Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\SysWOW64\FXSXP32.dll Base=0x64600000 SHA-256=7DCA93C0CB2D90A93FE864860906B23AF91B60E3E2B86B0065167092D2C693D1
PDB: FXSXP32.pdb GUID={64678903-6B2D-2E37-62A57CE1D770D728} Age=1

781 located named symbols:
0x64602148: "Status String" ??_C@_1BM@CLLIKICA@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x6461807C: "__stdcall _imp__FaxSendDocumentExW" __imp__FaxSendDocumentExW@36
0x64616190: "public: __thiscall exception::exception(class exception const &)" ??0exception@@QAE@ABV0@@Z
0x6460154C: "EndPage" ??_C@_1BA@JHCNAMCG@?$AAE?$AAn?$AAd?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x64618004: "__stdcall _imp__ReportEventW" __imp__ReportEventW@36
0x64603B88: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x64602114: "__cdecl WPP_b37bdf54615e3a9e508d2c07640f2d64_Traceguids" _WPP_b37bdf54615e3a9e508d2c07640f2d64_Traceguids
0x6460D285: "__stdcall WaitForPrinterNotificationForCompletion" _WaitForPrinterNotificationForCompletion@8
0x64618044: "__stdcall _imp__RegSetValueExW" __imp__RegSetValueExW@24
0x646180FC: "__stdcall _imp__FreeLibrary" __imp__FreeLibrary@4
0x64617494: "__cdecl __onexitend" ___onexitend
0x6460B790: "void __stdcall MapiMemFree(void *)" ?MapiMemFree@@YGXPAX@Z
0x64618038: "__stdcall _imp__GetLengthSid" __imp__GetLengthSid@4
0x6460A31F: "protected: void __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned int)" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IAEX_NI@Z
0x6461832C: "__cdecl _imp_?what@exception@@UBEPBDXZ" __imp_?what@exception@@UBEPBDXZ
0x64618028: "__stdcall _imp__SetSecurityDescriptorGroup" __imp__SetSecurityDescriptorGroup@12
0x6460FC27: "__stdcall GetResInst" _GetResInst@8
0x64602430: "\Fax\Personal CoverPages" ??_C@_1DC@HCKLPGMO@?$AA?2?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?2?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x6460A4BF: "public: class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::erase(class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator,class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator)" ?erase@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAE?AViterator@12@V312@0@Z
0x64617418: "__cdecl WPP_MAIN_CB" _WPP_MAIN_CB
0x6460C9A0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::EndMessage(unsigned long,unsigned long *)" ?EndMessage@CXPLogon@@UAGJKPAK@Z
0x64603C0C: "<$FAXTAG$ SDR_NAME>" ??_C@_1CI@EHNBBHH@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAS?$AAD?$AAR?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64601880: "FAX_USE_COVERPAGE" ??_C@_1CE@JFKBLJBP@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAP?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x64602D78: "TIFImage.Document\shell\printto\" ??_C@_1FA@MGDLPEJG@?$AAT?$AAI?$AAF?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?4?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAs?$AAh?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAt?$AAo?$AA?2@
0x64601374: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x6460AB68: "protected: bool __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Inside(char const *)" ?_Inside@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IAE_NPBD@Z
0x64618090: "__stdcall _imp__FaxConnectFaxServerW" __imp__FaxConnectFaxServerW@8
0x64615B96: "__cdecl __CppXcptFilter" ___CppXcptFilter
0x6460CA90: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::ValidateState(unsigned long,unsigned long)" ?ValidateState@CXPLogon@@UAGJKK@Z
0x6460CC70: "public: virtual long __stdcall CXPProvider::TransportLogon(struct IMAPISupport *,unsigned long,unsigned short *,unsigned long *,struct _MAPIERROR * *,struct IXPLogon * *)" ?TransportLogon@CXPProvider@@UAGJPAUIMAPISupport@@KPAGPAKPAPAU_MAPIERROR@@PAPAUIXPLogon@@@Z
0x64618310: "__cdecl _imp__memmove_s" __imp__memmove_s
0x64603BAC: "<$FAXTAG$ RECEIPT_TYPE>" ??_C@_1DA@DBENAHMA@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAR?$AAE?$AAC?$AAE?$AAI?$AAP?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64614B13: "int __stdcall InitTapi(unsigned short const *)" ?InitTapi@@YGHPBG@Z
0x64618428: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_MAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_MAPI32
0x6460D931: "__stdcall GetClientCpDir" _GetClientCpDir@8
0x646025FC: "`string'" ??_C@_1CI@EFDAJPCC@?$AA?$CL?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CF?$AA?$CK?$AA1?$AA?$FL?$AA?8?$AA?5?$AA?8?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA?$FL?$AA?$FO?$AA?8?$AA?$AA?$AA?8?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x6460A65A: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node * __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Buynode(void)" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAEPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@XZ
0x64618450: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_TAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_TAPI32
0x64602A5C: "__cdecl WPP_dc0fefcf0af13d122c89d6a6f07b143c_Traceguids" _WPP_dc0fefcf0af13d122c89d6a6f07b143c_Traceguids
0x6460AA02: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const *)" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAEAAV12@PBD@Z
0x64601518: "fax" ??_C@_17OBHKNNCG@?$AAf?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x646170A0: "__cdecl __security_cookie" ___security_cookie
0x64615E90: "__fastcall __security_check_cookie" @__security_check_cookie@4
0x646180A4: "__stdcall _imp__GetTextMetricsW" __imp__GetTextMetricsW@8
0x646017F8: "OpenProfileSection" ??_C@_1CG@KENEBFL@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAS?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x6461064F: "__stdcall TiffRead" _TiffRead@16
0x64616B58: "__cdecl _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QAE@ABV01@@Z40" __CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QAE@ABV01@@Z40
0x64616B74: "__cdecl _TI3?AVlength_error@std@@" __TI3?AVlength_error@std@@
0x64618248: SHELL32_NULL_THUNK_DATA
0x6461824C: "__stdcall _imp__lineTranslateDialogW" __imp__lineTranslateDialogW@20
0x646021C8: "__cdecl WPP_7fdb2057c1043ba04fb5de05d5449d5f_Traceguids" _WPP_7fdb2057c1043ba04fb5de05d5449d5f_Traceguids
0x6460BD62: "private: void __stdcall CXPLogon::UpdateStatus(int,int)" ?UpdateStatus@CXPLogon@@AAGXHH@Z
0x646160C5: "__cdecl _invalid_parameter" __invalid_parameter
0x64601E04: "SMTP" ??_C@_19KANMDILN@?$AAS?$AAM?$AAT?$AAP?$AA?$AA@
0x64618298: "__stdcall _imp__InvalidateRect" __imp__InvalidateRect@12
0x64618250: "__stdcall _imp__lineGetTranslateCapsW" __imp__lineGetTranslateCapsW@12
0x64617048: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x646181C0: "__stdcall _imp__QueryPerformanceCounter" __imp__QueryPerformanceCounter@4
0x6460FEFE: "__stdcall ULongMult" _ULongMult@12
0x646042E5: "long __stdcall StringCchCatW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *)" ?StringCchCatW@@YGJPAGIPBG@Z
0x64602F00: "__cdecl gc_FaxIFDTemplate" _gc_FaxIFDTemplate
0x6461652D: "__cdecl _SEH_epilog4" __SEH_epilog4
0x64618200: "__stdcall _imp__Sleep" __imp__Sleep@4
0x64601900: "FAX_ATTACH_FAX" ??_C@_1BO@LMHDJILP@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAA?$AAC?$AAH?$AA_?$AAF?$AAA?$AAX?$AA?$AA@
0x6460CEA9: "__stdcall MyEnumPrinters" _MyEnumPrinters@16
0x64618024: "__stdcall _imp__InitializeSecurityDescriptor" __imp__InitializeSecurityDescriptor@8
0x646016A0: "CreateDC" ??_C@_1BC@FBGBPOHN@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAD?$AAC?$AA?$AA@
0x6460A91E: "protected: void __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned int,unsigned int)" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IAEXII@Z
0x64602288: "__cdecl IID_IXPProvider" _IID_IXPProvider
0x64618174: "__stdcall _imp__HeapFree" __imp__HeapFree@12
0x6461801C: "__stdcall _imp__GetSecurityDescriptorOwner" __imp__GetSecurityDescriptorOwner@12
0x6460E613: "__stdcall StringDup" _StringDup@4
0x646180C4: "__stdcall _imp__GetDeviceCaps" __imp__GetDeviceCaps@8
0x64601E10: "GetProps from MailUser failed : " ??_C@_1II@DMLODOGD@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?3?$AA?5@
0x646164E8: "__cdecl _SEH_prolog4" __SEH_prolog4
0x646162AF: "__cdecl _EH_prolog3_catch_GS" __EH_prolog3_catch_GS
0x646017A4: "PrintAttachmentToFile" ??_C@_1CM@IFGNFMAN@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAA?$AAt?$AAt?$AAa?$AAc?$AAh?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAT?$AAo?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x64605E70: "public: virtual __thiscall std::out_of_range::~out_of_range(void)" ??1out_of_range@std@@UAE@XZ
0x64602E7C: ""%s"" ??_C@_19GBMGDAIM@?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x64601C60: "GetProps from MailUser failed, n" ??_C@_1HA@MPHGOFIH@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAn@
0x64602798: "RegQueryValueEx() failed, ec=%d " ??_C@_1IK@FOHBEAHI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5@
0x6460CDE9: "__stdcall pMemFree" _pMemFree@4
0x6461833C: "__cdecl _imp__iswcntrl" __imp__iswcntrl
0x64615FDC: "__cdecl __report_rangecheckfailure" ___report_rangecheckfailure
0x646106A4: "__stdcall TiffSeekToPage" _TiffSeekToPage@12
0x646182D4: "__stdcall _imp__FindNextPrinterChangeNotification" __imp__FindNextPrinterChangeNotification@16
0x64618110: "__stdcall _imp__WideCharToMultiByte" __imp__WideCharToMultiByte@32
0x6460A36D: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const &,unsigned int,unsigned int)" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAEAAV12@ABV12@II@Z
0x646082A8: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::PrintFaxDocumentToFile(struct IMessage *,struct IStream *,int,struct _FAXXP_CONFIG *,unsigned short const *,unsigned short * *)" ?PrintFaxDocumentToFile@CXPLogon@@AAEKPAUIMessage@@PAUIStream@@HPAU_FAXXP_CONFIG@@PBGPAPAG@Z
0x64618188: "__stdcall _imp__OpenMutexW" __imp__OpenMutexW@12
0x64618314: "__cdecl _imp__strrchr" __imp__strrchr
0x64611988: "__stdcall InvokeTiffImageDocumentHandlerForPrinting" _InvokeTiffImageDocumentHandlerForPrinting@8
0x6460266C: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x6460132C: "StringCchCat" ??_C@_1BK@KPIPDKI@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAC?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x64618318: "__cdecl _imp__wcsstr" __imp__wcsstr
0x64618280: "__stdcall _imp__EndDialog" __imp__EndDialog@8
0x64605E20: "public: __thiscall std::length_error::length_error(class std::length_error const &)" ??0length_error@std@@QAE@ABV01@@Z
0x64603B50: "WINSPOOL" ??_C@_1BC@LJEDMNDC@?$AAW?$AAI?$AAN?$AAS?$AAP?$AAO?$AAO?$AAL?$AA?$AA@
0x6461744C: "void * (__stdcall* pMemAllocUser)(unsigned long)" ?pMemAllocUser@@3P6GPAXK@ZA
0x6460FB7E: "__stdcall MapFileClose" _MapFileClose@8
0x64606265: "private: int __thiscall CXPLogon::PrintRichText(struct HWND__ *,struct HDC__ *)" ?PrintRichText@CXPLogon@@AAEHPAUHWND__@@PAUHDC__@@@Z
0x64601764: "lpptstrMessageFileName is NULL" ??_C@_1DO@OHNJEMOC@?$AAl?$AAp?$AAp?$AAt?$AAs?$AAt?$AAr?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x646014D8: "__cdecl WPP_ThisDir_CTLGUID_CtlGuid" _WPP_ThisDir_CTLGUID_CtlGuid
0x646180DC: "__stdcall _imp__GetStockObject" __imp__GetStockObject@4
0x64618000: "__stdcall _imp__OpenProcessToken" __imp__OpenProcessToken@12
0x646029FC: "tif" ??_C@_17IDHBEJLB@?$AAt?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x64618268: "__stdcall _imp__WinHelpW" __imp__WinHelpW@16
0x6460F7AB: "__stdcall GenerateUniqueFileNameWithPrefix" _GenerateUniqueFileNameWithPrefix@24
0x64601D50: "EX" ??_C@_15BPBBOCMO@?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x6460CB1F: "public: void * __thiscall CXPLogon::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_GCXPLogon@@QAEPAXI@Z
0x64602468: "%SystemRoot%\system32\fxsresm.dl" ??_C@_1EE@FJGBDOFN@?$AA?$CF?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$CF?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAf?$AAx?$AAs?$AAr?$AAe?$AAs?$AAm?$AA?4?$AAd?$AAl@
0x6460B750: "void * __stdcall MapiMemAlloc(unsigned long)" ?MapiMemAlloc@@YGPAXK@Z
0x64601578: "iMeasure" ??_C@_1BC@KIENJPBL@?$AAi?$AAM?$AAe?$AAa?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x646181F0: "__stdcall _imp__TerminateProcess" __imp__TerminateProcess@8
0x6460BB70: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::AddressTypes(unsigned long *,unsigned long *,unsigned short ** *,unsigned long *,struct _MAPIUID ** *)" ?AddressTypes@CXPLogon@@UAGJPAK0PAPAPAG0PAPAPAU_MAPIUID@@@Z
0x6461402A: "__stdcall FaxStartPrintJob_InternalW" _FaxStartPrintJob_InternalW@20
0x64618288: "__stdcall _imp__IsDlgButtonChecked" __imp__IsDlgButtonChecked@8
0x646016B4: "RAW" ??_C@_17BPAADKPP@?$AAR?$AAA?$AAW?$AA?$AA@
0x64602D20: "_END_DOC_EVENT" ??_C@_1BO@GDAPNLLI@?$AA_?$AAE?$AAN?$AAD?$AA_?$AAD?$AAO?$AAC?$AA_?$AAE?$AAV?$AAE?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x64618254: "__stdcall _imp__lineTranslateAddressW" __imp__lineTranslateAddressW@28
0x64605CE0: "public: virtual char const * __thiscall std::logic_error::what(void)const " ?what@logic_error@std@@UBEPBDXZ
0x64618384: "__cdecl __guard_check_icall_fptr" ___guard_check_icall_fptr
0x646181D8: "__stdcall _imp__GetTempFileNameW" __imp__GetTempFileNameW@16
0x646158EF: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x6461740C: "unsigned long (__stdcall* gpfnFreeBuffer)(void *)" ?gpfnFreeBuffer@@3P6GKPAX@ZA
0x64605B78: "long __cdecl StringCbPrintfW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *,...)" ?StringCbPrintfW@@YAJPAGIPBGZZ
0x64618098: "__stdcall _imp__FaxGetPersonalCoverPagesOption" __imp__FaxGetPersonalCoverPagesOption@8
0x6461819C: "__stdcall _imp__CreateMutexW" __imp__CreateMutexW@12
0x64617008: "char * gszFAXAddressType" ?gszFAXAddressType@@3PADA
0x64617080: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x64616201: "__cdecl _EH_epilog3_catch_GS" __EH_epilog3_catch_GS
0x64618224: "__stdcall _imp__FreeProws" __imp__FreeProws@4
0x64617004: "__cdecl WPP_GLOBAL_Control" _WPP_GLOBAL_Control
0x6461827C: "__stdcall _imp__SendMessageW" __imp__SendMessageW@16
0x646182CC: "__stdcall _imp__ClosePrinter" __imp__ClosePrinter@4
0x646023A4: "CoverPageDir" ??_C@_1BK@PNPBKMAG@?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x646015F0: "%s\CurVer" ??_C@_1BE@PEACMLDE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAV?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x646180F0: "__stdcall _imp__ReadFile" __imp__ReadFile@20
0x6460ACC2: "__stdcall DllMain" _DllMain@12
0x64602558: "ExpandEnvironmentStrings failed:" ??_C@_1EK@GLMJFHMP@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAa?$AAn?$AAd?$AAE?$AAn?$AAv?$AAi?$AAr?$AAo?$AAn?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3@
0x64618264: "__stdcall _imp__MessageBoxW" __imp__MessageBoxW@16
0x64618178: "__stdcall _imp__GetSystemTimeAsFileTime" __imp__GetSystemTimeAsFileTime@4
0x64615106: "__stdcall CreateSecurityAttributesWithThreadAsOwner" _CreateSecurityAttributesWithThreadAsOwner@12
0x64612085: "__stdcall PrintRandomDocument" _PrintRandomDocument@12
0x646180E8: "__stdcall _imp__DeleteDC" __imp__DeleteDC@4
0x64601520: "SetMapMode" ??_C@_1BG@CEOHMGOH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x64618294: "__stdcall _imp__UpdateWindow" __imp__UpdateWindow@4
0x646182D8: "__stdcall _imp__FindClosePrinterChangeNotification" __imp__FindClosePrinterChangeNotification@4
0x64609FFF: "public: __thiscall std::set<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *> >::~set<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *> >(void)" ??1?$set@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@@std@@QAE@XZ
0x6460CD83: "__stdcall pMemAlloc" _pMemAlloc@4
0x6460B84E: "int __stdcall GetServerNameFromPrinterName(unsigned short *,unsigned short * *)" ?GetServerNameFromPrinterName@@YGHPAGPAPAG@Z
0x6460FAC8: "__stdcall MapFileOpen" _MapFileOpen@16
0x64611C73: "__stdcall PrintRandomDocumentEx" _PrintRandomDocumentEx@12
0x64605D50: "public: __thiscall std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const &)" ??0logic_error@std@@QAE@ABV01@@Z
0x64617408: "long (__stdcall* gpfnAllocateBuffer)(unsigned long,void * *)" ?gpfnAllocateBuffer@@3P6GJKPAPAX@ZA
0x64618374: "__cdecl _imp___ftol2_sse" __imp___ftol2_sse
0x6460C9F0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::StartMessage(unsigned long,struct IMessage *,unsigned long *)" ?StartMessage@CXPLogon@@UAGJKPAUIMessage@@PAK@Z
0x646180F4: "__stdcall _imp__ExpandEnvironmentStringsW" __imp__ExpandEnvironmentStringsW@12
0x6460ECA3: "__stdcall IsLocalMachineNameW" _IsLocalMachineNameW@4
0x6460BA0B: "void __stdcall GetFaxConfigFromMsgProps(struct _FAXXP_CONFIG *,struct _SPropValue *)" ?GetFaxConfigFromMsgProps@@YGXPAU_FAXXP_CONFIG@@PAU_SPropValue@@@Z
0x64616186: "public: __thiscall exception::exception(void)" ??0exception@@QAE@XZ
0x64601AB0: "GetProps from PR_PROFILE_USER fa" ??_C@_1HO@FOKHMCEG@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAP?$AAR?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x64602868: "StringCbCopy failed, hr: 0x%x" ??_C@_1DM@GJAFLHNF@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAb?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAh?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x64602A24: "__cdecl WPP_fc6ffe683c983c0ab7cd5876f71e5e05_Traceguids" _WPP_fc6ffe683c983c0ab7cd5876f71e5e05_Traceguids
0x64618134: "__stdcall _imp__UnmapViewOfFile" __imp__UnmapViewOfFile@4
0x646015A0: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x646182C4: "__stdcall _imp__GetJobW" __imp__GetJobW@24
0x6460D820: "__stdcall GetSpecialPath" _GetSpecialPath@12
0x64601FF8: "IMAPISupport::GetMemAllocRoutine" ??_C@_1EE@PKLDCGEJ@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AAS?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAe?$AAm?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAR?$AAo?$AAu?$AAt?$AAi?$AAn?$AAe@
0x646105EB: "__stdcall TiffClose" _TiffClose@4
0x646181E8: "__stdcall _imp__lstrlenA" __imp__lstrlenA@4
0x64604353: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPAGIPBGZZ
0x6460137C: "StringCchPrintf" ??_C@_1CA@EMAEHLPC@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAf?$AA?$AA@
0x646025E0: "\\" ??_C@_15LEKKCGMK@?$AA?2?$AA?2?$AA?$AA@
0x64605CC0: "public: virtual __thiscall std::logic_error::~logic_error(void)" ??1logic_error@std@@UAE@XZ
0x646044DB: "void __stdcall AddCoverPagesToList(struct HWND__ *,unsigned short const *,int)" ?AddCoverPagesToList@@YGXPAUHWND__@@PBGH@Z
0x6461820C: "__stdcall _imp__GetTickCount" __imp__GetTickCount@0
0x64603F18: "{0cd77475-c87d-4921-86cf-84d5027" ??_C@_1LG@JIKGAKHG@?$AA?$HL?$AA0?$AAc?$AAd?$AA7?$AA7?$AA4?$AA7?$AA5?$AA?9?$AAc?$AA8?$AA7?$AAd?$AA?9?$AA4?$AA9?$AA2?$AA1?$AA?9?$AA8?$AA6?$AAc?$AAf?$AA?9?$AA8?$AA4?$AAd?$AA5?$AA0?$AA2?$AA7@
0x6460ABCC: "__stdcall WPP_SF_dd" _WPP_SF_dd@24
0x64601408: "FaxGetPersonalCoverPagesOption" ??_C@_1DO@KNDGKFMO@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x64618194: "__stdcall _imp__CreateEventW" __imp__CreateEventW@16
0x64601EC4: "FaxAccessCheckEx" ??_C@_1CC@KNACDAIO@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x6460F6E4: "__stdcall WPP_SF_Sd" _WPP_SF_Sd@24
0x64604475: "__stdcall WPP_SF_SD" _WPP_SF_SD@24
0x6461802C: "__stdcall _imp__GetTokenInformation" __imp__GetTokenInformation@20
0x646181E0: "__stdcall _imp__DisableThreadLibraryCalls" __imp__DisableThreadLibraryCalls@4
0x646182E0: "__cdecl _imp__memcpy" __imp__memcpy
0x646181A0: "__stdcall _imp__SetEnvironmentVariableW" __imp__SetEnvironmentVariableW@8
0x646181F8: "__stdcall _imp__SetUnhandledExceptionFilter" __imp__SetUnhandledExceptionFilter@4
0x6460A5B6: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned int,unsigned int)" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAEAAV12@II@Z
0x646029EC: "__cdecl WPP_4dd68f990ac9311bb3524c0196f294f0_Traceguids" _WPP_4dd68f990ac9311bb3524c0196f294f0_Traceguids
0x646021B0: " %s %s " ??_C@_1BG@PFHJMKOP@?$AA?7?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AN?$AA?6?$AA?7?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x646182F8: "__cdecl _imp___amsg_exit" __imp___amsg_exit
0x64602628: "`string'" ??_C@_1EC@ENKKFMGL@?$AA?$CL?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CF?$AA?$CK?$AA1?$AA?$FL?$AA?8?$AA?5?$AA?8?$AA?$FN?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CJ?$AA?$CF?$AA?$CK?$AA1?$AA?$FL?$AA?8?$AA?5?$AA?8?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA?$FL?$AA?$FO?$AA?8?$AA?$AA?$AA?8?$AA?$FN@
0x64605C00: "public: virtual __thiscall std::bad_alloc::~bad_alloc(void)" ??1bad_alloc@std@@UAE@XZ
0x64601668: "DeleteFile" ??_C@_1BG@BBGBBMDA@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x64602298: "__cdecl WPP_0936659791573953642e5b4f742f901f_Traceguids" _WPP_0936659791573953642e5b4f742f901f_Traceguids
0x6461810C: "__stdcall _imp__GetComputerNameW" __imp__GetComputerNameW@8
0x646161A0: "__cdecl __std_terminate" ___std_terminate
0x64602948: "ExpandEnvironmentStrings() faile" ??_C@_1FC@PLIIFKMP@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAa?$AAn?$AAd?$AAE?$AAn?$AAv?$AAi?$AAr?$AAo?$AAn?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe@
0x64618180: "__stdcall _imp__GetCurrentProcessId" __imp__GetCurrentProcessId@0
0x646180A0: FXSAPI_NULL_THUNK_DATA
0x64616096: "__cdecl __CxxFrameHandler3" ___CxxFrameHandler3
0x64612EB4: "__stdcall OutputBits" _OutputBits@12
0x64615E53: "__cdecl _initterm_e" __initterm_e
0x64615992: "__stdcall _CRT_INIT" __CRT_INIT@12
0x64605D20: "public: virtual void * __thiscall std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_Glogic_error@std@@UAEPAXI@Z
0x64601820: "GetProps" ??_C@_1BC@MGDIJJHE@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x64602A4C: "%s%s%s" ??_C@_1O@JBBHAGJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x64602DEC: "MS_FAXXP_ATTACHMENT_MUTEX" ??_C@_1DE@CKLCBIBJ@?$AAM?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAX?$AAX?$AAP?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAA?$AAC?$AAH?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAM?$AAU?$AAT?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x646170AC: "struct _MAPIUID g_FaxGuid" ?g_FaxGuid@@3U_MAPIUID@@A
0x646015CC: "TranslateAddress" ??_C@_1CC@GEFMHCMM@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x64615514: "__stdcall DestroySecurityAttributes" _DestroySecurityAttributes@4
0x64604CE0: "int __stdcall ConfigDlgProc(struct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" ?ConfigDlgProc@@YGHPAUHWND__@@IIJ@Z
0x64615881: "public: __thiscall std::bad_alloc::bad_alloc(void)" ??0bad_alloc@std@@QAE@XZ
0x646013E8: "MyEnumPrinters" ??_C@_1BO@KDHAPMGJ@?$AAM?$AAy?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x6460AB27: "public: char * __thiscall std::allocator<char>::allocate(unsigned int)" ?allocate@?$allocator@D@std@@QAEPADI@Z
0x64618350: "__cdecl _imp__wcsrchr" __imp__wcsrchr
0x646025C0: "GetFileMUIPath" ??_C@_0P@IMHKNBJH@GetFileMUIPath?$AA@
0x64618184: "__stdcall _imp__GetModuleHandleW" __imp__GetModuleHandleW@4
0x646180EC: GDI32_NULL_THUNK_DATA
0x646180B4: "__stdcall _imp__SetMapMode" __imp__SetMapMode@8
0x646181D0: "__stdcall _imp__FindFirstFileW" __imp__FindFirstFileW@8
0x64602698: "InstalledComponents" ??_C@_1CI@MGNNKAGP@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAd?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x646137EC: "__stdcall DecodeMRFaxData" _DecodeMRFaxData@20
0x646042B0: "__stdcall StringCchCopyW" _StringCchCopyW@12
0x646012F0: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x64613538: "__stdcall DecodeMHFaxData" _DecodeMHFaxData@20
0x6461837C: "__cdecl _imp__memset" __imp__memset
0x64618308: "__cdecl _imp__wcsncpy_s" __imp__wcsncpy_s
0x64610FA9: "__stdcall ConvertTiffFileToValidFaxFormat" _ConvertTiffFileToValidFaxFormat@12
0x64601370: " " ??_C@_13HOIJIPNN@?$AA?5?$AA?$AA@
0x6461805C: "__stdcall _imp__GetTraceEnableLevel" __imp__GetTraceEnableLevel@8
0x64614B10: "void __stdcall TapiLineCallback(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long)" ?TapiLineCallback@@YGXKKKKKK@Z
0x64601F4C: "invalid map/set<T> iterator" ??_C@_0BM@PAPJHAGI@invalid?5map?1set?$DMT?$DO?5iterator?$AA@
0x646014E8: "OpenPrinter" ??_C@_1BI@IACBHBHP@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x64605E80: "protected: virtual void __thiscall std::out_of_range::_Doraise(void)const " ?_Doraise@out_of_range@std@@MBEXXZ
0x6461655C: "__cdecl _SEH_prolog4_GS" __SEH_prolog4_GS
0x64601288: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x6460A12A: "public: __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void)" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAE@XZ
0x64601858: "FAX_COVERPAGE_NAME" ??_C@_1CG@NGILOFEK@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAP?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x6461843C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_COMDLG32" __IMPORT_DESCRIPTOR_COMDLG32
0x6461831C: "__cdecl _imp_??0exception@@QAE@ABV0@@Z" __imp_??0exception@@QAE@ABV0@@Z
0x646182A0: "__stdcall _imp__EndPaint" __imp__EndPaint@8
0x646018D0: "FAX_SEND_SINGLE_RECEIPT" ??_C@_1DA@PEFIFAPL@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAS?$AAE?$AAN?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAN?$AAG?$AAL?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAE?$AAI?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x6461830C: "__cdecl _imp__wcsncmp" __imp__wcsncmp
0x646180AC: "__stdcall _imp__SetBkMode" __imp__SetBkMode@8
0x64618208: "__stdcall _imp__InitializeCriticalSection" __imp__InitializeCriticalSection@4
0x64618118: "__stdcall _imp__GetUserPreferredUILanguages" __imp__GetUserPreferredUILanguages@16
0x64601980: "MyTranslateAddress" ??_C@_1CG@EJFAPIPB@?$AAM?$AAy?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x64605DF0: "public: virtual void * __thiscall std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_Glength_error@std@@UAEPAXI@Z
0x64601640: "PrintRandomDocument" ??_C@_1CI@BBBHHJCK@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAR?$AAa?$AAn?$AAd?$AAo?$AAm?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x64602128: "Microsoft Fax Mail Transport" ??_C@_0BN@ILGKKHJN@Microsoft?5Fax?5Mail?5Transport?$AA@
0x64618010: "__stdcall _imp__SetSecurityDescriptorOwner" __imp__SetSecurityDescriptorOwner@12
0x64618018: "__stdcall _imp__SetEntriesInAclW" __imp__SetEntriesInAclW@16
0x64605CF0: "protected: virtual void __thiscall std::logic_error::_Doraise(void)const " ?_Doraise@logic_error@std@@MBEXXZ
0x64601638: "Fax" ??_C@_17BIAMLPHA@?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x6460BC2A: "public: long __stdcall CXPLogon::InitializeStatusRow(unsigned long)" ?InitializeStatusRow@CXPLogon@@QAGJK@Z
0x64601538: "StartPage" ??_C@_1BE@EPEFKOAO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x6460AED0: "__cdecl XPProviderInit" _XPProviderInit
0x6460B7B4: "void * __stdcall MyEnumPrinters(unsigned short *,unsigned long,unsigned long *)" ?MyEnumPrinters@@YGPAXPAGKPAK@Z
0x646165A4: "__cdecl _SEH_epilog4_GS" __SEH_epilog4_GS
0x646181DC: "__stdcall _imp__MoveFileW" __imp__MoveFileW@8
0x64605F63: "public: bool __thiscall CRecipCmp::operator()(struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *)const " ??RCRecipCmp@@QBE_NPBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@0@Z
0x64601FC4: "MSFTEDIT.DLL" ??_C@_1BK@PBNJOEI@?$AAM?$AAS?$AAF?$AAT?$AAE?$AAD?$AAI?$AAT?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x6460AC00: "__stdcall WppControlCallback" _WppControlCallback@16
0x646182F4: "__cdecl _imp___initterm" __imp___initterm
0x6460C060: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::SubmitMessage(unsigned long,struct IMessage *,unsigned long *,unsigned long *)" ?SubmitMessage@CXPLogon@@UAGJKPAUIMessage@@PAK1@Z
0x6460232C: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x6460159C: " " ??_C@_13KDLDGPGJ@?$AA?7?$AA?$AA@
0x64605AE3: "long __stdcall StringCchCopyA(char *,unsigned int,char const *)" ?StringCchCopyA@@YGJPADIPBD@Z
0x64601598: " " ??_C@_13CMNBPIDO@?$AA?$AN?$AA?$AA@
0x64603C34: "<$FAXTAG$ SDR_COMPANY>" ??_C@_1CO@JCEJCIBN@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAS?$AAD?$AAR?$AA_?$AAC?$AAO?$AAM?$AAP?$AAA?$AAN?$AAY?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x646158E9: "void __cdecl operator delete[](void *)" ??_V@YAXPAX@Z
0x646165EB: "__cdecl _ftol2_sse" __ftol2_sse
0x64618218: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x64601710: "RICHEDIT50W" ??_C@_1BI@BJALLBF@?$AAR?$AAI?$AAC?$AAH?$AAE?$AAD?$AAI?$AAT?$AA5?$AA0?$AAW?$AA?$AA@
0x6460231C: "SHRFAX:" ??_C@_1BA@FJKNMCKD@?$AAS?$AAH?$AAR?$AAF?$AAA?$AAX?$AA?3?$AA?$AA@
0x64618084: "__stdcall _imp__FaxFreeSenderInformation" __imp__FaxFreeSenderInformation@4
0x646158A9: "void * __cdecl operator new[](unsigned int)" ??_U@YAPAXI@Z
0x646028A8: "Can't create DefaultValue since " ??_C@_1FE@KECKLOCF@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5@
0x646180F8: "__stdcall _imp__GetProcAddress" __imp__GetProcAddress@8
0x64601BD8: "GetProps failed for PR_ENTRYID, " ??_C@_1HC@DFIMPNFM@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAT?$AAR?$AAY?$AAI?$AAD?$AA?0?$AA?5@
0x64608519: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::_SendFaxDocument(struct IMessage *,struct IStream *,int,struct _SPropValue *,struct _SRowSet *,unsigned long *,class std::set<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *> > &)" ?_SendFaxDocument@CXPLogon@@AAEKPAUIMessage@@PAUIStream@@HPAU_SPropValue@@PAU_SRowSet@@PAKAAV?$set@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@@std@@@Z
0x64601F38: "map/set<T> too long" ??_C@_0BE@JONHPENG@map?1set?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x64602E98: "bmp" ??_C@_17NHEGDLEI@?$AAb?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x64618058: "__stdcall _imp__GetTraceEnableFlags" __imp__GetTraceEnableFlags@8
0x64618064: "__stdcall _imp__UnregisterTraceGuids" __imp__UnregisterTraceGuids@8
0x6460139C: "Microsoft Shared Fax Driver" ??_C@_1DI@HKPMNKDE@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAh?$AAa?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?5?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x64605C10: "protected: virtual void __thiscall std::bad_alloc::_Doraise(void)const " ?_Doraise@bad_alloc@std@@MBEXXZ
0x64618140: "__stdcall _imp__CreateFileMappingW" __imp__CreateFileMappingW@24
0x646182B8: "__stdcall _imp__OpenPrinterW" __imp__OpenPrinterW@12
0x6460FF29: "__stdcall SafeCalcOffset" _SafeCalcOffset@16
0x64605D20: "public: virtual void * __thiscall std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int)" ??_Elogic_error@std@@UAEPAXI@Z
0x64602D40: "_ABORT_EVENT" ??_C@_1BK@EJHGDLBC@?$AA_?$AAA?$AAB?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_?$AAE?$AAV?$AAE?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x646025E8: ":\" ??_C@_15GKAHMKIN@?$AA?3?$AA?2?$AA?$AA@
0x64605D8B: "public: __thiscall std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const &)" ??0length_error@std@@QAE@ABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x6461803C: "__stdcall _imp__OpenThreadToken" __imp__OpenThreadToken@16
0x646183C4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x64602D68: ".tiff" ??_C@_1M@IFMMOLJM@?$AA?4?$AAt?$AAi?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x64601300: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x64602088: "GetServerNameFromPrinterName" ??_C@_1DK@MDHEIMDA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x646180B8: "__stdcall _imp__CreateFontIndirectW" __imp__CreateFontIndirectW@4
0x6460CD00: "public: virtual unsigned long __stdcall CXPProvider::Release(void)" ?Release@CXPProvider@@UAGKXZ
0x64601018: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x646182AC: "__stdcall _imp__LoadStringW" __imp__LoadStringW@16
0x64618258: "__stdcall _imp__lineInitializeExW" __imp__lineInitializeExW@28
0x64602544: "WFS.hlp" ??_C@_1BA@JCOJFHNA@?$AAW?$AAF?$AAS?$AA?4?$AAh?$AAl?$AAp?$AA?$AA@
0x64601970: "%c%s%c" ??_C@_1O@MNBGLMPK@?$AA?$CF?$AAc?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAc?$AA?$AA@
0x64613170: "__stdcall EncodeFaxLinesMmrCompression" _EncodeFaxLinesMmrCompression@20
0x6461813C: "__stdcall _imp__GetFileType" __imp__GetFileType@4
0x6460E769: "__stdcall MakeDirectory" _MakeDirectory@4
0x6460C8CB: "public: long __stdcall CXPLogon::GrowAddressList(struct _ADRLIST * *,unsigned long,unsigned long *)" ?GrowAddressList@CXPLogon@@QAGJPAPAU_ADRLIST@@KPAK@Z
0x6460B8C4: "void __stdcall ErrorMsgBox(struct HINSTANCE__ *,unsigned long)" ?ErrorMsgBox@@YGXPAUHINSTANCE__@@K@Z
0x64618088: "__stdcall _imp__FaxGetSenderInformation" __imp__FaxGetSenderInformation@4
0x64618378: "__cdecl _imp___wcsnset" __imp___wcsnset
0x646016BC: "StartDoc" ??_C@_1BC@LGPMEDJF@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAD?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x646020C4: "DialogBoxParam" ??_C@_1BO@OJHAGOHE@?$AAD?$AAi?$AAa?$AAl?$AAo?$AAg?$AAB?$AAo?$AAx?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x6460440A: "int __stdcall GetServerNameFromPrinterInfo(struct _PRINTER_INFO_2W *,unsigned short * *)" ?GetServerNameFromPrinterInfo@@YGHPAU_PRINTER_INFO_2W@@PAPAG@Z
0x646170A8: "__cdecl __native_dllmain_reason" ___native_dllmain_reason
0x646182A4: "__stdcall _imp__GetWindowContextHelpId" __imp__GetWindowContextHelpId@4
0x64601260: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x64601470: "FaxConfig is NULL" ??_C@_1CE@EBFPGOHP@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x64601EE8: "FaxSendDocumentEx" ??_C@_1CE@DHOCKPGP@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x646182EC: "__cdecl _imp___except_handler4_common" __imp___except_handler4_common
0x64618104: "__stdcall _imp__GetFileAttributesW" __imp__GetFileAttributesW@4
0x64601328: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x64618304: "__cdecl _imp___mbscpy" __imp___mbscpy
0x64601270: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x64613FC2: "__stdcall MyGetJob" _MyGetJob@12
0x64618138: "__stdcall _imp__CopyFileW" __imp__CopyFileW@12
0x646025F0: "%s%s" ??_C@_19LJDFFCJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x6460CBC0: "public: virtual long __stdcall CXPProvider::QueryInterface(struct _GUID const &,void * *)" ?QueryInterface@CXPProvider@@UAGJABU_GUID@@PAPAX@Z
0x646042B0: "long __stdcall StringCchCopyW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *)" ?StringCchCopyW@@YGJPAGIPBG@Z
0x64603B64: "<$FAXTAG$ NEWREC>" ??_C@_1CE@BMOONIBK@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAN?$AAE?$AAW?$AAR?$AAE?$AAC?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x6460EEBB: "unsigned long __stdcall GetDebugLevel(void)" ?GetDebugLevel@@YGKXZ
0x6461825C: "__stdcall _imp__lineShutdown" __imp__lineShutdown@4
0x6460CB00: "public: virtual unsigned long __stdcall CXPLogon::Release(void)" ?Release@CXPLogon@@UAGKXZ
0x64618234: MAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x64603FD0: "__cdecl WPP_c1d7d7b418a935a6e736a5127f4dbbb1_Traceguids" _WPP_c1d7d7b418a935a6e736a5127f4dbbb1_Traceguids
0x646181BC: "__stdcall _imp__GetProfileIntW" __imp__GetProfileIntW@12
0x64616BA0: "__cdecl _CTA3?AVlength_error@std@@" __CTA3?AVlength_error@std@@
0x64617000: "char const * const std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PBDB
0x646181CC: "__stdcall _imp__DeleteFileW" __imp__DeleteFileW@4
0x64605DF0: "public: virtual void * __thiscall std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int)" ??_Elength_error@std@@UAEPAXI@Z
0x646012BC: "__cdecl IID_IStream" _IID_IStream
0x6460CF2D: "__stdcall ParamTagsToString" _ParamTagsToString@16
0x64602C28: "Error DWordPtrAdd failed in GetT" ??_C@_1HM@EPBDKPAK@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAP?$AAt?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT@
0x64614B8E: "unsigned short * __stdcall TranslateAddress(unsigned short *)" ?TranslateAddress@@YGPAGPAG@Z
0x64618054: "__stdcall _imp__GetTraceLoggerHandle" __imp__GetTraceLoggerHandle@4
0x64618148: "__stdcall _imp__GetCurrentThread" __imp__GetCurrentThread@0
0x64601A08: "OpenProfileSection for pbGlobalP" ??_C@_1KG@BFLLBLLM@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAS?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAb?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAP@
0x646182C8: "__stdcall _imp__SetJobW" __imp__SetJobW@20
0x64601D68: "GetProps from MailUser failed : " ??_C@_1JK@FDMLIDOA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?3?$AA?5@
0x64618324: "__cdecl _imp_??0exception@@QAE@XZ" __imp_??0exception@@QAE@XZ
0x6460BB00: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::QueryInterface(struct _GUID const &,void * *)" ?QueryInterface@CXPLogon@@UAGJABU_GUID@@PAPAX@Z
0x64618328: "__cdecl _imp_??1exception@@UAE@XZ" __imp_??1exception@@UAE@XZ
0x64601920: "GetIDsFromNames" ??_C@_1CA@MOBMAFDD@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAD?$AAs?$AAF?$AAr?$AAo?$AAm?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x64618370: "__cdecl _imp___callnewh" __imp___callnewh
0x64602E44: "MS_FAXXP_ATTACHMENT_REGION" ??_C@_1DG@EKHMEMBD@?$AAM?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAX?$AAX?$AAP?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAA?$AAC?$AAH?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x64618080: "__stdcall _imp__FaxGetRecipientsLimit" __imp__FaxGetRecipientsLimit@8
0x6460CAE0: "public: virtual unsigned long __stdcall CXPProvider::AddRef(void)" ?AddRef@CXPProvider@@UAGKXZ
0x64616445: "__cdecl __security_init_cookie" ___security_init_cookie
0x64616300: "__cdecl _FindPESection" __FindPESection
0x64614E20: "__stdcall GetCurrentThreadSID" _GetCurrentThreadSID@0
0x6460E713: "__stdcall UnicodeStringToAnsiString" _UnicodeStringToAnsiString@4
0x64605C60: "public: __thiscall std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const &)" ??0bad_alloc@std@@QAE@ABV01@@Z
0x6460F01A: "__stdcall GetProductSKU" _GetProductSKU@0
0x64618034: "__stdcall _imp__IsValidSid" __imp__IsValidSid@4
0x64618074: "__stdcall _imp__ChooseFontW" __imp__ChooseFontW@4
0x6460CD5C: "__stdcall HeapExistingInitialize" _HeapExistingInitialize@4
0x6460AB9D: "__stdcall WPP_SF_dP" _WPP_SF_dP@24
0x64618164: "__stdcall _imp__EnterCriticalSection" __imp__EnterCriticalSection@4
0x64618320: "__cdecl _imp_??0exception@@QAE@ABQBD@Z" __imp_??0exception@@QAE@ABQBD@Z
0x646019A8: "GetClientCpDir" ??_C@_1BO@NAKFNHDJ@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAp?$AAD?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x6460113C: "__cdecl __xi_a" ___xi_a
0x64618060: "__stdcall _imp__RegisterTraceGuidsW" __imp__RegisterTraceGuidsW@32
0x64601134: "__cdecl __xc_a" ___xc_a
0x64605C84: "public: __thiscall std::logic_error::logic_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const &)" ??0logic_error@std@@QAE@ABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x64601138: "__cdecl __xc_z" ___xc_z
0x64601E98: "FaxGetReceiptsOptions" ??_C@_1CM@CDMJLLIM@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAG?$AAe?$AAt?$AAR?$AAe?$AAc?$AAe?$AAi?$AAp?$AAt?$AAs?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x6460CAA5: "private: void __stdcall CXPLogon::CheckSpoolerYield(int)" ?CheckSpoolerYield@CXPLogon@@AAGXH@Z
0x64601144: "__cdecl __xi_z" ___xi_z
0x646180CC: "__stdcall _imp__GetTextExtentExPointW" __imp__GetTextExtentExPointW@28
0x64614997: "__stdcall FindWhiteRun" _FindWhiteRun@12
0x64616B84: "__cdecl _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QAE@ABV01@@Z40" __CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QAE@ABV01@@Z40
0x646182B0: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x6460F188: "__stdcall IsFaxComponentInstalled" _IsFaxComponentInstalled@4
0x64601FE0: "SetProps" ??_C@_1BC@ODDDBCGK@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x646160A0: "__cdecl _except_handler4" __except_handler4
0x6461836C: "__stdcall _imp___CxxThrowException" __imp___CxxThrowException@8
0x64601748: "GetWindowText" ??_C@_1BM@DNBFAMKL@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x64602DC8: ""%1"" ??_C@_19CDFGJLOL@?$AA?$CC?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x646025D0: "__cdecl WPP_2baee3f142dc3ef13e0a8817ef4ff900_Traceguids" _WPP_2baee3f142dc3ef13e0a8817ef4ff900_Traceguids
0x646022A8: "MemAlloc() failed, size=%d" ??_C@_1DG@BCBOONMN@?$AAM?$AAe?$AAm?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x64603CB8: "<$FAXTAG$ REC_NAME>" ??_C@_1CI@MGAHDDNP@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAR?$AAE?$AAC?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64601348: "*.cov" ??_C@_1M@MOCKNMPN@?$AA?$CK?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x64601D58: "SMTP:" ??_C@_1M@OGPPNAHC@?$AAS?$AAM?$AAT?$AAP?$AA?3?$AA?$AA@
0x646158A9: "void * __cdecl operator new(unsigned int)" ??2@YAPAXI@Z
0x64606CF7: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::PrintAttachmentToFile(struct IMessage *,struct _FAXXP_CONFIG *,unsigned short * *)" ?PrintAttachmentToFile@CXPLogon@@AAEKPAUIMessage@@PAU_FAXXP_CONFIG@@PAPAG@Z
0x64601078: "const CXPProvider::`vftable'" ??_7CXPProvider@@6B@
0x646162E8: "__cdecl _XcptFilter" __XcptFilter
0x6460FF83: "__stdcall GetTagData" _GetTagData@16
0x646181F4: "__stdcall _imp__GetCurrentProcess" __imp__GetCurrentProcess@0
0x6460DEA6: "__stdcall GetLocalizedCpDir" _GetLocalizedCpDir@12
0x64603008: "__cdecl WPP_ed4d2dd3f88b3fdf43b03cd56a55fd38_Traceguids" _WPP_ed4d2dd3f88b3fdf43b03cd56a55fd38_Traceguids
0x646170A4: "__cdecl __security_cookie_complement" ___security_cookie_complement
0x64602378: "ReadFile failed: %d " ??_C@_1CK@KJIOPHIC@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x64616AD4: "__cdecl _TI3?AVout_of_range@std@@" __TI3?AVout_of_range@std@@
0x64618334: "__cdecl _imp__wcscpy_s" __imp__wcscpy_s
0x646016E8: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x64604353: "__cdecl StringCchPrintfW" _StringCchPrintfW
0x64618300: "__cdecl _imp__free" __imp__free
0x646180C0: "__stdcall _imp__EndPage" __imp__EndPage@4
0x64602260: "Fax MAPI Transport" ??_C@_1CG@FOKFDIDM@?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?5?$AAM?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x646012EC: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x6461806C: "__cdecl _imp__TraceMessage" __imp__TraceMessage
0x64612F1C: "__stdcall FlushBits" _FlushBits@4
0x646064B0: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::PrintPlainText(struct HDC__ *,struct IStream *,unsigned short const *,struct _FAXXP_CONFIG *)" ?PrintPlainText@CXPLogon@@AAEKPAUHDC__@@PAUIStream@@PBGPAU_FAXXP_CONFIG@@@Z
0x6461811C: "__stdcall _imp__SetFilePointer" __imp__SetFilePointer@16
0x64602AC8: "Error, DWordMult failed in SafeC" ??_C@_1FG@LCKGKGPD@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?0?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAa?$AAf?$AAe?$AAC@
0x646181E4: "__stdcall _imp__LoadLibraryW" __imp__LoadLibraryW@4
0x64603C8C: "<$FAXTAG$ RECPCOUNT>" ??_C@_1CK@LJNJMEFK@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAR?$AAE?$AAC?$AAP?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64618068: "__stdcall _imp__RegQueryValueW" __imp__RegQueryValueW@16
0x64602D5C: ".tif" ??_C@_19FEENMNMN@?$AA?4?$AAt?$AAi?$AAf?$AA?$AA@
0x64602338: "__cdecl WPP_2858ce6e882d38579fe7244e7385310c_Traceguids" _WPP_2858ce6e882d38579fe7244e7385310c_Traceguids
0x6461835C: "__cdecl _imp___wcsnicmp" __imp___wcsnicmp
0x646181A8: "__stdcall _imp__VirtualAlloc" __imp__VirtualAlloc@16
0x646019C8: ".cov" ??_C@_19KEHDEBHN@?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x64602E88: "printto" ??_C@_1BA@GGBKCFOJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x646181A4: "__stdcall _imp__WaitForMultipleObjects" __imp__WaitForMultipleObjects@16
0x64606B66: "unsigned short * __stdcall MyTranslateAddress(unsigned short *)" ?MyTranslateAddress@@YGPAGPAG@Z
0x64601008: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x646161DE: "__cdecl _EH_epilog3" __EH_epilog3
0x646165C0: "__cdecl _alloca_probe" __alloca_probe
0x64618240: "__stdcall _imp__ShellExecuteExW" __imp__ShellExecuteExW@4
0x64602710: "Created new fax registry key, ec" ??_C@_1EI@NKBGBILK@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAx?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc@
0x646158E9: "void __cdecl operator delete(void *)" ??3@YAXPAX@Z
0x64616BB0: "__cdecl _CTA2?AVbad_alloc@std@@" __CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x6460A15D: "public: class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator & __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator::operator--(void)" ??Fiterator@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAEAAV012@XZ
0x646183D8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_WINSPOOL" __IMPORT_DESCRIPTOR_WINSPOOL
0x6460103C: "const CXPLogon::`vftable'" ??_7CXPLogon@@6B@
0x646024E8: "ServerCoverPageDir" ??_C@_1CG@NDBLKJDJ@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x6461816C: "__stdcall _imp__GetProcessHeap" __imp__GetProcessHeap@0
0x646182E8: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x6460158C: "intl" ??_C@_19BFKFANNG@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAl?$AA?$AA@
0x6460BBE0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::RegisterOptions(unsigned long *,unsigned long *,struct _OPTIONDATA * *)" ?RegisterOptions@CXPLogon@@UAGJPAK0PAPAU_OPTIONDATA@@@Z
0x64618344: "__cdecl _imp___wcsicmp" __imp___wcsicmp
0x64618290: "__stdcall _imp__CheckDlgButton" __imp__CheckDlgButton@12
0x64618330: "__cdecl _imp__wcscat_s" __imp__wcscat_s
0x646165F7: "__cdecl memset" _memset
0x6460FCF5: "__stdcall LoadLibraryFromLocalFolder" _LoadLibraryFromLocalFolder@8
0x6461700C: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x64601500: "GetPrinter" ??_C@_1BG@DGJHIEJG@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x6460EDB7: "__stdcall IsRTLUILanguage" _IsRTLUILanguage@0
0x6460F278: "__stdcall OpenRegistryKey" _OpenRegistryKey@16
0x64618340: "__cdecl _imp___wcsdup" __imp___wcsdup
0x646165C0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x6460AA25: "public: class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator & __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator::operator++(void)" ??Eiterator@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAEAAV012@XZ
0x64613420: "__stdcall OutputCodeBits" _OutputCodeBits@8
0x646015A4: "IsCanonicalAddress" ??_C@_1CG@NGIAIOAO@?$AAI?$AAs?$AAC?$AAa?$AAn?$AAo?$AAn?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x64603FE0: "__cdecl WPP_11c7f8bd70cc30f681441a757c6ca253_Traceguids" _WPP_11c7f8bd70cc30f681441a757c6ca253_Traceguids
0x64618364: "__cdecl _imp__iswalpha" __imp__iswalpha
0x64602EC0: "MS_FAXXP_ATTACHMENTREGION_MUTEX" ??_C@_1EA@CENIPJPK@?$AAM?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAX?$AAX?$AAP?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAA?$AAC?$AAH?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAM?$AAU?$AAT?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x64618168: "__stdcall _imp__WaitForSingleObject" __imp__WaitForSingleObject@8
0x64618094: "__stdcall _imp__FaxClose" __imp__FaxClose@4
0x64618190: "__stdcall _imp__CreateProcessW" __imp__CreateProcessW@40
0x64602230: "__cdecl IID_IStreamDocfile" _IID_IStreamDocfile
0x6460E289: "__stdcall WinHelpContextPopup" _WinHelpContextPopup@8
0x64616210: "__cdecl _EH_prolog3" __EH_prolog3
0x6461823C: "__stdcall _imp__SHGetFolderPathW" __imp__SHGetFolderPathW@20
0x6461808C: "__stdcall _imp__FaxGetReceiptsOptions" __imp__FaxGetReceiptsOptions@8
0x64601B50: "OpenEntry failed for PR_IDENTITY" ??_C@_1IG@MMAAJAIO@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAR?$AA_?$AAI?$AAD?$AAE?$AAN?$AAT?$AAI?$AAT?$AAY@
0x646180E4: "__stdcall _imp__StretchDIBits" __imp__StretchDIBits@52
0x64618154: "__stdcall _imp__FindNextFileW" __imp__FindNextFileW@8
0x646012CC: "__cdecl IID_IStorage" _IID_IStorage
0x646180D8: "__stdcall _imp__GetObjectW" __imp__GetObjectW@12
0x6460CE15: "__stdcall MyGetPrinterByName" _MyGetPrinterByName@8
0x6461818C: "__stdcall _imp__MapViewOfFile" __imp__MapViewOfFile@20
0x64618274: "__stdcall _imp__CreateWindowExW" __imp__CreateWindowExW@48
0x6460A673: "public: class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::erase(class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator)" ?erase@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAE?AViterator@12@V312@@Z
0x6460CC30: "public: virtual long __stdcall CXPProvider::Shutdown(unsigned long *)" ?Shutdown@CXPProvider@@UAGJPAK@Z
0x64616AE4: "__cdecl _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QAE@ABV01@@Z40" __CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QAE@ABV01@@Z40
0x64602530: "\fyi.cov" ??_C@_1BC@DDCHENML@?$AA?2?$AAf?$AAy?$AAi?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x64616550: "__fastcall _guard_check_icall_nop" @_guard_check_icall_nop@4
0x646182F0: "__cdecl _imp___vsnwprintf" __imp___vsnwprintf
0x6460130C: "StringCchCopy" ??_C@_1BM@NKEGCAIN@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x64618144: "__stdcall _imp__MapViewOfFileEx" __imp__MapViewOfFileEx@24
0x64618124: "__stdcall _imp__GetFileSize" __imp__GetFileSize@8
0x64618214: "__stdcall _imp__SystemTimeToFileTime" __imp__SystemTimeToFileTime@8
0x6460A52F: "protected: bool __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Grow(unsigned int,bool)" ?_Grow@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IAE_NI_N@Z
0x64601B30: "StringCchCopyA" ??_C@_1BO@JGOLCDNA@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAc?$AAh?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAA?$AA?$AA@
0x6461839C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_FXSAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_FXSAPI
0x6461828C: "__stdcall _imp__GetDlgItem" __imp__GetDlgItem@8
0x64618380: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x64602250: "__cdecl IID_IXPLogon" _IID_IXPLogon
0x64617028: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x646181AC: "__stdcall _imp__VirtualFree" __imp__VirtualFree@12
0x64618230: "__stdcall _imp__HrQueryAllRows" __imp__HrQueryAllRows@24
0x64605B4F: "long __stdcall StringCbCopyW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *)" ?StringCbCopyW@@YGJPAGIPBG@Z
0x646182C0: "__stdcall _imp__DocumentPropertiesW" __imp__DocumentPropertiesW@24
0x6460D536: "__stdcall EndDocEx" _EndDocEx@16
0x64602A70: "Error, DWordAdd failed in SafeCa" ??_C@_1FE@NCOBLPPO@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?0?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAA?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAa?$AAf?$AAe?$AAC?$AAa@
0x64616553: "__cdecl _except_handler4_common" __except_handler4_common
0x646161D2: "__cdecl _callnewh" __callnewh
0x64618008: "__stdcall _imp__SetSecurityDescriptorDacl" __imp__SetSecurityDescriptorDacl@16
0x6461826C: "__stdcall _imp__MessageBeep" __imp__MessageBeep@4
0x646164DF: "__cdecl _initterm" __initterm
0x64610C64: "__stdcall PrintTiffFile" _PrintTiffFile@12
0x64618400: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x64601CD0: "GetProps from MailUser failed : " ??_C@_1HO@CNJIHOPK@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAi?$AAl?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?3?$AA?5@
0x64617498: "__cdecl __onexitbegin" ___onexitbegin
0x64618114: "__stdcall _imp__GetLocaleInfoEx" __imp__GetLocaleInfoEx@16
0x6460D10F: "__stdcall GetFaxPrinterNameOnServer" _GetFaxPrinterNameOnServer@16
0x6461814C: "__stdcall _imp__LocalFree" __imp__LocalFree@4
0x6460A634: "public: __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const *)" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAE@PBD@Z
0x64601148: "__cdecl __guard_fids_table" ___guard_fids_table
0x646181B0: "__stdcall _imp__MulDiv" __imp__MulDiv@12
0x64616B2C: "__cdecl _TI2?AVlogic_error@std@@" __TI2?AVlogic_error@std@@
0x6460AC76: "__stdcall WppInitUm" _WppInitUm@4
0x6461812C: "__stdcall _imp__GetFullPathNameW" __imp__GetFullPathNameW@16
0x64612FEE: "__stdcall StartEncodeFaxPageMmrCompression" _StartEncodeFaxPageMmrCompression@8
0x64610265: "__stdcall TiffOpen" _TiffOpen@16
0x6460CAE0: "public: virtual unsigned long __stdcall CXPLogon::AddRef(void)" ?AddRef@CXPLogon@@UAGKXZ
0x6460A134: "public: __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const &)" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAE@ABV01@@Z
0x646160CA: "__cdecl _invoke_watson" __invoke_watson
0x64602510: "\\%s\FxsSrvCp$" ??_C@_1BO@GKGDGJLA@?$AA?2?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAF?$AAx?$AAs?$AAS?$AAr?$AAv?$AAC?$AAp?$AA$?$AA?$AA@
0x64618238: "__stdcall _imp__SHGetFolderPathAndSubDirW" __imp__SHGetFolderPathAndSubDirW@24
0x646016D0: "LoadString" ??_C@_1BG@BLDJPMDN@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x64618020: "__stdcall _imp__FreeSid" __imp__FreeSid@4
0x6461834C: "__cdecl _imp____CxxFrameHandler3" __imp____CxxFrameHandler3
0x64601030: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x64602BA0: "Error DWordPtrAdd failed in GetT" ??_C@_1IC@OIJEILFC@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAP?$AAt?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT@
0x646181FC: "__stdcall _imp__UnhandledExceptionFilter" __imp__UnhandledExceptionFilter@4
0x64603B8C: "<$FAXTAG$ BILL>" ??_C@_1CA@BBIADBGN@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAL?$AAL?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x6461804C: "__stdcall _imp__RegQueryValueExW" __imp__RegQueryValueExW@24
0x64616B00: "__cdecl _TI2?AVbad_alloc@std@@" __TI2?AVbad_alloc@std@@
0x646182BC: "__stdcall _imp__EnumPrintersW" __imp__EnumPrintersW@28
0x64605DB0: "public: virtual __thiscall std::length_error::~length_error(void)" ??1length_error@std@@UAE@XZ
0x64601F68: "__cdecl WPP_4eb5e97528453e4be2d2911728256101_Traceguids" _WPP_4eb5e97528453e4be2d2911728256101_Traceguids
0x6460AF27: "long __stdcall CreateDefaultPropertyTags(struct IProfSect *)" ?CreateDefaultPropertyTags@@YGJPAUIProfSect@@@Z
0x64602758: "RegOpenKeyEx() failed, ec=%d" ??_C@_1DK@DNJKPDMH@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x64614A52: "__stdcall FindBlackRun" _FindBlackRun@12
0x64601024: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x646180D4: "__stdcall _imp__SelectObject" __imp__SelectObject@8
0x64618278: "__stdcall _imp__GetWindowTextW" __imp__GetWindowTextW@12
0x64618100: "__stdcall _imp__CreateDirectoryW" __imp__CreateDirectoryW@8
0x6461815C: "__stdcall _imp__GetLastError" __imp__GetLastError@0
0x6460AAB8: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const *,unsigned int)" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QAEAAV12@PBDI@Z
0x646180B0: "__stdcall _imp__DeleteObject" __imp__DeleteObject@4
0x6461821C: "__stdcall _imp__MNLS_lstrlenW" __imp__MNLS_lstrlenW@4
0x64613F89: "__stdcall WPP_SF_ll" _WPP_SF_ll@24
0x64613F5A: "__stdcall WPP_SF_dl" _WPP_SF_dl@24
0x64618078: COMDLG32_NULL_THUNK_DATA
0x64615ECA: "__cdecl __report_gsfailure" ___report_gsfailure
0x646023F4: "GetSpecialPath failed err=%ld" ??_C@_1DM@HJFIALLM@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAa?$AAl?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x646180C8: "__stdcall _imp__CreateDCW" __imp__CreateDCW@16
0x64604475: "__stdcall WPP_SF_Sl" _WPP_SF_Sl@24
0x64618198: "__stdcall _imp__ReleaseMutex" __imp__ReleaseMutex@4
0x64618210: "__stdcall _imp__GetSystemTime" __imp__GetSystemTime@4
0x64605EE0: "public: __thiscall std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const &)" ??0out_of_range@std@@QAE@ABV01@@Z
0x64602828: "RegQueryValueEx() failed, ec=%d" ??_C@_1EA@FLFFDCKI@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x64601494: "SendMessage (LB_GETCOUNT)" ??_C@_1DE@IHJJPBLM@?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAL?$AAB?$AA_?$AAG?$AAE?$AAT?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x6460A3FF: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node * __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Buynode(struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *,struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *,struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *,struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const * const &,char)" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAEPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@PAU342@00ABQBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@D@Z
0x64613BE3: "__stdcall DecodeMMRFaxData" _DecodeMMRFaxData@20
0x6460155C: "StringCbCopy" ??_C@_1BK@LCNJDJBK@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAb?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x64617410: "__cdecl WPP_REGISTRATION_GUIDS" _WPP_REGISTRATION_GUIDS
0x6461749C: "__cdecl __native_startup_lock" ___native_startup_lock
0x64602B20: "Error DWordPtrAdd failed in GetT" ??_C@_1HM@OMLDMOCD@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAP?$AAt?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT@
0x646182FC: "__cdecl _imp__malloc" __imp__malloc
0x6460A478: "protected: void __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Lrotate(struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *)" ?_Lrotate@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAEXPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@@Z
0x64602680: "DebugLevel" ??_C@_1BG@CKNGENOP@?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x64601448: "FaxConnectFaxServer" ??_C@_1CI@KBOGGAEH@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc?$AAt?$AAF?$AAa?$AAx?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x646174A0: "__cdecl __native_startup_state" ___native_startup_state
0x64601680: "MergeTiffFiles" ??_C@_1BO@JENPBALE@?$AAM?$AAe?$AAr?$AAg?$AAe?$AAT?$AAi?$AAf?$AAf?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x64604AA1: "void __stdcall DrawSampleText(struct HWND__ *,struct HDC__ *,struct _FAXXP_CONFIG *)" ?DrawSampleText@@YGXPAUHWND__@@PAUHDC__@@PAU_FAXXP_CONFIG@@@Z
0x646016F0: "StringCbPrintf" ??_C@_1BO@MKNEEFKP@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAf?$AA?$AA@
0x64618014: "__stdcall _imp__AllocateAndInitializeSid" __imp__AllocateAndInitializeSid@44
0x6460B210: "long __stdcall ServiceEntry(struct HINSTANCE__ *,struct IMalloc *,struct IMAPISupport *,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,struct _SPropValue *,struct IProviderAdmin *,struct _MAPIERROR * *)" ?ServiceEntry@@YGJPAUHINSTANCE__@@PAUIMalloc@@PAUIMAPISupport@@KKKKPAU_SPropValue@@PAUIProviderAdmin@@PAPAU_MAPIERROR@@@Z
0x64601090: "__cdecl _load_config_used" __load_config_used
0x646182B4: "__stdcall _imp__GetPrinterW" __imp__GetPrinterW@20
0x64618368: "__cdecl _imp__swscanf_s" __imp__swscanf_s
0x64618158: "__stdcall _imp__FindClose" __imp__FindClose@4
0x646013D4: "StringDup" ??_C@_1BE@FNGPNHDA@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAD?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x64618228: "__stdcall _imp__WrapCompressedRTFStream" __imp__WrapCompressedRTFStream@12
0x64604433: "__stdcall WPP_SF_" _WPP_SF_@16
0x64617068: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x64602124: "FAX" ??_C@_03GDPOBHKJ@FAX?$AA@
0x6460A0D2: "public: __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::~_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >(void)" ??1?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAE@XZ
0x646165F1: "__cdecl memcpy" _memcpy
0x64603BDC: "<$FAXTAG$ RECEIPT_ADDR>" ??_C@_1DA@JBIEJKIG@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAR?$AAE?$AAC?$AAE?$AAI?$AAP?$AAT?$AA_?$AAA?$AAD?$AAD?$AAR?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x6460EF2A: "__cdecl fax_dprintf" _fax_dprintf
0x6460F745: "__stdcall WPP_SF_diS" _WPP_SF_diS@32
0x6460BFC0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::TransportLogoff(unsigned long)" ?TransportLogoff@CXPLogon@@UAGJK@Z
0x64618338: "__cdecl _imp__iswspace" __imp__iswspace
0x64615927: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x646180A8: "__stdcall _imp__TextOutW" __imp__TextOutW@20
0x64618348: "__cdecl _imp__memcpy_s" __imp__memcpy_s
0x64616180: "public: virtual char const * __thiscall exception::what(void)const " ?what@exception@@UBEPBDXZ
0x6460CAA0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::FlushQueues(unsigned long,unsigned long,struct ENTRYID *,unsigned long)" ?FlushQueues@CXPLogon@@UAGJKKPAUENTRYID@@K@Z
0x64601940: "FaxGetSenderInformation" ??_C@_1DA@IECPOCKO@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x64618270: "__stdcall _imp__DialogBoxParamW" __imp__DialogBoxParamW@20
0x64616BCC: "__cdecl _CTA2?AVlogic_error@std@@" __CTA2?AVlogic_error@std@@
0x6460F505: "__stdcall GetRegistryDwordEx" _GetRegistryDwordEx@12
0x646174A8: "__cdecl _pRawDllMain" __pRawDllMain
0x64603CE0: "<$FAXTAG$ REC_NUM>" ??_C@_1CG@DELIBIPO@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAR?$AAE?$AAC?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64613058: "__stdcall EndEncodeFaxPageMmrCompression" _EndEncodeFaxPageMmrCompression@4
0x646180E0: "__stdcall _imp__EndDoc" __imp__EndDoc@4
0x64616243: "__cdecl _EH_prolog3_GS" __EH_prolog3_GS
0x64618244: "__stdcall _imp__SHSetLocalizedName" __imp__SHSetLocalizedName@12
0x64618040: "__stdcall _imp__RegCreateKeyExW" __imp__RegCreateKeyExW@36
0x646017D0: "PrintMessageToFile" ??_C@_1CG@EAKCAFLG@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAT?$AAo?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x6461809C: "__stdcall _imp__FaxAccessCheckEx" __imp__FaxAccessCheckEx@12
0x646012DC: "__cdecl IID_IUnknown" _IID_IUnknown
0x64605EB0: "public: virtual void * __thiscall std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_Gout_of_range@std@@UAEPAXI@Z
0x6461560F: "__cdecl FaxLog" _FaxLog
0x646182DC: WINSPOOL_NULL_THUNK_DATA
0x6460EB93: "__stdcall IsCanonicalAddress" _IsCanonicalAddress@20
0x64618204: "__stdcall _imp__DeleteCriticalSection" __imp__DeleteCriticalSection@4
0x64604060: "__cdecl __safe_se_handler_table" ___safe_se_handler_table
0x64617440: "struct HINSTANCE__ * g_hModRichEdit" ?g_hModRichEdit@@3PAUHINSTANCE__@@A
0x64616279: "__cdecl _EH_prolog3_catch" __EH_prolog3_catch
0x646181D4: "__stdcall _imp__CloseHandle" __imp__CloseHandle@4
0x64617448: "void (__stdcall* pMemFreeUser)(void *)" ?pMemFreeUser@@3P6GXPAX@ZA
0x64617444: "char ** gpszXPAddressTypes" ?gpszXPAddressTypes@@3PAPADA
0x646161B0: "public: virtual void * __thiscall type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int)" ??_Etype_info@@UAEPAXI@Z
0x64602670: "__cdecl WPP_69416cb35b8a3759317cb36aff0b7e03_Traceguids" _WPP_69416cb35b8a3759317cb36aff0b7e03_Traceguids
0x646181B8: "__stdcall _imp__WriteFile" __imp__WriteFile@20
0x646014C8: "__cdecl WPP_579b098296df38e77de983f4dee8aad0_Traceguids" _WPP_579b098296df38e77de983f4dee8aad0_Traceguids
0x64617450: "struct _FAX_LOG_CATEGORYW * gs_pFaxCategory" ?gs_pFaxCategory@@3PAU_FAX_LOG_CATEGORYW@@A
0x646114EE: "__stdcall MergeTiffFiles" _MergeTiffFiles@8
0x64617414: "long (__stdcall* gpfnAllocateMore)(unsigned long,void *,void * *)" ?gpfnAllocateMore@@3P6GJKPAXPAPAX@ZA
0x6460E6BF: "__stdcall AnsiStringToUnicodeString" _AnsiStringToUnicodeString@4
0x64617400: "struct HINSTANCE__ * g_hResource" ?g_hResource@@3PAUHINSTANCE__@@A
0x64601354: "FindFirstFile" ??_C@_1BM@CCGEIGPC@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAd?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x64602240: "__cdecl PS_PUBLIC_STRINGS" _PS_PUBLIC_STRINGS
0x64605BD3: "public: __thiscall std::bad_alloc::bad_alloc(char const *)" ??0bad_alloc@std@@QAE@PBD@Z
0x64601F0C: "FaxGetRecipientsLimit" ??_C@_1CM@CIHCCJFI@?$AAF?$AAa?$AAx?$AAG?$AAe?$AAt?$AAR?$AAe?$AAc?$AAi?$AAp?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x646183B0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x646018A4: "FAX_SERVER_COVERPAGE" ??_C@_1CK@GOONIOEG@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAP?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x64615B80: "__stdcall _DllMainCRTStartup" __DllMainCRTStartup@12
0x6460E0CD: "__stdcall GetServerCpDir" _GetServerCpDir@12
0x6461822C: "__stdcall _imp__MAPIFreeBuffer" __imp__MAPIFreeBuffer@4
0x64605C30: "public: virtual void * __thiscall std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_Gbad_alloc@std@@UAEPAXI@Z
0x646029DC: "__cdecl WPP_60ae8aca29bb37333e7bcd1b1843a592_Traceguids" _WPP_60ae8aca29bb37333e7bcd1b1843a592_Traceguids
0x64601604: "%s\shell\printto\command" ??_C@_1DC@NHHHIGII@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAs?$AAh?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAt?$AAo?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x646023C0: "\Fax\Personal Coverpages\" ??_C@_1DE@ENBIBHIA@?$AA?2?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?2?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAp?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?2?$AA?$AA@
0x646019F4: "`string'" ??_C@_0BB@OIJHDDAB@?$BD?$NL?$LA?H?$KK?$AF?$BA?$BK?$JL?$LA?$AA?$KK?$AA?1?DZ?$AA@
0x64618030: "__stdcall _imp__CopySid" __imp__CopySid@12
0x646182D0: "__stdcall _imp__FindFirstPrinterChangeNotification" __imp__FindFirstPrinterChangeNotification@16
0x6460F303: "unsigned short * __stdcall GetRegistryStringValue(struct HKEY__ *,unsigned long,unsigned short const *,unsigned short const *,unsigned long *)" ?GetRegistryStringValue@@YGPAGPAUHKEY__@@KPBG1PAK@Z
0x646161D8: "__stdcall _CxxThrowException" __CxxThrowException@8
0x64618048: "__stdcall _imp__RegOpenKeyExW" __imp__RegOpenKeyExW@20
0x64603FF0: "__cdecl _real@4f800000" __real@4f800000
0x64602164: "ModifyStatusRow" ??_C@_1CA@GIKMJMPA@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAi?$AAf?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAR?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x64603C64: "<$FAXTAG$ SDR_DEPT>" ??_C@_1CI@MIJFKMKI@?$AA?$DM?$AA$?$AAF?$AAA?$AAX?$AAT?$AAA?$AAG?$AA$?$AA?5?$AAS?$AAD?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE?$AAP?$AAT?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x64616BBC: "__cdecl _CTA3?AVout_of_range@std@@" __CTA3?AVout_of_range@std@@
0x64606B40: "__stdcall EditStreamRead" _EditStreamRead@16
0x64618388: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x64618360: "__cdecl _imp___wsplitpath_s" __imp___wsplitpath_s
0x6460A1C6: "protected: class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Insert(bool,struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *,struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const * const &)" ?_Insert@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAE?AViterator@12@_NPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@ABQBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@Z
0x6460100C: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x646022E0: "Software\Microsoft\Fax\Setup" ??_C@_1DK@JGGNPHLA@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x64618260: TAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x64605E43: "public: __thiscall std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const &,class _STL70 *)" ??0out_of_range@std@@QAE@ABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PAV_STL70@@@Z
0x646182A8: "__stdcall _imp__EnableWindow" __imp__EnableWindow@8
0x64616B10: "__cdecl _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QAE@ABV01@@Z12" __CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QAE@ABV01@@Z12
0x646161F2: "__cdecl _EH_epilog3_GS" __EH_epilog3_GS
0x64618108: "__stdcall _imp__MultiByteToWideChar" __imp__MultiByteToWideChar@24
0x646134BA: "__stdcall DecodeUnCompressedFaxData" _DecodeUnCompressedFaxData@12
0x64605DC0: "protected: virtual void __thiscall std::length_error::_Doraise(void)const " ?_Doraise@length_error@std@@MBEXXZ
0x6460A598: "protected: void __thiscall std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Eos(unsigned int)" ?_Eos@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IAEXI@Z
0x64618070: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x64615EA0: "__cdecl __raise_securityfailure" ___raise_securityfailure
0x64618170: "__stdcall _imp__HeapAlloc" __imp__HeapAlloc@12
0x646174A4: "__cdecl __dyn_tls_init_callback" ___dyn_tls_init_callback
0x6460A009: "public: struct std::pair<class std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::iterator,bool> __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::insert(struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const * const &)" ?insert@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@QAE?AU?$pair@Viterator@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@_N@2@ABQBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@Z
0x646183EC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32
0x64602184: "SystemTimeToFileTime" ??_C@_1CK@INEABCCD@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAT?$AAo?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x64602A04: "%s\%s%s%I64X.%s" ??_C@_1CA@JEBDFKCN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAX?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x6460BF70: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::Idle(unsigned long)" ?Idle@CXPLogon@@UAGJK@Z
0x64618160: "__stdcall _imp__LeaveCriticalSection" __imp__LeaveCriticalSection@4
0x646181C4: "__stdcall _imp__GetTempPathW" __imp__GetTempPathW@8
0x646019D4: "OpenAddressBook" ??_C@_1CA@CIKBCLHL@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAB?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x6460AA81: "protected: void __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Erase(struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *)" ?_Erase@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAEXPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@@Z
0x6460BDD6: "private: int __stdcall CXPLogon::LoadStatusString(unsigned short *,unsigned int)" ?LoadStatusString@CXPLogon@@AAGHPAGI@Z
0x64618220: "__stdcall _imp__HrAddColumnsEx" __imp__HrAddColumnsEx@20
0x64601834: "FAX_PRINTER_NAME" ??_C@_1CC@MHHLFFCK@?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAP?$AAR?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x6461817C: "__stdcall _imp__GetCurrentThreadId" __imp__GetCurrentThreadId@0
0x646025A4: "Kernel32.dll" ??_C@_1BK@EJBALEBG@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x646162EE: "__cdecl _amsg_exit" __amsg_exit
0x64602E20: "MS_FAX_PRINTFILE" ??_C@_1CC@CJMBDEFL@?$AAM?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAX?$AA_?$AAP?$AAR?$AAI?$AAN?$AAT?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x64602A34: "FXSRESM.DLL" ??_C@_1BI@PNCHCOM@?$AAF?$AAX?$AAS?$AAR?$AAE?$AAS?$AAM?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x64616350: "__cdecl _IsNonwritableInCurrentImage" __IsNonwritableInCurrentImage
0x6461800C: "__stdcall _imp__GetSecurityDescriptorDacl" __imp__GetSecurityDescriptorDacl@16
0x64607AEA: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::PrintMessageToFile(struct IStream *,int,struct _FAXXP_CONFIG *,unsigned short const *,unsigned short * *)" ?PrintMessageToFile@CXPLogon@@AAEKPAUIStream@@HPAU_FAXXP_CONFIG@@PBGPAPAG@Z
0x6460BE70: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::TransportNotify(unsigned long *,void * *)" ?TransportNotify@CXPLogon@@UAGJPAKPAPAX@Z
0x6460E30F: "__stdcall AppendLocalizedDirName" _AppendLocalizedDirName@12
0x6460C9E0: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::Poll(unsigned long *)" ?Poll@CXPLogon@@UAGJPAK@Z
0x6460F61F: "__stdcall LonghornOrMore" _LonghornOrMore@0
0x64618130: "__stdcall _imp__SetEndOfFile" __imp__SetEndOfFile@4
0x64618358: "__cdecl _imp___XcptFilter" __imp___XcptFilter
0x64618050: "__stdcall _imp__RegCloseKey" __imp__RegCloseKey@4
0x646118FE: "__stdcall IsTiffFile" _IsTiffFile@4
0x64612F5F: "__stdcall OutputRun" _OutputRun@12
0x6460DB3A: "__stdcall GetServerCpRootDir" _GetServerCpRootDir@12
0x646180D0: "__stdcall _imp__StartPage" __imp__StartPage@4
0x64602EA0: "Paint.Picture" ??_C@_1BM@IGKGPCJB@?$AAP?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?4?$AAP?$AAi?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x646182E4: "__cdecl _imp_??1type_info@@UAE@XZ" __imp_??1type_info@@UAE@XZ
0x64603D08: "__cdecl WPP_39209101f8a13b2665f09d63aa57161d_Traceguids" _WPP_39209101f8a13b2665f09d63aa57161d_Traceguids
0x64605EB0: "public: virtual void * __thiscall std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int)" ??_Eout_of_range@std@@UAEPAXI@Z
0x64614D0F: "int __stdcall CurrentLocationUsesCallingCard(void)" ?CurrentLocationUsesCallingCard@@YGHXZ
0x64618414: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHELL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHELL32
0x646020E4: "__cdecl WPP_f10b05c01a703a04bb140150833dcaaf_Traceguids" _WPP_f10b05c01a703a04bb140150833dcaaf_Traceguids
0x6460BA8D: "public: __thiscall CXPLogon::CXPLogon(struct HINSTANCE__ *,struct IMAPISupport *,unsigned short const *)" ??0CXPLogon@@QAE@PAUHINSTANCE__@@PAUIMAPISupport@@PBG@Z
0x646026D0: "RegCreateKeyEx() failed, ec=%d" ??_C@_1DO@FIOMMGBN@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x646024AC: "Software\Microsoft\Fax\Client" ??_C@_1DM@EPGNDGME@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?2?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x6460EE59: "long __stdcall StringCchVPrintfW(unsigned short *,unsigned int,unsigned short const *,char *)" ?StringCchVPrintfW@@YGJPAGIPBGPAD@Z
0x64601728: "CreateWindowEx" ??_C@_1BO@GIAOPCG@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x6460299C: "StringCbCopy failed, hr = 0x%x" ??_C@_1DO@DLFLGJBA@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAb?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAh?$AAr?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x64616B3C: "__cdecl _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QAE@ABV0@@Z12" __CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QAE@ABV0@@Z12
0x64602900: "RegSetValueEx() failed[%s], ec=%" ??_C@_1EE@FOLHHPOJ@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAe?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AA?$CI?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?0?$AA?5?$AAe?$AAc?$AA?$DN?$AA?$CF@
0x64618128: "__stdcall _imp__GetVersionExW" __imp__GetVersionExW@4
0x646130C8: "__stdcall GrowCompBitsBuffer" _GrowCompBitsBuffer@4
0x646161B0: "public: virtual void * __thiscall type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int)" ??_Gtype_info@@UAEPAXI@Z
0x64618284: "__stdcall _imp__SetWindowTextW" __imp__SetWindowTextW@8
0x64604C33: "void __stdcall EnableCoverPageList(struct HWND__ *)" ?EnableCoverPageList@@YGXPAUHWND__@@@Z
0x6461829C: "__stdcall _imp__BeginPaint" __imp__BeginPaint@8
0x646181EC: "__stdcall _imp__OutputDebugStringA" __imp__OutputDebugStringA@4
0x64618120: "__stdcall _imp__OutputDebugStringW" __imp__OutputDebugStringW@4
0x64602DD4: "%s"%s" "%s"" ??_C@_1BI@EODNFOOL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x64602348: "CreateFile failed: %d " ??_C@_1CO@HAPOGAKO@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x646181B4: "__stdcall _imp__SetLastError" __imp__SetLastError@4
0x64601C4C: "OpenEntry" ??_C@_1BE@GLFCICKA@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x646180BC: "__stdcall _imp__StartDocW" __imp__StartDocW@8
0x64602CA8: "Error DWordPtrAdd failed in GetT" ??_C@_1HG@CELAKHFK@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAW?$AAo?$AAr?$AAd?$AAP?$AAt?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAT@
0x64618150: "__stdcall _imp__GetModuleFileNameW" __imp__GetModuleFileNameW@12
0x64604451: "__stdcall WPP_SF_L" _WPP_SF_L@20
0x64604451: "__stdcall WPP_SF_l" _WPP_SF_l@20
0x6460CA30: "public: virtual long __stdcall CXPLogon::OpenStatusEntry(struct _GUID const *,unsigned long,unsigned long *,struct IMAPIStatus * *)" ?OpenStatusEntry@CXPLogon@@UAGJPBU_GUID@@KPAKPAPAUIMAPIStatus@@@Z
0x6460A42F: "protected: void __thiscall std::_Tree<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Rrotate(struct std::_Tree_nod<class std::_Tset_traits<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *,struct CRecipCmp,class std::allocator<struct _FAX_PERSONAL_PROFILEW const *>,0> >::_Node *)" ?_Rrotate@?$_Tree@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@std@@IAEXPAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tset_traits@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@UCRecipCmp@@V?$allocator@PBU_FAX_PERSONAL_PROFILEW@@@std@@$0A@@std@@@2@@Z
0x646026C0: "__cdecl WPP_55187964803830b4f189555ca8721196_Traceguids" _WPP_55187964803830b4f189555ca8721196_Traceguids
0x64602040: "IProviderAdmin::OpenProfileSecti" ??_C@_1EG@LMOPAGHB@?$AAI?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AAA?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAS?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi@
0x64604451: "__stdcall WPP_SF_d" _WPP_SF_d@20
0x64604451: "__stdcall WPP_SF_D" _WPP_SF_D@20
0x64609F53: "private: unsigned long __thiscall CXPLogon::SendFaxDocument(struct IMessage *,struct IStream *,int,struct _SPropValue *,struct _SRowSet *,unsigned long *)" ?SendFaxDocument@CXPLogon@@AAEKPAUIMessage@@PAUIStream@@HPAU_SPropValue@@PAU_SRowSet@@PAK@Z
0x646181C8: "__stdcall _imp__CreateFileW" __imp__CreateFileW@28
0x64616410: "__cdecl _ValidateImageBase" __ValidateImageBase
0x646100D6: "__stdcall TiffCreate" _TiffCreate@20
0x64605F03: "__stdcall WPP_SF_S" _WPP_SF_S@20
0x64605C30: "public: virtual void * __thiscall std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int)" ??_Ebad_alloc@std@@UAEPAXI@Z
0x64605FEB: "private: void * __thiscall CXPLogon::MyGetPrinter(unsigned short *,unsigned long)" ?MyGetPrinter@CXPLogon@@AAEPAXPAGK@Z
0x64614D51: "struct linetranslatecaps_tag * __stdcall GetTapiLineTranslateCaps(struct HWND__ *,int)" ?GetTapiLineTranslateCaps@@YGPAUlinetranslatecaps_tag@@PAUHWND__@@H@Z
0x6460EA2B: "__stdcall ExpandEnvironmentString" _ExpandEnvironmentString@4
0x64618354: "__cdecl _imp__wcschr" __imp__wcschr
0x64618464: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x6460D73D: "__stdcall IsValidCoverPage" _IsValidCoverPage@4
0x64617404: "struct HINSTANCE__ * g_hModule" ?g_hModule@@3PAUHINSTANCE__@@A

[JEB Decompiler by PNF Software]