAV312@@Z
0x160047CA8: "__cdecl GUID_7d096c5f_ac08_4f1f_beb7_5c22c517ce39" _GUID_7d096c5f_ac08_4f1f_beb7_5c22c517ce39
0x16005CA18: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsItemNameDisplay" ?g_mfpsItemNameDisplay@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049860: "Unknown" ??_C@_1BA@LEPJIIOK@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x160014600: "private: void __cdecl CMapi2RowFilter::AddAttachmentChildFilter(struct IFilter * __ptr64,struct IStream * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64) __ptr64" ?AddAttachmentChildFilter@CMapi2RowFilter@@AEAAXPEAUIFilter@@PEAUIStream@@PEBG2PEBVCMapi2FullPropSpec@@@Z
0x160044190: "pif" ??_C@_17HDLEHEL@?$AAp?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x16004AD38: "chr" ??_C@_17OBCIGCOO@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x1600457C8: "__cdecl GUID_00000109_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000109_0000_0000_c000_000000000046
0x16001A050: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::Contacts(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Contacts@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16001E75C: "private: long __cdecl CMapi2DirFilter::EmitEmailMessage(class TLMString<192,64,32767> * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64) __ptr64" ?EmitEmailMessage@CMapi2DirFilter@@AEAAJPEAV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@PEAU_FILETIME@@@Z
0x160023C30: "public: virtual void __cdecl ATL::CWin32Heap::Free(void * __ptr64) __ptr64" ?Free@CWin32Heap@ATL@@UEAAXPEAX@Z
0x16000D610: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<4096,512,1048576>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0BAAA@$0CAA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x160041B30: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x1600462E0: "PID_GTHR_DIRLINK_WITH_TIME %d/%0" ??_C@_1IC@PPBJLFEG@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA_?$AAG?$AAT?$AAH?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AAL?$AAI?$AAN?$AAK?$AA_?$AAW?$AAI?$AAT?$AAH?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?1?$AA?$CF?$AA0@
0x1600415C8: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x16000AF60: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@CMapi2RowFilter@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x160046D00: "CMapiManager::~CMapiManager() Ex" ??_C@_1EG@PAONOICB@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx@
0x16004C5C0: "__cdecl _real@3e800000" __real@3e800000
0x16005EAA0: "class ATL::CAtlWinModule ATL::_AtlWinModule" ?_AtlWinModule@ATL@@3VCAtlWinModule@1@A
0x160021C34: "private: long __cdecl CMapi2AttachFilter::EnumerateOleStorageProperties(void) __ptr64" ?EnumerateOleStorageProperties@CMapi2AttachFilter@@AEAAJXZ
0x160041B98: "__cdecl _imp_wcsftime" __imp_wcsftime
0x160046B74: "}" ??_C@_13EHOOFIKC@?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x160048380: "CMapiBlob::Init ATL::CString::Se" ??_C@_1HE@JDBFBLEJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAB?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAA?$AAT?$AAL?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe@
0x160024D40: "public: virtual int __cdecl CRegistry::CreateSubKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?CreateSubKey@CRegistry@@UEAAHPEBG@Z
0x160005960: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CRegObject@ATL@@UEAAJXZ
0x160049978: PKEY_ItemPathDisplayNarrow
0x160019BF0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::DueDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DueDate@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000CA60: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160002CAC: "private: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::GetValueFromSemaphore(void * __ptr64,long * __ptr64)" ?GetValueFromSemaphore@SemaphoreValue@details_abi@wil@@CAJPEAXPEAJ@Z
0x16004BEC8: "en-HK" ??_C@_1M@DGJIDGPB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x16005C3B0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsKind" ?g_mfpsKind@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001EE38: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<char,0>::Fork(int) __ptr64" ?Fork@?$CSimpleStringT@D$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x160003408: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x16004A668: PKEY_Message_Flags
0x16005C630: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_LAST_MODIFICATION_TIME" ?g_mfpsPR_LAST_MODIFICATION_TIME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004AF10: "en-US" ??_C@_1M@BMHNFIME@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x16004AC50: "se" ??_C@_15MPHDCGAC@?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x16000C900: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16004ACA0: "ta" ??_C@_15FNBEIBON@?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x16004AAC0: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1600052F0: "public: __cdecl ATL::CComCriticalSection::~CComCriticalSection(void) __ptr64" ??1CComCriticalSection@ATL@@QEAA@XZ
0x1600441B8: "scf" ??_C@_17CICPGDMO@?$AAs?$AAc?$AAf?$AA?$AA@
0x160058B80: api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160041AE0: "__cdecl _imp_vswprintf_s" __imp_vswprintf_s
0x16002F5C8: "public: int __cdecl CMapiStore::IsProviderExcluded(void) __ptr64" ?IsProviderExcluded@CMapiStore@@QEAAHXZ
0x160062000: "__cdecl _imp_PSGetPropertyDescription" __imp_PSGetPropertyDescription
0x16004A4E8: PKEY_Message_DateSent
0x16005DB80: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_CLASS" ?g_mfpsPR_MESSAGE_CLASS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005C838: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_TODO_ITEM_FLAGS" ?g_mfpsPR_TODO_ITEM_FLAGS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003D010: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1600223A0: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<class CValChunk>::~CTPtrSListContainer<class CValChunk>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@VCValChunk@@@@QEAA@XZ
0x160041A88: "__cdecl _imp_VerQueryValueW" __imp_VerQueryValueW
0x16004A73C: "PT" ??_C@_15GNMMOFO@?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMAPIFolder>::~CComPtr<struct IMAPIFolder>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMAPIFolder@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160058D78: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x16005E928: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroPmlfhviDCUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls_nouser32" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroPmlfhviDCUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls_nouser32
0x16004B4C0: "ne-NP" ??_C@_1M@OOKLFKIL@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAP?$AA?$AA@
0x16003883B: "__cdecl _imp_load_ConvertSidToStringSidW" __imp_load_ConvertSidToStringSidW
0x16005C518: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPubStrKeywords" ?g_mfpsPubStrKeywords@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BBA8: "es-CR" ??_C@_1M@KDBONEHP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x16001A48C: ??1?$out_param_t@V?$unique_ptr@GU?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@@details@wil@@QEAA@XZ
0x1600419A0: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x160041C80: "__cdecl _imp__vsnprintf" __imp__vsnprintf
0x16005C860: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_ICON_INDEX" ?g_mfpsPR_ICON_INDEX@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160037A70: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x16005C590: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommReminderNextTime" ?g_mfpsCommReminderNextTime@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000E090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLMString::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLMString@@UEAAPEAXI@Z
0x160045660: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EC@KPAEIKAN@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160041D90: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x160044238: "ws" ??_C@_15CBJAGMFH@?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1600440B8: "js" ??_C@_15JONIHNBC@?$AAj?$AAs?$AA?$AA@
0x160011280: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@CFilterMapiFps@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x160001A60: "public: bool __cdecl wil::details::shared_buffer::create(void const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?create@shared_buffer@details@wil@@QEAA_NPEBX_K@Z
0x160038871: "__cdecl _imp_load_CoInitializeEx" __imp_load_CoInitializeEx
0x160058E7C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x160002AF8: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastErrorHr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastErrorHr@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x160041880: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160044170: "msp" ??_C@_17DHLKEKAP@?$AAm?$AAs?$AAp?$AA?$AA@
0x1600052F0: "public: static void __cdecl ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::Wrapper::operator delete<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >(void * __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > * __ptr64)" ??$?3V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Wrapper@?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@SAXPEAXPEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@2@@Z
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::SetSize(union _ULARGE_INTEGER) __ptr64" ?SetSize@CNoLockStream@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@@Z
0x160028624: "public: static long __cdecl CMapiManager::GetDefCachedModeSettingandPolicy(int,int * __ptr64,int * __ptr64)" ?GetDefCachedModeSettingandPolicy@CMapiManager@@SAJHPEAH0@Z
0x160041788: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x160049930: PKEY_Shell_OmitFromView
0x16004BE10: "fr-CI" ??_C@_1M@LMFKLNCP@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x16003209C: "public: __cdecl CMapiSession::CMapiSession(class CMapiManager * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ??0CMapiSession@@QEAA@PEAVCMapiManager@@PEBG1H@Z
0x16004B7C0: "de-CH" ??_C@_1M@CNKPNOEE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x160044AD8: "MAPI/IPM.Post" ??_C@_1BM@DEKLHIJI@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x16004BDE0: "en-TT" ??_C@_1M@EKPGLDNI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAT?$AAT?$AA?$AA@
0x160044090: "hta" ??_C@_17IKPKEECJ@?$AAh?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x160041A20: "__cdecl _imp_InitOnceExecuteOnce" __imp_InitOnceExecuteOnce
0x16004BE00: "es-EC" ??_C@_1M@JNOCAHJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x160024074: "public: void __cdecl XForegroundTask::End(void) __ptr64" ?End@XForegroundTask@@QEAAXXZ
0x16004B020: "ru-RU" ??_C@_1M@IDNNEJMM@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x160018250: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Body(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Body@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16005DF18: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PERSONAL_HOME_PAGE" ?g_mfpsPR_PERSONAL_HOME_PAGE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005D93D: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x16004A780: "sr-Latn-CS" ??_C@_1BG@GMICCIFJ@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x16004A1B8: PKEY_Contact_SpouseName
0x16004ACB0: "gu" ??_C@_15HCNDBBA@?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x16000E0D0: "private: virtual void __cdecl TLMString<192,64,32767>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@EEAAXI@Z
0x160031B44: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::~CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004AB90: "be" ??_C@_15HPJPHDM@?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x16003D618: "const TLMString<128,128,8192>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@6B@
0x16000A49C: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Empty(void) __ptr64" ?Empty@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXXZ
0x16000F310: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::GetConversationID(struct ENTRYID * __ptr64,unsigned long,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64) __ptr64" ?GetConversationID@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEAUENTRYID@@KAEAV?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@1@Z
0x16003D758: "const ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@6B@
0x16004AE28: "la" ??_C@_15LCJBABBL@?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x16000CAE0: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CLinkWithTime>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCLinkWithTime@@@@UEAAXXZ
0x16000B28C: "public: long __cdecl CMapi2Accessor::Init(class CMapi2Handler * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct tagBLOB const * __ptr64,struct _FILETIME & __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CMapi2Accessor@@QEAAJPEAVCMapi2Handler@@PEBGPEBUtagBLOB@@AEAU_FILETIME@@K@Z
0x1600057FC: "public: __cdecl CriticalSection::~CriticalSection(void) __ptr64" ??1CriticalSection@@QEAA@XZ
0x16001EEF8: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Format(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Format@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGZZ
0x16005C0C0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressStreet" ?g_mfpsAddrWorkAddressStreet@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600090F0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1600436C0: "CMapi2Handler::ThreadShutdown() " ??_C@_1EM@KJKOOPID@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5@
0x160038AB4: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x16004BCC8: "en-JM" ??_C@_1M@FODLMICG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAJ?$AAM?$AA?$AA@
0x16003DC30: ?_entries@?1??_GetEntries@CComClassFactory@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x160041B58: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x16000CEF0: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<class TLMString<1024,1024,1048576> >::~CTPtrSListContainer<class TLMString<1024,1024,1048576> >(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@QEAA@XZ
0x160012D74: "public: long __cdecl CMapi2RowFilter::GetItemPathDisplay(int,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetItemPathDisplay@CMapi2RowFilter@@QEAAJHPEAGK@Z
0x16005CB58: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsDateCreated" ?g_mfpsDateCreated@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002D864: "public: static long __cdecl CMapiSupport::CheckPolicyForProvider(struct _MAPIUID * __ptr64,int * __ptr64)" ?CheckPolicyForProvider@CMapiSupport@@SAJPEAU_MAPIUID@@PEAH@Z
0x160045BC0: "InitDirFilter Could not open fol" ??_C@_1EO@FFCGMHKA@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl@
0x160036608: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@AEAAXXZ
0x160062018: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x1600458A0: "%2F" ??_C@_17NMIGONOD@?$AA?$CF?$AA2?$AAF?$AA?$AA@
0x160041A58: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x160023160: "public: virtual long __cdecl CFilterUnicode::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@CFilterUnicode@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x160049ED0: PKEY_Communication_HeaderItem
0x1600457F8: "__cdecl GUID_5bbb9cf4_e333_4a5f_89e8_29c917c9eff4" _GUID_5bbb9cf4_e333_4a5f_89e8_29c917c9eff4
0x1600416E0: "__cdecl _imp_HeapReAlloc" __imp_HeapReAlloc
0x16004BB30: "hr-BA" ??_C@_1M@FLIDJFHL@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x16005CEF0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsItemDate" ?g_mfpsItemDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B180: "vi-VN" ??_C@_1M@KBMAIBFN@?$AAv?$AAi?$AA?9?$AAV?$AAN?$AA?$AA@
0x16002F14C: "public: virtual __cdecl CMapiStore::~CMapiStore(void) __ptr64" ??1CMapiStore@@UEAA@XZ
0x160042D20: "HKCC" ??_C@_19OFICIBHH@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAC?$AA?$AA@
0x160042C68: MSSearchTraceId_MapiDoc_Start
0x16000C980: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160001DD0: "unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)" ?RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ
0x160042C48: MSSearchTraceId_OpenMessage_Start
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<class CMapi2Accessor>::~TComPointer<class CMapi2Accessor>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@VCMapi2Accessor@@@@QEAA@XZ
0x160042A80: Microsoft_Windows_Search_CoreLevels
0x16004B470: "iu-Cans-CA" ??_C@_1BG@PDKHNMOA@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x160042D58: "HKEY_CURRENT_USER" ??_C@_1CE@HLHNCBPM@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x16000DF10: "private: virtual void __cdecl TLMString<1024,1024,1048576>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x16004A650: PKEY_Message_MessageClass
0x160045708: "__cdecl GUID_317f3aa1_a5f5_4310_9401_bae5dac386c6" _GUID_317f3aa1_a5f5_4310_9401_bae5dac386c6
0x160062138: ext-ms-win-mapi-mapi32-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x16005E708: "bool wil::g_fBreakOnFailure" ?g_fBreakOnFailure@wil@@3_NA
0x160041628: "__cdecl _imp_DelayLoadFailureHook" __imp_DelayLoadFailureHook
0x16002629C: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_Log_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?_Log_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x16001F1D4: "public: int __cdecl CMapi2PropTag::operator==(class CMapi2PropTag const & __ptr64)const __ptr64" ??8CMapi2PropTag@@QEBAHAEBV0@@Z
0x160038AA2: "__cdecl _imp_load_MAPILogonEx" __imp_load_MAPILogonEx
0x160062070: "__cdecl _imp_CoWaitForMultipleHandles" __imp_CoWaitForMultipleHandles
0x16005E8A0: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCLinkWithTime@@@@KAAEAPEAVCLinkWithTime@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x160009F90: "public: __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::CComObject<class CMapi2Accessor>(void * __ptr64) __ptr64" ??0?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@QEAA@PEAX@Z
0x16000BD50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::BindToFilter(struct IFilter * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindToFilter@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAPEAUIFilter@@@Z
0x16000BC50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::BindToStream(struct IStream * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindToStream@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAPEAUIStream@@@Z
0x1600416F8: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x16004AD00: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x16004A080: PKEY_Calendar_ShowTimeAs
0x160049000: "OpenStore() will fail because Ex" ??_C@_1HE@OMCODINE@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAx@
0x1600482E0: "CMapiBlob::FromBlob ATL::CString" ??_C@_1JO@OPJGMICF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAB?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAB?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?5?$AAA?$AAT?$AAL?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg@
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CDesktopSearchFolder>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCDesktopSearchFolder@@@@UEAAXXZ
0x160038BA0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x1600472D0: " CMapiManager::IntializeThread" ??_C@_1HO@GGFECKOD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd@
0x1600147EC: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::EnumerateAttachments(struct IMessage * __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> * __ptr64) __ptr64" ?EnumerateAttachments@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAUIMessage@@PEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@Z
0x16002990C: "public: long __cdecl CMapiManager::OpenStore(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?OpenStore@CMapiManager@@QEAAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@0PEAPEAVCMapiStore@@@Z
0x1600433C8: "Invalid MAPI URL!" ??_C@_1CE@DFNHIPHD@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAL?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x160042C08: MSSearchTraceId_EnumerateAttachments_Start
0x16005CFE0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOBBIES" ?g_mfpsPR_HOBBIES@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002443C: "protected: int __cdecl CLMString::AssignInConstructor(unsigned short const * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?AssignInConstructor@CLMString@@IEAAHPEBGI@Z
0x16000D350: "private: virtual void __cdecl TLMString<4096,512,1048576>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0BAAA@$0CAA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x160019800: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::EndDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?EndDate@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16002B088: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::RemoveNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?RemoveNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@0@Z
0x1600471C0: " CMapiManager::IntializeThread" ??_C@_1HO@GKAECNFM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd@
0x16005DBD0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_SIZE" ?g_mfpsPR_MESSAGE_SIZE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600279B0: "long __cdecl CheckScopeExcludedStoresandICSCleanup(class ATL::CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> > & __ptr64,unsigned long)" ?CheckScopeExcludedStoresandICSCleanup@@YAJAEAV?$CSimpleArray@PEAVCMapiStore@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAVCMapiStore@@@ATL@@@ATL@@K@Z
0x160041690: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x160049710: ".txt" ??_C@_04LCMACLFG@?4txt?$AA@
0x16003D3D8: "const TLMString<4096,4096,4294967295>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@6B@
0x160042650: "__cdecl _sz_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll
0x160015BC0: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::GetRecipientAddresses(struct IMessage * __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64) __ptr64" ?GetRecipientAddresses@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAUIMessage@@AEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@11@Z
0x160049AB0: PKEY_ContentStatus
0x16005C138: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressPostalCode" ?g_mfpsAddrWorkAddressPostalCode@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044098: "inf" ??_C@_17HJMKFNPD@?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x160042EC8: "Hardware" ??_C@_1BC@MAICEHGI@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x160005A90: "public: int __cdecl ATL::CExpansionVector::Add(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Add@CExpansionVector@ATL@@QEAAHPEBG0@Z
0x1600440C0: "jse" ??_C@_17FKLIOELL@?$AAj?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x160049600: "NoOST" ??_C@_1M@EDFMDAGO@?$AAN?$AAo?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x160037E20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x16004B7B0: "zh-CN" ??_C@_1M@BIBDDEMK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x160041800: api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x160003FF0: "public: static long __cdecl CMapi2Handler::UpdateRegistry(int)" ?UpdateRegistry@CMapi2Handler@@SAJH@Z
0x16000D6F0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x16004A4A0: PKEY_Communication_FollowupIconIndex
0x16001F390: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::ReadAt(union _ULARGE_INTEGER,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?ReadAt@CNoLockStream@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@PEAXKPEAK@Z
0x16004A530: PKEY_Message_ToName
0x16000FBA0: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x160045C60: "OpenFolderbyName failure from Ge" ??_C@_1GA@DKJIDDHH@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAb?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAG?$AAe@
0x160041AD8: "__cdecl _imp__errno" __imp__errno
0x16004AAB0: "de" ??_C@_15NBKABECB@?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x16005E8F0: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@VCMapi2FullPropSpec@@@@QEAAAEAPEAVCMapi2FullPropSpec@@XZ@4PEAV2@EA
0x160048C18: "Store %s does not support ICS." ??_C@_1DO@GHHOJBJJ@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAC?$AAS?$AA?4?$AA?$AA@
0x1600416E8: "__cdecl _imp_HeapSize" __imp_HeapSize
0x160001800: "long __cdecl wil::GetFailureLogString(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?GetFailureLogString@wil@@YAJPEAG_KAEBUFailureInfo@1@@Z
0x160044028: "asp" ??_C@_17GABFFPEA@?$AAa?$AAs?$AAp?$AA?$AA@
0x16004C020: "sr-Latn" ??_C@_1BA@LLPIJGFD@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160041BF8: "__cdecl _imp__vsnprintf_s" __imp__vsnprintf_s
0x160041808: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x16004B128: "fa-IR" ??_C@_1M@FGEAHEDM@?$AAf?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAR?$AA?$AA@
0x16004C0C4: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x160013468: "public: long __cdecl CMapi2RowFilter::GetAttachmentFromMessage(class CMapi2Accessor * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> & __ptr64,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64,unsigned long & __ptr64,struct _FILETIME & __ptr64,struct _FILETIME & __ptr64,struct _FILETIME & __ptr64,struct _FILETIME & __ptr64,struct IStream * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetAttachmentFromMessage@CMapi2RowFilter@@QEAAJPEAVCMapi2Accessor@@AEAV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@AEAV?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@2AEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@3333322AEAKAEAU_FILETIME@@555PEAPEAUIStream@@@Z
0x16005BEE0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_BUSINESS_FAX_NUMBER" ?g_mfpsPR_BUSINESS_FAX_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001B2B8: "public: static void __cdecl SafeIntInternal::SafeIntExceptionHandler<class SafeIntException>::SafeIntOnOverflow(void)" ?SafeIntOnOverflow@?$SafeIntExceptionHandler@VSafeIntException@@@SafeIntInternal@@SAXXZ
0x160023EE0: ?SetValueAndTakeMemoryOwnership@CValueChunk@@QEAAXAEAV?$unique_ptr@GU?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@@Z
0x16005C020: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_STREET" ?g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_STREET@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000893C: "public: __cdecl CMapiUrl::~CMapiUrl(void) __ptr64" ??1CMapiUrl@@QEAA@XZ
0x1600417D0: "__cdecl _imp_IsValidCodePage" __imp_IsValidCodePage
0x16005CCC0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CONVERSATION_INDEX" ?g_mfpsPR_CONVERSATION_INDEX@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000A2B8: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Fork(int) __ptr64" ?Fork@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x160030C84: "public: long __cdecl CMapiStore::DetermineSpecialFolderIds(void) __ptr64" ?DetermineSpecialFolderIds@CMapiStore@@QEAAJXZ
0x160046460: "CMapi2DirFilter::EnumerateStores" ??_C@_1LM@GBOFOIH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs@
0x160042C38: MSSearchTraceId_OpenMessage_Stop
0x16001A200: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Seek(union _LARGE_INTEGER,unsigned long,union _ULARGE_INTEGER * __ptr64) __ptr64" ?Seek@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJT_LARGE_INTEGER@@KPEAT_ULARGE_INTEGER@@@Z
0x160048FD0: "CMapiSession::Logon(%s)" ??_C@_1DA@OPGFNJGO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAL?$AAo?$AAg?$AAo?$AAn?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x160042C58: MSSearchTraceId_MapiDoc_Stop
0x16003825C: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x1600620C0: api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x160017CA0: "protected: long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Process(unsigned long,struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * __ptr64 const,struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?Process@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@IEAAJKQEAUSpecialMapiFPS@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160017F50: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MessageLocaleId(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageLocaleId@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160048BE8: "Store %s supports ICS." ??_C@_1CO@INGCPNEF@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAI?$AAC?$AAS?$AA?4?$AA?$AA@
0x16004BFE8: "es-CU" ??_C@_1M@DOMJOMMG@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x160058968: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x160038331: realloc
0x160002360: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GResultException@wil@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AE38: "br" ??_C@_15MKDHJIBK@?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x16004B9C8: "quz-EC" ??_C@_1O@LAOBCMDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x16004BE60: "sr-Cyrl-ME" ??_C@_1BG@BDDDHBNH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x160062150: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1600192E0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::PrimaryMobilePhone(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?PrimaryMobilePhone@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000A520: "public: __cdecl CMapiUrl::CMapiUrl(void) __ptr64" ??0CMapiUrl@@QEAA@XZ
0x160041A90: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoSizeExW" __imp_GetFileVersionInfoSizeExW
0x160058C10: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x160042EF8: "SECURITY" ??_C@_1BC@IBECJAAI@?$AAS?$AAE?$AAC?$AAU?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x16002F814: "public: long __cdecl CMapiStore::OpenEntryAndCheckFolder(class CMapiUrl & __ptr64,struct IMessage * __ptr64 * __ptr64,int) __ptr64" ?OpenEntryAndCheckFolder@CMapiStore@@QEAAJAEAVCMapiUrl@@PEAPEAUIMessage@@H@Z
0x16000D4F8: "public: void * __ptr64 __cdecl CMapi2Property::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMapi2Property@@QEAAPEAXI@Z
0x16005EB00: "class ATL::CAtlComModule ATL::_AtlComModule" ?_AtlComModule@ATL@@3VCAtlComModule@1@A
0x160002C24: "void __cdecl wil::details::in1diag3::FailFast_Unexpected(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?FailFast_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CValChunk>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCValChunk@@@@UEAAXXZ
0x16005CE28: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_ToAddress" ?g_mfpsMessage_ToAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041920: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1600052FC: "public: void __cdecl ATL::CAtlModule::Term(void) __ptr64" ?Term@CAtlModule@ATL@@QEAAXXZ
0x16004AE78: "rw" ??_C@_15PODPGKLD@?$AAr?$AAw?$AA?$AA@
0x16004A970: ".\%s\%s.mui" ??_C@_1BI@CGMIEMBM@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x16004B8A8: "ru-MD" ??_C@_1M@JJPIMJHI@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x16005E728: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnLoggingCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnLoggingCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x160031E10: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::NewNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?NewNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEAAPEAVCNode@12@PEBGII@Z
0x16003DBB0: "void (__cdecl* __ptr64 pfnFree)(void * __ptr64)" ?pfnFree@@3P6AXPEAX@ZEA
0x160038725: "__cdecl _imp_load_PropVariantCopy" __imp_load_PropVariantCopy
0x160042710: "__cdecl _sz_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll
0x16002337C: "private: long __cdecl CMapi2SearchItem::AddSearchFolder(class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,enum POLICY_RESULT_ID) __ptr64" ?AddSearchFolder@CMapi2SearchItem@@AEAAJAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HW4POLICY_RESULT_ID@@@Z
0x16004BD70: "sr-Cyrl-RS" ??_C@_1BG@JEMBMJNK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x16005CD38: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsSFGAOFlagsStrings" ?g_mfpsSFGAOFlagsStrings@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BE50: "es-CL" ??_C@_1M@BDNIPEND@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x16004AB28: "pt" ??_C@_15KBECGEFG@?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x160045638: "note" ??_C@_19EGNLFJLL@?$AAn?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x16002303C: "long __cdecl ComputeItemDeletedAndHiddenState(class CMapiStore * __ptr64,class CEntryId & __ptr64,int * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ComputeItemDeletedAndHiddenState@@YAJPEAVCMapiStore@@AEAVCEntryId@@PEAHPEAK@Z
0x16001ED80: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<char,0>::PrepareWrite2(int) __ptr64" ?PrepareWrite2@?$CSimpleStringT@D$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x160042D10: "HKDD" ??_C@_19GFFAIJHG@?$AAH?$AAK?$AAD?$AAD?$AA?$AA@
0x16005E6B8: "__cdecl _hmod__api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_security_base_l1_1_0_dll
0x160005460: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetLockCount(void) __ptr64" ?GetLockCount@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x16000A3E8: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::PrepareWrite2(int) __ptr64" ?PrepareWrite2@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x16005CA90: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspItemFolderPathDisplay" ?g_mfspItemFolderPathDisplay@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001B030: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_Throw_NullAlloc(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?_Throw_NullAlloc@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x160002490: "void __cdecl wil::details::ThrowResultExceptionInternal(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ThrowResultExceptionInternal@details@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x16005D4E0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptIsOnline" ?g_mfpsApptIsOnline@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044250: "wsh" ??_C@_17EPGMBIJM@?$AAw?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x16005D558: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_OptionalAttendeeAddresses" ?g_mfpsCalendar_OptionalAttendeeAddresses@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000FE40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMeetingProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x16004AFB0: "hu-HU" ??_C@_1M@MHLPGNKM@?$AAh?$AAu?$AA?9?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x160019800: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::EndDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?EndDate@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16003885F: "__cdecl _imp_load_CoUninitialize" __imp_load_CoUninitialize
0x160047B88: "__cdecl GUID_9e175b6d_f52a_11d8_b9a5_505054503030" _GUID_9e175b6d_f52a_11d8_b9a5_505054503030
0x160044200: "vbs" ??_C@_17MMFEBJKC@?$AAv?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x160041C20: "__cdecl _imp__wcsupr_s" __imp__wcsupr_s
0x160041950: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x160042C78: Microsoft_Windows_Search_ProtocolHandlers
0x16001F110: "public: void __cdecl ATL::CAtlList<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlList@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAAXXZ
0x160026030: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoMapFile::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAutoMapFile@@UEAAPEAXI@Z
0x160041CA0: "__cdecl _imp_RtlIsStateSeparationEnabled" __imp_RtlIsStateSeparationEnabled
0x160045FC0: "CMapi2DirFilter::EnumerateFolder" ??_C@_1FO@HIEEKNNJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr@
0x16003D020: "const wil::ResultException::`vftable'" ??_7ResultException@wil@@6B@
0x160058F08: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x160001F14: "public: void __cdecl wil::StoredFailureInfo::SetFailureInfo(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ?SetFailureInfo@StoredFailureInfo@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x16000CA00: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2DirFilter>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2DirFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160045338: "Failed to index attachment: %s" ??_C@_1DO@DPNHJNEJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160028234: "private: long __cdecl CMapiManager::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CMapiManager@@AEAAJXZ
0x16005C540: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommFlagText" ?g_mfpsCommFlagText@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003D6A0: "const CLMString::`vftable'" ??_7CLMString@@6B@
0x16004B568: "ff-NG" ??_C@_1M@MOFOPIFA@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x16004979C: "info" ??_C@_04NIDJFNBE@info?$AA@
0x160049888: " " ??_C@_02PCIJFNDE@?$AN?6?$AA@
0x16002AA0C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAAXXZ
0x160019870: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::DisplayTo(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayTo@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160033D54: "public: void __cdecl CEntryId::ToHex(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?ToHex@CEntryId@@QEAAXAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x1600418A0: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1600265DC: "long __cdecl WSearchRegOpenKey(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64)" ?WSearchRegOpenKey@@YAJPEAUHKEY__@@PEBGKKPEAPEAU1@@Z
0x16004A7C0: "sr-Latn-BA" ??_C@_1BG@FNMOGEOI@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x160041DC0: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x160041BD8: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x16002326C: "private: long __cdecl CMapi2SearchItem::EnsureItems(void) __ptr64" ?EnsureItems@CMapi2SearchItem@@AEAAJXZ
0x160009444: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::~CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(void) __ptr64" ??1?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16005EAE8: "class ATL::CWin32Heap ATL::g_strheap" ?g_strheap@ATL@@3VCWin32Heap@1@A
0x160041968: "__cdecl _imp_CharNextW" __imp_CharNextW
0x16002F72C: "public: long __cdecl CMapiStore::GetRootFolderorIPMSubTree(struct IMAPIFolder * __ptr64 * __ptr64,int) __ptr64" ?GetRootFolderorIPMSubTree@CMapiStore@@QEAAJPEAPEAUIMAPIFolder@@H@Z
0x160019410: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::Company(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Company@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000D010: ??1?$unique_ptr@UtagPROPVARIANT@@U?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@QEAA@XZ
0x160048DC0: "Store %s is waiting on process (" ??_C@_1EI@GPBAOOHM@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AA?$CI@
0x160041C90: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x16004B300: "uz-Latn-UZ" ??_C@_1BG@CLCPAKGH@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x16004A968: "台灣" ??_C@_15FJHOMCOD@S?ppc?$AA?$AA@
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CMapi2Property>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCMapi2Property@@@@UEAAXXZ
0x160041470: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1600024BC: "public: __cdecl wil::ResultException::ResultException(class wil::ResultException const & __ptr64) __ptr64" ??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z
0x160005810: "public: virtual long __cdecl CMapiSession::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CMapiSession@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160018AD0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::PolicyTag(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?PolicyTag@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160043B10: "InitDirFilter failed" ??_C@_1CK@PGCMIDHF@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1600585F8: "__cdecl TI1?AVCAtlException@ATL@@" _TI1?AVCAtlException@ATL@@
0x16002DEA8: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Concatenate(class ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0> & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short const * __ptr64,int)" ?Concatenate@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@KAXAEAV12@PEBGH1H@Z
0x1600484C8: "Unable to unwrap PRXPST store" ??_C@_1DM@DBLNDNOC@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAw?$AAr?$AAa?$AAp?$AA?5?$AAP?$AAR?$AAX?$AAP?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x160045DF0: "CMapi2DirFilter::EnumerateFolder" ??_C@_1EE@DJCHICCK@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr@
0x1600419F0: "__cdecl _imp_ReleaseMutex" __imp_ReleaseMutex
0x160048498: "IsCached" ??_C@_1BC@HHEIFHFJ@?$AAI?$AAs?$AAC?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x16004AB08: "ko" ??_C@_15EPELEGJA@?$AAk?$AAo?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<class CMapiStore>::~CComPtr<class CMapiStore>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@VCMapiStore@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16005E8E8: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@UMapiFpsPropVal@@@@KAAEAPEAUMapiFpsPropVal@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAU3@EA
0x160049C00: PKEY_Contact_BusinessHomePage
0x160008070: "private: static void __cdecl CLogger::WriteVariableArgs(long,enum LogLevel,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64)" ?WriteVariableArgs@CLogger@@CAXJW4LogLevel@@PEBGPEAPEAD@Z
0x160019130: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CEmailProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CEmailProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x16004AFE0: "pl-PL" ??_C@_1M@NEIEMEGP@?$AAp?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x160058778: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll
0x160048168: "Outlook\OST" ??_C@_1BI@OKIHIEFC@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?2?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x160034A80: "public: __cdecl CLogger::CLogger(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,enum LogLevel) __ptr64" ??0CLogger@@QEAA@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@W4LogLevel@@@Z
0x16004C198: "ku-Arab" ??_C@_1BA@FFAGAMKK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x16005CEA0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_DateReceived" ?g_mfpsMessage_DateReceived@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16001EF20: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> >::~CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@PEAVCMapiStore@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAVCMapiStore@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16002A5E8: "public: void __cdecl ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAAXXZ
0x16004A754: "CS" ??_C@_15BOEJIGNC@?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x1600110FC: "private: void __cdecl CFilterMapiFps::_InitAutoSummary(void) __ptr64" ?_InitAutoSummary@CFilterMapiFps@@AEAAXXZ
0x16004B0B0: "th-TH" ??_C@_1M@MKJKIKCL@?$AAt?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x16005C6F8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FOLLOWUP_ICON" ?g_mfpsPR_FOLLOWUP_ICON@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000DFD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<128,128,8192>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16004A6D4: "KO" ??_C@_15OINFOMJI@?$AAK?$AAO?$AA?$AA@
0x1600032A0: "void __cdecl wil::details::GetContextAndNotifyFailure(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetContextAndNotifyFailure@details@wil@@YAXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@Z
0x16005C070: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsApptLocation" ?g_mfpsApptLocation@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003848E: "__cdecl _imp_load_StringFromGUID2" __imp_load_StringFromGUID2
0x16004A3F8: PKEY_Contact_CallbackTelephone
0x160041640: api-ms-win-core-delayload-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x1600455E8: "email" ??_C@_1M@FCIIBLEE@?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x160041630: api-ms-win-core-delayload-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16004AB98: "tg" ??_C@_15HIHPNODB@?$AAt?$AAg?$AA?$AA@
0x160043180: "CMapi2Handler::~CMapi2Handler() " ??_C@_1EK@CDMMIOGO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5@
0x160004140: McGenEventUnregister
0x160058BA0: ext-ms-win-mapi-mapi32-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x16004B690: "ug-CN" ??_C@_1M@JLIMPADG@?$AAu?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x16004A440: PKEY_Contact_BusinessTelephone
0x16005C770: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsInetReturnPath" ?g_mfpsInetReturnPath@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046DE0: "CMapiManager::UnInitialize() Ent" ??_C@_1EG@CPDMMPDD@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt@
0x1600415D8: "__cdecl _imp_?ciDelete@@YAXPEAX@Z" __imp_?ciDelete@@YAXPEAX@Z
0x16005C978: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_ToDoTitle" ?g_mfpsMessage_ToDoTitle@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005C200: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrInstMsg" ?g_mfpsAddrInstMsg@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160005830: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x160025CCC: "public: void __cdecl CWAutoString::Cat(unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Cat@CWAutoString@@QEAAXKPEBG@Z
0x160062120: "__cdecl _imp_MAPIInitIdle" __imp_MAPIInitIdle
0x16000D590: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<4096,4096,4294967295>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0BAAA@$0BAAA@$0PPPPPPPP@@@UEAAPEAXI@Z
0x160044BC0: "MAPI/IPM.Activity" ??_C@_1CE@CHEGFPAO@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x160002BE4: "long __cdecl wil::details::in1diag3::Return_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?Return_GetLastError@in1diag3@details@wil@@YAJPEAXIPEBD@Z
0x160018B50: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ProofInProgress(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?ProofInProgress@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A938: "%s\%s.mui" ??_C@_1BE@JAGBFBKD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x160042FA8: "RegDeleteKeyExW" ??_C@_0BA@LILAPHGE@RegDeleteKeyExW?$AA@
0x16005D120: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SPOUSE_NAME" ?g_mfpsPR_SPOUSE_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160009444: "public: __cdecl ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > >::~CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > >(void) __ptr64" ??1?$CStringT@DV?$StrTraitATL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x160007FC8: "public: static void __cdecl CLogger::Error(long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?Error@CLogger@@SAXJPEBGZZ
0x16003D330: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2Accessor@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x16004BFA8: "es-NI" ??_C@_1M@JIJIBHDP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x16002AE10: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::RemoveAtPos(struct __POSITION * __ptr64) __ptr64" ?RemoveAtPos@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@QEAAXPEAU__POSITION@@@Z
0x1600588E8: api-ms-win-shell-shdirectory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x160002C78: ??1?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?ReleaseMutex@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$01@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@wil@@QEAA@XZ
0x16005E7A0: "long volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`5'::depth" ?depth@?4??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4JC
0x16001739C: "public: long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Process(class CMapiPropertyManager * __ptr64) __ptr64" ?Process@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@QEAAJPEAVCMapiPropertyManager@@@Z
0x160044058: "com" ??_C@_17PEFHBFJP@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1600225E8: "long __cdecl GetDisplayFolderOrUrlHelper(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?GetDisplayFolderOrUrlHelper@@YAJPEBG0HPEAGK@Z
0x160058ECC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x16000D134: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Trim(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Trim@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV12@PEBG@Z
0x16000FDF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCBaseProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x1600587D8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll
0x160049F90: PKEY_Contact_EmailName
0x160036024: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::operator+=(char const * __ptr64) __ptr64" ??Y?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@PEBD@Z
0x1600384D0: "__cdecl _tailMerge_propsys_dll" __tailMerge_propsys_dll
0x16004B970: "tzm-Latn-DZ" ??_C@_1BI@PLDCFAMC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x16002B0E4: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::UpdateRehashThresholds(void) __ptr64" ?UpdateRehashThresholds@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEAAXXZ
0x16004B2C0: "kk-KZ" ??_C@_1M@FHLBGMPP@?$AAk?$AAk?$AA?9?$AAK?$AAZ?$AA?$AA@
0x16002B21C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAAXI@Z
0x16000D610: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<4096,512,1048576>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0BAAA@$0CAA@$0BAAAAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16005E068: g_RetailTracer
0x160017E70: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::DueDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DueDate@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600432C0: "MAPIPH-Shutdown-Notify" ??_C@_1CO@OCAAKGBO@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AAP?$AAH?$AA?9?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x160042CD8: "HKCU" ??_C@_19JAPAIJDE@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x1600588A8: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x160004CB0: "public: __cdecl ATL::CComObjectRootEx<class ATL::CComMultiThreadModel>::~CComObjectRootEx<class ATL::CComMultiThreadModel>(void) __ptr64" ??1?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16000FD30: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x16005E8C0: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@KAAEAPEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x16000A470: "public: static long __cdecl ATL::CComObjectRootBase::_Delegate(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64)" ?_Delegate@CComObjectRootBase@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX_K@Z
0x160041B20: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x160046D68: "GetDefCachedModeDownloadPubFoldF" ??_C@_0CG@BHMHBHIJ@GetDefCachedModeDownloadPubFoldF@
0x160042A70: "APPID" ??_C@_1M@PPPPCDEP@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x160038561: "__cdecl _imp_load_SHGetValueW" __imp_load_SHGetValueW
0x160046C10: "CMapiManager::~CMapiManager() En" ??_C@_1EI@OGPMODDI@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn@
0x1600458B0: "IsPST" ??_C@_1M@KPMNJLAA@?$AAI?$AAs?$AAP?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x16004AC00: "zu" ??_C@_15LIGFCAFF@?$AAz?$AAu?$AA?$AA@
0x16005C748: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SENDER_NAME" ?g_mfpsPR_SENDER_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600059A4: "public: virtual __cdecl ATL::CRegObject::~CRegObject(void) __ptr64" ??1CRegObject@ATL@@UEAA@XZ
0x1600458C0: "Software\Microsoft\Windows Searc" ??_C@_1JI@KIOBGJHN@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc@
0x16005E8F8: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCMapi2FullPropSpec@@@@KAAEAPEAVCMapi2FullPropSpec@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x160018E60: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::DisplayToMessage(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?DisplayToMessage@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160038829: "__cdecl _imp_load_GetTokenInformation" __imp_load_GetTokenInformation
0x160041780: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x160001D10: "char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)" ?GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ
0x160019BC0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::TaskStartDate(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?TaskStartDate@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A0B0: PKEY_Calendar_Location
0x160005DE8: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x16002DC38: "public: static long __cdecl CMapiSupport::GetRegKeyForCurrentUser(unsigned short const * __ptr64,int,class ATL::CRegKey * __ptr64)" ?GetRegKeyForCurrentUser@CMapiSupport@@SAJPEBGHPEAVCRegKey@ATL@@@Z
0x160024568: "protected: void __cdecl CLMString::GrowStringHelper(unsigned int,unsigned int,unsigned int,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GrowStringHelper@CLMString@@IEAAXIIIPEBG@Z
0x16005D328: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_PrimaryTelephone" ?g_mfpsContact_PrimaryTelephone@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160005DE8: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x16004B650: "pap-029" ??_C@_1BA@CEFCCII@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x160046B08: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x160058EA4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0
0x16000E090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLMString::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLMString@@UEAAPEAXI@Z
0x16003D2E0: "const CMapi2Handler::`vftable'{for `ISearchProtocol2'}" ??_7CMapi2Handler@@6BISearchProtocol2@@@
0x160033C9C: "public: long __cdecl CEntryId::FromString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?FromString@CEntryId@@QEAAJPEBG@Z
0x16004AE00: "haw" ??_C@_17KMJDNPEC@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x1600440D0: "lnk" ??_C@_17MDEAILEK@?$AAl?$AAn?$AAk?$AA?$AA@
0x160041770: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x160001730: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x16005C250: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsJA_LastName" ?g_mfpsJA_LastName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003DBE0: "const CMapiStore::`vftable'" ??_7CMapiStore@@6B@
0x1600440E0: "maf" ??_C@_17MNGOBNM@?$AAm?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x160047CB8: "__cdecl GUID_ab310581_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef69" _GUID_ab310581_ac80_11d1_8df3_00c04fb6ef69
0x160009270: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160041A70: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x16004AAA0: "en" ??_C@_15MNPNEAIF@?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x16004AAC8: "es" ??_C@_15GPIOMPMH@?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x16003D938: "const CMapi2RowFilter::CMeetingProps::`vftable'" ??_7CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x160048600: "CMapistore::CMapiStore Failed to" ??_C@_1KO@JDMONIAA@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x160002854: "void __cdecl wil::details::WilFailFast(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?WilFailFast@details@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x160006CD4: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterSubkeys(unsigned short * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,int,int) __ptr64" ?RegisterSubkeys@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAGPEAUHKEY__@@HH@Z
0x160047240: " CMapiManager::UninitializeThr" ??_C@_1II@KCOFGCMM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr@
0x160041908: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x16004BFD8: "sr-Cyrl" ??_C@_1BA@JJPNMMNG@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160037EF4: "__cdecl Init_thread_abort" _Init_thread_abort
0x160047350: " CMapiManager::UninitializeThr" ??_C@_1II@KOLFGFHD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr@
0x160013284: "private: long __cdecl CMapi2RowFilter::OpenMessage(class CMapi2Accessor * __ptr64,int,struct IMessage * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?OpenMessage@CMapi2RowFilter@@AEAAJPEAVCMapi2Accessor@@HPEAPEAUIMessage@@@Z
0x16001B010: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x16004A870: "bs-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@PHKPJKND@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160044158: "mdz" ??_C@_17EGNEJIEI@?$AAm?$AAd?$AAz?$AA?$AA@
0x160041898: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x16004AD20: "sd" ??_C@_15HHMPEBGH@?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x16005C7E8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommHeaderItem" ?g_mfpsCommHeaderItem@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600620E0: "__cdecl _imp_WrapCompressedRTFStream" __imp_WrapCompressedRTFStream
0x16004AF90: "it-IT" ??_C@_1M@MADIPODN@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x16004AC68: "ms" ??_C@_15IDNNENKK@?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x16004BEF8: "ar-BH" ??_C@_1M@LLCCOAGA@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAH?$AA?$AA@
0x16003D050: "const ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::`vftable'{for `ISearchProtocolThreadContext'}" ??_7?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@6BISearchProtocolThreadContext@@@
0x16003D8F8: "const CMapi2RowFilter::CNoteProps::`vftable'" ??_7CNoteProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x160049B10: PKEY_Calendar_OptionalAttendeeAddresses
0x16004A1A0: PKEY_Contact_LastName
0x16000BCF0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetSize(unsigned __int64 * __ptr64) __ptr64" ?GetSize@CMapi2Accessor@@UEAAJPEA_K@Z
0x16000CDF0: "private: virtual void __cdecl TLMString<4096,512,1048576>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0BAAA@$0CAA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x16002A510: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class CMapiStore * __ptr64> >::Add(class CMapiStore * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?Add@?$CSimpleArray@PEAVCMapiStore@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAVCMapiStore@@@ATL@@@ATL@@QEAAHAEBQEAVCMapiStore@@@Z
0x1600052F0: "public: virtual void __cdecl CConstString::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@CConstString@@UEAAXI@Z
0x16004A470: PKEY_Communication_DateItemExpires
0x160008C80: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::ThreadInit(void) __ptr64" ?ThreadInit@CMapi2Handler@@UEAAJXZ
0x16003D2B0: "const CMapi2Handler::`vftable'{for `ISearchProtocolThreadContext'}" ??_7CMapi2Handler@@6BISearchProtocolThreadContext@@@
0x1600455D8: "feed" ??_C@_19LEPKLDNM@?$AAf?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x160003D58: "public: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::TryGetValue<unsigned __int64>(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ??$TryGetValue@_K@SemaphoreValue@details_abi@wil@@SAJPEBGPEA_KPEA_N@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IEnumSTATPROPSETSTG>::~TComPointer<struct IEnumSTATPROPSETSTG>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIEnumSTATPROPSETSTG@@@@QEAA@XZ
0x160049E40: PKEY_DueDate
0x16005B670: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CMessageProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x160049890: "LogLevel." ??_C@_09CKDFDPKC@LogLevel?4?$AA@
0x16004C008: "az-Cyrl" ??_C@_1BA@MLCDMJBN@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x160041C08: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x160018BD0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Sensitivity(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Sensitivity@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004B368: "as-IN" ??_C@_1M@BLEMCEEB@?$AAa?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16004B908: "bn-BD" ??_C@_1M@LLPIOMEO@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAD?$AA?$AA@
0x160049EA0: PKEY_Journal_Contacts
0x16004A8D0: "zh-CHT" ??_C@_1O@ICJHKIIK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x1600389A5: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_shell_shdirectory_l1_1_0_dll
0x16001B114: "protected: __cdecl CLMString::CLMString(unsigned int,unsigned short * __ptr64,char const * __ptr64) __ptr64" ??0CLMString@@IEAA@IPEAGPEBD@Z
0x160044120: "mav" ??_C@_17FMMPLGED@?$AAm?$AAa?$AAv?$AA?$AA@
0x160046F90: "CMapiManager::CloseAllSessions()" ??_C@_1EO@MPLEKOHM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ@
0x16002B088: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::RemoveNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?RemoveNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@0@Z
0x160041810: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x16000CCCC: "public: __cdecl TPointer<class CMapiPropertyManager>::~TPointer<class CMapiPropertyManager>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCMapiPropertyManager@@@@QEAA@XZ
0x16001F428: "public: __cdecl CValChunk::CValChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64,struct tagPROPVARIANT * __ptr64) __ptr64" ??0CValChunk@@QEAA@PEAUtagSTAT_CHUNK@@PEAUtagPROPVARIANT@@@Z
0x1600192B0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::PrimaryPhone(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?PrimaryPhone@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16005E920: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCValChunk@@@@KAAEAPEAVCValChunk@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x16005DE00: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SENSITIVITY" ?g_mfpsPR_SENSITIVITY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160001E38: "long __cdecl wil::details::GetLastErrorFailHr(void)" ?GetLastErrorFailHr@details@wil@@YAJXZ
0x1600189C0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::FromSenderEmailAddress(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FromSenderEmailAddress@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16003D080: "const ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::`vftable'{for `ISearchProtocol2'}" ??_7?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@6BISearchProtocol2@@@
0x160041918: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x16004B770: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x16000DDE0: "private: virtual void __cdecl TLMString<32,32,1024>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@EEAAXI@Z
0x160037ED0: "__cdecl purecall" _purecall
0x1600418C8: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x160002A40: "unsigned long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastError@details@wil@@YAKPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x160008430: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::ShutDown(void) __ptr64" ?ShutDown@CMapi2Handler@@UEAAJXZ
0x160045780: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x160046920: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EB@JCIHDJCB@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160037E08: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x16004C138: "sd-Arab" ??_C@_1BA@DLIPHAGB@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::CopyTo(struct IStream * __ptr64,union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER * __ptr64,union _ULARGE_INTEGER * __ptr64) __ptr64" ?CopyTo@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJPEAUIStream@@T_ULARGE_INTEGER@@PEAT3@2@Z
0x1600387AA: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll
0x160032AE8: "private: long __cdecl CMapiSession::OpenStoreInternal(class CStoreEntryId & __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 * __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > * __ptr64,int) __ptr64" ?OpenStoreInternal@CMapiSession@@AEAAJAEAVCStoreEntryId@@PEAPEAVCMapiStore@@PEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@H@Z
0x160018A44: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::AddNameListToProp(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64,class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64)" ?AddNameListToProp@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@AEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@PEBVCMapi2FullPropSpec@@@Z
0x16004B5D0: "kr-NG" ??_C@_1M@HOLENICM@?$AAk?$AAr?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x160048400: "CMapiBlob::FromBlob ATL::CString" ??_C@_1JI@NGEGDDMO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAB?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAB?$AAl?$AAo?$AAb?$AA?5?$AAA?$AAT?$AAL?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg@
0x16002A510: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<void * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<void * __ptr64> >::Add(void * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?Add@?$CSimpleArray@PEAXV?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAX@ATL@@@ATL@@QEAAHAEBQEAX@Z
0x16002AC74: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::~CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAA@XZ
0x16005D8A8: "__vectorcall ??_R0?AVSafeIntException@" ??_R0?AVSafeIntException@@@8
0x16004A714: "SV" ??_C@_15CKEBHEHL@?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x16005D170: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_WEDDING_ANNIVERSARY" ?g_mfpsPR_WEDDING_ANNIVERSARY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160019440: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::Creator(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Creator@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000FE8C: "public: virtual __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::~CMessageProps(void) __ptr64" ??1CMessageProps@CMapi2RowFilter@@UEAA@XZ
0x16004A840: "sr-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@GNAHFEFF@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x160041820: "__cdecl _imp_OpenFileMappingW" __imp_OpenFileMappingW
0x16005DF40: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DISPLAY_NAME" ?g_mfpsPR_DISPLAY_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600473E0: "CMapiManager::RunMapiIdleThread(" ??_C@_1EO@IGDJBPJJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAu?$AAn?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAI?$AAd?$AAl?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$CI@
0x16002A250: "private: long __cdecl CMapiManager::InitSharedOutlookMemory(void) __ptr64" ?InitSharedOutlookMemory@CMapiManager@@AEAAJXZ
0x160042F20: "Software" ??_C@_1BC@EAHCMADO@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x160030FCC: "public: long __cdecl CMapiStore::GetFolderDescriptor(class CEntryId & __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?GetFolderDescriptor@CMapiStore@@QEAAJAEAVCEntryId@@PEAH@Z
0x160018540: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::FollowupIcon(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FollowupIcon@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600052F0: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x160041838: "__cdecl _imp_ExpandEnvironmentStringsW" __imp_ExpandEnvironmentStringsW
0x1600417E8: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x160038B46: memcmp
0x16005BB90: Microsoft_Windows_Search_Core_Context
0x16001A590: "public: void __cdecl CTPtrSList<class CMapi2Property>::Append(class CMapi2Property * __ptr64) __ptr64" ?Append@?$CTPtrSList@VCMapi2Property@@@@QEAAXPEAVCMapi2Property@@@Z
0x16005C888: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_RETENTION_DATE" ?g_mfpsPR_RETENTION_DATE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005DEC8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CAR_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_CAR_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600460E0: "EnumerateMessages failure from G" ??_C@_1FG@MDJPLMFM@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAG@
0x160047480: "CMapiManager::GetAllStores() fai" ??_C@_1HE@IFIHEAFH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IProtocolHandlerSite>::~TComPointer<struct IProtocolHandlerSite>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIProtocolHandlerSite@@@@QEAA@XZ
0x16004AFD0: "nb-NO" ??_C@_1M@EANAGDL@?$AAn?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x160044108: "mas" ??_C@_17GLBBEGHB@?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x16005EB50: "struct _GUID const guidMapiPublicStringsPropset" ?guidMapiPublicStringsPropset@@3U_GUID@@B
0x1600383D9: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_core_com_l1_1_0_dll
0x160017580: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x160017D70: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MessageClass(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageClass@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004AC90: "uz" ??_C@_15BBFAICNG@?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x160041C70: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x16000F9C0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160042940: "WilError_02" ??_C@_0M@NMJHHMC@WilError_02?$AA@
0x16001CFD8: "public: long __cdecl CMapi2DirFilter::EnumerateMessages(struct IMAPIFolder * __ptr64) __ptr64" ?EnumerateMessages@CMapi2DirFilter@@QEAAJPEAUIMAPIFolder@@@Z
0x16001B884: "public: long __cdecl CMapi2DirFilter::InitDirFilter(class CMapi2Accessor * __ptr64,struct _FILETIME const & __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?InitDirFilter@CMapi2DirFilter@@QEAAJPEAVCMapi2Accessor@@AEBU_FILETIME@@K@Z
0x16004A820: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x16000F490: "public: __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::CBaseProps(class CMapi2RowFilter * __ptr64,struct IMessage * __ptr64) __ptr64" ??0CBaseProps@CMapi2RowFilter@@QEAA@PEAV1@PEAUIMessage@@@Z
0x160004660: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16002D8DC: "public: static long __cdecl CMapiSupport::ReconcileICSCacheInRegistry(class ATL::CAtlList<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > * __ptr64)" ?ReconcileICSCacheInRegistry@CMapiSupport@@SAJPEAV?$CAtlList@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x160045A60: "Not enumerating stores since Out" ??_C@_1KG@PNKGCPLB@?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAu?$AAt@
0x160041858: "__cdecl _imp_SetPriorityClass" __imp_SetPriorityClass
0x16004BBB8: "fr-LU" ??_C@_1M@FHMDOHNN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x16002618C: "public: void * __ptr64 __cdecl CMainTracerLoggingResources::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMainTracerLoggingResources@@QEAAPEAXI@Z
0x1600429E0: "__cdecl GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160038A36: "__cdecl _imp_load_MAPIAdminProfiles" __imp_load_MAPIAdminProfiles
0x1600304C4: "public: long __cdecl CMapiStore::GetIPMSubtreeFolder(class CEntryId * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetIPMSubtreeFolder@CMapiStore@@QEAAJPEAPEAVCEntryId@@@Z
0x16004BD98: "es-PE" ??_C@_1M@OLJCMLGM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x160024180: "public: virtual int __cdecl CLMString::Assign(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?Assign@CLMString@@UEAAHPEBGII@Z
0x160018090: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Conversation(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Conversation@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A638: PKEY_DateModified
0x1600223E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl PConfigNode::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EPConfigNode@@UEAAPEAXI@Z
0x160001B4C: "int __cdecl wil::details::RecordException(long)" ?RecordException@details@wil@@YAHJ@Z
0x16001D0D0: "public: virtual long __cdecl CMapi2DirFilter::HrOnFilterGetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?HrOnFilterGetChunk@CMapi2DirFilter@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x1600427B8: "%hs(%d)\%hs!%p: " ??_C@_1CC@CMMBNPBE@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?2?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x160062148: "__cdecl _imp_SHGetSpecialFolderPathW" __imp_SHGetSpecialFolderPathW
0x16004BAB0: "dz-BT" ??_C@_1M@CKJJDPKD@?$AAd?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAT?$AA?$AA@
0x16000F820: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x16004AE98: "ku" ??_C@_15HAOPPBGL@?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x160048040: "SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1GM@JGGGKABC@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x16005C110: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressState" ?g_mfpsAddrWorkAddressState@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160001BE0: "bool __cdecl wil::details::GetModuleInformation(void * __ptr64,unsigned int * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetModuleInformation@details@wil@@YA_NPEAXPEAIPEAD_K@Z
0x160023B10: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Reallocate(struct ATL::CStringData * __ptr64,int,int) __ptr64" ?Reallocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@PEAU32@HH@Z
0x160019710: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::IsOnline(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?IsOnline@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16005C8B0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SECURITY_FLAGS" ?g_mfpsPR_SECURITY_FLAGS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B820: "en-GB" ??_C@_1M@LKMGMLKO@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x16004B6C0: "br-FR" ??_C@_1M@GIIJMHHN@?$AAb?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x160019D70: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::TaskStatus(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?TaskStatus@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160019B10: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x160046370: "CMapi2DirFilter::EnumerateStores" ??_C@_1HK@JNMOEIOM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs@
0x160045728: ":" ??_C@_13EBCNDICG@?$AA?3?$AA?$AA@
0x160043090: "CMapi2Handler::CMapi2Handler() E" ??_C@_1EK@IBNKLOBD@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE@
0x160031F6C: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::Rehash(unsigned int) __ptr64" ?Rehash@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@QEAAXI@Z
0x160033C10: "private: static long __cdecl CEntryId::CopyEID(unsigned long,struct ENTRYID * __ptr64,unsigned long * __ptr64,struct ENTRYID * __ptr64 * __ptr64)" ?CopyEID@CEntryId@@CAJKPEAUENTRYID@@PEAKPEAPEAU2@@Z
0x16004B450: "kok-IN" ??_C@_1O@KPIPDNCP@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160017E10: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ReminderNextTime(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?ReminderNextTime@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000E090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CConstString::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECConstString@@UEAAPEAXI@Z
0x16005C720: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FROM_NAME" ?g_mfpsPR_FROM_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CMapi2DirFilter>::~TComNoUnkPointer<class CMapi2DirFilter>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCMapi2DirFilter@@@@QEAA@XZ
0x160032FEC: "public: long __cdecl CMapiSession::OpenAllStores(void) __ptr64" ?OpenAllStores@CMapiSession@@QEAAJXZ
0x160058DDC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x16005D698: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCalendar_Resources" ?g_mfpsCalendar_Resources@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BF68: "en-MY" ??_C@_1M@JMEFDIFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x160042FE8: "__cdecl GUID_da24d14e_dd1f_4a1c_9a9c_cd837c8a9b52" _GUID_da24d14e_dd1f_4a1c_9a9c_cd837c8a9b52
0x160002C68: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFastImmediate_Unexpected(void)" ?_FailFastImmediate_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXXZ
0x160017BE0: "protected: void __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::AddOrdered(unsigned long,struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * __ptr64 const,class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?AddOrdered@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@IEAAXKQEAUSpecialMapiFPS@2@AEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x160048E10: "Checking OST status with HrOpenO" ??_C@_1GC@GEGEBOME@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAH?$AAr?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAO@
0x16005DE50: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_DELIVERY_TIME" ?g_mfpsPR_MESSAGE_DELIVERY_TIME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005DF90: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_CREATOR_NAME" ?g_mfpsPR_CREATOR_NAME@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041790: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<struct MapiFpsPropVal>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@UMapiFpsPropVal@@@@UEAAXXZ
0x16005DFE0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_START_DATE" ?g_mfpsPR_START_DATE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160058FE4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-version-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-version-l1-1-0
0x1600425E8: PKEY_IconIndex
0x160005DE8: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x16005E818: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfUnRegFunc)(void)" ?_pPerfUnRegFunc@ATL@@3P6AJXZEA
0x16004AAD0: "fi" ??_C@_15NGLOAKJC@?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x16005CD60: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_FLAG_ICON" ?g_mfpsPR_FLAG_ICON@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160024BE0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::EnumValue(unsigned int,class CLMString & __ptr64) __ptr64" ?EnumValue@CRegistry@@UEAAHIAEAVCLMString@@@Z
0x16004BA68: "es-ES" ??_C@_1M@MNPLFAAH@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x16004C128: "mn-Mong" ??_C@_1BA@BEBHOEFM@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CBlobSignedFilterStreamWrapper>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCBlobSignedFilterStreamWrapper@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16002F590: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiStore::Release(void) __ptr64" ?Release@CMapiStore@@UEAAKXZ
0x16003884D: "__cdecl _imp_load_CoWaitForMultipleHandles" __imp_load_CoWaitForMultipleHandles
0x16004A6FC: "DA" ??_C@_15PJFMCJHO@?$AAD?$AAA?$AA?$AA@
0x160031B50: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::RemoveAtPos(struct __POSITION * __ptr64) __ptr64" ?RemoveAtPos@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAAXPEAU__POSITION@@@Z
0x16002A960: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::SetAt(unsigned short const * __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?SetAt@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@PEBGAEBQEAVCMapiStore@@@Z
0x16001A450: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@UEAAKXZ
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<class CMapiSession>::~CComPtr<class CMapiSession>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@VCMapiSession@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004B3F8: "gl-ES" ??_C@_1M@PHGFBEPN@?$AAg?$AAl?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1600486B0: "CMapiStore::CMapiStore: Failed t" ??_C@_1GG@NACKDOBH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt@
0x160041AB8: "__cdecl _imp_TranslateMessage" __imp_TranslateMessage
0x16005CF18: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OFFICE_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_OFFICE_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046FE0: "...Releasing CMapiSession %d" ??_C@_1DK@NLNJJHFO@?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAR?$AAe?$AAl?$AAe?$AAa?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x160062040: "__cdecl _imp_CoTaskMemAlloc" __imp_CoTaskMemAlloc
0x16005BFA8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_COUNTRY" ?g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_COUNTRY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600317B4: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::SetAt(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetAt@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@PEBG0@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IPropertyStorage>::~TComPointer<struct IPropertyStorage>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIPropertyStorage@@@@QEAA@XZ
0x160041B88: "__cdecl _imp__time64" __imp__time64
0x16004A350: PKEY_Contact_GenderValue
0x160005470: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetGITPtr(struct IGlobalInterfaceTable * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetGITPtr@CAtlModule@ATL@@UEAAJPEAPEAUIGlobalInterfaceTable@@@Z
0x160049FA8: PKEY_Contact_BusinessAddressPostOfficeBox
0x1600415A0: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x16004AD70: "tzm" ??_C@_17NBDCLOIF@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?$AA@
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2RowFilter>::BindRegion(struct tagFILTERREGION,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindRegion@?$IFilterImpl@VCMapi2RowFilter@@@@UEAAJUtagFILTERREGION@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16004BA00: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x16004A590: PKEY_Subject
0x16005E6C8: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x16005CCE8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_Importance" ?g_mfpsMessage_Importance@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041C60: "__cdecl _imp_strrchr" __imp_strrchr
0x1600428A0: "[%hs(%hs)] " ??_C@_1BI@PKOCHLJN@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x160048598: "IsDelegate" ??_C@_1BG@EENDMML@?$AAI?$AAs?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x16004A038: PKEY_Contact_FileAsName
0x16004BB50: "es-GT" ??_C@_1M@BNOEMJLF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x16005D5A8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_Duration" ?g_mfpsCommunication_Duration@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041B80: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x160018E30: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::MessageDeliveryTime(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageDeliveryTime@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A410: PKEY_Contact_PagerTelephone
0x160044100: "mar" ??_C@_17NDKNCBBE@?$AAm?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x160049190: "OpenStore() because the store is" ??_C@_1JM@KIBDEHDE@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs@
0x160049EB8: PKEY_Communication_AccountName
0x160047CC8: "res" ??_C@_17FFBLCHOA@?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x16004A518: PKEY_Message_CcName
0x160025FC0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoHandle::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAutoHandle@@UEAAPEAXI@Z
0x16004B918: "pa-Arab-PK" ??_C@_1BG@JHGEENDP@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x16000A6B0: "public: virtual __cdecl TLMString<192,64,32767>::~TLMString<192,64,32767>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@UEAA@XZ
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::SetSize(union _ULARGE_INTEGER) __ptr64" ?SetSize@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@@Z
0x160025908: "long __cdecl PropvarCvt::PropVariantConvertStrToWStr(struct tagPROPVARIANT * __ptr64,unsigned int)" ?PropVariantConvertStrToWStr@PropvarCvt@@YAJPEAUtagPROPVARIANT@@I@Z
0x160018E00: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::SubjectPrefix(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?SubjectPrefix@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000D010: ??1?$unique_ptr@GU?$function_deleter@P6AXPEAX@Z$1?CoTaskMemFree@@YAX0@Z@wil@@@wistd@@QEAA@XZ
0x160044A68: "MAPI/IPM.Note" ??_C@_1BM@PIGMMJIB@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x16004B1F0: "zu-ZA" ??_C@_1M@LGPJHNJH@?$AAz?$AAu?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x160041CC8: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CMapi2SearchItem>::~TComNoUnkPointer<class CMapi2SearchItem>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCMapi2SearchItem@@@@QEAA@XZ
0x160041C48: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x16005CE00: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_DISPLAY_BCC" ?g_mfpsPR_DISPLAY_BCC@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004AB58: "ur" ??_C@_15NEOEKKDJ@?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x160011530: "public: virtual long __cdecl CFilterMapiFps::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@CFilterMapiFps@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x16002AD3C: "public: __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::~CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAA@XZ
0x1600280C4: "private: long __cdecl CMapiManager::Initialize(void) __ptr64" ?Initialize@CMapiManager@@AEAAJXZ
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CFilterUnicode::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@CFilterUnicode@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x16005D860: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMAPIOfflineMgr>::~CComPtr<struct IMAPIOfflineMgr>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMAPIOfflineMgr@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004B2E0: "bn-IN" ??_C@_1M@LOICPMOJ@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16005D0D0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_TITLE" ?g_mfpsPR_TITLE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160044258: "__cdecl GUID_73db1241_1e85_4581_8e4f_a81e1d0f8c57" _GUID_73db1241_1e85_4581_8e4f_a81e1d0f8c57
0x1600183F0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ParentEntryId(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?ParentEntryId@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160043830: "CMapi2Handler::CheckRequirements" ??_C@_1EG@JOBKBLNI@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs@
0x160043CA0: "CMapi2Accessor::GetMsgStore, ret" ??_C@_1NK@OLNNOCBP@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt@
0x160058538: "__cdecl TI2?AVResultException@wil@@" _TI2?AVResultException@wil@@
0x1600438B0: "CMapi2Handler::CheckRequirements" ??_C@_1GI@GCCBGINJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs@
0x160036200: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CLogger * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CLogger * __ptr64> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCLogger@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCLogger@@@2@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x160037F34: "__cdecl Init_thread_footer" _Init_thread_footer
0x160042598: IID_IFilter
0x160042780: "Exception" ??_C@_09FBNMMHMJ@Exception?$AA@
0x16004B040: "rm-CH" ??_C@_1M@NNFNNGKM@?$AAr?$AAm?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x160004620: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator2<class ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CMapi2Handler> >,class ATL::CComFailCreator<-2147221232> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator2@V?$CComCreator@V?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@@ATL@@V?$CComFailCreator@$0?HPPLPOPA@@2@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160022C88: "long __cdecl SetStringValue(struct tagPROPVARIANT * __ptr64 * __ptr64,class TLMString<1024,1024,1048576> & __ptr64)" ?SetStringValue@@YAJPEAPEAUtagPROPVARIANT@@AEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@Z
0x16005C478: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_AttachmentNames" ?g_mfpsCommunication_AttachmentNames@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160058FBC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0
0x16005EB78: "private: static class ATL::CComAutoCriticalSection CMapiUrl::s_userSidLock" ?s_userSidLock@CMapiUrl@@0VCComAutoCriticalSection@ATL@@A
0x16004B8B8: "sv-FI" ??_C@_1M@HBMHBGAK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x16003DB08: "const ATL::CAtlStringMgr::`vftable'" ??_7CAtlStringMgr@ATL@@6B@
0x16001B064: "public: int __cdecl CLMString::CompareNoCase(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?CompareNoCase@CLMString@@QEBAHPEBG@Z
0x1600441C8: "sct" ??_C@_17NCDPPMNK@?$AAs?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x160018A20: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::ReturnPath(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?ReturnPath@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004303C: "%" ??_C@_13EJFHHPOP@?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x160042850: " " ??_C@_19NMAFMAH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x16003D748: "const CTPtrSListContainer<struct MapiFpsPropVal>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@UMapiFpsPropVal@@@@6B@
0x160041CB0: "__cdecl _imp_EtwEventUnregister" __imp_EtwEventUnregister
0x1600427E0: "%hs!%p: " ??_C@_1BC@HOGHCIFF@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x1600443F0: "GetMapiFpsPropVals could not Get" ??_C@_1EM@EMHINEMB@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAV?$AAa?$AAl?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt@
0x16000DDE0: "private: virtual void __cdecl TLMString<32,32,256>::CleanString(unsigned int) __ptr64" ?CleanString@?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@EEAAXI@Z
0x16000BB4C: "public: long __cdecl CMapi2Accessor::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CMapi2Accessor@@QEAAJXZ
0x160046B80: "mapiph.dll-profilename" ??_C@_1CO@KDCDPGFD@?$AAm?$AAa?$AAp?$AAi?$AAp?$AAh?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?9?$AAp?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x16000CA78: "public: __cdecl CInterfaceSList<struct IFilter>::~CInterfaceSList<struct IFilter>(void) __ptr64" ??1?$CInterfaceSList@UIFilter@@@@QEAA@XZ
0x16005CA40: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspItemPathDisplay" ?g_mfspItemPathDisplay@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160042AA0: Microsoft_Windows_Search_CoreKeywords
0x160046B58: "://" ??_C@_17IAHLGHKI@?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CFilterUnicode>::~TComNoUnkPointer<class CFilterUnicode>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCFilterUnicode@@@@QEAA@XZ
0x1600432F0: "Processing MAPIPH-Shutdown-Notif" ??_C@_1EE@EMJNPGHN@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AAP?$AAH?$AA?9?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf@
0x16001B020: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CMapiDirLinkWithTime>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCMapiDirLinkWithTime@@@@UEAAXXZ
0x1600448B0: "CMapi2RowFilter::CFilterMapiFps:" ??_C@_1JC@KLJEIMG@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAF?$AAp?$AAs?$AA?3@
0x16003DBA0: "const CAutoHandle::`vftable'" ??_7CAutoHandle@@6B@
0x160022B68: "void __cdecl TextizeBinary(unsigned char * __ptr64,unsigned long,class TLMString<128,128,8192> & __ptr64)" ?TextizeBinary@@YAXPEAEKAEAV?$TLMString@$0IA@$0IA@$0CAAA@@@@Z
0x160041CA8: "__cdecl _imp_EtwEventWriteTransfer" __imp_EtwEventWriteTransfer
0x16003036C: "private: int __cdecl CMapiStore::IsICSSupported(struct IMAPIFolder * __ptr64) __ptr64" ?IsICSSupported@CMapiStore@@AEAAHPEAUIMAPIFolder@@@Z
0x160047BA0: "unsigned int const * const `private: unsigned int __cdecl ATL::CAtlMap<struct _GUID,class CFolderNotificationProps * __ptr64,class ATL::CElementTraits<struct _GUID>,class ATL::CElementTraits<class CFolderNotificationProps * __ptr64> >::PickSize(unsigned __int64)const __ptr64'::`2'::s_anPrimes" ?s_anPrimes@?1??PickSize@?$CAtlMap@U_GUID@@PEAVCFolderNotificationProps@@V?$CElementTraits@U_GUID@@@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCFolderNotificationProps@@@4@@ATL@@AEBAI_K@Z@4QBIB
0x160029464: "private: long __cdecl CMapiManager::CreateMapiIdleThread(void) __ptr64" ?CreateMapiIdleThread@CMapiManager@@AEAAJXZ
0x160058D64: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x1600447B0: "FilterPropTag could not create C" ??_C@_1GE@FBNGKOPK@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAT?$AAa?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAC@
0x160019E50: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::Creator(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Creator@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A560: PKEY_Message_FromName
0x160043620: "CMapi2Handler::ThreadInit() Ente" ??_C@_1EE@MFBIIFKP@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt?$AAe@
0x16004AD48: "syr" ??_C@_17FFBJICPL@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?$AA@
0x16005C568: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsTaskDueDate" ?g_mfpsTaskDueDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160026570: "bool __cdecl MapRegistryKeyPath(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?MapRegistryKeyPath@@YA_NPEAUHKEY__@@PEBGPEAGK@Z
0x16005C4C8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_AttachmentContents" ?g_mfpsMessage_AttachmentContents@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160007B98: "public: __cdecl ATL::CRegKey::~CRegKey(void) __ptr64" ??1CRegKey@ATL@@QEAA@XZ
0x16004AEB8: "gd" ??_C@_15OPIIABOK@?$AAg?$AAd?$AA?$AA@
0x160048EF8: IID_IProxyStoreObject
0x160049EE8: PKEY_Communication_TaskStatusText
0x160018220: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::Subject(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Subject@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160047FC0: "OutlookVersionMax" ??_C@_1CE@FGEJDNIM@?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x16004A774: "SL" ??_C@_15BFOFMDIA@?$AAS?$AAL?$AA?$AA@
0x16004AE08: "om" ??_C@_15HONDMMAN@?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x160041AE8: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x160049C90: PKEY_Contact_FullName
0x160010050: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCTaskProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x160009290: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16005D8F8: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x1600384C4: "__cdecl _imp_load_PSGetPropertyDescription" __imp_load_PSGetPropertyDescription
0x160044220: "vss" ??_C@_17ENOMIJM@?$AAv?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x16005E890: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@VCDesktopSearchFolder@@@@KAAEAPEAVCDesktopSearchFolder@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEAV3@EA
0x160049AF8: PKEY_Calendar_Resources
0x16005E900: ?pNULL@?1??GetLinkValue@?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@KAAEAPEBVCMapi2FullPropSpec@@PEAVCSingleLink@@@Z@4PEBV3@EB
0x160022560: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegistry::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegistry@@UEAAPEAXI@Z
0x1600418B8: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x16004B060: "sv-SE" ??_C@_1M@GIAKDKJK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x1600231B0: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Right(int)const __ptr64" ?Right@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEBA?AV12@H@Z
0x16000BC50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetHost(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetHost@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x16004B000: "nl-NL" ??_C@_1M@IHBJJGG@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x1600453E0: "Failed to open OpenAttach: %s" ??_C@_1DM@INNAEJHF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160009E24: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x16005B090: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CJournalProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x160017F80: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MessageInternetCP(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageInternetCP@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160038BA0: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x16000A100: "private: class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::GetNode(unsigned long,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNode@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEBAPEAVCNode@12@KAEAI0AEAPEAV312@@Z
0x1600415F8: api-ms-win-core-com-l2-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x1600025AC: "void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)" ?LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@2@@Z
0x16005C0E8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAddrWorkAddressCity" ?g_mfpsAddrWorkAddressCity@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600428B8: "[%hs] " ??_C@_1O@PJKHPDBK@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x16004A8F0: "bs-BA-Latn" ??_C@_1BG@NFKKMAFG@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160048C60: "Checking OST status with HrOpenO" ??_C@_1GG@HFPDLNHG@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAO?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAH?$AAr?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAO@
0x16004AE58: "co" ??_C@_15KDBIMEPN@?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x16004B798: "ku-Arab-IQ" ??_C@_1BG@LPOCIOK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x160009718: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(unsigned short const * __ptr64,int,struct ATL::IAtlStringMgr * __ptr64) __ptr64" ??0?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@PEBGHPEAUIAtlStringMgr@1@@Z
0x1600372C0: "int __cdecl CompareLangName(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangName@@YAHPEBX0@Z
0x1600102CC: "int __cdecl LoadCString(class CResourceLibrary & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,unsigned int)" ?LoadCString@@YAHAEAVCResourceLibrary@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@I@Z
0x16004A548: PKEY_Message_SenderName
0x16004B700: "co-FR" ??_C@_1M@CBHMIBEK@?$AAc?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x16005DCC0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HTML_BINARY" ?g_mfpsPR_HTML_BINARY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600101F4: "long __cdecl InitializeFilterWithStream(struct IFilter * __ptr64,struct IStream * __ptr64)" ?InitializeFilterWithStream@@YAJPEAUIFilter@@PEAUIStream@@@Z
0x160049870: " %s (PID:%d TID:%d) " ??_C@_0BF@BCBLHFEP@?7?$CFs?5?$CIPID?3?$CFd?5TID?3?$CFd?$CJ?7?$AA@
0x160009190: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CDesktopSearchFolder>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCDesktopSearchFolder@@@@UEAAXXZ
0x160048AC0: "CMapiStore::CMapiStore(%s) Creat" ??_C@_1EG@NJKKNPPM@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt@
0x1600315D0: "public: virtual long __cdecl CMapiStore::CPusherAdvise::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CPusherAdvise@CMapiStore@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16005CC98: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_DueDate" ?g_mfpsCommunication_DueDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600416C8: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x16003D7D0: "const ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::`vftable'{for `IFilter'}" ??_7?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@6BIFilter@@@
0x160002470: "void __cdecl wil::details::Rethrow(void)" ?Rethrow@details@wil@@YAXXZ
0x16000BC60: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::IsDirectory(void) __ptr64" ?IsDirectory@CMapi2Accessor@@UEAAJXZ
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2AttachFilter>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2AttachFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1600499F0: PKEY_IsDeleted
0x160022EB4: "long __cdecl ConvertNameListToStringArray(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ConvertNameListToStringArray@@YAJPEBGPEAPEAPEAGPEAK@Z
0x16004B5B0: "quz-BO" ??_C@_1O@OHDCKDDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x160045378: "Untitled" ??_C@_1BC@CDFAACGN@?$AAU?$AAn?$AAt?$AAi?$AAt?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1600104D0: "public: long __cdecl CMapiPropertyManager::GetMapiFpsPropVals(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64,class CTPtrSListContainer<struct MapiFpsPropVal> & __ptr64) __ptr64" ?GetMapiFpsPropVals@CMapiPropertyManager@@QEAAJAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@AEAV?$CTPtrSListContainer@UMapiFpsPropVal@@@@@Z
0x160046AE4: "\" ??_C@_01KICIPPFI@?2?$AA@
0x160049E58: PKEY_Category
0x160041718: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x16005DCE8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_IMPORTANCE" ?g_mfpsPR_IMPORTANCE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B3E8: "my-MM" ??_C@_1M@IAEABEPB@?$AAm?$AAy?$AA?9?$AAM?$AAM?$AA?$AA@
0x16005C950: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsTaskStatus" ?g_mfpsTaskStatus@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BE88: "en-ID" ??_C@_1M@KFKHPFAC@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1600435A0: "CMapi2Handler::CreateAccessorEx " ??_C@_1GG@CICMPAL@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AAE?$AAx?$AA?5@
0x160043E20: "CMapi2Accessor::GetMsgStore, ret" ??_C@_1BAI@HOMNFCMA@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt@
0x16005DE28: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PRIORITY" ?g_mfpsPR_PRIORITY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005B110: "private: static struct CMapi2RowFilter::SpecialMapiFPS * CMapi2RowFilter::CNoteProps::s_rgSpecialMapiFPS" ?s_rgSpecialMapiFPS@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@0PAUSpecialMapiFPS@2@A
0x160045C10: "Could not get root folder for st" ??_C@_1EO@OCGMPEPD@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt@
0x160044CF0: "InitRowFilter could not create p" ??_C@_1GA@NDGLDMFL@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x16004AB60: "id" ??_C@_15NFICGAJK@?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x160044018: "adp" ??_C@_17HOMGGNGD@?$AAa?$AAd?$AAp?$AA?$AA@
0x160058D8C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x160004010: McGenControlCallbackV2
0x16000E26C: "public: static void __cdecl CLogger::Warning(unsigned short const * __ptr64,...)" ?Warning@CLogger@@SAXPEBGZZ
0x160044208: "vsmacros" ??_C@_1BC@HFADFLOC@?$AAv?$AAs?$AAm?$AAa?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x1600415C0: "__cdecl _imp_VariantInit" __imp_VariantInit
0x16005CE50: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_CcAddress" ?g_mfpsMessage_CcAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041720: "__cdecl _imp_GlobalFree" __imp_GlobalFree
0x160041DB0: "__cdecl _xl_a" __xl_a
0x16001B1F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<32,32,256>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16000DE10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<32,32,1024>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16000BC80: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::IsDocument(void) __ptr64" ?IsDocument@CMapi2Accessor@@UEAAJXZ
0x1600417B8: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x160005E70: "public: __cdecl ATL::CRegParser::CParseBuffer::~CParseBuffer(void) __ptr64" ??1CParseBuffer@CRegParser@ATL@@QEAA@XZ
0x160043C30: "CMapi2Accessor::BindToFilter thr" ??_C@_1GA@LAPEAKIC@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAT?$AAo?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAr@
0x16005DC20: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MSG_STATUS" ?g_mfpsPR_MSG_STATUS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160009D80: "public: virtual void __cdecl CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSList@VCMapi2FullPropSpec@@@@UEAAXXZ
0x16003D880: "const TLMString<32,32,256>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@6B@
0x16005CAE0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspItemFolderNameDisplay" ?g_mfspItemFolderNameDisplay@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005E6B0: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_mapi_mapi32_l1_1_0_dll
0x16004B1C0: "hsb-DE" ??_C@_1O@ENHGAHJM@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x16001A3F0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16004B640: "gn-PY" ??_C@_1M@MPDGLHIM@?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x16003D538: "const TLMString<32,32,1024>::`vftable'" ??_7?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@6B@
0x160041AC8: api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160038A5A: "__cdecl _imp_load_MAPIDeinitIdle" __imp_load_MAPIDeinitIdle
0x16004B9D8: "ks-Deva-IN" ??_C@_1BG@GNDGAGDM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16001B000: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterMapiFps>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCFilterMapiFps@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160041BA0: "__cdecl _imp_wctomb" __imp_wctomb
0x160049798: " " ??_C@_01GPOEFGEJ@?7?$AA@
0x1600415B8: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x16003D9D8: "const CTPtrSListContainer<class CValChunk>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSListContainer@VCValChunk@@@@6B@
0x1600415E0: "__cdecl _imp_?ciNewNoThrow@@YAPEAX_K@Z" __imp_?ciNewNoThrow@@YAPEAX_K@Z
0x16004AD18: "mni" ??_C@_17KFODEDFP@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x1600425D8: FMTID_UserDefinedProperties
0x1600418F0: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x16000A37C: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::ThrowMemoryException(void)" ?ThrowMemoryException@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@KAXXZ
0x1600455C0: "normal" ??_C@_1O@DIMONLGD@?$AAn?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x16004BCB8: "sms-FI" ??_C@_1O@EOKHMKJK@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x160045970: "CMapi2DirFilter::InitDirFilter G" ??_C@_1OO@IIHMHELH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAG@
0x16005EC30: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x160041A80: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoExW" __imp_GetFileVersionInfoExW
0x16005C798: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_POLICY_TAG" ?g_mfpsPR_POLICY_TAG@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000CD80: ?InterfaceSupportsErrorInfo@?$PkmErrorInfoImpl@$1?IID_IFilter@@3U_GUID@@B@@MEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x16005CF68: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PAGER_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_PAGER_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B0D0: "sl-SI" ??_C@_1M@BCFAJEAD@?$AAs?$AAl?$AA?9?$AAS?$AAI?$AA?$AA@
0x160042DA8: "HKEY_USERS" ??_C@_1BG@BGODANIO@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x16005D3A0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_WebPage" ?g_mfpsContact_WebPage@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005CBD0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_FromAddress" ?g_mfpsMessage_FromAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160049B70: PKEY_Calendar_OrganizerAddress
0x160011B8C: "public: long __cdecl CMapi2RowFilter::InitRowFilter(class CMapi2Accessor * __ptr64,struct IMessage * __ptr64) __ptr64" ?InitRowFilter@CMapi2RowFilter@@QEAAJPEAVCMapi2Accessor@@PEAUIMessage@@@Z
0x160046250: "PID_GTHR_DIRLINK_WITH_TIME %d/%0" ??_C@_1JA@BCJBPAA@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA_?$AAG?$AAT?$AAH?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAR?$AAL?$AAI?$AAN?$AAK?$AA_?$AAW?$AAI?$AAT?$AAH?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?1?$AA?$CF?$AA0@
0x1600194E0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CMeetingProps::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CMeetingProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJXZ
0x1600441D8: "shs" ??_C@_17CFCPDEKA@?$AAs?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x160046CB0: "CMapiManager::Initialize() Enter" ??_C@_1EC@EJCIMKEC@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr@
0x160042C88: "Module" ??_C@_1O@MNLDABAF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x16005C7C0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_PROOF_IN_PROGRESS" ?g_mfpsPR_MESSAGE_PROOF_IN_PROGRESS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600489A0: "Store watcher added successfully" ??_C@_1EO@KEDKFDEK@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAy@
0x16005E778: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?g_pfnRtlDllShutdownInProgress@details@wil@@3P6AEXZEA
0x1600256D4: "public: __cdecl CComPropVariant::~CComPropVariant(void) __ptr64" ??1CComPropVariant@@QEAA@XZ
0x16005C4A0: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsSearch_Contents" ?g_mfpsSearch_Contents@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16005C5B8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_FLAGS" ?g_mfpsPR_MESSAGE_FLAGS@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160004B40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600107E8: "private: long __cdecl CMapiPropertyManager::InitOrdered(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64,struct _SPropTagArray * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?InitOrdered@CMapiPropertyManager@@AEAAJAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@PEAPEAU_SPropTagArray@@@Z
0x160023BE0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160047A40: "CMapiManager::SendShutdownNotifi" ??_C@_1IM@HKLJNDFD@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi@
0x16000F980: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CMessageProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CMessageProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x16004BF08: "en-IN" ??_C@_1M@MKBKBFGG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x160043208: "CMapi2Handler::Init() Exit" ??_C@_1DG@BNKOBHKN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x16000244C: "void __cdecl wil::ThrowResultException(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ThrowResultException@wil@@YAXAEBUFailureInfo@1@@Z
0x160047430: "CMapiManager::RunMapiIdleThread(" ??_C@_1FA@OJDJNGOD@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAu?$AAn?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAI?$AAd?$AAl?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$CI@
0x160042E48: "AppID" ??_C@_1M@EJNEECMJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x16004ACB8: "ml" ??_C@_15ILKHAKGD@?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IPropertySetStorage>::~TComPointer<struct IPropertySetStorage>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIPropertySetStorage@@@@QEAA@XZ
0x16004B558: "yo-NG" ??_C@_1M@EMMHKBBH@?$AAy?$AAo?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x160041C58: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IProfSect>::~CComPtr<struct IProfSect>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIProfSect@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16005C3D8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsFileName" ?g_mfpsFileName@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004B4A8: "chr-Cher-US" ??_C@_1BI@JBKOIGHG@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x16005C400: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsItemType" ?g_mfpsItemType@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004ADE0: "kr" ??_C@_15ONDIMJNC@?$AAk?$AAr?$AA?$AA@
0x160041648: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x1600077D8: "public: long __cdecl ATL::CAtlModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned int,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CAtlModule@ATL@@QEAAJIHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x16004A5C0: PKEY_FlagStatus
0x16001A960: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600588C8: api-ms-win-security-sddl-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x16004BE20: "ar-LB" ??_C@_1M@OOJFGBHE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAB?$AA?$AA@
0x16005DE78: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_PRIMARY_TELEPHONE_NUMBER" ?g_mfpsPR_PRIMARY_TELEPHONE_NUMBER@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600587B8: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll
0x16004AAB8: "fr" ??_C@_15FBKGNKAM@?$AAf?$AAr?$AA?$AA@
0x16004ABC0: "eu" ??_C@_15EKOFJABL@?$AAe?$AAu?$AA?$AA@
0x160017F00: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::FlagStatus(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FlagStatus@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004A8A0: "iu-CA-Latn" ??_C@_1BG@HPNKEHFC@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16001EC5C: "public: int __cdecl ATL::CStringT<char,class ATL::StrTraitATL<char,class ATL::ChTraitsCRT<char> > >::LoadStringW(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?LoadStringW@?$CStringT@DV?$StrTraitATL@DV?$ChTraitsCRT@D@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAHPEAUHINSTANCE__@@I@Z
0x160042E98: "FileType" ??_C@_1BC@NKMMNMGL@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x16004B958: "sd-Arab-PK" ??_C@_1BG@IFJGDAGA@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x1600096B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600099F4: "public: int __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::LoadStringW(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?LoadStringW@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAHPEAUHINSTANCE__@@I@Z
0x160037FA4: "__cdecl Init_thread_header" _Init_thread_header
0x160062118: "__cdecl _imp_MAPIInitialize" __imp_MAPIInitialize
0x16004B2A0: "sw-KE" ??_C@_1M@GIENNBFC@?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAK?$AAE?$AA?$AA@
0x16005CEC8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsAuthor" ?g_mfpsAuthor@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160009B10: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CMapi2Accessor> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x16001A590: "public: void __cdecl CTPtrSList<class TLMString<1024,1024,1048576> >::Append(class TLMString<1024,1024,1048576> * __ptr64) __ptr64" ?Append@?$CTPtrSList@V?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@@QEAAXPEAV?$TLMString@$0EAA@$0EAA@$0BAAAAA@@@@Z
0x16005D210: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_CITY" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_CITY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002A924: "public: __cdecl ATL::CSimpleArray<void * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<void * __ptr64> >::~CSimpleArray<void * __ptr64,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<void * __ptr64> >(void) __ptr64" ??1?$CSimpleArray@PEAXV?$CSimpleArrayEqualHelper@PEAX@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1600418D8: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CFilterUnicode::BindRegion(struct tagFILTERREGION,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindRegion@CFilterUnicode@@UEAAJUtagFILTERREGION@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1600449D0: "CMapi2RowFilter::GetChunk encoun" ??_C@_1FO@NKLLIKDJ@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAh?$AAu?$AAn?$AAk?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn@
0x160023CD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x16003D1A0: "const CTPtrSList<class CMapi2Property>::`vftable'" ??_7?$CTPtrSList@VCMapi2Property@@@@6B@
0x1600101D4: "public: __cdecl CMapiBuffer::~CMapiBuffer(void) __ptr64" ??1CMapiBuffer@@QEAA@XZ
0x160041A38: "__cdecl _imp_CreateSemaphoreW" __imp_CreateSemaphoreW
0x1600022A0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::what(void)const __ptr64" ?what@ResultException@wil@@UEBAPEBDXZ
0x16003D8B8: "const CMapi2RowFilter::CDocumentProps::`vftable'" ??_7CDocumentProps@CMapi2RowFilter@@6B@
0x1600429C0: CLSID_StdGlobalInterfaceTable
0x16005E7F0: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_wil_details_ntdllModuleHandle" ?g_wil_details_ntdllModuleHandle@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x16004AA90: "bg" ??_C@_15KNPADPLH@?$AAb?$AAg?$AA?$AA@
0x16004B080: "sk-SK" ??_C@_1M@FKIFEHPB@?$AAs?$AAk?$AA?9?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x16005CB08: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspMessage_IsDeleted" ?g_mfspMessage_IsDeleted@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600030E0: "struct wil::details_abi::ThreadLocalData * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::GetThreadLocalDataCache(bool)" ?GetThreadLocalDataCache@details_abi@wil@@YAPEAUThreadLocalData@12@_N@Z
0x160038144: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x160044188: "pcd" ??_C@_17MKJKMKG@?$AAp?$AAc?$AAd?$AA?$AA@
0x1600439A8: "__cdecl GUID_0b63e318_9ccc_11d0_bcdb_00805fccce04" _GUID_0b63e318_9ccc_11d0_bcdb_00805fccce04
0x1600239D0: "public: struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlBaseModule::GetHInstanceAt(int) __ptr64" ?GetHInstanceAt@CAtlBaseModule@ATL@@QEAAPEAUHINSTANCE__@@H@Z
0x16005E768: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRaiseFailFastException)(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?g_pfnRaiseFailFastException@details@wil@@3P6AXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@ZEA
0x16005DC98: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_RTF_COMPRESSED" ?g_mfpsPR_RTF_COMPRESSED@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x1600465D8: "return-path" ??_C@_1BI@JKLGKCGL@?$AAr?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x160041930: "__cdecl _imp_StrCmpNIA" __imp_StrCmpNIA
0x16000A6F4: "public: __cdecl CMapi2DirFilter::~CMapi2DirFilter(void) __ptr64" ??1CMapi2DirFilter@@QEAA@XZ
0x16004B200: "tn-ZA" ??_C@_1M@IAIGNEJG@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x1600468D0: "SOFTWARE\Microsoft\Windows Searc" ??_C@_1EE@LAJHJLJ@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAa?$AAr?$AAc@
0x1600417F0: "__cdecl _imp_GetUserDefaultUILanguage" __imp_GetUserDefaultUILanguage
0x16004AC80: "bn" ??_C@_15NAPIHADN@?$AAb?$AAn?$AA?$AA@
0x160020860: "public: virtual long __cdecl CMapi2AttachFilter::GetChunk(struct tagSTAT_CHUNK * __ptr64) __ptr64" ?GetChunk@CMapi2AttachFilter@@UEAAJPEAUtagSTAT_CHUNK@@@Z
0x160049680: "`string'" ??_C@_0BB@OIJHDDAB@?$BD?$NL?$LA?H?$KK?$AF?$BA?$BK?$JL?$LA?$AA?$KK?$AA?1?DZ?$AA@
0x160041928: "__cdecl _imp_StrCmpNIW" __imp_StrCmpNIW
0x160011008: "public: void __cdecl CFilterMapiFps::Initialize(struct IProtocolHandlerSite * __ptr64,struct IStream * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CFilterMapiFps@@QEAAXPEAUIProtocolHandlerSite@@PEAUIStream@@PEBGPEBU_GUID@@PEBVCMapi2FullPropSpec@@@Z
0x160044198: "prf" ??_C@_17GOCKLFBD@?$AAp?$AAr?$AAf?$AA?$AA@
0x16004AAF8: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x1600357C4: "public: void __cdecl CLogger::Write(enum LogLevel,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,long) __ptr64" ?Write@CLogger@@QEAAXW4LogLevel@@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@J@Z
0x16002AFC4: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::GetNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::CNode * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V12@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V32@@ATL@@AEBAPEAVCNode@12@PEBGAEAI1AEAPEAV312@@Z
0x16005E6E0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivfzkUyzhvUzkknlwvoUhvzixsUnhhksUnzkrCUlyquivUznwGEUhixskxsOlyq@Search.ProtocolHandler.MAPI2" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivfzkUyzhvUzkknlwvoUhvzixsUnhhksUnzkrCUlyquivUznwGEUhixskxsOlyq@Search.ProtocolHandler.MAPI2
0x1600418E8: "__cdecl _imp_RegGetValueW" __imp_RegGetValueW
0x160042A30: "\Implemented Categories" ??_C@_1DA@BIHALFED@?$AA?2?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1600223E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl PConfigNode::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GPConfigNode@@UEAAPEAXI@Z
0x1600493A0: "failed OpenMsgStore() with UNKNO" ??_C@_1GO@KAMAEIJO@?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO@
0x16000CF30: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CMapiDirLinkWithTime>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCMapiDirLinkWithTime@@@@UEAAXXZ
0x16005E948: "private: static class CMapiManager * __ptr64 __ptr64 CMapiManager::s_pMapiManagerSingleton" ?s_pMapiManagerSingleton@CMapiManager@@0PEAV1@EA
0x16000A924: "public: __cdecl CMapi2RowFilter::CMapi2RowFilter(void) __ptr64" ??0CMapi2RowFilter@@QEAA@XZ
0x160049E70: PKEY_Author
0x16001A7F8: "public: __cdecl CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const>::~CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@QEAA@XZ
0x160033F34: "public: void __cdecl CEntryId::ToByte(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?ToByte@CEntryId@@QEAAXAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160010D0C: "private: long __cdecl CMapiPropertyManager::FilterPropTag(class CMapi2PropTag const & __ptr64) __ptr64" ?FilterPropTag@CMapiPropertyManager@@AEAAJAEBVCMapi2PropTag@@@Z
0x160044EB8: "MAPI/IPM.Note.Read" ??_C@_1CG@GOHAFKIB@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?4?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x160049850: " (%x)" ??_C@_1M@ELEMKCGG@?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMAPISession>::~CComPtr<struct IMAPISession>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMAPISession@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004C080: "sma" ??_C@_17IPPCDKAH@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x160042520: "__cdecl _sz_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll
0x160019730: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CJournalProps::Duration(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Duration@CJournalProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000B120: "public: __cdecl CMapi2Accessor::~CMapi2Accessor(void) __ptr64" ??1CMapi2Accessor@@QEAA@XZ
0x16000BC50: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetRedirectedURL(unsigned short * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetRedirectedURL@CMapi2Accessor@@UEAAJQEAGKPEAK@Z
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::Write(void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Write@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJPEBXKPEAK@Z
0x16000C900: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160035900: "private: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl CLogger::GetLogPath(void) __ptr64" ?GetLogPath@CLogger@@AEAA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@XZ
0x160058D3C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x16002BC38: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetDllDetailsFromPath(unsigned short * __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetDllDetailsFromPath@CMapiSupport@@CAJPEAGAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@1@Z
0x160038B6A: wcscmp
0x160027198: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl CMapiUrl::GetURL(void) __ptr64" ?GetURL@CMapiUrl@@QEAA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@XZ
0x1600346E4: "private: void __cdecl CStoreEntryId::ComputeHashes(void) __ptr64" ?ComputeHashes@CStoreEntryId@@AEAAXXZ
0x16003DB60: "const CConstString::`vftable'" ??_7CConstString@@6B@
0x1600467F8: " (" ??_C@_15CMBHNMLL@?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$AA@
0x1600476A0: "OpenStore() failed. Returning MA" ??_C@_1FO@KJMNPDCH@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAA@
0x160058828: PROPSYS_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x16001E3CC: "public: static long __cdecl CMapi2DirFilter::EnumerateStores(class CMapiManager * __ptr64,long (__cdecl*)(void * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,int,enum POLICY_RESULT_ID,int,int),void * __ptr64,unsigned long)" ?EnumerateStores@CMapi2DirFilter@@SAJPEAVCMapiManager@@P6AJPEAXAEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@HW4POLICY_RESULT_ID@@HH@Z1K@Z
0x16000AC34: "public: __cdecl CMapi2RowFilter::~CMapi2RowFilter(void) __ptr64" ??1CMapi2RowFilter@@QEAA@XZ
0x160009D44: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IMsgStore>::~CComPtr<struct IMsgStore>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIMsgStore@@@ATL@@QEAA@XZ
0x16004BD28: "ar-SY" ??_C@_1M@JLANABKE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x160058650: "__cdecl TI1?AVSafeIntException@@" _TI1?AVSafeIntException@@
0x16000E090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CConstString::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCConstString@@UEAAPEAXI@Z
0x160019EB0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::LastModifierName(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?LastModifierName@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160038A24: "__cdecl _imp_load_SHGetSpecialFolderPathW" __imp_load_SHGetSpecialFolderPathW
0x160048960: "Store watcher add failed for %s" ??_C@_1EA@GMODGPFE@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x160058558: "__cdecl CTA2?AVResultException@wil@@" _CTA2?AVResultException@wil@@
0x16004AEA0: "ar-SA" ??_C@_1M@OKAHONE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x160035B90: "public: static class CLogger * __ptr64 __cdecl CLogger::GetLogger(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >)" ?GetLogger@CLogger@@SAPEAV1@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160048120: "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Offi" ??_C@_1EG@DJCLADAI@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAO?$AAf?$AAf?$AAi@
0x16000CC94: "public: __cdecl CTPtrSListContainer<class CMapi2Property>::~CTPtrSListContainer<class CMapi2Property>(void) __ptr64" ??1?$CTPtrSListContainer@VCMapi2Property@@@@QEAA@XZ
0x16004B270: "ms-MY" ??_C@_1M@EIBJEEPA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x160003974: ?MakeAndInitialize@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@CAJPEBG$$QEAV?$unique_any_t@V?$mutex_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?CloseHandle@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@Uerr_returncode_policy@3@@wil@@@3@PEAPEAV123@@Z
0x160044620: "InitFiltered could not allocate " ??_C@_1GM@OELOFOMD@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5@
0x16004A398: PKEY_Contact_AssistantName
0x160043878: "PreventIndexingOutlook" ??_C@_1CO@ICHMKCMA@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AAi?$AAn?$AAg?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x160046F50: "Closing %d CMapiSession objects" ??_C@_1EA@LBEJHLJ@?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x16003DD40: ?map@?1??VTFromRegType@CRegParser@ATL@@KAHPEBGAEAG@Z@4QBUtypemap@?1??123@KAH01@Z@B
0x160062020: "__cdecl _imp_CoTaskMemRealloc" __imp_CoTaskMemRealloc
0x16002C9D0: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetMatchingRule(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct CMapiSupport::ProviderRuleT & __ptr64)" ?GetMatchingRule@CMapiSupport@@CAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@00AEAUProviderRuleT@1@@Z
0x1600463F0: "CMapi2DirFilter::EnumerateStores" ??_C@_1HA@MJKOIMDN@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs@
0x160042EB0: "Interface" ??_C@_1BE@EKPAFMCP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x16004BC68: "sma-SE" ??_C@_1O@HEDBLHNP@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x160045770: "__cdecl GUID_078f91bd_29a2_440f_924e_46a291524520" _GUID_078f91bd_29a2_440f_924e_46a291524520
0x1600498B0: "Software\Microsoft\Windows Searc" ??_C@_0EM@FJPCENLP@Software?2Microsoft?2Windows?5Searc@
0x160002BB0: "void __cdecl wil::details::in1diag3::Return_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?Return_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x16005D5F8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsCommunication_EndDate" ?g_mfpsCommunication_EndDate@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16000411C: McGenEventRegister
0x160019410: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::Company(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Company@CContactProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600034CC: "public: static long __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Acquire(char const * __ptr64,class wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 * __ptr64)" ?Acquire@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@SAJPEBDPEAPEAV123@@Z
0x16004B528: "ps-AF" ??_C@_1M@KFBGCPFA@?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x160046DA8: "WrapCompressedRTFStreamEx" ??_C@_0BK@BMKENBEB@WrapCompressedRTFStreamEx?$AA@
0x16005DC70: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_BODY" ?g_mfpsPR_BODY@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003D9E0: "const PConfigNode::`vftable'" ??_7PConfigNode@@6B@
0x16000FA40: "protected: virtual void __cdecl CMapi2RowFilter::CContactProps::Initialize(class CTPtrSList<class CMapi2FullPropSpec const> & __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CContactProps@CMapi2RowFilter@@MEAAXAEAV?$CTPtrSList@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@@Z
0x16001C4CC: "public: long __cdecl CMapi2DirFilter::OpenFolderByName(struct IMAPIFolder * __ptr64,class TLMString<192,64,32767> const & __ptr64,struct IMAPIFolder * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?OpenFolderByName@CMapi2DirFilter@@QEAAJPEAUIMAPIFolder@@AEBV?$TLMString@$0MA@$0EA@$0HPPP@@@PEAPEAU2@@Z
0x160049F00: PKEY_Calendar_ReminderTime
0x160044068: "crt" ??_C@_17GGAOBMMP@?$AAc?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x16000C920: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16002A674: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::Add(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64) __ptr64" ?Add@?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAAHAEBV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@2@@Z
0x160058718: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shcore_registry_l1_1_0_dll
0x160030B48: "long __cdecl GetStringFromEntryId(unsigned long,struct ENTRYID * __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > * __ptr64)" ?GetStringFromEntryId@@YAJKPEAUENTRYID@@PEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160049DB0: PKEY_Message_AttachmentContents
0x16004C040: "az-Latn" ??_C@_1BA@OJCGJDJI@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x160049610: "CStoreEntryId::ReInitializeEID E" ??_C@_1FE@KGFCEBGH@?$AAC?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AAI?$AAd?$AA?3?$AA?3?$AAR?$AAe?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAE?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAE@
0x160041BE8: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x1600254A0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::ReadValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?ReadValue@CRegistry@@UEAAHPEBGGPEAEPEAK@Z
0x160009D44: "public: __cdecl TComPointer<struct IStream>::~TComPointer<struct IStream>(void) __ptr64" ??1?$TComPointer@UIStream@@@@QEAA@XZ
0x160041BC0: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x16000A37C: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<char,0>::ThrowMemoryException(void)" ?ThrowMemoryException@?$CSimpleStringT@D$0A@@ATL@@KAXXZ
0x160038A48: "__cdecl _imp_load_HrQueryAllRows" __imp_load_HrQueryAllRows
0x16002B968: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetHypothesizedName(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetHypothesizedName@CMapiSupport@@CAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@AEAV23@@Z
0x1600416B8: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x160047F58: "DllVersionMin" ??_C@_1BM@JNLJKEJF@?$AAD?$AAl?$AAl?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x160033724: "public: void __cdecl CMapiSession::Ping(void) __ptr64" ?Ping@CMapiSession@@QEAAXXZ
0x160008270: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::Init(struct _TIMEOUT_INFO * __ptr64,struct IProtocolHandlerSite * __ptr64,struct _PROXY_INFO * __ptr64) __ptr64" ?Init@CMapi2Handler@@UEAAJPEAU_TIMEOUT_INFO@@PEAUIProtocolHandlerSite@@PEAU_PROXY_INFO@@@Z
0x1600417C8: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoW" __imp_GetLocaleInfoW
0x160038022: wcsncmp
0x160008184: "public: __cdecl CMapi2Handler::~CMapi2Handler(void) __ptr64" ??1CMapi2Handler@@QEAA@XZ
0x160018960: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::FromSenderAddrType(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?FromSenderAddrType@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600016A8: "long __cdecl StringCchVPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64)" ?StringCchVPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGPEAD@Z
0x16005BF08: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OFFICE_LOCATION" ?g_mfpsPR_OFFICE_LOCATION@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160025FC0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoHandle::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAutoHandle@@UEAAPEAXI@Z
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiStore::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CMapiStore@@UEAAKXZ
0x160044138: "mdb" ??_C@_17NDHJOHDI@?$AAm?$AAd?$AAb?$AA?$AA@
0x160045E40: "EnumerateFolders failure from Ge" ??_C@_1GA@CIFEOKCB@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAG?$AAe@
0x160043470: "Failed to check requirements!Old" ??_C@_1MM@DHFHNDFM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$CB?$AAO?$AAl?$AAd@
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiStore * __ptr64> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiStore@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiStore@@@2@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x160049F60: PKEY_Contact_IMAddress
0x160044B98: "MAPI/IPM.StickyNote" ??_C@_1CI@KPJGCHIO@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAS?$AAt?$AAi?$AAc?$AAk?$AAy?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x16004A290: PKEY_Contact_HomeAddressPostOfficeBox
0x160046840: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0EJ@DJHMHKPJ@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x160042878: "CallContext:[%hs] " ??_C@_1CG@CGJKEFKG@?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x1600416A8: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x1600441A0: "prg" ??_C@_17NGJGNCHG@?$AAp?$AAr?$AAg?$AA?$AA@
0x16005E738: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnDebugBreak)(void)" ?g_pfnDebugBreak@details@wil@@3P6AXXZEA
0x16000DCD0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::Release`adjustor{8696}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@WCBPI@EAAKXZ
0x16002497C: "public: long __cdecl CRegistry::Init(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Init@CRegistry@@QEAAJPEAUHKEY__@@PEBGK1@Z
0x16000BD40: "public: virtual long __cdecl CMapi2Accessor::GetSecurityDescriptor(unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetSecurityDescriptor@CMapi2Accessor@@UEAAJPEAEKPEAK@Z
0x160005FC0: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::PreProcessBuffer(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?PreProcessBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGPEAPEAG@Z
0x16000EA48: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::AddProperty(class CMapi2FullPropSpec const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddProperty@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBVCMapi2FullPropSpec@@PEBG@Z
0x16004ABA0: "fa" ??_C@_15BDAKCCHN@?$AAf?$AAa?$AA?$AA@
0x160047D04: "32" ??_C@_15JGPBBLHF@?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x160007BF4: "class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl DecodeFolderName(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64)" ?DecodeFolderName@@YA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@AEBV12@@Z
0x16002B160: "public: void __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::RemoveAtPos(struct __POSITION * __ptr64) __ptr64" ?RemoveAtPos@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@QEAAXPEAU__POSITION@@@Z
0x160004650: "public: virtual long __cdecl CNoLockStream::Flush(void) __ptr64" ?Flush@CNoLockStream@@UEAAJXZ
0x16004273C: "/" ??_C@_13CGOKJPIL@?$AA?1?$AA?$AA@
0x160019E80: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::SentRepresenting(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?SentRepresenting@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160049A50: PKEY_SFGAOFlags
0x160008000: "public: static void __cdecl CLogger::Warning(long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?Warning@CLogger@@SAXJPEBGZZ
0x160046D48: "msmapi32.dll" ??_C@_1BK@IPLPDGLC@?$AAm?$AAs?$AAm?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x160037AD0: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x16002D2B0: "long __cdecl CheckPolicyKey(unsigned short const * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64)" ?CheckPolicyKey@@YAJPEBGPEAUHKEY__@@0HPEAKPEAH@Z
0x160048720: "EnableThrottlingOnlineMailboxes" ??_C@_1EA@MPGAEHAP@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAt?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAO?$AAn?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAb?$AAo?$AAx?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x16005DBF8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_MESSAGE_LOCALE_ID" ?g_mfpsPR_MESSAGE_LOCALE_ID@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160024DD0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::DeleteSubKeyTree(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteSubKeyTree@CRegistry@@UEAAHPEBG@Z
0x160046D90: "GetDefCachedMode@4" ??_C@_0BD@EEMCJGNK@GetDefCachedMode?$EA4?$AA@
0x160041A78: api-ms-win-core-timezone-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16004A680: PKEY_Size
0x16004AC40: "yi" ??_C@_15CEDOLKNM@?$AAy?$AAi?$AA?$AA@
0x16005CB80: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsIsFlaggedCompleted" ?g_mfpsIsFlaggedCompleted@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16002CE48: "private: static long __cdecl CMapiSupport::GetProviderRule(class ATL::CRegKey & __ptr64,struct CMapiSupport::ProviderRuleT & __ptr64)" ?GetProviderRule@CMapiSupport@@CAJAEAVCRegKey@ATL@@AEAUProviderRuleT@1@@Z
0x16002ABB4: "public: bool __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::InitHashTable(unsigned int,bool) __ptr64" ?InitHashTable@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@QEAA_NI_N@Z
0x16004AE10: "ti" ??_C@_15JIKAKJAC@?$AAt?$AAi?$AA?$AA@
0x160047620: "CMapiManager::GetAllStores() fai" ??_C@_1HI@FOLJKOIH@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x16001B400: "class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl EncodeFolderName(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > const & __ptr64)" ?EncodeFolderName@@YA?AV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@AEBV12@@Z
0x16005D6E8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsTaskFRecur" ?g_mfpsTaskFRecur@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041990: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x160049D20: PKEY_IsRead
0x16004A6DC: "BR" ??_C@_15GNKJDCBC@?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x160037D48: "__cdecl onexit" _onexit
0x16005CD10: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsSFGAOFlags" ?g_mfpsSFGAOFlags@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041AA8: api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x16004AA80: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x160042CB0: "REGISTRY" ??_C@_1BC@KAILKFFG@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x16005BFF8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_STATE_OR_PROVINCE" ?g_mfpsPR_OTHER_ADDRESS_STATE_OR_PROVINCE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BBD8: "en-NZ" ??_C@_1M@IGEOFBG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x16003E0D0: ?_entries@?1??_GetEntries@CMapi2RowFilter@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x160058FD0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-1
0x16000AE90: "public: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::Init(unsigned long,unsigned long,struct tagFULLPROPSPEC const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Init@CMapi2RowFilter@@UEAAJKKPEBUtagFULLPROPSPEC@@PEAK@Z
0x160044AF8: "MAPI/IPM.Contact" ??_C@_1CC@KKLLGAAM@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x16005CBF8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsMessage_SenderAddress" ?g_mfpsMessage_SenderAddress@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004BA28: "ti-ER" ??_C@_1M@NCHGIHNA@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x16005E720: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnTelemetryCallback)(bool,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnTelemetryCallback@details@wil@@3P6AX_NAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x160041830: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x16005EC20: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x16002B1C0: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::RemoveNode(class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64,class ATL::CAtlMap<unsigned long,class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64,class ATL::CElementTraits<unsigned long>,class ATL::CElementTraits<class CMapiManager::CStoreWatcher * __ptr64> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?RemoveNode@?$CAtlMap@KPEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@V?$CElementTraits@K@ATL@@V?$CElementTraits@PEAVCStoreWatcher@CMapiManager@@@4@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@0@Z
0x160042748: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1600440F8: "maq" ??_C@_17MBBIIOPK@?$AAm?$AAa?$AAq?$AA?$AA@
0x160010050: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECTaskProps@CMapi2RowFilter@@UEAAPEAXI@Z
0x16004B1B0: "ts-ZA" ??_C@_1M@FCNGNOMO@?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x160029AB4: "private: long __cdecl CMapiManager::FindStore(class ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class CMapiStore * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?FindStore@CMapiManager@@AEAAJAEAV?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@AEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@3@PEAPEAVCMapiStore@@@Z
0x160049BB8: PKEY_StartDate
0x160049A38: PKEY_ParsingName
0x160042B88: MSSearchTraceId_ETWLogging
0x16004BDC8: "sr-Latn-ME" ??_C@_1BG@CDPKEBGK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x160022560: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegistry::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegistry@@UEAAPEAXI@Z
0x16005E798: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CBlobSignedFilterStreamWrapper::LockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long) __ptr64" ?LockRegion@CBlobSignedFilterStreamWrapper@@UEAAJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x160024300: "public: virtual int __cdecl CLMString::Assign(char const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?Assign@CLMString@@UEAAHPEBDII@Z
0x16001A4CC: "public: __cdecl TPointer<struct MapiFpsPropVal>::~TPointer<struct MapiFpsPropVal>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@UMapiFpsPropVal@@@@QEAA@XZ
0x16000BF80: "public: long __cdecl CMapi2Accessor::GetMsgStore(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiStore * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetMsgStore@CMapi2Accessor@@QEAAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAPEAVCMapiStore@@@Z
0x16005E808: "class ATL::CAtlModule * __ptr64 __ptr64 ATL::_pAtlModule" ?_pAtlModule@ATL@@3PEAVCAtlModule@1@EA
0x16004ACF0: "sa" ??_C@_15EABBLBFF@?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x16003D170: "const ATL::CRegObject::`vftable'" ??_7CRegObject@ATL@@6B@
0x16004A3B0: PKEY_Contact_Anniversary
0x160041AA0: "__cdecl _imp_MsgWaitForMultipleObjects" __imp_MsgWaitForMultipleObjects
0x160042CF8: "HKU" ??_C@_17PJOJPMPB@?$AAH?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x16004AA88: "ar" ??_C@_15EMKDOKLE@?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x16005C680: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_SUBJECT" ?g_mfpsPR_SUBJECT@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160041750: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x160010390: "class CResourceLibrary & __ptr64 __cdecl GetResourceLibrary(void)" ?GetResourceLibrary@@YAAEAVCResourceLibrary@@XZ
0x16004AF50: "he-IL" ??_C@_1M@GFMCHPE@?$AAh?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x160062030: "__cdecl _imp_CoGetMalloc" __imp_CoGetMalloc
0x16004AB38: "sq" ??_C@_15BAAIOGMK@?$AAs?$AAq?$AA?$AA@
0x16000DE84: "public: virtual __cdecl TLMString<32,32,1024>::~TLMString<32,32,1024>(void) __ptr64" ??1?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@UEAA@XZ
0x160027D44: "private: __cdecl CMapiManager::CMapiManager(unsigned long) __ptr64" ??0CMapiManager@@AEAA@K@Z
0x1600497A8: "psapi.dll" ??_C@_1BE@NPEIJFBC@?$AAp?$AAs?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x16003224C: "public: virtual __cdecl CMapiSession::~CMapiSession(void) __ptr64" ??1CMapiSession@@UEAA@XZ
0x160001BA0: "int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)" ?RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z
0x16004AF60: "es-ES_tradnl" ??_C@_1BK@GHOONNCJ@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA_?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x160018020: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MsgStatus(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MsgStatus@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004C170: "tzm-Latn" ??_C@_1BC@BPMFNHEB@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16001A4CC: "public: __cdecl TPointer<class CMapi2PropTag>::~TPointer<class CMapi2PropTag>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCMapi2PropTag@@@@QEAA@XZ
0x160024AD0: "public: virtual int __cdecl CRegistry::EnumSubKey(unsigned int,class CLMString & __ptr64) __ptr64" ?EnumSubKey@CRegistry@@UEAAHIAEAVCLMString@@@Z
0x16005CAB8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfspItemFolderPathDisplayNarrow" ?g_mfspItemFolderPathDisplayNarrow@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160012CA4: "private: int __cdecl CMapi2RowFilter::IsType(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?IsType@CMapi2RowFilter@@AEAAHPEBG@Z
0x1600057F0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned short const * __ptr64,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CComModule@ATL@@UEAAJPEBGHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x160042818: "%hs(%d) tid(%x) %08X %ws" ??_C@_1DC@MFHOKFOG@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAd?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x16004A7D8: "sr-BA-Latn" ??_C@_1BG@OBCNFJB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x16004A368: PKEY_Contact_Children
0x160009524: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::AppendChar(unsigned short) __ptr64" ?AppendChar@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXG@Z
0x16004B670: "so-SO" ??_C@_1M@NMAMHANM@?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAO?$AA?$AA@
0x160018694: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::AddToPeople(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?AddToPeople@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600240AC: "public: virtual __cdecl CConstString::~CConstString(void) __ptr64" ??1CConstString@@UEAA@XZ
0x16004B8C8: "se-SE" ??_C@_1M@KEJDAAHB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x160004650: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::Release(void) __ptr64" ?Release@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x160042DC0: "HKEY_PERFORMANCE_DATA" ??_C@_1CM@KHNNAOIC@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x16000E7B8: "public: long __cdecl CMapi2Property::AppendMultiValue(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AppendMultiValue@CMapi2Property@@QEAAJPEBG@Z
0x160009170: "public: virtual unsigned long __cdecl CMapiStore::CPusherAdvise::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CPusherAdvise@CMapiStore@@UEAAKXZ
0x16001B2E0: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_Win32(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,unsigned long)" ?ReportFailure_Win32@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@K@Z
0x16001F370: "public: virtual unsigned long __cdecl CNoLockStream::Release(void) __ptr64" ?Release@CNoLockStream@@UEAAKXZ
0x160042680: "__cdecl _sz_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_security_sddl_l1_1_0_dll
0x160031D48: "private: void __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::FreeNode(class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,struct _GUID,class ATL::CElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<struct _GUID> >::CNode * __ptr64) __ptr64" ?FreeNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@U_GUID@@V?$CElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@U_GUID@@@2@@ATL@@AEAAXPEAVCNode@12@@Z
0x1600425C8: FMTID_SummaryInformation
0x160042950: "Val" ??_C@_17LLMMEOJD@?$AAV?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x160058F80: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x1600386B7: "__cdecl _imp_load_MAPIFreeBuffer" __imp_load_MAPIFreeBuffer
0x16004BFB8: "es-PR" ??_C@_1M@CGFMKEEK@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAR?$AA?$AA@
0x160045D20: "OpenFolderbyName failure from Fi" ??_C@_1HC@LMBBFBI@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAb?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAF?$AAi@
0x16000E1B0: "public: virtual unsigned int __cdecl CLMString::ConvertToMultiByte(char * __ptr64 const,unsigned int)const __ptr64" ?ConvertToMultiByte@CLMString@@UEBAIQEADI@Z
0x160002240: "public: __cdecl wil::ResultException::ResultException(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ??0ResultException@wil@@QEAA@AEBUFailureInfo@1@@Z
0x160046A18: IID_GathererPropset
0x160043F30: "CMapi2Accessor::GetMsgStore, err" ??_C@_1NK@ECBOGLG@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAs?$AAg?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr@
0x16004A170: PKEY_Contact_TTYTDDTelephone
0x160045BB8: "X" ??_C@_13NAACAHKO@?$AAX?$AA?$AA@
0x16001B1F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<32,32,256>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0CA@$0CA@$0BAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16004B428: "sd-Deva-IN" ??_C@_1BG@HMAAGHML@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16000DE10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TLMString<32,32,1024>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$TLMString@$0CA@$0CA@$0EAA@@@UEAAPEAXI@Z
0x16005D938: "private: static int CLogger::m_fLoggingEnabled" ?m_fLoggingEnabled@CLogger@@0HA
0x16000CC00: "public: virtual void __cdecl CTPtrSListContainer<class CMapi2Property>::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CTPtrSListContainer@VCMapi2Property@@@@UEAAXXZ
0x160042E58: "CLSID" ??_C@_1M@KANJNLFF@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x160023D20: "public: long __cdecl CTextChunk::HrGetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?HrGetText@CTextChunk@@QEAAJPEAKPEAG@Z
0x1600017B0: "unsigned short * __ptr64 __cdecl wil::details::LogStringPrintf(unsigned short * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?LogStringPrintf@details@wil@@YAPEAGPEAGPEBG1ZZ
0x16000E878: "public: long __cdecl CMapi2Property::AppendMultiValue(char const * __ptr64) __ptr64" ?AppendMultiValue@CMapi2Property@@QEAAJPEBD@Z
0x160022234: "public: __cdecl TPointer<class CValChunk>::~TPointer<class CValChunk>(void) __ptr64" ??1?$TPointer@VCValChunk@@@@QEAA@XZ
0x16004BAD0: "se-FI" ??_C@_1M@LNFOCMOB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x160004460: DllRegisterServer
0x16004A068: PKEY_Calendar_ResponseStatus
0x160041818: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x16004BD60: "smn-FI" ??_C@_1O@JMPHMAMC@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x16002C1D4: "public: static long __cdecl CMapiSupport::GetInstalledOutlookVersion(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetInstalledOutlookVersion@CMapiSupport@@SAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x160043130: "CMapi2Handler::~CMapi2Handler() " ??_C@_1EM@DFMMKHLO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA?$HO?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AA2?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5@
0x16004A858: "sr-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@CMBHIPBE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1600457D8: "__cdecl GUID_b824b49d_22ac_4161_ac8a_9916e8fa3f7f" _GUID_b824b49d_22ac_4161_ac8a_9916e8fa3f7f
0x16004BB00: "quz-PE" ??_C@_1O@MGJBOAMB@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x16004BA58: "en-AU" ??_C@_1M@KBFBEHJF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAU?$AA?$AA@
0x160044080: "fxp" ??_C@_17BHKGJK@?$AAf?$AAx?$AAp?$AA?$AA@
0x1600620C8: "__cdecl _imp_SHCreateDirectoryExW" __imp_SHCreateDirectoryExW
0x16004B518: "bin-NG" ??_C@_1O@GIMANDPJ@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x16005E770: "char const * __ptr64 (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetModuleName)(void)" ?g_pfnGetModuleName@details@wil@@3P6APEBDXZEA
0x16004977C: ".to-" ??_C@_04MANAHILO@?4to?9?$AA@
0x160005A5C: "public: __cdecl ATL::CAutoVectorPtr<unsigned short>::~CAutoVectorPtr<unsigned short>(void) __ptr64" ??1?$CAutoVectorPtr@G@ATL@@QEAA@XZ
0x1600075E8: "protected: long __cdecl ATL::CRegObject::RegisterFromResource(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterFromResource@CRegObject@ATL@@IEAAJPEBG00H@Z
0x160018070: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::LastModificationTime(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?LastModificationTime@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16003406C: "private: void __cdecl CEntryId::FreeBuffer(void) __ptr64" ?FreeBuffer@CEntryId@@AEAAXXZ
0x16004AD90: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x16000FCB0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CNoteProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CNoteProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600415B0: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x1600465C0: "Keywords" ??_C@_1BC@KMDLMMHN@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd?$AAs?$AA?$AA@
0x16000FBF0: "protected: virtual long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::ProcessMapiFpsPropVal(struct MapiFpsPropVal * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMapiFpsPropVal@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@MEAAJPEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16004AC88: "tk" ??_C@_15DCKJGBIJ@?$AAt?$AAk?$AA?$AA@
0x16004AA78: "ca" ??_C@_15EDMHLDMO@?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x160019C50: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CTaskProps::Creator(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?Creator@CTaskProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAVCBaseProps@2@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x160005194: "long __cdecl ATL::AtlComModuleGetClassObject(struct ATL::_ATL_COM_MODULE70 * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?AtlComModuleGetClassObject@ATL@@YAJPEAU_ATL_COM_MODULE70@1@AEBU_GUID@@1PEAPEAX@Z
0x16001B338: "void __cdecl wil::details::in1diag3::Throw_Win32(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,unsigned long)" ?Throw_Win32@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDK@Z
0x160049DC8: PKEY_IsFlaggedComplete
0x160018B90: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::HeaderItem(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?HeaderItem@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x16000D030: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Mid(int,int)const __ptr64" ?Mid@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEBA?AV12@HH@Z
0x16003DD80: "protected: static unsigned short const * __ptr64 const * const ATL::CRegParser::rgszNeverDelete" ?rgszNeverDelete@CRegParser@ATL@@1QBQEBGB
0x160023868: "public: long __cdecl CDesktopSearchFolder::Init(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CDesktopSearchFolder@@QEAAJPEBG00K@Z
0x160004B40: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160023BE0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160058F1C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x16003DC60: ?map@?1??HKeyFromString@CRegParser@ATL@@KAPEAUHKEY__@@PEAG@Z@4QBUkeymap@?1??123@KAPEAU4@0@Z@B
0x16003519C: "private: int __cdecl CLogger::RollOver(void) __ptr64" ?RollOver@CLogger@@AEAAHXZ
0x16004AE60: "gsw" ??_C@_17DLKNGOHO@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x160045440: "CBaseProps::Process could not Ge" ??_C@_1GC@LKDGBPGO@?$AAC?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?3?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAe@
0x160043B40: "InitDirFilter url (%s) and child" ??_C@_1HO@HDBFIHEN@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAD?$AAi?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd@
0x160043008: "__cdecl GUID_7789f0b2_b5b2_4722_8b65_5dbd150697a9" _GUID_7789f0b2_b5b2_4722_8b65_5dbd150697a9
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl CMapi2SearchItem::Clone(struct IEnumSearchFolderInternal * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?Clone@CMapi2SearchItem@@UEAAJPEAPEAUIEnumSearchFolderInternal@@@Z
0x16004ADC8: "yo" ??_C@_15BFFOFAA@?$AAy?$AAo?$AA?$AA@
0x160044180: "ops" ??_C@_17OBLOJADC@?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x160038908: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_security_lsalookup_l2_1_0_dll
0x160009110: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2SearchItem>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMapi2SearchItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1600441E8: "url" ??_C@_17EJHHFLBD@?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x16002F9D8: "public: long __cdecl CMapiStore::GetDisplayName(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64) __ptr64" ?GetDisplayName@CMapiStore@@QEAAJAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x1600082F0: "public: virtual long __cdecl CMapi2Handler::CreateAccessor(unsigned short const * __ptr64,struct _AUTHENTICATION_INFO * __ptr64,struct _INCREMENTAL_ACCESS_INFO * __ptr64,struct _ITEM_INFO * __ptr64,struct IUrlAccessor * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateAccessor@CMapi2Handler@@UEAAJPEBGPEAU_AUTHENTICATION_INFO@@PEAU_INCREMENTAL_ACCESS_INFO@@PEAU_ITEM_INFO@@PEAPEAUIUrlAccessor@@@Z
0x160036958: LoadMUIFileV
0x1600586C8: "__cdecl _pobjMapEntryFirst" __pobjMapEntryFirst
0x160004990: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Handler>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x160041B08: "__cdecl _imp_calloc" __imp_calloc
0x160048180: "SOFTWARE\Microsoft\Office" ??_C@_1DE@BPMAMDHP@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAO?$AAf?$AAf?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x16000C9E0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2RowFilter>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMapi2RowFilter@@@ATL@@UEAAKXZ
0x16005E794: "bool volatile `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_fModuleValid" ?s_fModuleValid@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4_NC
0x1600054F0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModuleT<class ATL::CComModule>::AddCommonRGSReplacements(struct IRegistrarBase * __ptr64) __ptr64" ?AddCommonRGSReplacements@?$CAtlModuleT@VCComModule@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAUIRegistrarBase@@@Z
0x1600495D0: "`string'" ??_C@_0BB@EJKDPCKO@T?$JE?$KB?$MA?$CJ?$HP?$BA?$BL?$KF?$IH?$AI?$AA?$CL?$CK?$CF?$BH?$AA@
0x160020CA0: "public: virtual long __cdecl CMapi2AttachFilter::GetText(unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetText@CMapi2AttachFilter@@UEAAJPEAKPEAG@Z
0x16004AB88: "uk" ??_C@_15PJPFLCCM@?$AAu?$AAk?$AA?$AA@
0x16004BC58: "sma-NO" ??_C@_1O@KEMEEGPO@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x160041BE0: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x16005D260: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_POSTAL_CODE" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_POSTAL_CODE@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046BB0: "CMapiManager::CMapiManager() Ent" ??_C@_1EG@IBKAJENO@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt@
0x16000B06C: McTemplateU0
0x1600417D8: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultLCID" __imp_GetSystemDefaultLCID
0x16001AF60: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CFilterUnicode> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x160044FE0: "InitRowFilter could not open mes" ??_C@_1EK@JLHPFHEP@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAR?$AAo?$AAw?$AAF?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs@
0x1600380B0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x160041A30: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x160049470: "Error string: {%s}, Component: {" ??_C@_1KI@GPFCPCDM@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$HL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$HN?$AA?0?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$HL@
0x16000E924: "public: __cdecl CFilterMapiFps::~CFilterMapiFps(void) __ptr64" ??1CFilterMapiFps@@QEAA@XZ
0x160041A40: api-ms-win-core-synch-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x16000BBE0: "public: virtual long __cdecl IFilterImpl<class CMapi2DirFilter>::BindRegion(struct tagFILTERREGION,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindRegion@?$IFilterImpl@VCMapi2DirFilter@@@@UEAAJUtagFILTERREGION@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16002A848: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > > >::RemoveAt(int) __ptr64" ?RemoveAt@?$CSimpleArray@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@V?$CSimpleArrayEqualHelper@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@@ATL@@QEAAHH@Z
0x160044160: "msc" ??_C@_17HFBGLCHO@?$AAm?$AAs?$AAc?$AA?$AA@
0x16001A960: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CFilterUnicode>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCFilterUnicode@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1600386C9: "__cdecl _imp_load_MAPIAllocateBuffer" __imp_load_MAPIAllocateBuffer
0x1600620F0: "__cdecl _imp_MAPIFreeBuffer" __imp_MAPIFreeBuffer
0x1600047B4: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CMapi2Handler> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCMapi2Handler@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x16004AB40: "sv" ??_C@_15INNPNOHD@?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x16004BB60: "ar-DZ" ??_C@_1M@JHGLJMGJ@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x16004B328: "ta-IN" ??_C@_1M@KMKMOPHI@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x16001B514: "public: void __cdecl CMapiUrl::SetStore(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetStore@CMapiUrl@@QEAAXPEBG@Z
0x1600480B0: "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Wind" ??_C@_1GG@DPNENCKN@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd@
0x160041C40: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x16003DA68: "const CRegistry::`vftable'" ??_7CRegistry@@6B@
0x1600096B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMapi2Accessor>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMapi2Accessor@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160046A58: "onecoreuap\base\appmodel\search\" ??_C@_0DO@IHAFOCDJ@onecoreuap?2base?2appmodel?2search?2@
0x16004279C: "LogHr" ??_C@_05OILEHMGB@LogHr?$AA@
0x16005E8D8: ?pNULL@?1???E?$CTPtrSListIterator@$$CBVCMapi2FullPropSpec@@@@QEAAAEAPEBVCMapi2FullPropSpec@@XZ@4PEBV2@EB
0x1600456F8: "__cdecl GUID_01cbcf66_a9ca_4449_84de_7f321232bbc7" _GUID_01cbcf66_a9ca_4449_84de_7f321232bbc7
0x160041868: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x16004BED8: "es-PY" ??_C@_1M@PBFNCDEL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x16004BA38: "qps-Latn-x-sh" ??_C@_1BM@IKMDFDAN@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x16005BE30: "class CMapi2PropTag const g_mptApptToAttendees" ?g_mptApptToAttendees@@3VCMapi2PropTag@@B
0x16005C388: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsFileExtension" ?g_mfpsFileExtension@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16004A380: PKEY_Contact_Birthday
0x160058DB4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x16001A930: "private: virtual void __cdecl TLMString<128,128,1048576>::GrowString(unsigned int) __ptr64" ?GrowString@?$TLMString@$0IA@$0IA@$0BAAAAA@@@EEAAXI@Z
0x16002B34C: "private: class ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::CNode * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlMap<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class CMapiSession * __ptr64,class ATL::CStringElementTraits<class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > >,class ATL::CElementTraits<class CMapiSession * __ptr64> >::NewNode(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?NewNode@?$CAtlMap@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@PEAVCMapiSession@@V?$CStringElementTraits@V?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@@2@V?$CElementTraits@PEAVCMapiSession@@@2@@ATL@@AEAAPEAVCNode@12@PEBGII@Z
0x160044288: "__cdecl GUID_89bcb740_6119_101a_bcb7_00dd010655af" _GUID_89bcb740_6119_101a_bcb7_00dd010655af
0x160041A08: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x160023CD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x160043BC0: "MAPI/IPM.Folder" ??_C@_1CA@ODDAALFO@?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?1?$AAI?$AAP?$AAM?$AA?4?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x160058EF4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x16005E730: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetContextAndNotifyFailure)(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?g_pfnGetContextAndNotifyFailure@details@wil@@3P6AXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@ZEA
0x16004A74C: "RU" ??_C@_15PDKIAIDA@?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x16000F688: "public: virtual __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::~CBaseProps(void) __ptr64" ??1CBaseProps@CMapi2RowFilter@@UEAA@XZ
0x160049838: "K32GetModuleFileNameExA" ??_C@_0BI@NBEHLAHK@K32GetModuleFileNameExA?$AA@
0x1600479B0: "CMapiManager::FindStore() failed" ??_C@_1IE@GPENODKA@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd@
0x160017ED0: "protected: static long __cdecl CMapi2RowFilter::CBaseProps::MessageFlags(class CMapi2RowFilter::CBaseProps * __ptr64,struct MapiFpsPropVal * __ptr64)" ?MessageFlags@CBaseProps@CMapi2RowFilter@@KAJPEAV12@PEAUMapiFpsPropVal@@@Z
0x1600262DC: McTemplateU0z
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CMapi2RowFilter>::~TComNoUnkPointer<class CMapi2RowFilter>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCMapi2RowFilter@@@@QEAA@XZ
0x160046F00: "CMapiManager::UnInitialize() Exi" ??_C@_1EE@PABHAOJF@?$AAC?$AAM?$AAa?$AAp?$AAi?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAU?$AAn?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAi@
0x16005D350: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsContact_MobileTelephone" ?g_mfpsContact_MobileTelephone@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x160046080: "EnumerateMessages failure from S" ??_C@_1FE@FMGIGLNL@?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAS@
0x160038B5E: memset
0x160059020: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x16004BC18: "ar-MA" ??_C@_1M@DHHMBNDP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x16005D93C: g_header_init_InitializeResultHeader
0x160009D44: "public: __cdecl TComNoUnkPointer<class CFilterMapiFps>::~TComNoUnkPointer<class CFilterMapiFps>(void) __ptr64" ??1?$TComNoUnkPointer@VCFilterMapiFps@@@@QEAA@XZ
0x16004B030: "pt-BR" ??_C@_1M@BOCFIGEP@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x16004BB20: "fr-CH" ??_C@_1M@EOGNKEK@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x16005BEB8: "class CMapi2FullPropSpec const g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_POST_OFFICE_BOX" ?g_mfpsPR_HOME_ADDRESS_POST_OFFICE_BOX@@3VCMapi2FullPropSpec@@B
0x16003412C: "public: long __cdecl CStoreEntryId::Initialize(struct IMAPISession * __ptr64,struct _MAPIUID * __ptr64,struct _SPropValue * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CStoreEntryId@@QEAAJPEAUIMAPISession@@PEAU_MAPIUID@@PEAU_SPropValue@@@Z

[JEB Decompiler by PNF Software]