Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\2F220489ACB9D14AA683A16E850F4151\8.100.25984\fil1f3a740fd8974c0ed9d5a94fdbddb889 Base=0x400000 SHA-256=8EFB50A079F8667CF008E520A670960B39F2148CA0131134C6C280BA7A25E6D5
PDB: GC.pdb GUID={79E109AD-D891-4004-A283676FA71CC94C} Age=1

591 located named symbols:
0x402114: "Wednesday" ??_C@_1BE@EBOGMDOH@?$AAW?$AAe?$AAd?$AAn?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40F7B8: "__cdecl _nhandle" __nhandle
0x40F8C8: "__cdecl __onexitend" ___onexitend
0x41107C: "__stdcall _imp__ExitProcess" __imp__ExitProcess@4
0x4017E0: "Runtime Error! Program: " ??_C@_0BK@OFGJDLJJ@Runtime?5Error?$CB?6?6Program?3?5?$AA@
0x40F79C: "__cdecl __sbh_indGroupDefer" ___sbh_indGroupDefer
0x404252: "__stdcall _freefls" __freefls@4
0x411108: "__stdcall _imp__GetConsoleCP" __imp__GetConsoleCP@0
0x40E290: "__cdecl _Num_FPE" __Num_FPE
0x4058E3: "__cdecl _stbuf" __stbuf
0x403DD3: "__cdecl wcsrchr" _wcsrchr
0x40D764: "__stdcall RtlUnwind" _RtlUnwind@16
0x4021A0: "Sep" ??_C@_17HCHCOKMG@?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x40EDBC: "__cdecl _winminor" __winminor
0x401F90: "Thu" ??_C@_03IOFIKPDN@Thu?$AA@
0x4089CD: "__cdecl __crtInitCritSecAndSpinCountEx" ___crtInitCritSecAndSpinCountEx
0x4012B8: "R6008 - not enough space for ar" ??_C@_0CK@KMMJOAPP@R6008?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5ar@
0x4020C4: "Wed" ??_C@_17CJEDCEPE@?$AAW?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x40F0E4: "__cdecl _crtheap" __crtheap
0x40148C: "R6025 - pure virtual function c" ??_C@_0CG@IOHKGFNJ@R6025?$AN?6?9?5pure?5virtual?5function?5c@
0x404244: "__cdecl _encoded_null" __encoded_null
0x403BB0: "__cdecl _unlock_file" __unlock_file
0x401914: "GetActiveWindow" ??_C@_0BA@HNOPNCHB@GetActiveWindow?$AA@
0x40CE20: "__cdecl atol" _atol
0x40F67C: "__cdecl __mblcid" ___mblcid
0x4030BE: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::SetSize(union _ULARGE_INTEGER)" ?SetSize@CSpFileStream@@UAGJT_ULARGE_INTEGER@@@Z
0x40E2C4: "__cdecl __security_cookie" ___security_cookie
0x403996: "__fastcall __security_check_cookie" @__security_check_cookie@4
0x4022BC: "HH:mm:ss" ??_C@_1BC@GDGBMEMK@?$AAH?$AAH?$AA?3?$AAm?$AAm?$AA?3?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x4110A4: "__stdcall _imp__GetStartupInfoA" __imp__GetStartupInfoA@4
0x40CB86: "__cdecl _lseeki64" __lseeki64
0x40F8D8: "__cdecl __env_initialized" ___env_initialized
0x40F8D0: "__cdecl _FPinit" __FPinit
0x406774: "__cdecl _invalid_parameter" __invalid_parameter
0x40BAF1: "__cdecl _isctype_l" __isctype_l
0x40D4F6: "__cdecl strtolX" _strtolX
0x40BAA4: "__cdecl __crtLCMapStringA" ___crtLCMapStringA
0x4110A8: "__stdcall _imp__QueryPerformanceCounter" __imp__QueryPerformanceCounter@4
0x4017D0: "runtime error " ??_C@_0P@GGKDKEEG@runtime?5error?5?$AA@
0x403246: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Commit(unsigned long)" ?Commit@CSpFileStream@@UAGJK@Z
0x40CAD8: "__cdecl _get_osfhandle" __get_osfhandle
0x406871: "__cdecl _SEH_epilog4" __SEH_epilog4
0x4110E4: "__stdcall _imp__GetCPInfo" __imp__GetCPInfo@8
0x4110EC: "__stdcall _imp__Sleep" __imp__Sleep@4
0x404A82: "__cdecl _FF_MSGBANNER" __FF_MSGBANNER
0x401F88: "Tue" ??_C@_03NAGEINEP@Tue?$AA@
0x402008: "Nov" ??_C@_03JPJOFNIA@Nov?$AA@
0x40780A: "__cdecl _tolower_l" __tolower_l
0x4041DA: "__cdecl _encode_pointer" __encode_pointer
0x411090: "__stdcall _imp__HeapFree" __imp__HeapFree@12
0x401F94: "Fri" ??_C@_03IDIOELNC@Fri?$AA@
0x40BBAC: "__cdecl _flsbuf" __flsbuf
0x40CA4B: "__cdecl _free_osfhnd" __free_osfhnd
0x401814: " " ??_C@_02PHMGELLB@?6?6?$AA@
0x40682C: "__cdecl _SEH_prolog4" __SEH_prolog4
0x40F794: "__cdecl __@@_PchSym_@00@UdyignOlyqOcIGuivUvmwfhviUhkvvxsUhzkrUgllohUtxUyfrowOwvhpglkUlyquivUrDIGUhgwzucOlyq@GC" ___@@_PchSym_@00@UdyignOlyqOcIGuivUvmwfhviUhkvvxsUhzkrUgllohUtxUyfrowOwvhpglkUlyquivUrDIGUhgwzucOlyq@GC
0x4018A0: "char const * const __lookuptable" ?__lookuptable@@3QBDB
0x40EDA4: "__cdecl _environ" __environ
0x4021FC: "June" ??_C@_19EPFLPGAP@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x402170: "Mar" ??_C@_17CKNLEDEC@?$AAM?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x4110C8: "__stdcall _imp__WideCharToMultiByte" __imp__WideCharToMultiByte@32
0x401FF4: "Jun" ??_C@_03IDFGHECI@Jun?$AA@
0x409C22: "__stdcall _seh_longjmp_unwind4" __seh_longjmp_unwind4@4
0x411150: ole32_NULL_THUNK_DATA
0x4013D4: "R6017 - unexpected multithread " ??_C@_0CN@FOLDKNG@R6017?$AN?6?9?5unexpected?5multithread?5@
0x401078: "__cdecl _XcptActTab" __XcptActTab
0x402278: "PM" ??_C@_15CLMNNGEL@?$AAP?$AAM?$AA?$AA@
0x41114C: "__stdcall _imp__CoCreateInstance" __imp__CoCreateInstance@20
0x40ED88: "__cdecl _cflush" __cflush
0x402058: "October" ??_C@_07JJNFCEND@October?$AA@
0x40D57D: "__cdecl __termcon" ___termcon
0x411018: "__stdcall _imp__DuplicateHandle" __imp__DuplicateHandle@28
0x409445: "__cdecl __sbh_free_block" ___sbh_free_block
0x402851: "public: virtual long __stdcall CError::AddError(long,long,unsigned short const *,unsigned short const *,unsigned long)" ?AddError@CError@@UAGJJJPBG0K@Z
0x402190: "Jul" ??_C@_17IJPCKHK@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AA?$AA@
0x4079AF: "__cdecl malloc" _malloc
0x4021C0: "January" ??_C@_1BA@EFMEIEBA@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x402846: "public: virtual unsigned long __stdcall CError::Release(void)" ?Release@CError@@UAGKXZ
0x40E768: "__cdecl __initialmbcinfo" ___initialmbcinfo
0x40A03F: "__cdecl mbtowc" _mbtowc
0x408A43: "__cdecl raise" _raise
0x402044: "August" ??_C@_06LBBHFDDG@August?$AA@
0x40746D: "__cdecl _setmbcp" __setmbcp
0x408A0E: "__cdecl __get_sigabrt" ___get_sigabrt
0x40ED44: "__cdecl __abort_behavior" ___abort_behavior
0x4110D0: "__stdcall _imp__TerminateProcess" __imp__TerminateProcess@8
0x41108C: "__stdcall _imp__HeapCreate" __imp__HeapCreate@12
0x4017BC: "TLOSS error " ??_C@_0O@MJNIPGOH@TLOSS?5error?$AN?6?$AA@
0x40A3E9: "__cdecl _write_nolock" __write_nolock
0x4026F4: "__cdecl _GUID_f4711347_e608_11d2_a086_00c04f8ef9b5" __GUID_f4711347_e608_11d2_a086_00c04f8ef9b5
0x402688: " /w Compile W3C XML grammars onl" ??_C@_0CD@GFGLOAIL@?7?1w?7Compile?5W3C?5XML?5grammars?5onl@
0x401000: "__cdecl __guard_check_icall_fptr" ___guard_check_icall_fptr
0x402704: "const CError::`vftable'" ??_7CError@@6B@
0x40BCFA: "__cdecl _wctomb_s_l" __wctomb_s_l
0x403BF1: "__cdecl _unlock_file2" __unlock_file2
0x40207C: "PM" ??_C@_02CJNFDJBF@PM?$AA@
0x404AC0: "__cdecl _NMSG_WRITE" __NMSG_WRITE
0x401FE8: "Mar" ??_C@_03ODNJBKGA@Mar?$AA@
0x40F7A0: "__cdecl __sbh_cntHeaderList" ___sbh_cntHeaderList
0x4110F4: "__stdcall _imp__LoadLibraryExA" __imp__LoadLibraryExA@12
0x411080: "__stdcall _imp__LoadLibraryExW" __imp__LoadLibraryExW@12
0x4058AB: "__cdecl _ftbuf" __ftbuf
0x409D09: "__cdecl _isleadbyte_l" __isleadbyte_l
0x4032E2: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::UnlockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long)" ?UnlockRegion@CSpFileStream@@UAGJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x411038: "__stdcall _imp__ReadFile" __imp__ReadFile@20
0x4022E8: "CONOUT$" ??_C@_07GPDNMNG@CONOUT$?$AA@
0x401FF8: "Jul" ??_C@_03LBGABGKK@Jul?$AA@
0x4110B0: "__stdcall _imp__GetSystemTimeAsFileTime" __imp__GetSystemTimeAsFileTime@4
0x402294: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_1CI@KNAKOEBC@?$AAd?$AAd?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAM?$AAM?$AAM?$AA?5?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAy?$AAy?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x401158: "kernelbase.dll" ??_C@_1BO@MFOKJHPK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x411114: "__stdcall _imp__GetStringTypeW" __imp__GetStringTypeW@16
0x40AE3C: "__cdecl __free_lconv_num" ___free_lconv_num
0x40204C: "September" ??_C@_09BHHEALKD@September?$AA@
0x402714: "__cdecl CLSID_SpW3CGrammarCompiler" _CLSID_SpW3CGrammarCompiler
0x402368: "?" ??_C@_01OGPIMHDM@?$DP?$AA@
0x402198: "Aug" ??_C@_17ICPELBCN@?$AAA?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x404A67: "__cdecl exit" _exit
0x40F7A4: "__cdecl __sbh_sizeHeaderList" ___sbh_sizeHeaderList
0x4066D4: "__cdecl __doserrno" ___doserrno
0x401898: "__cdecl __initiallocalestructinfo" ___initiallocalestructinfo
0x401F80: "Sun" ??_C@_03KOEHGMDN@Sun?$AA@
0x4021B8: "Dec" ??_C@_17EGKACKIF@?$AAD?$AAe?$AAc?$AA?$AA@
0x404806: "__cdecl _cinit" __cinit
0x402530: "[W3C XML] Compilation Failed! " ??_C@_1DO@DLJKBMAN@?$AA?$FL?$AAW?$AA3?$AAC?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAi?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$CB?$AA?6?$AA?$AA@
0x4021E4: "March" ??_C@_1M@IKEENEDF@?$AAM?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x402388: ".cfg" ??_C@_19GLNJCAEP@?$AA?4?$AAc?$AAf?$AAg?$AA?$AA@
0x40ED98: "__cdecl gpFlsFree" _gpFlsFree
0x4043C9: "__cdecl _getptd_noexit" __getptd_noexit
0x404137: "__cdecl __set_flsgetvalue" ___set_flsgetvalue
0x40F6C8: "__cdecl __sbh_pHeaderDefer" ___sbh_pHeaderDefer
0x411008: "__stdcall _imp__lstrlenA" __imp__lstrlenA@4
0x40C59D: "__cdecl _local_unwind2" __local_unwind2
0x409B4C: "__cdecl _local_unwind4" __local_unwind4
0x408787: "__cdecl _initp_eh_hooks" __initp_eh_hooks
0x4110DC: "__stdcall _imp__GetACP" __imp__GetACP@0
0x404793: "__cdecl __crtExitProcess" ___crtExitProcess
0x4110B4: "__stdcall _imp__GetTickCount" __imp__GetTickCount@0
0x401FC0: "Thursday" ??_C@_08HACCIKIA@Thursday?$AA@
0x410900: "__cdecl _acmdln" __acmdln
0x406CE3: "__cdecl _unlock" __unlock
0x40F8DC: "__cdecl __initenv_end" ___initenv_end
0x401FB4: "Wednesday" ??_C@_09DLIGFAKA@Wednesday?$AA@
0x40154C: "R6030 - CRT not initialized " ??_C@_0BP@LPMHJOKI@R6030?$AN?6?9?5CRT?5not?5initialized?$AN?6?$AA@
0x409C6E: "__fastcall _EH4_GlobalUnwind" @_EH4_GlobalUnwind@4
0x4070CC: "__cdecl __initmbctable" ___initmbctable
0x402080: "MM/dd/yy" ??_C@_08BPBNCDIB@MM?1dd?1yy?$AA@
0x41105C: "__stdcall _imp__SetUnhandledExceptionFilter" __imp__SetUnhandledExceptionFilter@4
0x402224: "September" ??_C@_1BE@DKAAMBJL@?$AAS?$AAe?$AAp?$AAt?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x406D00: "__cdecl __ascii_stricmp" ___ascii_stricmp
0x40CC96: "__cdecl _lseeki64_nolock" __lseeki64_nolock
0x40D060: "__cdecl _alloca_probe_16" __alloca_probe_16
0x4020CC: "Thu" ??_C@_17PDPHAADD@?$AAT?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x40225C: "December" ??_C@_1BC@FEMKIFH@?$AAD?$AAe?$AAc?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40F678: "__cdecl __ismbcodepage" ___ismbcodepage
0x40ED94: "__cdecl gpFlsSetValue" _gpFlsSetValue
0x4036EC: "public: unsigned short * __thiscall CSpDynamicString::operator=(char const *)" ??4CSpDynamicString@@QAEPAGPBD@Z
0x411128: "__stdcall _imp__GetConsoleOutputCP" __imp__GetConsoleOutputCP@0
0x40C664: "__cdecl _NLG_Dispatch" __NLG_Dispatch
0x4018FC: "USER32.DLL" ??_C@_0L@NDEGIDAG@USER32?4DLL?$AA@
0x40C664: "__cdecl _NLG_Dispatch2" __NLG_Dispatch2
0x4110AC: "__stdcall _imp__GetCurrentProcessId" __imp__GetCurrentProcessId@0
0x40EDB4: "__cdecl _winver" __winver
0x40490C: "__cdecl _initterm_e" __initterm_e
0x4110F8: "__stdcall _imp__HeapReAlloc" __imp__HeapReAlloc@16
0x409248: "__cdecl __sbh_alloc_new_group" ___sbh_alloc_new_group
0x40AC14: "__cdecl _calloc_impl" __calloc_impl
0x40110C: "EncodePointer" ??_C@_0O@NLDKAIKN@EncodePointer?$AA@
0x40874E: "void __cdecl terminate(void)" ?terminate@@YAXXZ
0x408A20: "__cdecl _initp_misc_winsig" __initp_misc_winsig
0x40D650: "__cdecl _allmul" __allmul
0x41106C: "__stdcall _imp__TlsSetValue" __imp__TlsSetValue@8
0x4089E6: "__cdecl _initp_misc_initcrit" __initp_misc_initcrit
0x4110D8: "__stdcall _imp__IsValidCodePage" __imp__IsValidCodePage@4
0x4011C0: "CorExitProcess" ??_C@_0P@MIGLKIOC@CorExitProcess?$AA@
0x411148: "__stdcall _imp__CoTaskMemFree" __imp__CoTaskMemFree@4
0x408D85: "__cdecl __crtMessageBoxA" ___crtMessageBoxA
0x411074: "__stdcall _imp__GetModuleHandleW" __imp__GetModuleHandleW@4
0x40B4DB: "__cdecl _freea" __freea
0x402310: "__cdecl _GUID_0000000c_0000_0000_c000_000000000046" __GUID_0000000c_0000_0000_c000_000000000046
0x40C621: "__cdecl _abnormal_termination" __abnormal_termination
0x409356: "__cdecl __sbh_alloc_new_region" ___sbh_alloc_new_region
0x40C66C: "__cdecl _NLG_Call" __NLG_Call
0x40ED70: "__cdecl _coninpfh" __coninpfh
0x4046A4: "__cdecl _mtterm" __mtterm
0x411100: "__stdcall _imp__RtlUnwind" __imp__RtlUnwind@16
0x409D4A: "__cdecl isleadbyte" _isleadbyte
0x4073BC: "__cdecl __updatetmbcinfo" ___updatetmbcinfo
0x40EDB0: "__cdecl _osver" __osver
0x402B41: "long __cdecl OpenFile(unsigned short const *,unsigned long,unsigned long,unsigned short const *,class CSpFileStream * *)" ?OpenFile@@YAJPBGKK0PAPAVCSpFileStream@@@Z
0x407BED: "__cdecl _output_l" __output_l
0x411024: "__stdcall _imp__UnlockFileEx" __imp__UnlockFileEx@20
0x401144: "FlsSetValue" ??_C@_0M@JCPCPOEF@FlsSetValue?$AA@
0x4048A2: "__cdecl _init_pointers" __init_pointers
0x402E6C: "long __cdecl Execute(int,char * * const)" ?Execute@@YAJHQAPAD@Z
0x4054D0: "__cdecl _SEH_prolog4_GS" __SEH_prolog4_GS
0x4017AC: "SING error " ??_C@_0N@BONNPDHF@SING?5error?$AN?6?$AA@
0x401860: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x402618: "gc.exe [/o output_filename] [/h " ??_C@_0EL@HJOMGFEG@gc?4exe?5?$FL?1o?5output_filename?$FN?5?$FL?1h?5@
0x401F7C: "__cdecl __lconv_static_W_null" ___lconv_static_W_null
0x40CB59: "__cdecl _unlock_fhandle" __unlock_fhandle
0x40BE54: "__cdecl wctomb_s" _wctomb_s
0x402104: "Tuesday" ??_C@_1BA@ENFBFFEK@?$AAT?$AAu?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x411118: "__stdcall _imp__GetStringTypeA" __imp__GetStringTypeA@20
0x40D5E0: "__cdecl __ascii_strnicmp" ___ascii_strnicmp
0x40E28C: "__cdecl _First_FPE_Indx" __First_FPE_Indx
0x40A178: "__cdecl fclose" _fclose
0x40EDB8: "__cdecl _winmajor" __winmajor
0x411144: "__stdcall _imp__CoTaskMemAlloc" __imp__CoTaskMemAlloc@4
0x404520: "__cdecl _mtinit" __mtinit
0x401DF0: "__cdecl __newcumap" ___newcumap
0x401970: "__cdecl __newctype" ___newctype
0x405518: "__cdecl _SEH_epilog4_GS" __SEH_epilog4_GS
0x402238: "October" ??_C@_1BA@EPANDLNG@?$AAO?$AAc?$AAt?$AAo?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40AEAA: "__cdecl __free_lc_time" ___free_lc_time
0x4020DC: "Sat" ??_C@_17GGIBDPIH@?$AAS?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x40C674: "__cdecl _flswbuf" __flswbuf
0x401FFC: "Aug" ??_C@_03IFJFEIGA@Aug?$AA@
0x40F698: "__cdecl _maxwait" __maxwait
0x40896E: "__cdecl __crtInitCritSecAndSpinCount" ___crtInitCritSecAndSpinCount
0x40C46E: "__cdecl __sse2_available_init" ___sse2_available_init
0x411138: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x4023D4: "SAPI XML" ??_C@_1BC@EHABPFKL@?$AAS?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x411078: "__stdcall _imp__GetProcAddress" __imp__GetProcAddress@8
0x40BE76: "__cdecl abort" _abort
0x406F42: "__cdecl __removelocaleref" ___removelocaleref
0x403D30: "__cdecl _stricmp_l" __stricmp_l
0x40EDC4: "__cdecl _C_Termination_Done" __C_Termination_Done
0x4023E8: "[SAPI XML] Compilation successfu" ??_C@_1EI@MNDJLCBK@?$AA?$FL?$AAS?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAi?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu@
0x4020B4: "Mon" ??_C@_17KBOMKBF@?$AAM?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x40321E: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::CopyTo(struct IStream *,union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER *,union _ULARGE_INTEGER *)" ?CopyTo@CSpFileStream@@UAGJPAUIStream@@T_ULARGE_INTEGER@@PAT3@2@Z
0x401850: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x40C480: "__cdecl _get_sse2_info" __get_sse2_info
0x40443E: "__cdecl _initptd" __initptd
0x403FA9: "__cdecl __CxxSetUnhandledExceptionFilter" ___CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x4097C1: "__cdecl _ismbblead" __ismbblead
0x403F61: "long __stdcall __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS *)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YGJPAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x4089FA: "__cdecl _initp_misc_rand_s" __initp_misc_rand_s
0x402570: "[W3C XML] Error creating CLSID_S" ??_C@_1GK@KAAJCMGK@?$AA?$FL?$AAW?$AA3?$AAC?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS@
0x40C538: "__cdecl _global_unwind2" __global_unwind2
0x40ED90: "__cdecl gpFlsGetValue" _gpFlsGetValue
0x40D6A6: "__cdecl __from_strstr_to_strchr" ___from_strstr_to_strchr
0x402FA9: "public: virtual unsigned long __stdcall CSpFileStream::Release(void)" ?Release@CSpFileStream@@UAGKXZ
0x411098: "__stdcall _imp__GetFileType" __imp__GetFileType@4
0x403B03: "__cdecl __endstdio" ___endstdio
0x404123: "__cdecl _initp_misc_winxfltr" __initp_misc_winxfltr
0x409CA4: "__cdecl _isatty" __isatty
0x4014EC: "R6027 - not enough space for lo" ??_C@_0DF@GAKBPDFP@R6027?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x40202C: "April" ??_C@_05DMJDNLEJ@April?$AA@
0x41104C: "__stdcall _imp__GetCommandLineA" __imp__GetCommandLineA@0
0x401938: "GetUserObjectInformationA" ??_C@_0BK@CIDNPOGP@GetUserObjectInformationA?$AA@
0x409DB3: "__cdecl _fputwc_nolock" __fputwc_nolock
0x401FE4: "Feb" ??_C@_03HJBDCHOM@Feb?$AA@
0x4053A0: "__cdecl __crtGetEnvironmentStringsA" ___crtGetEnvironmentStringsA
0x406B22: "__cdecl _lock" __lock
0x401524: "R6028 - unable to initialize he" ??_C@_0CF@KJDAIALP@R6028?$AN?6?9?5unable?5to?5initialize?5he@
0x40EDA0: "__cdecl __argv" ___argv
0x401954: "GetProcessWindowStation" ??_C@_0BI@DFKBFLJE@GetProcessWindowStation?$AA@
0x40ED9C: "__cdecl __argc" ___argc
0x401FAC: "Tuesday" ??_C@_07BAAGCFCM@Tuesday?$AA@
0x401608: "R6033 - Attempt to use MSIL cod" ??_C@_0PH@EPAFIJ@R6033?$AN?6?9?5Attempt?5to?5use?5MSIL?5cod@
0x40F670: "__cdecl __locale_changed" ___locale_changed
0x411168: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ole32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ole32
0x4015D4: "R6032 - not enough space for lo" ??_C@_0DD@BKEEABMM@R6032?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x4022D0: "SetThreadStackGuarantee" ??_C@_0BI@BKLFFAPO@SetThreadStackGuarantee?$AA@
0x401700: "R6034 An application has made a" ??_C@_0JL@DFDOOABL@R6034?$AN?6An?5application?5has?5made?5a@
0x40ED8C: "__cdecl gpFlsAlloc" _gpFlsAlloc
0x406DF5: "__cdecl __freetlocinfo" ___freetlocinfo
0x409D99: "__cdecl _get_printf_count_output" __get_printf_count_output
0x40325A: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::LockRegion(union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER,unsigned long)" ?LockRegion@CSpFileStream@@UAGJT_ULARGE_INTEGER@@0K@Z
0x41103C: "__stdcall _imp__DeleteFileW" __imp__DeleteFileW@4
0x402078: "AM" ??_C@_02DEDBPAFC@AM?$AA@
0x403B33: "__cdecl _lock_file" __lock_file
0x40F6D8: "__cdecl _newmode" __newmode
0x40C2FA: "__cdecl _VEC_memcpy" __VEC_memcpy
0x4011A8: "mscoree.dll" ??_C@_1BI@BGOHAHKC@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x40D091: "__cdecl _VEC_memzero" __VEC_memzero
0x407617: "__cdecl _setmbcp_nolock" __setmbcp_nolock
0x40F7C0: "__cdecl __pioinfo" ___pioinfo
0x40D6A0: "__cdecl strchr" _strchr
0x411134: "__stdcall _imp__GetSystemInfo" __imp__GetSystemInfo@4
0x4014B4: "R6026 - not enough space for st" ??_C@_0DF@IBLNNAIG@R6026?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5st@
0x4110A0: "__stdcall _imp__SetHandleCount" __imp__SetHandleCount@4
0x402034: "June" ??_C@_04CNLMGBGM@June?$AA@
0x402004: "Oct" ??_C@_03BMAOKBAD@Oct?$AA@
0x409D62: "__cdecl ferror" _ferror
0x402214: "August" ??_C@_1O@PAHLKOAC@?$AAA?$AAu?$AAg?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x4110BC: "__stdcall _imp__GetEnvironmentStringsW" __imp__GetEnvironmentStringsW@0
0x4052F9: "__cdecl __security_init_cookie" ___security_init_cookie
0x4087F0: "__cdecl _FindPESection" __FindPESection
0x406B5D: "__cdecl _mtdeletelocks" __mtdeletelocks
0x4110B8: "__stdcall _imp__GetEnvironmentStrings" __imp__GetEnvironmentStrings@0
0x4110F0: "__stdcall _imp__InitializeCriticalSectionAndSpinCount" __imp__InitializeCriticalSectionAndSpinCount@8
0x411054: "__stdcall _imp__EnterCriticalSection" __imp__EnterCriticalSection@4
0x403C25: "public: __thiscall _LocaleUpdate::_LocaleUpdate(struct localeinfo_struct *)" ??0_LocaleUpdate@@QAE@PAUlocaleinfo_struct@@@Z
0x40E294: "__cdecl __flsindex" ___flsindex
0x401030: "__cdecl __xp_z" ___xp_z
0x40100C: "__cdecl __xi_a" ___xi_a
0x401038: "__cdecl __xt_z" ___xt_z
0x401004: "__cdecl __xc_a" ___xc_a
0x40A2F3: "__cdecl _write" __write
0x401008: "__cdecl __xc_z" ___xc_z
0x401310: " This application has requested" ??_C@_0JG@LBKMGKLD@?$AN?6This?5application?5has?5requested@
0x402FE2: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Read(void *,unsigned long,unsigned long *)" ?Read@CSpFileStream@@UAGJPAXKPAK@Z
0x401020: "__cdecl __xi_z" ___xi_z
0x401024: "__cdecl __xp_a" ___xp_a
0x401034: "__cdecl __xt_a" ___xt_a
0x403B28: "__cdecl __iob_func" ___iob_func
0x40F694: "void (__cdecl* __pInconsistency)(void)" ?__pInconsistency@@3P6AXXZA
0x405530: "__cdecl _except_handler4" __except_handler4
0x408F2E: "__cdecl __sbh_alloc_block" ___sbh_alloc_block
0x402248: "November" ??_C@_1BC@BGLIFPF@?$AAN?$AAo?$AAv?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40E298: "__cdecl __getvalueindex" ___getvalueindex
0x411124: "__stdcall _imp__SetStdHandle" __imp__SetStdHandle@8
0x401428: "R6019 - unable to open console " ??_C@_0CJ@EGEJHFME@R6019?$AN?6?9?5unable?5to?5open?5console?5@
0x403E0A: "void * __cdecl operator new(unsigned int)" ??2@YAPAXI@Z
0x40A0FA: "__cdecl _fclose_nolock" __fclose_nolock
0x411044: "__stdcall _imp__VirtualQuery" __imp__VirtualQuery@12
0x40D52A: "__cdecl _getbuf" __getbuf
0x40179C: "DOMAIN error " ??_C@_0P@MBDAJNE@DOMAIN?5error?$AN?6?$AA@
0x41112C: "__stdcall _imp__WriteConsoleA" __imp__WriteConsoleA@20
0x407957: "__cdecl V6_HeapAlloc" _V6_HeapAlloc
0x402EEA: "__cdecl main" _main
0x403FBC: "__cdecl _XcptFilter" __XcptFilter
0x4043AA: "__cdecl _getptd" __getptd
0x403250: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Revert(void)" ?Revert@CSpFileStream@@UAGJXZ
0x404F15: "__cdecl _setargv" __setargv
0x41101C: "__stdcall _imp__GetCurrentProcess" __imp__GetCurrentProcess@0
0x4069E4: "__cdecl _flushall" __flushall
0x403E38: "__cdecl fprintf" _fprintf
0x40E2C8: "__cdecl __security_cookie_complement" ___security_cookie_complement
0x40CE47: "__cdecl __ansicp" ___ansicp
0x40B230: "__cdecl strcspn" _strcspn
0x407AB2: "__cdecl _initp_heap_handler" __initp_heap_handler
0x402270: "AM" ??_C@_15ODEHAHHF@?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x4020D4: "Fri" ??_C@_17HFOLPPLP@?$AAF?$AAr?$AAi?$AA?$AA@
0x40203C: "July" ??_C@_04MIEPOIFP@July?$AA@
0x401570: "R6031 - Attempt to initialize t" ??_C@_0GD@OFKILIED@R6031?$AN?6?9?5Attempt?5to?5initialize?5t@
0x4020AC: "Sun" ??_C@_17MBGCMIPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x401848: "(null)" ??_C@_06OJHGLDPL@?$CInull?$CJ?$AA@
0x401454: "R6024 - not enough space for _o" ??_C@_0DF@JIJJFJDC@R6024?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5_o@
0x402168: "Feb" ??_C@_17LMDJEKJN@?$AAF?$AAe?$AAb?$AA?$AA@
0x401FF0: "May" ??_C@_03CNMDKL@May?$AA@
0x41102C: "__stdcall _imp__SetFilePointer" __imp__SetFilePointer@16
0x41113C: "__stdcall _imp__CoUninitialize" __imp__CoUninitialize@0
0x402208: "July" ??_C@_19BIFMLPCD@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x4024E8: "[W3C XML] Compilation successful" ??_C@_1EG@IABCNPBH@?$AA?$FL?$AAW?$AA3?$AAC?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAi?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl@
0x402370: "w" ??_C@_01NOFIACDB@w?$AA@
0x40E2A0: "__cdecl __badioinfo" ___badioinfo
0x402178: "Apr" ??_C@_17LFPOIHDD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AA?$AA@
0x408D34: "__cdecl _set_error_mode" __set_error_mode
0x407AC6: "__cdecl _fileno" __fileno
0x4110FC: "__stdcall _imp__VirtualAlloc" __imp__VirtualAlloc@16
0x40C8CE: "__cdecl _close_nolock" __close_nolock
0x40940E: "__cdecl __sbh_find_block" ___sbh_find_block
0x40237C: ".cfgp" ??_C@_1M@CHLALIEH@?$AA?4?$AAc?$AAf?$AAg?$AAp?$AA?$AA@
0x40EDC8: "__cdecl __initenv" ___initenv
0x40AD39: "__cdecl __free_lconv_mon" ___free_lconv_mon
0x403409: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Clone(struct IStream * *)" ?Clone@CSpFileStream@@UAGJPAPAUIStream@@@Z
0x403CD8: "__cdecl _stricmp" __stricmp
0x4047DE: "__cdecl _c_exit" __c_exit
0x40CDF0: "__cdecl _alloca_probe" __alloca_probe
0x402470: "[SAPI XML] Error creating CLSID_" ??_C@_1GG@FFBGMOCO@?$AA?$FL?$AAS?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA_@
0x40398C: "void __cdecl operator delete(void *)" ??3@YAXPAX@Z
0x411050: "__stdcall _imp__GetVersionExA" __imp__GetVersionExA@4
0x408948: "__cdecl _initp_misc_cfltcvt_tab" __initp_misc_cfltcvt_tab
0x409C3E: "__fastcall _EH4_CallFilterFunc" @_EH4_CallFilterFunc@8
0x401194: "GetModuleHandleExW" ??_C@_0BD@GIGEJCNH@GetModuleHandleExW?$AA@
0x402430: "[SAPI XML] Compilation Failed! " ??_C@_1EA@KJAMNGOL@?$AA?$FL?$AAS?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAi?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$CB?$AA?6?$AA?$AA@
0x40F8C0: "__cdecl __active_heap" ___active_heap
0x403066: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Seek(union _LARGE_INTEGER,unsigned long,union _ULARGE_INTEGER *)" ?Seek@CSpFileStream@@UAGJT_LARGE_INTEGER@@KPAT_ULARGE_INTEGER@@@Z
0x40F690: "int (__cdecl* _pnhHeap)(unsigned int)" ?_pnhHeap@@3P6AHI@ZA
0x40EDAC: "__cdecl _osplatform" __osplatform
0x401F78: "__cdecl __lconv_static_W_decimal" ___lconv_static_W_decimal
0x406C8A: "__cdecl _mtinitlocks" __mtinitlocks
0x40B500: "__cdecl memset" _memset
0x40F798: "__cdecl __sse2_available" ___sse2_available
0x4024D8: "W3C XML" ??_C@_1BA@BNDEJFEA@?$AAW?$AA3?$AAC?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x40879D: "__cdecl _calloc_crt" __calloc_crt
0x411040: "__stdcall _imp__CreateFileA" __imp__CreateFileA@28
0x40C96C: "__cdecl _freebuf" __freebuf
0x406FEF: "__cdecl __updatetlocinfo" ___updatetlocinfo
0x4028AA: "long __cdecl ParseCommandLine(int,char * * const,unsigned short * *,unsigned short * *,unsigned short * *,enum GrammarType *,int &)" ?ParseCommandLine@@YAJHQAPADPAPAG11PAW4GrammarType@@AAH@Z
0x41110C: "__stdcall _imp__GetConsoleMode" __imp__GetConsoleMode@8
0x40CDF0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x40E288: "__cdecl _XcptActTabCount" __XcptActTabCount
0x4025DC: "[W3C XML] Error calling Seek " ??_C@_1DM@ILOAIGBI@?$AA?$FL?$AAW?$AA3?$AAC?$AA?5?$AAX?$AAM?$AAL?$AA?$FN?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAe?$AAk?$AA?6?$AA?$AA@
0x40BF75: "__cdecl _fptrap" __fptrap
0x40A060: "__cdecl _aulldvrm" __aulldvrm
0x401FA4: "Monday" ??_C@_06JLEDEDGH@Monday?$AA@
0x409F3E: "__cdecl _mbtowc_l" __mbtowc_l
0x402378: "h" ??_C@_01BDACAMKP@h?$AA@
0x409C55: "__fastcall _EH4_TransferToHandler" @_EH4_TransferToHandler@8
0x402724: "__cdecl CLSID_SpGrammarCompiler" _CLSID_SpGrammarCompiler
0x411068: "__stdcall _imp__TlsGetValue" __imp__TlsGetValue@4
0x401404: "R6018 - unexpected heap error " ??_C@_0CB@GNHNIELH@R6018?$AN?6?9?5unexpected?5heap?5error?$AN?6@
0x40F8E4: "__cdecl _nstream" __nstream
0x40214C: "Saturday" ??_C@_1BC@ENMNNPAJ@?$AAS?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x401FCC: "Friday" ??_C@_06JECMNKMI@Friday?$AA@
0x404170: "__cdecl _decode_pointer" __decode_pointer
0x40111C: "DecodePointer" ??_C@_0O@KBPMFGHI@DecodePointer?$AA@
0x401288: "R6002 - floating point support " ??_C@_0CN@LEKKICBM@R6002?$AN?6?9?5floating?5point?5support?5@
0x40236C: "s" ??_C@_01LKDEMHDF@s?$AA@
0x401F76: "__cdecl __lconv_static_null" ___lconv_static_null
0x4110C0: "__stdcall _imp__FreeEnvironmentStringsA" __imp__FreeEnvironmentStringsA@4
0x40692C: "__cdecl _fflush_nolock" __fflush_nolock
0x404123: "__fastcall _guard_check_icall_nop" @_guard_check_icall_nop@4
0x40ED74: "__cdecl _confh" __confh
0x402664: " /s Compile SAPI XML grammars on" ??_C@_0CE@LDCBMHLA@?7?1s?7Compile?5SAPI?5XML?5grammars?5on@
0x4017CC: " " ??_C@_02PCIJFNDE@?$AN?6?$AA@
0x4021A8: "Oct" ??_C@_17FNLKOI@?$AAO?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x402394: "Error: Error opening %s " ??_C@_1DC@HBDGGGED@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x401818: "Microsoft Visual C++ Runtime Lib" ??_C@_0CF@GOGNBNAK@Microsoft?5Visual?5C?$CL?$CL?5Runtime?5Lib@
0x411094: "__stdcall _imp__VirtualFree" __imp__VirtualFree@12
0x411020: "__stdcall _imp__GetFileInformationByHandle" __imp__GetFileInformationByHandle@8
0x4013A8: "R6016 - not enough space for th" ??_C@_0CM@FAHFJNHO@R6016?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5th@
0x401FE0: "Jan" ??_C@_03JIHJHPIE@Jan?$AA@
0x40B491: "__cdecl __crtGetStringTypeA" ___crtGetStringTypeA
0x402320: "[%s] %s(%d) : %s " ??_C@_1CE@CKMKAEEK@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x4026BC: "const CSpFileStream::`vftable'" ??_7CSpFileStream@@6B@
0x407A85: "__cdecl _callnewh" __callnewh
0x40EDCC: "__cdecl _C_Exit_Done" __C_Exit_Done
0x40D076: "__cdecl _alloca_probe_8" __alloca_probe_8
0x40208C: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_0BE@CKGJFCPC@dddd?0?5MMMM?5dd?0?5yyyy?$AA@
0x405A73: "__cdecl _woutput_l" __woutput_l
0x404129: "__stdcall __crtTlsAlloc" ___crtTlsAlloc@4
0x40F8CC: "__cdecl __onexitbegin" ___onexitbegin
0x402060: "November" ??_C@_08HCHEGEOA@November?$AA@
0x403A4B: "__cdecl __initstdio" ___initstdio
0x408CB4: "__cdecl strcat_s" _strcat_s
0x40677E: "__cdecl _invoke_watson" __invoke_watson
0x40F8D4: "__cdecl __mbctype_initialized" ___mbctype_initialized
0x401F84: "Mon" ??_C@_03PDAGKDH@Mon?$AA@
0x401178: "kernel32.dll" ??_C@_1BK@MGMFAEKH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x401150: "FlsFree" ??_C@_07PEJMOBNF@FlsFree?$AA@
0x4020E4: "Sunday" ??_C@_1O@IHNHDHPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40D181: "__cdecl _resetstkoflw" __resetstkoflw
0x4110CC: "__stdcall _imp__UnhandledExceptionFilter" __imp__UnhandledExceptionFilter@4
0x40CD20: "__cdecl _putwch_nolock" __putwch_nolock
0x402010: "January" ??_C@_07CGJPFGJA@January?$AA@
0x40C9A3: "__cdecl __lock_fhandle" ___lock_fhandle
0x409C88: "__fastcall _EH4_LocalUnwind" @_EH4_LocalUnwind@16
0x4020BC: "Tue" ??_C@_17BMKGEGOJ@?$AAT?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x411010: "__stdcall _imp__GetLastError" __imp__GetLastError@0
0x4066EC: "__cdecl _dosmaperr" __dosmaperr
0x4023C8: ".xml" ??_C@_19PHMOHKPA@?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x401F98: "Sat" ??_C@_03FEFJNEK@Sat?$AA@
0x401F9C: "Sunday" ??_C@_06OOPIFAJ@Sunday?$AA@
0x405796: "__cdecl __report_gsfailure" ___report_gsfailure
0x40D5AF: "__cdecl __initconout" ___initconout
0x40EB64: "__cdecl _cfltcvt_tab" __cfltcvt_tab
0x401924: "GetLastActivePopup" ??_C@_0BD@HHGDFDBJ@GetLastActivePopup?$AA@
0x40F514: "__cdecl _stdbuf" __stdbuf
0x408C41: "__cdecl strcpy_s" _strcpy_s
0x40283B: "public: virtual unsigned long __stdcall CError::AddRef(void)" ?AddRef@CError@@UAGKXZ
0x401F70: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x4012E4: "R6009 - not enough space for en" ??_C@_0CM@FLCNIPKK@R6009?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5en@
0x406D53: "__cdecl __addlocaleref" ___addlocaleref
0x40F7A8: "__cdecl __sbh_pHeaderScan" ___sbh_pHeaderScan
0x4020A0: "HH:mm:ss" ??_C@_08JCCMCCIL@HH?3mm?3ss?$AA@
0x411028: "__stdcall _imp__LockFileEx" __imp__LockFileEx@24
0x40112C: "FlsAlloc" ??_C@_08KNHFBNJ@FlsAlloc?$AA@
0x402280: "MM/dd/yy" ??_C@_1BC@IEBCMHCM@?$AAM?$AAM?$AA?1?$AAd?$AAd?$AA?1?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x406ADB: "__cdecl calloc" _calloc
0x402F91: "public: virtual unsigned long __stdcall CSpFileStream::AddRef(void)" ?AddRef@CSpFileStream@@UAGKXZ
0x40EDC0: "__cdecl _exitflag" __exitflag
0x411084: "__stdcall _imp__GetStdHandle" __imp__GetStdHandle@4
0x402128: "Thursday" ??_C@_1BC@HHMNLIHE@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAr?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x4010F0: "KERNEL32.DLL" ??_C@_1BK@DBDEIDLH@?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x40206C: "December" ??_C@_08EDHMEBNP@December?$AA@
0x4027E5: "public: virtual long __stdcall CError::QueryInterface(struct _GUID const &,void * *)" ?QueryInterface@CError@@UAGJABU_GUID@@PAPAX@Z
0x4110C4: "__stdcall _imp__FreeEnvironmentStringsW" __imp__FreeEnvironmentStringsW@4
0x41111C: "__stdcall _imp__LCMapStringW" __imp__LCMapStringW@24
0x401FD4: "Saturday" ??_C@_08INBOOONO@Saturday?$AA@
0x402738: "__cdecl _load_config_used" __load_config_used
0x40A1FE: "__cdecl _commit" __commit
0x40BF90: "__cdecl memmove" _memmove
0x40F674: "__cdecl __mbcodepage" ___mbcodepage
0x402160: "Jan" ??_C@_17DKNBKCHM@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x4039AB: "__cdecl fwprintf" _fwprintf
0x40C7D5: "__cdecl _close" __close
0x401908: "MessageBoxA" ??_C@_0M@CHKKJDAI@MessageBoxA?$AA@
0x411104: "__stdcall _imp__FlushFileBuffers" __imp__FlushFileBuffers@4
0x401C70: "__cdecl __newclmap" ___newclmap
0x40688A: "__cdecl _fcloseall" __fcloseall
0x4097E0: "__cdecl memcpy" _memcpy
0x40ED84: "__cdecl __error_mode" ___error_mode
0x4034A4: "public: long __thiscall CSpDynamicString::Append2HR(unsigned short const *,unsigned short const *)" ?Append2HR@CSpDynamicString@@QAEJPBG0@Z
0x40B280: "__cdecl strpbrk" _strpbrk
0x4021B0: "Nov" ??_C@_17BBDMLCIG@?$AAN?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x406979: "__cdecl _flush" __flush
0x401138: "FlsGetValue" ??_C@_0M@GDNOONDI@FlsGetValue?$AA@
0x406BB8: "__cdecl _mtinitlocknum" __mtinitlocknum
0x4021F0: "April" ??_C@_1M@GJNLMHFD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x404C2B: "__cdecl _heap_init" __heap_init
0x40361E: "public: long __thiscall CSpDynamicString::AppendHR(unsigned short const *,unsigned long)" ?AppendHR@CSpDynamicString@@QAEJPBGK@Z
0x404EBC: "__cdecl ULongAdd" _ULongAdd
0x402374: "o" ??_C@_01FMEDJKGI@o?$AA@
0x4056CF: "__cdecl free" _free
0x40ED50: "__cdecl _NLG_Destination" __NLG_Destination
0x402C1D: "long __cdecl Compile(unsigned short const *,unsigned short const *,unsigned short const *,enum GrammarType)" ?Compile@@YAJPBG00W4GrammarType@@@Z
0x403024: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Write(void const *,unsigned long,unsigned long *)" ?Write@CSpFileStream@@UAGJPBXKPAK@Z
0x402F21: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::QueryInterface(struct _GUID const &,void * *)" ?QueryInterface@CSpFileStream@@UAGJABU_GUID@@PAPAX@Z
0x4110E0: "__stdcall _imp__GetOEMCP" __imp__GetOEMCP@0
0x41109C: "__stdcall _imp__DeleteCriticalSection" __imp__DeleteCriticalSection@4
0x40F7B4: "__cdecl _pDestructExceptionObject" __pDestructExceptionObject
0x4027D0: "__cdecl __safe_se_handler_table" ___safe_se_handler_table
0x411014: "__stdcall _imp__CloseHandle" __imp__CloseHandle@4
0x402344: "[%s] %s(1) : %s " ??_C@_1CC@CBEOKGHE@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AA1?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x40E008: "__cdecl _iob" __iob
0x402018: "February" ??_C@_08GNJGEPFN@February?$AA@
0x401FEC: "Apr" ??_C@_03LEOLGMJP@Apr?$AA@
0x4020F4: "Monday" ??_C@_1O@MMNBFLIA@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x411034: "__stdcall _imp__WriteFile" __imp__WriteFile@20
0x40EBE0: "__cdecl __lc_time_c" ___lc_time_c
0x402024: "March" ??_C@_05HPCKOFNC@March?$AA@
0x411154: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x403B79: "__cdecl _lock_file2" __lock_file2
0x40335E: "public: virtual long __stdcall CSpFileStream::Stat(struct tagSTATSTG *,unsigned long)" ?Stat@CSpFileStream@@UAGJPAUtagSTATSTG@@K@Z
0x403483: "long __cdecl SpHrFromLastWin32Error(void)" ?SpHrFromLastWin32Error@@YAJXZ
0x404C60: "__cdecl _ioinit" __ioinit
0x40E000: "__cdecl __app_type" ___app_type
0x40200C: "Dec" ??_C@_03MKABNOCG@Dec?$AA@
0x40EB60: "__cdecl __globallocalestatus" ___globallocalestatus
0x40213C: "Friday" ??_C@_1O@PDICJHAG@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40CE97: "__cdecl __convertcp" ___convertcp
0x411004: "__stdcall _imp__MultiByteToWideChar" __imp__MultiByteToWideChar@24
0x40397D: "__cdecl mainCRTStartup" _mainCRTStartup
0x403127: "long __cdecl SpGenericCopyTo(struct IStream *,struct IStream *,union _ULARGE_INTEGER,union _ULARGE_INTEGER *,union _ULARGE_INTEGER *)" ?SpGenericCopyTo@@YAJPAUIStream@@0T_ULARGE_INTEGER@@PAT2@2@Z
0x402000: "Sep" ??_C@_03GGCAPAJC@Sep?$AA@
0x4035B6: "public: __thiscall CSpDynamicString::CSpDynamicString(unsigned short const *)" ??0CSpDynamicString@@QAE@PBG@Z
0x40F680: "__cdecl __mbulinfo" ___mbulinfo
0x411130: "__stdcall _imp__WriteConsoleW" __imp__WriteConsoleW@20
0x411110: "__stdcall _imp__GetLocaleInfoA" __imp__GetLocaleInfoA@16
0x40ED80: "__cdecl _aenvptr" __aenvptr
0x405767: "__cdecl __raise_securityfailure" ___raise_securityfailure
0x4110E8: "__stdcall _imp__HeapAlloc" __imp__HeapAlloc@12
0x40F8C4: "__cdecl __dyn_tls_init_callback" ___dyn_tls_init_callback
0x411120: "__stdcall _imp__LCMapStringA" __imp__LCMapStringA@24
0x40EDA8: "__cdecl _pgmptr" __pgmptr
0x411140: "__stdcall _imp__CoInitialize" __imp__CoInitialize@4
0x401894: "__cdecl __clocalestr" ___clocalestr
0x40E29C: "__cdecl _aexit_rtn" __aexit_rtn
0x411058: "__stdcall _imp__LeaveCriticalSection" __imp__LeaveCriticalSection@4
0x404701: "__cdecl __crtCorExitProcess" ___crtCorExitProcess
0x401F8C: "Wed" ??_C@_03MHOMLAJA@Wed?$AA@
0x411060: "__stdcall _imp__GetCurrentThreadId" __imp__GetCurrentThreadId@0
0x402180: "May" ??_C@_17PNNKMEED@?$AAM?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x402300: "__cdecl _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" __GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x4022F0: "__cdecl IID_ISequentialStream" _IID_ISequentialStream
0x4047B0: "__cdecl _amsg_exit" __amsg_exit
0x408840: "__cdecl _IsNonwritableInCurrentImage" __IsNonwritableInCurrentImage
0x4051D6: "__cdecl _setenvp" __setenvp
0x411030: "__stdcall _imp__SetEndOfFile" __imp__SetEndOfFile@4
0x411070: "__stdcall _imp__TlsFree" __imp__TlsFree@4
0x4017FC: "<program name unknown>" ??_C@_0BH@DNAGHKFM@?$DMprogram?5name?5unknown?$DO?$AA@
0x404EE4: "__cdecl ULongLongToULong" _ULongLongToULong
0x40F7B0: "__cdecl __sbh_threshold" ___sbh_threshold
0x4021D0: "February" ??_C@_1BC@JGDDFFAM@?$AAF?$AAe?$AAb?$AAr?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x40374D: "public: unsigned int __thiscall CSpDynamicString::Length(void)const " ?Length@CSpDynamicString@@QBEIXZ
0x40F900: "__cdecl _bufin" __bufin
0x40672C: "__cdecl _get_errno_from_oserr" __get_errno_from_oserr
0x402188: "Jun" ??_C@_17KCJGOCPB@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x40EA88: "__cdecl __initiallocinfo" ___initiallocinfo
0x40E988: "__cdecl __ptmbcinfo" ___ptmbcinfo
0x4047F2: "__cdecl _cexit" __cexit
0x40EB90: "__cdecl __lconv_c" ___lconv_c
0x4110D4: "__stdcall _imp__OutputDebugStringA" __imp__OutputDebugStringA@4
0x411064: "__stdcall _imp__TlsAlloc" __imp__TlsAlloc@0
0x411048: "__stdcall _imp__VirtualProtect" __imp__VirtualProtect@16
0x411088: "__stdcall _imp__GetModuleFileNameA" __imp__GetModuleFileNameA@12
0x406714: "__cdecl _errno" __errno
0x411000: "__stdcall _imp__SetLastError" __imp__SetLastError@4
0x401F74: "__cdecl __lconv_static_decimal" ___lconv_static_decimal
0x4026AC: "__cdecl _GUID_b1e29d58_a675_11d2_8302_00c04f8ee6c0" __GUID_b1e29d58_a675_11d2_8302_00c04f8ee6c0
0x40C64D: "__cdecl _NLG_Notify" __NLG_Notify
0x40E560: "__cdecl _mbctype" __mbctype
0x41100C: "__stdcall _imp__CreateFileW" __imp__CreateFileW@28
0x40C66E: "__cdecl _NLG_Return2" __NLG_Return2
0x40E668: "__cdecl _mbcasemap" __mbcasemap
0x40EA80: "__cdecl __ptlocinfo" ___ptlocinfo
0x408910: "__cdecl _ValidateImageBase" __ValidateImageBase
0x40C644: "__cdecl _NLG_Notify1" __NLG_Notify1
0x40F8E0: "__cdecl __piob" ___piob
0x40F7AC: "__cdecl __sbh_pHeaderList" ___sbh_pHeaderList
0x41117C: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x4046E6: "__cdecl _exit" __exit

[JEB Decompiler by PNF Software]