Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\2F220489ACB9D14AA683A16E850F4151\8.100.25984\fil306f4e741ab8445c6ffd0d694d154e2a Base=0x140000000 SHA-256=CFFE39CF701BCAF4DE6571A1D81D04D34425492F13F68CE3DFCB2DB887EA41CF
PDB: ComputerHardwareIds.pdb GUID={8C0AD803-0D9C-4F47-B30AF14A00874983} Age=1

218 located named symbols:
0x140007C00: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x140007A20: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x140007BDC: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x140001470: "/sku" ??_C@_19LOCOPGJA@?$AA?1?$AAs?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x1400080F8: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140005840: " <- Manufacturer + ProductNam" ??_C@_1NC@KKCFEEEM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm@
0x14000A120: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x140005750: " <- Manufacturer + Family + P" ??_C@_1OE@IFJBOBLG@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP@
0x14000A020: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x14000A030: "__cdecl _imp_GetSystemFirmwareTable" __imp_GetSystemFirmwareTable
0x140001310: "Sealed-case PC" ??_C@_1BO@JPICGIII@?$AAS?$AAe?$AAa?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?9?$AAc?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAC?$AA?$AA@
0x140001458: "/product" ??_C@_1BC@OLPNGKKD@?$AA?1?$AAp?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x140001398: "Blade" ??_C@_1M@BAHFBOFJ@?$AAB?$AAl?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140008138: "__cdecl commode" _commode
0x140004D70: "System Manufacturer string not s" ??_C@_1FG@LEHBKCJA@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs@
0x14000A0C8: bcrypt_NULL_THUNK_DATA
0x140004950: " Failed to retrieve SMBIOS table" ??_C@_1GC@GGIIHJBA@?$AA?6?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAM?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe@
0x140006248: Class5GuidFromString
0x140004B30: "BIOS Vendor string not specified" ??_C@_1EG@LHEHLGAH@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd@
0x14000A130: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x1400010A8: "Desktop" ??_C@_1BA@CBCBMBGJ@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAk?$AAt?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x1400059F0: " <- Manufacturer + SKUNumber" ??_C@_1EA@PMKBGBLP@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAS?$AAK?$AAU?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140007900: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140005BC0: " " ??_C@_17LGMOMLNF@?$AA?5?$AA?7?$AA?$AN?$AA?$AA@
0x140008144: "__cdecl fmode" _fmode
0x140001480: "/enclosure" ??_C@_1BG@KGAAOANL@?$AA?1?$AAe?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140001360: "Compact PCI" ??_C@_1BI@NJPIDOPC@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAP?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x14000A188: "__cdecl _imp__wcsdup" __imp__wcsdup
0x140005EC4: "unsigned short * __ptr64 __cdecl Trim(unsigned short * __ptr64)" ?Trim@@YAPEAGPEAG@Z
0x140001400: "/major" ??_C@_1O@EENDCBFF@?$AA?1?$AAm?$AAa?$AAj?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14000795E: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x140001008: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x1400052F4: "&" ??_C@_13FLOCNAAB@?$AA?$CG?$AA?$AA@
0x140005628: "------------ " ??_C@_1BM@GEPNOGL@?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A0B0: "__cdecl _imp_BCryptCreateHash" __imp_BCryptCreateHash
0x140004EC0: "Failed to retrieve System Family" ??_C@_1GO@IPEGLHPP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy@
0x140007DB4: memcpy
0x14000A158: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x140007BE6: "__cdecl initterm" _initterm
0x1400086E0: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x14000A000: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x140001038: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x14000A058: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140007BF2: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x140005230: "Could not map value." ??_C@_1CK@FKEOFPED@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAp?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x140005510: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x140005210: "Not specified" ??_C@_1BM@MKICMAMM@?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140005140: "Failed to retrieve SKU Number st" ??_C@_1GI@HDMNHHGN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAK?$AAU?$AA?5?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt@
0x140005B10: " <- Manufacturer" ??_C@_1CI@PHKKOOPH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000A160: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x1400010E0: "Pizza Box" ??_C@_1BE@OJGKAMMM@?$AAP?$AAi?$AAz?$AAz?$AAa?$AA?5?$AAB?$AAo?$AAx?$AA?$AA@
0x140007850: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x140006554: "int __cdecl SetValFromArg(unsigned short * __ptr64 * __ptr64 const,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,int)" ?SetValFromArg@@YAHQEAPEAGPEAGAEAPEAGAEAHH@Z
0x140005990: " <- Manufacturer + Family + P" ??_C@_1FG@KACGPJKC@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP@
0x140004B80: "Failed to retrieve BIOS Vendor s" ??_C@_1GK@KJFLAJCK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs@
0x1400012A0: "Peripheral Chassis" ??_C@_1CG@LDBJGGMJ@?$AAP?$AAe?$AAr?$AAi?$AAp?$AAh?$AAe?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140001270: "Bus Expansion Chassis" ??_C@_1CM@PICEDFFK@?$AAB?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAE?$AAx?$AAp?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1400053D0: " Computer Information " ??_C@_1CO@PJMCCFCE@?$AA?6?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAu?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400011B0: "Sub Notebook" ??_C@_1BK@GLJGDMKO@?$AAS?$AAu?$AAb?$AA?5?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x140007A14: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x140005260: "%02x&%02x" ??_C@_1BE@CBLLAGJJ@?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CG?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$AA@
0x140001420: "/mfg" ??_C@_19JBJBFJED@?$AA?1?$AAm?$AAf?$AAg?$AA?$AA@
0x140004D10: "BIOS Version information not pre" ??_C@_1GA@ODACAEPO@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe@
0x1400050F0: "SKU Number string not specified." ??_C@_1EE@IMNHMKEP@?$AAS?$AAK?$AAU?$AA?5?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?4@
0x140004F30: "System Family information not pr" ??_C@_1GC@MHNKJBLC@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr@
0x14000A1C8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_bcrypt" __IMPORT_DESCRIPTOR_bcrypt
0x14000A110: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140001378: "Advanced TCA" ??_C@_1BK@OIHMJMJO@?$AAA?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x140005000: "Failed to retrieve System Produc" ??_C@_1HI@DALAANA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc@
0x1400014A0: "NAME ComputerHardwareIds - Out" ??_C@_1DEBM@CIJMIBPP@?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?6?$AA?5?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAu?$AAt?$AAe?$AAr?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAI?$AAd?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAO?$AAu?$AAt@
0x140001110: "Tower" ??_C@_1M@KECBGJGJ@?$AAT?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140005550: "System Family: %s " ??_C@_1CG@CLCCIOAE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A050: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x140005490: "System BIOS Major Release: %d " ??_C@_1DO@CMBEBDNG@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAj?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAl?$AAe?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400086D0: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x14000A098: "__cdecl _imp_BCryptHashData" __imp_BCryptHashData
0x140005AC0: " <- Manufacturer + Enclosure " ??_C@_1EK@IOGBECD@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5@
0x140007940: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x14000A180: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x14000A0E8: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x14000A070: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x1400063E0: "long __cdecl GetSmBiosString(struct TSmBiosTable const * __ptr64,unsigned char,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetSmBiosString@@YAJPEBUTSmBiosTable@@EPEAPEAG@Z
0x14000A088: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x14000A040: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x14000782C: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x140001148: "Notebook" ??_C@_1BC@GIBDEHH@?$AAN?$AAo?$AAt?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x140001440: "/verbose" ??_C@_1BC@CCLCBGDM@?$AA?1?$AAv?$AAe?$AAr?$AAb?$AAo?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A0D8: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x140005430: "BIOS Vendor: %s " ??_C@_1CC@MHODLPA@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A0F8: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x14000A0A8: "__cdecl _imp_BCryptCloseAlgorithmProvider" __imp_BCryptCloseAlgorithmProvider
0x140005C08: "SHA1" ??_C@_19DILNDFJH@?$AAS?$AAH?$AAA?$AA1?$AA?$AA@
0x140005518: "System Manufacturer: %s " ??_C@_1DC@KJPLMKLD@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140005578: "System ProductName: %s " ??_C@_1DA@JNEIAMNI@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A018: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x1400048C0: "false" ??_C@_1M@HLGKFCJM@?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140005300: "Failed to concatenate strings. " ??_C@_1FK@PPIMOKGA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AA?5@
0x140007AD0: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x140004A30: "Failed to find System Informatio" ??_C@_1HE@CKJOCFOE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo@
0x140004C50: "BIOS Version string not specifie" ??_C@_1EI@MJHKAKPH@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe@
0x140001160: "Hand Held" ??_C@_1BE@BKAHIKHP@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAH?$AAe?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x140008000: "unsigned short const * __ptr64 * g_pszEnclosureStrings" ?g_pszEnclosureStrings@@3PAPEBGA
0x140008140: "__cdecl newmode" _newmode
0x1400013D0: "00&00" ??_C@_1M@DDLIBJHB@?$AA0?$AA0?$AA?$CG?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x14000A0F0: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x14000A118: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x14000535C: "%x" ??_C@_15LHNHECKK@?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x1400086C0: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x1400055A8: "SKU Number: %s " ??_C@_1CA@OIJJFBPA@?$AAS?$AAK?$AAU?$AA?5?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A108: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x140001000: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x14000A0B8: "__cdecl _imp_BCryptGetProperty" __imp_BCryptGetProperty
0x140004CA0: "Failed to retrieve BIOS Version " ??_C@_1GM@IJHPNEFD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x1400065C4: "long __cdecl StringCbPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCbPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x14000A048: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x140001138: "LapTop" ??_C@_1O@EDEHKFDE@?$AAL?$AAa?$AAp?$AAT?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x1400051B0: "SKU Number information not prese" ??_C@_1FM@LPCPKPCF@?$AAS?$AAK?$AAU?$AA?5?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe@
0x1400013E0: "/ven" ??_C@_19ELNMEJBK@?$AA?1?$AAv?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x14000A090: "__cdecl _imp_BCryptDestroyHash" __imp_BCryptDestroyHash
0x140001020: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x14000A078: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x140007BDC: "__cdecl matherr" _matherr
0x140006644: wmain
0x140001230: "Expansion Chassis" ??_C@_1CE@MHAHHMOM@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140004AB0: "Failed to find Enclosure Informa" ??_C@_1HK@DNGPPHAB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa@
0x1400013C8: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x140001330: "Multi-system Chassis" ??_C@_1CK@HCKEBKNE@?$AAM?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140001098: "Unknown" ??_C@_1BA@LEPJIIOK@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x1400078D0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x140001018: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x1400055C8: "Enclosure Type: %02x "%s" " ??_C@_1DG@BHKENPH@?$AAE?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?6?$AA?$AA@
0x140006514: "void __cdecl CheckForEmptyString(unsigned short * __ptr64 & __ptr64)" ?CheckForEmptyString@@YAXAEAPEAG@Z
0x14000A0D0: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x14000A028: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x1400013A8: "Blade Enclosure" ??_C@_1CA@KHMOEBAG@?$AAB?$AAl?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140004E50: "System Manufacturer information " ??_C@_1GO@DPPDFEO@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x14000A038: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x140004DD0: "Failed to retrieve System Manufa" ??_C@_1HK@GCKPHCP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa@
0x140005608: "Hardware IDs " ??_C@_1BM@JAICJDOI@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAI?$AAD?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400010F8: "Mini Tower" ??_C@_1BG@EPFJNAFA@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AA?5?$AAT?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14000A198: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x140005C60: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1400010B8: "Low Profile Desktop" ??_C@_1CI@FHGAPGPD@?$AAL?$AAo?$AAw?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAe?$AAs?$AAk?$AAt?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x14000A148: "__cdecl _imp_??2@YAPEAX_K@Z" __imp_??2@YAPEAX_K@Z
0x140001198: "All in One" ??_C@_1BG@PIIBHLDM@?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAO?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x1400011D0: "Space-saving" ??_C@_1BK@CGLIEKDK@?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?9?$AAs?$AAa?$AAv?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14000A128: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x140005B40: "{%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02" ??_C@_1GM@BPCNGDMG@?$AA?$HL?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2@
0x14000A0C0: "__cdecl _imp_BCryptOpenAlgorithmProvider" __imp_BCryptOpenAlgorithmProvider
0x140005080: "System ProductName information n" ??_C@_1GM@KOEFBCN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn@
0x1400012E8: "Rack Mount Chassis" ??_C@_1CG@PLNENCKK@?$AAR?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAM?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x14000A068: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x14000A010: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x140005D48: "long __cdecl UtilConcatStrings(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64,...)" ?UtilConcatStrings@@YAJPEAPEAG_KZZ
0x14000813C: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x140005C18: "ObjectLength" ??_C@_1BK@GPNIFMAA@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14000A060: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x140001120: "Portable" ??_C@_1BC@EIAJDLIM@?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140005400: "-------------------- " ??_C@_1CO@DCEIGLFB@?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?9?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x140007DC0: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x14000796C: RtlpImageNtHeader
0x1400052F8: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x140005A78: " <- Manufacturer + Family" ??_C@_1DK@EHKJHNBK@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x1400054D0: "System BIOS Minor Release: %d " ??_C@_1DO@MOLNOGCA@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAM?$AAi?$AAn?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAl?$AAe?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?6?$AA?$AA@
0x140001258: "SubChassis" ??_C@_1BG@GJFFKIFF@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x14000A008: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x14000A150: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x1400011F0: "Lunch Box" ??_C@_1BE@IPJLDELE@?$AAL?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?5?$AAB?$AAo?$AAx?$AA?$AA@
0x14000A190: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x140001410: "/minor" ??_C@_1O@NDEOGPFL@?$AA?1?$AAm?$AAi?$AAn?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1400012C8: "RAID Chassis" ??_C@_1BK@KMELDBGL@?$AAR?$AAA?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1400080F0: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x140005A30: " <- Manufacturer + ProductNam" ??_C@_1EE@OPEHBBEH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm@
0x140004FA0: "System ProductName string not sp" ??_C@_1FE@CPFADJHD@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAp@
0x140005650: " <- Manufacturer + Family + P" ??_C@_1PM@POJIBJNM@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP@
0x140008100: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x1400086C8: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140005600: " " ??_C@_15IABLJNFO@?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A170: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x14000A080: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x140004BF0: "BIOS Vendor information not pres" ??_C@_1FO@CJJMKPFA@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAn?$AAd?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs@
0x14000A1B4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x140005370: "Failed to convert enclosure type" ??_C@_1GA@GEANIMKO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe@
0x140005280: "Failed to build major minor vers" ??_C@_1HE@BJFPGKGF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAj?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAi?$AAn?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs@
0x140007B04: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140005C38: "HashDigestLength" ??_C@_1CC@DMMMEHOM@?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AAD?$AAi?$AAg?$AAe?$AAs?$AAt?$AAL?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14000A0A0: "__cdecl _imp_BCryptFinishHash" __imp_BCryptFinishHash
0x140005458: "BIOS Version string: %s " ??_C@_1DC@DGEANPCO@?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14000A100: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x1400079C8: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x140005F80: Class5GuidFromBlob
0x14000A1A0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x14000A178: "__cdecl _imp_wprintf" __imp_wprintf
0x140007814: wmainCRTStartup
0x14000A138: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x140005BC8: "Microsoft Primitive Provider" ??_C@_1DK@HJHMGPGD@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140001178: "Docking Station" ??_C@_1CA@BIHHLLH@?$AAD?$AAo?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400048D0: " Not using the BIOS " ??_C@_1CK@IPGACHNP@?$AA?6?$AAN?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?6?$AA?$AA@
0x140006278: "long __cdecl GetSmBiosData(struct TSmBiosData * __ptr64 * __ptr64)" ?GetSmBiosData@@YAJPEAPEAUTSmBiosData@@@Z
0x140007C3C: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x1400086D8: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x14000A140: "__cdecl _imp_??3@YAXPEAX@Z" __imp_??3@YAXPEAX@Z
0x14000A0E0: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x1400013F0: "/ver" ??_C@_19FBBDKBDN@?$AA?1?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140001088: "Other" ??_C@_1M@KDHOHJAD@?$AAO?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140001430: "/family" ??_C@_1BA@MPMFFIHC@?$AA?1?$AAf?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x140004900: "Using the BIOS to gather informa" ??_C@_1EM@OACHFMIL@?$AAU?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAa?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa@
0x14000A168: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x140007A70: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140005920: " <- Manufacturer + Family + P" ??_C@_1GO@EGBDCMCH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$DM?$AA?9?$AA?5?$AAM?$AAa?$AAn?$AAu?$AAf?$AAa?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AA?5?$AA?$CL?$AA?5?$AAP@
0x140001208: "Main Server Chassis" ??_C@_1CI@FMNBLNHF@?$AAM?$AAa?$AAi?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAC?$AAh?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140006358: "long __cdecl FindSmBiosTable(struct TSmBiosData const * __ptr64,unsigned char,struct TSmBiosTable * __ptr64 * __ptr64)" ?FindSmBiosTable@@YAJPEBUTSmBiosData@@EPEAPEAUTSmBiosTable@@@Z
0x1400049C0: "Failed to find BIOS Information " ??_C@_1HA@NAKNJAEH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAB?$AAI?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x1400078F4: memset
0x14000A1DC: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR

[JEB Decompiler by PNF Software]