Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\WinSxS\amd64_dual_netax88772.inf_31bf3856ad364e35_10.0.17763.1_none_5a0c74fa17650b3e\ax88772.sys Base=0x140000000 SHA-256=75008A1DB4694E2526BE09660BD094CE24891E8B4AD30694F12437DDEAE0F33B
PDB: ax88772.pdb GUID={A2A30C9F-7B9D-4790-A8DB5B215F7A0D25} Age=1

267 located named symbols:
0x14001568E: NdisCloseConfiguration
0x1400181D8: WdfDriverGlobals
0x1400154F4: "long __cdecl FxStubInitTypes(void)" ?FxStubInitTypes@@YAJXZ
0x1400181A8: AXDriverObject
0x140016010: "Reset TX pipe failed." ??_C@_1CM@EKCHGBMK@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAT?$AAX?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400181A0: MiniportDriverContext
0x140017000: "__cdecl _imp_KeStallExecutionProcessor" __imp_KeStallExecutionProcessor
0x140015CE0: "Set power call WdfUsbTargetDevic" ??_C@_1HO@PIIIDGP@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAW?$AAd?$AAf?$AAU?$AAs?$AAb?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc@FNODOBFM@
0x14000ABD0: AX88772_Shutdown
0x140015FD0: "Wait request complete timeout." ??_C@_1DO@IDHNBDPI@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000B7E4: BulkUsb_InterruptEvent
0x1400156B2: NdisSetOptionalHandlers
0x140018110: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140017130: "__cdecl _imp_WdfVersionUnbindClass" __imp_WdfVersionUnbindClass
0x14001CEE0: "*WakeOnPattern" ??_C@_1BO@GIBCBDJN@?$AA?$CK?$AAW?$AAa?$AAk?$AAe?$AAO?$AAn?$AAP?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140014D38: USB_Bulk_Out_Async_Complete
0x140015760: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x1400156F4: NdisMIdleNotificationConfirm
0x140017030: "__cdecl _imp_NdisMPauseComplete" __imp_NdisMPauseComplete
0x14000AA24: AX88772_PnPEventNotify
0x1400038AC: AX88772A_PhyInitial
0x1400155F8: "void __cdecl FxStubUnbindClasses(struct _WDF_BIND_INFO * __ptr64)" ?FxStubUnbindClasses@@YAXPEAU_WDF_BIND_INFO@@@Z
0x140017048: "__cdecl _imp_NdisSetTimerObject" __imp_NdisSetTimerObject
0x140016440: "USB2.0 to Fast Ethernet Adapter" ??_C@_0CA@FHBBJKAE@USB2?40?5to?5Fast?5Ethernet?5Adapter?$AA@FNODOBFM@
0x140017088: "__cdecl _imp_NdisGetVersion" __imp_NdisGetVersion
0x14001CFD0: "Allocate adapter memory failed." ??_C@_1EA@OOAKBGPE@?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAa?$AAp?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x1400171A0: "WDF_DEVICE_INFO" ??_C@_0BA@MCIECMKL@WDF_DEVICE_INFO?$AA@
0x140017158: "__cdecl _imp_IoWriteErrorLogEntry" __imp_IoWriteErrorLogEntry
0x140017160: "__cdecl _imp_IoAllocateErrorLogEntry" __imp_IoAllocateErrorLogEntry
0x140018180: "void * __ptr64 __ptr64 __KMDF_TYPE_INIT_END" ?__KMDF_TYPE_INIT_END@@3PEAXEA
0x140015718: NdisFreeMdl
0x14001D010: "Call AX88772RegisterAdapter() fa" ??_C@_1EM@FDMJFEFK@?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAA?$AAX?$AA8?$AA8?$AA7?$AA7?$AA2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAA?$AAd?$AAa?$AAp?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa@NNGAKEGL@
0x140009CA8: AX88772_Halt
0x140011334: SleepWorkItemCallBack
0x14001E1E4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_HAL" __IMPORT_DESCRIPTOR_HAL
0x14000B66C: ResetPortWorkItemCallBack
0x14001CDD8: AX88772_Unload
0x140015730: WdfVersionUnbind
0x140017080: "__cdecl _imp_NdisFreeMemory" __imp_NdisFreeMemory
0x140016310: "Speed IO send request failed." ??_C@_1DM@MFDPLIAM@?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAO?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400170E8: "__cdecl _imp_NdisMDeregisterMiniportDriver" __imp_NdisMDeregisterMiniportDriver
0x1400014B4: AX88772_PhyInitial
0x140017190: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x14000EA44: BulkUsb_PacketReceiveStop
0x1400154C4: FxStubDriverMiniportUnload
0x140006A50: AX88772B_PhyInitial
0x14000E8B4: AX88772_ReturnNetBufferLists
0x140018408: gAdapter
0x140002C10: AX88772_Resume
0x14001E220: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_WDFLDR" __IMPORT_DESCRIPTOR_WDFLDR
0x1400170C8: "__cdecl _imp_NdisMSetMiniportAttributes" __imp_NdisMSetMiniportAttributes
0x140015CA0: "Set power complete failed." ??_C@_1DG@EHLHHNPA@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140017168: "__cdecl _imp_KeInitializeSpinLock" __imp_KeInitializeSpinLock
0x14000840C: AX88772B_Suspend
0x140009510: AX88772LinkDetect
0x140017170: "__cdecl _imp_KeReleaseSpinLock" __imp_KeReleaseSpinLock
0x14000F74C: free_rx_resource
0x140015F40: "RX send request failed." ??_C@_1DA@JHLFDHGM@?$AAR?$AAX?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140011160: ResumeWorkItemCallBack
0x140015C60: "Set power send req failed." ??_C@_1DG@FBJKHFI@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140016510: "TX send req failed" ??_C@_1CG@MJBNFPPG@?$AAT?$AAX?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140015C20: "Set power FormatReq failed" ??_C@_1DG@GJDLENLE@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAR?$AAe?$AAq?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140017038: "__cdecl _imp_NdisMIndicateReceiveNetBufferLists" __imp_NdisMIndicateReceiveNetBufferLists
0x140015780: memcpy
0x140017028: "__cdecl _imp_NdisFreeNetBufferList" __imp_NdisFreeNetBufferList
0x1400170B8: "__cdecl _imp_NdisFreeTimerObject" __imp_NdisFreeTimerObject
0x140005EB8: AX88772BReadChecksumConfiguration
0x140016070: "Reset RX pipe failed." ??_C@_1CM@DGIHGPF@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAR?$AAX?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14001CE20: "*FlowControl" ??_C@_1BK@FALDKFKE@?$AA?$CK?$AAF?$AAl?$AAo?$AAw?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140015700: NdisFreeNetBufferListPool
0x140015688: NdisMIndicateStatusEx
0x14000B3B8: ResetPipeWorkItemCallBack
0x140013DAC: compute_crc8
0x14000F7A4: AX88772QuerySupportedOidsList
0x140015736: WdfVersionBindClass
0x140017020: "__cdecl _imp_NdisAllocateNetBufferAndNetBufferList" __imp_NdisAllocateNetBufferAndNetBufferList
0x140015780: memmove
0x140016190: "OID call WdfUsbTargetDeviceForma" ??_C@_1HC@NABKACBD@?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAW?$AAd?$AAf?$AAU?$AAs?$AAb?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa@FNODOBFM@
0x140017150: "__cdecl _imp_RtlCopyUnicodeString" __imp_RtlCopyUnicodeString
0x140016290: "Speed IO call WdfUsbTargetDevice" ??_C@_1HM@NIMCPDNM@?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAO?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAW?$AAd?$AAf?$AAU?$AAs?$AAb?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe@FNODOBFM@
0x1400164B0: "TX complete failed." ??_C@_1CI@LLHBMBOG@?$AAT?$AAX?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400152D0: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x14001CF50: "*PMNSOffload" ??_C@_1BK@KCGIMLO@?$AA?$CK?$AAP?$AAM?$AAN?$AAS?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140017108: NDIS_NULL_THUNK_DATA
0x140017068: "__cdecl _imp_NdisMIndicateStatusEx" __imp_NdisMIndicateStatusEx
0x14001CFB0: "MaskTimer" ??_C@_1BE@IODPACAK@?$AAM?$AAa?$AAs?$AAk?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAr?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140017018: "__cdecl _imp_NdisAllocateMdl" __imp_NdisAllocateMdl
0x140015BC0: "Check PHY timeout." ??_C@_1CG@GBNNJPND@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAP?$AAH?$AAY?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000AAFC: AX88772_Restart
0x140017078: "__cdecl _imp_NdisReadNetworkAddress" __imp_NdisReadNetworkAddress
0x140015E10: "*TCPChecksumOffloadIPv4" ??_C@_1DA@OIJCPNDP@?$AA?$CK?$AAT?$AAC?$AAP?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AAu?$AAm?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAI?$AAP?$AAv?$AA4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400172C0: "KmdfLibrary" ??_C@_1BI@BJCKEEDJ@?$AAK?$AAm?$AAd?$AAf?$AAL?$AAi?$AAb?$AAr?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x14000F7C4: AX88772_OidRequest
0x14001570C: NdisAllocateNetBufferAndNetBufferList
0x14000E9AC: BulkUsb_PacketReceive
0x140017140: WDFLDR_NULL_THUNK_DATA
0x14001572A: WdfVersionBind
0x1400151A8: free_tx_resource
0x140007168: AX88772B_Resume
0x1400156A6: NdisOpenConfigurationEx
0x1400181F0: WdfDriverMiniportUnloadOverride
0x14000EAB0: CompareMcAddress
0x140018150: "struct _MARKER_TYPE __KMDF_CLASS_BIND_START" ?__KMDF_CLASS_BIND_START@@3U_MARKER_TYPE@@A
0x14001539C: FxDriverEntryWorker
0x140015BF0: "Set power req failed." ??_C@_1CM@GMNEMMKM@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000C464: BulkUsb_SpeedIoCall
0x14000B1B0: MiiReadRegister
0x140015706: NdisFreeNetBufferList
0x14001CF00: "VLAN_ID" ??_C@_1BA@HIFCMKNO@?$AAV?$AAL?$AAA?$AAN?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140016040: "Reset INT pipe failed." ??_C@_1CO@MJPEMKCC@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400156B8: NdisAllocateTimerObject
0x140015676: NdisMSleep
0x14000A8D8: AX88772_Pause
0x14001CF90: "WolLinkSpeed" ??_C@_1BK@JAIONCBM@?$AAW?$AAo?$AAl?$AAL?$AAi?$AAn?$AAk?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x1400152B0: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x1400156EE: NdisMSendNetBufferListsComplete
0x1400170D0: "__cdecl _imp_NdisMRemoveMiniport" __imp_NdisMRemoveMiniport
0x140009B90: AX88772_CancelIdleNitification
0x140015EA0: "*UDPChecksumOffloadIPv6" ??_C@_1DA@OLIKAHAJ@?$AA?$CK?$AAU?$AAD?$AAP?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AAu?$AAm?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAI?$AAP?$AAv?$AA6?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400170C0: "__cdecl _imp_NdisFreeNetBufferListPool" __imp_NdisFreeNetBufferListPool
0x140015E40: "*UDPChecksumOffloadIPv4" ??_C@_1DA@EBIDMPIC@?$AA?$CK?$AAU?$AAD?$AAP?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AAu?$AAm?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAI?$AAP?$AAv?$AA4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140015560: "long __cdecl FxStubBindClasses(struct _WDF_BIND_INFO * __ptr64)" ?FxStubBindClasses@@YAJPEAU_WDF_BIND_INFO@@@Z
0x14000EAF8: ContReadCompletionCallback
0x14001573C: WdfVersionUnbindClass
0x1400160A0: "Reset port failed." ??_C@_1CG@LHIOIHGN@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400156E8: NdisMDeregisterMiniportDriver
0x14000AC04: AXCheckClone
0x140017118: USBD_NULL_THUNK_DATA
0x140014274: AX88772_SendNetBufferLists
0x140007DE0: AX88772B_Resume_PowerUp
0x1400170E0: "__cdecl _imp_NdisMRegisterMiniportDriver" __imp_NdisMRegisterMiniportDriver
0x140015D60: "Set power send request failed." ??_C@_1DO@NGFAACJ@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000AAF8: AX88772_Reset
0x140016150: "Set OID complete failed." ??_C@_1DC@ONOALGPJ@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140014AE0: USB_Bulk_Out_Async
0x140015DA0: "Check PHY status timeout." ??_C@_1DE@KDKMHIBK@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAP?$AAH?$AAY?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140016250: "Speed IO complete failed." ??_C@_1DE@IIIOOGGC@?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAO?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000A7B4: AX88772_IdleNotification
0x140017120: "__cdecl _imp_WdfVersionUnbind" __imp_WdfVersionUnbind
0x14001567C: NdisMOidRequestComplete
0x1400170F8: "__cdecl _imp_NdisMIdleNotificationConfirm" __imp_NdisMIdleNotificationConfirm
0x140005788: AX88772A_Resume
0x140001CB0: AX88772_Power_Set_BulkUsb_OidIoCall_Complete
0x1400170D8: "__cdecl _imp_NdisMGetDeviceProperty" __imp_NdisMGetDeviceProperty
0x140017188: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x14001CE40: "*PriorityVLANTag" ??_C@_1CC@GBCMBFF@?$AA?$CK?$AAP?$AAr?$AAi?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAV?$AAL?$AAA?$AAN?$AAT?$AAa?$AAg?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140013DE8: AX88772MergeSend
0x14000C128: BulkUsb_OidIoCall
0x140017138: "__cdecl _imp_WdfVersionBind" __imp_WdfVersionBind
0x1400160D0: "ASIX does not support it." ??_C@_1DE@EGEBAPMO@?$AAA?$AAS?$AAI?$AAX?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140016430: "receive.c" ??_C@_09FGEFNNJP@receive?4c?$AA@FNODOBFM@
0x14000E678: Oid_Read_Reg_Sync
0x140013D68: compute_crc32
0x1400156E2: NdisMRegisterMiniportDriver
0x14000F70C: ReadersFailedCallback
0x1400060E4: AX88772B_MAC_Initialize
0x140017110: "__cdecl _imp_USBD_GetUSBDIVersion" __imp_USBD_GetUSBDIVersion
0x1400156AC: NdisAllocateMemoryWithTagPriority
0x1400152A8: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x1400156CA: NdisAllocateNetBufferListPool
0x1400146B8: TransmitWorkItemCallBack
0x140015280: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x1400170F0: "__cdecl _imp_NdisMSendNetBufferListsComplete" __imp_NdisMSendNetBufferListsComplete
0x14001E1D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntoskrnl" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntoskrnl
0x140016350: "INT complete failed." ??_C@_1CK@LFDEGGFO@?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400156DC: NdisMGetDeviceProperty
0x14001CF30: "*PMARPOffload" ??_C@_1BM@MFCOFIHJ@?$AA?$CK?$AAP?$AAM?$AAA?$AAR?$AAP?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x14000C278: BulkUsb_OidIoCall_Complete
0x140016380: "INT call WdfUsbTargetPipeFormatR" ??_C@_1GO@PNEANFKD@?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAW?$AAd?$AAf?$AAU?$AAs?$AAb?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAP?$AAi?$AAp?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAR@FNODOBFM@
0x140017050: "__cdecl _imp_NdisMSleep" __imp_NdisMSleep
0x140015694: NdisReadNetworkAddress
0x1400181B8: typeWDF_IFR_HEADER
0x140014180: AX88772_CancelSendNetBufferLists
0x140017100: "__cdecl _imp_NdisMIdleNotificationComplete" __imp_NdisMIdleNotificationComplete
0x140015712: NdisAllocateMdl
0x140014570: Free_Transmit_NetBufferList
0x140015ED0: "RX call WdfUsbTargetPipeFormatRe" ??_C@_1GM@EMAMJJAF@?$AAR?$AAX?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAW?$AAd?$AAf?$AAU?$AAs?$AAb?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAP?$AAi?$AAp?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAR?$AAe@FNODOBFM@
0x140017320: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1400154CC: FxStubDriverUnload
0x140017058: "__cdecl _imp_NdisMOidRequestComplete" __imp_NdisMOidRequestComplete
0x1400164E0: "TX PipeFormat failed" ??_C@_1CK@DKKLIKEM@?$AAT?$AAX?$AA?5?$AAP?$AAi?$AAp?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14001CF70: "AutoDetach" ??_C@_1BG@GAGGGPOB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAD?$AAe?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x14000EC1C: IndicatePacketWorkItemCallBack
0x14001D060: "ASIX does not support it." ??_C@_1DE@EGEBAPMO@?$AAA?$AAS?$AAI?$AAX?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x14000E798: Oid_Write_Reg_Sync
0x140003DEC: AX88772A_Power_Set_BulkUsb_OidIoCall
0x1400163F0: "INT send request failed." ??_C@_1DC@HNKLFIOI@?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14001A000: AX88772_Initialize
0x14000F7B8: AX88772_CancelOidRequest
0x140018160: "void * __ptr64 __ptr64 __KMDF_CLASS_BIND_END" ?__KMDF_CLASS_BIND_END@@3PEAXEA
0x14000B318: RemoveWorkItemCallBack
0x1400156D6: NdisMRemoveMiniport
0x140016110: "Non-authentic ASIX product." ??_C@_1DI@FIMFDGLD@?$AAN?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAa?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAA?$AAS?$AAI?$AAX?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000F7B8: AX88772_CancelDirectOidRequest
0x14001CF10: "ChipCode" ??_C@_1BC@GHKHDKCM@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAp?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x1400170A8: "__cdecl _imp_NdisAllocateTimerObject" __imp_NdisAllocateTimerObject
0x140018000: "__cdecl WDF_WDF_DEVICE_INFO_TYPE_INFO" _WDF_WDF_DEVICE_INFO_TYPE_INFO
0x1400032DC: AX88772A_MAC_Initialize
0x140017060: "__cdecl _imp_NdisReadConfiguration" __imp_NdisReadConfiguration
0x1400170B0: "__cdecl _imp_NdisCancelTimerObject" __imp_NdisCancelTimerObject
0x140017090: "__cdecl _imp_NdisOpenConfigurationEx" __imp_NdisOpenConfigurationEx
0x14000F7B8: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x140017148: "__cdecl _imp_MmMapLockedPagesSpecifyCache" __imp_MmMapLockedPagesSpecifyCache
0x14000B76C: BulkUsb_CallUSBD
0x140015670: NdisSetTimerObject
0x140015340: "void __cdecl FxStubDriverUnloadCommon(void)" ?FxStubDriverUnloadCommon@@YAXXZ
0x140016210: "OID send request failed." ??_C@_1DC@PCKHCGGM@?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14001CEB0: "*WakeOnMagicPacket" ??_C@_1CG@NEPHJFNE@?$AA?$CK?$AAW?$AAa?$AAk?$AAe?$AAO?$AAn?$AAM?$AAa?$AAg?$AAi?$AAc?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x14001CE70: "*DeviceSleepOnDisconnect" ??_C@_1DC@BBEJFGJ@?$AA?$CK?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAS?$AAl?$AAe?$AAe?$AAp?$AAO?$AAn?$AAD?$AAi?$AAs?$AAc?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140001000: AX88772_MAC_Initialize
0x1400156A0: NdisGetVersion
0x140018170: "struct _MARKER_TYPE __KMDF_TYPE_INIT_START" ?__KMDF_TYPE_INIT_START@@3U_MARKER_TYPE@@A
0x14001571E: NdisMPauseComplete
0x140017010: "__cdecl _imp_NdisFreeMdl" __imp_NdisFreeMdl
0x140017178: "__cdecl _imp_KeAcquireSpinLockRaiseToDpc" __imp_KeAcquireSpinLockRaiseToDpc
0x140015370: FxDriverEntry
0x14000AB94: AX88772_SetOptions
0x140018118: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x140018198: NdisMiniportDriverHandle
0x1400145DC: Return_TCB
0x140017070: "__cdecl _imp_NdisCloseConfiguration" __imp_NdisCloseConfiguration
0x140003064: AX88772_Suspend_PowerUpPHY
0x1400156FA: NdisMIdleNotificationComplete
0x140015F80: "Wait link detect timeout." ??_C@_1DE@IPIJHELI@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAk?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x140001B64: AX88772_Power_Set_BulkUsb_OidIoCall
0x140015724: NdisMIndicateReceiveNetBufferLists
0x140003F38: AX88772A_Power_Set_BulkUsb_OidIoCall_Complete
0x140017098: "__cdecl _imp_NdisAllocateMemoryWithTagPriority" __imp_NdisAllocateMemoryWithTagPriority
0x14001E1A0: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140015682: NdisReadConfiguration
0x140017040: "__cdecl _imp_NdisAllocateNetBufferListPool" __imp_NdisAllocateNetBufferListPool
0x1400181E0: WdfFunctions_01015
0x140018030: AX88772SupportedOids
0x1400164A0: "request.c" ??_C@_09FIICAIPG@request?4c?$AA@FNODOBFM@
0x14001448C: AXTxTimeout
0x140015FC0: "ax88772.c" ??_C@_09IINAAKNA@ax88772?4c?$AA@FNODOBFM@
0x1400156D0: NdisMSetMiniportAttributes
0x1400156C4: NdisFreeTimerObject
0x14001E1F8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_NDIS" __IMPORT_DESCRIPTOR_NDIS
0x14001D0A0: "Non-authentic ASIX product." ??_C@_1DI@FIMFDGLD@?$AAN?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAa?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAA?$AAS?$AAI?$AAX?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x1400152A0: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x140014F98: allocate_tx_resource
0x14000B084: LogError
0x140005C64: AX88772A_Suspend_PowerUpPHY
0x140017128: "__cdecl _imp_WdfVersionBindClass" __imp_WdfVersionBindClass
0x140016460: "Wait reset pipe timeout." ??_C@_1DC@PHIOMLJE@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000F568: ParsingPacketChecksumCorrect
0x14000C5B4: BulkUsb_SpeedIoCall_Complete
0x14001CE00: "*SpeedDuplex" ??_C@_1BK@PMKGKAAH@?$AA?$CK?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAe?$AAx?$AA?$AA@NNGAKEGL@
0x140017180: ntoskrnl_NULL_THUNK_DATA
0x14000B9B0: BulkUsb_Interrupt_Complete
0x140015DE0: "*IPChecksumOffloadIPv4" ??_C@_1CO@ICHJCLHG@?$AA?$CK?$AAI?$AAP?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AAu?$AAm?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAI?$AAP?$AAv?$AA4?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x14000F7BC: AX88772_DirectOidRequest
0x14001569A: NdisFreeMemory
0x14001E000: DriverEntry
0x1400170A0: "__cdecl _imp_NdisSetOptionalHandlers" __imp_NdisSetOptionalHandlers
0x140015F70: "772b.c" ??_C@_06CAOFALKI@772b?4c?$AA@FNODOBFM@
0x140015E70: "*TCPChecksumOffloadIPv6" ??_C@_1DA@ECJLDFLE@?$AA?$CK?$AAT?$AAC?$AAP?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AAu?$AAm?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAI?$AAP?$AAv?$AA6?$AA?$AA@FNODOBFM@
0x1400156BE: NdisCancelTimerObject
0x14000B25C: MiiWriteRegister
0x140017008: HAL_NULL_THUNK_DATA
0x140015AC0: memset
0x14001E234: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14001E20C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USBD" __IMPORT_DESCRIPTOR_USBD

[JEB Decompiler by PNF Software]