Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\Dism\ImagingProvider.dll Base=0x180000000 SHA-256=7F7D7957A86291BFDCB5C30EDF65E3259C02860B0B9555DF30A591362ADF0B94
PDB: ImagingProvider.pdb GUID={D760FF04-F872-78A0-D78CD84BB989BEAE} Age=1

1869 located named symbols:
0x180020A18: "IMAGE\TOTALBYTES" ??_C@_1CC@IPBFPIIF@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAT?$AAO?$AAT?$AAA?$AAL?$AAB?$AAY?$AAT?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x180020898: "IMAGE\FFU\SECTORSIZE" ??_C@_1CK@ODLCGAC@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAS?$AAE?$AAC?$AAT?$AAO?$AAR?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA?$AA@
0x180011F40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180024430: "__vectorcall ??_R2ISupportErrorInfo" ??_R2ISupportErrorInfo@@8
0x1800218A8: "__cdecl GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046
0x180024490: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024448: "__vectorcall ??_R3ISupportErrorInfo" ??_R3ISupportErrorInfo@@8
0x1800234E8: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002D310: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18002C820: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18001584C: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::Invoke(struct IDispatch * __ptr64,long,struct _GUID const & __ptr64,unsigned long,unsigned short,struct tagDISPPARAMS * __ptr64,struct tagVARIANT * __ptr64,struct tagEXCEPINFO * __ptr64,unsigned int * __ptr64) __ptr64" ?Invoke@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJPEAUIDispatch@@JAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180020B60: "\HIGHPART" ??_C@_1BE@ODOKJNOP@?$AA?2?$AAH?$AAI?$AAG?$AAH?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x180020840: "IMAGE\FFU\ANTITHEFTVERSION" ??_C@_1DG@LEGCJJJJ@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAA?$AAN?$AAT?$AAI?$AAT?$AAH?$AAE?$AAF?$AAT?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1800239C0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x18001DFE8: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x180020C1C: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x180024120: "__vectorcall ??_R2CDISMCommandCollection" ??_R2CDISMCommandCollection@@8
0x18001A8B8: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x180024180: "__vectorcall ??_R3CDISMCommandCollection" ??_R3CDISMCommandCollection@@8
0x180013B90: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x180024A50: "__vectorcall ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180024A80: "__vectorcall ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180020690: "IMAGE\WINDOWS\INSTALLATIONTYPE" ??_C@_1DO@FFGLIIGP@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAI?$AAN?$AAS?$AAT?$AAA?$AAL?$AAL?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x1800140B0: ??_G?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001DE88: "__cdecl _imp_GetThreadLocale" __imp_GetThreadLocale
0x1800243F0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x180023300: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x180021868: "applydrive" ??_C@_1BG@BJBABGEO@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18001AEA0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x180012010: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180014A9C: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x180021BA0: ""GetMountedImageInfoCollection f" ??_C@_1GG@JIOHOGL@?$AA?$CC?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf@
0x180023FB0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001DEF8: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x180021CE0: ".\%s.mui" ??_C@_1BC@KOFMGGOE@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1800158F8: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x18001E0C8: "__cdecl _imp_CharLowerBuffW" __imp_CharLowerBuffW
0x180022E08: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CImagingProviderModule" ??_R1A@?0A@EA@CImagingProviderModule@@8
0x18001E1A0: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x18002A474: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x18001E188: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x180023DA8: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180023DB8: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180013BB0: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180002330: "public: static long __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::UpdateRegistry(int)" ?UpdateRegistry@CGenericMountedImageInfoCollection@@SAJH@Z
0x1800244A8: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180023518: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002C3A0: "__vectorcall ??_R0?AU_ATL_MODULE70@ATL@" ??_R0?AU_ATL_MODULE70@ATL@@@8
0x180014490: ?Clone@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIEnumVARIANT@@@Z
0x180021680: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FI@FOAOCOBB@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180001F14: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromLastError(void)" ?AtlHresultFromLastError@ATL@@YAJXZ
0x180024B38: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800255F0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x180025488: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x1800147EC: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@PEBD@Z
0x180016C84: "long __cdecl ATL::AtlReportError(struct _GUID const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,long)" ?AtlReportError@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBG0J@Z
0x18002E870: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x18001DEA0: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x180001670: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModuleT<class CImagingProviderModule>::AddCommonRGSReplacements(struct IRegistrarBase * __ptr64) __ptr64" ?AddCommonRGSReplacements@?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@UEAAJPEAUIRegistrarBase@@@Z
0x18001EE60: "Failed to output the string to t" ??_C@_1FI@HCJJHBKE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt@
0x18001E1F8: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x18001AC9C: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x1800137B8: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001E1D8: "__cdecl _imp__vscwprintf" __imp__vscwprintf
0x180020168: "mountdir" ??_C@_1BC@NBEOACKM@?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAd?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x180012B8C: ??1?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180012F20: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001DF60: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x1800240F0: "__vectorcall ??_R17?0A@EC@IUnknown" ??_R17?0A@EC@IUnknown@@8
0x18001DE08: "__cdecl tls_used" _tls_used
0x18001D0B8: ??_7?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180012AD0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800257F8: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180019494: "public: __cdecl CDISMCommand::~CDISMCommand(void) __ptr64" ??1CDISMCommand@@QEAA@XZ
0x1800256F0: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180014B00: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x18001A1BC: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x18001E198: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x1800235D0: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x180024508: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x18001DF08: "__cdecl _imp_GetNumberFormatW" __imp_GetNumberFormatW
0x18001DEE8: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180002330: ?GetObjectDescription@?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@SAPEBGXZ
0x180002330: ?GetObjectDescription@?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@SAPEBGXZ
0x18001EC50: "wimgapi.dll" ??_C@_1BI@HKADFNGI@?$AAw?$AAi?$AAm?$AAg?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180001740: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Lock(void) __ptr64" ?Lock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x18001A696: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1800255A0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180015B68: "public: static long __cdecl ATL::CComObjectRootBase::InternalQueryInterface(void * __ptr64,struct ATL::_ATL_INTMAP_ENTRY const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?InternalQueryInterface@CComObjectRootBase@ATL@@SAJPEAXPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@2@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180019E44: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(void) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@XZ
0x180013A90: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180014370: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180011AB0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180019EC8: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64)" ??_V@YAXPEAX@Z
0x180011920: ?get__NewEnum@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x18001B110: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x18002D380: "__vectorcall ??_R0?AVCGenericImagingManager@" ??_R0?AVCGenericImagingManager@@@8
0x180013A70: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001D540: ??_7?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180002A44: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::WriteResourceToConsole(unsigned long,...) __ptr64" ?WriteResourceToConsole@CGenericImagingManager@@AEAAJKZZ
0x18001F7A0: "The provider %s does not support" ??_C@_1GO@NFDIFJFO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt@
0x18001E908: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x180024EB8: "__vectorcall ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x18001E008: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x180024E98: "__vectorcall ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x18002E5B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x180017694: "private: long __cdecl CMessageWrapper::FormatMessageWrapper(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned long,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?FormatMessageWrapper@CMessageWrapper@@AEAAJPEAPEAGPEAUHINSTANCE__@@KKPEAD@Z
0x18002A1F0: "__cdecl CTA1?AVCAtlException@ATL@@" _CTA1?AVCAtlException@ATL@@
0x180015370: "public: __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::stringdispid::stringdispid(void) __ptr64" ??0stringdispid@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAA@XZ
0x18002E4C8: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x18001B0A0: ExecuteCpuidFunction
0x18002C4C8: "__vectorcall ??_R0?AVCImagingProviderModule@" ??_R0?AVCImagingProviderModule@@@8
0x180024078: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180013B20: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180025BC4: "__cdecl Init_thread_epoch" _Init_thread_epoch
0x180004930: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::ExecuteCmdLine(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?ExecuteCmdLine@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x18002A4D8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x180013AA0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180025620: "__vectorcall ??_R3CDISMCommand" ??_R3CDISMCommand@@8
0x180020E70: "CGenericImagingManager::DisplayL" ??_C@_1GA@PEOLHCLI@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAL@
0x1800254C8: "__vectorcall ??_R2CDISMCommand" ??_R2CDISMCommand@@8
0x18002C8F0: "__vectorcall ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@" ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@@8
0x1800012F0: "public: __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::stringdispid::~stringdispid(void) __ptr64" ??1stringdispid@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAA@XZ
0x180013B50: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180017000: "public: virtual struct ATL::IAtlStringMgr * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Clone(void) __ptr64" ?Clone@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUIAtlStringMgr@2@XZ
0x1800171A0: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetResourceStringBSTR(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetResourceStringBSTR@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x18002D920: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@@8
0x1800191F4: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Buynode(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@PEAU342@0AEBV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x18001F090: "Failed to get the Configuration " ??_C@_1IG@MCHMODAK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x180019ED8: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x18001ECE0: "get-mountedimageinfo" ??_C@_1CK@IDGGAOHI@?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x1800124E8: "public: __cdecl CDISMHelpItemCollection::~CDISMHelpItemCollection(void) __ptr64" ??1CDISMHelpItemCollection@@QEAA@XZ
0x180013A40: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800242D8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x180011448: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdFFUApply(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?InternalCmdFFUApply@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x180024CA8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180023920: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024DB8: "__vectorcall ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180024D88: "__vectorcall ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18001D6E0: "const ATL::CComClassFactory::`vftable'" ??_7CComClassFactory@ATL@@6B@
0x180013A40: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180020660: "IMAGE\WINDOWS\EDITIONID" ??_C@_1DA@JEHLDACK@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAE?$AAD?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x18001E1E8: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x180011D60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180021898: "__cdecl GUID_8f609999_5d3c_48a8_aadf_5f96cb297279" _GUID_8f609999_5d3c_48a8_aadf_5f96cb297279
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >::~CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >(void) __ptr64" ??1?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180001400: DllGetClassObject
0x1800146EC: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x18001E190: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x18001D6B0: "const ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180007124: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalOpGetImageByIndex(unsigned short * __ptr64,unsigned long,struct IDismImageInfo * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?InternalOpGetImageByIndex@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAGKPEAPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x18002E630: "__vectorcall ??_R0?AUIDismCommandCollection@" ??_R0?AUIDismCommandCollection@@@8
0x180014130: ?get__NewEnum@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x180019E78: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64)" ??_U@YAPEAX_K@Z
0x18000225C: "void __cdecl ATL::_AtlRaiseException(unsigned long,unsigned long)" ?_AtlRaiseException@ATL@@YAXKK@Z
0x1800242B0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismObject" ??_R1A@?0A@EA@IDismObject@@8
0x180023C40: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EC@IDismObject" ??_R1A@?0A@EC@IDismObject@@8
0x180016F10: "public: virtual void __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Free(struct ATL::CStringData * __ptr64) __ptr64" ?Free@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAXPEAUCStringData@2@@Z
0x18002DF70: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x18002CBF0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180008298: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdCommit(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdCommit@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x180024F90: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180023FD8: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024F78: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180023FE8: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800257E0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x180025678: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x180003900: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::CreateDismImage(unsigned short * __ptr64,struct IDismImage * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateDismImage@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAGPEAPEAUIDismImage@@@Z
0x18002CFE8: "__vectorcall ??_R0?AUISupportErrorInfo@" ??_R0?AUISupportErrorInfo@@@8
0x18002EF54: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkilerwvihUrnztrmtkilerwviUwooUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@ImagingProvider" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkilerwvihUrnztrmtkilerwviUwooUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@ImagingProvider
0x18001E8B8: LIBID_ImagingProviderLib
0x180021C88: "MUI" ??_C@_17JCBKHJFJ@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x180022EF8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL" ??_R17?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x18002A388: "__cdecl _pobjMapEntryLast" __pobjMapEntryLast
0x180012090: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180024668: ??_R4?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001E108: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x180013EA0: ?Skip@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJK@Z
0x18001FFE0: "CGenericImagingManager::Validate" ??_C@_1GG@JNNBMBLG@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe@
0x18001E090: "__cdecl _imp_UnRegisterTypeLib" __imp_UnRegisterTypeLib
0x180012090: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismImageInfoCollection>::~CComPtr<struct IDismImageInfoCollection>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismImageInfoCollection@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180024DD0: ??_R4?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180021880: "vector<T> too long" ??_C@_0BD@OLBABOEK@vector?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x180023E20: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800237E0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18001D310: ??_7?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001E038: OLE32_NULL_THUNK_DATA
0x18001E9A0: "API-MS-Win-Core-LocalRegistry-L1" ??_C@_1FC@DBDBPMB@?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?9?$AAM?$AAS?$AA?9?$AAW?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?9?$AAL?$AA1@
0x18001A6E0: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x18001E270: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x180020AFC: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x180021C90: "%s\%s\%s.mui" ??_C@_1BK@LCAPKLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x180020204: "ea" ??_C@_15JFJOFAND@?$AAe?$AAa?$AA?$AA@
0x1800246B8: ??_R4?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x18001DED0: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x180001F44: "void __cdecl ATL::AtlThrowImpl(long)" ?AtlThrowImpl@ATL@@YAXJ@Z
0x18001DFD0: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x180013FC0: ?Clone@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIEnumVARIANT@@@Z
0x18001E1F0: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x180013550: ?Next@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJKPEAUtagVARIANT@@PEAK@Z
0x180012520: ?QueryInterface@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001D788: ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180021810: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FI@DHJODAHI@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180015234: "long __cdecl ATL::AtlModuleAddTermFunc(struct ATL::_ATL_MODULE70 * __ptr64,void (__cdecl*)(unsigned __int64),unsigned __int64)" ?AtlModuleAddTermFunc@ATL@@YAJPEAU_ATL_MODULE70@1@P6AX_K@Z1@Z
0x180021918: "FfuManager" ??_C@_1BG@ODFNPKMH@?$AAF?$AAf?$AAu?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18001A750: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x180024238: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismMountedImageInfoCollection" ??_R1A@?0A@EA@IDismMountedImageInfoCollection@@8
0x1800140B0: ??_E?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180016FF0: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::GetNilString(void) __ptr64" ?GetNilString@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@XZ
0x180013690: ?Skip@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJK@Z
0x180024ED0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x180011FD0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator2<class ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CGenericImagingManager> >,class ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager> > >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator2@V?$CComCreator@V?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@ATL@@V?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@2@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180001998: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::DeleteSubKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteSubKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x180025BC8: "__cdecl tls_end" _tls_end
0x180016BC0: "long __cdecl ImagingProviderError(class CMultiMessage * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,unsigned long,...)" ?ImagingProviderError@@YAJPEAVCMultiMessage@@AEBU_GUID@@KZZ
0x180012540: ?Release@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180024FD0: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1CA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x18001AE85: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x18001E278: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x1800013B0: DLLGetDISMProviderCLSID
0x1800028B0: "void __cdecl GlobalWriteLogEntry(struct IDismLogger * __ptr64,enum __MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001,unsigned short const * __ptr64,...)" ?GlobalWriteLogEntry@@YAXPEAUIDismLogger@@W4__MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001@@PEBGZZ
0x180013188: "public: __cdecl CGenericImagingManager::~CGenericImagingManager(void) __ptr64" ??1CGenericImagingManager@@QEAA@XZ
0x180012D70: "public: void __cdecl std::allocator<struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node>::deallocate(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@U_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@std@@QEAAXPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@_K@Z
0x1800025F0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::get_Name(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Name@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18001EA08: "advapi32.dll" ??_C@_1BK@JHLNAEJL@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800241C0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x180014A68: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(char const * __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@PEBD@Z
0x180014250: "public: __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::~list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >(void) __ptr64" ??1?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1800128A4: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CGenericImagingManager> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002E450: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x18001E8A8: IID_IDismSupportCommands
0x18001F390: "PID=%d TID=%d %s - %s" ??_C@_1CM@BBAEOLKB@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000DADC: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayCompressionProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayCompressionProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x1800243C0: "__vectorcall ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180023278: "__vectorcall ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001F280: ""Failed to get the filename exte" ??_C@_1HE@LPCLFECI@?$AA?$CC?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAe@
0x18002E660: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMCommandCollection@" ??_R0?AVCDISMCommandCollection@@@8
0x180019F4C: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,class _STL70 * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PEAV_STL70@@@Z
0x180012718: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001717C: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetResourceStringBSTR(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,...) __ptr64" ?GetResourceStringBSTR@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKZZ
0x180020B80: "\LOWPART" ??_C@_1BC@JPKLMFEE@?$AA?2?$AAL?$AAO?$AAW?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x180023678: "__vectorcall ??_R2IDismMountedImageInfoCollection" ??_R2IDismMountedImageInfoCollection@@8
0x180024550: "__vectorcall ??_R3IDismMountedImageInfoCollection" ??_R3IDismMountedImageInfoCollection@@8
0x180023D80: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001DE90: "__cdecl _imp_SetThreadLocale" __imp_SetThreadLocale
0x18000177C: "public: long __cdecl ATL::CComCriticalSection::Init(void) __ptr64" ?Init@CComCriticalSection@ATL@@QEAAJXZ
0x1800124E8: "public: __cdecl CDISMCommandCollection::~CDISMCommandCollection(void) __ptr64" ??1CDISMCommandCollection@@QEAA@XZ
0x180002540: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnDisconnect(void) __ptr64" ?OnDisconnect@CGenericImagingManager@@UEAAJXZ
0x180023D08: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024198: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommandCollection" ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommandCollection@@8
0x18000AA3C: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalDisplayBasicInfo(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?InternalDisplayBasicInfo@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x18001F438: "vhdx" ??_C@_19NJMCBMGH@?$AAv?$AAh?$AAd?$AAx?$AA?$AA@
0x18001A0B8: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x180020F50: "CGenericImagingManager::DisplayC" ??_C@_1GG@DIHGHJLF@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAC@
0x18001B06B: "__cdecl lock" _lock
0x180023C90: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CGenericImagingManager" ??_R1A@?0A@EA@CGenericImagingManager@@8
0x18001DF28: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x18002C550: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18002C350: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x180021930: "__cdecl GUID_931fc35d_0976_48b8_8bde_b5954aadd3f2" _GUID_931fc35d_0976_48b8_8bde_b5954aadd3f2
0x180021980: "__cdecl GUID_5df7b1b0_93a5_4f03_8bcb_f39396899443" _GUID_5df7b1b0_93a5_4f03_8bcb_f39396899443
0x1800205D0: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1GI@HMNPGBKP@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180023C68: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001E080: "__cdecl _imp_SysStringByteLen" __imp_SysStringByteLen
0x180024318: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180023100: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180025348: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180025360: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180024B60: "__vectorcall ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x180024B80: "__vectorcall ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x180024408: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@ISupportErrorInfo" ??_R1A@?0A@EA@ISupportErrorInfo@@8
0x18001AD60: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x180014EB0: "protected: virtual void __cdecl std::length_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@length_error@std@@MEBAXXZ
0x180021B40: "CGenericMountedImageInfoCollecti" ??_C@_1FO@BKKCNGKE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi@
0x18001FB70: "Failed to get underlying collect" ??_C@_1FG@HAPPKFCK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt@
0x18000B8D4: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayTimeProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?DisplayTimeProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@PEAGK@Z
0x180021190: "IMAGE\FFU\CATALOG\SUBJECT" ??_C@_1DE@MMFHFLDJ@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAC?$AAA?$AAT?$AAA?$AAL?$AAO?$AAG?$AA?2?$AAS?$AAU?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo>::~CComPtr<struct IDismMountedImageInfo>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1800245F0: ??_R4?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180024FA8: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1CA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001E6BC: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x180010828: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdFFUSplit(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?InternalCmdFFUSplit@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x1800244D8: "__vectorcall ??_R3CGenericImagingManager" ??_R3CGenericImagingManager@@8
0x1800233D0: "__vectorcall ??_R2CGenericImagingManager" ??_R2CGenericImagingManager@@8
0x18002D478: "__vectorcall ??_R0?AUIDismProviderPrivate@" ??_R0?AUIDismProviderPrivate@@@8
0x18001DEC0: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x18002E6D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x180024F50: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180020B00: "CGenericImagingManager::DisplayT" ??_C@_1FI@LIMOECPG@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAT@
0x18001AE00: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x18001D070: ??_7?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x1800247D0: ??_R4?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800074D4: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdUnmount(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdUnmount@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x180005308: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::ValidateOptionHasArgString(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?ValidateOptionHasArgString@CGenericImagingManager@@AEAAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@0PEAPEAG@Z
0x18000F95C: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdApply(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdApply@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x1800243A8: "__vectorcall ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x1800232B0: "__vectorcall ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x18001E228: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x18001F360: "ffu" ??_C@_17OBFDFED@?$AAf?$AAf?$AAu?$AA?$AA@
0x180013188: "public: __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::~CComContainedObject<class CGenericImagingManager>(void) __ptr64" ??1?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18001B05F: "__cdecl initterm" _initterm
0x18001E868: IID_IDismWimImageManager3
0x180014B2C: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180017B0C: "bool __cdecl IsPathValid(unsigned short const * __ptr64)" ?IsPathValid@@YA_NPEBG@Z
0x18002F120: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x18001EF50: "Failed to get IDismEventManager " ??_C@_1IO@HOKHJGID@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAD?$AAi?$AAs?$AAm?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5@
0x180020260: "Could not write a warning messag" ??_C@_1KI@HCCLENLG@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg@
0x180023F88: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1CI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x18001DF68: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x180024640: ??_R4?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180013A20: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x18001D740: ??_7?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x18000233C: "public: long __cdecl CGenericImagingManager::FinalConstruct(void) __ptr64" ?FinalConstruct@CGenericImagingManager@@QEAAJXZ
0x18002A2E0: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x18002DA70: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x18001E2C8: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x180023A10: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@ISupportErrorInfo" ??_R1CA@?0A@EA@ISupportErrorInfo@@8
0x18002E310: "__vectorcall ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@" ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@@8
0x180025700: "__vectorcall ??_R2IDismHelpItem" ??_R2IDismHelpItem@@8
0x180023BC8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismProvider" ??_R17?0A@EA@IDismProvider@@8
0x180025828: "__vectorcall ??_R3IDismHelpItem" ??_R3IDismHelpItem@@8
0x18001DF70: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x1800250A0: "__vectorcall ??_R2length_error@std" ??_R2length_error@std@@8
0x1800250C0: "__vectorcall ??_R3length_error@std" ??_R3length_error@std@@8
0x180013B40: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x18001EE00: "CGenericImagingManager::WriteRes" ??_C@_1FO@FPMCDMLP@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs@
0x180001A54: "long __cdecl ATL::AtlRegisterClassCategoriesHelper(struct _GUID const & __ptr64,struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64,int)" ?AtlRegisterClassCategoriesHelper@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@1@H@Z
0x180013B30: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002A350: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x1800174A4: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetMessageString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetMessageString@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x18001A7B9: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180024210: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismProviderPrivate" ??_R1A@?0A@EA@IDismProviderPrivate@@8
0x18001ECC0: "get-imageinfo" ??_C@_1BM@EKJJHAEE@?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x18001F518: "wim" ??_C@_17NKPPMJFD@?$AAw?$AAi?$AAm?$AA?$AA@
0x18001DF90: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x180023970: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x1800056EC: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::ValidateNoArgument(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >) __ptr64" ?ValidateNoArgument@CGenericImagingManager@@AEAAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@0@Z
0x18001FC80: "CGenericImagingManager::GetHelpI" ??_C@_1FM@JPEDNLGO@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAH?$AAe?$AAl?$AAp?$AAI@
0x180012540: ?Release@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001E120: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x1800194F0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicDescription(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicDescription@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18001E7F8: IID_IEnumVARIANT
0x1800143D8: ?CreateInstance@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x18001DF20: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x180003220: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::GetImageInfoCollection(unsigned short * __ptr64,struct IDismImageInfoCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetImageInfoCollection@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAGPEAPEAUIDismImageInfoCollection@@@Z
0x18001B0CC: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??_V@YAXPEAXAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x180023830: "__vectorcall ??_R1DI@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DI@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180012CD0: "protected: static void __cdecl std::vector<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@KAXXZ
0x1800184CC: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::SetString(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?SetString@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXPEBGH@Z
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismWimImageManager3>::~CComPtr<struct IDismWimImageManager3>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismWimImageManager3@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18001E0F8: "__cdecl _imp_iswalpha" __imp_iswalpha
0x18001DE40: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x180024A28: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismCommandCollection" ??_R1A@?0A@EA@IDismCommandCollection@@8
0x18001AD9C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x180023D58: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800238D0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180025840: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@6B@
0x180001754: "public: __cdecl ATL::CComCritSecLock<class ATL::CComCriticalSection>::~CComCritSecLock<class ATL::CComCriticalSection>(void) __ptr64" ??1?$CComCritSecLock@VCComCriticalSection@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180021C38: GUID_ATLVer70
0x180023F60: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1CI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180017090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Reallocate(void * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Reallocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXPEAX_K@Z
0x180002330: "public: static struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64 __cdecl ATL::CComObjectRootBase::GetCategoryMap(void)" ?GetCategoryMap@CComObjectRootBase@ATL@@SAPEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@2@XZ
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x1800013D0: DllCanUnloadNow
0x180001300: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CImagingProviderModule::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCImagingProviderModule@@UEAAPEAXI@Z
0x180019D18: "public: virtual __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::~CComObject<class CDISMHelpItem>(void) __ptr64" ??1?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAA@XZ
0x18002C8A8: "__vectorcall ??_R0?AVCGenericMountedImageInfoCollection@" ??_R0?AVCGenericMountedImageInfoCollection@@@8
0x18001E7C8: CLSID_StdComponentCategoriesMgr
0x18001327C: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Reallocate(int) __ptr64" ?Reallocate@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x180024260: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismImageManager" ??_R1A@?0A@EA@IDismImageManager@@8
0x180020638: "IMAGE\WINDOWS\HAL" ??_C@_1CE@LKLEBPMD@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAH?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x18001E898: IID_IDismImageManager
0x180025418: "__vectorcall ??_R2CComClassFactory@ATL" ??_R2CComClassFactory@ATL@@8
0x180025448: "__vectorcall ??_R3CComClassFactory@ATL" ??_R3CComClassFactory@ATL@@8
0x18001FD70: "Method does not accept null argu" ??_C@_1EO@HKKCLDNO@?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAg?$AAu@
0x18001303C: "private: static struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::CloneData(struct ATL::CStringData * __ptr64)" ?CloneData@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@CAPEAUCStringData@2@PEAU32@@Z
0x180001F6C: "long __cdecl ATL::AtlLoadTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct ITypeLib * __ptr64 * __ptr64)" ?AtlLoadTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBGPEAPEAGPEAPEAUITypeLib@@@Z
0x1800219C0: "__cdecl GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0" _GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0
0x180020CE0: "CGenericImagingManager::DisplayV" ??_C@_1FO@OHBIDCOG@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAV@
0x180024300: "__vectorcall ??_R3?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R3?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x180023030: "__vectorcall ??_R2?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R2?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x180012470: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001AE91: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x18001E168: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x18001EA28: "RegDeleteKeyW" ??_C@_0O@BJCLIAAA@RegDeleteKeyW?$AA@
0x180023B28: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@IDismProviderPrivate" ??_R1BA@?0A@EA@IDismProviderPrivate@@8
0x18001D5D0: "const ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::`vftable'" ??_7?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B@
0x180023EE8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItemCollection" ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItemCollection@@8
0x18001A010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180023650: "__vectorcall ??_R2IDismProviderPrivate" ??_R2IDismProviderPrivate@@8
0x180024538: "__vectorcall ??_R3IDismProviderPrivate" ??_R3IDismProviderPrivate@@8
0x18002DCC0: "__vectorcall ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@" ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@@8
0x18001EC10: "Vhdprovider.dll" ??_C@_1CA@CIBHEJGM@?$AAV?$AAh?$AAd?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180014898: "public: virtual __cdecl std::logic_error::~logic_error(void) __ptr64" ??1logic_error@std@@UEAA@XZ
0x180013AE0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x18001DF38: "__cdecl _imp_GetDateFormatW" __imp_GetDateFormatW
0x180020050: "CGenericImagingManager::Validate" ??_C@_1GE@HGLAELNG@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe@
0x18001F560: ""Could not get the WIM provider." ??_C@_1EE@MEBKCEEN@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAW?$AAI?$AAM?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4@
0x180002330: "public: static long __cdecl CGenericImagingManager::UpdateRegistry(int)" ?UpdateRegistry@CGenericImagingManager@@SAJH@Z
0x180020A40: "CGenericImagingManager::DisplayS" ??_C@_1FM@HGPBEPJP@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS@
0x18001E928: "\Required Categories" ??_C@_1CK@IFBKBFAA@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001D2B8: ??_7?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180011E60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18001E6D0: "struct std::nothrow_t const std::nothrow" ?nothrow@std@@3Unothrow_t@1@B
0x1800219D0: "__cdecl GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52" _GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52
0x180015128: "public: struct ITypeInfo * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo>::operator=<struct ITypeInfo2>(class ATL::CComPtr<struct ITypeInfo2> const & __ptr64) __ptr64" ??$?4UITypeInfo2@@@?$CComPtr@UITypeInfo@@@ATL@@QEAAPEAUITypeInfo@@AEBV?$CComPtr@UITypeInfo2@@@1@@Z
0x1800253F0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R17?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180019370: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180024EF8: "__vectorcall ??_R2IEnumVARIANT" ??_R2IEnumVARIANT@@8
0x180024F10: "__vectorcall ??_R3IEnumVARIANT" ??_R3IEnumVARIANT@@8
0x180023A88: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1BI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180025528: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x180011CD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180024690: ??_R4?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismImage>::~CComPtr<struct IDismImage>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismImage@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180016E70: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Allocate(int,int) __ptr64" ?Allocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@HH@Z
0x18001E7D8: GUID_NULL
0x18001FE10: "Failed getting the token collect" ??_C@_1FG@NCOELKLL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt@
0x180025578: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommand" ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommand@@8
0x18001E138: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x18001E0B8: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x180011F60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18001E0A0: "__cdecl _imp_LoadTypeLib" __imp_LoadTypeLib
0x18001A85C: atexit
0x180023790: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@8
0x180013EE0: ?Reset@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJXZ
0x18001E818: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x18000CFB0: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayVersionProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayVersionProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x180025790: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800012F0: "public: __cdecl ATL::CComBSTR::~CComBSTR(void) __ptr64" ??1CComBSTR@ATL@@QEAA@XZ
0x18002A330: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x180024288: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismProvider" ??_R1A@?0A@EA@IDismProvider@@8
0x18002F050: "class ATL::CAtlBaseModule ATL::_AtlBaseModule" ?_AtlBaseModule@ATL@@3VCAtlBaseModule@1@A
0x18001E100: "__cdecl _imp_towlower" __imp_towlower
0x1800218C8: "__cdecl GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046
0x18001E050: "__cdecl _imp_CreateErrorInfo" __imp_CreateErrorInfo
0x180013A10: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnConnect`adjustor{16}' (struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CGenericImagingManager@@WBA@EAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x180014EE8: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x18001DED8: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x180015A34: "public: long __cdecl CConsoleHandler::OnCliOutput(unsigned short const * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?OnCliOutput@CConsoleHandler@@QEAAJPEBGPEAH@Z
0x180003DF0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::CleanupMountpoints(void) __ptr64" ?CleanupMountpoints@CGenericImagingManager@@UEAAJXZ
0x18001D710: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`vftable'" ??_7?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x18001EC68: "mount-image" ??_C@_1BI@NPJMLINO@?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180024CF0: "__vectorcall ??_R3IDismHelpItemCollection" ??_R3IDismHelpItemCollection@@8
0x180024CD0: "__vectorcall ??_R2IDismHelpItemCollection" ??_R2IDismHelpItemCollection@@8
0x180021CF8: "MUI\%04hx" ??_C@_1BE@FOGGFLNB@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?2?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAh?$AAx?$AA?$AA@
0x18002C318: "class ATL::CAtlStringMgr ATL::g_strmgr" ?g_strmgr@ATL@@3VCAtlStringMgr@1@A
0x180024D08: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItemCollection" ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItemCollection@@8
0x180020C20: "IMAGE\WINDOWS\ARCH" ??_C@_1CG@MMAIOMMJ@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAA?$AAR?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x180004910: "public: __cdecl HELP_ITEM_INFO::~HELP_ITEM_INFO(void) __ptr64" ??1HELP_ITEM_INFO@@QEAA@XZ
0x180022F50: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CAtlModule@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CAtlModule@ATL@@8
0x180012500: ?Reset@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJXZ
0x180014600: ?get__NewEnum@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x1800149B8: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x180023768: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18002C130: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180024DF8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18002A1C8: "__stdcall CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@" _CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@@84
0x180023858: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180012D80: "public: virtual long __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800125C0: ?AddRef@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001D8A0: "const IDismProviderPrivate::`vftable'" ??_7IDismProviderPrivate@@6B@
0x18001F810: ""Call into specific imaging prov" ??_C@_1IE@OFDAHEKC@?$AA?$CC?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv@
0x18001DF80: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18001B083: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x180021990: "__cdecl GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119" _GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119
0x180013150: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001E828: CLSID_GenericImagingManager
0x180025718: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x180006B78: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalOpGetImageByName(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IDismImageInfo * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?InternalOpGetImageByName@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAG0PEAPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x18002F100: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x180013EE0: ?Reset@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJXZ
0x180020F18: "IMAGE\FFU\COMPRESSION" ??_C@_1CM@OOOJCEHC@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAC?$AAO?$AAM?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x180001384: DllMain
0x180021650: "swmfile" ??_C@_1BA@LMCGMAJF@?$AAs?$AAw?$AAm?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18001F520: "esd" ??_C@_17DLCEJBHC@?$AAe?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x1800255C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismCommand" ??_R1A@?0A@EA@IDismCommand@@8
0x18000F7E4: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdCleanup(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdCleanup@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x18000FD7C: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdSplit(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdSplit@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x1800238A8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CGenericMountedImageInfoCollection" ??_R1A@?0A@EA@CGenericMountedImageInfoCollection@@8
0x18002CE00: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x180020ED0: "IMAGE\WINDOWS\LANGUAGES\LANGUAGE" ??_C@_1EI@LGKAPKCH@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AAU?$AAA?$AAG?$AAE?$AAS?$AA?2?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AAU?$AAA?$AAG?$AAE@
0x1800213C0: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FG@IBIGEABM@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180014D98: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x18001E1C8: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x18001E200: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x180024598: "__vectorcall ??_R3IDismObject" ??_R3IDismObject@@8
0x1800236E8: "__vectorcall ??_R2IDismObject" ??_R2IDismObject@@8
0x18001E218: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x180021C78: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180022E58: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x1800210E0: "CGenericImagingManager::DisplayS" ??_C@_1HE@HLACGIDL@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS@
0x18001E258: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x18002E720: "__vectorcall ??_R0?AUIDismCommand@" ??_R0?AUIDismCommand@@@8
0x180012158: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::FormatV(unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64) __ptr64" ?FormatV@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGPEAD@Z
0x18001E010: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x180002250: "public: static void __cdecl ATL::CComObjectRootBase::ObjectMain(bool)" ?ObjectMain@CComObjectRootBase@ATL@@SAX_N@Z
0x180002818: "public: __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::~CGenericMountedImageInfoCollection(void) __ptr64" ??1CGenericMountedImageInfoCollection@@QEAA@XZ
0x180012BE0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180012540: ?Release@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180023948: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001E068: "__cdecl _imp_LoadRegTypeLib" __imp_LoadRegTypeLib
0x18001F120: "Failed to get the display type." ??_C@_1EA@MGGFNLGG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x18001F3C0: ""Could not get the FFU provider." ??_C@_1EE@HOELJGDI@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4@
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem>::~CComPtr<struct IDismHelpItem>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180023AD8: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IDispatch" ??_R1BA@?0A@EC@IDispatch@@8
0x180023880: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180002640: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::get_Version(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Version@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180023548: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180023210: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800244C0: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCGenericImagingManager@@$1?CLSID_GenericImagingManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024348: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCGenericMountedImageInfoCollection@@$1?CLSID_GenericMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001B0D7: "__cdecl _RTDynamicCast" __RTDynamicCast
0x18002E538: "__vectorcall ??_R0?AVCComClassFactory@ATL@" ??_R0?AVCComClassFactory@ATL@@@8
0x18001DFA8: "__cdecl _imp_SleepConditionVariableSRW" __imp_SleepConditionVariableSRW
0x18001DEA8: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x180019E78: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x18001F030: "Failed to initialize the console" ??_C@_1GA@LNJAHFBN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe@
0x1800245C8: "const ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x1800133BC: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x180021C50: ""<>|*?:" ??_C@_1BA@BBJJGMAC@?$AA?$CC?$AA?$DM?$AA?$DO?$AA?$HM?$AA?$CK?$AA?$DP?$AA?3?$AA?$AA@
0x180014898: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x1800120A0: "public: __cdecl std::deque<class ATL::CComBSTR,class std::allocator<class ATL::CComBSTR> >::~deque<class ATL::CComBSTR,class std::allocator<class ATL::CComBSTR> >(void) __ptr64" ??1?$deque@VCComBSTR@ATL@@V?$allocator@VCComBSTR@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x180001300: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CImagingProviderModule::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECImagingProviderModule@@UEAAPEAXI@Z
0x18002E878: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x1800218D8: "__cdecl GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046
0x18001AD78: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x1800017A4: "long __cdecl ATL::AtlRegisterTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AtlRegisterTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBG@Z
0x18002EF50: "__cdecl tls_index" _tls_index
0x18001EB18: "PID=%d TID=%d %s - %s(hr:0x%x)" ??_C@_1DO@GFMEHAHO@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AAh?$AAr?$AA?3?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x18001E8F8: "__cdecl GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046
0x180023DD0: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180020900: "IMAGE\FFU\STORECOUNT" ??_C@_1CK@OHBMOIPC@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x18002D4E0: "__vectorcall ??_R0?AUIDismImageManager@" ??_R0?AUIDismImageManager@@@8
0x18001ED10: "remount-image" ??_C@_1BM@DJFPCNMG@?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000CC24: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayArchProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayArchProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x18001D8F8: "const IDismProvider::`vftable'" ??_7IDismProvider@@6B@
0x180001F38: "public: __cdecl ATL::CAtlException::CAtlException(long) __ptr64" ??0CAtlException@ATL@@QEAA@J@Z
0x18002E600: "__vectorcall ??_R0?AVCComObjectRootBase@ATL@" ??_R0?AVCComObjectRootBase@ATL@@@8
0x180024A98: ??_R4?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x1800219B0: "__cdecl GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3" _GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3
0x1800216D8: "sfufile" ??_C@_1BA@ENIPIGIN@?$AAs?$AAf?$AAu?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E0E0: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x1800208C8: "IMAGE\FFU\MINSECTORCOUNT" ??_C@_1DC@CDPOOJCK@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAM?$AAI?$AAN?$AAS?$AAE?$AAC?$AAT?$AAO?$AAR?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x18001DCD0: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMHelpItem@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x18001EC30: "Ffuprovider.dll" ??_C@_1CA@JOJAFPHJ@?$AAF?$AAf?$AAu?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180020AA0: "CGenericImagingManager::DisplayN" ??_C@_1FM@BEOBJHKH@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN@
0x1800210A0: "IMAGE\FFU\CATALOG\SERIAL" ??_C@_1DC@EKBOAIFI@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAC?$AAA?$AAT?$AAA?$AAL?$AAO?$AAG?$AA?2?$AAS?$AAE?$AAR?$AAI?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x180025BC0: "__cdecl tls_start" _tls_start
0x180020410: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1GE@DLIOGHBA@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180012470: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180008B04: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdGetInfo(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdGetInfo@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x18001DA50: ?_entries@?1??_GetEntries@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x18001E2D8: "__cdecl _xl_z" __xl_z
0x1800139C0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800194D0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_IsCategory(short * __ptr64) __ptr64" ?get_IsCategory@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAF@Z
0x180024D48: "__vectorcall ??_R3IDispatch" ??_R3IDispatch@@8
0x180024D30: "__vectorcall ??_R2IDispatch" ??_R2IDispatch@@8
0x18001F708: ""Could not get provider %s."" ??_C@_1DK@PHBIAFLP@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x18002A488: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x1800247A8: ??_R4?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800196B0: "public: static long __cdecl CDISMHelpItem::CreateInstance(short,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IDismHelpItem * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMHelpItem@@SAJFPEAG00000PEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x18001D400: "const ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18001A010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18001D000: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x18002E568: "__vectorcall ??_R0?AUIClassFactory@" ??_R0?AUIClassFactory@@@8
0x1800125D0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001DEF0: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180023220: "__vectorcall ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180024378: "__vectorcall ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002CF50: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@8
0x18001D168: "const ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x1800139E0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180012E70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800139A0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800248C0: "const IDismSupportCommands::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismSupportCommands@@6B@
0x18001F368: "FFU image specified" ??_C@_1CI@ECJAFAPM@?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180016AD8: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,unsigned __int64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >(class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,unsigned __int64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > const & __ptr64,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@_KV12@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@YAXPEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x18002C420: "__vectorcall ??_R0?AU?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AU?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@@@8
0x18001D988: "const ATL::CWin32Heap::`vftable'" ??_7CWin32Heap@ATL@@6B@
0x1800125C0: ?AddRef@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18002C0F0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18002C230: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18002C378: "__vectorcall ??_R0?AVCAtlModule@ATL@" ??_R0?AVCAtlModule@ATL@@@8
0x18001AF50: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x180024460: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180023498: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180013A30: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180013AD0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x1800206D0: "IMAGE\WINDOWS\PRODUCTTYPE" ??_C@_1DE@COPGPPFP@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAP?$AAR?$AAO?$AAD?$AAU?$AAC?$AAT?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x18001E808: IID_IUnknown
0x18001AB78: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??2@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x18002E7B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18001AD1C: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1800179F4: "long __cdecl StringCchCopyNW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)" ?StringCchCopyNW@@YAJPEAG_KPEBG1@Z
0x180021C60: "globalroot" ??_C@_1BG@PJLLOKFB@?$AAg?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x180012D2C: "protected: void __cdecl std::vector<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >::_Destroy(class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64) __ptr64" ?_Destroy@?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAXPEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@0@Z
0x180012E70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001E238: "__cdecl _imp_VerSetConditionMask" __imp_VerSetConditionMask
0x1800200C0: ""Could not get option and argume" ??_C@_1EI@DDAOGBHC@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAg?$AAu?$AAm?$AAe@
0x180024848: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180025050: ??_R4?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x18002E748: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMCommand@" ??_R0?AVCDISMCommand@@@8
0x180012010: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180021950: "GenericImagingManager" ??_C@_1CM@EDEFNMEJ@?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18001E778: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x180012CC0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001FBD0: "Failed to create a new command o" ??_C@_1EO@OOHAKECO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAo@
0x1800252A8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IClassFactory" ??_R1A@?0A@EA@IClassFactory@@8
0x180024360: "__vectorcall ??_R3CGenericMountedImageInfoCollection" ??_R3CGenericMountedImageInfoCollection@@8
0x1800231B0: "__vectorcall ??_R2CGenericMountedImageInfoCollection" ??_R2CGenericMountedImageInfoCollection@@8
0x18002D0D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >::~CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >(void) __ptr64" ??1?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180024708: ??_R4?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x1800204E8: "discard" ??_C@_1BA@FLFEIFAP@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x1800253A0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180017040: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Allocate(unsigned __int64) __ptr64" ?Allocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAX_K@Z
0x18001E788: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x18001DF10: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x1800219F0: "__cdecl GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046
0x180012C40: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18002A4B0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLE32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLE32
0x18001E000: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x180019DE8: "public: __cdecl CDISMHelpItem::~CDISMHelpItem(void) __ptr64" ??1CDISMHelpItem@@QEAA@XZ
0x180020DB0: "IMAGE\WINDOWS\VERSION\SPBUILD" ??_C@_1DM@EIKAFNOO@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?2?$AAS?$AAP?$AAB?$AAU?$AAI?$AAL?$AAD?$AA?$AA@
0x18001DF48: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x18001DF98: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x180012DF0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18002C4F8: "__vectorcall ??_R0?AVCAtlException@ATL@" ??_R0?AVCAtlException@ATL@@@8
0x18002E1D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x18001DFA0: "__cdecl _imp_WakeAllConditionVariable" __imp_WakeAllConditionVariable
0x18001AD48: "public: __cdecl exception::exception(void) __ptr64" ??0exception@@QEAA@XZ
0x180018D30: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicCategory(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicCategory@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002D508: "__vectorcall ??_R0?AUIDismProvider@" ??_R0?AUIDismProvider@@@8
0x1800207C0: "IMAGE\CREATIONTIME" ??_C@_1CG@IDIEHHIG@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAC?$AAR?$AAE?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x1800240A0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismCommandCollection" ??_R17?0A@EA@IDismCommandCollection@@8
0x18001A400: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x18001F528: "swm" ??_C@_17GHGJKEEC@?$AAs?$AAw?$AAm?$AA?$AA@
0x180012520: ?QueryInterface@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800170E0: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl ATL::CWin32Heap::GetSize(void * __ptr64) __ptr64" ?GetSize@CWin32Heap@ATL@@UEAA_KPEAX@Z
0x18001E148: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x180024E70: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180015388: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::LoadNameCache(struct ITypeInfo * __ptr64) __ptr64" ?LoadNameCache@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJPEAUITypeInfo@@@Z
0x180013B00: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnDisconnect`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?OnDisconnect@CGenericImagingManager@@WBA@EAAJXZ
0x18000D5F0: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayLanguageProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayLanguageProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x1800023F0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnConnect(struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x180014350: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180011B20: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180025250: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CComClassFactory@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CComClassFactory@ATL@@8
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >::~CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >(void) __ptr64" ??1?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180018AA4: LoadMUILibraryW
0x18001E028: "__cdecl _imp_StringFromGUID2" __imp_StringFromGUID2
0x18001DE78: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x180013150: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180021D28: "__cdecl GUID_c112610a_5d2a_4d52_8082_edcd5a5eb11d" _GUID_c112610a_5d2a_4d52_8082_edcd5a5eb11d
0x180018E10: "public: static long __cdecl CDISMCommand::CreateInstance(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IDismCommand * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMCommand@@SAJPEAG00PEAPEAUIDismCommand@@@Z
0x180025290: "__vectorcall ??_R3IClassFactory" ??_R3IClassFactory@@8
0x180023560: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x180025278: "__vectorcall ??_R2IClassFactory" ??_R2IClassFactory@@8
0x18002A2C0: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x1800244F0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x180017898: "public: long __cdecl CMultiMessage::GetMessageStringBSTRV(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetMessageStringBSTRV@CMultiMessage@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x18001DEB0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x180024330: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@8
0x180023140: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@8
0x180020BA0: "CGenericImagingManager::DisplayW" ??_C@_1FO@NPNNKALH@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAW@
0x18001AD3C: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x18001DE70: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x180024AE8: "__vectorcall ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180011D40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180024B20: "__vectorcall ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001EEF0: "CGenericImagingManager::WriteMes" ??_C@_1FM@PEAJKEHP@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAM?$AAe?$AAs@
0x180013990: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x18002A308: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x1800214F0: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FC@DHKJPEIO@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180014FD0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::LockServer(int) __ptr64" ?LockServer@CComClassFactory@ATL@@UEAAJH@Z
0x180012394: "public: __cdecl ATL::CW2WEX<128>::CW2WEX<128>(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0?$CW2WEX@$0IA@@ATL@@QEAA@PEBG@Z
0x18002F110: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo2>::~CComPtr<struct ITypeInfo2>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UITypeInfo2@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180001720: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Unlock(void) __ptr64" ?Unlock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x18001B077: "__cdecl unlock" _unlock
0x18001F750: "CGenericImagingManager::CreateDi" ??_C@_1FA@BDCIJIJE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAD?$AAi@
0x1800209B0: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1GC@PKEAGCGP@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001E268: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180013A60: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800218B8: "__cdecl GUID_14e23a62_cd9f_4e41_abd5_58d534bf374e" _GUID_14e23a62_cd9f_4e41_abd5_58d534bf374e
0x1800201B8: "readonly" ??_C@_1BC@KBEKGLID@?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1800118F0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator2<class ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection> >,class ATL::CComFailCreator<-2147221232> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator2@V?$CComCreator@V?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@@ATL@@V?$CComFailCreator@$0?HPPLPOPA@@2@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001E160: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x1800152F0: "public: static void __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::Cleanup(unsigned __int64)" ?Cleanup@CComTypeInfoHolder@ATL@@SAX_K@Z
0x18001A880: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x18002D250: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180023D30: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18001FDC0: "CGenericImagingManager::ExecuteC" ??_C@_1EO@IIHFLHNN@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAe?$AAC@
0x18001FF50: "Imaging provider did not recogni" ??_C@_1IG@MNNAEJOC@?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAg?$AAn?$AAi@
0x18001DF88: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x180012B10: ??_G?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001E0D8: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x180018324: "long __cdecl GetTokenImageReference(struct IDismTokenCollection * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetTokenImageReference@@YAJPEAUIDismTokenCollection@@PEAG1PEAPEAGPEAK@Z
0x180021900: "VHDManager" ??_C@_1BG@NFBJPJCD@?$AAV?$AAH?$AAD?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180013494: ?CreateInstance@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x180024F28: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IEnumVARIANT" ??_R1A@?0A@EA@IEnumVARIANT@@8
0x18002EFA0: "class CImagingProviderModule _AtlModule" ?_AtlModule@@3VCImagingProviderModule@@A
0x18000F408: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdRemount(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdRemount@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x180015998: "public: long __cdecl CConsoleHandler::Initialize(struct IDismEventManager * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CConsoleHandler@@QEAAJPEAUIDismEventManager@@PEBG@Z
0x1800207F0: "IMAGE\LASTMODIFICATIONTIME" ??_C@_1DG@LPJPIFJH@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AAM?$AAO?$AAD?$AAI?$AAF?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x18002D448: "__vectorcall ??_R0?AUIDismSupportCommands@" ??_R0?AUIDismSupportCommands@@@8
0x180022FE8: "__vectorcall ??_R3CImagingProviderModule" ??_R3CImagingProviderModule@@8
0x180022D70: "__vectorcall ??_R2CImagingProviderModule" ??_R2CImagingProviderModule@@8
0x180012A50: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180023E48: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismHelpItemCollection" ??_R17?0A@EA@IDismHelpItemCollection@@8
0x180019410: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002D010: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x1800169DC: "public: static long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::CreateInstance(class ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection> * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x180020480: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FG@KDJNNPE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18002E860: "__cdecl Init_global_epoch" _Init_global_epoch
0x1800130D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001E2B8: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x180020878: "IMAGE\FFU\UEFI" ??_C@_1BO@GFMIBMKH@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAU?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x18001DFC0: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x180025740: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001E060: "__cdecl _imp_SysAllocStringLen" __imp_SysAllocStringLen
0x18001DA80: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMCommandCollection@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x18001720C: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetResourceString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetResourceString@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x18001E8C8: IID_IDismConfiguration
0x180014F60: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::CreateInstance(struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateInstance@CComClassFactory@ATL@@UEAAJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001E130: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x1800219E0: "__cdecl GUID_d8066238_fdd5_4195_8155_2371e0e61cc5" _GUID_d8066238_fdd5_4195_8155_2371e0e61cc5
0x18001DBC0: ?_entries@?1??_GetEntries@CGenericImagingManager@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180022FA0: "__vectorcall ??_R3?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x180018DA0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicName@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180022DA8: "__vectorcall ??_R2?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x1800215B0: "Failed to get the WimImageManage" ??_C@_1JO@HIMGDNCE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAm?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe@
0x18000E7A8: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdGetMountedInfo(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdGetMountedInfo@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x180021780: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FI@PHDFJMEE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001E048: "__cdecl _imp_SetErrorInfo" __imp_SetErrorInfo
0x1800195D0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_FooterText(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_FooterText@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180019640: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_providerName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_providerName@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismToken>::~CComPtr<struct IDismToken>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismToken@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EF60: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfRegFunc)(struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?_pPerfRegFunc@ATL@@3P6AJPEAUHINSTANCE__@@@ZEA
0x180020210: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FA@BDMOOCLL@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180002DA0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CGenericImagingManager@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x180019270: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMCommand> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18001E0E8: "__cdecl _imp___RTDynamicCast" __imp___RTDynamicCast
0x18001E018: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x180024FF8: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180025038: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18001EEB8: "Failed to get the message." ??_C@_1DG@MLMBKHBL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x180014E04: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x180014AC0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18002D860: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x18002A280: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x180024B98: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x1800245B0: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x180023708: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x180021C48: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180023638: "__vectorcall ??_R2IDismSupportCommands" ??_R2IDismSupportCommands@@8
0x180024520: "__vectorcall ??_R3IDismSupportCommands" ??_R3IDismSupportCommands@@8
0x180012A30: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002DBA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@" ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@@8
0x180024870: ??_R4?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180023A60: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EA@IDismSupportCommands" ??_R1BI@?0A@EA@IDismSupportCommands@@8
0x18001EA44: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x180012B8C: ??1?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EF78: "public: static struct _GUID ATL::CAtlModule::m_libid" ?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A
0x18001E958: "CLSID\" ??_C@_1O@FHBGLCIO@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$AA@
0x18001DFD8: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x18001AA78: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x18002F128: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x1800180D4: "long __cdecl GetTokenOptionString(struct IDismTokenCollection * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64)" ?GetTokenOptionString@@YAJPEAUIDismTokenCollection@@PEAGPEAPEAGPEAH@Z
0x18001E118: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180001610: DllUnregisterServer
0x18001ED30: "cleanup-mountpoints" ??_C@_1CI@NIBEMGEM@?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AA?9?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180017060: "public: virtual void __cdecl ATL::CWin32Heap::Free(void * __ptr64) __ptr64" ?Free@CWin32Heap@ATL@@UEAAXPEAX@Z
0x18001E128: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x1800139B0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001E058: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x180021B08: "PID=%d %s - %s(hr:0x%x)" ??_C@_1DA@JNCBKMHP@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AAh?$AAr?$AA?3?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x18002F0B0: "class ATL::CAtlWinModule ATL::_AtlWinModule" ?_AtlWinModule@ATL@@3VCAtlWinModule@1@A
0x180012B8C: ??1?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180019560: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_HeaderText(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_HeaderText@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002C480: "__vectorcall ??_R0?AV?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AV?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@@8
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfoCollection>::~CComPtr<struct IDismMountedImageInfoCollection>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismMountedImageInfoCollection@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180020510: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FE@DHHDLJMC@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180019EC8: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x1800247F8: ??_R4?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001EAD0: "CGenericImagingManager::OnConnec" ??_C@_1EE@EPOJHDM@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc@
0x180014830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180002250: "public: __cdecl ATL::CComCriticalSection::~CComCriticalSection(void) __ptr64" ??1CComCriticalSection@ATL@@QEAA@XZ
0x18001E1D0: "__cdecl _imp_vswprintf_s" __imp_vswprintf_s
0x18001D018: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1800191F4: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Buynode(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@PEAU342@0AEBV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x18002EF88: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroPmlfhviDCUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls_nouser32" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroPmlfhviDCUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls_nouser32
0x18001FCE0: "Failed to QI the CDISMHelpItemCo" ??_C@_1IM@MDOMMEJK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAQ?$AAI?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAH?$AAe?$AAl?$AAp?$AAI?$AAt?$AAe?$AAm?$AAC?$AAo@
0x18001FED0: "Failed getting the option string" ??_C@_1HC@NDMDECEC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg@
0x18001DE98: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x180021550: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FI@JOKFICCN@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001A6B0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x180023B78: "__vectorcall ??_R17?0A@EC@IDispatch" ??_R17?0A@EC@IDispatch@@8
0x18001E2B0: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x1800217D8: "applydir" ??_C@_1BC@DIBMFJEA@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAd?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x18000C814: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayWIMBootProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayWIMBootProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x180025158: "const std::logic_error::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4logic_error@std@@6B@
0x180025810: "__vectorcall ??_R3CDISMHelpItem" ??_R3CDISMHelpItem@@8
0x1800256B8: "__vectorcall ??_R2CDISMHelpItem" ??_R2CDISMHelpItem@@8
0x18001F160: "Failed to get the format type." ??_C@_1DO@MHJDLIIK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x18001DEB8: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x18001DA50: ?_entries@?1??_GetEntries@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x180025100: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@logic_error@std" ??_R1A@?0A@EA@logic_error@std@@8
0x18002A160: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x180015E6C: "public: static long __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::CreateGenericMountedImageInfoCollection(struct IDismMountedImageInfoCollection * __ptr64 * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64,struct IDismProviderStore * __ptr64)" ?CreateGenericMountedImageInfoCollection@CGenericMountedImageInfoCollection@@SAJPEAPEAUIDismMountedImageInfoCollection@@PEAUIDismLogger@@PEAUIDismProviderStore@@@Z
0x180025180: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std" ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std@@8
0x18001E888: IID_IDismMountedImageInfoCollection
0x180013A80: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnDisconnect`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?OnDisconnect@CGenericImagingManager@@W7EAAJXZ
0x180018448: "public: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Empty(void) __ptr64" ?Empty@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@QEAAXXZ
0x18002CCC0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@" ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@@8
0x18001DA50: ?_entries@?1??_GetEntries@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x180013394: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Format(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Format@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGZZ
0x180011DD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180013AC0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18001AD6C: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x18001DAD0: ?_entries@?1??_GetEntries@CComClassFactory@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x18001A080: "protected: virtual void __cdecl std::out_of_range::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@out_of_range@std@@MEBAXXZ
0x18001E140: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x18001D198: ??_7?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x18001E020: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x18001DFB8: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x1800025B0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::get_Parent(struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x180014580: ??_G?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001DF58: "__cdecl _imp_HeapReAlloc" __imp_HeapReAlloc
0x1800253D8: "__vectorcall ??_R3CComObjectRootBase@ATL" ??_R3CComObjectRootBase@ATL@@8
0x1800253C8: "__vectorcall ??_R2CComObjectRootBase@ATL" ??_R2CComObjectRootBase@ATL@@8
0x18002E4F0: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x18001ECA0: "commit-image" ??_C@_1BK@BLBIENK@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18002A260: "__cdecl TI2?AVlogic_error@std@@" _TI2?AVlogic_error@std@@
0x180012F00: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800138D0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180023CB8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180025128: "__vectorcall ??_R2logic_error@std" ??_R2logic_error@std@@8
0x180025140: "__vectorcall ??_R3logic_error@std" ??_R3logic_error@std@@8
0x180013CB0: ?get_Count@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAJ@Z
0x18001DF18: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x18001909C: "public: long __cdecl CDISMCommandCollection::AddCommand(struct IDismCommand * __ptr64) __ptr64" ?AddCommand@CDISMCommandCollection@@QEAAJPEAUIDismCommand@@@Z
0x1800160BC: "public: long __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::Initialize(struct IDismLogger * __ptr64,struct IDismProviderStore * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CGenericMountedImageInfoCollection@@QEAAJPEAUIDismLogger@@PEAUIDismProviderStore@@@Z
0x18000E258: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplaySigningCertificateProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplaySigningCertificateProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x18002E428: "__vectorcall ??_R0?AUIEnumVARIANT@" ??_R0?AUIEnumVARIANT@@@8
0x180024AC0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18002A380: "__cdecl _pobjMap_CGenericImagingManager" __pobjMap_CGenericImagingManager
0x180025078: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@length_error@std" ??_R1A@?0A@EA@length_error@std@@8
0x18001A880: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x1800212D0: ""/Cleanup-Mountpoints does not t" ??_C@_1II@DACFKMN@?$AA?$CC?$AA?1?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAt@
0x180012B10: ??_E?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180021D10: "list<T> too long" ??_C@_0BB@MOGOBHAF@list?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x180021490: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FC@FODJOKOH@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001DF50: "__cdecl _imp_HeapSize" __imp_HeapSize
0x180024E20: "__vectorcall ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180024E58: "__vectorcall ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001DE58: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x180020198: "index" ??_C@_1M@FMOMODBB@?$AAi?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x180020180: "imagefile" ??_C@_1BE@JNKJFLHA@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180022E30: "__vectorcall ??_R1EI@?0A@EN@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R1EI@?0A@EN@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x180024A10: "__vectorcall ??_R3IDismCommandCollection" ??_R3IDismCommandCollection@@8
0x1800249F0: "__vectorcall ??_R2IDismCommandCollection" ??_R2IDismCommandCollection@@8
0x1800132D0: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Fork(int) __ptr64" ?Fork@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x18001F980: "%S:%d" ??_C@_1M@KBLDBDFH@?$AA?$CF?$AAS?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x1800248E8: "const IDismProviderPrivate::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismProviderPrivate@@6B@
0x1800246E0: "const ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18001D9B8: "const ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@6B@
0x1800142E0: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180011B40: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180011E40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180019410: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002F000: "class ATL::CAtlComModule ATL::_AtlComModule" ?_AtlComModule@ATL@@3VCAtlComModule@1@A
0x18002D4A8: "__vectorcall ??_R0?AUIDismMountedImageInfoCollection@" ??_R0?AUIDismMountedImageInfoCollection@@@8
0x180021CC8: ".\%s\%s.mui" ??_C@_1BI@CGMIEMBM@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1800130D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180002278: "public: virtual __cdecl ATL::CAtlModule::~CAtlModule(void) __ptr64" ??1CAtlModule@ATL@@UEAA@XZ
0x18001D4D8: ??_7?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180025460: "const ATL::CComClassFactory::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CComClassFactory@ATL@@6B@
0x180002320: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetLockCount(void) __ptr64" ?GetLockCount@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x180013218: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::PrepareWrite2(int) __ptr64" ?PrepareWrite2@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x18002D400: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@@8
0x180013EA0: ?Skip@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJK@Z
0x1800251B8: "__vectorcall ??_R3exception" ??_R3exception@@8
0x1800251A8: "__vectorcall ??_R2exception" ??_R2exception@@8
0x18001EFE0: "CGenericImagingManager::Final_On" ??_C@_1FA@DIOFPOHB@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AA_?$AAO?$AAn@
0x1800241E8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismSupportCommands" ??_R1A@?0A@EA@IDismSupportCommands@@8
0x180020740: "IMAGE\WINDOWS\SYSTEMROOT" ??_C@_1DC@OLJOEDEE@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x180011BD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18002CFA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@8
0x18002D530: "__vectorcall ??_R0?AUIDismObject@" ??_R0?AUIDismObject@@@8
0x18001E2E0: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x18001E210: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x18001221C: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::~CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(void) __ptr64" ??1?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EFE8: "class ATL::CWin32Heap ATL::g_strheap" ?g_strheap@ATL@@3VCWin32Heap@1@A
0x18002D190: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x18001E0D0: "__cdecl _imp_CharNextW" __imp_CharNextW
0x18001FC20: "Failed to add the command to the" ??_C@_1FK@GOBDKPJD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18001A6D4: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_K1P6AX0@Z@Z
0x180020778: "IMAGE\DIRCOUNT" ??_C@_1BO@PHKAOFHG@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAD?$AAI?$AAR?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x18001E230: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x18001DD00: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x18002E4A0: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x18001E170: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180022EA8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL" ??_R1A@?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x180020380: ""The specified image does not ex" ??_C@_1IO@FAMDAAKH@?$AA?$CC?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAx@
0x180013F08: ?CreateInstance@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x18002A200: "__cdecl TI1?AVCAtlException@ATL@@" _TI1?AVCAtlException@ATL@@
0x180023BA0: "__vectorcall ??_R17?0A@EC@IDismObject" ??_R17?0A@EC@IDismObject@@8
0x180014AC0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18001ED70: "split-image" ??_C@_1BI@EOPOLHLJ@?$AAs?$AAp?$AAl?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18002C2F0: "unsigned short * __ptr64 * g_pszLibraryNames" ?g_pszLibraryNames@@3PAPEAGA
0x1800136D0: ?Clone@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIEnumVARIANT@@@Z
0x180012E80: "public: virtual __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::~CComAggObject<class CGenericImagingManager>(void) __ptr64" ??1?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAA@XZ
0x18002A220: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x18002C060: "struct ATL::_ATL_OBJMAP_ENTRY30 __objMap_CGenericImagingManager" ?__objMap_CGenericImagingManager@@3U_ATL_OBJMAP_ENTRY30@ATL@@A
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo>::~CComPtr<struct ITypeInfo>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UITypeInfo@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180023698: "__vectorcall ??_R2IDismImageManager" ??_R2IDismImageManager@@8
0x180024568: "__vectorcall ??_R3IDismImageManager" ??_R3IDismImageManager@@8
0x180021CB0: "%s\%s.mui" ??_C@_1BE@JAGBFBKD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x18001E9F8: "RegDeleteKeyExW" ??_C@_0BA@LILAPHGE@RegDeleteKeyExW?$AA@
0x18001E040: "__cdecl _imp_GetErrorInfo" __imp_GetErrorInfo
0x180011C60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180021C28: "__cdecl GUID_1cf2b120_547d_101b_8e65_08002b2bd119" _GUID_1cf2b120_547d_101b_8e65_08002b2bd119
0x180013C40: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180019050: "public: virtual long __cdecl CDISMCommandCollection::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CDISMCommandCollection@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x180012D70: "public: void __cdecl std::allocator<struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node>::deallocate(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@U_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@std@@QEAAXPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@_K@Z
0x180013B80: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::get_Parent`adjustor{16}' (struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CGenericImagingManager@@WBA@EAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x18002A4C4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x180020110: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FC@HKNEAKLB@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18002EF70: "public: static bool ATL::CAtlBaseModule::m_bInitFailed" ?m_bInitFailed@CAtlBaseModule@ATL@@2_NA
0x18002EF94: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkfyorxUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_prov_util" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkfyorxUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_prov_util
0x180009320: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalDisplayAdvancedInfo(unsigned short * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?InternalDisplayAdvancedInfo@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAGH0K@Z
0x180011ED0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180017930: "public: long __cdecl CMultiMessage::GetMessageStringV(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetMessageStringV@CMultiMessage@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x18001E150: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x18002C1B0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18001AD30: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x180014830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180022F78: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x180025510: "__vectorcall ??_R2IDismCommand" ??_R2IDismCommand@@8
0x18001EA48: "APPID" ??_C@_1M@PPPPCDEP@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180025638: "__vectorcall ??_R3IDismCommand" ??_R3IDismCommand@@8
0x1800249C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180025320: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001DE80: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x18002C5B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18001D810: ??_7?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180014980: "protected: virtual void __cdecl std::logic_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@logic_error@std@@MEBAXXZ
0x180015C84: "private: void __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::WriteLogEntry(enum __MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001,unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?WriteLogEntry@CGenericMountedImageInfoCollection@@AEAAXW4__MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001@@PEBGZZ
0x18001F408: "vhd" ??_C@_17KAABFFOC@?$AAv?$AAh?$AAd?$AA?$AA@
0x18001F410: "VHD image specified" ??_C@_1CI@OOPHBPJD@?$AAV?$AAH?$AAD?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismCommand>::~CComPtr<struct IDismCommand>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180013BA0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{32}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800240C8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDispatch" ??_R17?0A@EA@IDispatch@@8
0x18001E0C0: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x180017A8C: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x1800218E8: "WimManager" ??_C@_1BG@BIOPFGHD@?$AAW?$AAi?$AAm?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800148E4: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x18001DF30: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x18001E250: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x18001DFB0: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x180013980: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180004540: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::GetHelpItemCollection(struct IDismHelpItemCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetHelpItemCollection@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAUIDismHelpItemCollection@@@Z
0x180003CE0: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::GetMountedImageInfoCollection(struct IDismMountedImageInfoCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetMountedImageInfoCollection@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAUIDismMountedImageInfoCollection@@@Z
0x180023808: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180013AB0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180022FD0: "__vectorcall ??_R3?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x18002D560: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@8
0x18001D5F8: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x180022DE8: "__vectorcall ??_R2?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x1800211D0: ""/Get-MountedImageInfo does not " ??_C@_1IK@FMOJDLBI@?$AA?$CC?$AA?1?$AAG?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x18001FA00: "CGenericImagingManager::CleanupM" ??_C@_1FG@IKGIBHIH@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AAM@
0x18001D428: ??_7?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180013A40: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18000DE68: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayPlatformIdProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64) __ptr64" ?DisplayPlatformIdProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@@Z
0x180013D50: ?Next@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJKPEAUtagVARIANT@@PEAK@Z
0x180016B48: "class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >(class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@PEAV12@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@YAPEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@PEAV12@00AEAV?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x180019390: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800125C0: ?AddRef@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001E1B0: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x18001997C: "public: static long __cdecl CDISMHelpItem::CreateInstance(class CMessageWrapper * __ptr64,struct HELP_ITEM_INFO,struct IDismHelpItem * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMHelpItem@@SAJPEAVCMessageWrapper@@UHELP_ITEM_INFO@@PEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x1800054A8: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::ValidateOptionHasArgUlong(class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?ValidateOptionHasArgUlong@CGenericImagingManager@@AEAAJV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@0PEAK@Z
0x18001F670: ""Call into specific imaging prov" ??_C@_1JC@HAKEIKCC@?$AA?$CC?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv@
0x18001D618: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x1800238F8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180022FB8: "__vectorcall ??_R3?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x180022DD8: "__vectorcall ??_R2?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x18001DE60: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x180014580: ??_E?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1800216F0: "Failed to get the FFU provider i" ??_C@_1IE@BHHHBIF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi@
0x18001E248: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x180002114: "public: long __cdecl ATL::CAtlComModule::UnregisterServer(int,struct _GUID const * __ptr64) __ptr64" ?UnregisterServer@CAtlComModule@ATL@@QEAAJHPEBU_GUID@@@Z
0x1800214E8: "sfu" ??_C@_17DKEOAKAM@?$AAs?$AAf?$AAu?$AA?$AA@
0x18001AD10: "__cdecl purecall" _purecall
0x18001DE38: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x180020570: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FG@LNOOCGJA@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001A7A8: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x1800177CC: "public: long __cdecl CMultiMessage::Initialize(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64,int) __ptr64" ?Initialize@CMultiMessage@@QEAAJPEAPEAG_KH@Z
0x18001E030: "__cdecl _imp_ProgIDFromCLSID" __imp_ProgIDFromCLSID
0x180020DF0: "IMAGE\WINDOWS\VERSION\SPLEVEL" ??_C@_1DM@MBBPFFLI@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?2?$AAS?$AAP?$AAL?$AAE?$AAV?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x18000B1C8: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayNumberProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?DisplayNumberProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@PEAGK@Z
0x18001E848: IID_IDismCommandCollection
0x18002A1A0: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x180013D50: ?Next@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJKPEAUtagVARIANT@@PEAK@Z
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismFfuProvider>::~CComPtr<struct IDismFfuProvider>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismFfuProvider@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180017660: "public: __cdecl CMessageWrapper::~CMessageWrapper(void) __ptr64" ??1CMessageWrapper@@QEAA@XZ
0x18001AC90: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
0x18001D378: ??_7?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180002250: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x18001B0E3: memcmp
0x18001FA60: ""CleanupMountpoints for %s has f" ??_C@_1FA@JJPJPDP@?$AA?$CC?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x180019CA0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001FAB0: "Failed to create a new command c" ??_C@_1FG@CGLHGDNA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc@
0x18001E110: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x180013A00: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180017150: "public: __cdecl CMessageWrapper::CMessageWrapper(void) __ptr64" ??0CMessageWrapper@@QEAA@XZ
0x180012250: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001E918: "__cdecl GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046
0x180012D70: "public: void __cdecl std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > >::deallocate(class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@QEAAXPEAV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@_K@Z
0x180024910: "const IDismProvider::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismProvider@@6B@
0x180016F40: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Reallocate(struct ATL::CStringData * __ptr64,int,int) __ptr64" ?Reallocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@PEAU32@HH@Z
0x180019FC4: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x180019B70: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMHelpItem> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180002BDC: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::WriteMessageToConsole(unsigned long,...) __ptr64" ?WriteMessageToConsole@CGenericImagingManager@@AEAAJKZZ
0x18002E770: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@@8
0x1800201A8: "name" ??_C@_19HHIIBINK@?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E858: IID_IDismFfuProvider
0x18000A59C: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalDisplayBasicInfoComplete(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?InternalDisplayBasicInfoComplete@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAG@Z
0x180024988: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800249B0: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180014830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180024618: ??_R4?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001DB00: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMHelpItemCollection@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x18001DEC8: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x180022F38: "__vectorcall ??_R3CAtlModule@ATL" ??_R3CAtlModule@ATL@@8
0x18002EF68: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfUnRegFunc)(void)" ?_pPerfUnRegFunc@ATL@@3P6AJXZEA
0x180022F20: "__vectorcall ??_R2CAtlModule@ATL" ??_R2CAtlModule@ATL@@8
0x180025210: "__vectorcall ??_R3bad_alloc@std" ??_R3bad_alloc@std@@8
0x1800251F8: "__vectorcall ??_R2bad_alloc@std" ??_R2bad_alloc@std@@8
0x18001E098: "__cdecl _imp_RegisterTypeLib" __imp_RegisterTypeLib
0x180023DF8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180013B60: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x180017F94: "long __cdecl GetTokenOptionAndArg(struct IDismTokenCollection * __ptr64,int,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64,class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64)" ?GetTokenOptionAndArg@@YAJPEAUIDismTokenCollection@@HAEAV?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@1@Z
0x180013CD0: ?get_Item@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJJPEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x1800239E8: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EC@IUnknown" ??_R1CA@?0A@EC@IUnknown@@8
0x180023A38: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EC@IUnknown" ??_R1BI@?0A@EC@IUnknown@@8
0x18001E7E8: IID_IDispatch
0x18001B0C0: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??_U@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x180015000: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetIDsOfNames(struct _GUID const & __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned int,unsigned long,long * __ptr64) __ptr64" ?GetIDsOfNames@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x1800016A0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetGITPtr(struct IGlobalInterfaceTable * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetGITPtr@CAtlModule@ATL@@UEAAJPEAPEAUIGlobalInterfaceTable@@@Z
0x180015E20: "public: virtual long __cdecl CGenericMountedImageInfoCollection::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CGenericMountedImageInfoCollection@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x18001E088: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x180013A50: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x18001F610: ""Could not find image manager in" ??_C@_1FE@DDDEIOMM@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn@
0x180014C84: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x18002D3B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@@8
0x18001E158: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x180021A70: "CGenericMountedImageInfoCollecti" ??_C@_1JI@DKLBKDHE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi@
0x18001DFC8: "__cdecl _imp_SetThreadUILanguage" __imp_SetThreadUILanguage
0x18001F8A0: "No imaging provider supported Cr" ??_C@_1HI@OLGFHHCB@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAr@
0x18001F5B0: "Invalid file extension for the i" ??_C@_1GA@DINJBNFI@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAi@
0x18001ED90: "Failed to get the message from t" ??_C@_1GE@OHLFLHEC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAt@
0x18001DF40: "__cdecl _imp_GetTimeFormatW" __imp_GetTimeFormatW
0x180024000: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001E260: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x18002E518: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x180018DA0: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_providerName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_providerName@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18001ABA0: "__cdecl Init_thread_footer" _Init_thread_footer
0x18002A180: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x180022ED0: "__vectorcall ??_R2_ATL_MODULE70@ATL" ??_R2_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x180022EE0: "__vectorcall ??_R3_ATL_MODULE70@ATL" ??_R3_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x18002C000: "char const * __ptr64 const __ptr64 std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PEBDEB
0x18001D958: "const ATL::CAtlStringMgr::`vftable'" ??_7CAtlStringMgr@ATL@@6B@
0x18001D260: ??_7?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180023F38: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001A114: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x18001EB90: "String operation exception!" ??_C@_1DI@GJBNEJHE@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x180024C90: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024390: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800257B8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItem" ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItem@@8
0x180024C68: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180023250: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180004060: "public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::GetCommandCollection(struct IDismCommandCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetCommandCollection@CGenericImagingManager@@UEAAJPEAPEAUIDismCommandCollection@@@Z
0x180012E70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180025550: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002E808: "__vectorcall ??_R0?AUIDismHelpItem@" ??_R0?AUIDismHelpItem@@@8
0x180012F9C: "public: virtual __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::~CComObject<class CGenericImagingManager>(void) __ptr64" ??1?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAA@XZ
0x1800139E0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18002E590: "__vectorcall ??_R0?AUIUnknown@" ??_R0?AUIUnknown@@@8
0x18001E220: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x18002E868: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x180002684: "private: void __cdecl CGenericImagingManager::WriteLogEntry(enum __MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001,unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?WriteLogEntry@CGenericImagingManager@@AEAAXW4__MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001@@PEBGZZ
0x18001E1E0: "__cdecl _imp__wtoi64" __imp__wtoi64
0x1800204D8: "commit" ??_C@_1O@CAGPIMEA@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180011FF0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001EC80: "unmount-image" ??_C@_1BM@JKCIBONB@?$AAu?$AAn?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180021420: ""Internal call to CleanupMountpo" ??_C@_1GC@BADMJADD@?$AA?$CC?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo@
0x180021010: "CGenericImagingManager::DisplayP" ??_C@_1GE@BNOFLAPE@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAP@
0x180021D38: "__cdecl GUID_e3f237d6_8f3c_4443_925a_abf44807690c" _GUID_e3f237d6_8f3c_4443_925a_abf44807690c
0x18002E080: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@@8
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismImageInfo>::~CComPtr<struct IDismImageInfo>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismImageInfo@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180014B54: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x18001F200: "Failed to get the ImagingProvide" ??_C@_1IA@KECCAGJP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe@
0x180023BF0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18001EA60: "Failed to get the parent's inter" ??_C@_1GI@OMDHPMGG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr@
0x18002C660: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@@8
0x180019DB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180013B10: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::get_Parent`adjustor{8}' (struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CGenericImagingManager@@W7EAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x1800250D8: "const std::length_error::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4length_error@std@@6B@
0x180023CE0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18000AF34: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::DisplayStringProperty(struct IDismImageInfo * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long,int) __ptr64" ?DisplayStringProperty@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismImageInfo@@PEAGKH@Z
0x18002C0B0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18001DFF8: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x18001ED58: "apply-image" ??_C@_1BI@DGOOLBPL@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E070: "__cdecl _imp_VarBstrCmp" __imp_VarBstrCmp
0x180024050: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x1800234B8: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024478: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18001DFF0: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismImageManager>::~CComPtr<struct IDismImageManager>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismImageManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1800138F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001F1A0: "Failed to initialize the message" ??_C@_1FE@EFEOIMCI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe@
0x180018CC0: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_Name(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Name@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180012090: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001E2D0: "__cdecl _xl_a" __xl_a
0x180023AB0: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IUnknown" ??_R1BA@?0A@EC@IUnknown@@8
0x18001F920: "onecore\base\ntsetup\opktools\di" ??_C@_0FL@GJENCODL@onecore?2base?2ntsetup?2opktools?2di@
0x1800131E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180010D74: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdWimApply(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?InternalCmdWimApply@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x1800201D0: "checkintegrity" ??_C@_1BO@BNHFAEPG@?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x1800243D8: "__vectorcall ??_R3?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R3?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x1800232D0: "__vectorcall ??_R2?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R2?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x180024898: "const ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180020D40: "IMAGE\WINDOWS\VERSION\MINOR" ??_C@_1DI@FFIBOICA@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?2?$AAM?$AAI?$AAN?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x18001E0B0: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x180013CD0: ?get_Item@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJJPEAPEAUIDismCommand@@@Z
0x18002C7D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@@8
0x180012A18: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::ThrowMemoryException(void)" ?ThrowMemoryException@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@KAXXZ
0x18002F118: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x18002EF8C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUoryUfgroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_util" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUoryUfgroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_util
0x180024820: ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180025768: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItem" ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItem@@8
0x180023B50: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800251D0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@exception" ??_R1A@?0A@EA@exception@@8
0x180017010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180024758: "const ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18001DC90: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMCommand@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180020828: "IMAGE\FFU" ??_C@_1BE@BBOCNHOM@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?$AA@
0x18001E0F0: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x18002C010: "struct ATL::_ATL_OBJMAP_ENTRY30 __objMap_CGenericMountedImageInfoCollection" ?__objMap_CGenericMountedImageInfoCollection@@3U_ATL_OBJMAP_ENTRY30@ATL@@A
0x180003140: "private: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::Final_OnDisconnect(void) __ptr64" ?Final_OnDisconnect@CGenericImagingManager@@EEAAJXZ
0x180013970: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::OnConnect`adjustor{8}' (struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CGenericImagingManager@@W7EAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x18001E1A8: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x18001DF78: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x18001D7E0: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180020D78: "IMAGE\WINDOWS\VERSION\BUILD" ??_C@_1DI@ODKEGFMD@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?2?$AAB?$AAU?$AAI?$AAL?$AAD?$AA?$AA@
0x18001421C: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@XZ
0x18001421C: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@XZ
0x18001AC10: "__cdecl Init_thread_header" _Init_thread_header
0x18002A49C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x18002E028: "__vectorcall ??_R0?AUIDismHelpItemCollection@" ??_R0?AUIDismHelpItemCollection@@@8
0x180025608: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18001DE30: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x180025500: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024960: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x1800038C4: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismProvider>::~CComPtr<struct IDismProvider>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismProvider@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180023F10: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x180020798: "IMAGE\FILECOUNT" ??_C@_1CA@KPNJACPN@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x180017100: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001E8E8: CLSID_StdGlobalInterfaceTable
0x18002C3D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AV?$CAtlDllModuleT@VCImagingProviderModule@@@ATL@@@8
0x18001F300: "CGenericImagingManager::GetImage" ??_C@_1FO@EPMLOHCB@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe@
0x18001AF84: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x180020708: "IMAGE\WINDOWS\PRODUCTSUITE" ??_C@_1DG@HJDBNKNA@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAP?$AAR?$AAO?$AAD?$AAU?$AAC?$AAT?$AAS?$AAU?$AAI?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x18001909C: "public: long __cdecl CDISMHelpItemCollection::AddHelpItem(struct IDismHelpItem * __ptr64) __ptr64" ?AddHelpItem@CDISMHelpItemCollection@@QEAAJPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x180024C18: ??_R4?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x18001E838: IID_IDismHelpItemCollection
0x18001E968: "\Implemented Categories" ??_C@_1DA@BIHALFED@?$AA?2?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001D1E0: ??_7?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180020FC0: "IMAGE\FFU\PLATFORMIDS\PLATFORMID" ??_C@_1EI@MHMEAFLI@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAI?$AAD?$AAS?$AA?2?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAI?$AAD@
0x180020CA8: "IMAGE\WINDOWS\VERSION\MAJOR" ??_C@_1DI@MCBMKGCO@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?2?$AAM?$AAA?$AAJ?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x180025228: "const std::bad_alloc::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4bad_alloc@std@@6B@
0x180021C08: "Unknown Error" ??_C@_1BM@NHKIKHHJ@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x18001AD54: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180011A10: ?get_Item@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJJPEAPEAUIDismMountedImageInfo@@@Z
0x180013C20: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180021078: "IMAGE\FFU\CATALOG" ??_C@_1CE@IFPNHAJO@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAC?$AAA?$AAT?$AAA?$AAL?$AAO?$AAG?$AA?$AA@
0x18001D9F8: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@6B@
0x18001D658: ??_7?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180012BC0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180021660: "filesize" ??_C@_1BC@PHCLGOLP@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18002A460: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x180017E28: "int __cdecl GetSubStringFromEnd(unsigned short const * __ptr64,unsigned short,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetSubStringFromEnd@@YAHPEBGGPEAPEAG@Z
0x18001D638: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x18002C2C0: "struct ImagingTable * g_ImageProviders" ?g_ImageProviders@@3PAUImagingTable@@A
0x180013AF0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180023000: "const CImagingProviderModule::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CImagingProviderModule@@6B@
0x180014830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x1800236C0: "__vectorcall ??_R2IDismProvider" ??_R2IDismProvider@@8
0x180024580: "__vectorcall ??_R3IDismProvider" ??_R3IDismProvider@@8
0x18001F450: ""VHDX images are not supported i" ??_C@_1HI@EJOEDODB@?$AA?$CC?$AAV?$AAH?$AAD?$AAX?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi@
0x180011A80: ?get_Count@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismMountedImageInfoCollection@@$1?IID_IDismMountedImageInfoCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismMountedImageInfo@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAJ@Z
0x180024C40: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002E058: "__vectorcall ??_R0?AUIDispatch@" ??_R0?AUIDispatch@@@8
0x18001E178: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x180024780: ??_R4?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001E1C0: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x18001E8D8: IID_IDismEventManager
0x18001DE48: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x18001FB10: "CGenericImagingManager::GetComma" ??_C@_1FK@JGJOPOAI@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa@
0x180020C50: "CGenericImagingManager::DisplayA" ??_C@_1FI@FHIOLJEB@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAA@
0x180019930: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItemCollection::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CDISMHelpItemCollection@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x18001DF00: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoW" __imp_GetLocaleInfoW
0x180023B00: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IDismObject" ??_R1BA@?0A@EC@IDismObject@@8
0x1800057E4: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdMount(struct IDismTokenCollection * __ptr64,long) __ptr64" ?InternalCmdMount@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@J@Z
0x180020310: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1GC@GJCEJFOJ@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180021260: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1GE@CPKJNCBJ@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180020E30: "IMAGE\WINDOWS\LANGUAGES\DEFAULT" ??_C@_1EA@HECEABJK@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?2?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AAU?$AAA?$AAG?$AAE?$AAS?$AA?2?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x180012520: ?QueryInterface@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismMountedImageInfo@@@@V?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800155C4: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetTI(unsigned long) __ptr64" ?GetTI@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJK@Z
0x18002E690: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@@8
0x18002C610: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@@8
0x180011BB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismImageManager@@$1?_GUID_a654ff2f_d9fa_4df1_aabf_982c0a3c5f52@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18001A900: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x180021158: "IMAGE\FFU\CATALOG\ISSUER" ??_C@_1DC@PCDPILFD@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?2?$AAC?$AAA?$AAT?$AAA?$AAL?$AAO?$AAG?$AA?2?$AAI?$AAS?$AAS?$AAU?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x180024938: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x18001F990: "CGenericImagingManager::GetMount" ??_C@_1GM@NOMBAMEM@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt@
0x18001EBC8: "ImagingProvider.dll" ??_C@_1CI@OHNBPFOL@?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800175B8: "public: long __cdecl CMessageWrapper::Initialize(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?Initialize@CMessageWrapper@@QEAAJPEAGH@Z
0x180025650: "const ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@6B@
0x18002C520: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMHelpItemCollection@" ??_R0?AVCDISMHelpItemCollection@@@8
0x1800066E0: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalOpMount(class ATL::CComBSTR,class ATL::CComBSTR,int,class ATL::CComBSTR,unsigned long,int,int,int,int) __ptr64" ?InternalOpMount@CGenericImagingManager@@AEAAJVCComBSTR@ATL@@0H0KHHHH@Z
0x18001DEE0: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x180022E80: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCImagingProviderModule@@@ATL@@8
0x18002D5B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@" ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@@8
0x18001A7C8: "__cdecl onexit" _onexit
0x180012C20: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericMountedImageInfoCollection>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericMountedImageInfoCollection@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180018D30: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_Extension(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Extension@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002A378: "__cdecl _pobjMap_CGenericMountedImageInfoCollection" __pobjMap_CGenericMountedImageInfoCollection
0x18001DE50: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x18002F108: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x18001E240: "__cdecl _imp_RtlVerifyVersionInfo" __imp_RtlVerifyVersionInfo
0x180016670: "protected: void __cdecl std::vector<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > > >,unsigned __int64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismMountedImageInfo> > const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@_KAEBV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismMountedImageInfo@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x180021360: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1FG@LIPIBOGM@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001E078: "__cdecl _imp_SysAllocStringByteLen" __imp_SysAllocStringByteLen
0x180020C00: "IMAGE\WIMBOOT" ??_C@_1BM@HIELKODF@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?2?$AAW?$AAI?$AAM?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x1800204F8: "append" ??_C@_1O@PDCEEMKK@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x18001019C: "private: long __cdecl CGenericImagingManager::InternalCmdWimSplit(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?InternalCmdWimSplit@CGenericImagingManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x18002EF58: "class ATL::CAtlModule * __ptr64 __ptr64 ATL::_pAtlModule" ?_pAtlModule@ATL@@3PEAVCAtlModule@1@EA
0x18001FE70: "Failed getting the token count a" ??_C@_1FI@PJCEJAGC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAa@
0x18001E878: LIBID_DismLib
0x18001DFE0: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x180019C80: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180024730: "const ATL::CComAggObject<class CGenericImagingManager>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B@
0x180019DB0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180023E70: "__vectorcall ??_R2CDISMHelpItemCollection" ??_R2CDISMHelpItemCollection@@8
0x180023ED0: "__vectorcall ??_R3CDISMHelpItemCollection" ??_R3CDISMHelpItemCollection@@8
0x18002A248: "__cdecl CTA2?AVlogic_error@std@@" _CTA2?AVlogic_error@std@@
0x180013B70: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800217F0: "configfile" ??_C@_1BG@PFAABOIE@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800139D0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::QueryInterface`adjustor{32}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@WCA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180021A00: "onecore\base\ntsetup\opktools\di" ??_C@_0GH@DEMOKLHC@onecore?2base?2ntsetup?2opktools?2di@
0x180024028: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EC@IUnknown" ??_R1A@?0A@EC@IUnknown@@8
0x1800138F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1800252F8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IUnknown" ??_R1A@?0A@EA@IUnknown@@8
0x18001EB60: "DISM Imaging Provider" ??_C@_1CM@HKBCKJDN@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AA?5?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180013CB0: ?get_Count@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAJ@Z
0x18001D038: "const CImagingProviderModule::`vftable'" ??_7CImagingProviderModule@@6B@
0x180023740: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x1800131E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CGenericImagingManager>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001D238: "const ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18001F4D0: ""Could not get the VHD provider." ??_C@_1EE@ELPLLBHD@?$AA?$CC?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAV?$AAH?$AAD?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4@
0x1800219A0: "__cdecl GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37" _GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37
0x180001530: DllRegisterServer
0x18001DE68: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x180014960: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::logic_error::what(void)const __ptr64" ?what@logic_error@std@@UEBAPEBDXZ
0x18001DB60: ?_entries@?1??_GetEntries@CGenericMountedImageInfoCollection@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x18001E0A8: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x18001D868: "const IDismSupportCommands::`vftable'" ??_7IDismSupportCommands@@6B@
0x18001D480: ??_7?$CComObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18002A2A8: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x180017010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001EA38: ".tlb" ??_C@_19ILOCMLCJ@?$AA?4?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x18001894C: LoadMUIFileV
0x18002A370: "__cdecl _pobjMapEntryFirst" __pobjMapEntryFirst
0x18001E180: "__cdecl _imp_calloc" __imp_calloc
0x180024BC0: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180024C00: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x1800252D0: "__vectorcall ??_R2IUnknown" ??_R2IUnknown@@8
0x180012C00: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180011C40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x1800252E0: "__vectorcall ??_R3IUnknown" ??_R3IUnknown@@8
0x18001E208: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x180020930: "CGenericImagingManager::Internal" ??_C@_1HC@LDNONHF@?$AAC?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18001AEF0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x180014250: "public: __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::~list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >(void) __ptr64" ??1?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x1800237B8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismMountedImageInfoCollection" ??_R17?0A@EA@IDismMountedImageInfoCollection@@8
0x18001D110: ??_7?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x18001EB58: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x180023998: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComAggObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@8
0x18001E1B8: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x18002E830: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMHelpItem@" ??_R0?AVCDISMHelpItem@@@8
0x180014E3C: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180025378: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180023C18: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EC@IDispatch" ??_R1A@?0A@EC@IDispatch@@8
0x180024D60: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDispatch" ??_R1A@?0A@EA@IDispatch@@8
0x18002C1F0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180017100: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1800201F0: "optimize" ??_C@_1BC@FNPCJIJC@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18001EBF0: "Wimprovider.dll" ??_C@_1CA@OJLHLKDL@?$AAW?$AAi?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18001F530: "WIM image specified" ??_C@_1CI@CJOLBFIN@?$AAW?$AAI?$AAM?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800139F0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CGenericImagingManager>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCGenericImagingManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18001B0EF: memset
0x18002A4EC: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x180021940: "__cdecl GUID_0d111bea_7ee4_4a02_958f_42b104f4cb96" _GUID_0d111bea_7ee4_4a02_958f_42b104f4cb96
0x18002C170: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_DismLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180002DF0: "private: virtual long __cdecl CGenericImagingManager::Final_OnConnect(void) __ptr64" ?Final_OnConnect@CGenericImagingManager@@EEAAJXZ

[JEB Decompiler by PNF Software]