Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\2F220489ACB9D14AA683A16E850F4151\8.100.25984\fil0af6c5383fe580a09674d05c2c303a56 Base=0x140000000 SHA-256=C59C139D7729AF55C88EA4A587CBBAA4D7791A029BC5533DF1F7D2CADF611F3A
PDB: OLEView.pdb GUID={D9DAC1FF-002A-4BBD-A719E9DF064EBDCF} Age=1

2268 located named symbols:
0x140020EB6: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl AfxFindResourceHandle(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AfxFindResourceHandle@@YAPEAUHINSTANCE__@@PEBG0@Z
0x14000B300: "STG_E_ABNORMALAPIEXIT" ??_C@_1CM@PCODMLMH@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAB?$AAN?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAL?$AAA?$AAP?$AAI?$AAE?$AAX?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x14002A868: "__cdecl _imp_?DrawItem@CTabCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DrawItem@CTabCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x14002A410: "__cdecl _imp_?Delete@CWinThread@@UEAAXXZ" __imp_?Delete@CWinThread@@UEAAXXZ
0x140002750: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassBrowser::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassBrowser@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x14000A650: "MK_E_INVALIDEXTENSION" ??_C@_1CM@DKHMENOP@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400215BE: "protected: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnNotify(unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnNotify@CPropertyPage@@MEAAH_K_JPEA_J@Z
0x140021AAA: "public: void __cdecl CSplitterWnd::GetColumnInfo(int,int & __ptr64,int & __ptr64)const __ptr64" ?GetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEBAXHAEAH0@Z
0x140002BB0: "const CStatic::`vftable'" ??_7CStatic@@6B@
0x140021792: "public: int __cdecl CString::Find(unsigned short const * __ptr64)const __ptr64" ?Find@CString@@QEBAHPEBG@Z
0x14000A898: "OLE_E_CANT_GETMONIKER" ??_C@_1CM@HCGBGFON@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAG?$AAE?$AAT?$AAM?$AAO?$AAN?$AAI?$AAK?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140004888: "Neutral" ??_C@_1BA@KKAIEBA@?$AAN?$AAe?$AAu?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14002A750: "__cdecl _imp_?IsSelected@CView@@UEBAHPEBVCObject@@@Z" __imp_?IsSelected@CView@@UEBAHPEBVCObject@@@Z
0x14002A568: "__cdecl _imp_?GetScrollBarCtrl@CWnd@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z" __imp_?GetScrollBarCtrl@CWnd@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z
0x1400222CC: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x140014854: "protected: void __cdecl CClassLaunchPropPage::OnModify(void) __ptr64" ?OnModify@CClassLaunchPropPage@@IEAAXXZ
0x140006C98: "%s\NotInsertable" ??_C@_1CC@NFIJCGEJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAN?$AAo?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAe?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002182E: "public: void __cdecl CString::ReleaseBuffer(int) __ptr64" ?ReleaseBuffer@CString@@QEAAXH@Z
0x14000A600: "MK_E_INTERMEDIATEINTERFACENOTSUP" ??_C@_1EO@BGNNGLKM@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AAM?$AAE?$AAD?$AAI?$AAA?$AAT?$AAE?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AAF?$AAA?$AAC?$AAE?$AAN?$AAO?$AAT?$AAS?$AAU?$AAP@
0x140009A80: "CO_E_INIT_SHARED_ALLOCATOR" ??_C@_1DG@HGIDEJCN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AAR?$AAE?$AAD?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x14000B2B0: "RPC_E_WRONG_THREAD" ??_C@_1CG@MEIDKOM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAO?$AAN?$AAG?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA?$AA@
0x1400213DE: "protected: virtual void __cdecl CView::OnEndPrintPreview(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64,struct tagPOINT,class CPreviewView * __ptr64) __ptr64" ?OnEndPrintPreview@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@UtagPOINT@@PEAVCPreviewView@@@Z
0x140021162: "public: virtual int __cdecl CWnd::CheckAutoCenter(void) __ptr64" ?CheckAutoCenter@CWnd@@UEAAHXZ
0x140021B6A: "public: __cdecl CPtrList::CPtrList(int) __ptr64" ??0CPtrList@@QEAA@H@Z
0x14002AA00: "__cdecl _imp_??0CPropertySheet@@QEAA@XZ" __imp_??0CPropertySheet@@QEAA@XZ
0x140007C00: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CSystemSettingsPropPage::messageMap" ?messageMap@CSystemSettingsPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14000DB60: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@COleDropTarget" ??_R1A@?0A@EA@COleDropTarget@@8
0x140006BA8: "prx32.dll" ??_C@_1BE@HLHHDPJL@?$AAp?$AAr?$AAx?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14000ACF0: "RPC_E_CANTCALLOUT_INASYNCCALL" ??_C@_1DM@HADPCLPA@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAU?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAA?$AAS?$AAY?$AAN?$AAC?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x1400210EA: "protected: virtual int __cdecl CWnd::OnNotify(unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnNotify@CWnd@@MEAAH_K_JPEA_J@Z
0x140003550: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CDefaultAccessPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CDefaultAccessPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400226E0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x14002AD80: "__cdecl _imp_?OnPrepareDC@CView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnPrepareDC@CView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000B378: "STG_E_DISKISWRITEPROTECTED" ??_C@_1DG@FEJDBBKO@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AAI?$AAS?$AAW?$AAR?$AAI?$AAT?$AAE?$AAP?$AAR?$AAO?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14000DD28: "__vectorcall ??_R2CMenu" ??_R2CMenu@@8
0x14000DD10: "__vectorcall ??_R3CMenu" ??_R3CMenu@@8
0x14002A770: "__cdecl _imp_?OnDrop@CView@@UEAAHPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z" __imp_?OnDrop@CView@@UEAAHPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x14002AD30: "__cdecl _imp_?FromHandle@CGdiObject@@SAPEAV1@PEAX@Z" __imp_?FromHandle@CGdiObject@@SAPEAV1@PEAX@Z
0x14002ACA8: "__cdecl _imp_?Revoke@COleDropTarget@@UEAAXXZ" __imp_?Revoke@COleDropTarget@@UEAAXXZ
0x14002A128: "__cdecl _imp_AllocateAndInitializeSid" __imp_AllocateAndInitializeSid
0x140021972: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::OnUpdateFrameTitle(int) __ptr64" ?OnUpdateFrameTitle@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x14000D130: "const CClassBrowser::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassBrowser@@6B@
0x1400096D8: "E_ABORT" ??_C@_1BA@PCOBCNGH@?$AAE?$AA_?$AAA?$AAB?$AAO?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x140010F7C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStatic::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCStatic@@UEAAPEAXI@Z
0x14000D1A0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassBrowser" ??_R1A@?0A@EA@CClassBrowser@@8
0x14002B058: "__cdecl _imp_StringFromCLSID" __imp_StringFromCLSID
0x140008120: "EditSecurity" ??_C@_0N@PFBKFBJO@EditSecurity?$AA@
0x14002A7C0: "__cdecl _imp_?PreCreateWindow@CView@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z" __imp_?PreCreateWindow@CView@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14002AEA8: "__cdecl _imp_EnableMenuItem" __imp_EnableMenuItem
0x14002A0B8: "__cdecl _imp_AddAce" __imp_AddAce
0x140021582: "public: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnQueryCancel(void) __ptr64" ?OnQueryCancel@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14002A790: "__cdecl _imp_?OnBeginPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnBeginPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14002A618: "__cdecl _imp_??0CDialog@@QEAA@IPEAVCWnd@@@Z" __imp_??0CDialog@@QEAA@IPEAVCWnd@@@Z
0x1400105AC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassBrowser::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassBrowser@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A9B8: "__cdecl _imp_?DoFileSave@CDocument@@UEAAHXZ" __imp_?DoFileSave@CDocument@@UEAAHXZ
0x14002A888: "__cdecl _imp_?sizeDefault@CScrollView@@2UtagSIZE@@B" __imp_?sizeDefault@CScrollView@@2UtagSIZE@@B
0x14002A510: "__cdecl _imp_?DDX_Control@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCWnd@@@Z" __imp_?DDX_Control@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCWnd@@@Z
0x14002ABD0: "__cdecl _imp_?ExitHelpMode@CFrameWnd@@UEAAXXZ" __imp_?ExitHelpMode@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x14001BB24: "public: virtual __cdecl CRegistryPropPage::~CRegistryPropPage(void) __ptr64" ??1CRegistryPropPage@@UEAA@XZ
0x140027C50: "class CImageList * __ptr64 __ptr64 g_pImages" ?g_pImages@@3PEAVCImageList@@EA
0x140027768: "__vectorcall ??_R0?AVCMenu@" ??_R0?AVCMenu@@@8
0x14000DC00: "__vectorcall ??_R2CMainFrame" ??_R2CMainFrame@@8
0x14002A5B0: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000DBE8: "__vectorcall ??_R3CMainFrame" ??_R3CMainFrame@@8
0x14002A240: "__cdecl _imp_VirtualProtect" __imp_VirtualProtect
0x1400226D4: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x1400034A0: "InprocServer32" ??_C@_1BO@MNKPAJEP@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14002AE20: "__cdecl _imp_ExtractIconW" __imp_ExtractIconW
0x140021882: "public: int __cdecl CWnd::GetWindowPlacement(struct tagWINDOWPLACEMENT * __ptr64)const __ptr64" ?GetWindowPlacement@CWnd@@QEBAHPEAUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z
0x14000AD30: "RPC_E_CANTCALLOUT_INEXTERNALCALL" ??_C@_1EC@EKNKNCJH@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAU?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAR?$AAN?$AAA?$AAL?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL@
0x14001FF28: "unsigned short * __ptr64 __cdecl GetAppIDPathFromCLSID(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?GetAppIDPathFromCLSID@@YAPEAGU_GUID@@PEBGPEAG@Z
0x14002A3A8: "__cdecl _imp_?GetInterfaceMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ" __imp_?GetInterfaceMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ
0x140020DD2: "public: virtual long __cdecl CCmdTarget::GetTypeLib(unsigned long,struct ITypeLib * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetTypeLib@CCmdTarget@@UEAAJKPEAPEAUITypeLib@@@Z
0x14000BAC8: "TYPE_E_LIBNOTREGISTERED" ??_C@_1DA@OMJIDKLK@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140027218: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x14002AB18: "__cdecl _imp_?DragAcceptFiles@CWnd@@QEAAXH@Z" __imp_?DragAcceptFiles@CWnd@@QEAAXH@Z
0x14002AD78: "__cdecl _imp_?OnScrollBy@CView@@UEAAHVCSize@@H@Z" __imp_?OnScrollBy@CView@@UEAAHVCSize@@H@Z
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassAccessPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400278D8: "__vectorcall ??_R0?AVCServerInfoDlg@" ??_R0?AVCServerInfoDlg@@@8
0x14001B270: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseFromDefaultContext(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseFromDefaultContext@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000B9E8: "TYPE_E_ELEMENTNOTFOUND" ??_C@_1CO@LECNHCMN@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAL?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14000DDF0: "__vectorcall ??_R2CTreeView" ??_R2CTreeView@@8
0x140004A68: "FREE" ??_C@_19GLINCHAF@?$AAF?$AAR?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x14000DDD8: "__vectorcall ??_R3CTreeView" ??_R3CTreeView@@8
0x14002A4A0: "__cdecl _imp_?ExitInstance@CWinApp@@UEAAHXZ" __imp_?ExitInstance@CWinApp@@UEAAHXZ
0x14002ACD0: "__cdecl _imp_?GetInterfaceMap@COleDropTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ" __imp_?GetInterfaceMap@COleDropTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ
0x14002AF20: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x140003858: "SOFTWARE\MICROSOFT\OLE" ??_C@_1CO@MKNBGLLK@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAI?$AAC?$AAR?$AAO?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AA?2?$AAO?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140017D08: "protected: __cdecl CObjTreeView::CObjTreeView(void) __ptr64" ??0CObjTreeView@@IEAA@XZ
0x140011168: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassView::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassView@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A7D0: "__cdecl _imp_?SetScrollSizes@CScrollView@@QEAAXHUtagSIZE@@AEBU2@1@Z" __imp_?SetScrollSizes@CScrollView@@QEAAXHUtagSIZE@@AEBU2@1@Z
0x140021CA2: "public: virtual int __cdecl CTreeView::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CTreeView@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14002A438: "__cdecl _imp_?SetRegistryKey@CWinApp@@IEAAXI@Z" __imp_?SetRegistryKey@CWinApp@@IEAAXI@Z
0x14001DC04: "protected: virtual void __cdecl CSystemSettingsPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CSystemSettingsPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14002128E: "void __cdecl DDX_Text(class CDataExchange * __ptr64,int,class CString & __ptr64)" ?DDX_Text@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCString@@@Z
0x1400078C0: "%#04X%04X (%lu)" ??_C@_1CA@NBLAKNBN@?$AA?$CF?$AA?$CD?$AA0?$AA4?$AAX?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAX?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1400158EC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMainFrame::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMainFrame@@UEAAPEAXI@Z
0x14000D098: "const CClassActivationPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassActivationPropPage@@6B@
0x140021552: "public: virtual void __cdecl CPropertyPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x14001F1B0: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::Allow(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Allow@CSecurityDescriptor@@QEAAJPEBGK@Z
0x14001E480: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::GetSecurity(unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64,int) __ptr64" ?GetSecurity@CObjSecurity@@UEAAJKPEAPEAXH@Z
0x140015EF0: "public: int __cdecl CMainFrame::SavePosition(void) __ptr64" ?SavePosition@CMainFrame@@QEAAHXZ
0x140005C40: "Interface\%s\OLEViewerIViewerCLS" ??_C@_1EG@FGBJLEJO@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAO?$AAL?$AAE?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AAI?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AAC?$AAL?$AAS@
0x14000A198: "DISP_E_PARAMNOTOPTIONAL" ??_C@_1DA@OBFGOPDN@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAN?$AAO?$AAT?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x14000CA38: IID_IServerSecurity
0x140003310: "All HKEY_CLASSES_ROOT\APPID Entr" ??_C@_1EI@GBKMIHAH@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?2?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr@
0x140016E84: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateViewExpertMode(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateViewExpertMode@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14001BA70: "public: __cdecl CRegistryPropPage::CRegistryPropPage(void) __ptr64" ??0CRegistryPropPage@@QEAA@XZ
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassActivationPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A260: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x14002123A: "protected: virtual int __cdecl CButton::OnChildNotify(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnChildNotify@CButton@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002ACB0: "__cdecl _imp_?OnDropEx@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z" __imp_?OnDropEx@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z
0x140007EE0: "These changes will take effect a" ??_C@_1IA@LCMNFEIP@?$AAT?$AAh?$AAe?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAk?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAf?$AAf?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAa@
0x14002A5E0: "__cdecl _imp_?PostNcDestroy@CWnd@@MEAAXXZ" __imp_?PostNcDestroy@CWnd@@MEAAXXZ
0x140009998: "CO_E_CLASS_CREATE_FAILED" ??_C@_1DC@NKMIPIHG@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAR?$AAE?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140015714: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseNoFailureLog(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoFailureLog@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140020C28: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x140007078: "_%S <no name>" ??_C@_1BM@JKCDMBJG@?$AA_?$AA?$CF?$AAS?$AA?5?$AA?$DM?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14002A090: "__cdecl _imp_LookupAccountSidW" __imp_LookupAccountSidW
0x14001B7F8: "protected: virtual int __cdecl COLEViewerDoc::OnNewDocument(void) __ptr64" ?OnNewDocument@COLEViewerDoc@@MEAAHXZ
0x140007138: "*.*" ??_C@_17ECHFBE@?$AA?$CK?$AA?4?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x1400278B8: "__vectorcall ??_R0?AVCRegEntry@" ??_R0?AVCRegEntry@@@8
0x14002A4E0: "__cdecl _imp_?DoModal@CFileDialog@@UEAA_JXZ" __imp_?DoModal@CFileDialog@@UEAA_JXZ
0x14000F29C: "protected: void __cdecl CClassAccessPropPage::OnModify(void) __ptr64" ?OnModify@CClassAccessPropPage@@IEAAXXZ
0x140009B50: "CO_E_INIT_TLS_SET_CHANNEL_CONTRO" ??_C@_1EE@EMJDDGMJ@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAT?$AAL?$AAS?$AA_?$AAS?$AAE?$AAT?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAN?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAR?$AAO@
0x140022596: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64)" ??_V@YAXPEAX@Z
0x14002A628: "__cdecl _imp_?OnInitDialog@CDialog@@UEAAHXZ" __imp_?OnInitDialog@CDialog@@UEAAHXZ
0x140009AB8: "CO_E_INIT_MEMORY_ALLOCATOR" ??_C@_1DG@PLKMCIMK@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x1400272B8: "__vectorcall ??_R0?AVCWinThread@" ??_R0?AVCWinThread@@@8
0x14002AE30: SHELL32_NULL_THUNK_DATA
0x14001F488: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::GetPrincipalSID(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?GetPrincipalSID@CSecurityDescriptor@@SAJPEBGPEAPEAX@Z
0x140016C48: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectView(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectView@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140009FF8: "DISP_E_BADCALLEE" ??_C@_1CC@NKLFNIFN@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B610: "STG_E_NOMOREFILES" ??_C@_1CE@PBPAGBJJ@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAM?$AAO?$AAR?$AAE?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14000ABC0: "REGDB_E_KEYMISSING" ??_C@_1CG@BKPAIHBK@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAM?$AAI?$AAS?$AAS?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400067C0: "const CCriticalSection::`vftable'" ??_7CCriticalSection@@6B@
0x1400099F8: "CO_E_DLLNOTFOUND" ??_C@_1CC@DABEANGK@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAL?$AAL?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14002AD40: "__cdecl _imp_?DestroyMenu@CMenu@@QEAAHXZ" __imp_?DestroyMenu@CMenu@@QEAAHXZ
0x14002A5F8: "__cdecl _imp_?IsFrameWnd@CWnd@@UEBAHXZ" __imp_?IsFrameWnd@CWnd@@UEBAHXZ
0x140018094: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCriticalSection::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCCriticalSection@@UEAAPEAXI@Z
0x140003F50: "public: static struct CRuntimeClass const CGlobalConfigPropSheet::classCGlobalConfigPropSheet" ?classCGlobalConfigPropSheet@CGlobalConfigPropSheet@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400167F0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnLButtonDblClk(unsigned int,class CPoint) __ptr64" ?OnLButtonDblClk@CObjTreeView@@IEAAXIVCPoint@@@Z
0x1400213AE: "protected: virtual int __cdecl CView::OnPreparePrinting(struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnPreparePrinting@CView@@MEAAHPEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000BED0: "CACHE_E_FIRST...CACHE_E_LAST" ??_C@_1DK@LOKOGOJG@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1400157B4: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateViewExpertMode(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateViewExpertMode@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002A820: "__cdecl _imp_?Create@CFormView@@MEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAVCWnd@@IPEAUCCreateContext@@@Z" __imp_?Create@CFormView@@MEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAVCWnd@@IPEAUCCreateContext@@@Z
0x140006C20: "2.dll" ??_C@_1M@HHMLILLD@?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140021C72: "public: void __cdecl CDocument::UpdateAllViews(class CView * __ptr64,__int64,class CObject * __ptr64) __ptr64" ?UpdateAllViews@CDocument@@QEAAXPEAVCView@@_JPEAVCObject@@@Z
0x140014FE4: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CMainFrame::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CMainFrame@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140020174: "int __cdecl IsNT(void)" ?IsNT@@YAHXZ
0x14000AF68: "RPC_E_FAULT" ??_C@_1BI@ONKGPFFL@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x14002B160: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x14002179E: "public: class CWnd * __ptr64 __cdecl CWnd::GetDlgItem(int)const __ptr64" ?GetDlgItem@CWnd@@QEBAPEAV1@H@Z
0x14002AA98: "__cdecl _imp_?DrawItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DrawItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x140014C40: "public: virtual __cdecl CClassLaunchPropPage::~CClassLaunchPropPage(void) __ptr64" ??1CClassLaunchPropPage@@UEAA@XZ
0x140021732: "public: void __cdecl CPropertySheet::AddPage(class CPropertyPage * __ptr64) __ptr64" ?AddPage@CPropertySheet@@QEAAXPEAVCPropertyPage@@@Z
0x140015AB0: "public: virtual unsigned long __cdecl CMyOleDropTarget::OnDragOver(class CWnd * __ptr64,class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragOver@CMyOleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x14001BCA0: "public: virtual void __cdecl CRegistryPropPage::OnInitialUpdate(void) __ptr64" ?OnInitialUpdate@CRegistryPropPage@@UEAAXXZ
0x14000CA28: IID_IClientSecurity
0x14000DD40: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CMenu" ??_R1A@?0A@EA@CMenu@@8
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassLaunchPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A6C0: "__cdecl _imp_??4CString@@QEAAAEBV0@PEBG@Z" __imp_??4CString@@QEAAAEBV0@PEBG@Z
0x140009CB0: "CO_E_OBJISREG" ??_C@_1BM@MMEENKN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAI?$AAS?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x1400026C0: "Y" ??_C@_13GILOGAML@?$AAY?$AA?$AA@
0x140021396: "public: virtual unsigned long __cdecl CView::OnDropEx(class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDropEx@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z
0x140021222: "public: virtual void __cdecl CButton::DrawItem(struct tagDRAWITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DrawItem@CButton@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x1400015F0: "DllRegisterServer" ??_C@_0BC@NPBLIDJ@DllRegisterServer?$AA@
0x140021B8E: "public: void __cdecl CPtrList::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@CPtrList@@QEAAXXZ
0x140018138: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECObjTreeView@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A1F0: "__cdecl _imp_GlobalUnlock" __imp_GlobalUnlock
0x14002AD50: "__cdecl _imp_?Attach@CMenu@@QEAAHPEAUHMENU__@@@Z" __imp_?Attach@CMenu@@QEAAHPEAUHMENU__@@@Z
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassImplementationPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14001B9CC: "public: __cdecl CRegEntry::CRegEntry(class CString const & __ptr64,class CString const & __ptr64) __ptr64" ??0CRegEntry@@QEAA@AEBVCString@@0@Z
0x14002A368: "__cdecl _imp_?IsInvokeAllowed@CCmdTarget@@UEAAHJ@Z" __imp_?IsInvokeAllowed@CCmdTarget@@UEAAHJ@Z
0x1400096F8: "E_ACCESSDENIED" ??_C@_1BO@HHLADGEB@?$AAE?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAD?$AAE?$AAN?$AAI?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A518: "__cdecl _imp_??0CWnd@@QEAA@XZ" __imp_??0CWnd@@QEAA@XZ
0x140015994: "public: virtual int __cdecl CMainFrame::OnCreateClient(struct tagCREATESTRUCTW * __ptr64,struct CCreateContext * __ptr64) __ptr64" ?OnCreateClient@CMainFrame@@UEAAHPEAUtagCREATESTRUCTW@@PEAUCCreateContext@@@Z
0x14000B740: "STG_E_SEEKERROR" ??_C@_1CA@MGNODCCC@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAE?$AAK?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x1400213EA: "public: virtual class CScrollBar * __ptr64 __cdecl CView::GetScrollBarCtrl(int)const __ptr64" ?GetScrollBarCtrl@CView@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z
0x14000DAD0: "const CMyOleDropTarget::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CMyOleDropTarget@@6B@
0x14000D230: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CStatic" ??_R1A@?0A@EA@CStatic@@8
0x14000CA68: IID_IPersistStream
0x14000D030: "__vectorcall ??_R3CEdit" ??_R3CEdit@@8
0x140001608: "iviewers.dll" ??_C@_1BK@GODIBHPJ@?$AAi?$AAv?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14000D048: "__vectorcall ??_R2CEdit" ??_R2CEdit@@8
0x14002A358: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CCmdTarget@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CCmdTarget@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14000BAA8: "TYPE_E_IOERROR" ??_C@_1BO@GBIBGJA@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAO?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x140020EC2: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CWinApp::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CWinApp@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A6B8: "__cdecl _imp_?messageMap@CDialog@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CDialog@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002159A: "public: virtual __int64 __cdecl CPropertyPage::OnWizardNext(void) __ptr64" ?OnWizardNext@CPropertyPage@@UEAA_JXZ
0x14002A8B0: "__cdecl _imp_?OnReset@CPropertyPage@@UEAAXXZ" __imp_?OnReset@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x14000E168: "const CServerInfoDlg::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CServerInfoDlg@@6B@
0x140027C68: "class CCriticalSection * __ptr64 __ptr64 g_pCSDeferredList" ?g_pCSDeferredList@@3PEAVCCriticalSection@@EA
0x140010E80: "protected: virtual __cdecl CClassView::~CClassView(void) __ptr64" ??1CClassView@@MEAA@XZ
0x14000E660: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl COLEViewerApp::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@COLEViewerApp@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000ABE8: "REGDB_E_READREGDB" ??_C@_1CE@PJOPGKJD@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA?$AA@
0x14000A248: "DISP_E_UNKNOWNNAME" ??_C@_1CG@NOABBGAF@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B7E8: "STG_E_UNIMPLEMENTEDFUNCTION" ??_C@_1DI@MBHNGFDA@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAI?$AAM?$AAP?$AAL?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AAE?$AAD?$AAF?$AAU?$AAN?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400277F0: "__vectorcall ??_R0?AVCSyncObject@" ??_R0?AVCSyncObject@@@8
0x140001F48: "User/Group" ??_C@_1BG@FANGLAGL@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?1?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x1400180E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMenu::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMenu@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A040: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyW" __imp_RegDeleteKeyW
0x140003D90: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x14002A080: "__cdecl _imp_MapGenericMask" __imp_MapGenericMask
0x14000D1C8: "const CStatic::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CStatic@@6B@
0x14000C658: "REGDB_E_FIRST...REGDB_E_LAST" ??_C@_1DK@BHLPPIMC@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002A748: "__cdecl _imp_??1CStatic@@UEAA@XZ" __imp_??1CStatic@@UEAA@XZ
0x14002A858: "__cdecl _imp_?GetMessageMap@CTreeCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ" __imp_?GetMessageMap@CTreeCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CServerInfoDlg::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CServerInfoDlg@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140028380: "__cdecl commode" _commode
0x14002AFA8: "__cdecl _imp_isspace" __imp_isspace
0x1400273E0: "__vectorcall ??_R0?AVCClassBrowser@" ??_R0?AVCClassBrowser@@@8
0x14002AC60: "__cdecl _imp_??1CToolBar@@UEAA@XZ" __imp_??1CToolBar@@UEAA@XZ
0x14000BB88: "TYPE_E_REGISTRYACCESS" ??_C@_1CM@PNOIAEFK@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAR?$AAY?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA?$AA@
0x14000D378: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CView" ??_R1A@?0A@EA@CView@@8
0x14000CF70: "const CClassAccessPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassAccessPropPage@@6B@
0x140009570: "OLEOBJ_S_INVALIDVERB" ??_C@_1CK@LBDKALPP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAV?$AAE?$AAR?$AAB?$AA?$AA@
0x14000C470: "MARSHAL_E_FIRST...MARSHAL_E_LAST" ??_C@_1EC@NLIGAFPK@?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x140021A7A: "public: int __cdecl CToolBar::LoadToolBar(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?LoadToolBar@CToolBar@@QEAAHPEBG@Z
0x140004860: "Free" ??_C@_19DFGFOPFL@?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x1400026C8: "ActivateAtStorage" ??_C@_1CE@FONGJEMC@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AAA?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140006C08: "2prox.dll" ??_C@_1BE@KCIMDNIP@?$AA2?$AAp?$AAr?$AAo?$AAx?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14000A868: "OLE_E_CANT_BINDTOSOURCE" ??_C@_1DA@NAAJDCAP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAB?$AAI?$AAN?$AAD?$AAT?$AAO?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x14002257E: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64)" ??_U@YAPEAX_K@Z
0x14000B330: "STG_E_ACCESSDENIED" ??_C@_1CG@BMFDDKIB@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAD?$AAE?$AAN?$AAI?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14001212C: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CSystemSettingsPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002AC38: "__cdecl _imp_?SetPaneInfo@CStatusBar@@QEAAXHIIH@Z" __imp_?SetPaneInfo@CStatusBar@@QEAAXHIIH@Z
0x140007208: "%s (%s)" ??_C@_1BA@ENINOPGK@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x14001B604: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnViewRefresh(void) __ptr64" ?OnViewRefresh@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002A060: "__cdecl _imp_RegEnumValueW" __imp_RegEnumValueW
0x140009798: "CLASS_E_NOAGGREGATION" ??_C@_1CM@BINHHBA@?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAA?$AAG?$AAG?$AAR?$AAE?$AAG?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x140020EFE: "public: void __cdecl CWinApp::AddDocTemplate(class CDocTemplate * __ptr64) __ptr64" ?AddDocTemplate@CWinApp@@QEAAXPEAVCDocTemplate@@@Z
0x1400219F6: "public: class CString __cdecl CWinApp::GetProfileStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GetProfileStringW@CWinApp@@QEAA?AVCString@@PEBG00@Z
0x14001A424: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CObjectData::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CObjectData@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002ABC0: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CFrameWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CFrameWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14002A650: "__cdecl _imp_?CheckAutoCenter@CDialog@@UEAAHXZ" __imp_?CheckAutoCenter@CDialog@@UEAAHXZ
0x14002AB60: "__cdecl _imp_?BeginModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ" __imp_?BeginModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x1400210C6: "public: virtual int __cdecl CWnd::ContinueModal(void) __ptr64" ?ContinueModal@CWnd@@UEAAHXZ
0x140015700: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseNoFailureLog(void) __ptr64" ?OnUseNoFailureLog@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140003050: "const CClassView::`vftable'" ??_7CClassView@@6B@
0x14002A880: "__cdecl _imp_?GetMessageMap@CTabCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ" __imp_?GetMessageMap@CTabCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A300: "__cdecl _imp_??0CSyncObject@@QEAA@PEBG@Z" __imp_??0CSyncObject@@QEAA@PEBG@Z
0x140003CF0: "public: static struct CRuntimeClass const COLEViewerDoc::classCOLEViewerDoc" ?classCOLEViewerDoc@COLEViewerDoc@@2UCRuntimeClass@@B
0x140021876: "public: static class CWnd * __ptr64 __cdecl CWnd::FromHandle(struct HWND__ * __ptr64)" ?FromHandle@CWnd@@SAPEAV1@PEAUHWND__@@@Z
0x14002A068: "__cdecl _imp_GetAce" __imp_GetAce
0x14002A870: "__cdecl _imp_??1CTabCtrl@@UEAA@XZ" __imp_??1CTabCtrl@@UEAA@XZ
0x14002A828: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CFormView@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CFormView@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140004A90: "NEUTRAL" ??_C@_1BA@MOEAOMLO@?$AAN?$AAE?$AAU?$AAT?$AAR?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x140006FB0: "TypeLib" ??_C@_1BA@JIHHIEDE@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x14000BAF8: "TYPE_E_NAMECONFLICT" ??_C@_1CI@PNNCBJLP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAL?$AAI?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x140017C18: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeItemExpanded(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeItemExpanded@CObjTreeView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140007938: "%s [<no name>] = %s" ??_C@_1CI@NGIBMMJO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$DM?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DO?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14002AEE8: "__cdecl _imp_RedrawWindow" __imp_RedrawWindow
0x14001BBD4: "protected: virtual void __cdecl CRegistryPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CRegistryPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x1400013E0: "OleInitialize failed. Could not" ??_C@_1JA@EPANEEED@?$AAO?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt@
0x14002B090: ole32_NULL_THUNK_DATA
0x14000F9B4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CButton::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECButton@@UEAAPEAXI@Z
0x1400125F4: "protected: __cdecl COLEViewerDoc::COLEViewerDoc(void) __ptr64" ??0COLEViewerDoc@@IEAA@XZ
0x14000A680: "MK_E_MUSTBOTHERUSER" ??_C@_1CI@CKOHJLFE@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAM?$AAU?$AAS?$AAT?$AAB?$AAO?$AAT?$AAH?$AAE?$AAR?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14000A358: "DV_E_DVTARGETDEVICE" ??_C@_1CI@COPEOAHB@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAV?$AAT?$AAA?$AAR?$AAG?$AAE?$AAT?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140015924: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMyOleDropTarget::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMyOleDropTarget@@UEAAPEAXI@Z
0x1400177C0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectHTMLToClipboard(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectHTMLToClipboard@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140003F38: "ExpertMode" ??_C@_1BG@NPCHGKFC@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14002AB70: "__cdecl _imp_?ShowControlBar@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCControlBar@@HH@Z" __imp_?ShowControlBar@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCControlBar@@HH@Z
0x14000A6F8: "MK_E_NOINVERSE" ??_C@_1BO@GBMMIEKG@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAI?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14002AC28: "__cdecl _imp_?SetIndicators@CStatusBar@@QEAAHPEBIH@Z" __imp_?SetIndicators@CStatusBar@@QEAAHPEBIH@Z
0x14002125E: "public: virtual __cdecl CListCtrl::~CListCtrl(void) __ptr64" ??1CListCtrl@@UEAA@XZ
0x14002A668: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CButton@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CButton@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14001E76C: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::SetSecurity(unsigned long,void * __ptr64) __ptr64" ?SetSecurity@CObjSecurity@@UEAAJKPEAX@Z
0x1400093F0: "MK_S_HIM" ??_C@_1BC@GMFDHKDA@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAH?$AAI?$AAM?$AA?$AA@
0x140005868: "const CMyOleDropTarget::`vftable'" ??_7CMyOleDropTarget@@6B@
0x14002A3A0: "__cdecl _imp_?GetConnectionMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_CONNECTIONMAP@@XZ" __imp_?GetConnectionMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_CONNECTIONMAP@@XZ
0x14002110E: "public: virtual int __cdecl CWnd::OnAmbientProperty(class COleControlSite * __ptr64,long,struct tagVARIANT * __ptr64) __ptr64" ?OnAmbientProperty@CWnd@@UEAAHPEAVCOleControlSite@@JPEAUtagVARIANT@@@Z
0x1400211AA: "public: virtual __int64 __cdecl CDialog::DoModal(void) __ptr64" ?DoModal@CDialog@@UEAA_JXZ
0x140003FA8: "CGlobalConfigPropSheet" ??_C@_0BH@DLELOLEO@CGlobalConfigPropSheet?$AA@
0x1400225B4: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x14000D208: "__vectorcall ??_R2CStatic" ??_R2CStatic@@8
0x1400072BC: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x14000D1F0: "__vectorcall ??_R3CStatic" ??_R3CStatic@@8
0x140009718: "E_PENDING" ??_C@_1BE@MKAKNMPJ@?$AAE?$AA_?$AAP?$AAE?$AAN?$AAD?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14000CCC0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CWinApp" ??_R1A@?0A@EA@CWinApp@@8
0x1400156B0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseNoCustomMarshal(void) __ptr64" ?OnUseNoCustomMarshal@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140027468: "__vectorcall ??_R0?AVCView@" ??_R0?AVCView@@@8
0x14001BB64: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegEntry::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegEntry@@UEAAPEAXI@Z
0x14002ACA0: "__cdecl _imp_?Register@COleDropTarget@@QEAAHPEAVCWnd@@@Z" __imp_?Register@COleDropTarget@@QEAAHPEAVCWnd@@@Z
0x140014F2C: "protected: virtual int __cdecl CClassAccessPropPage::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CClassAccessPropPage@@MEAAH_K_J@Z
0x14000C420: "INPLACE_S_FIRST...INPLACE_S_LAST" ??_C@_1EC@HODDHPKL@?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x14000D298: "__vectorcall ??_R2CTabCtrl" ??_R2CTabCtrl@@8
0x140003500: "InprocHandler" ??_C@_1BM@EIEIHOPJ@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000D280: "__vectorcall ??_R3CTabCtrl" ??_R3CTabCtrl@@8
0x14002A7F0: "__cdecl _imp_?OnScroll@CScrollView@@UEAAHIIH@Z" __imp_?OnScroll@CScrollView@@UEAAHIIH@Z
0x1400124CC: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CDefaultLaunchPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002838C: "__cdecl fmode" _fmode
0x14000DCE8: "const CMenu::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CMenu@@6B@
0x14000E538: "public: virtual __cdecl CCommonDialog::~CCommonDialog(void) __ptr64" ??1CCommonDialog@@UEAA@XZ
0x140021A1A: "public: __cdecl CStatusBar::CStatusBar(void) __ptr64" ??0CStatusBar@@QEAA@XZ
0x14002A1A8: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x14002A230: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x14002A3D0: "__cdecl _imp_?GetConnectionHook@CCmdTarget@@MEAAPEAUIConnectionPoint@@AEBU_GUID@@@Z" __imp_?GetConnectionHook@CCmdTarget@@MEAAPEAUIConnectionPoint@@AEBU_GUID@@@Z
0x14002AFE0: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x14000E140: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CRegEntry" ??_R1A@?0A@EA@CRegEntry@@8
0x14002AB88: "__cdecl _imp_?NegotiateBorderSpace@CFrameWnd@@UEAAHIPEAUtagRECT@@@Z" __imp_?NegotiateBorderSpace@CFrameWnd@@UEAAHIPEAUtagRECT@@@Z
0x14000D170: "__vectorcall ??_R2CClassBrowser" ??_R2CClassBrowser@@8
0x14000D158: "__vectorcall ??_R3CClassBrowser" ??_R3CClassBrowser@@8
0x140021A62: "public: __cdecl CToolBar::CToolBar(void) __ptr64" ??0CToolBar@@QEAA@XZ
0x14001E698: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::MapGeneric(struct _GUID const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?MapGeneric@CObjSecurity@@UEAAJPEBU_GUID@@PEAEPEAK@Z
0x14002A5C8: "__cdecl _imp_?OnWndMsg@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnWndMsg@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x140004928: "msjava.dll" ??_C@_1BG@EPGIOLMM@?$AAm?$AAs?$AAj?$AAa?$AAv?$AAa?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14002290C: wWinMain
0x14000D6A8: "__vectorcall ??_R3CDefaultLaunchPropPage" ??_R3CDefaultLaunchPropPage@@8
0x14000D6C0: "__vectorcall ??_R2CDefaultLaunchPropPage" ??_R2CDefaultLaunchPropPage@@8
0x14002A490: "__cdecl _imp_?WinHelpW@CWinApp@@UEAAX_KI@Z" __imp_?WinHelpW@CWinApp@@UEAAX_KI@Z
0x14001DC5C: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CSystemSettingsPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000E1D8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CServerInfoDlg" ??_R1A@?0A@EA@CServerInfoDlg@@8
0x14001B35C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseNoFailureLog(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoFailureLog@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140006F98: "[AppID: %s]" ??_C@_1BI@ELECDEOP@?$AA?$FL?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x14000AB40: "REGDB_E_CLASSNOTREG" ??_C@_1CI@INIFDMJL@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x140021B46: "class CString __cdecl operator+(class CString const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ??H@YA?AVCString@@AEBV0@PEBG@Z
0x140021A02: "public: int __cdecl CWinApp::WriteProfileStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteProfileStringW@CWinApp@@QEAAHPEBG00@Z
0x14002A840: "__cdecl _imp_?SetOccDialogInfo@CFormView@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z" __imp_?SetOccDialogInfo@CFormView@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x14000C9D0: "CoInitializeEx" ??_C@_0P@KHOCNDJK@CoInitializeEx?$AA@
0x14002A920: "__cdecl _imp_??4CString@@QEAAAEBV0@PEBD@Z" __imp_??4CString@@QEAAAEBV0@PEBD@Z
0x140020F9A: "public: virtual __int64 __cdecl CWinApp::ProcessWndProcException(class CException * __ptr64,struct tagMSG const * __ptr64) __ptr64" ?ProcessWndProcException@CWinApp@@UEAA_JPEAVCException@@PEBUtagMSG@@@Z
0x1400153D0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseLocalServer(void) __ptr64" ?OnUseLocalServer@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14000CD28: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CWinThread" ??_R1A@?0A@EA@CWinThread@@8
0x14002A6D0: "__cdecl _imp_?DDX_Check@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAH@Z" __imp_?DDX_Check@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAH@Z
0x14002A3E0: "__cdecl _imp_??1CDialog@@UEAA@XZ" __imp_??1CDialog@@UEAA@XZ
0x140004380: "CClassImplementationPropPage" ??_C@_0BN@LPICADIO@CClassImplementationPropPage?$AA@
0x140005C08: "Interface\%s" ??_C@_1BK@NMBAPGOG@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140022612: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x14002A020: "__cdecl _imp_MakeSelfRelativeSD" __imp_MakeSelfRelativeSD
0x1400215B2: "public: virtual __cdecl CPropertyPage::~CPropertyPage(void) __ptr64" ??1CPropertyPage@@UEAA@XZ
0x14002A918: "__cdecl _imp_?messageMap@CPropertyPage@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CPropertyPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140006760: "const CMenu::`vftable'" ??_7CMenu@@6B@
0x140020FE2: "public: class CString __cdecl CFileDialog::GetPathName(void)const __ptr64" ?GetPathName@CFileDialog@@QEBA?AVCString@@XZ
0x140003270: "Registry" ??_C@_1BC@HDFELGIF@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140001008: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140010F7C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStatic::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECStatic@@UEAAPEAXI@Z
0x1400041F0: IID_ICatInformation
0x14002AE80: "__cdecl _imp_SetActiveWindow" __imp_SetActiveWindow
0x1400217C2: "public: int __cdecl CWnd::IsWindowEnabled(void)const __ptr64" ?IsWindowEnabled@CWnd@@QEBAHXZ
0x14002A978: "__cdecl _imp_?ReportSaveLoadException@CDocument@@UEAAXPEBGPEAVCException@@HI@Z" __imp_?ReportSaveLoadException@CDocument@@UEAAXPEBGPEAVCException@@HI@Z
0x14001A2F0: "protected: long __cdecl CObjTreeView::GetFirstLCID(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetFirstLCID@CObjTreeView@@IEAAJPEAUHKEY__@@PEAK@Z
0x14002AB68: "__cdecl _imp_?EndModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ" __imp_?EndModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x140012720: "public: virtual __cdecl COLEViewerDoc::~COLEViewerDoc(void) __ptr64" ??1COLEViewerDoc@@UEAA@XZ
0x14002A8C0: "__cdecl _imp_?OnCancel@CPropertyPage@@UEAAXXZ" __imp_?OnCancel@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x14002AE70: "__cdecl _imp_GetFocus" __imp_GetFocus
0x14002A6D8: "__cdecl _imp_?SetWindowTextW@CWnd@@QEAAXPEBG@Z" __imp_?SetWindowTextW@CWnd@@QEAAXPEBG@Z
0x14002AAD8: "__cdecl _imp_?Delete@CException@@QEAAXXZ" __imp_?Delete@CException@@QEAAXXZ
0x140021642: "public: virtual int __cdecl CDocument::OnSaveDocument(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?OnSaveDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z
0x1400105AC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassBrowser::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassBrowser@@UEAAPEAXI@Z
0x140009668: "E_INVALIDARG" ??_C@_1BK@ECOGKCGK@?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAA?$AAR?$AAG?$AA?$AA@
0x140005DD0: "QueryInterface(IID_IUnknown) fai" ??_C@_1HA@GNOJAFIN@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$CI?$AAI?$AAI?$AAD?$AA_?$AAI?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x140021672: "public: virtual void __cdecl CDocument::ReleaseFile(class CFile * __ptr64,int) __ptr64" ?ReleaseFile@CDocument@@UEAAXPEAVCFile@@H@Z
0x14001B454: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseFromDefaultContext(void) __ptr64" ?OnUseFromDefaultContext@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x1400141D0: "public: void __cdecl CClassImplementationPropPage::ShowHideControls(void) __ptr64" ?ShowHideControls@CClassImplementationPropPage@@QEAAXXZ
0x140021CEA: "class CString __cdecl operator+(class CString const & __ptr64,class CString const & __ptr64)" ??H@YA?AVCString@@AEBV0@0@Z
0x14001EA48: "unsigned long __cdecl UpdateListCtrlWithNamedValueSecurityInfo(class CListCtrl * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?UpdateListCtrlWithNamedValueSecurityInfo@@YAKPEAVCListCtrl@@PEAUHKEY__@@PEBG2@Z
0x140021C42: "public: virtual __cdecl CView::~CView(void) __ptr64" ??1CView@@UEAA@XZ
0x140027DD8: "__cdecl _afxForceSTDAFX" __afxForceSTDAFX
0x140006E60: "CLSID\" ??_C@_06JHNIBAJK@CLSID?2?$AA@
0x1400214F2: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CTabCtrl::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CTabCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000A168: "DISP_E_PARAMNOTFOUND" ??_C@_1CK@GCFGJIF@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A2A8: "__cdecl _imp_GetStartupInfoW" __imp_GetStartupInfoW
0x14002A360: "__cdecl _imp_?OnFinalRelease@CCmdTarget@@UEAAXXZ" __imp_?OnFinalRelease@CCmdTarget@@UEAAXXZ
0x1400020E0: "Selecting default permissions wi" ??_C@_1BFM@PFOIJAKN@?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi@
0x14000B960: "TYPE_E_CIRCULARTYPE" ??_C@_1CI@DDIJHBMC@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAI?$AAR?$AAC?$AAU?$AAL?$AAA?$AAR?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B490: "STG_E_INVALIDFLAG" ??_C@_1CE@KJNDAOCO@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAF?$AAL?$AAA?$AAG?$AA?$AA@
0x14002146E: "protected: __cdecl CFormView::CFormView(unsigned int) __ptr64" ??0CFormView@@IEAA@I@Z
0x140005C90: "Software\Microsoft\IViewers\Inte" ??_C@_1HO@HFFAGBB@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAI?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe@
0x1400210BA: "public: virtual void __cdecl CWnd::WinHelpW(unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?WinHelpW@CWnd@@UEAAX_KI@Z
0x14002ABF8: "__cdecl _imp_?OnDestroy@CFrameWnd@@IEAAXXZ" __imp_?OnDestroy@CFrameWnd@@IEAAXXZ
0x1400056C0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CMainFrame::messageMap" ?messageMap@CMainFrame@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14000C7D0: "FACILITY_DISPATCH" ??_C@_1CE@GLPLDOCI@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAA?$AAT?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x14000CA88: IID_ITypeLib
0x14002A780: "__cdecl _imp_?OnDragScroll@CView@@UEAAKKVCPoint@@@Z" __imp_?OnDragScroll@CView@@UEAAKKVCPoint@@@Z
0x14002A2D8: "__cdecl _imp_?messageMap@CTreeView@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CTreeView@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140017700: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectCLSIDToClipboard(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectCLSIDToClipboard@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002A148: COMCTL32_NULL_THUNK_DATA
0x14002AB30: "__cdecl _imp_?GetActiveDocument@CFrameWnd@@UEAAPEAVCDocument@@XZ" __imp_?GetActiveDocument@CFrameWnd@@UEAAPEAVCDocument@@XZ
0x14000A570: "MK_E_CONNECTMANUALLY" ??_C@_1CK@MDBCFJJC@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAN?$AAE?$AAC?$AAT?$AAM?$AAA?$AAN?$AAU?$AAA?$AAL?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x14002A9E8: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CDocument@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CDocument@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002A7C8: "__cdecl _imp_?PostNcDestroy@CView@@MEAAXXZ" __imp_?PostNcDestroy@CView@@MEAAXXZ
0x14000C288: "DATA_S_FIRST...DATA_S_LAST" ??_C@_1DG@EIGKELLM@?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002AE98: "__cdecl _imp_CloseClipboard" __imp_CloseClipboard
0x14000AC70: "RPC_E_CALL_CANCELED" ??_C@_1CI@PPGNMCKA@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140021BEE: "public: virtual void __cdecl CMenu::DrawItem(struct tagDRAWITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DrawItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x14002A400: "__cdecl _imp_?ProcessMessageFilter@CWinThread@@UEAAHHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?ProcessMessageFilter@CWinThread@@UEAAHHPEAUtagMSG@@@Z
0x140009508: "OLEOBJ_S_CANNOT_DOVERB_NOW" ??_C@_1DG@OCGFPING@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAD?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAB?$AA_?$AAN?$AAO?$AAW?$AA?$AA@
0x14000B418: "STG_E_FILENOTFOUND" ??_C@_1CG@DAAMIGPG@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x1400074B0: "CRegistryPropPage" ??_C@_0BC@GGGIIPOC@CRegistryPropPage?$AA@
0x14002A108: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorOwner" __imp_SetSecurityDescriptorOwner
0x14002AA50: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CPropertySheet@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CPropertySheet@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x1400228B2: "__cdecl lock" _lock
0x14002B010: "__cdecl _imp_isdigit" __imp_isdigit
0x140016B54: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectCreate(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectCreate@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000CEA0: "__vectorcall ??_R3CDialog" ??_R3CDialog@@8
0x14002A730: "__cdecl _imp_??0CDialog@@QEAA@XZ" __imp_??0CDialog@@QEAA@XZ
0x14000CEB8: "__vectorcall ??_R2CDialog" ??_R2CDialog@@8
0x140005F20: "CObjTreeView" ??_C@_0N@ODCFMIPN@CObjTreeView?$AA@
0x140015648: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateFileSystemConfiguration(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateFileSystemConfiguration@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x1400158EC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMainFrame::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCMainFrame@@UEAAPEAXI@Z
0x140020EE6: "public: unsigned int __cdecl CWinApp::GetProfileIntW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?GetProfileIntW@CWinApp@@QEAAIPEBG0H@Z
0x1400049D8: "ServiceParameters" ??_C@_1CE@FNDHNFIM@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x1400077D0: "const CRegEntry::`vftable'" ??_7CRegEntry@@6B@
0x14000B2D8: "RPC_E_UNEXPECTED" ??_C@_1CC@DNALDBEG@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAE?$AAX?$AAP?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140020F2E: "public: virtual int __cdecl CWinApp::SaveAllModified(void) __ptr64" ?SaveAllModified@CWinApp@@UEAAHXZ
0x14002A848: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CTreeCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CTreeCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140003888: "Global Access" ??_C@_1BM@GCGOPMF@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14002156A: "public: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnSetActive(void) __ptr64" ?OnSetActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14002A468: "__cdecl _imp_?InitApplication@CWinApp@@UEAAHXZ" __imp_?InitApplication@CWinApp@@UEAAHXZ
0x14001B248: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseEnableCodeDownload(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseEnableCodeDownload@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000E5DC: "public: virtual void __cdecl CObject::Serialize(class CArchive & __ptr64) __ptr64" ?Serialize@CObject@@UEAAXAEAVCArchive@@@Z
0x140021C66: "class CWinThread * __ptr64 __cdecl AfxBeginThread(unsigned int (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64,int,unsigned int,unsigned long,struct _SECURITY_ATTRIBUTES * __ptr64)" ?AfxBeginThread@@YAPEAVCWinThread@@P6AIPEAX@Z0HIKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x14002A958: "__cdecl _imp_?DeleteContents@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?DeleteContents@CDocument@@UEAAXXZ
0x140001680: "IMallocSpy" ??_C@_1BG@CGCCONKB@?$AAI?$AAM?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAS?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x140015778: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseFromDefaultContext(void) __ptr64" ?OnUseFromDefaultContext@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14001BC14: "protected: virtual int __cdecl CRegistryPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CRegistryPropPage@@MEAAHXZ
0x14002AB38: "__cdecl _imp_?SetActiveView@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCView@@H@Z" __imp_?SetActiveView@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCView@@H@Z
0x140007390: "public: static struct CRuntimeClass const CRegistryPropPage::classCRegistryPropPage" ?classCRegistryPropPage@CRegistryPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000A020: "DISP_E_BADINDEX" ??_C@_1CA@MAGHECLB@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AAI?$AAN?$AAD?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x140021372: "public: virtual unsigned long __cdecl CView::OnDragOver(class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragOver@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x140021042: "public: virtual int __cdecl CWnd::DestroyWindow(void) __ptr64" ?DestroyWindow@CWnd@@UEAAHXZ
0x140003520: "public: static struct CRuntimeClass const CDefaultAccessPropPage::classCDefaultAccessPropPage" ?classCDefaultAccessPropPage@CDefaultAccessPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400225A6: memcpy
0x140003468: "LocalServer32" ??_C@_1BM@KADAJJA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14000B6D8: "STG_E_PATHNOTFOUND" ??_C@_1CG@NBGIFGGN@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x140021192: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CWnd::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CWnd@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002AEE0: "__cdecl _imp_MessageBoxW" __imp_MessageBoxW
0x14002A248: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x1400080D0: "OleViewer" ??_C@_1BE@GDABCCHP@?$AAO?$AAl?$AAe?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140018094: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCriticalSection::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECCriticalSection@@UEAAPEAXI@Z
0x14001B41C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseEnableCodeDownload(void) __ptr64" ?OnUseEnableCodeDownload@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140018C6C: "unsigned int __cdecl DeferredToolBoxUpdates(void * __ptr64)" ?DeferredToolBoxUpdates@@YAIPEAX@Z
0x14002A9C0: "__cdecl _imp_?UpdateFrameCounts@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?UpdateFrameCounts@CDocument@@UEAAXXZ
0x14000D008: "const CEdit::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CEdit@@6B@
0x14000A738: "MK_E_NOPREFIX" ??_C@_1BM@KMKNCPKE@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAP?$AAR?$AAE?$AAF?$AAI?$AAX?$AA?$AA@
0x14002A528: "__cdecl _imp_?Create@CWnd@@UEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAV1@IPEAUCCreateContext@@@Z" __imp_?Create@CWnd@@UEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAV1@IPEAUCCreateContext@@@Z
0x140022140: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x14000B560: "STG_E_INVALIDPARAMETER" ??_C@_1CO@FKDGOMEC@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAE?$AAT?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14002B068: "__cdecl _imp_CLSIDFromString" __imp_CLSIDFromString
0x140021606: "public: virtual struct __POSITION * __ptr64 __cdecl CDocument::GetFirstViewPosition(void)const __ptr64" ?GetFirstViewPosition@CDocument@@UEBAPEAU__POSITION@@XZ
0x14002A3C8: "__cdecl _imp_?GetExtraConnectionPoints@CCmdTarget@@MEAAHPEAVCPtrArray@@@Z" __imp_?GetExtraConnectionPoints@CCmdTarget@@MEAAHPEAVCPtrArray@@@Z
0x1400210F6: "protected: virtual __int64 (__cdecl** __ptr64__cdecl CWnd::GetSuperWndProcAddr(void) __ptr64)(struct HWND__ * __ptr64,unsigned int,unsigned __int64,__int64)" ?GetSuperWndProcAddr@CWnd@@MEAAPEAP6A_JPEAUHWND__@@I_K_J@ZXZ
0x14000B700: "STG_E_READFAULT" ??_C@_1CA@DDCBDNGF@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x14002A9B0: "__cdecl _imp_?DoSave@CDocument@@UEAAHPEBGH@Z" __imp_?DoSave@CDocument@@UEAAHPEBGH@Z
0x14000BA18: "TYPE_E_INCONSISTENTPROPFUNCS" ??_C@_1DK@EADPKBLJ@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAN?$AAT?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AAF?$AAU?$AAN?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140014D5C: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassLaunchPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002B000: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x14002113E: "protected: virtual __int64 __cdecl CWnd::DefWindowProcW(unsigned int,unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?DefWindowProcW@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z
0x140007878: "TypeLib\" ??_C@_08LHHGDPIF@TypeLib?2?$AA@
0x14002289A: "__cdecl initterm" _initterm
0x1400128C8: "public: __cdecl CGlobalConfigPropSheet::CGlobalConfigPropSheet(class CWnd * __ptr64) __ptr64" ??0CGlobalConfigPropSheet@@QEAA@PEAVCWnd@@@Z
0x14000CB80: "__vectorcall ??_R3CObject" ??_R3CObject@@8
0x14000CB98: "__vectorcall ??_R2CObject" ??_R2CObject@@8
0x14000B760: "STG_E_SHAREREQUIRED" ??_C@_1CI@MANEPALD@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AAR?$AAE?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140006838: "const CObjTreeView::`vftable'" ??_7CObjTreeView@@6B@
0x14002A768: "__cdecl _imp_?OnDragLeave@CView@@UEAAXXZ" __imp_?OnDragLeave@CView@@UEAAXXZ
0x14002A690: "__cdecl _imp_?DrawItem@CListCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DrawItem@CListCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x1400108F8: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CClassView::CreateObject(void)" ?CreateObject@CClassView@@SAPEAVCObject@@XZ
0x140002A68: "public: static struct CRuntimeClass const CClassView::classCClassView" ?classCClassView@CClassView@@2UCRuntimeClass@@B
0x140018138: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCObjTreeView@@UEAAPEAXI@Z
0x1400283B8: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x14002A638: "__cdecl _imp_?OnCancel@CDialog@@MEAAXXZ" __imp_?OnCancel@CDialog@@MEAAXXZ
0x14000AF80: "RPC_E_INVALID_CALLDATA" ??_C@_1CO@KPGOFPOG@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x14000CE50: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CButton" ??_R1A@?0A@EA@CButton@@8
0x14002A238: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x14000CE78: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDialog" ??_R1A@?0A@EA@CDialog@@8
0x140015604: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnFileSystemConfiguration(void) __ptr64" ?OnFileSystemConfiguration@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140027CBC: "int g_SwitchingBetweenExpertandIdiotMode" ?g_SwitchingBetweenExpertandIdiotMode@@3HA
0x14000AE00: "RPC_E_CANTTRANSMIT_CALL" ??_C@_1DA@IPLLJAIF@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAT?$AAR?$AAA?$AAN?$AAS?$AAM?$AAI?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14000DF00: "__vectorcall ??_R3CSyncObject" ??_R3CSyncObject@@8
0x140001050: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x14000DF18: "__vectorcall ??_R2CSyncObject" ??_R2CSyncObject@@8
0x140002840: "const CClassBrowser::`vftable'" ??_7CClassBrowser@@6B@
0x1400071A0: "Warning: MkParseDisplayName only" ??_C@_1GC@BKPEEHNO@?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AAM?$AAk?$AAP?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAn?$AAl?$AAy@
0x140003288: "Launch Permissions" ??_C@_1CG@EPMCGPHL@?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14001B924: "public: __cdecl CRegEntry::CRegEntry(class CString const & __ptr64,class CString const & __ptr64,class CString const & __ptr64) __ptr64" ??0CRegEntry@@QEAA@AEBVCString@@00@Z
0x140004850: "Both" ??_C@_19OBNAGCDI@?$AAB?$AAo?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14002AA08: "__cdecl _imp_??0CPropertySheet@@QEAA@PEBGPEAVCWnd@@I@Z" __imp_??0CPropertySheet@@QEAA@PEBGPEAVCWnd@@I@Z
0x14002A340: "__cdecl _imp_?LoadStringW@CString@@QEAAHI@Z" __imp_?LoadStringW@CString@@QEAAHI@Z
0x14002A288: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140003F78: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CGlobalConfigPropSheet::_messageEntries" ?_messageEntries@CGlobalConfigPropSheet@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400095C0: "STG_S_CONVERTED" ??_C@_1CA@GCNODEMN@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAS?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140004AA0: "Executable Files (*.exe;*.dll;*." ??_C@_1JI@JOHDKMHL@?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CK?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$DL?$AA?$CK?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$DL?$AA?$CK?$AA?4@
0x140010218: "protected: virtual int __cdecl CClassActivationPropPage::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CClassActivationPropPage@@MEAAH_K_J@Z
0x14000BC08: "TYPE_E_UNDEFINEDTYPE" ??_C@_1CK@JKDBCEGE@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAD?$AAE?$AAF?$AAI?$AAN?$AAE?$AAD?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A990: "__cdecl _imp_?CanCloseFrame@CDocument@@UEAAHPEAVCFrameWnd@@@Z" __imp_?CanCloseFrame@CDocument@@UEAAHPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14000BFB0: "CLASSFACTORY_S_FIRST...CLASSFACT" ??_C@_1FG@OPBJFJFN@?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT?$AAO?$AAR?$AAY?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT@
0x14002AC98: "__cdecl _imp_??0COleDropTarget@@QEAA@XZ" __imp_??0COleDropTarget@@QEAA@XZ
0x140021726: "public: virtual __int64 __cdecl CPropertySheet::DoModal(void) __ptr64" ?DoModal@CPropertySheet@@UEAA_JXZ
0x14002A7E8: "__cdecl _imp_?OnPrepareDC@CScrollView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnPrepareDC@CScrollView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000B3B0: "STG_E_EXTANTMARSHALLINGS" ??_C@_1DC@MPHMOKNO@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAA?$AAN?$AAT?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AAL?$AAI?$AAN?$AAG?$AAS?$AA?$AA@
0x1400072C0: "LoadRegTypeLib(%u, %u, %lu, &u ." ??_C@_1FI@HKGHHOFI@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAR?$AAe?$AAg?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAu?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?0?$AA?5?$AA?$CG?$AAu?$AA?5?$AA?4@
0x140008084: "No" ??_C@_15BICKNCBF@?$AAN?$AAo?$AA?$AA@
0x1400180E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMenu::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMenu@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A370: "__cdecl _imp_?GetDispatchIID@CCmdTarget@@UEAAHPEAU_GUID@@@Z" __imp_?GetDispatchIID@CCmdTarget@@UEAAHPEAU_GUID@@@Z
0x140021822: "public: unsigned short * __ptr64 __cdecl CString::GetBuffer(int) __ptr64" ?GetBuffer@CString@@QEAAPEAGH@Z
0x140020EAA: "class CWinThread * __ptr64 __cdecl AfxGetThread(void)" ?AfxGetThread@@YAPEAVCWinThread@@XZ
0x140004CE0: "CClassLaunchPropPage" ??_C@_0BF@BOALPNAK@CClassLaunchPropPage?$AA@
0x1400228A6: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x14002A188: "__cdecl _imp_lstrlenW" __imp_lstrlenW
0x140021C06: "public: virtual int __cdecl CView::OnScroll(unsigned int,unsigned int,int) __ptr64" ?OnScroll@CView@@UEAAHIIH@Z
0x14002A800: "__cdecl _imp_?OnSize@CScrollView@@QEAAXIHH@Z" __imp_?OnSize@CScrollView@@QEAAXIHH@Z
0x140021C5A: "public: __cdecl CCtrlView::CCtrlView(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ??0CCtrlView@@QEAA@PEBGK@Z
0x140013408: "public: void __cdecl CClassImplementationPropPage::LoadCLSID(struct _GUID) __ptr64" ?LoadCLSID@CClassImplementationPropPage@@QEAAXU_GUID@@@Z
0x14002180A: "public: virtual __cdecl CComboBox::~CComboBox(void) __ptr64" ??1CComboBox@@UEAA@XZ
0x140001A70: "const CButton::`vftable'" ??_7CButton@@6B@
0x1400156D8: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseEnableCodeDownload(void) __ptr64" ?OnUseEnableCodeDownload@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140006F80: "AppID\%s" ??_C@_1BC@OOMLKBKK@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400123C4: "public: __cdecl CDefaultLaunchPropPage::CDefaultLaunchPropPage(void) __ptr64" ??0CDefaultLaunchPropPage@@QEAA@XZ
0x14002A0B0: "__cdecl _imp_AddAccessAllowedAce" __imp_AddAccessAllowedAce
0x14002122E: "public: virtual __cdecl CButton::~CButton(void) __ptr64" ??1CButton@@UEAA@XZ
0x14002AF88: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x14002AB80: "__cdecl _imp_?GetMessageBar@CFrameWnd@@UEAAPEAVCWnd@@XZ" __imp_?GetMessageBar@CFrameWnd@@UEAAPEAVCWnd@@XZ
0x140015974: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CMainFrame::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CMainFrame@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A558: "__cdecl _imp_?OnToolHitTest@CWnd@@UEBAHVCPoint@@PEAUtagTOOLINFOW@@@Z" __imp_?OnToolHitTest@CWnd@@UEBAHVCPoint@@PEAUtagTOOLINFOW@@@Z
0x14001B298: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseInProcHandler(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseInProcHandler@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002ADC0: "__cdecl _imp_?AfxThrowOleException@@YAXJ@Z" __imp_?AfxThrowOleException@@YAXJ@Z
0x14001B8E4: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnTreeViewItemExpanding(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeViewItemExpanding@CRegistryPropPage@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000C8A0: "FACILITY_WINDOWS" ??_C@_1CC@FIHLHEON@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA?$AA@
0x14000DCC0: "const CObject::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CObject@@6B@
0x140015984: "public: virtual int __cdecl CMainFrame::LoadFrame(unsigned int,unsigned long,class CWnd * __ptr64,struct CCreateContext * __ptr64) __ptr64" ?LoadFrame@CMainFrame@@UEAAHIKPEAVCWnd@@PEAUCCreateContext@@@Z
0x14000A778: "MK_E_NOTBINDABLE" ??_C@_1CC@KALGPIAK@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAB?$AAI?$AAN?$AAD?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x1400276F8: "__vectorcall ??_R0?AVCOleDropTarget@" ??_R0?AVCOleDropTarget@@@8
0x14002152E: "public: __cdecl CPropertyPage::CPropertyPage(unsigned int,unsigned int) __ptr64" ??0CPropertyPage@@QEAA@II@Z
0x14000A520: "MEM_E_INVALID_SIZE" ??_C@_1CG@DAJJLAGO@?$AAM?$AAE?$AAM?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA?$AA@
0x140018024: "public: virtual __cdecl CServerInfoDlg::~CServerInfoDlg(void) __ptr64" ??1CServerInfoDlg@@UEAA@XZ
0x140011024: "protected: virtual void __cdecl CClassView::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassView@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14001DC4C: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CSystemSettingsPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400210A2: "public: int __cdecl CWnd::MessageBoxW(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?MessageBoxW@CWnd@@QEAAHPEBG0I@Z
0x14000D7F0: "__vectorcall ??_R2CDocument" ??_R2CDocument@@8
0x14002A738: "__cdecl _imp_?Create@CDialog@@QEAAHPEBGPEAVCWnd@@@Z" __imp_?Create@CDialog@@QEAAHPEBGPEAVCWnd@@@Z
0x14000D7D8: "__vectorcall ??_R3CDocument" ??_R3CDocument@@8
0x140005BB0: "REGEDIT.EXE" ??_C@_0M@MNNHFJEB@REGEDIT?4EXE?$AA@
0x14002185E: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002AFF0: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x14000C5E8: "OLE_E_FIRST...OLE_E_LAST" ??_C@_1DC@OEBEJKPP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002A2F8: "__cdecl _imp_??1CSyncObject@@UEAA@XZ" __imp_??1CSyncObject@@UEAA@XZ
0x14001F148: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::Allow(void * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Allow@CSecurityDescriptor@@QEAAJPEAXK@Z
0x14000E348: "const CObjSecurity::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CObjSecurity@@6B@
0x14002195A: "public: virtual int __cdecl CFrameWnd::IsFrameWnd(void)const __ptr64" ?IsFrameWnd@CFrameWnd@@UEBAHXZ
0x14002A578: "__cdecl _imp_?UpdateData@CWnd@@QEAAHH@Z" __imp_?UpdateData@CWnd@@QEAAHH@Z
0x1400214B6: "protected: virtual void __cdecl CFormView::OnActivateFrame(unsigned int,class CFrameWnd * __ptr64) __ptr64" ?OnActivateFrame@CFormView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14002A000: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x14000F9B4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CButton::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCButton@@UEAAPEAXI@Z
0x140015924: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CMyOleDropTarget::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECMyOleDropTarget@@UEAAPEAXI@Z
0x140022260: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x14001288C: "protected: virtual void __cdecl COLEViewerDoc::OnCloseDocument(void) __ptr64" ?OnCloseDocument@COLEViewerDoc@@MEAAXXZ
0x14002AD00: "__cdecl _imp_?IsKindOf@CObject@@QEBAHPEBUCRuntimeClass@@@Z" __imp_?IsKindOf@CObject@@QEBAHPEBUCRuntimeClass@@@Z
0x14002A508: "__cdecl _imp_?messageMap@CWinApp@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CWinApp@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14001BB64: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegEntry::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegEntry@@UEAAPEAXI@Z
0x140009D00: "CO_E_OBJNOTREG" ??_C@_1BO@EPHAHAAK@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x140006A60: "CoGetClassObject failed." ??_C@_0BJ@PIFIKFPM@CoGetClassObject?5failed?4?$AA@
0x14001DAB8: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CDefaultLaunchPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x1400092D8: "CONVERT10_S_NO_PRESENTATION" ??_C@_1DI@LGMAPCGN@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAS?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAE?$AAN?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14001E410: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::GetAccessRights(struct _GUID const * __ptr64,unsigned long,struct _SI_ACCESS * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetAccessRights@CObjSecurity@@UEAAJPEBU_GUID@@KPEAPEAU_SI_ACCESS@@PEAK2@Z
0x14000D328: "__vectorcall ??_R2CTreeCtrl" ??_R2CTreeCtrl@@8
0x14000D310: "__vectorcall ??_R3CTreeCtrl" ??_R3CTreeCtrl@@8
0x14000C568: "OLEOBJ_E_FIRST...OLEOBJ_E_LAST" ??_C@_1DO@JFAAECHH@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002B040: "__cdecl _imp_CreateBindCtx" __imp_CreateBindCtx
0x14002A450: "__cdecl _imp_?AddDocTemplate@CWinApp@@QEAAXPEAVCDocTemplate@@@Z" __imp_?AddDocTemplate@CWinApp@@QEAAXPEAVCDocTemplate@@@Z
0x14002A048: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x1400041E0: CLSID_StdComponentCategoriesMgr
0x140005F30: "CObjectData" ??_C@_0M@CJCJCNDL@CObjectData?$AA@
0x140020D66: "public: int __cdecl CString::LoadStringW(unsigned int) __ptr64" ?LoadStringW@CString@@QEAAHI@Z
0x14000D680: "const CDefaultLaunchPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CDefaultLaunchPropPage@@6B@
0x14002A778: "__cdecl _imp_?OnDropEx@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z" __imp_?OnDropEx@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z
0x14002A830: "__cdecl _imp_?OnActivateView@CFormView@@MEAAXHPEAVCView@@0@Z" __imp_?OnActivateView@CFormView@@MEAAXHPEAVCView@@0@Z
0x14002A2D0: "__cdecl _imp_?InsertItem@CListCtrl@@QEAAHIHPEBGIIH_J@Z" __imp_?InsertItem@CListCtrl@@QEAAHIHPEBGIIH_J@Z
0x140006B98: "32.dll" ??_C@_1O@KBCFFHE@?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140006FC0: "%s (Ver %s)" ??_C@_1BI@DNPOIPHJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AAV?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1400122F4: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CDefaultLaunchPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14000E0C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CRegistryPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CRegistryPropPage@@8
0x140012214: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CDefaultAccessPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400156C4: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseNoCustomMarshal(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoCustomMarshal@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140014CEC: "protected: virtual void __cdecl CClassLaunchPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassLaunchPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x140022918: "int __cdecl AfxWinMain(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short * __ptr64,int)" ?AfxWinMain@@YAHPEAUHINSTANCE__@@0PEAGH@Z
0x140001FE0: "CSecurityDescriptor::Initialize " ??_C@_1FA@BIFCKFPH@?$AAC?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5@
0x14002AA20: "__cdecl _imp_??1CPropertySheet@@UEAA@XZ" __imp_??1CPropertySheet@@UEAA@XZ
0x140021C12: "public: virtual int __cdecl CView::OnScrollBy(class CSize,int) __ptr64" ?OnScrollBy@CView@@UEAAHVCSize@@H@Z
0x14002AA88: "__cdecl _imp_?IsWindowEnabled@CWnd@@QEBAHXZ" __imp_?IsWindowEnabled@CWnd@@QEBAHXZ
0x140004C30: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassLaunchPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassLaunchPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x14000BBB8: "TYPE_E_SIZETOOBIG" ??_C@_1CE@HFJNMOHC@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AAT?$AAO?$AAO?$AAB?$AAI?$AAG?$AA?$AA@
0x14000C0B0: "CLIPBRD_E_FIRST...CLIPBRD_E_LAST" ??_C@_1EC@MDGBOJCF@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x140013314: "protected: virtual void __cdecl CClassImplementationPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassImplementationPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x140006BF0: "aut32.dll" ??_C@_1BE@LINKHGFE@?$AAa?$AAu?$AAt?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14002A4E8: "__cdecl _imp_?GetPathName@CFileDialog@@QEBA?AVCString@@XZ" __imp_?GetPathName@CFileDialog@@QEBA?AVCString@@XZ
0x1400144E0: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CClassLaunchPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14000B820: "STG_E_UNKNOWN" ??_C@_1BM@PIPEKDNH@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AA?$AA@
0x14001E00C: "public: virtual unsigned long __cdecl CObjSecurity::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CObjSecurity@@UEAAKXZ
0x140006D00: "ToolboxBitmap" ??_C@_1BM@EENCPCJ@?$AAT?$AAo?$AAo?$AAl?$AAb?$AAo?$AAx?$AAB?$AAi?$AAt?$AAm?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x140001C00: "const CListCtrl::`vftable'" ??_7CListCtrl@@6B@
0x14000DEB0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CCriticalSection" ??_R1A@?0A@EA@CCriticalSection@@8
0x14001ADE0: "public: virtual void __cdecl CObjTreeView::OnUpdate(class CView * __ptr64,__int64,class CObject * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdate@CObjTreeView@@UEAAXPEAVCView@@_JPEAVCObject@@@Z
0x14001E448: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::GetObjectInformation(struct _SI_OBJECT_INFO * __ptr64) __ptr64" ?GetObjectInformation@CObjSecurity@@UEAAJPEAU_SI_OBJECT_INFO@@@Z
0x140003CD0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const COLEViewerDoc::messageMap" ?messageMap@COLEViewerDoc@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14001A4AC: "public: int __cdecl CObjectData::Initialize(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CObjectData@@QEAAHPEBG@Z
0x14002A028: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x1400226C8: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x1400157A0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnViewExpertMode(void) __ptr64" ?OnViewExpertMode@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140021936: "public: virtual class CWnd * __ptr64 __cdecl CFrameWnd::GetMessageBar(void) __ptr64" ?GetMessageBar@CFrameWnd@@UEAAPEAVCWnd@@XZ
0x14000A458: "DV_E_TYMED" ??_C@_1BG@FEMKPLNB@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAM?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140021522: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CTabCtrl::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CTabCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000A2E0: "DRAGDROP_E_NOTREGISTERED" ??_C@_1DC@CJKEKGBI@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140027C60: "int g_fSurrogateSupported" ?g_fSurrogateSupported@@3HA
0x140020FFA: "public: __cdecl CImageList::CImageList(void) __ptr64" ??0CImageList@@QEAA@XZ
0x14000B930: "TYPE_E_CANTLOADLIBRARY" ??_C@_1CO@IFGJBDDK@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x140003A08: "const CDefaultLaunchPropPage::`vftable'" ??_7CDefaultLaunchPropPage@@6B@
0x140004C00: "public: static struct CRuntimeClass const CClassLaunchPropPage::classCClassLaunchPropPage" ?classCClassLaunchPropPage@CClassLaunchPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000CA08: IID_IClassFactory
0x14002AB78: "__cdecl _imp_?OnSetPreviewMode@CFrameWnd@@UEAAXHPEAUCPrintPreviewState@@@Z" __imp_?OnSetPreviewMode@CFrameWnd@@UEAAXHPEAUCPrintPreviewState@@@Z
0x14001B2C0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseInProcServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseInProcServer@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140020F76: "public: virtual int __cdecl CWinApp::ExitInstance(void) __ptr64" ?ExitInstance@CWinApp@@UEAAHXZ
0x14002A420: "__cdecl _imp_?AfxFindResourceHandle@@YAPEAUHINSTANCE__@@PEBG0@Z" __imp_?AfxFindResourceHandle@@YAPEAUHINSTANCE__@@PEBG0@Z
0x14002A7D8: "__cdecl _imp_??1CScrollView@@UEAA@XZ" __imp_??1CScrollView@@UEAA@XZ
0x140006E00: "OLE 1.0 Objects" ??_C@_1CA@JHPFJCBO@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA?5?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14002A4B0: "__cdecl _imp_?OnIdle@CWinApp@@UEAAHJ@Z" __imp_?OnIdle@CWinApp@@UEAAHJ@Z
0x14000A800: "OLE_E_ADVF" ??_C@_1BG@IMPKEGNP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAF?$AA?$AA@
0x1400210AE: "public: int __cdecl CWnd::UpdateData(int) __ptr64" ?UpdateData@CWnd@@QEAAHH@Z
0x14000ADC8: "RPC_E_CANTPOST_INSENDCALL" ??_C@_1DE@ECAPCLFK@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAP?$AAO?$AAS?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAS?$AAE?$AAN?$AAD?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002B048: "__cdecl _imp_MkParseDisplayName" __imp_MkParseDisplayName
0x140020E62: "public: virtual int __cdecl CWinThread::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x1400217CE: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CComboBox::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CComboBox@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140027620: "__vectorcall ??_R0?AVCComboBox@" ??_R0?AVCComboBox@@@8
0x140015148: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnDestroy(void) __ptr64" ?OnDestroy@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x1400213A2: "public: virtual unsigned long __cdecl CView::OnDragScroll(unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragScroll@CView@@UEAAKKVCPoint@@@Z
0x14002AFB0: "__cdecl _imp_isxdigit" __imp_isxdigit
0x140005E80: "The file droped (%s) is not a va" ??_C@_1KA@GABFCOCI@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x14002A5F0: "__cdecl _imp_?CheckAutoCenter@CWnd@@UEAAHXZ" __imp_?CheckAutoCenter@CWnd@@UEAAHXZ
0x14000C8C8: "<Unknown Facility>" ??_C@_1CG@ODKIBPHM@?$AA?$DM?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAc?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140018488: "public: int __cdecl CObjTreeView::AddObjectInstance(unsigned short const * __ptr64,class CObjectData * __ptr64) __ptr64" ?AddObjectInstance@CObjTreeView@@QEAAHPEBGPEAVCObjectData@@@Z
0x14000A8C8: "OLE_E_CANTCONVERT" ??_C@_1CE@OBIKGAHP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA?$AA@
0x14000C710: "VIEW_S_FIRST...VIEW_S_LAST" ??_C@_1DG@FJNGIKLA@?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002AC58: "__cdecl _imp_?LoadToolBar@CToolBar@@QEAAHPEBG@Z" __imp_?LoadToolBar@CToolBar@@QEAAHPEBG@Z
0x140011094: "struct HICON__ * __ptr64 __cdecl GetIconFromReg(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?GetIconFromReg@@YAPEAUHICON__@@PEAUHKEY__@@PEAG@Z
0x140012E08: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnCheckSurrogate(void) __ptr64" ?OnCheckSurrogate@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x14002135A: "public: virtual int __cdecl CView::IsSelected(class CObject const * __ptr64)const __ptr64" ?IsSelected@CView@@UEBAHPEBVCObject@@@Z
0x140001810: "The command line (%s) does not c" ??_C@_1MI@FJFEAJPC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AAd?$AAo?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc@
0x14002AB50: "__cdecl _imp_?RecalcLayout@CFrameWnd@@UEAAXH@Z" __imp_?RecalcLayout@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x14000DFB0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CObjTreeView" ??_R1A@?0A@EA@CObjTreeView@@8
0x140020DDE: "protected: virtual struct AFX_OLECMDMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetCommandMap(void)const __ptr64" ?GetCommandMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_OLECMDMAP@@XZ
0x14001285C: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@COLEViewerDoc@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14001BB9C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegistryPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x1400048B8: "Local Server" ??_C@_1BK@OHLLEBKA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400204E0: "unsigned long __cdecl StoreClassValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?StoreClassValue@@YAKU_GUID@@PEBG11@Z
0x14002AAC8: "__cdecl _imp_?GetBuffer@CString@@QEAAPEAGH@Z" __imp_?GetBuffer@CString@@QEAAPEAGH@Z
0x1400033B0: "All HKEY_CLASSES_ROOT\Component " ??_C@_1GG@KADDDCPD@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5@
0x1400214FE: "public: virtual void __cdecl CTabCtrl::DrawItem(struct tagDRAWITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DrawItem@CTabCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x140003638: "const CDefaultAccessPropPage::`vftable'" ??_7CDefaultAccessPropPage@@6B@
0x1400034E0: "InprocHandler32" ??_C@_1CA@DNGKFFPB@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14000B868: "TYPE_E_AMBIGUOUSNAME" ??_C@_1CK@OHMMJGEI@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAM?$AAB?$AAI?$AAG?$AAU?$AAO?$AAU?$AAS?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14002B028: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140027270: "__vectorcall ??_R0?AVCOLEViewerApp@" ??_R0?AVCOLEViewerApp@@@8
0x14002A4C8: "__cdecl _imp_??0CSingleDocTemplate@@QEAA@IPEAUCRuntimeClass@@00@Z" __imp_??0CSingleDocTemplate@@QEAA@IPEAUCRuntimeClass@@00@Z
0x14002A598: "__cdecl _imp_?OnCommand@CWnd@@MEAAH_K_J@Z" __imp_?OnCommand@CWnd@@MEAAH_K_J@Z
0x140021B3A: "public: __cdecl CString::CString(char const * __ptr64) __ptr64" ??0CString@@QEAA@PEBD@Z
0x14000CA98: GUID_NULL
0x140020D36: "public: __cdecl CString::CString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CString@@QEAA@PEBG@Z
0x1400093C8: "INPLACE_S_TRUNCATED" ??_C@_1CI@GJIMABPM@?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAN?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A8C8: "__cdecl _imp_?OnSetActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ" __imp_?OnSetActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14002A190: "__cdecl _imp_lstrcmpiW" __imp_lstrcmpiW
0x140017FCC: "public: virtual __cdecl CObjectData::~CObjectData(void) __ptr64" ??1CObjectData@@UEAA@XZ
0x14002AF70: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x14002A158: GDI32_NULL_THUNK_DATA
0x14002A718: "__cdecl _imp_?BeginWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ" __imp_?BeginWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ
0x140021AE6: "public: int __cdecl COleDropTarget::Register(class CWnd * __ptr64) __ptr64" ?Register@COleDropTarget@@QEAAHPEAVCWnd@@@Z
0x14002AE08: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x140020D8A: "public: virtual int __cdecl CCmdTarget::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CCmdTarget@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002AE00: "__cdecl _imp_LoadTypeLib" __imp_LoadTypeLib
0x140006C30: "2disp.dll" ??_C@_1BE@HBDAHIAN@?$AA2?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140022120: atexit
0x14000DE78: "__vectorcall ??_R3CCriticalSection" ??_R3CCriticalSection@@8
0x14000DE90: "__vectorcall ??_R2CCriticalSection" ??_R2CCriticalSection@@8
0x14002183A: "public: void __cdecl CException::Delete(void) __ptr64" ?Delete@CException@@QEAAXXZ
0x14001B48C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseInProcHandler(void) __ptr64" ?OnUseInProcHandler@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140003358: "No CLSID available." ??_C@_1CI@DNDIGOG@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAa?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x140017E64: "public: __cdecl CObjectData::CObjectData(void) __ptr64" ??0CObjectData@@QEAA@XZ
0x14002ACC0: "__cdecl _imp_?OnDragScroll@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@KVCPoint@@@Z" __imp_?OnDragScroll@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@KVCPoint@@@Z
0x14000F264: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CClassAccessPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14000D540: "__vectorcall ??_R2CScrollView" ??_R2CScrollView@@8
0x14000D528: "__vectorcall ??_R3CScrollView" ??_R3CScrollView@@8
0x140007ED8: "N" ??_C@_13KFHAAPON@?$AAN?$AA?$AA@
0x140012898: "public: virtual void __cdecl CDocument::SetModifiedFlag(int) __ptr64" ?SetModifiedFlag@CDocument@@UEAAXH@Z
0x1400077D8: "%s = %s" ??_C@_1BA@LKINKPIO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14001DB00: "public: __cdecl CSystemSettingsPropPage::CSystemSettingsPropPage(void) __ptr64" ??0CSystemSettingsPropPage@@QEAA@XZ
0x14001540C: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnDropFiles(struct HDROP__ * __ptr64) __ptr64" ?OnDropFiles@CMainFrame@@IEAAXPEAUHDROP__@@@Z
0x14000A818: "OLE_E_ADVISENOTSUPPORTED" ??_C@_1DC@PLIBPLDF@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAI?$AAS?$AAE?$AAN?$AAO?$AAT?$AAS?$AAU?$AAP?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14000CDC8: "__vectorcall ??_R2CWnd" ??_R2CWnd@@8
0x14000CDB0: "__vectorcall ??_R3CWnd" ??_R3CWnd@@8
0x1400048F8: "OLE32.DLL" ??_C@_1BE@DBKAINNB@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14000E5DC: "public: virtual void __cdecl CObjTreeView::OnDraw(class CDC * __ptr64) __ptr64" ?OnDraw@CObjTreeView@@UEAAXPEAVCDC@@@Z
0x14002AC78: "__cdecl _imp_?GetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEBAXHAEAH0@Z" __imp_?GetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEBAXHAEAH0@Z
0x140007800: "BaseInterface" ??_C@_1BM@PBHEOICK@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140014B88: "public: __cdecl CClassLaunchPropPage::CClassLaunchPropPage(void) __ptr64" ??0CClassLaunchPropPage@@QEAA@XZ
0x140008130: "OLEViewer" ??_C@_1BE@CJHIOBDC@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140013B44: "protected: virtual int __cdecl CClassImplementationPropPage::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CClassImplementationPropPage@@MEAAH_K_J@Z
0x14002A5D8: "__cdecl _imp_?DefWindowProcW@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z" __imp_?DefWindowProcW@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z
0x14002AF58: "__cdecl _imp__wcmdln" __imp__wcmdln
0x140015674: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseRemoteServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseRemoteServer@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000D8A8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CPropertySheet" ??_R1A@?0A@EA@CPropertySheet@@8
0x14002149E: "protected: virtual int __cdecl CFormView::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CFormView@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140010014: "public: void __cdecl CClassActivationPropPage::LoadCLSID(struct _GUID) __ptr64" ?LoadCLSID@CClassActivationPropPage@@QEAAXU_GUID@@@Z
0x140021186: "protected: virtual int __cdecl CWnd::SetOccDialogInfo(struct _AFX_OCC_DIALOG_INFO * __ptr64) __ptr64" ?SetOccDialogInfo@CWnd@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x14002A1B0: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x140008090: "?? Unknown ACE ??" ??_C@_1CE@KLOHBPKP@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAA?$AAC?$AAE?$AA?5?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x140006808: "const CObjectData::`vftable'" ??_7CObjectData@@6B@
0x14002AD60: "__cdecl _imp_?DrawItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DrawItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x140009610: "E_UNEXPECTED" ??_C@_1BK@GCCGLFCK@?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAE?$AAX?$AAP?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14001DB7C: "public: virtual __cdecl CSystemSettingsPropPage::~CSystemSettingsPropPage(void) __ptr64" ??1CSystemSettingsPropPage@@UEAA@XZ
0x140020FD6: "public: virtual __int64 __cdecl CFileDialog::DoModal(void) __ptr64" ?DoModal@CFileDialog@@UEAA_JXZ
0x140004A00: "InProcHandler32" ??_C@_1CA@LNFPGFB@?$AAI?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140004978: "ThreadingModel" ??_C@_1BO@NMEHGCBD@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14002101E: "public: __cdecl CWnd::CWnd(void) __ptr64" ??0CWnd@@QEAA@XZ
0x14000E0F0: "const CRegEntry::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CRegEntry@@6B@
0x140009730: "CACHE_E_NOCACHE_UPDATED" ??_C@_1DA@GDAEEDNG@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAU?$AAP?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14000DF30: "const CObjTreeView::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CObjTreeView@@6B@
0x140021BD6: "public: int __cdecl CMenu::Attach(struct HMENU__ * __ptr64) __ptr64" ?Attach@CMenu@@QEAAHPEAUHMENU__@@@Z
0x14002A478: "__cdecl _imp_?DoMessageBox@CWinApp@@UEAAHPEBGII@Z" __imp_?DoMessageBox@CWinApp@@UEAAHPEBGII@Z
0x14002A018: "__cdecl _imp_GetSecurityDescriptorLength" __imp_GetSecurityDescriptorLength
0x14001B804: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CRegistryPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x140009EB0: "CONVERT10_E_OLESTREAM_GET" ??_C@_1DE@LGGBGOAO@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAE?$AAA?$AAM?$AA_?$AAG?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14000A3B8: "DV_E_FORMATETC" ??_C@_1BO@NHPCBGEH@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AAE?$AAT?$AAC?$AA?$AA@
0x14000DA60: "__vectorcall ??_R3CClassLaunchPropPage" ??_R3CClassLaunchPropPage@@8
0x14000DA78: "__vectorcall ??_R2CClassLaunchPropPage" ??_R2CClassLaunchPropPage@@8
0x14001819C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjectData::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCObjectData@@UEAAPEAXI@Z
0x1400276D0: "__vectorcall ??_R0?AVCMyOleDropTarget@" ??_R0?AVCMyOleDropTarget@@@8
0x140009A60: "CO_E_IIDSTRING" ??_C@_1BO@PMMMMACG@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAI?$AAD?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140020ECE: "public: __cdecl CWinApp::CWinApp(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CWinApp@@QEAA@PEBG@Z
0x14002A610: "__cdecl _imp_?GetMessageMap@CWnd@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ" __imp_?GetMessageMap@CWnd@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400218BE: "public: virtual class CDocument * __ptr64 __cdecl CFrameWnd::GetActiveDocument(void) __ptr64" ?GetActiveDocument@CFrameWnd@@UEAAPEAVCDocument@@XZ
0x14000BC38: "TYPE_E_UNKNOWNLCID" ??_C@_1CG@BPIAPHDE@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AAL?$AAC?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140015878: "public: virtual __cdecl CMainFrame::~CMainFrame(void) __ptr64" ??1CMainFrame@@UEAA@XZ
0x140005F68: "public: static struct CRuntimeClass const CObjTreeView::classCObjTreeView" ?classCObjTreeView@CObjTreeView@@2UCRuntimeClass@@B
0x14002A220: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x14002A6B0: "__cdecl _imp_?classCDialog@CDialog@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCDialog@CDialog@@2UCRuntimeClass@@B
0x14002A2E8: "__cdecl _imp_?classCObject@CObject@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCObject@CObject@@2UCRuntimeClass@@B
0x140004870: "Apartment" ??_C@_1BE@LIAIMCOB@?$AAA?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400228CA: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x14002A620: "__cdecl _imp_?DoModal@CDialog@@UEAA_JXZ" __imp_?DoModal@CDialog@@UEAA_JXZ
0x140021A6E: "public: int __cdecl CToolBar::Create(class CWnd * __ptr64,unsigned long,unsigned int) __ptr64" ?Create@CToolBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z
0x140014DE4: "public: void __cdecl CClassLaunchPropPage::LoadSecurityInfo(void) __ptr64" ?LoadSecurityInfo@CClassLaunchPropPage@@QEAAXXZ
0x14002A5B8: "__cdecl _imp_?OnAmbientProperty@CWnd@@UEAAHPEAVCOleControlSite@@JPEAUtagVARIANT@@@Z" __imp_?OnAmbientProperty@CWnd@@UEAAHPEAVCOleControlSite@@JPEAUtagVARIANT@@@Z
0x1400276A8: "__vectorcall ??_R0PEAVCException@" ??_R0PEAVCException@@@8
0x14002AAB8: "__cdecl _imp_??1CComboBox@@UEAA@XZ" __imp_??1CComboBox@@UEAA@XZ
0x1400132DC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CComboBox::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCComboBox@@UEAAPEAXI@Z
0x14001259C: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@COLEViewerDoc@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000C7F8: "FACILITY_STORAGE" ??_C@_1CC@IPDJNBHH@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14000C358: "ENUM_E_FIRST...ENUM_E_LAST" ??_C@_1DG@LKOEGDPM@?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002AD18: "__cdecl _imp_?AddTail@CPtrList@@QEAAPEAU__POSITION@@PEAX@Z" __imp_?AddTail@CPtrList@@QEAAPEAU__POSITION@@PEAX@Z
0x14001BCDC: "int __cdecl RegToListBox(class CTreeCtrl * __ptr64,class CString const & __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,struct _TREEITEM * __ptr64)" ?RegToListBox@@YAHPEAVCTreeCtrl@@AEBVCString@@PEAUHKEY__@@PEAU_TREEITEM@@@Z
0x14000A7C0: "MK_E_SYNTAX" ??_C@_1BI@NKMGNPJA@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAN?$AAT?$AAA?$AAX?$AA?$AA@
0x140010D80: "protected: __cdecl CClassView::CClassView(void) __ptr64" ??0CClassView@@IEAA@XZ
0x14001286C: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@COLEViewerDoc@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140027248: "__vectorcall ??_R0?AVCCmdTarget@" ??_R0?AVCCmdTarget@@@8
0x14002AC48: "__cdecl _imp_??0CToolBar@@QEAA@XZ" __imp_??0CToolBar@@QEAA@XZ
0x14000FA24: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CListCtrl::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECListCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14002ABE0: "__cdecl _imp_?OnCommand@CFrameWnd@@MEAAH_K_J@Z" __imp_?OnCommand@CFrameWnd@@MEAAH_K_J@Z
0x14002ADB0: "__cdecl _imp_?AfxBeginThread@@YAPEAVCWinThread@@P6AIPEAX@Z0HIKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z" __imp_?AfxBeginThread@@YAPEAVCWinThread@@P6AIPEAX@Z0HIKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x140028398: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1400216BA: "public: virtual int __cdecl CDocument::DoFileSave(void) __ptr64" ?DoFileSave@CDocument@@UEAAHXZ
0x140006B90: "ole" ??_C@_17OANIFKJB@?$AAo?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000CF48: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CListCtrl" ??_R1A@?0A@EA@CListCtrl@@8
0x140010460: "protected: void __cdecl CClassBrowser::OnDblClkClassList(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnDblClkClassList@CClassBrowser@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140001F60: "Can Access" ??_C@_1BG@NCMHGDKJ@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14001205C: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CDefaultAccessPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14001915C: "public: void __cdecl CObjTreeView::ExpandClassification(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandClassification@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x1400219BA: "protected: virtual int __cdecl CFrameWnd::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CFrameWnd@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14000DC98: "__vectorcall ??_R2CFrameWnd" ??_R2CFrameWnd@@8
0x14000DC80: "__vectorcall ??_R3CFrameWnd" ??_R3CFrameWnd@@8
0x14000B250: "RPC_E_SYS_CALL_FAILED" ??_C@_1CM@EFGKIONC@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AA_?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A7F8: "__cdecl _imp_?OnScrollBy@CScrollView@@UEAAHVCSize@@H@Z" __imp_?OnScrollBy@CScrollView@@UEAAHVCSize@@H@Z
0x14002ADA0: "__cdecl _imp_?CalcWindowRect@CView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z" __imp_?CalcWindowRect@CView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x140021C96: "public: static class CImageList * __ptr64 __cdecl CImageList::FromHandle(struct _IMAGELIST * __ptr64)" ?FromHandle@CImageList@@SAPEAV1@PEAU_IMAGELIST@@@Z
0x14002189A: "public: void __cdecl CWnd::DragAcceptFiles(int) __ptr64" ?DragAcceptFiles@CWnd@@QEAAXH@Z
0x140021BE2: "public: int __cdecl CMenu::TrackPopupMenu(unsigned int,int,int,class CWnd * __ptr64,struct tagRECT const * __ptr64) __ptr64" ?TrackPopupMenu@CMenu@@QEAAHIHHPEAVCWnd@@PEBUtagRECT@@@Z
0x14000FA70: "protected: virtual void __cdecl CClassAccessPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassAccessPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14002A038: "__cdecl _imp_RegOpenKeyW" __imp_RegOpenKeyW
0x14000FD64: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CClassActivationPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x140007610: "const CRegistryPropPage::`vftable'" ??_7CRegistryPropPage@@6B@
0x14000B638: "STG_E_NOTCURRENT" ??_C@_1CC@BGKGOFMG@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x1400210D2: "public: virtual void __cdecl CWnd::EndModalLoop(int) __ptr64" ?EndModalLoop@CWnd@@UEAAXH@Z
0x14000FB74: "public: void __cdecl CClassAccessPropPage::LoadSecurityInfo(void) __ptr64" ?LoadSecurityInfo@CClassAccessPropPage@@QEAAXXZ
0x14002AF08: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler" __imp___CxxFrameHandler
0x1400277C8: "__vectorcall ??_R0?AVCCriticalSection@" ??_R0?AVCCriticalSection@@@8
0x140005170: "public: static struct CRuntimeClass const CMainFrame::classCMainFrame" ?classCMainFrame@CMainFrame@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400080E8: "Couldn't load ACLUI.DLL!" ??_C@_1DC@IFDNFGGO@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAA?$AAC?$AAL?$AAU?$AAI?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x140003828: "DEFAULTACCESSPERMISSION" ??_C@_1DA@HMKFJDP@?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAP?$AAE?$AAR?$AAM?$AAI?$AAS?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14000DC58: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CFrameWnd" ??_R1A@?0A@EA@CFrameWnd@@8
0x14000FD9C: "protected: void __cdecl CClassActivationPropPage::OnInteractiveUser(void) __ptr64" ?OnInteractiveUser@CClassActivationPropPage@@IEAAXXZ
0x1400225F4: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x140012A84: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CClassImplementationPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x140009DD8: "CO_E_SERVER_STOPPING" ??_C@_1CK@IHLONOPP@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAT?$AAO?$AAP?$AAP?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140004FE8: "Launch" ??_C@_1O@FDAMJOMO@?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x14002B018: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x140021546: "public: virtual void __cdecl CPropertyPage::OnReset(void) __ptr64" ?OnReset@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x14002A0F8: "__cdecl _imp_IsValidSid" __imp_IsValidSid
0x14001DA34: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CServerInfoDlg::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCServerInfoDlg@@UEAAPEAXI@Z
0x140001640: "IClientSecurity" ??_C@_1CA@IGKBGGKH@?$AAI?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14002AF50: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x14002A428: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CWinApp@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CWinApp@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140017C54: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeReturn(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeReturn@CObjTreeView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000A070: "DISP_E_BADVARTYPE" ??_C@_1CE@BOPGKAHP@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AAV?$AAA?$AAR?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x140008048: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140011DF8: "public: void __cdecl CClassView::ShowRegTab(void) __ptr64" ?ShowRegTab@CClassView@@QEAAXXZ
0x140027950: "__vectorcall ??_R0?AUISecurityInformation@" ??_R0?AUISecurityInformation@@@8
0x14002098C: "long __cdecl ParseOffNumber(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64)" ?ParseOffNumber@@YAJPEAPEAGPEAH@Z
0x14002A1D0: "__cdecl _imp_ResumeThread" __imp_ResumeThread
0x14002A2A0: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x14001BC04: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CRegistryPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000FA5C: "public: virtual void __cdecl CWnd::BeginModalState(void) __ptr64" ?BeginModalState@CWnd@@UEAAXXZ
0x14000E588: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl COLEViewerApp::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCOLEViewerApp@@UEAAPEAXI@Z
0x14000FF84: "protected: virtual void __cdecl CClassActivationPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassActivationPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14000D978: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CComboBox" ??_R1A@?0A@EA@CComboBox@@8
0x1400081E0: "CLSID\%s\LocalServer32" ??_C@_1CO@ODAOFGEN@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140009BA0: "CO_E_INIT_UNACCEPTED_USER_ALLOCA" ??_C@_1EI@JOEBAKJK@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAU?$AAN?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAP?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA@
0x14002AB98: "__cdecl _imp_?IsFrameWnd@CFrameWnd@@UEBAHXZ" __imp_?IsFrameWnd@CFrameWnd@@UEBAHXZ
0x140028390: "char _afxInitAppState" ?_afxInitAppState@@3DA
0x14000C310: "DRAGDROP_S_FIRST...DRAGDROP_S_LA" ??_C@_1EG@MLNAGGCB@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA@
0x14002A988: "__cdecl _imp_?ReleaseFile@CDocument@@UEAAXPEAVCFile@@H@Z" __imp_?ReleaseFile@CDocument@@UEAAXPEAVCFile@@H@Z
0x140002080: "Cannot Access" ??_C@_1BM@NMJMGPBA@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14002A2C0: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x1400151AC: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnObjectVerify(void) __ptr64" ?OnObjectVerify@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140001F78: "AccessPermission" ??_C@_1CC@JNCNNNPK@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14000DB38: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CMyOleDropTarget" ??_R1A@?0A@EA@CMyOleDropTarget@@8
0x14001B334: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseNoCustomMarshal(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoCustomMarshal@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002ADF8: "__cdecl _imp_LoadRegTypeLib" __imp_LoadRegTypeLib
0x140003418: "Type Libraries" ??_C@_1BO@JAIBILPP@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAb?$AAr?$AAa?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400032B0: "Activation" ??_C@_1BG@JPOAAPIB@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140006CC0: "%s\Insertable" ??_C@_1BM@HOKDGKJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAs?$AAe?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14001B74C: "public: virtual int __cdecl CObjTreeView::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CObjTreeView@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14000B510: "STG_E_INVALIDHEADER" ??_C@_1CI@KJEAEMJD@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAH?$AAE?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14002A198: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1400079A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CServerInfoDlg::messageMap" ?messageMap@CServerInfoDlg@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140009F60: "CONVERT10_E_STG_FMT" ??_C@_1CI@HPNEJFBA@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAF?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x140020D12: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x140017064: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectCreateOn(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectCreateOn@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140008040: "Yes" ??_C@_17PBAHFJOA@?$AAY?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140015764: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseEnableAAA(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseEnableAAA@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002A4B8: "__cdecl _imp_?ProcessWndProcException@CWinApp@@UEAA_JPEAVCException@@PEBUtagMSG@@@Z" __imp_?ProcessWndProcException@CWinApp@@UEAA_JPEAVCException@@PEBUtagMSG@@@Z
0x140007298: "Object Instances" ??_C@_1CC@HAMFNOHB@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400157C8: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CMainFrame::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CMainFrame@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A968: "__cdecl _imp_?OnSaveDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z" __imp_?OnSaveDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z
0x14000B120: "RPC_E_SERVER_CANTUNMARSHAL_DATA" ??_C@_1EA@OJKCKGOM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAU?$AAN?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x14002223C: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x14001F65C: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::GetTokenSids(void * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?GetTokenSids@CSecurityDescriptor@@SAJPEAXPEAPEAX1@Z
0x140021AC2: "public: class CWnd * __ptr64 __cdecl CSplitterWnd::GetPane(int,int)const __ptr64" ?GetPane@CSplitterWnd@@QEBAPEAVCWnd@@HH@Z
0x140020234: "unsigned long __cdecl RemoveClassValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?RemoveClassValue@@YAKU_GUID@@PEBG1@Z
0x140006DD0: "Unclassified Objects" ??_C@_1CK@ONEEELOJ@?$AAU?$AAn?$AAc?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14002A798: "__cdecl _imp_?OnPrint@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnPrint@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14002A838: "__cdecl _imp_?OnActivateFrame@CFormView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z" __imp_?OnActivateFrame@CFormView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z
0x1400019A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassAccessPropPage::messageMap" ?messageMap@CClassAccessPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002A6E8: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CEdit@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CEdit@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140021246: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CListCtrl::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CListCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140021252: "public: virtual void __cdecl CListCtrl::DrawItem(struct tagDRAWITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DrawItem@CListCtrl@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x1400211B6: "public: virtual int __cdecl CDialog::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CDialog@@UEAAHXZ
0x14000A098: "DISP_E_EXCEPTION" ??_C@_1CC@HFNEEDHE@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAC?$AAE?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400144D0: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CClassLaunchPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000E670: "public: virtual int __cdecl COLEViewerApp::InitInstance(void) __ptr64" ?InitInstance@COLEViewerApp@@UEAAHXZ
0x1400217F2: "public: virtual int __cdecl CComboBox::CompareItem(struct tagCOMPAREITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?CompareItem@CComboBox@@UEAAHPEAUtagCOMPAREITEMSTRUCT@@@Z
0x14002A538: "__cdecl _imp_?PreCreateWindow@CWnd@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z" __imp_?PreCreateWindow@CWnd@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14000A418: "DV_E_STATDATA" ??_C@_1BM@JAGPOJIB@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x14002A8D0: "__cdecl _imp_?OnKillActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ" __imp_?OnKillActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x140021A56: "public: virtual __cdecl CStatusBar::~CStatusBar(void) __ptr64" ??1CStatusBar@@UEAA@XZ
0x14002AA18: "__cdecl _imp_?AddPage@CPropertySheet@@QEAAXPEAVCPropertyPage@@@Z" __imp_?AddPage@CPropertySheet@@QEAAXPEAVCPropertyPage@@@Z
0x140009EE8: "CONVERT10_E_OLESTREAM_PUT" ??_C@_1DE@MDMJFEKH@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAE?$AAA?$AAM?$AA_?$AAP?$AAU?$AAT?$AA?$AA@
0x140021366: "public: virtual unsigned long __cdecl CView::OnDragEnter(class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragEnter@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x140003C40: "Cannot Launch" ??_C@_1BM@HEEJLOCI@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x140021A86: "public: virtual __cdecl CToolBar::~CToolBar(void) __ptr64" ??1CToolBar@@UEAA@XZ
0x14002AD70: "__cdecl _imp_?OnScroll@CView@@UEAAHIIH@Z" __imp_?OnScroll@CView@@UEAAHIIH@Z
0x14002AF68: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x140006FE0: "IMoniker::BindToObject failed on" ??_C@_1JC@BCCGNMMI@?$AAI?$AAM?$AAo?$AAn?$AAi?$AAk?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAT?$AAo?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn@
0x14002A658: "__cdecl _imp_?SetOccDialogInfo@CDialog@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z" __imp_?SetOccDialogInfo@CDialog@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x14002B138: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI
0x14000D2E8: "const CTreeCtrl::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CTreeCtrl@@6B@
0x1400096E8: "E_FAIL" ??_C@_1O@CKLHNDGM@?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x14000C748: "SEVERITY_SUCCESS" ??_C@_1CC@CCEKCDMG@?$AAS?$AAE?$AAV?$AAE?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAS?$AAU?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA?$AA@
0x140020D72: "public: __cdecl CString::~CString(void) __ptr64" ??1CString@@QEAA@XZ
0x1400217DA: "public: virtual void __cdecl CComboBox::DrawItem(struct tagDRAWITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DrawItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x14000A318: "DV_E_CLIPFORMAT" ??_C@_1CA@CELDDIIH@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x140021BBE: "public: int __cdecl CMenu::DestroyMenu(void) __ptr64" ?DestroyMenu@CMenu@@QEAAHXZ
0x14002AF40: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x14002161E: "public: virtual void __cdecl CDocument::OnChangedViewList(void) __ptr64" ?OnChangedViewList@CDocument@@UEAAXXZ
0x14000C6D8: "VIEW_E_FIRST...VIEW_E_LAST" ??_C@_1DG@PEEGOAMF@?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140020D96: "public: virtual void __cdecl CCmdTarget::OnFinalRelease(void) __ptr64" ?OnFinalRelease@CCmdTarget@@UEAAXXZ
0x1400044E8: "const CComboBox::`vftable'" ??_7CComboBox@@6B@
0x14002150A: "public: virtual __cdecl CTabCtrl::~CTabCtrl(void) __ptr64" ??1CTabCtrl@@UEAA@XZ
0x14001E6F0: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CObjSecurity@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1400015C0: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14002A0C8: "__cdecl _imp_EqualSid" __imp_EqualSid
0x14002137E: "public: virtual void __cdecl CView::OnDragLeave(void) __ptr64" ?OnDragLeave@CView@@UEAAXXZ
0x14000E030: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CObjectData" ??_R1A@?0A@EA@CObjectData@@8
0x1400219D2: "protected: virtual void __cdecl CFrameWnd::PostNcDestroy(void) __ptr64" ?PostNcDestroy@CFrameWnd@@MEAAXXZ
0x14002B098: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x140004F50: "LaunchPermission" ??_C@_1CC@EFPFGCNO@?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400022B0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassActivationPropPage::messageMap" ?messageMap@CClassActivationPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002A8F8: "__cdecl _imp_??1CPropertyPage@@UEAA@XZ" __imp_??1CPropertyPage@@UEAA@XZ
0x140015380: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseInProcServer(void) __ptr64" ?OnUseInProcServer@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14000A148: "DISP_E_OVERFLOW" ??_C@_1CA@PBFNILEE@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAF?$AAL?$AAO?$AAW?$AA?$AA@
0x140007110: "Not implemented yet" ??_C@_1CI@HJMCLCGL@?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAy?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14000C010: "CLIENTSITE_E_FIRST...CLIENTSITE_" ??_C@_1EO@NKAAKCBL@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_@
0x14000E320: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@ISecurityInformation" ??_R1A@?0A@EA@ISecurityInformation@@8
0x140020074: "unsigned short * __ptr64 __cdecl GetClassDescription(struct _GUID,unsigned short * __ptr64,int)" ?GetClassDescription@@YAPEAGU_GUID@@PEAGH@Z
0x140020D2A: "public: __cdecl CString::CString(void) __ptr64" ??0CString@@QEAA@XZ
0x140016EA4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnViewHiddenComCats(void) __ptr64" ?OnViewHiddenComCats@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14001249C: "protected: virtual void __cdecl CDefaultLaunchPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CDefaultLaunchPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x140027340: "__vectorcall ??_R0?AVCListCtrl@" ??_R0?AVCListCtrl@@@8
0x14000DBC0: "const CMainFrame::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CMainFrame@@6B@
0x14002A268: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x140021786: "public: virtual int __cdecl CPropertySheet::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CPropertySheet@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x1400010F0: CATID_OLEViewerInterfaceViewers
0x14000A548: "MK_E_CANTOPENFILE" ??_C@_1CE@EJEIPFG@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAO?$AAP?$AAE?$AAN?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140027CC0: "int (__cdecl* __ptr64 pEditSecurity)(struct HWND__ * __ptr64,struct ISecurityInformation * __ptr64)" ?pEditSecurity@@3P6AHPEAUHWND__@@PEAUISecurityInformation@@@ZEA
0x140004018: "const CGlobalConfigPropSheet::`vftable'" ??_7CGlobalConfigPropSheet@@6B@
0x140015660: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseRemoteServer(void) __ptr64" ?OnUseRemoteServer@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140009B20: "CO_E_INIT_RPC_CHANNEL" ??_C@_1CM@HENNIALN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAN?$AAN?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x14002A228: "__cdecl _imp_lstrcatW" __imp_lstrcatW
0x14002A898: "__cdecl _imp_?messageMap@CFormView@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CFormView@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x1400215EE: "public: virtual void __cdecl CDocument::SetTitle(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetTitle@CDocument@@UEAAXPEBG@Z
0x140021702: "public: virtual int __cdecl CDocument::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CDocument@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002AED8: "__cdecl _imp_LoadBitmapW" __imp_LoadBitmapW
0x14001BBF4: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CRegistryPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140021696: "public: virtual void __cdecl CDocument::PreCloseFrame(class CFrameWnd * __ptr64) __ptr64" ?PreCloseFrame@CDocument@@UEAAXPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14002AE78: "__cdecl _imp_LoadIconW" __imp_LoadIconW
0x14002207C: wWinMainCRTStartup
0x14002A120: "__cdecl _imp_RegDeleteValueW" __imp_RegDeleteValueW
0x1400275F8: "__vectorcall ??_R0?AVCPropertySheet@" ??_R0?AVCPropertySheet@@@8
0x14000A2B0: "DRAGDROP_E_INVALIDHWND" ??_C@_1CO@BEBHLDHE@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAH?$AAW?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14001E73C: "public: virtual unsigned long __cdecl CObjSecurity::Release(void) __ptr64" ?Release@CObjSecurity@@UEAAKXZ
0x14002A408: "__cdecl _imp_?GetMainWnd@CWinThread@@UEAAPEAVCWnd@@XZ" __imp_?GetMainWnd@CWinThread@@UEAAPEAVCWnd@@XZ
0x14002B030: "__cdecl _imp_??_V@YAXPEAX@Z" __imp_??_V@YAXPEAX@Z
0x14000E308: "__vectorcall ??_R2ISecurityInformation" ??_R2ISecurityInformation@@8
0x1400153A8: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseInProcHandler(void) __ptr64" ?OnUseInProcHandler@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x1400274D0: "__vectorcall ??_R0?AVCScrollView@" ??_R0?AVCScrollView@@@8
0x14000E2F0: "__vectorcall ??_R3ISecurityInformation" ??_R3ISecurityInformation@@8
0x14001BB9C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegistryPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x140022790: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x14000A4A0: "INPLACE_E_NOTUNDOABLE" ??_C@_1CM@CANLMBD@?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAU?$AAN?$AAD?$AAO?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140020DAE: "public: virtual int __cdecl CCmdTarget::GetDispatchIID(struct _GUID * __ptr64) __ptr64" ?GetDispatchIID@CCmdTarget@@UEAAHPEAU_GUID@@@Z
0x14001249C: "protected: virtual void __cdecl CDefaultAccessPropPage::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CDefaultAccessPropPage@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14000A6D0: "MK_E_NO_NORMALIZED" ??_C@_1CG@FFLAJBDN@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAN?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140016A8C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectRelease(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectRelease@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140020BB0: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl _GetScodeRangeString(long)" ?_GetScodeRangeString@@YAPEBGJ@Z
0x14002A998: "__cdecl _imp_?SaveModified@CDocument@@UEAAHXZ" __imp_?SaveModified@CDocument@@UEAAHXZ
0x140015394: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseInProcServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseInProcServer@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000B478: "STG_E_INUSE" ??_C@_1BI@OHHFKMGN@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAU?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B988: "TYPE_E_DLLFUNCTIONNOTFOUND" ??_C@_1DG@GGPNLGP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAL?$AAL?$AAF?$AAU?$AAN?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14000C9F8: IID_IUnknown
0x14002141A: "public: void __cdecl CScrollView::SetScrollSizes(int,struct tagSIZE,struct tagSIZE const & __ptr64,struct tagSIZE const & __ptr64) __ptr64" ?SetScrollSizes@CScrollView@@QEAAXHUtagSIZE@@AEBU2@1@Z
0x140021AFE: "public: virtual unsigned long __cdecl COleDropTarget::OnDropEx(class CWnd * __ptr64,class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDropEx@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KKVCPoint@@@Z
0x140020D5A: "public: void __cdecl CString::Format(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Format@CString@@QEAAXPEBGZZ
0x140009878: "CLIPBRD_E_CANT_SET" ??_C@_1CG@ELGLANOK@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140021BFA: "public: virtual void __cdecl CMenu::MeasureItem(struct tagMEASUREITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?MeasureItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z
0x140007320: "<object classid="clsid:%s" " ??_C@_1FK@OLNDDGLL@?$AA?$DM?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AN?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAd?$AA?$DN?$AA?$CC?$AAc?$AAl?$AAs?$AAi?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AN?$AA?6@
0x14002A640: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CDialog@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CDialog@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140014D6C: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CClassLaunchPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x1400163FC: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CObjectData::CreateObject(void)" ?CreateObject@CObjectData@@SAPEAVCObject@@XZ
0x140009948: "CO_E_BAD_PATH" ??_C@_1BM@HHPDGHIL@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14001492C: "protected: void __cdecl CClassLaunchPropPage::OnDefaultPerms(void) __ptr64" ?OnDefaultPerms@CClassLaunchPropPage@@IEAAXXZ
0x14002158E: "public: virtual __int64 __cdecl CPropertyPage::OnWizardBack(void) __ptr64" ?OnWizardBack@CPropertyPage@@UEAA_JXZ
0x1400016E0: "comcat.dll" ??_C@_1BG@EGGACCMF@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAc?$AAa?$AAt?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140002040: "psdSelfRelative malloc failed." ??_C@_1DO@CAMOLABO@?$AAp?$AAs?$AAd?$AAS?$AAe?$AAl?$AAf?$AAR?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x1400124DC: "public: virtual int __cdecl CDefaultLaunchPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CDefaultLaunchPropPage@@UEAAHXZ
0x14001A934: "public: virtual void __cdecl CObjTreeView::OnInitialUpdate(void) __ptr64" ?OnInitialUpdate@CObjTreeView@@UEAAXXZ
0x140020D42: "public: class CString const & __ptr64 __cdecl CString::operator=(class CString const & __ptr64) __ptr64" ??4CString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z
0x14002102A: "public: virtual void __cdecl CWnd::PreSubclassWindow(void) __ptr64" ?PreSubclassWindow@CWnd@@UEAAXXZ
0x14002A3B0: "__cdecl _imp_?GetEventSinkMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_EVENTSINKMAP@@XZ" __imp_?GetEventSinkMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_EVENTSINKMAP@@XZ
0x14002AB28: "__cdecl _imp_?LoadFrame@CFrameWnd@@UEAAHIKPEAVCWnd@@PEAUCCreateContext@@@Z" __imp_?LoadFrame@CFrameWnd@@UEAAHIKPEAVCWnd@@PEAUCCreateContext@@@Z
0x14000C3D0: "INPLACE_E_FIRST...INPLACE_E_LAST" ??_C@_1EC@GACLOCII@?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x14000DC30: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CMainFrame" ??_R1A@?0A@EA@CMainFrame@@8
0x140020F82: "public: virtual int __cdecl CWinApp::Run(void) __ptr64" ?Run@CWinApp@@UEAAHXZ
0x14002A3F0: "__cdecl _imp_?PumpMessage@CWinThread@@UEAAHXZ" __imp_?PumpMessage@CWinThread@@UEAAHXZ
0x140021A32: "public: int __cdecl CStatusBar::SetIndicators(unsigned int const * __ptr64,int) __ptr64" ?SetIndicators@CStatusBar@@QEAAHPEBIH@Z
0x14002AE90: "__cdecl _imp_OpenClipboard" __imp_OpenClipboard
0x140001258: "const COLEViewerApp::`vftable'" ??_7COLEViewerApp@@6B@
0x14000CC98: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@COLEViewerApp" ??_R1A@?0A@EA@COLEViewerApp@@8
0x1400155DC: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnViewHiddenComCats(void) __ptr64" ?OnViewHiddenComCats@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14002091C: "int __cdecl IsDCOM(void)" ?IsDCOM@@YAHXZ
0x14002A700: "__cdecl _imp_?EndDialog@CDialog@@QEAAXH@Z" __imp_?EndDialog@CDialog@@QEAAXH@Z
0x14002A9F8: "__cdecl _imp_?messageMap@CDocument@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CDocument@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140004840: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14002A938: "__cdecl _imp_?SetPathName@CDocument@@UEAAXPEBGH@Z" __imp_?SetPathName@CDocument@@UEAAXPEBGH@Z
0x14002AD38: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CMenu@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CMenu@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002108A: "public: int __cdecl CWnd::EnableWindow(int) __ptr64" ?EnableWindow@CWnd@@QEAAHH@Z
0x140009920: "CO_E_APPSINGLEUSE" ??_C@_1CE@LANHENNA@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAS?$AAI?$AAN?$AAG?$AAL?$AAE?$AAU?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14000B660: "STG_E_NOTFILEBASEDSTORAGE" ??_C@_1DE@DEIMHOJL@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAB?$AAA?$AAS?$AAE?$AAD?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x1400153E4: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseLocalServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseLocalServer@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x1400081C4: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x140016C2C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectCreate(void) __ptr64" ?OnObjectCreate@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002B088: "__cdecl _imp_CoFreeUnusedLibraries" __imp_CoFreeUnusedLibraries
0x14002AFF8: "__cdecl _imp_??_U@YAPEAX_K@Z" __imp_??_U@YAPEAX_K@Z
0x14002AAA0: "__cdecl _imp_?MeasureItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?MeasureItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z
0x140021906: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::BeginModalState(void) __ptr64" ?BeginModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x140003970: "CDefaultLaunchPropPage" ??_C@_0BH@KGOGGFPJ@CDefaultLaunchPropPage?$AA@
0x140021216: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CButton::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CButton@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002ABC8: "__cdecl _imp_?DelayUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z" __imp_?DelayUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z
0x14002A698: "__cdecl _imp_??1CListCtrl@@UEAA@XZ" __imp_??1CListCtrl@@UEAA@XZ
0x14002A580: "__cdecl _imp_?WinHelpW@CWnd@@UEAAX_KI@Z" __imp_?WinHelpW@CWnd@@UEAAX_KI@Z
0x1400169D4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectRelease(void) __ptr64" ?OnObjectRelease@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140020E9E: "public: virtual void __cdecl CWinThread::Delete(void) __ptr64" ?Delete@CWinThread@@UEAAXXZ
0x140006CE0: "ToolboxBitmap32" ??_C@_1CA@HEFNFBBB@?$AAT?$AAo?$AAo?$AAl?$AAb?$AAo?$AAx?$AAB?$AAi?$AAt?$AAm?$AAa?$AAp?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14002B14C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ole32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ole32
0x14002A250: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x140010C4C: "protected: void __cdecl CClassView::OnSelChangeClassTabs(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnSelChangeClassTabs@CClassView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000AF08: "RPC_E_CONNECTION_TERMINATED" ??_C@_1DI@COJAMDED@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAN?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAT?$AAE?$AAR?$AAM?$AAI?$AAN?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140021102: "public: virtual int __cdecl CWnd::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14002A378: "__cdecl _imp_?GetTypeInfoCount@CCmdTarget@@UEAAIXZ" __imp_?GetTypeInfoCount@CCmdTarget@@UEAAIXZ
0x140009BE8: "CO_E_INIT_SCM_MUTEX_EXISTS" ??_C@_1DG@HHOHBPBC@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAM?$AA_?$AAM?$AAU?$AAT?$AAE?$AAX?$AA_?$AAE?$AAX?$AAI?$AAS?$AAT?$AAS?$AA?$AA@
0x140021276: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CListCtrl::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CListCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002AB00: "__cdecl _imp_?FromHandle@CWnd@@SAPEAV1@PEAUHWND__@@@Z" __imp_?FromHandle@CWnd@@SAPEAV1@PEAUHWND__@@@Z
0x14002AE10: "__cdecl _imp_DragFinish" __imp_DragFinish
0x14000C990: " <No system message defined> %s" ??_C@_1EA@IACEECOE@?$AA?6?$AA?$DM?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?$DO?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14001B2E4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseLocalServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseLocalServer@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140005BC0: "*.tlb" ??_C@_1M@OBLLFGKJ@?$AA?$CK?$AA?4?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x14000B0C8: "RPC_E_RETRY" ??_C@_1BI@OMEPDIAK@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAT?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x14002143E: "public: virtual void __cdecl CScrollView::OnPrepareDC(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnPrepareDC@CScrollView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000B1F0: "RPC_E_SERVERCALL_RETRYLATER" ??_C@_1DI@ENHOMPBO@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAT?$AAR?$AAY?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140010600: "protected: virtual void __cdecl CClassBrowser::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CClassBrowser@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x140028388: "__cdecl newmode" _newmode
0x1400216AE: "public: virtual int __cdecl CDocument::DoSave(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?DoSave@CDocument@@UEAAHPEBGH@Z
0x14002171A: "public: __cdecl CPropertySheet::CPropertySheet(unsigned short const * __ptr64,class CWnd * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ??0CPropertySheet@@QEAA@PEBGPEAVCWnd@@I@Z
0x14002AD98: "__cdecl _imp_??1CView@@UEAA@XZ" __imp_??1CView@@UEAA@XZ
0x14001F974: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::InitializeFromProcessToken(int) __ptr64" ?InitializeFromProcessToken@CSecurityDescriptor@@QEAAJH@Z
0x14000E4F4: "public: __cdecl COLEViewerApp::COLEViewerApp(void) __ptr64" ??0COLEViewerApp@@QEAA@XZ
0x140009418: "MK_S_MONIKERALREADYREGISTERED" ??_C@_1DM@DKBCGJKP@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAM?$AAO?$AAN?$AAI?$AAK?$AAE?$AAR?$AAA?$AAL?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAY?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140006BC0: "2pr32.dll" ??_C@_1BE@HFCGDIKO@?$AA2?$AAp?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14002A418: "__cdecl _imp_?AfxGetThread@@YAPEAVCWinThread@@XZ" __imp_?AfxGetThread@@YAPEAVCWinThread@@XZ
0x14002AE28: "__cdecl _imp_ShellAboutW" __imp_ShellAboutW
0x140020100: "unsigned short * __ptr64 __cdecl GetClassPath(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?GetClassPath@@YAPEAGU_GUID@@PEBGPEAG@Z
0x140020F0A: "public: virtual class CDocument * __ptr64 __cdecl CWinApp::OpenDocumentFile(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?OpenDocumentFile@CWinApp@@UEAAPEAVCDocument@@PEBG@Z
0x140006C60: "Control" ??_C@_1BA@JGFNDEFA@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x14000CA58: IID_IPersist
0x140002A90: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassView::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassView@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400214C2: "protected: virtual int __cdecl CFormView::SetOccDialogInfo(struct _AFX_OCC_DIALOG_INFO * __ptr64) __ptr64" ?SetOccDialogInfo@CFormView@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x14002AF48: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x14001819C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjectData::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECObjectData@@UEAAPEAXI@Z
0x14001569C: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseNoCodeDownload(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoCodeDownload@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002174A: "public: virtual int __cdecl CPropertySheet::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CPropertySheet@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140009AF0: "CO_E_INIT_CLASS_CACHE" ??_C@_1CM@LCEKEOMF@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x14002AF28: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x140021AF2: "public: virtual void __cdecl COleDropTarget::Revoke(void) __ptr64" ?Revoke@COleDropTarget@@UEAAXXZ
0x140027900: "__vectorcall ??_R0?AVCSystemSettingsPropPage@" ??_R0?AVCSystemSettingsPropPage@@@8
0x140012A34: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CGlobalConfigPropSheet@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000A960: "OLE_E_INVALIDRECT" ??_C@_1CE@NMBMHNEP@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAR?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x14000E190: "__vectorcall ??_R3CServerInfoDlg" ??_R3CServerInfoDlg@@8
0x140010460: "protected: void __cdecl CClassBrowser::OnReturnClassList(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnReturnClassList@CClassBrowser@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000FD40: "public: virtual int __cdecl CClassLaunchPropPage::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CClassLaunchPropPage@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140027228: "__vectorcall ??_R0?AVCObject@" ??_R0?AVCObject@@@8
0x14000E1A8: "__vectorcall ??_R2CServerInfoDlg" ??_R2CServerInfoDlg@@8
0x14002A098: "__cdecl _imp_SetEntriesInAclW" __imp_SetEntriesInAclW
0x140020F16: "public: virtual void __cdecl CWinApp::AddToRecentFileList(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddToRecentFileList@CWinApp@@UEAAXPEBG@Z
0x14002A948: "__cdecl _imp_?GetNextView@CDocument@@UEBAPEAVCView@@AEAPEAU__POSITION@@@Z" __imp_?GetNextView@CDocument@@UEBAPEAVCView@@AEAPEAU__POSITION@@@Z
0x14002B070: "__cdecl _imp_StringFromGUID2" __imp_StringFromGUID2
0x14002AE68: "__cdecl _imp_LoadCursorW" __imp_LoadCursorW
0x140021CD2: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CCriticalSection::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CCriticalSection@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140021942: "public: virtual int __cdecl CFrameWnd::NegotiateBorderSpace(unsigned int,struct tagRECT * __ptr64) __ptr64" ?NegotiateBorderSpace@CFrameWnd@@UEAAHIPEAUtagRECT@@@Z
0x140016ED0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateViewHiddenComCats(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateViewHiddenComCats@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000F374: "protected: void __cdecl CClassAccessPropPage::OnDefaultPerms(void) __ptr64" ?OnDefaultPerms@CClassAccessPropPage@@IEAAXXZ
0x14002ACC8: "__cdecl _imp_??1COleDropTarget@@UEAA@XZ" __imp_??1COleDropTarget@@UEAA@XZ
0x140005160: "CMainFrame" ??_C@_0L@GOKPKJAL@CMainFrame?$AA@
0x14001B7D8: "public: virtual int __cdecl CCriticalSection::Unlock(void) __ptr64" ?Unlock@CCriticalSection@@UEAAHXZ
0x140021996: "public: virtual int __cdecl CFrameWnd::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CFrameWnd@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000AFD8: "RPC_E_INVALID_DATAPACKET" ??_C@_1DC@EMNEDHDA@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AAP?$AAA?$AAC?$AAK?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140027748: "__vectorcall ??_R0?AVCFrameWnd@" ??_R0?AVCFrameWnd@@@8
0x14002ACF0: "__cdecl _imp_??H@YA?AVCString@@AEBV0@PEBG@Z" __imp_??H@YA?AVCString@@AEBV0@PEBG@Z
0x14000E118: "__vectorcall ??_R3CRegEntry" ??_R3CRegEntry@@8
0x1400211CE: "protected: virtual void __cdecl CDialog::OnCancel(void) __ptr64" ?OnCancel@CDialog@@MEAAXXZ
0x14000E130: "__vectorcall ??_R2CRegEntry" ??_R2CRegEntry@@8
0x14002AD10: "__cdecl _imp_?RemoveHead@CPtrList@@QEAAPEAXXZ" __imp_?RemoveHead@CPtrList@@QEAAPEAXXZ
0x1400132DC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CComboBox::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECComboBox@@UEAAPEAXI@Z
0x14002AC70: "__cdecl _imp_?CreateStatic@CSplitterWnd@@QEAAHPEAVCWnd@@HHKI@Z" __imp_?CreateStatic@CSplitterWnd@@QEAAHPEAVCWnd@@HHKI@Z
0x140011F80: "public: void __cdecl CClassView::TabDialog(int,unsigned long) __ptr64" ?TabDialog@CClassView@@QEAAXHK@Z
0x140012ABC: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnChangePath(void) __ptr64" ?OnChangePath@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x140012234: "public: virtual int __cdecl CDefaultAccessPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CDefaultAccessPropPage@@UEAAHXZ
0x140003380: "Component Categories" ??_C@_1CK@OEKPKBNA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14000FA24: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CListCtrl::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCListCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A1D8: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x14002162A: "public: virtual void __cdecl CDocument::DeleteContents(void) __ptr64" ?DeleteContents@CDocument@@UEAAXXZ
0x140020E3E: "protected: virtual struct IConnectionPoint * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetConnectionHook(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?GetConnectionHook@CCmdTarget@@MEAAPEAUIConnectionPoint@@AEBU_GUID@@@Z
0x14002188E: "public: int __cdecl CWnd::SetWindowPlacement(struct tagWINDOWPLACEMENT const * __ptr64) __ptr64" ?SetWindowPlacement@CWnd@@QEAAHPEBUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z
0x1400179BC: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeSelchanged(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeSelchanged@CObjTreeView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000FB18: "public: void __cdecl CClassAccessPropPage::LoadCLSID(struct _GUID) __ptr64" ?LoadCLSID@CClassAccessPropPage@@QEAAXU_GUID@@@Z
0x14002A170: "__cdecl _imp_lstrcpyW" __imp_lstrcpyW
0x140027890: "__vectorcall ??_R0?AVCRegistryPropPage@" ??_R0?AVCRegistryPropPage@@@8
0x14002A570: "__cdecl _imp_?MessageBoxW@CWnd@@QEAAHPEBG0I@Z" __imp_?MessageBoxW@CWnd@@QEAAHPEBG0I@Z
0x140021096: "public: virtual class CScrollBar * __ptr64 __cdecl CWnd::GetScrollBarCtrl(int)const __ptr64" ?GetScrollBarCtrl@CWnd@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z
0x140017AD8: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeItemExpanding(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeItemExpanding@CObjTreeView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000E5DC: "protected: virtual void __cdecl CWnd::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CWnd@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14002A2B0: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x14002A600: "__cdecl _imp_?OnFinalRelease@CWnd@@UEAAXXZ" __imp_?OnFinalRelease@CWnd@@UEAAXXZ
0x14001517C: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnFileRunREGEDIT(void) __ptr64" ?OnFileRunREGEDIT@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140027840: "__vectorcall ??_R0?AVCObjTreeView@" ??_R0?AVCObjTreeView@@@8
0x14002A940: "__cdecl _imp_?GetFirstViewPosition@CDocument@@UEBAPEAU__POSITION@@XZ" __imp_?GetFirstViewPosition@CDocument@@UEBAPEAU__POSITION@@XZ
0x14002AEB8: "__cdecl _imp_UpdateWindow" __imp_UpdateWindow
0x140016830: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectVerify(void) __ptr64" ?OnObjectVerify@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002ABA8: "__cdecl _imp_?OnUpdateFrameTitle@CFrameWnd@@UEAAXH@Z" __imp_?OnUpdateFrameTitle@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x14002AA40: "__cdecl _imp_?OnInitDialog@CPropertySheet@@UEAAHXZ" __imp_?OnInitDialog@CPropertySheet@@UEAAHXZ
0x140004F78: "Administrators" ??_C@_1BO@NJFNFGLF@?$AAA?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAt?$AAo?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x14000D9A0: "const CClassImplementationPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassImplementationPropPage@@6B@
0x140009DA0: "CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE" ??_C@_1DC@LLLGPCPL@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAE?$AAX?$AAE?$AAC?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14002ADE0: "__cdecl _imp_?OnDestroy@CTreeView@@QEAAXXZ" __imp_?OnDestroy@CTreeView@@QEAAXXZ
0x140012424: "public: virtual __cdecl CDefaultLaunchPropPage::~CDefaultLaunchPropPage(void) __ptr64" ??1CDefaultLaunchPropPage@@UEAA@XZ
0x14002107E: "public: virtual int __cdecl CWnd::OnToolHitTest(class CPoint,struct tagTOOLINFOW * __ptr64)const __ptr64" ?OnToolHitTest@CWnd@@UEBAHVCPoint@@PEAUtagTOOLINFOW@@@Z
0x140004370: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassImplementationPropPage::messageMap" ?messageMap@CClassImplementationPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140005000: "Selecting default permissions wi" ??_C@_1BFM@HLLPHPEA@?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAw?$AAi@
0x140021462: "public: void __cdecl CScrollView::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CScrollView@@QEAAXIHH@Z
0x140021492: "protected: virtual int __cdecl CFormView::Create(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct tagRECT const & __ptr64,class CWnd * __ptr64,unsigned int,struct CCreateContext * __ptr64) __ptr64" ?Create@CFormView@@MEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAVCWnd@@IPEAUCCreateContext@@@Z
0x14001DA34: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CServerInfoDlg::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECServerInfoDlg@@UEAAPEAXI@Z
0x1400185CC: "public: long __cdecl CObjTreeView::BindToFile(class CString const & __ptr64,struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?BindToFile@CObjTreeView@@QEAAJAEBVCString@@PEAPEAUIUnknown@@@Z
0x14001A878: "public: int __cdecl CObjTreeView::IsValidSel(void) __ptr64" ?IsValidSel@CObjTreeView@@QEAAHXZ
0x14000CBD0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CCmdTarget" ??_R1A@?0A@EA@CCmdTarget@@8
0x140004CD0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassLaunchPropPage::messageMap" ?messageMap@CClassLaunchPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14000A8F0: "OLE_E_CLASSDIFF" ??_C@_1CA@ILMHHCFH@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAD?$AAI?$AAF?$AAF?$AA?$AA@
0x14002A0F0: "__cdecl _imp_InitializeSecurityDescriptor" __imp_InitializeSecurityDescriptor
0x140001698: "IMultiQI" ??_C@_1BC@KPACECKK@?$AAI?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AAQ?$AAI?$AA?$AA@
0x14002AD08: "__cdecl _imp_??0CPtrList@@QEAA@H@Z" __imp_??0CPtrList@@QEAA@H@Z
0x140020E86: "public: virtual int __cdecl CWinThread::ProcessMessageFilter(int,struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?ProcessMessageFilter@CWinThread@@UEAAHHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000A758: "MK_E_NOSTORAGE" ??_C@_1BO@PJGNNNFK@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140020FA6: "public: virtual __cdecl CWinApp::~CWinApp(void) __ptr64" ??1CWinApp@@UEAA@XZ
0x14000AA48: "OLE_E_OLEVERB" ??_C@_1BM@GLPKLEIO@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAE?$AAV?$AAE?$AAR?$AAB?$AA?$AA@
0x14002AE40: SHLWAPI_NULL_THUNK_DATA
0x14000E588: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl COLEViewerApp::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECOLEViewerApp@@UEAAPEAXI@Z
0x14001B384: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseRemoteServer(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseRemoteServer@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x1400283A8: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x140009D50: "CO_E_SCM_ERROR" ??_C@_1BO@LEODGJKH@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAC?$AAM?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x14002AA68: "__cdecl _imp_?Find@CString@@QEBAHPEBG@Z" __imp_?Find@CString@@QEBAHPEBG@Z
0x14002AF30: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x1400228BE: "__cdecl unlock" _unlock
0x14000AB90: "REGDB_E_INVALIDVALUE" ??_C@_1CK@HFIACOIP@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAV?$AAA?$AAL?$AAU?$AAE?$AA?$AA@
0x140027720: "__vectorcall ??_R0?AVCMainFrame@" ??_R0?AVCMainFrame@@@8
0x140020DF6: "protected: virtual struct AFX_CONNECTIONMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetConnectionMap(void)const __ptr64" ?GetConnectionMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_CONNECTIONMAP@@XZ
0x14002A7A8: "__cdecl _imp_?OnEndPrintPreview@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@UtagPOINT@@PEAVCPreviewView@@@Z" __imp_?OnEndPrintPreview@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@UtagPOINT@@PEAVCPreviewView@@@Z
0x14001573C: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseDisableAAA(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseDisableAAA@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14000D4B0: "__vectorcall ??_R3CFormView" ??_R3CFormView@@8
0x14002A1C8: "__cdecl _imp_SuspendThread" __imp_SuspendThread
0x140001000: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x14000D4C8: "__vectorcall ??_R2CFormView" ??_R2CFormView@@8
0x14002A648: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CDialog@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CDialog@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002AEF8: "__cdecl _imp_EmptyClipboard" __imp_EmptyClipboard
0x140021336: "public: int __cdecl CDialog::Create(unsigned short const * __ptr64,class CWnd * __ptr64) __ptr64" ?Create@CDialog@@QEAAHPEBGPEAVCWnd@@@Z
0x140006BD8: "cnv32.dll" ??_C@_1BE@CGMAAKMN@?$AAc?$AAn?$AAv?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140012A54: "public: virtual int __cdecl CGlobalConfigPropSheet::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CGlobalConfigPropSheet@@UEAAHXZ
0x14000C250: "DATA_E_FIRST...DATA_E_LAST" ??_C@_1DG@OFPKCBMJ@?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14001F8A4: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::Initialize(void) __ptr64" ?Initialize@CSecurityDescriptor@@QEAAJXZ
0x140022204: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x140006E90: "Yikes! EnumClassesofCategories " ??_C@_1EO@EFDNOEHM@?$AAY?$AAi?$AAk?$AAe?$AAs?$AA?$CB?$AA?5?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AAo?$AAf?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?5@
0x14002A278: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x14002A758: "__cdecl _imp_?OnDragEnter@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z" __imp_?OnDragEnter@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x14002A318: "__cdecl _imp_??0CString@@QEAA@XZ" __imp_??0CString@@QEAA@XZ
0x14002A348: "__cdecl _imp_??1CString@@QEAA@XZ" __imp_??1CString@@QEAA@XZ
0x140006A80: "CoGetClassObject succeeded, but " ??_C@_0CP@KNAFFBDC@CoGetClassObject?5succeeded?0?5but?5@
0x14002AF00: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x14000D610: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CPropertyPage" ??_R1A@?0A@EA@CPropertyPage@@8
0x1400035A0: "CDefaultAccessPropPage" ??_C@_0BH@KPEOLAIF@CDefaultAccessPropPage?$AA@
0x140003920: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CDefaultLaunchPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CDefaultLaunchPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400212EE: "protected: virtual void __cdecl CDialog::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CDialog@@MEAAXXZ
0x1400275C8: "__vectorcall ??_R0?AVCGlobalConfigPropSheet@" ??_R0?AVCGlobalConfigPropSheet@@@8
0x140009630: "E_NOTIMPL" ??_C@_1BE@KHNOKKGK@?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAI?$AAM?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x140010FEC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTreeCtrl::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECTreeCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14001DC6C: "public: virtual int __cdecl CSystemSettingsPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CSystemSettingsPropPage@@UEAAHXZ
0x14002147A: "public: virtual void __cdecl CFormView::OnInitialUpdate(void) __ptr64" ?OnInitialUpdate@CFormView@@UEAAXXZ
0x14000DAA8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassLaunchPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CClassLaunchPropPage@@8
0x14002A7E0: "__cdecl _imp_?CalcWindowRect@CScrollView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z" __imp_?CalcWindowRect@CScrollView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x140004A78: "APARTMENT" ??_C@_1BE@DGJBGJAC@?$AAA?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x14000A988: "OLE_E_NOCACHE" ??_C@_1BM@GKEJCPHG@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x140006C88: "ProgID" ??_C@_1O@HNNDAFP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A1E0: "__cdecl _imp_GlobalAlloc" __imp_GlobalAlloc
0x14002A0E0: "__cdecl _imp_GetTokenInformation" __imp_GetTokenInformation
0x14001876C: "public: int __cdecl CObjTreeView::CallInterfaceViewer(class CObjectData * __ptr64,struct _TREEITEM * __ptr64) __ptr64" ?CallInterfaceViewer@CObjTreeView@@QEAAHPEAVCObjectData@@PEAU_TREEITEM@@@Z
0x140009CD0: "CO_E_OBJNOTCONNECTED" ??_C@_1CK@GEMINPFF@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAN?$AAO?$AAT?$AAC?$AAO?$AAN?$AAN?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002AB10: "__cdecl _imp_?SetWindowPlacement@CWnd@@QEAAHPEBUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z" __imp_?SetWindowPlacement@CWnd@@QEAAHPEBUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z
0x14002AFE8: "__cdecl _imp_wcstol" __imp_wcstol
0x14001FB44: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::SetOwner(void * __ptr64,int) __ptr64" ?SetOwner@CSecurityDescriptor@@QEAAJPEAXH@Z
0x1400214AA: "protected: virtual void __cdecl CFormView::OnActivateView(int,class CView * __ptr64,class CView * __ptr64) __ptr64" ?OnActivateView@CFormView@@MEAAXHPEAVCView@@0@Z
0x14000A0F0: "DISP_E_NONAMEDARGS" ??_C@_1CG@NMDJJPLK@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AAD?$AAA?$AAR?$AAG?$AAS?$AA?$AA@
0x14002A328: "__cdecl _imp_??4CString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z" __imp_??4CString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z
0x140006AF0: "CoGetClassObject succeeded, but " ??_C@_0DI@KBKHGBGF@CoGetClassObject?5succeeded?0?5but?5@
0x140027C80: "class CPtrList g_DeferredList" ?g_DeferredList@@3VCPtrList@@A
0x140027320: "__vectorcall ??_R0?AVCDialog@" ??_R0?AVCDialog@@@8
0x14002A8E0: "__cdecl _imp_?OnWizardBack@CPropertyPage@@UEAA_JXZ" __imp_?OnWizardBack@CPropertyPage@@UEAA_JXZ
0x14002A660: "__cdecl _imp_?PreInitDialog@CDialog@@MEAAXXZ" __imp_?PreInitDialog@CDialog@@MEAAXXZ
0x1400171AC: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectViewTypeInformation(void) __ptr64" ?OnObjectViewTypeInformation@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140001038: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x140007C10: "CSystemSettingsPropPage" ??_C@_0BI@ILPEHMMN@CSystemSettingsPropPage?$AA@
0x140015198: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnViewRefresh(void) __ptr64" ?OnViewRefresh@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14001A084: "public: void __cdecl CObjTreeView::ExpandTypeLibs(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandTypeLibs@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x14002A2B8: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x14002ADE8: "__cdecl _imp_?AfxWinMain@@YAHPEAUHINSTANCE__@@0PEAGH@Z" __imp_?AfxWinMain@@YAHPEAUHINSTANCE__@@0PEAGH@Z
0x1400226D4: "__cdecl matherr" _matherr
0x140012824: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECOLEViewerDoc@@UEAAPEAXI@Z
0x1400151C0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateObjectVerify(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectVerify@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002A380: "__cdecl _imp_?GetTypeLibCache@CCmdTarget@@UEAAPEAVCTypeLibCache@@XZ" __imp_?GetTypeLibCache@CCmdTarget@@UEAAPEAVCTypeLibCache@@XZ
0x1400211C2: "public: virtual void __cdecl CDialog::OnSetFont(class CFont * __ptr64) __ptr64" ?OnSetFont@CDialog@@UEAAXPEAVCFont@@@Z
0x14002A4F8: "__cdecl _imp_??0CImageList@@QEAA@XZ" __imp_??0CImageList@@QEAA@XZ
0x14000E57C: "public: static void __cdecl CObject::operator delete(void * __ptr64)" ??3CObject@@SAXPEAX@Z
0x14001B598: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseNoFailureLog(void) __ptr64" ?OnUseNoFailureLog@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002AF78: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x14000CC68: "__vectorcall ??_R2COLEViewerApp" ??_R2COLEViewerApp@@8
0x14000CC50: "__vectorcall ??_R3COLEViewerApp" ??_R3COLEViewerApp@@8
0x14002A330: "__cdecl _imp_??YCString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z" __imp_??YCString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z
0x14002AA90: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CComboBox@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CComboBox@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x1400215FA: "public: virtual void __cdecl CDocument::SetPathName(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?SetPathName@CDocument@@UEAAXPEBGH@Z
0x14002A6A8: "__cdecl _imp_?GetMessageMap@CListCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ" __imp_?GetMessageMap@CListCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140007BE0: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CSystemSettingsPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CSystemSettingsPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x140021B16: "public: virtual unsigned long __cdecl COleDropTarget::OnDragScroll(class CWnd * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragScroll@COleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@KVCPoint@@@Z
0x140021762: "public: virtual int __cdecl CPropertySheet::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CPropertySheet@@UEAAH_K_J@Z
0x1400153BC: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseInProcHandler(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseInProcHandler@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14001232C: "protected: void __cdecl CDefaultLaunchPropPage::OnModify(void) __ptr64" ?OnModify@CDefaultLaunchPropPage@@IEAAXXZ
0x14002A1A0: "__cdecl _imp_WinExec" __imp_WinExec
0x14002A590: "__cdecl _imp_?EndModalLoop@CWnd@@UEAAXH@Z" __imp_?EndModalLoop@CWnd@@UEAAXH@Z
0x14000C930: "severity: %s, facility: %s ($%08" ??_C@_1EI@OFNEDLBE@?$AAs?$AAe?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAc?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA$?$AA?$CF?$AA0?$AA8@
0x140013DC0: "public: virtual void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CClassImplementationPropPage@@UEAAXXZ
0x140014FF4: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CMainFrame::CreateObject(void)" ?CreateObject@CMainFrame@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14002AE88: "__cdecl _imp_GetMessagePos" __imp_GetMessagePos
0x140002740: "RunAs" ??_C@_1M@DMOFNHON@?$AAR?$AAu?$AAn?$AAA?$AAs?$AA?$AA@
0x140007830: "ProxyStubClsid32" ??_C@_1CC@OOBDKNNG@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAx?$AAy?$AAS?$AAt?$AAu?$AAb?$AAC?$AAl?$AAs?$AAi?$AAd?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14000B010: "RPC_E_INVALID_PARAMETER" ??_C@_1DA@KDBHPGDE@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAE?$AAT?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140002A20: "­<No name specified in registry>" ??_C@_1EC@IGCJAEND@?$AA?$KN?$AA?$DM?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$DO@
0x140004230: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassImplementationPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassImplementationPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400211FE: "protected: virtual int __cdecl CDialog::SetOccDialogInfo(struct _AFX_OCC_DIALOG_INFO * __ptr64) __ptr64" ?SetOccDialogInfo@CDialog@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x140006DB0: "OLE Controls" ??_C@_1BK@GFKOKMFA@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x14002A480: "__cdecl _imp_?DoWaitCursor@CWinApp@@UEAAXH@Z" __imp_?DoWaitCursor@CWinApp@@UEAAXH@Z
0x14002B050: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x140021426: "public: virtual __cdecl CScrollView::~CScrollView(void) __ptr64" ??1CScrollView@@UEAA@XZ
0x14002A550: "__cdecl _imp_?ScreenToClient@CWnd@@QEBAXPEAUtagRECT@@@Z" __imp_?ScreenToClient@CWnd@@QEBAXPEAUtagRECT@@@Z
0x140010308: "public: virtual void __cdecl CClassActivationPropPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CClassActivationPropPage@@UEAAXXZ
0x140007888: "FileType\%s" ??_C@_1BI@LONBPBOH@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14000C1F0: "CO_E_FIRST...CO_E_LAST" ??_C@_1CO@IFHBKFLD@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140007098: "409" ??_C@_17BCADMNJH@?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x140016444: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::CreateObject(void)" ?CreateObject@CObjTreeView@@SAPEAVCObject@@XZ
0x1400074A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CRegistryPropPage::messageMap" ?messageMap@CRegistryPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140021006: "public: int __cdecl CImageList::Create(unsigned int,int,int,unsigned long) __ptr64" ?Create@CImageList@@QEAAHIHHK@Z
0x140005BD0: "LoadTypeLib( %s ) failed." ??_C@_1DE@DGEDDOBG@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$CI?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CJ?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x140020F8E: "public: virtual int __cdecl CWinApp::OnIdle(long) __ptr64" ?OnIdle@CWinApp@@UEAAHJ@Z
0x140007218: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140007FC8: "const CObjSecurity::`vftable'" ??_7CObjSecurity@@6B@
0x14002AC88: "__cdecl _imp_?GetPane@CSplitterWnd@@QEBAPEAVCWnd@@HH@Z" __imp_?GetPane@CSplitterWnd@@QEBAPEAVCWnd@@HH@Z
0x14000B720: "STG_E_REVERTED" ??_C@_1BO@LIOHKCIM@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14000ACC0: "RPC_E_CANTCALLOUT_AGAIN" ??_C@_1DA@GAMHOOJA@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAU?$AAT?$AA_?$AAA?$AAG?$AAA?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14001DFD4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjSecurity::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCObjSecurity@@UEAAPEAXI@Z
0x1400211DA: "public: virtual int __cdecl CDialog::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CDialog@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000DE28: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CTreeView" ??_R1A@?0A@EA@CTreeView@@8
0x14000B788: "STG_E_SHAREVIOLATION" ??_C@_1CK@GDLBJKMC@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAH?$AAA?$AAR?$AAE?$AAV?$AAI?$AAO?$AAL?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14002A458: "__cdecl _imp_?OpenDocumentFile@CWinApp@@UEAAPEAVCDocument@@PEBG@Z" __imp_?OpenDocumentFile@CWinApp@@UEAAPEAVCDocument@@PEBG@Z
0x140021B82: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl CPtrList::AddTail(void * __ptr64) __ptr64" ?AddTail@CPtrList@@QEAAPEAU__POSITION@@PEAX@Z
0x1400216DE: "public: virtual struct HACCEL__ * __ptr64 __cdecl CDocument::GetDefaultAccelerator(void) __ptr64" ?GetDefaultAccelerator@CDocument@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ
0x1400218EE: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::RecalcLayout(int) __ptr64" ?RecalcLayout@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x140001D88: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x14002A608: "__cdecl _imp_?SetOccDialogInfo@CWnd@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z" __imp_?SetOccDialogInfo@CWnd@@MEAAHPEAU_AFX_OCC_DIALOG_INFO@@@Z
0x140020FEE: "int __cdecl AfxOleInit(void)" ?AfxOleInit@@YAHXZ
0x14000CFE0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassAccessPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CClassAccessPropPage@@8
0x140010F44: "protected: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassView::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassView@@MEAAPEAXI@Z
0x14002A9D8: "__cdecl _imp_?OnIdle@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?OnIdle@CDocument@@UEAAXXZ
0x14002A950: "__cdecl _imp_?OnChangedViewList@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?OnChangedViewList@CDocument@@UEAAXXZ
0x1400016B0: "CLSID\%s" ??_C@_1BC@MCAABAB@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14002AAB0: "__cdecl _imp_?DeleteItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDELETEITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DeleteItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDELETEITEMSTRUCT@@@Z
0x1400049B8: "LocalService" ??_C@_1BK@INGGECPM@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1400181D4: "public: int __cdecl CObjTreeView::AddObjectInstance(struct IUnknown * __ptr64,class CString const & __ptr64) __ptr64" ?AddObjectInstance@CObjTreeView@@QEAAHPEAUIUnknown@@AEBVCString@@@Z
0x140005D80: "The %s interface viewer failed t" ??_C@_1FA@MEFDGEJN@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt@
0x140003BF8: "Can Launch" ??_C@_1BG@HKBCLCJB@?$AAC?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x140022480: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x1400155D0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnActivateApp(int,struct HTASK__ * __ptr64) __ptr64" ?OnActivateApp@CMainFrame@@IEAAXHPEAUHTASK__@@@Z
0x1400094E8: "OLE_S_USEREG" ??_C@_1BK@EKACDHHJ@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x140020E92: "public: virtual class CWnd * __ptr64 __cdecl CWinThread::GetMainWnd(void) __ptr64" ?GetMainWnd@CWinThread@@UEAAPEAVCWnd@@XZ
0x14000E62C: "public: virtual int __cdecl COLEViewerApp::ExitInstance(void) __ptr64" ?ExitInstance@COLEViewerApp@@UEAAHXZ
0x14002A3C0: "__cdecl _imp_?GetInterfaceHook@CCmdTarget@@UEAAPEAUIUnknown@@PEBX@Z" __imp_?GetInterfaceHook@CCmdTarget@@UEAAPEAUIUnknown@@PEBX@Z
0x14002AF90: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x14001B788: "public: int __cdecl CObjectData::Release(void) __ptr64" ?Release@CObjectData@@QEAAHXZ
0x14001A414: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CObjTreeView@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140009270: "CACHE_S_SAMECACHE" ??_C@_1CE@MIBMOHJI@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAS?$AAA?$AAM?$AAE?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x140010930: "protected: void __cdecl CClassView::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CClassView@@IEAAXIHH@Z
0x14000B160: "RPC_E_SERVER_DIED" ??_C@_1CE@OGGMEOKM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14000A1F0: "DISP_E_UNKNOWNINTERFACE" ??_C@_1DA@KBBHBLEI@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AAF?$AAA?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A7A0: "__cdecl _imp_?OnEndPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnEndPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x140021C36: "protected: virtual void __cdecl CView::OnActivateFrame(unsigned int,class CFrameWnd * __ptr64) __ptr64" ?OnActivateFrame@CView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14002A4D0: "__cdecl _imp_?AfxMessageBox@@YAHPEBGII@Z" __imp_?AfxMessageBox@@YAHPEBGII@Z
0x14000FD30: "public: virtual void __cdecl CClassLaunchPropPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CClassLaunchPropPage@@UEAAXXZ
0x140021C2A: "protected: virtual void __cdecl CView::OnActivateView(int,class CView * __ptr64,class CView * __ptr64) __ptr64" ?OnActivateView@CView@@MEAAXHPEAV1@0@Z
0x140010FB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTabCtrl::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECTabCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14001F5D0: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::GetProcessSids(void * __ptr64 * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?GetProcessSids@CSecurityDescriptor@@SAJPEAPEAX0@Z
0x14002AF80: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x140021CDE: "public: int __cdecl CListCtrl::InsertItem(unsigned int,int,unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int,int,__int64) __ptr64" ?InsertItem@CListCtrl@@QEAAHIHPEBGIIH_J@Z
0x14002111A: "protected: virtual __int64 __cdecl CWnd::WindowProc(unsigned int,unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?WindowProc@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z
0x1400272E0: "__vectorcall ??_R0?AVCWnd@" ??_R0?AVCWnd@@@8
0x14002AE58: "__cdecl _imp_GetWindowRect" __imp_GetWindowRect
0x14000F94C: "public: virtual __cdecl CClassAccessPropPage::~CClassAccessPropPage(void) __ptr64" ??1CClassAccessPropPage@@UEAA@XZ
0x14000B4E8: "STG_E_INVALIDHANDLE" ??_C@_1CI@LBIMBCIP@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAH?$AAA?$AAN?$AAD?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x14002B110: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_COMCTL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_COMCTL32
0x140002718: "Interactive User" ??_C@_1CC@CMMKKFA@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140020D1E: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x14001788C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateObjectViewTypeInformation(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateObjectViewTypeInformation@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002194E: "public: virtual __cdecl CFrameWnd::~CFrameWnd(void) __ptr64" ??1CFrameWnd@@UEAA@XZ
0x1400203F0: "unsigned long __cdecl RetrieveRegValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?RetrieveRegValue@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1PEAGPEAK@Z
0x140004200: "public: static struct CRuntimeClass const CClassImplementationPropPage::classCClassImplementationPropPage" ?classCClassImplementationPropPage@CClassImplementationPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400214DA: "public: virtual __cdecl CTreeCtrl::~CTreeCtrl(void) __ptr64" ??1CTreeCtrl@@UEAA@XZ
0x14000C840: "FACILITY_0x05" ??_C@_1BM@IFDPLFCG@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AA0?$AAx?$AA0?$AA5?$AA?$AA@
0x140002D38: "const CTreeCtrl::`vftable'" ??_7CTreeCtrl@@6B@
0x14000BC88: "TYPE_E_WRONGTYPEKIND" ??_C@_1CK@LHOGLPGC@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAO?$AAN?$AAG?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AAK?$AAI?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14002AAA8: "__cdecl _imp_?CompareItem@CComboBox@@UEAAHPEAUtagCOMPAREITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?CompareItem@CComboBox@@UEAAHPEAUtagCOMPAREITEMSTRUCT@@@Z
0x14002A9E0: "__cdecl _imp_?OnFinalRelease@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?OnFinalRelease@CDocument@@UEAAXXZ
0x140004940: "InProcServer32" ??_C@_1BO@ECHKLJPO@?$AAI?$AAn?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140006E48: "All Objects" ??_C@_1BI@HCFBKNGL@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14000C9E0: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x140021456: "public: virtual int __cdecl CScrollView::OnScrollBy(class CSize,int) __ptr64" ?OnScrollBy@CScrollView@@UEAAHVCSize@@H@Z
0x14000DFD8: "const CObjectData::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CObjectData@@6B@
0x140017C24: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeDeleteItem(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeDeleteItem@CObjTreeView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000CCE8: "__vectorcall ??_R3CWinApp" ??_R3CWinApp@@8
0x14000CD00: "__vectorcall ??_R2CWinApp" ??_R2CWinApp@@8
0x14002A1C0: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x14000C1A0: "CONVERT10_S_FIRST...CONVERT10_S_" ??_C@_1EK@KECGBFDE@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAS?$AA_@
0x14000D850: "__vectorcall ??_R2CGlobalConfigPropSheet" ??_R2CGlobalConfigPropSheet@@8
0x1400221E0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x14000D838: "__vectorcall ??_R3CGlobalConfigPropSheet" ??_R3CGlobalConfigPropSheet@@8
0x1400219A2: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::DelayUpdateFrameMenu(struct HMENU__ * __ptr64) __ptr64" ?DelayUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z
0x140001030: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x14002AED0: "__cdecl _imp_ScreenToClient" __imp_ScreenToClient
0x14002A338: "__cdecl _imp_?Format@CString@@QEAAXPEBGZZ" __imp_?Format@CString@@QEAAXPEBGZZ
0x140021612: "public: virtual class CView * __ptr64 __cdecl CDocument::GetNextView(struct __POSITION * __ptr64 & __ptr64)const __ptr64" ?GetNextView@CDocument@@UEBAPEAVCView@@AEAPEAU__POSITION@@@Z
0x14000A718: "MK_E_NOOBJECT" ??_C@_1BM@EFKIKHC@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x140011A40: "protected: virtual int __cdecl CClassView::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CClassView@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x140003DA0: "const COLEViewerDoc::`vftable'" ??_7COLEViewerDoc@@6B@
0x14002A168: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x140006E68: "%S <no name>" ??_C@_1BK@MKDJIFGG@?$AA?$CF?$AAS?$AA?5?$AA?$DM?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14000A470: "INPLACE_E_NOTOOLSPACE" ??_C@_1CM@BNLNFFLO@?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAO?$AAO?$AAL?$AAS?$AAP?$AAA?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x14000A380: "DV_E_DVTARGETDEVICE_SIZE" ??_C@_1DC@OMNPJFFC@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAV?$AAT?$AAA?$AAR?$AAG?$AAE?$AAT?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA?$AA@
0x1400217AA: "public: void __cdecl CWnd::GetWindowTextW(class CString & __ptr64)const __ptr64" ?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAXAEAVCString@@@Z
0x14000AB68: "REGDB_E_IIDNOTREG" ??_C@_1CE@NMODOFF@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAI?$AAD?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x1400156EC: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseEnableCodeDownload(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseEnableCodeDownload@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002A4A8: "__cdecl _imp_?Run@CWinApp@@UEAAHXZ" __imp_?Run@CWinApp@@UEAAHXZ
0x1400080B8: "ACLUI.DLL" ??_C@_1BE@CCJLINGF@?$AAA?$AAC?$AAL?$AAU?$AAI?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002ABB8: "__cdecl _imp_?GetDefaultAccelerator@CFrameWnd@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ" __imp_?GetDefaultAccelerator@CFrameWnd@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ
0x140005E40: "Drag and Drop Data Object" ??_C@_1DE@JNJHPNH@?$AAD?$AAr?$AAa?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAD?$AAr?$AAo?$AAp?$AA?5?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x140012FA4: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnSurrogateBrowse(void) __ptr64" ?OnSurrogateBrowse@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x1400157D8: "protected: __cdecl CMainFrame::CMainFrame(void) __ptr64" ??0CMainFrame@@IEAA@XZ
0x140004998: "DllSurrogate" ??_C@_1BK@JHFKEEGN@?$AAD?$AAl?$AAl?$AAS?$AAu?$AAr?$AAr?$AAo?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400218A6: "public: __cdecl CFrameWnd::CFrameWnd(void) __ptr64" ??0CFrameWnd@@QEAA@XZ
0x14002A710: "__cdecl _imp_?GetItemText@CListCtrl@@QEBAHHHPEAGH@Z" __imp_?GetItemText@CListCtrl@@QEBAHHHPEAGH@Z
0x1400217B6: "public: int __cdecl CWnd::GetWindowTextLengthW(void)const __ptr64" ?GetWindowTextLengthW@CWnd@@QEBAHXZ
0x14002AD28: "__cdecl _imp_??1CPtrList@@UEAA@XZ" __imp_??1CPtrList@@UEAA@XZ
0x14002176E: "public: virtual int __cdecl CPropertySheet::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CPropertySheet@@UEAAHXZ
0x14001B560: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseNoCustomMarshal(void) __ptr64" ?OnUseNoCustomMarshal@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14001DAB8: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CDefaultAccessPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000FFF4: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassActivationPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140005958: "const CMainFrame::`vftable'" ??_7CMainFrame@@6B@
0x14002AD68: "__cdecl _imp_?MeasureItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?MeasureItem@CMenu@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z
0x140009488: "MK_S_US" ??_C@_1BA@CPMAOMEB@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CRegistryPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002153A: "public: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnApply(void) __ptr64" ?OnApply@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14000DA10: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassImplementationPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CClassImplementationPropPage@@8
0x14002AF98: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x140009968: "CO_E_CANTDETERMINECLASS" ??_C@_1DA@CPCGNFAB@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAD?$AAE?$AAT?$AAE?$AAR?$AAM?$AAI?$AAN?$AAE?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA?$AA@
0x14000E544: "public: virtual __cdecl CFileDialog::~CFileDialog(void) __ptr64" ??1CFileDialog@@UEAA@XZ
0x14001B3E4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseEnableAAA(void) __ptr64" ?OnUseEnableAAA@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002B080: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x14002B060: "__cdecl _imp_CoGetClassObject" __imp_CoGetClassObject
0x140009688: "E_NOINTERFACE" ??_C@_1BM@JAILJAJM@?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AAF?$AAA?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140021816: "protected: virtual int __cdecl CComboBox::OnChildNotify(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnChildNotify@CComboBox@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002A258: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x14002A010: "__cdecl _imp_RegQueryValueW" __imp_RegQueryValueW
0x14000D350: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CTreeCtrl" ??_R1A@?0A@EA@CTreeCtrl@@8
0x14002105A: "public: virtual void __cdecl CWnd::CalcWindowRect(struct tagRECT * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?CalcWindowRect@CWnd@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x140008028: "Everyone" ??_C@_1BC@LHPKHALJ@?$AAE?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A850: "OLE_E_BLANK" ??_C@_1BI@CLGOEGOI@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAL?$AAA?$AAN?$AAK?$AA?$AA@
0x14000AD80: "RPC_E_CANTCALLOUT_ININPUTSYNCCAL" ??_C@_1EE@GLJLOCIH@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAU?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAN?$AAP?$AAU?$AAT?$AAS?$AAY?$AAN?$AAC?$AAC?$AAA?$AAL@
0x1400070A0: "%u.%u" ??_C@_1M@PDKEGPOL@?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x14002A560: "__cdecl _imp_?EnableWindow@CWnd@@QEAAHH@Z" __imp_?EnableWindow@CWnd@@QEAAHH@Z
0x14000D108: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassActivationPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CClassActivationPropPage@@8
0x14000B9C0: "TYPE_E_DUPLICATEID" ??_C@_1CG@LDGPPKII@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAU?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140027298: "__vectorcall ??_R0?AVCWinApp@" ??_R0?AVCWinApp@@@8
0x1400212E2: "public: void __cdecl CDialog::EndDialog(int) __ptr64" ?EndDialog@CDialog@@QEAAXH@Z
0x14000E000: "__vectorcall ??_R3CObjectData" ??_R3CObjectData@@8
0x14000E018: "__vectorcall ??_R2CObjectData" ??_R2CObjectData@@8
0x140009760: "CLASS_E_CLASSNOTAVAILABLE" ??_C@_1DE@ECDLHJB@?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAN?$AAO?$AAT?$AAA?$AAV?$AAA?$AAI?$AAL?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A9A8: "__cdecl _imp_??1CDocument@@UEAA@XZ" __imp_??1CDocument@@UEAA@XZ
0x14000FD30: "public: virtual void __cdecl CClassAccessPropPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CClassAccessPropPage@@UEAAXXZ
0x14002A4C0: "__cdecl _imp_??1CWinApp@@UEAA@XZ" __imp_??1CWinApp@@UEAA@XZ
0x1400219DE: "protected: int __cdecl CFrameWnd::OnCreate(struct tagCREATESTRUCTW * __ptr64) __ptr64" ?OnCreate@CFrameWnd@@IEAAHPEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14002A208: "__cdecl _imp_LocalAlloc" __imp_LocalAlloc
0x14002A928: "__cdecl _imp_??0CDocument@@QEAA@XZ" __imp_??0CDocument@@QEAA@XZ
0x14002A908: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CPropertyPage@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CPropertyPage@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000A338: "DV_E_DVASPECT" ??_C@_1BM@HPMBMJPH@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAV?$AAA?$AAS?$AAP?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x140011A60: "public: void __cdecl CClassView::ShowAllTabs(void) __ptr64" ?ShowAllTabs@CClassView@@QEAAXXZ
0x1400130B0: "public: __cdecl CClassImplementationPropPage::CClassImplementationPropPage(void) __ptr64" ??0CClassImplementationPropPage@@QEAA@XZ
0x140014F2C: "protected: virtual int __cdecl CClassLaunchPropPage::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CClassLaunchPropPage@@MEAAH_K_J@Z
0x140021486: "protected: virtual void __cdecl CFormView::OnDraw(class CDC * __ptr64) __ptr64" ?OnDraw@CFormView@@MEAAXPEAVCDC@@@Z
0x1400215A6: "public: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnWizardFinish(void) __ptr64" ?OnWizardFinish@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x140012224: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CDefaultAccessPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140012094: "protected: void __cdecl CDefaultAccessPropPage::OnModify(void) __ptr64" ?OnModify@CDefaultAccessPropPage@@IEAAXXZ
0x140021C8A: "public: struct _TREEITEM * __ptr64 __cdecl CTreeCtrl::HitTest(class CPoint,unsigned int * __ptr64)const __ptr64" ?HitTest@CTreeCtrl@@QEBAPEAU_TREEITEM@@VCPoint@@PEAI@Z
0x14000A220: "DISP_E_UNKNOWNLCID" ??_C@_1CG@LLPMOEDG@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AAL?$AAC?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14000B698: "STG_E_OLDDLL" ??_C@_1BK@FDBFKMNM@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAD?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140022930: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x14000D9C8: "__vectorcall ??_R3CClassImplementationPropPage" ??_R3CClassImplementationPropPage@@8
0x14001213C: "public: __cdecl CDefaultAccessPropPage::CDefaultAccessPropPage(void) __ptr64" ??0CDefaultAccessPropPage@@QEAA@XZ
0x14000D9E0: "__vectorcall ??_R2CClassImplementationPropPage" ??_R2CClassImplementationPropPage@@8
0x14000DD68: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CCtrlView" ??_R1A@?0A@EA@CCtrlView@@8
0x140001700: "Version 6.3.9600.16384 By Charli" ??_C@_1JK@KCJEOLJB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AA6?$AA?4?$AA3?$AA?4?$AA9?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?4?$AA1?$AA6?$AA3?$AA8?$AA4?$AA?5?$AAB?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAr?$AAl?$AAi@
0x14001B7F8: "public: virtual int __cdecl CSyncObject::Unlock(long,long * __ptr64) __ptr64" ?Unlock@CSyncObject@@UEAAHJPEAJ@Z
0x140021342: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CStatic::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CStatic@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A3D8: "__cdecl _imp_?SetFocus@CWnd@@QEAAPEAV1@XZ" __imp_?SetFocus@CWnd@@QEAAPEAV1@XZ
0x14001755C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectsCopyHTML(void) __ptr64" ?OnObjectsCopyHTML@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x1400210DE: "protected: virtual int __cdecl CWnd::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CWnd@@MEAAH_K_J@Z
0x140020FB2: "public: __cdecl CSingleDocTemplate::CSingleDocTemplate(unsigned int,struct CRuntimeClass * __ptr64,struct CRuntimeClass * __ptr64,struct CRuntimeClass * __ptr64) __ptr64" ??0CSingleDocTemplate@@QEAA@IPEAUCRuntimeClass@@00@Z
0x140020D7E: "class AFX_MODULE_STATE * __ptr64 __cdecl AfxGetModuleState(void)" ?AfxGetModuleState@@YAPEAVAFX_MODULE_STATE@@XZ
0x1400217E6: "public: virtual void __cdecl CComboBox::MeasureItem(struct tagMEASUREITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?MeasureItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagMEASUREITEMSTRUCT@@@Z
0x140027300: "__vectorcall ??_R0?AVCButton@" ??_R0?AVCButton@@@8
0x14002ACB8: "__cdecl _imp_?OnDragLeave@COleDropTarget@@UEAAXPEAVCWnd@@@Z" __imp_?OnDragLeave@COleDropTarget@@UEAAXPEAVCWnd@@@Z
0x140021312: "public: void __cdecl CCmdTarget::EndWaitCursor(void) __ptr64" ?EndWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ
0x14002AC80: "__cdecl _imp_?SetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEAAXHHH@Z" __imp_?SetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEAAXHHH@Z
0x1400128B8: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CGlobalConfigPropSheet@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140004910: "CoRegisterSurrogate" ??_C@_0BE@DJBMBLBJ@CoRegisterSurrogate?$AA@
0x14000AA68: "OLE_E_PROMPTSAVECANCELLED" ??_C@_1DE@FCBELPDL@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAM?$AAP?$AAT?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAC?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AAL?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A520: "__cdecl _imp_?PreSubclassWindow@CWnd@@UEAAXXZ" __imp_?PreSubclassWindow@CWnd@@UEAAXXZ
0x140007140: "MkParseDisplayName(... "%s" ...)" ??_C@_1FC@EPNJJHOF@?$AAM?$AAk?$AAP?$AAa?$AAr?$AAs?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$CI?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?$CJ@
0x1400213C6: "protected: virtual void __cdecl CView::OnPrint(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnPrint@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x140022204: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x140021B22: "public: virtual __cdecl COleDropTarget::~COleDropTarget(void) __ptr64" ??1COleDropTarget@@UEAA@XZ
0x140027550: "__vectorcall ??_R0?AVCDefaultLaunchPropPage@" ??_R0?AVCDefaultLaunchPropPage@@@8
0x140005F90: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CObjTreeView::_messageEntries" ?_messageEntries@CObjTreeView@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400218E2: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::GetMessageString(unsigned int,class CString & __ptr64)const __ptr64" ?GetMessageString@CFrameWnd@@UEBAXIAEAVCString@@@Z
0x14000E240: "__vectorcall ??_R2CSystemSettingsPropPage" ??_R2CSystemSettingsPropPage@@8
0x14000E228: "__vectorcall ??_R3CSystemSettingsPropPage" ??_R3CSystemSettingsPropPage@@8
0x140010FEC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTreeCtrl::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCTreeCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14002ABE8: "__cdecl _imp_?PostNcDestroy@CFrameWnd@@MEAAXXZ" __imp_?PostNcDestroy@CFrameWnd@@MEAAXXZ
0x14002A688: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CListCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CListCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140009340: "DRAGDROP_S_CANCEL" ??_C@_1CE@FFEAHCCN@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x1400014A0: "Warning! Certain features of thi" ??_C@_1OO@NCDCLFEO@?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$CB?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAr?$AAt?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi@
0x140018AB4: "public: long __cdecl CObjectData::CreateInstance(unsigned long,struct _COSERVERINFO * __ptr64) __ptr64" ?CreateInstance@CObjectData@@QEAAJKPEAU_COSERVERINFO@@@Z
0x14000C770: "SEVERITY_ERROR" ??_C@_1BO@MAHNDCOC@?$AAS?$AAE?$AAV?$AAE?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x1400098F8: "CO_E_APPNOTFOUND" ??_C@_1CC@KHNCJPJN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14000C790: "FACILITY_NULL" ??_C@_1BM@GFBLFFCG@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14000D5B0: "__vectorcall ??_R2CDefaultAccessPropPage" ??_R2CDefaultAccessPropPage@@8
0x14000D598: "__vectorcall ??_R3CDefaultAccessPropPage" ??_R3CDefaultAccessPropPage@@8
0x140010F38: "public: virtual __cdecl CFormView::~CFormView(void) __ptr64" ??1CFormView@@UEAA@XZ
0x14002AC10: "__cdecl _imp_?SetBarStyle@CControlBar@@QEAAXK@Z" __imp_?SetBarStyle@CControlBar@@QEAAXK@Z
0x140007E98: "EnableDCOM" ??_C@_1BG@OHHPKIKG@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAD?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x14002AC50: "__cdecl _imp_?Create@CToolBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z" __imp_?Create@CToolBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z
0x1400228D8: "int __cdecl AfxInitialize(int,unsigned long)" ?AfxInitialize@@YAHHK@Z
0x14000B590: "STG_E_INVALIDPOINTER" ??_C@_1CK@LMONCEOA@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAP?$AAO?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14000CC28: "const COLEViewerApp::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4COLEViewerApp@@6B@
0x1400163EC: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CObjectData::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CObjectData@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140021A26: "public: int __cdecl CStatusBar::Create(class CWnd * __ptr64,unsigned long,unsigned int) __ptr64" ?Create@CStatusBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z
0x14002ADD0: "__cdecl _imp_?FromHandle@CImageList@@SAPEAV1@PEAU_IMAGELIST@@@Z" __imp_?FromHandle@CImageList@@SAPEAV1@PEAU_IMAGELIST@@@Z
0x1400032E8: "Application IDs" ??_C@_1CA@IMGGKMFK@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAI?$AAD?$AAs?$AA?$AA@
0x14002197E: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::OnUpdateFrameMenu(struct HMENU__ * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z
0x14000AAE8: "OLEOBJ_E_INVALIDVERB" ??_C@_1CK@KPNJNEGB@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAV?$AAE?$AAR?$AAB?$AA?$AA@
0x14001B4F4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseLocalServer(void) __ptr64" ?OnUseLocalServer@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002168A: "public: virtual int __cdecl CDocument::SaveModified(void) __ptr64" ?SaveModified@CDocument@@UEAAHXZ
0x1400218FA: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::ActivateFrame(int) __ptr64" ?ActivateFrame@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x14000C508: "MK_E_FIRST...MK_E_LAST" ??_C@_1CO@KMOLFHGL@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000D6F8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDefaultLaunchPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CDefaultLaunchPropPage@@8
0x14000E5E8: "void __cdecl EnableHeapOptions(void)" ?EnableHeapOptions@@YAXXZ
0x14001DAA8: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CServerInfoDlg::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CServerInfoDlg@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140004960: "JavaClass" ??_C@_1BE@GDCAPPIP@?$AAJ?$AAa?$AAv?$AAa?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140007858: "ProxyStubClsid" ??_C@_1BO@GHHLLCLN@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAx?$AAy?$AAS?$AAt?$AAu?$AAb?$AAC?$AAl?$AAs?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1400207AC: "int __cdecl IsAdministrator(void)" ?IsAdministrator@@YAHXZ
0x1400017A0: "CoCreateInstance failed using th" ??_C@_1GC@OJFKKHCM@?$AAC?$AAo?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh@
0x1400212BE: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CEdit::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CEdit@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x1400216D2: "public: virtual struct HMENU__ * __ptr64 __cdecl CDocument::GetDefaultMenu(void) __ptr64" ?GetDefaultMenu@CDocument@@UEAAPEAUHMENU__@@XZ
0x1400010A0: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const COLEViewerApp::_messageEntries" ?_messageEntries@COLEViewerApp@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x140027408: "__vectorcall ??_R0?AVCStatic@" ??_R0?AVCStatic@@@8
0x1400133F8: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CClassImplementationPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140020E6E: "public: virtual int __cdecl CWinThread::PumpMessage(void) __ptr64" ?PumpMessage@CWinThread@@UEAAHXZ
0x140012824: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCOLEViewerDoc@@UEAAPEAXI@Z
0x14000E5DC: "public: virtual void __cdecl CObject::Dump(class CDumpContext & __ptr64)const __ptr64" ?Dump@CObject@@UEBAXAEAVCDumpContext@@@Z
0x1400051A0: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CMainFrame::_messageEntries" ?_messageEntries@CMainFrame@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x140027788: "__vectorcall ??_R0?AVCCtrlView@" ??_R0?AVCCtrlView@@@8
0x140004BC8: "Open COM Surrogate Server" ??_C@_1DE@PMJMEGLH@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?5?$AAS?$AAu?$AAr?$AAr?$AAo?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400201C8: "unsigned long __cdecl RemoveClassAppIDValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?RemoveClassAppIDValue@@YAKU_GUID@@PEBG1@Z
0x140005F40: "public: static struct CRuntimeClass const CObjectData::classCObjectData" ?classCObjectData@CObjectData@@2UCRuntimeClass@@B
0x140007BB8: "public: static struct CRuntimeClass const CSystemSettingsPropPage::classCSystemSettingsPropPage" ?classCSystemSettingsPropPage@CSystemSettingsPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x14002A878: "__cdecl _imp_?OnChildNotify@CTabCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnChildNotify@CTabCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002A970: "__cdecl _imp_?OnCloseDocument@CDocument@@UEAAXXZ" __imp_?OnCloseDocument@CDocument@@UEAAXXZ
0x140021C4E: "public: virtual void __cdecl CView::CalcWindowRect(struct tagRECT * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?CalcWindowRect@CView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x1400125BC: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::CreateObject(void)" ?CreateObject@COLEViewerDoc@@SAPEAVCObject@@XZ
0x14000C4C0: "MARSHAL_S_FIRST...MARSHAL_S_LAST" ??_C@_1EC@MFJOJINJ@?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x14002AAE8: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CCmdTarget@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CCmdTarget@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002ACE8: "__cdecl _imp_??0CString@@QEAA@PEBD@Z" __imp_??0CString@@QEAA@PEBD@Z
0x14002A180: "__cdecl _imp_lstrcmpW" __imp_lstrcmpW
0x14001E020: "int __cdecl EditNamedValueSecurity(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?EditNamedValueSecurity@@YAHPEAUHKEY__@@PEBG11111@Z
0x14000E200: "const CSystemSettingsPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CSystemSettingsPropPage@@6B@
0x1400095E0: "VIEW_S_ALREADY_FROZEN" ??_C@_1CM@KNEOGPKG@?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAS?$AA_?$AAA?$AAL?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAY?$AA_?$AAF?$AAR?$AAO?$AAZ?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x140006330: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CObjTreeView::messageMap" ?messageMap@CObjTreeView@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002B038: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x140001660: "IServerSecurity" ??_C@_1CA@NEBGBEOM@?$AAI?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14000CAB0: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x14000B4B8: "STG_E_INVALIDFUNCTION" ??_C@_1CM@DIHIEPNF@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAF?$AAU?$AAN?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400277A8: "__vectorcall ??_R0?AVCTreeView@" ??_R0?AVCTreeView@@@8
0x14002A980: "__cdecl _imp_?GetFile@CDocument@@UEAAPEAVCFile@@PEBGIPEAVCFileException@@@Z" __imp_?GetFile@CDocument@@UEAAPEAVCFile@@PEBGIPEAVCFileException@@@Z
0x14002AC90: "__cdecl _imp_??1CSplitterWnd@@UEAA@XZ" __imp_??1CSplitterWnd@@UEAA@XZ
0x14002A0A0: "__cdecl _imp_GetExplicitEntriesFromAclW" __imp_GetExplicitEntriesFromAclW
0x14000DE50: "const CCriticalSection::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CCriticalSection@@6B@
0x140011D78: "public: void __cdecl CClassView::ShowNoTabs(void) __ptr64" ?ShowNoTabs@CClassView@@QEAAXXZ
0x140021BCA: "public: static class CMenu * __ptr64 __cdecl CMenu::FromHandle(struct HMENU__ * __ptr64)" ?FromHandle@CMenu@@SAPEAV1@PEAUHMENU__@@@Z
0x140012A44: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CGlobalConfigPropSheet@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14001E434: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::GetInheritTypes(struct _SI_INHERIT_TYPE * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetInheritTypes@CObjSecurity@@UEAAJPEAPEAU_SI_INHERIT_TYPE@@PEAK@Z
0x140027678: "__vectorcall ??_R0?AVCClassLaunchPropPage@" ??_R0?AVCClassLaunchPropPage@@@8
0x14000B098: "RPC_E_OUT_OF_RESOURCES" ??_C@_1CO@HOEHNGJN@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAU?$AAT?$AA_?$AAO?$AAF?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140002B10: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassView::messageMap" ?messageMap@CClassView@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140027640: "__vectorcall ??_R0?AVCClassImplementationPropPage@" ??_R0?AVCClassImplementationPropPage@@@8
0x140020F3A: "public: virtual int __cdecl CWinApp::DoMessageBox(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?DoMessageBox@CWinApp@@UEAAHPEBGII@Z
0x14000AFB0: "RPC_E_INVALID_DATA" ??_C@_1CG@OPOCLEKB@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x1400274F8: "__vectorcall ??_R0?AVCDefaultAccessPropPage@" ??_R0?AVCDefaultAccessPropPage@@@8
0x14001DFD4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObjSecurity::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECObjSecurity@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A930: "__cdecl _imp_?SetTitle@CDocument@@UEAAXPEBG@Z" __imp_?SetTitle@CDocument@@UEAAXPEBG@Z
0x140007EB0: "EnableRemoteConnect" ??_C@_1CI@MFAKOOEF@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAt?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x1400212D6: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CDialog::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CDialog@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A308: "__cdecl _imp_??2@YAPEAX_K@Z" __imp_??2@YAPEAX_K@Z
0x140020F52: "public: virtual int __cdecl CWinApp::OnDDECommand(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?OnDDECommand@CWinApp@@UEAAHPEAG@Z
0x14000E4E4: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl COLEViewerApp::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@COLEViewerApp@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14001FCC0: "int __cdecl CreateAppID(struct _GUID)" ?CreateAppID@@YAHU_GUID@@@Z
0x140010F44: "protected: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassView::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassView@@MEAAPEAXI@Z
0x1400144D0: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CClassImplementationPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002AEC0: "__cdecl _imp_wsprintfW" __imp_wsprintfW
0x140027528: "__vectorcall ??_R0?AVCPropertyPage@" ??_R0?AVCPropertyPage@@@8
0x14002A320: "__cdecl _imp_??0CString@@QEAA@PEBG@Z" __imp_??0CString@@QEAA@PEBG@Z
0x14002AFA0: "__cdecl _imp_toupper" __imp_toupper
0x1400211E6: "public: virtual int __cdecl CDialog::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CDialog@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x140006D80: "OLE Embeddable Objects" ??_C@_1CO@OOJLDJKF@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA?5?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400128A8: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CGlobalConfigPropSheet@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002AC40: "__cdecl _imp_??1CStatusBar@@UEAA@XZ" __imp_??1CStatusBar@@UEAA@XZ
0x14002AD58: "__cdecl _imp_?TrackPopupMenu@CMenu@@QEAAHIHHPEAVCWnd@@PEBUtagRECT@@@Z" __imp_?TrackPopupMenu@CMenu@@QEAAHIHHPEAVCWnd@@PEBUtagRECT@@@Z
0x14002AEF0: "__cdecl _imp_SetClipboardData" __imp_SetClipboardData
0x14000A938: "OLE_E_INVALIDHWND" ??_C@_1CE@DOIJBOHJ@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAH?$AAW?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14000DED8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CSyncObject" ??_R1A@?0A@EA@CSyncObject@@8
0x14002B0D4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x14002ABD8: "__cdecl _imp_?PreCreateWindow@CFrameWnd@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z" __imp_?PreCreateWindow@CFrameWnd@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x140021B76: "public: void * __ptr64 __cdecl CPtrList::RemoveHead(void) __ptr64" ?RemoveHead@CPtrList@@QEAAPEAXXZ
0x1400151F8: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnFileViewTypeLib(void) __ptr64" ?OnFileViewTypeLib@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140002EC0: "const CTabCtrl::`vftable'" ??_7CTabCtrl@@6B@
0x140027448: "__vectorcall ??_R0?AVCTreeCtrl@" ??_R0?AVCTreeCtrl@@@8
0x140021A92: "public: __cdecl CSplitterWnd::CSplitterWnd(void) __ptr64" ??0CSplitterWnd@@QEAA@XZ
0x1400212B2: "public: int __cdecl CWnd::GetWindowTextW(unsigned short * __ptr64,int)const __ptr64" ?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAHPEAGH@Z
0x140010FB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTabCtrl::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCTabCtrl@@UEAAPEAXI@Z
0x14000DA38: "const CClassLaunchPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassLaunchPropPage@@6B@
0x14000AA20: "OLE_E_NOTRUNNING" ??_C@_1CC@LBDKCIML@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAR?$AAU?$AAN?$AAN?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400226D4: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::PropertySheetPageCallback(struct HWND__ * __ptr64,unsigned int,enum _SI_PAGE_TYPE) __ptr64" ?PropertySheetPageCallback@CObjSecurity@@UEAAJPEAUHWND__@@IW4_SI_PAGE_TYPE@@@Z
0x14000FAF8: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassAccessPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002AEA0: "__cdecl _imp_LoadMenuW" __imp_LoadMenuW
0x14000CA18: IID_IMultiQI
0x140020E0E: "protected: virtual struct AFX_EVENTSINKMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetEventSinkMap(void)const __ptr64" ?GetEventSinkMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_EVENTSINKMAP@@XZ
0x14000BB48: "TYPE_E_QUALIFIEDNAMEDISALLOWED" ??_C@_1DO@MBBIHBIM@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAQ?$AAU?$AAA?$AAL?$AAI?$AAF?$AAI?$AAE?$AAD?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140020DBA: "public: virtual unsigned int __cdecl CCmdTarget::GetTypeInfoCount(void) __ptr64" ?GetTypeInfoCount@CCmdTarget@@UEAAIXZ
0x14002A3B8: "__cdecl _imp_?OnCreateAggregates@CCmdTarget@@UEAAHXZ" __imp_?OnCreateAggregates@CCmdTarget@@UEAAHXZ
0x14001578C: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateUseFromDefaultContext(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseFromDefaultContext@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002AF18: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x140027360: "__vectorcall ??_R0?AVCClassAccessPropPage@" ??_R0?AVCClassAccessPropPage@@@8
0x14001E66C: "void __cdecl LocalFreeString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?LocalFreeString@@YAXPEAPEAG@Z
0x14002131E: "public: int __cdecl CWnd::ShowWindow(int) __ptr64" ?ShowWindow@CWnd@@QEAAHH@Z
0x14001212C: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CDefaultAccessPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400078F8: "<cannot coerce data to string>" ??_C@_1DO@ODKCCFOE@?$AA?$DM?$AAc?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAe?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14000A7A0: "MK_E_NOTBOUND" ??_C@_1BM@FLMFDDNN@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAB?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x140021846: "void __cdecl AfxThrowMemoryException(void)" ?AfxThrowMemoryException@@YAXXZ
0x140019A88: "public: void __cdecl CObjTreeView::ExpandInterfaces(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandInterfaces@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x140020E7A: "public: virtual int __cdecl CWinThread::IsIdleMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?IsIdleMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000C880: "FACILITY_WIN32" ??_C@_1BO@JGIPHNAM@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x1400013C0: "HeapSetInformation" ??_C@_0BD@GBODGBFL@HeapSetInformation?$AA@
0x140021A9E: "public: int __cdecl CSplitterWnd::CreateStatic(class CWnd * __ptr64,int,int,unsigned long,unsigned int) __ptr64" ?CreateStatic@CSplitterWnd@@QEAAHPEAVCWnd@@HHKI@Z
0x140021B52: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CObject::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CObject@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002177A: "public: virtual int __cdecl CPropertySheet::ContinueModal(void) __ptr64" ?ContinueModal@CPropertySheet@@UEAAHXZ
0x14002A960: "__cdecl _imp_?OnOpenDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z" __imp_?OnOpenDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z
0x14002ABA0: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CFrameWnd@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CFrameWnd@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14000AF40: "RPC_E_DISCONNECTED" ??_C@_1CG@MNKJOAEE@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAC?$AAO?$AAN?$AAN?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140012D18: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnChangeTreatAs(void) __ptr64" ?OnChangeTreatAs@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x14000E458: "public: void __cdecl COLEViewerApp::OnAppAbout(void) __ptr64" ?OnAppAbout@COLEViewerApp@@QEAAXXZ
0x14002A6F0: "__cdecl _imp_??1CEdit@@UEAA@XZ" __imp_??1CEdit@@UEAA@XZ
0x14002A448: "__cdecl _imp_?WriteProfileInt@CWinApp@@QEAAHPEBG0H@Z" __imp_?WriteProfileInt@CWinApp@@QEAAHPEBG0H@Z
0x140002030: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x14000C5A8: "OLEOBJ_S_FIRST...OLEOBJ_S_LAST" ??_C@_1DO@OLCIJOCH@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14001FFE8: "unsigned short * __ptr64 __cdecl GetClassAppIDDescription(struct _GUID,unsigned short * __ptr64,int)" ?GetClassAppIDDescription@@YAPEAGU_GUID@@PEAGH@Z
0x14000A9D0: "OLE_E_NOSTORAGE" ??_C@_1CA@PKPECOIJ@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14000A6A8: "MK_E_NEEDGENERIC" ??_C@_1CC@DJADEBHF@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAE?$AAE?$AAD?$AAG?$AAE?$AAN?$AAE?$AAR?$AAI?$AAC?$AA?$AA@
0x140016088: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x14002A4D8: "__cdecl _imp_??0CFileDialog@@QEAA@HPEBG0K0PEAVCWnd@@@Z" __imp_??0CFileDialog@@QEAA@HPEBG0K0PEAVCWnd@@@Z
0x1400279B0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUhwpgllohUlovgllohUlovervdUzkkUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@OLEView" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUhwpgllohUlovgllohUlovervdUzkkUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@OLEView
0x14002AA30: "__cdecl _imp_?BuildPropPageArray@CPropertySheet@@UEAAXXZ" __imp_?BuildPropPageArray@CPropertySheet@@UEAAXXZ
0x140003C80: "DefaultLaunchPermission" ??_C@_1DA@NGAPPNOD@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400273B0: "__vectorcall ??_R0?AVCClassActivationPropPage@" ??_R0?AVCClassActivationPropPage@@@8
0x14002A110: "__cdecl _imp_LookupAccountNameW" __imp_LookupAccountNameW
0x14002AB40: "__cdecl _imp_?GetActiveFrame@CFrameWnd@@UEAAPEAV1@XZ" __imp_?GetActiveFrame@CFrameWnd@@UEAAPEAV1@XZ
0x140021BB2: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CMenu::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CMenu@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140006C48: "Ole1Class" ??_C@_1BE@FDOFKBIK@?$AAO?$AAl?$AAe?$AA1?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14000D3E0: "const CClassView::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CClassView@@6B@
0x140003488: "LocalServer" ??_C@_1BI@KDOCJHPE@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14001DF94: "public: virtual __cdecl CObjSecurity::~CObjSecurity(void) __ptr64" ??1CObjSecurity@@UEAA@XZ
0x1400213F6: "public: virtual int __cdecl CView::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CView@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14001BAC8: "public: virtual __cdecl CRegEntry::~CRegEntry(void) __ptr64" ??1CRegEntry@@UEAA@XZ
0x140020DEA: "protected: virtual struct AFX_DISPMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetDispatchMap(void)const __ptr64" ?GetDispatchMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_DISPMAP@@XZ
0x140005D10: "Could not convert the CLSID of t" ??_C@_1HA@ENPAMCLB@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAt@
0x14002A298: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x14002A9A0: "__cdecl _imp_?PreCloseFrame@CDocument@@UEAAXPEAVCFrameWnd@@@Z" __imp_?PreCloseFrame@CDocument@@UEAAXPEAVCFrameWnd@@@Z
0x1400038F0: "public: static struct CRuntimeClass const CDefaultLaunchPropPage::classCDefaultLaunchPropPage" ?classCDefaultLaunchPropPage@CDefaultLaunchPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x140021156: "protected: virtual int __cdecl CWnd::OnChildNotify(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnChildNotify@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002A270: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x140021576: "public: virtual int __cdecl CPropertyPage::OnKillActive(void) __ptr64" ?OnKillActive@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x140009310: "DATA_S_SAMEFORMATETC" ??_C@_1CK@JKHGBDBH@?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAS?$AA_?$AAS?$AAA?$AAM?$AAE?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AAE?$AAT?$AAC?$AA?$AA@
0x1400219C6: "protected: virtual int __cdecl CFrameWnd::OnCommand(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnCommand@CFrameWnd@@MEAAH_K_J@Z
0x14002A2F0: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CCriticalSection@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CCriticalSection@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000D880: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CGlobalConfigPropSheet" ??_R1A@?0A@EA@CGlobalConfigPropSheet@@8
0x140028384: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x140027C70: "class CCriticalSection * __ptr64 __ptr64 g_pCSImages" ?g_pCSImages@@3PEAVCCriticalSection@@EA
0x14000AEA0: "RPC_E_CLIENT_CANTUNMARSHAL_DATA" ??_C@_1EA@DFKPLJJB@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAU?$AAN?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x14001A914: "public: virtual int __cdecl CCriticalSection::Lock(unsigned long) __ptr64" ?Lock@CCriticalSection@@UEAAHK@Z
0x14002AC30: "__cdecl _imp_?GetPaneInfo@CStatusBar@@QEBAXHAEAI0AEAH@Z" __imp_?GetPaneInfo@CStatusBar@@QEBAXHAEAI0AEAH@Z
0x14001502C: "protected: int __cdecl CMainFrame::OnCreate(struct tagCREATESTRUCTW * __ptr64) __ptr64" ?OnCreate@CMainFrame@@IEAAHPEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x140027580: "__vectorcall ??_R0?AVCOLEViewerDoc@" ??_R0?AVCOLEViewerDoc@@@8
0x1400218B2: "public: virtual int __cdecl CFrameWnd::LoadFrame(unsigned int,unsigned long,class CWnd * __ptr64,struct CCreateContext * __ptr64) __ptr64" ?LoadFrame@CFrameWnd@@UEAAHIKPEAVCWnd@@PEAUCCreateContext@@@Z
0x14002A460: "__cdecl _imp_?AddToRecentFileList@CWinApp@@UEAAXPEBG@Z" __imp_?AddToRecentFileList@CWinApp@@UEAAXPEBG@Z
0x14002A3E8: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000DF70: "__vectorcall ??_R2CObjTreeView" ??_R2CObjTreeView@@8
0x140011188: "public: virtual void __cdecl CClassView::OnInitialUpdate(void) __ptr64" ?OnInitialUpdate@CClassView@@UEAAXXZ
0x140004898: "Inproc Server" ??_C@_1BM@POPLJEGK@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000DF58: "__vectorcall ??_R3CObjTreeView" ??_R3CObjTreeView@@8
0x140017C18: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnGetDispInfoTreeView(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnGetDispInfoTreeView@CRegistryPropPage@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000B280: "RPC_E_THREAD_NOT_INIT" ??_C@_1CM@GDNCFNHM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x140021CAE: "public: void __cdecl CTreeView::OnDestroy(void) __ptr64" ?OnDestroy@CTreeView@@QEAAXXZ
0x14000FEAC: "public: virtual __cdecl CClassActivationPropPage::~CClassActivationPropPage(void) __ptr64" ??1CClassActivationPropPage@@UEAA@XZ
0x14000B6B8: "STG_E_OLDFORMAT" ??_C@_1CA@EEHCKIIB@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAD?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x14000C8F0: "%s ($%08lX)" ??_C@_1BI@JHBJCKLC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA$?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAl?$AAX?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140021066: "public: int __cdecl CWnd::SetWindowPos(class CWnd const * __ptr64,int,int,int,int,unsigned int) __ptr64" ?SetWindowPos@CWnd@@QEAAHPEBV1@HHHHI@Z
0x140012EA0: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnSelChangeTab(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnSelChangeTab@CClassImplementationPropPage@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x14000A9F0: "OLE_E_NOT_INPLACEACTIVE" ??_C@_1DA@PPJPNNGL@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAI?$AAN?$AAP?$AAL?$AAA?$AAC?$AAE?$AAA?$AAC?$AAT?$AAI?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x14002104E: "public: virtual int __cdecl CWnd::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CWnd@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x140006798: "SysTreeView32" ??_C@_1BM@POPPCGII@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAT?$AAr?$AAe?$AAe?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14002AE50: "__cdecl _imp_EnableWindow" __imp_EnableWindow
0x14002A5D0: "__cdecl _imp_?Default@CWnd@@IEAA_JXZ" __imp_?Default@CWnd@@IEAA_JXZ
0x1400202A0: "unsigned long __cdecl RemoveRegValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?RemoveRegValue@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1@Z
0x14000BB20: "TYPE_E_OUTOFBOUNDS" ??_C@_1CG@KEDLAHOH@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAU?$AAT?$AAO?$AAF?$AAB?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AAS?$AA?$AA@
0x14002173E: "public: virtual __cdecl CPropertySheet::~CPropertySheet(void) __ptr64" ??1CPropertySheet@@UEAA@XZ
0x140016434: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CObjTreeView@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000D788: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@COLEViewerDoc" ??_R1A@?0A@EA@COLEViewerDoc@@8
0x14002A498: "__cdecl _imp_?OnFileNew@CWinApp@@IEAAXXZ" __imp_?OnFileNew@CWinApp@@IEAAXXZ
0x14000B898: "TYPE_E_BADMODULEKIND" ??_C@_1CK@BIKIBNKO@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAK?$AAI?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A430: "__cdecl _imp_??0CWinApp@@QEAA@PEBG@Z" __imp_??0CWinApp@@QEAA@PEBG@Z
0x140006B28: "IClassFactory::CreateInstance fa" ??_C@_0CG@MPFJHAL@IClassFactory?3?3CreateInstance?5fa@
0x14002192A: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::OnSetPreviewMode(int,struct CPrintPreviewState * __ptr64) __ptr64" ?OnSetPreviewMode@CFrameWnd@@UEAAXHPEAUCPrintPreviewState@@@Z
0x14001B8F8: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnDeleteItemTreeView(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnDeleteItemTreeView@CRegistryPropPage@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140004FB0: "MakeSelfRelativeSD failed" ??_C@_1DE@ICHGAELL@?$AAM?$AAa?$AAk?$AAe?$AAS?$AAe?$AAl?$AAf?$AAR?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAD?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14000A438: "DV_E_STGMEDIUM" ??_C@_1BO@LDAKKMN@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAG?$AAM?$AAE?$AAD?$AAI?$AAU?$AAM?$AA?$AA@
0x14000AC38: "RPC_E_ATTEMPTED_MULTITHREAD" ??_C@_1DI@FAANIOFP@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAM?$AAU?$AAL?$AAT?$AAI?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A100: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorGroup" __imp_SetSecurityDescriptorGroup
0x14002A390: "__cdecl _imp_?GetCommandMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_OLECMDMAP@@XZ" __imp_?GetCommandMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_OLECMDMAP@@XZ
0x140020AC8: "unsigned short * __ptr64 __cdecl PointerToNthField(unsigned short * __ptr64,int,unsigned short)" ?PointerToNthField@@YAPEAGPEAGHG@Z
0x140010514: "public: __cdecl CClassBrowser::CClassBrowser(class CWnd * __ptr64) __ptr64" ??0CClassBrowser@@QEAA@PEAVCWnd@@@Z
0x140009648: "E_OUTOFMEMORY" ??_C@_1BM@IDPOJKHH@?$AAE?$AA_?$AAO?$AAU?$AAT?$AAO?$AAF?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x14002A200: "__cdecl _imp_GetUserDefaultLCID" __imp_GetUserDefaultLCID
0x14002117A: "public: virtual void __cdecl CWnd::OnFinalRelease(void) __ptr64" ?OnFinalRelease@CWnd@@UEAAXXZ
0x14000B840: "STG_E_WRITEFAULT" ??_C@_1CC@BFDNFFPD@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAI?$AAT?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x14002A290: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x14002A050: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x14001DAB8: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CSystemSettingsPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002AA28: "__cdecl _imp_?PreTranslateMessage@CPropertySheet@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?PreTranslateMessage@CPropertySheet@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14002126A: "protected: virtual int __cdecl CListCtrl::OnChildNotify(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnChildNotify@CListCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14000E5DC: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnUnregister(void) __ptr64" ?OnUnregister@CRegistryPropPage@@IEAAXXZ
0x14000B228: "RPC_E_SERVERFAULT" ??_C@_1CE@MNPGHALG@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x14000CD88: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CWnd" ??_R1A@?0A@EA@CWnd@@8
0x140015750: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseEnableAAA(void) __ptr64" ?OnUseEnableAAA@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x1400015D0: "IVIEWERS.DLL" ??_C@_1BK@EMJMDDMJ@?$AAI?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140016EF0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectCreateOn(void) __ptr64" ?OnObjectCreateOn@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002B078: "__cdecl _imp_CLSIDFromProgID" __imp_CLSIDFromProgID
0x14000D5E8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDefaultAccessPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CDefaultAccessPropPage@@8
0x140010620: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassBrowser::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassBrowser@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000E5DC: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x1400032C8: "Implementation" ??_C@_1BO@OIOLDILE@?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14001212C: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CDefaultLaunchPropPage@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140009850: "CLIPBRD_E_CANT_OPEN" ??_C@_1CI@GAKIIMKJ@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAO?$AAP?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x14002AFB8: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x14002186A: "public: unsigned long __cdecl CWnd::GetStyle(void)const __ptr64" ?GetStyle@CWnd@@QEBAKXZ
0x14000FD40: "public: virtual int __cdecl CClassImplementationPropPage::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CClassImplementationPropPage@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x140022620: RtlpImageNtHeader
0x14000E5DC: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateViewRefresh(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateViewRefresh@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140021306: "public: void __cdecl CCmdTarget::BeginWaitCursor(void) __ptr64" ?BeginWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ
0x1400010E0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const COLEViewerApp::messageMap" ?messageMap@COLEViewerApp@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140009D70: "CO_E_SCM_RPC_FAILURE" ??_C@_1CK@BCCNGNPI@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAC?$AAM?$AA_?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14002AE60: "__cdecl _imp_SetCursor" __imp_SetCursor
0x14002A588: "__cdecl _imp_?ContinueModal@CWnd@@UEAAHXZ" __imp_?ContinueModal@CWnd@@UEAAHXZ
0x14000E86C: "public: virtual int __cdecl COLEViewerApp::OnIdle(long) __ptr64" ?OnIdle@COLEViewerApp@@UEAAHJ@Z
0x140021C7E: "void __cdecl AfxThrowOleException(long)" ?AfxThrowOleException@@YAXJ@Z
0x140020DC6: "public: virtual class CTypeLibCache * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetTypeLibCache(void) __ptr64" ?GetTypeLibCache@CCmdTarget@@UEAAPEAVCTypeLibCache@@XZ
0x14002ABF0: "__cdecl _imp_?OnCreate@CFrameWnd@@IEAAHPEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z" __imp_?OnCreate@CFrameWnd@@IEAAHPEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14002AC00: "__cdecl _imp_?GetProfileStringW@CWinApp@@QEAA?AVCString@@PEBG00@Z" __imp_?GetProfileStringW@CWinApp@@QEAA?AVCString@@PEBG00@Z
0x14000C908: "range: %s ($%08lX)" ??_C@_1CG@PLEILIKB@?$AAr?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA$?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAl?$AAX?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1400212A6: "public: void __cdecl CWnd::SetWindowTextW(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SetWindowTextW@CWnd@@QEAAXPEBG@Z
0x140020F22: "public: virtual int __cdecl CWinApp::InitApplication(void) __ptr64" ?InitApplication@CWinApp@@UEAAHXZ
0x140009F88: "CONVERT10_E_STG_NO_STD_STREAM" ??_C@_1DM@HFEHHDPJ@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAS?$AAT?$AAD?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAE?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x14002132A: "public: __cdecl CDialog::CDialog(void) __ptr64" ??0CDialog@@QEAA@XZ
0x1400216EA: "public: virtual void __cdecl CDocument::OnIdle(void) __ptr64" ?OnIdle@CDocument@@UEAAXXZ
0x14000A3D8: "DV_E_LINDEX" ??_C@_1BI@JMHALND@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAN?$AAD?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x140014CB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassLaunchPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x140021636: "public: virtual int __cdecl CDocument::OnOpenDocument(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?OnOpenDocument@CDocument@@UEAAHPEBG@Z
0x140015B94: "public: int __cdecl CMainFrame::RestorePosition(int) __ptr64" ?RestorePosition@CMainFrame@@QEAAHH@Z
0x14000AE58: "RPC_E_CLIENT_CANTMARSHAL_DATA" ??_C@_1DM@BIMOENLM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x1400274B0: "__vectorcall ??_R0?AVCFormView@" ??_R0?AVCFormView@@@8
0x14002A9C8: "__cdecl _imp_?GetDefaultMenu@CDocument@@UEAAPEAUHMENU__@@XZ" __imp_?GetDefaultMenu@CDocument@@UEAAPEAUHMENU__@@XZ
0x14002A2E0: "__cdecl _imp_?classCTreeView@CTreeView@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCTreeView@CTreeView@@2UCRuntimeClass@@B
0x140017CF8: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CObjTreeView@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400132A4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassImplementationPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14001E510: "public: virtual long __cdecl CObjSecurity::Initialize(struct _SECURITY_DESCRIPTOR * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CObjSecurity@@UEAAJPEAU_SECURITY_DESCRIPTOR@@PEAUHKEY__@@PEBG2222@Z
0x14002A630: "__cdecl _imp_?OnSetFont@CDialog@@UEAAXPEAVCFont@@@Z" __imp_?OnSetFont@CDialog@@UEAAXPEAVCFont@@@Z
0x14002AC08: "__cdecl _imp_?WriteProfileStringW@CWinApp@@QEAAHPEBG00@Z" __imp_?WriteProfileStringW@CWinApp@@QEAAHPEBG00@Z
0x14000D570: "const CDefaultAccessPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CDefaultAccessPropPage@@6B@
0x14002A7B0: "__cdecl _imp_?GetScrollBarCtrl@CView@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z" __imp_?GetScrollBarCtrl@CView@@UEBAPEAVCScrollBar@@H@Z
0x14000D720: "const COLEViewerDoc::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4COLEViewerDoc@@6B@
0x140020E56: "public: virtual __cdecl CDialog::~CDialog(void) __ptr64" ??1CDialog@@UEAA@XZ
0x140016D18: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnViewExpertMode(void) __ptr64" ?OnViewExpertMode@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140020F46: "public: virtual void __cdecl CWinApp::DoWaitCursor(int) __ptr64" ?DoWaitCursor@CWinApp@@UEAAXH@Z
0x140010CC4: "protected: void __cdecl CClassView::OnSelChangingClassTabs(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnSelChangingClassTabs@CClassView@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140021516: "protected: virtual int __cdecl CTabCtrl::OnChildNotify(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnChildNotify@CTabCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x140009298: "CACHE_S_SOMECACHES_NOTUPDATED" ??_C@_1DM@PAHNLBCA@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAS?$AAO?$AAM?$AAE?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AAS?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAU?$AAP?$AAD?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x1400226D4: "protected: __int64 __cdecl CMainFrame::OnDisplayChange(unsigned __int64,__int64) __ptr64" ?OnDisplayChange@CMainFrame@@IEAA_J_K_J@Z
0x14002A160: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x14000AC10: "REGDB_E_WRITEREGDB" ??_C@_1CG@FKLHPEDO@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAI?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA?$AA@
0x14002A030: "__cdecl _imp_RegEnumKeyW" __imp_RegEnumKeyW
0x140017FB8: "public: virtual __cdecl CObject::~CObject(void) __ptr64" ??1CObject@@UEAA@XZ
0x140021B9A: "public: virtual __cdecl CPtrList::~CPtrList(void) __ptr64" ??1CPtrList@@UEAA@XZ
0x140020AF8: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl _GetFacilityString(long)" ?_GetFacilityString@@YAPEBGJ@Z
0x14000FF4C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CEdit::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECEdit@@UEAAPEAXI@Z
0x140021BA6: "public: static class CGdiObject * __ptr64 __cdecl CGdiObject::FromHandle(void * __ptr64)" ?FromHandle@CGdiObject@@SAPEAV1@PEAX@Z
0x14000AE30: "RPC_E_CHANGED_MODE" ??_C@_1CG@JANDIIJA@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAE?$AAD?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A6C8: "__cdecl _imp_?DDX_Text@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCString@@@Z" __imp_?DDX_Text@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCString@@@Z
0x14002A500: "__cdecl _imp_?Create@CImageList@@QEAAHIHHK@Z" __imp_?Create@CImageList@@QEAAHIHHK@Z
0x14000D638: "__vectorcall ??_R3CPropertyPage" ??_R3CPropertyPage@@8
0x1400016C8: "Comcat.DLL" ??_C@_1BG@JABHHIFI@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAc?$AAa?$AAt?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002AE38: "__cdecl _imp_wnsprintfW" __imp_wnsprintfW
0x14000D650: "__vectorcall ??_R2CPropertyPage" ??_R2CPropertyPage@@8
0x140021AB6: "public: void __cdecl CSplitterWnd::SetColumnInfo(int,int,int) __ptr64" ?SetColumnInfo@CSplitterWnd@@QEAAXHHH@Z
0x14002A9F0: "__cdecl _imp_?classCDocument@CDocument@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCDocument@CDocument@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400026F0: "RemoteServerName" ??_C@_1CC@NEMCGBIC@?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAt?$AAe?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A0C0: "DISP_E_MEMBERNOTFOUND" ??_C@_1CM@OJEKKPEO@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAB?$AAE?$AAR?$AAN?$AAO?$AAT?$AAF?$AAO?$AAU?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x14000F498: "protected: void __cdecl CClassAccessPropPage::OnUsePerms(void) __ptr64" ?OnUsePerms@CClassAccessPropPage@@IEAAXXZ
0x14002A788: "__cdecl _imp_?OnPreparePrinting@CView@@MEAAHPEAUCPrintInfo@@@Z" __imp_?OnPreparePrinting@CView@@MEAAHPEAUCPrintInfo@@@Z
0x14001B1FC: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseDisableAAA(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseDisableAAA@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140006A58: "," ??_C@_13DEFPDAGF@?$AA?0?$AA?$AA@
0x140021B5E: "public: int __cdecl CObject::IsKindOf(struct CRuntimeClass const * __ptr64)const __ptr64" ?IsKindOf@CObject@@QEBAHPEBUCRuntimeClass@@@Z
0x140006F60: "%s <no name>" ??_C@_1BK@DEOPHLBM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$DM?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140027980: "__vectorcall ??_R0?AVCObjSecurity@" ??_R0?AVCObjSecurity@@@8
0x140009F20: "CONVERT10_E_STG_DIB_TO_BITMAP" ??_C@_1DM@MKPBHLH@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAD?$AAI?$AAB?$AA_?$AAT?$AAO?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AAM?$AAA?$AAP?$AA?$AA@
0x140003CB0: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const COLEViewerDoc::_messageEntries" ?_messageEntries@COLEViewerDoc@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x14002A3F8: "__cdecl _imp_?IsIdleMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z" __imp_?IsIdleMessage@CWinThread@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14002AF10: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x14002A708: "__cdecl _imp_?OnOK@CDialog@@MEAAXXZ" __imp_?OnOK@CDialog@@MEAAXXZ
0x140001590: "Component Categories\%s" ??_C@_1DA@MIPIKGFI@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14002AE48: "__cdecl _imp_SendMessageW" __imp_SendMessageW
0x1400219EA: "protected: void __cdecl CFrameWnd::OnDestroy(void) __ptr64" ?OnDestroy@CFrameWnd@@IEAAXXZ
0x14002AA10: "__cdecl _imp_?DoModal@CPropertySheet@@UEAA_JXZ" __imp_?DoModal@CPropertySheet@@UEAA_JXZ
0x1400144D0: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CClassActivationPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140002B20: "CClassView" ??_C@_0L@IHGAIOAK@CClassView?$AA@
0x140021912: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::EndModalState(void) __ptr64" ?EndModalState@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x140006C70: "Insertable" ??_C@_1BG@JGJBEACC@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAe?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140009FC8: "DISP_E_ARRAYISLOCKED" ??_C@_1CK@JLECHPBJ@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAR?$AAR?$AAA?$AAY?$AAI?$AAS?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002B020: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x140017F0C: "public: virtual __cdecl CObjTreeView::~CObjTreeView(void) __ptr64" ??1CObjTreeView@@UEAA@XZ
0x1400144D0: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CRegistryPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CRegistryPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A070: "__cdecl _imp_GetSecurityDescriptorDacl" __imp_GetSecurityDescriptorDacl
0x14000FD40: "public: virtual int __cdecl CClassActivationPropPage::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CClassActivationPropPage@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14000B188: "RPC_E_SERVER_DIED_DNE" ??_C@_1CM@ENCENDHI@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAE?$AAD?$AA_?$AAD?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A910: "__cdecl _imp_?classCPropertyPage@CPropertyPage@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCPropertyPage@CPropertyPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x1400018D8: "public: static struct CRuntimeClass const CClassAccessPropPage::classCClassAccessPropPage" ?classCClassAccessPropPage@CClassAccessPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x140021A3E: "public: void __cdecl CStatusBar::GetPaneInfo(int,unsigned int & __ptr64,unsigned int & __ptr64,int & __ptr64)const __ptr64" ?GetPaneInfo@CStatusBar@@QEBAXHAEAI0AEAH@Z
0x14000E058: "const CRegistryPropPage::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CRegistryPropPage@@6B@
0x14000DBA0: "__vectorcall ??_R2COleDropTarget" ??_R2COleDropTarget@@8
0x14000DB88: "__vectorcall ??_R3COleDropTarget" ??_R3COleDropTarget@@8
0x1400216C6: "public: virtual void __cdecl CDocument::UpdateFrameCounts(void) __ptr64" ?UpdateFrameCounts@CDocument@@UEAAXXZ
0x14002A6A0: "__cdecl _imp_?OnChildNotify@CListCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnChildNotify@CListCtrl@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14000C390: "ENUM_S_FIRST...ENUM_S_LAST" ??_C@_1DG@BHHEAJIJ@?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000D7B0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDocument" ??_R1A@?0A@EA@CDocument@@8
0x140020E4A: "public: class CWnd * __ptr64 __cdecl CWnd::SetFocus(void) __ptr64" ?SetFocus@CWnd@@QEAAPEAV1@XZ
0x140021072: "public: void __cdecl CWnd::ScreenToClient(struct tagRECT * __ptr64)const __ptr64" ?ScreenToClient@CWnd@@QEBAXPEAUtagRECT@@@Z
0x14002AA78: "__cdecl _imp_?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAXAEAVCString@@@Z" __imp_?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAXAEAVCString@@@Z
0x14002144A: "public: virtual int __cdecl CScrollView::OnScroll(unsigned int,unsigned int,int) __ptr64" ?OnScroll@CScrollView@@UEAAHIIH@Z
0x14000FB08: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CClassAccessPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A488: "__cdecl _imp_?OnDDECommand@CWinApp@@UEAAHPEAG@Z" __imp_?OnDDECommand@CWinApp@@UEAAHPEAG@Z
0x14002A8E8: "__cdecl _imp_?OnWizardNext@CPropertyPage@@UEAA_JXZ" __imp_?OnWizardNext@CPropertyPage@@UEAA_JXZ
0x14002ACD8: "__cdecl _imp_?classCFrameWnd@CFrameWnd@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCFrameWnd@CFrameWnd@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000B8C8: "TYPE_E_BUFFERTOOSMALL" ??_C@_1CM@NBEGFDIP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAU?$AAF?$AAF?$AAE?$AAR?$AAT?$AAO?$AAO?$AAS?$AAM?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140015964: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CMainFrame::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CMainFrame@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140009D20: "CO_E_OBJSRV_RPC_FAILURE" ??_C@_1DA@FFIJKJNM@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAS?$AAR?$AAV?$AA_?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14002AAE0: "__cdecl _imp_?AfxThrowMemoryException@@YAXXZ" __imp_?AfxThrowMemoryException@@YAXXZ
0x14001B30C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseNoCodeDownload(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseNoCodeDownload@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14001E600: "long __cdecl LocalAllocString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?LocalAllocString@@YAJPEAPEAGPEBG@Z
0x140020EF2: "public: int __cdecl CWinApp::WriteProfileInt(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?WriteProfileInt@CWinApp@@QEAAHPEBG0H@Z
0x1400213D2: "protected: virtual void __cdecl CView::OnEndPrinting(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnEndPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000CD50: "__vectorcall ??_R3CWinThread" ??_R3CWinThread@@8
0x14000CD68: "__vectorcall ??_R2CWinThread" ??_R2CWinThread@@8
0x1400096A8: "E_POINTER" ??_C@_1BE@JBDJAMLA@?$AAE?$AA_?$AAP?$AAO?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x1400073C0: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CRegistryPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CRegistryPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x14002A130: "__cdecl _imp_FreeSid" __imp_FreeSid
0x140011398: "protected: virtual void __cdecl CClassView::OnUpdate(class CView * __ptr64,__int64,class CObject * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdate@CClassView@@MEAAXPEAVCView@@_JPEAVCObject@@@Z
0x14000C7B0: "FACILITY_RPC" ??_C@_1BK@CCKLKEKH@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAR?$AAP?$AAC?$AA?$AA@
0x140018F58: "public: void __cdecl CObjTreeView::ExpandAppIDs(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandAppIDs@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x14000D488: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CFormView" ??_R1A@?0A@EA@CFormView@@8
0x1400099D0: "CO_E_CLASSSTRING" ??_C@_1CC@EFEPBKGE@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400155F0: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUpdateViewHiddenComCats(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateViewHiddenComCats@CMainFrame@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x140009E78: "CONVERT10_E_OLESTREAM_FMT" ??_C@_1DE@JGJIOMPN@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAE?$AAA?$AAM?$AA_?$AAF?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x1400153F8: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnFileBind(void) __ptr64" ?OnFileBind@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140009220: "S_FALSE" ??_C@_1BA@HFIOMMCN@?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAL?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140027930: "__vectorcall ??_R0?AUIUnknown@" ??_R0?AUIUnknown@@@8
0x14000C978: " %s %s" ??_C@_1O@LGACDHHB@?$AA?6?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14000B440: "STG_E_INSUFFICIENTMEMORY" ??_C@_1DC@GNPHHEGL@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAS?$AAU?$AAF?$AAF?$AAI?$AAC?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x14000C220: "CO_S_FIRST...CO_S_LAST" ??_C@_1CO@LKJPLAIH@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAO?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002ABB0: "__cdecl _imp_?OnUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z" __imp_?OnUpdateFrameMenu@CFrameWnd@@UEAAXPEAUHMENU__@@@Z
0x14002ADA8: "__cdecl _imp_??0CCtrlView@@QEAA@PEBGK@Z" __imp_??0CCtrlView@@QEAA@PEBGK@Z
0x140027210: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x14002ADD8: "__cdecl _imp_?PreCreateWindow@CTreeView@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z" __imp_?PreCreateWindow@CTreeView@@UEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14002A8A8: "__cdecl _imp_?OnApply@CPropertyPage@@UEAAHXZ" __imp_?OnApply@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x1400098D0: "CO_E_APPDIDNTREG" ??_C@_1CC@CLIBFFEP@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAD?$AAI?$AAD?$AAN?$AAT?$AAR?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x14002A810: "__cdecl _imp_?OnInitialUpdate@CFormView@@UEAAXXZ" __imp_?OnInitialUpdate@CFormView@@UEAAXXZ
0x14001DA88: "protected: virtual void __cdecl CServerInfoDlg::DoDataExchange(class CDataExchange * __ptr64) __ptr64" ?DoDataExchange@CServerInfoDlg@@MEAAXPEAVCDataExchange@@@Z
0x14002A058: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x1400215D6: "public: class CString const & __ptr64 __cdecl CString::operator=(char const * __ptr64) __ptr64" ??4CString@@QEAAAEBV0@PEBD@Z
0x1400095A0: "OLEOBJ_S_LAST" ??_C@_1BM@NDNGBCAH@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000AAC0: "OLE_E_WRONGCOMPOBJ" ??_C@_1CG@KJENAKEA@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAO?$AAN?$AAG?$AAC?$AAO?$AAM?$AAP?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA?$AA@
0x14002AD88: "__cdecl _imp_?OnActivateView@CView@@MEAAXHPEAV1@0@Z" __imp_?OnActivateView@CView@@MEAAXHPEAV1@0@Z
0x14002140E: "protected: virtual void __cdecl CView::PostNcDestroy(void) __ptr64" ?PostNcDestroy@CView@@MEAAXXZ
0x14001FA40: "public: long __cdecl CSecurityDescriptor::SetGroup(void * __ptr64,int) __ptr64" ?SetGroup@CSecurityDescriptor@@QEAAJPEAXH@Z
0x140022930: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x14002AAD0: "__cdecl _imp_?ReleaseBuffer@CString@@QEAAXH@Z" __imp_?ReleaseBuffer@CString@@QEAAXH@Z
0x140017ED0: "public: virtual __cdecl CMenu::~CMenu(void) __ptr64" ??1CMenu@@UEAA@XZ
0x140015728: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseDisableAAA(void) __ptr64" ?OnUseDisableAAA@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x14000B0E0: "RPC_E_SERVER_CANTMARSHAL_DATA" ??_C@_1DM@JJBPBFMH@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAM?$AAA?$AAR?$AAS?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x14000CF08: "__vectorcall ??_R3CListCtrl" ??_R3CListCtrl@@8
0x14000CF20: "__vectorcall ??_R2CListCtrl" ??_R2CListCtrl@@8
0x140010004: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CClassActivationPropPage@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A860: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CTabCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CTabCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140019754: "public: void __cdecl CObjTreeView::ExpandComponentCategories(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandComponentCategories@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x1400108E8: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassView::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CClassView@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14001FC48: "int __cdecl AppIDExistsForClass(struct _GUID)" ?AppIDExistsForClass@@YAHU_GUID@@@Z
0x140010574: "public: virtual __cdecl CClassBrowser::~CClassBrowser(void) __ptr64" ??1CClassBrowser@@UEAA@XZ
0x14000BF50: "CLASSFACTORY_E_FIRST...CLASSFACT" ??_C@_1FG@LJDANDFN@?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT?$AAO?$AAR?$AAY?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT@
0x140021CBA: "public: __cdecl CSyncObject::CSyncObject(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??0CSyncObject@@QEAA@PEBG@Z
0x14000B1B8: "RPC_E_SERVERCALL_REJECTED" ??_C@_1DE@DLPPPIIO@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140007CA8: "const CSystemSettingsPropPage::`vftable'" ??_7CSystemSettingsPropPage@@6B@
0x14000FD40: "public: virtual int __cdecl CClassAccessPropPage::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CClassAccessPropPage@@UEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x1400081C8: "CLSID\%s\%s" ??_C@_1BI@HDHGNBDB@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400038A8: "All classes" ??_C@_1BI@OGMEOFOK@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14002119E: "public: __cdecl CDialog::CDialog(unsigned int,class CWnd * __ptr64) __ptr64" ??0CDialog@@QEAA@IPEAVCWnd@@@Z
0x140006B50: "IClassFactory::CreateInstance su" ??_C@_0DM@JIBEIBLP@IClassFactory?3?3CreateInstance?5su@
0x14002A218: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x14002A398: "__cdecl _imp_?GetDispatchMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_DISPMAP@@XZ" __imp_?GetDispatchMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_DISPMAP@@XZ
0x14000D910: "const CComboBox::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CComboBox@@6B@
0x140012464: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECDefaultLaunchPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x1400019B0: "CClassAccessPropPage" ??_C@_0BF@BHKDCIHG@CClassAccessPropPage?$AA@
0x140021402: "protected: virtual int __cdecl CView::PreCreateWindow(struct tagCREATESTRUCTW & __ptr64) __ptr64" ?PreCreateWindow@CView@@MEAAHAEAUtagCREATESTRUCTW@@@Z
0x14000D3A0: "__vectorcall ??_R3CView" ??_R3CView@@8
0x14000D3B8: "__vectorcall ??_R2CView" ??_R2CView@@8
0x1400129FC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCGlobalConfigPropSheet@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A5A8: "__cdecl _imp_?GetSuperWndProcAddr@CWnd@@MEAAPEAP6A_JPEAUHWND__@@I_K_J@ZXZ" __imp_?GetSuperWndProcAddr@CWnd@@MEAAPEAP6A_JPEAUHWND__@@I_K_J@ZXZ
0x14000C150: "CONVERT10_E_FIRST...CONVERT10_E_" ??_C@_1EK@CFNBAMDK@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_@
0x140004A40: "MSJAVA.DLL" ??_C@_1BG@BMMPIBDH@?$AAM?$AAS?$AAJ?$AAA?$AAV?$AAA?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002A150: "__cdecl _imp_DeleteObject" __imp_DeleteObject
0x140006F20: "%s\Implemented Categories\%s" ??_C@_1DK@ILKGKEHB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140006730: "const CObject::`vftable'" ??_7CObject@@6B@
0x140006D40: "Grouped by Component Category" ??_C@_1DM@BAACNEIB@?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x14002A210: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x14002134E: "public: virtual __cdecl CStatic::~CStatic(void) __ptr64" ??1CStatic@@UEAA@XZ
0x14000F8A4: "public: __cdecl CClassAccessPropPage::CClassAccessPropPage(void) __ptr64" ??0CClassAccessPropPage@@QEAA@XZ
0x14002A5C0: "__cdecl _imp_?WindowProc@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z" __imp_?WindowProc@CWnd@@MEAA_JI_K_J@Z
0x14002A0D8: "__cdecl _imp_GetLengthSid" __imp_GetLengthSid
0x14000A3F0: "DV_E_NOIVIEWOBJECT" ??_C@_1CG@DPAGGNJG@?$AAD?$AAV?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAI?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x14000DD90: "__vectorcall ??_R3CCtrlView" ??_R3CCtrlView@@8
0x14000E278: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CSystemSettingsPropPage" ??_R1A@?0A@EA@CSystemSettingsPropPage@@8
0x14000DDA8: "__vectorcall ??_R2CCtrlView" ??_R2CCtrlView@@8
0x14002A8F0: "__cdecl _imp_?OnWizardFinish@CPropertyPage@@UEAAHXZ" __imp_?OnWizardFinish@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14002AAF0: "__cdecl _imp_?GetMessageMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ" __imp_?GetMessageMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14002A350: "__cdecl _imp_?AfxGetModuleState@@YAPEAVAFX_MODULE_STATE@@XZ" __imp_?AfxGetModuleState@@YAPEAVAFX_MODULE_STATE@@XZ
0x140027220: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x140007980: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CServerInfoDlg::_messageEntries" ?_messageEntries@CServerInfoDlg@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x14002138A: "public: virtual int __cdecl CView::OnDrop(class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDrop@CView@@UEAAHPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x1400212FA: "public: int __cdecl CListCtrl::GetItemText(int,int,unsigned short * __ptr64,int)const __ptr64" ?GetItemText@CListCtrl@@QEBAHHHPEAGH@Z
0x14000AAA0: "OLE_E_STATIC" ??_C@_1BK@NBKDILAM@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI?$AAC?$AA?$AA@
0x14002A670: "__cdecl _imp_?DrawItem@CButton@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z" __imp_?DrawItem@CButton@@UEAAXPEAUtagDRAWITEMSTRUCT@@@Z
0x14000D420: "__vectorcall ??_R2CClassView" ??_R2CClassView@@8
0x14002A178: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x14000D408: "__vectorcall ??_R3CClassView" ??_R3CClassView@@8
0x14002A680: "__cdecl _imp_?OnChildNotify@CButton@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnChildNotify@CButton@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002ADF0: MFC42u_NULL_THUNK_DATA
0x14000D460: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CClassView" ??_R1A@?0A@EA@CClassView@@8
0x14002A0C0: "__cdecl _imp_CopySid" __imp_CopySid
0x140018170: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObject::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCObject@@UEAAPEAXI@Z
0x140027818: "__vectorcall ??_R0PEAVCOleException@" ??_R0PEAVCOleException@@@8
0x140016108: "void __cdecl ViewInterface(struct HWND__ * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,struct IUnknown * __ptr64)" ?ViewInterface@@YAXPEAUHWND__@@AEBU_GUID@@PEAUIUnknown@@@Z
0x14000CC10: "__vectorcall ??_R2CCmdTarget" ??_R2CCmdTarget@@8
0x140003CE0: "COLEViewerDoc" ??_C@_0O@CMBPIIIP@COLEViewerDoc?$AA@
0x14000CBF8: "__vectorcall ??_R3CCmdTarget" ??_R3CCmdTarget@@8
0x140009498: "OLE_S_MAC_CLIPFORMAT" ??_C@_1CK@NIJDAGBA@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x140015688: "protected: void __cdecl CMainFrame::OnUseNoCodeDownload(void) __ptr64" ?OnUseNoCodeDownload@CMainFrame@@IEAAXXZ
0x140020370: "unsigned long __cdecl RetrieveClassValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?RetrieveClassValue@@YAKU_GUID@@PEBG1PEAGPEAK@Z
0x14002A118: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x14002AA60: "__cdecl _imp_?messageMap@CPropertySheet@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CPropertySheet@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140002388: "const CEdit::`vftable'" ??_7CEdit@@6B@
0x14002AA48: "__cdecl _imp_?ContinueModal@CPropertySheet@@UEAAHXZ" __imp_?ContinueModal@CPropertySheet@@UEAAHXZ
0x1400283B0: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x14001DBCC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCSystemSettingsPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x1400038C0: "DefaultAccessPermission" ??_C@_1DA@ONHECMH@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140003F98: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CGlobalConfigPropSheet::messageMap" ?messageMap@CGlobalConfigPropSheet@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14000B068: "RPC_E_NOT_REGISTERED" ??_C@_1CK@NPMHENGL@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140009A40: "CO_E_ERRORINDLL" ??_C@_1CA@EDGHCHHN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AAI?$AAN?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14000B358: "STG_E_CANTSAVE" ??_C@_1BO@IJBGMEBK@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x14000C860: "FACILITY_0x06" ??_C@_1BM@JHIKBKMI@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AA0?$AAx?$AA0?$AA6?$AA?$AA@
0x14001EF40: "public: __cdecl CSecurityDescriptor::~CSecurityDescriptor(void) __ptr64" ??1CSecurityDescriptor@@QEAA@XZ
0x14001B3AC: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseDisableAAA(void) __ptr64" ?OnUseDisableAAA@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140027AD4: "int g_Administrator" ?g_Administrator@@3HA
0x14000A118: "DISP_E_NOTACOLLECTION" ??_C@_1CM@NIIIAODG@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAA?$AAC?$AAO?$AAL?$AAL?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x1400020B0: "Access Permissions" ??_C@_1CG@GPHJPLMO@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140020EDA: "protected: void __cdecl CWinApp::SetRegistryKey(unsigned int) __ptr64" ?SetRegistryKey@CWinApp@@IEAAXI@Z
0x14000E370: "__vectorcall ??_R3CObjSecurity" ??_R3CObjSecurity@@8
0x14002A530: "__cdecl _imp_?DestroyWindow@CWnd@@UEAAHXZ" __imp_?DestroyWindow@CWnd@@UEAAHXZ
0x140009368: "DRAGDROP_S_DROP" ??_C@_1CA@LLDIPJGD@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AA_?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA?$AA@
0x14000C698: "REGDB_S_FIRST...REGDB_S_LAST" ??_C@_1DK@MDFGHAAH@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAR?$AAE?$AAG?$AAD?$AAB?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000E388: "__vectorcall ??_R2CObjSecurity" ??_R2CObjSecurity@@8
0x14002A760: "__cdecl _imp_?OnDragOver@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z" __imp_?OnDragOver@CView@@UEAAKPEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x140003F10: "ViewHiddenComCats" ??_C@_1CE@FMCCENLI@?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAH?$AAi?$AAd?$AAd?$AAe?$AAn?$AAC?$AAo?$AAm?$AAC?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140004A30: "AppID" ??_C@_1M@EJNEECMJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140003C10: "DEFAULTLAUNCHPERMISSION" ??_C@_1DA@NPBCOGBL@?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AAL?$AAA?$AAU?$AAN?$AAC?$AAH?$AAP?$AAE?$AAR?$AAM?$AAI?$AAS?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14002AFD0: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x14000EE00: "int __cdecl RegisterIViewersDLL(class CWnd * __ptr64,int)" ?RegisterIViewersDLL@@YAHPEAVCWnd@@H@Z
0x14002A8B8: "__cdecl _imp_?OnOK@CPropertyPage@@UEAAXXZ" __imp_?OnOK@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x14001EF20: "public: __cdecl CSecurityDescriptor::CSecurityDescriptor(void) __ptr64" ??0CSecurityDescriptor@@QEAA@XZ
0x140007960: "%s [%s] = %s" ??_C@_1BK@PKBFPEM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140021C1E: "public: virtual void __cdecl CView::OnPrepareDC(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnPrepareDC@CView@@UEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x1400048D8: "Inproc Handler" ??_C@_1BO@CHMDAAAE@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14002A280: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x14000B8F8: "TYPE_E_CANTCREATETMPFILE" ??_C@_1DC@EEKHJOEL@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AAC?$AAR?$AAE?$AAA?$AAT?$AAE?$AAT?$AAM?$AAP?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140020E32: "protected: virtual int __cdecl CCmdTarget::GetExtraConnectionPoints(class CPtrArray * __ptr64) __ptr64" ?GetExtraConnectionPoints@CCmdTarget@@MEAAHPEAVCPtrArray@@@Z
0x14000F9EC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassAccessPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x1400167E4: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnDestroy(void) __ptr64" ?OnDestroy@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140009230: "CACHE_S_FORMATETC_NOTSUPPORTED" ??_C@_1DO@PIKIGLBL@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AAE?$AAT?$AAC?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAS?$AAU?$AAP?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140009210: "S_OK" ??_C@_19HAELCMCN@?$AAS?$AA_?$AAO?$AAK?$AA?$AA@
0x1400078A0: "FileType" ??_C@_1BC@NKMMNMGL@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A270: "DRAGDROP_E_ALREADYREGISTERED" ??_C@_1DK@BODPCLCB@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAY?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14001219C: "public: virtual __cdecl CDefaultAccessPropPage::~CDefaultAccessPropPage(void) __ptr64" ??1CDefaultAccessPropPage@@UEAA@XZ
0x140009388: "DRAGDROP_S_USEDEFAULTCURSORS" ??_C@_1DK@MAKCLPNM@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAS?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AAC?$AAU?$AAR?$AAS?$AAO?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x14002B0AC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x14001805C: "public: virtual __cdecl CTreeView::~CTreeView(void) __ptr64" ??1CTreeView@@UEAA@XZ
0x14000B7B8: "STG_E_TOOMANYOPENFILES" ??_C@_1CO@CGBLEMFL@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAT?$AAO?$AAO?$AAM?$AAA?$AAN?$AAY?$AAO?$AAP?$AAE?$AAN?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14002A7B8: "__cdecl _imp_?OnCmdMsg@CView@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z" __imp_?OnCmdMsg@CView@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002B008: "__cdecl _imp__itow" __imp__itow
0x14002A008: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x14002046C: "unsigned long __cdecl StoreClassAppIDValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?StoreClassAppIDValue@@YAKU_GUID@@PEBG11@Z
0x14001C30C: "public: void __cdecl CRegistryPropPage::Update(void) __ptr64" ?Update@CRegistryPropPage@@QEAAXXZ
0x14001DAC8: "public: static class CObject * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::CreateObject(void)" ?CreateObject@CSystemSettingsPropPage@@SAPEAVCObject@@XZ
0x1400227C4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140027DD4: "__cdecl _@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUnuxECUfmrxlwvPivgzroPoryUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@mfcs42u" __@@_PchSym_@00@UlyqOznwGEuivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUnuxECUfmrxlwvPivgzroPoryUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@mfcs42u
0x1400020A0: "Access" ??_C@_1O@PLNJEPPG@?$AAA?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400212CA: "public: virtual __cdecl CEdit::~CEdit(void) __ptr64" ??1CEdit@@UEAA@XZ
0x1400121DC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECDefaultAccessPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x140003438: "Interfaces" ??_C@_1BG@JELGADA@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400131FC: "public: virtual __cdecl CClassImplementationPropPage::~CClassImplementationPropPage(void) __ptr64" ??1CClassImplementationPropPage@@UEAA@XZ
0x1400213BA: "protected: virtual void __cdecl CView::OnBeginPrinting(class CDC * __ptr64,struct CPrintInfo * __ptr64) __ptr64" ?OnBeginPrinting@CView@@MEAAXPEAVCDC@@PEAUCPrintInfo@@@Z
0x14000E3A8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CObjSecurity" ??_R1A@?0A@EA@CObjSecurity@@8
0x14001B528: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseNoCodeDownload(void) __ptr64" ?OnUseNoCodeDownload@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14000FF14: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECClassActivationPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x140014518: "protected: void __cdecl CClassLaunchPropPage::OnUsePerms(void) __ptr64" ?OnUsePerms@CClassLaunchPropPage@@IEAAXXZ
0x14002AF38: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x14000AEE0: "RPC_E_CLIENT_DIED" ??_C@_1CE@IDOEKCHN@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140015AD8: "public: virtual int __cdecl CMyOleDropTarget::OnDrop(class CWnd * __ptr64,class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDrop@CMyOleDropTarget@@UEAAHPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x14000B5E8: "STG_E_MEDIUMFULL" ??_C@_1CC@FGMMLCMD@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAD?$AAI?$AAU?$AAM?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002A388: "__cdecl _imp_?GetTypeLib@CCmdTarget@@UEAAJKPEAPEAUITypeLib@@@Z" __imp_?GetTypeLib@CCmdTarget@@UEAAJKPEAPEAUITypeLib@@@Z
0x1400022C0: "CClassActivationPropPage" ??_C@_0BJ@BBDINNOG@CClassActivationPropPage?$AA@
0x14002AE18: "__cdecl _imp_DragQueryFileW" __imp_DragQueryFileW
0x14002A540: "__cdecl _imp_?CalcWindowRect@CWnd@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z" __imp_?CalcWindowRect@CWnd@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x14001DD9C: "public: virtual void __cdecl CSystemSettingsPropPage::OnOK(void) __ptr64" ?OnOK@CSystemSettingsPropPage@@UEAAXXZ
0x14000BA58: "TYPE_E_INVALIDSTATE" ??_C@_1CI@FDKNBGID@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x14000C538: "MK_S_FIRST...MK_S_LAST" ??_C@_1CO@JDAFECFP@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000C2C0: "DRAGDROP_E_FIRST...DRAGDROP_E_LA" ??_C@_1EG@NAABMAAB@?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAD?$AAR?$AAA?$AAG?$AAD?$AAR?$AAO?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA@
0x14002A850: "__cdecl _imp_??1CTreeCtrl@@UEAA@XZ" __imp_??1CTreeCtrl@@UEAA@XZ
0x14001B83C: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CRegistryPropPage@@IEAAXIHH@Z
0x14002267C: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x14002A088: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorDacl" __imp_SetSecurityDescriptorDacl
0x140014CB4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassLaunchPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassLaunchPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14000D070: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CEdit" ??_R1A@?0A@EA@CEdit@@8
0x1400144D0: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@CClassAccessPropPage@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140020BF0: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl _GetScodeString(long)" ?_GetScodeString@@YAPEBGJ@Z
0x140008058: "?? Unknown Account ??" ??_C@_1CM@GIPPHIPG@?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAA?$AAc?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x14000D500: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CScrollView" ??_R1A@?0A@EA@CScrollView@@8
0x140004690: "const CClassImplementationPropPage::`vftable'" ??_7CClassImplementationPropPage@@6B@
0x140004DA0: "const CClassLaunchPropPage::`vftable'" ??_7CClassLaunchPropPage@@6B@
0x140016C2C: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectView(void) __ptr64" ?OnObjectView@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x1400132A4: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassImplementationPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x1400096C0: "E_HANDLE" ??_C@_1BC@KAPCAFCP@?$AAE?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAD?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x1400202F0: "unsigned long __cdecl RetrieveClassAppIDValue(struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?RetrieveClassAppIDValue@@YAKU_GUID@@PEBG1PEAGPEAK@Z
0x14001B224: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUpdateUseEnableAAA(class CCmdUI * __ptr64) __ptr64" ?OnUpdateUseEnableAAA@CObjTreeView@@IEAAXPEAVCCmdUI@@@Z
0x14002B0FC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x1400211F2: "public: virtual int __cdecl CDialog::CheckAutoCenter(void) __ptr64" ?CheckAutoCenter@CDialog@@UEAAHXZ
0x140021ADA: "public: __cdecl COleDropTarget::COleDropTarget(void) __ptr64" ??0COleDropTarget@@QEAA@XZ
0x140007820: "Interface\" ??_C@_0L@LDJOFBHK@Interface?2?$AA@
0x14001D9CC: "public: __cdecl CServerInfoDlg::CServerInfoDlg(class CWnd * __ptr64) __ptr64" ??0CServerInfoDlg@@QEAA@PEAVCWnd@@@Z
0x14002ACF8: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CObject@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CObject@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140010D70: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassView::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassView@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000AC98: "RPC_E_CALL_REJECTED" ??_C@_1CI@LOHMBEPM@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA_?$AAR?$AAE?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A8A0: "__cdecl _imp_??0CPropertyPage@@QEAA@II@Z" __imp_??0CPropertyPage@@QEAA@II@Z
0x14000A5D0: "MK_E_EXCEEDEDDEADLINE" ??_C@_1CM@BPLCIID@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAC?$AAE?$AAE?$AAD?$AAE?$AAD?$AAD?$AAE?$AAA?$AAD?$AAL?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x1400027B0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CClassBrowser::messageMap" ?messageMap@CClassBrowser@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140009540: "OLEOBJ_S_INVALIDHWND" ??_C@_1CK@OHLMBBMO@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAS?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAH?$AAW?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x1400170A8: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnObjectClsidOnClipboard(void) __ptr64" ?OnObjectClsidOnClipboard@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140001900: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassAccessPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassAccessPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B
0x1400029F0: "Class Name" ??_C@_1BG@MHKLFNB@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14002AD90: "__cdecl _imp_?OnActivateFrame@CView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z" __imp_?OnActivateFrame@CView@@MEAAXIPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14000B5C0: "STG_E_LOCKVIOLATION" ??_C@_1CI@FPBAIIFG@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AAV?$AAI?$AAO?$AAL?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14000FF4C: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CEdit::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCEdit@@UEAAPEAXI@Z
0x1400279C0: "struct _OSVERSIONINFOW g_osvi" ?g_osvi@@3U_OSVERSIONINFOW@@A
0x140021B2E: "protected: virtual struct AFX_INTERFACEMAP const * __ptr64 __cdecl COleDropTarget::GetInterfaceMap(void)const __ptr64" ?GetInterfaceMap@COleDropTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ
0x140021666: "public: virtual class CFile * __ptr64 __cdecl CDocument::GetFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,class CFileException * __ptr64) __ptr64" ?GetFile@CDocument@@UEAAPEAVCFile@@PEBGIPEAVCFileException@@@Z
0x140001628: "Interface" ??_C@_1BE@EKPAFMCP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140019C44: "public: int __cdecl CObjTreeView::ExpandObject(struct tagNMTREEVIEWW * __ptr64) __ptr64" ?ExpandObject@CObjTreeView@@QEAAHPEAUtagNMTREEVIEWW@@@Z
0x14002164E: "public: virtual void __cdecl CDocument::OnCloseDocument(void) __ptr64" ?OnCloseDocument@CDocument@@UEAAXXZ
0x1400124BC: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CDefaultLaunchPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140009C88: "CO_E_NOTINITIALIZED" ??_C@_1CI@PGGCNJIE@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAT?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x14002A6F8: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CDialog@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CDialog@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x1400218CA: "public: void __cdecl CFrameWnd::SetActiveView(class CView * __ptr64,int) __ptr64" ?SetActiveView@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCView@@H@Z
0x14001F218: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::CopyACL(struct _ACL * __ptr64,struct _ACL * __ptr64)" ?CopyACL@CSecurityDescriptor@@SAJPEAU_ACL@@0@Z
0x14002A818: "__cdecl _imp_?OnDraw@CFormView@@MEAAXPEAVCDC@@@Z" __imp_?OnDraw@CFormView@@MEAAXPEAVCDC@@@Z
0x14002AFC8: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x14000D748: "__vectorcall ??_R3COLEViewerDoc" ??_R3COLEViewerDoc@@8
0x14000D760: "__vectorcall ??_R2COLEViewerDoc" ??_R2COLEViewerDoc@@8
0x14002A138: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x14000BA80: "TYPE_E_INVDATAREAD" ??_C@_1CG@KCNODEFP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA?$AA@
0x1400216A2: "public: virtual __cdecl CDocument::~CDocument(void) __ptr64" ??1CDocument@@UEAA@XZ
0x14000C620: "OLE_S_FIRST...OLE_S_LAST" ??_C@_1DC@BJCFJCKN@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14002114A: "protected: virtual void __cdecl CWnd::PostNcDestroy(void) __ptr64" ?PostNcDestroy@CWnd@@MEAAXXZ
0x14002ADB8: "__cdecl _imp_?UpdateAllViews@CDocument@@QEAAXPEAVCView@@_JPEAVCObject@@@Z" __imp_?UpdateAllViews@CDocument@@QEAAXPEAVCView@@_JPEAVCObject@@@Z
0x14000CBA8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CObject" ??_R1A@?0A@EA@CObject@@8
0x140004A58: "BOTH" ??_C@_19LPDIKKGG@?$AAB?$AAO?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140012B38: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnPathBrowse(void) __ptr64" ?OnPathBrowse@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x1400125AC: "protected: static struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl COLEViewerDoc::_GetBaseClass(void)" ?_GetBaseClass@COLEViewerDoc@@KAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A1E8: "__cdecl _imp_GlobalLock" __imp_GlobalLock
0x1400275A8: "__vectorcall ??_R0?AVCDocument@" ??_R0?AVCDocument@@@8
0x140013BE8: "public: virtual int __cdecl CClassImplementationPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CClassImplementationPropPage@@UEAAHXZ
0x14000A9A8: "OLE_E_NOCONNECTION" ??_C@_1CG@ECNMJCOL@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAC?$AAO?$AAN?$AAN?$AAE?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x140010630: "public: virtual int __cdecl CClassBrowser::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CClassBrowser@@UEAAHXZ
0x14002A5E8: "__cdecl _imp_?OnChildNotify@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnChildNotify@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14000D0D8: "__vectorcall ??_R2CClassActivationPropPage" ??_R2CClassActivationPropPage@@8
0x14000D0C0: "__vectorcall ??_R3CClassActivationPropPage" ??_R3CClassActivationPropPage@@8
0x140021852: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CCmdTarget@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14000CA48: IID_IMallocSpy
0x14002B0C0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_GDI32
0x140009A20: "CO_E_ERRORINAPP" ??_C@_1CA@GFFMADNO@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AAI?$AAN?$AAA?$AAP?$AAP?$AA?$AA@
0x140016848: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnFileBind(void) __ptr64" ?OnFileBind@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140021126: "protected: virtual int __cdecl CWnd::OnWndMsg(unsigned int,unsigned __int64,__int64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnWndMsg@CWnd@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x14002A720: "__cdecl _imp_?EndWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ" __imp_?EndWaitCursor@CCmdTarget@@QEAAXXZ
0x14001A404: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CObjTreeView::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CObjTreeView@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x140020FCA: "public: __cdecl CFileDialog::CFileDialog(int,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,class CWnd * __ptr64) __ptr64" ??0CFileDialog@@QEAA@HPEBG0K0PEAVCWnd@@@Z
0x1400129A0: "public: virtual __cdecl CGlobalConfigPropSheet::~CGlobalConfigPropSheet(void) __ptr64" ??1CGlobalConfigPropSheet@@UEAA@XZ
0x14000B3E8: "STG_E_FILEALREADYEXISTS" ??_C@_1DA@BGGLKEEG@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAA?$AAL?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAY?$AAE?$AAX?$AAI?$AAS?$AAT?$AAS?$AA?$AA@
0x14000AB18: "OLEOBJ_E_NOVERBS" ??_C@_1CC@HPOPLNDD@?$AAO?$AAL?$AAE?$AAO?$AAB?$AAJ?$AA_?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAB?$AAS?$AA?$AA@
0x14000C100: "CLIPBRD_S_FIRST...CLIPBRD_S_LAST" ??_C@_1EC@NNHJHEAG@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT@
0x1400097F0: "CLIPBRD_E_CANT_CLOSE" ??_C@_1CK@CBBBCBGG@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAL?$AAO?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14000D2C0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CTabCtrl" ??_R1A@?0A@EA@CTabCtrl@@8
0x1400215CA: "protected: virtual int __cdecl CPropertyPage::PreTranslateMessage(struct tagMSG * __ptr64) __ptr64" ?PreTranslateMessage@CPropertyPage@@MEAAHPEAUtagMSG@@@Z
0x14002AC68: "__cdecl _imp_??0CSplitterWnd@@QEAA@XZ" __imp_??0CSplitterWnd@@QEAA@XZ
0x14002A728: "__cdecl _imp_?ShowWindow@CWnd@@QEAAHH@Z" __imp_?ShowWindow@CWnd@@QEAAHH@Z
0x1400102EC: "public: virtual int __cdecl CClassActivationPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CClassActivationPropPage@@UEAAHXZ
0x140020B24: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl _GetFullScodeString(long)" ?_GetFullScodeString@@YAPEBGJ@Z
0x140006D20: "Object Classes" ??_C@_1BO@KCDLIBBL@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140011178: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CClassView::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CClassView@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002AA38: "__cdecl _imp_?OnCommand@CPropertySheet@@UEAAH_K_J@Z" __imp_?OnCommand@CPropertySheet@@UEAAH_K_J@Z
0x14002AD20: "__cdecl _imp_?RemoveAll@CPtrList@@QEAAXXZ" __imp_?RemoveAll@CPtrList@@QEAAXXZ
0x14002A4F0: "__cdecl _imp_?AfxOleInit@@YAHXZ" __imp_?AfxOleInit@@YAHXZ
0x140022308: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x140021132: "protected: __int64 __cdecl CWnd::Default(void) __ptr64" ?Default@CWnd@@IEAA_JXZ
0x140020E26: "public: virtual struct IUnknown * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetInterfaceHook(void const * __ptr64) __ptr64" ?GetInterfaceHook@CCmdTarget@@UEAAPEAUIUnknown@@PEBX@Z
0x14002A890: "__cdecl _imp_?classCFormView@CFormView@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCFormView@CFormView@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000F780: "protected: void __cdecl CClassAccessPropPage::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CClassAccessPropPage@@IEAAXIHH@Z
0x140006E20: "COM Library Objects" ??_C@_1CI@CJEDCOBN@?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?5?$AAL?$AAi?$AAb?$AAr?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14002A548: "__cdecl _imp_?SetWindowPos@CWnd@@QEAAHPEBV1@HHHHI@Z" __imp_?SetWindowPos@CWnd@@QEAAHPEBV1@HHHHI@Z
0x140003C60: "Global Launch" ??_C@_1BM@KOPDDOPN@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x14002AAC0: "__cdecl _imp_?OnChildNotify@CComboBox@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnChildNotify@CComboBox@@MEAAHI_K_JPEA_J@Z
0x1400215E2: "public: __cdecl CDocument::CDocument(void) __ptr64" ??0CDocument@@QEAA@XZ
0x14001E574: "void __cdecl LoadACLEDIT(void)" ?LoadACLEDIT@@YAXXZ
0x1400013A0: "Kernel32.dll" ??_C@_1BK@EJBALEBG@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14002A1B8: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x140022094: "__cdecl onexit" _onexit
0x140021A4A: "public: void __cdecl CStatusBar::SetPaneInfo(int,unsigned int,unsigned int,int) __ptr64" ?SetPaneInfo@CStatusBar@@QEAAXHIIH@Z
0x140021756: "public: virtual void __cdecl CPropertySheet::BuildPropPageArray(void) __ptr64" ?BuildPropPageArray@CPropertySheet@@UEAAXXZ
0x14000E080: "__vectorcall ??_R3CRegistryPropPage" ??_R3CRegistryPropPage@@8
0x14000E098: "__vectorcall ??_R2CRegistryPropPage" ??_R2CRegistryPropPage@@8
0x14000BCB8: "VIEW_E_DRAW" ??_C@_1BI@GFCJJLBJ@?$AAV?$AAI?$AAE?$AAW?$AA_?$AAE?$AA_?$AAD?$AAR?$AAA?$AAW?$AA?$AA@
0x140004F98: "Interactive" ??_C@_1BI@NFOKHDOD@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A1C8: "DISP_E_TYPEMISMATCH" ??_C@_1CI@LFNJKPAP@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AAM?$AAI?$AAS?$AAM?$AAA?$AAT?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x14002AB48: "__cdecl _imp_?GetMessageString@CFrameWnd@@UEBAXIAEAVCString@@@Z" __imp_?GetMessageString@CFrameWnd@@UEBAXIAEAVCString@@@Z
0x140001470: "Could not load bitmaps" ??_C@_1CO@HGLMHNID@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAt?$AAm?$AAa?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140027CB8: "int g_fExitDeferredThread" ?g_fExitDeferredThread@@3HA
0x1400283A0: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x14002AC18: "__cdecl _imp_??0CStatusBar@@QEAA@XZ" __imp_??0CStatusBar@@QEAA@XZ
0x14002167E: "public: virtual int __cdecl CDocument::CanCloseFrame(class CFrameWnd * __ptr64) __ptr64" ?CanCloseFrame@CDocument@@UEAAHPEAVCFrameWnd@@@Z
0x14002A808: "__cdecl _imp_??0CFormView@@IEAA@I@Z" __imp_??0CFormView@@IEAA@I@Z
0x140007A08: "const CServerInfoDlg::`vftable'" ??_7CServerInfoDlg@@6B@
0x14002AEC8: "__cdecl _imp_DeleteMenu" __imp_DeleteMenu
0x14000A5A0: "MK_E_ENUMERATION_FAILED" ??_C@_1DA@LKNIFGME@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AAE?$AAR?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140001100: IID_IInterfaceViewer
0x140020554: "unsigned long __cdecl StoreRegValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?StoreRegValue@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG11@Z
0x14000B040: "RPC_E_INVALIDMETHOD" ??_C@_1CI@KDIGGBKD@?$AAR?$AAP?$AAC?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAM?$AAE?$AAT?$AAH?$AAO?$AAD?$AA?$AA@
0x140009E30: "CONVERT10_E_OLESTREAM_BITMAP_TO_" ??_C@_1EI@IIFBIAKG@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAV?$AAE?$AAR?$AAT?$AA1?$AA0?$AA_?$AAE?$AA_?$AAO?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAE?$AAA?$AAM?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AAM?$AAA?$AAP?$AA_?$AAT?$AAO?$AA_@
0x14000A4F8: "MEM_E_INVALID_ROOT" ??_C@_1CG@KCIKHBAF@?$AAM?$AAE?$AAM?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14001F0DC: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::AddAccessAllowedACEToACL(struct _ACL * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?AddAccessAllowedACEToACL@CSecurityDescriptor@@SAJPEAPEAU_ACL@@PEBGK@Z
0x14000DB10: "__vectorcall ??_R2CMyOleDropTarget" ??_R2CMyOleDropTarget@@8
0x14000DAF8: "__vectorcall ??_R3CMyOleDropTarget" ??_R3CMyOleDropTarget@@8
0x14002A6E0: "__cdecl _imp_?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAHPEAGH@Z" __imp_?GetWindowTextW@CWnd@@QEBAHPEAGH@Z
0x140014F38: "public: virtual int __cdecl CClassLaunchPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CClassLaunchPropPage@@UEAAHXZ
0x14002A440: "__cdecl _imp_?GetProfileIntW@CWinApp@@QEAAIPEBG0H@Z" __imp_?GetProfileIntW@CWinApp@@QEAAIPEBG0H@Z
0x14000A910: "OLE_E_ENUM_NOMORE" ??_C@_1CE@GILNEIKF@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAN?$AAO?$AAM?$AAO?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14002120A: "protected: virtual void __cdecl CDialog::PreInitDialog(void) __ptr64" ?PreInitDialog@CDialog@@MEAAXXZ
0x140027C78: "class CWinThread * __ptr64 __ptr64 g_pDeferredThread" ?g_pDeferredThread@@3PEAVCWinThread@@EA
0x14002AA80: "__cdecl _imp_?GetWindowTextLengthW@CWnd@@QEBAHXZ" __imp_?GetWindowTextLengthW@CWnd@@QEBAHXZ
0x14000C060: "CLIENTSITE_S_FIRST...CLIENTSITE_" ??_C@_1EO@LCOIGAC@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAL?$AAI?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AAI?$AAT?$AAE?$AA_@
0x140004B60: "Executable Files (*.exe)|*.exe|A" ??_C@_1GI@PIIICMJO@?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CK?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$CJ?$AA?$HM?$AA?$CK?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$HM?$AAA@
0x140006AB0: "QueryInterface on class factory " ??_C@_0DK@KIPHDODC@QueryInterface?5on?5class?5factory?5@
0x140009E08: "CO_E_WRONGOSFORAPP" ??_C@_1CG@PNFHDPKB@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAW?$AAR?$AAO?$AAN?$AAG?$AAO?$AAS?$AAF?$AAO?$AAR?$AAA?$AAP?$AAP?$AA?$AA@
0x14000CE10: "__vectorcall ??_R3CButton" ??_R3CButton@@8
0x14002165A: "public: virtual void __cdecl CDocument::ReportSaveLoadException(unsigned short const * __ptr64,class CException * __ptr64,int,unsigned int) __ptr64" ?ReportSaveLoadException@CDocument@@UEAAXPEBGPEAVCException@@HI@Z
0x14000CE28: "__vectorcall ??_R2CButton" ??_R2CButton@@8
0x140020E1A: "public: virtual int __cdecl CCmdTarget::OnCreateAggregates(void) __ptr64" ?OnCreateAggregates@CCmdTarget@@UEAAHXZ
0x14000BC60: "TYPE_E_UNSUPFORMAT" ??_C@_1CG@CJJLBLJP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAS?$AAU?$AAP?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x1400214CE: "public: virtual struct CRuntimeClass * __ptr64 __cdecl CTreeCtrl::GetRuntimeClass(void)const __ptr64" ?GetRuntimeClass@CTreeCtrl@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x140004A20: "TreatAs" ??_C@_1BA@BPGNHKCG@?$AAT?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAA?$AAs?$AA?$AA@
0x14001A434: "int __cdecl HasServer32(struct HKEY__ * __ptr64)" ?HasServer32@@YAHPEAUHKEY__@@@Z
0x140003450: "DefaultIcon" ??_C@_1BI@IDMJHIIF@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAI?$AAc?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140021ACE: "public: virtual __cdecl CSplitterWnd::~CSplitterWnd(void) __ptr64" ??1CSplitterWnd@@UEAA@XZ
0x14000E8DC: "public: int __cdecl COLEViewerApp::ProcessCmdLine(void) __ptr64" ?ProcessCmdLine@COLEViewerApp@@QEAAHXZ
0x14002116E: "public: virtual int __cdecl CWnd::IsFrameWnd(void)const __ptr64" ?IsFrameWnd@CWnd@@UEBAHXZ
0x140009C68: "CO_E_INIT_TLS" ??_C@_1BM@GPGLJDCA@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAT?$AAL?$AAS?$AA?$AA@
0x14002AFD8: "__cdecl _imp_wcstok" __imp_wcstok
0x140012464: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDefaultLaunchPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCDefaultLaunchPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14000CFB0: "__vectorcall ??_R2CClassAccessPropPage" ??_R2CClassAccessPropPage@@8
0x14000CF98: "__vectorcall ??_R3CClassAccessPropPage" ??_R3CClassAccessPropPage@@8
0x1400129FC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CGlobalConfigPropSheet::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECGlobalConfigPropSheet@@UEAAPEAXI@Z
0x1400041B0: "System Configuration" ??_C@_1CK@FBKFFLNO@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400078B8: "TypeLib" ??_C@_07KJLOKDKB@TypeLib?$AA@
0x14002A9D0: "__cdecl _imp_?GetDefaultAccelerator@CDocument@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ" __imp_?GetDefaultAccelerator@CDocument@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ
0x14000A4D0: "MEM_E_INVALID_LINK" ??_C@_1CG@JOKEFNLF@?$AAM?$AAE?$AAM?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AA_?$AAL?$AAI?$AAN?$AAK?$AA?$AA@
0x140020D4E: "public: class CString const & __ptr64 __cdecl CString::operator+=(class CString const & __ptr64) __ptr64" ??YCString@@QEAAAEBV0@AEBV0@@Z
0x14001647C: "public: void __cdecl CObjTreeView::OnTreeRClick(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnTreeRClick@CObjTreeView@@QEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140021B0A: "public: virtual void __cdecl COleDropTarget::OnDragLeave(class CWnd * __ptr64) __ptr64" ?OnDragLeave@COleDropTarget@@UEAAXPEAVCWnd@@@Z
0x140007380: "__cdecl _xmm@ffffffffffff0002ffffffffffff0000" __xmm@ffffffffffff0002ffffffffffff0000
0x14000EB08: "int __cdecl RegisterComcatDLL(class CWnd * __ptr64)" ?RegisterComcatDLL@@YAHPEAVCWnd@@@Z
0x140021012: "void __cdecl DDX_Control(class CDataExchange * __ptr64,int,class CWnd & __ptr64)" ?DDX_Control@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAVCWnd@@@Z
0x1400078E0: "%#08X (%lu)" ??_C@_1BI@KFFEDNAH@?$AA?$CF?$AA?$CD?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140021A0E: "public: void __cdecl CControlBar::SetBarStyle(unsigned long) __ptr64" ?SetBarStyle@CControlBar@@QEAAXK@Z
0x14000A7D8: "MK_E_UNAVAILABLE" ??_C@_1CC@LMHDMFDE@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAE?$AA_?$AAU?$AAN?$AAA?$AAV?$AAA?$AAI?$AAL?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140006EE0: "Yikes! loading Comcat failed" ??_C@_1DM@MNIKDAMJ@?$AAY?$AAi?$AAk?$AAe?$AAs?$AA?$CB?$AA?5?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAc?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14000D810: "const CGlobalConfigPropSheet::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CGlobalConfigPropSheet@@6B@
0x14002A0D0: "__cdecl _imp_GetAclInformation" __imp_GetAclInformation
0x14000E2C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IUnknown" ??_R1A@?0A@EA@IUnknown@@8
0x14002AB08: "__cdecl _imp_?GetWindowPlacement@CWnd@@QEBAHPEAUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z" __imp_?GetWindowPlacement@CWnd@@QEBAHPEAUtagWINDOWPLACEMENT@@@Z
0x1400094C8: "OLE_S_STATIC" ??_C@_1BK@PBHMGLJB@?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI?$AAC?$AA?$AA@
0x14002B124: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHELL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHELL32
0x14001B7F8: "public: virtual unsigned long __cdecl CMyOleDropTarget::OnDragEnter(class CWnd * __ptr64,class COleDataObject * __ptr64,unsigned long,class CPoint) __ptr64" ?OnDragEnter@CMyOleDropTarget@@UEAAKPEAVCWnd@@PEAVCOleDataObject@@KVCPoint@@@Z
0x14002A740: "__cdecl _imp_?GetRuntimeClass@CStatic@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ" __imp_?GetRuntimeClass@CStatic@@UEBAPEAUCRuntimeClass@@XZ
0x14002A310: "__cdecl _imp_??3@YAXPEAX@Z" __imp_??3@YAXPEAX@Z
0x14000CEE0: "const CListCtrl::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CListCtrl@@6B@
0x14002AF60: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x14002129A: "void __cdecl DDX_Check(class CDataExchange * __ptr64,int,int & __ptr64)" ?DDX_Check@@YAXPEAVCDataExchange@@HAEAH@Z
0x1400218D6: "public: virtual class CFrameWnd * __ptr64 __cdecl CFrameWnd::GetActiveFrame(void) __ptr64" ?GetActiveFrame@CFrameWnd@@UEAAPEAV1@XZ
0x140002A08: "CLSID" ??_C@_1M@KANJNLFF@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140027390: "__vectorcall ??_R0?AVCEdit@" ??_R0?AVCEdit@@@8
0x14002A078: "__cdecl _imp_MakeAbsoluteSD" __imp_MakeAbsoluteSD
0x140005C28: "<no name>" ??_C@_1BE@KBGKJOEC@?$AA?$DM?$AAn?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140018170: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CObject::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECObject@@UEAAPEAXI@Z
0x140003960: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CDefaultLaunchPropPage::messageMap" ?messageMap@CDefaultLaunchPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002AD48: "__cdecl _imp_?FromHandle@CMenu@@SAPEAV1@PEAUHMENU__@@@Z" __imp_?FromHandle@CMenu@@SAPEAV1@PEAUHMENU__@@@Z
0x1400130A0: "protected: static struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassBrowser::_GetBaseMessageMap(void)" ?_GetBaseMessageMap@CClassBrowser@@KAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400034C0: "InprocServer" ??_C@_1BK@JJMHIKEK@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140012F00: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CClassImplementationPropPage@@IEAAXIHH@Z
0x1400070B0: "LoadRegTypeLib(%s, %u, %u, %lu, " ??_C@_1FK@FOKIPMDI@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAR?$AAe?$AAg?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?0?$AA?5@
0x14000BF10: "CACHE_S_FIRST...CACHE_S_LAST" ??_C@_1DK@GKEHOGFD@?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAS?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x14000BBE0: "TYPE_E_TYPEMISMATCH" ??_C@_1CI@DFBCICP@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AAM?$AAI?$AAS?$AAM?$AAA?$AAT?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140014A64: "protected: void __cdecl CClassLaunchPropPage::OnSize(unsigned int,int,int) __ptr64" ?OnSize@CClassLaunchPropPage@@IEAAXIHH@Z
0x140009408: "MK_S_ME" ??_C@_1BA@LFDHGEPE@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14002A8D8: "__cdecl _imp_?OnQueryCancel@CPropertyPage@@UEAAHXZ" __imp_?OnQueryCancel@CPropertyPage@@UEAAHXZ
0x14000D938: "__vectorcall ??_R3CComboBox" ??_R3CComboBox@@8
0x140002240: "public: static struct CRuntimeClass const CClassActivationPropPage::classCClassActivationPropPage" ?classCClassActivationPropPage@CClassActivationPropPage@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000D950: "__vectorcall ??_R2CComboBox" ??_R2CComboBox@@8
0x140027868: "__vectorcall ??_R0?AVCObjectData@" ??_R0?AVCObjectData@@@8
0x140009C20: "CO_E_INIT_SCM_FILE_MAPPING_EXIST" ??_C@_1EE@EKLECKHB@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AA_?$AAS?$AAC?$AAM?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAE?$AAX?$AAI?$AAS?$AAT@
0x1400077E8: "TypeLib\%s" ??_C@_1BG@PCAHFPPK@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14002AC20: "__cdecl _imp_?Create@CStatusBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z" __imp_?Create@CStatusBar@@QEAAHPEAVCWnd@@KI@Z
0x14001DBCC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CSystemSettingsPropPage::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECSystemSettingsPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14002A2C8: "__cdecl _imp_??H@YA?AVCString@@AEBV0@0@Z" __imp_??H@YA?AVCString@@AEBV0@0@Z
0x14002A0E8: "__cdecl _imp_InitializeAcl" __imp_InitializeAcl
0x140017C18: "protected: void __cdecl CRegistryPropPage::OnSetDispInfoTreeView(struct tagNMHDR * __ptr64,__int64 * __ptr64) __ptr64" ?OnSetDispInfoTreeView@CRegistryPropPage@@IEAAXPEAUtagNMHDR@@PEA_J@Z
0x140020E02: "protected: virtual struct AFX_INTERFACEMAP const * __ptr64 __cdecl CCmdTarget::GetInterfaceMap(void)const __ptr64" ?GetInterfaceMap@CCmdTarget@@MEBAPEBUAFX_INTERFACEMAP@@XZ
0x14002A900: "__cdecl _imp_?OnNotify@CPropertyPage@@MEAAH_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnNotify@CPropertyPage@@MEAAH_K_JPEA_J@Z
0x1400217FE: "public: virtual void __cdecl CComboBox::DeleteItem(struct tagDELETEITEMSTRUCT * __ptr64) __ptr64" ?DeleteItem@CComboBox@@UEAAXPEAUtagDELETEITEMSTRUCT@@@Z
0x14002AA70: "__cdecl _imp_?GetDlgItem@CWnd@@QEBAPEAV1@H@Z" __imp_?GetDlgItem@CWnd@@QEBAPEAV1@H@Z
0x14000B538: "STG_E_INVALIDNAME" ??_C@_1CE@PMMKFDPL@?$AAS?$AAT?$AAG?$AA_?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAA?$AAL?$AAI?$AAD?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14002AB90: "__cdecl _imp_??1CFrameWnd@@UEAA@XZ" __imp_??1CFrameWnd@@UEAA@XZ
0x140009820: "CLIPBRD_E_CANT_EMPTY" ??_C@_1CK@IDLPBEKA@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAN?$AAT?$AA_?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x140020DA2: "public: virtual int __cdecl CCmdTarget::IsInvokeAllowed(long) __ptr64" ?IsInvokeAllowed@CCmdTarget@@UEAAHJ@Z
0x140021966: "public: virtual int __cdecl CFrameWnd::OnCmdMsg(unsigned int,int,void * __ptr64,struct AFX_CMDHANDLERINFO * __ptr64) __ptr64" ?OnCmdMsg@CFrameWnd@@UEAAHIHPEAXPEAUAFX_CMDHANDLERINFO@@@Z
0x14002AB20: "__cdecl _imp_??0CFrameWnd@@QEAA@XZ" __imp_??0CFrameWnd@@QEAA@XZ
0x140007F60: IID_ISecurityInformation
0x14000CDE8: "const CButton::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CButton@@6B@
0x140009458: "MK_S_REDUCED_TO_SELF" ??_C@_1CK@JCBKIFEI@?$AAM?$AAK?$AA_?$AAS?$AA_?$AAR?$AAE?$AAD?$AAU?$AAC?$AAE?$AAD?$AA_?$AAT?$AAO?$AA_?$AAS?$AAE?$AAL?$AAF?$AA?$AA@
0x14002ADC8: "__cdecl _imp_?HitTest@CTreeCtrl@@QEBAPEAU_TREEITEM@@VCPoint@@PEAI@Z" __imp_?HitTest@CTreeCtrl@@QEBAPEAU_TREEITEM@@VCPoint@@PEAI@Z
0x14002A678: "__cdecl _imp_??1CButton@@UEAA@XZ" __imp_??1CButton@@UEAA@XZ
0x140021CC6: "public: virtual __cdecl CSyncObject::~CSyncObject(void) __ptr64" ??1CSyncObject@@UEAA@XZ
0x14000E5DC: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnAppidBrowse(void) __ptr64" ?OnAppidBrowse@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x14002AAF8: "__cdecl _imp_?GetStyle@CWnd@@QEBAKXZ" __imp_?GetStyle@CWnd@@QEBAKXZ
0x14002A140: "__cdecl _imp_ImageList_AddMasked" __imp_ImageList_AddMasked
0x14002198A: "public: virtual struct HACCEL__ * __ptr64 __cdecl CFrameWnd::GetDefaultAccelerator(void) __ptr64" ?GetDefaultAccelerator@CFrameWnd@@UEAAPEAUHACCEL__@@XZ
0x14002AA58: "__cdecl _imp_?classCPropertySheet@CPropertySheet@@2UCRuntimeClass@@B" __imp_?classCPropertySheet@CPropertySheet@@2UCRuntimeClass@@B
0x14000C820: "FACILITY_ITF" ??_C@_1BK@KPDFDLPO@?$AAF?$AAA?$AAC?$AAI?$AAL?$AAI?$AAT?$AAY?$AA_?$AAI?$AAT?$AAF?$AA?$AA@
0x14001B4C0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseInProcServer(void) __ptr64" ?OnUseInProcServer@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x14002AEB0: "__cdecl _imp_GetSubMenu" __imp_GetSubMenu
0x14000FDFC: "public: __cdecl CClassActivationPropPage::CClassActivationPropPage(void) __ptr64" ??0CClassActivationPropPage@@QEAA@XZ
0x140020FBE: "int __cdecl AfxMessageBox(unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned int)" ?AfxMessageBox@@YAHPEBGII@Z
0x140027428: "__vectorcall ??_R0?AVCTabCtrl@" ??_R0?AVCTabCtrl@@@8
0x14002067C: "void __cdecl ErrorMessage(class CString const & __ptr64,long)" ?ErrorMessage@@YAXAEBVCString@@J@Z
0x140003590: "protected: static struct AFX_MSGMAP const CDefaultAccessPropPage::messageMap" ?messageMap@CDefaultAccessPropPage@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x14002191E: "public: void __cdecl CFrameWnd::ShowControlBar(class CControlBar * __ptr64,int,int) __ptr64" ?ShowControlBar@CFrameWnd@@QEAAXPEAVCControlBar@@HH@Z
0x14000E2B8: "__vectorcall ??_R2IUnknown" ??_R2IUnknown@@8
0x14002155E: "public: virtual void __cdecl CPropertyPage::OnCancel(void) __ptr64" ?OnCancel@CPropertyPage@@UEAAXXZ
0x140008150: "Couldn't get address of EditSecu" ??_C@_1GA@BFHJIJDJ@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AAn?$AA?8?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAE?$AAd?$AAi?$AAt?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu@
0x14000E2A0: "__vectorcall ??_R3IUnknown" ??_R3IUnknown@@8
0x140015850: "public: __cdecl CMyOleDropTarget::CMyOleDropTarget(void) __ptr64" ??0CMyOleDropTarget@@QEAA@XZ
0x14002AFC0: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x14000CA78: IID_IPersistStorage
0x14000D258: "const CTabCtrl::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CTabCtrl@@6B@
0x14002A1F8: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultLCID" __imp_GetSystemDefaultLCID
0x140001D98: "const CClassAccessPropPage::`vftable'" ??_7CClassAccessPropPage@@6B@
0x140022730: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x14001F2F0: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::GetCurrentUserSID(void * __ptr64 * __ptr64)" ?GetCurrentUserSID@CSecurityDescriptor@@SAJPEAPEAX@Z
0x14000FAE0: "public: virtual void __cdecl CWnd::EndModalState(void) __ptr64" ?EndModalState@CWnd@@UEAAXXZ
0x14001287C: "public: virtual int __cdecl CDocument::IsModified(void) __ptr64" ?IsModified@CDocument@@UEAAHXZ
0x14000F9EC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassAccessPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassAccessPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14002170E: "public: __cdecl CPropertySheet::CPropertySheet(void) __ptr64" ??0CPropertySheet@@QEAA@XZ
0x14002A470: "__cdecl _imp_?SaveAllModified@CWinApp@@UEAAHXZ" __imp_?SaveAllModified@CWinApp@@UEAAHXZ
0x1400216F6: "public: virtual void __cdecl CDocument::OnFinalRelease(void) __ptr64" ?OnFinalRelease@CDocument@@UEAAXXZ
0x14001B5D0: "protected: void __cdecl CObjTreeView::OnUseRemoteServer(void) __ptr64" ?OnUseRemoteServer@CObjTreeView@@IEAAXXZ
0x140021036: "public: virtual int __cdecl CWnd::Create(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct tagRECT const & __ptr64,class CWnd * __ptr64,unsigned int,struct CCreateContext * __ptr64) __ptr64" ?Create@CWnd@@UEAAHPEBG0KAEBUtagRECT@@PEAV1@IPEAUCCreateContext@@@Z
0x140014D7C: "public: void __cdecl CClassLaunchPropPage::LoadCLSID(struct _GUID) __ptr64" ?LoadCLSID@CClassLaunchPropPage@@QEAAXU_GUID@@@Z
0x14000FCA0: "public: virtual int __cdecl CClassAccessPropPage::OnInitDialog(void) __ptr64" ?OnInitDialog@CClassAccessPropPage@@UEAAHXZ
0x140027AE0: "class COLEViewerApp theApp" ?theApp@@3VCOLEViewerApp@@A
0x14002A0A8: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x140005B50: "%d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, " ??_C@_1FO@GJDFOHPJ@?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?0?$AA?5@
0x1400097C8: "CLIPBRD_E_BAD_DATA" ??_C@_1CG@EJABPPEE@?$AAC?$AAL?$AAI?$AAP?$AAB?$AAR?$AAD?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x140020F6A: "protected: void __cdecl CWinApp::OnFileNew(void) __ptr64" ?OnFileNew@CWinApp@@IEAAXXZ
0x14002A5A0: "__cdecl _imp_?OnNotify@CWnd@@MEAAH_K_JPEA_J@Z" __imp_?OnNotify@CWnd@@MEAAH_K_JPEA_J@Z
0x140007220: "Could not add item to tree view." ??_C@_1HI@IJKLDPPM@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?5?$AAv?$AAi?$AAe?$AAw?$AA?4@
0x1400214E6: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CTreeCtrl::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CTreeCtrl@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x1400098A0: "CO_E_ALREADYINITIALIZED" ??_C@_1DA@OPOMIGCN@?$AAC?$AAO?$AA_?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAY?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140027488: "__vectorcall ??_R0?AVCClassView@" ??_R0?AVCClassView@@@8
0x14002B0E8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_MFC42u" __IMPORT_DESCRIPTOR_MFC42u
0x1400133E8: "protected: virtual struct AFX_MSGMAP const * __ptr64 __cdecl CClassImplementationPropPage::GetMessageMap(void)const __ptr64" ?GetMessageMap@CClassImplementationPropPage@@MEBAPEBUAFX_MSGMAP@@XZ
0x14000E5DC: "public: virtual void __cdecl CObject::AssertValid(void)const __ptr64" ?AssertValid@CObject@@UEBAXXZ
0x1400121DC: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDefaultAccessPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCDefaultAccessPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14002AB58: "__cdecl _imp_?ActivateFrame@CFrameWnd@@UEAAXH@Z" __imp_?ActivateFrame@CFrameWnd@@UEAAXH@Z
0x14002258A: memset
0x14002B174: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x1400081B0: "APPID\%s" ??_C@_1BC@DEJAKCAP@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14000A040: "DISP_E_BADPARAMCOUNT" ??_C@_1CK@KOCIEMHC@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AA_?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x14000FF14: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CClassActivationPropPage::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCClassActivationPropPage@@UEAAPEAXI@Z
0x14002ACE0: "__cdecl _imp_?messageMap@CFrameWnd@@1UAFX_MSGMAP@@B" __imp_?messageMap@CFrameWnd@@1UAFX_MSGMAP@@B
0x140004B38: "Open COM Server" ??_C@_1CA@MMDHOFEA@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAC?$AAO?$AAM?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000D8E8: "__vectorcall ??_R2CPropertySheet" ??_R2CPropertySheet@@8
0x14000D8D0: "__vectorcall ??_R3CPropertySheet" ??_R3CPropertySheet@@8
0x140021432: "public: virtual void __cdecl CScrollView::CalcWindowRect(struct tagRECT * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?CalcWindowRect@CScrollView@@UEAAXPEAUtagRECT@@I@Z
0x140020F5E: "public: virtual void __cdecl CWinApp::WinHelpW(unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?WinHelpW@CWinApp@@UEAAX_KI@Z
0x140002510: "const CClassActivationPropPage::`vftable'" ??_7CClassActivationPropPage@@6B@
0x140012C34: "protected: void __cdecl CClassImplementationPropPage::OnTreatAsBrowse(void) __ptr64" ?OnTreatAsBrowse@CClassImplementationPropPage@@IEAAXXZ
0x140021282: "public: class CString const & __ptr64 __cdecl CString::operator=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??4CString@@QEAAAEBV0@PEBG@Z
0x1400219AE: "public: virtual void __cdecl CFrameWnd::ExitHelpMode(void) __ptr64" ?ExitHelpMode@CFrameWnd@@UEAAXXZ
0x14001EFA0: "public: static long __cdecl CSecurityDescriptor::AddAccessAllowedACEToACL(struct _ACL * __ptr64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long)" ?AddAccessAllowedACEToACL@CSecurityDescriptor@@SAJPEAPEAU_ACL@@PEAXK@Z
0x140001FA0: "new CSecurityDescriptor failed." ??_C@_1EA@IHMMCKLM@?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAC?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AA@
0x140002270: "private: static struct AFX_MSGMAP_ENTRY const * const CClassActivationPropPage::_messageEntries" ?_messageEntries@CClassActivationPropPage@@0QBUAFX_MSGMAP_ENTRY@@B

[JEB Decompiler by PNF Software]