Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\NlsData0009.dll Base=0x180000000 SHA-256=676125F540D08D3B479BE6A16BD49E807C906095B2CD967A5C0AC5C554B99BEE
PDB: NlsData0009.pdb GUID={F61DCB85-BC0E-FD38-9D9763C843C81AA1} Age=1

3720 located named symbols:
0x180002950: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::Release(void) __ptr64" ?Release@ILanguageData@@UEAAKXZ
0x1801B85C0: "const CLanguageData::`vftable'{for `ILanguageLexicons'}" ??_7CLanguageData@@6BILanguageLexicons@@@
0x1801C0B28: "Md." ??_C@_17PLMNGCOL@?$AAM?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0998: "Lib." ??_C@_19FCIGLNGL@?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF3D0: "Does" ??_C@_19KDFMBDNP@?$AAD?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresExtendedData(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresExtendedData@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C0BD0: "Moz." ??_C@_19JEKOFPCE@?$AAM?$AAo?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B80E8: "const ILanguageData::`vftable'{for `ILanguageLexicons'}" ??_7ILanguageData@@6BILanguageLexicons@@@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetUpdateLexicon(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?SetUpdateLexicon@ILanguageLexicons@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x1800062C0: "public: virtual unsigned long __cdecl INLTopLexicon::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@INLTopLexicon@@UEAAKXZ
0x1801ACF4C: "private: static void __cdecl UDRTrie::StringKey(unsigned short * __ptr64,int)" ?StringKey@UDRTrie@@CAXPEAGH@Z
0x180003110: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageData::MaxUpperCaseMatch(void)const __ptr64" ?MaxUpperCaseMatch@ILanguageData@@UEBAIXZ
0x1801C4378: "shr." ??_C@_19EACGGNL@?$AAs?$AAh?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5800: "fatal flex scanner internal erro" ??_C@_0DD@JHONDBLF@fatal?5flex?5scanner?5internal?5erro@
0x1801BF7A0: "One" ??_C@_17FEGGJJMM@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BF590: "His" ??_C@_17DGNEKICO@?$AAH?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C4108: "rm." ??_C@_17IACPHCPC@?$AAr?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602810: " Number of trailing bigrams add" ??_C@_1FE@MJDOOFPG@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd@
0x1801A9E30: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::Initialize(class NLG::CTrie * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CTrieIter@NLG@@UEAA_NPEAVCTrie@2@@Z
0x1801C3568: "mph." ??_C@_19DAHGNMOD@?$AAm?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C17D8: "anon." ??_C@_1M@IDCLCJAE@?$AAa?$AAn?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0738: "Icel." ??_C@_1M@LEOALCHB@?$AAI?$AAc?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE360: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x1801AF594: "public: __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::CDefiniteAbsoluteTimeBase(void) __ptr64" ??0CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAA@XZ
0x1801B4DF6: expf
0x1801C0228: "Comr." ??_C@_1M@KONCMCMA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4818: "tinct." ??_C@_1O@CJGIOILO@?$AAt?$AAi?$AAn?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4554: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x1801C2E18: "ibid." ??_C@_1M@PIOPJFJF@?$AAi?$AAb?$AAi?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060BC10: "struct CLanguageLexiconsParameters * g_rgLanguageLexiconsParameters" ?g_rgLanguageLexiconsParameters@@3PAUCLanguageLexiconsParameters@@A
0x1801B8C48: "const CResourceTopLexicon::`vftable'" ??_7CResourceTopLexicon@@6B@
0x1801C0830: "Jdt." ??_C@_19BBBCDJHL@?$AAJ?$AAd?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A08: "fec." ??_C@_19JGAKOIJI@?$AAf?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180005FA8: "private: void __cdecl CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc>::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAX_J@Z
0x1801C2D60: "ho." ??_C@_17CAJMPOBK@?$AAh?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E58: "cf." ??_C@_17FKPJLDIE@?$AAc?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C44B8: "stacc." ??_C@_1O@DBMKMHMC@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002030: "public: unsigned __int64 __cdecl CNumberSplitter::GetOffset(void)const __ptr64" ?GetOffset@CNumberSplitter@@QEBA_KXZ
0x1801BE308: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801BF008: "r" ??_C@_13BPINEIPE@?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C1EC8: "chl." ??_C@_19BKHAIENI@?$AAc?$AAh?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAF50: "public: bool __cdecl NLG::CTrieWalker::CallFunctionOnEachWord(int & __ptr64,struct NLG::TrieWalkerCallBack * __ptr64) __ptr64" ?CallFunctionOnEachWord@CTrieWalker@NLG@@QEAA_NAEAHPEAUTrieWalkerCallBack@2@@Z
0x1801BF6B8: "Most" ??_C@_19BHBBOBCK@?$AAM?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C1C90: "bor." ??_C@_19MGKLIFBE@?$AAb?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E50: "Pacif." ??_C@_1O@NBIMFNGL@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602178: "Zeroton Prob: %e (ln %5.2f) " ??_C@_1DM@FDHBAPAF@?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AAt?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAb?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAl?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AA5?$AA?4?$AA2?$AAf?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C47A8: "terr." ??_C@_1M@HMNKKOAF@?$AAt?$AAe?$AAr?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C35A0: "mtg." ??_C@_19EFGKGAMM@?$AAm?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0C18: "Mts." ??_C@_19JCHACDJB@?$AAM?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9980: "const CStdNgramLdr::`vftable'" ??_7CStdNgramLdr@@6B@
0x180175CB0: "public: int __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetHour(void)const __ptr64" ?GetHour@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBAHXZ
0x1801AF68C: "public: void __cdecl CLMLdr::Clear(void) __ptr64" ?Clear@CLMLdr@@QEAAXXZ
0x1801C1AB0: "ave." ??_C@_19FALLCGDE@?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8500: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::IsFFMain(void)const __ptr64" ?IsFFMain@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C0360: "Del." ??_C@_19CMPEIJKA@?$AAD?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C40F8: "riv." ??_C@_19LMPLEPGN@?$AAr?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C23B0: "dec." ??_C@_19JCPPDIKF@?$AAd?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B10E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStdNgramLdr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCStdNgramLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x180009DB8: "public: bool __cdecl CTextSplitter::IsDelimiter(unsigned short)const __ptr64" ?IsDelimiter@CTextSplitter@@QEBA_NG@Z
0x1801BFDF0: "Ark." ??_C@_19KBKGEKGO@?$AAA?$AAr?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4980: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x1801BF560: "He" ??_C@_15KBMONBGM@?$AAH?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C3BD0: "pred." ??_C@_1M@BJFPNGFP@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C53C0: "COM+" ??_C@_19FNLAMKOG@?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x1800030C0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::ExtendLexData(class CWordNode * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendLexData@ILanguageData@@UEBAXPEAVCWordNode@@@Z
0x1801C04A8: "Epist." ??_C@_1O@BAGHLAED@?$AAE?$AAp?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@VILanguageLexicons@@$1?_GUID_9484335a_8ae7_406b_a71f_9fdb5f7137a4@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresNormalization(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresNormalization@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C0278: "Const." ??_C@_1O@HEPFJCAB@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD774: "unsigned long __cdecl NLG::CountWords(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN * __ptr64)" ?CountWords@NLG@@YAKPEBUTRIECTRL@1@PEAUTRIESCAN@1@@Z
0x180602E40: "__cdecl _real@43f0000000000000" __real@43f0000000000000
0x1801C1010: "R.C.Ch." ??_C@_1BA@EPHDLCKC@?$AAR?$AA?4?$AAC?$AA?4?$AAC?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4578: "stmts." ??_C@_1O@FOFOBNOF@?$AAs?$AAt?$AAm?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF610: "Just" ??_C@_19BILGNHLA@?$AAJ?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C3078: "isl." ??_C@_19CMIDDJGM@?$AAi?$AAs?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEFF0: "public: virtual unsigned int __cdecl UDRTrieWalker::GetCWordsBelow(void)const __ptr64" ?GetCWordsBelow@UDRTrieWalker@@UEBAIXZ
0x1801C4FF8: "H.I.H." ??_C@_1O@IABBGLBL@?$AAH?$AA?4?$AAI?$AA?4?$AAH?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A88B0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceManager::WriteTo(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@ByteSliceManager@@UEBAXPEBG@Z
0x180002040: "public: virtual unsigned int __cdecl UDRTrie::GetByteSize(void)const __ptr64" ?GetByteSize@UDRTrie@@UEBAIXZ
0x1801A5360: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x1801C14D0: "Wm." ??_C@_17DBLJBOMA@?$AAW?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0440: "Eng." ??_C@_19PEJLAOAL@?$AAE?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3EC8: "qual." ??_C@_1M@IDPANNO@?$AAq?$AAu?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801761AC: "public: unsigned __int64 __cdecl CTextSplitter::TrimRightMostToken(bool)const __ptr64" ?TrimRightMostToken@CTextSplitter@@QEBA_K_N@Z
0x1801A63E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl LexHeader::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GLexHeader@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1FB0: "cm." ??_C@_17DADOEDEH@?$AAc?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AB0A0: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::AllTagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@CTrie@NLG@@UEBAPEAKPEBGQEAK@Z
0x1801B3FC0: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x1801C2AA8: "fp." ??_C@_17MHJGFMGG@?$AAf?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001AD0: "public: virtual class CWordNode * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::CurrentWord(void) __ptr64" ?CurrentWord@CFlexWrapper@@UEAAPEAVCWordNode@@XZ
0x1801C08F8: "Ky." ??_C@_17ICOKHKCJ@?$AAK?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175CF8: "public: enum eHourQualifier __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetHourQualifier(void)const __ptr64" ?GetHourQualifier@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBA?AW4eHourQualifier@@XZ
0x18018E700: "int __cdecl yySpelllex(struct yySpell_flex_state * __ptr64)" ?yySpelllex@@YAHPEAUyySpell_flex_state@@@Z
0x1801C48E8: "trav." ??_C@_1M@NAANEAEK@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5760: "yourself" ??_C@_1BC@FMJHGDFD@?$AAy?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AAe?$AAl?$AAf?$AA?$AA@
0x1801C33D8: "mer." ??_C@_19KGGAMCFB@?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2F80: "ins." ??_C@_19DJLNKNNI@?$AAi?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2E90: "inc." ??_C@_19DKGLKPED@?$AAi?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002BC0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetLanguageModelFrom(enum eLanguageModelType,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetLanguageModelFrom@ILanguageData@@UEAAXW4eLanguageModelType@@PEBG@Z
0x1801C4A28: "ux." ??_C@_17NJPBOIMD@?$AAu?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4908: "trib." ??_C@_1M@JLKPBLHC@?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C06F0: "Hts." ??_C@_19HEFJOINF@?$AAH?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF940: "Take" ??_C@_19NOAAOJDG@?$AAT?$AAa?$AAk?$AAe?$AA?$AA@
0x180007DD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CResourceTopLexicon::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCResourceTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0FE0: "Prov." ??_C@_1M@NOLALCPP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C32B0: "lithog." ??_C@_1BA@BGAHDBHL@?$AAl?$AAi?$AAt?$AAh?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C40A0: "rf." ??_C@_17OKOIICDB@?$AAr?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA570: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::IsWordEnding(void)const __ptr64" ?IsWordEnding@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x1801C1080: "Rt." ??_C@_17FNIAEDPH@?$AAR?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5F10: "public: virtual unsigned long __cdecl CUserData::Release(void) __ptr64" ?Release@CUserData@@UEAAKXZ
0x180002890: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageLexicons@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0C68: "N.Dak." ??_C@_1O@PMKIAMME@?$AAN?$AA?4?$AAD?$AAa?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0090: "Bhu." ??_C@_19JODGLPGF@?$AAB?$AAh?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0670: "Hab." ??_C@_19IIIIAGKE@?$AAH?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2614: "public: virtual __cdecl CHashTboLdr::~CHashTboLdr(void) __ptr64" ??1CHashTboLdr@@UEAA@XZ
0x180007A70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguageLexicons@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0208: "Comdt." ??_C@_1O@OJLMBBDA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAd?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180176694: "public: bool __cdecl CNumberSplitter::IsSpace(void)const __ptr64" ?IsSpace@CNumberSplitter@@QEBA_NXZ
0x1806096C8: "__cdecl CTA3?AVIntegerOverflowException@@" _CTA3?AVIntegerOverflowException@@
0x1806020C8: "Trigram" ??_C@_1BA@GGHMGLPN@?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C1CC8: "br." ??_C@_17OBEPDJH@?$AAb?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4BB8: "__cdecl _tailMerge_oleaut32_dll" __tailMerge_oleaut32_dll
0x1801C4760: "technol." ??_C@_1BC@DOOAACJB@?$AAt?$AAe?$AAc?$AAh?$AAn?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0050: "Bapt." ??_C@_1M@BKFJHJPL@?$AAB?$AAa?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4878: "topog." ??_C@_1O@CNNPJJHP@?$AAt?$AAo?$AAp?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9008: "const POSTableManager::`vftable'" ??_7POSTableManager@@6B@
0x1800065D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCBasicTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2358: "cwt." ??_C@_19FAGOCHKJ@?$AAc?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1720: "alg." ??_C@_19PAAIKKNM@?$AAa?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B180: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x1801B8458: "const CLanguageData::`vftable'{for `ILanguageModels'}" ??_7CLanguageData@@6BILanguageModels@@@
0x180611534: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUohkUifmgrnvUlyquivUznwGEUohkifmgrnvkxsOlyq@lspruntime" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUohkUifmgrnvUlyquivUznwGEUohkifmgrnvkxsOlyq@lspruntime
0x1801B8DA0: "const CBasicTopLexicon::`vftable'" ??_7CBasicTopLexicon@@6B@
0x1801C4B30: "vocab." ??_C@_1O@EFGPOELI@?$AAv?$AAo?$AAc?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009730: "public: virtual class ILanguageModels * __ptr64 __cdecl CLangModelsCall::GetLanguageData(unsigned long,long * __ptr64,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)const __ptr64" ?GetLanguageData@CLangModelsCall@@UEBAPEAVILanguageModels@@KPEAJPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl INLTopLexicon::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@INLTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801B8838: "const ILanguageData::`vftable'{for `ILanguageModels'}" ??_7ILanguageData@@6BILanguageModels@@@
0x1801C2948: "exp." ??_C@_19BPMBAHFE@?$AAe?$AAx?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AB810: "public: virtual unsigned short * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::IndexToWordAndTags(unsigned int,unsigned short * __ptr64 const,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?IndexToWordAndTags@CTrie@NLG@@UEBAPEAGIQEAGQEAK@Z
0x1801BE4D0: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x1801B48EC: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x1801C27E8: "encycl." ??_C@_1BA@CDDFJOEM@?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0128: "Calif." ??_C@_1O@DKFEBPFB@?$AAC?$AAa?$AAl?$AAi?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180600730: "Stack overflow: probable infinit" ??_C@_1FI@DAFLMAGN@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAf?$AAl?$AAo?$AAw?$AA?3?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAb?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt@
0x1801B9310: "const NLG::CCompressedTrieWalker::`vftable'{for `NLG::CTrieWalker'}" ??_7CCompressedTrieWalker@NLG@@6BCTrieWalker@1@@
0x180004B40: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x18046F0F8: "had" ??_C@_17OODPCHDD@?$AAh?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C1318: "Tex." ??_C@_19JDBNEIMF@?$AAT?$AAe?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8200: "const CSentSepInfo::`vftable'" ??_7CSentSepInfo@@6B@
0x1801A7B70: "public: virtual class IITEmbeddedSliceData * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::ExtendedDataFor(unsigned short const * __ptr64,class IITEmbeddedSliceData * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendedDataFor@CBasicTopLexicon@@UEBAPEAVIITEmbeddedSliceData@@PEBGPEAV2@@Z
0x1801C3A60: "pkg." ??_C@_19DCKBEJBD@?$AAp?$AAk?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1188: "Sic." ??_C@_19EPHPLEKL@?$AAS?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0A38: "M.Agr." ??_C@_1O@IEFGLIIP@?$AAM?$AA?4?$AAA?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2AB8: "freq." ??_C@_1M@KJGBANGL@?$AAf?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800016F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CNLException::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCNLException@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C29D8: "fcap." ??_C@_1M@COBLDKOC@?$AAf?$AAc?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F130: "shall" ??_C@_1M@HEJAJKP@?$AAs?$AAh?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800027F0: "public: virtual long __cdecl ILanguageLexicons::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageLexicons@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801C43D0: "soc." ??_C@_19MGENLOPM@?$AAs?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2AB0: "fr." ??_C@_17IKFOPNGN@?$AAf?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA9AC: "protected: void __cdecl NLG::CCompressedTrie::FreeTrie(void) __ptr64" ?FreeTrie@CCompressedTrie@NLG@@IEAAXXZ
0x1800026D0: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageLexicons::MinSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MinSegmentThreshold@ILanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x1801B80A0: "const CNLException::`vftable'" ??_7CNLException@@6B@
0x1801C11E8: "Sol." ??_C@_19HIEGAPPJ@?$AAS?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180008940: "public: virtual double & __ptr64 __cdecl CSSScorer::Get(unsigned int,class CMorphNode const * __ptr64,double) __ptr64" ?Get@CSSScorer@@UEAAAEANIPEBVCMorphNode@@N@Z
0x1801C0AB8: "Mad." ??_C@_19LIPICOPN@?$AAM?$AAa?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4538: "stge." ??_C@_1M@OKKGKADA@?$AAs?$AAt?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801759C8: "public: struct yyHyph_flex_state * __ptr64 __cdecl CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::Detach(void) __ptr64" ?Detach@?$CNLAutoPtr@UyyHyph_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAAPEAUyyHyph_flex_state@@XZ
0x1801C0630: "Gr." ??_C@_17LPICJPKF@?$AAG?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4B98: "vv." ??_C@_17GNHEIOFA@?$AAv?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A46A4: "void __cdecl yySSrestart(struct yySS_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yySSrestart@@YAXPEAUyySS_flex_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x18018E2D4: "void __cdecl yyWBrestart(struct yyWB_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yyWBrestart@@YAXPEAUyyWB_flex_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801C3DD8: "publ." ??_C@_1M@BNBFEGFC@?$AAp?$AAu?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B70: "pp." ??_C@_17HNECGEMK@?$AAp?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C30: "wrnt." ??_C@_1M@DDHLCBBN@?$AAw?$AAr?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800028D0: "public: virtual long __cdecl ILanguageData::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageData@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801B403C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x1801C3890: "par." ??_C@_19PAHKMGPD@?$AAp?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A62C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl POSTableManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GPOSTableManager@@UEAAPEAXI@Z
0x1801A9200: "public: virtual float __cdecl ByteSliceStream::ReadFloat(void) __ptr64" ?ReadFloat@ByteSliceStream@@UEAAMXZ
0x1801C1A98: "av." ??_C@_17BLAKLGGC@?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4298: "sem." ??_C@_19GNIHMDEE@?$AAs?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9700: "const UserDictionaryIter::`vftable'" ??_7UserDictionaryIter@@6B@
0x1801C0410: "Ecua." ??_C@_1M@HBMPNNAF@?$AAE?$AAc?$AAu?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1760: "amts." ??_C@_1M@PGIFKODP@?$AAa?$AAm?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3C0: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x1801C45F8: "suff." ??_C@_1M@EPFKLJDO@?$AAs?$AAu?$AAf?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2410: "dely." ??_C@_1M@HDDEJACD@?$AAd?$AAe?$AAl?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF2A8: "And" ??_C@_17PJFAOMJL@?$AAA?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C00E8: "Brig." ??_C@_1M@DAHGBJCF@?$AAB?$AAr?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3D00: "protec." ??_C@_1BA@DEMBKNOG@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAt?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFF00: "B.Eng.Sci." ??_C@_1BG@IMDJOEBM@?$AAB?$AA?4?$AAE?$AAn?$AAg?$AA?4?$AAS?$AAc?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C03E0: "Dor." ??_C@_19IEOIPGID@?$AAD?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF3C8: "Do" ??_C@_15LJLBPBHD@?$AAD?$AAo?$AA?$AA@
0x1801C3FB0: "refl." ??_C@_1M@FCMKFHNP@?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A72A8: "protected: class _bstr_t __cdecl CBasicTopLexicon::StringFor(int,struct CBasicTopLexicon::ReadStateData const & __ptr64)const __ptr64" ?StringFor@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV_bstr_t@@HAEBUReadStateData@1@@Z
0x1801B4516: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1801C07B8: "Is." ??_C@_17GBFEFODC@?$AAI?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0CF0: "Neth." ??_C@_1M@OGOGFIBK@?$AAN?$AAe?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE528: "__cdecl _imp_ftell" __imp_ftell
0x1801C4AE8: "vil." ??_C@_19BHFNMOOK@?$AAv?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2BF0: "gnd." ??_C@_19DJKHKPEI@?$AAg?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4010: "rep." ??_C@_19DNANLJDP@?$AAr?$AAe?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE588: "__cdecl _imp_logf" __imp_logf
0x180001F14: "public: void __cdecl CFlexWrapper::AddHyphPoint(unsigned int,int) __ptr64" ?AddHyphPoint@CFlexWrapper@@QEAAXIH@Z
0x1801C4BE0: "wid." ??_C@_19BEMMCHLJ@?$AAw?$AAi?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0560: "Fin." ??_C@_19DCGGONNJ@?$AAF?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800015BC: "public: __cdecl CNLException::CNLException(class CNLException const & __ptr64) __ptr64" ??0CNLException@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1801BF51C: "Go" ??_C@_15DPCFIDNN@?$AAG?$AAo?$AA?$AA@
0x1801BFCC0: "Afr." ??_C@_19HNIOCGOM@?$AAA?$AAf?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E30: "PP." ??_C@_17IDJIADKK@?$AAP?$AAP?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C56A0: "your" ??_C@_19IFDLHPKJ@?$AAy?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C3528: "mol." ??_C@_19OHMLNHC@?$AAm?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C31D0: "ldg." ??_C@_19NGBDDKNJ@?$AAl?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801753DC: "void __cdecl yyHyph_load_buffer_state(struct yyHyph_flex_state * __ptr64)" ?yyHyph_load_buffer_state@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@@Z
0x180005130: "protected: void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>(class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ??$GetDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@CLanguageData@@IEAAPEAXPEAPEAV?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@Z
0x180003400: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageData::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageData@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0A58: "M.Ed." ??_C@_1M@MJIHOFCF@?$AAM?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D58: "hm." ??_C@_17GNFEFPBB@?$AAh?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800040B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguageData@@UEAAPEAXI@Z
0x1801768A0: "public: int __cdecl CNumberSplitter::GetNextInt(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GetNextInt@CNumberSplitter@@QEAAHPEBGPEAG_K@Z
0x1801BF7C0: "Others" ??_C@_1O@HLHODGFH@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1801B4E50: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x1801BFB90: "Without" ??_C@_1BA@FHGKBDHD@?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C39B0: "philos." ??_C@_1BA@MJBGDBLO@?$AAp?$AAh?$AAi?$AAl?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEDA0: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::Start(void) __ptr64" ?Start@UDRTrieWalker@@UEAA_NXZ
0x1801A48E4: "public: __cdecl IntegerOverflowException::IntegerOverflowException(long,unsigned __int64,unsigned __int64,void const * __ptr64) __ptr64" ??0IntegerOverflowException@@QEAA@J_K0PEBX@Z
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresNormalization(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresNormalization@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801BF960: "The" ??_C@_17KDOOFHKM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C4EA8: "Bt." ??_C@_17CBDLHCNM@?$AAB?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5178: "public: void __cdecl ImxExceptionInfo::GetTime(void) __ptr64" ?GetTime@ImxExceptionInfo@@QEAAXXZ
0x1801AEC80: "public: virtual int __cdecl NLG::TrieWordEnumerator::IsAtStart(void) __ptr64" ?IsAtStart@TrieWordEnumerator@NLG@@UEAAHXZ
0x1801C2E38: "ign." ??_C@_19JJLKKHLG@?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5568: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x1801C4F38: "Cpt." ??_C@_19BFPGCNGA@?$AAC?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C44C8: "stat." ??_C@_1M@OEEDHIIJ@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2F0: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x1801A9F40: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl NLG::CTrieIter::GetTrie(void) __ptr64" ?GetTrie@CTrieIter@NLG@@UEAAPEBVCTrie@2@XZ
0x1801BF420: "Even" ??_C@_19INBJNNKD@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C3AF0: "pmt." ??_C@_19HBIMDAKB@?$AAp?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C48C8: "transl." ??_C@_1BA@HCMPKJCH@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DC4: "__cdecl _real@3f000000" __real@3f000000
0x1801C5358: ".Net" ??_C@_19MNJCNNBH@?$AA?4?$AAN?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C1128: "Scand." ??_C@_1O@CCOJOAA@?$AAS?$AAc?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3D78: "psych." ??_C@_1O@GHINDKEJ@?$AAp?$AAs?$AAy?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DA8: "__cdecl _real@3e000000" __real@3e000000
0x180602380: " Hash table prime value: %I64u " ??_C@_1EA@CCLMJCJ@?$AA?7?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C2430: "denom." ??_C@_1O@DJKGNPEP@?$AAd?$AAe?$AAn?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF5F8: "Is" ??_C@_15BPOAAKIK@?$AAI?$AAs?$AA?$AA@
0x180176BBC: "public: float __cdecl CNumberSplitter::GetNextFloat(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GetNextFloat@CNumberSplitter@@QEAAMPEBG0PEAG_K@Z
0x1801A74E8: ?ReadIntListFrom@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@AEAVByteSliceStream@@AEAUReadStateData@1@@Z
0x180009944: "private: void __cdecl CArray<class CLangModelsCall * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@PEAVCLangModelsCall@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAX_J@Z
0x1801759FC: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>(struct yyHyph_flex_state * __ptr64) __ptr64" ??0?$CNLAutoPtr@UyyHyph_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@PEAUyyHyph_flex_state@@@Z
0x1801C3720: "num." ??_C@_19MDGMPIDH@?$AAn?$AAu?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E368: "void __cdecl yySS_load_buffer_state(struct yySS_flex_state * __ptr64)" ?yySS_load_buffer_state@@YAXPEAUyySS_flex_state@@@Z
0x1801C11D8: "Soc." ??_C@_19IJBALNCM@?$AAS?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1288: "Swe." ??_C@_19PABHHEKP@?$AAS?$AAw?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8470: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::IsResourceBased(void)const __ptr64" ?IsResourceBased@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C1740: "alt." ??_C@_19HFEKNKOJ@?$AAa?$AAl?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE660: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::NextWordUnicodeOrder(void) __ptr64" ?NextWordUnicodeOrder@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x180175720: "void __cdecl yyHyph_init_buffer(struct yyHyph_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yyHyph_init_buffer@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801AE9E0: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetTags(unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?GetTags@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAPEAKQEAK@Z
0x1800070A0: "public: virtual bool __cdecl CLanguageLexicons::DoAutoReplace(void)const __ptr64" ?DoAutoReplace@CLanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801C4158: "rt." ??_C@_17KEPGCBKB@?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001A70: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Mark(void) __ptr64" ?Mark@CFlexWrapper@@UEAAXXZ
0x1801C03F8: "Ec." ??_C@_17DFCNEJOG@?$AAE?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C37F0: "orch." ??_C@_1M@NGHOGNCO@?$AAo?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800058B0: "private: static class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::SearchAndVerifyFiles(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)" ?SearchAndVerifyFiles@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@CAPEAV1@PEBGGPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801C4D50: "Jon." ??_C@_19OODFAENA@?$AAJ?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADDF0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Down(void) __ptr64" ?Down@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C05B0: "Frs." ??_C@_19KMPPNBOB@?$AAF?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0C98: "Na." ??_C@_17CFIPPELL@?$AAN?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF6C8: "Much" ??_C@_19ODHDCGHF@?$AAM?$AAu?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C4060: "res." ??_C@_19LLJJMLJB@?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEEA0: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::DownValid(void)const __ptr64" ?DownValid@UDRTrieWalker@@UEBA_NXZ
0x1801C3148: "kmh." ??_C@_19NKNGIIFO@?$AAk?$AAm?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006530: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::IsUsingKeyBits(void)const __ptr64" ?IsUsingKeyBits@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801A6020: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ByteSliceManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GByteSliceManager@@UEAAPEAXI@Z
0x1801BFA44: "To" ??_C@_15LKGHPDOI@?$AAT?$AAo?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresFlexUnfoundMorph(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresFlexUnfoundMorph@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C33E8: "metall." ??_C@_1BA@IKMHONCN@?$AAm?$AAe?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C32C0: "ll." ??_C@_17CCECICEO@?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0770: "Inf." ??_C@_19CFPLDNCA@?$AAI?$AAn?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0498: "Episc." ??_C@_1O@OLEICGA@?$AAE?$AAp?$AAi?$AAs?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C10F0: "Sax." ??_C@_19PFILFNEG@?$AAS?$AAa?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x18017622C: "private: static bool __cdecl CNumberSplitter::IsNumber(unsigned short)" ?IsNumber@CNumberSplitter@@CA_NG@Z
0x1801B9268: "const ByteSliceManager::`vftable'" ??_7ByteSliceManager@@6B@
0x1801C4F68: "Drs." ??_C@_19KIAKABNM@?$AAD?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2AE0: "fth." ??_C@_19EMNMCJOO@?$AAf?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4E58: "Zech." ??_C@_1M@JPIGLGKL@?$AAZ?$AAe?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DC8: "__cdecl _real@3f19999a" __real@3f19999a
0x1801C4750: "tech." ??_C@_1M@GOIGLOEN@?$AAt?$AAe?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A4A1C: "public: __cdecl IntegerOverflowException::IntegerOverflowException(class IntegerOverflowException const & __ptr64) __ptr64" ??0IntegerOverflowException@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1801C4E00: "Sam." ??_C@_19KGJAMOGO@?$AAS?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0920: "LL.M." ??_C@_1M@CKBCJFBE@?$AAL?$AAL?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3D20: "prox." ??_C@_1M@PMILAIHH@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFAF0: "What" ??_C@_19GDEGFKIC@?$AAW?$AAh?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180009AA0: "public: class CWordNode * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::SetHyphWordNode(class CWordNode * __ptr64) __ptr64" ?SetHyphWordNode@CFlexWrapper@@QEAAPEAVCWordNode@@PEAV2@@Z
0x1801B1DF4: "private: unsigned char __cdecl CHuffmanLookup::FetchNext(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64)const __ptr64" ?FetchNext@CHuffmanLookup@@AEBAEKKPEAH@Z
0x1801C4548: "stip." ??_C@_1M@KMDHCBCK@?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806024B0: " Number of quantization steps: %" ??_C@_1EI@GFOHOMEG@?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAa?$AAn?$AAt?$AAi?$AAz?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAe?$AAp?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x1801C0108: "Bulg." ??_C@_1M@JKEKAMDI@?$AAB?$AAu?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004BD0: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x1801C5060: "Km." ??_C@_17BKKNDKKE@?$AAK?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602C50: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x1801C25E8: "dlr." ??_C@_19EFDKPCLA@?$AAd?$AAl?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D88: "hort." ??_C@_1M@LELDHNKM@?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5660: "him" ??_C@_17HPGEOKNE@?$AAh?$AAi?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C4798: "ter." ??_C@_19HNNLGIHD@?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004060: "public: virtual void __cdecl CLanguageData::SetResourceLoader(struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64) __ptr64" ?SetResourceLoader@CLanguageData@@UEAAXPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x180175D10: "public: bool __cdecl CContextBase::GetIsSpellChecking(void)const __ptr64" ?GetIsSpellChecking@CContextBase@@QEBA_NXZ
0x1801BF2D8: "Are" ??_C@_17DFPIEJBO@?$AAA?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C2988: "exrx." ??_C@_1M@JIKMCGKI@?$AAe?$AAx?$AAr?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFD90: "public: virtual float __cdecl CSkipTboLdr::GetUnigram(unsigned long) __ptr64" ?GetUnigram@CSkipTboLdr@@UEAAMK@Z
0x1801C1F50: "cit." ??_C@_19DJFPAELA@?$AAc?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4388: "sht." ??_C@_19NCFLIFMG@?$AAs?$AAh?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4DC8: "Phile." ??_C@_1O@JFHDILPJ@?$AAP?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF644: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetDay(int) __ptr64" ?SetDay@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXH@Z
0x1801C46E0: "synd." ??_C@_1M@MLELODAO@?$AAs?$AAy?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBD8: "either" ??_C@_1O@PGGCFJPH@?$AAe?$AAi?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801B19B0: "public: virtual void __cdecl CCompressedTboLdr::DumpLMInfo(struct ILMLdrDump * __ptr64) __ptr64" ?DumpLMInfo@CCompressedTboLdr@@UEAAXPEAUILMLdrDump@@@Z
0x1801A50E0: "public: long __cdecl CNLException::HandleIt(class CExceptionSetup & __ptr64,struct _GUID)const __ptr64" ?HandleIt@CNLException@@QEBAJAEAVCExceptionSetup@@U_GUID@@@Z
0x1801C50C8: "Messrs." ??_C@_1BA@FBIKLNFN@?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4458: "spr." ??_C@_19KLFMEMEF@?$AAs?$AAp?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9890: "const CDefiniteAbsoluteTimeBase::`vftable'" ??_7CDefiniteAbsoluteTimeBase@@6B@
0x1801C3DC8: "pty." ??_C@_19KOOGAJHP@?$AAp?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C51B0: "R.A." ??_C@_19MJIBLAFM@?$AAR?$AA?4?$AAA?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C21A0: "contemp." ??_C@_1BC@HFOHAAIN@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C18D8: "arg." ??_C@_19JJDJIJMF@?$AAa?$AAr?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C47F8: "therap." ??_C@_1BA@LCFEOBHP@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UILoadResources@ResourceLoader6@@$1?_GUID_50c9c43c_9874_4766_959b_47e96bc18012@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1801C2420: "dem." ??_C@_19KIPFFJNF@?$AAd?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806098EC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x1801AA550: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::SetComputingIndexes(bool) __ptr64" ?SetComputingIndexes@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAX_N@Z
0x1801C32C8: "loc." ??_C@_19BAOIGEJJ@?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C15F8: "acpt." ??_C@_1M@HBADKAMO@?$AAa?$AAc?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF268: "Also" ??_C@_19ELKNGNJ@?$AAA?$AAl?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x1801BF358: "Clearly" ??_C@_1BA@LLHKCKCK@?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAr?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C07D0: "It." ??_C@_17HMFBGOIK@?$AAI?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A58: "aud." ??_C@_19BFGIPCHC@?$AAa?$AAu?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A91E0: "public: virtual unsigned long __cdecl ByteSliceStream::ReadDword(void) __ptr64" ?ReadDword@ByteSliceStream@@UEAAKXZ
0x1801A8FDC: "protected: unsigned char * __ptr64 __cdecl ByteSliceManager::LastFreeBlockAddress(void)const __ptr64" ?LastFreeBlockAddress@ByteSliceManager@@IEBAPEAEXZ
0x1801759D8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yyWB_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::~CNLAutoPtr<struct yyWB_flex_state,class CNLAutoPtr_free>(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@UyyWB_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@XZ
0x1801BE4D8: "__cdecl _imp_wcsncat_s" __imp_wcsncat_s
0x1801BFF38: "B.Litt." ??_C@_1BA@FMLKJHBA@?$AAB?$AA?4?$AAL?$AAi?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::PageIn(void) __ptr64" ?PageIn@CBasicTopLexicon@@UEAAXXZ
0x1801C4648: "supvr." ??_C@_1O@JONCIPAK@?$AAs?$AAu?$AAp?$AAv?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8AF8: "const CLanguageLexicons::`vftable'" ??_7CLanguageLexicons@@6B@
0x1801C4F80: "E.g." ??_C@_19NNAGMMOG@?$AAE?$AA?4?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE328: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180002530: "public: unsigned __int64 __cdecl CNumberSplitter::GetLastMatchLength(void)const __ptr64" ?GetLastMatchLength@CNumberSplitter@@QEBA_KXZ
0x1801C3E90: "qtr." ??_C@_19CLODJCIC@?$AAq?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D20: "Nfld." ??_C@_1M@NFENAJPM@?$AAN?$AAf?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003290: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetPRMBinary(void)const __ptr64" ?GetPRMBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C2A28: "ff." ??_C@_17BCBJLNOA@?$AAf?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2220: "corol." ??_C@_1O@EAJCCPCN@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C27D8: "encyc." ??_C@_1O@KABLEIFL@?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B86D8: "const ILanguageLexicons::`vftable'" ??_7ILanguageLexicons@@6B@
0x1801C3DB8: "ptg." ??_C@_19JHDKGKJE@?$AAp?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C40E8: "rit." ??_C@_19PBDDOOGG@?$AAr?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF388: "Conversely" ??_C@_1BG@KJBBAONM@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C3E80: "qto." ??_C@_19JEKLIDMH@?$AAq?$AAt?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEFB0: "public: virtual unsigned short __cdecl UDRTrieWalker::GetChar(void)const __ptr64" ?GetChar@UDRTrieWalker@@UEBAGXZ
0x1801C21E0: "conv." ??_C@_1M@KDPNFMMN@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003940: "public: virtual unsigned long __cdecl CLanguageData::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@CLanguageData@@UEBAKXZ
0x1800027B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageGrammars::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GILanguageGrammars@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0978: "Lev." ??_C@_19JNGOOIKJ@?$AAL?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C40C8: "rhet." ??_C@_1M@MGDOFLHK@?$AAr?$AAh?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1C54: "public: __cdecl CCritSec::~CCritSec(void) __ptr64" ??1CCritSec@@QEAA@XZ
0x1801BF250: "Again" ??_C@_1M@PEJEKDIB@?$AAA?$AAg?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C1CF0: "bros." ??_C@_1M@HGGPILNH@?$AAb?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFAD4: "public: virtual __cdecl CSkipTboLdr::~CSkipTboLdr(void) __ptr64" ??1CSkipTboLdr@@UEAA@XZ
0x1801C3C30: "pres." ??_C@_1M@HIMOEHM@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5320: "Visct." ??_C@_1O@NHDCFOJD@?$AAV?$AAi?$AAs?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE4F8: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x1801C4698: "sw." ??_C@_17OOMIFDJB@?$AAs?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806025D0: " default alpha step: not used " ??_C@_1EC@ICCDFJNN@?$AA?7?$AA?7?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAp?$AAh?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAe?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?6@
0x1801C2DB8: "ht." ??_C@_17EJINAMEC@?$AAh?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F50: "rec." ??_C@_19LIEPMJAK@?$AAr?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C21F0: "coop." ??_C@_1M@LJAOLPEO@?$AAc?$AAo?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4330: "sfz." ??_C@_19PNNLPGIE@?$AAs?$AAf?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001C90: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Analysis(struct IFlexerCallback * __ptr64,enum eFlexDetail) __ptr64" ?Analysis@CFlexWrapper@@UEAAXPEAUIFlexerCallback@@W4eFlexDetail@@@Z
0x1801C1E60: "ch." ??_C@_17GAPDNCPE@?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C13C8: "Tun." ??_C@_19DKCJJIGI@?$AAT?$AAu?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF80: "D125" ??_C@_19EMAEMNIF@?$AAD?$AA1?$AA2?$AA5?$AA?$AA@
0x180601E80: " Bigrams in the LM: %lu " ??_C@_1DC@OLLNEGGG@?$AA?7?$AAB?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1800013A4: "public: __cdecl _com_error::_com_error(class _com_error const & __ptr64) __ptr64" ??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1801B2810: "public: virtual float __cdecl CHashTboLdr::GetUnigram(unsigned long) __ptr64" ?GetUnigram@CHashTboLdr@@UEAAMK@Z
0x180002130: "public: __cdecl TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> >::~TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> >(void) __ptr64" ??1?$TString@V?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@@@QEAA@XZ
0x180006140: "[thunk]:public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageData::`vector deleting destructor'`adjustor{16}' (unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageData@@WBA@EAAPEAXI@Z
0x1801BF538: "Had" ??_C@_17BHEJEFGF@?$AAH?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x1801BF5A0: "However" ??_C@_1BA@EMCPGG@?$AAH?$AAo?$AAw?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800061D0: "[thunk]:public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageData::`vector deleting destructor'`adjustor{32}' (unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageData@@WCA@EAAPEAXI@Z
0x180002DC0: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetSpellerBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801BF2C0: "Any" ??_C@_17FLCDGDNJ@?$AAA?$AAn?$AAy?$AA?$AA@
0x180006330: "public: virtual class CCriticalSectionObj * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::CriticalSection(void) __ptr64" ?CriticalSection@INLTopLexicon@@UEAAPEAVCCriticalSectionObj@@XZ
0x1801C4000: "rem." ??_C@_19ICEFKIHK@?$AAr?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4764: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x1801BE450: "__cdecl _imp_GetLocalTime" __imp_GetLocalTime
0x1800061B0: "[thunk]:public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::`vector deleting destructor'`adjustor{16}' (unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguageData@@WBA@EAAPEAXI@Z
0x180004BD0: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x180006120: "[thunk]:public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::`vector deleting destructor'`adjustor{32}' (unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguageData@@WCA@EAAPEAXI@Z
0x1801765E8: "public: __cdecl CNumberSplitter::CNumberSplitter(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ??0CNumberSplitter@@QEAA@PEBG_K@Z
0x1801C0EB0: "Penn." ??_C@_1M@DIONKIAG@?$AAP?$AAe?$AAn?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF780: "Of" ??_C@_15KOHOEODK@?$AAO?$AAf?$AA?$AA@
0x1801BE5B0: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x1801A9680: "public: virtual void __cdecl SparsePOSTableManager::AddEntry(unsigned long,struct EntryIndex) __ptr64" ?AddEntry@SparsePOSTableManager@@UEAAXKUEntryIndex@@@Z
0x18046F05C: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801771E0: "public: int __cdecl CNumberSplitter::GetMonthNumber(void) __ptr64" ?GetMonthNumber@CNumberSplitter@@QEAAHXZ
0x1801C5418: "E-Mails" ??_C@_1BA@GEAMDFFG@?$AAE?$AA?9?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x180001B4C: "private: void __cdecl CFlexWrapper::AssureSSFlexState(void) __ptr64" ?AssureSSFlexState@CFlexWrapper@@AEAAXXZ
0x18046EF10: "D5" ??_C@_15BNABBOLF@?$AAD?$AA5?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::IsValid(void)const __ptr64" ?IsValid@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C4BF8: "wkly." ??_C@_1M@BGHLJPJM@?$AAw?$AAk?$AAl?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1D68: "bx." ??_C@_17KPIPNAPB@?$AAb?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0268: "Cons." ??_C@_1M@OLABBGIG@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004DD0: "public: __cdecl TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> >::TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> >(void) __ptr64" ??0?$TString@V?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@@@QEAA@XZ
0x180001770: "public: static enum CMorphBits::EMorphUnit __cdecl CNodeProperty::HyphenationPointsMember(void)" ?HyphenationPointsMember@CNodeProperty@@SA?AW4EMorphUnit@CMorphBits@@XZ
0x1800054CC: "private: static class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::SearchAndVerifyFiles(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)" ?SearchAndVerifyFiles@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@CAPEAV1@PEBGGPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801C57C0: "__cdecl GUID_f3585a00_eb76_4e48_98ff_024e838ca86c" _GUID_f3585a00_eb76_4e48_98ff_024e838ca86c
0x1801C40A8: "rhbdr." ??_C@_1O@IMKPOFON@?$AAr?$AAh?$AAb?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEAE0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Goto(unsigned short,bool) __ptr64" ?Goto@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NG_N@Z
0x180175FCC: "public: void __cdecl CMorphNode::SetYaccToken(enum eYaccToken) __ptr64" ?SetYaccToken@CMorphNode@@QEAAXW4eYaccToken@@@Z
0x1801AC6A0: "public: unsigned int __cdecl UDRTrie::WordToIndex(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,int * __ptr64)const __ptr64" ?WordToIndex@UDRTrie@@QEBAIPEBG_KPEAH@Z
0x1801C1100: "Sc." ??_C@_17IPPJHBEK@?$AAS?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0CB0: "Neb." ??_C@_19BNMHIBJ@?$AAN?$AAe?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609710: "__cdecl TI3?AVIntegerOverflowException@@" _TI3?AVIntegerOverflowException@@
0x1801BE388: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x180007120: "public: virtual void __cdecl CLanguageLexicons::ExtendLexData(class CWordNode * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendLexData@CLanguageLexicons@@UEBAXPEAVCWordNode@@@Z
0x1801C3C00: "prepd." ??_C@_1O@EEEMOBPD@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFDA8: "Ar." ??_C@_17HJONJGCC@?$AAA?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF200: "About" ??_C@_1M@EMIHAPOM@?$AAA?$AAb?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C1D88: "calc." ??_C@_1M@KMAKPICL@?$AAc?$AAa?$AAl?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFB00: "When" ??_C@_19MHHDKPGP@?$AAW?$AAh?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C0F58: "Phar.D." ??_C@_1BA@BNAKHIAA@?$AAP?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C30F0: "jt." ??_C@_17LKIALDP@?$AAj?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C28F0: "evap." ??_C@_1M@JIACKCLO@?$AAe?$AAv?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DBC: "__cdecl _real@3ec00000" __real@3ec00000
0x1801B9650: "const UDRTrie::`vftable'" ??_7UDRTrie@@6B@
0x180602DF0: "__cdecl _real@3fc0000000000000" __real@3fc0000000000000
0x1801B4CB5: "__cdecl _imp_load_VariantInit" __imp_load_VariantInit
0x1801C2978: "exr." ??_C@_19FCAJKGFP@?$AAe?$AAx?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002680: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageModels::Release(void) __ptr64" ?Release@ILanguageModels@@UEAAKXZ
0x1801C0868: "Jn." ??_C@_17FAJDEIJE@?$AAJ?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3ED8: "quant." ??_C@_1O@MONHGIPC@?$AAq?$AAu?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBF8: "nor" ??_C@_17GHCIEHIH@?$AAn?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C1428: "Vat." ??_C@_19GEGAFGHJ@?$AAV?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF090: "RESOURCE_GEN_FST" ??_C@_1CC@PDELGNOP@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAG?$AAE?$AAN?$AA_?$AAF?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1801C47C8: "tgt." ??_C@_19OJKHIMBD@?$AAt?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF808: "Please" ??_C@_1O@IONGHLGD@?$AAP?$AAl?$AAe?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BE2F8: "__cdecl _imp_SetFilePointer" __imp_SetFilePointer
0x1801B47D4: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x180002300: "public: virtual int __cdecl CLspBinary::Initialize(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CLspBinary@@UEAAHPEBG@Z
0x18046F018: "dec" ??_C@_17LPNGEIND@?$AAd?$AAe?$AAc?$AA?$AA@
0x1801C45E8: "suf." ??_C@_19HLPLACKM@?$AAs?$AAu?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2288: "cr." ??_C@_17MCLOPDAJ@?$AAc?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF18: "D75" ??_C@_17OJIANDAH@?$AAD?$AA7?$AA5?$AA?$AA@
0x180601D50: " Number of WordIDs: %i " ??_C@_1DA@HPHMNNEL@?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAI?$AAD?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C1CA0: "bot." ??_C@_19BAPCGGAJ@?$AAb?$AAo?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1C88: "bn." ??_C@_17HKAADBHH@?$AAb?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602618: " Primary Index size: %lu " ??_C@_1DI@HFBPJHJP@?$AA?6?$AA?7?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl POSTableManager::WritesToFileAsSparse(void)const __ptr64" ?WritesToFileAsSparse@POSTableManager@@UEBA_NXZ
0x1801B10E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStdNgramLdr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECStdNgramLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1F10: "cie." ??_C@_19PBNFNFIO@?$AAc?$AAi?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC00: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C4598: "subj." ??_C@_1M@LMNCHHLP@?$AAs?$AAu?$AAb?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9270: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteWord(unsigned short) __ptr64" ?WriteWord@ByteSliceStream@@UEAAXG@Z
0x1801C1698: "adv." ??_C@_19OLGHGAFH@?$AAa?$AAd?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1688: "adm." ??_C@_19ICHGJCAP@?$AAa?$AAd?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800070E0: "public: virtual unsigned int __cdecl CLanguageLexicons::MaxUpperCaseMatch(void)const __ptr64" ?MaxUpperCaseMatch@CLanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x180602D98: "__stdcall _real" __real@00000000
0x180602DA0: "__stdcall _real" __real@0000000000000000
0x1801AA100: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::Goto(unsigned short,bool) __ptr64" ?Goto@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NG_N@Z
0x1801C06E0: "Hos." ??_C@_19FFIIMFKI@?$AAH?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1D30: "bu." ??_C@_17BDBBMDCP@?$AAb?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C15E8: "ack." ??_C@_19FOOKHIAL@?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C27F8: "eng." ??_C@_19LLMGANNL@?$AAe?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3380: "masc." ??_C@_1M@OAKAAILC@?$AAm?$AAa?$AAs?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B495F: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x1801AC1F8: "public: void * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GUDRTrieWalker@@QEAAPEAXI@Z
0x1801C1B18: "bd." ??_C@_17NLJLBCBB@?$AAb?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE5B8: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x1801C0988: "Levit." ??_C@_1O@BBFECCGJ@?$AAL?$AAe?$AAv?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001A10: "public: virtual class CZoneHeap & __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::GetLatticeZoneHeap(void) __ptr64" ?GetLatticeZoneHeap@CFlexWrapper@@UEAAAEAVCZoneHeap@@XZ
0x1801C2C28: "gro." ??_C@_19HIHEHLOP@?$AAg?$AAr?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0580: "Flem." ??_C@_1M@PMCDKFCI@?$AAF?$AAl?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1948: "assns." ??_C@_1O@HJAGJABD@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A63E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl LexHeader::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ELexHeader@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C4C98: "yrs." ??_C@_19DFAHAIFE@?$AAy?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4CA8: "zool." ??_C@_1M@FMKLKKMD@?$AAz?$AAo?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA030: "public: virtual int __cdecl NLG::WordEnumerator::MoveNext(int) __ptr64" ?MoveNext@WordEnumerator@NLG@@UEAAHH@Z
0x1801C1868: "appt." ??_C@_1M@LNJKJKCF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1DF0: "ccw." ??_C@_19COALGKNG@?$AAc?$AAc?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C51E0: "Rep." ??_C@_19HCFALKOP@?$AAR?$AAe?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C34: ??4?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UILspBinary@@$1?_GUID_f1f5a6c0_8c8a_45c2_8376_b47e2c00e0da@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAAAEAV0@H@Z
0x1801C32E8: "lt." ??_C@_17MNMHACLI@?$AAl?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175914: "void __cdecl yyHyph_delete_scanner_state(struct yyHyph_flex_state * __ptr64)" ?yyHyph_delete_scanner_state@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@@Z
0x1801BF410: "Early" ??_C@_1M@JFLLCAOE@?$AAE?$AAa?$AAr?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x180602E28: "__stdcall _real" __real@4059000000000000
0x1801C3190: "lat." ??_C@_19BLLBEEII@?$AAl?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4858: "tng." ??_C@_19HDKKOHAN@?$AAt?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8C30: "public: virtual void __cdecl ByteSliceManager::ReadFrom(struct _iobuf * __ptr64) __ptr64" ?ReadFrom@ByteSliceManager@@UEAAXPEAU_iobuf@@@Z
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresLookup(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresLookup@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801BF198: "NlsModels" ??_C@_1BE@DLIIIHOH@?$AAN?$AAl?$AAs?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C5258: "Sgt.Maj." ??_C@_1BC@LOLAFIOG@?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AAM?$AAa?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E70: "Pal." ??_C@_19IGPLKGMI@?$AAP?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0F38: "Ph.M." ??_C@_1M@GFLGJGMD@?$AAP?$AAh?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3318: "lyr." ??_C@_19GCLGINAL@?$AAl?$AAy?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F054: " ," ??_C@_15KDHFELOM@?$AA?5?$AA?0?$AA?$AA@
0x180007DD0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CResourceTopLexicon::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECResourceTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x1801BF7E8: "People" ??_C@_1O@EGMMFAMA@?$AAP?$AAe?$AAo?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C1D98: "canc." ??_C@_1M@OOCPPPFG@?$AAc?$AAa?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2768: "elem." ??_C@_1M@JDIMKMCA@?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000279C: "public: virtual __cdecl ILanguageGrammars::~ILanguageGrammars(void) __ptr64" ??1ILanguageGrammars@@UEAA@XZ
0x180002890: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GILanguageLexicons@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1EE8: "chron." ??_C@_1O@HJMCGHKJ@?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180005F88: "private: void __cdecl CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc>::DeleteMem(unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?DeleteMem@?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAXPEAE@Z
0x1801BF070: "RESOURCE_GST" ??_C@_1BK@PJIPGFAK@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAG?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetMinSegmentThreshold(unsigned int) __ptr64" ?SetMinSegmentThreshold@ILanguageLexicons@@UEAAXI@Z
0x1801B8800: "const ILanguageGrammars::`vftable'" ??_7ILanguageGrammars@@6B@
0x180009AC4: "public: void __cdecl CFlexWrapper::SetHyphWordPos(unsigned __int64) __ptr64" ?SetHyphWordPos@CFlexWrapper@@QEAAX_K@Z
0x1801C1328: "Th." ??_C@_17OPPLIIJA@?$AAT?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1798: "and." ??_C@_19DELJNPAP@?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3490: "mhz." ??_C@_19NBDGFFON@?$AAm?$AAh?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007A70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLanguageLexicons@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2440: "dep." ??_C@_19BHLNEIJA@?$AAd?$AAe?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609680: "__cdecl TI2?AVCNLException@@" _TI2?AVCNLException@@
0x1801C1FD8: "cml." ??_C@_19FCJAIKLM@?$AAc?$AAm?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C26F8: "eccles." ??_C@_1BA@GBKHBNHC@?$AAe?$AAc?$AAc?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A78: "auth." ??_C@_1M@KLONJNHL@?$AAa?$AAu?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007090: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::GetPRMBinary(void)const __ptr64" ?GetPRMBinary@CLanguageLexicons@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801BF1C8: "LangGrammarsCall" ??_C@_0BB@MBJGPFIF@LangGrammarsCall?$AA@
0x1801756B0: "void __cdecl yyHyph_delete_buffer(struct yyHyph_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64)" ?yyHyph_delete_buffer@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@@Z
0x1801C0B30: "Me." ??_C@_17DAJBLBEO@?$AAM?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800065D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECBasicTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x1801BFA60: "Two" ??_C@_17DONDAHIG@?$AAT?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x1801C54B0: "Scheme-L" ??_C@_1BC@CPFCKCKI@?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAe?$AA?9?$AAL?$AA?$AA@
0x1801C1220: "Ste." ??_C@_19HOJIHDEM@?$AAS?$AAt?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2E00: "i.e." ??_C@_19MFKPIOLD@?$AAi?$AA?4?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C13B8: "Tues." ??_C@_1M@POGHBPIC@?$AAT?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2890: "public: virtual float __cdecl CHashTboLdr::GetBigram(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigram@CHashTboLdr@@UEAAMKKPEAH@Z
0x1801C00A0: "Bib." ??_C@_19EMEPINNI@?$AAB?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180008D60: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@CLanguageModels@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180601A60: k_rgbLexTab1
0x1801C3DE8: "pwr." ??_C@_19EKKOPOFP@?$AAp?$AAw?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003710: "public: virtual double & __ptr64 __cdecl CLongestMatchScoreDB::Get(unsigned int,class CMorphNode const * __ptr64,double) __ptr64" ?Get@CLongestMatchScoreDB@@UEAAAEANIPEBVCMorphNode@@N@Z
0x1801C22D0: "ctf." ??_C@_19JAPPIDNK@?$AAc?$AAt?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AED60: "public: virtual void __cdecl UDRTrieWalker::Delete(void) __ptr64" ?Delete@UDRTrieWalker@@UEAAXXZ
0x1801C4138: "rom." ??_C@_19BDIFLELC@?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageModels@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C43B8: "sld." ??_C@_19FFMHIJKH@?$AAs?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4B88: "vulg." ??_C@_1M@INGFABED@?$AAv?$AAu?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009B1C: "public: __cdecl CTextSplitter::CTextSplitter(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CTextSplitter@@QEAA@PEBG@Z
0x1801C1EF8: "chronol." ??_C@_1BC@HHACCCCB@?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1088: "Rus." ??_C@_19IIHPPJGK@?$AAR?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A18: "util." ??_C@_1M@DHBOEGCK@?$AAu?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F040: " ,/-.|'" ??_C@_1BC@ONLGFMGH@?$AA?7?$AA?5?$AA?0?$AA?1?$AA?9?$AA?4?$AA?$HM?$AA?8?$AA?$AA@
0x1801C1BC0: "bk." ??_C@_17CKMNKAME@?$AAb?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800016F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CNLException::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECNLException@@UEAAPEAXI@Z
0x180601E00: " Unigrams in the LM capped at: %" ??_C@_1EI@CODMOPDP@?$AA?7?$AAU?$AAn?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAp?$AAp?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetCNBinary(void)const __ptr64" ?GetCNBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801BF740: "Nonetheless" ??_C@_1BI@BAJKFFKI@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AAt?$AAh?$AAe?$AAl?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C22F0: "ctge." ??_C@_1M@OGLOENMM@?$AAc?$AAt?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4B57: "__cdecl lock" _lock
0x1801AF36C: "public: unsigned char * __ptr64 __cdecl CZoneHeap::Alloc(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?Alloc@CZoneHeap@@QEAAPEAE_K0@Z
0x1801C4658: "sur." ??_C@_19ODLMECCB@?$AAs?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0F48: "Phar.B." ??_C@_1BA@MLFDJLBN@?$AAP?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1968: "assocs." ??_C@_1BA@PCGEDCOB@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF430: "Every" ??_C@_1M@BPGLOBKM@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C4400: "soph." ??_C@_1M@PPAIPBMD@?$AAs?$AAo?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFFD0: "B.S.Ed." ??_C@_1BA@BEOBKIDM@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3160: "kr." ??_C@_17BBFLOILM@?$AAk?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E4F8: "void __cdecl yySS_init_buffer(struct yySS_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yySS_init_buffer@@YAXPEAUyySS_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801BF728: "Next" ??_C@_19HCBLGCC@?$AAN?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x1801AAE84: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class NLG::CCompressedTrieWalker,class CNLAutoPtr_delete<class NLG::CCompressedTrieWalker> >::~CNLAutoPtr<class NLG::CCompressedTrieWalker,class CNLAutoPtr_delete<class NLG::CCompressedTrieWalker> >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@VCCompressedTrieWalker@NLG@@V?$CNLAutoPtr_delete@VCCompressedTrieWalker@NLG@@@@@@QEAA@XZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl CLongestMatchScoreDB::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CLongestMatchScoreDB@@UEAAXXZ
0x1801A62C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl POSTableManager::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EPOSTableManager@@UEAAPEAXI@Z
0x180614030: "__cdecl _imp_SysStringByteLen" __imp_SysStringByteLen
0x180001C10: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Release(void) __ptr64" ?Release@CFlexWrapper@@UEAAXXZ
0x1801C3760: "obl." ??_C@_19JBIMHIJO@?$AAo?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C08E8: "Kor." ??_C@_19HFODKNAO@?$AAK?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C41D8: "sb." ??_C@_17LNNDMALJ@?$AAs?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4BF0: "wk." ??_C@_17BOJGJPIL@?$AAw?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1618: "ad loc." ??_C@_1BA@FLAIAGG@?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADD10: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::RightValid(void)const __ptr64" ?RightValid@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x1801BFA78: "Unfortunately" ??_C@_1BM@EBKDJOJK@?$AAU?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAt?$AAu?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C27C8: "ency." ??_C@_1M@MJFBDFBH@?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007080: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::GetSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetSpellerBinary@CLanguageLexicons@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C2310: "ctr." ??_C@_19ILIMDFH@?$AAc?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0858: "Jl." ??_C@_17BNFLOJJP@?$AAJ?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D00: "hf." ??_C@_17HJDKPNC@?$AAh?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5678: "its" ??_C@_17LMEANLKD@?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C2600: "dn." ??_C@_17LMGPDIPA@?$AAd?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFB80: "Within" ??_C@_1O@NBNHPBLC@?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C5668: "her" ??_C@_17NMGNGG@?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180175CD0: "public: enum eMonth __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetMonth(void)const __ptr64" ?GetMonth@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBA?AW4eMonth@@XZ
0x1801C12B8: "Syr." ??_C@_19PLEOFELO@?$AAS?$AAy?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9648: "const NLG::TrieIndexApplier::`vftable'" ??_7TrieIndexApplier@NLG@@6B@
0x1801C5248: "Sgt." ??_C@_19EECGJELK@?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3698: "neg." ??_C@_19BOEMOKHK@?$AAn?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2B00: "fut." ??_C@_19PEGCOLJA@?$AAf?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B08A0: "public: virtual int __cdecl CSkipTboLdr::GetTrigramCount(unsigned long,unsigned long,unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramCount@CSkipTboLdr@@UEAAHKKKPEA_N@Z
0x1801C1240: "Suff." ??_C@_1M@FHGLGCMG@?$AAS?$AAu?$AAf?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C20: "preps." ??_C@_1O@FKJPNDNA@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAp?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D60: "Josh." ??_C@_1M@PIAHPKLF@?$AAJ?$AAo?$AAs?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E80: "Pd.B." ??_C@_1M@IONMMEJI@?$AAP?$AAd?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BEFBC: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x180003400: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageData::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GILanguageData@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C4A08: "usu." ??_C@_19DFMIALFJ@?$AAu?$AAs?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002E80: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetMinSegmentThreshold(unsigned int) __ptr64" ?SetMinSegmentThreshold@ILanguageData@@UEAAXI@Z
0x18046EF60: "D166667" ??_C@_1BA@LNFGLENM@?$AAD?$AA1?$AA6?$AA6?$AA6?$AA6?$AA7?$AA?$AA@
0x180003ED0: "public: virtual class ISentSepInfo const * __ptr64 __cdecl CLanguageData::SSData(void)const __ptr64" ?SSData@CLanguageData@@UEBAPEBVISentSepInfo@@XZ
0x1801C50A8: "Maj." ??_C@_19ICPCEPIN@?$AAM?$AAa?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800040B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLanguageData@@UEAAPEAXI@Z
0x1801A8764: "private: void __cdecl CArray<class TrieSliceManager * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@PEAVTrieSliceManager@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAX_J@Z
0x1801B8360: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataBundle'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataBundle@@@
0x1801B4E1A: memcpy
0x1801C2660: "dup." ??_C@_19GLAGHJLL@?$AAd?$AAu?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2070: "coml." ??_C@_1M@IPDPHKND@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class ISentSepInfo const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::SSData(void)const __ptr64" ?SSData@ILanguageData@@UEBAPEBVISentSepInfo@@XZ
0x1801C4508: "stenog." ??_C@_1BA@DFCBPFDM@?$AAs?$AAt?$AAe?$AAn?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@VINLTopLexicon@@$1?_GUID_f3585a00_eb76_4e48_98ff_024e838ca86c@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1801C41A0: "ry." ??_C@_17BIGIDCHP@?$AAr?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF4A8: "For" ??_C@_17ENLLDOGE@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BF788: "On" ??_C@_15GLMKGGNF@?$AAO?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C2020: "colloq." ??_C@_1BA@LGFPMHAJ@?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAo?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFED0: "B.Ch.E." ??_C@_1BA@MKCMFIFJ@?$AAB?$AA?4?$AAC?$AAh?$AA?4?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1B1C: "private: int __cdecl CCompressedTboLdr::GetTrigramValue(unsigned int,unsigned long,float * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramValue@CCompressedTboLdr@@AEAAHIKPEAM@Z
0x1801A9F20: "public: virtual unsigned short __cdecl NLG::CTrieIter::GetCurrentChar(void) __ptr64" ?GetCurrentChar@CTrieIter@NLG@@UEAAGXZ
0x1801C3730: "numis." ??_C@_1O@PDANDJEH@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DCC: "__cdecl _real@3f200000" __real@3f200000
0x180002040: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::CoreLexicon(void)const __ptr64" ?CoreLexicon@ILanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801AE0C0: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Clone(void)const __ptr64" ?Clone@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAPEAVCTrieWalker@2@XZ
0x1801BFDB0: "Arch." ??_C@_1M@CHHOGFMI@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0DE0: "public: virtual int __cdecl CCompressedBboLdr::Init(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CCompressedBboLdr@@UEAAHPEBEK@Z
0x1801B4D68: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x1801C2EF0: "indic." ??_C@_1O@BEIJPDCE@?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAE50: "public: virtual unsigned short * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrie::IndexToWordN(unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)const __ptr64" ?IndexToWordN@CCompressedTrie@NLG@@UEBAPEAGIPEAGAEA_K@Z
0x1801C4618: "suppl." ??_C@_1O@GBGBOFGG@?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DE8: "__cdecl _real@3fb0000000000000" __real@3fb0000000000000
0x1801C01E0: "Cmdr." ??_C@_1M@LFGIAJNG@?$AAC?$AAm?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2680: "dupls." ??_C@_1O@LLIKOHOA@?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFDD0: "Arg." ??_C@_19NGGEIKBF@?$AAA?$AAr?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE598: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x1801C5238: "Sens." ??_C@_1M@PADLGLLD@?$AAS?$AAe?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3840: "ornith." ??_C@_1BA@MPCPHDAD@?$AAo?$AAr?$AAn?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806096E8: "__cdecl CT??_R0?AVIntegerOverflowException@@@8??0IntegerOverflowException@@QEAA@AEBV0@@Z80" _CT??_R0?AVIntegerOverflowException@@@8??0IntegerOverflowException@@QEAA@AEBV0@@Z80
0x180001788: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::FindPropertyFor(enum CMorphBits::EMorphUnit) __ptr64" ?FindPropertyFor@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@W4EMorphUnit@CMorphBits@@@Z
0x1801C0D90: "Num." ??_C@_19IMDBPLOH@?$AAN?$AAu?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFAB8: "Upon" ??_C@_19MNEDHGKK@?$AAU?$AAp?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1801B4B3F: "__cdecl initterm" _initterm
0x1801C4170: "rtes." ??_C@_1M@OGKJAKKE@?$AAr?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B191: g_header_init_InitializeResultExceptions
0x1801C0DA0: "OM." ??_C@_17JJELDBGI@?$AAO?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF614: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetMinute(int) __ptr64" ?SetMinute@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXH@Z
0x1801C1FC8: "cmdg." ??_C@_1M@POECEBAG@?$AAc?$AAm?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C21C8: "contrib." ??_C@_1BC@HKMBDHHG@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4DA8: "Numb." ??_C@_1M@DCHNAJE@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003550: "public: virtual unsigned long __cdecl CUserData::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CUserData@@UEAAKXZ
0x1801C00F8: "Brit." ??_C@_1M@LFDEGJBA@?$AAB?$AAr?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C20B0: "compd." ??_C@_1O@NPPPFEKC@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E10: "Ore." ??_C@_19IFGFBLKN@?$AAO?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF2C8: "Anyway" ??_C@_1O@EKMHCKJL@?$AAA?$AAn?$AAy?$AAw?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C5168: "PFC." ??_C@_19IDLCHKGE@?$AAP?$AAF?$AAC?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609978: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x180611560: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x18046F098: "gov" ??_C@_17PHAFMLPL@?$AAg?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x1801C3290: "lith." ??_C@_1M@INAPNPD@?$AAl?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1360: "Theo." ??_C@_1M@FICDNHDK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4278: "sed." ??_C@_19EKIIJCIM@?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5480: "Microsoft.NET" ??_C@_1BM@EGJAFAGF@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1801BE438: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x180003910: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::Smtm(void)const __ptr64" ?Smtm@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C1E48: "cet." ??_C@_19GOPABBPP@?$AAc?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B82E0: "const CLspBinary::`vftable'" ??_7CLspBinary@@6B@
0x180006510: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::UseKeyBitsForReads(void) __ptr64" ?UseKeyBitsForReads@CBasicTopLexicon@@UEAAXXZ
0x1801BE638: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x18046F110: "have" ??_C@_19BDIHJKMF@?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1801A6020: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ByteSliceManager::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EByteSliceManager@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C14A0: "Wash." ??_C@_1M@HEHJCGBE@?$AAW?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4868: "tnpk." ??_C@_1M@OCMGABNM@?$AAt?$AAn?$AAp?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1BE8: "bklr." ??_C@_1M@OIAHPFLD@?$AAb?$AAk?$AAl?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE508: "__cdecl _imp___iob_func" __imp___iob_func
0x1801C3600: "mxd." ??_C@_19JEFBAHCN@?$AAm?$AAx?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4E68: "Zeph." ??_C@_1M@GNLCIAGD@?$AAZ?$AAe?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF330: "Both" ??_C@_19OBNAGCDI@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800026D0: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageLexicons::MaxSegmentCount(void)const __ptr64" ?MaxSegmentCount@ILanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x1801C1058: "Res." ??_C@_19PEMEMIEB@?$AAR?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF70: "D833333" ??_C@_1BA@PKMFPPEI@?$AAD?$AA8?$AA3?$AA3?$AA3?$AA3?$AA3?$AA?$AA@
0x180004BE0: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::LangDataUnloading(void) __ptr64" ?LangDataUnloading@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAXXZ
0x1801BE2C8: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180002040: "public: virtual int __cdecl INLTopLexicon::AtomTrieCount(void)const __ptr64" ?AtomTrieCount@INLTopLexicon@@UEBAHXZ
0x1800026D0: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageModels::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageModels@@UEBAKXZ
0x1800090C0: "class ILanguageModels * __ptr64 __cdecl CreateLangModels(unsigned long)" ?CreateLangModels@@YAPEAVILanguageModels@@K@Z
0x1801C50E8: "Mgrs." ??_C@_1M@DKPDKBAI@?$AAM?$AAg?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C24C0: "dia." ??_C@_19IIJIIMOB@?$AAd?$AAi?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C36A8: "neur." ??_C@_1M@JADAKCIB@?$AAn?$AAe?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF9D8: "They" ??_C@_19OBIKHLEK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x1801A9050: "public: virtual unsigned long __cdecl ByteSliceStream::Start(void) __ptr64" ?Start@ByteSliceStream@@UEAAKXZ
0x1801B9298: "const LexHeader::`vftable'" ??_7LexHeader@@6B@
0x1801BF734: "No" ??_C@_15BICKNCBF@?$AAN?$AAo?$AA?$AA@
0x1800087E8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class CLangLexiconsCall,class CNLAutoPtr_delete<class CLangLexiconsCall> >::~CNLAutoPtr<class CLangLexiconsCall,class CNLAutoPtr_delete<class CLangLexiconsCall> >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@VCLangLexiconsCall@@V?$CNLAutoPtr_delete@VCLangLexiconsCall@@@@@@QEAA@XZ
0x1801C42D8: "seq." ??_C@_19BJJDABKE@?$AAs?$AAe?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADF80: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetRightID(void)const __ptr64" ?GetRightID@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_KXZ
0x1801C2520: "dil." ??_C@_19DEAGJPDP@?$AAd?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3D88: "psychol." ??_C@_1BC@EIPHLAFD@?$AAp?$AAs?$AAy?$AAc?$AAh?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C28B0: "etc." ??_C@_19MNCMGCCO@?$AAe?$AAt?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF400: "Each" ??_C@_19IFFFJFA@?$AAE?$AAa?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C12F8: "Test." ??_C@_1M@HOBIJGHO@?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF340: "But" ??_C@_17EONHEOLP@?$AAB?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1801B4B4B: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x18046F030: "NN%g%s" ??_C@_1O@CAIFLKGG@?$AAN?$AAN?$AA?$CF?$AAg?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C3670: "naut." ??_C@_1M@EPICOBOG@?$AAn?$AAa?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003190: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::DoAutoReplace(void)const __ptr64" ?DoAutoReplace@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C4080: "ret." ??_C@_19KGJMPLCJ@?$AAr?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual enum ILanguageLexicons::eSegmentationPolicy __cdecl ILanguageLexicons::SegmentationPolicy(void)const __ptr64" ?SegmentationPolicy@ILanguageLexicons@@UEBA?AW4eSegmentationPolicy@1@XZ
0x1801BF0F8: "RESOURCE_SPELLER" ??_C@_1CC@PPGDHBIA@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAS?$AAP?$AAE?$AAL?$AAL?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x1801B4C91: "__cdecl _imp_load_SysStringByteLen" __imp_load_SysStringByteLen
0x1801AACB4: "public: class NLG::CCompressedTrieWalker * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetCompressedTrieWalker(void)const __ptr64" ?GetCompressedTrieWalker@CCompressedTrie@NLG@@QEBAPEAVCCompressedTrieWalker@2@XZ
0x1801BF3B0: "Despite" ??_C@_1BA@BHAHMKHJ@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAp?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BF3E0: "Don't" ??_C@_1M@KMDGFKCO@?$AAD?$AAo?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?$AA@
0x1801BF768: "Nothing" ??_C@_1BA@HJCGGLCL@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAh?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180009C00: "public: unsigned __int64 __cdecl CTextSplitter::GetNextToken(void) __ptr64" ?GetNextToken@CTextSplitter@@QEAA_KXZ
0x180005F88: "private: void __cdecl CArray<class CLangModelsCall * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::DeleteMem(unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?DeleteMem@?$CArray@PEAVCLangModelsCall@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAXPEAE@Z
0x1801C1810: "antiq." ??_C@_1O@EOGAMPGK@?$AAa?$AAn?$AAt?$AAi?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF000: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x1800038E0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::NumIntros(void)const __ptr64" ?NumIntros@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C3938: "petrog." ??_C@_1BA@ENHLFMCB@?$AAp?$AAe?$AAt?$AAr?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4020: "repl." ??_C@_1M@OIBOGPHD@?$AAr?$AAe?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002730: "public: virtual long __cdecl ILanguageGrammars::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageGrammars@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801BF678: "Meanwhile" ??_C@_1BE@IOFFPCLO@?$AAM?$AAe?$AAa?$AAn?$AAw?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C2720: "eds." ??_C@_19LCEBFBJO@?$AAe?$AAd?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B30F0: "public: virtual int __cdecl CHashTboLdr::GetTrigramCount(unsigned long,unsigned long,unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramCount@CHashTboLdr@@UEAAHKKKPEA_N@Z
0x1801C2E80: "inbd." ??_C@_1M@LPLJGJEN@?$AAi?$AAn?$AAb?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002C10: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetContextSensitiveOicBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveOicBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801AA0C0: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrieWalker::ResetLevel(void) __ptr64" ?ResetLevel@CTrieWalker@NLG@@UEAAXXZ
0x1801C0ED0: "Pers." ??_C@_1M@KMLBJNCH@?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::GetSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetSpellerBinary@ILanguageLexicons@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C45D8: "subst." ??_C@_1O@CDDADDKG@?$AAs?$AAu?$AAb?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABF70: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::GetTags(unsigned long * __ptr64 const) __ptr64" ?GetTags@UserDictionaryIter@@UEAA_NQEAK@Z
0x1801C2B28: "galv." ??_C@_1M@PMBHFAHM@?$AAg?$AAa?$AAl?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800070D0: "public: virtual enum ILanguageLexicons::eSegmentationPolicy __cdecl CLanguageLexicons::SegmentationPolicy(void)const __ptr64" ?SegmentationPolicy@CLanguageLexicons@@UEBA?AW4eSegmentationPolicy@ILanguageLexicons@@XZ
0x1801BE470: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x1801A9220: "public: virtual double __cdecl ByteSliceStream::ReadDouble(void) __ptr64" ?ReadDouble@ByteSliceStream@@UEAANXZ
0x1801BFA98: "Unlike" ??_C@_1O@CGDLDLBI@?$AAU?$AAn?$AAl?$AAi?$AAk?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C02E8: "D.Lit." ??_C@_1O@BMCNDNFA@?$AAD?$AA?4?$AAL?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4E26: memmove
0x1801C4CB8: "Col." ??_C@_19FPOIIOBB@?$AAC?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A83A0: "public: virtual unsigned long __cdecl CBasicTopLexicon::KeyBitsFor(unsigned short const * __ptr64,int)const __ptr64" ?KeyBitsFor@CBasicTopLexicon@@UEBAKPEBGH@Z
0x1801C4410: "sou." ??_C@_19BDMCFPHK@?$AAs?$AAo?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE00: "Arm." ??_C@_19HHPPKJHD@?$AAA?$AAr?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000843C: "void __cdecl ReleaseLangLexicons(void)" ?ReleaseLangLexicons@@YAXXZ
0x1801C4710: "tbs." ??_C@_19LMECLCMP@?$AAt?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A79E0: "public: virtual class IITEmbeddedSliceData * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::ExtendedDataFor(unsigned long,class IITEmbeddedSliceData * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendedDataFor@CBasicTopLexicon@@UEBAPEAVIITEmbeddedSliceData@@KPEAV2@@Z
0x1801C2260: "cos." ??_C@_19OCDFDNIP@?$AAc?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4F28: "Cpl." ??_C@_19PKHDKNJG@?$AAC?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801759D8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>::~CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@Uyy_buffer_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@XZ
0x1801C1020: "Ra." ??_C@_17OJLNANP@?$AAR?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3918: "pers." ??_C@_1M@LEIAEGNP@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C48A0: "tr." ??_C@_17LEMAMLDL@?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C44E8: "std." ??_C@_19PKJJKDDJ@?$AAs?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D30: "Nic." ??_C@_19JNCPLOPD@?$AAN?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4FA0: "Exc." ??_C@_19NFNOHELB@?$AAE?$AAx?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4DA0: "No." ??_C@_17BPIFJFML@?$AAN?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B98: "ppt." ??_C@_19JGDCBEFL@?$AAp?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBB0: "You" ??_C@_17HFPHCFFK@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?$AA@
0x1801C57D0: "__cdecl GUID_ccb2a53c_70b0_47f6_9ef6_f3cf50755485" _GUID_ccb2a53c_70b0_47f6_9ef6_f3cf50755485
0x180003BA0: "public: virtual class ILanguageLexicons * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageLexicons(void) __ptr64" ?GetLanguageLexicons@CLanguageData@@UEAAPEAVILanguageLexicons@@XZ
0x180003BF0: "public: virtual class ILanguageLexicons const * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageLexicons(void)const __ptr64" ?GetLanguageLexicons@CLanguageData@@UEBAPEBVILanguageLexicons@@XZ
0x1801AF55C: "public: void __cdecl CTimeRepresentationBase::SetEndTime(class CTimePointBase const * __ptr64) __ptr64" ?SetEndTime@CTimeRepresentationBase@@QEAAXPEBVCTimePointBase@@@Z
0x1801C0A08: "Ltd." ??_C@_19GDGBHKIM@?$AAL?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF0B8: "RESOURCE_GEN_MST" ??_C@_1CC@KOCBHBLJ@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAG?$AAE?$AAN?$AA_?$AAM?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1801C4350: "sh." ??_C@_17BMEIODNP@?$AAs?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800027B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageGrammars::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageGrammars@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0170: "Ch.E." ??_C@_1M@PCGDCLKC@?$AAC?$AAh?$AA?4?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A84A0: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::HasKeyBits(void)const __ptr64" ?HasKeyBits@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801BF950: "That" ??_C@_19IIHBOBIB@?$AAT?$AAh?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1801BFFE0: "B.S.For." ??_C@_1BC@CGACPBBA@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0CE0: "Nep." ??_C@_19EPMCNLIJ@?$AAN?$AAe?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4568: "stmt." ??_C@_1M@LDOMGNMG@?$AAs?$AAt?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4720: "tbsp." ??_C@_1M@BPGEBEOJ@?$AAt?$AAb?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::GetPRMBinary(void)const __ptr64" ?GetPRMBinary@ILanguageLexicons@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801BE318: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C29C8: "fasc." ??_C@_1M@JBDCKMLM@?$AAf?$AAa?$AAs?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0EC0: "Penna." ??_C@_1O@DALENEAF@?$AAP?$AAe?$AAn?$AAn?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F60: "recd." ??_C@_1M@PGHJNLNG@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE420: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount" __imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount
0x1801C48F8: "treas." ??_C@_1O@PDCCGNHO@?$AAt?$AAr?$AAe?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8FA0: "const CSSScorer::`vftable'" ??_7CSSScorer@@6B@
0x1801A507C: "public: __cdecl CNLException::CNLException(long,void const * __ptr64) __ptr64" ??0CNLException@@QEAA@JPEBX@Z
0x1801C5468: "J++" ??_C@_17DINICDHJ@?$AAJ?$AA?$CL?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x1801B35DC: "private: float __cdecl CHashTboLdr::GetUnigramFromProb(unsigned long,struct SQuantizationStepPair const * __ptr64) __ptr64" ?GetUnigramFromProb@CHashTboLdr@@AEAAMKPEBUSQuantizationStepPair@@@Z
0x1801C56B0: "mine" ??_C@_19MJMOMKMC@?$AAm?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801B8EF8: "const CLangModelsCall::`vftable'" ??_7CLangModelsCall@@6B@
0x1801C13A0: "Tit." ??_C@_19LDHAJNPB@?$AAT?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF510: "Given" ??_C@_1M@ENMMOJL@?$AAG?$AAi?$AAv?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresStemming(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresStemming@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C09B8: "Lit.B." ??_C@_1O@OBNAJAJB@?$AAL?$AAi?$AAt?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1550: "abp." ??_C@_19PLFBIKMN@?$AAa?$AAb?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFE10: "public: virtual float __cdecl CSkipTboLdr::GetBigram(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigram@CSkipTboLdr@@UEAAMKKPEAH@Z
0x180002FC0: "public: virtual enum ILanguageLexicons::eSegmentationPolicy __cdecl ILanguageData::SegmentationPolicy(void)const __ptr64" ?SegmentationPolicy@ILanguageData@@UEBA?AW4eSegmentationPolicy@ILanguageLexicons@@XZ
0x1801B4D04: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x1801C31B8: "lbs." ??_C@_19IIDLHDND@?$AAl?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1CC8: "public: struct SHashIndexMark const * __ptr64 __cdecl CHashIndexLookup::Find(unsigned __int64,struct SHashIndexMark const * __ptr64 * __ptr64)const __ptr64" ?Find@CHashIndexLookup@@QEBAPEBUSHashIndexMark@@_KPEAPEBU2@@Z
0x1801C16F8: "agt." ??_C@_19CICAMGLP@?$AAa?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D68: "hor." ??_C@_19NBIJBFNN@?$AAh?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A97F4: "protected: void __cdecl SparsePOSTableManager::Expand(void) __ptr64" ?Expand@SparsePOSTableManager@@IEAAXXZ
0x1801C1350: "Th.M." ??_C@_1M@GGLAKNLM@?$AAT?$AAh?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4668: "surg." ??_C@_1M@HMPHFFEK@?$AAs?$AAu?$AAr?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3978: "ph." ??_C@_17JCMHOEDM@?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3068: "irreg." ??_C@_1O@PLBFPFKP@?$AAi?$AAr?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026D0: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageLexicons::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageLexicons@@UEBAKXZ
0x1801A9E60: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::Down(void) __ptr64" ?Down@CTrieIter@NLG@@UEAA_NXZ
0x180002108: "public: __cdecl CWaitForCriticalSection::~CWaitForCriticalSection(void) __ptr64" ??1CWaitForCriticalSection@@QEAA@XZ
0x1801C1380: "Thur." ??_C@_1M@JLNAPHFE@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2F60: "inj." ??_C@_19BNGEPOIL@?$AAi?$AAn?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C68: "yd." ??_C@_17PKEKDPGM@?$AAy?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004990: "public: virtual long __cdecl CLangDataCall::AddLangDataUnloadListener(struct ILangDataUnloadListener * __ptr64) __ptr64" ?AddLangDataUnloadListener@CLangDataCall@@UEAAJPEAUILangDataUnloadListener@@@Z
0x1801C3200: "lectr." ??_C@_1O@CMFANHPK@?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007BE0: "public: __cdecl CLanguageLexiconsParameters::CLanguageLexiconsParameters(void) __ptr64" ??0CLanguageLexiconsParameters@@QEAA@XZ
0x1801C0298: "Cop." ??_C@_19CLPMEMPB@?$AAC?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C08A8: "Jun." ??_C@_19DEOCJDD@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D40: "Jdg." ??_C@_19JEFAEJEO@?$AAJ?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E20: "certif." ??_C@_1BA@GNIENJMI@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4F60: "Dr." ??_C@_17DBANJIEG@?$AAD?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B60: "poss." ??_C@_1M@GPAINGII@?$AAp?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4C5B: "__cdecl _imp_load_VariantClear" __imp_load_VariantClear
0x1801C5098: "M.Sgt." ??_C@_1O@HBFEAKEH@?$AAM?$AA?4?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B110: "__vectorcall ??_R0?AVCNLException@" ??_R0?AVCNLException@@@8
0x1801C1EA8: "chem." ??_C@_1M@HFFKKJLK@?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E5F4: "private: void __cdecl CArray<class LSP::CName,class CArrayAllocator_GC<class CZoneHeap> >::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@VCName@LSP@@V?$CArrayAllocator_GC@VCZoneHeap@@@@@@AEAAX_J@Z
0x1801C54D8: "Yahoo!" ??_C@_1O@DODJBBMF@?$AAY?$AAa?$AAh?$AAo?$AAo?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x1801C3010: "interrog." ??_C@_1BE@LMEHKCKO@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A48: "attys." ??_C@_1O@JJDMFKNH@?$AAa?$AAt?$AAt?$AAy?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF030: "RESOURCE_FST" ??_C@_1BK@DFCFGFJE@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAF?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1801C0700: "Hung." ??_C@_1M@DCFIODCE@?$AAH?$AAu?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF240: "After" ??_C@_1M@ECAANPKM@?$AAA?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C3390: "mc." ??_C@_17BPLODAAF@?$AAm?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0BE0: "Mses." ??_C@_1M@GCMILIKI@?$AAM?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4420: "sp." ??_C@_17PDMNGDCJ@?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2340: "cvt." ??_C@_19JMMECHDH@?$AAc?$AAv?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0118: "Bur." ??_C@_19GEINKLCH@?$AAB?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806027C8: " Collision table size: %lu " ??_C@_1DM@PBEOJCNA@?$AA?6?$AA?7?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1800038A0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::NotEndWords(void)const __ptr64" ?NotEndWords@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801BF9E8: "This" ??_C@_19PJPFFLFF@?$AAT?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1801A9E20: "public: virtual int __cdecl NLG::CTrieIter::GetSize(void) __ptr64" ?GetSize@CTrieIter@NLG@@UEAAHXZ
0x180002670: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageModels::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageModels@@UEAAKXZ
0x180007C20: "public: __cdecl CLanguageLexiconsParameters::~CLanguageLexiconsParameters(void) __ptr64" ??1CLanguageLexiconsParameters@@QEAA@XZ
0x1801C2400: "del." ??_C@_19GDKJIKHA@?$AAd?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5E60: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrie::SetComputingIndexes(bool) __ptr64" ?SetComputingIndexes@CTrie@NLG@@UEAAX_N@Z
0x180004E50: "public: __cdecl CArray<class TrieSliceManager * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::~CArray<class TrieSliceManager * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>(void) __ptr64" ??1?$CArray@PEAVTrieSliceManager@@VCArrayAllocator_malloc@@@@QEAA@XZ
0x1801BFB50: "Who" ??_C@_17ECNMLACL@?$AAW?$AAh?$AAo?$AA?$AA@
0x1801B0B6C: "private: bool __cdecl CSkipTboLdr::GetBigramAtOrBelow(unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64)const __ptr64" ?GetBigramAtOrBelow@CSkipTboLdr@@AEBA_NKKPEAK0@Z
0x1801C23F0: "deg." ??_C@_19JGOHKLD@?$AAd?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3E50: "qq.v." ??_C@_1M@FDCEFMBI@?$AAq?$AAq?$AA?4?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2860: "equip." ??_C@_1O@NNOIKGH@?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1788: "anc." ??_C@_19CJLMOPLH@?$AAa?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C40: "pret." ??_C@_1M@BKIJNEME@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1C50: "bldr." ??_C@_1M@NJDOPFHP@?$AAb?$AAl?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2828: "entom." ??_C@_1O@OFLHILBG@?$AAe?$AAn?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C14B0: "Wed." ??_C@_19MDODBCG@?$AAW?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresSegmentation(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresSegmentation@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C26E0: "ea." ??_C@_17IBJDIKLL@?$AAe?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4190: "rwy." ??_C@_19CEJMNOKB@?$AAr?$AAw?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0A28: "M.A.Ed." ??_C@_1BA@HKCILMGF@?$AAM?$AA?4?$AAA?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C54F8: "e-mails" ??_C@_1BA@GLACJFND@?$AAe?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C1230: "Str." ??_C@_19GAELEBGP@?$AAS?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5688: "our" ??_C@_17JMPGGOE@?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1806022A8: " Using alpha-based backoff " ??_C@_1DI@LHBKLPNB@?$AA?7?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAp?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C3908: "perp." ??_C@_1M@DCBEDEHB@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C80: "gynecol." ??_C@_1BC@GHGLJELI@?$AAg?$AAy?$AAn?$AAe?$AAc?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::GetPrefix(void)const __ptr64" ?GetPrefix@UDRTrieWalker@@UEBAPEBGXZ
0x1801C4160: "rte." ??_C@_19NOAHBLKC@?$AAr?$AAt?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3A48: "pizz." ??_C@_1M@FKFGOMCM@?$AAp?$AAi?$AAz?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800044E0: "public: virtual void __cdecl CLangDataCall::Destroy(void) __ptr64" ?Destroy@CLangDataCall@@UEAAXXZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetCNBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetCNBinary@ILanguageData@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801AAA38: "protected: __cdecl NLG::CCompressedTrie::~CCompressedTrie(void) __ptr64" ??1CCompressedTrie@NLG@@IEAA@XZ
0x180602E18: "__stdcall _real" __real@4020000000000000
0x180602E30: "__stdcall _real" __real@41200000
0x1801BF6A0: "Moreover" ??_C@_1BC@OEFDIGA@?$AAM?$AAo?$AAr?$AAe?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BFF58: "B.Pd." ??_C@_1M@IPEIEFBL@?$AAB?$AA?4?$AAP?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3770: "obs." ??_C@_19GDAMMINA@?$AAo?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE68: "Austl." ??_C@_1O@EEKENAIG@?$AAA?$AAu?$AAs?$AAt?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B496B: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x1801B9420: "const NLG::CCompressedTrieWalker::`vftable'{for `NLG::TrieWordEnumerator'}" ??_7CCompressedTrieWalker@NLG@@6BTrieWordEnumerator@1@@
0x1801C19D8: "athl." ??_C@_1M@PEKKJADH@?$AAa?$AAt?$AAh?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C07A8: "Ire." ??_C@_19IIHLGLOK@?$AAI?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A649C: "protected: void __cdecl CBasicTopLexicon::ReleaseHeaders(void) __ptr64" ?ReleaseHeaders@CBasicTopLexicon@@IEAAXXZ
0x180002040: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageGrammars::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageGrammars@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C2B10: "fwd." ??_C@_19LFJBOOHG@?$AAf?$AAw?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4C37: "__cdecl _imp_load_CreateErrorInfo" __imp_load_CreateErrorInfo
0x1801C1F40: "circum." ??_C@_1BA@MDNAAGND@?$AAc?$AAi?$AAr?$AAc?$AAu?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0148: "Cant." ??_C@_1M@OIMNBGIN@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5508: "€uro" ??_C@_19OMPPCLBO@?5?$KM?$AAu?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x1801C2B48: "gd." ??_C@_17JDHLBMHF@?$AAg?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4AB8: "vert." ??_C@_1M@EGLINDIH@?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180005C1C: "private: static class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::SearchAndVerifyFiles(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)" ?SearchAndVerifyFiles@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@CAPEAV1@PEBGGPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801C4B40: "vol." ??_C@_19NBDCMHGN@?$AAv?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF320: "Besides" ??_C@_1BA@LJNAMFBD@?$AAB?$AAe?$AAs?$AAi?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18046EFB0: "D875" ??_C@_19DIGEHBN@?$AAD?$AA8?$AA7?$AA5?$AA?$AA@
0x1801C1540: "abl." ??_C@_19IPEFEICN@?$AAa?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C80: "priv." ??_C@_1M@OOGAIA@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::RequireAccentedCapitals(void)const __ptr64" ?RequireAccentedCapitals@ILanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x18046F0B8: ".*" ??_C@_15LMBEHFEA@?$AA?4?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x180602C48: "__cdecl _DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags" __DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags
0x1801C25E0: "dk." ??_C@_17OMKCKJED@?$AAd?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009AE4: "public: unsigned __int64 __cdecl CFlexWrapper::GetHyphIgnore(void) __ptr64" ?GetHyphIgnore@CFlexWrapper@@QEAA_KXZ
0x1801C2120: "conj." ??_C@_1M@NHOJJOCN@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C04E8: "Eth." ??_C@_19OILGJBDN@?$AAE?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3348: "manuf." ??_C@_1O@BDEKMGFA@?$AAm?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3E48: "qq." ??_C@_17HKLELHPB@?$AAq?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C01B0: "Chron." ??_C@_1O@LEKGBPHB@?$AAC?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::EnableUp(void) __ptr64" ?EnableUp@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C31C8: "ld." ??_C@_17MOBBAACD@?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D98: "hosp." ??_C@_1M@ODIIDPCE@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3418: "mfg." ??_C@_19HLPEFGJK@?$AAm?$AAf?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C43A8: "sk." ??_C@_17JKNMJBHB@?$AAs?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::IsUsingDialects(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?IsUsingDialects@ILanguageLexicons@@UEBA_NPEBVCContext@@@Z
0x1800084F0: "bool __cdecl InitializeLangLexicons(void)" ?InitializeLangLexicons@@YA_NXZ
0x1801C36C8: "neut." ??_C@_1M@EGGJEBJM@?$AAn?$AAe?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A92B0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteFloat(float) __ptr64" ?WriteFloat@ByteSliceStream@@UEAAXM@Z
0x1801AF270: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::Clone(void)const __ptr64" ?Clone@UDRTrieWalker@@UEBAPEAVCTrieWalker@NLG@@XZ
0x1801C18F8: "arty." ??_C@_1M@IBLLFHDM@?$AAa?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0BB0: "Mont." ??_C@_1M@BPDFPFCA@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC880: "public: virtual unsigned long __cdecl UDRTrie::TagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned int)const __ptr64" ?TagBitsFor@UDRTrie@@UEBAKPEBGI@Z
0x1801B8388: "const CLongestMatchScoreDB::`vftable'" ??_7CLongestMatchScoreDB@@6B@
0x1801C3690: "ne." ??_C@_17EHGINEPL@?$AAn?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class NLG::ITrieIter * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::GetTrieNodeIter(void)const __ptr64" ?GetTrieNodeIter@CTrie@NLG@@UEBAPEAVITrieIter@2@XZ
0x1801C5558: "__cdecl GUID_adecfefd_de1d_4048_9506_c9cfdc4c15fb" _GUID_adecfefd_de1d_4048_9506_c9cfdc4c15fb
0x1801C3B50: "pos." ??_C@_19COKMAHGE@?$AAp?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFD98: "Apr." ??_C@_19MHFKBOEA@?$AAA?$AAp?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0028: "Bancorp." ??_C@_1BC@CNEIEPMK@?$AAB?$AAa?$AAn?$AAc?$AAo?$AAr?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0840: "Jer." ??_C@_19LOBNKPI@?$AAJ?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0DB0: "Obad." ??_C@_1M@NMAGPADI@?$AAO?$AAb?$AAa?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageModels::SetLMBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetLMBinary@ILanguageModels@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801C26E8: "eccl." ??_C@_1M@GPLECNIP@?$AAe?$AAc?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C06B0: "Hind." ??_C@_1M@IJFOPAOM@?$AAH?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8880: "public: void __cdecl CNLException::Throw(void)const __ptr64" ?Throw@CNLException@@QEBAXXZ
0x1801C00D8: "Braz." ??_C@_1M@FMNLBDNF@?$AAB?$AAr?$AAa?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetFullFormLexicon(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?SetFullFormLexicon@ILanguageLexicons@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x180602BD0: " Primary Huffman size: %6.3f M" ??_C@_1HI@IECCMFOP@?$AA?6?$AA?7?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAH?$AAu?$AAf?$AAf?$AAm?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AA6?$AA?4?$AA3?$AAf?$AA?5?$AAM@
0x180602158: "LM type: %s " ??_C@_1BK@PKJLHCCJ@?$AAL?$AAM?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x180601C78: "RESOURCE_LEXICON" ??_C@_1CC@GDFFIEJO@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAX?$AAI?$AAC?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1801C4BA8: "wh." ??_C@_17JIACONCF@?$AAw?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD744: "bool __cdecl NLG::TrieGetNextState(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN * __ptr64)" ?TrieGetNextState@NLG@@YA_NPEBUTRIECTRL@1@PEAUTRIESCAN@1@@Z
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::GetLMBinary(enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?GetLMBinary@ILanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C3DF8: "pwt." ??_C@_19JMPHBNEC@?$AAp?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1750: "amt." ??_C@_19LJOANKHH@?$AAa?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2160: "const." ??_C@_1O@LJJBOKNJ@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0E60: "public: virtual unsigned long __cdecl CCompressedTboLdr::GetType(void) __ptr64" ?GetType@CCompressedTboLdr@@UEAAKXZ
0x1801BFA50: "Today" ??_C@_1M@BKIFJKLG@?$AAT?$AAo?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C0D60: "Norw." ??_C@_1M@MFCLHBBK@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C25F8: "dm." ??_C@_17DKPLEKFO@?$AAd?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E10: "cert." ??_C@_1M@NCADEJGL@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4248: "sect." ??_C@_1M@GOAKJFCC@?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1F90: "clk." ??_C@_19IDDPLKJK@?$AAc?$AAl?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3800: "ord." ??_C@_19BGEMLNI@?$AAo?$AAr?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0E60: "public: virtual unsigned long __cdecl CCompressedBboLdr::GetType(void) __ptr64" ?GetType@CCompressedBboLdr@@UEAAKXZ
0x1800020D4: "public: __cdecl CCriticalSectionObj::~CCriticalSectionObj(void) __ptr64" ??1CCriticalSectionObj@@QEAA@XZ
0x180003EF0: "public: virtual void __cdecl CLanguageData::SetDoSegmentation(bool) __ptr64" ?SetDoSegmentation@CLanguageData@@UEAAX_N@Z
0x18018E368: "void __cdecl yyWB_load_buffer_state(struct yyWB_flex_state * __ptr64)" ?yyWB_load_buffer_state@@YAXPEAUyyWB_flex_state@@@Z
0x1801BFB30: "Which" ??_C@_1M@LBKPNHBP@?$AAW?$AAh?$AAi?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C4340: "sgd." ??_C@_19IKNJFPB@?$AAs?$AAg?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4148: "rpt." ??_C@_19JCMHMEGG@?$AAr?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180600710: "%s(%d,%d): " ??_C@_1BI@BHJLOLCJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x180602DDC: "__cdecl _real@3f555555" __real@3f555555
0x1801BF6E0: "Neither" ??_C@_1BA@MFJOGLDE@?$AAN?$AAe?$AAi?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180008AD4: "public: virtual __cdecl CLanguageModels::~CLanguageModels(void) __ptr64" ??1CLanguageModels@@UEAA@XZ
0x1801C2180: "cont." ??_C@_1M@OODFPNMG@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A50: "var." ??_C@_19PNGELGLE@?$AAv?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F48: "rd." ??_C@_17KHCACDDK@?$AAr?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C07F8: "Jan." ??_C@_19PLLPBGOC@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3A00: "phren." ??_C@_1O@PCNBGCNG@?$AAp?$AAh?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1098: "Rv." ??_C@_17BAEIOCPM@?$AAR?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3EB0: "qty." ??_C@_19EBCEGCEB@?$AAq?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C17C8: "ann." ??_C@_19JFCCPMGJ@?$AAa?$AAn?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F08: "quot." ??_C@_1M@PCDAJPBK@?$AAq?$AAu?$AAo?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFCB0: "Afg." ??_C@_19COJFLFME@?$AAA?$AAf?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C14C0: "Wis." ??_C@_19EFECBGEK@?$AAW?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF568: "public: __cdecl CTimePointBase::CTimePointBase(void) __ptr64" ??0CTimePointBase@@QEAA@XZ
0x1801C4D90: "Nah." ??_C@_19CEANFFIF@?$AAN?$AAa?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3630: "mythol." ??_C@_1BA@LEBKGMEF@?$AAm?$AAy?$AAt?$AAh?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180177C74: "long __cdecl __NumberToNNString(float,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?__NumberToNNString@@YAJMPEAG_K@Z
0x1801C1468: "Vt." ??_C@_17NJMKENAN@?$AAV?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4FE8: "H.H." ??_C@_19NOACPALF@?$AAH?$AA?4?$AAH?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4B70: "vs." ??_C@_17DNLJBPOD@?$AAv?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A70: "vb." ??_C@_17PFDDMONN@?$AAv?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2628: "dom." ??_C@_19DJDFEFBN@?$AAd?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006F90: "public: virtual int __cdecl CLanguageLexicons::DialectMask(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?DialectMask@CLanguageLexicons@@UEBAHPEBVCContext@@@Z
0x180004B00: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAX_N@Z
0x180002680: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageGrammars::Release(void) __ptr64" ?Release@ILanguageGrammars@@UEAAKXZ
0x1801C0508: "Ex." ??_C@_17FMDMLLLO@?$AAE?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BEFE0: GUID_NULL
0x1801C5658: "his" ??_C@_17MPKCMKHI@?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x18046F0C8: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C0860: "Jm." ??_C@_17NGAHDKDK@?$AAJ?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800034B0: "public: class LSP::CName const & __ptr64 __cdecl CMorphNode::GetName(void)const __ptr64" ?GetName@CMorphNode@@QEBAAEBVCName@LSP@@XZ
0x1801C4EE0: "Cdr." ??_C@_19DLFOPBKM@?$AAC?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE490: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x1801A85A0: "public: virtual unsigned long __cdecl CBasicTopLexicon::Seal(void)const __ptr64" ?Seal@CBasicTopLexicon@@UEBAKXZ
0x1801C2AF0: "furn." ??_C@_1M@MPEDJOGO@?$AAf?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4890: "tpk." ??_C@_19GNFJAEGP@?$AAt?$AAp?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1470: "Vul." ??_C@_19HDBEOJFO@?$AAV?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C47D8: "theat." ??_C@_1O@IAIFIFL@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF578: "Her" ??_C@_17PJKKAPDA@?$AAH?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C0C48: "Mus.Dr." ??_C@_1BA@PDCMAFJG@?$AAM?$AAu?$AAs?$AA?4?$AAD?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800087E8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class CLangModelsCall,class CNLAutoPtr_delete<class CLangModelsCall> >::~CNLAutoPtr<class CLangModelsCall,class CNLAutoPtr_delete<class CLangModelsCall> >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@VCLangModelsCall@@V?$CNLAutoPtr_delete@VCLangModelsCall@@@@@@QEAA@XZ
0x1801C3F38: "rct." ??_C@_19GAPDPCKO@?$AAr?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@ILanguageData@@UEAAX_N@Z
0x1801C2D38: "hist." ??_C@_1M@HFAHANHF@?$AAh?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B48C0: atexit
0x1801B0D0C: "private: void __cdecl CSkipTboLdr::SetCachedXgramIndex(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?SetCachedXgramIndex@CSkipTboLdr@@AEAAXKKKKK@Z
0x1801C32A0: "litho." ??_C@_1O@HIHEDFML@?$AAl?$AAi?$AAt?$AAh?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C16E8: "agric." ??_C@_1O@JAMJCGCM@?$AAa?$AAg?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E08: "Op." ??_C@_17CBKPCFBL@?$AAO?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1F30: "circ." ??_C@_1M@NGOMJLMG@?$AAc?$AAi?$AAr?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FF0: yySpellwrap
0x1800070F0: "public: virtual bool __cdecl CLanguageLexicons::PreferNormalized(void)const __ptr64" ?PreferNormalized@CLanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x180002D80: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetFullFormLexicon(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?SetFullFormLexicon@ILanguageData@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x180177ACC: "public: class CWordNode * __ptr64 __cdecl CNumberSplitter::NextUrlSegment(class CFlexWrapper * __ptr64,enum eRangeRole) __ptr64" ?NextUrlSegment@CNumberSplitter@@QEAAPEAVCWordNode@@PEAVCFlexWrapper@@W4eRangeRole@@@Z
0x1800048A0: "public: virtual class ILanguageData * __ptr64 __cdecl CLangDataCall::GetLanguageData(unsigned long,long * __ptr64,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)const __ptr64" ?GetLanguageData@CLangDataCall@@UEBAPEAVILanguageData@@KPEAJPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801A9AD0: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddIntRepresentation(class CZoneHeap & __ptr64) __ptr64" ?AddIntRepresentation@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801C0618: "Gn." ??_C@_17MLJGFNEF@?$AAG?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF8B8: "Since" ??_C@_1M@KFMEFGJK@?$AAS?$AAi?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C0C28: "Mus.B." ??_C@_1O@JHBBMKOD@?$AAM?$AAu?$AAs?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3E18: "pyro." ??_C@_1M@PNAGOFFJ@?$AAp?$AAy?$AAr?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::Up(void) __ptr64" ?Up@UDRTrieWalker@@UEAA_NXZ
0x1801C4FC8: "Gov." ??_C@_19PEEOAPJG@?$AAG?$AAo?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004E50: "public: __cdecl CArray<struct CMap<unsigned char * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN,32,class CArrayAllocator_malloc>::CFastAssoc,class CArrayAllocator_malloc>::~CArray<struct CMap<unsigned char * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN,32,class CArrayAllocator_malloc>::CFastAssoc,class CArrayAllocator_malloc>(void) __ptr64" ??1?$CArray@UCFastAssoc@?$CMap@PEAEUTRIESCAN@NLG@@$0CA@VCArrayAllocator_malloc@@@@VCArrayAllocator_malloc@@@@QEAA@XZ
0x1801A90E0: "public: virtual unsigned long __cdecl ByteSliceStream::Commit(void) __ptr64" ?Commit@ByteSliceStream@@UEAAKXZ
0x1801C2470: "der." ??_C@_19FKHFOJJL@?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F010: "nov" ??_C@_17OIEKNANA@?$AAn?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x1801C08B8: "Kan." ??_C@_19BEHNHNNM@?$AAK?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3BF0: "prem." ??_C@_1M@DOFAIHJH@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAB70: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetCWords(void)const __ptr64" ?GetCWords@CCompressedTrie@NLG@@UEBAIXZ
0x1801C07E8: "Jam." ??_C@_19HNCLGEEM@?$AAJ?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual enum eMethodClasses __cdecl CTimeRepresentationBase::GetMethodClass(void)const __ptr64" ?GetMethodClass@CTimeRepresentationBase@@UEBA?AW4eMethodClasses@@XZ
0x1801AB7E0: "public: virtual unsigned short * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::IndexToWord(unsigned int,unsigned short * __ptr64 const)const __ptr64" ?IndexToWord@CTrie@NLG@@UEBAPEAGIQEAG@Z
0x1801AD2A0: "void __cdecl NLG::TrieDecompressNode(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN * __ptr64)" ?TrieDecompressNode@NLG@@YAXPEBUTRIECTRL@1@PEAUTRIESCAN@1@@Z
0x1801C2490: "det." ??_C@_19IMCMAKIG@?$AAd?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2560: "dirs." ??_C@_1M@KBKCHANC@?$AAd?$AAi?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DD4: "__cdecl _real@3f400000" __real@3f400000
0x1801C2CD0: "hdlg." ??_C@_1M@KACANFHH@?$AAh?$AAd?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614008: "__cdecl _imp_CreateErrorInfo" __imp_CreateErrorInfo
0x1801B16C0: "public: virtual int __cdecl CCompressedTboLdr::Init(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CCompressedTboLdr@@UEAAHPEBEK@Z
0x1801C0910: "LL.D." ??_C@_1M@NBNMENM@?$AAL?$AAL?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4228: "sd." ??_C@_17GLIKCDKE@?$AAs?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C01A0: "Chr." ??_C@_19GMPBOEOD@?$AAC?$AAh?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F008: "oct" ??_C@_17PJCLNILO@?$AAo?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C0080: "Bhn." ??_C@_19PHCHENDN@?$AAB?$AAh?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE428: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x1801ABF50: "public: virtual unsigned long __cdecl UserDictionaryIter::GetTag(int) __ptr64" ?GetTag@UserDictionaryIter@@UEAAKH@Z
0x1801BFF48: "B.Mus." ??_C@_1O@DNDMAJAE@?$AAB?$AA?4?$AAM?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3E40: "qn." ??_C@_17IIDEAHLP@?$AAq?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5458: "It!" ??_C@_17CEDCHONM@?$AAI?$AAt?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual enum ILanguageData::eStressType __cdecl ILanguageData::StressType(void)const __ptr64" ?StressType@ILanguageData@@UEBA?AW4eStressType@1@XZ
0x1801A5FF0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceManager::Release(void) __ptr64" ?Release@ByteSliceManager@@UEAAXXZ
0x180001B0C: "public: class CNodeProperties * __ptr64 __cdecl CMorphNode::NewProperties(class CZoneHeap & __ptr64) __ptr64" ?NewProperties@CMorphNode@@QEAAPEAVCNodeProperties@@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801C1000: "Que." ??_C@_19LGMHKDOP@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2690: "public: virtual int __cdecl CHashTboLdr::Init(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CHashTboLdr@@UEAAHPEBEK@Z
0x1801AA8D0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrie::Init(unsigned char * __ptr64,bool) __ptr64" ?Init@CCompressedTrie@NLG@@UEAAXPEAE_N@Z
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::CommitSentSepTokens(void)const __ptr64" ?CommitSentSepTokens@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C2DE0: "hypoth." ??_C@_1BA@JFNJPODO@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175FD8: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddNormalizedString(class CText * __ptr64,class CZoneHeap & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,enum CMorphBits::EMorphUnit) __ptr64" ?AddNormalizedString@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@PEAVCText@@AEAVCZoneHeap@@PEBG_KW4EMorphUnit@CMorphBits@@@Z
0x180602570: " %lu prob, %lu alpha " ??_C@_1CO@FJJJCIMJ@?$AA?7?$AA?7?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAb?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAp?$AAh?$AAa?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801B8420: "const TILangDataCall<class ILanguageModels>::`vftable'" ??_7?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@6B@
0x1801C1B68: "bhd." ??_C@_19BJOBGNIL@?$AAb?$AAh?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601F20: " Bigrams occurring <= %i times w" ??_C@_1FK@CDJDOBEL@?$AA?7?$AAB?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAc?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$DM?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAw@
0x1801C43E0: "sol." ??_C@_19DHBLAMCJ@?$AAs?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3260: "lin." ??_C@_19GKBJHOMA@?$AAl?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2CE0: "hdqrs." ??_C@_1O@IADBJPHJ@?$AAh?$AAd?$AAq?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADCA0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::SyncTo(class NLG::CTrieWalker * __ptr64) __ptr64" ?SyncTo@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAXPEAVCTrieWalker@2@@Z
0x180602980: " Golomb sizes: %6.3f MB total " ??_C@_1GI@FIEMOOAM@?$AA?7?$AA?7?$AAG?$AAo?$AAl?$AAo?$AAm?$AAb?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AA6?$AA?4?$AA3?$AAf?$AA?5?$AAM?$AAB?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?5@
0x1801ABDC0: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::Initialize(class NLG::CTrie * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@UserDictionaryIter@@UEAA_NPEAVCTrie@NLG@@@Z
0x1801C32F0: "ltd." ??_C@_19CMDMHJFM@?$AAl?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2E10: "ib." ??_C@_17FAKIONFK@?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0A80: "MS." ??_C@_17OCLCFFPO@?$AAM?$AAS?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2D8: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180001AF0: "public: class CWordNode * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::GetHyphWordNode(void) __ptr64" ?GetHyphWordNode@CFlexWrapper@@QEAAPEAVCWordNode@@XZ
0x180008600: "public: virtual class LangDataVersion const * __ptr64 __cdecl CLangLexiconsCall::GetVersion(void) __ptr64" ?GetVersion@CLangLexiconsCall@@UEAAPEBVLangDataVersion@@XZ
0x1801BF4F8: "Generally" ??_C@_1BE@COALLEMO@?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C18E8: "arr." ??_C@_19MKCCBKON@?$AAa?$AAr?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5220: "public: void __cdecl ImxExceptionBuffer::Add(enum ImxExceptionType,long,bool,void const * __ptr64,void const * __ptr64) __ptr64" ?Add@ImxExceptionBuffer@@QEAAXW4ImxExceptionType@@J_NPEBX2@Z
0x1801C3A58: "pk." ??_C@_17BEFDJGJC@?$AAp?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2F10: "indus." ??_C@_1O@DMELNFNL@?$AAi?$AAn?$AAd?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2EA0: "incl." ??_C@_1M@JPEAOLLO@?$AAi?$AAn?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF300: "Because" ??_C@_1BA@LGPDLAGL@?$AAB?$AAe?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x180009E00: "int __cdecl yyHyphlex(struct yyHyph_flex_state * __ptr64)" ?yyHyphlex@@YAHPEAUyyHyph_flex_state@@@Z
0x1806028A8: " Index size (included): %lu " ??_C@_1DO@GPBLPONN@?$AA?7?$AA?7?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAi?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$CJ?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C3398: "mdse." ??_C@_1M@NANACAOL@?$AAm?$AAd?$AAs?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800047A0: "public: virtual class LangDataVersion const * __ptr64 __cdecl CLangDataCall::GetVersion(void) __ptr64" ?GetVersion@CLangDataCall@@UEAAPEBVLangDataVersion@@XZ
0x1801B8018: "const _com_error::`vftable'" ??_7_com_error@@6B@
0x1801C2500: "dif." ??_C@_19JFJNLMFJ@?$AAd?$AAi?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3798: "occ." ??_C@_19KMHAMKNF@?$AAo?$AAc?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602028: "Number of WordId: %i " ??_C@_1CM@LICHLMCN@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAI?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?6?$AA?$AA@
0x1806007E8: "Unknown %d" ??_C@_1BG@BFCDFKNB@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C28A0: "est." ??_C@_19NJDKFJBE@?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEA20: "public: bool __cdecl NLG::CBasicCompressedTrieWalker::SearchCache(unsigned short) __ptr64" ?SearchCache@CBasicCompressedTrieWalker@NLG@@QEAA_NG@Z
0x1801BF2B0: "Another" ??_C@_1BA@OLHBJCAD@?$AAA?$AAn?$AAo?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C563C: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C0520: "Exod." ??_C@_1M@BDDHBLEK@?$AAE?$AAx?$AAo?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609658: "__cdecl CT??_R0?AVCNLException@@@8??0CNLException@@QEAA@AEBV0@@Z64" _CT??_R0?AVCNLException@@@8??0CNLException@@QEAA@AEBV0@@Z64
0x1801BE3C8: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x1801C3128: "jwlr." ??_C@_1M@NDJJOCCL@?$AAj?$AAw?$AAl?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4B6F: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x1801C4988: "ult." ??_C@_19FLAPPLHL@?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4BD0: "whsle." ??_C@_1O@NFGEIMA@?$AAw?$AAh?$AAs?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5378: "ADO.NET" ??_C@_1BA@PPMJGDDM@?$AAA?$AAD?$AAO?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1801B9898: "const CTimePointBase::`vftable'" ??_7CTimePointBase@@6B@
0x180005F88: "private: void __cdecl CArray<class CLangLexiconsCall * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::DeleteMem(unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?DeleteMem@?$CArray@PEAVCLangLexiconsCall@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAXPEAE@Z
0x1801C3EE8: "quar." ??_C@_1M@DBODGODF@?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A18: "attn." ??_C@_1M@JCHGBFFI@?$AAa?$AAt?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4FB0: "Fr." ??_C@_17HDCIJPDL@?$AAF?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3180: "langs." ??_C@_1O@ODMAICFI@?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9780: "const UDRTrieWalker::`vftable'" ??_7UDRTrieWalker@@6B@
0x1801AF65C: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetMonth(enum eMonth) __ptr64" ?SetMonth@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXW4eMonth@@@Z
0x1801C4558: "stk." ??_C@_19LMPBBOM@?$AAs?$AAt?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9900: "const CLMLdrInst::`vftable'" ??_7CLMLdrInst@@6B@
0x1801BF5B0: "If" ??_C@_15HICHKNCH@?$AAI?$AAf?$AA?$AA@
0x1801AAC48: "public: bool __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetCompressedTrieWalker(class NLG::CCompressedTrieWalker * __ptr64)const __ptr64" ?GetCompressedTrieWalker@CCompressedTrie@NLG@@QEBA_NPEAVCCompressedTrieWalker@2@@Z
0x1801C34A0: "mi." ??_C@_17LOCFBDGD@?$AAm?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5158: "Msgr." ??_C@_1M@OLLBGMHA@?$AAM?$AAs?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806096A0: "__cdecl CT??_R0?AV_com_error@@@8??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z32" _CT??_R0?AV_com_error@@@8??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z32
0x1801C5600: "__cdecl GUID_b724ca8c_3cc0_4fc9_81ee_ff1488c5d6b0" _GUID_b724ca8c_3cc0_4fc9_81ee_ff1488c5d6b0
0x1801C5348: ".NET" ??_C@_19GKAMHHBP@?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1801C3358: "manufac." ??_C@_1BC@OODHHGLJ@?$AAm?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3860: "otol." ??_C@_1M@BHFOEKDA@?$AAo?$AAt?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D00: "Ezech." ??_C@_1O@OIMDELGH@?$AAE?$AAz?$AAe?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1028: "Rd." ??_C@_17FOFGEBGM@?$AAR?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE568: "__cdecl _imp_strncmp" __imp_strncmp
0x1801BF9B0: "Therefore" ??_C@_1BE@PMKLLDPO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180600790: "Integer divide by zero" ??_C@_1CO@CLDOGB@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAy?$AA?5?$AAz?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x1801BF830: "Recent" ??_C@_1O@CMKINKFN@?$AAR?$AAe?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C5528: "%s%s%04x.dll" ??_C@_1BK@JNCGNKDH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18046EF30: "D666667" ??_C@_1BA@NIJLBOBM@?$AAD?$AA6?$AA6?$AA6?$AA6?$AA6?$AA7?$AA?$AA@
0x180602098: "Number of Bigram: %i " ??_C@_1CM@HMHHOCDN@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAB?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?6?$AA?$AA@
0x18046EFE0: "may" ??_C@_17EKMKGBF@?$AAm?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C38A0: "paren." ??_C@_1O@GPHIFIEH@?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0550: "Feb." ??_C@_19BCALDION@?$AAF?$AAe?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0E60: "public: virtual unsigned long __cdecl CStdNgramLdr::GetType(void) __ptr64" ?GetType@CStdNgramLdr@@UEAAKXZ
0x180611540: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1801B25D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CHashTboLdr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECHashTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2740: "eff." ??_C@_19KDHPMFML@?$AAe?$AAf?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5DD0: "public: __cdecl _bstr_t::~_bstr_t(void) __ptr64" ??1_bstr_t@@QEAA@XZ
0x1800044F0: DllMain
0x1801C1D48: "bur." ??_C@_19CLNAKIPH@?$AAb?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5388: "ASP.NET" ??_C@_1BA@ICDKIHBN@?$AAA?$AAS?$AAP?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1801A8B30: "public: virtual void __cdecl ByteSliceManager::ReadFrom(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ReadFrom@ByteSliceManager@@UEAAXPEBG@Z
0x1801BFB60: "Will" ??_C@_19IGNPDGLC@?$AAW?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180002600: "public: virtual long __cdecl ILanguageModels::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageModels@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801A5E3C: "public: __cdecl _variant_t::~_variant_t(void) __ptr64" ??1_variant_t@@QEAA@XZ
0x1801ACD74: "private: static int __cdecl UDRTrie::GrowNodeArray(struct UDICT * __ptr64,unsigned int)" ?GrowNodeArray@UDRTrie@@CAHPEAUUDICT@@I@Z
0x1801C0A88: "MSS." ??_C@_19GGGPENOI@?$AAM?$AAS?$AAS?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C08: "wm." ??_C@_17MIMPHMJG@?$AAw?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF600: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetSecond(int) __ptr64" ?SetSecond@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXH@Z
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl CLongestMatchScoreDB::Seek(unsigned int) __ptr64" ?Seek@CLongestMatchScoreDB@@UEAAXI@Z
0x1801AEE20: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::Right(void) __ptr64" ?Right@UDRTrieWalker@@UEAA_NXZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::PreferNormalized(void)const __ptr64" ?PreferNormalized@ILanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801C3820: "org." ??_C@_19IHPALJHG@?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C36D8: "nol." ??_C@_19OFELAGHB@?$AAn?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5270: "Smt." ??_C@_19NFOGIIHC@?$AAS?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::IsCaseSensitive(void)const __ptr64" ?IsCaseSensitive@ILanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801C28C0: "etym." ??_C@_1M@IMOBEJFI@?$AAe?$AAt?$AAy?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4218: "sculp." ??_C@_1O@DLGNIALK@?$AAs?$AAc?$AAu?$AAl?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF0E0: "RESOURCE_LM" ??_C@_1BI@LNPJCCJF@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAL?$AAM?$AA?$AA@
0x1801C05E0: "Geo." ??_C@_19EBFHEAAN@?$AAG?$AAe?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1FA0: "clm." ??_C@_19FFGGFJIH@?$AAc?$AAl?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003FD0: "public: virtual void __cdecl CLanguageData::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@CLanguageData@@UEAAX_N@Z
0x1801C11A8: "Skr." ??_C@_19MFNAGCOI@?$AAS?$AAk?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5028: "H.R.H." ??_C@_1O@FPFPBBAE@?$AAH?$AA?4?$AAR?$AA?4?$AAH?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4120: "rnd." ??_C@_19PICAOFOE@?$AAr?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602468: " Total Ngrams in the LM: %lu " ??_C@_1DM@LCNDBBIM@?$AA?7?$AAT?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAN?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x18046F020: "%2x" ??_C@_17MMHCGCHB@?$AA?$CF?$AA2?$AAx?$AA?$AA@
0x1801AA5D8: "protected: void __cdecl NLG::CCompressedTrieFirstLevelCache::Build(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64) __ptr64" ?Build@CCompressedTrieFirstLevelCache@NLG@@IEAAXPEBUTRIECTRL@2@@Z
0x1801759D8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yySS_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::~CNLAutoPtr<struct yySS_flex_state,class CNLAutoPtr_free>(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@UyySS_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@XZ
0x1801C0A68: "M.Sc." ??_C@_1M@GOFGONDB@?$AAM?$AA?4?$AAS?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE478: "__cdecl _imp_realloc" __imp_realloc
0x1801BE500: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x1801C5008: "H.I.M." ??_C@_1O@NANMPKKI@?$AAH?$AA?4?$AAI?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C22B8: "csk." ??_C@_19CGKEJJBN@?$AAc?$AAs?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C19C8: "astron." ??_C@_1BA@LMELNFDM@?$AAa?$AAs?$AAt?$AAr?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806028F0: " Number of index entries: %lu " ??_C@_1EC@CEIJOJNC@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6@
0x1801A9460: "public: virtual unsigned long __cdecl SparsePOSTableManager::BasicIndexSize(void)const __ptr64" ?BasicIndexSize@SparsePOSTableManager@@UEBAKXZ
0x1801C4E80: "Adm." ??_C@_19MNCLJBNP@?$AAA?$AAd?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF470: "Finally" ??_C@_1BA@FNCDBOEG@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x180003210: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 __cdecl ILanguageData::AccentedCapitalsList(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsList@ILanguageData@@UEBAPEAPEBGXZ
0x180002A80: "public: virtual class CLMLdr * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageModel(enum eLanguageModelType) __ptr64" ?GetLanguageModel@ILanguageData@@UEAAPEAVCLMLdr@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801BE3F0: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x1801BF1F8: "A" ??_C@_13PNBDBPLL@?$AAA?$AA?$AA@
0x1801C2E68: "immun." ??_C@_1O@IIIDNKE@?$AAi?$AAm?$AAm?$AAu?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE368: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801BFE58: "Aust." ??_C@_1M@MNANINHK@?$AAA?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE380: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x1801C1B40: "bds." ??_C@_19FAJNEKOH@?$AAb?$AAd?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4328: "sf." ??_C@_17CGECICKP@?$AAs?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B78: "Minn." ??_C@_1M@LAGGKEJK@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2140: "cons." ??_C@_1M@PDDAMNHO@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFA90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CSkipTboLdr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECSkipTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0E60: "Pak." ??_C@_19JLPOJGHA@?$AAP?$AAa?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C386C: "oz" ??_C@_15LDBNKDCL@?$AAo?$AAz?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::IsFileBased(void)const __ptr64" ?IsFileBased@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x180004AA0: LangDataCall
0x1800044E0: "public: virtual void __cdecl CLangModelsCall::Destroy(void) __ptr64" ?Destroy@CLangModelsCall@@UEAAXXZ
0x1801C24F0: "dict." ??_C@_1M@MLGHBNP@?$AAd?$AAi?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4258: "sects." ??_C@_1O@NHCKIMMF@?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual long __cdecl CLangModelsCall::AddLangDataUnloadListener(struct ILangDataUnloadListener * __ptr64) __ptr64" ?AddLangDataUnloadListener@CLangModelsCall@@UEAAJPEAUILangDataUnloadListener@@@Z
0x1801C4840: "tlr." ??_C@_19GCJEHDFI@?$AAt?$AAl?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C30C8: "jnt." ??_C@_19MPIPCGGD@?$AAj?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806024F8: " Golomb Remainder Bits: %lu " ??_C@_1DK@NCJIDPOP@?$AA?7?$AAG?$AAo?$AAl?$AAo?$AAm?$AAb?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAm?$AAa?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAB?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x18046F0A0: "mil" ??_C@_17IPDIIDNF@?$AAm?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1801C3FA0: "ref." ??_C@_19OIICFILJ@?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF630: "Later" ??_C@_1M@DOHDMFDL@?$AAL?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C2A50: "fig." ??_C@_19FKDELPMB@?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C42A8: "sen." ??_C@_19OLBDLBOK@?$AAs?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4E0E: logf
0x180176634: "public: bool __cdecl CNumberSplitter::IsNumber(void)const __ptr64" ?IsNumber@CNumberSplitter@@QEBA_NXZ
0x1801C5108: "Mlles." ??_C@_1O@GLNEMNFI@?$AAM?$AAl?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C30B8: "jnr." ??_C@_19BJNGMFHO@?$AAj?$AAn?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806020D8: "Standard N-gram LM: " ??_C@_1CK@LMCNBNBI@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAN?$AA?9?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C1C80: "bm." ??_C@_17PMJEEDNJ@?$AAb?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3650: "nat." ??_C@_19BPEEJELF@?$AAn?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C13E8: "Uni." ??_C@_19OJDPOOJD@?$AAU?$AAn?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E00: "cen." ??_C@_19MMLNDAAC@?$AAc?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001470: "public: void __cdecl CFileInfo::SetMessage(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetMessage@CFileInfo@@QEAAXPEBG@Z
0x1801A92F0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteByte(unsigned char) __ptr64" ?WriteByte@ByteSliceStream@@UEAAXE@Z
0x1801C41E8: "sch." ??_C@_19PLCFFLHA@?$AAs?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5018: "H.M." ??_C@_19IOMPGBAG@?$AAH?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2B8: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1801A489C: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x1801BFBA0: "Yes" ??_C@_17PBAHFJOA@?$AAY?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C0898: "Jul." ??_C@_19EOIGIIDI@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A92F0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteOpCode(enum LexOpCode) __ptr64" ?WriteOpCode@ByteSliceStream@@UEAAXW4LexOpCode@@@Z
0x1801C3E30: "qlty." ??_C@_1M@LEMEALJL@?$AAq?$AAl?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3328: "mach." ??_C@_1M@PGNMMJFK@?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B7B0: "class ILanguageData * __ptr64 * g_rgLangdataPointers" ?g_rgLangdataPointers@@3PAPEAVILanguageData@@A
0x1801C06C0: "Hitt." ??_C@_1M@GHPDNPJE@?$AAH?$AAi?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B20: "pol." ??_C@_19NMCMLHCK@?$AAp?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C33B8: "mech." ??_C@_1M@PPDHGJCA@?$AAm?$AAe?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C44D8: "stbd." ??_C@_1M@GJBKHNPB@?$AAs?$AAt?$AAb?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFB58: "Why" ??_C@_17DHKOLIGI@?$AAW?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x18060B170: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x1801C1DB8: "caus." ??_C@_1M@MMCINALA@?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4CE0: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x18046F128: "not" ??_C@_17ECEDBIFL@?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C4DB8: "Phil." ??_C@_1M@IKBOILKE@?$AAP?$AAh?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E48: "__cdecl _real@bff0000000000000" __real@bff0000000000000
0x180001A90: "public: virtual int __cdecl CFlexWrapper::Read(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?Read@CFlexWrapper@@UEAAHPEAGH@Z
0x1801BFB70: "With" ??_C@_19OGDICBBD@?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C2F30: "infin." ??_C@_1O@KMOCDAMH@?$AAi?$AAn?$AAf?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FFC: "public: __cdecl CDLL::~CDLL(void) __ptr64" ??1CDLL@@QEAA@XZ
0x1801BFE18: "Atl." ??_C@_19HKMMHDFB@?$AAA?$AAt?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800035D0: "public: virtual void __cdecl CLongestMatchScoreDB::SetBeamWidth(double) __ptr64" ?SetBeamWidth@CLongestMatchScoreDB@@UEAAXN@Z
0x1801C3928: "petr." ??_C@_1M@LJLDJMPN@?$AAp?$AAe?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC550: "public: virtual void __cdecl UDRTrie::Delete(void) __ptr64" ?Delete@UDRTrie@@UEAAXXZ
0x1801C4528: "stg." ??_C@_19HMANNBJH@?$AAs?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1778: "anat." ??_C@_1M@DEOMBKML@?$AAa?$AAn?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD6FC: "bool __cdecl NLG::TrieSkipNextNode(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN * __ptr64,unsigned short)" ?TrieSkipNextNode@NLG@@YA_NPEBUTRIECTRL@1@PEAUTRIESCAN@1@G@Z
0x1801AA580: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetIndex(void)const __ptr64" ?GetIndex@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAIXZ
0x1801C52D0: "T.Sgt." ??_C@_1O@LJLAMJGL@?$AAT?$AA?4?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004244: "class ILanguageData * __ptr64 __cdecl CreateLangData(unsigned long,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)" ?CreateLangData@@YAPEAVILanguageData@@KPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801C3E68: "qrs." ??_C@_19CGNAEIKA@?$AAq?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE610: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::FirstWordUnicodeOrder(void) __ptr64" ?FirstWordUnicodeOrder@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801BF3A0: "Dear" ??_C@_19BBLBCKGE@?$AAD?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C36F8: "nos." ??_C@_19BHMLLGDP@?$AAn?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: static void __cdecl CTimePointBase::operator delete(void * __ptr64,class CZoneHeap & __ptr64)" ??3CTimePointBase@@SAXPEAXAEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801C3520: "mo." ??_C@_17GIHMPAHO@?$AAm?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B94B8: "const NLG::CTrieWalker::`vftable'" ??_7CTrieWalker@NLG@@6B@
0x1801A8300: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::AtomTrie(int)const __ptr64" ?AtomTrie@CBasicTopLexicon@@UEBAPEBVCTrie@NLG@@H@Z
0x1801C4BA0: "wd." ??_C@_17OPMACNFO@?$AAw?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C70: "gyn." ??_C@_19OOECLEBM@?$AAg?$AAy?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0258: "Conn." ??_C@_1M@FEEJAHMD@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602340: " Using count-bounded backoff " ??_C@_1DM@OPJFIDHO@?$AA?7?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAb?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?6?$AA?$AA@
0x180002050: "public: virtual int __cdecl NLG::ITrieIter::GetCurrentDepth(void) __ptr64" ?GetCurrentDepth@ITrieIter@NLG@@UEAAHXZ
0x1801C0DA8: "Ob." ??_C@_17GPLBIGIL@?$AAO?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0780: "Inst." ??_C@_1M@BEEPIBJL@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF48: "D4" ??_C@_15KFLNHJNA@?$AAD?$AA4?$AA?$AA@
0x180177D20: "bool __cdecl __SetCurrencyString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?__SetCurrencyString@@YA_NPEBG0PEAG_K@Z
0x1801C2FD0: "int." ??_C@_19CELIJNGA@?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2130: "conjs." ??_C@_1O@MHGAPAGB@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAj?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4688: "svgs." ??_C@_1M@DLNMJBIL@?$AAs?$AAv?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C41F8: "sci." ??_C@_19DAHJIINF@?$AAs?$AAc?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C37A8: "occas." ??_C@_1O@EAALLLCL@?$AAo?$AAc?$AAc?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E08: "__stdcall _real" __real@4000000000000000
0x1801C4488: "ss." ??_C@_17HFFJBBIH@?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C03D0: "Dom." ??_C@_19HGGIEGMN@?$AAD?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0DC0: "Obs." ??_C@_19CMFBMLAA@?$AAO?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4F50: "D.F." ??_C@_19PODEHBEL@?$AAD?$AA?4?$AAF?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C26A0: "dwt." ??_C@_19LCLCDMNA@?$AAd?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF62C: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetHour(int) __ptr64" ?SetHour@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXH@Z
0x1801C0EF0: "Pg." ??_C@_17JKOHDELP@?$AAP?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0488: "Epis." ??_C@_1M@NIFMGABK@?$AAE?$AAp?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E90: "Pd.D." ??_C@_1M@FIIFCHIF@?$AAP?$AAd?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0040: "Bap." ??_C@_19NBLEDFPN@?$AAB?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C04F8: "Eur." ??_C@_19IGFBLAFO@?$AAE?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4730: "tchr." ??_C@_1M@JMLPPDKB@?$AAt?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4F78: "Du." ??_C@_17CMAIKIPO@?$AAD?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0CA8: "Ne." ??_C@_17LOBOLGKN@?$AAN?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF790: "Once" ??_C@_19DEDNADOI@?$AAO?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1801A9310: "public: virtual void __cdecl POSTableManager::WriteTo(void * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@POSTableManager@@UEBAXPEAX@Z
0x1801C0AE8: "Man." ??_C@_19BJGDANJL@?$AAM?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4B20: "voc." ??_C@_19CAGEHFLI@?$AAv?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0C74: "private: bool __cdecl CSkipTboLdr::GetCachedXgramIndex(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetCachedXgramIndex@CSkipTboLdr@@AEAA_NKKKPEAK0@Z
0x1801AE120: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Clone(class CZoneHeap & __ptr64)const __ptr64" ?Clone@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAPEAVCTrieWalker@2@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801B1260: "public: virtual float __cdecl CStdNgramLdr::GetUnigram(unsigned long) __ptr64" ?GetUnigram@CStdNgramLdr@@UEAAMK@Z
0x1801B80E0: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataUnloadListener'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataUnloadListener@@@
0x180002040: "public: virtual class IITEmbeddedSliceData * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::ExtendedDataFor(unsigned long,class IITEmbeddedSliceData * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendedDataFor@INLTopLexicon@@UEBAPEAVIITEmbeddedSliceData@@KPEAV2@@Z
0x1801BF878: "She" ??_C@_17KJCLFOLF@?$AAS?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1801766DC: "public: unsigned short * __ptr64 __cdecl CNumberSplitter::GetAlpha(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GetAlpha@CNumberSplitter@@QEAAPEAGPEAG_K@Z
0x1801C0070: "Benj." ??_C@_1M@EDFPJJHD@?$AAB?$AAe?$AAn?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800060D0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@ILanguageData@@WBA@EAAKXZ
0x1806099A0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0
0x1801C0F28: "Ph.G." ??_C@_1M@MECNLFKF@?$AAP?$AAh?$AA?4?$AAG?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3B8: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180006160: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl CLanguageData::GetLocale`adjustor{16}' (void)const __ptr64" ?GetLocale@CLanguageData@@WBA@EBAKXZ
0x180175D20: "public: void __cdecl SimpleTimeRepresentation::Clear(void) __ptr64" ?Clear@SimpleTimeRepresentation@@QEAAXXZ
0x1801ADBA0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::StartValid(void)const __ptr64" ?StartValid@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x1800035E0: "public: virtual double __cdecl CLongestMatchScoreDB::GetBeamWidth(void)const __ptr64" ?GetBeamWidth@CLongestMatchScoreDB@@UEBANXZ
0x1801A9EA0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::Right(void) __ptr64" ?Right@CTrieIter@NLG@@UEAA_NXZ
0x180009BBC: "public: void __cdecl CTextSplitter::SetDelimiter(unsigned short const * __ptr64,bool,bool) __ptr64" ?SetDelimiter@CTextSplitter@@QEAAXPEBG_N1@Z
0x1801C1E98: "chars." ??_C@_1O@ONKNGIPN@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003A7C: "public: void __cdecl CLanguageData::ClearSubDlls(void) __ptr64" ?ClearSubDlls@CLanguageData@@QEAAXXZ
0x1801C36B8: "neurol." ??_C@_1BA@HKLMCILI@?$AAn?$AAe?$AAu?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1928: "asgmt." ??_C@_1O@MEMJIGNK@?$AAa?$AAs?$AAg?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF5B8: "In" ??_C@_15LNJDIFMI@?$AAI?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C3558: "mos." ??_C@_19PMPMANDM@?$AAm?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1480: "Vulg." ??_C@_1M@JFFENKLL@?$AAV?$AAu?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0CC0: "Nebr." ??_C@_1M@POHPEBEL@?$AAN?$AAe?$AAb?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4478: "sq." ??_C@_17DIJBLAIM@?$AAs?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C16A8: "advs." ??_C@_1M@EILFICII@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9F50: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::IsWordEnding(bool) __ptr64" ?IsWordEnding@CTrieIter@NLG@@UEAA_N_N@Z
0x1800022A0: "public: virtual unsigned long __cdecl CLspBinary::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CLspBinary@@UEAAKXZ
0x1801BF050: "RESOURCE_MST" ??_C@_1BK@GIEPHJMC@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAM?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x180002A70: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageData::LanguageCapabilities(void)const __ptr64" ?LanguageCapabilities@ILanguageData@@UEBAIXZ
0x1801A9250: "public: virtual enum LexOpCode __cdecl ByteSliceStream::ReadOpCode(void) __ptr64" ?ReadOpCode@ByteSliceStream@@UEAA?AW4LexOpCode@@XZ
0x1800035A0: "public: virtual double & __ptr64 __cdecl CLongestMatchScoreDB::Get(unsigned int) __ptr64" ?Get@CLongestMatchScoreDB@@UEAAAEANI@Z
0x180602C48: "__cdecl _ResolveDelayLoadedAPIFlags" __ResolveDelayLoadedAPIFlags
0x1801AE020: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetDownID(void)const __ptr64" ?GetDownID@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_KXZ
0x1801759C8: "public: struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>::Detach(void) __ptr64" ?Detach@?$CNLAutoPtr@Uyy_buffer_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAAPEAUyy_buffer_state@@XZ
0x1801C3D58: "psf." ??_C@_19FGKDLACI@?$AAp?$AAs?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4A30: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x1801A62B0: "public: virtual void __cdecl POSTableManager::WriteTo(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@POSTableManager@@UEBAXPEBG@Z
0x1801C40D8: "rhomb." ??_C@_1O@GFMIHHON@?$AAr?$AAh?$AAo?$AAm?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D10: "Newf." ??_C@_1M@FCGDDOIJ@?$AAN?$AAe?$AAw?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::FullFormLexicon(void)const __ptr64" ?FullFormLexicon@ILanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801C26B0: "dy." ??_C@_17KCLMAKND@?$AAd?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF29C: "An" ??_C@_15FBMAAHKF@?$AAA?$AAn?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl UDRTrie::GetTrieWalker(class NLG::CTrieWalker * __ptr64)const __ptr64" ?GetTrieWalker@UDRTrie@@UEBA_NPEAVCTrieWalker@NLG@@@Z
0x18046EFF0: "jul" ??_C@_17PBOJEICM@?$AAj?$AAu?$AAl?$AA?$AA@
0x1801C09D8: "Lith." ??_C@_1M@BAOBCGAL@?$AAL?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007070: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::GetContextSensitiveSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveSpellerBinary@CLanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C25C0: "distr." ??_C@_1O@DNKNAFKF@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5334: "sm" ??_C@_15KMHAOON@?$AAs?$AAm?$AA?$AA@
0x1801A6438: "protected: void __cdecl CBasicTopLexicon::ReleaseHandles(void) __ptr64" ?ReleaseHandles@CBasicTopLexicon@@IEAAXXZ
0x1801BFB20: "Whether" ??_C@_1BA@EMDCGGKO@?$AAW?$AAh?$AAe?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BE338: "__cdecl _imp_SizeofResource" __imp_SizeofResource
0x1801C2A30: "fgt." ??_C@_19MKPMNNMG@?$AAf?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBD0: "but" ??_C@_17LHKBCMOJ@?$AAb?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1800013EC: "public: virtual __cdecl _com_error::~_com_error(void) __ptr64" ??1_com_error@@UEAA@XZ
0x1801A7098: "protected: class _variant_t __cdecl CBasicTopLexicon::ReadObjectFrom(class ByteSliceStream & __ptr64,enum LexOpCode,struct CBasicTopLexicon::ReadStateData & __ptr64)const __ptr64" ?ReadObjectFrom@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV_variant_t@@AEAVByteSliceStream@@W4LexOpCode@@AEAUReadStateData@1@@Z
0x1801C39A0: "phil." ??_C@_1M@JCCPFAFM@?$AAp?$AAh?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2030: "cols." ??_C@_1M@LBBFMKAD@?$AAc?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C54E8: "e-mail" ??_C@_1O@MGPHIEKG@?$AAe?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x180001230: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x1801AF230: "public: virtual unsigned long __cdecl UDRTrieWalker::GetTag(int)const __ptr64" ?GetTag@UDRTrieWalker@@UEBAKH@Z
0x1801C43C8: "sm." ??_C@_17EMIFHCGM@?$AAs?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1668: "adjs." ??_C@_1M@GDKBKGOM@?$AAa?$AAd?$AAj?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1918: "asgd." ??_C@_1M@CDAFBLIP@?$AAa?$AAs?$AAg?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C10D0: "Sask." ??_C@_1M@PBOLGPMF@?$AAS?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800029F0: "public: virtual class ILanguageModels * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageModels(void) __ptr64" ?GetLanguageModels@ILanguageData@@UEAAPEAVILanguageModels@@XZ
0x1800029F0: "public: virtual class ILanguageModels const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageModels(void)const __ptr64" ?GetLanguageModels@ILanguageData@@UEBAPEBVILanguageModels@@XZ
0x1801BF8C8: "Some" ??_C@_19PPAPADGA@?$AAS?$AAo?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C3F80: "recs." ??_C@_1M@OIKKOJPF@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A4B5C: "public: __cdecl CExceptionSetup::CExceptionSetup(long * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ??0CExceptionSetup@@QEAA@PEAJPEAH@Z
0x1801BFAD4: "We" ??_C@_15FDEOGBCC@?$AAW?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C1878: "apptd." ??_C@_1O@BGAHOGCA@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3660: "natl." ??_C@_1M@GMKNGBIO@?$AAn?$AAa?$AAt?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C52B8: "St." ??_C@_17JBCKEDGJ@?$AAS?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3FC0: "reg." ??_C@_19CDNOILBM@?$AAr?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601CB8: "const TrieSliceManager::`vbtable'" ??_8TrieSliceManager@@7B@
0x1801AC9A0: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl UDRTrie::AllTagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@UDRTrie@@UEBAPEAKPEBG_KQEAK@Z
0x1801BE578: "__cdecl _imp_expf" __imp_expf
0x1801BE2E0: "__cdecl _imp_FlushFileBuffers" __imp_FlushFileBuffers
0x1801C1068: "Rm." ??_C@_17HJFJBAKE@?$AAR?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4B50: "vols." ??_C@_1M@CFKOFAOP@?$AAv?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF90: "D375" ??_C@_19FOOMFLEL@?$AAD?$AA3?$AA7?$AA5?$AA?$AA@
0x1801C2808: "engr." ??_C@_1M@CHNMMLCO@?$AAe?$AAn?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD6BC: "bool __cdecl NLG::TrieGetNextNode(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,struct NLG::TRIESCAN * __ptr64)" ?TrieGetNextNode@NLG@@YA_NPEBUTRIECTRL@1@PEAUTRIESCAN@1@@Z
0x1801C5188: "Pr." ??_C@_17MJPMKHJH@?$AAP?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAAC0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrie::WriteTo(unsigned char * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@CCompressedTrie@NLG@@UEBAXPEAE@Z
0x1801AAE20: "public: virtual struct NLG::TrieWordEnumerator * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetWordEnumerator(void)const __ptr64" ?GetWordEnumerator@CCompressedTrie@NLG@@UEBAPEAUTrieWordEnumerator@2@XZ
0x1801C2AC8: "frt." ??_C@_19POKHOCIJ@?$AAf?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609874: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x180602410: " Average space between hash valu" ??_C@_1FC@EJNGKCHO@?$AA?7?$AAA?$AAv?$AAe?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAt?$AAw?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu@
0x180001670: "public: virtual __cdecl CNLException::~CNLException(void) __ptr64" ??1CNLException@@UEAA@XZ
0x1801C5610: "__cdecl GUID_c3f4e93b_df1f_4046_b309_3c94b39fa4fc" _GUID_c3f4e93b_df1f_4046_b309_3c94b39fa4fc
0x1801C2250: "correl." ??_C@_1BA@EEJJEFDN@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE580: "__cdecl _imp_log" __imp_log
0x1801C10E0: "Sat." ??_C@_19ICEJJNDN@?$AAS?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601D80: " Number of Training IDs: %I64d " ??_C@_1EA@MJFAPOBA@?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAI?$AAD?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C2BE8: "gm." ??_C@_17LEHEENLN@?$AAg?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF58: "D8" ??_C@_15OPGLMGGI@?$AAD?$AA8?$AA?$AA@
0x180176390: "private: static bool __cdecl CNumberSplitter::VulgarFractionToString(unsigned short,unsigned short * __ptr64 & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?VulgarFractionToString@CNumberSplitter@@CA_NGAEAPEAGAEA_K@Z
0x1801C4EF0: "Cf." ??_C@_17KDIPNBNC@?$AAC?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF010: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C4F90: "Esq." ??_C@_19MGKKMLHH@?$AAE?$AAs?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5620: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x180007110: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::AccentedCapitalsList(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsList@CLanguageLexicons@@UEBAPEAPEBGXZ
0x18017664C: "public: bool __cdecl CNumberSplitter::IsAlpha(void)const __ptr64" ?IsAlpha@CNumberSplitter@@QEBA_NXZ
0x1801C44A0: "st." ??_C@_17GIFMCBDP@?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003000: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetSegmentationPolicy(enum ILanguageLexicons::eSegmentationPolicy) __ptr64" ?SetSegmentationPolicy@ILanguageData@@UEAAXW4eSegmentationPolicy@ILanguageLexicons@@@Z
0x1801BFCD0: "Ala." ??_C@_19GJAMEKBB@?$AAA?$AAl?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1B30: "bdrm." ??_C@_1M@ICLNDNGJ@?$AAb?$AAd?$AAr?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF700: "Nevertheless" ??_C@_1BK@DMDMBIPN@?$AAN?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAl?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C0D50: "Nor." ??_C@_19JDMKGGEK@?$AAN?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetProofingRequiresSegmentation(unsigned long)const __ptr64" ?GetProofingRequiresSegmentation@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801BF5E8: "Instead" ??_C@_1BA@OEJGPCLF@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C4A30: "vac." ??_C@_19DFOOGHIK@?$AAv?$AAa?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2CF0: "hdwe." ??_C@_1M@MMDJFJAB@?$AAh?$AAd?$AAw?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601E48: " Trigrams in the LM: %lu " ??_C@_1DE@IKALLDDI@?$AA?7?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C0638: "Gt." ??_C@_17GJNLHMLI@?$AAG?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3028: "intl." ??_C@_1M@OJDONDIM@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2398: "dd." ??_C@_17BNPEBLJG@?$AAd?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFB40: "public: virtual int __cdecl CSkipTboLdr::Init(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CSkipTboLdr@@UEAAHPEBEK@Z
0x1801C4CC8: "Dan." ??_C@_19OFHGCGFB@?$AAD?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C38B0: "parl." ??_C@_1M@EPOLFGOL@?$AAp?$AAa?$AAr?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DE0: "__cdecl _real@3f600000" __real@3f600000
0x1801C1C60: "blk." ??_C@_19GMPNNBKE@?$AAb?$AAl?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresFlexUnfoundMorphAtIndexTime(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresFlexUnfoundMorphAtIndexTime@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801BE340: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x180003C80: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl CLanguageData::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@CLanguageData@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::UpValid(void)const __ptr64" ?UpValid@UDRTrieWalker@@UEBA_NXZ
0x1801C4850: "tn." ??_C@_17MANEAJNL@?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C14D8: "Wyo." ??_C@_19ENONOFIB@?$AAW?$AAy?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF9F4: "public: virtual __cdecl CLMLdrInst::~CLMLdrInst(void) __ptr64" ??1CLMLdrInst@@UEAA@XZ
0x180602E00: "__cdecl _real@3ff0000000000000" __real@3ff0000000000000
0x1801A6328: "public: virtual __cdecl POSTableManager::~POSTableManager(void) __ptr64" ??1POSTableManager@@UEAA@XZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresFlexUnfoundMorphAtIndexTime(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresFlexUnfoundMorphAtIndexTime@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C22E0: "ctg." ??_C@_19FLKDFAHP@?$AAc?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageData::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageData@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x18060974C: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1801AE514: "private: bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::NextWordDown(void) __ptr64" ?NextWordDown@CCompressedTrieWalker@NLG@@AEAA_NXZ
0x1801C2928: "exch." ??_C@_1M@CLGLBFIG@?$AAe?$AAx?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3AB8: "pls." ??_C@_19KACDAAIH@?$AAp?$AAl?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl INLTopLexicon::IsFFMain(void)const __ptr64" ?IsFFMain@INLTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C5080: "Lt." ??_C@_17DELBGAOO@?$AAL?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002A30: "public: virtual class ILanguageGrammars * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageGrammars(void) __ptr64" ?GetLanguageGrammars@ILanguageData@@UEAAPEAVILanguageGrammars@@XZ
0x180002A30: "public: virtual class ILanguageGrammars const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageGrammars(void)const __ptr64" ?GetLanguageGrammars@ILanguageData@@UEBAPEBVILanguageGrammars@@XZ
0x1801A49AC: "int __cdecl CustomNewHandler(unsigned __int64,void const * __ptr64)" ?CustomNewHandler@@YAH_KPEBX@Z
0x1801BFBA8: "Yet" ??_C@_17GMNAGBFJ@?$AAY?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl TILangDataCall<class ILanguageLexicons>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@UEAAX_N@Z
0x1801759D8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yySpell_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::~CNLAutoPtr<struct yySpell_flex_state,class CNLAutoPtr_free>(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@UyySpell_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@XZ
0x1801BF6D4: "My" ??_C@_15OLMMKIPI@?$AAM?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C51C0: "R.R." ??_C@_19EMMDMAGJ@?$AAR?$AA?4?$AAR?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF130: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl UDRTrieWalker::GetID(void)const __ptr64" ?GetID@UDRTrieWalker@@UEBA_KXZ
0x1801BFF98: "B.S.Arch." ??_C@_1BE@PENBFMH@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetStressType(enum ILanguageData::eStressType) __ptr64" ?SetStressType@ILanguageData@@UEAAXW4eStressType@1@@Z
0x1801A9470: "public: virtual bool __cdecl SparsePOSTableManager::WritesToFileAsSparse(void)const __ptr64" ?WritesToFileAsSparse@SparsePOSTableManager@@UEBA_NXZ
0x1801BE4A8: "__cdecl _imp__fileno" __imp__fileno
0x1801B4280: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x1801B4B88: "__cdecl _acrt_iob_func" __acrt_iob_func
0x1801C1308: "Teut." ??_C@_1M@LIHHJPPJ@?$AAT?$AAe?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C20E0: "cond." ??_C@_1M@ONODPPFN@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE4B0: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x1801A8634: "public: bool __cdecl CResourceTopLexicon::ReadFrom(struct HINSTANCE__ * __ptr64,int) __ptr64" ?ReadFrom@CResourceTopLexicon@@QEAA_NPEAUHINSTANCE__@@H@Z
0x1801C1CC0: "bp." ??_C@_17EDNMFCJM@?$AAb?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E10: "__stdcall _real" __real@4010000000000000
0x1801B94A8: "const NLG::CCompressedTrieWalker::`vftable'{for `NLG::CBasicCompressedTrieWalker'}" ??_7CCompressedTrieWalker@NLG@@6BCBasicCompressedTrieWalker@1@@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::IsUserLexicon(void) __ptr64" ?IsUserLexicon@CTrieIter@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C08D8: "Knt." ??_C@_19GPBAEOIN@?$AAK?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C31F0: "lect." ??_C@_1M@BAIGOHKP@?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002B00: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetLMBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetLMBinary@ILanguageData@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801C4AC8: "veter." ??_C@_1O@ONLGJKCJ@?$AAv?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5330: "c" ??_C@_13PHCIHIAO@?$AAc?$AA?$AA@
0x1801C1590: "ac." ??_C@_17EIBBCFEK@?$AAa?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2648: "dpt." ??_C@_19LIHHDFMJ@?$AAd?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1998: "assts." ??_C@_1O@JEHNLNPA@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F28: "rcpt." ??_C@_1M@KIFJPMC@?$AAr?$AAc?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006614: "int __cdecl LSP::PosTags::FromNeutralTag(unsigned long)" ?FromNeutralTag@PosTags@LSP@@YAHK@Z
0x1801C2F20: "inf." ??_C@_19GKKGDOPA@?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl TILangDataCall<class ILanguageData>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageData@@@@UEAAX_N@Z
0x180002040: "public: virtual enum INLTopLexicon::LexKind __cdecl CBasicTopLexicon::Kind(void)const __ptr64" ?Kind@CBasicTopLexicon@@UEBA?AW4LexKind@INLTopLexicon@@XZ
0x1801C10A0: "S.Afr." ??_C@_1O@OFNFNBPN@?$AAS?$AA?4?$AAA?$AAf?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1420: "Va." ??_C@_17IKNBNOCF@?$AAV?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3BA8: "pptn." ??_C@_1M@MCABELB@?$AAp?$AAp?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2818: "enl." ??_C@_19NBABPNBI@?$AAe?$AAn?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800038D0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::BibleAbbrevs(void)const __ptr64" ?BibleAbbrevs@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C38D0: "payt." ??_C@_1M@PNAEMKEL@?$AAp?$AAa?$AAy?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFF28: "B.Lit." ??_C@_1O@OEOPHGOG@?$AAB?$AA?4?$AAL?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF190: "So" ??_C@_15KHGCMDFA@?$AAS?$AAo?$AA?$AA@
0x1801C0948: "Lam." ??_C@_19HADFBEAL@?$AAL?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006F00: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@CLanguageLexicons@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180600800: "Unexpected Exception Breakpoint" ??_C@_1EA@JKLFIJCD@?$AAU?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAB?$AAr?$AAe?$AAa?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1801BFC38: "nine" ??_C@_19CCPJHBMB@?$AAn?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BF930: "Such" ??_C@_19NKBEJHCO@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C1148: "Sec." ??_C@_19BINAKBOE@?$AAS?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0450: "Engl." ??_C@_1M@GDBHDDN@?$AAE?$AAn?$AAg?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4438: "specif." ??_C@_1BA@NEEACLLF@?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2C0: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x1801A9A00: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddTimeRepresentation(class CZoneHeap & __ptr64) __ptr64" ?AddTimeRepresentation@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801A4988: "public: virtual __cdecl IntegerOverflowException::~IntegerOverflowException(void) __ptr64" ??1IntegerOverflowException@@UEAA@XZ
0x1801BF758: "Nor" ??_C@_17JOFOCFNB@?$AAN?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180002984: "public: virtual __cdecl ILanguageData::~ILanguageData(void) __ptr64" ??1ILanguageData@@UEAA@XZ
0x1801C1770: "an." ??_C@_17PEIPDGJE@?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3680: "nav." ??_C@_19FCIMDFLO@?$AAn?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::NewScoreDB(class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageLexicons@@UEBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180004050: "public: virtual struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetResourceLoader(void)const __ptr64" ?GetResourceLoader@CLanguageData@@UEBAPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@XZ
0x180006170: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::Release`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?Release@ILanguageData@@WCA@EAAKXZ
0x1801C3338: "mag." ??_C@_19HBDBFPID@?$AAm?$AAa?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5228: "Sen." ??_C@_19KEEOLCDK@?$AAS?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2618: "dol." ??_C@_19PCGJJGLI@?$AAd?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060998C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1
0x1801C3830: "orig." ??_C@_1M@LGOIMDDD@?$AAo?$AAr?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF668: "Maybe" ??_C@_1M@OOBIMDBL@?$AAM?$AAa?$AAy?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x1800060E0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl CLanguageData::GetLocale`adjustor{32}' (void)const __ptr64" ?GetLocale@CLanguageData@@WCA@EBAKXZ
0x1801C4EA0: "Bn." ??_C@_17IDHGFDCB@?$AAB?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602938: " False Positives size: %lu " ??_C@_1DM@EGKOCOHC@?$AA?6?$AA?7?$AAF?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801BE4E0: "__cdecl _imp_swscanf_s" __imp_swscanf_s
0x18061153C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUfgroUlyquivUznwGEUfgkivxlnkOlyq@util" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUfgroUlyquivUznwGEUfgkivxlnkOlyq@util
0x180601B60: Lex_rgchKey
0x1801C2240: "corr." ??_C@_1M@BDHIDKLP@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE350: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x1801AC960: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl UDRTrie::AllTagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@UDRTrie@@UEBAPEAKPEBGQEAK@Z
0x1801C4230: "se." ??_C@_17KANGPAAB@?$AAs?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4E48: "Zec." ??_C@_19OEMFIKCO@?$AAZ?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800065C0: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x180002040: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::UpdateLexicon(void)const __ptr64" ?UpdateLexicon@ILanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801B25D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CHashTboLdr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCHashTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801AED48: "public: __cdecl UDRTrieWalker::~UDRTrieWalker(void) __ptr64" ??1UDRTrieWalker@@QEAA@XZ
0x1801C23E0: "def." ??_C@_19MCDCKJBG@?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175C78: "public: static void * __ptr64 __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::operator new(unsigned __int64,class CZoneHeap & __ptr64)" ??2CDefiniteAbsoluteTimeBase@@SAPEAX_KAEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801C1FE8: "co." ??_C@_17HNPGOCEM@?$AAc?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ACF18: "private: static void * __ptr64 __cdecl UDRTrie::UDictCreate(void)" ?UDictCreate@UDRTrie@@CAPEAXXZ
0x1800034B0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::Conjuncts(void)const __ptr64" ?Conjuncts@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C0CA0: "Nb." ??_C@_17KDBLIGBF@?$AAN?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1010: "public: virtual void __cdecl CCompressedBboLdr::DumpLMInfo(struct ILMLdrDump * __ptr64) __ptr64" ?DumpLMInfo@CCompressedBboLdr@@UEAAXPEAUILMLdrDump@@@Z
0x1801C1408: "Urug." ??_C@_1M@GDOCDJDC@?$AAU?$AAr?$AAu?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3A98: "plf." ??_C@_19PDDIJDKP@?$AAp?$AAl?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2E78: "in." ??_C@_17CHGKCNCB@?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0530: "Ezek." ??_C@_1M@HHFEGFGK@?$AAE?$AAz?$AAe?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800064E0: "public: virtual enum INLTopLexicon::LexReadMode __cdecl CBasicTopLexicon::ReadMode(void)const __ptr64" ?ReadMode@CBasicTopLexicon@@UEBA?AW4LexReadMode@INLTopLexicon@@XZ
0x1801C1F70: "ck." ??_C@_17OGGHKAFK@?$AAc?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006540: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::SetName(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetName@CBasicTopLexicon@@UEAAXPEBG@Z
0x1801C3280: "liq." ??_C@_19JIJJMOIO@?$AAl?$AAi?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800047B0: "public: virtual bool __cdecl CLangDataCall::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@CLangDataCall@@UEBA_NXZ
0x1801C0FA0: "Presb." ??_C@_1O@NBPOHNNF@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAs?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1C7C: "public: __cdecl CCritSecLock::~CCritSecLock(void) __ptr64" ??1CCritSecLock@@QEAA@XZ
0x1801C1DA8: "cath." ??_C@_1M@GJJDCCHG@?$AAc?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF170: "RESOURCE_OIC" ??_C@_1BK@EFOJDAGE@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAO?$AAI?$AAC?$AA?$AA@
0x1801C2BC0: "ger." ??_C@_19LBECFCJI@?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003320: "public: virtual int __cdecl ILanguageData::DialectMask(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?DialectMask@ILanguageData@@UEBAHPEBVCContext@@@Z
0x1801C19E8: "atm." ??_C@_19POMNKDCE@?$AAa?$AAt?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0BC0: "Mor." ??_C@_19HIPNNNEJ@?$AAM?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C35E0: "mts." ??_C@_19NNCNCAEB@?$AAm?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006300: "public: virtual struct _GUID __cdecl INLTopLexicon::GetGUID(void)const __ptr64" ?GetGUID@INLTopLexicon@@UEBA?AU_GUID@@XZ
0x180002040: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageLexicons::MaxSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MaxSegmentThreshold@ILanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x1801C4070: "resp." ??_C@_1M@BCIFKKHA@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C11B8: "Skt." ??_C@_19BDIJIBPF@?$AAS?$AAk?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 __cdecl ILanguageLexicons::AccentedCapitalsList(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsList@ILanguageLexicons@@UEBAPEAPEBGXZ
0x180602538: " default alpha step: %lu " ??_C@_1DI@BEJDIDLL@?$AA?7?$AA?7?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAp?$AAh?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAe?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801BF18C: "I" ??_C@_13DIKHDHFE@?$AAI?$AA?$AA@
0x1801C2BA0: "geol." ??_C@_1M@NJDONGBI@?$AAg?$AAe?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF528: "Great" ??_C@_1M@INJDHHKB@?$AAG?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C3880: "pam." ??_C@_19CPKHGLN@?$AAp?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C31B0: "lb." ??_C@_17BIEIODDO@?$AAl?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF08: "D25" ??_C@_17LJENECLE@?$AAD?$AA2?$AA5?$AA?$AA@
0x1801C1D20: "btry." ??_C@_1M@DNFEPMAM@?$AAb?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0460: "Ens." ??_C@_19GMNMEOIG@?$AAE?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3238: "li." ??_C@_17HCIPBDPN@?$AAl?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF5C0: "Indeed" ??_C@_1O@KMLCMFPH@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1801765BC: "public: __cdecl CNumberSplitter::CNumberSplitter(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CNumberSplitter@@QEAA@PEBG@Z
0x1801C5690: "hers" ??_C@_19HJCONOGK@?$AAh?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x180003150: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::PreferNormalized(void)const __ptr64" ?PreferNormalized@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x18018E4F8: "void __cdecl yyWB_init_buffer(struct yyWB_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yyWB_init_buffer@@YAXPEAUyyWB_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801C5700: "their" ??_C@_1M@BHJAFPMF@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C4308: "serv." ??_C@_1M@JDNDAFJM@?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFA90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CSkipTboLdr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCSkipTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C3240: "lieut." ??_C@_1O@DOLHAJLP@?$AAl?$AAi?$AAe?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611550: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x180004040: "public: virtual unsigned int __cdecl CLanguageData::LanguageCapabilities(void)const __ptr64" ?LanguageCapabilities@CLanguageData@@UEBAIXZ
0x1801ACBB0: "public: unsigned short * __ptr64 __cdecl UDRTrie::IndexToWordN(unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64,int * __ptr64)const __ptr64" ?IndexToWordN@UDRTrie@@QEBAPEAGIPEAGAEA_KPEAH@Z
0x1801C2778: "elev." ??_C@_1M@PKJNFOHI@?$AAe?$AAl?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C46D0: "syn." ??_C@_19MAAHJFIO@?$AAs?$AAy?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2110: "cong." ??_C@_1M@GLHHINPD@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1678: "adjt." ??_C@_1M@HOKEJGFE@?$AAa?$AAd?$AAj?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5218: "S.Sgt." ??_C@_1O@NMHNGDKL@?$AAS?$AA?4?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4B63: "__cdecl unlock" _unlock
0x1801AE3A0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::EnableUp(void) __ptr64" ?EnableUp@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C14E8: "Yug." ??_C@_19OINIECBA@?$AAY?$AAu?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A78: "fld." ??_C@_19JEEAMDAL@?$AAf?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002A50: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::DoSegmentation(void)const __ptr64" ?DoSegmentation@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C10C0: "Sab." ??_C@_19FHMGHMLL@?$AAS?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1DC8: "cav." ??_C@_19KHHCLOAO@?$AAc?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ACE8C: "private: static int __cdecl UDRTrie::UDictDestroy(void * __ptr64)" ?UDictDestroy@UDRTrie@@CAHPEAX@Z
0x180609928: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1
0x1801BE5A8: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x1801C2270: "cp." ??_C@_17IPHGFCAC@?$AAc?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5178: "Pfc." ??_C@_19HNGIBNAE@?$AAP?$AAf?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003EE0: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::DoSegmentation(void)const __ptr64" ?DoSegmentation@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C3E78: "qt." ??_C@_17CKHJCGEC@?$AAq?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC90: "Adj." ??_C@_19NACOKBGH@?$AAA?$AAd?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C19B8: "astrol." ??_C@_1BA@PBIDHEDH@?$AAa?$AAs?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0E40: "Pac." ??_C@_19HHKNBEBN@?$AAP?$AAa?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C44F8: "sten." ??_C@_1M@MCEEFHIO@?$AAs?$AAt?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004B30: "public: virtual bool __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEBA_NXZ
0x1801BF228: "Actually" ??_C@_1BC@ECPIPPHB@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAu?$AAa?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801BE570: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x1801C2100: "confed." ??_C@_1BA@IPJNEGLP@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1030: "Re." ??_C@_17JFAKJCMJ@?$AAR?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ACA6C: "public: unsigned long * __ptr64 __cdecl UDRTrie::AllTagBitsForID(unsigned int,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsForID@UDRTrie@@QEBAPEAKIQEAK@Z
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::GetContextSensitiveSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveSpellerBinary@ILanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x180004B00: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAX_N@Z
0x1801BF310: "Before" ??_C@_1O@KBECMDKH@?$AAB?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrieWalker::SetComputingIndexes(bool) __ptr64" ?SetComputingIndexes@CTrieWalker@NLG@@UEAAX_N@Z
0x18060B8B0: "class ILanguageLexicons * __ptr64 * g_rgLangLexiconsPointers" ?g_rgLangLexiconsPointers@@3PAPEAVILanguageLexicons@@A
0x1801B4720: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0818: "Jav." ??_C@_19BEDKJGBE@?$AAJ?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageLexicons::ForceLexBypass(void)const __ptr64" ?ForceLexBypass@CLanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801BFD48: "And." ??_C@_19HLOENMNP@?$AAA?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE370: "__cdecl _imp_FindResourceW" __imp_FindResourceW
0x1801BE3D0: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x1801C3250: "lim." ??_C@_19OMINAMGO@?$AAl?$AAi?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001430: "public: __cdecl CFileInfo::~CFileInfo(void) __ptr64" ??1CFileInfo@@QEAA@XZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::ExtendLexData(class CWordNode * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendLexData@ILanguageLexicons@@UEBAXPEAVCWordNode@@@Z
0x1801C2D08: "hgb." ??_C@_19BLKAMPD@?$AAh?$AAg?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602690: " Number of directory entries: " ??_C@_1EK@FIACKFGN@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?5@
0x18060972C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32_dll
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::ForceLexBypass(void)const __ptr64" ?ForceLexBypass@ILanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801C1C08: "bkpt." ??_C@_1M@BFEKDCMK@?$AAb?$AAk?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4628: "supr." ??_C@_1M@GNMJMBBP@?$AAs?$AAu?$AAp?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC18: "five" ??_C@_19NOKLLBMD@?$AAf?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BF210: "According" ??_C@_1BE@CMOOEJNL@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801A92D0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteDouble(double) __ptr64" ?WriteDouble@ByteSliceStream@@UEAAXN@Z
0x1801C0E20: "Oxon." ??_C@_1M@FIJLNAEN@?$AAO?$AAx?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800018F0: "public: virtual class CWordNode * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::Add(int,enum eRangeRole,enum ePrimaryRangeType,enum eSecondaryRangeType,bool,bool,bool,enum eTokenTypes,enum eYaccToken) __ptr64" ?Add@CFlexWrapper@@UEAAPEAVCWordNode@@HW4eRangeRole@@W4ePrimaryRangeType@@W4eSecondaryRangeType@@_N33W4eTokenTypes@@W4eYaccToken@@@Z
0x1801ADF50: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetCWordsBelow(void)const __ptr64" ?GetCWordsBelow@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAIXZ
0x1801BFD88: "Apoc." ??_C@_1M@BOODFAHJ@?$AAA?$AAp?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1438: "Venez." ??_C@_1O@PMANHBLN@?$AAV?$AAe?$AAn?$AAe?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFDC0: "Archbp." ??_C@_1BA@NMKOCMFP@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAb?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE518: "__cdecl _imp__resetstkoflw" __imp__resetstkoflw
0x180002590: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLspBinary::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLspBinary@@UEAAPEAXI@Z
0x180009720: "public: virtual class LangDataVersion const * __ptr64 __cdecl CLangModelsCall::GetVersion(void) __ptr64" ?GetVersion@CLangModelsCall@@UEAAPEBVLangDataVersion@@XZ
0x1801C2730: "educ." ??_C@_1M@MGOKLMIP@?$AAe?$AAd?$AAu?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1F08: "public: int __cdecl CGolombLookup::SearchWithinRange(unsigned __int64,int,int)const __ptr64" ?SearchWithinRange@CGolombLookup@@QEBAH_KHH@Z
0x1801B0A90: "private: bool __cdecl CSkipTboLdr::GetBigramAtOrAbove(unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64)const __ptr64" ?GetBigramAtOrAbove@CSkipTboLdr@@AEBA_NKKPEAK0@Z
0x180611528: g_hInst
0x1801C3CF0: "pros." ??_C@_1M@JGEMPILE@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1070: "Rom." ??_C@_19FMNILHGC@?$AAR?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A73E8: "protected: class _bstr_t __cdecl CBasicTopLexicon::MemberNameFor(int)const __ptr64" ?MemberNameFor@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV_bstr_t@@H@Z
0x1801C0350: "Dec." ??_C@_19NNKCDLHF@?$AAD?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002F00: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetMaxSegmentThreshold(unsigned int) __ptr64" ?SetMaxSegmentThreshold@ILanguageData@@UEAAXI@Z
0x1801BF350: "Can" ??_C@_17CFJOLJFH@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1801B3030: "public: virtual int __cdecl CHashTboLdr::GetBigramCount(unsigned long,unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramCount@CHashTboLdr@@UEAAHKKPEA_N@Z
0x180001B00: "public: unsigned __int64 __cdecl CFlexWrapper::GetHyphWordPos(void) __ptr64" ?GetHyphWordPos@CFlexWrapper@@QEAA_KXZ
0x1801C0F88: "Pl." ??_C@_17PACAMEHM@?$AAP?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DC0: "__cdecl _real@3ecccccd" __real@3ecccccd
0x1801C0680: "Hag." ??_C@_19NIEFJHBH@?$AAH?$AAa?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl CLangLexiconsCall::NotifyAndRemoveListeners(void) __ptr64" ?NotifyAndRemoveListeners@CLangLexiconsCall@@UEAAXXZ
0x1801C3F70: "recip." ??_C@_1O@CLAPDLOH@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAi?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A60: "figs." ??_C@_1M@HJMCNBAC@?$AAf?$AAi?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2290: "crim." ??_C@_1M@BCHJKNNE@?$AAc?$AAr?$AAi?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C50: "prev." ??_C@_1M@FHEBHFMP@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000205C: "public: __cdecl CCriticalSectionObj::CCriticalSectionObj(unsigned long,bool) __ptr64" ??0CCriticalSectionObj@@QEAA@K_N@Z
0x1801C1D58: "bvt." ??_C@_19HDAGEMAJ@?$AAb?$AAv?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1BC8: "bkg." ??_C@_19BBPKBIMG@?$AAb?$AAk?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000177C: "public: class CHyphenationPoints * __ptr64 __cdecl CNodeProperty::AsHyphenationPoints(void) __ptr64" ?AsHyphenationPoints@CNodeProperty@@QEAAPEAVCHyphenationPoints@@XZ
0x1801C43B0: "sl." ??_C@_17IHNJKBMJ@?$AAs?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002030: "public: struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>::p(void) __ptr64" ?p@?$CNLAutoPtr@Uyy_buffer_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAAPEAUyy_buffer_state@@XZ
0x1801AEF80: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::IsWordEnding(void)const __ptr64" ?IsWordEnding@UDRTrieWalker@@UEBA_NXZ
0x1801C1C40: "bldg." ??_C@_1M@IKCFGGFH@?$AAb?$AAl?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageLexicons::MaxUpperCaseMatch(void)const __ptr64" ?MaxUpperCaseMatch@ILanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x1800038C0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::Abbrevs(void)const __ptr64" ?Abbrevs@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801759FC: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>::CNLAutoPtr<struct yy_buffer_state,class CNLAutoPtr_free>(struct yy_buffer_state * __ptr64) __ptr64" ??0?$CNLAutoPtr@Uyy_buffer_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@PEAUyy_buffer_state@@@Z
0x1801C3578: "msec." ??_C@_1M@HJCPGBML@?$AAm?$AAs?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5408: "E-Mail" ??_C@_1O@EEMOPPKO@?$AAE?$AA?9?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1801A4940: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IntegerOverflowException::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EIntegerOverflowException@@UEAAPEAXI@Z
0x18046F11C: "'s" ??_C@_15CNBOGEKA@?$AA?8?$AAs?$AA?$AA@
0x1801BFD68: "Angl." ??_C@_1M@FDHEIEC@?$AAA?$AAn?$AAg?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA4A0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GotoKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GotoKey@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NPEBG_K@Z
0x1801BE460: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180004B30: "public: virtual bool __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEBA_NXZ
0x1801BE628: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetMaxSegmentThreshold(unsigned int) __ptr64" ?SetMaxSegmentThreshold@ILanguageLexicons@@UEAAXI@Z
0x1801C3CB0: "proc." ??_C@_1M@JFJKPKCP@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006320: "public: void __cdecl CTimePointBase::SetBase(class CBaseTimeBase const * __ptr64) __ptr64" ?SetBase@CTimePointBase@@QEAAXPEBVCBaseTimeBase@@@Z
0x1801C56E0: "them" ??_C@_19HBKMLIFC@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GetComputingIndexes(void) __ptr64" ?GetComputingIndexes@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C2A70: "fl." ??_C@_17LDICJOIG@?$AAf?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5368: ".net" ??_C@_19DEOELPEB@?$AA?4?$AAn?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1801BE448: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x18046EF40: "D2" ??_C@_15IANGCGAM@?$AAD?$AA2?$AA?$AA@
0x1801BE2A8: "__cdecl _imp_ResolveDelayLoadedAPI" __imp_ResolveDelayLoadedAPI
0x1801C4678: "surr." ??_C@_1M@CPOMMGGC@?$AAs?$AAu?$AAr?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4830: "tkt." ??_C@_19LOAIJJFM@?$AAt?$AAk?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180176604: "public: void __cdecl CNumberSplitter::SetOffset(unsigned __int64) __ptr64" ?SetOffset@CNumberSplitter@@QEAAX_K@Z
0x1801C25B0: "dist." ??_C@_1M@HAANEAPE@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF598: "How" ??_C@_17GPOPNMGE@?$AAH?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x1801C3D48: "pseud." ??_C@_1O@JHAJKDPI@?$AAp?$AAs?$AAe?$AAu?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D40: "Nig." ??_C@_19GLOPMOF@?$AAN?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: static void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::operator delete(void * __ptr64,class CZoneHeap & __ptr64)" ??3CDefiniteAbsoluteTimeBase@@SAXPEAXAEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801C12E8: "Tenn." ??_C@_1M@DLOLJDHJ@?$AAT?$AAe?$AAn?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::SetIndex(unsigned int) __ptr64" ?SetIndex@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAXI@Z
0x1801C3810: "ordn." ??_C@_1M@KOCIHCK@?$AAo?$AAr?$AAd?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE488: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresLookup(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresLookup@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x180175C28: CMN_IsCharSpaceW
0x180003550: "public: virtual unsigned long __cdecl CLongestMatchScoreDB::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CLongestMatchScoreDB@@UEAAKXZ
0x1801BFD30: "Am." ??_C@_17ILGNCGGM@?$AAA?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::ForceLexBypass(void)const __ptr64" ?ForceLexBypass@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C4DF0: "Rev." ??_C@_19KEAJFJPC@?$AAR?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A98: "fol." ??_C@_19PGJMEGIF@?$AAf?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175D04: "public: bool __cdecl CContextBase::GetIsShowingGaps(void)const __ptr64" ?GetIsShowingGaps@CContextBase@@QEBA_NXZ
0x1801BF9C8: "These" ??_C@_1M@GACCMKOG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C3500: "ml." ??_C@_17OOOIICNA@?$AAm?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3A20: "physiol." ??_C@_1BC@BHNBCDLC@?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614010: "__cdecl _imp_SetErrorInfo" __imp_SetErrorInfo
0x1801B07A0: "public: virtual int __cdecl CSkipTboLdr::GetBigramCount(unsigned long,unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramCount@CSkipTboLdr@@UEAAHKKPEA_N@Z
0x1801C2170: "constr." ??_C@_1BA@CLIENMCA@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFEE0: "B.Ed." ??_C@_1M@LLBDHKFE@?$AAB?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003040: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::ForceLexBypass(void)const __ptr64" ?ForceLexBypass@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C4B18: "vo." ??_C@_17EJKNNNAD@?$AAv?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601EC0: " Trigrams occurring <= %i times " ??_C@_1FM@MKKHFALI@?$AA?7?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAc?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$DM?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?5@
0x1801A5F90: "public: virtual unsigned char __cdecl ByteSliceStream::ReadByte(void) __ptr64" ?ReadByte@ByteSliceStream@@UEAAEXZ
0x1801C3A38: "pinx." ??_C@_1M@OPGPHCPG@?$AAp?$AAi?$AAn?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3548: "morph." ??_C@_1O@LFADBLDM@?$AAm?$AAo?$AAr?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C11F8: "Som." ??_C@_19LDBKNMFM@?$AAS?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetForceSingleCase(unsigned long)const __ptr64" ?GetForceSingleCase@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801B0418: "private: bool __cdecl CSkipTboLdr::GetBigramIndex(unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramIndex@CSkipTboLdr@@AEAA_NKKPEAK0@Z
0x1801BF8A0: "Similarly" ??_C@_1BE@BDPMLFJM@?$AAS?$AAi?$AAm?$AAi?$AAl?$AAa?$AAr?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C2B50: "gds." ??_C@_19LGLEIBKD@?$AAg?$AAd?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1F20: "cir." ??_C@_19OPAGOHKN@?$AAc?$AAi?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C39C0: "phon." ??_C@_1M@BJIIPINA@?$AAp?$AAh?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF608: "Its" ??_C@_17EFDGLJPF@?$AAI?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C48B8: "transf." ??_C@_1BA@NDFEIKEB@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetForceSingleCase(unsigned long)const __ptr64" ?GetForceSingleCase@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801BF818: "Previous" ??_C@_1BC@JBFJEBEN@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAv?$AAi?$AAo?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x1801BF1B0: "NlsLexicons" ??_C@_1BI@COEEHNFP@?$AAN?$AAl?$AAs?$AAL?$AAe?$AAx?$AAi?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C22A0: "crit." ??_C@_1M@DGKAPOIH@?$AAc?$AAr?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B89A0: "const INLTopLexicon::`vftable'" ??_7INLTopLexicon@@6B@
0x180009560: "void __cdecl ReleaseLangModels(void)" ?ReleaseLangModels@@YAXXZ
0x1801BFEC0: "B.Arch." ??_C@_1BA@BPDBBGDD@?$AAB?$AA?4?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9F30: "public: virtual int __cdecl NLG::CTrieIter::GetTrieIndex(void) __ptr64" ?GetTrieIndex@CTrieIter@NLG@@UEAAHXZ
0x1801C2750: "el." ??_C@_17DNANJJGF@?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3780: "obstet." ??_C@_1BA@CNHPFKHA@?$AAo?$AAb?$AAs?$AAt?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0A98: "Macc." ??_C@_1M@IECKOCGB@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1C18: "bks." ??_C@_19IJLNFIEL@?$AAb?$AAk?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C40: "wt." ??_C@_17OMBGCPMF@?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8230: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::Trie(void)const __ptr64" ?Trie@CBasicTopLexicon@@UEBAPEBVCTrie@NLG@@XZ
0x1801C46B0: "syll." ??_C@_1M@GFDNGGBO@?$AAs?$AAy?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3CC0: "prof." ??_C@_1M@MFFHGLJM@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602118: "Bigram" ??_C@_1O@OMMCJJDI@?$AAB?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C17E8: "ans." ??_C@_19CKGKONCM@?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAC30: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetTrieWalker(class NLG::CTrieWalker * __ptr64)const __ptr64" ?GetTrieWalker@CCompressedTrie@NLG@@UEBA_NPEAVCTrieWalker@2@@Z
0x180003900: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::Titles(void)const __ptr64" ?Titles@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C0828: "Jb." ??_C@_17CHFBIIOP@?$AAJ?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175CDC: "public: int __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetYear(void)const __ptr64" ?GetYear@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBAHXZ
0x1806026E0: " Number of index entries: %lu " ??_C@_1HG@BFLEEFIB@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?5@
0x1801B8420: "const TILangDataCall<class ILanguageData>::`vftable'" ??_7?$TILangDataCall@VILanguageData@@@@6B@
0x180003F20: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetCNBinary(void)const __ptr64" ?GetCNBinary@CLanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C15B8: "acct." ??_C@_1M@IDDHJGAG@?$AAa?$AAc?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4978: "typ." ??_C@_19BLAHONBM@?$AAt?$AAy?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF868: "Several" ??_C@_1BA@FKDPMAPB@?$AAS?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x1801C3A90: "pl." ??_C@_17JFGKGCK@?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A98D8: "protected: void __cdecl SparsePOSTableManager::Condense(void) __ptr64" ?Condense@SparsePOSTableManager@@IEAAXXZ
0x1801C5078: "Ld." ??_C@_17DHGHGCHF@?$AAL?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B40: "por." ??_C@_19OFPANEMB@?$AAp?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4490: "ssp." ??_C@_19GIBLOKKN@?$AAs?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABDB0: "public: virtual int __cdecl UserDictionaryIter::GetSize(void) __ptr64" ?GetSize@UserDictionaryIter@@UEAAHXZ
0x1801C4480: "sr." ??_C@_17LOAFMCCC@?$AAs?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4130: "ro." ??_C@_17MNOHNDPJ@?$AAr?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C42B8: "sep." ??_C@_19NCMPNCAB@?$AAs?$AAe?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B48: "Mex." ??_C@_19EIKGOCOH@?$AAM?$AAe?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1580: "abt." ??_C@_19GAMAMINL@?$AAa?$AAb?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5590: "double const * const `public: virtual double & __ptr64 __cdecl CLongestMatchScoreDB::Get(unsigned int) __ptr64'::`2'::s_rgScore" ?s_rgScore@?1??Get@CLongestMatchScoreDB@@UEAAAEANI@Z@4QBNB
0x1801C0760: "Ind." ??_C@_19GIDDJMCL@?$AAI?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C18B8: "archit." ??_C@_1BA@NGKAJGC@?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0660: "HH.D." ??_C@_1M@HPAFPNJ@?$AAH?$AAH?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1730: "alky." ??_C@_1M@BNEHMFOA@?$AAa?$AAl?$AAk?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1628: "addl." ??_C@_1M@IEKLAEJA@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2658: "dr." ??_C@_17MIHLPKBA@?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E4F8: "void __cdecl yySpell_init_buffer(struct yySpell_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yySpell_init_buffer@@YAXPEAUyySpell_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801BF004: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x180609888: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x1801BE3B0: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C38E0: "pct." ??_C@_19GEAGCCJD@?$AAp?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0340: "Danl." ??_C@_1M@HDNAHPPE@?$AAD?$AAa?$AAn?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0958: "Lat." ??_C@_19FEOMEHFI@?$AAL?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5448: "GDI+" ??_C@_19JCKADENM@?$AAG?$AAD?$AAI?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x1801C50B8: "Mdm." ??_C@_19NHBHHBFB@?$AAM?$AAd?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A84D0: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::HasFullEntries(void)const __ptr64" ?HasFullEntries@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C5200: "S.M.Sgt." ??_C@_1BC@IOOBMAAB@?$AAS?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AAS?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611568: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x18046F0D8: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C42E8: "seqq." ??_C@_1M@FJDCMH@?$AAs?$AAe?$AAq?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4358: "shpt." ??_C@_1M@GJMACIFK@?$AAs?$AAh?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B15FC: "private: int __cdecl CStdNgramLdr::GetBigramIndex(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramIndex@CStdNgramLdr@@AEAAHKKPEAH@Z
0x1801BE4A0: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x1801C3EC0: "qu." ??_C@_17OBCFPFOH@?$AAq?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD990: "protected: void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::PushTrieLevel(void) __ptr64" ?PushTrieLevel@CCompressedTrieWalker@NLG@@IEAAXXZ
0x1801C45A8: "subjs." ??_C@_1O@FNMBCJBO@?$AAs?$AAu?$AAb?$AAj?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C34E0: "mkt." ??_C@_19GFLDDDHO@?$AAm?$AAk?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9590: "public: virtual unsigned long __cdecl SparsePOSTableManager::AllocateEntries(unsigned long) __ptr64" ?AllocateEntries@SparsePOSTableManager@@UEAAKK@Z
0x1801C1D10: "bsk." ??_C@_19MJGGPCCD@?$AAb?$AAs?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F100: "would" ??_C@_1M@NLNGDOJH@?$AAw?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C1168: "Sept." ??_C@_1M@IEAPHIBC@?$AAS?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEF10: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::Down(void) __ptr64" ?Down@UDRTrieWalker@@UEAA_NXZ
0x1801C5720: "itself" ??_C@_1O@MPINLLGA@?$AAi?$AAt?$AAs?$AAe?$AAl?$AAf?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl TILangDataCall<class ILanguageLexicons>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@UEBA_NXZ
0x180002B40: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetContextSensitiveSpellerBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveSpellerBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x180004BE0: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::LangDataUnloading(void) __ptr64" ?LangDataUnloading@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAXXZ
0x1801BE480: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x180008E40: "public: virtual void __cdecl CLanguageModels::MapClasses(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?MapClasses@CLanguageModels@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x180007070: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::CoreLexicon(void)const __ptr64" ?CoreLexicon@CLanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x180602DE4: "__cdecl _real@3f800000" __real@3f800000
0x180614018: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x180602DB4: "__cdecl _real@3e800000" __real@3e800000
0x1801BFD38: "Amer." ??_C@_1M@JFPJJHNH@?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4318: "sess." ??_C@_1M@PLEJELB@?$AAs?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageModels::MapClasses(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?MapClasses@ILanguageModels@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x1801C0E38: "Pa." ??_C@_17EMLONHKC@?$AAP?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1278: "Swaz." ??_C@_1M@CNEPHJAC@?$AAS?$AAw?$AAa?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC9E0: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl UDRTrie::AllTagBitsFor(unsigned int,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@UDRTrie@@UEBAPEAKIQEAK@Z
0x1801C1908: "asg." ??_C@_19FFJDIJFL@?$AAa?$AAs?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4110: "rms." ??_C@_19GIHMNACE@?$AAr?$AAm?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3370: "marg." ??_C@_1M@LHJLEKDK@?$AAm?$AAa?$AAr?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002670: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageLexicons::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageLexicons@@UEAAKXZ
0x1801A48C4: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x1801C4788: "teleg." ??_C@_1O@GLLKAMLA@?$AAt?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C19F8: "atmos." ??_C@_1O@PIFDMIFJ@?$AAa?$AAt?$AAm?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4778: "tel." ??_C@_19EEAHALJI@?$AAt?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5634: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1806007C0: "Access Violation" ??_C@_1CC@PBBAJMDJ@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAV?$AAi?$AAo?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C4428: "spec." ??_C@_1M@HHDBOECK@?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EFC8: "feb" ??_C@_17EFEPCIML@?$AAf?$AAe?$AAb?$AA?$AA@
0x1801C5118: "Mme." ??_C@_19CEALOIBH@?$AAM?$AAm?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A08: "att." ??_C@_19NKBEPAHH@?$AAa?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2338: "cv." ??_C@_17FJCPLBBP@?$AAc?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F080: "@" ??_C@_13EFKPHINO@?$AA?$EA?$AA?$AA@
0x1801C09C8: "Lit.D." ??_C@_1O@DHIJHDIM@?$AAL?$AAi?$AAt?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0BF0: "Mss." ??_C@_19JILFCKII@?$AAM?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8580: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::SetLanguage(unsigned long) __ptr64" ?SetLanguage@CBasicTopLexicon@@UEAAXK@Z
0x1801C3D68: "pstg." ??_C@_1M@MABIPOHK@?$AAp?$AAs?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0C08: "Mtn." ??_C@_19CNDIDCNE@?$AAM?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A98: "vel." ??_C@_19EAPCNLKF@?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060BAE0: "struct CLanguageDataParameters * g_rgLanguageDataParameters" ?g_rgLanguageDataParameters@@3PAUCLanguageDataParameters@@A
0x1801B8010: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1801C3E60: "qr." ??_C@_17PMCAMFFP@?$AAq?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800018D0: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl CFlexWrapper::Processed(void) __ptr64" ?Processed@CFlexWrapper@@UEAA_KXZ
0x1801C37E0: "opt." ??_C@_19EAJHMODO@?$AAo?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2918: "exc." ??_C@_19JKIDHHGB@?$AAe?$AAx?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A83D0: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::Includes(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?Includes@CBasicTopLexicon@@UEBA_NPEBG@Z
0x1801B0670: "private: bool __cdecl CSkipTboLdr::GetTrigramIndex(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramIndex@CSkipTboLdr@@AEAA_NKKKPEAK@Z
0x1801C2550: "dir." ??_C@_19NNKPMNE@?$AAd?$AAi?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2990: "public: virtual void __cdecl CHashTboLdr::DumpLMInfo(struct ILMLdrDump * __ptr64) __ptr64" ?DumpLMInfo@CHashTboLdr@@UEAAXPEAUILMLdrDump@@@Z
0x1801BE410: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x1801C0570: "Fla." ??_C@_19ILNAFBGI@?$AAF?$AAl?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1AB0: "private: int __cdecl CCompressedTboLdr::GetBigramIndex(unsigned long,unsigned long,unsigned int * __ptr64)const __ptr64" ?GetBigramIndex@CCompressedTboLdr@@AEBAHKKPEAI@Z
0x180001C80: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Terminate(void) __ptr64" ?Terminate@CFlexWrapper@@UEAAXXZ
0x1801B80E0: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataUnloadListener'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataUnloadListener@@@
0x1801B4530: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x1800062D0: "public: virtual unsigned long __cdecl INLTopLexicon::Release(void) __ptr64" ?Release@INLTopLexicon@@UEAAKXZ
0x1801A6084: "protected: __cdecl NLG::CCompressedTrieFirstLevelCache::~CCompressedTrieFirstLevelCache(void) __ptr64" ??1CCompressedTrieFirstLevelCache@NLG@@IEAA@XZ
0x1801C27A8: "enc." ??_C@_19CAFHEPMN@?$AAe?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE620: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x180002940: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageData@@UEAAKXZ
0x1801C3118: "juv." ??_C@_19KDJGKKBF@?$AAj?$AAu?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C04B8: "Esk." ??_C@_19GEOHOKIK@?$AAE?$AAs?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C20F0: "conf." ??_C@_1M@KACLFOFG@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF50: "D6" ??_C@_15PLELBFL@?$AAD?$AA6?$AA?$AA@
0x180006380: ?UserDataFor@INLTopLexicon@@UEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@K@Z
0x1806098B0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x1801ABF10: "public: virtual int __cdecl UserDictionaryIter::GetTrieIndex(void) __ptr64" ?GetTrieIndex@UserDictionaryIter@@UEAAHXZ
0x1801BE3D8: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C1638: "addn." ??_C@_1M@MJGDKFJL@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF540: "Have" ??_C@_19FMNKJJBF@?$AAH?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C2708: "ecol." ??_C@_1M@DIBLDIMA@?$AAe?$AAc?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180195A1C: "void __cdecl yySpellrestart(struct yySpell_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yySpellrestart@@YAXPEAUyySpell_flex_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1801C46A0: "syl." ??_C@_19INMPDEIF@?$AAs?$AAy?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2530: "dimin." ??_C@_1O@JHGAFCOE@?$AAd?$AAi?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5578: "__cdecl GUID_9484335a_8ae7_406b_a71f_9fdb5f7137a4" _GUID_9484335a_8ae7_406b_a71f_9fdb5f7137a4
0x1801C31E0: "lea." ??_C@_19MMOANJFK@?$AAl?$AAe?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C02C8: "D.Bib." ??_C@_1O@NHGLOMGF@?$AAD?$AA?4?$AAB?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800064D0: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::SetReadMode(enum INLTopLexicon::LexReadMode) __ptr64" ?SetReadMode@CBasicTopLexicon@@UEAAXW4LexReadMode@INLTopLexicon@@@Z
0x180602DAC: "__cdecl _real@3e2aaaab" __real@3e2aaaab
0x1801BE358: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x180003940: "public: virtual unsigned long __cdecl CLanguageModels::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@CLanguageModels@@UEBAKXZ
0x180602DD0: "__cdecl _real@3f2aaaab" __real@3f2aaaab
0x1801C33C8: "med." ??_C@_19HDOPCDNH@?$AAm?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C80: "public: class TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> > const & __ptr64 __cdecl TString<class CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc> >::operator=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??4?$TString@V?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@@@QEAAAEBV0@PEBG@Z
0x1801BF720: "New" ??_C@_17IBLPGIF@?$AAN?$AAe?$AAw?$AA?$AA@
0x1801AC900: "public: unsigned long __cdecl UDRTrie::TagBitsForID(unsigned int,unsigned int)const __ptr64" ?TagBitsForID@UDRTrie@@QEBAKII@Z
0x180002680: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageLexicons::Release(void) __ptr64" ?Release@ILanguageLexicons@@UEAAKXZ
0x180175FB8: "public: void __cdecl CMorphNode::SetSecondaryType(enum eSecondaryRangeType) __ptr64" ?SetSecondaryType@CMorphNode@@QEAAXW4eSecondaryRangeType@@@Z
0x1801BF620: "Last" ??_C@_19ONFJJICG@?$AAL?$AAa?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1801B0280: "public: virtual void __cdecl CSkipTboLdr::DumpLMInfo(struct ILMLdrDump * __ptr64) __ptr64" ?DumpLMInfo@CSkipTboLdr@@UEAAXPEAUILMLdrDump@@@Z
0x1801C5680: "you" ??_C@_17IMIBEHAM@?$AAy?$AAo?$AAu?$AA?$AA@
0x1801C56D0: "they" ??_C@_19KONHHIJK@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C23D0: "decl." ??_C@_1M@PJAPBBKH@?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AB9B0: "public: virtual unsigned short * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::IndexToWordN(unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)const __ptr64" ?IndexToWordN@CTrie@NLG@@UEBAPEAGIPEAGAEA_K@Z
0x1801C2000: "coll." ??_C@_1M@EDJFHKEN@?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2480: "deriv." ??_C@_1O@KLEKEFPG@?$AAd?$AAe?$AAr?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl TILangDataCall<class ILanguageData>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageData@@@@UEBA_NXZ
0x1801C4E78: "no." ??_C@_17OGPDPHJN@?$AAn?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B190: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x1800026E0: "public: static void __cdecl UDRTrieWalker::operator delete(void * __ptr64,void * __ptr64)" ??3UDRTrieWalker@@SAXPEAX0@Z
0x1801C2BD0: "gl." ??_C@_17HPCIJOBI@?$AAg?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C45C8: "subsp." ??_C@_1O@LIKBHBLA@?$AAs?$AAu?$AAb?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2B60: "gen." ??_C@_19MFFGJAHI@?$AAg?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004800: "public: virtual void __cdecl CLangDataCall::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@CLangDataCall@@UEAAX_N@Z
0x1801C2910: "ex." ??_C@_17KFEKNJOI@?$AAe?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2590: "diss." ??_C@_1M@GNAIHAEM@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC60: "six" ??_C@_17DJHCGAAE@?$AAs?$AAi?$AAx?$AA?$AA@
0x1801C4A40: "val." ??_C@_19MELINFFP@?$AAv?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A60EC: "public: __cdecl TrieSliceManager::TrieSliceManager(unsigned char * __ptr64,unsigned long,bool) __ptr64" ??0TrieSliceManager@@QEAA@PEAEK_N@Z
0x1801B0D90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCompressedBboLdr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCCompressedBboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x180006320: "public: virtual void __cdecl INLTopLexicon::SetAPI(struct IUnknown * __ptr64) __ptr64" ?SetAPI@INLTopLexicon@@UEAAXPEAUIUnknown@@@Z
0x1801C29E8: "fcp." ??_C@_19NFCHJBCK@?$AAf?$AAc?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5290: "Sr." ??_C@_17EHHDKAHE@?$AAS?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AB470: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CTrie::WordToIndex(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?WordToIndex@CTrie@NLG@@UEBAIPEBG@Z
0x1801C12D8: "Tas." ??_C@_19HNJALGPM@?$AAT?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2278: "cpd." ??_C@_19FJHNCMCL@?$AAc?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C00B0: "Bibl." ??_C@_1M@NIJFIPKP@?$AAB?$AAi?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF490: "Following" ??_C@_1BE@HNPGACFK@?$AAF?$AAo?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801B4CD3: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x1801BE498: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x1801C2CB0: "hdbk." ??_C@_1M@MCGIAHDO@?$AAh?$AAd?$AAb?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175C90: "public: int __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetSecond(void)const __ptr64" ?GetSecond@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBAHXZ
0x180006250: "public: virtual long __cdecl INLTopLexicon::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@INLTopLexicon@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801C4608: "supp." ??_C@_1M@CAABGABE@?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0380: "Den." ??_C@_19GBDMCIKL@?$AAD?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF2E0: "As" ??_C@_15PDLDIIOH@?$AAA?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C37C8: "op." ??_C@_17NINJEHEN@?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2378: "dbl." ??_C@_19GJGMIDGJ@?$AAd?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C14F8: "Yugo." ??_C@_1M@FGPJNLPB@?$AAY?$AAu?$AAg?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE458: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x1800063B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EINLTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x18018E59C: "void __cdecl yyWB_delete_scanner_state(struct yyWB_flex_state * __ptr64)" ?yyWB_delete_scanner_state@@YAXPEAUyyWB_flex_state@@@Z
0x1801C3D38: "psec." ??_C@_1M@OLJIINNJ@?$AAp?$AAs?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9FA0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieIter::GetTags(unsigned long * __ptr64 const) __ptr64" ?GetTags@CTrieIter@NLG@@UEAA_NQEAK@Z
0x1801BF458: "Everyone" ??_C@_1BC@LHPKHALJ@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C1E30: "certifs." ??_C@_1BC@MNBJJJG@?$AAc?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAf?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1BD8: "bkgd." ??_C@_1M@GAOCAIGD@?$AAb?$AAk?$AAg?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0850: "Jg." ??_C@_17HHJMBJFM@?$AAJ?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF138: "RESOURCE_CM" ??_C@_1BI@EMKPJAEA@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x180002A10: "public: virtual class ILanguageLexicons * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageLexicons(void) __ptr64" ?GetLanguageLexicons@ILanguageData@@UEAAPEAVILanguageLexicons@@XZ
0x180002A10: "public: virtual class ILanguageLexicons const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLanguageLexicons(void)const __ptr64" ?GetLanguageLexicons@ILanguageData@@UEBAPEBVILanguageLexicons@@XZ
0x1801C0F68: "Phar.M." ??_C@_1BA@DKAFCJMI@?$AAP?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C05F0: "Ger." ??_C@_19POBPFBEI@?$AAG?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2BB0: "geom." ??_C@_1M@BCGCAFLN@?$AAg?$AAe?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5C98: CMN_CompareStringNoCaseNumW
0x180601CD0: "rb" ??_C@_15JJPIMNBO@?$AAr?$AAb?$AA?$AA@
0x18000899C: "public: __cdecl CLanguageModels::CLanguageModels(unsigned long,struct ILspBinary * __ptr64,struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ??0CLanguageModels@@QEAA@KPEAUILspBinary@@0@Z
0x1801A5E70: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrie::GetComputingIndexes(void)const __ptr64" ?GetComputingIndexes@CTrie@NLG@@UEBA_NXZ
0x1801C1510: "abb." ??_C@_19LFEPCJFN@?$AAa?$AAb?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601DC0: " Unigrams in the LM: %lu " ??_C@_1DE@KDPPLIFK@?$AA?7?$AAU?$AAn?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801BF290: "Among" ??_C@_1M@JGDBFOEI@?$AAA?$AAm?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801BF4C0: "From" ??_C@_19FBEKOENC@?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C5138: "Mr." ??_C@_17COECIDGN@?$AAM?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C90: "yr." ??_C@_17CPMFNOOK@?$AAy?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE298: "__cdecl _imp_DelayLoadFailureHook" __imp_DelayLoadFailureHook
0x1801C2F50: "infs." ??_C@_1M@CFCAFFJE@?$AAi?$AAn?$AAf?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF648: "Like" ??_C@_19DJJMDDJP@?$AAL?$AAi?$AAk?$AAe?$AA?$AA@
0x1801B80E0: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataUnloadListener'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataUnloadListener@@@
0x180002E40: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageData::MinSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MinSegmentThreshold@ILanguageData@@UEBAIXZ
0x180003920: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::WordEnds(void)const __ptr64" ?WordEnds@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C4FD8: "H.E." ??_C@_19GCJMODGL@?$AAH?$AA?4?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF568: "Hence" ??_C@_1M@MCHCPPOG@?$AAH?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C51F0: "Reps." ??_C@_1M@CKPAEMF@?$AAR?$AAe?$AAp?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresStemming(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresStemming@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C4A60: "vars." ??_C@_1M@FCFGEDEF@?$AAv?$AAa?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C562C: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x1801A6654: "public: virtual __cdecl CBasicTopLexicon::~CBasicTopLexicon(void) __ptr64" ??1CBasicTopLexicon@@UEAA@XZ
0x1801C2D48: "hld." ??_C@_19IKIJPDLI@?$AAh?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0470: "Ep." ??_C@_17LAGPDJND@?$AAE?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4E70: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x1801C4B08: "viz." ??_C@_19MCNCCPGM@?$AAv?$AAi?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0938: "Lab." ??_C@_19IBGDKGNO@?$AAL?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5190: "Pres." ??_C@_1M@BPLNDPIE@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0888: "Judg." ??_C@_1M@EPKDGBHD@?$AAJ?$AAu?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002530: "public: class CBaseTimeBase * __ptr64 __cdecl CTimePointBase::GetBase(void)const __ptr64" ?GetBase@CTimePointBase@@QEBAPEAVCBaseTimeBase@@XZ
0x1801C4238: "sec." ??_C@_19FHINKCDE@?$AAs?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C37B8: "oct." ??_C@_19LCKDPIPG@?$AAo?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C22C8: "ct." ??_C@_17BEOHBABE@?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3980: "phar." ??_C@_1M@HIBGCIAC@?$AAp?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1B50: "bef." ??_C@_19MPCMNJFB@?$AAb?$AAe?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B87F0: "const ILangDataBundle::`vftable'" ??_7ILangDataBundle@@6B@
0x1801C0308: "D.Ph." ??_C@_1M@BHLHCAIA@?$AAD?$AA?4?$AAP?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C30F8: "jun." ??_C@_19EMBDCKOD@?$AAj?$AAu?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AFA70: "public: virtual int __cdecl CSkipTboLdr::GetMaxWordId(void) __ptr64" ?GetMaxWordId@CSkipTboLdr@@UEAAHXZ
0x180003940: "public: virtual unsigned long __cdecl CLanguageLexicons::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@CLanguageLexicons@@UEBAKXZ
0x1801C2FA0: "insp." ??_C@_1M@JHOPBIHF@?$AAi?$AAn?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF2F0: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::Clone(class CZoneHeap & __ptr64)const __ptr64" ?Clone@UDRTrieWalker@@UEBAPEAVCTrieWalker@NLG@@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801BFB40: "While" ??_C@_1M@LCJDLNBH@?$AAW?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1801A6200: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TrieSliceManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GTrieSliceManager@@UEAAPEAXI@Z
0x180602B90: " Number of index entries: %lu " ??_C@_1EA@KPHADNPE@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C2388: "dble." ??_C@_1M@OFPMEJLK@?$AAd?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE580: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::NextWord(void) __ptr64" ?NextWord@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C38C0: "patd." ??_C@_1M@GFNHNNAB@?$AAp?$AAa?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0AA8: "Maced." ??_C@_1O@BKKDKFBI@?$AAM?$AAa?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4720: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2040: "com." ??_C@_19NLOJFOGE@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006560: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::GetName(void)const __ptr64" ?GetName@CBasicTopLexicon@@UEBAPEBGXZ
0x1801C2A40: "fict." ??_C@_1M@OAINOPEA@?$AAf?$AAi?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D20: "Gen." ??_C@_19IKALJDKI@?$AAG?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFA28: "Through" ??_C@_1BA@FHOGJODK@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAu?$AAg?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C48A8: "trans." ??_C@_1O@CDOJNPKI@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetRequiresExtendedData(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresExtendedData@ILanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801C4268: "secy." ??_C@_1M@NCJEIGPM@?$AAs?$AAe?$AAc?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C10: "prepn." ??_C@_1O@OFNHMCJF@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAp?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1608: "actg." ??_C@_1M@HAALNOAB@?$AAa?$AAc?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C34B8: "min." ??_C@_19IFNLBFPO@?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800034E0: "public: virtual long __cdecl CLongestMatchScoreDB::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CLongestMatchScoreDB@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180611530: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUmotUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@nlg" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUmotUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@nlg
0x1801C3C60: "prf." ??_C@_19JKAJLALG@?$AAp?$AAr?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C09F8: "Litt.D." ??_C@_1BA@FIKFJOIL@?$AAL?$AAi?$AAt?$AAt?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1CE0: "bro." ??_C@_19JOFNLAKL@?$AAb?$AAr?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3A8: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::IsUserLexicon(void) __ptr64" ?IsUserLexicon@UserDictionaryIter@@UEAA_NXZ
0x180004B00: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAX_N@Z
0x180602200: "Hash-compressed Trigram Backoff " ??_C@_1GC@FLDCMDIN@?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?5@
0x180002590: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLspBinary::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLspBinary@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C5548: "__cdecl GUID_4e9397e8_0658_4083_87b6_092e159f1a5d" _GUID_4e9397e8_0658_4083_87b6_092e159f1a5d
0x1801AFA50: "public: virtual unsigned long __cdecl CSkipTboLdr::GetType(void) __ptr64" ?GetType@CSkipTboLdr@@UEAAKXZ
0x180002670: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageGrammars::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageGrammars@@UEAAKXZ
0x1801AD240: "int __cdecl NLG::DecompressSymbol(unsigned short * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char const * __ptr64)" ?DecompressSymbol@NLG@@YAHPEAGPEBGPEBE@Z
0x1800038B0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::Numbers(void)const __ptr64" ?Numbers@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C4EF8: "Chi." ??_C@_19FOABGLL@?$AAC?$AAh?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C29B8: "fam." ??_C@_19CIEKIHBC@?$AAf?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2838: "eq." ??_C@_17ICEFIICA@?$AAe?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFA08: "Though" ??_C@_1O@BBICPIEP@?$AAT?$AAh?$AAo?$AAu?$AAg?$AAh?$AA?$AA@
0x1801C0328: "D.Sc." ??_C@_1M@PDPPNHKA@?$AAD?$AA?4?$AAS?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2670: "dupl." ??_C@_1M@CMJFKGIH@?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAF10: "[thunk]:public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::SetComputingIndexes`adjustor{48}' (bool) __ptr64" ?SetComputingIndexes@CCompressedTrieWalker@NLG@@WDA@EAAX_N@Z
0x1801A6290: "public: virtual unsigned long __cdecl POSTableManager::BasicIndexSize(void)const __ptr64" ?BasicIndexSize@POSTableManager@@UEBAKXZ
0x1801A9350: "public: virtual unsigned long __cdecl POSTableManager::AllocateEntries(unsigned long) __ptr64" ?AllocateEntries@POSTableManager@@UEAAKK@Z
0x1801C1B78: "bibl." ??_C@_1M@MAKEFEFH@?$AAb?$AAi?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002F40: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageData::MaxSegmentCount(void)const __ptr64" ?MaxSegmentCount@ILanguageData@@UEBAIXZ
0x1801C41B8: "sanit." ??_C@_1O@NLGJCIEI@?$AAs?$AAa?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE80: "Ave." ??_C@_19BPOGCFOE@?$AAA?$AAv?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800044E0: "public: virtual void __cdecl NLG::ITrieIter::Delete(void) __ptr64" ?Delete@ITrieIter@NLG@@UEAAXXZ
0x1801AF550: "public: virtual enum eMethodClasses __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetMethodClass(void)const __ptr64" ?GetMethodClass@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@UEBA?AW4eMethodClasses@@XZ
0x1801C1118: "Sc.D." ??_C@_1M@MNMHOOAM@?$AAS?$AAc?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B10: "pneum." ??_C@_1O@CCLBBOCC@?$AAp?$AAn?$AAe?$AAu?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E394: "struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl yyWB_create_buffer(struct yyWB_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64,int)" ?yyWB_create_buffer@@YAPEAUyy_buffer_state@@PEAUyyWB_flex_state@@PEAU_iobuf@@H@Z
0x1801BE408: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C30D8: "jour." ??_C@_1M@IEBEAJDH@?$AAj?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5730: "theirs" ??_C@_1O@DENDHHIM@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAi?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C3990: "pharm." ??_C@_1O@MOKCBCKB@?$AAp?$AAh?$AAa?$AAr?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9000: "const IntegerOverflowException::`vftable'" ??_7IntegerOverflowException@@6B@
0x1801C13F8: "Univ." ??_C@_1M@LNOOKNAO@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D00: "Nev." ??_C@_19JJJLDIJE@?$AAN?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000394C: "public: __cdecl CLanguageData::CLanguageData(unsigned long,struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ??0CLanguageData@@QEAA@KPEAUILspBinary@@@Z
0x180005448: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)> > >::~CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)> > >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@V?$CNLAutoPtr_delete@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@@@@QEAA@XZ
0x180005448: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)> > >::~CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)> > >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@V?$CNLAutoPtr_delete@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@@@@QEAA@XZ
0x1801C5790: "yourselves" ??_C@_1BG@JCPMHEIH@?$AAy?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AAe?$AAl?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1801A5BC4: CMN_CharLowerW
0x180006BD4: "unsigned long __cdecl LSP::PosTags::ToNeutralTag(int)" ?ToNeutralTag@PosTags@LSP@@YAKH@Z
0x1801A4940: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IntegerOverflowException::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GIntegerOverflowException@@UEAAPEAXI@Z
0x1801A7BF8: "protected: bool __cdecl CBasicTopLexicon::EstablishHeaders(void) __ptr64" ?EstablishHeaders@CBasicTopLexicon@@IEAA_NXZ
0x1801B15E0: "public: virtual int __cdecl CStdNgramLdr::GetMaxWordId(void) __ptr64" ?GetMaxWordId@CStdNgramLdr@@UEAAHXZ
0x1801C3740: "nw." ??_C@_17JHGHHGL@?$AAn?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF860: "See" ??_C@_17BFLFENGL@?$AAS?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BFFC0: "B.S.Ec." ??_C@_1BA@JOEJIIE@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAE?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3C90: "prob." ??_C@_1M@FOMGCJIK@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004E50: "public: __cdecl CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc>::~CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc>(void) __ptr64" ??1?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@QEAA@XZ
0x180002040: "public: virtual struct IFlexWrapper * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetFlexWrapper(void)const __ptr64" ?GetFlexWrapper@ILanguageData@@UEBAPEAUIFlexWrapper@@XZ
0x180004A20: "public: virtual void __cdecl CLangDataCall::NotifyAndRemoveListeners(void) __ptr64" ?NotifyAndRemoveListeners@CLangDataCall@@UEAAXXZ
0x1801C3138: "kc." ??_C@_17NJNBDJIC@?$AAk?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003F30: "public: virtual struct IFlexWrapper * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetFlexWrapper(void)const __ptr64" ?GetFlexWrapper@CLanguageData@@UEBAPEAUIFlexWrapper@@XZ
0x1801C50D8: "Mgr." ??_C@_19KLBIMGPM@?$AAM?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180008D20: "public: virtual class CLMLdr * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::GetLanguageModel(enum eLanguageModelType) __ptr64" ?GetLanguageModel@CLanguageModels@@UEAAPEAVCLMLdr@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C02F8: "D.Litt." ??_C@_1BA@PCLPOPE@?$AAD?$AA?4?$AAL?$AAi?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4AD8: "vic." ??_C@_19OGALHMDP@?$AAv?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800065B0: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@CBasicTopLexicon@@UEAAX_N@Z
0x1801C1AE0: "az." ??_C@_17GMMIHGBJ@?$AAa?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DB8: "__cdecl _real@3eaaaaab" __real@3eaaaaab
0x1801A5334: "void __cdecl ImxTraceCatch(enum ImxExceptionType,long,void const * __ptr64)" ?ImxTraceCatch@@YAXW4ImxExceptionType@@JPEBX@Z
0x1801C49A8: "unb." ??_C@_19MMKFBNIA@?$AAu?$AAn?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0EE0: "Pet." ??_C@_19ONDECIME@?$AAP?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC640: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl UDRTrie::GetTrieWalker(void)const __ptr64" ?GetTrieWalker@UDRTrie@@UEBAPEAVCTrieWalker@NLG@@XZ
0x180609950: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x180609640: "__cdecl CTA2?AVCNLException@@" _CTA2?AVCNLException@@
0x1801C2B90: "geog." ??_C@_1M@LDPJCGNL@?$AAg?$AAe?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1390: "Thurs." ??_C@_1O@NPDKHBL@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002030: "public: __cdecl CDLL::operator struct HINSTANCE__ * __ptr64(void)const __ptr64" ??BCDLL@@QEBAPEAUHINSTANCE__@@XZ
0x1801C3158: "kn." ??_C@_17GFEPCKFM@?$AAk?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002C80: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::CoreLexicon(void)const __ptr64" ?CoreLexicon@ILanguageData@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801C24B0: "dft." ??_C@_19CKDANGF@?$AAd?$AAf?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3E8: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801B9140: "const ByteSliceStream::`vftable'" ??_7ByteSliceStream@@6B@
0x1801C15C8: "accts." ??_C@_1O@LPMLNBOE@?$AAa?$AAc?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5128: "Mmes." ??_C@_1M@FLKPAJPD@?$AAM?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1048: "Repub." ??_C@_1O@EPPIPOCA@?$AAR?$AAe?$AAp?$AAu?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0430: "Edw." ??_C@_19GGINBAFI@?$AAE?$AAd?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE640: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x1800018B0: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Ignore(int) __ptr64" ?Ignore@CFlexWrapper@@UEAAXH@Z
0x1801C1A68: "aug." ??_C@_19JDPMIANM@?$AAa?$AAu?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5468: "int __cdecl GetModuleFilePath(unsigned short * __ptr64,int,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?GetModuleFilePath@@YAHPEAGHPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x1801BF7D8: "Over" ??_C@_19IAPEKFEN@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801AA3C0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GotoWord(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GotoWord@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NPEBG_K@Z
0x1801C1CB0: "boul." ??_C@_1M@LLMEBMCC@?$AAb?$AAo?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0F08: "Ph.C." ??_C@_1M@FPLMPHLD@?$AAP?$AAh?$AA?4?$AAC?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1DD8: "cc." ??_C@_17KDECCDH@?$AAc?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2580: "disp." ??_C@_1M@OLJMACOC@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4758: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_K1P6AX0@Z@Z
0x1801C0C38: "Mus.D." ??_C@_1O@EBEICJPO@?$AAM?$AAu?$AAs?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEDF0: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::RightValid(void)const __ptr64" ?RightValid@UDRTrieWalker@@UEBA_NXZ
0x1801BF8D8: "Sometimes" ??_C@_1BE@MDJPNBOJ@?$AAS?$AAo?$AAm?$AAe?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C2460: "depts." ??_C@_1O@BIMMCAIC@?$AAd?$AAe?$AAp?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE5A0: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x1801A4A9C: "public: static bool __cdecl CNLException::GetFormatMessage(long,unsigned short * __ptr64,int)" ?GetFormatMessage@CNLException@@SA_NJPEAGH@Z
0x1800026E0: "public: static void __cdecl CTimeRepresentationBase::operator delete(void * __ptr64,class CZoneHeap & __ptr64)" ??3CTimeRepresentationBase@@SAXPEAXAEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801BE190: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1801C3D30: "ps." ??_C@_17PLNGBGGE@?$AAp?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C09E8: "Litt.B." ??_C@_1BA@IOPMHNJG@?$AAL?$AAi?$AAt?$AAt?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0540: "Far." ??_C@_19JFJHDEIM@?$AAF?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4518: "ster." ??_C@_1M@LGFAJFGO@?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0180: "Chas." ??_C@_1M@NAPNBPFD@?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF4D0: "Further" ??_C@_1BA@KNLFIBOF@?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C20D0: "conc." ??_C@_1M@PAOGMPOF@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4368: "shpts." ??_C@_1O@IFBMLHMA@?$AAs?$AAh?$AAp?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000177C: "public: class CTimeRepresentationBase * __ptr64 __cdecl CNodeProperty::AsTimeRepresentation(void) __ptr64" ?AsTimeRepresentation@CNodeProperty@@QEAAPEAVCTimeRepresentationBase@@XZ
0x180001AB0: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::SetConfidenceLevel(enum eConfidenceLevel) __ptr64" ?SetConfidenceLevel@CFlexWrapper@@UEAAXW4eConfidenceLevel@@@Z
0x1801BF910: "Subsequently" ??_C@_1BK@KNFDLIAD@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801BFCF0: "Alb." ??_C@_19OPJIDILP@?$AAA?$AAl?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5EB0: "public: virtual long __cdecl CUserData::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CUserData@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801C2E58: "imit." ??_C@_1M@KDCMMID@?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B9940: "const CCompressedBboLdr::`vftable'" ??_7CCompressedBboLdr@@6B@
0x1801C2EB0: "incog." ??_C@_1O@KLKLKDMM@?$AAi?$AAn?$AAc?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9B54: "public: void __cdecl CWordNode::AddSegment(class CWordNode * __ptr64,class CZoneHeap & __ptr64,enum eConfidenceLevel) __ptr64" ?AddSegment@CWordNode@@QEAAXPEAV1@AEAVCZoneHeap@@W4eConfidenceLevel@@@Z
0x1801C37D0: "opp." ??_C@_19NLAGIMCI@?$AAo?$AAp?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0390: "Deut." ??_C@_1M@LEGPHCAF@?$AAD?$AAe?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175D30: "public: void __cdecl CNodeProperty::SetInt(int) __ptr64" ?SetInt@CNodeProperty@@QEAAXH@Z
0x1806021C0: "Compressed Trigram Backoff LM: " ??_C@_1EA@DNHAEHKD@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C4EC0: "C.G." ??_C@_19NHLELJJH@?$AAC?$AA?4?$AAG?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800070B0: "public: virtual unsigned int __cdecl CLanguageLexicons::MinSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MinSegmentThreshold@CLanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x180002F80: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetMaxSegmentCount(unsigned int) __ptr64" ?SetMaxSegmentCount@ILanguageData@@UEAAXI@Z
0x1801C5280: "Sow." ??_C@_19BBFHPNKB@?$AAS?$AAo?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3710: "nt.wt." ??_C@_1O@GJBBNKCK@?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002050: "long __cdecl ImxGetExceptionHr(class CNLException const & __ptr64)" ?ImxGetExceptionHr@@YAJAEBVCNLException@@@Z
0x180009614: "bool __cdecl InitializeLangModels(void)" ?InitializeLangModels@@YA_NXZ
0x1801C1158: "Sem." ??_C@_19CCNKMAJE@?$AAS?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602760: " Number of collisions (and fals" ??_C@_1GI@FEHKDHDG@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801BE2B0: api-ms-win-core-delayload-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x1801BE2A0: api-ms-win-core-delayload-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C3E28: "ql." ??_C@_17MFPMKGLE@?$AAq?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8420: "const TILangDataCall<class ILanguageLexicons>::`vftable'" ??_7?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@6B@
0x1801C0620: "Goth." ??_C@_1M@GMGNPCEC@?$AAG?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C27B8: "encl." ??_C@_1M@JKEKKGDP@?$AAe?$AAn?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C38: "gt." ??_C@_17JAKNBOOO@?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3480: "mgt." ??_C@_19DCBMCGDB@?$AAm?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl TILangDataCall<class ILanguageModels>::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@UEAAX_N@Z
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetMaxSegmentCount(unsigned int) __ptr64" ?SetMaxSegmentCount@ILanguageLexicons@@UEAAXI@Z
0x1801C00D0: "Br." ??_C@_17PHGCJBMB@?$AAB?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1B08: "bbl." ??_C@_19GEHCPDCO@?$AAb?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D30: "Isa." ??_C@_19NPEACJGC@?$AAI?$AAs?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9E00: "public: virtual int __cdecl NLG::ITrieIter::GetLexIndex(void) __ptr64" ?GetLexIndex@ITrieIter@NLG@@UEAAHXZ
0x1801AB280: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::AllTagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@CTrie@NLG@@UEBAPEAKPEBG_KQEAK@Z
0x1801C5778: "ourselves" ??_C@_1BE@HAENOHGP@?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AAe?$AAl?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C3C70: "prin." ??_C@_1M@OPGLOAHG@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C50: "gtt." ??_C@_19NHAKIADA@?$AAg?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A88: "fm." ??_C@_17HINOENCD@?$AAf?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE720: "private: bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::NextWordDownUnicodeOrder(unsigned short) __ptr64" ?NextWordDownUnicodeOrder@CCompressedTrieWalker@NLG@@AEAA_NG@Z
0x1801C3510: "mngr." ??_C@_1M@CBNALNNA@?$AAm?$AAn?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F140: "were" ??_C@_19NKPJAMEM@?$AAw?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C3CD0: "pron." ??_C@_1M@CJAEOJPB@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF3F0: "During" ??_C@_1O@GDKPEHJD@?$AAD?$AAu?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801C41C8: "satd." ??_C@_1M@BCEJAPPB@?$AAs?$AAa?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3610: "myc." ??_C@_19EFPODHAL@?$AAm?$AAy?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4958: "tsp." ??_C@_19IKMHPBNE@?$AAt?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE8D0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Delete(void) __ptr64" ?Delete@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAXXZ
0x1801C49F8: "urol." ??_C@_1M@PMGPDPOK@?$AAu?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006380: ?UserDataFor@INLTopLexicon@@UEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@PEBG@Z
0x1801C0CD0: "Neh." ??_C@_19KAEHFLHP@?$AAN?$AAe?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C00: "gov." ??_C@_19LLBDAMEG@?$AAg?$AAo?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4BB0: "whf." ??_C@_19JFKOIGCM@?$AAw?$AAh?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2230: "corp." ??_C@_1M@FOLAJLLE@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2190: "contd." ??_C@_1O@LAICOBFL@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFF68: "B.Ph." ??_C@_1M@PIIKIFGA@?$AAB?$AA?4?$AAP?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2060: "comdg." ??_C@_1O@KBJKBJNN@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAd?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF988: "There" ??_C@_1M@KLHOBJED@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801A6700: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::ReadFrom(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ReadFrom@CBasicTopLexicon@@UEAA_NPEBG@Z
0x18046F088: "com" ??_C@_17PEFHBFJP@?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C1F60: "civ." ??_C@_19HEJHKFLL@?$AAc?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C00C0: "Bol." ??_C@_19LACKOFCP@?$AAB?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4E02: log
0x1801C3FD0: "regd." ??_C@_1M@HCDDNFCM@?$AAr?$AAe?$AAg?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175868: "struct yyHyph_flex_state * __ptr64 __cdecl yyHyph_create_scanner_state(void)" ?yyHyph_create_scanner_state@@YAPEAUyyHyph_flex_state@@XZ
0x1801C4ED0: "Capt." ??_C@_1M@IBPMDFJE@?$AAC?$AAa?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8020: "const CFlexWrapper::`vftable'" ??_7CFlexWrapper@@6B@
0x1801AA470: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GotoKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GotoKey@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NPEBG@Z
0x1801C45B8: "subs." ??_C@_1M@JIALCEOM@?$AAs?$AAu?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009908: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class CLMLdr,class CNLAutoPtr_delete<class CLMLdr> >::~CNLAutoPtr<class CLMLdr,class CNLAutoPtr_delete<class CLMLdr> >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@VCLMLdr@@V?$CNLAutoPtr_delete@VCLMLdr@@@@@@QEAA@XZ
0x1801A8730: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class TrieSliceManager,class CNLAutoPtr_delete<class TrieSliceManager> >::~CNLAutoPtr<class TrieSliceManager,class CNLAutoPtr_delete<class TrieSliceManager> >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@VTrieSliceManager@@V?$CNLAutoPtr_delete@VTrieSliceManager@@@@@@QEAA@XZ
0x180005448: "public: __cdecl CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)> > >::~CNLAutoPtr<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>,class CNLAutoPtr_delete<class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)> > >(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@V?$CNLAutoPtr_delete@V?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@@@@QEAA@XZ
0x1801ADDD0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::DownValid(void)const __ptr64" ?DownValid@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x18046F060: " 1234567890,.-'" ??_C@_1CA@EKCIKDBB@?$AA?5?$AA1?$AA2?$AA3?$AA4?$AA5?$AA6?$AA7?$AA8?$AA9?$AA0?$AA?0?$AA?4?$AA?9?$AA?8?$AA?$AA@
0x1801AECD0: "public: virtual bool __cdecl NLG::TrieWordEnumerator::GotoWord(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GotoWord@TrieWordEnumerator@NLG@@UEAA_NPEBG@Z
0x1801C4E20: "Ss." ??_C@_17IMCPHDNB@?$AAS?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AD838: "bool __cdecl NLG::TrieIndexToWord(struct NLG::TRIECTRL const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64,int)" ?TrieIndexToWord@NLG@@YA_NPEBUTRIECTRL@1@KPEAGH@Z
0x1801C1C30: "bld." ??_C@_19JNKLGDHB@?$AAb?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF840: "Right" ??_C@_1M@KDEMMBOH@?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1801BF7A8: "Only" ??_C@_19NPKEFJBK@?$AAO?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801AD13C: "struct NLG::TRIECTRL * __ptr64 __cdecl NLG::TrieInit(unsigned char const * __ptr64)" ?TrieInit@NLG@@YAPEAUTRIECTRL@1@PEBE@Z
0x1801C3598: "mt." ??_C@_17BGNACCG@?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009A78: "protected: static void __cdecl CNLAutoPtr_free::Free(void * __ptr64)" ?Free@CNLAutoPtr_free@@KAXPEAX@Z
0x1801C4448: "spp." ??_C@_19OGJEONEO@?$AAs?$AAp?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3A10: "phys." ??_C@_1M@BMBENBDJ@?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA270: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrieWalker::GetMultiIndex(class NLG::CMultiWordIndex * __ptr64)const __ptr64" ?GetMultiIndex@CTrieWalker@NLG@@UEBAXPEAVCMultiWordIndex@2@@Z
0x1800023E0: "public: virtual int __cdecl CLspBinary::Initialize(struct HINSTANCE__ * __ptr64,enum eLanguageModelType) __ptr64" ?Initialize@CLspBinary@@UEAAHPEAUHINSTANCE__@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801B1760: "public: virtual float __cdecl CCompressedTboLdr::GetUnigram(unsigned long) __ptr64" ?GetUnigram@CCompressedTboLdr@@UEAAMK@Z
0x1801C0F18: "Ph.D." ??_C@_1M@ECLJMHAL@?$AAP?$AAh?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class CLMLdr * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::GetLanguageModel(enum eLanguageModelType) __ptr64" ?GetLanguageModel@ILanguageModels@@UEAAPEAVCLMLdr@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C2EC0: "incr." ??_C@_1M@KGJMIIFF@?$AAi?$AAn?$AAc?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE38: "Aug." ??_C@_19NMKBIDAM@?$AAA?$AAu?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006320: "public: void __cdecl CTimeRepresentationBase::SetStartTime(class CTimePointBase const * __ptr64) __ptr64" ?SetStartTime@CTimeRepresentationBase@@QEAAXPEBVCTimePointBase@@@Z
0x1801C0C00: "Mt." ??_C@_17PIBLGAHA@?$AAM?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F0E8: "will" ??_C@_19MJICDFGC@?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1801BE4B8: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x1801C05D0: "Gal." ??_C@_19EDIJDMFJ@?$AAG?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B0E8: "__vectorcall ??_R0?AV_com_error@" ??_R0?AV_com_error@@@8
0x1801C4B78: "vss." ??_C@_19IKGFDEH@?$AAv?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C34F0: "mktg." ??_C@_1M@GGNGNDHE@?$AAm?$AAk?$AAt?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABE70: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::Right(void) __ptr64" ?Right@UserDictionaryIter@@UEAA_NXZ
0x1801C01C0: "Cia." ??_C@_19CFBJJEEI@?$AAC?$AAi?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3AA8: "pln." ??_C@_19BPGLBBMC@?$AAp?$AAl?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF1D0: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl UDRTrieWalker::GetRightID(void)const __ptr64" ?GetRightID@UDRTrieWalker@@UEBA_KXZ
0x1801C34A8: "mid." ??_C@_19CEEADGJI@?$AAm?$AAi?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C05C0: "Ft." ??_C@_17KFHBHMCG@?$AAF?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C33F8: "metaph." ??_C@_1BA@DKECILFP@?$AAm?$AAe?$AAt?$AAa?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF250: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::GetTags(unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?GetTags@UDRTrieWalker@@UEBAPEAKQEAK@Z
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl ILanguageLexicons::DoAutoReplace(void)const __ptr64" ?DoAutoReplace@ILanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801C1D38: "bul." ??_C@_19BCAMMLBM@?$AAb?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C23C0: "decd." ??_C@_1M@BFFMJDMK@?$AAd?$AAe?$AAc?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1598: "acad." ??_C@_1M@MCMEJDOA@?$AAa?$AAc?$AAa?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3F90: "rect." ??_C@_1M@PFKPNJEN@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0FF0: "public: virtual float __cdecl CCompressedBboLdr::GetTrigram(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigram@CCompressedBboLdr@@UEAAMKKKPEAH@Z
0x1801C26D0: "e.g." ??_C@_19JCFLMPDG@?$AAe?$AA?4?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4700: "tab." ??_C@_19PKEHGEBC@?$AAt?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE348: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x1801C03F0: "Dt." ??_C@_17OHFEHLFL@?$AAD?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0018: "Bab." ??_C@_19JPKKJGGN@?$AAB?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5428: "E-mail" ??_C@_1O@LJDPMHO@?$AAE?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1801ADBD0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Start(void) __ptr64" ?Start@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x1801C3428: "mfr." ??_C@_19CIOPMFLC@?$AAm?$AAf?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3750: "obj." ??_C@_19EHNFJLID@?$AAo?$AAb?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003610: "public: virtual void __cdecl CLongestMatchScoreDB::Seek(unsigned int,class CMorphNode const * __ptr64) __ptr64" ?Seek@CLongestMatchScoreDB@@UEAAXIPEBVCMorphNode@@@Z
0x1806025A0: " Header size: %lu " ??_C@_1CI@PNFMKJCO@?$AA?6?$AA?7?$AAH?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801BF640: "Let" ??_C@_17FIILFOBG@?$AAL?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C3DA0: "pt." ??_C@_17OGNDCGNM@?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABDF0: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::Down(void) __ptr64" ?Down@UserDictionaryIter@@UEAA_NXZ
0x180602058: "Compressed Bigram Backoff LM: " ??_C@_1DO@FCELJFJB@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAB?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?5?$AAL?$AAM?$AA?3?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801BFEF0: "B.Eng." ??_C@_1O@JHHNCEAA@?$AAB?$AA?4?$AAE?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B23A0: "public: struct SQuantizationStepPair __cdecl CHashLookup::GetNgramStep(int,int,int) __ptr64" ?GetNgramStep@CHashLookup@@QEAA?AUSQuantizationStepPair@@HHH@Z
0x1801C0750: "Ill." ??_C@_19MGEFBJDL@?$AAI?$AAl?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2510: "diff." ??_C@_1M@KEINMCL@?$AAd?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3470: "mgrs." ??_C@_1M@CCMCHKPA@?$AAm?$AAg?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3CA0: "probs." ??_C@_1O@HDCDHFEP@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2FC0: "instr." ??_C@_1O@POMPJMHB@?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800012B8: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresFlexUnfoundMorph(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresFlexUnfoundMorph@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x18046EFD8: "apr" ??_C@_17EMIIOFGF@?$AAa?$AAp?$AAr?$AA?$AA@
0x18017685C: "public: int __cdecl CNumberSplitter::GetNextInt(void) __ptr64" ?GetNextInt@CNumberSplitter@@QEAAHXZ
0x1801C17A8: "anhydr." ??_C@_1BA@LFIPBMDH@?$AAa?$AAn?$AAh?$AAy?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A91C0: "public: virtual unsigned short __cdecl ByteSliceStream::ReadWord(void) __ptr64" ?ReadWord@ByteSliceStream@@UEAAGXZ
0x1801C0218: "Comm." ??_C@_1M@FMFCHCIO@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2CA8: "hd." ??_C@_17EKFLAONJ@?$AAh?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C52C0: "Supt." ??_C@_1M@KDKBPJPK@?$AAS?$AAu?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C33A8: "meas." ??_C@_1M@NEADJMAF@?$AAm?$AAe?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE90: "B.A.Ed." ??_C@_1BA@PEMCNLFP@?$AAB?$AA?4?$AAA?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE400: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x18046F0A8: "net" ??_C@_17ODNIDLDN@?$AAn?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C0600: "Gib." ??_C@_19KKGGEGJM@?$AAG?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A48C4: "public: static void __cdecl UDRTrieWalker::operator delete(void * __ptr64)" ??3UDRTrieWalker@@SAXPEAX@Z
0x1801C2320: "cu." ??_C@_17NPLLMDLB@?$AAc?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3E0: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x1801A93A4: "protected: void __cdecl SparsePOSTableManager::Initialize(bool) __ptr64" ?Initialize@SparsePOSTableManager@@IEAAX_N@Z
0x1801B91B8: "const TrieSliceManager::`vftable'{for `NLG::CCompressedTrie'}" ??_7TrieSliceManager@@6BCCompressedTrie@NLG@@@
0x1801AE8B0: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Word(void) __ptr64" ?Word@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAPEBGXZ
0x1801C3170: "lang." ??_C@_1M@HCKCCDB@?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF480: "First" ??_C@_1M@PBBINKHD@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C16B8: "advt." ??_C@_1M@FFLALCDA@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1AF8: "bal." ??_C@_19OKPNPEMN@?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175FAC: "public: void __cdecl CMorphNode::SetPrimaryType(enum ePrimaryRangeType) __ptr64" ?SetPrimaryType@CMorphNode@@QEAAXW4ePrimaryRangeType@@@Z
0x180004B30: "public: virtual bool __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEBA_NXZ
0x1801BF260: "All" ??_C@_17HBCMGFHP@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1801C4B60: "vou." ??_C@_19PFOLJEDO@?$AAv?$AAo?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABCB0: "public: virtual bool __cdecl NLG::TrieIndexApplier::onWord(unsigned int,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?onWord@TrieIndexApplier@NLG@@UEAA_NIPEBG@Z
0x1801C4030: "rept." ??_C@_1M@HJLOPIF@?$AAr?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C07C0: "Isr." ??_C@_19FKACFJFH@?$AAI?$AAs?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2080: "comm." ??_C@_1M@EEGDKJHG@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B91B8: "const NLG::CCompressedTrie::`vftable'" ??_7CCompressedTrie@NLG@@6B@
0x1801C0BA0: "Mon." ??_C@_19MOJBPKJ@?$AAM?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801757B8: "void __cdecl yyHyph_flush_buffer(struct yyHyph_flex_state * __ptr64,struct yy_buffer_state * __ptr64)" ?yyHyph_flush_buffer@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@PEAUyy_buffer_state@@@Z
0x1801C5438: "E-mails" ??_C@_1BA@HMDNOOKO@?$AAE?$AA?9?$AAm?$AAa?$AAi?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x1801B9090: "const NLG::CTrie::`vftable'" ??_7CTrie@NLG@@6B@
0x1801B1CB0: "public: virtual unsigned long __cdecl CHashTboLdr::GetType(void) __ptr64" ?GetType@CHashTboLdr@@UEAAKXZ
0x1801C2E28: "ichth." ??_C@_1O@BNGDMGHN@?$AAi?$AAc?$AAh?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C29A8: "fac." ??_C@_19BCEAOGGC@?$AAf?$AAa?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@VILanguageModels@@$1?_GUID_c3f4e93b_df1f_4046_b309_3c94b39fa4fc@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetResourceLoader(struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64) __ptr64" ?SetResourceLoader@ILanguageData@@UEAAXPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x1801C0A18: "Lux." ??_C@_19NLNPLIPC@?$AAL?$AAu?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x18017533C: "void __cdecl yyHyphrestart(struct yyHyph_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64)" ?yyHyphrestart@@YAXPEAUyyHyph_flex_state@@PEAU_iobuf@@@Z
0x1800035F0: "public: virtual unsigned int __cdecl CLongestMatchScoreDB::ClassFor(class CMorphNode const * __ptr64)const __ptr64" ?ClassFor@CLongestMatchScoreDB@@UEBAIPEBVCMorphNode@@@Z
0x1801B0D90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCompressedBboLdr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECCompressedBboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C3AE0: "pmk." ??_C@_19IDAMIAOP@?$AAp?$AAm?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E59C: "void __cdecl yySS_delete_scanner_state(struct yySS_flex_state * __ptr64)" ?yySS_delete_scanner_state@@YAXPEAUyySS_flex_state@@@Z
0x180003FC0: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1800034C8: "public: enum eTokenTypes __cdecl CMorphNode::GetTokenType(void)const __ptr64" ?GetTokenType@CMorphNode@@QEBA?AW4eTokenTypes@@XZ
0x1801BFAC8: "Using" ??_C@_1M@GGCHDABH@?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801C3970: "pg." ??_C@_17GDJBFGOJ@?$AAp?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2010: "collat." ??_C@_1BA@PDBIEEII@?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2998: "ext." ??_C@_19IEFAEFEC@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF998: "Thereafter" ??_C@_1BG@FHIDHBHL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AAa?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BE530: "__cdecl _imp_fclose" __imp_fclose
0x1801C1A28: "attrib." ??_C@_1BA@GICLLGAA@?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5644: "we" ??_C@_15FEOCGEBE@?$AAw?$AAe?$AA?$AA@
0x1801B92A0: "const CUserData::`vftable'" ??_7CUserData@@6B@
0x1801B4C7F: "__cdecl _imp_load_SysAllocStringByteLen" __imp_load_SysAllocStringByteLen
0x180001734: "public: void __cdecl CHyphenationPoints::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CHyphenationPoints@@QEAAXXZ
0x18046F090: "edu" ??_C@_17MNFCJDKL@?$AAe?$AAd?$AAu?$AA?$AA@
0x1801C3140: "km." ??_C@_17ODNLFIPC@?$AAk?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002B70: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetContextSensitiveSpellerBinaryFrom(unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetContextSensitiveSpellerBinaryFrom@ILanguageData@@UEAAXKPEBG@Z
0x1800063B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GINLTopLexicon@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C0880: "Jr." ??_C@_17CEIHIKHE@?$AAJ?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5438: "void __cdecl _com_issue_errorex(long,struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64)" ?_com_issue_errorex@@YAXJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@@Z
0x1801BE398: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x1801C39F0: "phr." ??_C@_19OPDFNNNI@?$AAp?$AAh?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFD00: "Ald." ??_C@_19DJMBNLKC@?$AAA?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C53AC: "C#" ??_C@_15HFHGCGEO@?$AAC?$AA?$CD?$AA?$AA@
0x1801BF890: "Should" ??_C@_1O@FEFOBNPE@?$AAS?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x1801A48C4: "public: static void __cdecl UDRTrie::operator delete(void * __ptr64)" ??3UDRTrie@@SAXPEAX@Z
0x1801C1708: "al." ??_C@_17LJEHJHJP@?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1260: "Sup.Ct." ??_C@_1BA@JOILPFFH@?$AAS?$AAu?$AAp?$AA?4?$AAC?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3B78: "ppd." ??_C@_19JFOEBGMA@?$AAp?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8530: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::AppearsValid(void)const __ptr64" ?AppearsValid@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C0EF8: "Ph.B." ??_C@_1M@JEOACEBG@?$AAP?$AAh?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADF30: "public: virtual unsigned short __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetChar(void)const __ptr64" ?GetChar@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAGXZ
0x1801C09A8: "Liech." ??_C@_1O@DNBDILCL@?$AAL?$AAi?$AAe?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5E80: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrie::WordToMultiIndex(unsigned short const * __ptr64,class NLG::CMultiWordIndex * __ptr64)const __ptr64" ?WordToMultiIndex@CTrie@NLG@@UEBAXPEBGPEAVCMultiWordIndex@2@@Z
0x1800026D0: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageData@@UEBAKXZ
0x1801C35D0: "mtn." ??_C@_19GCGFDBAE@?$AAm?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE3F8: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1801C1898: "apts." ??_C@_1M@CENFKEGH@?$AAa?$AAp?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4710: "__cdecl purecall" _purecall
0x1801C1648: "addnl." ??_C@_1O@DGHELOLP@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5058: "Hr." ??_C@_17GGKCINAJ@?$AAH?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2450: "dept." ??_C@_1M@OELOKHJJ@?$AAd?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9FF0: "public: virtual int __cdecl NLG::WordEnumerator::MoveFirst(int) __ptr64" ?MoveFirst@WordEnumerator@NLG@@UEAAHH@Z
0x1801C03B0: "Div." ??_C@_19NJBGLNBC@?$AAD?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C39E0: "photom." ??_C@_1BA@CLIODGKJ@?$AAp?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602C50: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x1801BF760: "Not" ??_C@_17LLDFHKAN@?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl UDRTrie::ApplyIndexes(struct NLG::WordEnumerator * __ptr64) __ptr64" ?ApplyIndexes@UDRTrie@@UEAA_NPEAUWordEnumerator@NLG@@@Z
0x1801C12A8: "Switz." ??_C@_1O@MKEAEGHP@?$AAS?$AAw?$AAi?$AAt?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3FF0: "rel." ??_C@_19EJBJHLNP@?$AAr?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2BD8: "gld." ??_C@_19HLICKIDF@?$AAg?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF368: "Consequently" ??_C@_1BK@JGLONJPH@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x180001890: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Echo(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?Echo@CFlexWrapper@@UEAAXPEBGH@Z
0x1801B10C0: "public: virtual int __cdecl CCompressedTboLdr::GetMaxWordId(void) __ptr64" ?GetMaxWordId@CCompressedTboLdr@@UEAAHXZ
0x1801C564C: "us" ??_C@_15GMFIMNFM@?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x1806023C0: " Max ID in the training data: %i" ??_C@_1EE@DIKPHDEI@?$AA?7?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAi@
0x180602650: " Unigram data size: %lu " ??_C@_1DE@ELBPDPCB@?$AA?7?$AAU?$AAn?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C2900: "evg." ??_C@_19BEJICHEF@?$AAe?$AAv?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C04C8: "Est." ??_C@_19JGGHFKME@?$AAE?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E88: "char." ??_C@_1M@DJABHAO@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B48E0: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
0x1801AAB90: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetByteSize(void)const __ptr64" ?GetByteSize@CCompressedTrie@NLG@@UEBAIXZ
0x1801A5FA4: "public: virtual __cdecl ByteSliceManager::~ByteSliceManager(void) __ptr64" ??1ByteSliceManager@@UEAA@XZ
0x180004C70: ??0?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UILspBinary@@$1?_GUID_f1f5a6c0_8c8a_45c2_8376_b47e2c00e0da@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1801BFF88: "B.R.E." ??_C@_1O@DBPGNIEB@?$AAB?$AA?4?$AAR?$AA?4?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5010: "private: __cdecl CNLException::CNLException(long,unsigned long) __ptr64" ??0CNLException@@AEAA@JK@Z
0x1801BF278: "Although" ??_C@_1BC@KBPKKOND@?$AAA?$AAl?$AAt?$AAh?$AAo?$AAu?$AAg?$AAh?$AA?$AA@
0x1801AAF30: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetTag`adjustor{16}' (int)const __ptr64" ?GetTag@CCompressedTrieWalker@NLG@@WBA@EBAKH@Z
0x1801B2970: "public: virtual int __cdecl CHashTboLdr::GetMaxWordId(void) __ptr64" ?GetMaxWordId@CHashTboLdr@@UEAAHXZ
0x1801C34C8: "misc." ??_C@_1M@PDHHEIEG@?$AAm?$AAi?$AAs?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x1801BE390: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801ABEC0: "public: virtual void __cdecl UserDictionaryIter::Reset(void) __ptr64" ?Reset@UserDictionaryIter@@UEAAXXZ
0x1801BE548: "__cdecl _imp_fread" __imp_fread
0x1801C2F70: "inq." ??_C@_19HEHFAMND@?$AAi?$AAn?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBB8: "Your" ??_C@_19MKGGHMHJ@?$AAY?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1801AABC0: "public: virtual class NLG::ITrieIter * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetTrieNodeIter(void)const __ptr64" ?GetTrieNodeIter@CCompressedTrie@NLG@@UEBAPEAVITrieIter@2@XZ
0x1801BF690: "More" ??_C@_19DEOIACHF@?$AAM?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BFCA0: "Adjt." ??_C@_1M@GGJFENKM@?$AAA?$AAd?$AAj?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1BF8: "bkpg." ??_C@_1M@JAAIECPP@?$AAb?$AAk?$AAp?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA5A0: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetTrie(void)const __ptr64" ?GetTrie@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAPEBVCTrie@2@XZ
0x1801B33D8: "private: float __cdecl CHashTboLdr::GetTrigramFromCounts(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramFromCounts@CHashTboLdr@@AEAAMKKKPEAH@Z
0x1801AF5D0: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXXZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::IsValid(void)const __ptr64" ?IsValid@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C3748: "ob." ??_C@_17JGMHOENN@?$AAo?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5710: "myself" ??_C@_1O@EIIODFJF@?$AAm?$AAy?$AAs?$AAe?$AAl?$AAf?$AA?$AA@
0x1801A6200: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl TrieSliceManager::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ETrieSliceManager@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C53F8: "Draw!" ??_C@_1M@FHBLLFLN@?$AAD?$AAr?$AAa?$AAw?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x1801C0DD8: "Oct." ??_C@_19PNPOPLCG@?$AAO?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UILspBinary@@$1?_GUID_f1f5a6c0_8c8a_45c2_8376_b47e2c00e0da@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1801A6910: ?UserDataFor@CBasicTopLexicon@@UEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@K@Z
0x1801A67E0: ?UserDataFor@CBasicTopLexicon@@UEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@PEBG@Z
0x1801C0248: "Cong." ??_C@_1M@HDEGFGAL@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3508: "mm." ??_C@_17CFLEFBHF@?$AAm?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C48: "x-div." ??_C@_1O@PLNCNIBG@?$AAx?$AA?9?$AAd?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1448: "Ver." ??_C@_19DGHDLLJO@?$AAV?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C15D8: "acet." ??_C@_1M@EFFIJPIB@?$AAa?$AAc?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1270: "Sw." ??_C@_17BHLODBMH@?$AAS?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1978: "asst." ??_C@_1M@NICCCGMF@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AADF0: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrie::GetTrieWalker(void)const __ptr64" ?GetTrieWalker@CCompressedTrie@NLG@@UEBAPEAVCTrieWalker@2@XZ
0x1801BFD78: "Ant." ??_C@_19HIDCNOEE@?$AAA?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001340: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl _com_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E_com_error@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1298: "Swed." ??_C@_1M@JANJBEBD@?$AAS?$AAw?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B3284: "private: float __cdecl CHashTboLdr::GetBigramFromCounts(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramFromCounts@CHashTboLdr@@AEAAMKKPEAH@Z
0x1801C23A0: "deb." ??_C@_19FJKDOLAA@?$AAd?$AAe?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0370: "Dem." ??_C@_19OHKIFKAF@?$AAD?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4CE8: "Ephes." ??_C@_1O@FIHENDGJ@?$AAE?$AAp?$AAh?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1138: "Script." ??_C@_1BA@JLOEFEFF@?$AAS?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0968: "Leb." ??_C@_19FCJKICE@?$AAL?$AAe?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C51A0: "Prof." ??_C@_1M@NNGGLAGE@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2150: "consol." ??_C@_1BA@DDIJJCLG@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1418: "Ut." ??_C@_17FHEFEKOO@?$AAU?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE10: "As." ??_C@_17LCLBEFIH@?$AAA?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4F08: "Com." ??_C@_19JELEFNLE@?$AAC?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1250: "Sun." ??_C@_19NIPFIDBB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3BB8: "pr." ??_C@_17DAIKMFMB@?$AAp?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009050: "public: __cdecl CLanguageModelsParameters::~CLanguageModelsParameters(void) __ptr64" ??1CLanguageModelsParameters@@QEAA@XZ
0x1801C3B88: "pph." ??_C@_19OCCGNGLL@?$AAp?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007CB4: "public: __cdecl CResourceTopLexicon::CResourceTopLexicon(void) __ptr64" ??0CResourceTopLexicon@@QEAA@XZ
0x1801BF2E8: "At" ??_C@_15GOGELAFO@?$AAA?$AAt?$AA?$AA@
0x18046EFF8: "aug" ??_C@_17HLICNDHL@?$AAa?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetCoreLexicon(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?SetCoreLexicon@ILanguageLexicons@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x1801C4468: "spt." ??_C@_19HNAFKPFI@?$AAs?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1838: "app." ??_C@_19MFMPLMJL@?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C06A0: "Hebr." ??_C@_1M@BBECOEKL@?$AAH?$AAe?$AAb?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0288: "Conv." ??_C@_1M@LLMMIHDF@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C05C8: "Ga." ??_C@_17DKMAOPJA@?$AAG?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001AF0: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl UDRTrieWalker::GetTrie(void)const __ptr64" ?GetTrie@UDRTrieWalker@@UEBAPEBVCTrie@NLG@@XZ
0x1801C4180: "rul." ??_C@_19DFKCEKPE@?$AAr?$AAu?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0930: "La." ??_C@_17GHKKPDMG@?$AAL?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F084: ":" ??_C@_13EBCNDICG@?$AA?3?$AA?$AA@
0x1801A9390: "public: virtual void __cdecl POSTableManager::AddEntry(unsigned long,struct EntryIndex) __ptr64" ?AddEntry@POSTableManager@@UEAAXKUEntryIndex@@@Z
0x1801AFA10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLMLdrInst::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLMLdrInst@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1EB8: "chg." ??_C@_19HALHHEBL@?$AAc?$AAh?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2B38: "gaz." ??_C@_19NJFLNOAP@?$AAg?$AAa?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4EB0: "Btss." ??_C@_1M@EIFEAEAM@?$AAB?$AAt?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1330: "Th.B." ??_C@_1M@JHOGBPGJ@?$AAT?$AAh?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2540: "dipl." ??_C@_1M@BBAHMHOB@?$AAd?$AAi?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C54A0: "Plus!" ??_C@_1M@CACKPKC@?$AAP?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x180008FF0: "public: __cdecl CLanguageModelsParameters::CLanguageModelsParameters(void) __ptr64" ??0CLanguageModelsParameters@@QEAA@XZ
0x1801A85D4: "public: virtual __cdecl CResourceTopLexicon::~CResourceTopLexicon(void) __ptr64" ??1CResourceTopLexicon@@UEAA@XZ
0x1801C0DD0: "Oc." ??_C@_17KEONFFCO@?$AAO?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF600: "It" ??_C@_15ICDHDCDD@?$AAI?$AAt?$AA?$AA@
0x1801C5088: "M.M." ??_C@_19GIOGKKEC@?$AAM?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609914: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x1801C08C8: "Kans." ??_C@_1M@PDMEFAML@?$AAK?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180008E50: "private: bool __cdecl CLanguageModels::EnsureLMLdr(enum eLanguageModelType) __ptr64" ?EnsureLMLdr@CLanguageModels@@AEAA_NW4eLanguageModelType@@@Z
0x1801A9E00: "public: virtual int __cdecl UserDictionaryIter::GetLexIndex(void) __ptr64" ?GetLexIndex@UserDictionaryIter@@UEAAHXZ
0x1801C2328: "cum." ??_C@_19DGJCHDIH@?$AAc?$AAu?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001AF0: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::GetContextSensitiveOicBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveOicBinary@CLanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801C32D8: "loq." ??_C@_19FOPGMHAJ@?$AAl?$AAo?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C01D0: "Cmd." ??_C@_19PBJOALAB@?$AAC?$AAm?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175FA0: "public: void __cdecl CSentence::SetHasURLNE(bool) __ptr64" ?SetHasURLNE@CSentence@@QEAAX_N@Z
0x1801C5460: "J#" ??_C@_15FCHJHHIG@?$AAJ?$AA?$CD?$AA?$AA@
0x1801C3588: "msg." ??_C@_19EPKPGJNF@?$AAm?$AAs?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C17B8: "anim." ??_C@_1M@MDNAFCCN@?$AAa?$AAn?$AAi?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B68: "Midn." ??_C@_1M@CBKGLIFC@?$AAM?$AAi?$AAd?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3878: "oz." ??_C@_17HJECGECL@?$AAo?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3D10: "prov." ??_C@_1M@MGIBGJAH@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0870: "Jos." ??_C@_19FBHNBFJF@?$AAJ?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000215C: "public: unsigned short const * __ptr64 __cdecl LSP::CName::ToString(void)const __ptr64" ?ToString@CName@LSP@@QEBAPEBGXZ
0x1801BFEB0: "B.Ae.E." ??_C@_1BA@NDOJENHG@?$AAB?$AA?4?$AAA?$AAe?$AA?4?$AAE?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual long __cdecl CLangLexiconsCall::AddLangDataUnloadListener(struct ILangDataUnloadListener * __ptr64) __ptr64" ?AddLangDataUnloadListener@CLangLexiconsCall@@UEAAJPEAUILangDataUnloadListener@@@Z
0x18046F000: "sep" ??_C@_17ILAEIIJA@?$AAs?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x180003890: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::FirstWords(void)const __ptr64" ?FirstWords@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C3BE0: "pref." ??_C@_1M@FEJHHHFE@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0478: "Eph." ??_C@_19GMPMJPMH@?$AAE?$AAp?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800041E0: "public: __cdecl CLanguageDataParameters::CLanguageDataParameters(void) __ptr64" ??0CLanguageDataParameters@@QEAA@XZ
0x1801C02A8: "Copt." ??_C@_1M@JPDFAFCH@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC08: "eight" ??_C@_1M@MDPNBOGM@?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180008C50: "public: bool __cdecl CLanguageModels::SetLMBinary(enum eLanguageModelType,struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetLMBinary@CLanguageModels@@QEAA_NW4eLanguageModelType@@PEAUILspBinary@@@Z
0x1801BF8F0: "Soon" ??_C@_19GFMGCFGK@?$AAS?$AAo?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180005F88: "private: void __cdecl CArray<class TrieSliceManager * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::DeleteMem(unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?DeleteMem@?$CArray@PEAVTrieSliceManager@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAXPEAE@Z
0x1801C3F18: "rad." ??_C@_19CBAAPHEI@?$AAr?$AAa?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C52F0: "V.Adm." ??_C@_1O@NBNDAIKD@?$AAV?$AA?4?$AAA?$AAd?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2840: "eqn." ??_C@_19DJFCHPJE@?$AAe?$AAq?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1458: "Viet." ??_C@_1M@DCMLNAMD@?$AAV?$AAi?$AAe?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EF20: "D333333" ??_C@_1BA@LFPNMEKF@?$AAD?$AA3?$AA3?$AA3?$AA3?$AA3?$AA3?$AA?$AA@
0x1801C26C0: "e. g." ??_C@_1M@MJCFJEFC@?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002CC0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetCoreLexicon(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?SetCoreLexicon@ILanguageData@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x1801AC690: "public: virtual struct NLG::TrieWordEnumerator * __ptr64 __cdecl UDRTrie::GetWordEnumerator(void)const __ptr64" ?GetWordEnumerator@UDRTrie@@UEBAPEAUTrieWordEnumerator@NLG@@XZ
0x1801C2FF0: "interj." ??_C@_1BA@KHENPKDJ@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004210: "public: __cdecl CLanguageDataParameters::~CLanguageDataParameters(void) __ptr64" ??1CLanguageDataParameters@@QEAA@XZ
0x1801C4808: "therm." ??_C@_1O@NOOFDNMA@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800061A0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::GetLocale`adjustor{16}' (void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageData@@WBA@EBAKXZ
0x1801AA560: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetComputingIndexes(void)const __ptr64" ?GetComputingIndexes@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x1801B4BAC: "__cdecl _imp_load_SysAllocString" __imp_load_SysAllocString
0x1801C2F00: "indn." ??_C@_1M@NIENEDKM@?$AAi?$AAn?$AAd?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C58: "x-int." ??_C@_1O@EJCBPLLE@?$AAx?$AA?9?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1BB0: "biol." ??_C@_1M@FLKBEBIG@?$AAb?$AAi?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2938: "excl." ??_C@_1M@LAPKFHJA@?$AAe?$AAx?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl UDRTrie::Init(unsigned char * __ptr64,bool) __ptr64" ?Init@UDRTrie@@UEAAXPEAE_N@Z
0x1801BE558: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x1801BFA38: "Thus" ??_C@_19INOBJJLF@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x1801BF1E0: "NlsGrammars" ??_C@_1BI@HMPINAOI@?$AAN?$AAl?$AAs?$AAG?$AAr?$AAa?$AAm?$AAm?$AAa?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x18046EFD0: "mar" ??_C@_17NDKNCBBE@?$AAm?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BE540: "__cdecl _imp__wfopen" __imp__wfopen
0x1801C3538: "mon." ??_C@_19EDLEBMHJ@?$AAm?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2A90: "fn." ??_C@_17POEKDPIN@?$AAf?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE78: "Av." ??_C@_17OCHMNEDE@?$AAA?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0DE8: "Okla." ??_C@_1M@OLNLFPJA@?$AAO?$AAk?$AAl?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2210: "cor." ??_C@_19CJGJOOCK@?$AAc?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0FC0: "Pros." ??_C@_1M@IOHNCDEM@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B98E8: "const CSkipTboLdr::`vftable'{for `ICountBasedLM'}" ??_7CSkipTboLdr@@6BICountBasedLM@@@
0x180602128: "Number of Trigram: %i " ??_C@_1CO@PKMOGLEB@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C5870: "fatal flex error: out of memory " ??_C@_0DA@CPOMNAAD@fatal?5flex?5error?3?5out?5of?5memory?5@
0x1801BE590: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x180602B10: " Primary Golomb size: %6.3f MB" ??_C@_1HG@GMHMAAFC@?$AA?6?$AA?7?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAG?$AAo?$AAl?$AAo?$AAm?$AAb?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AA6?$AA?4?$AA3?$AAf?$AA?5?$AAM?$AAB@
0x1801BFE48: "Aus." ??_C@_19EEOGMDIB@?$AAA?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B0C8: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x1801C1B60: "bg." ??_C@_17FNAPGALP@?$AAb?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2FB0: "inst." ??_C@_1M@MHOFKGD@?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0158: "Card." ??_C@_1M@MAAPDAHC@?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF968: "Their" ??_C@_1M@PKBIEDN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C4D80: "Mic." ??_C@_19HGBIAFPA@?$AAM?$AAi?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4968: "twp." ??_C@_19OINPPCO@?$AAt?$AAw?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0168: "Ch." ??_C@_17JJIFLAKC@?$AAC?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001AF0: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::FullFormLexicon(void)const __ptr64" ?FullFormLexicon@CLanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageModels::SetLanguageModelFrom(enum eLanguageModelType,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetLanguageModelFrom@ILanguageModels@@UEAAXW4eLanguageModelType@@PEBG@Z
0x1801C0EA0: "Pd.M." ??_C@_1M@HPIKHGEN@?$AAP?$AAd?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA320: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GotoWord(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GotoWord@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NPEBG@Z
0x18046EFC0: "jan" ??_C@_17MDKHMACK@?$AAj?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C4F48: "Ct." ??_C@_17ONJBHCEC@?$AAC?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0D70: "Nos." ??_C@_19FIJGLFOP@?$AAN?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2788: "emer." ??_C@_1M@IOMOHHFA@?$AAe?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B99C0: "const CCompressedTboLdr::`vftable'" ??_7CCompressedTboLdr@@6B@
0x1801C1988: "asstd." ??_C@_1O@IKKOIPND@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl INLTopLexicon::PageIn(void) __ptr64" ?PageIn@INLTopLexicon@@UEAAXXZ
0x1801C5470: "MS-DOS" ??_C@_1O@KDCANFOM@?$AAM?$AAS?$AA?9?$AAD?$AAO?$AAS?$AA?$AA@
0x1801C4398: "sig." ??_C@_19JLLDPFGN@?$AAs?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4CC7: "__cdecl _iob_func" __iob_func
0x1801B8C10: "const CLangLexiconsCall::`vftable'" ??_7CLangLexiconsCall@@6B@
0x1801B92B8: "const SparsePOSTableManager::`vftable'" ??_7SparsePOSTableManager@@6B@
0x1801C3DA8: "pta." ??_C@_19EBGDIJIJ@?$AAp?$AAt?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF978: "Then" ??_C@_19CMEEBEGM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1801ADED0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Up(void) __ptr64" ?Up@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x180003B30: "public: virtual class ILanguageModels * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageModels(void) __ptr64" ?GetLanguageModels@CLanguageData@@UEAAPEAVILanguageModels@@XZ
0x180003B80: "public: virtual class ILanguageModels const * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageModels(void)const __ptr64" ?GetLanguageModels@CLanguageData@@UEBAPEBVILanguageModels@@XZ
0x1801C1858: "approx." ??_C@_1BA@BGKDCKBO@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAr?$AAo?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B31F0: "private: int __cdecl CHashTboLdr::VerifyBigramCount(unsigned long,unsigned long,int,int * __ptr64) __ptr64" ?VerifyBigramCount@CHashTboLdr@@AEAAHKKHPEAH@Z
0x180175CC0: "public: int __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetDay(void)const __ptr64" ?GetDay@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBAHXZ
0x180003940: "public: virtual unsigned short __cdecl CSentSepInfo::Language(void)const __ptr64" ?Language@CSentSepInfo@@UEBAGXZ
0x1801C4E90: "Atty." ??_C@_1M@JEJEPMID@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x180195C14: "int __cdecl yySSlex(struct yySS_flex_state * __ptr64)" ?yySSlex@@YAHPEAUyySS_flex_state@@@Z
0x180177DCC: "int __cdecl yyWBlex(struct yyWB_flex_state * __ptr64)" ?yyWBlex@@YAHPEAUyyWB_flex_state@@@Z
0x1801BF7B4: "Or" ??_C@_15HBAFIOPC@?$AAO?$AAr?$AA?$AA@
0x1801B80A8: "const CLangDataCall::`vftable'" ??_7CLangDataCall@@6B@
0x1801C03A0: "Dist." ??_C@_1M@GIDMJLAM@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D70: "Matt." ??_C@_1M@OMIHOIHA@?$AAM?$AAa?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003080: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::IsCaseSensitive(void)const __ptr64" ?IsCaseSensitive@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801A99B0: "public: virtual void __cdecl SparsePOSTableManager::WriteTo(void * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@SparsePOSTableManager@@UEBAXPEAX@Z
0x1801C41E0: "sc." ??_C@_17HGIPBDBM@?$AAs?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1848: "appl." ??_C@_1M@FCBPBKND@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9E10: "public: virtual void __cdecl NLG::ITrieIter::SetLexIndex(int) __ptr64" ?SetLexIndex@ITrieIter@NLG@@UEAAXH@Z
0x180002040: "public: virtual struct IYaccWrapper * __ptr64 __cdecl ILanguageGrammars::GetYaccWrapperNE(void)const __ptr64" ?GetYaccWrapperNE@ILanguageGrammars@@UEBAPEAUIYaccWrapper@@XZ
0x1801A7700: ?ReadStringsFrom@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@AEAVByteSliceStream@@AEAUReadStateData@1@@Z
0x1801C10B0: "S.Dak." ??_C@_1O@CNOAEAPD@?$AAS?$AA?4?$AAD?$AAa?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A49DC: "void __cdecl IntSafeWrapperRtlAssertFailure(long,unsigned __int64,unsigned __int64)" ?IntSafeWrapperRtlAssertFailure@@YAXJ_K0@Z
0x1801B3954: "private: float __cdecl CHashTboLdr::GetTrigramFromProb(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigramFromProb@CHashTboLdr@@AEAAMKKKPEAH@Z
0x1801C3BC0: "prec." ??_C@_1M@EFKOGOH@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004B40: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x1806098D8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x1801AF170: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl UDRTrieWalker::GetDownID(void)const __ptr64" ?GetDownID@UDRTrieWalker@@UEBA_KXZ
0x1801B9A40: "const CHashTboLdr::`vftable'{for `ICountBasedLM'}" ??_7CHashTboLdr@@6BICountBasedLM@@@
0x1801C0AD8: "Mal." ??_C@_19FEKLKMJA@?$AAM?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C16D8: "agri." ??_C@_1M@IFIFBGIM@?$AAa?$AAg?$AAr?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF4B0: "Four" ??_C@_19BMMDKGBM@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C1B88: "bibliog." ??_C@_1BC@KPAPAAHH@?$AAb?$AAi?$AAb?$AAl?$AAi?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2570: "dis." ??_C@_19MGIGCPHB@?$AAd?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3850: "orth." ??_C@_1M@KAAAFFBM@?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C49D8: "unp." ??_C@_19ICLLLOBA@?$AAu?$AAn?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1658: "adj." ??_C@_19JPHDKCLH@?$AAa?$AAd?$AAj?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800017AC: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddHyphenationPoints(class CZoneHeap & __ptr64) __ptr64" ?AddHyphenationPoints@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@AEAVCZoneHeap@@@Z
0x1800034BC: "public: __int64 __cdecl CMorphNode::GetSurfLength(void)const __ptr64" ?GetSurfLength@CMorphNode@@QEBA_JXZ
0x1801BE4C0: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x1801C3790: "oc." ??_C@_17FNJLDHHI@?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF440: "Everybody" ??_C@_1BE@IBDNGEKK@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAb?$AAo?$AAd?$AAy?$AA?$AA@
0x180009AFC: "public: void __cdecl CFlexWrapper::SetHyphIgnore(unsigned __int64) __ptr64" ?SetHyphIgnore@CFlexWrapper@@QEAAX_K@Z
0x1801C52E0: "V.A." ??_C@_19MAGKBACG@?$AAV?$AA?4?$AAA?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FF0: "public: virtual enum INLTopLexicon::LexKind __cdecl CResourceTopLexicon::Kind(void)const __ptr64" ?Kind@CResourceTopLexicon@@UEBA?AW4LexKind@INLTopLexicon@@XZ
0x1801AED0C: "public: __cdecl UDRTrieWalker::UDRTrieWalker(class UDRTrie * __ptr64) __ptr64" ??0UDRTrieWalker@@QEAA@PEAVUDRTrie@@@Z
0x1801C30E8: "jr." ??_C@_17NNPBOICC@?$AAj?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B178: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x1801C0B58: "Mich." ??_C@_1M@PNDKFCFG@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A5438: "void __cdecl _com_issue_error(long)" ?_com_issue_error@@YAXJ@Z
0x180601CE0: "Count-bounded Trigram Backoff LM" ??_C@_1GM@GCNMCKFI@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAb?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?5?$AAL?$AAM@
0x1801C3A80: "pkt." ??_C@_19LHODDJCG@?$AAp?$AAk?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2038: "public: bool __cdecl CHashLookup::Init(unsigned char const * __ptr64) __ptr64" ?Init@CHashLookup@@QEAA_NPEBE@Z
0x1801C3168: "kt." ??_C@_17MHACALKB@?$AAk?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE4E8: "__cdecl _imp__isatty" __imp__isatty
0x180003F00: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetProofingRequiresSegmentation(unsigned long)const __ptr64" ?GetProofingRequiresSegmentation@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801B4E70: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x1801BE510: "__cdecl _imp_?_set_se_translator@@YAP6AXIPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@ZP6AXI0@Z@Z" __imp_?_set_se_translator@@YAP6AXIPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@ZP6AXI0@Z@Z
0x1801C2DD0: "hyd." ??_C@_19LONCMMPH@?$AAh?$AAy?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9CE8: "private: void __cdecl CArray<class CWordNode * __ptr64,class CArrayAllocator_GC<class CZoneHeap> >::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@PEAVCWordNode@@V?$CArrayAllocator_GC@VCZoneHeap@@@@@@AEAAX_J@Z
0x180004B40: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x1801C1038: "Rept." ??_C@_1M@BPKKDEHN@?$AAR?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1800031D0: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::RequireAccentedCapitals(void)const __ptr64" ?RequireAccentedCapitals@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801C3640: "n.wt." ??_C@_1M@GCBGLKLG@?$AAn?$AA?4?$AAw?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADEB0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::UpValid(void)const __ptr64" ?UpValid@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NXZ
0x1801C2D78: "horol." ??_C@_1O@PKKBEMA@?$AAh?$AAo?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003370: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::IsUsingDialects(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?IsUsingDialects@ILanguageData@@UEBA_NPEBVCContext@@@Z
0x1801C2EE0: "indef." ??_C@_1O@BDOLHHNI@?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0E80: "public: virtual float __cdecl CCompressedBboLdr::GetUnigram(unsigned long) __ptr64" ?GetUnigram@CCompressedBboLdr@@UEAAMK@Z
0x180601FD0: " Bits per bigram second/third wo" ??_C@_1FE@LJLBPNHG@?$AA?7?$AAB?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAc?$AAo?$AAn?$AAd?$AA?1?$AAt?$AAh?$AAi?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAo@
0x1801BF120: "RESOURCE_CN" ??_C@_1BI@FOBKDPKO@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x1801B1130: "public: virtual int __cdecl CStdNgramLdr::Init(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Init@CStdNgramLdr@@UEAAHPEBEK@Z
0x1801C3948: "pf." ??_C@_17KIMNIFEM@?$AAp?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EILanguageModels@@UEAAPEAXI@Z
0x180601CA0: "LexUserData" ??_C@_1BI@EEOEMKNA@?$AAL?$AAe?$AAx?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x1801C0238: "Con." ??_C@_19BCCACPBK@?$AAC?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2E48: "illus." ??_C@_1O@MDKHALLA@?$AAi?$AAl?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF7D0: "Our" ??_C@_17PALJAELC@?$AAO?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1800044E0: "public: virtual void __cdecl CLangLexiconsCall::Destroy(void) __ptr64" ?Destroy@CLangLexiconsCall@@UEAAXXZ
0x180003C10: "public: virtual class ILanguageGrammars * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageGrammars(void) __ptr64" ?GetLanguageGrammars@CLanguageData@@UEAAPEAVILanguageGrammars@@XZ
0x180003C60: "public: virtual class ILanguageGrammars const * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetLanguageGrammars(void)const __ptr64" ?GetLanguageGrammars@CLanguageData@@UEBAPEBVILanguageGrammars@@XZ
0x180008FA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECLanguageModels@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1FF0: "col." ??_C@_19BALFINMB@?$AAc?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE310: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x1801ADAA4: "protected: void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::PopTrieLevel(void) __ptr64" ?PopTrieLevel@CCompressedTrieWalker@NLG@@IEAAXXZ
0x1801C5834: "out" ??_C@_03KEJHNBPP@out?$AA@
0x1801A9F70: "public: virtual unsigned long __cdecl NLG::CTrieIter::GetTag(int) __ptr64" ?GetTag@CTrieIter@NLG@@UEAAKH@Z
0x1801C35C0: "mtgs." ??_C@_1M@NKAAHPFE@?$AAm?$AAt?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF714: "private: int __cdecl CLMLdr::Loading(unsigned char const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Loading@CLMLdr@@AEAAHPEBEK@Z
0x1801C57E0: "-‐‒–—―−'‘’′'" ??_C@_1BK@NFNFCMOB@?$AA?9?5?$BA?5?$BC?5?$BD?5?$BE?5?$BF?$CC?$BC?$AA?8?5?$BI?5?$BJ?52?$PP?$AH?$AA?$AA@
0x1801C0190: "Chmn." ??_C@_1M@DIBKBLFJ@?$AAC?$AAh?$AAm?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B38: "Medit." ??_C@_1O@KPAAJCMK@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E50: "__cdecl _real@c3fa0000" __real@c3fa0000
0x1801C2090: "comp." ??_C@_1M@PLCLLIDD@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4DE0: "Psa." ??_C@_19EPLIDEA@?$AAP?$AAs?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE320: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x1801BFD58: "Ang." ??_C@_19PNHAKOHB@?$AAA?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1880: "public: virtual float __cdecl CCompressedTboLdr::GetTrigram(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigram@CCompressedTboLdr@@UEAAMKKKPEAH@Z
0x1801C0FF0: "Pvt." ??_C@_19BPAABOAM@?$AAP?$AAv?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003250: "public: virtual unsigned int const __cdecl ILanguageData::AccentedCapitalsListLength(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsListLength@ILanguageData@@UEBA?BIXZ
0x1801C1AE8: "bact." ??_C@_1M@PAFMJEML@?$AAb?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E60: "__cdecl _xmm@7fffffffffffffff7fffffffffffffff" __xmm@7fffffffffffffff7fffffffffffffff
0x180001FF0: "public: virtual unsigned int const __cdecl CLanguageLexicons::AccentedCapitalsListLength(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsListLength@CLanguageLexicons@@UEBA?BIXZ
0x1801B3198: "private: int __cdecl CHashTboLdr::VerifyUnigramCount(unsigned long,int,int * __ptr64) __ptr64" ?VerifyUnigramCount@CHashTboLdr@@AEAAHKHPEAH@Z
0x1801C3228: "lge." ??_C@_19BFFEJMDB@?$AAl?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFAE0: "Well" ??_C@_19NBHACDPN@?$AAW?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1806098C4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x1801B1290: "public: virtual float __cdecl CStdNgramLdr::GetBigram(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigram@CStdNgramLdr@@UEAAMKKPEAH@Z
0x180176784: "public: int __cdecl CNumberSplitter::GetFixedInt(unsigned __int64) __ptr64" ?GetFixedInt@CNumberSplitter@@QEAAH_K@Z
0x1801C1560: "abr." ??_C@_19LGJJCLMG@?$AAa?$AAb?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual unsigned int const __cdecl ILanguageLexicons::AccentedCapitalsListLength(void)const __ptr64" ?AccentedCapitalsListLength@ILanguageLexicons@@UEBA?BIXZ
0x180614040: "__cdecl _imp_VariantInit" __imp_VariantInit
0x1801C3A70: "pkgs." ??_C@_1M@JOBCEJCD@?$AAp?$AAk?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE890: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetCWords(void)const __ptr64" ?GetCWords@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAIXZ
0x1801C0D80: "Nov." ??_C@_19IFLCEFM@?$AAN?$AAo?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C54C8: "VB.NET" ??_C@_1O@FLKMMPOK@?$AAV?$AAB?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1801BE378: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x1801C3620: "mycol." ??_C@_1O@KAEANIGH@?$AAm?$AAy?$AAc?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C01F0: "Co." ??_C@_17IEIAIABK@?$AAC?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC48: "one" ??_C@_17KNBAPLJK@?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C1CD0: "brev." ??_C@_1M@LHGCAGKM@?$AAb?$AAr?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1530: "abbrs." ??_C@_1O@NMDPPDC@?$AAa?$AAb?$AAb?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFEA0: "B.A.Sc." ??_C@_1BA@FDBDNDEL@?$AAB?$AA?4?$AAA?$AA?4?$AAS?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0338: "Da." ??_C@_17LEEPOIHD@?$AAD?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8380: "const ILangDataUnloadListener::`vftable'" ??_7ILangDataUnloadListener@@6B@
0x1801C56C0: "ours" ??_C@_19OHEJPEDI@?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C3058: "irid." ??_C@_1M@NPEBBEHN@?$AAi?$AAr?$AAi?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1A38: "atty." ??_C@_1M@IMKFCHHL@?$AAa?$AAt?$AAt?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF680: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetHourQualifier(enum eHourQualifier) __ptr64" ?SetHourQualifier@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXW4eHourQualifier@@@Z
0x1801C57A8: "themselves" ??_C@_1BG@MHBMAGGI@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAm?$AAs?$AAe?$AAl?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl UDRTrie::WriteTo(unsigned char * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@UDRTrie@@UEBAXPEAE@Z
0x1801BF6F0: "Never" ??_C@_1M@JJIGPMKD@?$AAN?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C3450: "mgmt." ??_C@_1M@JKFMGJMP@?$AAm?$AAg?$AAm?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0690: "Heb." ??_C@_19MMCAIFO@?$AAH?$AAe?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C52A8: "Srta." ??_C@_1M@JGCMHPFB@?$AAS?$AAr?$AAt?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C43F0: "soln." ??_C@_1M@CEFDGLK@?$AAs?$AAo?$AAl?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C03C0: "Divs." ??_C@_1M@DNNJKFNA@?$AAD?$AAi?$AAv?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C533C: "tm" ??_C@_15BHMCDOFF@?$AAt?$AAm?$AA?$AA@
0x1801C2DF0: "i. e." ??_C@_1M@IBOHHINI@?$AAi?$AA?4?$AA?5?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3000: "interp." ??_C@_1BA@FAANLME@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614000: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x1801C1D70: "ca." ??_C@_17EHPMIDDM@?$AAc?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetResourceLoader(void)const __ptr64" ?GetResourceLoader@ILanguageData@@UEBAPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@XZ
0x1801C55F0: "__cdecl GUID_f1f5a6c0_8c8a_45c2_8376_b47e2c00e0da" _GUID_f1f5a6c0_8c8a_45c2_8376_b47e2c00e0da
0x1801C2690: "dups." ??_C@_1M@NOBFBGMJ@?$AAd?$AAu?$AAp?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9370: "public: virtual struct EntryIndex __cdecl POSTableManager::EntryAt(unsigned long)const __ptr64" ?EntryAt@POSTableManager@@UEBA?AUEntryIndex@@K@Z
0x1801ADF70: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetID(void)const __ptr64" ?GetID@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_KXZ
0x180006180: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ILanguageData::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageData@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180602A50: " Generated FP limits: %lu word" ??_C@_1LC@DODFBDHA@?$AA?7?$AA?7?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAF?$AAP?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?5?$AAw?$AAo?$AAr?$AAd@
0x1800060F0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ILanguageData::QueryInterface`adjustor{32}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@ILanguageData@@WCA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800038F0: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::EndAbbrs(void)const __ptr64" ?EndAbbrs@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x180006110: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::GetLocale`adjustor{32}' (void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageData@@WCA@EBAKXZ
0x1801ACAF0: "public: virtual void __cdecl UDRTrie::WordToMultiIndex(unsigned short const * __ptr64,class NLG::CMultiWordIndex * __ptr64)const __ptr64" ?WordToMultiIndex@UDRTrie@@UEBAXPEBGPEAVCMultiWordIndex@NLG@@@Z
0x1801C06D0: "Hond." ??_C@_1M@IEEAIAKL@?$AAH?$AAo?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611558: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x180002040: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::GetContextSensitiveOicBinary(void)const __ptr64" ?GetContextSensitiveOicBinary@ILanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@XZ
0x1801A6370: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl SparsePOSTableManager::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ESparsePOSTableManager@@UEAAPEAXI@Z
0x180001B00: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl CLanguageLexicons::UpdateLexicon(void)const __ptr64" ?UpdateLexicon@CLanguageLexicons@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801A85C0: "public: virtual unsigned long const * __ptr64 __cdecl CBasicTopLexicon::SealKey(void)const __ptr64" ?SealKey@CBasicTopLexicon@@UEBAPEBKXZ
0x1801C2A18: "fem." ??_C@_19KMAAIJOI@?$AAf?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1670: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCompressedTboLdr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECCompressedTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x180003930: "public: virtual struct SSItem const * __ptr64 __cdecl CSentSepInfo::SpecialWords(void)const __ptr64" ?SpecialWords@CSentSepInfo@@UEBAPEBUSSItem@@XZ
0x1801C18C8: "archt." ??_C@_1O@BOGHGEKL@?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA170: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrieWalker::GotoKey(unsigned short,bool) __ptr64" ?GotoKey@CTrieWalker@NLG@@UEAA_NG_N@Z
0x180175A0C: "long __cdecl StringCchPrintfExW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfExW@@YAJPEAG_KPEAPEAGPEA_KKPEBGZZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrieWalker::SyncTo(class NLG::CTrieWalker * __ptr64) __ptr64" ?SyncTo@CTrieWalker@NLG@@UEAAXPEAV12@@Z
0x1801C5298: "Sra." ??_C@_19CDGGDINN@?$AAS?$AAr?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C80: "yeo." ??_C@_19DHGNPCIG@?$AAy?$AAe?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4E28: "Thess." ??_C@_1O@OGPHCGGN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C20: "gr." ??_C@_17EGPEPNPD@?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC50: "seven" ??_C@_1M@JMPCDGO@?$AAs?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1801C2C60: "guar." ??_C@_1M@NCMGCGCJ@?$AAg?$AAu?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2300: "ctn." ??_C@_19HMKMABLH@?$AAc?$AAt?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800086E0: LangLexiconsCall
0x1801BF9F8: "Those" ??_C@_1M@PBOCNGCO@?$AAT?$AAh?$AAo?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x180002530: "public: virtual struct IUnknown * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::GetAPI(void)const __ptr64" ?GetAPI@INLTopLexicon@@UEBAPEAUIUnknown@@XZ
0x1801C3210: "legis." ??_C@_1O@JFJIANP@?$AAl?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetSegmentationPolicy(enum ILanguageLexicons::eSegmentationPolicy) __ptr64" ?SetSegmentationPolicy@ILanguageLexicons@@UEAAXW4eSegmentationPolicy@1@@Z
0x1801C5624: "me" ??_C@_15PGKPEFOJ@?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C02B8: "Cor." ??_C@_19GGDEONPK@?$AAC?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4D10: "Ezr." ??_C@_19FPHBKCPC@?$AAE?$AAz?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0900: "LL.B." ??_C@_1M@NLEECHMB@?$AAL?$AAL?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8328: "const CLanguageData::`vftable'{for `ILanguageGrammars'}" ??_7CLanguageData@@6BILanguageGrammars@@@
0x1801BE560: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x1801A8E40: "public: unsigned long __cdecl ByteSliceManager::AllocateBlock(unsigned long) __ptr64" ?AllocateBlock@ByteSliceManager@@QEAAKK@Z
0x1801C53E0: "Direct-X" ??_C@_1BC@NBEKGJMB@?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?9?$AAX?$AA?$AA@
0x1801B83E8: "const ILanguageData::`vftable'{for `ILanguageGrammars'}" ??_7ILanguageData@@6BILanguageGrammars@@@
0x1801C1208: "Sp." ??_C@_17KLLABHP@?$AAS?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C34D8: "mk." ??_C@_17PDONLCGI@?$AAm?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800032D0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetPRMBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetPRMBinary@ILanguageData@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801C1958: "assoc." ??_C@_1O@LGHKJCBG@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0728: "Ice." ??_C@_19DIGKFKFP@?$AAI?$AAc?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C21B8: "contr." ??_C@_1O@GFANAANN@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl CLangModelsCall::NotifyAndRemoveListeners(void) __ptr64" ?NotifyAndRemoveListeners@CLangModelsCall@@UEAAXXZ
0x1801B0EC0: "public: virtual float __cdecl CCompressedBboLdr::GetBigram(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigram@CCompressedBboLdr@@UEAAMKKPEAH@Z
0x1801BFFF8: "B.Sc." ??_C@_1M@BMMCHCEA@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2D0: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x1801C17F8: "anthrop." ??_C@_1BC@OEJLCBPJ@?$AAa?$AAn?$AAt?$AAh?$AAr?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF4E0: "Furthermore" ??_C@_1BI@EACBIFIO@?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAm?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801A5C20: CMN_CompareStringNoCaseW
0x1800070C0: "public: virtual unsigned int __cdecl CLanguageLexicons::MaxSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MaxSegmentThreshold@CLanguageLexicons@@UEBAIXZ
0x1801C1BA0: "biog." ??_C@_1M@DBGGLBEF@?$AAb?$AAi?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003FB0: "public: virtual enum ILanguageData::eStressType __cdecl CLanguageData::StressType(void)const __ptr64" ?StressType@CLanguageData@@UEBA?AW4eStressType@ILanguageData@@XZ
0x1801C5140: "Mrs." ??_C@_19FEBPCKBG@?$AAM?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EFE8: "jun" ??_C@_17FLOAIAKH@?$AAj?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x1801BEFF0: IID_IErrorInfo
0x1801C2718: "ed." ??_C@_17NBFOBLAI@?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0F78: "Philem." ??_C@_1BA@HGDFDFOA@?$AAP?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FF0: yyHyphwrap
0x1801C1508: "ab." ??_C@_17IDENPGOP@?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C10: "govt." ??_C@_1M@ECGNOMCH@?$AAg?$AAo?$AAv?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0AF8: "Mar." ??_C@_19GNHHMPHL@?$AAM?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C25A0: "dissd." ??_C@_1O@OCOHONDK@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAs?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C10: "wmk." ??_C@_19GBNAJLJG@?$AAw?$AAm?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE950: "public: virtual class NLG::CTrieWalker * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetUnderlyingTrieWalker(void) __ptr64" ?GetUnderlyingTrieWalker@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAAPEAVCTrieWalker@2@XZ
0x1801C25D0: "div." ??_C@_19JGELLOMC@?$AAd?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0400: "Eccles." ??_C@_1BA@HGJIGGAP@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B10C0: "public: virtual int __cdecl CCompressedBboLdr::GetMaxWordId(void) __ptr64" ?GetMaxWordId@CCompressedBboLdr@@UEAAHXZ
0x1800052BC: "protected: void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>(class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ??$GetDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@CLanguageData@@IEAAPEAXPEAPEAV?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@Z
0x1801C3048: "inv." ??_C@_19GJHADMGL@?$AAi?$AAn?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAF40: "[thunk]:public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Delete`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Delete@CCompressedTrieWalker@NLG@@WBA@EAAXXZ
0x1801C2850: "eqns." ??_C@_1M@CFGKNJMF@?$AAe?$AAq?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA2B0: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl NLG::CTrieWalker::GetTags(unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?GetTags@CTrieWalker@NLG@@UEBAPEAKQEAK@Z
0x1801C3108: "junc." ??_C@_1M@FNMDOEFF@?$AAj?$AAu?$AAn?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2B20: "ga." ??_C@_17MDLGINMG@?$AAg?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C24E0: "diam." ??_C@_1M@GKEKCFPB@?$AAd?$AAi?$AAa?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C41A8: "s.ap." ??_C@_1M@NBOECMBO@?$AAs?$AA?4?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601C60: "UserData" ??_C@_1BC@EGKIFMKH@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x1801AC5F0: "public: virtual class NLG::ITrieIter * __ptr64 __cdecl UDRTrie::GetTrieNodeIter(void)const __ptr64" ?GetTrieNodeIter@UDRTrie@@UEBAPEAVITrieIter@NLG@@XZ
0x1801C38F0: "pd." ??_C@_17OFAFCEEH@?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046EFA0: "D625" ??_C@_19EGMBMEJM@?$AAD?$AA6?$AA2?$AA5?$AA?$AA@
0x1801C2ED0: "ind." ??_C@_19CHGOJPPL@?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4FB8: "Frl." ??_C@_19FOHPGBKP@?$AAF?$AAr?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4A64: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x1801C02D8: "D.Ed." ??_C@_1M@FECONPLE@?$AAD?$AA?4?$AAE?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5838: "fatal flex scanner internal erro" ??_C@_0DI@MLIALAAB@fatal?5flex?5scanner?5internal?5erro@
0x1801C31A0: "lav." ??_C@_19FGHJOFID@?$AAl?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5310: "Vis." ??_C@_19KKIAHNHE@?$AAV?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4090: "rev." ??_C@_19OLFEFKCC@?$AAr?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003600: "public: virtual double __cdecl CLongestMatchScoreDB::GetUnigramScore(class CMorphNode const * __ptr64) __ptr64" ?GetUnigramScore@CLongestMatchScoreDB@@UEAANPEBVCMorphNode@@@Z
0x1801C26B8: "dz." ??_C@_17CECIHIHN@?$AAd?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C38F8: "per." ??_C@_19HEDAMIAJ@?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0FD0: "Prot." ??_C@_1M@JDHIBDPE@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180008610: "public: virtual class ILanguageLexicons * __ptr64 __cdecl CLangLexiconsCall::GetLanguageData(unsigned long,long * __ptr64,struct ResourceLoader6::ILoadResources * __ptr64)const __ptr64" ?GetLanguageData@CLangLexiconsCall@@UEBAPEAVILanguageLexicons@@KPEAJPEAUILoadResources@ResourceLoader6@@@Z
0x180176184: "public: __cdecl CTextSplitter::CTextSplitter(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ??0CTextSplitter@@QEAA@PEBG_K@Z
0x180004C10: ?_Release@?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@AEAAXXZ
0x1801C56F0: "yours" ??_C@_1M@MGPFOBEE@?$AAy?$AAo?$AAu?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x180002E00: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetSpellerBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetSpellerBinary@ILanguageData@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801BF150: "RESOURCE_PRM" ??_C@_1BK@GJLMJGII@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAM?$AA?$AA@
0x1801B95C8: "const NLG::CTrieIter::`vftable'" ??_7CTrieIter@NLG@@6B@
0x18046F0B0: "org" ??_C@_17HDANPBPB@?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?$AA@
0x180175450: "struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl yyHyph_create_buffer(struct yyHyph_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64,int)" ?yyHyph_create_buffer@@YAPEAUyy_buffer_state@@PEAUyyHyph_flex_state@@PEAU_iobuf@@H@Z
0x180006430: "public: virtual long __cdecl CBasicTopLexicon::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CBasicTopLexicon@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801C1830: "ap." ??_C@_17MNFDFFHP@?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001340: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl _com_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G_com_error@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2200: "cop." ??_C@_19GEKBEPCB@?$AAc?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0318: "D.Phil." ??_C@_1BA@OBMAJBLL@?$AAD?$AA?4?$AAP?$AAh?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FF0: "public: virtual enum eMethodClasses __cdecl CTimePointBase::GetMethodClass(void)const __ptr64" ?GetMethodClass@CTimePointBase@@UEBA?AW4eMethodClasses@@XZ
0x1801BFD20: "Alta." ??_C@_1M@EPGILNGJ@?$AAA?$AAl?$AAt?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5398: "Active-X" ??_C@_1BC@ENFNMPCE@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAX?$AA?$AA@
0x180004BD0: "public: virtual unsigned long __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAKXZ
0x1801A9290: "public: virtual void __cdecl ByteSliceStream::WriteDword(unsigned long) __ptr64" ?WriteDword@ByteSliceStream@@UEAAXK@Z
0x1801ABFA0: "public: __cdecl UDRTrie::UDRTrie(enum PROOFLEXTYPE,class NLG::CTrie * __ptr64,int) __ptr64" ??0UDRTrie@@QEAA@W4PROOFLEXTYPE@@PEAVCTrie@NLG@@H@Z
0x18046F0C0: ":\/" ??_C@_17NMNBIMH@?$AA?3?$AA?2?$AA?1?$AA?$AA@
0x1801C1A88: "aux." ??_C@_19GBHMDAJC@?$AAa?$AAu?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x180601CC0: "__cdecl GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa" _GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa
0x1806029F0: " Number of false positives stor" ??_C@_1FC@JPJLCMDD@?$AA?7?$AA?7?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr@
0x1801C0F90: "Pol." ??_C@_19JDHBLEPK@?$AAP?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002040: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::AtomTrie(int)const __ptr64" ?AtomTrie@INLTopLexicon@@UEBAPEBVCTrie@NLG@@H@Z
0x1801C4828: "tk." ??_C@_17JABJJIGI@?$AAt?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C29F8: "fcy." ??_C@_19PCCIMAOC@?$AAf?$AAc?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C24D0: "diag." ??_C@_1M@MLNBAGJH@?$AAd?$AAi?$AAa?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609860: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x180001980: "public: virtual class CWordNode * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::Find(int,enum eRangeRole,enum ePrimaryRangeType,enum eSecondaryRangeType,bool,bool,bool,enum eTokenTypes,enum eYaccToken) __ptr64" ?Find@CFlexWrapper@@UEAAPEAVCWordNode@@HW4eRangeRole@@W4ePrimaryRangeType@@W4eSecondaryRangeType@@_N33W4eTokenTypes@@W4eYaccToken@@@Z
0x1801BFBC8: "and" ??_C@_17CGIOMN@?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x1801AFA10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLMLdrInst::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLMLdrInst@@UEAAPEAXI@Z
0x180600788: " " ??_C@_15OJKDPEFE@?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x1801C1F80: "cld." ??_C@_19HCGJAIEP@?$AAc?$AAl?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003480: "public: long __cdecl ResourceLoader6::ILoadResources::UnloadModule(void * __ptr64) __ptr64" ?UnloadModule@ILoadResources@ResourceLoader6@@QEAAJPEAX@Z
0x1801C0DF8: "Ont." ??_C@_19GGPLOOPH@?$AAO?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFA18: "Three" ??_C@_1M@MDNDBDFC@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C1FB8: "cmd." ??_C@_19LOMDAINB@?$AAc?$AAm?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004C10: ??1?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@VILanguageData@@$1?_GUID_b724ca8c_3cc0_4fc9_81ee_ff1488c5d6b0@@3U__s_GUID@@B@@@@QEAA@XZ
0x1801C0720: "Ia." ??_C@_17CPEKPNKC@?$AAI?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE468: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x1801BFF18: "B.Engr." ??_C@_1BA@HKCGDCN@?$AAB?$AA?4?$AAE?$AAn?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFF78: "B.Phil." ??_C@_1BA@LCFBPIFP@?$AAB?$AA?4?$AAP?$AAh?$AAi?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18017786C: "public: class CWordNode * __ptr64 __cdecl CNumberSplitter::NextSegment(class CFlexWrapper * __ptr64,enum eRangeRole) __ptr64" ?NextSegment@CNumberSplitter@@QEAAPEAVCWordNode@@PEAVCFlexWrapper@@W4eRangeRole@@@Z
0x180003570: "public: virtual unsigned long __cdecl CLongestMatchScoreDB::Release(void) __ptr64" ?Release@CLongestMatchScoreDB@@UEAAKXZ
0x1801C4F18: "Comdr." ??_C@_1O@DPOFPCCN@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAd?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180003EE0: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetRequiresSegmentation(unsigned long)const __ptr64" ?GetRequiresSegmentation@CLanguageData@@UEBA_NK@Z
0x1801AED90: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::StartValid(void)const __ptr64" ?StartValid@UDRTrieWalker@@UEBA_NXZ
0x1801C49E8: "uns." ??_C@_19ECPMMLO@?$AAu?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3300: "ltda." ??_C@_1M@IBDEJHEI@?$AAl?$AAt?$AAd?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3220: "lg." ??_C@_17EIIFHCIN@?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1350: "public: virtual float __cdecl CStdNgramLdr::GetTrigram(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigram@CStdNgramLdr@@UEAAMKKKPEAH@Z
0x1801AE168: "public: __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::CCompressedTrieWalker(class NLG::CCompressedTrieWalker const & __ptr64) __ptr64" ??0CCompressedTrieWalker@NLG@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1800033C0: "public: virtual struct IYaccWrapper * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetYaccWrapperNE(void)const __ptr64" ?GetYaccWrapperNE@ILanguageData@@UEBAPEAUIYaccWrapper@@XZ
0x1801AF588: "public: void __cdecl CTimePointBase::SetGranularity(enum eTimeUnit) __ptr64" ?SetGranularity@CTimePointBase@@QEAAXW4eTimeUnit@@@Z
0x1801C0008: "B.Th." ??_C@_1M@HMMAILJK@?$AAB?$AA?4?$AAT?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C04D8: "Esth." ??_C@_1M@LNMEANLL@?$AAE?$AAs?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611538: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUgirvUlyquivUznwGEUtolyzohOlyq@trie" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUdliwyivzpvihUhixUoryUgirvUlyquivUznwGEUtolyzohOlyq@trie
0x1801C5048: "Hon." ??_C@_19OKMANEON@?$AAH?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x18018E368: "void __cdecl yySpell_load_buffer_state(struct yySpell_flex_state * __ptr64)" ?yySpell_load_buffer_state@@YAXPEAUyySpell_flex_state@@@Z
0x1801C4BC0: "whs." ??_C@_19MGLFBFAE@?$AAw?$AAh?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::HasMainEntries(void)const __ptr64" ?HasMainEntries@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C42F8: "ser." ??_C@_19JPAHHDAK@?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1490: "W.Va." ??_C@_1M@INFBEHMD@?$AAW?$AA?4?$AAV?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2D28: "hgwy." ??_C@_1M@FDBKCAOC@?$AAh?$AAg?$AAw?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2DA8: "hp." ??_C@_17NCBMEOFE@?$AAh?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4208: "scr." ??_C@_19FJGIHKIN@?$AAs?$AAc?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AB030: "public: virtual unsigned long __cdecl NLG::CTrie::TagBitsFor(unsigned short const * __ptr64,unsigned int)const __ptr64" ?TagBitsFor@CTrie@NLG@@UEBAKPEBGI@Z
0x1801C1F78: "cl." ??_C@_17PLGCJAOC@?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B0750: "public: virtual int __cdecl CSkipTboLdr::GetUnigramCount(unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetUnigramCount@CSkipTboLdr@@UEAAHKPEA_N@Z
0x1801B98A0: "const CTimeRepresentationBase::`vftable'" ??_7CTimeRepresentationBase@@6B@
0x1801C0C88: "N.Mex." ??_C@_1O@BLFFJMB@?$AAN?$AA?4?$AAM?$AAe?$AAx?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1AA0: "avdp." ??_C@_1M@NDOEJHKF@?$AAa?$AAv?$AAd?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A8370: "public: virtual unsigned long __cdecl CBasicTopLexicon::Size(void)const __ptr64" ?Size@CBasicTopLexicon@@UEBAKXZ
0x1801BFCE0: "Alas." ??_C@_1M@DFCNCBLG@?$AAA?$AAl?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060C170: "struct CLanguageModelsParameters * g_rgLanguageModelsParameters" ?g_rgLanguageModelsParameters@@3PAUCLanguageModelsParameters@@A
0x1800026D0: "public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageGrammars::GetLocale(void)const __ptr64" ?GetLocale@ILanguageGrammars@@UEBAKXZ
0x1801C4050: "reqd." ??_C@_1M@MIOHONIA@?$AAr?$AAe?$AAq?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806022E0: " Unigrams occurring <= %i times " ??_C@_1FM@CHOJJLO@?$AA?7?$AAU?$AAn?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAc?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$DM?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAi?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?5@
0x1801AEFE0: "public: virtual unsigned int __cdecl UDRTrieWalker::GetIndex(void)const __ptr64" ?GetIndex@UDRTrieWalker@@UEBAIXZ
0x1801C3408: "mfd." ??_C@_19PNGACEDE@?$AAm?$AAf?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C46F0: "syst." ??_C@_1M@CPCDMFGP@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4928: "tripl." ??_C@_1O@KLIPAMAL@?$AAt?$AAr?$AAi?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001FF0: yySSwrap
0x1801C0640: "Guat." ??_C@_1M@BMKOBOMM@?$AAG?$AAu?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1E68: "chan." ??_C@_1M@HHIENFOO@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABB60: "public: virtual unsigned long * __ptr64 __cdecl NLG::CTrie::AllTagBitsFor(unsigned int,unsigned long * __ptr64 const)const __ptr64" ?AllTagBitsFor@CTrie@NLG@@UEBAPEAKIQEAK@Z
0x18060B9B0: "class ILanguageModels * __ptr64 * g_rgLangModelsPointers" ?g_rgLangModelsPointers@@3PAPEAVILanguageModels@@A
0x1801C2FE0: "inter." ??_C@_1O@KMACLGLN@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0C58: "Mus.M." ??_C@_1O@GGEHHIDG@?$AAM?$AAu?$AAs?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614020: "__cdecl _imp_VariantCopy" __imp_VariantCopy
0x1801BF580: "Here" ??_C@_19EDABNFPJ@?$AAH?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C2638: "doz." ??_C@_19CHOGHHDO@?$AAd?$AAo?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4AF8: "vis." ??_C@_19OFNNHOKE@?$AAv?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007100: "public: virtual bool __cdecl CLanguageLexicons::RequireAccentedCapitals(void)const __ptr64" ?RequireAccentedCapitals@CLanguageLexicons@@UEBA_NXZ
0x1801BE4C8: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x1801C0610: "Gk." ??_C@_17JLFLMMPG@?$AAG?$AAk?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2AD8: "ft." ??_C@_17FMAHBOHA@?$AAf?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE550: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x180601F80: " Bits per ngram value (count): %" ??_C@_1EI@KAEHHHCA@?$AA?7?$AAB?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAn?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$CJ?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x1801C49C8: "univ." ??_C@_1M@KFNPHGPG@?$AAu?$AAn?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFBE8: "neither" ??_C@_1BA@NCKBBAEJ@?$AAn?$AAe?$AAi?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180006340: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::Path(void)const __ptr64" ?Path@INLTopLexicon@@UEBAPEBGXZ
0x1801C3AD8: "pm." ??_C@_17MCAKHFIP@?$AAp?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002540: "public: virtual unsigned long __cdecl CLspBinary::GetLength(void)const __ptr64" ?GetLength@CLspBinary@@UEBAKXZ
0x1801C3B30: "polit." ??_C@_1O@EKMMAOLA@?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3088: "isth." ??_C@_1M@KAPPJLMC@?$AAi?$AAs?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C47E8: "theol." ??_C@_1O@PCAHMKJP@?$AAt?$AAh?$AAe?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE300: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::GetUseFlexSS(void)const __ptr64" ?GetUseFlexSS@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801A8560: "public: virtual unsigned long __cdecl CBasicTopLexicon::Language(void)const __ptr64" ?Language@CBasicTopLexicon@@UEBAKXZ
0x1801BFB10: "Where" ??_C@_1M@NMOAMLLD@?$AAW?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801ADF10: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetPrefix(void)const __ptr64" ?GetPrefix@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAPEBGXZ
0x180006F80: "public: virtual bool __cdecl CLanguageLexicons::IsUsingDialects(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?IsUsingDialects@CLanguageLexicons@@UEBA_NPEBVCContext@@@Z
0x1801BFD10: "Alg." ??_C@_19LPFFKJAM@?$AAA?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC68: "three" ??_C@_1M@NLOCMIKK@?$AAt?$AAh?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C0B18: "Mass." ??_C@_1M@PLEHNBNB@?$AAM?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002530: "public: virtual unsigned char const * __ptr64 __cdecl CLspBinary::GetBaseAddress(void)const __ptr64" ?GetBaseAddress@CLspBinary@@UEBAPEBEXZ
0x18000880C: "private: void __cdecl CArray<class CLangLexiconsCall * __ptr64,class CArrayAllocator_malloc>::ReallocWorker(__int64) __ptr64" ?ReallocWorker@?$CArray@PEAVCLangLexiconsCall@@VCArrayAllocator_malloc@@@@AEAAX_J@Z
0x1801C2D18: "hgt." ??_C@_19NEDFONHF@?$AAh?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C51D0: "R.W." ??_C@_19BMAOFBNK@?$AAR?$AA?4?$AAW?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1178: "Sib." ??_C@_19IECDGHAO@?$AAS?$AAi?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002230: "public: virtual long __cdecl CLspBinary::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CLspBinary@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1801C12C8: "Tanz." ??_C@_1M@KKEHHDIO@?$AAT?$AAa?$AAn?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF5D0: "Initially" ??_C@_1BE@LBOKOAFK@?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C2DB0: "hr." ??_C@_17JPNEOPFP@?$AAh?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5518: "€uros" ??_C@_1M@BHHCFBC@?5?$KM?$AAu?$AAr?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C0790: "Ion." ??_C@_19FACLPND@?$AAI?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFDE0: "Ariz." ??_C@_1M@PIKANKJA@?$AAA?$AAr?$AAi?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE2E8: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x180001C50: "public: virtual void __cdecl CFlexWrapper::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CFlexWrapper@@UEAAXXZ
0x1801B3688: "private: float __cdecl CHashTboLdr::GetBigramFromProb(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64,struct SQuantizationStepPair const * __ptr64,struct SQuantizationStepPair const * __ptr64) __ptr64" ?GetBigramFromProb@CHashTboLdr@@AEAAMKKPEAHPEBUSQuantizationStepPair@@1@Z
0x1801A7984: "protected: class _bstr_t __cdecl CBasicTopLexicon::ReadStringFrom(class ByteSliceStream & __ptr64,struct CBasicTopLexicon::ReadStateData & __ptr64)const __ptr64" ?ReadStringFrom@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV_bstr_t@@AEAVByteSliceStream@@AEAUReadStateData@1@@Z
0x1801C1E78: "chap." ??_C@_1M@EOFILGAF@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800061E0: "[thunk]:public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageData::NewScoreDB`adjustor{16}' (class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageData@@WBA@EBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180006150: "[thunk]:public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl ILanguageData::NewScoreDB`adjustor{32}' (class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@ILanguageData@@WCA@EBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180008C40: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::GetLMBinary(enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?GetLMBinary@CLanguageModels@@UEBAPEBUILspBinary@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x180176618: "public: void __cdecl CNumberSplitter::Skip(unsigned __int64) __ptr64" ?Skip@CNumberSplitter@@QEAAX_K@Z
0x1801C4918: "trigon." ??_C@_1BA@OOAKHBHM@?$AAt?$AAr?$AAi?$AAg?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3310: "lv." ??_C@_17IAAPKDLD@?$AAl?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006190: "[thunk]:public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl CLanguageData::NewScoreDB`adjustor{16}' (class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@CLanguageData@@WBA@EBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801BF778: "Now" ??_C@_17KJIANFOD@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x1801C3B00: "pmts." ??_C@_1M@GBDIAPKM@?$AAp?$AAm?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C19A8: "assy." ??_C@_1M@GELMDFBL@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x180006100: "[thunk]:public: virtual class IScoreDB * __ptr64 __cdecl CLanguageData::NewScoreDB`adjustor{32}' (class CSentence * __ptr64,enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?NewScoreDB@CLanguageData@@WCA@EBAPEAVIScoreDB@@PEAVCSentence@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1801C2350: "cw." ??_C@_17JCHDGCLK@?$AAc?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFE28: "Att." ??_C@_19JFEJPDKH@?$AAA?$AAt?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F028: "-" ??_C@_13IMODFHAA@?$AA?9?$AA?$AA@
0x1801C4938: "trop." ??_C@_1M@BDNOLBGF@?$AAt?$AAr?$AAo?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1C70: "blvd." ??_C@_1M@DCCPCCKP@?$AAb?$AAl?$AAv?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C53D0: "COM++" ??_C@_1M@EKGAKEL@?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?$CL?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x1801C1938: "assn." ??_C@_1M@HKGPAHDI@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::SetDoSegmentation(bool) __ptr64" ?SetDoSegmentation@ILanguageData@@UEAAX_N@Z
0x1801C4588: "str." ??_C@_19CPBGECLP@?$AAs?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3270: "ling." ??_C@_1M@BEPNGCMF@?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1DE0: "cckw." ??_C@_1M@DKHNGBIC@?$AAc?$AAc?$AAk?$AAw?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E38: "__cdecl _real@412e848000000000" __real@412e848000000000
0x1801B4590: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x1800026B4: "public: virtual __cdecl ILanguageModels::~ILanguageModels(void) __ptr64" ??1ILanguageModels@@UEAA@XZ
0x1801C1198: "Sig." ??_C@_19NEOOPGLN@?$AAS?$AAi?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5038: "H.S.H." ??_C@_1O@LAJNHKDK@?$AAH?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAH?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF348: "By" ??_C@_15BKJKBKCN@?$AAB?$AAy?$AA?$AA@
0x180002AC0: "public: virtual struct ILspBinary const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::GetLMBinary(enum eLanguageModelType)const __ptr64" ?GetLMBinary@ILanguageData@@UEBAPEBUILspBinary@@W4eLanguageModelType@@@Z
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl INLTopLexicon::SetIsCaching(bool) __ptr64" ?SetIsCaching@INLTopLexicon@@UEAAX_N@Z
0x1801C4CD8: "Eccl." ??_C@_1M@HHIFPGHH@?$AAE?$AAc?$AAc?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4C49: "__cdecl _imp_load_SetErrorInfo" __imp_load_SetErrorInfo
0x1801C42C8: "sepd." ??_C@_1M@JPOIKBHB@?$AAs?$AAe?$AAp?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2958: "expt." ??_C@_1M@KNELOBKO@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4E38: "Tim." ??_C@_19JHKJMOKC@?$AAT?$AAi?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C20C0: "compt." ??_C@_1O@NMCJFGDJ@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC5E0: "public: virtual unsigned int __cdecl UDRTrie::GetCWords(void)const __ptr64" ?GetCWords@UDRTrie@@UEBAIXZ
0x1800026D0: "public: virtual int __cdecl ILanguageLexicons::DialectMask(class CContext const * __ptr64)const __ptr64" ?DialectMask@ILanguageLexicons@@UEBAHPEBVCContext@@@Z
0x180001A30: "public: virtual class CText * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::get_Text(void) __ptr64" ?get_Text@CFlexWrapper@@UEAAPEAVCText@@XZ
0x180001A50: "public: virtual class CSentence * __ptr64 __cdecl CFlexWrapper::get_Sentence(void) __ptr64" ?get_Sentence@CFlexWrapper@@UEAAPEAVCSentence@@XZ
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl TILangDataCall<class ILanguageModels>::GetIsCaching(void)const __ptr64" ?GetIsCaching@?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@UEBA_NXZ
0x1801A5D14: "__cdecl UlGetTypeFlags" _UlGetTypeFlags
0x1800064F0: "public: virtual void __cdecl CBasicTopLexicon::IgnoreKeyBitsForReads(void) __ptr64" ?IgnoreKeyBitsForReads@CBasicTopLexicon@@UEAAXXZ
0x1801C3038: "intr." ??_C@_1M@NAOCLAGH@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE418: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x1801C3E08: "pxt." ??_C@_19EFNHAPOO@?$AAp?$AAx?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0A78: "MM." ??_C@_17NLGODGBF@?$AAM?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AF668: "public: void __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::SetYear(int) __ptr64" ?SetYear@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEAAXH@Z
0x1801C2880: "esp." ??_C@_19ECKLBLAC@?$AAe?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C01F8: "Colo." ??_C@_1M@NNDANDBL@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B482C: "__cdecl onexit" _onexit
0x1801B3EEC: "private: bool __cdecl CHashTboLdr::FindTrailingBigram(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?FindTrailingBigram@CHashTboLdr@@AEAA_NKK@Z
0x1801A90A0: "public: virtual unsigned long __cdecl ByteSliceStream::Rollback(void) __ptr64" ?Rollback@ByteSliceStream@@UEAAKXZ
0x1801C5740: "himself" ??_C@_1BA@CJGOEMFH@?$AAh?$AAi?$AAm?$AAs?$AAe?$AAl?$AAf?$AA?$AA@
0x1801C0A48: "M.Div." ??_C@_1O@OMGECDOP@?$AAM?$AA?4?$AAD?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C40: "gtd." ??_C@_19NENMICKL@?$AAg?$AAt?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C18B0: "ar." ??_C@_17IAJLPEHE@?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002EC0: "public: virtual unsigned int __cdecl ILanguageData::MaxSegmentThreshold(void)const __ptr64" ?MaxSegmentThreshold@ILanguageData@@UEBAIXZ
0x1801C4998: "unan." ??_C@_1M@JJLPONLF@?$AAu?$AAn?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA070: "public: virtual bool __cdecl NLG::WordEnumerator::IsAnyTagged(int)const __ptr64" ?IsAnyTagged@WordEnumerator@NLG@@UEBA_NH@Z
0x1801C3960: "pfg." ??_C@_19KJKEFMMC@?$AAp?$AAf?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2890: "esq." ??_C@_19IJPHMIKH@?$AAe?$AAs?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE538: "__cdecl _imp_fseek" __imp_fseek
0x1801BF2F0: "Back" ??_C@_19PIDMONMH@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1801A4BE0: "public: __cdecl CExceptionSetup::~CExceptionSetup(void) __ptr64" ??1CExceptionSetup@@QEAA@XZ
0x18060B138: "__vectorcall ??_R0?AVIntegerOverflowException@" ??_R0?AVIntegerOverflowException@@@8
0x1801C07A0: "Ir." ??_C@_17KKAIINJH@?$AAI?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3FE0: "regt." ??_C@_1M@HBOFNHLH@?$AAr?$AAe?$AAg?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611548: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x1801C4948: "trp." ??_C@_19EGGNPBEK@?$AAt?$AAr?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C22B0: "cs." ??_C@_17JOCCAKM@?$AAc?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C49B8: "unbd." ??_C@_1M@LGKLMJDA@?$AAu?$AAn?$AAb?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFFB0: "B.S.Ch." ??_C@_1BA@KFEMGBMA@?$AAB?$AA?4?$AAS?$AA?4?$AAC?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC28: "four" ??_C@_19FDJOKFMM@?$AAf?$AAo?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x1801BF880: "Shortly" ??_C@_1BA@KEDAEAKC@?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1801C1C28: "bl." ??_C@_17DHMIJAHM@?$AAb?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C13D8: "Tur." ??_C@_19EODNFKII@?$AAT?$AAu?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180195AB0: "struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl yySpell_create_buffer(struct yySpell_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64,int)" ?yySpell_create_buffer@@YAPEAUyy_buffer_state@@PEAUyySpell_flex_state@@PEAU_iobuf@@H@Z
0x180614028: "__cdecl _imp_SysAllocStringByteLen" __imp_SysAllocStringByteLen
0x1801C46C0: "sym." ??_C@_19EGJDOHCA@?$AAs?$AAy?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C16C8: "agcy." ??_C@_1M@DGECCFKC@?$AAa?$AAg?$AAc?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C15A8: "acc." ??_C@_19LCLJPKGG@?$AAa?$AAc?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1570: "abs." ??_C@_19HNMFPIGD@?$AAa?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180004BE0: "public: virtual void __cdecl TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::LangDataUnloading(void) __ptr64" ?LangDataUnloading@?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@UEAAXXZ
0x1801AE9B0: "public: virtual unsigned long __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetTag(int)const __ptr64" ?GetTag@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBAKH@Z
0x1801C28E0: "evang." ??_C@_1O@EDBFHJEA@?$AAe?$AAv?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5068: "L.Cpl." ??_C@_1O@FCAONCBN@?$AAL?$AA?4?$AAC?$AAp?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800061F0: "public: virtual __cdecl INLTopLexicon::~INLTopLexicon(void) __ptr64" ??1INLTopLexicon@@UEAA@XZ
0x180004E78: "public: void __cdecl CArray<unsigned short,class CArrayAllocator_malloc>::SetArraySize(__int64) __ptr64" ?SetArraySize@?$CArray@GVCArrayAllocator_malloc@@@@QEAAX_J@Z
0x1801C1888: "apt." ??_C@_19FOFOPOIN@?$AAa?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2C98: "hab." ??_C@_19MHNFAFHE@?$AAh?$AAa?$AAb?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1340: "Th.D." ??_C@_1M@EBLPPMHE@?$AAT?$AAh?$AA?4?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1820: "aor." ??_C@_19CNJMDOBH@?$AAa?$AAo?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180001518: "public: void __cdecl CFileInfo::SetFile(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetFile@CFileInfo@@QEAAXPEBG@Z
0x1801C3708: "nt." ??_C@_17IPOCAFMF@?$AAn?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180175C60: "public: static void * __ptr64 __cdecl CTimePointBase::operator new(unsigned __int64,class CZoneHeap & __ptr64)" ??2CTimePointBase@@SAPEAX_KAEAVCZoneHeap@@@Z
0x1801BF7F8: "Perhaps" ??_C@_1BA@LHMLGEPD@?$AAP?$AAe?$AAr?$AAh?$AAa?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C2F40: "infl." ??_C@_1M@NHKAOFNK@?$AAi?$AAn?$AAf?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AAF20: "[thunk]:public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::GetCWordsBelow`adjustor{16}' (void)const __ptr64" ?GetCWordsBelow@CCompressedTrieWalker@NLG@@WBA@EBAIXZ
0x1801A6DE8: ?ReadUserData@CBasicTopLexicon@@IEBA?AV?$_com_ptr_t@V?$_com_IIID@UCUserData@@$1?_GUID_b7495f50_7e10_4402_a951_3d604dd2cdfa@@3U__s_GUID@@B@@@@AEAVByteSliceStream@@AEAUReadStateData@1@@Z
0x1801C4CF8: "Ez." ??_C@_17BBPEBKLF@?$AAE?$AAz?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A9F00: "public: virtual void __cdecl NLG::CTrieIter::Reset(void) __ptr64" ?Reset@CTrieIter@NLG@@UEAAXXZ
0x1800061C0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::AddRef`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageData@@WCA@EAAKXZ
0x1801C3448: "mg." ??_C@_17IECPHCBD@?$AAm?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE330: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x180006130: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ILanguageData::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@ILanguageData@@WBA@EAAKXZ
0x1801B3D3C: "private: struct SQuantizationStepPair __cdecl CHashTboLdr::GetCachedNgramStepPair(unsigned long,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?GetCachedNgramStepPair@CHashTboLdr@@AEAA?AUSQuantizationStepPair@@KKK@Z
0x1801C2608: "doc." ??_C@_19DDPCEGN@?$AAd?$AAo?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AE4C0: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::FirstWord(void) __ptr64" ?FirstWord@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x180002870: "public: virtual bool __cdecl CLanguageData::CommitSentSepTokens(void)const __ptr64" ?CommitSentSepTokens@CLanguageData@@UEBA_NXZ
0x1801B4CA3: "__cdecl _imp_load_SysFreeString" __imp_load_SysFreeString
0x1800026F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ILanguageModels::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GILanguageModels@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C2B70: "genit." ??_C@_1O@KHHBKAEA@?$AAg?$AAe?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFAA8: "Until" ??_C@_1M@JJMNKJAM@?$AAU?$AAn?$AAt?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x180002030: "public: struct yyHyph_flex_state * __ptr64 __cdecl CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::p(void) __ptr64" ?p@?$CNLAutoPtr@UyyHyph_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAAPEAUyyHyph_flex_state@@XZ
0x18000285C: "public: virtual __cdecl ILanguageLexicons::~ILanguageLexicons(void) __ptr64" ??1ILanguageLexicons@@UEAA@XZ
0x1801A97A0: "public: virtual struct EntryIndex __cdecl SparsePOSTableManager::EntryAt(unsigned long)const __ptr64" ?EntryAt@SparsePOSTableManager@@UEBA?AUEntryIndex@@K@Z
0x180602DD8: "__cdecl _real@3f4ccccd" __real@3f4ccccd
0x1801AE990: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::IsTagged(int)const __ptr64" ?IsTagged@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEBA_NH@Z
0x1801A950C: "protected: unsigned long __cdecl SparsePOSTableManager::CalculateNBins0HashMask1MaxBinSize2(unsigned long,short)const __ptr64" ?CalculateNBins0HashMask1MaxBinSize2@SparsePOSTableManager@@IEBAKKF@Z
0x1801C3AC8: "plu." ??_C@_19HGHKODJK@?$AAp?$AAl?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602DB0: "__cdecl _real@3e4ccccd" __real@3e4ccccd
0x1801C30A8: "jct." ??_C@_19FEIKDDLC@?$AAj?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002C40: "public: virtual void __cdecl ILanguageData::MapClasses(class INLTopLexicon * __ptr64) __ptr64" ?MapClasses@ILanguageData@@UEAAXPEAVINLTopLexicon@@@Z
0x180008FA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CLanguageModels::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCLanguageModels@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C13B0: "Tu." ??_C@_17FALDJJNF@?$AAT?$AAu?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A88: "veg." ??_C@_19CKDFCLGG@?$AAv?$AAe?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1AD0: "avn." ??_C@_19DKHMNGPH@?$AAa?$AAv?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4740: "tec." ??_C@_19LFFBLJEN@?$AAt?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B88: "Miss." ??_C@_1M@OIJAJBCF@?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0138: "Can." ??_C@_19HKKDNCI@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2F80: "public: virtual int __cdecl CHashTboLdr::GetUnigramCount(unsigned long,bool * __ptr64) __ptr64" ?GetUnigramCount@CHashTboLdr@@UEAAHKPEA_N@Z
0x1801C0510: "Exch." ??_C@_1M@DDFKMOHO@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0748: "Id." ??_C@_17HPIHGMBB@?$AAI?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2B80: "genl." ??_C@_1M@BFJENGIG@?$AAg?$AAe?$AAn?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B2900: "public: virtual float __cdecl CHashTboLdr::GetTrigram(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigram@CHashTboLdr@@UEAAMKKKPEAH@Z
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl ILanguageData::GetUseFlexSS(void)const __ptr64" ?GetUseFlexSS@ILanguageData@@UEBA_NXZ
0x180175CA0: "public: int __cdecl CDefiniteAbsoluteTimeBase::GetMinute(void)const __ptr64" ?GetMinute@CDefiniteAbsoluteTimeBase@@QEBAHXZ
0x180007E14: "class ILanguageLexicons * __ptr64 __cdecl CreateLangLexicons(unsigned long)" ?CreateLangLexicons@@YAPEAVILanguageLexicons@@K@Z
0x1801A89C0: "public: virtual void __cdecl ByteSliceManager::WriteTo(void * __ptr64)const __ptr64" ?WriteTo@ByteSliceManager@@UEBAXPEAX@Z
0x1801C0AC8: "Madag." ??_C@_1O@PKKBMCDF@?$AAM?$AAa?$AAd?$AAa?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2050: "comd." ??_C@_1M@GDGMPILO@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4A78: "vbs." ??_C@_19LILHGCPC@?$AAv?$AAb?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4C70: "yel." ??_C@_19LBPJIACI@?$AAy?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ABF20: "public: virtual bool __cdecl UserDictionaryIter::IsWordEnding(bool) __ptr64" ?IsWordEnding@UserDictionaryIter@@UEAA_N_N@Z
0x1801A530C: "void __cdecl ImxTraceThrow(enum ImxExceptionType,long,void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?ImxTraceThrow@@YAXW4ImxExceptionType@@JPEBX1@Z
0x1801B8360: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageGrammars> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataBundle'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageGrammars@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataBundle@@@
0x1801C5150: "Ms." ??_C@_17OFBOFAMI@?$AAM?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x180609900: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x1801C2968: "exptl." ??_C@_1O@OFPEJNKI@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAt?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B4C6D: "__cdecl _imp_load_VariantCopy" __imp_load_VariantCopy
0x1801C3950: "pfd." ??_C@_19CPDACOGM@?$AAp?$AAf?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002550: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CLspBinary::GetFileName(void)const __ptr64" ?GetFileName@CLspBinary@@UEBAPEBGXZ
0x1801C0590: "Fri." ??_C@_19OLCPABM@?$AAF?$AAr?$AAi?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2F90: "insol." ??_C@_1O@OGMCNCOH@?$AAi?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2798: "emp." ??_C@_19CLJKDIBL@?$AAe?$AAm?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C39D0: "photog." ??_C@_1BA@IKBFBFMP@?$AAp?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C18A8: "aq." ??_C@_17GAPIGNK@?$AAa?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x1806097B8: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x1801C28D0: "evan." ??_C@_1M@KBNOMBFF@?$AAe?$AAv?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x18046F0D0: "are" ??_C@_17MMIOCLEI@?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1801C4C20: "wpn." ??_C@_19NGKDCONP@?$AAw?$AAp?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614048: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1806097C8: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x1801C4288: "sel." ??_C@_19KGNLBAOB@?$AAs?$AAe?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009800: LangModelsCall
0x1801BE520: "__cdecl _imp__wsplitpath_s" __imp__wsplitpath_s
0x1801BE3A0: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x1801BF658: "Many" ??_C@_19EPLJDKIA@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?$AA@
0x180602108: "Unigram" ??_C@_1BA@IEFDFHCN@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x1801ABD30: "public: virtual bool __cdecl NLG::CTrie::ApplyIndexes(struct NLG::WordEnumerator * __ptr64) __ptr64" ?ApplyIndexes@CTrie@NLG@@UEAA_NPEAUWordEnumerator@2@@Z
0x1801AFFA0: "public: virtual float __cdecl CSkipTboLdr::GetTrigram(unsigned long,unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetTrigram@CSkipTboLdr@@UEAAMKKKPEAH@Z
0x1801B17A0: "public: virtual float __cdecl CCompressedTboLdr::GetBigram(unsigned long,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?GetBigram@CCompressedTboLdr@@UEAAMKKPEAH@Z
0x180175D4C: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddSimpleTimeRepresentation(class CZoneHeap & __ptr64,struct SimpleTimeRepresentation const * __ptr64) __ptr64" ?AddSimpleTimeRepresentation@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@AEAVCZoneHeap@@PEBUSimpleTimeRepresentation@@@Z
0x180002040: "enum ImxExceptionType __cdecl ImxGetExceptionType(class CNLException const & __ptr64)" ?ImxGetExceptionType@@YA?AW4ImxExceptionType@@AEBVCNLException@@@Z
0x180175E30: "public: class CNodeProperty * __ptr64 __cdecl CNodeProperties::AddNormalizedString(class CZoneHeap & __ptr64,class LSP::CName,enum CMorphBits::EMorphUnit) __ptr64" ?AddNormalizedString@CNodeProperties@@QEAAPEAVCNodeProperty@@AEAVCZoneHeap@@VCName@LSP@@W4EMorphUnit@CMorphBits@@@Z
0x1801A8440: "public: virtual bool __cdecl CBasicTopLexicon::IsDynamic(void)const __ptr64" ?IsDynamic@CBasicTopLexicon@@UEBA_NXZ
0x1801C0B08: "Mart." ??_C@_1M@CKOIOBPH@?$AAM?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C5750: "herself" ??_C@_1BA@HNBHKPPH@?$AAh?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAl?$AAf?$AA?$AA@
0x1801ABEE0: "public: virtual unsigned short __cdecl UserDictionaryIter::GetCurrentChar(void) __ptr64" ?GetCurrentChar@UserDictionaryIter@@UEAAGXZ
0x1801C2368: "dat." ??_C@_19IGGAEHM@?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B8F30: "const CLanguageModels::`vftable'" ??_7CLanguageModels@@6B@
0x1801C4888: "tp." ??_C@_17PJAIGKDA@?$AAt?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AA5B0: "public: virtual void __cdecl NLG::CCompressedTrie::Delete(void) __ptr64" ?Delete@CCompressedTrie@NLG@@UEAAXXZ
0x1801C4638: "supt." ??_C@_1M@LLJACCAC@?$AAs?$AAu?$AAp?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602868: " Trailing bigrams size: %lu " ??_C@_1DO@PAOKBLGG@?$AA?6?$AA?7?$AAT?$AAr?$AAa?$AAi?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?6?$AA?$AA@
0x180611520: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_hModelsDll" ?g_hModelsDll@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x1801B8270: "const ILanguageModels::`vftable'" ??_7ILanguageModels@@6B@
0x1801C2DC0: "hwy." ??_C@_19BEBAMPIA@?$AAh?$AAw?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF020: "Other" ??_C@_1M@KDHOHJAD@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1801C4DD8: "Ps." ??_C@_17CKAHEDC@?$AAP?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0B98: "Mo." ??_C@_17JBAKJCCI@?$AAM?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0650: "Guin." ??_C@_1M@GNAGCEIE@?$AAG?$AAu?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180614038: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x1801BF3C0: "Did" ??_C@_17KMLFNCEH@?$AAD?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1801C36E8: "nom." ??_C@_19COBHNFNE@?$AAn?$AAo?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A6370: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl SparsePOSTableManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GSparsePOSTableManager@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C1ED8: "chm." ??_C@_19NBCMFHHN@?$AAc?$AAh?$AAm?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B1490: "public: virtual void __cdecl CStdNgramLdr::DumpLMInfo(struct ILMLdrDump * __ptr64) __ptr64" ?DumpLMInfo@CStdNgramLdr@@UEAAXPEAUILMLdrDump@@@Z
0x1801BF900: "Still" ??_C@_1M@PBAPKIIE@?$AAS?$AAt?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180002188: "private: void __cdecl CLspBinary::Clear(void) __ptr64" ?Clear@CLspBinary@@AEAAXXZ
0x1801B1670: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCompressedTboLdr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCCompressedTboLdr@@UEAAPEAXI@Z
0x1801C4AA8: "ver." ??_C@_19HJCOLIEO@?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C24A0: "dev." ??_C@_19MBOEKLIN@?$AAd?$AAe?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetSpellerBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetSpellerBinary@ILanguageLexicons@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801A82F0: "public: virtual int __cdecl CBasicTopLexicon::AtomTrieCount(void)const __ptr64" ?AtomTrieCount@CBasicTopLexicon@@UEBAHXZ
0x1801C0710: "I.e." ??_C@_19IKPCINGD@?$AAI?$AA?4?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1710: "alc." ??_C@_19GLJJOIMK@?$AAa?$AAl?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x180611510: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_hLexiconsDll" ?g_hLexiconsDll@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x180002040: "public: virtual class IITEmbeddedSliceData * __ptr64 __cdecl INLTopLexicon::ExtendedDataFor(unsigned short const * __ptr64,class IITEmbeddedSliceData * __ptr64)const __ptr64" ?ExtendedDataFor@INLTopLexicon@@UEBAPEAVIITEmbeddedSliceData@@PEBGPEAV2@@Z
0x180609964: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x1801C50F8: "Mlle." ??_C@_1M@HOKNJIGA@?$AAM?$AAl?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1108: "Sc.B." ??_C@_1M@BLJOANBB@?$AAS?$AAc?$AA?4?$AAB?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BFC80: "zero" ??_C@_19EALKGHJI@?$AAz?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x1801B9A00: "const CHashTboLdr::`vftable'{for `CLMLdrInst'}" ??_7CHashTboLdr@@6BCLMLdrInst@@@
0x1801B9060: "const TrieSliceManager::`vftable'{for `ByteSliceManager'}" ??_7TrieSliceManager@@6BByteSliceManager@@@
0x1801C44A8: "sta." ??_C@_19KKFEDCIK@?$AAs?$AAt?$AAa?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0C78: "N.Ire." ??_C@_1O@MBGINAMM@?$AAN?$AA?4?$AAI?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BF850: "Second" ??_C@_1O@HAHOHAHM@?$AAS?$AAe?$AAc?$AAo?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl UDRTrieWalker::EnableUp(void) __ptr64" ?EnableUp@UDRTrieWalker@@UEAA_NXZ
0x1801C53B8: "C++" ??_C@_17CHJHDIFC@?$AAC?$AA?$CL?$AA?$CL?$AA?$AA@
0x1801762A0: "private: static float __cdecl CNumberSplitter::VulgarFraction(unsigned short)" ?VulgarFraction@CNumberSplitter@@CAMG@Z
0x1801C5670: "she" ??_C@_17FAFNDMOD@?$AAs?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x1801BFA68: "Under" ??_C@_1M@CCHCHIPA@?$AAU?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180004FA4: "protected: void * __ptr64 __cdecl CLanguageData::GetDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)>(class TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageModels>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageModels> * __ptr64 * __ptr64)> * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ??$GetDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@CLanguageData@@IEAAPEAXPEAPEAV?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageModels@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@@Z
0x1801C5300: "Ven." ??_C@_19ECGHHJHO@?$AAV?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1D78: "cal." ??_C@_19FDPJPPD@?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1D00: "bsh." ??_C@_19EPPCIAIN@?$AAb?$AAs?$AAh?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AEB6C: "public: bool __cdecl NLG::CBasicCompressedTrieWalker::Goto(unsigned short) __ptr64" ?Goto@CBasicCompressedTrieWalker@NLG@@QEAA_NG@Z
0x1801C3EF8: "ques." ??_C@_1M@HOPFLDGK@?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1B20: "bdle." ??_C@_1M@HNPJMBN@?$AAb?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2CC0: "hdkf." ??_C@_1M@GBLJAPML@?$AAh?$AAd?$AAk?$AAf?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE4F0: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x1801AB620: "public: virtual unsigned int __cdecl NLG::CTrie::WordToIndex(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)const __ptr64" ?WordToIndex@CTrie@NLG@@UEBAIPEBG_K@Z
0x1801C47B8: "tfr." ??_C@_19PDFEGPJA@?$AAt?$AAf?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0060: "Belg." ??_C@_1M@LNOEINNA@?$AAB?$AAe?$AAl?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x180602E20: "__cdecl _real@403e000000000000" __real@403e000000000000
0x1801B49D0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x1801C0808: "Jas." ??_C@_19EEPHAHKH@?$AAJ?$AAa?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BE440: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801C35F0: "mus." ??_C@_19BBIHCANP@?$AAm?$AAu?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C1AC0: "avg." ??_C@_19BNHDIHDP@?$AAa?$AAv?$AAg?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801AC22C: "protected: int __cdecl UDRTrie::CopySubtrie(class NLG::CTrieWalker * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?CopySubtrie@UDRTrie@@IEAAHPEAVCTrieWalker@NLG@@PEAH@Z
0x1800022C0: "public: virtual unsigned long __cdecl CLspBinary::Release(void) __ptr64" ?Release@CLspBinary@@UEAAKXZ
0x1801C20A0: "compar." ??_C@_1BA@IDHGIKJM@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C48D8: "transp." ??_C@_1BA@GNLGLMH@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3438: "mfrs." ??_C@_1M@MNAABBMO@?$AAm?$AAf?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C0420: "Ed.M." ??_C@_1M@OLDBOMKB@?$AAE?$AAd?$AA?4?$AAM?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801B98A8: "const CSkipTboLdr::`vftable'{for `CLMLdrInst'}" ??_7CSkipTboLdr@@6BCLMLdrInst@@@
0x1801C11C8: "Slav." ??_C@_1M@IFMDMDGG@?$AAS?$AAl?$AAa?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002D00: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::FullFormLexicon(void)const __ptr64" ?FullFormLexicon@ILanguageData@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801C3460: "mgr." ??_C@_19OEEFMFCM@?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002D40: "public: virtual class INLTopLexicon const * __ptr64 __cdecl ILanguageData::UpdateLexicon(void)const __ptr64" ?UpdateLexicon@ILanguageData@@UEBAPEBVINLTopLexicon@@XZ
0x1801C0FB0: "Presby." ??_C@_1BA@IDJNANGH@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAs?$AAb?$AAy?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C4040: "req." ??_C@_19PGFBGKJK@?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060989C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x1801C35B0: "mtge." ??_C@_1M@PIPJONC@?$AAm?$AAt?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2870: "equiv." ??_C@_1O@NLIHGJHK@?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAv?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801A4738: "struct yy_buffer_state * __ptr64 __cdecl yySS_create_buffer(struct yySS_flex_state * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64,int)" ?yySS_create_buffer@@YAPEAUyy_buffer_state@@PEAUyySS_flex_state@@PEAU_iobuf@@H@Z
0x1801BE430: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1801BF550: "Having" ??_C@_1O@EPKPKAEH@?$AAH?$AAa?$AAv?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1801B8360: "const TLangDataDll<struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons>,long (__cdecl*)(struct TILangDataCall<class ILanguageLexicons> * __ptr64 * __ptr64)>::`vftable'{for `ILangDataBundle'}" ??_7?$TLangDataDll@U?$TILangDataCall@VILanguageLexicons@@@@P6AJPEAPEAU1@@Z@@6BILangDataBundle@@@
0x1801C1520: "abbr." ??_C@_1M@HGAGBOLL@?$AAa?$AAb?$AAb?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C2758: "elec." ??_C@_1M@KJIGMNFA@?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3098: "ital." ??_C@_1M@ONOJPNOC@?$AAi?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageModels::SetContextSensitiveSpellerBinaryFrom(unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetContextSensitiveSpellerBinaryFrom@ILanguageModels@@UEAAXKPEBG@Z
0x180001FF0: yyWBwrap
0x1801C05A0: "Fris." ??_C@_1M@KLDHGCNH@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060993C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x180007070: "public: virtual class NLG::CTrie const * __ptr64 __cdecl UserDictionaryIter::GetTrie(void) __ptr64" ?GetTrie@UserDictionaryIter@@UEAAPEBVCTrie@NLG@@XZ
0x1800026E0: "public: virtual void __cdecl ILanguageLexicons::SetPRMBinary(struct ILspBinary * __ptr64) __ptr64" ?SetPRMBinary@ILanguageLexicons@@UEAAXPEAUILspBinary@@@Z
0x1801BFC78: "two" ??_C@_17MHKFGFNA@?$AAt?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x1801C1210: "Span." ??_C@_1M@FHNECCPG@?$AAS?$AAp?$AAa?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801ADD30: "public: virtual bool __cdecl NLG::CCompressedTrieWalker::Right(void) __ptr64" ?Right@CCompressedTrieWalker@NLG@@UEAA_NXZ
0x180602268: " Zeroton Prob: %e (ln %5.2f) " ??_C@_1DO@EMJENBFL@?$AA?7?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AAt?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAb?$AA?3?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAl?$AAn?$AA?5?$AA?$CF?$AA5?$AA?4?$AA2?$AAf?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x1801C40B8: "rheo." ??_C@_1M@KPCPKJCC@?$AAr?$AAh?$AAe?$AAo?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002880: "public: virtual bool __cdecl CSentSepInfo::FAlphaAposLump(void)const __ptr64" ?FAlphaAposLump@CSentSepInfo@@UEBA_NXZ
0x1801B4E32: memset
0x1806099B4: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x180602DF8: "__cdecl _real@3fde000000000000" __real@3fde000000000000
0x1801C1370: "Thos." ??_C@_1M@LNPHAJBC@?$AAT?$AAh?$AAo?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C07D8: "Ital." ??_C@_1M@PFNICGBK@?$AAI?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x18060B790: "__cdecl _hmod__OLEAUT32_dll" __hmod__OLEAUT32_dll
0x18046F0E0: "has" ??_C@_17CDPBEIBF@?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x1801C3CE0: "propr." ??_C@_1O@IGOBJALM@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAp?$AAr?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801BEFD0: "__cdecl _sz_OLEAUT32_dll" __sz_OLEAUT32_dll
0x1801C4E10: "Saml." ??_C@_1M@IFNPHMGE@?$AAS?$AAa?$AAm?$AAl?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801C3EA0: "qtrs." ??_C@_1M@OHEJOAGG@?$AAq?$AAt?$AAr?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x1801759D8: "public: __cdecl CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>::~CNLAutoPtr<struct yyHyph_flex_state,class CNLAutoPtr_free>(void) __ptr64" ??1?$CNLAutoPtr@UyyHyph_flex_state@@VCNLAutoPtr_free@@@@QEAA@XZ

[JEB Decompiler by PNF Software]