Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\2F220489ACB9D14AA683A16E850F4151\8.100.25984\fil292930eb4b4319a406ed3b9042ccd2c9 Base=0x180000000 SHA-256=8160DE41AD386D9C9CB14404C84A4C41AE7B63E1DA464436F80EF2AA820A1406
PDB: PTConform.pdb GUID={7865BB85-8A4E-4B01-ABEA9F0FA4B0DE10} Age=1

2152 located named symbols:
0x180047360: "protected: struct std::_List_nod<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Buynode(struct std::_List_nod<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Node * __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@2@PEAU342@0AEBVPTString@NPTConformTest@@@Z
0x1800BF6F0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180048E10: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::DoSelfConformanceCheck(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?DoSelfConformanceCheck@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@QEBUChild@2@H@Z
0x180010C50: "FitApplicationMediaSizeToPageIma" ??_C@_1FG@JICPIABL@?$AAF?$AAi?$AAt?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAo?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAm?$AAa@
0x18000DFA8: "LeftTop" ??_C@_1BA@OJFKHMPJ@?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x180010E38: "CMYK" ??_C@_19LMPEHKBF@?$AAC?$AAM?$AAY?$AAK?$AA?$AA@
0x180005180: "CXMLReader::GetNodeValue (float)" ??_C@_1HK@LBJEBGIK@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAf?$AAl?$AAo?$AAa?$AAt?$AA?$CJ@
0x18009BBD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18004779C: "public: class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> > __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::_CurrentNodeParentHierarchy(void) __ptr64" ?_CurrentNodeParentHierarchy@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAA?AV?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A6E90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::CFontSubstitutionOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFontSubstitutionOption@CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000A560: "The ParameterInit '%s' has a chi" ??_C@_1NC@JIKMCML@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi@
0x18000EDA0: "ISOA6Rotated" ??_C@_1BK@FEDIBLNF@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA6?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800A2C50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::CDeviceLanguageOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CDeviceLanguageOption@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180002750: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x18000FB00: "NorthAmericaTabloidExtra" ??_C@_1DC@CILNEBJK@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAT?$AAa?$AAb?$AAl?$AAo?$AAi?$AAd?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x18000F870: "NorthAmericaNumber10Envelope" ??_C@_1DK@EFEFHNON@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA1?$AA0?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180002740: "version" ??_C@_1BA@KPDNCIMM@?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180061C38: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x18004C5F4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::ReadParentNode(void) __ptr64" ?ReadParentNode@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHXZ
0x18000FF70: "Roll04Inch" ??_C@_1BG@EHDAPEAE@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA0?$AA4?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x18000FC88: "PRC10EnvelopeRotated" ??_C@_1CK@KCAMJNIO@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AA0?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180003C40: "Current node has a 'constrained'" ??_C@_1BCI@ODPFOHBL@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AA?8?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?8@
0x1800108E8: "Portrait" ??_C@_1BC@LCHHKHMN@?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x1800102F0: "NorthAmerica14x17" ??_C@_1CE@GGBLPMBI@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA1?$AA4?$AAx?$AA1?$AA7?$AA?$AA@
0x18004CE8C: "private: long __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::getLocalName(unsigned short const * __ptr64,class ATL::CComBSTR & __ptr64) __ptr64" ?getLocalName@CXMLReader@NPTConformTest@@AEAAJPEBGAEAVCComBSTR@ATL@@@Z
0x18000DCE0: "const NPTConformTest::CFeatureDuplex::`vftable'" ??_7CFeatureDuplex@NPTConformTest@@6B@
0x180062410: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x180043428: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x18000DAD8: "BindingGutter" ??_C@_1BM@HHCGHEJB@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AAG?$AAu?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180056BA8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009CDF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::CInputBinOption::CInputBinScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CInputBinScoredProperty@CInputBinOption@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800089A0: " Mandatory," ??_C@_1BI@PNFHLIGL@?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?0?$AA?$AA@
0x18000EDF0: "ISOB0" ??_C@_1M@DJMFAKDN@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA0?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000EF08: "ISOC2" ??_C@_1M@FIJABBBD@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA2?$AA?$AA@
0x180007688: "psk" ??_C@_17FHBMLOGL@?$AAp?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x180011E78: "const NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::`vftable'" ??_7CParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4220: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x1800C4294: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x1800C41B8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x18000EC50: "PSCustomMediaSize" ??_C@_1CE@KELFDOCD@?$AAP?$AAS?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x1800A8790: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::CMediaColorOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CMediaColorOption@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180010EB0: "const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::`vftable'" ??_7CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@6B@
0x18000C9A0: "There are %d duplicate option no" ??_C@_1OI@EFMADNBM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo@
0x18004B0FC: "public: __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::CXMLReader(void) __ptr64" ??0CXMLReader@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x18000F158: "JISB5Rotated" ??_C@_1BK@NLAIBGEI@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA5?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800078B8: "copies" ??_C@_1O@JMGAHACA@?$AAc?$AAo?$AAp?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18000E6C0: "GrayComponentReplacementExtent" ??_C@_1DO@MAPMJOCA@?$AAG?$AAr?$AAa?$AAy?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E400: "PCL5e" ??_C@_1M@OLKBJJLC@?$AAP?$AAC?$AAL?$AA5?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C4000: "__cdecl _imp_VirtualProtect" __imp_VirtualProtect
0x1800C0F90: "enum NPTConformTest::eStrictLevel NPTConformTest::g_StrictLevel" ?g_StrictLevel@NPTConformTest@@3W4eStrictLevel@1@A
0x180055F68: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BCBF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::CCustomScalingScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CCustomScalingScoredProperty@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000FFE8: "Roll18Inch" ??_C@_1BG@NPDFFIPD@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA1?$AA8?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x180003A30: "constrained" ??_C@_1BI@OADMAILD@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800459CC: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@PEBD@Z
0x18005B51C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180001EE0: "http://schemas.microsoft.com/win" ??_C@_1JG@MLFIMEMK@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?1?$AAw?$AAi?$AAn@
0x180002D50: "XSI declaration for the PrintSch" ??_C@_1BFC@NALLAIDK@?$AAX?$AAS?$AAI?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh@
0x1800BADF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::CPageOrientationOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CPageOrientationOption@CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180097008: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x180014BB0: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1BBA@HECBICNA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x18005604C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureRollCut::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureRollCut@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C920: "CUtility::CheckForDuplicatesOfCu" ??_C@_1IA@GDBBMCGJ@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4110: "__cdecl _imp__iob" __imp__iob
0x180063694: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x180016F00: "Either parent Feature (%s) or Op" ??_C@_1BNK@CINLICPI@?$AAE?$AAi?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAO?$AAp@
0x1800BC970: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::CResolutionOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CResolutionOption@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180010D50: "ScaleHeight" ??_C@_1BI@OBEAOBJA@?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18004CB88: "private: long __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::getUri(struct IXMLDOMNode * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class ATL::CComBSTR & __ptr64) __ptr64" ?getUri@CXMLReader@NPTConformTest@@AEAAJPEAUIXMLDOMNode@@PEBGAEAVCComBSTR@ATL@@@Z
0x180056558: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureColorManagement::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180045870: "public: __cdecl NPTConformTest::CParameter::Parameter::~Parameter(void) __ptr64" ??1Parameter@CParameter@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x1800C4270: "__cdecl _imp_CoInitialize" __imp_CoInitialize
0x180007AC8: "sRGB" ??_C@_19DFEIPHML@?$AAs?$AAR?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x180003590: "CTestLogger::Write: WriteToLogDe" ??_C@_0EC@OIHHDIDA@CTestLogger?3?3Write?3?5WriteToLogDe@
0x18000EB48: "Ivory" ??_C@_1M@ILKBLAOF@?$AAI?$AAv?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CPTConform::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCPTConform@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005BE48: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18004B200: "public: __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::CXMLReader(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ??0CXMLReader@NPTConformTest@@QEAA@AEAV01@@Z
0x18005D0F8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18009D1B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::CInputBinOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CInputBinOption@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180011EA0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IK@MHLDLNLK@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000DD70: "const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::`vftable'" ??_7CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@6B@
0x18000E258: "Angle" ??_C@_1M@EJCCJHHO@?$AAA?$AAn?$AAg?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EBB8: "Violet" ??_C@_1O@FPLKBDKB@?$AAV?$AAi?$AAo?$AAl?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18005DE8C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180043440: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180061728: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x1800C4218: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x180055E14: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureHolePunch::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureHolePunch@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004D024: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::~CXMLReader(void) __ptr64" ??1CXMLReader@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x180012920: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@OEIMFFAF@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180048D3C: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetParentPSNameAndPSNS(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetParentPSNameAndPSNS@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@1@Z
0x180007AF0: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BHC@PPDBBFKE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800C4050: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180003F90: "DeviceSettings" ??_C@_1BO@NEKOMBM@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18000E4A8: "LanguageVersion" ??_C@_1CA@HIOELBFD@?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800570B0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180002250: "Print Schema Conformance Test in" ??_C@_1GM@HJCCIDDJ@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn@
0x18006147C: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x180056C18: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureResolution::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureResolution@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BFED0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180002BF0: "XSD declaration for the PrintSch" ??_C@_1BFC@BLEPNALI@?$AAX?$AAS?$AAD?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh@
0x18000C700: "Parent node's URI for the Option" ??_C@_1MI@ODGHFLHE@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn@
0x18000C4E0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GI@DNAALHMA@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180013760: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1ME@KMLMCDLH@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180018088: CLSID_DOMDocument60
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800105E0: "PhotographicHighGloss" ??_C@_1CM@PDLLNLMA@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAH?$AAi?$AAg?$AAh?$AAG?$AAl?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1800134D0: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDG@PDFNNGLJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180005AF0: "For the Feature node '%s', the p" ??_C@_1BJC@OALLEMEM@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x18000DF90: "TopRight" ??_C@_1BC@HNMAGKED@?$AAT?$AAo?$AAp?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18000BC70: "PageDestinationColorProfileURI" ??_C@_1DO@EMNFBMBJ@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x18000FD40: "PRC32KRotated" ??_C@_1BM@CLKPKDIL@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA3?$AA2?$AAK?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180058E50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000DD18: "LeftEdge" ??_C@_1BC@BLOAENCL@?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B180: "PagePoster" ??_C@_1BG@OKFHBBIM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180055DA4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDuplex::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureDuplex@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057504: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180049CF4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckIfParameterDefPresent(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?CheckIfParameterDefPresent@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEBVPTString@2@1AEAH@Z
0x180059690: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180059D3C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800586C4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180097B70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::CBannerSheetOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBannerSheetOption@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000B030: "PageMediaSize" ??_C@_1BM@ICKFCLLA@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x180010F70: "RenderAsBitmap" ??_C@_1BO@IFJDLOKD@?$AAR?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAA?$AAs?$AAB?$AAi?$AAt?$AAm?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x1800C0960: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x180056588: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureColorManagement::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureColorManagement@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004A668: "public: __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::~list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >(void) __ptr64" ??1?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x18000EB10: "GoldenRod" ??_C@_1BE@BLAKFGAJ@?$AAG?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAn?$AAR?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x180010590: "PhotographicFilm" ??_C@_1CC@CHMDGJFP@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAF?$AAi?$AAl?$AAm?$AA?$AA@
0x180001E18: " " ??_C@_15JNBOKNOG@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x18000DBC0: "BlankCover" ??_C@_1BG@JGEIMOD@?$AAB?$AAl?$AAa?$AAn?$AAk?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000FB60: "OtherMetricA3Plus" ??_C@_1CE@EJNFFFPE@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAM?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAA?$AA3?$AAP?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x180008EA0: "The DefaultValue value ('%f') of" ??_C@_1BEM@PCOAPDDC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAf?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x18005710C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180003420: "ENDTEST: TestName: " ??_C@_1CI@BANGNFCO@?$AAE?$AAN?$AAD?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x18000D380: "CValue::IsValueConformant - Prog" ??_C@_1LO@FKIEDEHA@?$AAC?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg@
0x1800C42D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x1800104B0: "EnvelopePlain" ??_C@_1BM@PBDLNCA@?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAP?$AAl?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18000F7E0: "NorthAmericaLetterPlus" ??_C@_1CO@HOEGFNMB@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AAP?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x18005612C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureStaple::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureStaple@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005601C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureRollCut::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureRollCut@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180004DE0: "CXMLReader::GetParentNodeLocalNa" ??_C@_1MC@BHHDCNJA@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAN?$AAa@
0x18005D6B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18009BD10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::CHolePunchOption::CHolePunchScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CHolePunchScoredProperty@CHolePunchOption@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800C05F0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BB6B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::COutputColorOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputColorOption@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180015660: "The DefaultValue value of the Pa" ??_C@_1BDA@HKJPHEGB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa@
0x1800BE4F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::CSourceColorProfileOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CSourceColorProfileOption@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180013D78: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@6B@
0x180003220: "WTTLogStartTest" ??_C@_0BA@MMFOJMFN@WTTLogStartTest?$AA@
0x180007690: "Conditional" ??_C@_1BI@JDPPPLIE@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180003050: "Property" ??_C@_1BC@PFDAMJID@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x180045ABC: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x18000B4E0: "The Feature '%s' has the PrintSc" ??_C@_1PG@FHCLPCPB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc@
0x18000AE10: "PageBlackGenerationProcessing" ??_C@_1DM@OCHENBPO@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000E7B0: "const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::`vftable'" ??_7CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@6B@
0x1800477C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CUtility::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECUtility@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056D64: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BFC90: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180006FC0: "The DataType value ('xsd:%s') of" ??_C@_1BJE@GBLBMNN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AAx?$AAs?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180003620: "CTestLogger::WriteToLogDevice: F" ??_C@_0DP@LLHHAMHN@CTestLogger?3?3WriteToLogDevice?3?5F@
0x1800103A8: "PSHeightOffset" ??_C@_1BO@JMFNCJP@?$AAP?$AAS?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E210: "StapleTopRight" ??_C@_1BO@NINFJLFN@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAT?$AAo?$AAp?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1800BA990: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000F5C0: "NorthAmericaCSheet" ??_C@_1CG@DCACFAPJ@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAC?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180002178: "UTF-16" ??_C@_1O@FJCADBKO@?$AAU?$AAT?$AAF?$AA?9?$AA1?$AA6?$AA?$AA@
0x18004AD68: "class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> __cdecl std::operator+<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(unsigned short const * __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64)" ??$?HGU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YA?AV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@0@PEBGAEBV10@@Z
0x1800458D0: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x18000A9D0: "DocumentRollCut" ??_C@_1CA@JHEOGNCN@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AAC?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18009FB90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::CStapleOption::CStapleScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CStapleScoredProperty@CStapleOption@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180017B50: "For the ParameterRef '%s', the p" ??_C@_1NE@MENABOLL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x18000E700: "UnderColorAdditionStart" ??_C@_1DA@HHBJHGCA@?$AAU?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1800567B8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000ECE8: "ISOA3Extra" ??_C@_1BG@PCADBNKH@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA3?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x18005EF04: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800101E0: "JapanYou6Envelope" ??_C@_1CE@DLLLCKM@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA6?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800149A0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@NAFCEDIO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800023F0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GO@JJNNINNL@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C0590: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18005E980: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800052E0: "CXMLReader::GetSiblingsForCurren" ??_C@_1MI@CAOMNHOL@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAi?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAF?$AAo?$AAr?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x180010E30: "RGB" ??_C@_17KOJOHOEP@?$AAR?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x180016CB0: "There are %d duplicate ScoredPro" ??_C@_1PI@IODAEKLL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo@
0x18000E0D0: "EndSheet" ??_C@_1BC@OHJLJBKO@?$AAE?$AAn?$AAd?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180045010: "public: __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180002360: "The Encoding of the XML is '%s'." ??_C@_1IG@OBFIBFNN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?4@
0x1800A0A90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::CStapleOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CStapleOption@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000FE98: "PRC7Envelope" ??_C@_1BK@HGHNDCHC@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA7?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180010A40: "Normal" ??_C@_1O@PFKKKDLL@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000E0B8: "BothSheets" ??_C@_1BG@FLAJKABM@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAh?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180014E70: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BCA@MAFFFPHI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000DDB8: "Cassette" ??_C@_1BC@BJIDFMIE@?$AAC?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1800BFB70: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000DB30: "Collated" ??_C@_1BC@OHGEGBJ@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000E3B0: "HPGL2" ??_C@_1M@KLBEPBP@?$AAH?$AAP?$AAG?$AAL?$AA2?$AA?$AA@
0x180008D20: "The MaxValue value ('%f') of the" ??_C@_1BHK@BAEHKIBN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAf?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180056DA4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180010778: "FrontCoating" ??_C@_1BK@HFDLHLIA@?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000DB18: "Uncollated" ??_C@_1BG@ICMOKFLI@?$AAU?$AAn?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800BDFF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000AC90: "JobOutputBin" ??_C@_1BK@NKAIJGMI@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18009DD90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::CNUpOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CNUpOption@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180017350: "CScoredProperty::DoFurtherScored" ??_C@_1OI@MCKAJHPF@?$AAC?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd@
0x18005A530: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180055C54: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCollate::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureCollate@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057768: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180016DB0: "%s '%s' >>> %s '%s' >>> ScoredPr" ??_C@_1BEG@CNNLFBMJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AA?$DO?$AA?$DO?$AA?$DO?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AA?$DO?$AA?$DO?$AA?$DO?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr@
0x18000EFF8: "ISOC7" ??_C@_1M@GPEOOBCB@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA7?$AA?$AA@
0x180013850: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1ME@ODKBNJAP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000DFE8: "const NPTConformTest::CFeatureNUp::`vftable'" ??_7CFeatureNUp@NPTConformTest@@6B@
0x180046698: "public: int __cdecl CTestLogger::EndTest(unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?EndTest@CTestLogger@@QEAAHPEAGK0@Z
0x180012678: "const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::`vftable'" ??_7CParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C41E0: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x18000F2C0: "JapanHagakiPostcardRotated" ??_C@_1DG@CCKCFCI@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAH?$AAa?$AAg?$AAa?$AAk?$AAi?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005E9DC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800607AC: "public: __cdecl NPTConformTest::Child::Child(void) __ptr64" ??0Child@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x1800578EC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000EF18: "ISOC3" ??_C@_1M@OACMHGHG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA3?$AA?$AA@
0x18009F230: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureRollCut::CRollCutOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CRollCutOption@CFeatureRollCut@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800047D0: "vector<T> too long" ??_C@_0BD@OLBABOEK@vector?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x18000E1F0: "StapleTopLeft" ??_C@_1BM@EJKEFBMM@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAT?$AAo?$AAp?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x18004D5A8: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Buynode(struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> const & __ptr64,char) __ptr64" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@2@PEAU342@00AEBU?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@2@D@Z
0x18000BEF0: "PageScalingScale" ??_C@_1CC@OHNFPAGO@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C4278: ole32_NULL_THUNK_DATA
0x18009B270: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180002EB0: "Could not read CurrentNode name " ??_C@_1FA@EKECBOB@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5@
0x180097F30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::CBindingOption::CBindingScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CBindingScoredProperty@CBindingOption@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800563C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800635E0: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x1800075F0: "MaxValue" ??_C@_1BC@KCONIAEJ@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18004A8EC: "protected: void __cdecl std::vector<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >,unsigned __int64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@2@_KAEBVPTString@NPTConformTest@@@Z
0x18000F9F0: "NorthAmericaPersonalEnvelope" ??_C@_1DK@FPCECAEF@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004A858: "protected: void __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Tidy(void) __ptr64" ?_Tidy@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@IEAAXXZ
0x180055AC4: "public: __cdecl NPTConformTest::Child::~Child(void) __ptr64" ??1Child@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x180097350: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180099830: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCollate::CCollateOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCollateOption@CFeatureCollate@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180016130: "The MaxLength value ('%d') of th" ??_C@_1BDO@DEBFBKJK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x18000EC88: "ISOA1" ??_C@_1M@HONBPPG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA1?$AA?$AA@
0x1800126A0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@JCOEJPPN@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180002A40: "Version declaration for the Prin" ??_C@_1BKK@HDPGOLJE@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn@
0x1800BC510: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800621A0: "__cdecl snwprintf_s" _snwprintf_s
0x1800078A0: "UnitType" ??_C@_1BC@PAAOGKJK@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180062834: "__cdecl woutput_s" _woutput_s
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F1A8: "JISB7" ??_C@_1M@MIBENFDB@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA7?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4030: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x18000E288: "const NPTConformTest::CFeatureStaple::`vftable'" ??_7CFeatureStaple@NPTConformTest@@6B@
0x1800074E0: "CParameterDef::DoFurtherParamete" ??_C@_1BAE@LCPMELNM@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180007630: "MaxLength" ??_C@_1BE@HHPDOALA@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18000C550: "COption::IsOptionConformant - Pr" ??_C@_1ME@LIKAOLEH@?$AAC?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAP?$AAr@
0x180017F90: "There are %d duplicate Parameter" ??_C@_1PE@KDNNPHIE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr@
0x180057ACC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180008820: "The child node of the ParameterD" ??_C@_1LI@LHLEEBGO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD@
0x180006150: "CFeature::DoFurtherFeatureConfor" ??_C@_1OG@CFPEEMIF@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr@
0x1800106B0: "ScreenPaged" ??_C@_1BI@BAFAGJFN@?$AAS?$AAc?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000DFC8: "const NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::`vftable'" ??_7CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@6B@
0x1800577C4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180007AE0: "numeric" ??_C@_1BA@NGFCAOO@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x18009F910: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180063644: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x180014630: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IK@DMJHBCEM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800BF9F0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18005D35C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800089E8: " MinLength," ??_C@_1BI@OGBBJICA@?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?0?$AA?$AA@
0x180001AF8: "Print Schema Conformance Test" ??_C@_1DM@GBLCLDPC@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180003798: "Page" ??_C@_19KACJIJDH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EDE0: "ISOA9" ??_C@_1M@MCFJDHBJ@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA9?$AA?$AA@
0x180009670: "The MaxLength value ('%d') of th" ??_C@_1BIA@KGENKCGM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x18000F008: "ISOC8" ??_C@_1M@DHCNPBHH@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA8?$AA?$AA@
0x180008598: "Hide" ??_C@_19MBCBCBDA@?$AAH?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x18000F7B0: "NorthAmericaLetterExtra" ??_C@_1DA@PJKJENCD@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x1800BE130: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::CSourceColorProfileOption::CSourceColorProfileScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CSourceColorProfileScoredProperty@CSourceColorProfileOption@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000EAB0: "const NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::`vftable'" ??_7CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@6B@
0x180007AB0: "characters" ??_C@_1BG@NICIGEBN@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x180055C24: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureCollate::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureCollate@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180013A90: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1KC@HCFAEJKP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18005D05C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800623F6: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x180056BA8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009D890: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180001008: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x18000EED8: "ISOC0" ??_C@_1M@PCJJNJJI@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA0?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009E830: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::COutputBinOption::COutputBinScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@COutputBinScoredProperty@COutputBinOption@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000F238: "JapanChou4Envelope" ??_C@_1CG@GENLLOJL@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAC?$AAh?$AAo?$AAu?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000AC50: "JobOptimalDestinationProfile" ??_C@_1DK@LMEHGIDG@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180010B70: "CustomSquare" ??_C@_1BK@PJKEGIMB@?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAS?$AAq?$AAu?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180004C60: "CXMLReader::GetCurrentNodeNamesp" ??_C@_1KI@FNBPNDIG@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp@
0x180010450: "BackPrintFilm" ??_C@_1BM@IILPOIMB@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAi?$AAl?$AAm?$AA?$AA@
0x180010928: "ReversePortrait" ??_C@_1CA@MDEKBJEP@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180003E30: "Current node has a 'constrained'" ??_C@_1PC@DBGNFDCJ@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AA?8?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?8@
0x18000F1C8: "JISB9" ??_C@_1M@CIMLKCAC@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA9?$AA?$AA@
0x18005D714: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180010260: "NorthAmerica4x8" ??_C@_1CA@EAHDMLGG@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA4?$AAx?$AA8?$AA?$AA@
0x18000B680: "DocumentCoverBackSource" ??_C@_1DA@JEMGHPBO@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1800BF170: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::CJobPasscodeOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CJobPasscodeOption@CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000A830: "DocumentBannerSheet" ??_C@_1CI@ODABNFL@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800031E0: "WTTLogUninit" ??_C@_0N@KOIHDGBD@WTTLogUninit?$AA@
0x180006EB0: "??????" ??_C@_1O@CNMKBKOE@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x180055F68: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000FEE0: "PRC8Envelope" ??_C@_1BK@KOCECFD@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA8?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180058668: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180058F48: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800C4108: "__cdecl _imp___mb_cur_max" __imp___mb_cur_max
0x180010CB0: "FitApplicationMediaSizeToPageMed" ??_C@_1EO@FCMLLNAM@?$AAF?$AAi?$AAt?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAo?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd@
0x180002208: "the pLogger passed to the CPTCon" ??_C@_0DK@KCGMLOLN@the?5pLogger?5passed?5to?5the?5CPTCon@
0x180013410: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1MA@IDBJJIEH@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800A5450: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::CBlendColorSpaceOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBlendColorSpaceOption@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BC3D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::CPhotoPrintingIntentOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CPhotoPrintingIntentOption@CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180011130: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@MIHOFPPL@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18005604C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureRollCut::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureRollCut@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180045FB0: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,class _STL70 * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PEAV_STL70@@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057A70: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800144D0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JA@LHNEFOIK@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180002540: "Namespace URI for root level nod" ??_C@_1HM@DBNPCGOL@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd@
0x180053268: "public: static class NPTConformTest::CParameter * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameter::GetSpecificParameterObject(unsigned short const * __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class CTestLogger * __ptr64,int,int & __ptr64)" ?GetSpecificParameterObject@CParameter@NPTConformTest@@SAPEAV12@PEBGAEAVPTString@2@1PEAVCTestLogger@@HAEAH@Z
0x18000FF00: "PRC8EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@IIAEGNJP@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA8?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180046DC8: "private: int __cdecl CTestLogger::Write(unsigned long,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Write@CTestLogger@@AEAAHKPEAG@Z
0x180043DC4: "public: __cdecl std::auto_ptr<class NPTConformTest::CPTConform>::~auto_ptr<class NPTConformTest::CPTConform>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCPTConform@NPTConformTest@@@std@@QEAA@XZ
0x180010B90: "FitApplicationBleedSizeToPageIma" ??_C@_1FG@BJJJEEI@?$AAF?$AAi?$AAt?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAB?$AAl?$AAe?$AAe?$AAd?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAo?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAm?$AAa@
0x180061568: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x18000D440: "Could not read PrintSchema name " ??_C@_1IM@KGLECDFN@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5@
0x180010B08: "ResolutionY" ??_C@_1BI@NDBEMKBF@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAY?$AA?$AA@
0x18000AF10: "PageDeviceColorSpaceUsage" ??_C@_1DE@KGDLCDDC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800042E0: "CUtility::CheckChildrenToBeAVali" ??_C@_1JO@KLBJCMHG@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AAT?$AAo?$AAB?$AAe?$AAA?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi@
0x180014B90: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@6B@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CPTConform::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECPTConform@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18006340C: "__cdecl lock" _lock
0x180099C90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::CCoverBackOption::CCoverBackScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCoverBackScoredProperty@CCoverBackOption@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800C0938: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x180010638: "PhotographicSatin" ??_C@_1CE@GBBHINAE@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAS?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18000F188: "JISB6Rotated" ??_C@_1BK@DBIOMLCK@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA6?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800A4F50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180097CB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18005BF40: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180055E14: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureHolePunch::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureHolePunch@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DD00: "BottomEdge" ??_C@_1BG@HAELJEPL@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E3D8: "KSSM" ??_C@_19ECOCGFEC@?$AAK?$AAS?$AAS?$AAM?$AA?$AA@
0x1800057B0: "CFeature::IsFeatureConformant - " ??_C@_1OK@NKMJMOBL@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5@
0x1800120E8: ": Missing digit before '-'" ??_C@_1DG@DCGFNKGJ@?$AA?3?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?9?$AA?8?$AA?$AA@
0x180010F00: "DownloadAsRasterFont" ??_C@_1CK@BBMPDMOA@?$AAD?$AAo?$AAw?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAA?$AAs?$AAR?$AAa?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C4128: "__cdecl _imp___badioinfo" __imp___badioinfo
0x1800A3F10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::COutputOptimizationOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputOptimizationOption@CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180011730: "The Multiple value ('%d') of the" ??_C@_1BBM@GPGJJBEO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18004A188: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::ValidateCurrentPSTypeAndPSNS(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?ValidateCurrentPSTypeAndPSNS@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEBVPTString@2@1111@Z
0x18000DB90: "PrintBoth" ??_C@_1BE@JADNIGEA@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAB?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800623EA: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x1800476F0: "protected: virtual void __cdecl std::length_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@length_error@std@@MEBAXXZ
0x180010948: "const NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::`vftable'" ??_7CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@6B@
0x180056C18: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureResolution::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureResolution@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180014830: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1II@NMFJNLDP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800A54F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000FCB8: "PRC16K" ??_C@_1O@HLNDFNPK@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AA6?$AAK?$AA?$AA@
0x18000ACE0: "JobPageOrder" ??_C@_1BK@OPLAPDBA@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAO?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000BB20: "PageBlackGenerationProcessingUnd" ??_C@_1GK@OHGPEIDH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAU?$AAn?$AAd@
0x1800171C0: "OptionName is no longer a suppor" ??_C@_1BIG@BEEJOBEO@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAn?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr@
0x18005A7DC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000ED30: "ISOA4Extra" ??_C@_1BG@JHMOLHGH@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA4?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x18000B260: "PresentationDirection" ??_C@_1CM@OOJABKNA@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800083A8: ", Multiple" ??_C@_1BG@LPEGDKOG@?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18004CD70: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetAttributeValueNamespace(class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetAttributeValueNamespace@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHVPTString@2@AEAV32@@Z
0x180017720: "******* No generic validation of" ??_C@_1IK@PEAFHLOC@?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180043E6C: "protected: struct std::_List_nod<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@2@XZ
0x18005D454: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180010030: "Roll30Inch" ??_C@_1BG@DIFHOKKA@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA3?$AA0?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1800C0530: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800625E2: memcpy
0x18000DAB0: "JogOffset" ??_C@_1BE@NFMLLMBJ@?$AAJ?$AAo?$AAg?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18005D000: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000F970: "NorthAmericaNumber12Envelope" ??_C@_1DK@IPILALGB@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA1?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180056328: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180049A8C: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckIfParamaterInitPresent(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?CheckIfParamaterInitPresent@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEBVPTString@2@1AEAH@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180055DA4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDuplex::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureDuplex@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4028: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x18009AFF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::CCoverFrontOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCoverFrontOption@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000E9A8: "On" ??_C@_15GLMKGGNF@?$AAO?$AAn?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180012120: ": Invalid character, only '0-9,-" ??_C@_1HO@OLOBCDCJ@?$AA?3?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?0?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?5?$AA?8?$AA0?$AA?9?$AA9?$AA?0?$AA?9@
0x1800047E8: "const NPTConformTest::CUtility::`vftable'" ??_7CUtility@NPTConformTest@@6B@
0x180015330: "The MinLength ('%d') of the Para" ??_C@_1BBI@KOHEKJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa@
0x1800146C0: "const NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::`vftable'" ??_7CParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@6B@
0x180003290: "CTestLogger::OpenLog - CreateLog" ??_C@_0EF@BPIGCDFL@CTestLogger?3?3OpenLog?5?9?5CreateLog@
0x18006229C: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x18005740C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180055DE4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureHolePunch::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180056588: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureColorManagement::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureColorManagement@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4158: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x1800035D8: "FormatMessage failed with error " ??_C@_0CJ@MENIPBFC@FormatMessage?5failed?5with?5error?5@
0x18000B240: "PageWatermark" ??_C@_1BM@CANJDLHC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AA?$AA@
0x1800BD0F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::CCustomSquareScalingScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCustomSquareScalingScoredProperty@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800A45F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::CBlackGenerationProcessingOption::CBlackGenerationProcessingScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CBlackGenerationProcessingScoredProperty@CBlackGenerationProcessingOption@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800499A4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetParentHierarchyOfCurrentNode(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 const,int) __ptr64" ?GetParentHierarchyOfCurrentNode@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@QEAUChild@2@H@Z
0x18000EEF8: "ISOC10" ??_C@_1O@HNOALDPP@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x18000EE70: "ISOB5Envelope" ??_C@_1BM@FCHAOOFD@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA5?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18005612C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureStaple::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureStaple@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C200: "The %s named 'pskv11:%s' is not " ??_C@_1HI@PCJDIHPN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?8?$AAp?$AAs?$AAk?$AAv?$AA1?$AA1?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x18000AC10: "JobNUpAllDocumentsContiguously" ??_C@_1DO@DEPENPCA@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAN?$AAU?$AAp?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAg?$AAu?$AAo?$AAu?$AAs?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1800625CA: "__cdecl initterm" _initterm
0x180003D70: "Current node does not have a 'co" ??_C@_1LC@PGNPPDBI@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AA?8?$AAc?$AAo@
0x180003530: "CTestLogger::Error: Failed to wr" ??_C@_0ED@NEHOGJGE@CTestLogger?3?3Error?3?5Failed?5to?5wr@
0x180014978: "const NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::`vftable'" ??_7CParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@6B@
0x1800434B8: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BD7D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A1B70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::CAccountingSheetOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CAccountingSheetOption@CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A65D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::CDestinationColorProfileOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDestinationColorProfileOption@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000C3F0: "COption::IsOptionConformant - Pr" ??_C@_1OG@CMOKAMHD@?$AAC?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAP?$AAr@
0x180011FE0: "const NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::`vftable'" ??_7CParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@6B@
0x180047670: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64,void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX0@Z
0x18000FF28: "PRC9Envelope" ??_C@_1BK@GPIFHJBF@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA9?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180056718: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180008FF0: "PageDevmodeSnapshot" ??_C@_1CI@MKNBOKDM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C0FC8: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x180012380: "The Mandatory value ('%s') of th" ??_C@_1BBC@KOGJHJJH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x180008588: "Show" ??_C@_19ECBCDEGG@?$AAS?$AAh?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x18000BEC0: "PageScalingOffsetHeight" ??_C@_1DA@GNOFLIGB@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C4038: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x18000DCC8: "DuplexMode" ??_C@_1BG@KFFANNMM@?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAe?$AAx?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x18000DAC8: "Trim" ??_C@_19KEEIFGBK@?$AAT?$AAr?$AAi?$AAm?$AA?$AA@
0x180096858: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x180051228: "public: int __cdecl NPTConformTest::CParameterInit::IsParameterInitConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsParameterInitConformant@CParameterInit@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x18004D7CC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CFeature::~CFeature(void) __ptr64" ??1CFeature@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x1800477C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CUtility::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCUtility@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180001938: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x180010D00: "OffsetWidth" ??_C@_1BI@MOFEMFEJ@?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180003380: "STARTTEST: TestName: " ??_C@_1CM@JPOPHFFG@?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA?3?$AA?5?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x180056D64: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009B3B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::CDuplexOption::CDuplexScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CDuplexScoredProperty@CDuplexOption@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180059598: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800088D8: "':" ??_C@_15MLACHDBH@?$AA?8?$AA?3?$AA?$AA@
0x18000EE30: "ISOB3" ??_C@_1M@CLHAKFND@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA3?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000B400: "JobImageFormat" ??_C@_1BO@BMMFFCGH@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C4088: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180002670: "PrintCapabilities" ??_C@_1CE@GPDBLEOC@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAC?$AAa?$AAp?$AAa?$AAb?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180003358: "CTestLogger::StartTest failed! " ??_C@_0CB@OBMGHIDA@CTestLogger?3?3StartTest?5failed?$CB?$AN?6@
0x180097290: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CParameterDef::ValidChildCombination" ?ValidChildCombination@CParameterDef@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x18000BD70: "PageMediaSizePSHeight" ??_C@_1CM@LBNOMHKJ@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAP?$AAS?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18009A870: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::CCoverFrontOption::CCoverFrontScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCoverFrontScoredProperty@CCoverFrontOption@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18005EEA8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180013F10: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JC@ONCNKEEL@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180013B60: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JI@GJBJKEDM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800139E0: "const NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::`vftable'" ??_7CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180096990: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x1800102C8: "NorthAmerica10x12" ??_C@_1CE@FICOKMFA@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA1?$AA0?$AAx?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x180043DC4: "public: __cdecl std::auto_ptr<class CTestLogger>::~auto_ptr<class CTestLogger>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCTestLogger@@@std@@QEAA@XZ
0x1800970F0: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::XSDNAMESPACE" ?XSDNAMESPACE@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x18000D5A0: "Parent node's BaseName of the cu" ??_C@_1OK@HBKKNLCM@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAu@
0x1800625D6: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180099290: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::CBindingOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBindingOption@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BA3F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::CMirrorImageOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMirrorImageOption@CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180009390: "The MinLength value ('%d') of th" ??_C@_1BGM@CICEHIAL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x18000EA10: "AbsoluteColorimetric" ??_C@_1CK@NKFKKBIH@?$AAA?$AAb?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAi?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x18000EFB8: "ISOC6Envelope" ??_C@_1BM@OKPBMHFJ@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA6?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180056B78: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800567B8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CPTConform::`vftable'" ??_7CPTConform@NPTConformTest@@6B@
0x180055D04: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverFront::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000F048: "ISODLEnvelopeRotated" ??_C@_1CK@KJBAPPDG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAD?$AAL?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18004AE1C: "class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> __cdecl std::operator+<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ??$?HGU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YA?AV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@0@AEBV10@PEBG@Z
0x180017580: "ScoredProperty '%s' has a child " ??_C@_1BJE@IAIDKCPD@?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800120B0: ": Missing digit before ','" ??_C@_1DG@PJDJAJMM@?$AA?3?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AAf?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?0?$AA?8?$AA?$AA@
0x180003010: "ParameterDef" ??_C@_1BK@OFPEDKAI@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000FCE8: "PRC2Envelope" ??_C@_1BK@FNPHOCGN@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800BC650: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::CResolutionOption::CResolutionScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CResolutionScoredProperty@CResolutionOption@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180047610: "public: void __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Insert<class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator>(class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator,class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator,class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator,struct std::forward_iterator_tag) __ptr64" ??$_Insert@Viterator@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAAXViterator@01@00Uforward_iterator_tag@1@@Z
0x1800C40E8: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x180058760: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18005A18C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180014400: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@6B@
0x1800A7430: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800625FA: memmove
0x1800148B8: "const NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::`vftable'" ??_7CParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@6B@
0x18000B210: "PageTrueTypeFontMode" ??_C@_1CK@LEPNPFKB@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAT?$AAr?$AAu?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800571A8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000C000: "PageWatermarkOriginHeight" ??_C@_1DE@DIMKEOMH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAO?$AAr?$AAi?$AAg?$AAi?$AAn?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180014CC0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1II@JNOCHAFF@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000BC50: "PageCopies" ??_C@_1BG@EELBPAKH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAC?$AAo?$AAp?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800BE810: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180044C94: "private: int __cdecl NPTConformTest::CPTConform::IsFirstLevelNodeConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int) __ptr64" ?IsFirstLevelNodeConformant@CPTConform@NPTConformTest@@AEAAHAEAVCXMLReader@2@H@Z
0x180055C54: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCollate::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureCollate@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C03B0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000E5B8: "const NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::`vftable'" ??_7CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@6B@
0x180004730: "The type of the Value of '%s' of" ??_C@_1JO@EIEALIBA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180010B20: "QualitativeResolution" ??_C@_1CM@DCOOGBLH@?$AAQ?$AAu?$AAa?$AAl?$AAi?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18000DAA0: "Fold" ??_C@_19ENGIPNAM@?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x180015560: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAA@NDCFLKMA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800109D0: "DriverBitsPerPixel" ??_C@_1CG@MBCNEDOD@?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAi?$AAt?$AAs?$AAP?$AAe?$AAr?$AAP?$AAi?$AAx?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180004490: " Node must be one of: '" ??_C@_1DA@OEAFLNMB@?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?3?$AA?5?$AA?8?$AA?$AA@
0x180047FC4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckForDuplicatesOfCurrentNode(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?CheckForDuplicatesOfCurrentNode@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAH@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009FA50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800065F0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HE@MMLALBKE@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000B7F0: "JobCopiesAllDocuments" ??_C@_1CM@DFCMMICO@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAC?$AAo?$AAp?$AAi?$AAe?$AAs?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180011480: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDC@MAIKLHJF@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180009F30: "For the ParameterInit '%s', the " ??_C@_1LE@EJCBEACI@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5@
0x18000AFF0: "PageInputBin" ??_C@_1BK@CJOBNLOI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x1800BC470: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180057C50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000EDC0: "ISOA7" ??_C@_1M@CCIGEACK@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA7?$AA?$AA@
0x1800566A8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000A880: "DocumentCollate" ??_C@_1CA@EHKLEEFG@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18000F638: "NorthAmericaExecutive" ??_C@_1CM@EAGNJOIK@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x180055E54: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureInputBin::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180010B50: "const NPTConformTest::CFeatureResolution::`vftable'" ??_7CFeatureResolution@NPTConformTest@@6B@
0x180001BD0: "Exception encountered during val" ??_C@_1IE@BILIIFKI@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl@
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CParameterInit::~CParameterInit(void) __ptr64" ??1CParameterInit@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x18000E5F0: "TotalInkCoverageLimit" ??_C@_1CM@HHJHAEEH@?$AAT?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AAI?$AAn?$AAk?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180012FE8: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@6B@
0x180017950: "CParameterRef::IsParameterRefCon" ??_C@_1OI@OHIEPHNJ@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AAC?$AAo?$AAn@
0x180003608: "FormatMessage failed!" ??_C@_0BG@LJIEBMCM@FormatMessage?5failed?$CB?$AA@
0x18006202C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x1800563C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BF930: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobComment::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobComment@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800975D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::CBannerSheetOption::CBannerSheetScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CBannerSheetScoredProperty@CBannerSheetOption@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18005F0B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800A5E50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureColorManagement::CColorManagementOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CColorManagementOption@CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800031C8: "wttlog.dll" ??_C@_1BG@IJNFICJK@?$AAw?$AAt?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800BF2B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056E44: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180005080: "CXMLReader::GetNodeValue (string" ??_C@_1HM@LDEOCGIF@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg@
0x1800042B0: "ParameterRef" ??_C@_1BK@FPCAACKE@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x18000ADF0: "Layering" ??_C@_1BC@PEGGDNHG@?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18005B930: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180002168: "UTF-8" ??_C@_1M@PBFCDPHC@?$AAU?$AAT?$AAF?$AA?9?$AA8?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180057DE0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800BF750: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180048FB4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckChildrenToBeAValidSchemaPSFCombination(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?CheckChildrenToBeAValidSchemaPSFCombination@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@QEBUChildrenCombination@2@H@Z
0x18009D570: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::CInputBinOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CInputBinOption@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800C4120: "__cdecl _imp_ferror" __imp_ferror
0x180009020: "PageDestinationColorProfileEmbed" ??_C@_1EI@FPDFKOCI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd@
0x1800C0350: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000E0E8: "StartSheet" ??_C@_1BG@ICBOCFKI@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180057BF4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::~CScoredProperty(void) __ptr64" ??1CScoredProperty@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009D9D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::CNUpOption::CNUpScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CNUpScoredProperty@CNUpOption@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800589C4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180010180: "JapanYou3Envelope" ??_C@_1CE@CIDBGCLD@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800078F0: "points" ??_C@_1O@JPEHBLJC@?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1800581E4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800033D0: "CTestLogger::EndTest failed! " ??_C@_0BP@OPKKNAKM@CTestLogger?3?3EndTest?5failed?$CB?$AN?6?$AA@
0x18000D9A0: "Bale" ??_C@_19OJLFCICB@?$AAB?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800568D8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaType::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000F778: "NorthAmericaLetterRotated" ??_C@_1DE@HNHPPIAF@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000DE48: "MediaSizeAutoSense" ??_C@_1CG@FBDDJOPK@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAS?$AAe?$AAn?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EC78: "ISOA0" ??_C@_1M@LPFBHIJD@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA0?$AA?$AA@
0x1800BFAB0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000E038: "CutSheetAtImageEdge" ??_C@_1CI@CBABNFME@?$AAC?$AAu?$AAt?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAA?$AAt?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18005C874: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800BBED0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800BAAD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::CPageOrientationOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CPageOrientationOption@CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180007410: "'. Instead it is 'xsd:" ??_C@_1CO@JLMNDNEM@?$AA?8?$AA?4?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AAx?$AAs?$AAd?$AA?3?$AA?$AA@
0x180056CB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaling::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureScaling@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004A0C0: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::ValidateValueNameSpace(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?ValidateValueNameSpace@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEBVPTString@2@111@Z
0x180062402: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CPTConform::~CPTConform(void) __ptr64" ??1CPTConform@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x1800C4190: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x180043BEC: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::assign(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBG@Z
0x1800A7BB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::CMediaColorOption::CMediaColorScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaColorScoredProperty@CMediaColorOption@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180007440: "' should be 'xsd:" ??_C@_1CE@BDNPCHDC@?$AA?8?$AA?5?$AAs?$AAh?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AAx?$AAs?$AAd?$AA?3?$AA?$AA@
0x180062138: memmove_s
0x180010AF0: "ResolutionX" ??_C@_1BI@GLKIKNHA@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAX?$AA?$AA@
0x180055FDC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputBin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureOutputBin@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004752C: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::append(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?append@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x1800BA530: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180010DD8: "TopCenter" ??_C@_1BE@FGDJMPFM@?$AAT?$AAo?$AAp?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800561C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C40B0: "__cdecl _imp_VariantChangeType" __imp_VariantChangeType
0x18009F370: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000ABD0: "JobHolePunch" ??_C@_1BK@DFDGJGGJ@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAH?$AAo?$AAl?$AAe?$AAP?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1800148E0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JI@GHBOCKEB@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180012300: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IA@HJHELPNB@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180014760: "const NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::`vftable'" ??_7CParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@6B@
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CParameterInit::`vftable'" ??_7CParameterInit@NPTConformTest@@6B@
0x1800033C0: "Fail" ??_C@_19MNJLFGGC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1800C41E8: "__cdecl _imp_iswdigit" __imp_iswdigit
0x180097078: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::PSKNAMESPACE" ?PSKNAMESPACE@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x180045A70: "public: virtual __cdecl std::logic_error::~logic_error(void) __ptr64" ??1logic_error@std@@UEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameter::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000A8D0: "DocumentCoverFront" ??_C@_1CG@IBJNEHCA@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800107F8: "Weight" ??_C@_1O@CLFFMAJJ@?$AAW?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1800550A0: "protected: int __cdecl NPTConformTest::COption::DoFurtherOptionConformanceTest(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?DoFurtherOptionConformanceTest@COption@NPTConformTest@@IEAAHAEAVCXMLReader@2@HHQEBUChild@2@H1H@Z
0x18005E71C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000EB90: "Silver" ??_C@_1O@PIDOLEPA@?$AAS?$AAi?$AAl?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800A44B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180097490: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800BC8D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::CResolutionOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CResolutionOption@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800074C0: "DefaultValue" ??_C@_1BK@IJDFEGPD@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18005619C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180010240: "NorthAmerica4x6" ??_C@_1CA@KAKMLMFF@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA4?$AAx?$AA6?$AA?$AA@
0x180008A18: " MinValue," ??_C@_1BG@KLGDIENP@?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x180009A10: "Invalid ParameterInit in PrintCa" ??_C@_1BAK@GPLPPLKD@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAC?$AAa@
0x1800076D0: "Optional" ??_C@_1BC@BKJNEEFE@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BF690: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800112D0: "const NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::`vftable'" ??_7CParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@6B@
0x18009D750: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000FD60: "PRC32KBig" ??_C@_1BE@BIBFALKJ@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA3?$AA2?$AAK?$AAB?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x1800180B8: IID_IMXNamespaceManager
0x1800108B0: "const NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::`vftable'" ??_7CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@6B@
0x18000A240: "DoFurtherParameterInitConformanc" ??_C@_1HE@GFJBKCOG@?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc@
0x18000AA90: "JobBindAllDocuments" ??_C@_1CI@DEJCADPI@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x18004A7AC: "public: void __cdecl std::vector<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::push_back(class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?push_back@?$vector@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAAXAEBVPTString@NPTConformTest@@@Z
0x180056278: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005A494: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800569E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000E190: "StapleDualLeft" ??_C@_1BO@DDBMNFGO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAD?$AAu?$AAa?$AAl?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x180001C60: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@ICIPKNLP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECScoredProperty@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C7D0: "Parent node's BaseName for the O" ??_C@_1JM@IIJMFLJP@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO@
0x18000EAD0: "Black" ??_C@_1M@ONKPFJNC@?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18000E760: "const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::`vftable'" ??_7CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@6B@
0x1800A9370: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::CMediaColorOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaColorOption@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180056438: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800150C0: ": Missing initial '#' character" ??_C@_1EA@PLECMIAK@?$AA?3?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?5?$AA?8?$AA?$CD?$AA?8?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800A38D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::CDeviceLanguageOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDeviceLanguageOption@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000CA90: "Parent node for Option node '%s'" ??_C@_1NC@FGFGEBPI@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8@
0x180002190: "the pLogger passed to the CPTCon" ??_C@_1HE@LEPBNFND@?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAP?$AAT?$AAC?$AAo?$AAn@
0x18000E9D0: "ForceFrontSide" ??_C@_1BO@OJJJCKPP@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x18005C580: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180014A30: "const NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::`vftable'" ??_7CParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@6B@
0x1800C40D0: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x1800A6CB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::CFontSubstitutionOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CFontSubstitutionOption@CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180004AF8: "get_DocumentElement failed!" ??_C@_0BM@GEFKIEOK@get_DocumentElement?5failed?$CB?$AA@
0x180007F40: "Multiple" ??_C@_1BC@HPFDDID@?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180046FD8: "private: int __cdecl CTestLogger::WriteToLogDevice(unsigned long,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?WriteToLogDevice@CTestLogger@@AEAAHKAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@Z
0x1800C40C8: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x180008A00: " MaxValue," ??_C@_1BG@JIEHNKJ@?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x180056EB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010D38: "ScaleWidth" ??_C@_1BG@EMKPFEPH@?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800BAF30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800564E8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800623C0: atexit
0x180013E60: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@CELPCBGJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180004BC0: "CXMLReader::GetCurrentNodeLocalN" ??_C@_1KA@BHDFKKEM@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAN@
0x18000E780: "scRGB" ??_C@_1M@NJGNILDO@?$AAs?$AAc?$AAR?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x18005CAAC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18005E624: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180008270: "' does not have a valid name. Th" ??_C@_1NE@PDOGKEIH@?$AA?8?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAT?$AAh@
0x18000E5D8: "Automatic" ??_C@_1BE@PKJDFFHB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x180001AC0: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x180008378: ", MaxValue, MinValue" ??_C@_1CK@IFANHPBO@?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18004D674: "public: __cdecl ATL::CComBSTR::~CComBSTR(void) __ptr64" ??1CComBSTR@ATL@@QEAA@XZ
0x180096970: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x180010500: "HighResolution" ??_C@_1BO@MEODCEGM@?$AAH?$AAi?$AAg?$AAh?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180004A10: "Could not read the XML Processin" ??_C@_1GI@GLLMIOEC@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn@
0x18000A8A0: "DocumentCoverBack" ??_C@_1CE@HIBKHBPO@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18005BEA4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000AF50: "PageDeviceFontSubstitution" ??_C@_1DG@GHGJMIIP@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAu?$AAb?$AAs?$AAt?$AAi?$AAt?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18000EB38: "Green" ??_C@_1M@CJKGICEM@?$AAG?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x18000EB88: "Red" ??_C@_17GBKDCKJA@?$AAR?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180099970: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000E410: "PCL-XL" ??_C@_1O@JJFINFBD@?$AAP?$AAC?$AAL?$AA?9?$AAX?$AAL?$AA?$AA@
0x1800C4260: "__cdecl _imp_CoUninitialize" __imp_CoUninitialize
0x18009EF10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureRollCut::CRollCutOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CRollCutOption@CFeatureRollCut@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180009BA0: "Now checking conformance for nod" ??_C@_1JC@IBENOGHN@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd@
0x180014608: "const NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::`vftable'" ??_7CParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@6B@
0x18000E930: "MatchToDefault" ??_C@_1BO@GFCGJND@?$AAM?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAT?$AAo?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180047728: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x180047254: "public: void __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Construct_n(unsigned __int64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?_Construct_n@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAAX_KAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@2@@Z
0x180045760: "bool __cdecl std::operator==<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64)" ??$?8GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YA_NAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@0@0@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180003FB0: "Current node has a 'constrained'" ??_C@_1BGA@KJFPIHHC@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AA?8?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?8@
0x180045010: "public: __cdecl NPTConformTest::PTString::PTString(class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ??0PTString@NPTConformTest@@QEAA@AEBV01@@Z
0x1800103C8: "PSOrientation" ??_C@_1BM@KOMHMBK@?$AAP?$AAS?$AAO?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180010760: "BackCoating" ??_C@_1BI@KGJALGBK@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAC?$AAo?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180004870: " pXmlDoc passed to constructor i" ??_C@_1EO@KEACELPP@?$AA?6?$AAp?$AAX?$AAm?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAu?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi@
0x180003168: "invalid map/set<T> iterator" ??_C@_0BM@PAPJHAGI@invalid?5map?1set?$DMT?$DO?5iterator?$AA@
0x180010D78: "BottomCenter" ??_C@_1BK@FOJJINCA@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000F298: "JapanHagakiPostcard" ??_C@_1CI@DOEGPOOA@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAH?$AAa?$AAg?$AAa?$AAk?$AAi?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180003070: "The current node's BaseName '%s'" ??_C@_1PC@BKKHMOCE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8@
0x1800034F0: "CTestLogger::Trace: Write failed" ??_C@_0CE@LIFBILN@CTestLogger?3?3Trace?3?5Write?5failed@
0x180001A08: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x180013DA0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JE@INEJGPLJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180099650: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCollate::CCollateOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CCollateOption@CFeatureCollate@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180056908: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaType::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureMediaType@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DDA8: "Manual" ??_C@_1O@PCDGBOIG@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18005D3B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleHeight::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageScalingScaleHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180010610: "PhotographicMatte" ??_C@_1CE@OMHHCFKC@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAM?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004C9FC: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetAttributeValue(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetAttributeValue@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@0@Z
0x180045BCC: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x1800053B0: "#comment" ??_C@_1BC@DJKIECFC@?$AA?$CD?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180058EAC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180055C94: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverBack::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800125C0: "const NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::`vftable'" ??_7CParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@6B@
0x180043E60: "protected: __cdecl std::_String_val<unsigned short,class std::allocator<unsigned short> >::_String_val<unsigned short,class std::allocator<unsigned short> >(class std::allocator<unsigned short>) __ptr64" ??0?$_String_val@GV?$allocator@G@std@@@std@@IEAA@V?$allocator@G@1@@Z
0x1800A03B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::CStapleOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CStapleOption@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000ABF0: "JobInputBin" ??_C@_1BI@GHIGHINO@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18005CC88: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800086C0: "' does not have a valid name. Th" ??_C@_1KK@DDKPBEGH@?$AA?8?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAT?$AAh@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800034A0: "All tests passed. No failures de" ??_C@_1FA@CCHJGELN@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAe@
0x18005C208: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180059CE0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800025E0: "Base name for root level node is" ??_C@_1IO@OMMPBCD@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterInit::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterInit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C04D0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800C4078: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x180043CDC: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x180058004: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180063424: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x180013610: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDA@OJEKCEHC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000FD30: "PRC32K" ??_C@_1O@KCGHBIJB@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA3?$AA2?$AAK?$AA?$AA@
0x180056408: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18009DCF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::CNUpOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CNUpOption@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CProperty::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECProperty@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180044C58: "public: __cdecl std::map<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> > >::~map<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> > >(void) __ptr64" ??1?$map@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@@std@@QEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180055CC4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverBack::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureCoverBack@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000FE28: "PRC5EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@MBOMPHIA@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA5?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000DA40: "EdgeStitchLeft" ??_C@_1BO@ODMFGCEB@?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x18000DBF8: "const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::`vftable'" ??_7CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@6B@
0x18000B090: "PageNegativeImage" ??_C@_1CE@LEJFFKIN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAN?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000AE50: "PageBlendColorSpace" ??_C@_1CI@GJIPDDOJ@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAe?$AAn?$AAd?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180010A28: "Fax" ??_C@_17BIAMLPHA@?$AAF?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x1800055A0: "Could not get current node BaseN" ??_C@_1GO@JCKKOCNP@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAN@
0x18000A900: "DocumentDuplex" ??_C@_1BO@JAKCDDOB@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x1800C0FA8: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1800BB1B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::COutputColorOption::COutputColorScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputColorScoredProperty@COutputColorOption@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000F260: "JapanChou4EnvelopeRotated" ??_C@_1DE@HCJBDKHJ@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAC?$AAh?$AAo?$AAu?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180056F50: DllMain
0x1800BA030: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000B290: "ScaleOffsetAlignment" ??_C@_1CK@BHBEBIHC@?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAi?$AAg?$AAn?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F118: "JISB4" ??_C@_1M@NKKBHKNP@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA4?$AA?$AA@
0x18000EB78: "Pink" ??_C@_19LEBMLEHJ@?$AAP?$AAi?$AAn?$AAk?$AA?$AA@
0x18000C150: "The %s named 'psk:%s' is not def" ??_C@_1HC@DDNPCEFI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?8?$AAp?$AAs?$AAk?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf@
0x1800BF5D0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000EBD8: "Yellow" ??_C@_1O@FEDNNNFN@?$AAY?$AAe?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x1800972F0: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::COption::ValidChildCombination" ?ValidChildCombination@COption@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x180097170: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CFeature::ValidChildCombination1" ?ValidChildCombination1@CFeature@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x18005DE30: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000F750: "NorthAmericaLetter" ??_C@_1CG@DHGKHIOE@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800A1FD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::CDeviceLanguageOption::CDeviceLanguageScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDeviceLanguageScoredProperty@CDeviceLanguageOption@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180006240: "One of the child nodes for the f" ??_C@_1BDE@NLEKJCKK@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf@
0x18000F358: "JapanKaku3Envelope" ??_C@_1CG@FDACOFJE@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAK?$AAa?$AAk?$AAu?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800A6210: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::CDestinationColorProfileOption::CDestinationColorProfileScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDestinationColorProfileScoredProperty@CDestinationColorProfileOption@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180007330: "Datatype value '%s' has the name" ??_C@_1NM@LLPFHN@?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe@
0x18005608C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000F018: "ISOC9" ??_C@_1M@IPJBJGBC@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA9?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::COption::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECOption@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18005B5B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800C4200: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler" __imp___CxxFrameHandler
0x18000ACB0: "JobOutputOptimization" ??_C@_1CM@OJELMGEP@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAi?$AAz?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180055BE4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBinding::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureBinding@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800B02B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::CPSMediaSizeScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CPSMediaSizeScoredProperty@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800C40F0: "__cdecl _imp_isleadbyte" __imp_isleadbyte
0x1800C41C8: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x1800107C8: "PrePunched" ??_C@_1BG@IAAHPDAA@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAP?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180099AB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800565F8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010DF0: "const NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::`vftable'" ??_7CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@6B@
0x1800562B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800C4170: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x18000E808: "Device" ??_C@_1O@HAMLNBEA@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E140: "StapleBottomLeft" ??_C@_1CC@PGMENEMI@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x180015E50: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HO@BEFOCMBJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180011F30: "const NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::`vftable'" ??_7CParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@6B@
0x18000DE10: "FeedType" ??_C@_1BC@EIBNLMIM@?$AAF?$AAe?$AAe?$AAd?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C4240: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180008BD0: "The DefaultValue value ('%d') of" ??_C@_1BEM@EGCFCLJC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x1800978F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::CBannerSheetOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CBannerSheetOption@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000EC98: "ISOA10" ??_C@_1O@DPMFLEIC@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x1800569B8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000BD30: "PageMediaSizeMediaSizeHeight" ??_C@_1DK@CKONBCCD@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180043DE8: "protected: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x180008980: " DefaultValue," ??_C@_1BO@CLGGPODA@?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x18000B820: "JobPrimaryCoverBackSource" ??_C@_1DE@GDMCJJGL@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180010FE8: "const NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::`vftable'" ??_7CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@6B@
0x1800180A8: CLSID_MXNamespaceManager60
0x180013C20: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JI@IJIDPHMJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000ECA8: "ISOA2" ??_C@_1M@BFFILABI@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA2?$AA?$AA@
0x180056CF4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BE770: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::CSourceColorProfileOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CSourceColorProfileOption@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800C4090: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x1800A5130: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::CBlendColorSpaceOption::CBlendColorSpaceICCScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBlendColorSpaceICCScoredProperty@CBlendColorSpaceOption@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000B6F0: "DocumentImpositionColor" ??_C@_1DA@BENGFJLH@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAm?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x18000A950: "DocumentInputBin" ??_C@_1CC@NCFFEGNP@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAI?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18000F8B0: "NorthAmericaNumber10EnvelopeRota" ??_C@_1EI@CONBLON@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA1?$AA0?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa@
0x180044008: "public: void __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::clear(void) __ptr64" ?clear@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAAXXZ
0x180011D70: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAE@NGOKIKGE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800BB430: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::COutputColorOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@COutputColorOption@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180013FD0: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1PE@DGIJNPPG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x18000E028: "Banner" ??_C@_1O@KOCEOFLH@?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4018: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x18000F6B0: "NorthAmericaGermanStandardFanfol" ??_C@_1EE@JGKKNMCH@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAG?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAF?$AAa?$AAn?$AAf?$AAo?$AAl@
0x18006163C: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x180097200: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CFeature::ValidChildCombination2" ?ValidChildCombination2@CFeature@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x180012090: "const NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::`vftable'" ??_7CParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@6B@
0x1800972C0: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CParameterInit::ValidChildCombination" ?ValidChildCombination@CParameterInit@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x180045A70: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056E44: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180005E00: "There are %d duplicate feature n" ??_C@_1BDE@JNKFGJGM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAn@
0x1800107E0: "Recycled" ??_C@_1BC@FCLAMCHF@?$AAR?$AAe?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180010878: "const NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::`vftable'" ??_7CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@6B@
0x180061F22: "__cdecl errno" _errno
0x180097010: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x180062008: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x18004A728: "public: __cdecl std::vector<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::~vector<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >(void) __ptr64" ??1?$vector@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x18000DE00: "BinType" ??_C@_1BA@FNEIAODF@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800A3B50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::COutputOptimizationOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@COutputOptimizationOption@CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000C0A0: "PageWatermarkTextFontSize" ??_C@_1DE@OBIPNJEC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C06B0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800C01D0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800054A0: "map/set<T> too long" ??_C@_0BE@JONHPENG@map?1set?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x1800567F8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaColor::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000FBE8: "OtherMetricItalianEnvelope" ??_C@_1DG@LHNNPFCI@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAM?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAt?$AAa?$AAl?$AAi?$AAa?$AAn?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800621A0: "__cdecl snwprintf_s_downlevel" _snwprintf_s_downlevel
0x180001F80: "http://schemas.microsoft.com/win" ??_C@_1JE@CEPEOHED@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?1?$AAw?$AAi?$AAn@
0x180014580: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1II@LHEMJBBH@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800517C0: "protected: int __cdecl NPTConformTest::CParameterInit::DoFurtherParameterInitConformanceTest(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString) __ptr64" ?DoFurtherParameterInitConformanceTest@CParameterInit@NPTConformTest@@IEAAHAEAVCXMLReader@2@VPTString@2@1@Z
0x180058060: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000EDD0: "ISOA8" ??_C@_1M@HKOFFAHM@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA8?$AA?$AA@
0x1800085B0: "DisplayUI value (%s) does not co" ??_C@_1PE@PMKBMGPM@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAU?$AAI?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo@
0x18000A640: "CUtility::CheckForDuplicatesOfCu" ??_C@_1II@FKKNIBFN@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x18004BA80: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetNodeValue(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetNodeValue@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@0@Z
0x1800106C8: "Stationery" ??_C@_1BG@PAEDOBEH@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1800B7510: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::CMediaTypeOption::CMediaTypeScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CMediaTypeScoredProperty@CMediaTypeOption@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800565C8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800A51D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::CBlendColorSpaceOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CBlendColorSpaceOption@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BC0B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::CPhotoPrintingIntentOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CPhotoPrintingIntentOption@CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180056CB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaling::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureScaling@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4068: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x18000E008: "const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::`vftable'" ??_7CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@6B@
0x1800482FC: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckCurrentNodeForValidAttributes(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int,int,int) __ptr64" ?CheckCurrentNodeForValidAttributes@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@HHH@Z
0x180001A48: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x18000A2C0: "DoFurtherParameterInitConformanc" ??_C@_1GI@MHNBOKHM@?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc@
0x180015098: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@6B@
0x180055FDC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputBin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureOutputBin@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800121A0: ": Missing digit after ',' or '-'" ??_C@_1EC@JDFLIGKI@?$AA?3?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAf?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?8?$AA?0?$AA?8?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?8?$AA?9?$AA?8@
0x1800561C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180001A60: "__cdecl _lookuptable_s" __lookuptable_s
0x18000EC28: "CustomMediaSize" ??_C@_1CA@NLEHLCIA@?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EB28: "Gray" ??_C@_19FLPJCOFE@?$AAG?$AAr?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180005F40: "CFeature::IsFeatureConformant - " ??_C@_1BGA@BMHPFEMF@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5@
0x1800031A0: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x1800C4058: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameter::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180016650: "The DefaultValue value ('%s') of" ??_C@_1BCO@DKIIJAHA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x18005B894: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800078E0: "percent" ??_C@_1BA@HIFFLBNB@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800086A8: "The 'psk:" ??_C@_1BE@FAIFAMMN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AAp?$AAs?$AAk?$AA?3?$AA?$AA@
0x180010370: "MediaSizeHeight" ??_C@_1CA@BJJGOAMA@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E730: "UnderColorAdditionLevel" ??_C@_1DA@DMPJJLBK@?$AAU?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000AD00: "JobPrimaryBannerSheet" ??_C@_1CM@EOIFBIN@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180056E14: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800033B0: "Pass" ??_C@_19ENBMMBPJ@?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180002F00: "The current node's namespace URI" ??_C@_1PC@CMGKEDDD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI@
0x180010498: "Continous" ??_C@_1BE@MALEOBKJ@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAo?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x180043DC4: "public: __cdecl std::auto_ptr<class NPTConformTest::COption>::~auto_ptr<class NPTConformTest::COption>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCOption@NPTConformTest@@@std@@QEAA@XZ
0x18009E6F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056278: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800569E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800064F0: "Invalid ParameterDef in PrintTic" ??_C@_1PK@EODMHLEC@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAT?$AAi?$AAc@
0x18000E120: "SaddleStitch" ??_C@_1BK@FLGMGPAI@?$AAS?$AAa?$AAd?$AAd?$AAl?$AAe?$AAS?$AAt?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1800624C0: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x1800B9F90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180004D10: "CXMLReader::GetParentNodeLocalNa" ??_C@_1MG@PGJHEOPF@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAN?$AAa@
0x1800A95F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::CMediaSizeScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CMediaSizeScoredProperty@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180003890: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GK@FJNGDKFG@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180010208: "JapanYou6EnvelopeRotated" ??_C@_1DC@HHINICEF@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA6?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000D9F8: "BindTop" ??_C@_1BA@MCIPOMGJ@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCScoredProperty@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BF030: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::CJobPasscodeOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CJobPasscodeOption@CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180058280: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800105B8: "PhotographicGlossy" ??_C@_1CG@INJOEALI@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAG?$AAl?$AAo?$AAs?$AAs?$AAy?$AA?$AA@
0x1800621C4: "__cdecl vsnwprintf_s" _vsnwprintf_s
0x1800125E0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JC@JICPPBDD@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180097118: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::ENCODINGUTF8" ?ENCODINGUTF8@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x180056438: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005A0F0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180016A30: "For the ScoredProperty %s, the p" ??_C@_1OI@KDDNKKGO@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x180061C2C: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1800A0C70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180057468: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCopiesAllPages::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentCopiesAllPages@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180008250: "The 'psf:" ??_C@_1BE@OMBLBPBD@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AAp?$AAs?$AAf?$AA?3?$AA?$AA@
0x18005B148: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000A920: "DocumentHolePunch" ??_C@_1CE@ONEMAPFA@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAH?$AAo?$AAl?$AAe?$AAP?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x18000FA58: "NorthAmericaStatement" ??_C@_1CM@GIBDOJMG@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E060: "CutSheetAtStandardMediaSize" ??_C@_1DI@KNPKICOL@?$AAC?$AAu?$AAt?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAA?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x180059DE0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180058188: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800028D0: "Namespace declaration for the Pr" ??_C@_1BGO@DGMGGJA@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr@
0x18004AFE8: "void __cdecl std::_Uninit_fill_n<class NPTConformTest::PTString * __ptr64,unsigned __int64,class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >(class NPTConformTest::PTString * __ptr64,unsigned __int64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_fill_n@PEAVPTString@NPTConformTest@@_KV12@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@YAXPEAVPTString@NPTConformTest@@_KAEBV12@AEAV?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x1800022C0: "Could not read the encoding valu" ??_C@_1JE@JOIGNCOA@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu@
0x1800104D0: "EnvelopeWindow" ??_C@_1BO@IKIADMIM@?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x18000FD78: "PRC3Envelope" ??_C@_1BK@DIJANJCL@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180014560: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@6B@
0x180003030: "ParameterInit" ??_C@_1BM@LDEKKELG@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x18005CA50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800129D0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@OIIKFOPC@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800036A0: "CoInitialize call in the CUtilit" ??_C@_1JO@EJKIJCHE@?$AAC?$AAo?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt@
0x18000BE20: "PageMediaSizePSWidth" ??_C@_1CK@HPGIJEDH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAP?$AAS?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18005B240: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800090B0: "The MinLength value ('%d') of th" ??_C@_1BGC@EOCBMFIN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x1800019C8: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x18000EA88: "BusinessGraphics" ??_C@_1CC@EGGFDAPA@?$AAB?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAe?$AAs?$AAs?$AAG?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x18000E390: "ESCP2" ??_C@_1M@IPHHDJOI@?$AAE?$AAS?$AAC?$AAP?$AA2?$AA?$AA@
0x180056EB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180062710: "__cdecl swoutput_s" _swoutput_s
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000AB60: "JobDuplexAllDocumentsContiguousl" ??_C@_1EE@DHAFFNHD@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAe?$AAx?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAg?$AAu?$AAo?$AAu?$AAs?$AAl@
0x180008A50: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BHK@LALGEDMK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000F5E8: "NorthAmericaDSheet" ??_C@_1CG@FHMPPKDJ@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAD?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F380: "JapanKaku3EnvelopeRotated" ??_C@_1DE@KACFHLP@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAK?$AAa?$AAk?$AAu?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800131D8: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@6B@
0x180010900: "ReverseLandscape" ??_C@_1CC@MFDMKPPN@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAL?$AAa?$AAn?$AAd?$AAs?$AAc?$AAa?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180010828: "MirrorImageWidth" ??_C@_1CC@FAGGGKJN@?$AAM?$AAi?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180014B00: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@CANHCOFI@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180003F28: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1800107B0: "PrePrinted" ??_C@_1BG@EPLIBPJL@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800478CC: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckForDuplicateFeatureNodesOfCurrentNode(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?CheckForDuplicateFeatureNodesOfCurrentNode@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAH@Z
0x1800097F0: "The DefaultValue value ('%s') of" ??_C@_1BHM@KMNGDFLK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x18000E5A8: "Reverse" ??_C@_1BA@MHEBLNHK@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x18005E680: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180004290: "ScoredProperty" ??_C@_1BO@DHLDFPJK@?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x18000DF30: "BottomRight" ??_C@_1BI@NFJHLELG@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180010480: "CardStock" ??_C@_1BE@HAJOHDKI@?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18005DF28: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextAngle::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkTextAngle@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000F458: "NorthAmerica9x11" ??_C@_1CC@KFHHNCNG@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA9?$AAx?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x1800019D8: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x180012890: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HA@OKJEHLMM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800C42BC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ole32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ole32
0x1800C4008: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x18000D4D0: "Parent node's URI for the curren" ??_C@_1MM@GAEJBLIG@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x1800A6F30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B930: "PageBlackGenerationProcessingGra" ??_C@_1HG@DNHBDGIE@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAG?$AAr?$AAa@
0x180008450: "DisplayName" ??_C@_1BI@EEKPCHLN@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18005B838: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000F200: "JapanChou3EnvelopeRotated" ??_C@_1DE@INBOINPL@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAC?$AAh?$AAo?$AAu?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180003910: "Current node has the 'name' attr" ??_C@_1IM@CGFPIEPO@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?8?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr@
0x180048B70: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetParentNodeAndNS(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetParentNodeAndNS@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@1@Z
0x180006FA0: "decimal" ??_C@_1BA@HNMCCEIC@?$AAd?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18004C2D0: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::ReadNextSiblingNode(void) __ptr64" ?ReadNextSiblingNode@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHXZ
0x1800BFF30: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180010808: "const NPTConformTest::CFeatureMediaType::`vftable'" ??_7CFeatureMediaType@NPTConformTest@@6B@
0x180062284: "public: __cdecl exception::exception(void) __ptr64" ??0exception@@QEAA@XZ
0x1800BFBD0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800456C0: "protected: void __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Erase(struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64) __ptr64" ?_Erase@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@IEAAXPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@2@@Z
0x1800A5B30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureColorManagement::CColorManagementOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CColorManagementOption@CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180056908: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaType::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureMediaType@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4148: "__cdecl _imp__lseeki64" __imp__lseeki64
0x18004B33C: "public: __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::CXMLReader(struct IXMLDOMDocument2 * __ptr64,class CTestLogger * __ptr64) __ptr64" ??0CXMLReader@NPTConformTest@@QEAA@PEAUIXMLDOMDocument2@@PEAVCTestLogger@@@Z
0x180017C30: "For the ParameterRef '%s', the p" ??_C@_1LG@NAFGKABE@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x18000DE28: "MediaCapacity" ??_C@_1BM@GECEONBH@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAC?$AAa?$AAp?$AAa?$AAc?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x180047404: "protected: void __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Insert_n(class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator,unsigned __int64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@IEAAXViterator@12@_KAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@2@@Z
0x1800C40F8: "__cdecl _imp__fileno" __imp__fileno
0x180061958: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x1800103F8: "PSWidthOffset" ??_C@_1BM@GKBOAFFF@?$AAP?$AAS?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180008570: "DisplayUI" ??_C@_1BE@JCALABKB@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x1800C4178: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F3E0: "NorthAmerica10x11" ??_C@_1CE@EKJLADLO@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA1?$AA0?$AAx?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x18000DB78: "PrintBack" ??_C@_1BE@IJNBAJLP@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800177B0: "const NPTConformTest::CParameter::`vftable'" ??_7CParameter@NPTConformTest@@6B@
0x18000BF20: "PageScalingScaleWidth" ??_C@_1CM@IOLDLFPL@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800C0710: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800144A8: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@6B@
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CValue::~CValue(void) __ptr64" ??1CValue@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x18000EBC8: "White" ??_C@_1M@FNBGDNOB@?$AAW?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000ED78: "ISOA5Extra" ??_C@_1BG@KMBFGBB@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA5?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x1800102A0: "NorthAmerica8x10" ??_C@_1CC@PCAJNOIN@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA8?$AAx?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x180096928: "__cdecl TI2PEAVexception@@" _TI2PEAVexception@@
0x180007670: "Mandatory" ??_C@_1BE@OCOLDDCI@?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterInit::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterInit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180051D54: "public: int __cdecl NPTConformTest::CProperty::IsPropertyConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsPropertyConformant@CProperty@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x18004E3D4: "public: int __cdecl NPTConformTest::CParameterDef::IsParameterDefConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsParameterDefConformant@CParameterDef@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x180060D80: "public: int __cdecl NPTConformTest::CParameterRef::IsParameterRefConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsParameterRefConformant@CParameterRef@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x18009C850: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056C58: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaling::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureScaling@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000ABB0: "JobErrorSheet" ??_C@_1BM@ICIHMEOE@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180055BB4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureBinding::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureBinding@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180015840: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAE@PNLECOBO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800C4010: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x18000E2A8: "ErrorSheetSource" ??_C@_1CC@CICBNLPI@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E310: "const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::`vftable'" ??_7CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@6B@
0x18000D9C8: "BindLeft" ??_C@_1BC@IJOILHKL@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x1800104F0: "Fabric" ??_C@_1O@BJMHFOMH@?$AAF?$AAa?$AAb?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x1800109F8: "const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::`vftable'" ??_7CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@6B@
0x18000FA88: "NorthAmericaSuperA" ??_C@_1CG@EOODOJCB@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAS?$AAu?$AAp?$AAe?$AAr?$AAA?$AA?$AA@
0x180007650: "MinLength" ??_C@_1BE@NFBEBJMG@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800BFC30: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800A10D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18004D6A4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeature::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeature@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CProperty::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCProperty@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000AA40: "ErrorSheetWhen" ??_C@_1BO@FOHCHOHK@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAW?$AAh?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180015FF0: "The MinLength value ('%d') of th" ??_C@_1BDO@NMKLJNPE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x1800967D8: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180055CC4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverBack::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureCoverBack@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CProperty::`vftable'" ??_7CProperty@NPTConformTest@@6B@
0x1800041C8: "xsi:type" ??_C@_1BC@CHIBAGLI@?$AAx?$AAs?$AAi?$AA?3?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E7A8: "URI" ??_C@_17CAEBGDHP@?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x1800168B0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HI@MICBNNCJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180009FF0: "Children combination for the Par" ??_C@_1LA@CFIHCLMP@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr@
0x1800BFE10: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageCopies::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageCopies@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180055FA8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputBin::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180061C20: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x18005C5DC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidthOffset::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizePSWidthOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800BA490: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000F720: "NorthAmericaLegalExtra" ??_C@_1CO@PMDLNJOO@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAl?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x180013740: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@6B@
0x1800020C0: "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ??_C@_1FE@NHCOKDBM@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAw?$AAw?$AAw?$AA?4?$AAw?$AA3?$AA?4?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?1?$AA2?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?1?$AAX?$AAM?$AAL?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa@
0x180004BA0: "encoding" ??_C@_1BC@KLMLAFKI@?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000D1C0: "Now checking conformance for Val" ??_C@_1FC@NEDMDIAD@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAV?$AAa?$AAl@
0x180010078: "JapanDoubleHagakiPostcard" ??_C@_1DE@EBBLHIML@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAD?$AAo?$AAu?$AAb?$AAl?$AAe?$AAH?$AAa?$AAg?$AAa?$AAk?$AAi?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x18000F0D8: "JISB1" ??_C@_1M@ONHPIKON@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA1?$AA?$AA@
0x1800A6B70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180018098: IID_IXMLDOMDocument2
0x18000F848: "NorthAmericaNote" ??_C@_1CC@NMGGHHCP@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180015970: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@GGAKELJN@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180008470: "DisplayName value (%s) does not " ??_C@_1PC@DBHNMODJ@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::COption::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCOption@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180007470: "The DataType of the ParameterDef" ??_C@_1EG@NEEOGCHP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf@
0x180098930: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::CBindingOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CBindingOption@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BA170: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::CMirrorImageOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CMirrorImageOption@CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180096770: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x180055BE4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBinding::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureBinding@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F3B8: "JapanYou4Envelope" ??_C@_1CE@MJHFMECA@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800565F8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800032E0: "CTestLogger::OpenLog - CreateLog" ??_C@_0EG@GGIGKHAB@CTestLogger?3?3OpenLog?5?9?5CreateLog@
0x1800BFF90: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000AFC0: "PageICMRenderingIntent" ??_C@_1CO@OLONFBIL@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI?$AAC?$AAM?$AAR?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800121F0: "The value ('%s') of the Paramete" ??_C@_1BAC@LOBILKIO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x18000ED90: "ISOA6" ??_C@_1M@JKDKCHEP@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA6?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingTotalInkCoverageLimit@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F6F8: "NorthAmericaLegal" ??_C@_1CE@DPDBDCKH@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000B420: "Current node's PrintSchema name " ??_C@_1LE@CFGAGLOP@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5@
0x180004B18: "#root" ??_C@_1M@NANFNGO@?$AA?$CD?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1800A0DB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::CErrorSheetOption::CErrorSheetScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CErrorSheetScoredProperty@CErrorSheetOption@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000EEE8: "ISOC1" ??_C@_1M@EKCFLOPN@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA1?$AA?$AA@
0x18005C818: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000EE40: "ISOB4" ??_C@_1M@LGKHJNGK@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA4?$AA?$AA@
0x1800C0FB8: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x18000CEA0: "COption::DoFurtherOptionConforma" ??_C@_1LI@GGCBKAJD@?$AAC?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa@
0x180015CE8: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@6B@
0x180048880: "public: class NPTConformTest::PTString __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetStringAfterColon(class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?GetStringAfterColon@CUtility@NPTConformTest@@QEAA?AVPTString@2@AEBV32@@Z
0x180063418: "__cdecl unlock" _unlock
0x18009AC30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::CCoverFrontOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CCoverFrontOption@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18005DA1C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180056CF4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BDF50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180001000: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180017A40: "For the ParameterRef '%s', could" ??_C@_1BAM@LPKAGDLG@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd@
0x1800A4EB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000F4C0: "NorthAmericaArchitectureBSheet" ??_C@_1DO@INDGHNO@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAB?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800BD2D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A1990: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::CAccountingSheetOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CAccountingSheetOption@CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A63F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::CDestinationColorProfileOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CDestinationColorProfileOption@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000B720: "DocumentPageRanges" ??_C@_1CG@HBLBPJLJ@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAR?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800B73D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180058A20: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180056248: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000D980: "const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::`vftable'" ??_7CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C41B0: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x180008770: "Skipping checking of detail Para" ??_C@_1KG@PCMFOCKD@?$AAS?$AAk?$AAi?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa@
0x18000FFD0: "Roll15Inch" ??_C@_1BG@EBJKFJBN@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA1?$AA5?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1800033F0: " Repro: " ??_C@_1BC@FIMLGJHC@?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAp?$AAr?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x180061EEC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x18000E818: "Driver" ??_C@_1O@GAOCKAOK@?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800C4070: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x1800069E0: "For the ParameterDef '%s', the p" ??_C@_1OI@HLGGBACG@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x1800564A8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180012000: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IK@BPFHEFHO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000EB58: "NoColor" ??_C@_1BA@BPDANFLF@?$AAN?$AAo?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x18000F108: "JISB3" ??_C@_1M@EHHGECGG@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA3?$AA?$AA@
0x180010E78: "SourceColorProfileEmbedded" ??_C@_1DG@EBHKDIKF@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180016270: "The MaxLength value ('%d') of th" ??_C@_1BHA@DDHGPCEM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x1800A1CB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056478: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180056EF4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180010690: "Plain" ??_C@_1M@JLMJPJOF@?$AAP?$AAl?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x180045870: "public: __cdecl std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString>::~pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString>(void) __ptr64" ??1?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@QEAA@XZ
0x18000E898: "DestinationColorProfileURI" ??_C@_1DG@GKNNIMMA@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x180046AD8: "public: void __cdecl CTestLogger::Trace(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Trace@CTestLogger@@QEAAXPEBGZZ
0x18000E620: "BlackInkLimit" ??_C@_1BM@BKKCOBMI@?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAI?$AAn?$AAk?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180013918: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@6B@
0x180006380: "Feature '%s' has a child node wi" ??_C@_1BEC@NACOBBKF@?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi@
0x180003448: "CTestLogger::Rollup failed! " ??_C@_0BO@OEONIAHL@CTestLogger?3?3Rollup?5failed?$CB?$AN?6?$AA@
0x180004680: "xsi" ??_C@_17COPAGNFF@?$AAx?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x180056518: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000AB20: "JobDigitalSignatureProcessing" ??_C@_1DM@LCGJGDMI@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAa?$AAl?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000E3C0: "KPDL" ??_C@_19GKACDHOH@?$AAK?$AAP?$AAD?$AAL?$AA?$AA@
0x180003578: "ERROR: " ??_C@_1BA@CMCHHHIG@?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x18004D72C: "public: __cdecl NPTConformTest::CFeature::CFeature(class CTestLogger * __ptr64,int) __ptr64" ??0CFeature@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@H@Z
0x180010418: "const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::`vftable'" ??_7CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@6B@
0x180015790: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@6B@
0x1800BA8F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000C110: "PageWatermarkTransparency" ??_C@_1DE@IPGBPPN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1800C0650: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800B7970: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::CMediaTypeOption::CMediaTypeScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaTypeScoredProperty@CMediaTypeOption@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180056898: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaSize::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureMediaSize@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A58B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::CPageBorderlessOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CPageBorderlessOption@CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A5950: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureColorManagement::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000FAB0: "NorthAmericaSuperB" ??_C@_1CG@FMFGEGMP@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAS?$AAu?$AAp?$AAe?$AAr?$AAB?$AA?$AA@
0x18000F9B0: "NorthAmericaNumber14Envelope" ??_C@_1DK@LKIJGLE@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA1?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180012D00: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1LA@LOEJIHMI@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180012A60: "const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverBackSource::`vftable'" ??_7CParameterJobPrimaryCoverBackSource@NPTConformTest@@6B@
0x18000E2E0: "OnError" ??_C@_1BA@HIALCJPD@?$AAO?$AAn?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1800164F0: "The DefaultValue value ('%s') of" ??_C@_1BFC@BIGFLADO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180001928: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x1800993D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCollate::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureCollate@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180047360: "protected: struct std::_List_nod<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Buynode(struct std::_List_nod<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Node * __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@2@PEAU342@0AEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@2@@Z
0x18000F930: "NorthAmericaNumber11Envelope" ??_C@_1DK@CACCEGKL@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA1?$AA1?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800054B8: "const NPTConformTest::CXMLReader::`vftable'" ??_7CXMLReader@NPTConformTest@@6B@
0x1800100B0: "JapanDoubleHagakiPostcardRotated" ??_C@_1EC@EPPHGBAA@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAD?$AAo?$AAu?$AAb?$AAl?$AAe?$AAH?$AAa?$AAg?$AAa?$AAk?$AAi?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd@
0x18009EDD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureRollCut::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureRollCut@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800C4040: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x18000EEA8: "ISOB7" ??_C@_1M@KEBCDCIE@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA7?$AA?$AA@
0x18000DEC0: "MediaPath" ??_C@_1BE@MHMKEMCG@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18000E560: "OptimizeForSpeed" ??_C@_1CC@LECPKFIP@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAi?$AAz?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAS?$AAp?$AAe?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800C4098: "__cdecl _imp_SysAllocStringLen" __imp_SysAllocStringLen
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005BC0C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18005A438: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180002460: "The Encoding of the XML '%s' is " ??_C@_1FK@CJPJLEJA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5@
0x180046E84: "private: void __cdecl CTestLogger::FormatMessageW(char * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64) __ptr64" ?FormatMessageW@CTestLogger@@AEAAXPEADPEBGAEAV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@Z
0x1800024C0: "Could not read current node's Ba" ??_C@_1HG@ONPJGGFG@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAB?$AAa@
0x180010A98: "PhotoDraft" ??_C@_1BG@KBHCALMM@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAD?$AAr?$AAa?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C40D8: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x180010798: "Material" ??_C@_1BC@IKJJMOBI@?$AAM?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180006C40: "CUtility::CheckForDuplicatesOfCu" ??_C@_1JA@BDGDGPAE@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x18005EBFC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180056828: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaColor::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureMediaColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000AA60: "JobAccountingSheet" ??_C@_1CG@JKLIEJME@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAA?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180010DA8: "LeftCenter" ??_C@_1BG@GNAGOHPE@?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180016BF0: "Children combination for the Sco" ??_C@_1LC@IPPFDHBC@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAo@
0x1800088E0: "Missing one or more required chi" ??_C@_1II@CDCLDGME@?$AAM?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi@
0x1800BFD50: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800C0230: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetWidth::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageScalingOffsetWidth@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000C370: "Now checking conformance for nod" ??_C@_1HK@OMFLEBIH@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd@
0x180006F90: "integer" ??_C@_1BA@ODJLMHLJ@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000DBD8: "CoverBackSource" ??_C@_1CA@COLGGGLK@?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180055F28: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUp::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureNUp@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180013CB8: "const NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::`vftable'" ??_7CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BBF70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180004688: "xsd" ??_C@_17NMJKLFII@?$AAx?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x18000E538: "OptimizeForQuality" ??_C@_1CG@FFAIJILF@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAi?$AAz?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAQ?$AAu?$AAa?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x1800BD870: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::CScaleOffsetAlignmentOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CScaleOffsetAlignmentOption@CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180009220: "The MaxLength value ('%d') of th" ??_C@_1BGC@OHKBBJML@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x18000DF60: "BottomLeft" ??_C@_1BG@GDANFMPA@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x180045ED4: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x180043478: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800967B0: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x180006700: "Now checking conformance for the" ??_C@_1KC@JNKOPGDK@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180010338: "CreditCard" ??_C@_1BG@NBAIJPGB@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180011A80: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1II@MIAGOCOL@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180056208: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000D870: "CXMLReader.ReadParentNode failed" ??_C@_1LK@KFHEILLP@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd@
0x18004D794: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeature::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeature@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180061F3C: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x1800A1490: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::CErrorSheetOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CErrorSheetOption@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000A9A0: "DocumentOutputBin" ??_C@_1CE@CHCAPPB@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x180043BB4: "public: __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::~basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CValue::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECValue@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180001E20: "Exception encountered while mars" ??_C@_1KG@KFJINBJH@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAr?$AAs@
0x18000E448: "RPDL" ??_C@_19LBLJJNMF@?$AAR?$AAP?$AAD?$AAL?$AA?$AA@
0x180010438: "Archival" ??_C@_1BC@LOIKPDKE@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000F580: "NorthAmericaArchitectureESheet" ??_C@_1DO@GNBOMNBO@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAE?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800044C0: " No nodes are allowed." ??_C@_1CO@NHDDOGGI@?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1800080B0: "The Multiple value ('%f') of the" ??_C@_1BEK@BKMDBKOI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAf?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000E9A0: "Off" ??_C@_17KKIALEEP@?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x1800592EC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800A9730: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::CMediaSizeScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaSizeScoredProperty@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180001A3C: "(null)" ??_C@_06OJHGLDPL@?$CInull?$CJ?$AA@
0x180055468: "public: int __cdecl NPTConformTest::CValue::IsValueConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsValueConformant@CValue@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180015450: "The MaxLength ('%d') of the Para" ??_C@_1BAO@MGIAKPGJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa@
0x18005CCE4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18004D6F4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeature::ValidateActualValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateActualValue@CFeature@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180003518: "trace: " ??_C@_1BA@HONIGOC@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x1800031B8: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x180005610: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GK@NEIAOAPJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800BE9F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::CTTFontModeOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CTTFontModeOption@CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800434E0: "long __cdecl RunPTConform(struct IStream * __ptr64,struct IStream * __ptr64,bool)" ?RunPTConform@@YAJPEAUIStream@@0_N@Z
0x1800106A0: "Screen" ??_C@_1O@MDJFDDCF@?$AAS?$AAc?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1800048C0: "pXmlDoc passed to constructor is" ??_C@_0CH@MPAGGOKE@pXmlDoc?5passed?5to?5constructor?5is@
0x18000EBA0: "Turquoise" ??_C@_1BE@LLCCNPCJ@?$AAT?$AAu?$AAr?$AAq?$AAu?$AAo?$AAi?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B8A0: "JobErrorSheetSource" ??_C@_1CI@GLLIOCBP@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C0770: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180061DEC: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x1800167A0: "CScoredProperty::IsScoredPropert" ??_C@_1BAG@FHOJEGOJ@?$AAC?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt@
0x1800C0FD0: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x1800489F8: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetCurrentNodeAndNS(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetCurrentNodeAndNS@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@1@Z
0x18009BA90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000DB48: "const NPTConformTest::CFeatureCollate::`vftable'" ??_7CFeatureCollate@NPTConformTest@@6B@
0x1800562E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4168: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180010ED0: "DownloadAsOutlineFont" ??_C@_1CM@KEIMOCKK@?$AAD?$AAo?$AAw?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAA?$AAs?$AAO?$AAu?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180001D80: "Exception encountered while logg" ??_C@_1JG@FGKMKBJG@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AAg@
0x1800A94B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000FD08: "PRC2EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@DOGDEAAC@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18005EB04: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180011980: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1PC@CEPFFMFI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180001D60: "PTConform" ??_C@_1BE@PMJKBHMK@?$AAP?$AAT?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x18000E4E8: "ArchiveFormat" ??_C@_1BM@LCHKOOFN@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180010550: "MultiPartForm" ??_C@_1BM@NFEPKBP@?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x18004A674: "public: class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> > & __ptr64 __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::operator=(class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> > const & __ptr64) __ptr64" ??4?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEBV01@@Z
0x1800C40E0: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x1800A1530: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::CErrorSheetWhenOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CErrorSheetWhenOption@CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800C40A8: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x18000ECC8: "ISOA3Rotated" ??_C@_1BK@LAMCHKDC@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA3?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000C040: "PageWatermarkTextAngle" ??_C@_1CO@ILICKCLN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AAA?$AAn?$AAg?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180012868: "const NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::`vftable'" ??_7CParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@6B@
0x180056B38: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DDD0: "Tractor" ??_C@_1BA@JNIEJCEH@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180043F8C: "protected: bool __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::_Grow(unsigned __int64,bool) __ptr64" ?_Grow@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@IEAA_N_K_N@Z
0x180008A30: " Multiple," ??_C@_1BG@GKPJAFED@?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x180014420: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IE@HMPKODFB@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180010A60: "const NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::`vftable'" ??_7CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@6B@
0x1800616DC: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x1800171A0: "OptionName" ??_C@_1BG@JHLAOGPN@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180047610: "public: void __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Insert<class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::const_iterator>(class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::iterator,class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::const_iterator,class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::const_iterator,struct std::forward_iterator_tag) __ptr64" ??$_Insert@Vconst_iterator@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAAXViterator@01@Vconst_iterator@01@1Uforward_iterator_tag@1@@Z
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18004A610: "public: __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >(class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> > const & __ptr64) __ptr64" ??0?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180056868: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaSize::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000AAC0: "JobCollateAllDocuments" ??_C@_1CO@PANJENLB@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000BF50: "PageScalingScaleHeight" ??_C@_1CO@JKPILOGO@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180001A00: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x18000B010: "PageMediaColor" ??_C@_1BO@JDAGDLDL@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010530: "MultiLayerForm" ??_C@_1BO@HKLBOGKK@?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x180006B90: "Children combination for the Par" ??_C@_1KO@KGFJEEAB@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr@
0x180056B08: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180014780: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@JGIEOAEC@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180061BF0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x180014F90: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAG@CLLLCILO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180001920: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x18000FE50: "PRC6Envelope" ??_C@_1BK@BDBKAJDE@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA6?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18005993C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DE70: "MediaTypeAutoSense" ??_C@_1CG@PEFOMGGA@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAS?$AAe?$AAn?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x18000FB38: "OtherMetricA4Plus" ??_C@_1CE@DNENLMHL@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAM?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAA?$AA4?$AAP?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x18005F3D0: "public: __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::CScoredProperty(class CTestLogger * __ptr64,int) __ptr64" ??0CScoredProperty@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@H@Z
0x18005E36C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000A480: "CParameterInit::DoFurtherParamet" ??_C@_1OA@MMEEAKBE@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt@
0x1800C4020: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x18000B1A0: "PageResolution" ??_C@_1BO@LLPICJEB@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800101A8: "JapanYou4EnvelopeRotated" ??_C@_1DC@DOIJCACJ@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180004450: "'" ??_C@_13ODFOLHGE@?$AA?8?$AA?$AA@
0x18000FDE0: "PRC4EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@OFGOKGLG@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18004B1C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECXMLReader@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B070: "PageMirrorImage" ??_C@_1CA@JLDGPJPI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAi?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800142B0: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BEO@KCJHEOFH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180097050: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::PSFNAMESPACE" ?PSFNAMESPACE@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x1800C0470: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800968A0: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x18000E3F0: "PCL5c" ??_C@_1M@MOMKMGGO@?$AAP?$AAC?$AAL?$AA5?$AAc?$AA?$AA@
0x180010978: "Grayscale" ??_C@_1BE@DNLBEJGN@?$AAG?$AAr?$AAa?$AAy?$AAs?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobComment::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobComment@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000E168: "StapleBottomRight" ??_C@_1CE@CBGLJGJG@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18000D930: "Custom" ??_C@_1O@KKPPJBFG@?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x180043DC4: "public: __cdecl std::auto_ptr<class NPTConformTest::CProperty>::~auto_ptr<class NPTConformTest::CProperty>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCProperty@NPTConformTest@@@std@@QEAA@XZ
0x18005AFC4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800560BC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800130E0: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@6B@
0x180062290: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x180045F78: "protected: virtual void __cdecl std::out_of_range::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@out_of_range@std@@MEBAXXZ
0x1800C41F8: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x1800053D0: "CXMLReader::GetSiblingsForCurren" ??_C@_1MO@MFGAPFB@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAi?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAF?$AAo?$AAr?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800595F4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementExtent@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800163E0: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAG@NBCDOGCH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000DD90: "AutoSelect" ??_C@_1BG@MJOFNOIM@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180012A80: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JA@BKMBMOJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800C4268: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x180056A58: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4048: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x18000DEF8: "PagesPerSheet" ??_C@_1BM@FEBBMMIJ@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AAP?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F028: "ISODLEnvelope" ??_C@_1BM@BHPPACBP@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAD?$AAL?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800BD190: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800A0E50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::CErrorSheetOption::CErrorSheetScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CErrorSheetScoredProperty@CErrorSheetOption@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800C0910: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x1800100F8: "JapanLPhoto" ??_C@_1BI@JFIPNGHL@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAL?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x1800464F8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTestLogger::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECTestLogger@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DF78: "RightTop" ??_C@_1BC@JGDJAOMC@?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x180012BE0: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1BBC@FJOGKNDM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180051194: "public: __cdecl NPTConformTest::CParameter::ParameterDef::~ParameterDef(void) __ptr64" ??1ParameterDef@CParameter@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x18000EEB8: "ISOB8" ??_C@_1M@PMHBCCNC@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA8?$AA?$AA@
0x18000B620: "DocumentBindingGutter" ??_C@_1CM@PAPIENCP@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AAG?$AAu?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180096838: "__cdecl TI2?AVlogic_error@std@@" _TI2?AVlogic_error@std@@
0x180010990: "Monochrome" ??_C@_1BG@OIIDEAED@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAo?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800058A0: "CFeature::IsFeatureConformant - " ??_C@_1NC@DNBJOHHE@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5@
0x18000E4C8: "const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::`vftable'" ??_7CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@6B@
0x180011F50: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IM@PEFBP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800BB7F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18005B020: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800A59F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureColorManagement::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180055EC8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUp::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureNUp@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180013A00: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HA@MBMOEKLF@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180063710: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x18000FE70: "PRC6EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@KMGKAENK@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA6?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800A5EF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180003328: "CTestLogger::OpenLog - CreateLog" ??_C@_0CP@NBBEHOCK@CTestLogger?3?3OpenLog?5?9?5CreateLog@
0x180046530: "public: __cdecl CTestLogger::CTestLogger(enum CTestLogger::LogDeviceName,enum CTestLogger::VerbosityLevel) __ptr64" ??0CTestLogger@@QEAA@W4LogDeviceName@0@W4VerbosityLevel@0@@Z
0x18000C0E0: "PageWatermarkTextText" ??_C@_1CM@PKPJINAC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800026A0: "Base name for root level node is" ??_C@_1JK@JFKPLHDF@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs@
0x1800031F0: "WTTLogCreateLogDevice" ??_C@_0BG@KLILNKHL@WTTLogCreateLogDevice?$AA@
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CValue::`vftable'" ??_7CValue@NPTConformTest@@6B@
0x180010898: "Negative" ??_C@_1BC@MDDOHANL@?$AAN?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18000A740: "There are %d duplicate Property " ??_C@_1OM@LMNGCBHC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5@
0x1800621C4: "__cdecl vsnwprintf_s_downlevel" _vsnwprintf_s_downlevel
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000E268: "SheetCapacity" ??_C@_1BM@EAEDGMIJ@?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAC?$AAa?$AAp?$AAa?$AAc?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x180061EEC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BF7B0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18009B6D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::CDuplexOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CDuplexOption@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000BE50: "PageMediaSizePSWidthOffset" ??_C@_1DG@HGFFNEFE@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAP?$AAS?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F0C8: "JISB0" ??_C@_1M@FFMDONII@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA0?$AA?$AA@
0x180013828: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@6B@
0x1800564A8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180063430: "__cdecl flsbuf_s" _flsbuf_s
0x1800C4208: "__cdecl _imp__errno" __imp__errno
0x180003660: "list<T> too long" ??_C@_0BB@MOGOBHAF@list?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x18004D0A4: "public: struct std::pair<class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator,bool> __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::insert(struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> const & __ptr64) __ptr64" ?insert@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@QEAA?AU?$pair@Viterator@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@_N@2@AEBU?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@2@@Z
0x180011850: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAG@PIOJONCK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180003BB0: "Current node does not have a 'na" ??_C@_1IE@LFBJPLJ@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AA?8?$AAn?$AAa@
0x18000D690: "No Children to Value Node. Empty" ??_C@_1GO@LNGLMHKF@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAE?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy@
0x180010968: "Color" ??_C@_1M@FMOLGDAB@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180056A28: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180003740: "CoInitialize call in the CUtilit" ??_C@_0DG@CKDPPEBB@CoInitialize?5call?5in?5the?5CUtilit@
0x180007DB0: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BIC@CIFFKNIF@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800A4050: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180014D50: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BBM@GECLMGLF@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180056518: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180061F30: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x1800A7B10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::CMediaColorOption::CMediaColorScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CMediaColorScoredProperty@CMediaColorOption@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180059A34: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18004E9AC: "protected: int __cdecl NPTConformTest::CParameterDef::DoFurtherParameterDefConformanceTest(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString) __ptr64" ?DoFurtherParameterDefConformanceTest@CParameterDef@NPTConformTest@@IEAAHAEAVCXMLReader@2@VPTString@2@1@Z
0x1800BF3F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::CJobImageFormatOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CJobImageFormatOption@CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18005616C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18000B6B0: "DocumentCoverFrontSource" ??_C@_1DC@NPBIHPAK@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18000BCB0: "PageDeviceColorSpaceProfileURI" ??_C@_1DO@DIPCDGPL@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x1800041E0: "CUtility::GetParentNodeAndNS - C" ??_C@_1KE@OLPIHMBE@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAA?$AAn?$AAd?$AAN?$AAS?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAC@
0x180056898: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaSize::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureMediaSize@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004AED0: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::operator+=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??Y?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV01@PEBG@Z
0x180003408: " Result: " ??_C@_1BE@PEMBLDAI@?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x180015BD0: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BBG@NHLFCMIO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18009DA70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUp::CNUpOption::CNUpScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CNUpScoredProperty@CNUpOption@CFeatureNUp@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800A1170: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180004B30: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GO@MAEIHLKI@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180062098: memcpy_s
0x18000E838: "const NPTConformTest::CFeatureColorManagement::`vftable'" ??_7CFeatureColorManagement@NPTConformTest@@6B@
0x18000B5E0: "DocumentBannerSheetSource" ??_C@_1DE@PFJLJBKP@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180004858: "CoInitilize failed!" ??_C@_0BE@HHHDCHPH@CoInitilize?5failed?$CB?$AA@
0x1800C4140: "__cdecl _imp__write" __imp__write
0x18000FA30: "NorthAmericaQuarto" ??_C@_1CG@IHCLMEHI@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAQ?$AAu?$AAa?$AAr?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800970A0: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::PSKV11NAMESPACE" ?PSKV11NAMESPACE@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x180003240: "WTTLogTrace" ??_C@_0M@OKBLBFL@WTTLogTrace?$AA@
0x180010520: "Label" ??_C@_1M@DEGBNNDL@?$AAL?$AAa?$AAb?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1800067B0: "CParameterDef::IsParameterDefCon" ??_C@_1BCG@DPOJPJFN@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AAC?$AAo?$AAn@
0x180001B40: "SETUP: Exception while creating " ??_C@_1IC@LGCDMJLC@?$AAS?$AAE?$AAT?$AAU?$AAP?$AA?3?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5@
0x18004B618: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetCurrentNodeName(class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetCurrentNodeName@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@@Z
0x1800A72F0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::CForceFrontSideOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CForceFrontSideOption@CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180015180: "The value ('%s') of the Paramete" ??_C@_1BBK@COLHHMHC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x18000FEB8: "PRC7EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@IIOIFFOM@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA7?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180015AB0: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BBC@PAJCBBBC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800A7570: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::CICMRenderingIntentOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CICMRenderingIntentOption@CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18009EC90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureRollCut::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureRollCut@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180010850: "MirrorImageHeight" ??_C@_1CE@LPDDGDNP@?$AAM?$AAi?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1800106E0: "TabStockFull" ??_C@_1BK@POPDBAFD@?$AAT?$AAa?$AAb?$AAS?$AAt?$AAo?$AAc?$AAk?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18000E950: "OverrideDeviceDefault" ??_C@_1CM@CCDOKEEF@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x18000B7D0: "JobComment" ??_C@_1BG@LKLMMNHI@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180010000: "Roll22Inch" ??_C@_1BG@EJGDJFEJ@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA2?$AA2?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x180056828: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMediaColor::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureMediaColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005A094: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800BFFF0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180007F60: "The Multiple value ('%d') of the" ??_C@_1BEG@JBBHEGAG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180013B38: "const NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::`vftable'" ??_7CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@6B@
0x1800C41F0: "__cdecl _imp_iswxdigit" __imp_iswxdigit
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverBackSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentCoverBackSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180015100: ": Invalid hex digit" ??_C@_1CI@DJEAOCLD@?$AA?3?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAe?$AAx?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180055F28: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUp::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureNUp@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4238: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x18009C670: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000C870: "Children combination for the Opt" ??_C@_1KC@IICOOOLP@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt@
0x18000A0A0: "CUtility::CheckForDuplicatesOfCu" ??_C@_1JC@BILMHGDE@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x18001BCD0: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1800C09C8: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x1800C4198: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180003208: "WTTLogCloseLogDevice" ??_C@_0BF@OCJBCAMK@WTTLogCloseLogDevice?$AA@
0x1800A79D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800072A0: "Now checking detail ParameterDef" ??_C@_1IG@GJDFMCMA@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf@
0x180043478: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C07D0: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CScoredProperty::ValidChildCombination1" ?ValidChildCombination1@CScoredProperty@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x1800C41D0: "__cdecl _imp_printf" __imp_printf
0x18000FC68: "PRC10Envelope" ??_C@_1BM@OAPHKIBK@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AA0?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800A4190: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::CJobPageOrderOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CJobPageOrderOption@CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800047F0: " CoInitilize failed with HResult" ??_C@_1GE@KCBBHBFJ@?$AA?6?$AAC?$AAo?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAH?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt@
0x180056208: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057948: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000EF88: "ISOC5Envelope" ??_C@_1BM@EFFIIKJD@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA5?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EE10: "ISOB10" ??_C@_1O@LBEKLDGB@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x18000DF18: "RightBottom" ??_C@_1BI@BIMCKICM@?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x18000D940: "Standard" ??_C@_1BC@LEJCHMO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentImpositionColor::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentImpositionColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000E100: "const NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::`vftable'" ??_7CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@6B@
0x180096948: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x18000E3E8: "PCL" ??_C@_17JHPFEMBH@?$AAP?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x18000BAB0: "PageBlackGenerationProcessingTot" ??_C@_1GG@CLBPKHCF@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAT?$AAo?$AAt@
0x18004D794: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeature::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeature@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000ED58: "ISOA5Rotated" ??_C@_1BK@LOLOMGLH@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA5?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180008348: ", MaxLength, MinLength" ??_C@_1CO@NJHKGCCB@?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CValue::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCValue@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180017DA0: "The ParameterRef %s does not hav" ??_C@_1KM@BCKGOOPE@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv@
0x180009D50: "CParameterInit::IsParameterInitC" ??_C@_1OO@MGNNDHGB@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAC@
0x1800A5590: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180003778: "Job" ??_C@_17EKANHMLE@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AA?$AA@
0x1800C0860: "protected: static struct NPTConformTest::ChildrenCombination const * const NPTConformTest::CScoredProperty::ValidChildCombination2" ?ValidChildCombination2@CScoredProperty@NPTConformTest@@1QBUChildrenCombination@2@B
0x18000DA18: "EdgeStitchBottom" ??_C@_1CC@NFGMMOLK@?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x18000B0E0: "PageOutputBin" ??_C@_1BM@BMMLLLII@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18000C620: "The parent node of the Option '%" ??_C@_1NM@FEIFBHAH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF@
0x18000B9B0: "PageBlackGenerationProcessingGra" ??_C@_1HI@BNEKAAI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAG?$AAr?$AAa@
0x180004380: "CUtility::CheckNodeAndPSNamesAnd" ??_C@_1NA@HMGALBAL@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAA?$AAn?$AAd?$AAP?$AAS?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAA?$AAn?$AAd@
0x18000BE90: "PageScalingOffsetWidth" ??_C@_1CO@LFOMJKLH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18000CF60: "One of the child nodes of this O" ??_C@_1BBE@CIAPFNIG@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAO@
0x18000EE20: "ISOB2" ??_C@_1M@JDMMMCLG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA2?$AA?$AA@
0x18000E790: "ICCProfile" ??_C@_1BG@KECEIE@?$AAI?$AAC?$AAC?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180044234: "public: __cdecl NPTConformTest::PTString::PTString(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>) __ptr64" ??0PTString@NPTConformTest@@QEAA@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@Z
0x18000AD90: "JobRollCutAtEndOfJob" ??_C@_1CK@IFPIBGIK@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AAC?$AAu?$AAt?$AAA?$AAt?$AAE?$AAn?$AAd?$AAO?$AAf?$AAJ?$AAo?$AAb?$AA?$AA@
0x1800054C0: "CFeature::GetParentandFeatureNam" ??_C@_1GA@NCEBELCF@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm@
0x180013CE0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JC@EDNMEODF@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800A4410: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800064C8: "const NPTConformTest::CFeature::`vftable'" ??_7CFeature@NPTConformTest@@6B@
0x18000C1D0: "JobPasscodeString" ??_C@_1CE@BIBHIOO@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180007610: "MinValue" ??_C@_1BC@EPIOGINM@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18000F500: "NorthAmericaArchitectureCSheet" ??_C@_1DO@JFNMIGKI@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800968D8: "__stdcall CT??_R0PEAX" _CT??_R0PEAX@88
0x180015A20: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@OLHOGOHN@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18005EB60: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800562E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005A838: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000E438: "PPDS" ??_C@_19LNDGAKDB@?$AAP?$AAP?$AAD?$AAS?$AA?$AA@
0x18000B050: "PageMediaType" ??_C@_1BM@LNFJCCIE@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800BAE90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180013940: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JM@PPONHGFJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000DC78: "TwoSidedShortEdge" ??_C@_1CE@HMCAJGPL@?$AAT?$AAw?$AAo?$AAS?$AAi?$AAd?$AAe?$AAd?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180006670: "Could not read PrintSchema name " ??_C@_1IM@HOCIJPLG@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5@
0x180011010: "The Mandatory value ('%s') of th" ??_C@_1BBI@LDFPDCBP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x18000E358: "_201PL" ??_C@_1O@FLBBGPGB@?$AA_?$AA2?$AA0?$AA1?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x1800103E8: "PSWidth" ??_C@_1BA@NPOGDAML@?$AAP?$AAS?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800C02F0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180010AD0: "const NPTConformTest::CFeaturePhotoPrintingIntent::`vftable'" ??_7CFeaturePhotoPrintingIntent@NPTConformTest@@6B@
0x180010A50: "Text" ??_C@_19DHKNKHAD@?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x18000EA70: "Photographs" ??_C@_1BI@PGNCEIIF@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x18000DA60: "EdgeStitchRight" ??_C@_1CA@OJCILGCM@?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E7E8: "const NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::`vftable'" ??_7CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@6B@
0x180010A18: "Draft" ??_C@_1M@GDECJLBD@?$AAD?$AAr?$AAa?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800C0988: "void * __ptr64 `RTTI Type Descriptor'" ??_R0PEAX@8
0x180056B38: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180062138: memmove_s_downlevel
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CProperty::~CProperty(void) __ptr64" ??1CProperty@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionStart@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CParameterDef::~CParameterDef(void) __ptr64" ??1CParameterDef@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x1800C4180: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x1800113F0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IG@EPCHCPKJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180047284: "public: void __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::_Insert(class std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::iterator,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert@?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAAXViterator@12@AEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@2@@Z
0x18009F550: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::CSeparatorSheetOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CSeparatorSheetOption@CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180061C14: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x18000AD30: "JobPrimaryCoverBack" ??_C@_1CI@DMGBAGLH@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18000A330: "One of the children for the Para" ??_C@_1BDE@CPFPECMH@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa@
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180004458: " Name must be one of: '" ??_C@_1DA@DKGHFJIF@?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?3?$AA?5?$AA?8?$AA?$AA@
0x180056F5C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800C4130: "__cdecl _imp___pioinfo" __imp___pioinfo
0x1800BEE50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180006EE0: "Now getting value of private par" ??_C@_1JI@JNIBNDDD@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr@
0x18000E350: "XPS" ??_C@_17MJCIGAFO@?$AAX?$AAP?$AAS?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005BBB0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180009C40: "CParameterInit::IsParameterInitC" ??_C@_1BAC@BPCFJLDI@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAC@
0x18000EE50: "ISOB4Envelope" ??_C@_1BM@DHBHNFBF@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EC08: "const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::`vftable'" ??_7CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@6B@
0x180045B48: "protected: virtual void __cdecl std::logic_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@logic_error@std@@MEBAXXZ
0x18000E370: "ASCII" ??_C@_1M@BEJGHGFJ@?$AAA?$AAS?$AAC?$AAI?$AAI?$AA?$AA@
0x18000E828: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x1800140D0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1JA@HHGOEGKP@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180003230: "WTTLogEndTest" ??_C@_0O@KLGOFBPF@WTTLogEndTest?$AA@
0x18004767C: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010F30: "DownloadAsNativeTrueTypeFont" ??_C@_1DK@DPDCANBB@?$AAD?$AAo?$AAw?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAA?$AAs?$AAN?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAT?$AAr?$AAu?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAF?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180012BB8: "const NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::`vftable'" ??_7CParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@6B@
0x18004CF1C: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetAttributeValueLocalName(class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetAttributeValueLocalName@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHVPTString@2@AEAV32@@Z
0x18000FE08: "PRC5Envelope" ??_C@_1BK@LMLDEEPO@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA5?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C4248: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x18000A468: "<error>" ??_C@_1BA@CIBIBIEE@?$AA?$DM?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x1800025C0: "PrintTicket" ??_C@_1BI@GCJPACJP@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAT?$AAi?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C4060: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x18000F430: "NorthAmerica11x17" ??_C@_1CE@IADCDHFM@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA1?$AA1?$AAx?$AA1?$AA7?$AA?$AA@
0x180008200: "' child Property of the Paramete" ??_C@_1EO@CDJHIBFN@?$AA?8?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180056E84: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18004B1C8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCXMLReader@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18009F410: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180003188: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x18000AF90: "PageForceFrontSide" ??_C@_1CG@CNFGLDMD@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x180010018: "Roll24Inch" ??_C@_1BG@KGFODAKJ@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA2?$AA4?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x18009A410: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::CCoverBackOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCoverBackOption@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18009C530: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::CHolePunchOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CHolePunchOption@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800B7290: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800B9EF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::CMediaTypeOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CMediaTypeOption@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18009EAB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::COutputBinOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputBinOption@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BA850: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::CNegativeImageOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CNegativeImageOption@CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BBE30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::COutputQualityOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputQualityOption@CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A6A30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::CDeviceColorSpaceUsageOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDeviceColorSpaceUsageOption@CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A4E10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::CBlackGenerationProcessingOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBlackGenerationProcessingOption@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18005D898: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800132D0: "const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::`vftable'" ??_7CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@6B@
0x1800591F4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180010470: "Bond" ??_C@_19JELPMHN@?$AAB?$AAo?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x180099510: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCollate::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureCollate@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180006F78: "QName" ??_C@_1M@HFEKDHA@?$AAQ?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000AD60: "JobPrimaryCoverFront" ??_C@_1CK@GOEHBDII@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000DB68: "NoCover" ??_C@_1BA@FDNANLDA@?$AAN?$AAo?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800146E0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HM@KGODHMIM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800039A0: "Current node's 'name' attribute " ??_C@_1II@LJPNNEFJ@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?8?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5@
0x180010FD0: "Jpeg" ??_C@_19MHHFMACD@?$AAJ?$AAp?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x180010570: "Photographic" ??_C@_1BK@LFCNCKGO@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x1800C09A0: "__vectorcall ??_R0PEAVexception@" ??_R0PEAVexception@@@8
0x1800560BC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004B944: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetTextLocalAndNS(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetTextLocalAndNS@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@00@Z
0x18000E458: "RTL" ??_C@_17MLADHJEJ@?$AAR?$AAT?$AAL?$AA?$AA@
0x1800C4210: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x18000E2F0: "const NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::`vftable'" ??_7CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@6B@
0x18009E510: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800170E0: "ScoredProperty '%s', which is a " ??_C@_1LK@KEBPLONJ@?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAi?$AAc?$AAh?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5@
0x180047464: "class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> __cdecl std::operator+<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64)" ??$?HGU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YA?AV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@0@AEBV10@0@Z
0x18000F0F8: "JISB2" ??_C@_1M@PPMKCFAD@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA2?$AA?$AA@
0x1800A5090: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlendColorSpace::CBlendColorSpaceOption::CBlendColorSpaceICCScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CBlendColorSpaceICCScoredProperty@CBlendColorSpaceOption@CFeatureBlendColorSpace@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000F088: "JapanQuadrupleHagakiPostcard" ??_C@_1DK@LLIJMLDC@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAQ?$AAu?$AAa?$AAd?$AAr?$AAu?$AAp?$AAl?$AAe?$AAH?$AAa?$AAg?$AAa?$AAk?$AAi?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAc?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180001EC8: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x18000DBA8: "PrintFront" ??_C@_1BG@DGCBDBKB@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180006FB0: "string" ??_C@_1O@DGBBOFII@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000DD48: "TopEdge" ??_C@_1BA@MEBENABE@?$AAT?$AAo?$AAp?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18009DED0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::CNUpPresentationDirectionOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CNUpPresentationDirectionOption@CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000CDA0: "Current Option node name's URI i" ??_C@_1PK@LICBDLLJ@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?5?$AAi@
0x180056A58: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeaturePageOrientation::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeaturePageOrientation@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180005520: "******* No generic validation of" ??_C@_1HO@IPPLCPMJ@?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?$CK?$AA?5?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x18000A9F0: "DocumentSeparatorSheet" ??_C@_1CO@EOCBEOHC@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAe?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180013EE8: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@6B@
0x1800157B0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IO@JABPPBOB@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000E480: "LanguageEncoding" ??_C@_1CC@NEMBGPEE@?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAE?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1800464F8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTestLogger::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCTestLogger@@UEAAPEAXI@Z
0x180016B20: "For the ScoredProperty %s, the p" ??_C@_1MO@BOKFBANI@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x1800BF210: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180048A84: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::GetCurrentPSNameAndPSNS(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetCurrentPSNameAndPSNS@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@1@Z
0x18005E188: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18009DBB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000AAF0: "JobDeviceLanguage" ??_C@_1CE@CNELOLJE@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000A980: "DocumentNUp" ??_C@_1BI@CNEPONGA@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAU?$AAp?$AA?$AA@
0x1800C4250: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x180012B30: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IC@KBLNBEJJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18004C6C0: "private: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetAttributesMap(struct IXMLDOMNode * __ptr64,class std::map<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> > > & __ptr64) __ptr64" ?GetAttributesMap@CXMLReader@NPTConformTest@@AEAAHPEAUIXMLDOMNode@@AEAV?$map@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@@std@@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005D83C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800B05D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::CPSMediaSizeScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CPSMediaSizeScoredProperty@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000E098: "const NPTConformTest::CFeatureRollCut::`vftable'" ??_7CFeatureRollCut@NPTConformTest@@6B@
0x180015948: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextFontSize::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkTextFontSize@NPTConformTest@@6B@
0x1800967F8: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x1800C0170: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18005A9BC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageCopies::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageCopies@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000F610: "NorthAmericaESheet" ??_C@_1CG@MKMABLEP@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAE?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180003690: "const CTestLogger::`vftable'" ??_7CTestLogger@@6B@
0x18000AE80: "PageBorderless" ??_C@_1BO@JPOMNBFM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAl?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x18000B3E0: "JobPasscode" ??_C@_1BI@GAAOKCOD@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAa?$AAs?$AAs?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800A1DF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::CDeviceLanguageOption::CDeviceLanguageScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CDeviceLanguageScoredProperty@CDeviceLanguageOption@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800A60D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::CDestinationColorProfileOption::CDestinationColorProfileScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CDestinationColorProfileScoredProperty@CDestinationColorProfileOption@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180047670: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x180007160: "One of the children for the Para" ??_C@_1BDM@EMBOCCCA@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AAr?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa@
0x180056C88: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x18005C264: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180010AB0: "PhotoStandard" ??_C@_1BM@FLCHBEKL@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180060D48: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameter::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800BB070: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputColor::COutputColorOption::COutputColorScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@COutputColorScoredProperty@COutputColorOption@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000DDE0: "AutoSheetFeeder" ??_C@_1CA@KDMIHECM@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAF?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180004A80: " get_DocumentElement failed with" ??_C@_1HE@CKOOLDEN@?$AA?6?$AAg?$AAe?$AAt?$AA_?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh@
0x180096900: "__stdcall CT??_R0PEAVexception@@" _CT??_R0PEAVexception@@@88
0x180010048: "Roll36Inch" ??_C@_1BG@NHGKEPEA@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA3?$AA6?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x18000EB00: "Gold" ??_C@_19KCKKJGDC@?$AAG?$AAo?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x180017F00: "CUtility::CheckForDuplicatesOfCu" ??_C@_1JA@HHIGFJPE@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x180005100: "CXMLReader::GetNodeValue (LONG) " ??_C@_1HI@CGECPKHC@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAL?$AAO?$AAN?$AAG?$AA?$CJ?$AA?5@
0x1800BF810: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentPageRanges::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentPageRanges@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180013100: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1NC@FJECAFJM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000B1C0: "PageScaling" ??_C@_1BI@KPKLJCFH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180045048: "public: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::erase(class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator,class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator) __ptr64" ?erase@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@QEAA?AViterator@12@V312@0@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A6670: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18004713C: "public: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::resize(unsigned __int64) __ptr64" ?resize@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAX_K@Z
0x180010D18: "OffsetHeight" ??_C@_1BK@BMAOEDIP@?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F148: "JISB5" ??_C@_1M@GCBNBNLK@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA5?$AA?$AA@
0x180011958: "const NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::`vftable'" ??_7CParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@6B@
0x1800048F0: " pLogger passed to CXMLReader co" ??_C@_1LE@BLAJCCF@?$AA?6?$AAp?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAo@
0x18000D700: "URI-BaseName:'%s':'%s' is invali" ??_C@_1KC@BEPOEKDH@?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?9?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?3?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi@
0x18004955C: "public: int __cdecl NPTConformTest::CUtility::CheckNodeAndPSNamesAndNSesMatchExpectedOnes(class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?CheckNodeAndPSNamesAndNSesMatchExpectedOnes@CUtility@NPTConformTest@@QEAAHAEBVPTString@2@000QEBUChild@2@H@Z
0x180045A70: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x180053F9C: "public: int __cdecl NPTConformTest::COption::IsOptionConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsOptionConformant@COption@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x18000D9E0: "BindRight" ??_C@_1BE@LLAAOBDM@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180010DC0: "RightCenter" ??_C@_1BI@PGJHNELF@?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000FB88: "OtherMetricFolio" ??_C@_1CC@BKJDDJLH@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAM?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAF?$AAo?$AAl?$AAi?$AAo?$AA?$AA@
0x18005AA58: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageCopies::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageCopies@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800BD230: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056AC8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputColor::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureOutputColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180013010: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1NA@BEJFDDFE@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180004110: ":" ??_C@_13EBCNDICG@?$AA?3?$AA?$AA@
0x18000E1D0: "StapleDualTop" ??_C@_1BM@CCOMLOJK@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAD?$AAu?$AAa?$AAl?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x1800441E4: "public: __cdecl NPTConformTest::PTString::PTString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0PTString@NPTConformTest@@QEAA@PEBG@Z
0x18009E970: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::COutputBinOption::COutputBinScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@COutputBinScoredProperty@COutputBinOption@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180013E38: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@6B@
0x1800037A8: "Option" ??_C@_1O@PHOOHAG@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180003900: "name" ??_C@_19HHIIBINK@?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180056668: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800089D0: " MaxLength," ??_C@_1BI@FLBFKOAP@?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?0?$AA?$AA@
0x18000EEC8: "ISOB9" ??_C@_1M@EEMNEFLH@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA9?$AA?$AA@
0x180056D34: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800BEDB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::CTTFontModeOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CTTFontModeOption@CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180009500: "The MaxLength value ('%d') of th" ??_C@_1BGM@MILLKOKG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F8F8: "NorthAmericaNumber9Envelope" ??_C@_1DI@LCLMFBCC@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA9?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800129A8: "const NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::`vftable'" ??_7CParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@6B@
0x18000DD58: "HoleCount" ??_C@_1BE@IKKCDNAN@?$AAH?$AAo?$AAl?$AAe?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800BE270: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSourceColorProfile::CSourceColorProfileOption::CSourceColorProfileScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CSourceColorProfileScoredProperty@CSourceColorProfileOption@CFeatureSourceColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800BDEB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaleOffsetAlignment::CScaleOffsetAlignmentOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CScaleOffsetAlignmentOption@CFeatureScaleOffsetAlignment@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180010D98: "Center" ??_C@_1O@NNFGBCFN@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180016780: "const NPTConformTest::CParameterJobPasscodeString::`vftable'" ??_7CParameterJobPasscodeString@NPTConformTest@@6B@
0x18000EF78: "ISOC5" ??_C@_1M@MFEHCJKK@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA5?$AA?$AA@
0x18000E9F0: "const NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::`vftable'" ??_7CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@6B@
0x1800078D0: "microns" ??_C@_1BA@OOALDDAP@?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x180002020: "http://schemas.microsoft.com/win" ??_C@_1JK@PDAAFNFN@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAc?$AAo?$AAm?$AA?1?$AAw?$AAi?$AAn@
0x180010390: "PSHeight" ??_C@_1BC@NIGMKOGH@?$AAP?$AAS?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x180002120: "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ??_C@_1EC@NMLLMJCM@?$AAh?$AAt?$AAt?$AAp?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAw?$AAw?$AAw?$AA?4?$AAw?$AA3?$AA?4?$AAo?$AAr?$AAg?$AA?1?$AA2?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?1?$AAX?$AAM?$AAL?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa@
0x18000ED10: "ISOA4Rotated" ??_C@_1BK@FBOMHAFG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA4?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000E508: "OptimizeForPortability" ??_C@_1CO@PEENAMJF@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAm?$AAi?$AAz?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x1800566D8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180012B10: "const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::`vftable'" ??_7CParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@6B@
0x18000E640: "GrayComponentReplacementLevel" ??_C@_1DM@HHLFEFGC@?$AAG?$AAr?$AAa?$AAy?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180056DD4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180051CF0: "public: __cdecl NPTConformTest::CProperty::CProperty(class CTestLogger * __ptr64) __ptr64" ??0CProperty@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@@Z
0x1800A1210: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::CErrorSheetOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CErrorSheetOption@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18005AE40: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180009070: "PageSourceColorProfileEmbedded" ??_C@_1DO@GHHCKIHM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800C00B0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180004690: "ValidateCurrentPSTypeAndPSNS:: V" ??_C@_1JI@LPBGJHGK@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAP?$AAS?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAA?$AAn?$AAd?$AAP?$AAS?$AAN?$AAS?$AA?3?$AA?3?$AA?5?$AAV@
0x18000E588: "const NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::`vftable'" ??_7CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@6B@
0x1800C0050: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeight::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizePSHeight@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800BFCF0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingUnderColorAdditionLevel@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180010660: "PhotographicSemiGloss" ??_C@_1CM@FEEKMJMN@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAS?$AAe?$AAm?$AAi?$AAG?$AAl?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180010350: "MediaSizeWidth" ??_C@_1BO@OICILOAL@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180045DBC: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x1800C4188: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x1800BCAB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000FFB8: "Roll12Inch" ??_C@_1BG@DFACLAJC@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA1?$AA2?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x1800C4258: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x1800C4160: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180016930: "CScoredProperty::IsScoredPropert" ??_C@_1PE@EPPCNFKN@?$AAC?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAS?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt@
0x18000E1B0: "StapleDualRight" ??_C@_1CA@KODBHILH@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAD?$AAu?$AAa?$AAl?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AA?$AA@
0x1800C08F0: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x18000DC18: "CoverFrontSource" ??_C@_1CC@HBBIBEFH@?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180055E88: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureInputBin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureInputBin@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A7930: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaColor::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureMediaColor@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180096880: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x18000F668: "NorthAmericaGermanLegalFanfold" ??_C@_1DO@PLOGKDFP@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAG?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAl?$AAF?$AAa?$AAn?$AAf?$AAo?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x180097018: "char const * __ptr64 const __ptr64 std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PEBDEB
0x180051FB8: "public: static class NPTConformTest::CFeature * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeature::GetSpecificFeatureObject(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,class CTestLogger * __ptr64,int,int & __ptr64)" ?GetSpecificFeatureObject@CFeature@NPTConformTest@@SAPEAV12@AEAVPTString@2@0PEAVCTestLogger@@HAEAH@Z
0x18004D804: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeature::IsFeatureConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsFeatureConformant@CFeature@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x18000DC40: "const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::`vftable'" ??_7CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@6B@
0x1800A0BD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheet::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureErrorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800615C4: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x180003F70: "AdminSettings" ??_C@_1BM@CHGLHCEN@?$AAA?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x180058D28: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180055B74: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180003A50: "Current node has the 'constraine" ??_C@_1JK@KELEOFBM@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe@
0x18000BDA0: "PageMediaSizePSHeightOffset" ??_C@_1DI@OBAKBNNH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAP?$AAS?$AAH?$AAe?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAO?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180051CF0: "public: __cdecl NPTConformTest::CValue::CValue(class CTestLogger * __ptr64) __ptr64" ??0CValue@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@@Z
0x180017E50: "The ParameterRef %s does not hav" ??_C@_1KK@NPEDHLLA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv@
0x1800BEEF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180044414: "private: int __cdecl NPTConformTest::CPTConform::IsPTPCConformantInternal(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int) __ptr64" ?IsPTPCConformantInternal@CPTConform@NPTConformTest@@AEAAHAEAVCXMLReader@2@H@Z
0x18000EE90: "ISOB5Extra" ??_C@_1BG@CDAJOCOD@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA5?$AAE?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AA?$AA@
0x180099BF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::CCoverBackOption::CCoverBackScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CCoverBackScoredProperty@CCoverBackOption@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180011B10: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDC@CDINIAOK@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000DA08: "Booklet" ??_C@_1BA@CIDCEMME@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAk?$AAl?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000E8D0: "DestinationColorProfileEmbedded" ??_C@_1EA@EJCMFPIG@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180010158: "JapanYou2Envelope" ??_C@_1CE@ENFGFJPF@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B650: "DocumentCopiesAllPages" ??_C@_1CO@EDKFGLJL@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAp?$AAi?$AAe?$AAs?$AAA?$AAl?$AAl?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18005AE9C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000F408: "NorthAmerica10x14" ??_C@_1CE@HNEFPDIM@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA1?$AA0?$AAx?$AA1?$AA4?$AA?$AA@
0x1800BF870: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18005DBF8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180058CCC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobErrorSheetSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobErrorSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800A56D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeaturePageBorderless::CPageBorderlessOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CPageBorderlessOption@CFeaturePageBorderless@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800031C0: "const NPTConformTest::COption::`vftable'" ??_7COption@NPTConformTest@@6B@
0x18000E910: "const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::`vftable'" ??_7CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@6B@
0x180010BF0: "FitApplicationContentSizeToPageI" ??_C@_1FK@ENCMOAJB@?$AAF?$AAi?$AAt?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAT?$AAo?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAI@
0x18004BD00: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetNodeValue(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,float & __ptr64) __ptr64" ?GetNodeValue@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@AEAM@Z
0x180097000: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x18004BBCC: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetNodeValue(class NPTConformTest::PTString & __ptr64,long & __ptr64) __ptr64" ?GetNodeValue@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@AEAJ@Z
0x18000DD30: "RightEdge" ??_C@_1BE@JJFJMNGA@?$AAR?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18000DAF8: "const NPTConformTest::CFeatureBinding::`vftable'" ??_7CFeatureBinding@NPTConformTest@@6B@
0x18004E3B0: "public: __cdecl std::auto_ptr<class NPTConformTest::CParameter>::~auto_ptr<class NPTConformTest::CParameter>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCParameter@NPTConformTest@@@std@@QEAA@XZ
0x18000F2F8: "JapanKaku2Envelope" ??_C@_1CG@DGGFNONC@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAK?$AAa?$AAk?$AAu?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180043BB4: "public: __cdecl NPTConformTest::ChildrenCombination::~ChildrenCombination(void) __ptr64" ??1ChildrenCombination@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x1800111C0: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAM@OEEFNFIP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000E7D0: "Borderless" ??_C@_1BG@KGHMNOLM@?$AAB?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAl?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180010130: "JapanYou1Envelope" ??_C@_1CE@OCPPBEDP@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAY?$AAo?$AAu?$AA1?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800178D0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HE@HJAGOGNO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800C4138: "__cdecl _imp__isatty" __imp__isatty
0x1800C0110: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSOrientation::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageMediaSizePSOrientation@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180063710: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x180058BA4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800108D0: "Landscape" ??_C@_1BE@OAFALKIC@?$AAL?$AAa?$AAn?$AAd?$AAs?$AAc?$AAa?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180010E48: "SourceColorProfileURI" ??_C@_1CM@MNKFGDLF@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x18000BF80: "PageSourceColorProfileURI" ??_C@_1DE@OMDOCHJK@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI?$AA?$AA@
0x180045C78: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x1800457E4: "bool __cdecl std::operator==<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short> >(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ??$?8GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YA_NAEBV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@0@PEBG@Z
0x18000FF88: "Roll06Inch" ??_C@_1BG@KLALGKJL@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA0?$AA6?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x180009E40: "For the ParameterInit '%s', the " ??_C@_1OK@FBKDPKNB@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5@
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::CParameterRef::~CParameterRef(void) __ptr64" ??1CParameterRef@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x18009DB10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18005DC54: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18009A7D0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::CCoverFrontOption::CCoverFrontScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CCoverFrontScoredProperty@CCoverFrontOption@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageCopies::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageCopies@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180007910: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BJC@GHMMGIMM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800076F0: "The Mandatory value ('%s:%s') of" ??_C@_1BKK@BIJIIHII@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180005200: "CXMLReader::GetSiblingsForCurren" ??_C@_1NG@DFDFLDI@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAS?$AAi?$AAb?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAF?$AAo?$AAr?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x180009B20: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1HG@KNOKMOMO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000F810: "NorthAmericaMonarchEnvelope" ??_C@_1DI@PLIEABOP@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAM?$AAo?$AAn?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18009B450: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::CDuplexOption::CDuplexScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDuplexScoredProperty@CDuplexOption@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180002760: "Namespace declaration for the Pr" ??_C@_1BHA@NHDDJEHM@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAc?$AAl?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr@
0x18000AA20: "DocumentStaple" ??_C@_1BO@GOHMPJBK@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E230: "StapleDualBottom" ??_C@_1CC@DLAFDFMF@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAD?$AAu?$AAa?$AAl?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x180046C08: "public: int __cdecl CTestLogger::Error(unsigned long,unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Error@CTestLogger@@QEAAHKKPEAGKPEBGZZ
0x18000CB70: "Parent node for Option node '%s'" ??_C@_1NI@LLOBHFHJ@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8@
0x18000B100: "PageOutputColor" ??_C@_1CA@DBODDDCC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x18000ADC0: "JobStapleAllDocuments" ??_C@_1CM@GBMJKGNK@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAS?$AAt?$AAa?$AAp?$AAl?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180097140: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::ENCODINGUTF16" ?ENCODINGUTF16@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x18005A960: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageCopies::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageCopies@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18004B690: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetCurrentNodeLocalName(class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetCurrentNodeLocalName@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@@Z
0x180013A70: "const NPTConformTest::CParameterPageCopies::`vftable'" ??_7CParameterPageCopies@NPTConformTest@@6B@
0x1800060A0: "CFeature::IsFeatureConformant - " ??_C@_1KK@HJLNGJIF@?$AAC?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5@
0x180055A94: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180056398: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800C40C0: "__cdecl _imp_VariantInit" __imp_VariantInit
0x180056BE8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureResolution::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureResolution@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180056358: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180056978: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180008968: " DataType," ??_C@_1BG@JNOMKIDN@?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x18000B860: "JobPrimaryCoverFrontSource" ??_C@_1DG@MEDJECPA@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAC?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAF?$AAr?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180003468: "Failed test case: %s" ??_C@_1CK@LOFNJNHF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000FAD8: "NorthAmericaTabloid" ??_C@_1CI@HDJNNBIC@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAT?$AAa?$AAb?$AAl?$AAo?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1800BCF10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::CCustomSquareScalingScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CCustomSquareScalingScoredProperty@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800A4A50: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::CBlackGenerationProcessingOption::CBlackGenerationProcessingScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBlackGenerationProcessingScoredProperty@CBlackGenerationProcessingOption@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18005AD18: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x1800C4100: "__cdecl _imp_mbtowc" __imp_mbtowc
0x18000D220: "CValue::IsValueConformant - Prog" ??_C@_1OC@MBNOMJMB@?$AAC?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg@
0x1800C40B8: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x18000EA40: "RelativeColorimetric" ??_C@_1CK@ILFCBCBN@?$AAR?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAi?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x18000DFB8: "TopLeft" ??_C@_1BA@NHFCBIBP@?$AAT?$AAo?$AAp?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x18009A690: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056748: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004408C: "protected: void __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CParameterDef::`vftable'" ??_7CParameterDef@NPTConformTest@@6B@
0x18000DCA0: "TwoSidedLongEdge" ??_C@_1CC@GKKPGHMN@?$AAT?$AAw?$AAo?$AAS?$AAi?$AAd?$AAe?$AAd?$AAL?$AAo?$AAn?$AAg?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800C0FC0: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x18000DA80: "EdgeStitchTop" ??_C@_1BM@OFOAFCOM@?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAi?$AAt?$AAc?$AAh?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDef::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDef@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005F438: "public: int __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::IsScoredPropertyConformant(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64) __ptr64" ?IsScoredPropertyConformant@CScoredProperty@NPTConformTest@@QEAAHAEAVCXMLReader@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A3FB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180013200: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1NA@FLIIMJOM@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800BCA10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800560FC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureStaple::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureStaple@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180013BF8: "const NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::`vftable'" ??_7CParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@6B@
0x1800A6FD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180055D34: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverFront::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureCoverFront@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180097670: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::CBannerSheetOption::CBannerSheetScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBannerSheetScoredProperty@CBannerSheetOption@CFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800BF630: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterDocumentBindingGutter::ParameterData" ?ParameterData@CParameterDocumentBindingGutter@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180001AD0: "$Console;$Debugger" ??_C@_1CG@NOOHLGCN@?$AA$?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe?$AA?$DL?$AA$?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18004D684: "public: __cdecl ATL::CComVariant::~CComVariant(void) __ptr64" ??1CComVariant@ATL@@QEAA@XZ
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000FF48: "PRC9EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@KMIGDMKJ@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA9?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800C41D8: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x18000AED0: "PageDestinationColorProfile" ??_C@_1DI@GEJLHHID@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800045B0: "'%s' value has the namespace URI" ??_C@_1MK@OOBMPIPA@?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAR?$AAI@
0x1800C4230: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x1800A3A10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterRef::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterRef@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C4080: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180010A30: "High" ??_C@_19LFNPILED@?$AAH?$AAi?$AAg?$AAh?$AA?$AA@
0x18000EB68: "Orange" ??_C@_1O@BDFFDPEA@?$AAO?$AAr?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobComment::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobComment@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800BF8D0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobBindAllDocumentsGutter::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobBindAllDocumentsGutter@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000EF48: "ISOC4" ??_C@_1M@HNPLEOMP@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA4?$AA?$AA@
0x18000B0C0: "PageOrientation" ??_C@_1CA@NGDFBAN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAO?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800C4118: "__cdecl _imp__itoa" __imp__itoa
0x1800C42A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800A1710: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureErrorSheetWhen::CErrorSheetWhenOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CErrorSheetWhenOption@CFeatureErrorSheetWhen@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000B790: "JobBindAllDocumentsGutter" ??_C@_1DE@LLMKNAEC@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAA?$AAl?$AAl?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAG?$AAu?$AAt?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000ED48: "ISOA5" ??_C@_1M@IIIPIIKB@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA5?$AA?$AA@
0x18000EF28: "ISOC3Envelope" ??_C@_1BM@MBHLBHEG@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000EE00: "ISOB1" ??_C@_1M@IBHJGNFI@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAB?$AA1?$AA?$AA@
0x18000ECB8: "ISOA3" ??_C@_1M@KNOENHHN@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA3?$AA?$AA@
0x18000E330: "const NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::`vftable'" ??_7CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@6B@
0x180003000: "Feature" ??_C@_1BA@IECCPLHK@?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x18000EBE8: "MediaColorsRGB" ??_C@_1BO@NPMOPJCA@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAs?$AAR?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x1800BFA50: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x1800C0410: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileEmbedded::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageSourceColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000FBB0: "OtherMetricInviteEnvelope" ??_C@_1DE@LPCLOBID@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAM?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAI?$AAn?$AAv?$AAi?$AAt?$AAe?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800624F4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CScoredProperty::`vftable'" ??_7CScoredProperty@NPTConformTest@@6B@
0x1800BFE70: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18000F078: "ISOSRA3" ??_C@_1BA@JKGGMNDP@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAS?$AAR?$AAA?$AA3?$AA?$AA@
0x1800089B8: " UnitType," ??_C@_1BG@ODEOLCPA@?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?0?$AA?$AA@
0x1800BC830: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureResolution::CResolutionOption::CResolutionScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CResolutionScoredProperty@CResolutionOption@CFeatureResolution@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180059998: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementStart@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x1800968C0: "__cdecl CTA2PEAVexception@@" _CTA2PEAVexception@@
0x180004488: ", '" ??_C@_17OENMFDO@?$AA?0?$AA?5?$AA?8?$AA?$AA@
0x18005CD80: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageScalingScale::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageScalingScale@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000F540: "NorthAmericaArchitectureDSheet" ??_C@_1DO@PABBCMGI@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAD?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18000EAE0: "Blue" ??_C@_19FGGJGOKD@?$AAB?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180012DB0: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDA@DKOLEKEO@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000FC40: "PRC1EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@FDOFLDFI@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000E3CC: "KS" ??_C@_15PCBKAELP@?$AAK?$AAS?$AA?$AA@
0x180043D9C: "public: __cdecl std::list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >::~list<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>,class std::allocator<class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> > >(void) __ptr64" ??1?$list@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@V?$allocator@V?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@@2@@std@@QEAA@XZ
0x18000E9B0: "const NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::`vftable'" ??_7CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180017CF0: "The ParameterRef %s has a child " ??_C@_1KE@LBBGHCOL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5@
0x180012730: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BDE@OJOADAMJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18000FD98: "PRC3EnvelopeRotated" ??_C@_1CI@BKOBBBDE@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800BB750: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageDeviceColorSpaceProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180003AF0: "Current node has an attribute '%" ??_C@_1LE@LMEFBKNG@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF@
0x1800623DE: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180010FE0: "PNG" ??_C@_17PMGKNIMI@?$AAP?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x18004513C: "public: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::erase(class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator) __ptr64" ?erase@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@QEAA?AViterator@12@V312@@Z
0x18000DE98: "MediaSheetCapacity" ??_C@_1CG@NCCCFNEN@?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAC?$AAa?$AAp?$AAa?$AAc?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x18000D310: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GG@EDKMCOCO@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x1800C4280: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x180056AC8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputColor::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureOutputColor@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000E420: "PostScript" ??_C@_1BG@JJIMJFJA@?$AAP?$AAo?$AAs?$AAt?$AAS?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x18009C990: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureInputBin::CInputBinOption::CInputBinScoredProperty::ValidScoredPropertyPSNames" ?ValidScoredPropertyPSNames@CInputBinScoredProperty@CInputBinOption@CFeatureInputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000B2C0: "Current node's PrintSchema name " ??_C@_1KO@LABNGDMO@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5@
0x1800C4150: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x18004C3DC: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::ReadNextInnerNode(void) __ptr64" ?ReadNextInnerNode@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHXZ
0x180003678: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x180056668: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000FCC8: "PRC16KRotated" ??_C@_1BM@ELBCIBFC@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AA6?$AAK?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800109A8: "DeviceBitsPerPixel" ??_C@_1CG@IJEKADJN@?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAB?$AAi?$AAt?$AAs?$AAP?$AAe?$AAr?$AAP?$AAi?$AAx?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1800049B0: "pLogger passed to CXMLReader con" ??_C@_0FJ@JJCFJGFD@pLogger?5passed?5to?5CXMLReader?5con@
0x180045A08: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800042D0: "Value" ??_C@_1M@LJBKIHIF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E980: "const NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::`vftable'" ??_7CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@6B@
0x1800A6AD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180014AE0: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@6B@
0x180047284: "public: void __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Insert(class std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::iterator,class NPTConformTest::PTString const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@QEAAXViterator@12@AEBVPTString@NPTConformTest@@@Z
0x180055D74: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureDuplex::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800C41C0: "__cdecl _imp_wprintf" __imp_wprintf
0x18000B370: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GK@FJGJCBLK@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18000F1D8: "JapanChou3Envelope" ??_C@_1CG@IFJPBIAI@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAC?$AAh?$AAo?$AAu?$AA3?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800083C0: "Now checking detail ParameterDef" ??_C@_1IG@PHJKMDCO@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAa?$AAi?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf@
0x18000EFA8: "ISOC6" ??_C@_1M@NHPCIGEE@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA6?$AA?$AA@
0x1800BFDB0: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180062098: memcpy_s_downlevel
0x1800A1850: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000B750: "JobPrimaryBannerSheetSource" ??_C@_1DI@EDKAMPKI@?$AAJ?$AAo?$AAb?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAa?$AAr?$AAy?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180047218: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::substr(unsigned __int64,unsigned __int64)const __ptr64" ?substr@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEBA?AV12@_K0@Z
0x1800115C0: "The MaxValue value ('%d') of the" ??_C@_1BGK@HPLCNMKB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180010D68: "Scale" ??_C@_1M@JKJAGGCK@?$AAS?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800566D8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureFontSubstitution::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureFontSubstitution@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18005ACBC: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageDestinationColorProfileEmbedded@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x180056DD4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800112F0: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1PC@FKPCHHDA@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x1800BFB10: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageBlackGenerationProcessingBlackInkLimit@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180056638: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800C41A0: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x180005A10: "For the Feature '%s', the parent" ??_C@_1NK@BINFODFP@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x180011C50: "The Mandatory value ('%s') of th" ??_C@_1BBM@IJINMAPM@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x180010280: "NorthAmerica5x7" ??_C@_1CA@NELKNLKO@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA5?$AAx?$AA7?$AA?$AA@
0x1800970C8: "public: static class NPTConformTest::PTString const NPTConformTest::CPTConform::XSINAMESPACE" ?XSINAMESPACE@CPTConform@NPTConformTest@@2VPTString@2@B
0x180062608: "__cdecl safecrt_cfltcvt" _safecrt_cfltcvt
0x1800A4370: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobPageOrder::CJobPageOrderOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CJobPageOrderOption@CFeatureJobPageOrder@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800132F0: "The value ('%d') of the Paramete" ??_C@_1BBG@MGAJKBCN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x18005B1A4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageMediaSizeMediaSizeWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000BDE0: "PageMediaSizePSOrientation" ??_C@_1DG@BGKHKNBL@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAP?$AAS?$AAO?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18005B4C0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800159F8: "const NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextText::`vftable'" ??_7CParameterPageWatermarkTextText@NPTConformTest@@6B@
0x180010720: "Transparency" ??_C@_1BK@EGIDFGFD@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180056948: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x1800BE8B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800152A0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1II@OGEELKCN@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180005D70: "CUtility::CheckForDuplicateFeatu" ??_C@_1IC@IOJLDDEK@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAF?$AAo?$AAr?$AAD?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAF?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryBannerSheetSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterJobPrimaryBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180015D10: "The value ('%s') of the Paramete" ??_C@_1BDK@KDDFDAPJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180009970: "Now checking property specific P" ??_C@_1JE@PEIJKGDA@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAP@
0x18000E368: "ART" ??_C@_17HKMDNDOM@?$AAA?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTransparency::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkTransparency@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180055E88: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureInputBin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureInputBin@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010318: "BusinessCard" ??_C@_1BK@CIGBDJCN@?$AAB?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAe?$AAs?$AAs?$AAC?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180004F80: "CXMLReader::GetParentNodeNamespa" ??_C@_1MK@ODOGNGEO@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa@
0x180017440: "One of the child nodes for the S" ??_C@_1BDI@HFPAGPAL@?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAS@
0x18005D9C0: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x1800C0290: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterPageScalingOffsetHeight::ParameterData" ?ParameterData@CParameterPageScalingOffsetHeight@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x18005E1E4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkTextColor::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkTextColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x18000FC20: "PRC1Envelope" ??_C@_1BK@PCFOKPKH@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA1?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18009B130: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800A7890: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::CICMRenderingIntentOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CICMRenderingIntentOption@CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000E3A0: "ESCPage" ??_C@_1BA@OHKIAKLO@?$AAE?$AAS?$AAC?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180015130: ": Invalid number of characters [" ??_C@_1EO@DLAKHIPK@?$AA?3?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?5?$AA?$FL@
0x180043BB4: "public: __cdecl NPTConformTest::PTString::~PTString(void) __ptr64" ??1PTString@NPTConformTest@@QEAA@XZ
0x18000C070: "PageWatermarkTextColor" ??_C@_1CO@JOELFGMC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x18000E380: "CaPSL" ??_C@_1M@PDAMFNME@?$AAC?$AAa?$AAP?$AAS?$AAL?$AA?$AA@
0x1800A7110: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::CForceFrontSideOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CForceFrontSideOption@CFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180061C74: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x180055B74: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureBannerSheet::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureBannerSheet@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180058540: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobComment::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterJobComment@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000D7B0: "The text child of Value has a si" ??_C@_1LI@BDHOLEHH@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAs?$AAi@
0x18009A550: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverFront::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureCoverFront@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000A140: "There are %d duplicate Parameter" ??_C@_1PG@EAPHKLCL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr@
0x18000FFA0: "Roll08Inch" ??_C@_1BG@ECDKLJIF@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA0?$AA8?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x18000DED8: "const NPTConformTest::CFeatureInputBin::`vftable'" ??_7CFeatureInputBin@NPTConformTest@@6B@
0x1800A17B0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureAccountingSheet::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureAccountingSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18004566C: "protected: struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@2@XZ
0x180014A50: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1IM@DDKEELKJ@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x180005C90: "Child combination of nodes for t" ??_C@_1NC@ODAAKDCC@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAb?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt@
0x180006CD0: "There are %d duplicate Parameter" ??_C@_1PE@IPJGLOHP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr@
0x180005710: "Now checking conformance for nod" ??_C@_1JE@JDBFBJLG@?$AAN?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd@
0x18000EF58: "ISOC4Envelope" ??_C@_1BM@CADPLBNF@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18005C300: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSWidth::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameterPageMediaSizePSWidth@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@CParameter@2@@Z
0x18000F320: "JapanKaku2EnvelopeRotated" ??_C@_1DE@COIAAGIJ@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAK?$AAa?$AAk?$AAu?$AA2?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000A860: "DocumentBinding" ??_C@_1CA@DFEMLCNJ@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180056A98: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputColor::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureOutputColor@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180062334: "__cdecl onexit" _onexit
0x180045870: "public: __cdecl std::pair<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString>::~pair<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString>(void) __ptr64" ??1?$pair@VPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@QEAA@XZ
0x18009B950: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDuplex::CDuplexOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CDuplexOption@CFeatureDuplex@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000AEA0: "PageColorManagement" ??_C@_1CI@BEJNMBPI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000C280: "The %s '%s' has the PrintSchema " ??_C@_1OM@HHBLJLPL@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5@
0x18000E2D0: "Always" ??_C@_1O@ICNJNMIJ@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x180047810: "public: __cdecl NPTConformTest::CUtility::CUtility(class CTestLogger * __ptr64) __ptr64" ??0CUtility@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@@Z
0x1800443DC: "public: virtual __cdecl NPTConformTest::COption::~COption(void) __ptr64" ??1COption@NPTConformTest@@UEAA@XZ
0x1800BF530: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureJobImageFormat::CJobImageFormatOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CJobImageFormatOption@CFeatureJobImageFormat@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000DF48: "LeftBottom" ??_C@_1BG@IDFDJLGN@?$AAL?$AAe?$AAf?$AAt?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1800C0FB0: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x18000E680: "GrayComponentReplacementStart" ??_C@_1DM@DMFFKIFI@?$AAG?$AAr?$AAa?$AAy?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AAR?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAc?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1800A6710: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180007C70: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BDO@GDIBOFN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x1800BCE70: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureScaling::CScalingOption::CCustomScalingScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CCustomScalingScoredProperty@CScalingOption@CFeatureScaling@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x1800068E0: "CParameterDef::IsParameterDefCon" ??_C@_1BAA@LLILKAAL@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AAC?$AAo?$AAn@
0x180004EB0: "CXMLReader::GetParentNodeNamespa" ??_C@_1MG@MJDIGJJC@?$AAC?$AAX?$AAM?$AAL?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa@
0x18009FCD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureStaple::CStapleOption::CStapleScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CStapleScoredProperty@CStapleOption@CFeatureStaple@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000EAF0: "Brown" ??_C@_1M@GONLEKAE@?$AAB?$AAr?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x180006AD0: "For the ParameterDef '%s', the p" ??_C@_1LO@HAFKJIHK@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp@
0x180043E6C: "protected: struct std::_List_nod<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@2@XZ
0x18000E858: "Application" ??_C@_1BI@JBDNBBGL@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18004D294: "protected: class std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::iterator __cdecl std::_Tree<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Insert(bool,struct std::_Tree_nod<class std::_Tmap_traits<class NPTConformTest::PTString,class NPTConformTest::PTString,struct std::less<class NPTConformTest::PTString>,class std::allocator<struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> >,0> >::_Node * __ptr64,struct std::pair<class NPTConformTest::PTString const,class NPTConformTest::PTString> const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert@?$_Tree@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@std@@IEAA?AViterator@12@_NPEAU_Node@?$_Tree_nod@V?$_Tmap_traits@VPTString@NPTConformTest@@V12@U?$less@VPTString@NPTConformTest@@@std@@V?$allocator@U?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@std@@@4@$0A@@std@@@2@AEBU?$pair@$$CBVPTString@NPTConformTest@@V12@@2@@Z
0x18000F128: "JISB4Rotated" ??_C@_1BK@DEFKKAKJ@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA4?$AAR?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180010E10: "const NPTConformTest::CFeatureScaling::`vftable'" ??_7CFeatureScaling@NPTConformTest@@6B@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizeMediaSizeHeight@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180059250: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlackGenerationProcessingGrayComponentReplacementLevel@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180046A24: "public: int __cdecl CTestLogger::Rollup(void) __ptr64" ?Rollup@CTestLogger@@QEAAHXZ
0x18000EFD8: "ISOC6C5Envelope" ??_C@_1CA@MMKCLKID@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAC?$AA6?$AAC?$AA5?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180058B48: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobPrimaryCoverFrontSource::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobPrimaryCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18000CC50: "For the Option '%s', the parent " ??_C@_1BEO@IFKDCMC@?$AAF?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?0?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5@
0x18004B744: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetCurrentNodeNamespace(class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetCurrentNodeNamespace@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@@Z
0x18000E460: "LanguageLevel" ??_C@_1BM@EJOOFNIK@?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180010740: "TShirtTransfer" ??_C@_1BO@EGPCOOFO@?$AAT?$AAS?$AAh?$AAi?$AAr?$AAt?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAf?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageCopies::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageCopies@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000D958: "BannerSheetSource" ??_C@_1CE@CAOOKEGG@?$AAB?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180096820: "__cdecl CTA2?AVlogic_error@std@@" _CTA2?AVlogic_error@std@@
0x1800044F0: "CUtility::GetParentHierarchyOfCu" ??_C@_1MA@MCCMKMAM@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAP?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAH?$AAi?$AAe?$AAr?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AAy?$AAO?$AAf?$AAC?$AAu@
0x18000E870: "DriverConfiguration" ??_C@_1CI@PCJNCLHB@?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18000F480: "NorthAmericaArchitectureASheet" ??_C@_1DO@HELCECAF@?$AAN?$AAo?$AAr?$AAt?$AAh?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAA?$AAS?$AAh?$AAe?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800BF990: "public: static struct NPTConformTest::CParameter::Parameter const NPTConformTest::CParameterJobCopiesAllDocuments::ParameterData" ?ParameterData@CParameterJobCopiesAllDocuments@NPTConformTest@@2UParameter@CParameter@2@B
0x180049F5C: "public: long __cdecl NPTConformTest::CUtility::IStreamToDOMDocument(struct IStream * __ptr64,struct IXMLDOMDocument2 * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?IStreamToDOMDocument@CUtility@NPTConformTest@@QEAAJPEAUIStream@@PEAPEAUIXMLDOMDocument2@@PEAPEAG@Z
0x18004B7F8: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetParentNodeNamespace(class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?GetParentNodeNamespace@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAVPTString@2@@Z
0x180010A80: "PhotoBest" ??_C@_1BE@KAIPBNGB@?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAB?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180010110: "Japan2LPhoto" ??_C@_1BK@MLKEMJFD@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AA2?$AAL?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x180060D48: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameter::ValidateParameterDefValues(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64,struct NPTConformTest::CParameter::ParameterDef & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterDefValues@CParameter@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@AEAUParameterDef@12@@Z
0x1800A1C10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceLanguage::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureDeviceLanguage@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800584E4: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterJobComment::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameterJobComment@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@CParameter@2@@Z
0x18009BDB0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::CHolePunchOption::CHolePunchScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CHolePunchScoredProperty@CHolePunchOption@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x180010FB0: "const NPTConformTest::CFeatureJobPasscode::`vftable'" ??_7CFeatureJobPasscode@NPTConformTest@@6B@
0x180056358: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000DC60: "OneSided" ??_C@_1BC@BLGAIJGI@?$AAO?$AAn?$AAe?$AAS?$AAi?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180056978: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureMirrorImage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFeatureMirrorImage@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B1E0: "PageSourceColorProfile" ??_C@_1CO@HPEKLNGH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180012EE0: "The UnitType value ('%s') of the" ??_C@_1BAG@PEBAAHDJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180056788: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180010F90: "const NPTConformTest::CFeatureTTFontMode::`vftable'" ??_7CFeatureTTFontMode@NPTConformTest@@6B@
0x1800037C0: "CUtility::CheckCurrentNodeForVal" ??_C@_1ME@JNJHGEKH@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAV?$AAa?$AAl@
0x180014808: "const NPTConformTest::CParameterPageScalingScaleWidth::`vftable'" ??_7CParameterPageScalingScaleWidth@NPTConformTest@@6B@
0x180045B30: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::logic_error::what(void)const __ptr64" ?what@logic_error@std@@UEBAPEBDXZ
0x1800A9410: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180056748: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureForceFrontSide::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureForceFrontSide@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000A6D0: "printscan\print\wdk\tools\ptconf" ??_C@_1GM@FEGGBNJD@?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAs?$AAc?$AAa?$AAn?$AA?2?$AAp?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?2?$AAw?$AAd?$AAk?$AA?2?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAp?$AAt?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf@
0x18009E470: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::CNUpPresentationDirectionOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CNUpPresentationDirectionOption@CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x180097DF0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x180060D3C: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameter::GetParameterData(struct NPTConformTest::CParameter::Parameter & __ptr64) __ptr64" ?GetParameterData@CParameter@NPTConformTest@@UEAAHAEAUParameter@12@@Z
0x1800A5F90: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDestinationColorProfile::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CFeatureDestinationColorProfile@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDef::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterDef@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180010060: "Roll54Inch" ??_C@_1BG@MDJDJKGJ@?$AAR?$AAo?$AAl?$AAl?$AA5?$AA4?$AAI?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x180043EAC: "public: class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<unsigned short,struct std::char_traits<unsigned short>,class std::allocator<unsigned short>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginWidth::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageWatermarkOriginWidth@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x1800C40A0: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x18000F0E8: "JISB10" ??_C@_1O@BGJGPCEB@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA1?$AA0?$AA?$AA@
0x180004120: "CUtility::GetCurrentNodeAndNS - " ??_C@_1KC@OAOGAMIH@?$AAC?$AAU?$AAt?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAN?$AAo?$AAd?$AAe?$AAA?$AAn?$AAd?$AAN?$AAS?$AA?5?$AA?9?$AA?5@
0x1800B7330: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x1800C4228: "__cdecl _imp__snprintf" __imp__snprintf
0x180096798: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x180013FA8: "const NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::`vftable'" ??_7CParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@6B@
0x1800465F4: "public: virtual __cdecl CTestLogger::~CTestLogger(void) __ptr64" ??1CTestLogger@@UEAA@XZ
0x180001CF0: "Print Schema Conformance test fa" ??_C@_1GM@JKBIOLGH@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentCoverFrontSource::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterDocumentCoverFrontSource@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180055D34: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CFeatureCoverFront::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFeatureCoverFront@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageMediaSizePSHeightOffset::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageMediaSizePSHeightOffset@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F178: "JISB6" ??_C@_1M@HAKILCFE@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA6?$AA?$AA@
0x180005980: "Could not get parent node's Base" ??_C@_1IM@MPFAKGEO@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe@
0x1800124A0: "The DefaultValue value ('%s') of" ??_C@_1BBK@BPEPDABG@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x180005680: "Could not get current node's Pri" ??_C@_1IK@CBKNIIEP@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageWatermarkOriginHeight::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageWatermarkOriginHeight@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageSourceColorProfileURI::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterPageSourceColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180097FD0: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBinding::CBindingOption::CBindingScoredProperty::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CBindingScoredProperty@CBindingOption@CFeatureBinding@NPTConformTest@@2QBUChild@4@B
0x18000BCF0: "PageMediaSizeMediaSizeWidth" ??_C@_1DI@OHHBED@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAM?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800076B0: "Unconditional" ??_C@_1BM@BOCCAAFB@?$AAU?$AAn?$AAc?$AAo?$AAn?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000BC00: "PageBlendColorSpaceICCProfileURI" ??_C@_1EC@PCBJJDAB@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAe?$AAn?$AAd?$AAC?$AAo?$AAl?$AAo?$AAr?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAI?$AAC?$AAC?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAU?$AAR?$AAI@
0x180003250: "CTestLogger::OpenLog - WTTLOG.DL" ??_C@_0EA@GOMCGIMB@CTestLogger?3?3OpenLog?5?9?5WTTLOG?4DL@
0x1800031C0: "const NPTConformTest::CParameterRef::`vftable'" ??_7CParameterRef@NPTConformTest@@6B@
0x18000BB90: "PageBlackGenerationProcessingUnd" ??_C@_1GK@KMIPKFAN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAU?$AAn?$AAd@
0x18004E3B0: "public: __cdecl std::auto_ptr<class NPTConformTest::CFeature>::~auto_ptr<class NPTConformTest::CFeature>(void) __ptr64" ??1?$auto_ptr@VCFeature@NPTConformTest@@@std@@QEAA@XZ
0x180003F40: "PrintTicketSettings" ??_C@_1CI@CMJLIHFB@?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAT?$AAi?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x1800C0FA0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUkirmgUdwpUgllohUkgxlmulinCUoryUmldggoltUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@PTConform_nowttlog" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUkirmghxzmUkirmgUdwpUgllohUkgxlmulinCUoryUmldggoltUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@PTConform_nowttlog
0x18009A050: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureCoverBack::CCoverBackOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CCoverBackOption@CFeatureCoverBack@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18009C170: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureHolePunch::CHolePunchOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CHolePunchOption@CFeatureHolePunch@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800B0670: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaSize::CMediaSizeOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CMediaSizeOption@CFeatureMediaSize@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800B8C30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureMediaType::CMediaTypeOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CMediaTypeOption@CFeatureMediaType@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18009EA10: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputBin::COutputBinOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@COutputBinOption@CFeatureOutputBin@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BA670: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureNegativeImage::CNegativeImageOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CNegativeImageOption@CFeatureNegativeImage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800BB930: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputQuality::COutputQualityOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@COutputQualityOption@CFeatureOutputQuality@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A6850: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureDeviceColorSpaceUsage::CDeviceColorSpaceUsageOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CDeviceColorSpaceUsageOption@CFeatureDeviceColorSpaceUsage@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800A4C30: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureBlackGenerationProcessing::CBlackGenerationProcessingOption::ValidOptionPSNames" ?ValidOptionPSNames@CBlackGenerationProcessingOption@CFeatureBlackGenerationProcessing@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x1800C41A8: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x1800442E8: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterRef::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterRef@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000FDC0: "PRC4Envelope" ??_C@_1BK@NJNEHPLI@?$AAP?$AAR?$AAC?$AA4?$AAE?$AAn?$AAv?$AAe?$AAl?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180055EF8: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CFeatureNUpPresentationDirection::GetParentAndFeatureNames(struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,struct NPTConformTest::Child * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64) __ptr64" ?GetParentAndFeatureNames@CFeatureNUpPresentationDirection@NPTConformTest@@UEAAHAEAPEAUChild@2@AEAH01@Z
0x180062460: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x18004C4A0: "private: long __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetFirstChildNode(struct IXMLDOMNode * __ptr64) __ptr64" ?GetFirstChildNode@CXMLReader@NPTConformTest@@AEAAJPEAUIXMLDOMNode@@@Z
0x180014160: "The MinValue value ('%d') of the" ??_C@_1BEO@PINBNDI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAd?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterJobComment::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterJobComment@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x180003780: "Document" ??_C@_1BC@LIIOFJIB@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180044320: "public: __cdecl NPTConformTest::CPTConform::CPTConform(class CTestLogger * __ptr64) __ptr64" ??0CPTConform@NPTConformTest@@QEAA@PEAVCTestLogger@@@Z
0x1800A7390: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureICMRenderingIntent::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureICMRenderingIntent@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18000B120: "PageOutputQuality" ??_C@_1CE@PFEFGDC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AAQ?$AAu?$AAa?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x180045F0C: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180006DD0: "CParameterDef::DoFurtherParamete" ??_C@_1NM@BKFIKHKD@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAo?$AAF?$AAu?$AAr?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterDocumentBannerSheetSource::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCParameterDocumentBannerSheetSource@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B150: "PagePhotoPrintingIntent" ??_C@_1DA@GBOMHGAP@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAh?$AAo?$AAt?$AAo?$AAP?$AAr?$AAi?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000ED00: "ISOA4" ??_C@_1M@DADDOPME@?$AAI?$AAS?$AAO?$AAA?$AA4?$AA?$AA@
0x180056F50: "public: virtual int __cdecl NPTConformTest::CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI::ValidateParameterInitValue(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,class NPTConformTest::PTString & __ptr64) __ptr64" ?ValidateParameterInitValue@CParameterPageBlendColorSpaceICCProfileURI@NPTConformTest@@UEAAHAEAVCXMLReader@2@AEAVPTString@2@@Z
0x180007900: "degrees" ??_C@_1BA@OBIEHLII@?$AAd?$AAe?$AAg?$AAr?$AAe?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180057084: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl NPTConformTest::CParameterPageDestinationColorProfileURI::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECParameterPageDestinationColorProfileURI@NPTConformTest@@UEAAPEAXI@Z
0x18004B074: "class NPTConformTest::PTString * __ptr64 __cdecl std::_Uninit_copy<class NPTConformTest::PTString * __ptr64,class NPTConformTest::PTString * __ptr64,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> >(class NPTConformTest::PTString * __ptr64,class NPTConformTest::PTString * __ptr64,class NPTConformTest::PTString * __ptr64,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> & __ptr64,struct std::_Nonscalar_ptr_iterator_tag,struct std::_Range_checked_iterator_tag)" ??$_Uninit_copy@PEAVPTString@NPTConformTest@@PEAV12@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@YAPEAVPTString@NPTConformTest@@PEAV12@00AEAV?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@0@U_Nonscalar_ptr_iterator_tag@0@U_Range_checked_iterator_tag@0@@Z
0x18000D9B0: "BindBottom" ??_C@_1BG@GKKBEKJE@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAB?$AAo?$AAt?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x18000B8D0: "PageBlackGenerationProcessingBla" ??_C@_1FG@HIJDNBJI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAB?$AAl?$AAa@
0x18000BA30: "PageBlackGenerationProcessingGra" ??_C@_1HG@HGJBNLLO@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAB?$AAl?$AAa?$AAc?$AAk?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AAG?$AAr?$AAa@
0x180006EC0: "DataType" ??_C@_1BC@PKOGDBIC@?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180005050: "The value of %s is '%s'" ??_C@_1DA@JKOJNEOB@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$AA@
0x1800607F8: "protected: int __cdecl NPTConformTest::CScoredProperty::DoFurtherScoredPropertyConformanceTest(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?DoFurtherScoredPropertyConformanceTest@CScoredProperty@NPTConformTest@@IEAAHAEAVCXMLReader@2@HHQEBUChild@2@H1H@Z
0x180010700: "TabStockPreCut" ??_C@_1BO@CJBDAAIF@?$AAT?$AAa?$AAb?$AAS?$AAt?$AAo?$AAc?$AAk?$AAP?$AAr?$AAe?$AAC?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18000D080: "This Option has a child node wit" ??_C@_1BDO@CFNLKGCO@?$AAT?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt@
0x180012900: "const NPTConformTest::CParameterJobComment::`vftable'" ??_7CParameterJobComment@NPTConformTest@@6B@
0x1800177D0: "CParameterRef::IsParameterRefCon" ??_C@_1PO@HNFKNDEN@?$AAC?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AAC?$AAo?$AAn@
0x18000F1B8: "JISB8" ??_C@_1M@JAHHMFGH@?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAB?$AA8?$AA?$AA@
0x180015ED0: "The value ('%s') of the Paramete" ??_C@_1BBE@GFPEGDDJ@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?8?$AA?$CF?$AAs?$AA?8?$AA?$CJ?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe@
0x1800625EE: memset
0x1800C42E4: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1800A3970: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureOutputOptimization::ValidFeaturePSNames" ?ValidFeaturePSNames@CFeatureOutputOptimization@NPTConformTest@@2QBUChild@2@B
0x18004DEE0: "protected: int __cdecl NPTConformTest::CFeature::DoFurtherFeatureConformanceTest(class NPTConformTest::CXMLReader & __ptr64,int,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int,struct NPTConformTest::Child const * __ptr64 const,int) __ptr64" ?DoFurtherFeatureConformanceTest@CFeature@NPTConformTest@@IEAAHAEAVCXMLReader@2@HHQEBUChild@2@H1H@Z
0x18009F870: "public: static struct NPTConformTest::Child const * const NPTConformTest::CFeatureSeparatorSheet::CSeparatorSheetOption::ValidParentPSNames" ?ValidParentPSNames@CSeparatorSheetOption@CFeatureSeparatorSheet@NPTConformTest@@2QBUChild@3@B
0x18000BFC0: "PageWatermarkOriginWidth" ??_C@_1DC@KEOLJEM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAW?$AAa?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AAO?$AAr?$AAi?$AAg?$AAi?$AAn?$AAW?$AAi?$AAd?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18004BE38: "public: int __cdecl NPTConformTest::CXMLReader::GetSiblingsForCurrentNode(class std::vector<class NPTConformTest::PTString,class std::allocator<class NPTConformTest::PTString> > & __ptr64) __ptr64" ?GetSiblingsForCurrentNode@CXMLReader@NPTConformTest@@QEAAHAEAV?$vector@VPTString@NPTConformTest@@V?$allocator@VPTString@NPTConformTest@@@std@@@std@@@Z

[JEB Decompiler by PNF Software]