Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\migration\audmigplugin.dll Base=0x180000000 SHA-256=CFCD6F55AD0DD4B4F33246FB88C42865B881E2106ED526B8A0370D7E50F567DD
PDB: AudMigPlugin.pdb GUID={4D4A7930-BF59-C9BF-1970CA7CB8CCFC44} Age=1

666 located named symbols:
0x18000C6C8: "__cdecl GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046
0x18000B8A8: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x18000C600: "<!ERROR!> Panter trace requested" ??_C@_1LI@OKPIPIIC@?$AA?$DM?$AA?$CB?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$CB?$AA?$DO?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd@
0x180009EA8: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x18000B8C8: "__cdecl _imp_GetThreadLocale" __imp_GetThreadLocale
0x18000C5D0: "CMigrationPlugin Object" ??_C@_1DA@DCNOPGNC@?$AAC?$AAM?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAl?$AAu?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x18000A1E0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x18000E5EC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0
0x1800051D0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x1800100D0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18000B7E8: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x18000D170: "Failed to set permanent Dvd sett" ??_C@_1GK@GJEHDEGI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAD?$AAv?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt@
0x18000B7B0: "__cdecl _imp_StringFromCLSID" __imp_StringFromCLSID
0x180002230: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::raw_PreApply(struct IMigrationContext * __ptr64) __ptr64" ?raw_PreApply@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAUIMigrationContext@@@Z
0x180009320: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x18000E4FC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x18000E538: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0
0x18000B8E0: "__cdecl _imp_VirtualProtect" __imp_VirtualProtect
0x18000C7A0: "InprocServer32" ??_C@_1BO@MNKPAJEP@?$AAI?$AAn?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x1800025E8: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromLastError(void)" ?AtlHresultFromLastError@ATL@@YAJXZ
0x1800102F0: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x180004800: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18000B7F8: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x1800016A0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModuleT<class CModemMigPluginModule>::AddCommonRGSReplacements(struct IRegistrarBase * __ptr64) __ptr64" ?AddCommonRGSReplacements@?$CAtlModuleT@VCModemMigPluginModule@@@ATL@@UEAAJPEAUIRegistrarBase@@@Z
0x18000BB18: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x18000913C: "void __cdecl _com_raise_error(long,struct IErrorInfo * __ptr64)" ?_com_raise_error@@YAXJPEAUIErrorInfo@@@Z
0x18000B840: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x18000C1EC: "B" ??_C@_13OPKGLAFF@?$AAB?$AA?$AA@
0x18000BED8: "ForceRemove" ??_C@_1BI@JFAIJMHL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1800050D0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180004D60: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18000986C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x18000B8F0: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180001770: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Lock(void) __ptr64" ?Lock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x180010B84: DloadSectionOldProtection
0x1800059FC: "public: static long __cdecl ATL::CComObjectRootBase::InternalQueryInterface(void * __ptr64,struct ATL::_ATL_INTMAP_ENTRY const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?InternalQueryInterface@CComObjectRootBase@ATL@@SAJPEAXPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@2@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800097D0: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64)" ??_V@YAXPEAX@Z
0x18000D4F0: "%s Driver selections" ??_C@_1CK@CLAFPKMG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18000A6A0: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x180004E00: "public: virtual long __cdecl ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BAC8: "__cdecl _imp__wcslwr" __imp__wcslwr
0x18000CF20: "No Dvd migration information fou" ??_C@_1JC@OAKHBHFL@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAD?$AAv?$AAd?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu@
0x18000BF90: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x18000B770: "__cdecl _imp_SetupDiGetDriverInfoDetailW" __imp_SetupDiGetDriverInfoDetailW
0x180004790: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18000B738: "__cdecl _imp_VarUI4FromStr" __imp_VarUI4FromStr
0x18000E510: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x180008E10: "public: virtual struct ATL::IAtlStringMgr * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Clone(void) __ptr64" ?Clone@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUIAtlStringMgr@2@XZ
0x180010B88: DloadSectionLockCount
0x18000B758: "__cdecl _imp_SetupDiGetDeviceInstanceIdW" __imp_SetupDiGetDeviceInstanceIdW
0x180004EE0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800050F0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x18000C1B8: "HKEY_CURRENT_CONFIG" ??_C@_1CI@BBJOACGG@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA?$AA@
0x18000B3C0: "const ATL::CComClassFactory::`vftable'" ??_7CComClassFactory@ATL@@6B@
0x180004FA4: "public: virtual __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::~CComObject<class CMigrationPlugin>(void) __ptr64" ??1?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAA@XZ
0x18000C1E0: "S" ??_C@_13HADIAKP@?$AAS?$AA?$AA@
0x1800048D0: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x1800012F0: DllGetClassObject
0x18000BAF0: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x180010000: "struct ATL::_ATL_OBJMAP_ENTRY30 __objMap_CMigrationPlugin" ?__objMap_CMigrationPlugin@@3U_ATL_OBJMAP_ENTRY30@ATL@@A
0x18000D8C0: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x1800097DC: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64)" ??_U@YAPEAX_K@Z
0x180002E10: "void __cdecl ATL::_AtlRaiseException(unsigned long,unsigned long)" ?_AtlRaiseException@ATL@@YAXKK@Z
0x180008D20: "public: virtual void __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Free(struct ATL::CStringData * __ptr64) __ptr64" ?Free@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAXPEAUCStringData@2@@Z
0x18000B650: ?_entries@?1??_GetEntries@CMigrationPlugin@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x18000B860: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000E358: "__cdecl _pobjMapEntryLast" __pobjMapEntryLast
0x18000C2E0: "TypeLib" ??_C@_1BA@JIHHIEDE@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x18000C3A8: "AudMigPlugin.MigrationPlugin.1" ??_C@_1DO@HLLGFOH@?$AAA?$AAu?$AAd?$AAM?$AAi?$AAg?$AAP?$AAl?$AAu?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAM?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAl?$AAu?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?4?$AA1?$AA?$AA@
0x1800030F8: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromWin32(unsigned long)" ?AtlHresultFromWin32@ATL@@YAJK@Z
0x18000B6E0: "__cdecl _imp_UnRegisterTypeLib" __imp_UnRegisterTypeLib
0x180008B74: "public: void __cdecl ATL::CAtlList<class ATL::CComBSTR,class ATL::CElementTraits<class ATL::CComBSTR> >::RemoveAll(void) __ptr64" ?RemoveAll@?$CAtlList@VCComBSTR@ATL@@V?$CElementTraits@VCComBSTR@ATL@@@2@@ATL@@QEAAXXZ
0x180010968: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll
0x1800090B0: "public: __cdecl _com_error::_com_error(class _com_error const & __ptr64) __ptr64" ??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z
0x18000603C: "public: class ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > > & __ptr64 __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::operator=(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ??4?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAAEAV01@PEBG@Z
0x18000C2F0: "API-MS-Win-Core-LocalRegistry-L1" ??_C@_1FC@DBDBPMB@?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?9?$AAM?$AAS?$AA?9?$AAW?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?9?$AAL?$AA1@
0x18000BB80: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x18000B000: "__cdecl _imp__recalloc" __imp__recalloc
0x180003A5C: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterBuffer(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGH@Z
0x18000C580: "%APPID%" ??_C@_1BA@BCAMBGLC@?$AA?$CF?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x18000B9D0: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x180002E28: "void __cdecl ATL::AtlThrowImpl(long)" ?AtlThrowImpl@ATL@@YAXJ@Z
0x1800025B4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x1800025B4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x18000E68C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0
0x180008E00: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::GetNilString(void) __ptr64" ?GetNilString@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@XZ
0x18000303C: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::DeleteSubKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteSubKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x18000260C: "public: int __cdecl ATL::CRegParser::CParseBuffer::Append(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?Append@CParseBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAHPEBGH@Z
0x18000B348: ??_7?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18000A1C6: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x18000B968: "__cdecl _imp_RegSetKeySecurity" __imp_RegSetKeySecurity
0x18000CE80: "RegSetValueExW to set MSDVD sett" ??_C@_1II@CKFIOMJE@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAe?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAM?$AAS?$AAD?$AAV?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt@
0x18000BB88: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x18000E300: "__cdecl TI1?AV_com_error@@" _TI1?AV_com_error@@
0x18000BAD0: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x18000C358: "advapi32.dll" ??_C@_1BK@JHLNAEJL@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18000795C: "long __cdecl DvdRegApplyACLs(struct HKEY__ * __ptr64,int)" ?DvdRegApplyACLs@@YAJPEAUHKEY__@@H@Z
0x1800046A0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18000B8C0: "__cdecl _imp_SetThreadLocale" __imp_SetThreadLocale
0x180001784: "public: long __cdecl ATL::CComCriticalSection::Init(void) __ptr64" ?Init@CComCriticalSection@ATL@@QEAAJXZ
0x180010150: ?rgStrings@?1??GetOpcodeStringVals@CMigrationPlugin@@SAPEAURGSStrings@ATL@@XZ@4PAU34@A
0x180005150: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::get_PerUserSupport`adjustor{16}' (short * __ptr64) __ptr64" ?get_PerUserSupport@CMigrationPlugin@@WBA@EAAJPEAF@Z
0x18000B850: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000A3AB: "__cdecl lock" _lock
0x180002220: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAKXZ
0x18000B728: "__cdecl _imp_SysStringByteLen" __imp_SysStringByteLen
0x180010B48: DloadSrwLock
0x180002200: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CRegObject@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000CDA0: "System\Setup\Upgrade\DoMp\ADOVMP" ??_C@_1FA@BBBAEKDC@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?2?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?2?$AAD?$AAo?$AAM?$AAp?$AA?2?$AAA?$AAD?$AAO?$AAV?$AAM?$AAP@
0x18000A17C: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x1800109A8: ?rgBinary@?1??GetOpcodeBinaryVals@CMigrationPlugin@@SAPEAURGSBinary@ATL@@XZ@4PAU34@A
0x1800022C4: "public: long __cdecl ATL::CExpansionVector::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CExpansionVector@ATL@@QEAAJXZ
0x18000BDFC: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x18000C7C0: "LocalServer32" ??_C@_1BM@KADAJJA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x18000B880: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x18000C840: "System\CurrentControlSet\Service" ??_C@_1GM@FOECCLEA@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe@
0x18000A559: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x1800051F0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x18000BB28: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x18000E360: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x180010B80: DloadSectionCommitPermanent
0x18000A39F: "__cdecl initterm" _initterm
0x18000E5D8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x180010B70: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x18000BA00: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x18000C518: "%MODULETYPE%" ??_C@_1BK@LIMNIGFL@?$AA?$CF?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x18000C070: "HKCR" ??_C@_19NCHLBIN@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x18000BBD8: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x18000B808: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x1800019A0: "long __cdecl ATL::AtlRegisterClassCategoriesHelper(struct _GUID const & __ptr64,struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64,int)" ?AtlRegisterClassCategoriesHelper@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@1@H@Z
0x18000C4A0: "CurVer" ??_C@_1O@FHIPPLOM@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAV?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180009D74: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x1800073F0: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000B9E0: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x180007174: "public: long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::AddStandardReplacements(void) __ptr64" ?AddStandardReplacements@CRegistryVirtualMachine@ATL@@QEAAJXZ
0x18000B788: "__cdecl _imp_SetupDiEnumDeviceInfo" __imp_SetupDiEnumDeviceInfo
0x18000BA90: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x18000B820: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x18000B240: ??_7?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18000B748: "__cdecl _imp_SetupLogErrorW" __imp_SetupLogErrorW
0x180009E31: malloc
0x180004DA0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000C040: "Module_Raw" ??_C@_1BG@JBACFMF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA_?$AAR?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x18000B970: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x1800046A0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18000A4EC: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x18000D8A0: GUID_ATLVer70
0x180008EA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Reallocate(void * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Reallocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXPEAX_K@Z
0x180002230: "public: static struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64 __cdecl ATL::CComObjectRootBase::GetCategoryMap(void)" ?GetCategoryMap@CComObjectRootBase@ATL@@SAPEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@2@XZ
0x1800015D0: DllCanUnloadNow
0x1800051B0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180002230: ?GetObjectDescription@?$CComCoClass@VCMigrationPlugin@@$1?_GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318@@3U__s_GUID@@B@ATL@@SAPEBGXZ
0x18000D7F0: "Failed to copy string into buffe" ??_C@_1EE@CFAOKIDG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe@
0x18000B950: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x18000BEB0: CLSID_StdComponentCategoriesMgr
0x180005F84: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Reallocate(int) __ptr64" ?Reallocate@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x180007450: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::AddReplacement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddReplacement@CRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAJPEBG0@Z
0x18000B990: api-ms-win-core-registry-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x18000C2B8: "SYSTEM" ??_C@_1O@GBFINDKL@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?$AA@
0x18000B9A0: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180005090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180001E60: "long __cdecl ATL::AtlLoadTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct ITypeLib * __ptr64 * __ptr64)" ?AtlLoadTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBGPEAPEAGPEAPEAUITypeLib@@@Z
0x180002240: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B958: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x18000A1D2: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x18000BAD8: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x18000C378: "RegDeleteKeyW" ??_C@_0O@BJCLIAAA@RegDeleteKeyW?$AA@
0x180005110: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180001620: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CModemMigPluginModule::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCModemMigPluginModule@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C808: "__cdecl GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318" _GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318
0x18000B768: "__cdecl _imp_SetupDiEnumDriverInfoW" __imp_SetupDiEnumDriverInfoW
0x18000C8B0: "Dvd Permanent regkey not found h" ??_C@_1GE@EMJMAOAN@?$AAD?$AAv?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAh@
0x18000BFB0: "\Required Categories" ??_C@_1CK@IFBKBFAA@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18000C1E4: "M" ??_C@_13LHMFKAAD@?$AAM?$AA?$AA@
0x1800053D8: "public: struct ITypeInfo * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo>::operator=<struct ITypeInfo2>(class ATL::CComPtr<struct ITypeInfo2> const & __ptr64) __ptr64" ??$?4UITypeInfo2@@@?$CComPtr@UITypeInfo@@@ATL@@QEAAPEAUITypeInfo@@AEBV?$CComPtr@UITypeInfo2@@@1@@Z
0x18000D1E8: "hdaudio.inf" ??_C@_1BI@IAGBNEI@?$AAh?$AAd?$AAa?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x180008C80: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Allocate(int,int) __ptr64" ?Allocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@HH@Z
0x18000BEC0: GUID_NULL
0x18000B9B8: "__cdecl _imp_lstrcmpiW" __imp_lstrcmpiW
0x18000D630: "Failed to retrieve driver persis" ??_C@_1GO@HNMCFJBM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs@
0x18000BA78: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x18000B740: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x18000B6F8: "__cdecl _imp_LoadTypeLib" __imp_LoadTypeLib
0x180009E14: atexit
0x180004B98: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CMigrationPlugin> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180010A40: "class ATL::CAtlBaseModule ATL::_AtlBaseModule" ?_AtlBaseModule@ATL@@3VCAtlBaseModule@1@A
0x18000B870: "__cdecl _imp_LoadLibraryExA" __imp_LoadLibraryExA
0x18000C6D8: "__cdecl GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046
0x18000B9E8: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x1800025B4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x1800025B4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,1024,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@E$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x18000B3E8: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`vftable'" ??_7?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x18000B980: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000BE10: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x180010280: "class ATL::CAtlStringMgr ATL::g_strmgr" ?g_strmgr@ATL@@3VCAtlStringMgr@1@A
0x18000C550: "ThreadingModel" ??_C@_1BO@NMEHGCBD@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x18000B790: "__cdecl _imp_SetupDiGetClassDevsW" __imp_SetupDiGetClassDevsW
0x18000B818: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000B498: "const _com_error::`vftable'" ??_7_com_error@@6B@
0x18000C708: DEVPKEY_Device_DriverInfPath
0x180004F20: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18000BA20: "__cdecl _imp_GetSystemInfo" __imp_GetSystemInfo
0x18000B908: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18000A3C3: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x18000D8B0: "__cdecl GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119" _GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119
0x18000E320: "__cdecl CT??_R0?AV_com_error@@@8??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z32" _CT??_R0?AV_com_error@@@8??0_com_error@@QEAA@AEBV0@@Z32
0x18000C0D8: "HKEY_CLASSES_ROOT" ??_C@_1CE@PACHPJFI@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x18000D270: "System\Setup\Upgrade\HDAudio" ??_C@_1DK@LEDKOFLK@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?2?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?2?$AAH?$AAD?$AAA?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?$AA@
0x180010B50: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x180001600: DllMain
0x18000E588: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x18000BAE8: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x18000E54C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l2-1-0
0x18000C538: "%MODULE%" ??_C@_1BC@MLFCMMDD@?$AA?$CF?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x18000BAB8: "__cdecl _imp_realloc" __imp_realloc
0x18000BA58: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x18000BB60: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x18000B8B8: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007740: "public: static void __cdecl ATL::CComObjectRootBase::ObjectMain(bool)" ?ObjectMain@CComObjectRootBase@ATL@@SAX_N@Z
0x18000A5D8: "__cdecl _imp_load_UnregisterClassA" __imp_load_UnregisterClassA
0x180010B40: "__cdecl _puiHead" __puiHead
0x18000B710: "__cdecl _imp_LoadRegTypeLib" __imp_LoadRegTypeLib
0x18000C410: "{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE" ??_C@_1EO@EHLDJJJA@?$AA?$HL?$AA4?$AAD?$AA3?$AA6?$AAE?$AA9?$AA6?$AAC?$AA?9?$AAE?$AA3?$AA2?$AA5?$AA?9?$AA1?$AA1?$AAC?$AAE?$AA?9?$AAB?$AAF?$AAC?$AA1?$AA?9?$AA0?$AA8?$AA0?$AA0?$AA2?$AAB?$AAE@
0x18000B800: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1800097E8: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x18000D200: "Failed to retrieve registry list" ??_C@_1EO@CLIEDHJB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt@
0x18000A3CF: "__cdecl errno" _errno
0x1800102E0: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x18000C6E8: "__cdecl GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046
0x18000A4C8: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x1800017AC: "long __cdecl ATL::AtlRegisterTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AtlRegisterTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBG@Z
0x18000BF80: "__cdecl GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046
0x1800081E4: "long __cdecl GatherApplyAudioMediaDevices(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,int,class ATL::CAtlList<class ATL::CComBSTR,class ATL::CElementTraits<class ATL::CComBSTR> > * __ptr64)" ?GatherApplyAudioMediaDevices@@YAJPEAGQEAGHPEAV?$CAtlList@VCComBSTR@ATL@@V?$CElementTraits@VCComBSTR@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x18000BB00: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x180004DC0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18000B760: "__cdecl _imp_SetupDiDestroyDeviceInfoList" __imp_SetupDiDestroyDeviceInfoList
0x180005090: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180002240: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000D840: "Failed to write persistence data" ??_C@_1FM@DNFICLAI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa@
0x18000B7E0: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x180001620: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CModemMigPluginModule::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECModemMigPluginModule@@UEAAPEAXI@Z
0x180005130: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BF08: "Delete" ??_C@_1O@JDLOHAN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B8F8: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x18000BEF0: "NoRemove" ??_C@_1BC@GCKHIPE@?$AAN?$AAo?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18000BAC0: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x180002570: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::AddReplacement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddReplacement@CRegObject@ATL@@UEAAJPEBG0@Z
0x18000B470: "const ATL::CWin32Heap::`vftable'" ??_7CWin32Heap@ATL@@6B@
0x18000B938: "__cdecl _imp_RegDeleteValueW" __imp_RegDeleteValueW
0x18000A290: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x180005190: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18000B888: "__cdecl _imp_SizeofResource" __imp_SizeofResource
0x1800090F8: "public: virtual __cdecl _com_error::~_com_error(void) __ptr64" ??1_com_error@@UEAA@XZ
0x180006218: "public: long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::GetStringAtLoc(struct ATL::RGSStrings * __ptr64,unsigned long,class ATL::CSimpleArray<unsigned short,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<unsigned short> > & __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetStringAtLoc@CRegistryVirtualMachine@ATL@@QEAAJPEAURGSStrings@2@KAEAV?$CSimpleArray@GV?$CSimpleArrayEqualHelper@G@ATL@@@2@PEAPEAG@Z
0x18000C090: "HKLM" ??_C@_19PEALEEJB@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?$AA@
0x18000E524: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x180007F3C: "void __cdecl CheckForDriverInStore(unsigned short * __ptr64 const,void * __ptr64 const,struct _SP_DEVINFO_DATA * __ptr64 const,bool * __ptr64)" ?CheckForDriverInStore@@YAXQEAGQEAXQEAU_SP_DEVINFO_DATA@@PEA_N@Z
0x180008E50: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Allocate(unsigned __int64) __ptr64" ?Allocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAX_K@Z
0x18000B830: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x18000C768: "__cdecl GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046
0x180008038: "long __cdecl ForceInstallDriver(unsigned short * __ptr64 const,void * __ptr64 const,struct _SP_DEVINFO_DATA * __ptr64 const)" ?ForceInstallDriver@@YAJQEAGQEAXQEAU_SP_DEVINFO_DATA@@@Z
0x18000C9B0: "O:S-1-5-80-956008885-3418522649-" ??_C@_1BDA@EMMIGJEL@?$AAO?$AA?3?$AAS?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA5?$AA?9?$AA8?$AA0?$AA?9?$AA9?$AA5?$AA6?$AA0?$AA0?$AA8?$AA8?$AA8?$AA5?$AA?9?$AA3?$AA4?$AA1?$AA8?$AA5?$AA2?$AA2?$AA6?$AA4?$AA9?$AA?9@
0x18000B898: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x18000B9D8: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x18000E3A0: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x18000CC20: "Collecting MSDVD codec settings" ??_C@_1EA@FGKOEPDP@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAS?$AAD?$AAV?$AAD?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAc?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18000D0D0: "RegCreateKeyExW to create perman" ??_C@_1JK@LAPBKKFF@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn@
0x18000B9C0: api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000B9B0: api-ms-win-core-string-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000C7F8: "__cdecl GUID_e21f8a85_b05d_4243_8183_c7cb405588f7" _GUID_e21f8a85_b05d_4243_8183_c7cb405588f7
0x180009AB0: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x180008EF0: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl ATL::CWin32Heap::GetSize(void * __ptr64) __ptr64" ?GetSize@CWin32Heap@ATL@@UEAA_KPEAX@Z
0x18000BA70: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x180005588: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::LoadNameCache(struct ITypeInfo * __ptr64) __ptr64" ?LoadNameCache@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJPEAUITypeInfo@@@Z
0x18000E5C4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0
0x1800029C0: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::AddValue(class ATL::CRegKey & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?AddValue@CRegParser@ATL@@IEAAJAEAVCRegKey@2@PEBGPEAG@Z
0x1800046C0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18000B128: "const CModemMigPluginModule::`vftable'" ??_7CModemMigPluginModule@@6B@
0x18000B7B8: "__cdecl _imp_StringFromGUID2" __imp_StringFromGUID2
0x1800048B0: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180002E50: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::SkipAssignment(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SkipAssignment@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x180002EFC: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::RecurseDeleteKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?RecurseDeleteKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x180009E50: "__cdecl recalloc" _recalloc
0x18000C210: "Component Categories" ??_C@_1CK@OEKPKBNA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180004250: "void __cdecl PantherTrace(void * __ptr64,unsigned int,unsigned short * __ptr64)" ?PantherTrace@@YAXPEAXIPEAG@Z
0x18000B878: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x18000BA18: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x18000B798: "__cdecl _imp_SetupDiGetDevicePropertyW" __imp_SetupDiGetDevicePropertyW
0x18000C918: "ActivationEnabled" ??_C@_1CE@CFMLJDPN@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000C720: DEVPKEY_Device_HardwareIds
0x18000E574: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x180005CEC: "struct ATL::ATLSTRINGRESOURCEIMAGE const * __ptr64 __cdecl ATL::_AtlGetStringResourceImage(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct HRSRC__ * __ptr64,unsigned int)" ?_AtlGetStringResourceImage@ATL@@YAPEBUATLSTRINGRESOURCEIMAGE@1@PEAUHINSTANCE__@@PEAUHRSRC__@@I@Z
0x18000E628: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-1
0x180005C48: "public: long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::DeleteKeyWithReplacement(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned long,struct ATL::RGSStrings * __ptr64) __ptr64" ?DeleteKeyWithReplacement@CRegistryVirtualMachine@ATL@@QEAAJPEAUHKEY__@@KPEAURGSStrings@2@@Z
0x180005280: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::LockServer(int) __ptr64" ?LockServer@CComClassFactory@ATL@@UEAAJH@Z
0x18000C298: "SAM" ??_C@_17OMAOINJK@?$AAS?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x180010B60: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x18000C0A8: "HKPD" ??_C@_19PNBHMJPL@?$AAH?$AAK?$AAP?$AAD?$AA?$AA@
0x180001750: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Unlock(void) __ptr64" ?Unlock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x18000A3B7: "__cdecl unlock" _unlock
0x18000310C: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::NextToken(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?NextToken@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x180009024: "public: __cdecl _com_error::_com_error(long,struct IErrorInfo * __ptr64,bool) __ptr64" ??0_com_error@@QEAA@JPEAUIErrorInfo@@_N@Z
0x18000BB78: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x18000BB08: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x1800054F0: "public: static void __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::Cleanup(unsigned __int64)" ?Cleanup@CComTypeInfoHolder@ATL@@SAX_K@Z
0x18000A190: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x18000B900: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x18000BE50: "__cdecl _sz_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x18000D1E0: "oem" ??_C@_17CGDCDLG@?$AAo?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x18000C4B0: "ProgID" ??_C@_1O@HNNDAFP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x18000E6A0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SETUPAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SETUPAPI
0x18000BA38: "__cdecl _imp_GetProductInfo" __imp_GetProductInfo
0x180004CE0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18000C778: "__cdecl GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c" _GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c
0x180005020: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C460: "AudMigPlugin.MigrationPlugin" ??_C@_1DK@NCOOBDOD@?$AAA?$AAu?$AAd?$AAM?$AAi?$AAg?$AAP?$AAl?$AAu?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?4?$AAM?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAP?$AAl?$AAu?$AAg?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18000BA30: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180004610: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x18000BBC8: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x18000BA40: api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000C198: "HKEY_DYN_DATA" ??_C@_1BM@HAGMMHIA@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAD?$AAY?$AAN?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x18000BA28: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x18000B7F0: api-ms-win-core-debug-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000D4D8: "Applying" ??_C@_1BC@IEJNGDLE@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180005210: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::CreateInstance(struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateInstance@CComClassFactory@ATL@@UEAAJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BA80: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x18000BB50: "__cdecl _imp_RtlReleasePrivilege" __imp_RtlReleasePrivilege
0x180010980: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfRegFunc)(struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?_pPerfRegFunc@ATL@@3P6AJPEAUHINSTANCE__@@@ZEA
0x18000C1E8: "D" ??_C@_13MKMNOPIJ@?$AAD?$AA?$AA@
0x18000C288: "Mime" ??_C@_19HLLLM@?$AAM?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000C128: "HKEY_LOCAL_MACHINE" ??_C@_1CG@GFBEANJL@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x18000B7D0: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x180010B8C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuyzhvUkmkUnrtizgrlmUwvenrtUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@pnpmig" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuyzhvUkmkUnrtizgrlmUwvenrtUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@pnpmig
0x180004F00: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180012000: "__cdecl _imp_UnregisterClassA" __imp_UnregisterClassA
0x18000A3E8: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x180004CC0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180006180: "public: int __cdecl ATL::CSimpleArray<unsigned short,class ATL::CSimpleArrayEqualHelper<unsigned short> >::Add(unsigned short const & __ptr64) __ptr64" ?Add@?$CSimpleArray@GV?$CSimpleArrayEqualHelper@G@ATL@@@ATL@@QEAAHAEBG@Z
0x18000B780: "__cdecl _imp_SetupOpenLog" __imp_SetupOpenLog
0x18000C818: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x180009168: DloadMakePermanentImageCommit
0x18000E664: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x1800109F0: "class CModemMigPluginModule _AtlModule" ?_AtlModule@@3VCModemMigPluginModule@@A
0x18000B8E8: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800085E8: "long __cdecl GetRegistryStringList(unsigned short * __ptr64 const,unsigned short * __ptr64 const,class ATL::CAtlList<class ATL::CComBSTR,class ATL::CElementTraits<class ATL::CComBSTR> > * __ptr64)" ?GetRegistryStringList@@YAJQEAG0PEAV?$CAtlList@VCComBSTR@ATL@@V?$CElementTraits@VCComBSTR@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x180010998: "public: static struct _GUID ATL::CAtlModule::m_libid" ?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A
0x18000BFE0: "CLSID\" ??_C@_1O@FHBGLCIO@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$AA@
0x18000B8A0: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x18000A068: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x180010B78: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x18000BAF8: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180007854: "void __cdecl DebugPrint(unsigned int,unsigned short const * __ptr64,...)" ?DebugPrint@@YAXIPEBGZZ
0x18000D700: "Failed to retrieve driver persis" ??_C@_1GE@PICLHLDL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs@
0x180001540: DllUnregisterServer
0x180008E70: "public: virtual void __cdecl ATL::CWin32Heap::Free(void * __ptr64) __ptr64" ?Free@CWin32Heap@ATL@@UEAAXPEAX@Z
0x18000D590: "Identified device %s, applying r" ??_C@_1GA@DAPABHOO@?$AAI?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAr@
0x18000BA88: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x180010AA0: "class ATL::CAtlWinModule ATL::_AtlWinModule" ?_AtlWinModule@ATL@@3VCAtlWinModule@1@A
0x180002370: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CRegObject@ATL@@UEAAJXZ
0x18000BF30: "{2708D3A8-28DA-4a3e-AEA3-CF4BA64" ??_C@_1EO@NDOECPOH@?$AA?$HL?$AA2?$AA7?$AA0?$AA8?$AAD?$AA3?$AAA?$AA8?$AA?9?$AA2?$AA8?$AAD?$AAA?$AA?9?$AA4?$AAa?$AA3?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAE?$AAA?$AA3?$AA?9?$AAC?$AAF?$AA4?$AAB?$AAA?$AA6?$AA4@
0x1800097C4: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x180002230: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::raw_Discover(struct IMigrationContext * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?raw_Discover@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAUIMigrationContext@@PEAPEAG@Z
0x180002220: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::Release(void) __ptr64" ?Release@CRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAKXZ
0x18000B018: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x18000E63C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x18000B9F0: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x18000D040: "DvdRegSetupAdjustPrivileges enab" ??_C@_1II@KGPBHAMJ@?$AAD?$AAv?$AAd?$AAR?$AAe?$AAg?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AAA?$AAd?$AAj?$AAu?$AAs?$AAt?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb@
0x180009D50: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x18000C6F8: "__cdecl GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822b" _GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822b
0x180010B3C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls
0x18000BBC0: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x18000D770: "Failed to allocate buffer to sav" ??_C@_1HG@DBHCLOEB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAa?$AAv@
0x1800051E0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000E614: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x18000B910: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000B868: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x180006454: "public: long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::VMUpdateRegistryRecurse(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned long * __ptr64 & __ptr64,struct ATL::RGSStrings * __ptr64,struct ATL::RGSDWORD * __ptr64,struct ATL::RGSBinary * __ptr64,int) __ptr64" ?VMUpdateRegistryRecurse@CRegistryVirtualMachine@ATL@@QEAAJPEAUHKEY__@@AEAPEAKPEAURGSStrings@2@PEAURGSDWORD@2@PEAURGSBinary@2@H@Z
0x18000CFC0: "Failed to get Dvd settings from " ??_C@_1HI@EFLNKFKI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAD?$AAv?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5@
0x1800103D8: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x18000B778: "__cdecl _imp_SetupDiBuildDriverInfoList" __imp_SetupDiBuildDriverInfoList
0x180010090: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18000A663: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x18000B620: ?_entries@?1??_GetEntries@CComClassFactory@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x18000B410: "const ATL::CRegistryVirtualMachine::`vftable'" ??_7CRegistryVirtualMachine@ATL@@6B@
0x18000D8C0: "__cdecl _pfnDefaultDliNotifyHook2" __pfnDefaultDliNotifyHook2
0x18000B7A8: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x18000D6A0: "Failed to allocate memory for pe" ??_C@_1FO@GJLIOCBI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAp?$AAe@
0x18000BA10: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x18000B848: "__cdecl _imp_HeapReAlloc" __imp_HeapReAlloc
0x18000C0C8: "HKCC" ??_C@_19OFICIBHH@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAC?$AA?$AA@
0x180010B38: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuzexlivUnvwrzUnrtizgrlmUzfwnrtoryUkoftrmUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@AudMigLib" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuzexlivUnvwrzUnrtizgrlmUzfwnrtoryUkoftrmUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@AudMigLib
0x180007640: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C100: "HKEY_CURRENT_USER" ??_C@_1CE@HLHNCBPM@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x18000D350: "Retrieving media class devices f" ??_C@_1HI@JOIMNGCJ@?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x18000C3E8: "%FriendlyName%" ??_C@_1BO@KOOHIKDG@?$AA?$CF?$AAF?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAd?$AAl?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x18000B838: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x180010110: ?_tih@?$IProvideClassInfoImpl@$1?_GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318@@3U__s_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18000A6C0: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x180010970: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxunfogrnvwrzUzexlivUnvwrzUnrtizgrlmUzfwnrtkoftrmUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@AudMigPlugin" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxunfogrnvwrzUzexlivUnvwrzUnrtizgrlmUzfwnrtkoftrmUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@AudMigPlugin
0x18000C270: "Hardware" ??_C@_1BC@MAICEHGI@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180002380: "public: int __cdecl ATL::CExpansionVector::Add(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Add@CExpansionVector@ATL@@QEAAHPEBG0@Z
0x18000A190: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x18000BA98: "__cdecl _imp__errno" __imp__errno
0x18000C590: "%MODULEGUID%" ??_C@_1BK@HBNPKAHM@?$AA?$CF?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?$CF?$AA?$AA@
0x18000B828: "__cdecl _imp_HeapSize" __imp_HeapSize
0x18000D430: "Audio driver change successful a" ??_C@_1IM@BINOAEIL@?$AAA?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl?$AA?5?$AAa@
0x18000B3A0: "const ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::`vftable'" ??_7?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B@
0x180005EA8: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Fork(int) __ptr64" ?Fork@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x18000C788: "MODULEGUID" ??_C@_1BG@LLBNANLC@?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x18000E3C8: ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x18000E420: ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x180012008: ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x18000A3DC: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x18000E3D8: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x18000A4B1: realloc
0x180012018: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x18000E410: ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x18000C2A0: "SECURITY" ??_C@_1BC@IBECJAAI@?$AAS?$AAE?$AAC?$AAU?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x180010AF0: "class ATL::CAtlComModule ATL::_AtlComModule" ?_AtlComModule@ATL@@3VCAtlComModule@1@A
0x180004DE0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180005020: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180002138: "public: virtual __cdecl ATL::CAtlModule::~CAtlModule(void) __ptr64" ??1CAtlModule@ATL@@UEAA@XZ
0x18000C0B8: "HKDD" ??_C@_19GFFAIJHG@?$AAH?$AAK?$AAD?$AAD?$AA?$AA@
0x1800021F0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetLockCount(void) __ptr64" ?GetLockCount@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x180005FD8: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::PrepareWrite2(int) __ptr64" ?PrepareWrite2@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x18000B998: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x18000B920: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000BBE0: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x18000BAE0: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x1800109D8: "class ATL::CWin32Heap ATL::g_strheap" ?g_strheap@ATL@@3VCWin32Heap@1@A
0x18000B9A8: "__cdecl _imp_CharNextW" __imp_CharNextW
0x18000BB30: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x18000B020: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x18000E600: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-sddl-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-sddl-l1-1-0
0x180009208: DloadProtectSection
0x18000C7E0: "MODULETYPE" ??_C@_1BG@LMEOBGCA@?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x180004F90: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180008A48: "public: struct __POSITION * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlList<class ATL::CComBSTR,class ATL::CElementTraits<class ATL::CComBSTR> >::AddTail(class ATL::CComBSTR const & __ptr64) __ptr64" ?AddTail@?$CAtlList@VCComBSTR@ATL@@V?$CElementTraits@VCComBSTR@ATL@@@2@@ATL@@QEAAPEAU__POSITION@@AEBVCComBSTR@2@@Z
0x180002220: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x18000BE80: "__cdecl _sz_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll
0x18000C348: "RegDeleteKeyExW" ??_C@_0BA@LILAPHGE@RegDeleteKeyExW?$AA@
0x18000B730: "__cdecl _imp_GetErrorInfo" __imp_GetErrorInfo
0x180004A54: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000CF08: GUID_DEVCLASS_MEDIA
0x18000B988: "__cdecl _imp_RegSetKeyValueW" __imp_RegSetKeyValueW
0x180010990: "public: static bool ATL::CAtlBaseModule::m_bInitFailed" ?m_bInitFailed@CAtlBaseModule@ATL@@2_NA
0x18000C080: "HKCU" ??_C@_19JAPAIJDE@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x180010300: "unsigned long * `public: static unsigned long * __ptr64 __cdecl CMigrationPlugin::GetOpCodes(void)'::`2'::rgOps" ?rgOps@?1??GetOpCodes@CMigrationPlugin@@SAPEAKXZ@4PAKA
0x1800109B8: ?rgDWORDS@?1??GetOpcodeDWORDVals@CMigrationPlugin@@SAPEAURGSDWORD@ATL@@XZ@4PAU34@A
0x1800079F0: "long __cdecl DvdMigLibCollectCodecSettings(void)" ?DvdMigLibCollectCodecSettings@@YAJXZ
0x18000BB10: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x180005120: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x1800102B0: "__vectorcall ??_R0?AV_com_error@" ??_R0?AV_com_error@@@8
0x18000C388: "APPID" ??_C@_1M@PPPPCDEP@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1800051A0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800025A4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x1800025A4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x18000D8C0: "__cdecl _pfnDliNotifyHook2" __pfnDliNotifyHook2
0x1800032C4: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterSubkeys(unsigned short * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,int,int) __ptr64" ?RegisterSubkeys@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAGPEAUHKEY__@@HH@Z
0x18000BB68: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x18000B918: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x18000D250: "HDAudioUsers" ??_C@_1BK@HLMJBKKI@?$AAH?$AAD?$AAA?$AAu?$AAd?$AAi?$AAo?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x180005B18: "public: long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::AddKeyWithReplacement(struct HKEY__ * __ptr64,class ATL::CRegKey & __ptr64,unsigned long,struct ATL::RGSStrings * __ptr64) __ptr64" ?AddKeyWithReplacement@CRegistryVirtualMachine@ATL@@QEAAJPEAUHKEY__@@AEAVCRegKey@2@KPEAURGSStrings@2@@Z
0x18000E350: "__cdecl _pobjMap_CMigrationPlugin" __pobjMap_CMigrationPlugin
0x180009E3D: free
0x180008F78: "void __cdecl _com_issue_errorex(long,struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64)" ?_com_issue_errorex@@YAXJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@@Z
0x18000B8D8: "__cdecl _imp_VirtualQuery" __imp_VirtualQuery
0x18000BB48: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x180002008: "public: long __cdecl ATL::CAtlComModule::UnregisterServer(int,struct _GUID const * __ptr64) __ptr64" ?UnregisterServer@CAtlComModule@ATL@@QEAAJHPEBU_GUID@@@Z
0x180007640: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000A170: "__cdecl purecall" _purecall
0x18000B978: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x18000D8C0: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x18000C2C8: "Software" ??_C@_1BC@EAHCMADO@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180007740: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x18000B8D0: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000A676: memcmp
0x18000B1F8: ??_7?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180004940: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BFA0: "__cdecl GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046
0x18000B7A0: SETUPAPI_NULL_THUNK_DATA
0x180005170: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180009050: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl _com_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E_com_error@@UEAAPEAXI@Z
0x180004E70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180008D50: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Reallocate(struct ATL::CStringData * __ptr64,int,int) __ptr64" ?Reallocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@PEAU32@HH@Z
0x18000D520: "Identified device %s, saving for" ??_C@_1GG@OHAAKDEO@?$AAI?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?0?$AA?5?$AAs?$AAa?$AAv?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr@
0x18000BA48: "__cdecl _imp_ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptorW" __imp_ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptorW
0x18000CCA0: "Delete existing MSDVD settings f" ??_C@_1HM@LKOCFGPL@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAM?$AAS?$AAD?$AAV?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x18000B750: "__cdecl _imp_SetupCloseLog" __imp_SetupCloseLog
0x18000BB38: "__cdecl _imp_DiInstallDevice" __imp_DiInstallDevice
0x18000B8B0: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x1800025A4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x180010988: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfUnRegFunc)(void)" ?_pPerfUnRegFunc@ATL@@3P6AJXZEA
0x1800025A4: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,1024,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@E$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x18000B700: "__cdecl _imp_RegisterTypeLib" __imp_RegisterTypeLib
0x1800076B0: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegistryVirtualMachine::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CRegistryVirtualMachine@ATL@@UEAAJXZ
0x1800051C0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000B7C0: "__cdecl _imp_CoTaskMemAlloc" __imp_CoTaskMemAlloc
0x1800052B0: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetIDsOfNames(struct _GUID const & __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned int,unsigned long,long * __ptr64) __ptr64" ?GetIDsOfNames@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x1800016D0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetGITPtr(struct IGlobalInterfaceTable * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetGITPtr@CAtlModule@ATL@@UEAAJPEAPEAUIGlobalInterfaceTable@@@Z
0x18000B708: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x180010960: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_shell32_shellfolders_l1_1_0_dll
0x18000BA60: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x180004350: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::get_PerUserSupport(short * __ptr64) __ptr64" ?get_PerUserSupport@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAF@Z
0x18000BB70: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x18000C4F8: "Programmable" ??_C@_1BK@BJKAEEHA@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AAm?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B440: "const ATL::CAtlStringMgr::`vftable'" ??_7CAtlStringMgr@ATL@@6B@
0x180004560: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18000E5B0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x1800087C8: "long __cdecl SetRegistryStringList(unsigned short * __ptr64 const,unsigned short * __ptr64 const,class ATL::CAtlList<class ATL::CComBSTR,class ATL::CElementTraits<class ATL::CComBSTR> > * __ptr64)" ?SetRegistryStringList@@YAJQEAG0PEAV?$CAtlList@VCComBSTR@ATL@@V?$CElementTraits@VCComBSTR@ATL@@@2@@ATL@@@Z
0x180004420: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::raw_ApplySuccess(struct IMigrationContext * __ptr64) __ptr64" ?raw_ApplySuccess@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAUIMigrationContext@@@Z
0x18000CC60: "System\Setup\Upgrade\DoMp" ??_C@_1DE@CHOGPFIO@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?2?$AAU?$AAp?$AAg?$AAr?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?2?$AAD?$AAo?$AAM?$AAp?$AA?$AA@
0x1800102E8: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x180004370: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::raw_Gather(struct IMigrationContext * __ptr64) __ptr64" ?raw_Gather@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAUIMigrationContext@@@Z
0x18000B928: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x180008F60: "void __cdecl _com_issue_error(long)" ?_com_issue_error@@YAXJ@Z
0x18000BB40: newdev_NULL_THUNK_DATA
0x18000A6C0: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x18000D5F0: "Finished %s Driver selections" ??_C@_1DM@KOHGPJEC@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAi?$AAs?$AAh?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18000E6B4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_newdev" __IMPORT_DESCRIPTOR_newdev
0x180004120: "public: static long __cdecl CMigrationPlugin::UpdateRegistry(int)" ?UpdateRegistry@CMigrationPlugin@@SAJH@Z
0x18000B718: "__cdecl _imp_VarBstrCmp" __imp_VarBstrCmp
0x180007D38: "long __cdecl DvdMigLibCopySettingsToPermLocation(void)" ?DvdMigLibCopySettingsToPermLocation@@YAJXZ
0x18000B858: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x18000E2F0: "__cdecl CTA1?AV_com_error@@" _CTA1?AV_com_error@@
0x1800050E0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::get_PerUserSupport`adjustor{8}' (short * __ptr64) __ptr64" ?get_PerUserSupport@CMigrationPlugin@@W7EAAJPEAF@Z
0x18000E560: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x18000B7D8: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000C6B8: "__cdecl GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008" _GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008
0x18000B1A8: ??_7?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18000C940: "Dvd Permanent regkey query faile" ??_C@_1GK@HMAHIJHB@?$AAD?$AAv?$AAd?$AA?5?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAa?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe@
0x18000B6E8: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x18000C398: "__cdecl GUID_2708d3a8_28da_4a3e_aea3_cf4ba6468262" _GUID_2708d3a8_28da_4a3e_aea3_cf4ba6468262
0x18000B930: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x180005F6C: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::ThrowMemoryException(void)" ?ThrowMemoryException@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@KAXXZ
0x180010B68: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x18000C150: "HKEY_USERS" ??_C@_1BG@BGODANIO@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x1800044D0: ?GetClassInfoW@?$IProvideClassInfoImpl@$1?_GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318@@3U__s_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180002230: "public: virtual long __cdecl CMigrationPlugin::raw_PostApply(struct IMigrationContext * __ptr64) __ptr64" ?raw_PostApply@CMigrationPlugin@@UEAAJPEAUIMigrationContext@@@Z
0x18000C820: "AudMig: " ??_C@_1BC@KBLGCDPN@?$AAA?$AAu?$AAd?$AAM?$AAi?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x18000C030: "Module" ??_C@_1O@MNLDABAF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180008E20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000C1F0: "AppID" ??_C@_1M@EJNEECMJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x18000BAA8: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x1800109C0: g_DebugContext
0x18000B810: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180003DC8: "public: long __cdecl ATL::CAtlModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned int,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CAtlModule@ATL@@QEAAJIHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x18000C240: "FileType" ??_C@_1BC@NKMMNMGL@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B948: "__cdecl _imp_RegDeleteTreeW" __imp_RegDeleteTreeW
0x180005D8C: "public: int __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::LoadStringW(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?LoadStringW@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAHPEAUHINSTANCE__@@I@Z
0x18000774C: "void __cdecl AudMigLibSetupLog(unsigned short const * __ptr64,...)" ?AudMigLibSetupLog@@YAXPEBGZZ
0x18000B940: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x180008F10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000BF18: CLSID_StdGlobalInterfaceTable
0x180010050: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDiscovery@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822c@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18000A2C4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x180008C10: "public: struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlBaseModule::GetHInstanceAt(int) __ptr64" ?GetHInstanceAt@CAtlBaseModule@ATL@@QEAAPEAUHINSTANCE__@@H@Z
0x18000A54D: "__cdecl _imp_load_SHGetFileInfoW" __imp_load_SHGetFileInfoW
0x18000C4C0: "VersionIndependentProgID" ??_C@_1DC@MIAMMDBM@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAp?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAg?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x18000B290: ??_7?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IProvideClassInfoImpl@$1?_GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318@@3U__s_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18000D2B0: "Failed to save registry list 0x%" ??_C@_1EG@FAFDMIHK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF@
0x180005140: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x18000B960: "__cdecl _imp_RegGetValueW" __imp_RegGetValueW
0x18000BFF0: "\Implemented Categories" ??_C@_1DA@BIHALFED@?$AA?2?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18000B2B0: ??_7?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180009050: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl _com_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G_com_error@@UEAAPEAXI@Z
0x180005180: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x18000C738: "__cdecl GUID_b196b283_bab4_101a_b69c_00aa00341d07" _GUID_b196b283_bab4_101a_b69c_00aa00341d07
0x18000E4E8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x18000BA50: api-ms-win-security-sddl-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18000C748: "__cdecl GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e" _GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e
0x18000CDF0: "RegCreateKeyExW to create MSDVD " ??_C@_1JA@GMDACBPE@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAE?$AAx?$AAW?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAM?$AAS?$AAD?$AAV?$AAD?$AA?5@
0x1800046A0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18000B580: ?map@?1??VTFromRegType@CRegParser@ATL@@KAHPEBGAEAG@Z@4QBUtypemap@?1??123@KAH01@Z@B
0x18000B7C8: "__cdecl _imp_CoTaskMemRealloc" __imp_CoTaskMemRealloc
0x18000C258: "Interface" ??_C@_1BE@EKPAFMCP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180004770: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x18000D300: "Retrieving media class devices f" ??_C@_1EO@NLLINNHN@?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAd?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x180005200: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BA68: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x18000BB20: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x18000D4C0: "Collecting" ??_C@_1BG@GBJBMPOP@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180012010: "__cdecl _imp_SHGetFileInfoW" __imp_SHGetFileInfoW
0x18000BB58: "__cdecl _imp_RtlAcquirePrivilege" __imp_RtlAcquirePrivilege
0x180005744: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetTI(unsigned long) __ptr64" ?GetTI@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJK@Z
0x18000B188: ??_7?$CComContainedObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IProvideClassInfoImpl@$1?_GUID_4d36e96c_e325_11ce_bfc1_08002be10318@@3U__s_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180002730: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::PreProcessBuffer(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?PreProcessBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGPEAPEAG@Z
0x18000A5E4: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll
0x180009EF0: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x18000C5B0: "FriendlyName" ??_C@_1BK@BFIEKNFP@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAe?$AAn?$AAd?$AAl?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000E380: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_windowclass_l1_1_0_dll
0x18000B9C8: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x180009D80: "__cdecl onexit" _onexit
0x18000C058: "REGISTRY" ??_C@_1BC@KAILKFFG@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x180010B58: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x18000B720: "__cdecl _imp_SysAllocStringByteLen" __imp_SysAllocStringByteLen
0x180010978: "class ATL::CAtlModule * __ptr64 __ptr64 ATL::_pAtlModule" ?_pAtlModule@ATL@@3PEAVCAtlModule@1@EA
0x18000C570: "free" ??_C@_19HKDIOMIL@?$AAf?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B158: "const ATL::CRegObject::`vftable'" ??_7CRegObject@ATL@@6B@
0x18000C0A0: "HKU" ??_C@_17PJOJPMPB@?$AAH?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x18000B890: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x18000CAE0: "O:S-1-5-80-956008885-3418522649-" ??_C@_1BDI@NNCFLEKB@?$AAO?$AA?3?$AAS?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA5?$AA?9?$AA8?$AA0?$AA?9?$AA9?$AA5?$AA6?$AA0?$AA0?$AA8?$AA8?$AA8?$AA5?$AA?9?$AA3?$AA4?$AA1?$AA8?$AA5?$AA2?$AA2?$AA6?$AA4?$AA9?$AA?9@
0x180002230: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::Release(void) __ptr64" ?Release@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x18000C168: "HKEY_PERFORMANCE_DATA" ??_C@_1CM@KHNNAOIC@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x18000D3D0: "Failed to install requested driv" ??_C@_1FC@OMHDGFNB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv@
0x18000BED0: "Val" ??_C@_17LLMMEOJD@?$AAV?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18000E6C8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x18000C758: "__cdecl GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d" _GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d
0x18000C200: "CLSID" ??_C@_1M@KANJNLFF@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180001420: DllRegisterServer
0x180003C1C: "protected: long __cdecl ATL::CRegObject::RegisterFromResource(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterFromResource@CRegObject@ATL@@IEAAJPEBG00H@Z
0x18000B300: ??_7?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIPreApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822d@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18000B6F0: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x180004630: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIPostApply@@$1?_GUID_ccec0752_dc07_4c83_a9f1_3cc9d1a1822e@@3U__s_GUID@@B$1?_GUID_f31091e5_b0a8_11d6_b6fc_005056c00008@@3U3@B$01$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18000B5C0: "protected: static unsigned short const * __ptr64 const * const ATL::CRegParser::rgszNeverDelete" ?rgszNeverDelete@CRegParser@ATL@@1QBQEBGB
0x180008E20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000E678: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x18000B4A0: ?map@?1??HKeyFromString@CRegParser@ATL@@KAPEAUHKEY__@@PEAG@Z@4QBUkeymap@?1??123@KAPEAU4@0@Z@B
0x18000C020: ".tlb" ??_C@_19ILOCMLCJ@?$AA?4?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x18000E348: "__cdecl _pobjMapEntryFirst" __pobjMapEntryFirst
0x18000BAA0: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x18000A230: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x18000BA08: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x180005100: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180005160: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CMigrationPlugin>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000BAB0: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x180004540: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator2<class ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CMigrationPlugin> >,class ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CMigrationPlugin> > >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator2@V?$CComCreator@V?$CComObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@@ATL@@V?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCMigrationPlugin@@@ATL@@@2@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000E59C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x18000B9F8: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180008F10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000CD20: "SetupAdjustPrivileges enable fai" ??_C@_1HI@CJMGELHL@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AAA?$AAd?$AAj?$AAu?$AAs?$AAt?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x18000E650: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x18000A682: memset
0x18000E6DC: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR

[JEB Decompiler by PNF Software]