Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\WerFault.exe Base=0x140000000 SHA-256=DFAE5391EA274620F2B025976DC9787051EE416AEB360F68F20B108323924955
PDB: WerFault.pdb GUID={F691668F-2F70-6479-C46FFF8E5A886093} Age=1

3090 located named symbols:
0x140055B80: "Microsoft-OCA-IPT" ??_C@_1CE@JNAMKAMP@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?9?$AAO?$AAC?$AAA?$AA?9?$AAI?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x14004FF70: "SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1IM@LEHBEJKL@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x140051A10: "WaitForEvent failed" ??_C@_0BE@EAMCCDGK@WaitForEvent?5failed?$AA@
0x14004DD10: WPP_0de818f81bfe3c0289f236b21081dbf5_Traceguids
0x14000FDC0: "private: virtual unsigned long __cdecl CUserModeHangReport::_GetReportingFlags(void)const __ptr64" ?_GetReportingFlags@CUserModeHangReport@@EEBAKXZ
0x140062D00: "__vectorcall ??_R0?AVResultException@wil@" ??_R0?AVResultException@wil@@@8
0x140044488: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::LogDataCollectionStatus(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?LogDataCollectionStatus@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEBGZZ
0x140052740: "%sDrivers\%s.sys" ??_C@_1CC@OABHPPAJ@?$AA?$CF?$AAs?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAs?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B2C0: "__cdecl _imp_EventSetInformation" __imp_EventSetInformation
0x14000F1A0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerDataRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDataRequest@CUserModeHangReport@@EEAAHPEBG0PEAK@Z
0x14004CA98: S_MICROSOFT_WINDOWS_WER_DIAG
0x140055B70: "Start" ??_C@_1M@IOJLKPKK@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140038590: "private: long __cdecl CDriverVerifierPlugin::PopulateDriversList(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?PopulateDriversList@CDriverVerifierPlugin@@AEAAJPEBG@Z
0x140015D64: "protected: int __cdecl CHangReport::_IsInLpeMode(void)const __ptr64" ?_IsInLpeMode@CHangReport@@IEBAHXZ
0x14004D0C0: "PATH" ??_C@_19IJOJOJIB@?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14002E680: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCriticalProcessPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCCriticalProcessPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004FA58: WPP_19e0e07f120f3006159acc62b20e3780_Traceguids
0x140023D2C: "public: __cdecl CCrashControlSettings::~CCrashControlSettings(void) __ptr64" ??1CCrashControlSettings@@QEAA@XZ
0x140063650: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnIsDebuggerPresent)(void)" ?g_pfnIsDebuggerPresent@wil@@3P6A_NXZEA
0x14004D5DC: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x140056528: "Product" ??_C@_1BA@NMFLIJJO@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14004CDB8: ">" ??_C@_19DDIBHNML@?$AA?$CG?$AAg?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x14004E8C0: "version" ??_C@_1BA@KPDNCIMM@?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400502A0: "CKernelReport::WaitForDumpConver" ??_C@_0CF@IKJLDOGG@CKernelReport?3?3WaitForDumpConver@
0x140056CA0: "NoReflection" ??_C@_1BK@LOHNIPAK@?$AAN?$AAo?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140052440: "XMLEncodeString failed for value" ??_C@_0CB@JPEEODGI@XMLEncodeString?5failed?5for?5value@
0x140046CE4: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x14004AC98: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004E618: "APPSTAMP" ??_C@_1BC@EEIPIPGH@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAS?$AAT?$AAA?$AAM?$AAP?$AA?$AA@
0x140054070: "LogEvent" ??_C@_08EKGPAIGH@LogEvent?$AA@
0x14004A658: "const CTIPlugin::`vftable'" ??_7CTIPlugin@@6B@
0x140055210: "OutOfProcessExceptionEventSignat" ??_C@_0CM@PNNKOFFF@OutOfProcessExceptionEventSignat@
0x14004CDC8: "<" ??_C@_19GOOLGBJN@?$AA?$CG?$AAl?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x14004B2C8: "__cdecl _imp_EventRegister" __imp_EventRegister
0x140056C90: ".tmp" ??_C@_19LKKOIHJI@?$AA?4?$AAt?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140002924: "void __cdecl wil::details::ReportFailure_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long)" ?ReportFailure_Hr@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J@Z
0x14004CBA8: "/hc" ??_C@_17HHLPIFLG@?$AA?1?$AAh?$AAc?$AA?$AA@
0x14004B678: "__cdecl _imp_EtwUnregisterTraceGuids" __imp_EtwUnregisterTraceGuids
0x140056220: "CodeIntegrity.Telemetry" ??_C@_1DA@IKIGNGLK@?$AAC?$AAo?$AAd?$AAe?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?4?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1400471E0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x14005DF68: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0
0x140056470: "CurrentType" ??_C@_1BI@GMMLCOHC@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1400466E0: MstmpClone
0x14002CADC: "long __cdecl SafeCopyMemory(void * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned __int64)" ?SafeCopyMemory@@YAJPEAXPEBX_K@Z
0x140027674: "public: long __cdecl CLiveDumpSettings::LoadSettings(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?LoadSettings@CLiveDumpSettings@@QEAAJPEBG0@Z
0x14004C77C: "h" ??_C@_13CACJPPAP@?$AAh?$AA?$AA@
0x140050820: "EnableFullKernelDump: CrashDumpE" ??_C@_0CO@CAEAAKFN@EnableFullKernelDump?3?5CrashDumpE@
0x14004C6E8: "wil::details::ReleaseMutex" ??_C@_0BL@ONAHMCDN@wil?3?3details?3?3ReleaseMutex?$AA@
0x1400559F0: "\Device\IPT" ??_C@_1BI@JCJLLHAP@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAI?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerMiniDumpCallback(int * __ptr64,struct _MINIDUMP_CALLBACK_INPUT * __ptr64,struct _MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerMiniDumpCallback@CHangReport@@MEAAHPEAHPEAU_MINIDUMP_CALLBACK_INPUT@@PEAU_MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT@@P6AXPEAXKPEBGPEAD@Z3@Z
0x14004BD40: "__cdecl _sz_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll" __sz_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll
0x14004AE48: api-ms-win-core-processsnapshot-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001D594: "public: void __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::Swap(class wil::details_abi::RawUsageIndex & __ptr64) __ptr64" ?Swap@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAAXAEAV123@@Z
0x140055B60: "Status" ??_C@_1O@GGDILBNB@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140053EF8: "MoveAndSecureFile" ??_C@_0BC@CGMEOMMA@MoveAndSecureFile?$AA@
0x14000EC20: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerUINotification(struct _WER_UI_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerUINotification@CUserModeHangReport@@EEAAHQEAU_WER_UI_CALLBACK_INPUT@@PEAX@Z
0x14004B358: "__cdecl _imp_AllocateAndInitializeSid" __imp_AllocateAndInitializeSid
0x14004B838: "__cdecl _imp_?WerpInitializeImageCache@@YAJPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@K@Z" __imp_?WerpInitializeImageCache@@YAJPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@K@Z
0x140021444: "private: long __cdecl CKernelReport::EnsureKernelQueueRegkeyExists(struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?EnsureKernelQueueRegkeyExists@CKernelReport@@AEAAJPEAPEAUHKEY__@@@Z
0x14004AB70: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x14004FBD0: "ReportFromKQueue failed" ??_C@_0BI@CEGEKJEO@ReportFromKQueue?5failed?$AA@
0x140022758: "public: __cdecl CLiveDumpSettings::~CLiveDumpSettings(void) __ptr64" ??1CLiveDumpSettings@@QEAA@XZ
0x14004E488: "ProcessHandle" ??_C@_1BM@EFJGDPLA@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140052B18: "StringCchCat failed" ??_C@_0BE@BJAFCDO@StringCchCat?5failed?$AA@
0x140035940: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStowedExceptionPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECStowedExceptionPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004E8D0: "%0I64x" ??_C@_1O@GDMHBNNB@?$AA?$CF?$AA0?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x1400014CC: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x1400513C0: "Failed to get live dump root fol" ??_C@_0CE@PBCHPFIC@Failed?5to?5get?5live?5dump?5root?5fol@
0x14003BAE8: OpenIptDevice
0x140001A90: "bool __cdecl wil::details::K32GetModuleInformation(void * __ptr64,unsigned int * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?K32GetModuleInformation@details@wil@@YA_NPEAXPEAIPEAD_K@Z
0x14004AB18: "__cdecl _imp_CoInitializeEx" __imp_CoInitializeEx
0x140038130: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDriverVerifierPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECDriverVerifierPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140040D74: "int __cdecl UtilIsMemoryErrorEventSet(void)" ?UtilIsMemoryErrorEventSet@@YAHXZ
0x14004B280: api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x14003C770: "__cdecl _delayLoadHelper2" __delayLoadHelper2
0x14004B998: "__cdecl _imp_?WerpHashApplicationParameters@@YAXPEAEPEBG1PEAGK@Z" __imp_?WerpHashApplicationParameters@@YAXPEAEPEBG1PEAGK@Z
0x140033384: "private: long __cdecl CRuntimePlugin::GetRuntimeCrashApi(unsigned long * __ptr64,long (__cdecl* * __ptr64)(void * __ptr64,struct _WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION * __ptr64 const,unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64),long (__cdecl* * __ptr64)(void * __ptr64,struct _WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION * __ptr64 const,int * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64),struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetRuntimeCrashApi@CRuntimePlugin@@AEAAJPEAKPEAP6AJPEAXQEAU_WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION@@KPEAG030@ZPEAP6AJ12PEAH305@ZPEAPEAUHINSTANCE__@@PEAPEAX@Z
0x14004B600: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x14001FC24: "long __cdecl UtilLoadDbgEng(struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilLoadDbgEng@@YAJPEAPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14005DCE8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x14004B5F8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x140067068: "__cdecl _imp_CryptCATOpen" __imp_CryptCATOpen
0x14005DEDC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0
0x140055800: WPP_0222ce91304e33a1369aee01dd1d53b1_Traceguids
0x140056250: "OptInLevel" ??_C@_1BG@LJBCDEGD@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14004B3B0: api-ms-win-security-provider-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004E228: "Dump" ??_C@_19LAMBBDLP@?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004C280: "ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-2" ??_C@_1EC@IBCKCP@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA2@
0x14004EE60: "\WindowsErrorReportingServicePor" ??_C@_1EE@NIHCKLHD@?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAP?$AAo?$AAr@
0x14000691C: "long __cdecl GetDumpSecurityDescriptor(void * __ptr64,struct _SECURITY_ATTRIBUTES * __ptr64)" ?GetDumpSecurityDescriptor@@YAJPEAXPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x140052660: "%02d-%02d-%04d" ??_C@_1BO@CFGGLNLN@?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAd?$AA?$AA@
0x1400504A8: "CrashDumpEnabled.Old" ??_C@_1CK@IKFBHBCN@?$AAC?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AAO?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x14004E328: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x14003F4D8: "long __cdecl UtilIsNamedEventSet(struct _UNICODE_STRING const * __ptr64)" ?UtilIsNamedEventSet@@YAJPEBU_UNICODE_STRING@@@Z
0x140054400: "APPCRASH" ??_C@_1BC@OJPIAOEH@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAC?$AAR?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x1400636B0: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRethrow)(void)" ?g_pfnRethrow@details@wil@@3P6AXXZEA
0x140056BE8: "dc.CustomDump" ??_C@_1BM@PIOBFDGH@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B948: "__cdecl _imp_?WerpGetStorePath@@YAJW4_REPORT_STORE_TYPES@@PEAGPEAK@Z" __imp_?WerpGetStorePath@@YAJW4_REPORT_STORE_TYPES@@PEAGPEAK@Z
0x140011770: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x14000AF00: "protected: long __cdecl CHangStackTrace::LoadSOSForTarget(long (__cdecl* * __ptr64)(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,unsigned __int64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long)) __ptr64" ?LoadSOSForTarget@CHangStackTrace@@IEAAJPEAP6AJPEAUIDebugClient@@QEAGPEA_KPEAX2_KK@Z@Z
0x14004B260: "__cdecl _imp_IsWow64Process2" __imp_IsWow64Process2
0x14005D58C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll
0x14002AF68: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetExtraReportFilePath(unsigned short * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetExtraReportFilePath@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAGKPEAPEAX@Z
0x140013DBC: "public: long __cdecl CHangReport::Create(class CProcessInformation * __ptr64,unsigned long,struct SharedHangRepData * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Create@CHangReport@@QEAAJPEAVCProcessInformation@@KPEAUSharedHangRepData@@PEBG@Z
0x14004B850: "__cdecl _imp_WerpAddFile" __imp_WerpAddFile
0x1400569E0: WPP_80d32f7387093a5916f85ce277c44ae5_Traceguids
0x14004D590: "__cdecl GUID_94e60ce9_9b41_4b19_9fc0_6d9eb35272b3" _GUID_94e60ce9_9b41_4b19_9fc0_6d9eb35272b3
0x14004E2B8: "PROCESS_NAME" ??_C@_1BK@OCLJOALN@?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14004FF58: "RegSetValueEx failed" ??_C@_0BF@MNCPIBHD@RegSetValueEx?5failed?$AA@
0x14004E828: "comctl32" ??_C@_1BC@OGMDFLII@?$AAc?$AAo?$AAm?$AAc?$AAt?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14004D9A0: "WAX" ??_C@_17PIDCEMN@?$AAW?$AAA?$AAX?$AA?$AA@
0x140063700: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140051718: "FileTimeToSystemTime failed" ??_C@_0BM@JLGBLBBJ@FileTimeToSystemTime?5failed?$AA@
0x1400528E0: "DriverStoreGetObjectProperty for" ??_C@_0EI@HOEFHBE@DriverStoreGetObjectProperty?5for@
0x140016794: "public: long __cdecl CUserHangSignature::SetWerReportSignature(void * __ptr64) __ptr64" ?SetWerReportSignature@CUserHangSignature@@QEAAJPEAX@Z
0x14004B250: "__cdecl _imp_IsWow64Process" __imp_IsWow64Process
0x140004078: "__cdecl TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWERVerticalProv" _TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWERVerticalProv
0x14000AB84: "protected: void __cdecl CHangStackTrace::Uninitialize(void) __ptr64" ?Uninitialize@CHangStackTrace@@IEAAXXZ
0x14004FBB0: "ConvertDumpAndReport failed" ??_C@_0BM@OCFEBNOA@ConvertDumpAndReport?5failed?$AA@
0x14004E898: "oleaut32" ??_C@_1BC@EMAMFHHJ@?$AAo?$AAl?$AAe?$AAa?$AAu?$AAt?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140006C70: "protected: static int __cdecl CReflectedDump::static_MiniDumpCallback(void * __ptr64,struct _MINIDUMP_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const,struct _MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT * __ptr64)" ?static_MiniDumpCallback@CReflectedDump@@KAHPEAXQEAU_MINIDUMP_CALLBACK_INPUT@@PEAU_MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT@@@Z
0x140062D80: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x1400460F8: "private: long __cdecl CList<struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE>::AddElementAfterNode(struct CList<struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE>::_CListNode * __ptr64,struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE & __ptr64) __ptr64" ?AddElementAfterNode@?$CList@U_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE@@@@AEAAJPEAU_CListNode@1@AEAU_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE@@@Z
0x140035628: "private: unsigned long __cdecl CPinDLLPlugin::NotifyPCA(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?NotifyPCA@CPinDLLPlugin@@AEAAKPEBGK@Z
0x1400529D0: "GROUP" ??_C@_1M@BKMDHHDN@?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU?$AAP?$AA?$AA@
0x14004B518: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x140047CB0: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x14003ADC8: "private: long __cdecl CFDRPlugin::SignalFlush(void) __ptr64" ?SignalFlush@CFDRPlugin@@AEAAJXZ
0x14004B528: "__cdecl _imp__vscwprintf" __imp__vscwprintf
0x140067058: "__cdecl _imp_CryptCATClose" __imp_CryptCATClose
0x14004B590: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x14001E350: "public: __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::~RawUsageIndex(void) __ptr64" ??1RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x140009040: "public: virtual struct _WER_PROCESS_REFLECTION_STATS __cdecl CReflectedDump::GetStats(void) __ptr64" ?GetStats@CReflectedDump@@UEAA?AU_WER_PROCESS_REFLECTION_STATS@@XZ
0x14004AE40: "__cdecl _imp_PssDuplicateSnapshot" __imp_PssDuplicateSnapshot
0x140050A98: "Copy failed for string into live" ??_C@_0CP@BDEENKAP@Copy?5failed?5for?5string?5into?5live@
0x14004AAF8: "__cdecl _imp_CoUnmarshalInterface" __imp_CoUnmarshalInterface
0x14004F998: "WilStaging_02" ??_C@_0O@BKMDNGIM@WilStaging_02?$AA@
0x14004AE70: "__cdecl _imp_GetProcessId" __imp_GetProcessId
0x14000550C: "public: long __cdecl CString::Sprintf(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Sprintf@CString@@QEAAJPEBGZZ
0x140054098: WPP_132f82c3ff89366edea47b21dc0d97d3_Traceguids
0x14004237C: "void __cdecl DoKeyValueParseW(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct _KEYVALUEPARSEW * __ptr64,unsigned long)" ?DoKeyValueParseW@@YAXPEBGKPEAU_KEYVALUEPARSEW@@K@Z
0x14004745A: "__cdecl _tailMerge_rmclient_dll" __tailMerge_rmclient_dll
0x140051150: "Sprintf Failed" ??_C@_0P@FHNHDKLH@Sprintf?5Failed?$AA@
0x140012E30: "private: static int __cdecl CHangReport::StaticWerCallback(void * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const)" ?StaticWerCallback@CHangReport@@CAHPEAXQEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@@Z
0x1400473FA: CloseHandle
0x140038278: "private: int __cdecl CDriverVerifierPlugin::CanEnableDriverVerifier(void) __ptr64" ?CanEnableDriverVerifier@CDriverVerifierPlugin@@AEAAHXZ
0x140050B48: "Empty path was found for the liv" ??_C@_0DC@EOMHHEHL@Empty?5path?5was?5found?5for?5the?5liv@
0x140055550: "TextHash12_%03x" ??_C@_1CA@CHGCNHFC@?$AAT?$AAe?$AAx?$AAt?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA1?$AA2?$AA_?$AA?$CF?$AA0?$AA3?$AAx?$AA?$AA@
0x14004AD70: "__cdecl _imp_LCMapStringW" __imp_LCMapStringW
0x140051330: "Failed to load settings" ??_C@_0BI@FBAJJJML@Failed?5to?5load?5settings?$AA@
0x140033050: "public: virtual struct WER_PLUGIN_INIT_OUT * __ptr64 __cdecl CRuntimePlugin::GetInitializationData(void) __ptr64" ?GetInitializationData@CRuntimePlugin@@UEAAPEAUWER_PLUGIN_INIT_OUT@@XZ
0x1400637CC: "long g_catastrophicFailureRecorded" ?g_catastrophicFailureRecorded@@3JA
0x14004AEC8: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x14004B1B8: "__cdecl _imp_CloseThreadpoolWait" __imp_CloseThreadpoolWait
0x14003D490: "long __cdecl UtilDuplicateSid(void * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilDuplicateSid@@YAJPEAXPEAPEAX@Z
0x14004AB58: api-ms-win-core-com-private-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140039188: "private: long __cdecl CFDRPlugin::FDRRemoveAppCompatLayerFromList(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?FDRRemoveAppCompatLayerFromList@CFDRPlugin@@AEAAJPEBGK0PEAPEAG@Z
0x140027BB8: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::WriteRegistryKeyXML(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?WriteRegistryKeyXML@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAUHKEY__@@PEBG1PEAVCString@@@Z
0x14004B300: api-ms-win-eventlog-legacy-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140054B58: "SfcIsFileProtected" ??_C@_0BD@JCBHAIFE@SfcIsFileProtected?$AA@
0x14005D428: "__stdcall CT??_R0J" _CT??_R0J@84
0x14001D0F4: "public: bool __cdecl wil::details_abi::heap_buffer::ensure(unsigned __int64) __ptr64" ?ensure@heap_buffer@details_abi@wil@@QEAA_N_K@Z
0x140046CA8: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x14001CA40: "long __cdecl wil::details::NtStatusToHr(long)" ?NtStatusToHr@details@wil@@YAJJ@Z
0x140052118: "Failed to read the dumpfile sett" ??_C@_0DG@LMIIEKNF@Failed?5to?5read?5the?5dumpfile?5sett@
0x140047DC0: "__cdecl _imp_load_GetProcessWindowStation" __imp_load_GetProcessWindowStation
0x140008640: "public: virtual void __cdecl CReflectedDumpClient::Cancel(void) __ptr64" ?Cancel@CReflectedDumpClient@@UEAAXXZ
0x14004DE40: "Application Timestamp" ??_C@_1CM@CIHAIEHH@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B7A0: "__cdecl _imp_RtlInitUnicodeString" __imp_RtlInitUnicodeString
0x14004BE70: "__cdecl _sz_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll
0x14005DD10: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1
0x140003FF0: WppControlCallback
0x14004A4A8: "const CBEXPlugIn::`vftable'" ??_7CBEXPlugIn@@6B@
0x140035814: "private: unsigned long __cdecl CCrashOnLaunch::NotifyPCA(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?NotifyPCA@CCrashOnLaunch@@AEAAKPEBGK_K1@Z
0x1400528A0: "GenerateDriverPath failed" ??_C@_0BK@MJBGMCO@GenerateDriverPath?5failed?$AA@
0x140048100: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x140054B70: "FindFirstFileNameW" ??_C@_0BD@OGFDEFBL@FindFirstFileNameW?$AA@
0x14004D288: "!stackdbg /sl /sL /Si 0" ??_C@_1DA@JCJADBKF@?$AA?$CB?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAd?$AAb?$AAg?$AA?5?$AA?1?$AAs?$AAl?$AA?5?$AA?1?$AAs?$AAL?$AA?5?$AA?1?$AAS?$AAi?$AA?5?$AA0?$AA?$AA@
0x1400460D0: "public: long __cdecl CList<struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE>::AddToHead(struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE & __ptr64) __ptr64" ?AddToHead@?$CList@U_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE@@@@QEAAJAEAU_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE@@@Z
0x14004B310: "__cdecl _imp_PowerSettingRegisterNotification" __imp_PowerSettingRegisterNotification
0x140063810: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnRtlUnsubscribeWnfNotificationWaitForCompletion)(struct __WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION * __ptr64)" ?g_wil_details_pfnRtlUnsubscribeWnfNotificationWaitForCompletion@@3P6AJPEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@@ZEA
0x14004AC48: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x1400548B0: "IptTimeStamp" ??_C@_1BK@PNCGBBBM@?$AAI?$AAp?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004F340: "ForceQueue" ??_C@_1BG@BABLPNLN@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1400637C8: "long g_hrCatastrophicFailure" ?g_hrCatastrophicFailure@@3JA
0x14004B3E0: "__cdecl _imp_StartServiceW" __imp_StartServiceW
0x140052930: "DriverStoreGetObjectProperty for" ??_C@_0EO@INOCKCBI@DriverStoreGetObjectProperty?5for@
0x140038E48: "private: long __cdecl CDriverVerifierPlugin::SaveOriginalBucketID(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SaveOriginalBucketID@CDriverVerifierPlugin@@AEAAJPEBG@Z
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTIPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECTIPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140054B88: "FindNextFileNameW" ??_C@_0BC@MEIACHKG@FindNextFileNameW?$AA@
0x140008F60: "public: virtual long __cdecl CAsyncReflectionDump::ClaimDumpFile(void) __ptr64" ?ClaimDumpFile@CAsyncReflectionDump@@UEAAJXZ
0x14004DE90: " Hang Type" ??_C@_1BG@JDCLPHIN@?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140033F30: "public: virtual long __cdecl CAppRecorderPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CAppRecorderPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x140001DC4: "long __cdecl wil::details::StringCchPrintfA(char * __ptr64,unsigned __int64,char const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfA@details@wil@@YAJPEAD_KPEBDZZ
0x140051A70: "QueryInterface failed for IDebug" ??_C@_0CL@IDCKMCFK@QueryInterface?5failed?5for?5IDebug@
0x140004078: "__cdecl TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWERVerticalCoreDataProv" _TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWERVerticalCoreDataProv
0x140008D70: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CAsyncReflectionDump::GetDumpPath(void) __ptr64" ?GetDumpPath@CAsyncReflectionDump@@UEAAPEBGXZ
0x14004AE58: "__cdecl _imp_GetProcessTimes" __imp_GetProcessTimes
0x14004B8A0: "__cdecl _imp_?WerpGetNumFiles@@YAJPEAXPEAK@Z" __imp_?WerpGetNumFiles@@YAJPEAXPEAK@Z
0x140030610: "private: unsigned long __cdecl CInpagePlugIn::PublishDiagnosticTrigger(void) __ptr64" ?PublishDiagnosticTrigger@CInpagePlugIn@@AEAAKXZ
0x140054598: "PageHeapTargetDlls" ??_C@_1CG@ILGGFBG@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAT?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAD?$AAl?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x14000F860: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerReportingStart(int * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerReportingStart@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAHPEAX@Z
0x14004CD28: " " ??_C@_15JNBOKNOG@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x140052BD0: "CryptCATOpen failed" ??_C@_0BE@JBNHBLKM@CryptCATOpen?5failed?$AA@
0x14005DFCC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x140050068: "Invalid type found in the queue," ??_C@_0CP@DHNDFEEF@Invalid?5type?5found?5in?5the?5queue?0@
0x14004DAF8: "%s.xml" ??_C@_1O@NPOMCOPA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x140006C90: "public: virtual long __cdecl CReflectedDump::Reflect(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Reflect@CReflectedDump@@UEAAJKKKKPEBG@Z
0x14004EE30: "NoHeap" ??_C@_1O@EDFBECNI@?$AAN?$AAo?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x1400022C8: "public: virtual __cdecl wil::ResultException::~ResultException(void) __ptr64" ??1ResultException@wil@@UEAA@XZ
0x140058BF8: "__cdecl TraceLoggingMetadata" _TraceLoggingMetadata
0x14004DE70: "Hang Signature" ??_C@_1BO@MBBKLOIO@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14004D480: "clr.dll" ??_C@_1BA@GGGHJGAI@?$AAc?$AAl?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004741E: GetCurrentProcess
0x14004E4B8: "Smb" ??_C@_17GEDBPHLP@?$AAS?$AAm?$AAb?$AA?$AA@
0x140051868: "No dump file present in crash co" ??_C@_0CG@IJLACELM@No?5dump?5file?5present?5in?5crash?5co@
0x14004CDD8: "&apos;" ??_C@_1O@PNALKCHB@?$AA?$CG?$AAa?$AAp?$AAo?$AAs?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140055090: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1JK@JFBNFNAC@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x14004B190: "__cdecl _imp_CreateThreadpoolWait" __imp_CreateThreadpoolWait
0x140067040: "__cdecl _imp_CryptCATAdminEnumCatalogFromHash" __imp_CryptCATAdminEnumCatalogFromHash
0x140067080: "__cdecl _imp_SHGetFolderPathW" __imp_SHGetFolderPathW
0x14004FBA0: "KernelCrashMain" ??_C@_0BA@BCEMCGCI@KernelCrashMain?$AA@
0x140051E08: "CLiveDumpProcessor::CompleteFull" ??_C@_0CL@EFPMAJGG@CLiveDumpProcessor?3?3CompleteFull@
0x14004D878: " " ??_C@_19KLGIPDEL@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x14002E720: "public: virtual long __cdecl CCriticalProcessPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CCriticalProcessPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004B200: "__cdecl _imp_Thread32Next" __imp_Thread32Next
0x14003E3F4: "long __cdecl UtilLogEvent(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long)" ?UtilLogEvent@@YAJKKKPEBGPEAPEBGKPEAXK2K@Z
0x140002CBC: "public: long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::CreateFromPointer(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?CreateFromPointer@SemaphoreValue@details_abi@wil@@QEAAJPEBGPEAX@Z
0x14004D4D0: "(TransitionUM)" ??_C@_1BO@MCFECEOE@?$AA?$CI?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAU?$AAM?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140024EB0: "unsigned long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_Win32Msg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned long,char const * __ptr64,...)" ?Log_Win32Msg@in1diag4@details@wil@@YAKPEAXIPEBD1K1ZZ
0x14002D128: ??1?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$handle_null_resource_policy@P6AHPEAX@Z$1?CloseHandle@@YAH0@Z@details@wil@@@details@wil@@@wil@@QEAA@XZ
0x14004B670: "__cdecl _imp_RtlSecondsSince1970ToTime" __imp_RtlSecondsSince1970ToTime
0x14004FD10: "CKernelReport::~CKernelReport" ??_C@_0BO@PNAJPEJO@CKernelReport?3?3?$HOCKernelReport?$AA@
0x1400527F8: "DefaultInstance" ??_C@_1CA@NOADNNEL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14004B728: "__cdecl _imp_ZwUpdateWnfStateData" __imp_ZwUpdateWnfStateData
0x14000EB3C: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::_InitiateBucketParameterCollection(int,void * __ptr64) __ptr64" ?_InitiateBucketParameterCollection@CUserModeHangReport@@AEAAJHPEAX@Z
0x14002F240: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CInpagePlugIn::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCInpagePlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x14004B198: "__cdecl _imp_SetThreadpoolWait" __imp_SetThreadpoolWait
0x140062BE0: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> wil::details::g_processLocalData" ?g_processLocalData@details@wil@@3V?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@2@A
0x14000BBD0: "public: long __cdecl CHangStackTrace::GetStackTrace(unsigned long,struct _WER_STACK_FRAME * __ptr64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?GetStackTrace@CHangStackTrace@@QEAAJKPEAPEAU_WER_STACK_FRAME@@PEAKPEAH2@Z
0x140051FF0: "CLiveDumpProcessor::SubmitMiniLi" ??_C@_0CJ@FFIIEHEH@CLiveDumpProcessor?3?3SubmitMiniLi@
0x14001A2C8: "long __cdecl WerpGetHeaderFromProcess(void * __ptr64,struct _WER_PEB_HEADER_BLOCK * __ptr64)" ?WerpGetHeaderFromProcess@@YAJPEAXPEAU_WER_PEB_HEADER_BLOCK@@@Z
0x140007670: "public: static long __cdecl CReflectedDump::GetReflectionObjectForPid(unsigned long,class IReflectedDump * __ptr64 * __ptr64)" ?GetReflectionObjectForPid@CReflectedDump@@SAJKPEAPEAVIReflectedDump@@@Z
0x140002B80: "void __cdecl wil::details::in1diag4::FailFast_Unexpected(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?FailFast_Unexpected@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1@Z
0x14004A538: "const CRuntimePlugin::`vftable'" ??_7CRuntimePlugin@@6B@
0x140001A64: "void __cdecl wil::details::WilRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x1400555C8: WPP_f80ac12082e13b8ebf458c76346f48f2_Traceguids
0x14004ADC0: "__cdecl _imp_ReadProcessMemory" __imp_ReadProcessMemory
0x14004A6B8: "const CDriverVerifierPlugin::`vftable'" ??_7CDriverVerifierPlugin@@6B@
0x140054B28: "GetMappedFileNameW" ??_C@_0BD@DENOEEPK@GetMappedFileNameW?$AA@
0x1400506B0: "CreateEvent failed for live conv" ??_C@_0CH@PIJGBIHF@CreateEvent?5failed?5for?5live?5conv@
0x14004B418: "__cdecl _imp_CommandLineToArgvW" __imp_CommandLineToArgvW
0x140057220: "CollectReflectionDump failed wit" ??_C@_1FA@CFBAAIKC@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt@
0x14004AE20: "__cdecl _imp_PssWalkMarkerFree" __imp_PssWalkMarkerFree
0x14004AFD0: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyW" __imp_RegDeleteKeyW
0x14004C4B8: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x14000D434: "public: long __cdecl CThreadChasing::GetWaitingOnPackageRelativeAppId(unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetWaitingOnPackageRelativeAppId@CThreadChasing@@QEAAJPEAGK@Z
0x140054508: "PageHeapRandomProbability" ??_C@_1DE@GPFCNNBA@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAR?$AAa?$AAn?$AAd?$AAo?$AAm?$AAP?$AAr?$AAo?$AAb?$AAa?$AAb?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14004E5E0: "PARAMETERS" ??_C@_1BG@GCODDIBI@?$AAP?$AAA?$AAR?$AAA?$AAM?$AAE?$AAT?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x1400525D8: "CompanyName" ??_C@_1BI@KBKGFMKH@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAn?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14004B1C0: "__cdecl _imp_WaitForThreadpoolWaitCallbacks" __imp_WaitForThreadpoolWaitCallbacks
0x14004C090: "ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1" ??_C@_1EG@MILMLJKH@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAw?$AAe?$AAv?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x14004B5A8: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x140067108: "__cdecl _imp_GetThreadDesktop" __imp_GetThreadDesktop
0x14004B650: "__cdecl _imp_EtwGetTraceLoggerHandle" __imp_EtwGetTraceLoggerHandle
0x140037238: "private: static void __cdecl CTIPlugin::NotifyCFGViolation(void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct _CONTEXT const * __ptr64)" ?NotifyCFGViolation@CTIPlugin@@CAXPEAX0PEBGKPEBU_CONTEXT@@@Z
0x140063590: "__cdecl commode" _commode
0x14004B550: "__cdecl _imp_isspace" __imp_isspace
0x140034250: "public: virtual long __cdecl CAppRecorderPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CAppRecorderPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14004AFC8: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyA" __imp_RegDeleteKeyA
0x14004B068: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockShared" __imp_AcquireSRWLockShared
0x14004B2A0: "__cdecl _imp_EnableTrace" __imp_EnableTrace
0x140052E20: "GetProductInfo failed" ??_C@_0BG@GKADGOIE@GetProductInfo?5failed?$AA@
0x140055D08: "__cdecl _pfnDliFailureHook2" __pfnDliFailureHook2
0x140037B40: "public: virtual long __cdecl CIptPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CIptPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14004C6A8: "internal\sdk\inc\wil\Resource.h" ??_C@_0CA@JODPNKMF@internal?2sdk?2inc?2wil?2Resource?4h?$AA@
0x14004F4F0: "CabArchiveSeparate" ??_C@_1CG@IIDEEHIC@?$AAC?$AAa?$AAb?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAe?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14004AD28: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameA" __imp_GetModuleFileNameA
0x140052818: "Altitude" ??_C@_1BC@JBOPDCNA@?$AAA?$AAl?$AAt?$AAi?$AAt?$AAu?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14004FB60: "Starting kernel vertical - %S " ??_C@_0CA@FFNHMOOE@Starting?5kernel?5vertical?5?9?5?$CFS?$AN?6?$AA@
0x14004C800: "Local\SM0:%d:%d:%hs" ??_C@_1CI@EOLMILME@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAS?$AAM?$AA0?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x140046780: MstmpWrite
0x14002BD70: "public: long __cdecl CMachineCrashSettings::LoadSettings(void) __ptr64" ?LoadSettings@CMachineCrashSettings@@QEAAJXZ
0x140063850: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> wil::details::g_threadFailureCallbacks" ?g_threadFailureCallbacks@details@wil@@3V?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@A
0x140050538: "RestoreDumpSettings: Restoring C" ??_C@_0DG@IKMLOGMO@RestoreDumpSettings?3?5Restoring?5C@
0x1400515E0: "Invalid dump file %ws" ??_C@_0BG@DKBFCGFB@Invalid?5dump?5file?5?$CFws?$AA@
0x140006E04: "protected: long __cdecl CReflectedDump::Reflect(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Reflect@CReflectedDump@@IEAAJPEAXKKKPEBG@Z
0x14002FC50: "public: virtual long __cdecl CInpagePlugIn::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CInpagePlugIn@@UEAAJXZ
0x14005DEA0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0
0x14004AF78: "__cdecl _imp_RegEnumValueW" __imp_RegEnumValueW
0x140008E50: "public: virtual long __cdecl CAsyncReflectionDump::Reflect(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Reflect@CAsyncReflectionDump@@UEAAJKKKKPEBG@Z
0x14005DDEC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x14004E4D8: "FILE" ??_C@_19GNFDFLLA@?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x140003E1C: "unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details::WriteResultString<unsigned short const * __ptr64>(unsigned char * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64)" ??$WriteResultString@PEBG@details@wil@@YAPEAEPEAE0PEBGPEAPEBG@Z
0x14004B448: bcrypt_NULL_THUNK_DATA
0x140056368: "\StringFileInfo\%04x%04x\%s" ??_C@_1DI@JIECPNHK@?$AA?2?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?2?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140055C48: DEVPKEY_Device_ClassGuid
0x14004D640: "MemoryDump" ??_C@_1BG@NGEBDJKH@?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140063830: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvixlnnlmUoryvcUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerCommonEx" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvixlnnlmUoryvcUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerCommonEx
0x14005415C: "-p" ??_C@_15JODAOICI@?$AA?9?$AAp?$AA?$AA@
0x140005570: "public: long __cdecl CString::vSprintf(unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64) __ptr64" ?vSprintf@CString@@QEAAJPEBGPEAD@Z
0x140051EE8: "RegCreateKeyEx failed" ??_C@_0BG@KIHOPCBI@RegCreateKeyEx?5failed?$AA@
0x14004D188: "_NT_SOURCE_PATH" ??_C@_1CA@IOMEBIJC@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAS?$AAO?$AAU?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14004CE10: "D:P(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;G" ??_C@_1GO@KBMAMCHF@?$AAD?$AA?3?$AAP?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAB?$AAA?$AA?$CJ?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAS?$AAY?$AA?$CJ?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG@
0x14003E064: "int __cdecl UtilFileExists(unsigned short const * __ptr64)" ?UtilFileExists@@YAHPEBG@Z
0x140008C50: "public: virtual __cdecl CAsyncReflectionDump::~CAsyncReflectionDump(void) __ptr64" ??1CAsyncReflectionDump@@UEAA@XZ
0x14003A4F0: "private: long __cdecl CFDRPlugin::GetLogFilePath(class CString * __ptr64) __ptr64" ?GetLogFilePath@CFDRPlugin@@AEAAJPEAVCString@@@Z
0x1400525F0: "Invalid file '%ws'" ??_C@_0BD@POKIPAAO@Invalid?5file?5?8?$CFws?8?$AA@
0x14000A6B8: WPP_SF_DSi
0x14004A220: "const IReflectedDump::`vftable'" ??_7IReflectedDump@@6B@
0x14004AD00: api-ms-win-core-heap-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140051F70: "Converting live dump failed" ??_C@_0BM@GNHFPLBA@Converting?5live?5dump?5failed?$AA@
0x14004A1E8: "const CReflectedDump::`vftable'" ??_7CReflectedDump@@6B@
0x14004D368: ":%s" ??_C@_17KADLPENE@?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B108: "__cdecl _imp_WakeByAddressSingle" __imp_WakeByAddressSingle
0x14004CD08: WPP_a277df21fb243952ba4cbbd9325c4ef1_Traceguids
0x14001D4A8: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndexProperty::Read(unsigned char * __ptr64 & __ptr64,unsigned char * __ptr64) __ptr64" ?Read@UsageIndexProperty@details_abi@wil@@QEAA_NAEAPEAEPEAE@Z
0x14004E2F0: "PKGRELAPPID" ??_C@_1BI@EOAEAOEB@?$AAP?$AAK?$AAG?$AAR?$AAE?$AAL?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14004E3F8: "SendMessage" ??_C@_1BI@OKPIFLBJ@?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAM?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140002B30: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Return_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?Return_GetLastError@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1@Z
0x14004B4A0: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x14004B3D0: "__cdecl _imp_BuildSecurityDescriptorW" __imp_BuildSecurityDescriptorW
0x140039330: "public: virtual long __cdecl CFDRPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CFDRPlugin@@UEAAJXZ
0x140052A58: "AddMarkerFileDataEx (*.mrk) fail" ??_C@_0CD@BPIJDJLC@AddMarkerFileDataEx?5?$CI?$CK?4mrk?$CJ?5fail@
0x140063610: "__cdecl _hmod__WINTRUST_dll" __hmod__WINTRUST_dll
0x14004B990: "__cdecl _imp_?WerpSetReportNamespaceParameter@@YAJPEAXKPEBG1@Z" __imp_?WerpSetReportNamespaceParameter@@YAJPEAXKPEBG1@Z
0x140030D5C: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::IsAutoVerifierRelatedIssue(int * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?IsAutoVerifierRelatedIssue@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAHPEAVCString@@@Z
0x14004B078: "__cdecl _imp_SetEvent" __imp_SetEvent
0x14004E4E8: "TYPE" ??_C@_19EGKHPJKO@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x140037BB0: "public: virtual long __cdecl CIptPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CIptPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14002F570: "public: long __cdecl CInpagePlugIn::LogInPageError(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,long,unsigned long) __ptr64" ?LogInPageError@CInpagePlugIn@@QEAAJPEBG0JK@Z
0x14004FB48: "-lc" ??_C@_17KOALMANN@?$AA?9?$AAl?$AAc?$AA?$AA@
0x140051CE0: "CLiveDumpProcessor::CancelMiniLi" ??_C@_0CJ@EJIPNOLJ@CLiveDumpProcessor?3?3CancelMiniLi@
0x1400567A0: "WER" ??_C@_17PLKPIGLP@?$AAW?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14004EED0: "\KernelObjects\SystemErrorPortRe" ??_C@_1EI@MEPMEHFB@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAR?$AAe@
0x140050968: "Any" ??_C@_17FLCDGDNJ@?$AAA?$AAn?$AAy?$AA?$AA@
0x14004D440: "mscorwks.dll" ??_C@_1BK@CBBAIMNH@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAw?$AAk?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004AAA0: "__cdecl _imp_CryptReleaseContext" __imp_CryptReleaseContext
0x140047BB8: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x1400670A8: ext-ms-win-appcompat-aepic-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140001144: "__cdecl TlgWrite" _TlgWrite
0x1400470C0: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x14004B9B8: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x140063788: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140055BC8: "onecore\shell\lib\calleridentity" ??_C@_0DE@CJAKDCPI@onecore?2shell?2lib?2calleridentity@
0x14004B8B0: "__cdecl _imp_?WerpAddAppCompatData@@YAJPEAXPEBG1@Z" __imp_?WerpAddAppCompatData@@YAJPEAXPEBG1@Z
0x14000B890: "protected: long __cdecl CHangStackTrace::GetNativeStackTrace(struct _WER_STACK_FRAME * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,struct _WER_STACK_CONTEXT_RECORD,struct _WER_STACK_CONTEXT_RECORD) __ptr64" ?GetNativeStackTrace@CHangStackTrace@@IEAAJPEAU_WER_STACK_FRAME@@KPEAKU_WER_STACK_CONTEXT_RECORD@@2@Z
0x1400503A0: "EnsureRegkeyExists failed" ??_C@_0BK@FMBFCOBN@EnsureRegkeyExists?5failed?$AA@
0x14005DF7C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l2-1-0
0x14000CBF4: "public: void __cdecl CThreadChasing::GetWaitingOnApplicationVersion(void * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetWaitingOnApplicationVersion@CThreadChasing@@QEAAXPEAXPEAG@Z
0x14004C5D8: "Msg:[%ws] " ??_C@_1BG@MCLOHHAM@?$AAM?$AAs?$AAg?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x140055DE0: "PolicyManager_GetPolicy" ??_C@_0BI@JMFDCDCB@PolicyManager_GetPolicy?$AA@
0x14006359C: "__cdecl fmode" _fmode
0x140050DC0: "full_dump=AskKernel;full_dump=Av" ??_C@_1OK@LPEHILD@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAs?$AAk?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$DL?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAv@
0x14001808C: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteElementWithContentToFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteElementWithContentToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBG0@Z
0x140022E90: "private: long __cdecl CKernelReport::GetLiveReportsStoreRoot(class CString * __ptr64) __ptr64" ?GetLiveReportsStoreRoot@CKernelReport@@AEAAJPEAVCString@@@Z
0x14004B0A8: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x140053140: "SERVERROLES" ??_C@_1BI@IMFOHAGJ@?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAL?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140050850: "EnableFullKernelDump: Setting Cr" ??_C@_0DF@MGAHHPJD@EnableFullKernelDump?3?5Setting?5Cr@
0x14004AD60: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x140063834: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUpvimvoUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFaultKernel" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUpvimvoUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFaultKernel
0x14000320C: "public: __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::~ThreadLocalData(void) __ptr64" ??1ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x14004B8E8: "__cdecl _imp_?WerpSetTelemetryKernelParams@@YAJPEAXK@Z" __imp_?WerpSetTelemetryKernelParams@@YAJPEAXK@Z
0x14001CC5C: "long __cdecl wil_details_StagingConfig_Load(struct wil_details_StagingConfig * __ptr64,enum wil_FeatureStore,unsigned __int64,void * __ptr64,int)" ?wil_details_StagingConfig_Load@@YAJPEAUwil_details_StagingConfig@@W4wil_FeatureStore@@_KPEAXH@Z
0x140027984: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::PrintRegKeyXML(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,class CString * __ptr64) __ptr64" ?PrintRegKeyXML@CKernelReportDataCollection@@AEAAJKPEBGPEAEKPEAVCString@@@Z
0x14004EDA0: "Local\WERReportingForProcess%u" ??_C@_1DO@BFHMKKHD@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAW?$AAE?$AAR?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAF?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x14004B480: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x14004B958: "__cdecl _imp_WerpAddTerminationReason" __imp_WerpAddTerminationReason
0x14004AD20: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x14002E680: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCriticalProcessPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECCriticalProcessPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x1400202FC: "public: __cdecl HamConnector::~HamConnector(void) __ptr64" ??1HamConnector@@QEAA@XZ
0x140052D40: "WER-%u-%u.sysdata.xml" ??_C@_1CM@JNOIGPM@?$AAW?$AAE?$AAR?$AA?9?$AA?$CF?$AAu?$AA?9?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AAs?$AAy?$AAs?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14004DFD0: "Additional Hang Signature 3" ??_C@_1DI@PAFFMFID@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA3?$AA?$AA@
0x14004B1E8: "__cdecl _imp_Module32FirstW" __imp_Module32FirstW
0x1400556B8: "taskhost.exe" ??_C@_1BK@NJLILCKE@?$AAt?$AAa?$AAs?$AAk?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14002FF90: "private: unsigned long __cdecl CInpagePlugIn::GetMediumType(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?GetMediumType@CInpagePlugIn@@AEAAKPEBG@Z
0x1400554B8: "_unloaded" ??_C@_1BE@BHMNEDCM@?$AA_?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140055840: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1JM@DIGPLEBL@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x14004E560: "MODULELIST" ??_C@_1BG@JKLNKEED@?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x1400507A8: "Busy" ??_C@_19PJALEPJJ@?$AAB?$AAu?$AAs?$AAy?$AA?$AA@
0x140047C28: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x14004B268: "__cdecl _imp_GetSystemWow64DirectoryW" __imp_GetSystemWow64DirectoryW
0x14004B298: api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001F040: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_SubscribeFeatureStateChangeNotification(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64)" ?WilApiImpl_SubscribeFeatureStateChangeNotification@details@wil@@YAXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@Z
0x1400099C8: "int __cdecl IsBeingDebugged(unsigned long)" ?IsBeingDebugged@@YAHK@Z
0x140049000: MsftWatermark
0x14004E278: "Arbitrary XProc" ??_C@_1CA@MNHONNLC@?$AAA?$AAr?$AAb?$AAi?$AAt?$AAr?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAX?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14001E548: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::SubscribeUnderLock(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?SubscribeUnderLock@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@Z
0x140056330: "\VarFileInfo\Translation" ??_C@_1DC@HCLBMGIA@?$AA?2?$AAV?$AAa?$AAr?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?2?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400635F0: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll
0x14004B760: "__cdecl _imp_ShipAssert" __imp_ShipAssert
0x14004E360: "PID" ??_C@_17PDNKEHJO@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140052D20: "UtilGetTempDirPath failed" ??_C@_0BK@GILEKGDH@UtilGetTempDirPath?5failed?$AA@
0x140055C30: DEVPKEY_Device_DriverVersion
0x14000610C: "public: void __cdecl CString::UnInitialize(int) __ptr64" ?UnInitialize@CString@@QEAAXH@Z
0x140054E68: "LastPromptedTime" ??_C@_1CC@EBDNIEBP@?$AAL?$AAa?$AAs?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AAe?$AAd?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14004E6E8: "CROSS_PROC" ??_C@_1BG@NKEOADBL@?$AAC?$AAR?$AAO?$AAS?$AAS?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AA?$AA@
0x14004B828: "__cdecl _imp_WerpAuxmdHashVaRanges" __imp_WerpAuxmdHashVaRanges
0x140067050: "__cdecl _imp_CryptCATCatalogInfoFromContext" __imp_CryptCATCatalogInfoFromContext
0x1400549A0: "BEX64" ??_C@_1M@LEILPCO@?$AAB?$AAE?$AAX?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x14004711E: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x14004AF70: "__cdecl _imp_RegSetKeySecurity" __imp_RegSetKeySecurity
0x140050678: "ProcessDump failed" ??_C@_0BD@OCCLDNNJ@ProcessDump?5failed?$AA@
0x14004B9C0: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CFTHPlugIn::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CFTHPlugIn@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x1400010A0: TraceLoggingRegister
0x140053FB8: "QueryVolumeFreeSpace" ??_C@_0BF@FDBKNPIA@QueryVolumeFreeSpace?$AA@
0x14004B4E8: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x140054220: "OpenProcess failed for initiatin" ??_C@_0DA@DAFIJGLD@OpenProcess?5failed?5for?5initiatin@
0x140035940: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CStowedExceptionPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCStowedExceptionPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004CF40: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1HC@NJGLJML@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x14004CDA4: "&" ??_C@_13FLOCNAAB@?$AA?$CG?$AA?$AA@
0x14000C1E4: "public: void __cdecl CThreadChasing::CancelThreadChasing(void) __ptr64" ?CancelThreadChasing@CThreadChasing@@QEAAXXZ
0x14004AE78: "__cdecl _imp_CreateProcessW" __imp_CreateProcessW
0x1400501F8: "CKernelReport::AddUnsentReportsT" ??_C@_0CK@JBJJPGHE@CKernelReport?3?3AddUnsentReportsT@
0x14004CFE8: "ErrorPort" ??_C@_1BE@HKHCPGCA@?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14002F15C: "public: __cdecl CInpagePlugIn::CInpagePlugIn(void) __ptr64" ??0CInpagePlugIn@@QEAA@XZ
0x140046524: "int __cdecl UtilIsCurrentProcessInteractive(void)" ?UtilIsCurrentProcessInteractive@@YAHXZ
0x140038130: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CDriverVerifierPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCDriverVerifierPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004F630: "DisableWerUpload" ??_C@_1CC@BJOIEIJP@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAU?$AAp?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x1400263A8: "public: __cdecl CDumpProcessor::~CDumpProcessor(void) __ptr64" ??1CDumpProcessor@@QEAA@XZ
0x1400636B8: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnOriginateCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnOriginateCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x14004F2B8: "DisableArchive" ??_C@_1BO@JAAIOOIL@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140053F50: "Overwrite is false and file exis" ??_C@_0CD@KHLEMFBC@Overwrite?5is?5false?5and?5file?5exis@
0x14004F178: "DontShowUI" ??_C@_1BG@COABOGJE@?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAh?$AAo?$AAw?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x14004DF98: "Additional Hang Signature 2" ??_C@_1DI@EIOJKCOG@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA2?$AA?$AA@
0x14004C508: "ReturnHr" ??_C@_08KFPKLAKH@ReturnHr?$AA@
0x140015ED8: "public: void __cdecl CHangReport::LogReportError(long,char const * __ptr64) __ptr64" ?LogReportError@CHangReport@@QEAAXJPEBD@Z
0x140053160: "Software\Microsoft\Windows\Curre" ??_C@_1HM@CMBBMODC@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x14004B750: "__cdecl _imp_NtResumeProcess" __imp_NtResumeProcess
0x140055830: " " ??_C@_01CLKCMJKC@?5?$AA@
0x14005E030: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0
0x14004B058: "__cdecl _imp_OpenMutexW" __imp_OpenMutexW
0x14004A4D8: "const CInpagePlugIn::`vftable'" ??_7CInpagePlugIn@@6B@
0x140047533: "__cdecl _imp_load_SHGetFolderPathW" __imp_load_SHGetFolderPathW
0x1400516F8: "FileTimeToLocalTime failed" ??_C@_0BL@JIKFDDFG@FileTimeToLocalTime?5failed?$AA@
0x14004E198: WPP_4f4fcdc9e7483e91c0245dc8654e80ae_Traceguids
0x140050230: "Global\WerKernelVerticalGenerati" ??_C@_1EO@HCCADDPN@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAW?$AAe?$AAr?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAV?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi@
0x14003ECE0: "unsigned long __cdecl UtilGetTimestampModule(void * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?UtilGetTimestampModule@@YAKPEAXPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004FEA8: "CKernelReport::QueueKernelReport" ??_C@_0CB@ONFAGLOJ@CKernelReport?3?3QueueKernelReport@
0x140051B20: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1HG@POPNHLM@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x14001F200: "void __cdecl wil::details::RecordSRUMFeatureUsage(unsigned int,unsigned int,unsigned int)" ?RecordSRUMFeatureUsage@details@wil@@YAXIII@Z
0x1400476B0: "__cdecl _imp_load_GetPackageFamilyName" __imp_load_GetPackageFamilyName
0x140055DF8: "PolicyManager_FreeGetPolicyData" ??_C@_0CA@KIMLHJHB@PolicyManager_FreeGetPolicyData?$AA@
0x1400546B0: "AutoVerifierBucketID" ??_C@_1CK@KLJLFANP@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAB?$AAu?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CFTHPlugIn::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CFTHPlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14004F5F8: "UploadOnFreeNetworksOnly" ??_C@_1DC@OMEBCANE@?$AAU?$AAp?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAO?$AAn?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAs?$AAO?$AAn?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x14005DF2C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-timezone-l1-1-0
0x140052E58: "SetupVerifyInfFileW" ??_C@_0BE@PDHHFDPK@SetupVerifyInfFileW?$AA@
0x14004E388: "CONTEXT_SWITCHES" ??_C@_1CC@DECEMCJD@?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAS?$AAW?$AAI?$AAT?$AAC?$AAH?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140043210: "public: __cdecl CElevatedDataCollection::~CElevatedDataCollection(void) __ptr64" ??1CElevatedDataCollection@@QEAA@XZ
0x14001F2A0: ??1?$function@$$A6A_NPEAX_K01I@Z@wistd@@QEAA@XZ
0x1400035B4: "public: static bool __cdecl wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::GetThreadContext(struct wil::FailureInfo * __ptr64,class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetThreadContext@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@SA_NPEAUFailureInfo@3@PEAV123@PEAD_K@Z
0x14002034C: "public: long __cdecl HamConnector::Disconnect(void) __ptr64" ?Disconnect@HamConnector@@QEAAJXZ
0x1400354B0: "public: virtual long __cdecl CPinDLLPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CPinDLLPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004B440: "__cdecl _imp_BCryptCreateHash" __imp_BCryptCreateHash
0x14005DAE0: ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14004F3A8: "CorporateWerPortNumber" ??_C@_1CO@JONHIGML@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAp?$AAo?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140004084: "long __cdecl WerFaultExceptionFilter(unsigned long)" ?WerFaultExceptionFilter@@YAJK@Z
0x140067148: ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140047E6F: "__cdecl _imp_load_PicRetrieveFileInfo" __imp_load_PicRetrieveFileInfo
0x140021D60: "private: long __cdecl CKernelReport::RestoreDumpSettings(void) __ptr64" ?RestoreDumpSettings@CKernelReport@@AEAAJXZ
0x14005D718: ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140051AF0: "FinalDumpFileLocation" ??_C@_1CM@FNDJJAFK@?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140051DB0: "Live minidump directory not set" ??_C@_0CA@GGMAJBG@Live?5minidump?5directory?5not?5set?$AA@
0x14004AC60: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x14004C648: "RaiseFailFastException" ??_C@_0BH@EEDPADAA@RaiseFailFastException?$AA@
0x14005DFE0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-legacy-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-legacy-l1-1-0
0x14004E3B0: "WAIT_TYPE" ??_C@_1BE@EIBABIKL@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14004B008: "__cdecl _imp_StrStrIW" __imp_StrStrIW
0x140050618: "CreateEvent failed" ??_C@_0BD@MDPJPNJA@CreateEvent?5failed?$AA@
0x1400109AC: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::MarkCrossProcessForCollection(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?MarkCrossProcessForCollection@CUserModeHangReport@@AEAAJKK@Z
0x14004C010: "ext-ms-win-imm-l1-1-1" ??_C@_1CM@IFNIAH@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAm?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?$AA@
0x140047AE5: "__cdecl _imp_load_CryptCATAdminEnumCatalogFromHash" __imp_load_CryptCATAdminEnumCatalogFromHash
0x140003EDC: "unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details::WriteResultString<char const * __ptr64>(unsigned char * __ptr64,unsigned char * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64 * __ptr64)" ??$WriteResultString@PEBD@details@wil@@YAPEAEPEAE0PEBDPEAPEBD@Z
0x14004EFE0: ".etl" ??_C@_19DEKJANFJ@?$AA?4?$AAe?$AAt?$AAl?$AA?$AA@
0x14004FA98: WPP_5ff0db41bb7f3ad63089d85bd496a27e_Traceguids
0x14004CA68: EVENT_CRASH_ON_LAUNCH
0x140017444: "public: long __cdecl CUserHangSignature::SetWerReportTransientHangSignature(void * __ptr64) __ptr64" ?SetWerReportTransientHangSignature@CUserHangSignature@@QEAAJPEAX@Z
0x140037F6C: "private: void __cdecl CIptPlugin::PrepareIptSettings(void) __ptr64" ?PrepareIptSettings@CIptPlugin@@AEAAXXZ
0x140050328: "CKernelReport::WaitForLiveDumpCo" ??_C@_0CJ@DONJDHA@CKernelReport?3?3WaitForLiveDumpCo@
0x14004B318: api-ms-win-power-setting-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001A93C: "int __cdecl UtilDebugNoHeap(void)" ?UtilDebugNoHeap@@YAHXZ
0x14004D970: "dc.xpdata" ??_C@_1BE@IBCLBAML@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14004ACF0: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B1E0: "__cdecl _imp_CreateToolhelp32Snapshot" __imp_CreateToolhelp32Snapshot
0x140040A38: "unsigned __int64 __cdecl UtilRegGetQWORD(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,int * __ptr64,int)" ?UtilRegGetQWORD@@YA_KPEAUHKEY__@@PEBG1_KPEAHH@Z
0x1400473AB: "__cdecl lock" _lock
0x140063668: g_pfnResultLoggingCallback
0x140013160: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerRestartNotification(int * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerRestartNotification@CHangReport@@MEAAHPEAH@Z
0x14000FCE0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerMiniDumpCallback(int * __ptr64,struct _MINIDUMP_CALLBACK_INPUT * __ptr64,struct _MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerMiniDumpCallback@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAHPEAU_MINIDUMP_CALLBACK_INPUT@@PEAU_MINIDUMP_CALLBACK_OUTPUT@@P6AXPEAXKPEBGPEAD@Z3@Z
0x14004AC90: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x140034780: "private: long __cdecl CAppRecorderPlugin::StopRecordingSession(unsigned long) __ptr64" ?StopRecordingSession@CAppRecorderPlugin@@AEAAJK@Z
0x140022BEC: "private: long __cdecl CKernelReport::GetMatchingLiveDumpFile(struct _BUGCHECK_INFORMATION * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?GetMatchingLiveDumpFile@CKernelReport@@AEAAJPEAU_BUGCHECK_INFORMATION@@PEBGPEAVCString@@@Z
0x14004C520: "FailFast" ??_C@_08IAOKKAJK@FailFast?$AA@
0x140052C20: "CKernelReportDataCollection::Get" ??_C@_0CL@HLIFMNCC@CKernelReportDataCollection?3?3Get@
0x14004B6B0: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosErrorNoTeb" __imp_RtlNtStatusToDosErrorNoTeb
0x140063648: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUvcvUhgzmwziwUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFault" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUvcvUhgzmwziwUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFault
0x140051FB8: "%s\LiveKernelReports\%s\%s" ??_C@_1DG@ICNCLOIG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CCrashOnLaunch::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CCrashOnLaunch@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x1400230E8: "private: long __cdecl CKernelReport::SendReport(unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?SendReport@CKernelReport@@AEAAJPEBGPEBU_GUID@@K@Z
0x140052E08: "GetVersionEx failed" ??_C@_0BE@LPLCNOMN@GetVersionEx?5failed?$AA@
0x14001A5D8: WerpGetRecoveryRoutine
0x140047D23: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x140051F90: "CLiveDumpProcessor::ReadDumpHead" ??_C@_0CD@LHHKNCNK@CLiveDumpProcessor?3?3ReadDumpHead@
0x140030B68: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::FindVerifierAndWerDiagDlls(struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?FindVerifierAndWerDiagDlls@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAPEAUHINSTANCE__@@PEAPEBG0PEAH@Z
0x1400549E8: "MoBEX" ??_C@_1M@DAJOKJHB@?$AAM?$AAo?$AAB?$AAE?$AAX?$AA?$AA@
0x140013170: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerInternalMetadata(unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerInternalMetadata@CHangReport@@MEAAHPEAPEBG0@Z
0x14004AC18: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x140052698: "StringCchPrintf failed" ??_C@_0BH@NLAELKLB@StringCchPrintf?5failed?$AA@
0x14005DB70: ext-ms-win-appcompat-aepic-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x1400473D6: SetLastError
0x14003C084: StartCoreIptTracing
0x14004B5D0: "__cdecl _imp_wcsncmp" __imp_wcsncmp
0x14004BD20: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x14004C060: "__cdecl _sz_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll
0x14004AE18: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B7C8: "__cdecl _imp_?WerpTraceImageCacheStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@PEAT_LARGE_INTEGER@@@Z" __imp_?WerpTraceImageCacheStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@PEAT_LARGE_INTEGER@@@Z
0x14002655C: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::CancelMiniLiveReport(void) __ptr64" ?CancelMiniLiveReport@CLiveDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x140013160: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerReportingStart(int * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerReportingStart@CHangReport@@MEAAHPEAHPEAX@Z
0x14004D3E0: "_HANGREP_PKGFULLNAME" ??_C@_1CK@KDNMIAFG@?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAR?$AAE?$AAP?$AA_?$AAP?$AAK?$AAG?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x1400473EE: GetLastError
0x14004AA98: "__cdecl _imp_CryptAcquireContextW" __imp_CryptAcquireContextW
0x14003C19C: "long __cdecl CoAllocStringLen(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?CoAllocStringLen@@YAJPEBG_KPEAPEAG@Z
0x14004E5C0: "RESTRICTEDHASH" ??_C@_1BO@KPDFBHPG@?$AAR?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAC?$AAT?$AAE?$AAD?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x1400565E0: "LCID" ??_C@_19DMACBGH@?$AAL?$AAC?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14004E648: "UITHREADSTACKHASH" ??_C@_1CE@HGDHDJOD@?$AAU?$AAI?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AAS?$AAT?$AAA?$AAC?$AAK?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x140063680: "bool wil::details::g_resultMessageCallbackSet" ?g_resultMessageCallbackSet@details@wil@@3_NA
0x1400480C2: memcpy
0x14004F120: "QueueNoPesterInterval" ??_C@_1CM@JEIILHOP@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAN?$AAo?$AAP?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAv?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14004D3A8: "_HANGREP_XPROC_PKGRELAPPID" ??_C@_1DG@OHCGBJHP@?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAR?$AAE?$AAP?$AA_?$AAX?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AA_?$AAP?$AAK?$AAG?$AAR?$AAE?$AAL?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14004B910: "__cdecl _imp_?WerpFlushImageCache@@YAKPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@K@Z" __imp_?WerpFlushImageCache@@YAKPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@K@Z
0x140067060: "__cdecl _imp_CryptCATEnumerateCatAttr" __imp_CryptCATEnumerateCatAttr
0x14004BD70: "__cdecl _sz_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll
0x14004AD10: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x140035AD0: "public: virtual long __cdecl CStowedExceptionPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CStowedExceptionPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140053238: "GetDriverData failed" ??_C@_0BF@MLFAGJLO@GetDriverData?5failed?$AA@
0x140054308: "Unexpected snapshot status prese" ??_C@_0DJ@FJPCCCKB@Unexpected?5snapshot?5status?5prese@
0x140056830: "HKU\" ??_C@_19DIHHCHDI@?$AAH?$AAK?$AAU?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004E348: "WAIT_THREAD" ??_C@_1BI@PJKANADC@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA?$AA@
0x14004CBC0: "-pr" ??_C@_17DCLKDCMH@?$AA?9?$AAp?$AAr?$AA?$AA@
0x1400477EC: IsIsWindowPresent
0x14004D1A8: "_NT_DEBUG_LOG_FILE_OPEN" ??_C@_1DA@ECGKHFM@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAO?$AAP?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x140047FA0: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CTIPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCTIPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x1400032A4: "public: void __cdecl wil::details_abi::ThreadLocalData::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ?SetLastError@ThreadLocalData@details_abi@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@3@@Z
0x14004AB00: "__cdecl _imp_CLSIDFromString" __imp_CLSIDFromString
0x14004B2D8: "__cdecl _imp_EventWriteTransfer" __imp_EventWriteTransfer
0x1400565A0: "X86" ??_C@_17CBHHOKFI@?$AAX?$AA8?$AA6?$AA?$AA@
0x14004C4D8: "kernelbase.dll" ??_C@_1BO@MFOKJHPK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140029CE0: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetDriverData(void * __ptr64,int (__cdecl*)(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64),int (__cdecl*)(struct HDRIVERSTORE__ * __ptr64,enum _DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE,unsigned short const * __ptr64,struct _DEVPROPKEY const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long)) __ptr64" ?GetDriverData@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAXP6AHPEBG00@ZP6AHPEAUHDRIVERSTORE__@@W4_DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE@@1PEBU_DEVPROPKEY@@PEAKPEAEK6K@Z@Z
0x140054050: "Unable to register event source" ??_C@_0CA@LPJLFLK@Unable?5to?5register?5event?5source?$AA@
0x14004EEB8: "struct _GUID const `long __cdecl SignalStartWerSvc(void)'::`2'::WerSvcTriggerGuid" ?WerSvcTriggerGuid@?1??SignalStartWerSvc@@YAJXZ@4U_GUID@@B
0x14004ABF8: "__cdecl _imp_GetTempFileNameW" __imp_GetTempFileNameW
0x14004B4C0: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x140050FC8: "WerpAddFile failed" ??_C@_0BD@CEGIJJKN@WerpAddFile?5failed?$AA@
0x14004B070: "__cdecl _imp_WaitForSingleObjectEx" __imp_WaitForSingleObjectEx
0x140052830: "CKernelReportDataCollection::Get" ??_C@_0DO@HAMDJNHJ@CKernelReportDataCollection?3?3Get@
0x14004B0A0: "__cdecl _imp_CreateEventW" __imp_CreateEventW
0x14004ACA8: api-ms-win-core-file-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004ACB8: api-ms-win-core-file-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004739F: "__cdecl initterm" _initterm
0x140062FEA: g_header_init_InitializeResultExceptions
0x14004B7B0: "__cdecl _imp_NtWaitForSingleObject" __imp_NtWaitForSingleObject
0x140054900: "0x%08X" ??_C@_1O@GNPNAMOC@?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?$AA@
0x140057408: "__cdecl GUID_6e3d2e94_e6d8_4afd_afde_abd26ca88bf5" _GUID_6e3d2e94_e6d8_4afd_afde_abd26ca88bf5
0x140050900: "AskFull" ??_C@_1BA@CFEOOCNA@?$AAA?$AAs?$AAk?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140035978: "public: virtual __cdecl CStowedExceptionPlugin::~CStowedExceptionPlugin(void) __ptr64" ??1CStowedExceptionPlugin@@UEAA@XZ
0x140019560: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteAuxProcListToFile(void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?WriteAuxProcListToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAPEAXK@Z
0x140009000: "public: virtual unsigned long __cdecl CReflectedDumpClient::GetReflectedPid(void) __ptr64" ?GetReflectedPid@CReflectedDumpClient@@UEAAKXZ
0x140050A50: "Reg failed to initialize" ??_C@_0BJ@KHKCIGJF@Reg?5failed?5to?5initialize?$AA@
0x14004FB80: "Invalid command lines passed" ??_C@_0BN@PMOCCLPH@Invalid?5command?5lines?5passed?$AA@
0x14005DC98: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x1400638C0: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x1400037F4: ?create@?$semaphore_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?CloseHandle@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@Uerr_returncode_policy@3@@wil@@QEAAJJJPEBGKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@@Z
0x14004B100: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x14004CAA8: EVENT_FTH_EXCEPTION_OF_INTEREST
0x14004CE00: WPP_e59b939ad0ee37c2d715676e2f134051_Traceguids
0x14004B6F0: "__cdecl _imp_RtlGetUnloadEventTraceEx" __imp_RtlGetUnloadEventTraceEx
0x14004F7C8: "ExcludedApplications" ??_C@_1CK@DOAJHPOA@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AAd?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14004BA38: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x14006377C: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x14004AD80: "__cdecl _imp_GetUserGeoID" __imp_GetUserGeoID
0x140051B98: "Failed to initialize for FinalDu" ??_C@_0DK@KDBLFOOL@Failed?5to?5initialize?5for?5FinalDu@
0x14002F240: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CInpagePlugIn::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECInpagePlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x1400475BE: "__cdecl _imp_load_SHCreateDirectoryExW" __imp_load_SHCreateDirectoryExW
0x14004E1A8: WPP_df219c75ccf136df46b3c51e3b341288_Traceguids
0x1400546E0: "StackTraceDatabaseSizeInMb" ??_C@_1DG@HCPBKMAB@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAI?$AAn?$AAM?$AAb?$AA?$AA@
0x14004ABC8: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x140036CE8: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::BuildUnloadedModuleList(class CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64> * __ptr64,void * __ptr64)" ?BuildUnloadedModuleList@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAV?$CList@PEAU_PROCESS_MODULE@@@@PEAX@Z
0x1400636A8: g_pfnThrowPlatformException
0x14002C020: "long __cdecl MoveAndSecureFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int,int)" ?MoveAndSecureFile@@YAJPEBG0HH@Z
0x1400557F0: "Bucket=" ??_C@_1BA@KIGEDKBA@?$AAB?$AAu?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140041180: "public: long __cdecl CRegSetting::Initialize(enum _DataType,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Initialize@CRegSetting@@QEAAJW4_DataType@@PEBG1_K@Z
0x14005E094: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0
0x140007C48: "public: long __cdecl CReflectedDumpServer::Start(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Start@CReflectedDumpServer@@QEAAJPEBG@Z
0x14004B638: "__cdecl _imp_wcscmp" __imp_wcscmp
0x14004ADF8: "__cdecl _imp_GetCommandLineW" __imp_GetCommandLineW
0x140063780: "long volatile `void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)'::`2'::s_failureId" ?s_failureId@?1??LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@3@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@3@@Z@4JC
0x140054038: "BugCheck" ??_C@_1BC@BEBDOCBK@?$AAB?$AAu?$AAg?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1400477D8: "__cdecl _imp_load_GetShellWindow" __imp_load_GetShellWindow
0x1400670D0: ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x14005DA88: ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14004B668: "__cdecl _imp_EtwRegisterTraceGuidsW" __imp_EtwRegisterTraceGuidsW
0x140052A90: "AddMarkerFileDataEx (*.wdf) fail" ??_C@_0CD@EKBLLJBH@AddMarkerFileDataEx?5?$CI?$CK?4wdf?$CJ?5fail@
0x1400470A6: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x1400271EC: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::SubmitMiniLiveReport(void) __ptr64" ?SubmitMiniLiveReport@CLiveDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CCrashOnLaunch::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CCrashOnLaunch@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x140042F88: "long __cdecl AddStringBufferToReport(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AddStringBufferToReport@@YAJPEAXPEBG11@Z
0x14005D6A0: ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x14004B0E8: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x14005D46C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_RMCLIENT_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_RMCLIENT_dll
0x1400526D0: "GetSystemDirectory failed" ??_C@_0BK@JOAAMIEH@GetSystemDirectory?5failed?$AA@
0x14004DD40: "%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x" ??_C@_1IC@DOIIFCPI@?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx@
0x140005AAC: "public: long __cdecl CString::Replace(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int) __ptr64" ?Replace@CString@@QEAAJPEBG0PEAKH@Z
0x1400501C0: "Add to tail failed" ??_C@_0BD@PIOPBCAP@Add?5to?5tail?5failed?$AA@
0x14001BB74: "public: long __cdecl CSettings::LoadSettings(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum _WER_CONSENT) __ptr64" ?LoadSettings@CSettings@@QEAAJPEBG0W4_WER_CONSENT@@@Z
0x14004C640: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400514E0: "0x%08x (0x%016I64x, 0x%016I64x, " ??_C@_1HA@KNAINIKJ@?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?5?$AA?$CI?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA1?$AA6?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?0?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA1?$AA6?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?0?$AA?5@
0x14004B0E0: "__cdecl _imp_CreateSemaphoreExW" __imp_CreateSemaphoreExW
0x14005E008: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventlog-legacy-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventlog-legacy-l1-1-0
0x14004BDA0: "ext-ms-win-kernel32-package-l1-1" ??_C@_1EG@MGKHEDOI@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?9?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x140063660: "bool wil::g_fIsDebuggerPresent" ?g_fIsDebuggerPresent@wil@@3_NA
0x14004B7F8: "__cdecl _imp_?WerpSetReportFlags@@YAJPEAXK@Z" __imp_?WerpSetReportFlags@@YAJPEAXK@Z
0x140001A10: "int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)" ?RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z
0x14004AF38: api-ms-win-core-psapi-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001B528: "long __cdecl WersvcSendMessage(unsigned short const * __ptr64,struct _WERSVC_MSG * __ptr64,struct _WERSVC_MSG * __ptr64,unsigned long)" ?WersvcSendMessage@@YAJPEBGPEAU_WERSVC_MSG@@1K@Z
0x140067140: "__cdecl _imp_SetupDiEnumDeviceInfo" __imp_SetupDiEnumDeviceInfo
0x14004B4D8: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x140012C20: "protected: virtual void __cdecl CHangReport::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@CHangReport@@MEAAXXZ
0x1400186A8: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteWaitNodeToFile(struct CWCTInfoWriter::WaitNode * __ptr64) __ptr64" ?WriteWaitNodeToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUWaitNode@1@@Z
0x14004F174: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x14002F9C8: "private: long __cdecl CInpagePlugIn::StartCoFireProcess(void) __ptr64" ?StartCoFireProcess@CInpagePlugIn@@AEAAJXZ
0x1400480CE: memmove
0x14004DD00: GUID_LOW_POWER_EPOCH
0x14004ACD8: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x1400139E0: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerUINotification(struct _WER_UI_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerUINotification@CHangReport@@MEAAHQEAU_WER_UI_CALLBACK_INPUT@@PEAX@Z
0x14004B010: api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004FBE8: "ReportLiveReport failed" ??_C@_0BI@EMKADLCL@ReportLiveReport?5failed?$AA@
0x1400637B8: WPP_REGISTRATION_GUIDS
0x14004AB60: "__cdecl _imp_SetConsoleCtrlHandler" __imp_SetConsoleCtrlHandler
0x14004FF30: "Too many kernel faults in the qu" ??_C@_0CI@JANEOIPD@Too?5many?5kernel?5faults?5in?5the?5qu@
0x14004C680: "RtlDllShutdownInProgress" ??_C@_0BJ@FLFGNKIC@RtlDllShutdownInProgress?$AA@
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CTIPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CTIPlugin@@UEAAJXZ
0x14003B964: "long __cdecl WerPluginAdjustAppContainerAccessToKey(struct HKEY__ * __ptr64,enum _ACCESS_MODE,unsigned long)" ?WerPluginAdjustAppContainerAccessToKey@@YAJPEAUHKEY__@@W4_ACCESS_MODE@@K@Z
0x140063638: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll
0x140056800: "HKLM\" ??_C@_1M@JIDAHKMD@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?2?$AA?$AA@
0x14002DAF8: "long __cdecl WerPluginsCreate(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?WerPluginsCreate@@YAJPEBGPEAPEAX@Z
0x140004BF4: "public: static long __cdecl CString::GetUnicodeString(char const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetUnicodeString@CString@@SAJPEBDPEAPEAG@Z
0x14004C318: "ext-ms-win-ntuser-synch-l1-1-0" ??_C@_1DO@ENBBJHNH@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA0?$AA?$AA@
0x140055368: "%d-AppRecorderEnabled" ??_C@_1CM@EHBAGMAE@?$AA?$CF?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140052BB0: "CryptAcquireContext failed" ??_C@_0BL@HNJKHNCH@CryptAcquireContext?5failed?$AA@
0x1400504D8: "Initialize failed for CRASH_DUMP" ??_C@_0CN@PAHHHDHN@Initialize?5failed?5for?5CRASH_DUMP@
0x1400569F0: WPP_0ddde0db230d35cb6cb179c1d6ff24e7_Traceguids
0x1400422E0: "void __cdecl KeyValueParseCStringW(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long)" ?KeyValueParseCStringW@@YAXPEBGKPEAXK@Z
0x14004E420: "Alpc" ??_C@_19MIPIBLMP@?$AAA?$AAl?$AAp?$AAc?$AA?$AA@
0x14004E688: "WAITINGONAPPNAME" ??_C@_1CC@IMIMOJPP@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AAI?$AAN?$AAG?$AAO?$AAN?$AAA?$AAP?$AAP?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140047C98: malloc
0x14004B4A8: "__cdecl _imp_wcspbrk" __imp_wcspbrk
0x14004B3E8: "__cdecl _imp_OpenServiceW" __imp_OpenServiceW
0x14004D928: "AppHangXProcB1" ??_C@_1BO@MLBGEIIL@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAX?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAB?$AA1?$AA?$AA@
0x14001F69C: "public: void __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$ProcessLocalStorageData@VFeatureStateData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x14004B4B0: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x14004ACD0: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B160: "__cdecl _imp_GlobalMemoryStatusEx" __imp_GlobalMemoryStatusEx
0x1400146EC: "public: long __cdecl CHangReport::Submit(void) __ptr64" ?Submit@CHangReport@@QEAAJXZ
0x14004AD68: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultLangID" __imp_GetSystemDefaultLangID
0x14004AB50: "__cdecl _imp_CoGetCallState" __imp_CoGetCallState
0x140051C50: "CDumpProcessor::GenerateIntegrat" ??_C@_0CL@IKDHPPCB@CDumpProcessor?3?3GenerateIntegrat@
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CPinDLLPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CPinDLLPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x1400501D8: "SendReport failed for %ws" ??_C@_0BK@CMPKDLNO@SendReport?5failed?5for?5?$CFws?$AA@
0x14004793F: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll
0x140054C78: "%s/%x" ??_C@_1M@MAHKMHOP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?1?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14004B698: "__cdecl _imp_NtQueryInformationThread" __imp_NtQueryInformationThread
0x14004FA48: "DebugCreateEx" ??_C@_0O@JPPLGPMJ@DebugCreateEx?$AA@
0x14004AF80: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x14001B1FC: "long __cdecl UtilGetProcessTimelines(void * __ptr64,struct _WER_PROCESS_TIMELINES * __ptr64)" ?UtilGetProcessTimelines@@YAJPEAXPEAU_WER_PROCESS_TIMELINES@@@Z
0x14004B6A8: "__cdecl _imp_NtQueryInformationToken" __imp_NtQueryInformationToken
0x140052DD8: "CKernelReportDataCollection::Get" ??_C@_0CL@ODHAKLOO@CKernelReportDataCollection?3?3Get@
0x140047F3C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x14004B968: "__cdecl _imp_?WerpAddMemoryBlock@@YAJPEAXK0KK@Z" __imp_?WerpAddMemoryBlock@@YAJPEAXK0KK@Z
0x140055508: "Cannot log ETW event, Error %d" ??_C@_0BP@DNDHBIID@Cannot?5log?5ETW?5event?0?5Error?5?$CFd?$AA@
0x1400513E8: "*.dmp" ??_C@_1M@KMEMCLDD@?$AA?$CK?$AA?4?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140036A08: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::FindModule(struct _PROCESS_MODULE * __ptr64 * __ptr64,class CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64> * __ptr64,void * __ptr64)" ?FindModule@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAPEAU_PROCESS_MODULE@@PEAV?$CList@PEAU_PROCESS_MODULE@@@@PEAX@Z
0x140014994: "protected: long __cdecl CHangReport::_AddFileToList(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,enum FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE) __ptr64" ?_AddFileToList@CHangReport@@IEAAJPEBGKW4FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE@@@Z
0x14004FB50: "-lcq" ??_C@_19HMHBBABA@?$AA?9?$AAl?$AAc?$AAq?$AA?$AA@
0x1400541F0: "OpenProcess failed for faulting " ??_C@_0CO@GHKGLHGM@OpenProcess?5failed?5for?5faulting?5@
0x14004FAF0: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0DO@PNNPGIMM@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x14004D370: "_HANGREP_XPROC_PKGFULLNAME" ??_C@_1DG@BAPOAIIM@?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAR?$AAE?$AAP?$AA_?$AAX?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AA_?$AAP?$AAK?$AAG?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14004FC68: "%Ix" ??_C@_17KNJHJPHD@?$AA?$CF?$AAI?$AAx?$AA?$AA@
0x140030074: "private: int __cdecl CInpagePlugIn::IsSystemFileProtectedInstance(void) __ptr64" ?IsSystemFileProtectedInstance@CInpagePlugIn@@AEAAHXZ
0x140017B3C: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteToFileEscaped(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteToFileEscaped@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBG@Z
0x14004AF30: "__cdecl _imp_QueryFullProcessImageNameW" __imp_QueryFullProcessImageNameW
0x14001A1C4: "long __cdecl WerpReadPebFromProcess(void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?WerpReadPebFromProcess@@YAJPEAX0KK@Z
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CDriverVerifierPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CDriverVerifierPlugin@@UEAAJXZ
0x140056CC0: "Abandoning reflection due to ser" ??_C@_1FI@JMMOHFBK@?$AAA?$AAb?$AAa?$AAn?$AAd?$AAo?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAr@
0x14004ABE0: "__cdecl _imp_SetErrorMode" __imp_SetErrorMode
0x14000C028: "public: long __cdecl CHangStackTrace::GetWerStackHash(unsigned long,struct _WER_STACKHASH * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?GetWerStackHash@CHangStackTrace@@QEAAJKPEAU_WER_STACKHASH@@PEAKPEAH2@Z
0x140030F10: "public: virtual long __cdecl CAutoVerifierPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CAutoVerifierPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14002374C: "private: long __cdecl CKernelReport::SendLiveReport(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SendLiveReport@CKernelReport@@AEAAJPEBG0@Z
0x140021FF0: "public: long __cdecl CKernelReport::ConvertDumpAndReport(void) __ptr64" ?ConvertDumpAndReport@CKernelReport@@QEAAJXZ
0x140056B30: "dc.xpmodmini" ??_C@_1BK@DHLLBLGC@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x140052ED0: "Home Edition" ??_C@_1BK@HFNMCCCI@?$AAH?$AAo?$AAm?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B458: dbghelp_NULL_THUNK_DATA
0x14004AF40: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x14004C6A0: "wil" ??_C@_03KGBNGMMC@wil?$AA@
0x140056450: "EditionID" ??_C@_1BE@HJJFJLAJ@?$AAE?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140054798: "PageHeapVirtualMemoryPercent" ??_C@_1DK@ENKHPLNN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAV?$AAi?$AAr?$AAt?$AAu?$AAa?$AAl?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140005C54: "public: long __cdecl CString::Attach(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Attach@CString@@QEAAJPEBG@Z
0x14005D688: ext-ms-win-imm-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerRestartResult(int,int) __ptr64" ?_OnWerRestartResult@CHangReport@@MEAAHHH@Z
0x14004B988: "__cdecl _imp_?WerpSetEventName@@YAJPEAXPEBG@Z" __imp_?WerpSetEventName@@YAJPEAXPEBG@Z
0x1400636C8: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnThrowResultException)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnThrowResultException@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x14004D278: WPP_08eefb6fe5fc3c3ff81539c895a1ba84_Traceguids
0x140063818: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnNtUpdateWnfStateData)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?g_wil_details_pfnNtUpdateWnfStateData@@3P6AJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBXKPEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@1KK@ZEA
0x140051D58: "Could not delete ReportId %ws tr" ??_C@_0CD@PANFNPAN@Could?5not?5delete?5ReportId?5?$CFws?5tr@
0x140052AC8: "StringCchCopy failed" ??_C@_0BF@DHLBICEP@StringCchCopy?5failed?$AA@
0x1400560F0: "TelemetryPermission-AllowDisable" ??_C@_1EC@OCMHIBCH@?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe@
0x14004F8F0: "NtQueryWnfStateData" ??_C@_0BE@KACOKPLP@NtQueryWnfStateData?$AA@
0x14004F8C0: "IsTest" ??_C@_1O@NDGABNME@?$AAI?$AAs?$AAT?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140031798: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::GetOriginalBucket(struct HINSTANCE__ * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?GetOriginalBucket@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAUHINSTANCE__@@PEAVCString@@@Z
0x14004AFB8: api-ms-win-core-registry-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x14004CBD8: "Invalid commandline passed" ??_C@_0BL@FAEDLBNG@Invalid?5commandline?5passed?$AA@
0x14000E578: WPP_SF_ddddddddddddddd
0x14005D56C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll
0x1400552B0: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1IO@NOKLNFIA@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x140054100: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0DK@NCJHGEHP@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerDumpGenBegin(struct _DUMP_GENERATION_BEGIN_CALLBACK_DATA * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDumpGenBegin@CHangReport@@MEAAHPEAU_DUMP_GENERATION_BEGIN_CALLBACK_DATA@@P6AXPEAXKPEBGPEAD@Z1@Z
0x14004B708: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x140055698: "rundll32.exe" ??_C@_1BK@GLCOODMC@?$AAr?$AAu?$AAn?$AAd?$AAl?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14004C6C8: "wil::details::CloseHandle" ??_C@_0BK@PAMMNBMC@wil?3?3details?3?3CloseHandle?$AA@
0x14000E190: "public: unsigned long __cdecl CProcessInformation::GetApplicationTimeStamp(void) __ptr64" ?GetApplicationTimeStamp@CProcessInformation@@QEAAKXZ
0x140011770: "public: virtual struct WER_PLUGIN_INIT_OUT * __ptr64 __cdecl CCriticalProcessPlugin::GetInitializationData(void) __ptr64" ?GetInitializationData@CCriticalProcessPlugin@@UEAAPEAUWER_PLUGIN_INIT_OUT@@XZ
0x140052870: "RegEnumKeyEx failed" ??_C@_0BE@CGDLGMKI@RegEnumKeyEx?5failed?$AA@
0x14004F300: "MaxArchiveCount" ??_C@_1CA@CCDFNBPB@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14005DE8C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psapi-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psapi-l1-1-0
0x14004B030: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140063790: WPP_MAIN_CB
0x14004AE00: "__cdecl _imp_SetEnvironmentVariableW" __imp_SetEnvironmentVariableW
0x1400567F0: "HKCU\" ??_C@_1M@KOJFOIJJ@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?2?$AA?$AA@
0x14005D3C8: "__cdecl CT??_R0?AVResultException@wil@@@8??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z200" _CT??_R0?AVResultException@wil@@@8??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z200
0x14005D4AC: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll
0x14004E908: "PEB_SIGNATURE" ??_C@_1BM@MKPHKNOG@?$AAP?$AAE?$AAB?$AA_?$AAS?$AAI?$AAG?$AAN?$AAA?$AAT?$AAU?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x140054628: "AutoVerifierFlags" ??_C@_1CE@NFKNKJGA@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14004CDB4: ">" ??_C@_13MOEPKPHB@?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140031A54: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::CheckSettingsAndVersion(int * __ptr64) __ptr64" ?CheckSettingsAndVersion@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAH@Z
0x140047B93: "__cdecl wcsnicmp" _wcsnicmp
0x140013C00: "private: long __cdecl CHangReport::SetIntegratorId(void) __ptr64" ?SetIntegratorId@CHangReport@@AEAAJXZ
0x14005D50C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll
0x14004DC98: "version.xml" ??_C@_1BI@HAHDNEMO@?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14004CBB0: "/h" ??_C@_15EGFFDGFD@?$AA?1?$AAh?$AA?$AA@
0x14005DDC4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0
0x14005DAB0: ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140054BD0: "vrfcore.dll" ??_C@_1BI@CPNGMKLH@?$AAv?$AAr?$AAf?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004AF48: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x140054950: "%016I64x" ??_C@_1BC@NOACBPI@?$AA?$CF?$AA0?$AA1?$AA6?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x1400471D3: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x14004FCC0: "p%u" ??_C@_17DNANHFCN@?$AAp?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x14004F078: "Consent" ??_C@_1BA@FMAOLLMO@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14004B520: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x140054DA0: "%s@%s" ??_C@_1M@BOLAPCPJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004FA30: "dbgeng.dll" ??_C@_1BG@PJOODNLJ@?$AAd?$AAb?$AAg?$AAe?$AAn?$AAg?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400502D0: "Global\WerKernelVerticalConverti" ??_C@_1FG@OMADJEFJ@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAW?$AAe?$AAr?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAV?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAC?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi@
0x140053CF8: "TempDestination" ??_C@_1CA@JNBGKABD@?$AAT?$AAe?$AAm?$AAp?$AAD?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140040B18: "long __cdecl UtilRegGetString(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64,int,int)" ?UtilRegGetString@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG11PEAVCString@@HH@Z
0x140006180: "public: __cdecl _KERNEL_QUEUED_REPORT::~_KERNEL_QUEUED_REPORT(void) __ptr64" ??1_KERNEL_QUEUED_REPORT@@QEAA@XZ
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CAutoVerifierPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CAutoVerifierPlugin@@UEAAJXZ
0x14004E5A8: "FULLHASH" ??_C@_1BC@HMNAPKCE@?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x140056890: "HKEY_CLASSES_ROOT\" ??_C@_1CG@DHNINNNJ@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004E738: "%s|%s" ??_C@_1M@MMNCLEML@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$HM?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004E1C0: "<?xml version="1.0" encoding="u" ??_C@_1FG@IJPEEBLB@?$PO?$PP?$AA?$DM?$AA?$DP?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA?$CC?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$CC?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAc?$AAo?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$DN?$AA?$CC?$AAu@
0x14004B920: "__cdecl _imp_WerpAuxmdFree" __imp_WerpAuxmdFree
0x14000A598: WPP_SF_DDDDDDDDDDDDDDDD
0x140053D80: "LogEvent" ??_C@_1BC@HNBEDEIN@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CBEXPlugIn::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CBEXPlugIn@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14004EE40: "NoHardConsent" ??_C@_1BM@NLALIGLB@?$AAN?$AAo?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14001B114: "long __cdecl UtilGetProcessTelemetryTargetAppParams(void * __ptr64,class CString * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?UtilGetProcessTelemetryTargetAppParams@@YAJPEAXPEAVCString@@1@Z
0x14002E4B0: "long __cdecl WerPluginsInvokeCallback(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64)" ?WerPluginsInvokeCallback@@YAJPEAXPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x140055D04: "__cdecl _DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags" __DefaultResolveDelayLoadedAPIFlags
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerDumpGenEnd(long,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDumpGenEnd@CHangReport@@MEAAHJP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0@Z
0x14001B8A4: "public: static long __cdecl CBlackBox::Start(void)" ?Start@CBlackBox@@SAJXZ
0x14004D580: "__cdecl GUID_f02fbecc_50ac_4f36_9ad9_c975e8f32ff8" _GUID_f02fbecc_50ac_4f36_9ad9_c975e8f32ff8
0x14004AB78: "__cdecl _imp_DebugBreak" __imp_DebugBreak
0x140052790: "\SystemRoot\" ??_C@_1BK@DHFJHPDK@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004CD98: "&<>'"" ??_C@_1M@IBDMDGEK@?$AA?$CG?$AA?$DM?$AA?$DO?$AA?8?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x14000F320: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerDataRequestEnd(void * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDataRequestEnd@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAXP6AX0KPEBGPEAD@Z0@Z
0x14004B6F8: "__cdecl _imp_RtlSetThreadErrorMode" __imp_RtlSetThreadErrorMode
0x140057568: WPP_3d32c5a88f7c379afea15fa7b8b4f18f_Traceguids
0x140019444: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteFileListToFile(struct FileInfo * __ptr64) __ptr64" ?WriteFileListToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUFileInfo@@@Z
0x14004B7D0: "__cdecl _imp_?WerpResetTransientImageCacheStatistics@@YAXPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@@Z" __imp_?WerpResetTransientImageCacheStatistics@@YAXPEAU_WERP_IMAGE_CACHE@@@Z
0x140003BE0: "public: void __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140054080: "Unable to report event" ??_C@_0BH@FCOMPLBP@Unable?5to?5report?5event?$AA@
0x1400637D0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlivszmtUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@CoreHang" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlivszmtUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@CoreHang
0x14004E700: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140055140: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1KC@EFDAHMFM@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x140057518: "default" ??_C@_1BA@HANLFFFG@?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14003A784: "private: long __cdecl CFDRPlugin::DeleteFDRLayer(void) __ptr64" ?DeleteFDRLayer@CFDRPlugin@@AEAAJXZ
0x1400529E0: "ALTITUDE" ??_C@_1BC@ECDACBAD@?$AAA?$AAL?$AAT?$AAI?$AAT?$AAU?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140011400: "private: virtual long __cdecl CUserModeHangReport::_WriteWCTInformation(void * __ptr64) __ptr64" ?_WriteWCTInformation@CUserModeHangReport@@EEAAJPEAX@Z
0x140054FF0: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1JE@FDFIOPDM@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x140050728: "%s\FullLiveKernelReports\%s\%s" ??_C@_1DO@CJEGICJC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140063828: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalUnsubscribeFeatureStateChangeNotification)(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64)" ?g_wil_details_internalUnsubscribeFeatureStateChangeNotification@@3P6AXPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@ZEA
0x14004F7F8: "BrokerUp" ??_C@_1BC@BCDFCOPD@?$AAB?$AAr?$AAo?$AAk?$AAe?$AAr?$AAU?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B0D8: "__cdecl _imp_ReleaseSemaphore" __imp_ReleaseSemaphore
0x14005DEF0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_bcrypt" __IMPORT_DESCRIPTOR_bcrypt
0x140056A18: "\\?\GLOBALROOT" ??_C@_1BO@NLDNEEHD@?$AA?2?$AA?2?$AA?$DP?$AA?2?$AAG?$AAL?$AAO?$AAB?$AAA?$AAL?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IWERPlugIn::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GIWERPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x1400556F0: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1JE@PFOLLLEB@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x1400226E0: "public: __cdecl CLiveDumpProcessor::~CLiveDumpProcessor(void) __ptr64" ??1CLiveDumpProcessor@@QEAA@XZ
0x14004B8D0: "__cdecl _imp_?WerpTraceSnapshotStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z00@Z" __imp_?WerpTraceSnapshotStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z00@Z
0x1400162A8: "public: long __cdecl CUserHangSignature::GenerateSignature(void * __ptr64,class CProcessInformation * __ptr64,class CThreadChasing * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?GenerateSignature@CUserHangSignature@@QEAAJPEAXPEAVCProcessInformation@@PEAVCThreadChasing@@PEAKPEAH@Z
0x14004B1A8: "__cdecl _imp_CloseThreadpoolTimer" __imp_CloseThreadpoolTimer
0x14004F920: "RtlSubscribeWnfStateChangeNotifi" ??_C@_0CH@DLHFNNLE@RtlSubscribeWnfStateChangeNotifi@
0x14004B578: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140001C10: "void __cdecl wil::details::DebugBreak(void)" ?DebugBreak@details@wil@@YAXXZ
0x14004E8B0: "rpcrt4" ??_C@_1O@DKFAHJJL@?$AAr?$AAp?$AAc?$AAr?$AAt?$AA4?$AA?$AA@
0x1400466E0: MstmpLockRegion
0x140050B98: "\??\" ??_C@_19JHEHLFPM@?$AA?2?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?2?$AA?$AA@
0x1400526B0: " <%s>%s</%s>" ??_C@_1CA@PAOCOOFN@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?7?$AA?7?$AA?$DM?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DO?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DM?$AA?1?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x1400363D0: "private: static void __cdecl CStowedExceptionPlugin::CompactMD5Digest(unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64)" ?CompactMD5Digest@CStowedExceptionPlugin@@CAXPEAKPEAE@Z
0x14003D648: "long __cdecl UtilIsWindowManagerToken(void * __ptr64)" ?UtilIsWindowManagerToken@@YAJPEAX@Z
0x14000856C: "public: void __cdecl CReflectedDumpClient::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@CReflectedDumpClient@@QEAAXXZ
0x140063844: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlnnlmUoryvcUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FeedbackCommonEx" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlnnlmUoryvcUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FeedbackCommonEx
0x140051370: "Failed to load crash settings" ??_C@_0BO@KJCCEPMP@Failed?5to?5load?5crash?5settings?$AA@
0x1400564F0: "%u %s" ??_C@_1M@MDEFCCAF@?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140039340: "public: virtual long __cdecl CFDRPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CFDRPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004B4F8: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x140014928: "protected: int __cdecl CHangReport::_CheckIfCanceled(void * __ptr64) __ptr64" ?_CheckIfCanceled@CHangReport@@IEAAHPEAX@Z
0x14004D0A0: "WaitOnCoreHang" ??_C@_1BO@DGIGOPID@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAO?$AAn?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14004AAC0: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x14004B950: "__cdecl _imp_?WerpValidateReportKey@@YAJPEBG@Z" __imp_?WerpValidateReportKey@@YAJPEBG@Z
0x14003F7DC: "long __cdecl UtilExpandEnvVariable(unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?UtilExpandEnvVariable@@YAJPEBGPEAVCString@@@Z
0x14004FC40: "Invalid mode passed: %u" ??_C@_0BI@NDNOJIJI@Invalid?5mode?5passed?3?5?$CFu?$AA@
0x140054AA8: ""%s" "%s" "%s"" ??_C@_1BO@DNOPCMAA@?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140056618: "UBR" ??_C@_17KEIPLBHK@?$AAU?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x140056C28: "dc.xpmemdump" ??_C@_1BK@EKBJOHN@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAm?$AAe?$AAm?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14001FA60: ??_E?$_Func_impl@U?$_Callable_obj@V<lambda_2f784ef15c303f2c8d3bec493a729414>@@$0A@@wistd@@V?$function_allocator@V?$_Func_class@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@@details@2@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@2@U52@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x140014BFC: "protected: int __cdecl CHangReport::_IsFileInFileList(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_IsFileInFileList@CHangReport@@IEAAHPEBG@Z
0x140051F20: "CLiveDumpProcessor::ProcessLiveD" ??_C@_0CE@EDDPDLBC@CLiveDumpProcessor?3?3ProcessLiveD@
0x14004702C: atexit
0x14004FCC8: "%016I64X" ??_C@_1BC@KNNCIOMG@?$AA?$CF?$AA0?$AA1?$AA6?$AAI?$AA6?$AA4?$AAX?$AA?$AA@
0x14001FF54: "public: static long __cdecl PackageUtility::ParseApplicationId(unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?ParseApplicationId@PackageUtility@@SAJPEBGPEAVCString@@1@Z
0x140008F80: "protected: static unsigned long __cdecl CAsyncReflectionDump::static_ReflectionThreadProc(void * __ptr64)" ?static_ReflectionThreadProc@CAsyncReflectionDump@@KAKPEAX@Z
0x14004E7E0: "WAIT_CHAIN_LIST" ??_C@_1CA@MIAFHDHE@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x140062DE0: "unsigned short * g_wszLiveKernelReportsQueueRoot" ?g_wszLiveKernelReportsQueueRoot@@3PAGA
0x1400155B0: "protected: static long __cdecl CHangReport::_AddWerDumpForProcess(void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,enum _WER_DUMP_TYPE,unsigned long,struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64,struct HPSS__ * __ptr64)" ?_AddWerDumpForProcess@CHangReport@@KAJPEAX0KKW4_WER_DUMP_TYPE@@KPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@PEAUHPSS__@@@Z
0x140044974: "public: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddServerRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddServerRequest@CElevatedDataCollection@@QEAAJPEBG0@Z
0x140055680: "dllhost.exe" ??_C@_1BI@GCFGNDGI@?$AAd?$AAl?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14004CD50: "api-ms-win-core-wow64-l1-1-1.dll" ??_C@_1EC@PIGOOGAE@?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAw?$AAo?$AAw?$AA6?$AA4?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl@
0x1400636C0: "bool wil::details::g_processShutdownInProgress" ?g_processShutdownInProgress@details@wil@@3_NA
0x140050570: "Failed to save the settings" ??_C@_0BM@LAEABHPH@Failed?5to?5save?5the?5settings?$AA@
0x140063778: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordException(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordException@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140052B80: "CryptAcquireContext with CRYPT_N" ??_C@_0DA@DGIOJLPP@CryptAcquireContext?5with?5CRYPT_N@
0x140050BF0: "Integrator report ID: %ws" ??_C@_0BK@DPDCHEJ@Integrator?5report?5ID?3?5?$CFws?$AA@
0x14004B548: "__cdecl _imp_towlower" __imp_towlower
0x14004C450: "__cdecl _sz_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll
0x1400508D0: "Failed to save the settings for " ??_C@_0CJ@GDIDLBIH@Failed?5to?5save?5the?5settings?5for?5@
0x140001A2C: "int __cdecl wil::details::RecordLog(long)" ?RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z
0x140056778: "BuildLabEx" ??_C@_1BG@CLMGIAOK@?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAL?$AAa?$AAb?$AAE?$AAx?$AA?$AA@
0x14004E7D0: "1.55" ??_C@_19OEPKJAGG@?$AA1?$AA?4?$AA5?$AA5?$AA?$AA@
0x14004E308: "QUERY_ERROR" ??_C@_1BI@NKIBNIKL@?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x14003E2C0: "unsigned long __cdecl LogEventWorkerThread(void * __ptr64)" ?LogEventWorkerThread@@YAKPEAX@Z
0x14000F070: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerRecoveryResult(struct _RECOVERY_RESULT_CALLBACK_DATA) __ptr64" ?_OnWerRecoveryResult@CUserModeHangReport@@EEAAHU_RECOVERY_RESULT_CALLBACK_DATA@@@Z
0x14004AB10: "__cdecl _imp_CoUninitialize" __imp_CoUninitialize
0x140002810: "void __cdecl wil::details::ReportFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,enum wil::details::ReportFailureOptions)" ?ReportFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBGW4ReportFailureOptions@12@@Z
0x14004E4A8: "Socket" ??_C@_1O@CENNDBLL@?$AAS?$AAo?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14004E840: "gdi32" ??_C@_1M@BHIEOGKE@?$AAg?$AAd?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14004C69C: "%ws" ??_C@_03BMPLCLAP@?$CFws?$AA@
0x140009220: "void __cdecl RecordCatastrophicFailure(long)" ?RecordCatastrophicFailure@@YAXJ@Z
0x14004B098: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x14004B560: "__cdecl _imp_tolower" __imp_tolower
0x140063658: "class wil::details_abi::ProcessLocalStorage<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 __ptr64 wil::details_abi::g_pProcessLocalData" ?g_pProcessLocalData@details_abi@wil@@3PEAV?$ProcessLocalStorage@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@12@EA
0x14004B8C0: "__cdecl _imp_?WerpAddRegisteredDataToReport@@YAJPEAX0@Z" __imp_?WerpAddRegisteredDataToReport@@YAJPEAX0@Z
0x14004B048: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockShared" __imp_ReleaseSRWLockShared
0x14004B308: "__cdecl _imp_PowerSettingUnregisterNotification" __imp_PowerSettingUnregisterNotification
0x14003F974: "long __cdecl UtilGetTempFile(void * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long,struct _SECURITY_ATTRIBUTES * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?UtilGetTempFile@@YAJPEAPEAXPEBG1PEAGKPEAU_SECURITY_ATTRIBUTES@@KK@Z
0x14004B748: "__cdecl _imp_NtSuspendProcess" __imp_NtSuspendProcess
0x1400529F8: "WriteDriverRecord failed" ??_C@_0BJ@EAAEBKM@WriteDriverRecord?5failed?$AA@
0x14002E3B4: "long __cdecl WerPluginsInitialize(void * __ptr64,struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?WerPluginsInitialize@@YAJPEAXPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004E4D0: "ID" ??_C@_15HCBMMKJC@?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140054168: "Invalid process id was passed" ??_C@_0BO@DAMGIFNI@Invalid?5process?5id?5was?5passed?$AA@
0x1400542E0: "ShouldCaptureSnapshot" ??_C@_0BG@EJBNNKN@ShouldCaptureSnapshot?$AA@
0x14004AFA8: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004C040: "__cdecl _sz_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll
0x140037D2C: "private: long __cdecl CIptPlugin::EnableIpt(void) __ptr64" ?EnableIpt@CIptPlugin@@AEAAJXZ
0x140050280: "Access denied for the event %ws" ??_C@_0CA@HIBEGJEB@Access?5denied?5for?5the?5event?5?$CFws?$AA@
0x14005DEC8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-power-setting-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-power-setting-l1-1-0
0x14004FC00: "ConvertLiveDumpAndReport failed" ??_C@_0CA@HEEILNOK@ConvertLiveDumpAndReport?5failed?$AA@
0x140050BA8: "Invalid params" ??_C@_0P@JOJFANHN@Invalid?5params?$AA@
0x140067138: "__cdecl _imp_SetupDiGetClassDevsW" __imp_SetupDiGetClassDevsW
0x14001F958: "public: void * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$ProcessLocalStorageData@VFeatureStateData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAPEAXI@Z
0x14001C694: "long __cdecl ExtractThreadIdFromPebHandle(void * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int)" ?ExtractThreadIdFromPebHandle@@YAJPEAXPEAKH@Z
0x140026FCC: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::ReadDumpHeader(void) __ptr64" ?ReadDumpHeader@CLiveDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14004ABE8: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140052CE8: "CKernelReportDataCollection::Get" ??_C@_0DE@HPPIBCGL@CKernelReportDataCollection?3?3Get@
0x14004B8B8: "__cdecl _imp_WerReportAddDump" __imp_WerReportAddDump
0x140051848: "CDumpProcessor::MoveDumpFile" ??_C@_0BN@LLILLKJE@CDumpProcessor?3?3MoveDumpFile?$AA@
0x14004A688: "const CIptPlugin::`vftable'" ??_7CIptPlugin@@6B@
0x14004F8D0: WPP_73bd1249014b3bb771b4316b12530f46_Traceguids
0x1400277C8: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GuidToString(unsigned short * __ptr64,unsigned long,struct _GUID) __ptr64" ?GuidToString@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAGKU_GUID@@@Z
0x1400338BC: "private: long __cdecl CRuntimePlugin::AskModuleToClaimCrash(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long * __ptr64,long (__cdecl* * __ptr64)(void * __ptr64,struct _WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION * __ptr64 const,unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64),long (__cdecl* * __ptr64)(void * __ptr64,struct _WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION * __ptr64 const,int * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64),struct HINSTANCE__ * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?AskModuleToClaimCrash@CRuntimePlugin@@AEAAJPEBGPEAXPEAKPEAP6AJ1QEAU_WER_RUNTIME_EXCEPTION_INFORMATION@@KPEAG242@ZPEAP6AJ13PEAH426@ZPEAPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004DF60: "Additional Hang Signature 1" ??_C@_1DI@FKFMANAI@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA1?$AA?$AA@
0x14003A680: "private: long __cdecl CFDRPlugin::AddLogToUploadCab(void * __ptr64) __ptr64" ?AddLogToUploadCab@CFDRPlugin@@AEAAJPEAX@Z
0x140039060: "private: long __cdecl CList<class CString>::AddElementAfterNode(struct CList<class CString>::_CListNode * __ptr64,class CString & __ptr64) __ptr64" ?AddElementAfterNode@?$CList@VCString@@@@AEAAJPEAU_CListNode@1@AEAVCString@@@Z
0x1400565C0: "Architecture" ??_C@_1BK@NGNFGMBN@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A8E0: "void __cdecl LogStackTrace(unsigned long,struct _WER_STACK_FRAME * __ptr64,unsigned long,struct _WER_STACKHASH * __ptr64)" ?LogStackTrace@@YAXKPEAU_WER_STACK_FRAME@@KPEAU_WER_STACKHASH@@@Z
0x140056FC0: "non-elevated" ??_C@_0N@HMJOJLGL@non?9elevated?$AA@
0x14004ADD0: "__cdecl _imp_VirtualFree" __imp_VirtualFree
0x14003D938: "long __cdecl UtilGetFriendlyAppName(unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?UtilGetFriendlyAppName@@YAJPEBGPEAVCString@@@Z
0x140041E50: "public: __cdecl CXMLWriter::~CXMLWriter(void) __ptr64" ??1CXMLWriter@@QEAA@XZ
0x140053D40: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0EA@NLKPLAPB@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140055C78: DEVPKEY_Device_DriverInfPath
0x140050B30: "String trim failed" ??_C@_0BD@MCIBOPFL@String?5trim?5failed?$AA@
0x140036AA0: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::BuildLoadedModuleList(class CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64> * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long)" ?BuildLoadedModuleList@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAV?$CList@PEAU_PROCESS_MODULE@@@@PEAXK@Z
0x1400520F0: "\registry\machine\" ??_C@_1CG@GMHJCNO@?$AA?2?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAm?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004CF08: ".mdref" ??_C@_1O@OOELMCFH@?$AA?4?$AAm?$AAd?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x1400518B0: "CDumpProcessor::ConvertDumpFile:" ??_C@_0FI@LDNCECGF@CDumpProcessor?3?3ConvertDumpFile?3@
0x140055C00: DEVPKEY_Device_Service
0x14004F470: "MinFreeDiskSpace" ??_C@_1CC@KDMMCKBD@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAk?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140051828: "Dump not present or invalid" ??_C@_0BM@JHAOJKG@Dump?5not?5present?5or?5invalid?$AA@
0x1400555A0: "kernelbase" ??_C@_1BG@CJPGBMEF@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140052768: "Failed to create path" ??_C@_0BG@EJGLIBDO@Failed?5to?5create?5path?$AA@
0x1400637D8: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUexzkrUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@vcapi" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUexzkrUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@vcapi
0x14004B130: "__cdecl _imp_GetSystemInfo" __imp_GetSystemInfo
0x14004AEB0: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x1400476CE: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll
0x1400473C3: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x140003D18: "public: void * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@QEAAPEAXI@Z
0x140055990: "FDR_FLUSH_MESSAGE" ??_C@_1CE@IMPEKBLH@?$AAF?$AAD?$AAR?$AA_?$AAF?$AAL?$AAU?$AAS?$AAH?$AA_?$AAM?$AAE?$AAS?$AAS?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140013A50: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerSecondLevelResponse(int * __ptr64,enum SECONDLEVEL_SELECTION) __ptr64" ?_OnWerSecondLevelResponse@CHangReport@@MEAAHPEAHW4SECONDLEVEL_SELECTION@@@Z
0x1400555B8: "user32" ??_C@_1O@BCCLBEOE@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14001A70C: "int __cdecl WerpIsProtectedProcess(void * __ptr64)" ?WerpIsProtectedProcess@@YAHPEAX@Z
0x140004894: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_HrMsg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long,char const * __ptr64,...)" ?Log_HrMsg@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1J1ZZ
0x140053E80: "Failed to read settings for Mini" ??_C@_0CI@MHMJNMEB@Failed?5to?5read?5settings?5for?5Mini@
0x140052C4C: ";" ??_C@_13PJJBFPED@?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x14004F020: WPP_3401f24fdf96300dd052113ae4c0d7db_Traceguids
0x14004E798: "AUXILIARY_PROCESS" ??_C@_1CE@BPHHDPKI@?$AAA?$AAU?$AAX?$AAI?$AAL?$AAI?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA?$AA@
0x140034648: "private: long __cdecl CAppRecorderPlugin::IsAppRecorderEnabled(unsigned long) __ptr64" ?IsAppRecorderEnabled@CAppRecorderPlugin@@AEAAJK@Z
0x140055B00: "LogFileMode" ??_C@_1BI@CKOCKMJL@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14004FC20: "ReportAllLiveReports failed" ??_C@_0BM@KIMAHBD@ReportAllLiveReports?5failed?$AA@
0x14004217C: "public: void __cdecl CFileMap::UnmapFile(void) __ptr64" ?UnmapFile@CFileMap@@QEAAXXZ
0x14004CDA8: "&amp;" ??_C@_1M@CKOFOPMN@?$AA?$CG?$AAa?$AAm?$AAp?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x140054BC0: WPP_5194443bc218385848e732412e5fc6df_Traceguids
0x140054C08: "werdiagcontroller.dll" ??_C@_1CM@HIJPCOP@?$AAw?$AAe?$AAr?$AAd?$AAi?$AAa?$AAg?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004FB40: "-l" ??_C@_15IEPPAAAP@?$AA?9?$AAl?$AA?$AA@
0x140013150: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerCabProgress(int,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?_OnWerCabProgress@CHangReport@@MEAAHHKK@Z
0x14004CDE8: """ ??_C@_13NEIAEHFG@?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140055960: "%s\%s\%u-%u.etl" ??_C@_1CA@IAAMNOB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAu?$AA?9?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AAe?$AAt?$AAl?$AA?$AA@
0x1400635C8: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll
0x140052040: "CLiveDumpSettings::InitLiveRepor" ??_C@_0CM@KIGLFOF@CLiveDumpSettings?3?3InitLiveRepor@
0x14004C660: "RtlNtStatusToDosErrorNoTeb" ??_C@_0BL@JCIJNLFN@RtlNtStatusToDosErrorNoTeb?$AA@
0x140051C80: "__cdecl GUID_23f79d6c_8aaf_4f7c_a607_9995f5407e63" _GUID_23f79d6c_8aaf_4f7c_a607_9995f5407e63
0x14004E078: "Additional Hang Signature 6" ??_C@_1DI@MHILDFLB@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA6?$AA?$AA@
0x1400638A0: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x140013260: "protected: long __cdecl CHangReport::_AddWCTInformation(void) __ptr64" ?_AddWCTInformation@CHangReport@@IEAAJXZ
0x14004F1C0: "ForceUserModeCabCollection" ??_C@_1DG@KMLINNPL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAC?$AAa?$AAb?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140052888: "RegQueryValueEx failed" ??_C@_0BH@NPMDAILC@RegQueryValueEx?5failed?$AA@
0x140050910: "AskKernel" ??_C@_1BE@EAKFPGEI@?$AAA?$AAs?$AAk?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14004A568: "const CAppRecorderPlugin::`vftable'" ??_7CAppRecorderPlugin@@6B@
0x140008BF0: "public: __cdecl CAsyncReflectionDump::CAsyncReflectionDump(void) __ptr64" ??0CAsyncReflectionDump@@QEAA@XZ
0x14004D350: "StackTrace" ??_C@_1BG@ENFCHIO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14004B430: "__cdecl _imp_BCryptHashData" __imp_BCryptHashData
0x14004D570: "__cdecl GUID_489468e6_7d0f_4af5_87ab_25207454d553" _GUID_489468e6_7d0f_4af5_87ab_25207454d553
0x140054188: "-ip" ??_C@_17LMGKKJBP@?$AA?9?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x140051118: "Failed to get the live kernel re" ??_C@_0CF@NACKNIPJ@Failed?5to?5get?5the?5live?5kernel?5re@
0x14004CC10: "TraceLog Failure: hr=0x%x at %hs" ??_C@_1IK@FOBMMGPC@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAL?$AAo?$AAg?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAh?$AAr?$AA?$DN?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAh?$AAs@
0x1400517D0: "CDumpProcessor::MoveDumpFile::<l" ??_C@_0FF@BGCLEBPH@CDumpProcessor?3?3MoveDumpFile?3?3?$DMl@
0x14004B1F0: "__cdecl _imp_Module32NextW" __imp_Module32NextW
0x140053FA0: "MoveFileEx failed" ??_C@_0BC@OOCCCNMF@MoveFileEx?5failed?$AA@
0x14004BFE0: "ext-ms-win-imm-l1-1-0" ??_C@_1CM@LIDJLPGC@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAi?$AAm?$AAm?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA0?$AA?$AA@
0x1400636F0: "bool (__cdecl* __ptr64 wil::g_pfnWilFailFast)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnWilFailFast@wil@@3P6A_NAEBUFailureInfo@1@@ZEA
0x140056C08: "dc.xpminidump" ??_C@_1BM@HLIPDLDF@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAm?$AAi?$AAn?$AAi?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140063768: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordLog(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordLog@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x1400554E0: "Cannot construct mod name signat" ??_C@_0CF@HBDGHIBL@Cannot?5construct?5mod?5name?5signat@
0x140008520: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CReflectedDumpClient::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECReflectedDumpClient@@UEAAPEAXI@Z
0x140053D98: "Overwrite" ??_C@_1BE@MHMBHFFJ@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAw?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14004AFC0: "__cdecl _imp_RegOpenKeyW" __imp_RegOpenKeyW
0x14004D318: "clr" ??_C@_17HKLJCAPI@?$AAc?$AAl?$AAr?$AA?$AA@
0x140039120: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CFDRPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFDRPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140062D90: "private: static long volatile wil::details::ThreadFailureCallbackHolder::s_telemetryId" ?s_telemetryId@ThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@0JC
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CInpagePlugIn::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CInpagePlugIn@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14002E9A0: "public: virtual long __cdecl CCriticalProcessPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CCriticalProcessPlugin@@UEAAJXZ
0x140020D2C: "private: static long __cdecl CKernelReport::ExtractBugCheckInfo(unsigned short const * __ptr64,struct _BUGCHECK_INFORMATION * __ptr64)" ?ExtractBugCheckInfo@CKernelReport@@CAJPEBGPEAU_BUGCHECK_INFORMATION@@@Z
0x140053E18: "MinidumpsCount" ??_C@_1BO@BNJNLKAB@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AAs?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400129E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CHangReport::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCHangReport@@UEAAPEAXI@Z
0x14004B0F8: "__cdecl _imp_WaitOnAddress" __imp_WaitOnAddress
0x14005DCFC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_wer" __IMPORT_DESCRIPTOR_wer
0x14004193C: "private: long __cdecl CXMLWriter::BeginRow(void) __ptr64" ?BeginRow@CXMLWriter@@AEAAJXZ
0x140016020: "long __cdecl SetWerStackHashParameter(void * __ptr64,struct _WER_STACKHASH * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?SetWerStackHashParameter@@YAJPEAXPEAU_WER_STACKHASH@@KPEBGK@Z
0x140047100: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x140048028: "__cdecl _GSHandlerCheck_SEH" __GSHandlerCheck_SEH
0x14005DCAC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x14004B488: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x14004B508: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x140063720: "char * `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_szModule" ?s_szModule@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4PADA
0x140055410: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1IG@FGFNFAKK@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x14004B320: "__cdecl _imp_IsValidSid" __imp_IsValidSid
0x14004B538: "__cdecl _imp_realloc" __imp_realloc
0x14004B5C8: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x14004B8D8: "__cdecl _imp_?WerpForceDeferredCollection@@YAKPEAXP6AX0KPEBGPEAD@Z0@Z" __imp_?WerpForceDeferredCollection@@YAKPEAXP6AX0KPEBGPEAD@Z0@Z
0x14004B840: "__cdecl _imp_?WerpUnmapProcessViews@@YAJPEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@PEAXK@Z" __imp_?WerpUnmapProcessViews@@YAJPEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@PEAXK@Z
0x1400563F0: "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1FK@EDIIEKBJ@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x140047B3F: "__cdecl _imp_load_CryptCATClose" __imp_load_CryptCATClose
0x140055980: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140056968: " " ??_C@_13KDLDGPGJ@?$AA?7?$AA?$AA@
0x14004B630: "__cdecl _imp__wcstoui64" __imp__wcstoui64
0x140052FE0: "Small Business Server (restricte" ??_C@_1EG@CIAFEBHJ@?$AAS?$AAm?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAB?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?$CI?$AAr?$AAe?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAt?$AAe@
0x14004AFE8: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x14004D0D0: "_NT_SYMBOL_PATH" ??_C@_1CA@PAIAFFE@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAS?$AAY?$AAM?$AAB?$AAO?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140051A28: "WriteDumpFileWide failed" ??_C@_0BJ@OENPGPDH@WriteDumpFileWide?5failed?$AA@
0x14004AD48: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004AD58: api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CRuntimePlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CRuntimePlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14001FE48: "public: static long __cdecl PackageUtility::GetProcessApplicationId(void * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?GetProcessApplicationId@PackageUtility@@SAJPEAXPEAVCString@@@Z
0x14004B7D8: "__cdecl _imp_?WerpStitchedMinidumpVmQueryCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAU_MINIDUMP_MEMORY_INFO@@_K@Z" __imp_?WerpStitchedMinidumpVmQueryCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAU_MINIDUMP_MEMORY_INFO@@_K@Z
0x140055F90: "DisableTelemetryOptInSettingsUx" ??_C@_1EA@COGLMPOO@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAU?$AAx?$AA?$AA@
0x140054650: "AutoVerifierCount" ??_C@_1CE@OEBADDND@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14005DC34: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0
0x140029A7C: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::AddMarkerFileDataEx(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddMarkerFileDataEx@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAXPEBG@Z
0x140045A88: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::CollectCrossProcessModuleDumps(unsigned long * __ptr64,unsigned long,enum FAULTREP_CROSSPROCESS_DUMPTYPE) __ptr64" ?CollectCrossProcessModuleDumps@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAKKW4FAULTREP_CROSSPROCESS_DUMPTYPE@@@Z
0x14004F518: "CabArchiveCreate" ??_C@_1CC@IIIHOFLK@?$AAC?$AAa?$AAb?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140054980: "OsMitigation" ??_C@_1BK@GHCACLBE@?$AAO?$AAs?$AAM?$AAi?$AAt?$AAi?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B148: "__cdecl _imp_GetWindowsDirectoryW" __imp_GetWindowsDirectoryW
0x140052528: "RegEnumValue failed" ??_C@_0BE@DMMLNOOE@RegEnumValue?5failed?$AA@
0x140047412: Sleep
0x1400509A0: "LiveKernelReportsPath" ??_C@_1CM@FPDOCENJ@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140004BAC: WPP_SF_I
0x140054440: "Guid" ??_C@_19BPBMCKGC@?$AAG?$AAu?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1400567E0: WPP_5d39da903b62313924102deb7c9742b7_Traceguids
0x14004A320: "const CHangReport::`vftable'" ??_7CHangReport@@6B@
0x14002EA1C: "public: virtual __cdecl IWERPlugIn::~IWERPlugIn(void) __ptr64" ??1IWERPlugIn@@UEAA@XZ
0x140051890: "MoveAndSecureFile failed" ??_C@_0BJ@EMLAMHBC@MoveAndSecureFile?5failed?$AA@
0x140038914: "private: int __cdecl CDriverVerifierPlugin::PromptForEnableDriverVerifier(void * __ptr64) __ptr64" ?PromptForEnableDriverVerifier@CDriverVerifierPlugin@@AEAAHPEAX@Z
0x1400048E0: "void __cdecl ResultLoggingCallback(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ResultLoggingCallback@@YAXAEBUFailureInfo@wil@@@Z
0x14004D600: "2" ??_C@_13IEJJBAMJ@?$AA2?$AA?$AA@
0x14004ABC0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x140052638: "GetFileAttributesEx failed for %" ??_C@_0CD@CMADBEJ@GetFileAttributesEx?5failed?5for?5?$CF@
0x140047B54: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x140031BD4: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::CheckForMonitoredApplications(int * __ptr64) __ptr64" ?CheckForMonitoredApplications@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAH@Z
0x140056560: "Revision" ??_C@_1BC@BNNBDBAG@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B2B0: api-ms-win-eventing-legacy-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B3C0: "__cdecl _imp_ConvertSidToStringSidW" __imp_ConvertSidToStringSidW
0x14004ACC0: "__cdecl _imp_DuplicateHandle" __imp_DuplicateHandle
0x14004B2E0: api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004D2B8: "!stackdbg /Sl /SL /si 0" ??_C@_1DA@PFODKPE@?$AA?$CB?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAd?$AAb?$AAg?$AA?5?$AA?1?$AAS?$AAl?$AA?5?$AA?1?$AAS?$AAL?$AA?5?$AA?1?$AAs?$AAi?$AA?5?$AA0?$AA?$AA@
0x14003CB64: TelpReadUsersPolicySetting
0x140047933: "__cdecl _imp_load_SetupDiGetClassDevsW" __imp_load_SetupDiGetClassDevsW
0x14001ECB4: ?EnsureSubscribedToStateChangesUnderLock@FeatureStateManager@details@wil@@CAXAEAV?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@P6AXPEAU1@@Z$1?UnsubscribeWilWnf@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@3@U__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEAX@Z
0x140047F18: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x14004B040: "__cdecl _imp_OpenSemaphoreW" __imp_OpenSemaphoreW
0x140054C88: "MoAutoVerifier" ??_C@_1BO@CFLCMIHC@?$AAM?$AAo?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140009668: "long __cdecl ValidateSharedMemory(struct SharedHangRepData * __ptr64)" ?ValidateSharedMemory@@YAJPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x140056BC8: "dc.expmodmem" ??_C@_1BK@JEBGEGCG@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x1400251FC: "private: long __cdecl CDumpProcessor::ReadDumpHeader(void) __ptr64" ?ReadDumpHeader@CDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14000E230: "public: void __cdecl CProcessInformation::GetApplicationVersion(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?GetApplicationVersion@CProcessInformation@@QEAAXPEAG@Z
0x14003F2F0: "long __cdecl UtilRegGetTimeDeltaInHours(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,int * __ptr64)" ?UtilRegGetTimeDeltaInHours@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG1PEAKPEAH@Z
0x14004B648: "__cdecl _imp_EtwTraceMessage" __imp_EtwTraceMessage
0x140020160: "private: static void __cdecl HamConnector::HamActivityCallback(struct _HAM_ACTIVITY_CALLBACK_PAYLOAD * __ptr64)" ?HamActivityCallback@HamConnector@@CAXPEAU_HAM_ACTIVITY_CALLBACK_PAYLOAD@@@Z
0x140025410: "private: long __cdecl CDumpProcessor::CreateMiniDumpFile(class CString * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateMiniDumpFile@CDumpProcessor@@AEAAJPEAVCString@@PEAPEAX@Z
0x14004AFD8: api-ms-win-core-registry-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140052E70: "drvstore.dll" ??_C@_1BK@HDAGNPPA@?$AAd?$AAr?$AAv?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004B6D8: "__cdecl _imp_NtFreeVirtualMemory" __imp_NtFreeVirtualMemory
0x14004CA88: EVENT_CFG_VIOLATION
0x14004B5B8: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x140011578: "private: void __cdecl CUserModeHangReport::ResumeSuspendedAuxiliaryProcesses(void) __ptr64" ?ResumeSuspendedAuxiliaryProcesses@CUserModeHangReport@@AEAAXXZ
0x14004E040: "Additional Hang Signature 5" ??_C@_1DI@NFDOJKFP@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA5?$AA?$AA@
0x1400318A4: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::ValidateAutoverifier(int * __ptr64) __ptr64" ?ValidateAutoverifier@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAH@Z
0x14004E130: "%u.%u.%u.%u" ??_C@_1BI@IEJCOLMP@?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140050CE8: "WerPluginsInitialize failed" ??_C@_0BM@IGBAHJLH@WerPluginsInitialize?5failed?$AA@
0x140053CE0: "BootStatus" ??_C@_1BG@LCMMIACL@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140067130: "__cdecl _imp_SetupDiDestroyDeviceInfoList" __imp_SetupDiDestroyDeviceInfoList
0x140054190: "Invalid initiating process id wa" ??_C@_0CJ@JFJOANDC@Invalid?5initiating?5process?5id?5wa@
0x14003D838: "int __cdecl UtilIsSystem(void)" ?UtilIsSystem@@YAHXZ
0x14004F060: "Disabled" ??_C@_1BC@FGCJDNHA@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140031CCC: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::SetAutoverifierEnabledFlag(unsigned long) __ptr64" ?SetAutoverifierEnabledFlag@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJK@Z
0x14004B500: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x14004FAA8: "Invalid number of command line p" ??_C@_0CN@HPLBPEIP@Invalid?5number?5of?5command?5line?5p@
0x14004F430: "CorporateWerUseAuthentication" ??_C@_1DM@PDILKFDD@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAp?$AAo?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAU?$AAs?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400563A0: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1FA@ECPGIGLB@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x140035048: "private: long __cdecl CAppRecorderPlugin::RemoveAppCompatLayer(void) __ptr64" ?RemoveAppCompatLayer@CAppRecorderPlugin@@AEAAJXZ
0x140055D10: "Software\Microsoft\Windows\Curre" ??_C@_1IE@GHPKPIMO@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x140056140: "TelemetryPermission-DefaultLevel" ??_C@_1EC@IPJNKHAK@?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl@
0x14004B6C8: "__cdecl _imp_NtDeviceIoControlFile" __imp_NtDeviceIoControlFile
0x140006180: "public: __cdecl CString::~CString(void) __ptr64" ??1CString@@QEAA@XZ
0x14005DE64: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-1
0x140053FE0: "FreeVolumeSpaceMB" ??_C@_1CE@FBKPNCNE@?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAV?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAe?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAM?$AAB?$AA?$AA@
0x14004B558: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x14004AFA0: "__cdecl _imp_RegGetKeySecurity" __imp_RegGetKeySecurity
0x14004B6E8: "__cdecl _imp_RtlAdjustPrivilege" __imp_RtlAdjustPrivilege
0x140053070: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x14004E770: "AUXILIARY_PROCESSES" ??_C@_1CI@MMLDEKBA@?$AAA?$AAU?$AAX?$AAI?$AAL?$AAI?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140054430: WPP_985203c31ed530f618708748318da20c_Traceguids
0x140054738: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B370: "__cdecl _imp_EqualSid" __imp_EqualSid
0x1400475DC: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll
0x140051088: "Failed to load livedump settings" ??_C@_0CB@GILGDBAF@Failed?5to?5load?5livedump?5settings@
0x1400308F0: "public: __cdecl _AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS::~_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS(void) __ptr64" ??1_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS@@QEAA@XZ
0x14004CA78: EVENT_NON_SYSTEM_FILE_CORRUPTED
0x140050C28: "WerCreateReport failed" ??_C@_0BH@DEHDOFJA@WerCreateReport?5failed?$AA@
0x140062FEC: g_header_init_InitializeStagingHeaderInternalApi
0x14004CAB8: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x14002ED30: "public: virtual long __cdecl CBEXPlugIn::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CBEXPlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x140006160: "public: __cdecl CString::CString(void) __ptr64" ??0CString@@QEAA@XZ
0x1400541C0: "No shared mem handle or process " ??_C@_0CO@EAAGDBDG@No?5shared?5mem?5handle?5or?5process?5@
0x1400479BE: "__cdecl _imp_load_SetupDiEnumDeviceInfo" __imp_load_SetupDiEnumDeviceInfo
0x140056A08: WPP_9ecd5a699bf63784c2b06dfcb04bd874_Traceguids
0x14005DD9C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-0
0x14004AE88: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x14004B0C8: "__cdecl _imp_WaitForSingleObject" __imp_WaitForSingleObject
0x14005D6B0: ext-ms-win-ntuser-uicontext-ext-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140056B88: "dc.expmoddata" ??_C@_1BM@IDHNBFJC@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140054DB0: "OriginalBucket" ??_C@_1BO@GCAECHHF@?$AAO?$AAr?$AAi?$AAg?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AAB?$AAu?$AAc?$AAk?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14005DAA0: ext-ms-win-ntuser-uicontext-ext-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140055AB0: "{C712AF3D-ED1E-46A9-B843-E9014D2" ??_C@_1EO@DGJGPGOI@?$AA?$HL?$AAC?$AA7?$AA1?$AA2?$AAA?$AAF?$AA3?$AAD?$AA?9?$AAE?$AAD?$AA1?$AAE?$AA?9?$AA4?$AA6?$AAA?$AA9?$AA?9?$AAB?$AA8?$AA4?$AA3?$AA?9?$AAE?$AA9?$AA0?$AA1?$AA4?$AAD?$AA2@
0x14004AC30: "__cdecl _imp_GetLongPathNameW" __imp_GetLongPathNameW
0x1400512F8: "Failed to enum the keys for live" ??_C@_0DC@BMOOBDBN@Failed?5to?5enum?5the?5keys?5for?5live@
0x1400670E0: ext-ms-win-ntuser-uicontext-ext-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1400308D0: "public: __cdecl _AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS::_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS(void) __ptr64" ??0_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS@@QEAA@XZ
0x14001E834: "public: void __cdecl wil::details_abi::FeatureStateData::RecordUsage(void) __ptr64" ?RecordUsage@FeatureStateData@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140051980: "UtilLoadDbgEng failed" ??_C@_0BG@BHPDKKFA@UtilLoadDbgEng?5failed?$AA@
0x140050630: "CKernelReport::ConvertDumpAndRep" ??_C@_0CE@ILKKEDIC@CKernelReport?3?3ConvertDumpAndRep@
0x1400527E0: "Instances" ??_C@_1BE@MFOLOKJL@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B498: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x140004ED0: "public: long __cdecl CString::CopyRawChars(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?CopyRawChars@CString@@QEAAJPEBG_K@Z
0x140051348: "CKernelReport::CheckAndDeleteMem" ??_C@_0CI@EECBCKDC@CKernelReport?3?3CheckAndDeleteMem@
0x14004E710: "false" ??_C@_1M@HLGKFCJM@?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x1400553A8: "%s /stop" ??_C@_1BC@NHMOGODN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?1?$AAs?$AAt?$AAo?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B8F0: "__cdecl _imp_WerpSetIptEnabled" __imp_WerpSetIptEnabled
0x14005D418: "__cdecl CTA1J" _CTA1J
0x14004B688: "__cdecl _imp_RtlGetVersion" __imp_RtlGetVersion
0x14004AF60: "__cdecl _imp_RegDeleteValueW" __imp_RegDeleteValueW
0x14004FE60: "CKernelReport::SetReporting" ??_C@_0BM@MFHNMFG@CKernelReport?3?3SetReporting?$AA@
0x14004DCB0: "DisableSnapshots" ??_C@_1CC@MMFKMCPF@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400568B8: "HKEY_CURRENT_CONFIG\" ??_C@_1CK@FMHCAMIJ@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA?2?$AA?$AA@
0x140056548: "BuildString" ??_C@_1BI@BHLNHJDL@?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140055D04: "__cdecl _ResolveDelayLoadedAPIFlags" __ResolveDelayLoadedAPIFlags
0x140047290: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x140053FD0: "Invalid path" ??_C@_0N@KKHAJPLM@Invalid?5path?$AA@
0x140047D60: CreateFileMappingW
0x140017240: "public: static int __cdecl CUserHangSignature::IsSame(struct _USER_HANG_SIGNATURE * __ptr64,struct _USER_HANG_SIGNATURE * __ptr64)" ?IsSame@CUserHangSignature@@SAHPEAU_USER_HANG_SIGNATURE@@0@Z
0x140024CCC: "private: long __cdecl CList<struct _KERNEL_QUEUED_REPORT>::AddElementAfterNode(struct CList<struct _KERNEL_QUEUED_REPORT>::_CListNode * __ptr64,struct _KERNEL_QUEUED_REPORT & __ptr64) __ptr64" ?AddElementAfterNode@?$CList@U_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@@AEAAJPEAU_CListNode@1@AEAU_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@Z
0x14004ADF0: "__cdecl _imp_GetEnvironmentVariableW" __imp_GetEnvironmentVariableW
0x14000F9E0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerDumpGenBegin(struct _DUMP_GENERATION_BEGIN_CALLBACK_DATA * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDumpGenBegin@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAU_DUMP_GENERATION_BEGIN_CALLBACK_DATA@@P6AXPEAXKPEBGPEAD@Z1@Z
0x140053E38: "%SystemRoot%\Minidump" ??_C@_1CM@NOCHFNHA@?$AA?$CF?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$CF?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004F260: "AutoApproveOSDumps" ??_C@_1CG@IFOBGIPO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAA?$AAp?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAe?$AAO?$AAS?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140004888: "void __cdecl wil::details::ReportFailure_HrMsg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,char const * __ptr64,char * __ptr64)" ?ReportFailure_HrMsg@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J1PEAD@Z
0x140038350: "public: virtual long __cdecl CDriverVerifierPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CDriverVerifierPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14004AC78: "__cdecl _imp_GetFinalPathNameByHandleW" __imp_GetFinalPathNameByHandleW
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CStowedExceptionPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CStowedExceptionPlugin@@UEAAJXZ
0x14004ED00: "WER/CrashAPI:%u: ERROR NtQueryIn" ??_C@_0EL@IOBLPKAC@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5NtQueryIn@
0x14000477C: "void __cdecl wil::details::ReportFailure_Msg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,char const * __ptr64,char * __ptr64)" ?ReportFailure_Msg@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J1PEAD@Z
0x14001D930: "private: unsigned char * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::FindInsertionPointOrIncrement(struct wil::details_abi::UsageIndexProperty & __ptr64,unsigned char * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?FindInsertionPointOrIncrement@RawUsageIndex@details_abi@wil@@AEAAPEAEAEAUUsageIndexProperty@23@PEAEPEAX_KI@Z
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IWERPlugIn::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EIWERPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x1400637D4: "unsigned int currNodeId" ?currNodeId@@3IA
0x140006190: "public: class CString & __ptr64 __cdecl CString::operator=(class CString & __ptr64) __ptr64" ??4CString@@QEAAAEAV0@AEAV0@@Z
0x140052E90: "DriverStoreGetObjectPropertyW" ??_C@_0BO@FPNKOPGE@DriverStoreGetObjectPropertyW?$AA@
0x140056E00: "Reflection attempt failed: 0X%X" ??_C@_1EA@CPDIMCFP@?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAX?$AA?$CF?$AAX?$AA?$AA@
0x140047049: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x140056510: "(0x%x): %s" ??_C@_1BG@NLINDKJH@?$AA?$CI?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140001444: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x140063678: "class wil::details_abi::ThreadLocalStorage<class wil::details::ThreadFailureCallbackHolder * __ptr64> * __ptr64 __ptr64 wil::details::g_pThreadFailureCallbacks" ?g_pThreadFailureCallbacks@details@wil@@3PEAV?$ThreadLocalStorage@PEAVThreadFailureCallbackHolder@details@wil@@@details_abi@2@EA
0x14004FB30: "-c" ??_C@_15NMJMBAFJ@?$AA?9?$AAc?$AA?$AA@
0x1400061D0: "long __cdecl StringCchCopyNW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)" ?StringCchCopyNW@@YAJPEAG_KPEBG1@Z
0x140050380: "CKernelReport::ReportFromKQueue" ??_C@_0CA@CCOPNGPI@CKernelReport?3?3ReportFromKQueue?$AA@
0x14004A598: "const CFTHPlugIn::`vftable'" ??_7CFTHPlugIn@@6B@
0x140051E58: "CLiveDumpProcessor::ConvertLiveD" ??_C@_0CE@CDMJGMDL@CLiveDumpProcessor?3?3ConvertLiveD@
0x14000E82C: "public: __cdecl CUserModeHangReport::CUserModeHangReport(void) __ptr64" ??0CUserModeHangReport@@QEAA@XZ
0x140050FE0: "WerSubmitReport failed" ??_C@_0BH@PIEJJPKL@WerSubmitReport?5failed?$AA@
0x140051908: "CDumpProcessor::ConvertDumpFile" ??_C@_0CA@PCCGFJJG@CDumpProcessor?3?3ConvertDumpFile?$AA@
0x140001C20: "void __cdecl wil::details::WilDynamicLoadRaiseFailFastException(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?WilDynamicLoadRaiseFailFastException@details@wil@@YAXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@Z
0x14004750F: "__cdecl _imp_load_HamCreateActivityForProcess" __imp_load_HamCreateActivityForProcess
0x1400525C0: "ProductName" ??_C@_1BI@CJGIOPAN@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140011650: "private: virtual void __cdecl CUserModeHangReport::_PostSubmitReport(void) __ptr64" ?_PostSubmitReport@CUserModeHangReport@@EEAAXXZ
0x14004B700: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x14003C160: "long __cdecl wil::details::in1diag3::Return_Win32(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,unsigned long)" ?Return_Win32@in1diag3@details@wil@@YAJPEAXIPEBDK@Z
0x1400543B0: "WaitOnSnapshot" ??_C@_1BO@DOIJOIGB@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAO?$AAn?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140063640: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll
0x140050D28: "ExtractBugCheckInfo failed" ??_C@_0BL@OMCHFCHJ@ExtractBugCheckInfo?5failed?$AA@
0x140057180: ".dmp" ??_C@_19MGBFLGLD@?$AA?4?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x1400635A8: "__cdecl _hmod__api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll" __hmod__api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll
0x1400561F0: "Reserved.PlatformSigned" ??_C@_1DA@MLHAKDIL@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAd?$AA?4?$AAP?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1400637E8: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_RecordSRUMFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int)" ?g_wil_details_RecordSRUMFeatureUsage@@3P6AXIII@ZEA
0x140033070: "public: virtual long __cdecl CRuntimePlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CRuntimePlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerRecoveryResult(struct _RECOVERY_RESULT_CALLBACK_DATA) __ptr64" ?_OnWerRecoveryResult@CHangReport@@MEAAHU_RECOVERY_RESULT_CALLBACK_DATA@@@Z
0x14001FA60: ??_G?$_Func_impl@U?$_Callable_obj@V<lambda_2f784ef15c303f2c8d3bec493a729414>@@$0A@@wistd@@V?$function_allocator@V?$_Func_class@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@@details@2@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@2@U52@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x14004F948: "RtlUnsubscribeWnfNotificationWai" ??_C@_0CP@IJFJHHED@RtlUnsubscribeWnfNotificationWai@
0x140022D20: "private: static int __cdecl CKernelReport::Static_WerCallbackFunction(void * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const)" ?Static_WerCallbackFunction@CKernelReport@@CAHPEAXQEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@@Z
0x14004C570: "(caller: %p) " ??_C@_1BM@EAHLIJPA@?$AA?$CI?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAp?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400525A0: "Failed to append to buffer" ??_C@_0BL@LCBFONLJ@Failed?5to?5append?5to?5buffer?$AA@
0x14005DB94: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
0x1400559B8: "%s-%d" ??_C@_1M@JIJACILF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?9?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x140006380: "long __cdecl SetExceptionInformation(unsigned long,unsigned long,struct _MINIDUMP_EXCEPTION_INFORMATION * __ptr64)" ?SetExceptionInformation@@YAJKKPEAU_MINIDUMP_EXCEPTION_INFORMATION@@@Z
0x140053DB0: "AlwaysKeepMemoryDump" ??_C@_1CK@DMDHNFEA@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAK?$AAe?$AAe?$AAp?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x1400524E0: "<%s>" ??_C@_19ECGOGJPA@?$AA?$DM?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140055CF0: DEVPKEY_DriverPackage_ClassGuid
0x140051160: "ExtractBootId failed" ??_C@_0BF@CGHOBLKG@ExtractBootId?5failed?$AA@
0x14004C4A8: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004E888: "ole32" ??_C@_1M@FFPAMFOB@?$AAo?$AAl?$AAe?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140055570: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x14000EFC0: "private: virtual void __cdecl CUserModeHangReport::_OnCancel(struct _TP_WAIT * __ptr64) __ptr64" ?_OnCancel@CUserModeHangReport@@EEAAXPEAU_TP_WAIT@@@Z
0x14003F570: "long __cdecl UtilGetPlatformVersion(class CString * __ptr64)" ?UtilGetPlatformVersion@@YAJPEAVCString@@@Z
0x140011770: "private: virtual long __cdecl CUserModeHangReport::PreSubmitReport(void) __ptr64" ?PreSubmitReport@CUserModeHangReport@@EEAAJXZ
0x14004ACA0: "__cdecl _imp_GetTempPathW" __imp_GetTempPathW
0x140004B4C: WPP_SF_
0x14004B970: "__cdecl _imp_WerReportCloseHandle" __imp_WerReportCloseHandle
0x14005D600: RMCLIENT_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140054450: "GlobalFlag" ??_C@_1BG@OGBFMEDC@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x1400210B0: "public: __cdecl CKernelReport::~CKernelReport(void) __ptr64" ??1CKernelReport@@QEAA@XZ
0x140029DC0: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetSubmissionId(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetSubmissionId@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAG0K@Z
0x140017C8C: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteStartElementToFileWithAttributes(unsigned short const * __ptr64,struct CWCTInfoWriter::XmlAttribute * __ptr64,int,int) __ptr64" ?WriteStartElementToFileWithAttributes@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBGPEAUXmlAttribute@1@HH@Z
0x14004F320: "MaxQueueCount" ??_C@_1BM@KKOIEEOL@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400556D8: WPP_ec6655d4ee62399eb8a59bc02d230bba_Traceguids
0x140056980: "</%s>" ??_C@_1M@HILIGIH@?$AA?$DM?$AA?1?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x140031608: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::SaveOriginalBucket(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?SaveOriginalBucket@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEBG00@Z
0x14004ACE8: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x140047D48: IsWow64Process2
0x140067030: RMCLIENT_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x1400508A0: "%SystemRoot%\MEMORY.DMP" ??_C@_1DA@MMLPCEKN@?$AA?$CF?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$CF?$AA?2?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA?4?$AAD?$AAM?$AAP?$AA?$AA@
0x14005DA38: RMCLIENT_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140027348: "private: long __cdecl CLiveDumpSettings::InitLiveReportsStoreRoot(void) __ptr64" ?InitLiveReportsStoreRoot@CLiveDumpSettings@@AEAAJXZ
0x14004DCD8: "LPEShiftRegister" ??_C@_1CC@IKLFCMGD@?$AAL?$AAP?$AAE?$AAS?$AAh?$AAi?$AAf?$AAt?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B240: "__cdecl _imp_WerGetFlags" __imp_WerGetFlags
0x14004AD30: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x14003BB64: RegisterExtendedImageForIptTracing
0x140052980: "DriverStoreGetObjectProperty for" ??_C@_0EJ@JMGNHMOO@DriverStoreGetObjectProperty?5for@
0x14004C738: "_p0" ??_C@_17ONNCDEJM@?$AA_?$AAp?$AA0?$AA?$AA@
0x140024CA0: "public: long __cdecl CList<struct _KERNEL_QUEUED_REPORT>::AddToTail(struct _KERNEL_QUEUED_REPORT & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@U_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@@QEAAJAEAU_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@Z
0x14004B028: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x140052C50: "GetSubmissionId (extension) fail" ??_C@_0CD@JIJFDFKM@GetSubmissionId?5?$CIextension?$CJ?5fail@
0x14004FC70: "%u_%u_%u" ??_C@_1BC@OCIMDPHE@?$AA?$CF?$AAu?$AA_?$AA?$CF?$AAu?$AA_?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140052780: "%s%s" ??_C@_19LJDFFCJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B088: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x14005D5AC: "__cdecl _NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14001DF94: "void __cdecl wil::details_abi::RecordWnfUsageIndex(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,unsigned __int64,class wil::details_abi::RawUsageIndex const & __ptr64)" ?RecordWnfUsageIndex@details_abi@wil@@YAXPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@_KAEBVRawUsageIndex@12@@Z
0x14004E458: "Thread" ??_C@_1O@CDOGJPJJ@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x14004E8E0: "WER/CrashAPI:%u: ERROR Invalid a" ??_C@_0CF@ILCOPMBJ@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5Invalid?5a@
0x14004E330: "="" ??_C@_15PMOCCNJK@?$AA?$DN?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140045108: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::CollectReflectionDump(struct IFaultrepElevatedDataCollection * __ptr64,struct _FAULTREP_CROSSPROCESS_DUMP * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?CollectReflectionDump@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAUIFaultrepElevatedDataCollection@@PEAU_FAULTREP_CROSSPROCESS_DUMP@@K@Z
0x1400559C8: WPP_4d778aac0e5d3a843b2fcac724ae07ee_Traceguids
0x140002C10: "public: void __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::Destroy(void) __ptr64" ?Destroy@SemaphoreValue@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140063784: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordReturn(long)'::`2'::s_cErrorCount" ?s_cErrorCount@?1??RecordReturn@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x140008FD0: "public: virtual struct _WER_PROCESS_REFLECTION_STATS __cdecl CReflectedDumpClient::GetStats(void) __ptr64" ?GetStats@CReflectedDumpClient@@UEAA?AU_WER_PROCESS_REFLECTION_STATS@@XZ
0x14004AED8: "__cdecl _imp_OpenProcess" __imp_OpenProcess
0x14004E630: "STACKHASH" ??_C@_1BE@FFOEPAOG@?$AAS?$AAT?$AAA?$AAC?$AAK?$AAH?$AAA?$AAS?$AAH?$AA?$AA@
0x140050C10: "BlueScreen" ??_C@_1BG@MMKBHJIN@?$AAB?$AAl?$AAu?$AAe?$AAS?$AAc?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x140039D18: "private: long __cdecl CFDRPlugin::WriteFDRLayer(void) __ptr64" ?WriteFDRLayer@CFDRPlugin@@AEAAJXZ
0x140052410: "NON null terminated string found" ??_C@_0DA@JNBDHIJ@NON?5null?5terminated?5string?5found@
0x14004E410: "Mutex" ??_C@_1M@OECOEIKC@?$AAM?$AAu?$AAt?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x140056B68: "dc.OnDemandKdmp" ??_C@_1CA@DICCILHN@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAO?$AAn?$AAD?$AAe?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AAK?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140063598: "__cdecl newmode" _newmode
0x1400670C0: "__cdecl _imp_GetPackageFullName" __imp_GetPackageFullName
0x14004D810: "Snapshot dumper failed to prepar" ??_C@_1GG@EMLBHJLP@?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAp?$AAa?$AAr@
0x14004B348: "__cdecl _imp_GetSidSubAuthority" __imp_GetSidSubAuthority
0x140054718: "MinRamAmount" ??_C@_1BK@FBPOIFJA@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAR?$AAa?$AAm?$AAA?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140050DA0: "sysdata.xml" ??_C@_1BI@FGKCLKHC@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14004E298: "Debugger Config" ??_C@_1CA@IEDGHNAM@?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x14004B490: "__cdecl _imp_iswspace" __imp_iswspace
0x14004B540: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x14004AC38: "__cdecl _imp_GetDiskFreeSpaceExW" __imp_GetDiskFreeSpaceExW
0x14002C774: "int __cdecl UserCrashMain(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const)" ?UserCrashMain@@YAHHQEAPEBG@Z
0x1400565F0: "GeoId" ??_C@_1M@GCMHCBDM@?$AAG?$AAe?$AAo?$AAI?$AAd?$AA?$AA@
0x14004D300: "mscorsvr" ??_C@_1BC@BMHOCMHE@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAs?$AAv?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B588: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x14005DC0C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-debug-l1-1-0
0x140039944: "private: int __cdecl CFDRPlugin::PromptForEnableFDR(void * __ptr64) __ptr64" ?PromptForEnableFDR@CFDRPlugin@@AEAAHPEAX@Z
0x1400474FD: "__cdecl _imp_load_HamPopulateActivityPropertiesByClass" __imp_load_HamPopulateActivityPropertiesByClass
0x140067100: ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x14004B060: "__cdecl _imp_CreateMutexExW" __imp_CreateMutexExW
0x14004D5A0: "__cdecl GUID_dd492d7f_71b8_4ad6_a8dc_1c887479ff91" _GUID_dd492d7f_71b8_4ad6_a8dc_1c887479ff91
0x14002626C: "private: long __cdecl CDumpProcessor::SaveFinalDumpFilePath(void) __ptr64" ?SaveFinalDumpFilePath@CDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x140050690: "QueueKernelReport failed" ??_C@_0BJ@DAIPFPLK@QueueKernelReport?5failed?$AA@
0x14002BC2C: "public: long __cdecl CList<struct _MEMORY_BLOCK>::AddToTail(struct _MEMORY_BLOCK & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@U_MEMORY_BLOCK@@@@QEAAJAEAU_MEMORY_BLOCK@@@Z
0x140054860: "IptOption" ??_C@_1BE@NOGLCDHI@?$AAI?$AAp?$AAt?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140055A10: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1IE@JJCOFDON@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x14004F978: "internal\sdk\inc\wil/Staging.h" ??_C@_0BP@KCGEFLDE@internal?2sdk?2inc?2wil?1Staging?4h?$AA@
0x14004D118: "_NT_EXECUTABLE_IMAGE_PATH" ??_C@_1DE@GCGPDBPB@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAE?$AAX?$AAE?$AAC?$AAU?$AAT?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14004B3A8: "__cdecl _imp_SetEntriesInAclW" __imp_SetEntriesInAclW
0x140051948: "DBGENG_NO_BUGCHECK_ANALYSIS" ??_C@_1DI@FEHIGBGP@?$AAD?$AAB?$AAG?$AAE?$AAN?$AAG?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAB?$AAU?$AAG?$AAC?$AAH?$AAE?$AAC?$AAK?$AA_?$AAA?$AAN?$AAA?$AAL?$AAY?$AAS?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x140056C48: "dc.noreflect" ??_C@_1BK@HLMDCKKP@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14004EF28: "TraceFlags" ??_C@_1BG@BJBDFJPG@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14004ABD8: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x1400178F0: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::FlushFileBuffer(void) __ptr64" ?FlushFileBuffer@CWCTInfoWriter@@AEAAJXZ
0x140032418: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::EnableAutoVerifier(void * __ptr64) __ptr64" ?EnableAutoVerifier@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJPEAX@Z
0x14004B908: "__cdecl _imp_?WerpReserveMachineQueueReportDir@@YAJPEAXPEAGK@Z" __imp_?WerpReserveMachineQueueReportDir@@YAJPEAXPEAGK@Z
0x140005D1C: "public: long __cdecl CString::Trim(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Trim@CString@@QEAAJPEBG@Z
0x14004F720: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1HG@OBBLMDFL@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x14004CAC8: "werui.dll" ??_C@_1BE@FFJPDHBN@?$AAw?$AAe?$AAr?$AAu?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140050150: "Read queued report: report UUID:" ??_C@_0FC@HCKNAGOK@Read?5queued?5report?3?5report?5UUID?3@
0x140055498: "%s %s" ??_C@_1M@MOFLFCEC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14005DD88: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-delayload-l1-1-1
0x14004F580: "ForceEtw" ??_C@_1BC@PPJLALLF@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAE?$AAt?$AAw?$AA?$AA@
0x1400636F8: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 `unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)'::`2'::s_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?s_pfnRtlDllShutdownInProgress@?1??RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ@4P6AEXZEA
0x14000C490: "public: long __cdecl CThreadChasing::DoThreadChasing(unsigned long,unsigned long,int) __ptr64" ?DoThreadChasing@CThreadChasing@@QEAAJKKH@Z
0x140051550: "No dump file to get header from" ??_C@_0CA@NBBKILPL@No?5dump?5file?5to?5get?5header?5from?$AA@
0x140055BA8: "WIN://SYSAPPID" ??_C@_1BO@BOGEHPME@?$AAW?$AAI?$AAN?$AA?3?$AA?1?$AA?1?$AAS?$AAY?$AAS?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14002CDE0: "long __cdecl CaptureSnapshot(void * __ptr64,void * __ptr64)" ?CaptureSnapshot@@YAJPEAX0@Z
0x140056D20: "Attempting to reflect reporting " ??_C@_1FC@KJNFHEGN@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5@
0x14004D210: "Hangs" ??_C@_1M@CFHKBFMJ@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140047C8C: wcsrchr
0x140050CA0: "WerpSetTelemetryKernelParams fai" ??_C@_0CE@BKOCCLNA@WerpSetTelemetryKernelParams?5fai@
0x14004E850: "gdiplus" ??_C@_1BA@KEBODEJP@?$AAg?$AAd?$AAi?$AAp?$AAl?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x140050BD8: "UuidToString failed" ??_C@_0BE@BACFJLIG@UuidToString?5failed?$AA@
0x14004B7E0: "__cdecl _imp_?WerpStitchedMinidumpVmPreReadCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAK_KPEAXK@Z" __imp_?WerpStitchedMinidumpVmPreReadCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAK_KPEAXK@Z
0x14004EB00: "WER/CrashAPI:%u: ERROR ReadProce" ??_C@_0FF@NKEODFOC@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5ReadProce@
0x140054968: "CFGSUP64" ??_C@_1BC@HNOAOCOP@?$AAC?$AAF?$AAG?$AAS?$AAU?$AAP?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x14004D000: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1GG@KIEANMDL@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x1400507B8: "Full Report is busy for %ws - %w" ??_C@_0CC@LEAELDLE@Full?5Report?5is?5busy?5for?5?$CFws?5?9?5?$CFw@
0x14004B880: "__cdecl _imp_WerReportCreate" __imp_WerReportCreate
0x140024EF8: "public: long __cdecl CDumpProcessor::ProcessDump(struct _KERNEL_QUEUED_REPORT * __ptr64) __ptr64" ?ProcessDump@CDumpProcessor@@QEAAJPEAU_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@Z
0x14004E860: "kernel32" ??_C@_1BC@GDMECMAK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x140039BF4: "private: long __cdecl CFDRPlugin::EnableFDR(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?EnableFDR@CFDRPlugin@@AEAAJPEBGPEAX@Z
0x140055788: "Driververifier" ??_C@_1BO@HNKAKDG@?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004D4C8: "+0x" ??_C@_17JEDANBEI@?$AA?$CL?$AA0?$AAx?$AA?$AA@
0x14004B420: api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400135F0: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerDataRequestEnd(void * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDataRequestEnd@CHangReport@@MEAAHPEAXP6AX0KPEBGPEAD@Z0@Z
0x14004B138: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x14004E3C8: "NAME" ??_C@_19GGDNNDFE@?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140050098: "Minidump %ws does not exist, ent" ??_C@_0CL@OHEHPDLL@Minidump?5?$CFws?5does?5not?5exist?0?5ent@
0x1400531E0: "GetDeviceData" ??_C@_1BM@DHCDGMIG@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14004A1B0: "const CReflectedDumpClient::`vftable'" ??_7CReflectedDumpClient@@6B@
0x140028AC0: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetFilterDriverInformation(struct HKEY__ * __ptr64,class CString * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?GetFilterDriverInformation@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAUHKEY__@@PEAVCString@@1@Z
0x140054838: "AppRecorderVersion" ??_C@_1CG@JKCHMBDO@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400545C0: "PageHeapFaultProbability" ??_C@_1DC@CIMBGPPM@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAF?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAP?$AAr?$AAo?$AAb?$AAa?$AAb?$AAi?$AAl?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14000FC00: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerDumpGenEnd(long,void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDumpGenEnd@CUserModeHangReport@@EEAAHJP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0@Z
0x140067128: "__cdecl _imp_SetupDiGetDevicePropertyW" __imp_SetupDiGetDevicePropertyW
0x140014F88: "private: long __cdecl CHangReport::_AddOSVersion(void) __ptr64" ?_AddOSVersion@CHangReport@@AEAAJXZ
0x140008520: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CReflectedDumpClient::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCReflectedDumpClient@@UEAAPEAXI@Z
0x140039120: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CFDRPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFDRPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140024DDC: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_IfFailedMsg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long,char const * __ptr64,...)" ?Log_IfFailedMsg@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1J1ZZ
0x140050AC8: "Failed to load windows directory" ??_C@_0CB@OCILEGDD@Failed?5to?5load?5windows?5directory@
0x1400266C0: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::CreateLiveMiniDumpFile(class CString * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateLiveMiniDumpFile@CLiveDumpProcessor@@AEAAJPEAVCString@@PEAPEAX@Z
0x140056600: "MemoryError" ??_C@_1BI@FBBHNIKP@?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140055C90: DEVPKEY_Device_HardwareIds
0x140054C38: "VerifierGetInfoForException" ??_C@_0BM@CKAODPCI@VerifierGetInfoForException?$AA@
0x14005DE14: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x14005DF90: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-1
0x14005DC48: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0
0x14004ACB0: "__cdecl _imp_MoveFileExW" __imp_MoveFileExW
0x140057270: "Could not collect dump for cross" ??_C@_1FO@JHKGKAIH@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs@
0x1400507E0: "ProcessLiveDump failed" ??_C@_0BH@OOKACDL@ProcessLiveDump?5failed?$AA@
0x140037034: "private: static unsigned long __cdecl CTIPlugin::EventDataDescCreateTICallAddressInfo(struct _EVENT_DATA_DESCRIPTOR * __ptr64,unsigned long,struct TI_ADDRESS_INFO const * __ptr64)" ?EventDataDescCreateTICallAddressInfo@CTIPlugin@@CAKPEAU_EVENT_DATA_DESCRIPTOR@@KPEBUTI_ADDRESS_INFO@@@Z
0x1400129E0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CHangReport::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECHangReport@@UEAAPEAXI@Z
0x14004BD30: "__cdecl _sz_RMCLIENT_dll" __sz_RMCLIENT_dll
0x14004B8C8: "__cdecl _imp_?WerpGetExtendedDiagData@@YAJPEAXPEAPEAXPEAK@Z" __imp_?WerpGetExtendedDiagData@@YAJPEAXPEAPEAXPEAK@Z
0x14005D3F0: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x14004765C: IsGetPackageFullNamePresent
0x1400507F8: "CKernelReport::EnableFullKernelD" ??_C@_0CE@DKNCPHIE@CKernelReport?3?3EnableFullKernelD@
0x140054398: "SnapshotCaptureMain" ??_C@_0BE@BHCCPMBP@SnapshotCaptureMain?$AA@
0x14004DC78: ".version.xml" ??_C@_1BK@JJHMOAGA@?$AA?4?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14004D410: "_HANGREP_PKGRELAPPID" ??_C@_1CK@FEAEJBKF@?$AA_?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAR?$AAE?$AAP?$AA_?$AAP?$AAK?$AAG?$AAR?$AAE?$AAL?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400557D0: "VerifyFlags=" ??_C@_1BK@DHNHLNJP@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14004F658: "DisableEnterpriseAuthProxy" ??_C@_1DG@MKEDJMAO@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAE?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAr?$AAi?$AAs?$AAe?$AAA?$AAu?$AAt?$AAh?$AAP?$AAr?$AAo?$AAx?$AAy?$AA?$AA@
0x14004E320: "%x" ??_C@_15LHNHECKK@?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14004E608: "APPVER" ??_C@_1O@NKEFOKEM@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAV?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14004B378: "__cdecl _imp_InitializeSecurityDescriptor" __imp_InitializeSecurityDescriptor
0x14003EDB8: "long __cdecl UtilWriteOSVersionInfo(class CXMLWriter * __ptr64)" ?UtilWriteOSVersionInfo@@YAJPEAVCXMLWriter@@@Z
0x14002BC2C: "public: long __cdecl CList<struct _ELEMENT_VALUE>::AddToTail(struct _ELEMENT_VALUE & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@U_ELEMENT_VALUE@@@@QEAAJAEAU_ELEMENT_VALUE@@@Z
0x14004DAB8: "HangrepBgTaskEntryPoint" ??_C@_1DA@NBLMGCF@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAr?$AAe?$AAp?$AAB?$AAg?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AAP?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400670F8: "__cdecl _imp_GetShellWindow" __imp_GetShellWindow
0x14005DFF4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l2-1-0
0x140056268: "NtQuerySecurityPolicy" ??_C@_0BG@FCPGALLB@NtQuerySecurityPolicy?$AA@
0x140054A78: "%s\system32\cofire.exe" ??_C@_1CO@NFGDBFAG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAf?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14003D738: "int __cdecl UtilIsVirtualServer(void)" ?UtilIsVirtualServer@@YAHXZ
0x14004D068: WPP_20b18b95d52830093b74dfd34107821a_Traceguids
0x14004E980: "WER/CrashAPI:%u: ERROR Invalid a" ??_C@_0CE@IOGMNIPL@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5Invalid?5a@
0x140018274: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteWaitTypeToFile(struct CWCTInfoWriter::WaitObject * __ptr64) __ptr64" ?WriteWaitTypeToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUWaitObject@1@@Z
0x14004E6D0: "DEADLOCK" ??_C@_1BC@CDNHLGKB@?$AAD?$AAE?$AAA?$AAD?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AA?$AA@
0x1400207BC: "public: long __cdecl CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64>::AddToTail(struct _PROCESS_MODULE * __ptr64 & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@PEAU_PROCESS_MODULE@@@@QEAAJAEAPEAU_PROCESS_MODULE@@@Z
0x1400638B0: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x14001DBF0: "private: bool __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::RecordUsageInternal(void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsageInternal@RawUsageIndex@details_abi@wil@@AEAA_NPEAX_K01I@Z
0x14004B6C0: "__cdecl _imp_NtCreateFile" __imp_NtCreateFile
0x14004AEA0: "__cdecl _imp_CreateThread" __imp_CreateThread
0x14003E178: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __cdecl UtilLoadModFromSystem(unsigned short const * __ptr64)" ?UtilLoadModFromSystem@@YAPEAUHINSTANCE__@@PEBG@Z
0x14004B570: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x1400473B7: "__cdecl unlock" _unlock
0x14004E720: "WAIT_CHAIN" ??_C@_1BG@FCGLIFAB@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140002BC8: "void __cdecl wistd::_Xbad_function_call(void)" ?_Xbad_function_call@wistd@@YAXXZ
0x140043FB0: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::GetDataCollector(struct IFaultrepElevatedDataCollection * __ptr64 * __ptr64,int,unsigned short) __ptr64" ?GetDataCollector@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAPEAUIFaultrepElevatedDataCollection@@HG@Z
0x14005DFA4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-1
0x14004B9B0: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x140037580: "public: virtual long __cdecl CTIPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CTIPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14004A5F8: "const CCrashOnLaunch::`vftable'" ??_7CCrashOnLaunch@@6B@
0x140018D54: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteWaitChainToFile(struct SharedHangRepData * __ptr64) __ptr64" ?WriteWaitChainToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x14001EC10: "private: bool __cdecl wil::details::FeatureStateManager::EnsureStateData(void) __ptr64" ?EnsureStateData@FeatureStateManager@details@wil@@AEAA_NXZ
0x14001B010: "long __cdecl UtilGetProcessName(unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?UtilGetProcessName@@YAJKPEAG_K@Z
0x14004B5B0: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x140013760: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerBeforeQueue(int * __ptr64,int,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerBeforeQueue@CHangReport@@MEAAHPEAHHPEAX@Z
0x140006180: "public: __cdecl CList<struct _KERNEL_QUEUED_REPORT>::_CListNode::~_CListNode(void) __ptr64" ??1_CListNode@?$CList@U_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@@QEAA@XZ
0x14004C740: "wil::details_abi::SemaphoreValue" ??_C@_0DK@NHACHJDA@wil?3?3details_abi?3?3SemaphoreValue@
0x14003C928: TelGetNumericPolicy
0x140002B50: "void __cdecl wil::details::in1diag4::_FailFast_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?_FailFast_GetLastError@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1@Z
0x14004AE30: "__cdecl _imp_PssWalkMarkerCreate" __imp_PssWalkMarkerCreate
0x140047070: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x14002D4E8: "bool __cdecl wil::details::in1diag4::Log_HrIfMsg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long,bool,char const * __ptr64,...)" ?Log_HrIfMsg@in1diag4@details@wil@@YA_NPEAXIPEBD1J_N1ZZ
0x14004AC70: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x140047854: IsImmDisableIMEPresent
0x140056A00: "NULL" ??_C@_04HIBGFPH@NULL?$AA@
0x14001E43C: "public: void __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::Record(void) __ptr64" ?Record@UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140022A38: "private: static long __cdecl CKernelReport::GetMatchingDumpFile(unsigned long,enum _OCADumpRequestType,struct _BUGCHECK_INFORMATION * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?GetMatchingDumpFile@CKernelReport@@CAJKW4_OCADumpRequestType@@PEAU_BUGCHECK_INFORMATION@@PEAVCString@@@Z
0x14004AEA8: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x1400561B0: "AllowTelemetry_PolicyManager" ??_C@_1DK@EIDLHIAG@?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AA_?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004AC88: "__cdecl _imp_GetFileAttributesExW" __imp_GetFileAttributesExW
0x14002EAA0: "public: __cdecl PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT::PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT(void) __ptr64" ??0PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT@@QEAA@XZ
0x14004B188: "__cdecl _imp_CreateThreadpoolTimer" __imp_CreateThreadpoolTimer
0x14004B800: "__cdecl _imp_?WerpRestartApplication@@YAJPEAXPEBG1PEAH2@Z" __imp_?WerpRestartApplication@@YAJPEAXPEBG1PEAH2@Z
0x14005DAD0: ext-ms-win-imm-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140051440: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0EA@KHEECGJI@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140044B30: "public: long __cdecl CElevatedDataCollection::CollectDataForServerRequest(void * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?CollectDataForServerRequest@CElevatedDataCollection@@QEAAJPEAX00@Z
0x140018860: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteStackHashesToFile(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_STACKHASH * __ptr64) __ptr64" ?WriteStackHashesToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBGPEAU_WER_STACKHASH@@@Z
0x140013150: MstmpAddRef
0x140050B80: "String replace failed" ??_C@_0BG@MJNPIMJO@String?5replace?5failed?$AA@
0x1400114D4: "private: void __cdecl CUserModeHangReport::_TerminateHungProcess(int) __ptr64" ?_TerminateHungProcess@CUserModeHangReport@@AEAAXH@Z
0x140052F40: "Advanced Server" ??_C@_1CA@FHLHKABE@?$AAA?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140032B10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRuntimePlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRuntimePlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140019C00: "public: long __cdecl CWCTInfoWriter::End(void) __ptr64" ?End@CWCTInfoWriter@@QEAAJXZ
0x14004DB08: "triagedump.dmp" ??_C@_1BO@MLLKIMNN@?$AAt?$AAr?$AAi?$AAa?$AAg?$AAe?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?4?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004E928: "WER/CrashAPI:%u: ERROR WerpValid" ??_C@_0DF@NOCKBGCB@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5WerpValid@
0x14004B2F0: "__cdecl _imp_RegisterEventSourceW" __imp_RegisterEventSourceW
0x14004E120: "praid:" ??_C@_1O@PBCIKLEB@?$AAp?$AAr?$AAa?$AAi?$AAd?$AA?3?$AA?$AA@
0x14004B398: "__cdecl _imp_GetTokenInformation" __imp_GetTokenInformation
0x14004C830: "wil::details_abi::ProcessLocalSt" ??_C@_0FO@MNEHMIKG@wil?3?3details_abi?3?3ProcessLocalSt@
0x14001A040: "long __cdecl WerpValidatePebHeader(struct _WER_PEB_HEADER_BLOCK * __ptr64)" ?WerpValidatePebHeader@@YAJPEAU_WER_PEB_HEADER_BLOCK@@@Z
0x140017AD0: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteToFile(unsigned short) __ptr64" ?WriteToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJG@Z
0x14002EAC0: "public: __cdecl PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT::~PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT(void) __ptr64" ??1PLUGIN_INTERNAL_SIG_ELEMENT@@QEAA@XZ
0x140030368: "private: int __cdecl CInpagePlugIn::IsWdiHostProcess(void) __ptr64" ?IsWdiHostProcess@CInpagePlugIn@@AEAAHXZ
0x14004B170: "__cdecl _imp_GetProductInfo" __imp_GetProductInfo
0x1400500F8: "Read queued report: path: %ws" ??_C@_0BO@PNAKJFOF@Read?5queued?5report?3?5path?3?5?$CFws?$AA@
0x14004B718: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x140002290: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EResultException@wil@@UEAAPEAXI@Z
0x140052A80: "*.wdf" ??_C@_1M@MAFEEHA@?$AA?$CK?$AA?4?$AAw?$AAd?$AAf?$AA?$AA@
0x14004B438: "__cdecl _imp_BCryptDestroyHash" __imp_BCryptDestroyHash
0x1400501A8: "Add to head failed" ??_C@_0BD@OJCLCDBM@Add?5to?5head?5failed?$AA@
0x140056978: "/>" ??_C@_15KIDDGGCN@?$AA?1?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x14004AB80: "__cdecl _imp_IsDebuggerPresent" __imp_IsDebuggerPresent
0x1400466E0: MstmpStat
0x140012A70: "private: static void __cdecl CHangReport::StaticCancelCallback(struct _TP_CALLBACK_INSTANCE * __ptr64,void * __ptr64,struct _TP_WAIT * __ptr64,long)" ?StaticCancelCallback@CHangReport@@CAXPEAU_TP_CALLBACK_INSTANCE@@PEAXPEAU_TP_WAIT@@J@Z
0x14005D6D0: ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140041770: "public: __cdecl CRegSetting::CRegSetting(void) __ptr64" ??0CRegSetting@@QEAA@XZ
0x1400527B0: "UtilExpandEnvVariable failed" ??_C@_0BN@FANANIHE@UtilExpandEnvVariable?5failed?$AA@
0x140056310: "FileDescription" ??_C@_1CA@JGBAIPOO@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B168: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004BA20: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x14004B180: api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140047D54: WriteFile
0x1400515F8: "Invalid args" ??_C@_0N@CAKAPEM@Invalid?5args?$AA@
0x14004B178: "__cdecl _imp_GetNativeSystemInfo" __imp_GetNativeSystemInfo
0x14004AEF0: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x140013150: MstmpRelease
0x140040E6C: "long __cdecl UtilPruneFolder(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?UtilPruneFolder@@YAJPEBG0K@Z
0x14004B128: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x14004AB98: api-ms-win-core-debug-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x14004F380: "CorporateWerUseSSL" ??_C@_1CG@OAHGMM@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAp?$AAo?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAU?$AAs?$AAe?$AAS?$AAS?$AAL?$AA?$AA@
0x14004AB88: api-ms-win-core-debug-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004AAB0: "__cdecl _imp_SysAllocStringLen" __imp_SysAllocStringLen
0x140036618: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::HashRemoteMemory(unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64)" ?HashRemoteMemory@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAKPEAX1_K@Z
0x14004ABB0: "__cdecl _imp_ResolveDelayLoadedAPI" __imp_ResolveDelayLoadedAPI
0x14006370C: "unsigned int volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`2'::lastThread" ?lastThread@?1??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4IC
0x140054BE8: "verifier.dll" ??_C@_1BK@GKAGNDBG@?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140011770: "__cdecl matherr" _matherr
0x140030910: "public: virtual long __cdecl CAutoVerifierPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CAutoVerifierPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140046910: MstmpSetSize
0x1400395C0: "public: virtual long __cdecl CFDRPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CFDRPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CPinDLLPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CPinDLLPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x1400417A0: "public: __cdecl CRegSetting::~CRegSetting(void) __ptr64" ??1CRegSetting@@QEAA@XZ
0x1400417E4: "public: unsigned long __cdecl CRegSetting::GetDwordData(void)const __ptr64" ?GetDwordData@CRegSetting@@QEBAKXZ
0x140051498: "No minidump file set" ??_C@_0BF@LLKIONDM@No?5minidump?5file?5set?$AA@
0x14004B4F0: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x14004E760: "FILES" ??_C@_1M@MBMEOLNL@?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140019AB8: "public: long __cdecl CWCTInfoWriter::Start(void * __ptr64) __ptr64" ?Start@CWCTInfoWriter@@QEAAJPEAX@Z
0x14005D450: "__cdecl TI1J" _TI1J
0x140056588: "IA64" ??_C@_19DGIHPCNG@?$AAI?$AAA?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x1400041BC: wmain
0x1400573B0: "Found %u x86 processes for xproc" ??_C@_1FI@FDMEOKOK@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AAx?$AA8?$AA6?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc@
0x14004E520: "NODE_ID" ??_C@_1BA@PBEEMCDD@?$AAN?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140047406: GetCurrentProcessId
0x140051608: "CDumpProcessor::CreateMiniDumpFi" ??_C@_0CD@CONCIJDF@CDumpProcessor?3?3CreateMiniDumpFi@
0x14004AC08: "__cdecl _imp_QueryDosDeviceW" __imp_QueryDosDeviceW
0x14003AAA8: "private: long __cdecl CFDRPlugin::DeleteLoggingSession(void) __ptr64" ?DeleteLoggingSession@CFDRPlugin@@AEAAJXZ
0x14004E670: "TYPECODE" ??_C@_1BC@CALIIKJM@?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AAC?$AAO?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x140024C78: "public: long __cdecl CList<struct _KERNEL_QUEUED_REPORT>::AddToHead(struct _KERNEL_QUEUED_REPORT & __ptr64) __ptr64" ?AddToHead@?$CList@U_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@@QEAAJAEAU_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@Z
0x14004EF40: "Software\Policies\Microsoft\Wind" ??_C@_1HI@MPAEIIC@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd@
0x140005934: "public: long __cdecl CString::AllocateMemory(unsigned long) __ptr64" ?AllocateMemory@CString@@QEAAJK@Z
0x14004B848: "__cdecl _imp_?WerpReportCancel@@YAJPEAX@Z" __imp_?WerpReportCancel@@YAJPEAX@Z
0x14004B3A0: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14000DA8C: "private: long __cdecl CProcessInformation::LookupMinClrVersion(void) __ptr64" ?LookupMinClrVersion@CProcessInformation@@AEAAJXZ
0x140052250: "%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02x" ??_C@_1GC@MIJCAPDC@?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx@
0x1400637C4: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUuzfogivkUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FaultRepLib" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUuzfogivkUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FaultRepLib
0x140055CD8: DEVPKEY_DriverPackage_DriverFlightIds
0x140050C40: "WerCreateReport returned a NULL " ??_C@_0DH@ENNOFFK@WerCreateReport?5returned?5a?5NULL?5@
0x140020870: "int __cdecl KernelCrashMain(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const)" ?KernelCrashMain@@YAHHQEAPEBG@Z
0x140054BA8: "svchost.exe" ??_C@_1BI@GOFOEOMC@?$AAs?$AAv?$AAc?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14001A0A4: "long __cdecl WerpReadPeb32FromProcess(void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?WerpReadPeb32FromProcess@@YAJPEAX0KK@Z
0x140054810: "AppRecorderCount" ??_C@_1CC@MOEJHIBO@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140052468: "Sprintf failed for bame and valu" ??_C@_0CC@EDHDKHFJ@Sprintf?5failed?5for?5bame?5and?5valu@
0x140024DA8: "void __cdecl wil::details::in1diag4::_Log_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?_Log_Hr@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1J@Z
0x140050970: "fulldump" ??_C@_1BC@LMPFJCAD@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14001177C: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::_RestartApplication(void) __ptr64" ?_RestartApplication@CUserModeHangReport@@AEAAJXZ
0x1400461D8: "int __cdecl UtilIsInteractiveDesktop(void)" ?UtilIsInteractiveDesktop@@YAHXZ
0x14004AB28: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x140050CC8: "WerpSetIptEnabled failed" ??_C@_0BJ@MKJODFBB@WerpSetIptEnabled?5failed?$AA@
0x14004E7C0: "VERSION" ??_C@_1BA@HMOCDLBP@?$AAV?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14004D090: "%s %u" ??_C@_1M@OLDAANJO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x1400376B4: "private: long __cdecl CIptPlugin::InitializeForUserModeApp(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?InitializeForUserModeApp@CIptPlugin@@AEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14005E044: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0
0x140063820: "int g_wil_details_preventOnDemandStagingConfigReads" ?g_wil_details_preventOnDemandStagingConfigReads@@3HA
0x14001F2F8: ?reset@?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAU_TP_TIMER@@P6AXPEAU1@@Z$1?Destroy@?$DestroyThreadPoolTimer@USystemThreadPoolMethods@details@wil@@$0A@@details@wil@@SAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@QEAAXPEAU_TP_TIMER@@@Z
0x14005DA70: api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x140067090: api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x14004F288: "LiveReportFlushInterval" ??_C@_1DA@BFFOACFM@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAF?$AAl?$AAu?$AAs?$AAh?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAv?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14004CBA0: "-k" ??_C@_15BJCIDILG@?$AA?9?$AAk?$AA?$AA@
0x140054E90: "AutoverifierEnabled" ??_C@_1CI@FNEEMOOA@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005D660: api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140051EC0: "CLiveDumpProcessor::CreateLiveRe" ??_C@_0CI@KFBLMDCF@CLiveDumpProcessor?3?3CreateLiveRe@
0x140006268: WPP_SF_dD
0x140006268: WPP_SF_Dd
0x140006268: WPP_SF_DD
0x14000632C: WPP_SF_dd
0x14004B7F0: "__cdecl _imp_?WerpGetReportFlags@@YAJPEAXPEAK@Z" __imp_?WerpGetReportFlags@@YAJPEAXPEAK@Z
0x140017A28: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteToFile(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?WriteToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJKK@Z
0x14004B3F0: "__cdecl _imp_CloseServiceHandle" __imp_CloseServiceHandle
0x140052540: "PrintRegKeyXML failed" ??_C@_0BG@FLCFJLMF@PrintRegKeyXML?5failed?$AA@
0x140009198: WPP_SF_DS
0x140009198: WPP_SF_dS
0x14001FA60: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x140054A34: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400406CC: "int __cdecl UtilGetFinalPath(unsigned short const * __ptr64,class CString & __ptr64)" ?UtilGetFinalPath@@YAHPEBGAEAVCString@@@Z
0x1400066C8: "long __cdecl IsProcessHighIntegrity(void * __ptr64,int * __ptr64)" ?IsProcessHighIntegrity@@YAJPEAXPEAH@Z
0x14004DEA8: "Waiting on Package Full Name" ??_C@_1DK@JBMPCNIL@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14005D48C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll
0x14004B6A0: "__cdecl _imp_NtQueryLicenseValue" __imp_NtQueryLicenseValue
0x14004B918: "__cdecl _imp_?WerpFreeUnmappedVaRanges@@YAXPEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@@Z" __imp_?WerpFreeUnmappedVaRanges@@YAXPEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@@Z
0x140056650: "%d.%d.%s.%s.%s" ??_C@_1BO@HGGCDAKA@?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140054140: "No shared mem handle passed" ??_C@_0BM@OCBODOPN@No?5shared?5mem?5handle?5passed?$AA@
0x140056488: "OSVersionInformation" ??_C@_1CK@GPOFLIN@?$AAO?$AAS?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004CBB8: "-s" ??_C@_15IMIFEHMG@?$AA?9?$AAs?$AA?$AA@
0x14004F228: "BypassNetworkCostThrottling" ??_C@_1DI@JFBDIMC@?$AAB?$AAy?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAC?$AAo?$AAs?$AAt?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAt?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140062150: WPP_GLOBAL_Control
0x14001D3C4: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndexProperty::Write(unsigned char * __ptr64 & __ptr64,unsigned char * __ptr64)const __ptr64" ?Write@UsageIndexProperty@details_abi@wil@@QEBA_NAEAPEAEPEAE@Z
0x14001E7A8: "public: void __cdecl wil::details_abi::FeatureStateData::ProcessShutdown(void) __ptr64" ?ProcessShutdown@FeatureStateData@details_abi@wil@@QEAAXXZ
0x140056620: "%d.%d.%[^.].%[^.].%s" ??_C@_1CK@OCAFLJMD@?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AA?$FL?$AA?$FO?$AA?4?$AA?$FN?$AA?4?$AA?$CF?$AA?$FL?$AA?$FO?$AA?4?$AA?$FN?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140056670: "\KernelObjects\LowMemoryConditio" ??_C@_1EE@GONCMNFF@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAo?$AAw?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo@
0x14004B790: "__cdecl _imp_NtAlpcSendWaitReceivePort" __imp_NtAlpcSendWaitReceivePort
0x140050B18: "String append failed" ??_C@_0BF@IOGILEMC@String?5append?5failed?$AA@
0x14001F1A0: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_UnsubscribeFeatureStateChangeNotification(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64)" ?WilApiImpl_UnsubscribeFeatureStateChangeNotification@details@wil@@YAXPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@Z
0x14004F6C8: "MinQueueSize" ??_C@_1BK@DFAAFHPP@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CAppRecorderPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CAppRecorderPlugin@@UEAAJXZ
0x140063800: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnNtQueryWnfStateData)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?g_wil_details_pfnNtQueryWnfStateData@@3P6AJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEBXPEAKPEAX3@ZEA
0x14004CC00: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x14005DBE4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x14000E0E4: "public: long __cdecl CProcessInformation::GetShortApplicationName(unsigned short * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?GetShortApplicationName@CProcessInformation@@QEAAJPEAGI@Z
0x14004F0D8: "LoggingDisabled" ??_C@_1CA@LLIKHGGF@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005DDB0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1
0x14005D52C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll
0x140037CE0: "public: virtual long __cdecl CIptPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CIptPlugin@@UEAAJXZ
0x1400057FC: "public: long __cdecl CString::LoadStringW(unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?LoadStringW@CString@@QEAAJKPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140050420: "CrashDumpEnabled.New" ??_C@_1CK@CDFINIAK@?$AAC?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?4?$AAN?$AAe?$AAw?$AA?$AA@
0x140024220: "private: long __cdecl CKernelReport::CheckForFullLiveReports(void) __ptr64" ?CheckForFullLiveReports@CKernelReport@@AEAAJXZ
0x140007980: "private: static void __cdecl CReflectedDumpServer::s_CancelCallback(struct _TP_CALLBACK_INSTANCE * __ptr64,void * __ptr64,struct _TP_WAIT * __ptr64,long)" ?s_CancelCallback@CReflectedDumpServer@@CAXPEAU_TP_CALLBACK_INSTANCE@@PEAXPEAU_TP_WAIT@@J@Z
0x140001010: "__cdecl TlgEnableCallback" _TlgEnableCallback
0x14004ADE8: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140054350: "Invalid number of command line p" ??_C@_0EG@GDDBPLND@Invalid?5number?5of?5command?5line?5p@
0x14001AAAC: "long __cdecl UtilGetRundll32HostedAppName(void * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?UtilGetRundll32HostedAppName@@YAJPEAXPEAVCString@@@Z
0x1400503F8: "Failed to set reporting mode to " ??_C@_0CG@KDELLMFL@Failed?5to?5set?5reporting?5mode?5to?5@
0x14004A418: "const wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`vftable'" ??_7?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@6B@
0x14004DEE8: "Waiting on Application Name" ??_C@_1DI@JOKBILEA@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14004F880: "SOFTWARE\Microsoft\SQMClient" ??_C@_1DK@OAHKCFJE@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAQ?$AAM?$AAC?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140004B70: WPP_SF_d
0x140004B70: WPP_SF_D
0x140047D6C: IsGetUserObjectInformationWPresent
0x14004D558: "InstallRoot" ??_C@_1BI@LHIOEDHG@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140046E98: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x140051BD8: "CDumpProcessor::SaveFinalDumpFil" ??_C@_0CG@MNHJOJPL@CDumpProcessor?3?3SaveFinalDumpFil@
0x1400553F8: "AppRecorder" ??_C@_1BI@JIKJEJML@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004C3B0: "ext-ms-win-ntuser-windowstation-" ??_C@_1EO@OAMAPFNA@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?9@
0x140062D50: "long `RTTI Type Descriptor'" ??_R0J@8
0x140006B70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CReflectedDump::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECReflectedDump@@UEAAPEAXI@Z
0x14004F150: "DebugApplications" ??_C@_1CE@FMCMDMMA@?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14004F2D8: "ConfigureArchive" ??_C@_1CC@PJKACJGD@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAe?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140067028: "__cdecl _imp_HamTerminateActivityHost" __imp_HamTerminateActivityHost
0x14004B9A0: "__cdecl _imp_?WerpSetReportApplicationIdentity@@YAJPEAXPEAE@Z" __imp_?WerpSetReportApplicationIdentity@@YAJPEAXPEAE@Z
0x14004B4C8: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x140051650: "D:P(A;OICI;GA;;;BA)(A;OICI;GA;;;" ??_C@_1EI@GKDLEJMD@?$AAD?$AA?3?$AAP?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AAO?$AAI?$AAC?$AAI?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAB?$AAA?$AA?$CJ?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AAO?$AAI?$AAC?$AAI?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL@
0x140009010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IReflectedDump::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_EIReflectedDump@@UEAAPEAXI@Z
0x14004D330: ".." ??_C@_15DDHGOCBH@?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x14003AB64: "private: long __cdecl CFDRPlugin::GenerateLogPathAndFileName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GenerateLogPathAndFileName@CFDRPlugin@@AEAAJPEAPEAG0K@Z
0x14004B238: api-ms-win-core-version-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140011770: "public: virtual struct WER_PLUGIN_INIT_OUT * __ptr64 __cdecl IWERPlugIn::GetInitializationData(void) __ptr64" ?GetInitializationData@IWERPlugIn@@UEAAPEAUWER_PLUGIN_INIT_OUT@@XZ
0x14001FC60: "long __cdecl UtilDebugCreateEx(struct HINSTANCE__ * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilDebugCreateEx@@YAJPEAUHINSTANCE__@@AEBU_GUID@@KPEAPEAX@Z
0x1400543D0: "Open process failed for pid: %d" ??_C@_0CA@GNKIJDHF@Open?5process?5failed?5for?5pid?3?5?$CFd?$AA@
0x1400553C0: "WerAppRecorderNonResponsive" ??_C@_1DI@JFOOENCM@?$AAW?$AAe?$AAr?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAN?$AAo?$AAn?$AAR?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAs?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14005DF54: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l2-1-0
0x1400523B8: "Copy failed for name" ??_C@_0BF@JKBLOODD@Copy?5failed?5for?5name?$AA@
0x14003FFC0: "long __cdecl UtilGetFinalPathOnUnmountedVolume(void * __ptr64,class CString & __ptr64)" ?UtilGetFinalPathOnUnmountedVolume@@YAJPEAXAEAVCString@@@Z
0x14004F088: "DefaultConsent" ??_C@_1BO@LGPCLADI@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14004B788: "__cdecl _imp_RtlFreeSid" __imp_RtlFreeSid
0x140056A38: "\Device\Mup\" ??_C@_1BK@HHAGJDAJ@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAu?$AAp?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004AC00: "__cdecl _imp_GetDriveTypeW" __imp_GetDriveTypeW
0x14004E4C0: "Unknown" ??_C@_1BA@LEPJIIOK@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x14002D54C: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_NtStatus(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long)" ?ReportFailure_NtStatus@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@J@Z
0x140043C28: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::SpawnDataCollector(struct IFaultrepElevatedDataCollection * __ptr64 * __ptr64,int,unsigned short) __ptr64" ?SpawnDataCollector@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAPEAUIFaultrepElevatedDataCollection@@HG@Z
0x140001C80: "unsigned long __cdecl wil::details::RtlNtStatusToDosErrorNoTeb(long)" ?RtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@YAKJ@Z
0x14004E810: "advapi32" ??_C@_1BC@DNHGCMLG@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x14004E368: "TID" ??_C@_17HHJAEJGE@?$AAT?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14004B4E0: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x14004A628: "const CStowedExceptionPlugin::`vftable'" ??_7CStowedExceptionPlugin@@6B@
0x14004CF18: ".tdref" ??_C@_1O@HPPKBFDK@?$AA?4?$AAt?$AAd?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x14004D9A8: "FailSnapshotDumper" ??_C@_1CG@NIACJBCA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004EB90: "WER/CrashAPI:%u: ERROR Failed to" ??_C@_0EA@NHELPMHF@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5Failed?5to@
0x140054A60: "InPageError" ??_C@_1BI@DNFFGMHD@?$AAI?$AAn?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140052F80: "Back Office Server" ??_C@_1CG@HNFNBLKF@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAO?$AAf?$AAf?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140047B09: "__cdecl _imp_load_CryptCATAdminReleaseContext" __imp_load_CryptCATAdminReleaseContext
0x140002E88: "private: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::GetValueFromSemaphore(void * __ptr64,long * __ptr64)" ?GetValueFromSemaphore@SemaphoreValue@details_abi@wil@@CAJPEAXPEAJ@Z
0x14004B0C0: "__cdecl _imp_CreateMutexW" __imp_CreateMutexW
0x140046978: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x1400635B0: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_kernel32_package_l1_1_0_dll
0x140052B30: "lpszSubmissionId is NULL" ??_C@_0BJ@KPPJEJGH@lpszSubmissionId?5is?5NULL?$AA@
0x1400516D8: "Unable to create the folder %ws" ??_C@_0CA@CENPIFMC@Unable?5to?5create?5the?5folder?5?$CFws?$AA@
0x140067020: "__cdecl _imp_HamCreateActivityForProcess" __imp_HamCreateActivityForProcess
0x1400559E0: WPP_39ffd4da500f38153a27f4d910ffcd53_Traceguids
0x1400479D0: "__cdecl _imp_load_SetupDiGetDevicePropertyW" __imp_load_SetupDiGetDevicePropertyW
0x1400264E8: "unsigned long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?Log_GetLastError@in1diag4@details@wil@@YAKPEAXIPEBD1@Z
0x140047EFA: "__cdecl _imp_load_PicFreeFileInfo" __imp_load_PicFreeFileInfo
0x14004CED0: "WerReflectedProcessCleanup" ??_C@_1DG@DAGODFEP@?$AAW?$AAe?$AAr?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAC?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B878: "__cdecl _imp_?WerpSetProcessTimelines@@YAJPEAXPEBU_WER_PROCESS_TIMELINES@@K@Z" __imp_?WerpSetProcessTimelines@@YAJPEAXPEBU_WER_PROCESS_TIMELINES@@K@Z
0x14004DB60: "Stopped responding and was close" ??_C@_1EE@ENIKPALF@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAp?$AAp?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe@
0x14004E158: "AppHangTransient" ??_C@_1CC@DBNBHHOJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140050F90: "full_dump=Any;fulldump=Any" ??_C@_1DG@BMCPKBBA@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAn?$AAy?$AA?$DL?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAn?$AAy?$AA?$AA@
0x140006180: "public: __cdecl _FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE::~_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE(void) __ptr64" ??1_FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE@@QEAA@XZ
0x14004A010: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x14004B230: "__cdecl _imp_VerQueryValueW" __imp_VerQueryValueW
0x14004F598: "LocalCompression" ??_C@_1CC@MBEMKEDA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004B960: "__cdecl _imp_?WerpTraceAuxMemDumpStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_AUXILIARY_MEMORY_DUMP@@PEAT_LARGE_INTEGER@@5@Z" __imp_?WerpTraceAuxMemDumpStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_AUXILIARY_MEMORY_DUMP@@PEAT_LARGE_INTEGER@@5@Z
0x14004B6B8: "__cdecl _imp_RtlCompareUnicodeString" __imp_RtlCompareUnicodeString
0x14005DBBC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x140051F00: "No live dump was present" ??_C@_0BJ@MGFOFMDP@No?5live?5dump?5was?5present?$AA@
0x140055FD0: "DisableDeviceDelete" ??_C@_1CI@CGLEPEFA@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14004D948: "triagedump.%04x.dmp" ??_C@_1CI@JHFNBENK@?$AAt?$AAr?$AAi?$AAa?$AAg?$AAe?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?4?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?4?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14002E6B8: "public: virtual __cdecl CCriticalProcessPlugin::~CCriticalProcessPlugin(void) __ptr64" ??1CCriticalProcessPlugin@@UEAA@XZ
0x14004FDA0: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1FM@KDKEDEFJ@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x14004F690: "QueueSizeMaxPercentFreeDisk" ??_C@_1DI@NKELBPDP@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAM?$AAa?$AAx?$AAP?$AAe?$AAr?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x1400466E0: MstmpUnlockRegion
0x140052490: "CKernelReportDataCollection::Wri" ??_C@_0DB@LFCPMEBM@CKernelReportDataCollection?3?3Wri@
0x14004B090: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x14000DE50: "private: long __cdecl CProcessInformation::ExtractRunDll32Information(void * __ptr64) __ptr64" ?ExtractRunDll32Information@CProcessInformation@@AEAAJPEAX@Z
0x1400544D8: "PageHeapSizeRangeEnd" ??_C@_1CK@KHBAODFH@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAR?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAE?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x14004B278: "__cdecl _imp_IsOS" __imp_IsOS
0x140046CC0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x140054BA0: "wdi.dll" ??_C@_07COHKGJKF@wdi?4dll?$AA@
0x1400288CC: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GenerateDriverPath(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CString * __ptr64) __ptr64" ?GenerateDriverPath@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEBG0PEAVCString@@@Z
0x140021A6C: "public: long __cdecl CKernelReport::ReportFromKQueue(void) __ptr64" ?ReportFromKQueue@CKernelReport@@QEAAJXZ
0x14000FDE0: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::_BucketingThreadProc(void) __ptr64" ?_BucketingThreadProc@CUserModeHangReport@@AEAAJXZ
0x140011770: "protected: virtual long __cdecl CHangReport::_PreCreateReport(void) __ptr64" ?_PreCreateReport@CHangReport@@MEAAJXZ
0x14001774C: "long __cdecl WriteHangReportingDataToFileInternal(void * __ptr64,struct _WAITCHAIN_NODE_INFO * __ptr64,unsigned int,struct FileInfo * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,int,int,struct SharedHangRepData * __ptr64)" ?WriteHangReportingDataToFileInternal@@YAJPEAXPEAU_WAITCHAIN_NODE_INFO@@IPEAUFileInfo@@PEAPEAXKHHPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x14004BA18: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x14004B8F8: "__cdecl _imp_?WerpPromptUser@@YAJPEAXPEAUHWND__@@PEAU_WER_USER_PROMPT_INPUT@@PEAH@Z" __imp_?WerpPromptUser@@YAJPEAXPEAUHWND__@@PEAU_WER_USER_PROMPT_INPUT@@PEAH@Z
0x14004EA00: "WER/CrashAPI:%u: ERROR No 32 PEB" ??_C@_0CO@BMPNLCFK@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5No?532?5PEB@
0x140055610: "Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d" ??_C@_1EM@HJKBPFGB@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAE?$AAd?$AAg?$AAe?$AA_?$AA8?$AAw?$AAe?$AAk?$AAy?$AAb?$AA3?$AAd@
0x140001908: "public: bool __cdecl wil::details::shared_buffer::create(void const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?create@shared_buffer@details@wil@@QEAA_NPEBX_K@Z
0x14005DCC0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l2-1-0
0x140002A38: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastErrorHr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastErrorHr@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x14004AED0: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B450: "__cdecl _imp_MiniDumpWriteDump" __imp_MiniDumpWriteDump
0x14004B980: "__cdecl _imp_WerReportSetParameter" __imp_WerReportSetParameter
0x1400549B0: "MoCFGSUP" ??_C@_1BC@LEGONLKE@?$AAM?$AAo?$AAC?$AAF?$AAG?$AAS?$AAU?$AAP?$AA?$AA@
0x140052020: "Could not delete busy key" ??_C@_0BK@CGFKDNEA@Could?5not?5delete?5busy?5key?$AA@
0x140067000: "__cdecl _imp_HamStartActivityAsync" __imp_HamStartActivityAsync
0x14004AD38: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x140045670: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::CollectCrossProcessDumps(void) __ptr64" ?CollectCrossProcessDumps@CElevatedDataCollection@@IEAAJXZ
0x140052350: "StringCchCopy failed while copyi" ??_C@_0DI@IJHICPBC@StringCchCopy?5failed?5while?5copyi@
0x14001B444: "void __cdecl UtilFireWerVerticalDisabledEvent(struct _TlgProvider_t const * __ptr64 const,unsigned short const * __ptr64,enum _VERTICAL_DISABLED_REASON)" ?UtilFireWerVerticalDisabledEvent@@YAXQEBU_TlgProvider_t@@PEBGW4_VERTICAL_DISABLED_REASON@@@Z
0x140067010: "__cdecl _imp_HamDisconnectFromServer" __imp_HamDisconnectFromServer
0x14005E01C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-provider-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-provider-l1-1-0
0x14004CDD4: "'" ??_C@_13ODFOLHGE@?$AA?8?$AA?$AA@
0x14005DD4C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0
0x140002DE8: "public: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::TryGetPointer(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?TryGetPointer@SemaphoreValue@details_abi@wil@@SAJPEBGPEAPEAX@Z
0x140042604: "long __cdecl TelGetAppIdMetadata(struct AppIdKey * __ptr64,struct AppIdMetadata * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?TelGetAppIdMetadata@@YAJPEAUAppIdKey@@PEAUAppIdMetadata@@KPEAK@Z
0x14004AE90: "__cdecl _imp_GetPriorityClass" __imp_GetPriorityClass
0x14004CCA0: "ResultLoggingCallback failure. C" ??_C@_1GE@MFHFHEIP@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt?$AAL?$AAo?$AAg?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAC@
0x140055920: "ProcID" ??_C@_1O@IDJHDOKF@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140067008: "__cdecl _imp_HamConnectToServer" __imp_HamConnectToServer
0x14004B978: "__cdecl _imp_?WerpSetDynamicParameter@@YAJPEAXKPEBG1@Z" __imp_?WerpSetDynamicParameter@@YAJPEAXKPEBG1@Z
0x14004B928: "__cdecl _imp_CloseThreadWaitChainSession" __imp_CloseThreadWaitChainSession
0x140051928: "CreateMiniDumpFile failed" ??_C@_0BK@JFIPMKFP@CreateMiniDumpFile?5failed?$AA@
0x14000AC6C: "public: long __cdecl CHangStackTrace::Init(unsigned long) __ptr64" ?Init@CHangStackTrace@@QEAAJK@Z
0x140062FE9: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem
0x14004E9B0: "WER/CrashAPI:%u: ERROR NtQueryIn" ??_C@_0EK@KNDBLBPI@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5NtQueryIn@
0x14004B388: "__cdecl _imp_GetKernelObjectSecurity" __imp_GetKernelObjectSecurity
0x140050EB0: "full_dump=AskFull;full_dump=Avai" ??_C@_1NK@FKBOEGGM@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAs?$AAk?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$DL?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$DN?$AAA?$AAv?$AAa?$AAi@
0x1400554A8: WPP_b6b6cb54610c30d6b6f588359ece5d63_Traceguids
0x14004D320: "coreclr" ??_C@_1BA@MGFPGGDB@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAc?$AAl?$AAr?$AA?$AA@
0x140050D70: "WerAddFile failed" ??_C@_0BC@ELFNIMBI@WerAddFile?5failed?$AA@
0x140005E1C: "public: long __cdecl CString::GetWindowsDirectoryW(void) __ptr64" ?GetWindowsDirectoryW@CString@@QEAAJXZ
0x14000F9B0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerRestartNotification(int * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerRestartNotification@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAH@Z
0x1400670F0: "__cdecl _imp_IsWindow" __imp_IsWindow
0x14004C230: "ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-1" ??_C@_1EC@BCDEIFMB@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x140047F0C: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x14004DA58: "%u" ??_C@_15EFLNJKHH@?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140056C68: "dc.forcenativedump" ??_C@_1CG@KBDDIDC@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B4D0: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x1400637F8: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalSubscribeFeatureStateChangeNotification)(struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64 * __ptr64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void * __ptr64)" ?g_wil_details_internalSubscribeFeatureStateChangeNotification@@3P6AXPEAPEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@P6AXPEAX@Z1@ZEA
0x1400670B0: "__cdecl _imp_ImmDisableIME" __imp_ImmDisableIME
0x140058FCF: "__cdecl TraceLoggingMetadataEnd" _TraceLoggingMetadataEnd
0x140025FDC: "private: void __cdecl CDumpProcessor::LogCrashDumpEvent(void) __ptr64" ?LogCrashDumpEvent@CDumpProcessor@@AEAAXXZ
0x14004753F: "__cdecl _tailMerge_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll" __tailMerge_api_ms_win_shell_shellfolders_l1_1_0_dll
0x14001EE74: ??1?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@P6AXPEAU1@@Z$1?UnsubscribeWilWnf@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$0A@@wistd@@PEAU1@$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@wil@@QEAA@XZ
0x14003D070: WPP_SF_DDq
0x14004774D: "__cdecl _imp_load_GetWindowThreadProcessId" __imp_load_GetWindowThreadProcessId
0x140047E7B: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll
0x1400520B8: "LiveKernelReportsQueueRoot" ??_C@_1DG@PJIMIJGD@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x14004AB20: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x140052C78: "StringCchCopy failedTemp" ??_C@_0BJ@MKPOPCMM@StringCchCopy?5failedTemp?$AA@
0x140054250: "OpenProcess failed for self, pid" ??_C@_0CL@CBDAKLBB@OpenProcess?5failed?5for?5self?0?5pid@
0x14004B150: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x1400419F0: "private: long __cdecl CXMLWriter::PrepareElementString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CStringMap * __ptr64,int,class CString * __ptr64) __ptr64" ?PrepareElementString@CXMLWriter@@AEAAJPEBG0PEAVCStringMap@@HPEAVCString@@@Z
0x14004B868: "__cdecl _imp_WerpFreeString" __imp_WerpFreeString
0x1400549F8: WPP_96df6c8bde4c3752e94e4fe13366aa07_Traceguids
0x1400212A8: "private: long __cdecl CKernelReport::QueueKernelReport(struct _KERNEL_QUEUED_REPORT const * __ptr64) __ptr64" ?QueueKernelReport@CKernelReport@@AEAAJPEBU_KERNEL_QUEUED_REPORT@@@Z
0x140005FA8: "public: long __cdecl CString::XMLEncodeString(void) __ptr64" ?XMLEncodeString@CString@@QEAAJXZ
0x140051C90: "__cdecl GUID_5182e668_105e_416e_ad92_24ef800424ba" _GUID_5182e668_105e_416e_ad92_24ef800424ba
0x1400564B8: "%u.%u" ??_C@_1M@PDKEGPOL@?$AA?$CF?$AAu?$AA?4?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x140056B50: "dc.xpmodmem" ??_C@_1BI@PHLGINGG@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x14000C23C: "public: long __cdecl CThreadChasing::Init(void) __ptr64" ?Init@CThreadChasing@@QEAAJXZ
0x140001D00: "unsigned char __cdecl wil::details::RtlDllShutdownInProgress(void)" ?RtlDllShutdownInProgress@details@wil@@YAEXZ
0x140056188: "Kernel-ProductInfo" ??_C@_1CG@MNIOEOCG@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAr?$AAo?$AAd?$AAu?$AAc?$AAt?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14004FC88: "%u_%u" ??_C@_1M@JDFOPOOF@?$AA?$CF?$AAu?$AA_?$AA?$CF?$AAu?$AA?$AA@
0x14002EA30: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CBEXPlugIn::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECBEXPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x1400479E2: "__cdecl _imp_load_SetupDiDestroyDeviceInfoList" __imp_load_SetupDiDestroyDeviceInfoList
0x140054028: "IsServerOS" ??_C@_0L@CLOPPPBA@IsServerOS?$AA@
0x14004B890: "__cdecl _imp_?WerpSetReportIsFatal@@YAJPEAXH@Z" __imp_?WerpSetReportIsFatal@@YAJPEAXH@Z
0x14004B658: "__cdecl _imp_EtwGetTraceEnableLevel" __imp_EtwGetTraceEnableLevel
0x14004B2E8: "__cdecl _imp_ReportEventW" __imp_ReportEventW
0x140063670: "bool wil::g_fBreakOnFailure" ?g_fBreakOnFailure@wil@@3_NA
0x14005DEB4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processsnapshot-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processsnapshot-l1-1-0
0x14004E6B0: "WAITINGONAPPVER" ??_C@_1CA@CBDPMCDI@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AAI?$AAN?$AAG?$AAO?$AAN?$AAA?$AAP?$AAP?$AAV?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140050118: "Read queued report: creation tim" ??_C@_0CN@HPFKNMDA@Read?5queued?5report?3?5creation?5tim@
0x140004E24: "public: long __cdecl CString::Copy(char const * __ptr64) __ptr64" ?Copy@CString@@QEAAJPEBD@Z
0x140052B50: "CKernelReportDataCollection::Get" ??_C@_0CN@PCLNMEP@CKernelReportDataCollection?3?3Get@
0x14004ABA0: "__cdecl _imp_DelayLoadFailureHook" __imp_DelayLoadFailureHook
0x14001B864: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_Log_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?_Log_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x140052720: "GetWindowsDirectory failed" ??_C@_0BL@BIHCGLCA@GetWindowsDirectory?5failed?$AA@
0x14001E8D4: "public: __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::~UsageIndexes(void) __ptr64" ??1UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x14003C444: "long __cdecl ARI::ProcessToken::SysAppId::Open(void * __ptr64,struct _TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION * __ptr64 * __ptr64,struct _TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTE_V1 const * __ptr64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?Open@SysAppId@ProcessToken@ARI@@YAJPEAXPEAPEAU_TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION@@PEAPEBU_TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTE_V1@@PEA_N@Z
0x14004479C: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddFilesToReport(struct IFaultrepFileList * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?AddFilesToReport@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAUIFaultrepFileList@@K@Z
0x140050888: "DumpFile" ??_C@_1BC@LMFNIDDK@?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140052558: " </%s> " ??_C@_1BE@EHLMNNND@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$DM?$AA?1?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DO?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400102A0: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::_SetBucketingParameters(int) __ptr64" ?_SetBucketingParameters@CUserModeHangReport@@AEAAJH@Z
0x140050590: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curren" ??_C@_1IC@LAFJFKFJ@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn@
0x1400222D4: "public: long __cdecl CKernelReport::ConvertLiveDumpAndReport(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ConvertLiveDumpAndReport@CKernelReport@@QEAAJPEBG0@Z
0x140054290: "SafeCopyMemory" ??_C@_0P@ECINMLJC@SafeCopyMemory?$AA@
0x14004ACE0: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x1400125F0: WPP_SF_DDqD
0x140048120: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x140032A34: "public: __cdecl CRuntimePlugin::CRuntimePlugin(void) __ptr64" ??0CRuntimePlugin@@QEAA@XZ
0x14001F370: "public: static long __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData>::Acquire(char const * __ptr64,class wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<class wil::details_abi::FeatureStateData> * __ptr64 * __ptr64)" ?Acquire@?$ProcessLocalStorageData@VFeatureStateData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@SAJPEBDPEAPEAV123@@Z
0x14004B758: "__cdecl _imp_RtlCreateProcessReflection" __imp_RtlCreateProcessReflection
0x14004EF18: WPP_55911c7f8a673f23ff17051518c911a9_Traceguids
0x140056D80: "Reflection/ReserveMachineQueueDi" ??_C@_1HK@IHGDJEAJ@?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?1?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAD?$AAi@
0x14004AC68: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x14004E338: "> " ??_C@_17NJLJJCGD@?$AA?$DO?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x1400510B0: "RegOpenKeyEx failed for root" ??_C@_0BN@ILIJDOH@RegOpenKeyEx?5failed?5for?5root?$AA@
0x14004CB50: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0EI@MMFIBHFN@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x14004AEE0: "__cdecl _imp_GetThreadTimes" __imp_GetThreadTimes
0x14001E380: "public: __cdecl wil::details_abi::UsageIndexes::UsageIndexes(void) __ptr64" ??0UsageIndexes@details_abi@wil@@QEAA@XZ
0x140051068: "CKernelReport::ReportLiveReport" ??_C@_0CA@FAOONNNL@CKernelReport?3?3ReportLiveReport?$AA@
0x140020478: "public: long __cdecl HamConnector::AddExemptionForProcess(unsigned long,void * __ptr64,bool) __ptr64" ?AddExemptionForProcess@HamConnector@@QEAAJKPEAX_N@Z
0x140051E38: "CreateLiveMiniDumpFile failed" ??_C@_0BO@ECOBOJED@CreateLiveMiniDumpFile?5failed?$AA@
0x140053200: "GetDeviceData failed" ??_C@_0BF@LFACGCMK@GetDeviceData?5failed?$AA@
0x1400218AC: "private: long __cdecl CKernelReport::AddUnsentReportsToWERQueue(struct HKEY__ * __ptr64) __ptr64" ?AddUnsentReportsToWERQueue@CKernelReport@@AEAAJPEAUHKEY__@@@Z
0x140047070: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x14004EC40: "WER/CrashAPI:%u: ERROR ReadProce" ??_C@_0FK@CMACMGGE@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5ReadProce@
0x1400544A8: "PageHeapSizeRangeStart" ??_C@_1CO@MGPALBKA@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AAR?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140047759: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll
0x14004AD98: api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14005DF40: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-service-management-l1-1-0
0x1400521F8: "FullLiveReportsMax" ??_C@_1CG@PNAEGJGD@?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x140028C94: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetDriverInformationFromRegistry(void * __ptr64,int (__cdecl*)(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64),int (__cdecl*)(struct HDRIVERSTORE__ * __ptr64,enum _DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE,unsigned short const * __ptr64,struct _DEVPROPKEY const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long)) __ptr64" ?GetDriverInformationFromRegistry@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAXP6AHPEBG00@ZP6AHPEAUHDRIVERSTORE__@@W4_DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE@@1PEBU_DEVPROPKEY@@PEAKPEAEK6K@Z@Z
0x14001C618: "public: __cdecl CSettings::CSettings(void) __ptr64" ??0CSettings@@QEAA@XZ
0x140067070: "__cdecl _imp_CryptCATAdminReleaseContext" __imp_CryptCATAdminReleaseContext
0x140019DBC: "long __cdecl WerpGenerateStackHash(struct _WER_STACK_FRAME * __ptr64,unsigned long,struct _WER_STACKHASH * __ptr64)" ?WerpGenerateStackHash@@YAJPEAU_WER_STACK_FRAME@@KPEAU_WER_STACKHASH@@@Z
0x14004B210: "__cdecl _imp_Process32NextW" __imp_Process32NextW
0x140004078: "__cdecl TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgFaultReportingProv" _TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgFaultReportingProv
0x1400079E0: "private: static void __cdecl CReflectedDumpServer::s_ClaimDumpFileCallback(struct _TP_CALLBACK_INSTANCE * __ptr64,void * __ptr64,struct _TP_WAIT * __ptr64,long)" ?s_ClaimDumpFileCallback@CReflectedDumpServer@@CAXPEAU_TP_CALLBACK_INSTANCE@@PEAXPEAU_TP_WAIT@@J@Z
0x140006DF0: "public: virtual long __cdecl CReflectedDump::ClaimDumpFile(void) __ptr64" ?ClaimDumpFile@CReflectedDump@@UEAAJXZ
0x1400016A8: "long __cdecl wil::GetFailureLogString(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?GetFailureLogString@wil@@YAJPEAG_KAEBUFailureInfo@1@@Z
0x14004F798: "NewUserDefaultConsent" ??_C@_1CM@MEEDLEKJ@?$AAN?$AAe?$AAw?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E1F0: "void __cdecl FreeLogEventPacket(struct _LOG_EVENT_PACKET * __ptr64)" ?FreeLogEventPacket@@YAXPEAU_LOG_EVENT_PACKET@@@Z
0x14004B5E0: "__cdecl _imp__vsnprintf_s" __imp__vsnprintf_s
0x140015B4C: "private: long __cdecl CHangReport::_RegisterLpeNotification(void) __ptr64" ?_RegisterLpeNotification@CHangReport@@AEAAJXZ
0x140023D5C: "public: long __cdecl CKernelReport::ReportLiveReport(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ReportLiveReport@CKernelReport@@QEAAJPEBG0@Z
0x140032B10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CRuntimePlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRuntimePlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004DC40: "windows8" ??_C@_1BC@GNKMIEM@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA8?$AA?$AA@
0x14004ADB0: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x140025BA0: "private: long __cdecl CDumpProcessor::ConvertDumpFile(void) __ptr64" ?ConvertDumpFile@CDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x140053EA8: "CCrashControlSettings::LoadSetti" ??_C@_0CE@EOJKPNEK@CCrashControlSettings?3?3LoadSetti@
0x14000FDD0: "private: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CUserModeHangReport::_GetEventName(void)const __ptr64" ?_GetEventName@CUserModeHangReport@@EEBAPEBGXZ
0x1400635C0: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll
0x1400113C4: "public: __cdecl CSettings::~CSettings(void) __ptr64" ??1CSettings@@QEAA@XZ
0x14004FED0: "EnsureKernelQueueRegkeyExists re" ??_C@_0EC@KCBFHHKC@EnsureKernelQueueRegkeyExists?5re@
0x14004E218: "Invalid" ??_C@_1BA@EOKOFGEP@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1400522B8: "CKernelReportDataCollection::XML" ??_C@_0CN@DMNAINHG@CKernelReportDataCollection?3?3XML@
0x14002C24C: "long __cdecl QueryVolumeFreeSpace(unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?QueryVolumeFreeSpace@@YAJPEBGPEA_K1@Z
0x14004AEC0: "__cdecl _imp_GetExitCodeThread" __imp_GetExitCodeThread
0x140051058: "full-%s" ??_C@_1BA@LNEDKEOG@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?9?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140054540: "PageHeapDllRangeStart" ??_C@_1CM@JOOPGANI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAD?$AAl?$AAl?$AAR?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14000DCD4: "private: int __cdecl CProcessInformation::CheckIfAppIsRunDll32(void) __ptr64" ?CheckIfAppIsRunDll32@CProcessInformation@@AEAAHXZ
0x14004BEA0: "ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0" ??_C@_1EA@EOLBBGDA@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA0?$AA?$AA@
0x140002290: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GResultException@wil@@UEAAPEAXI@Z
0x14003B014: "long __cdecl SetPluginLastPromptedTime(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?SetPluginLastPromptedTime@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG1@Z
0x1400503C0: "LoadQueuedReports failed" ??_C@_0BJ@DDNGJJPH@LoadQueuedReports?5failed?$AA@
0x14004F810: "MSFTInternal" ??_C@_1BK@LDFGMJBJ@?$AAM?$AAS?$AAF?$AAT?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140024E30: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_Win32Msg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,unsigned long,char const * __ptr64,char * __ptr64)" ?ReportFailure_Win32Msg@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@K1PEAD@Z
0x14004B228: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoSizeExW" __imp_GetFileVersionInfoSizeExW
0x14004AC80: "__cdecl _imp_CreateDirectoryW" __imp_CreateDirectoryW
0x140058C08: ?_TlgEvent@?3??ResultLoggingCallback@@YAXAEBUFailureInfo@wil@@@Z@4U<unnamed-type-_TlgEvent>@?3??1@YAX0@Z@B
0x1400500C8: "Failed to copy the dump path in " ??_C@_0CJ@LAPJHKNM@Failed?5to?5copy?5the?5dump?5path?5in?5@
0x140008C88: "public: void __cdecl CAsyncReflectionDump::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@CAsyncReflectionDump@@QEAAXXZ
0x14004B000: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004E340: "</" ??_C@_15MFNECGOC@?$AA?$DM?$AA?1?$AA?$AA@
0x140063690: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnLoggingCallback)(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnLoggingCallback@details@wil@@3P6AXAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x140055578: "0.0.0.0" ??_C@_1BA@OJFOBGOM@?$AA0?$AA?4?$AA0?$AA?4?$AA0?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x14004B1C8: api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140039620: "public: virtual long __cdecl CFDRPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CFDRPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x140051790: "Copy failed" ??_C@_0M@NCFFPDOB@Copy?5failed?$AA@
0x14000C310: "protected: static void __cdecl CThreadChasing::StaticWaitChainCallback(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,struct _WAITCHAIN_NODE_INFO * __ptr64,int * __ptr64)" ?StaticWaitChainCallback@CThreadChasing@@KAXPEAX_KKPEAKPEAU_WAITCHAIN_NODE_INFO@@PEAH@Z
0x1400466E0: MstmpQueryInterface
0x14004F0F8: "QueuePesterInterval" ??_C@_1CI@JBCAMKMB@?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAP?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAv?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140052FB0: "Small Business Server" ??_C@_1CM@OFOCFCIB@?$AAS?$AAm?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAB?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140055FF8: "DisableDiagnosticDataViewer" ??_C@_1DI@BBGPKGAA@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAD?$AAi?$AAa?$AAg?$AAn?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAc?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAV?$AAi?$AAe?$AAw?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140052150: "CLiveDumpSettings::LoadSettings" ??_C@_0CA@KLBKBPMM@CLiveDumpSettings?3?3LoadSettings?$AA@
0x140056760: "BuildBranch" ??_C@_1BI@CBJMDBLL@?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAB?$AAr?$AAa?$AAn?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x140055B38: "EnableKernelFlags" ??_C@_1CE@MEENLKDH@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140026DD4: "public: long __cdecl CLiveDumpProcessor::ProcessLiveDump(void) __ptr64" ?ProcessLiveDump@CLiveDumpProcessor@@QEAAJXZ
0x1400023B0: "void __cdecl wil::details::ThrowResultExceptionInternal(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ThrowResultExceptionInternal@details@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x140047E5D: "__cdecl _imp_load_GetUserObjectInformationW" __imp_load_GetUserObjectInformationW
0x140055820: "OOM" ??_C@_03CDNNJDDN@OOM?$AA@
0x14004B018: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x14004AF00: api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B290: "__cdecl _imp_StopTraceW" __imp_StopTraceW
0x14002D14C: "int __cdecl SnapshotCaptureMain(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const)" ?SnapshotCaptureMain@@YAHHQEAPEBG@Z
0x140052E38: "setupapi.dll" ??_C@_1BK@CKNJELDA@?$AAs?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004A168: "const wil::ResultException::`vftable'" ??_7ResultException@wil@@6B@
0x140050018: "CKernelReport::LoadQueuedReports" ??_C@_0CB@BAFPEKMG@CKernelReport?3?3LoadQueuedReports@
0x14005DC70: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x140052A48: "*.mrk" ??_C@_1M@MGJLFAMI@?$AA?$CK?$AA?4?$AAm?$AAr?$AAk?$AA?$AA@
0x140001E44: "public: void __cdecl wil::StoredFailureInfo::SetFailureInfo(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ?SetFailureInfo@StoredFailureInfo@wil@@QEAAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x14004E370: "WAIT_TIME" ??_C@_1BE@ILODDIMF@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14004B400: api-ms-win-service-management-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B410: api-ms-win-service-management-l2-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140054D88: "%s:%s@%s" ??_C@_1BC@DEINLLMI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?$CF?$AAs?$AA?$EA?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004D5E0: "DC.SnapshotMode" ??_C@_1CA@FFKDAGDJ@?$AAD?$AAC?$AA?4?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140051C38: "UuidCreate failed" ??_C@_0BC@DDIGJJO@UuidCreate?5failed?$AA@
0x14004EAC8: "WER/CrashAPI:%u: ERROR No PEB fo" ??_C@_0CL@GLMJDONN@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5No?5PEB?5fo@
0x140051F48: "Failed to create mini live repor" ??_C@_0CD@HGNMFNLH@Failed?5to?5create?5mini?5live?5repor@
0x140047B2D: "__cdecl _imp_load_CryptCATEnumerateCatAttr" __imp_load_CryptCATEnumerateCatAttr
0x14005DD74: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0
0x140018EEC: "private: void __cdecl CWCTInfoWriter::DestroyNodeList(void) __ptr64" ?DestroyNodeList@CWCTInfoWriter@@AEAAXXZ
0x14004AF18: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140032168: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::EnableHKCULookupForIFEO(int) __ptr64" ?EnableHKCULookupForIFEO@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJH@Z
0x14004BA40: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x140017980: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteToFile(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBG@Z
0x14004B618: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x140054468: "VerifierFlags" ??_C@_1BM@IADMEPHN@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14003FD10: "long __cdecl UtilGetTempDirPath(unsigned short * __ptr64,unsigned long)" ?UtilGetTempDirPath@@YAJPEAGK@Z
0x140047E4B: "__cdecl _imp_load_GetThreadDesktop" __imp_load_GetThreadDesktop
0x140056FD0: "full" ??_C@_19CKPKPLNA@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004B328: "__cdecl _imp_CreateWellKnownSid" __imp_CreateWellKnownSid
0x140047BAC: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_K1P6AX0@Z@Z
0x14004B640: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x14005DD60: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPTSP" __IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPTSP
0x14004A990: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x14004B720: "__cdecl _imp_ZwQueryWnfStateNameInformation" __imp_ZwQueryWnfStateNameInformation
0x1400023DC: "public: __cdecl wil::ResultException::ResultException(class wil::ResultException const & __ptr64) __ptr64" ??0ResultException@wil@@QEAA@AEBV01@@Z
0x140052C98: "GuidToString failed" ??_C@_0BE@DKCNEGCP@GuidToString?5failed?$AA@
0x140042270: "void __cdecl KeyValueParseIntW(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64,unsigned long)" ?KeyValueParseIntW@@YAXPEBGKPEAXK@Z
0x140010D00: "private: virtual long __cdecl CUserModeHangReport::_PreCreateReport(void) __ptr64" ?_PreCreateReport@CUserModeHangReport@@EEAAJXZ
0x14004B050: "__cdecl _imp_ReleaseMutex" __imp_ReleaseMutex
0x14004B530: "__cdecl _imp_printf" __imp_printf
0x140057038: "KernelDump failed: 0x%x" ??_C@_1DA@JJLEOLGK@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14004F1F8: "BypassPowerThrottling" ??_C@_1CM@HOMNIJNP@?$AAB?$AAy?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAP?$AAo?$AAw?$AAe?$AAr?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAt?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14005DDD8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-sddl-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-sddl-l1-1-0
0x14004AF08: "__cdecl _imp_QueryPerformanceFrequency" __imp_QueryPerformanceFrequency
0x140018564: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteWaitBlockingThreadToFile(struct CWCTInfoWriter::WaitNode * __ptr64) __ptr64" ?WriteWaitBlockingThreadToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUWaitNode@1@@Z
0x140006BA8: "public: virtual __cdecl CReflectedDump::~CReflectedDump(void) __ptr64" ??1CReflectedDump@@UEAA@XZ
0x140042534: "long __cdecl TelGetProcessAppSessionGuid(void * __ptr64,struct _GUID * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?TelGetProcessAppSessionGuid@@YAJPEAXPEAU_GUID@@PEA_K@Z
0x14004E3D8: "CriticalSection" ??_C@_1CA@NCAMDNMD@?$AAC?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140054A08: "%X" ??_C@_15BHOFONJE@?$AA?$CF?$AAX?$AA?$AA@
0x14004E238: "Live kernel dump" ??_C@_1CC@HFKGPOME@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x1400059D4: "private: static unsigned short const * __ptr64 __cdecl CString::StrStrIInternal(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int)" ?StrStrIInternal@CString@@CAPEBGPEBG0H@Z
0x14004D628: "Minidump" ??_C@_1BC@CEKMAHLG@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140051220: "Failed to open the sub key %ws w" ??_C@_0EG@NALDIAFB@Failed?5to?5open?5the?5sub?5key?5?$CFws?5w@
0x14001FA60: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl wistd::_Func_base<bool,void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,struct wistd::_Nil,struct wistd::_Nil>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$_Func_base@_NPEAX_KPEAX_KIU_Nil@wistd@@U12@@wistd@@UEAAPEAXI@Z
0x14006383C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvikoftrmUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerPlugin" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvikoftrmUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerPlugin
0x1400036B0: "void __cdecl wil::details::GetContextAndNotifyFailure(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetContextAndNotifyFailure@details@wil@@YAXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@Z
0x14005D4EC: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_window_l1_1_0_dll
0x14004ABB8: api-ms-win-core-delayload-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x14004ABA8: api-ms-win-core-delayload-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140063840: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUgvovnvgibUkvinrhhrlmUkilwfxgUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@TelemetryPermission" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUgvovnvgibUkvinrhhrlmUkilwfxgUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@TelemetryPermission
0x1400670E8: "__cdecl _imp_GetWindowThreadProcessId" __imp_GetWindowThreadProcessId
0x140054878: "IptNumTries" ??_C@_1BI@FNKNDAJO@?$AAI?$AAp?$AAt?$AAN?$AAu?$AAm?$AAT?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140026518: "void __cdecl wil::details::in1diag4::Return_HrMsg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long,char const * __ptr64,...)" ?Return_HrMsg@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1J1ZZ
0x14004D2E8: "mscorwks" ??_C@_1BC@JPMAFEKO@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAw?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x1400090B4: "long __cdecl UtilGetTokenIntegrityRid(void * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?UtilGetTokenIntegrityRid@@YAJPEAXPEAK@Z
0x140054280: "Crash" ??_C@_1M@FOAOAJJD@?$AAC?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x14004EFB8: "WER Tracing Session" ??_C@_1CI@KINPBNGB@?$AAW?$AAE?$AAR?$AA?5?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140004FEC: "public: long __cdecl CString::Copy(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Copy@CString@@QEAAJPEBG@Z
0x14004D988: "AppHangB1" ??_C@_1BE@GIKLLIBB@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAB?$AA1?$AA?$AA@
0x1400511C8: "Failed to enumerate the report t" ??_C@_0CF@EIAGBAOO@Failed?5to?5enumerate?5the?5report?5t@
0x140055E90: "ConfigureTelemetryOptInChangeNot" ??_C@_1FE@PKHLLMGH@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAe?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AAC?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAN?$AAo?$AAt@
0x14003FF30: "unsigned short const * __ptr64 __cdecl UtilPathTail(unsigned short const * __ptr64)" ?UtilPathTail@@YAPEBGPEBG@Z
0x140051DD0: "%s\FullLiveKernelReports\%s" ??_C@_1DI@HMMOKNHC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140009304: "void __cdecl CheckAttachDebugger(void)" ?CheckAttachDebugger@@YAXXZ
0x14005E058: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0
0x1400361D8: "private: long __cdecl CStowedExceptionPlugin::AddBlocksForStructure(void * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?AddBlocksForStructure@CStowedExceptionPlugin@@AEAAJPEAX0@Z
0x140051390: "CKernelReport::CheckAndDeleteLiv" ??_C@_0CM@NFDDCNEB@CKernelReport?3?3CheckAndDeleteLiv@
0x14004C180: "ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1" ??_C@_1EG@NKAJBGEJ@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAw?$AAe?$AAv?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x1400473E2: WaitForSingleObject
0x14003A014: "private: long __cdecl CFDRPlugin::WriteFDRSessionSettings(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteFDRSessionSettings@CFDRPlugin@@AEAAJPEBG@Z
0x1400258BC: "private: long __cdecl CDumpProcessor::MoveDumpFile(void) __ptr64" ?MoveDumpFile@CDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14004B3D8: api-ms-win-security-trustee-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140051590: "Unable to open the file %ws for " ??_C@_0CF@IABHHPID@Unable?5to?5open?5the?5file?5?$CFws?5for?5@
0x1400574F8: WPP_7d5e94974bc3366519ef9a90ed558086_Traceguids
0x14004EA30: "WER/CrashAPI:%u: ERROR ReadProce" ??_C@_0FH@NCENGCNB@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5ReadProce@
0x14004B930: "__cdecl _imp_GetThreadWaitChain" __imp_GetThreadWaitChain
0x140002BD8: ??1?$unique_any_t@V?$unique_storage@U?$resource_policy@PEAXP6AXPEAX@Z$1?ReleaseMutex@details@wil@@YAX0@ZU?$integral_constant@_K$01@wistd@@PEAX$0A@$$T@details@wil@@@details@wil@@@wil@@QEAA@XZ
0x14002EAF0: "public: virtual long __cdecl CBEXPlugIn::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CBEXPlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140063710: "long volatile `void __cdecl wil::SetLastError(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)'::`5'::depth" ?depth@?4??SetLastError@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z@4JC
0x14000D5E4: "public: long __cdecl CProcessInformation::Init(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?Init@CProcessInformation@@QEAAJKK@Z
0x140054F80: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1GC@JHOBCLGJ@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x140006B70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CReflectedDump::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCReflectedDump@@UEAAPEAXI@Z
0x140006808: "int __cdecl VerifyReflectedProcessHandle(void * __ptr64,void * __ptr64)" ?VerifyReflectedProcessHandle@@YAHPEAX0@Z
0x140056F70: "Out of cross process pid space" ??_C@_1DO@MABCGHCG@?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAf?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140009010: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl IReflectedDump::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GIReflectedDump@@UEAAPEAXI@Z
0x14005DE78: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x14004B0B8: "__cdecl _imp_OpenEventW" __imp_OpenEventW
0x14004AB30: "__cdecl _imp_CoSetProxyBlanket" __imp_CoSetProxyBlanket
0x14004FE48: "CreateMutex failed" ??_C@_0BD@JPMIOPOF@CreateMutex?5failed?$AA@
0x140055930: "Microsoft\Windows\FDR" ??_C@_1CM@BDIHCJDM@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAF?$AAD?$AAR?$AA?$AA@
0x14004FC98: "%08X" ??_C@_19NGFMKOON@?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?$AA@
0x1400560A0: "onecore\base\telemetry\permissio" ??_C@_0EC@JMIBAGPP@onecore?2base?2telemetry?2permissio@
0x140037110: "private: static void __cdecl CTIPlugin::FillCallInfo(struct TI_ADDRESS_INFO * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64,int)" ?FillCallInfo@CTIPlugin@@CAXPEAUTI_ADDRESS_INFO@@PEAX1H@Z
0x14001E6A8: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::OnSignaled(class wil::srwlock & __ptr64) __ptr64" ?OnSignaled@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXAEAVsrwlock@3@@Z
0x14001A9F4: "int __cdecl UtilDebugNoBlockingDlg(void)" ?UtilDebugNoBlockingDlg@@YAHXZ
0x14004CA50: EVENT_PINDLL_OF_INTEREST
0x14001A818: "void __cdecl UtilCheckDebugWait(unsigned short const * __ptr64)" ?UtilCheckDebugWait@@YAXPEBG@Z
0x140050358: "Failed to set reporting mode to " ??_C@_0CF@GKNDGJLO@Failed?5to?5set?5reporting?5mode?5to?5@
0x14004AFB0: "__cdecl _imp_RegSetKeyValueW" __imp_RegSetKeyValueW
0x14001C4AC: "private: static long __cdecl CSettings::SetDefaultConsent(struct HKEY__ * __ptr64,enum _CONSENT_SETTING)" ?SetDefaultConsent@CSettings@@CAJPEAUHKEY__@@W4_CONSENT_SETTING@@@Z
0x140052220: "DeleteLiveMiniDumps" ??_C@_1CI@FMOPNICC@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x14003D128: "long __cdecl UtilGetTokenUserSid(void * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilGetTokenUserSid@@YAJPEAXPEAPEAX@Z
0x140052170: "System\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1II@EDFMCNPE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x140056970: "<%s" ??_C@_17GGFEPNFD@?$AA?$DM?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004ECA0: "WER/CrashAPI:%u: ERROR StringCch" ??_C@_0DH@INCBMLJE@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5StringCch@
0x14004EBD0: "WER/CrashAPI:%u: ERROR WerpNtWow" ??_C@_0GC@LLNPCBNM@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5WerpNtWow@
0x140067118: "__cdecl _imp_GetUserObjectInformationW" __imp_GetUserObjectInformationW
0x14004AB90: "__cdecl _imp_CheckRemoteDebuggerPresent" __imp_CheckRemoteDebuggerPresent
0x1400670B8: ext-ms-win-imm-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x140012400: "private: void __cdecl CPerfMetrics::SnapMetrics(struct CPerfMetrics::MetricSet * __ptr64) __ptr64" ?SnapMetrics@CPerfMetrics@@AEAAXPEAUMetricSet@1@@Z
0x14004FF18: "RegQueryInfoKey failed" ??_C@_0BH@MJABDAGP@RegQueryInfoKey?5failed?$AA@
0x14004B208: "__cdecl _imp_Thread32First" __imp_Thread32First
0x14004AC10: "__cdecl _imp_GetLogicalDriveStringsW" __imp_GetLogicalDriveStringsW
0x14004B340: "__cdecl _imp_SetKernelObjectSecurity" __imp_SetKernelObjectSecurity
0x1400509D0: "System\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1IA@BAIKLPLI@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x140056538: "Edition" ??_C@_1BA@HFLEGKCA@?$AAE?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140063838: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUfhviUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFaultUser" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdviuzfogUfhviUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerFaultUser
0x14004CF28: "Reflection" ??_C@_1BG@CMIKBIPA@?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003C2DC: "public: long __cdecl ARI::ProcessToken::AutoSysAppId::GetAppUserModelId(unsigned int,unsigned int * __ptr64,unsigned short * __ptr64)const __ptr64" ?GetAppUserModelId@AutoSysAppId@ProcessToken@ARI@@QEBAJIPEAIPEAG@Z
0x140054910: "CriticalProcessFault2" ??_C@_1CM@LKFLAIJI@?$AAC?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAF?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA2?$AA?$AA@
0x14004B598: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x140018138: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteWaitThreadToFile(struct CWCTInfoWriter::WaitThread * __ptr64) __ptr64" ?WriteWaitThreadToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUWaitThread@1@@Z
0x14004FC58: GUID_IPT
0x14004CDC4: "<" ??_C@_13GEEGGHPK@?$AA?$DM?$AA?$AA@
0x140051998: "UtilDebugCreateEx failed for IDe" ??_C@_0CL@NDHPKGHB@UtilDebugCreateEx?5failed?5for?5IDe@
0x14004C1D0: "__cdecl _sz_WINTRUST_dll" __sz_WINTRUST_dll
0x140056030: "Software\Policies\Microsoft\Wind" ??_C@_1GG@FMMOKAKO@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd@
0x14004E180: "NO_PACKAGE" ??_C@_1BG@BDPEFOGD@?$AAN?$AAO?$AA_?$AAP?$AAA?$AAC?$AAK?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x140018F2C: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::BuildNodeList(struct _WAITCHAIN_NODE_INFO * __ptr64,unsigned int,struct FileInfo * __ptr64) __ptr64" ?BuildNodeList@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAU_WAITCHAIN_NODE_INFO@@IPEAUFileInfo@@@Z
0x140054418: "MoAppCrash" ??_C@_1BG@IGDLMKPK@?$AAM?$AAo?$AAA?$AAp?$AAp?$AAC?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x140050BB8: "CKernelReport::SendReport" ??_C@_0BK@JMENJKCN@CKernelReport?3?3SendReport?$AA@
0x14004C708: "wil::details_abi::SemaphoreValue" ??_C@_0DA@FIKEFJPJ@wil?3?3details_abi?3?3SemaphoreValue@
0x14004F190: "BypassDataThrottling" ??_C@_1CK@CECLDOJA@?$AAB?$AAy?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAT?$AAh?$AAr?$AAo?$AAt?$AAt?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14004E578: "MODULEOFFSET_SELEXCL" ??_C@_1CK@KKEFHEMH@?$AAM?$AAO?$AAD?$AAU?$AAL?$AAE?$AAO?$AAF?$AAF?$AAS?$AAE?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAL?$AAE?$AAX?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x14004B740: "__cdecl _imp_NtQueryInformationProcess" __imp_NtQueryInformationProcess
0x14000E690: "void __cdecl WaitForProcessThreadSuspension(unsigned long)" ?WaitForProcessThreadSuspension@@YAXK@Z
0x140067110: "__cdecl _imp_GetProcessWindowStation" __imp_GetProcessWindowStation
0x140033BE4: "public: __cdecl CAppRecorderPlugin::CAppRecorderPlugin(void) __ptr64" ??0CAppRecorderPlugin@@QEAA@XZ
0x1400134E0: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerDataRequest(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerDataRequest@CHangReport@@MEAAHPEBG0PEAK@Z
0x140055340: "AppRecorderEnabled" ??_C@_1CG@CPNMGIAD@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14004B780: "__cdecl _imp_NtClose" __imp_NtClose
0x140050D48: "AddBugCheckSignaturesToReport fa" ??_C@_0CF@ICGKGING@AddBugCheckSignaturesToReport?5fa@
0x1400555D8: "CTIPlugin::InvokeCallback=%S" ??_C@_0BN@IDMBEBLH@CTIPlugin?3?3InvokeCallback?$DN?$CFS?$AA@
0x140001BC0: "char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)" ?GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ
0x140051140: "%s%s\%s" ??_C@_1BA@FJKCGLFC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004BDF0: "ext-ms-win-kernel32-package-l1-1" ??_C@_1EG@GMKOILGD@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?9?$AAp?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x140032BF0: "public: virtual long __cdecl CRuntimePlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CRuntimePlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14004DBB0: "A problem caused this program to" ??_C@_1IA@DJNFHFEF@?$AAA?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAb?$AAl?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAu?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAa?$AAm?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x140017F90: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteElementWithContentToFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?WriteElementWithContentToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBGKK@Z
0x140055E18: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x14005E06C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0
0x140050450: "Initialize failed for CRASH_DUMP" ??_C@_0CN@CGPFGOAF@Initialize?5failed?5for?5CRASH_DUMP@
0x14004AD18: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x1400015A4: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x140055608: "Ipt" ??_C@_17EDHAMDFK@?$AAI?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140052AE0: "CKernelReportDataCollection::Add" ??_C@_0DB@BHCKEKMP@CKernelReportDataCollection?3?3Add@
0x14004D4B8: "UNKNOWN" ??_C@_1BA@HABJOAEE@?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AA?$AA@
0x14004B1D0: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x14004744E: "__cdecl _imp_load_HamTerminateActivityHost" __imp_load_HamTerminateActivityHost
0x14003B190: "long __cdecl WerPluginParseSettings(struct _AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS * __ptr64,unsigned long,struct KEY_DATA_TYPE * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64)" ?WerPluginParseSettings@@YAJPEAU_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS@@KPEAUKEY_DATA_TYPE@@KPEBG@Z
0x14004ADA0: "__cdecl _imp_VirtualQueryEx" __imp_VirtualQueryEx
0x14004A448: "const CCriticalProcessPlugin::`vftable'" ??_7CCriticalProcessPlugin@@6B@
0x140002774: "void __cdecl wil::details::WilFailFast(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?WilFailFast@details@wil@@YAXAEBUFailureInfo@2@@Z
0x140054F50: "ImageExecutionOptions" ??_C@_1CM@ECAHNNAO@?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x1400545F8: "PageHeapFaultTimeOut" ??_C@_1CK@MJKJCGIC@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAF?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x14004AFF0: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x140057204: "true" ??_C@_04LOAJBDKD@true?$AA@
0x14004AF10: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x1400466F0: MstmpRead
0x14004E0B0: "Additional Hang Signature 7" ??_C@_1DI@HPDHFCNE@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA7?$AA?$AA@
0x140042CB8: "long __cdecl TelGetAppIdMetadataByHandle(void * __ptr64,struct AppIdMetadata * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?TelGetAppIdMetadataByHandle@@YAJPEAXPEAUAppIdMetadata@@KPEAK@Z
0x14004B118: "__cdecl _imp_WaitForMultipleObjects" __imp_WaitForMultipleObjects
0x14003AF64: "long __cdecl CheckPluginLastPromptedTime(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64)" ?CheckPluginLastPromptedTime@@YAJPEAUHKEY__@@PEBG1KPEAH@Z
0x14004CB44: "wmain" ??_C@_05GFKPGDJ@wmain?$AA@
0x14004ECD8: "kernel32.dll" ??_C@_1BK@MGMFAEKH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140063594: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x140047442: LocalFree
0x1400119D0: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::AcquireReportingLocks(void) __ptr64" ?AcquireReportingLocks@CUserModeHangReport@@AEAAJXZ
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CCrashOnLaunch::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CCrashOnLaunch@@UEAAJXZ
0x1400514B0: "CString::Copy(miniDumpFile) fail" ??_C@_0CD@EHDMFNDJ@CString?3?3Copy?$CIminiDumpFile?$CJ?5fail@
0x14004CD18: WPP_ThisDir_CTLGUID_WerFaultTracingGuid
0x140067078: WINTRUST_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x14004B660: "__cdecl _imp_EtwGetTraceEnableFlags" __imp_EtwGetTraceEnableFlags
0x14005DB08: WINTRUST_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14000EA80: "protected: virtual void __cdecl CUserModeHangReport::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@CUserModeHangReport@@MEAAXXZ
0x14004D5C0: "DC.NoSnapshot" ??_C@_1BM@LNFHJEFK@?$AAD?$AAC?$AA?4?$AAN?$AAo?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140050A70: "CKernelReport::GetLiveReportsSto" ??_C@_0CH@JKODCLHF@CKernelReport?3?3GetLiveReportsSto@
0x14003C808: TelIsTelemetryTypeAllowed
0x140052EF0: "Professional" ??_C@_1BK@PEBCBJIM@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14004B808: "__cdecl _imp_WerpAuxmdInitialize" __imp_WerpAuxmdInitialize
0x14004AE28: "__cdecl _imp_PssCaptureSnapshot" __imp_PssCaptureSnapshot
0x14005D648: WINTRUST_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x14004B038: "__cdecl _imp_InitializeSRWLock" __imp_InitializeSRWLock
0x14004ADC8: "__cdecl _imp_VirtualAlloc" __imp_VirtualAlloc
0x14004B5E8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x14004B2D0: "__cdecl _imp_EventWrite" __imp_EventWrite
0x14004F908: "NtUpdateWnfStateData" ??_C@_0BF@NPHHEHP@NtUpdateWnfStateData?$AA@
0x14004C0E0: "ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1" ??_C@_1EG@HAAANOMC@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAw?$AAe?$AAv?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x14002D5BC: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_NtStatus(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?Log_NtStatus@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1J@Z
0x140047D30: ApiSetQueryApiSetPresence
0x140007C3C: "public: __cdecl CReflectedDumpServer::~CReflectedDumpServer(void) __ptr64" ??1CReflectedDumpServer@@QEAA@XZ
0x14004CAF0: "WaitOnStart" ??_C@_1BI@JJHDNBBA@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAO?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14004FE00: "Global\WerKernelVerticalReportin" ??_C@_1EE@NOMEFOHL@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAW?$AAe?$AAr?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAV?$AAe?$AAr?$AAt?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn@
0x14004E260: "User file" ??_C@_1BE@BNMLANEC@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400470B2: free
0x1400421D8: WPP_SF_SDD
0x14004B2F8: "__cdecl _imp_DeregisterEventSource" __imp_DeregisterEventSource
0x1400542F8: "CaptureSnapshot" ??_C@_0BA@LCBJOPKK@CaptureSnapshot?$AA@
0x140056578: "Flavor" ??_C@_1O@NGOJDJDH@?$AAF?$AAl?$AAa?$AAv?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140009060: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CReflectedDump::GetDumpPath(void) __ptr64" ?GetDumpPath@CReflectedDump@@UEAAPEBGXZ
0x140054AC8: "\Device\LanmanRedirector" ??_C@_1DC@HPJECOGA@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAn?$AAm?$AAa?$AAn?$AAR?$AAe?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140031330: "public: virtual long __cdecl CAutoVerifierPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CAutoVerifierPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14002D5E8: "long __cdecl GrantTokenQueryAccessToProcessSid(struct HPSS__ * __ptr64,void * __ptr64)" ?GrantTokenQueryAccessToProcessSid@@YAJPEAUHPSS__@@PEAX@Z
0x140026CD0: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::CreateMiniLiveReport(void) __ptr64" ?CreateMiniLiveReport@CLiveDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14004ADE0: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x14004F030: "DontSendAdditionalData" ??_C@_1CO@FPJBBNGH@?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAe?$AAn?$AAd?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14001BAE8: WPP_SF_dSS
0x14004B798: "__cdecl _imp_NtAlpcConnectPort" __imp_NtAlpcConnectPort
0x14004B738: "__cdecl _imp_NtOpenEvent" __imp_NtOpenEvent
0x140056AC0: "%04d/%02d/%02d:%02d:%02d:%02d" ??_C@_1DM@BFPAIKGB@?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAd?$AA?1?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?1?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAd?$AA?$AA@
0x14004EEA8: ".dll" ??_C@_19BHIGINDB@?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004DAE8: ".xml" ??_C@_19PHMOHKPA@?$AA?4?$AAx?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14004ADB8: "__cdecl _imp_VirtualQuery" __imp_VirtualQuery
0x14004F560: "ForceMetadata" ??_C@_1BM@ENLKODBG@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAM?$AAe?$AAt?$AAa?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14004AAD0: "__cdecl _imp_RpcStringFreeW" __imp_RpcStringFreeW
0x14004B1F8: "__cdecl _imp_Process32FirstW" __imp_Process32FirstW
0x140001D68: "long __cdecl wil::details::GetLastErrorFailHr(void)" ?GetLastErrorFailHr@details@wil@@YAJXZ
0x140006BD8: "public: void __cdecl CReflectedDump::Cleanup(void) __ptr64" ?Cleanup@CReflectedDump@@QEAAXXZ
0x14002EA30: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CBEXPlugIn::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCBEXPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x14004AFF8: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x140036810: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::HashStackTrace(unsigned long * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64,class CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64> * __ptr64,class CList<struct _PROCESS_MODULE * __ptr64> * __ptr64)" ?HashStackTrace@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAKKPEAPEAXPEAV?$CList@PEAU_PROCESS_MODULE@@@@2@Z
0x140047C80: "__cdecl purecall" _purecall
0x14004AF58: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x140002970: "unsigned long __cdecl wil::details::ReportFailure_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType)" ?ReportFailure_GetLastError@details@wil@@YAKPEAXIPEBD110W4FailureType@2@@Z
0x140055D08: "__cdecl _pfnDefaultDliFailureHook2" __pfnDefaultDliFailureHook2
0x14004FB38: "-q" ??_C@_15CGIMIPEN@?$AA?9?$AAq?$AA?$AA@
0x14002BD30: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Log_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?Log_Hr@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1J@Z
0x1400411EC: "public: long __cdecl CRegSetting::Save(struct HKEY__ * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?Save@CRegSetting@@QEAAJPEAUHKEY__@@PEAXKK@Z
0x1400364C4: "private: static long __cdecl CStowedExceptionPlugin::CalculateRemoteStringLength(unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long)" ?CalculateRemoteStringLength@CStowedExceptionPlugin@@CAJPEAKPEAX1K@Z
0x140047058: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x14004AB38: "__cdecl _imp_ProgIDFromCLSID" __imp_ProgIDFromCLSID
0x14004DC58: "CHangReport::Create failed" ??_C@_0BL@GGDOHLCD@CHangReport?3?3Create?5failed?$AA@
0x1400528C0: "GetSubmissionId failed" ??_C@_0BH@NNAHKFJN@GetSubmissionId?5failed?$AA@
0x1400522F0: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0EH@JKKDDKPD@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140047D6C: IsGetProcessWindowStationPresent
0x14001A78C: "long __cdecl StringCbCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCbCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x14004E0E8: "MoAppHangXProc" ??_C@_1BO@MCAHHHJH@?$AAM?$AAo?$AAA?$AAp?$AAp?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAX?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CFTHPlugIn::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CFTHPlugIn@@UEAAJXZ
0x140008DB0: "public: virtual void __cdecl CAsyncReflectionDump::Cancel(void) __ptr64" ?Cancel@CAsyncReflectionDump@@UEAAXXZ
0x140047CA4: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
0x14004C2D0: "ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-3" ??_C@_1EC@LIDNENEK@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA3@
0x14004DA48: WPP_f46e27d7d7f831037524c4c3c9a46f78_Traceguids
0x14004ADD8: "__cdecl _imp_OpenFileMappingW" __imp_OpenFileMappingW
0x140004120: "int __cdecl ConsoleCtrlHandler(unsigned long)" ?ConsoleCtrlHandler@@YAHK@Z
0x140054B08: " :" ??_C@_15NGAHEDKP@?$AA?5?$AA?3?$AA?$AA@
0x1400503E0: "SendReport failed" ??_C@_0BC@KFENFOBE@SendReport?5failed?$AA@
0x14000E4D0: WPP_SF_SDDD
0x1400519C8: "QueryInterface failed for IDebug" ??_C@_0CI@KIDFPAAP@QueryInterface?5failed?5for?5IDebug@
0x140055A98: "BufferSize" ??_C@_1BG@CPCOOOKL@?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140012C10: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x14004AE10: "__cdecl _imp_ExpandEnvironmentStringsW" __imp_ExpandEnvironmentStringsW
0x14004AD88: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400480B6: memcmp
0x14004B158: "__cdecl _imp_GetSystemDirectoryW" __imp_GetSystemDirectoryW
0x140051178: "Failed live report. Path %ws" ??_C@_0BN@MMHDAAAP@Failed?5live?5report?4?5Path?5?$CFws?$AA@
0x140041F88: "public: long __cdecl CFileMap::MapFile(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?MapFile@CFileMap@@QEAAJPEBGK@Z
0x140057350: "Found %u native processes for xp" ??_C@_1FO@CJIAFNFF@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAu?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAx?$AAp@
0x14004B5F0: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x14004C7F0: "WilError_02" ??_C@_0M@NMJHHMC@WilError_02?$AA@
0x1400219C0: "public: long __cdecl CKernelReport::WaitForDumpConversion(void) __ptr64" ?WaitForDumpConversion@CKernelReport@@QEAAJXZ
0x14004712C: RtlpImageNtHeader
0x14002C464: "void __cdecl LogEvent(unsigned long,unsigned short,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned short)" ?LogEvent@@YAXKGPEAPEBGG@Z
0x140053ED0: "Failed to read settings for Dump" ??_C@_0CF@NIPPBFLH@Failed?5to?5read?5settings?5for?5Dump@
0x140047D6C: IsGetThreadDesktopPresent
0x14004B468: faultrep_NULL_THUNK_DATA
0x14003D364: "long __cdecl UtilGetProcessUserSid(void * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilGetProcessUserSid@@YAJPEAXPEAPEAX@Z
0x14004AE50: "__cdecl _imp_SetPriorityClass" __imp_SetPriorityClass
0x140014C58: "protected: long __cdecl CHangReport::_AddReportFilesToFileInfo(void) __ptr64" ?_AddReportFilesToFileInfo@CHangReport@@IEAAJXZ
0x140067018: "__cdecl _imp_HamPopulateActivityPropertiesByClass" __imp_HamPopulateActivityPropertiesByClass
0x1400540F0: "UserCrashMain" ??_C@_0O@INFCMJOE@UserCrashMain?$AA@
0x14000522C: "public: long __cdecl CString::Append(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Append@CString@@QEAAJPEBG@Z
0x1400547D8: "PageHeapCommitMemoryPercent" ??_C@_1DI@GGPNHEMN@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAi?$AAt?$AAM?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAP?$AAe?$AAr?$AAc?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14002E890: "public: virtual long __cdecl CCriticalProcessPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CCriticalProcessPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x1400019F4: "int __cdecl wil::details::RecordException(long)" ?RecordException@details@wil@@YAHJ@Z
0x14002496C: "private: void __cdecl CKernelReport::CheckAndDeleteMemoryDump(void) __ptr64" ?CheckAndDeleteMemoryDump@CKernelReport@@AEAAXXZ
0x14004C530: "%hs(%d)\%hs!%p: " ??_C@_1CC@CMMBNPBE@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?2?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x14000A764: "int __cdecl IsBlankString(unsigned short const * __ptr64)" ?IsBlankString@@YAHPEBG@Z
0x140055DB8: "policymanager.dll" ??_C@_1CE@CPIJJION@?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AAm?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140037640: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CIptPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECIptPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x1400637F0: "long (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_pfnRtlSubscribeWnfStateChangeNotification)(struct __WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION * __ptr64 * __ptr64,struct __WIL__WNF_STATE_NAME,unsigned long,long (__cdecl*)(struct __WIL__WNF_STATE_NAME,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID * __ptr64,void * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long),void * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?g_wil_details_pfnRtlSubscribeWnfStateChangeNotification@@3P6AJPEAPEAU__WIL__WNF_USER_SUBSCRIPTION@@U__WIL__WNF_STATE_NAME@@KP6AJ1KPEAU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEAXPEBXK@Z32KK@ZEA
0x14004B898: "__cdecl _imp_WerReportSubmit" __imp_WerReportSubmit
0x140034DCC: "private: long __cdecl CAppRecorderPlugin::WriteAppCompatLayer(void) __ptr64" ?WriteAppCompatLayer@CAppRecorderPlugin@@AEAAJXZ
0x140043770: "public: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddReflectedCrossProcessPid(void * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?AddReflectedCrossProcessPid@CElevatedDataCollection@@QEAAJPEAXKKK@Z
0x140055810: "Too large size" ??_C@_0P@MADAINMD@Too?5large?5size?$AA@
0x1400415A4: "public: static long __cdecl CRegSetting::GetKey(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,struct HKEY__ * __ptr64 * __ptr64)" ?GetKey@CRegSetting@@SAJPEBGKPEAPEAUHKEY__@@@Z
0x140041C0C: "public: long __cdecl CXMLWriter::BeginElement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CStringMap * __ptr64,int) __ptr64" ?BeginElement@CXMLWriter@@QEAAJPEBG0PEAVCStringMap@@H@Z
0x140051268: "Failed to query the report id co" ??_C@_0CN@FMHICPFD@Failed?5to?5query?5the?5report?5id?5co@
0x14004E878: "ntdll" ??_C@_1M@OAIMIKLP@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004BE40: "__cdecl _sz_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll
0x1400566C0: "\KernelObjects\HighCommitConditi" ??_C@_1EG@JCCHLBNP@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAH?$AAi?$AAg?$AAh?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAi?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi@
0x1400478A8: "__cdecl _imp_load_ImmDisableIME" __imp_load_ImmDisableIME
0x140047B9F: wcschr
0x14004B3B8: "__cdecl _imp_ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptorW" __imp_ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptorW
0x140008CF4: "protected: int __cdecl CAsyncReflectionDump::EnsureReflectionDone(void) __ptr64" ?EnsureReflectionDone@CAsyncReflectionDump@@IEAAHXZ
0x14004E960: "WER/CrashAPI:%u: ERROR OOM " ??_C@_0BM@PBPNPNOH@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5OOM?6?$AA@
0x140051AA0: "00000000-0000-0000-0000-00000000" ??_C@_1EK@ELAFIBPG@?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0@
0x140056FE0: "ReserveMachineQueueDirectory fai" ??_C@_1FE@JGGCFPKI@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AAQ?$AAu?$AAe?$AAu?$AAe?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi@
0x140051630: "Minidumpdir not set" ??_C@_0BE@JGCJJGCC@Minidumpdir?5not?5set?$AA@
0x140053218: "GetDriverData" ??_C@_1BM@GPCIPCB@?$AAG?$AAe?$AAt?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14005DC20: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x14003B650: "long __cdecl WerPluginWriteSettings(struct _AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS * __ptr64,unsigned long,struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?WerPluginWriteSettings@@YAJPEAU_AUTOVERIFIER_IPT_SETTINGS@@KPEAUHKEY__@@PEBG@Z
0x14004B7C0: "__cdecl _imp_?WerpTraceUnmappedVaRangesStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@PEAT_LARGE_INTEGER@@5@Z" __imp_?WerpTraceUnmappedVaRangesStatistics@@YAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0PEAU_WERP_UNMAPPED_VA_RANGES@@PEAT_LARGE_INTEGER@@5@Z
0x140051038: "LiveKernelEvent" ??_C@_1CA@JJNGMCHH@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAE?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140052D70: "StringCchPrintf failed while try" ??_C@_0DM@FDJIDJGB@StringCchPrintf?5failed?5while?5try@
0x1400094E0: "long __cdecl OpenSharedMemory(unsigned short const * __ptr64,struct SharedHangRepData * __ptr64 * __ptr64)" ?OpenSharedMemory@@YAJPEBGPEAPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x14004B940: "__cdecl _imp_RegisterWaitChainCOMCallback" __imp_RegisterWaitChainCOMCallback
0x14004DDF0: "Application Name" ??_C@_1CC@PJFKMFOK@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14004AD08: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x14004B248: api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001CACC: "void __cdecl wil::details::in1diag3::_FailFast_Unexpected(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64)" ?_FailFast_Unexpected@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBD@Z
0x1400381D0: "public: virtual long __cdecl CDriverVerifierPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CDriverVerifierPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140055EF0: "DisableTelemetryOptInChangeNotif" ??_C@_1FA@CDHJFNKK@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AAC?$AAh?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAN?$AAo?$AAt?$AAi?$AAf@
0x14005DFB8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-version-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-version-l1-1-0
0x14004B730: "__cdecl _imp_EtwEventWriteNoRegistration" __imp_EtwEventWriteNoRegistration
0x140009070: "public: virtual unsigned long __cdecl CReflectedDump::GetReflectedPid(void) __ptr64" ?GetReflectedPid@CReflectedDump@@UEAAKXZ
0x140050928: "AvailableFull" ??_C@_1BM@FNBCIAAK@?$AAA?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140019CBC: "int __cdecl IsInExcludeList(unsigned short const * __ptr64)" ?IsInExcludeList@@YAHPEBG@Z
0x140027880: "private: unsigned long __cdecl CKernelReportDataCollection::XMLEncodeString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?XMLEncodeString@CKernelReportDataCollection@@AEAAKPEBGPEAGK@Z
0x1400515B8: "Sprintf failed for bug check str" ??_C@_0CE@KPJCEMBH@Sprintf?5failed?5for?5bug?5check?5str@
0x14004F830: "SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMC" ??_C@_1EM@CCPGAMFN@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAP?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAS?$AAQ?$AAM?$AAC@
0x14004349C: "protected: void __cdecl CElevatedDataCollection::FinalizePendingReflectionDumps(void) __ptr64" ?FinalizePendingReflectionDumps@CElevatedDataCollection@@IEAAXXZ
0x140052F60: "Web Server" ??_C@_1BG@EKAPCPGH@?$AAW?$AAe?$AAb?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140050AF0: "LiveKernelReports" ??_C@_1CE@GPFAPENO@?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B258: api-ms-win-core-wow64-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B270: api-ms-win-core-wow64-l1-1-1_NULL_THUNK_DATA
0x14004AB08: "__cdecl _imp_CoTaskMemAlloc" __imp_CoTaskMemAlloc
0x14004AEB8: "__cdecl _imp_OpenThread" __imp_OpenThread
0x14001D7CC: "public: bool __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::RecordUsage(void * __ptr64,unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAA_NPEAX_K01I@Z
0x14004DB28: "minidump.mdmp" ??_C@_1BM@EJMLEPCE@?$AAm?$AAi?$AAn?$AAi?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?4?$AAm?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140056EC0: "Attempting to cross-proc reporti" ??_C@_1FI@IGICCICP@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi@
0x14004C618: "[%hs(%hs)] " ??_C@_1BI@PKOCHLJN@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x14004B900: "__cdecl _imp_WerReportAddFile" __imp_WerReportAddFile
0x140054570: "PageHeapDllRangeEnd" ??_C@_1CI@NMPLGDBI@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAD?$AAl?$AAl?$AAR?$AAa?$AAn?$AAg?$AAe?$AAE?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x1400551E8: "OutOfProcessExceptionEventCallba" ??_C@_0CD@NAOHFEHL@OutOfProcessExceptionEventCallba@
0x140054CD0: "Software\Microsoft\Windows NT\Cu" ??_C@_1LE@BFKELKBF@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu@
0x14004B5A0: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x14004A508: "const CAutoVerifierPlugin::`vftable'" ??_7CAutoVerifierPlugin@@6B@
0x140052CB0: "ConvertStringSecurityDescriptorT" ??_C@_0DE@PBICHGPE@ConvertStringSecurityDescriptorT@
0x14004C360: "ext-ms-win-ntuser-windowstation-" ??_C@_1EO@FIHMJCLF@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?9@
0x140055828: "FDR" ??_C@_17IAOCGEKP@?$AAF?$AAD?$AAR?$AA?$AA@
0x14004F8E0: WPP_04137e642a3e3d91a8041436ff3cc56f_Traceguids
0x140051D80: "CLiveDumpProcessor::CreateLiveMi" ??_C@_0CL@GBDIHEBL@CLiveDumpProcessor?3?3CreateLiveMi@
0x140020E14: "private: static long __cdecl CKernelReport::AddBugCheckSignaturesToReport(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _BUGCHECK_INFORMATION * __ptr64)" ?AddBugCheckSignaturesToReport@CKernelReport@@CAJPEAXPEBGPEAU_BUGCHECK_INFORMATION@@@Z
0x14004D4F0: "(TransitionMU)" ??_C@_1BO@ICIPIOIM@?$AA?$CI?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAU?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x14004B7B8: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x14004B608: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x14004B690: "__cdecl _imp_RtlImageNtHeaderEx" __imp_RtlImageNtHeaderEx
0x140047D3C: VirtualQuery
0x140062D30: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x14004C4AC: "\/" ??_C@_15MNCACJLI@?$AA?2?$AA?1?$AA?$AA@
0x1400439FC: "public: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddCrossProcessPid(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?AddCrossProcessPid@CElevatedDataCollection@@QEAAJKKKPEBGK@Z
0x14004B380: "__cdecl _imp_GetSecurityDescriptorDacl" __imp_GetSecurityDescriptorDacl
0x140005EB4: "public: long __cdecl CString::GetSystemDirectory2(unsigned short,int) __ptr64" ?GetSystemDirectory2@CString@@QEAAJGH@Z
0x1400548D0: "IptTraceDurationInDays" ??_C@_1CO@BHLHNKPE@?$AAI?$AAp?$AAt?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAD?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAI?$AAn?$AAD?$AAa?$AAy?$AAs?$AA?$AA@
0x14005D390: "__cdecl TI2?AVResultException@wil@@" _TI2?AVResultException@wil@@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CPinDLLPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCPinDLLPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004C4F8: "Exception" ??_C@_09FBNMMHMJ@Exception?$AA@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCrashOnLaunch::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCCrashOnLaunch@@UEAAPEAXI@Z
0x140008C10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAsyncReflectionDump::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAsyncReflectionDump@@UEAAPEAXI@Z
0x14004CA20: "wil::details_abi::SemaphoreValue" ??_C@_0CO@DJFKPPNO@wil?3?3details_abi?3?3SemaphoreValue@
0x14000E2DC: "long __cdecl GetProcessThreads(unsigned long,unsigned long,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?GetProcessThreads@@YAJKKPEAPEAXKPEAK@Z
0x14004DE18: "Application Version" ??_C@_1CI@LNNENDBB@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400635F8: "__cdecl _hmod__ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll" __hmod__ext_ms_win_setupapi_classinstallers_l1_1_0_dll
0x140004078: "__cdecl TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWindowsErrorReportingProv" _TlgDefineProvider_annotation__Tlgg_hTlgWindowsErrorReportingProv
0x140020030: WPP_SF_DDd
0x140020090: WPP_SF_Ddd
0x14000A544: WPP_SF_DDD
0x14004A178: "const CAsyncReflectionDump::`vftable'" ??_7CAsyncReflectionDump@@6B@
0x14000AB64: "public: __cdecl CHangStackTrace::~CHangStackTrace(void) __ptr64" ??1CHangStackTrace@@QEAA@XZ
0x1400211CC: "private: long __cdecl CKernelReport::SetReporting(int) __ptr64" ?SetReporting@CKernelReport@@AEAAJH@Z
0x1400670D8: "__cdecl _imp_GetProcessUIContextInformation" __imp_GetProcessUIContextInformation
0x14005D54C: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_WINTRUST_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_WINTRUST_dll
0x140017E88: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteEndElementToFile(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?WriteEndElementToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBGH@Z
0x140042E74: WPP_SF_dsd
0x140056468: "Ubr" ??_C@_17DBBBLHC@?$AAU?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x1400517A0: "GenerateIntegratorReportId faile" ??_C@_0CC@KHEGPCDJ@GenerateIntegratorReportId?5faile@
0x14004C130: "ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1" ??_C@_1EG@GCLFHBCM@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAw?$AAe?$AAv?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?9?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1@
0x14005DE00: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-0
0x14004B7E8: "__cdecl _imp_?WerpStitchedMinidumpVmPostReadCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAK_KPEAXKKJ@Z" __imp_?WerpStitchedMinidumpVmPostReadCallback@@YAJPEAU_WERP_STITCHED_DUMP_WRITER@@PEAK_KPEAXKKJ@Z
0x140051CB0: "%s\LiveKernelReports\%s" ??_C@_1DA@JAAEGEMK@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004C5C8: " " ??_C@_19NMAFMAH@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x14004C558: "%hs!%p: " ??_C@_1BC@HOGHCIFF@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CB?$AA?$CF?$AAp?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140055240: "OutOfProcessExceptionEventDebugg" ??_C@_0DB@IFOJFNNI@OutOfProcessExceptionEventDebugg@
0x140054890: "IptBufferSize" ??_C@_1BM@EJCIBDFA@?$AAI?$AAp?$AAt?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140062FEB: g_header_init_InitializeStagingSRUMFeatureReporting
0x14004C890: "wil::details_abi::ProcessLocalSt" ??_C@_0GI@MAKKBHLN@wil?3?3details_abi?3?3ProcessLocalSt@
0x14004AE38: "__cdecl _imp_PssQuerySnapshot" __imp_PssQuerySnapshot
0x140047DCC: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_ntuser_windowstation_l1_1_0_dll
0x14000F450: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerBeforeQueue(int * __ptr64,int,void * __ptr64) __ptr64" ?_OnWerBeforeQueue@CUserModeHangReport@@EEAAHPEAHHPEAX@Z
0x140050C78: "WerpSetIntegratorReportId failed" ??_C@_0CB@BODAEOC@WerpSetIntegratorReportId?5failed@
0x14004CBC8: "-pss" ??_C@_19POLKPOGE@?$AA?9?$AAp?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400540B0: "Invalid number of command line p" ??_C@_0EA@DHBOCKMD@Invalid?5number?5of?5command?5line?5p@
0x140033C80: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAppRecorderPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAppRecorderPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004B368: "__cdecl _imp_FreeSid" __imp_FreeSid
0x140002BC8: "void __cdecl wil::details::in1diag4::_FailFastImmediate_Unexpected(void)" ?_FailFastImmediate_Unexpected@in1diag4@details@wil@@YAXXZ
0x140024588: "public: long __cdecl CKernelReport::ReportAllLiveReports(void) __ptr64" ?ReportAllLiveReports@CKernelReport@@QEAAJXZ
0x1400557B0: "VerifyDrivers=" ??_C@_1BO@GMAOAIII@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14002696C: "private: long __cdecl CLiveDumpProcessor::ConvertLiveDump(void) __ptr64" ?ConvertLiveDump@CLiveDumpProcessor@@AEAAJXZ
0x14004B680: "__cdecl _imp_NtQueryEvent" __imp_NtQueryEvent
0x14004B390: "__cdecl _imp_GetSidSubAuthorityCount" __imp_GetSidSubAuthorityCount
0x14004B858: "__cdecl _imp_WerpCreateIntegratorReportId" __imp_WerpCreateIntegratorReportId
0x140047B1B: "__cdecl _imp_load_CryptCATOpen" __imp_load_CryptCATOpen
0x140030830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoVerifierPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAutoVerifierPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x1400638C8: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxunrmpvimvoUwverxvhUkmkigoUkmkigoUfnlwvUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@pnprtl" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxunrmpvimvoUwverxvhUkmkigoUkmkigoUfnlwvUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@pnprtl
0x14004CDF0: "&quot;" ??_C@_1O@KDPLEHB@?$AA?$CG?$AAq?$AAu?$AAo?$AAt?$AA?$DL?$AA?$AA@
0x14005DBA8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x1400353B0: "public: virtual long __cdecl CFTHPlugIn::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CFTHPlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x1400200F0: WPP_SF_Dddd
0x140053030: "Communications Server" ??_C@_1CM@BBOAGJAA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAu?$AAn?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400479F4: IsEvtOpenLogPresent
0x14004B1B0: "__cdecl _imp_SetThreadpoolTimer" __imp_SetThreadpoolTimer
0x14002BCE8: "public: __cdecl CList<struct _ELEMENT_VALUE>::~CList<struct _ELEMENT_VALUE>(void) __ptr64" ??1?$CList@U_ELEMENT_VALUE@@@@QEAA@XZ
0x14004CB98: "-u" ??_C@_15KJOOBIBK@?$AA?9?$AAu?$AA?$AA@
0x14004F5C0: "Source" ??_C@_1O@FDGFDJPD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14001EAD0: "public: void __cdecl wil::details::FeatureStateManager::QueueBackgroundSRUMUsageReporting(unsigned int,unsigned short,unsigned int) __ptr64" ?QueueBackgroundSRUMUsageReporting@FeatureStateManager@details@wil@@QEAAXIGI@Z
0x140052A18: "CKernelReportDataCollection::Add" ??_C@_0CP@CAENIEOC@CKernelReportDataCollection?3?3Add@
0x1400519F0: "OpenDumpFileWide failed for %ws" ??_C@_0CA@BPNFGAFP@OpenDumpFileWide?5failed?5for?5?$CFws?$AA@
0x14004B478: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x14004AAE8: "__cdecl _imp_ApiSetQueryApiSetPresence" __imp_ApiSetQueryApiSetPresence
0x140062D78: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x1400386F8: "private: long __cdecl CDriverVerifierPlugin::ParseSettings(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?ParseSettings@CDriverVerifierPlugin@@AEAAJPEBG@Z
0x14001FCCC: "public: static long __cdecl PackageUtility::GetProcessPackageFullName(void * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?GetProcessPackageFullName@PackageUtility@@SAJPEAXPEAVCString@@@Z
0x14004B580: "__cdecl _imp__wtoi64" __imp__wtoi64
0x140030710: "public: __cdecl CAutoVerifierPlugin::CAutoVerifierPlugin(void) __ptr64" ??0CAutoVerifierPlugin@@QEAA@XZ
0x14005DD38: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-private-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-private-l1-1-0
0x140055588: "00000000" ??_C@_1BC@LMIJMNIA@?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x14004AF98: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x140052EB0: "Embedded" ??_C@_1BC@ELAKEKIB@?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140011C08: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::DumpProcessDataSegsRegisteredBlocks(void * __ptr64) __ptr64" ?DumpProcessDataSegsRegisteredBlocks@CUserModeHangReport@@AEAAJPEAX@Z
0x14001CB10: "long __cdecl wil_details_NtQueryWnfStateData(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?wil_details_NtQueryWnfStateData@@YAJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@PEBXPEAKPEAX3@Z
0x14000F110: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerRestartResult(int,int) __ptr64" ?_OnWerRestartResult@CUserModeHangReport@@EEAAHHH@Z
0x140052F10: "DataCenter Server" ??_C@_1CE@FADFCEDN@?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140048120: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x1400565B0: "ARM64" ??_C@_1M@INPPMIAA@?$AAA?$AAR?$AAM?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x140036FD0: "public: virtual long __cdecl CTIPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CTIPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x1400024CC: "void __cdecl wil::details::LogFailure(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,long,unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64,struct wil::FailureInfo * __ptr64)" ?LogFailure@details@wil@@YAXPEAXIPEBD110W4FailureType@2@JPEBG_NPEAG_KPEAD6PEAUFailureInfo@2@@Z
0x14004FCE0: "Reporting not cancelled during d" ??_C@_0CK@EHDDHJAM@Reporting?5not?5cancelled?5during?5d@
0x14003E878: "long __cdecl UtilReadTEB(void * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?UtilReadTEB@@YAJPEAX00KK@Z
0x14004C630: "[%hs] " ??_C@_1O@PJKHPDBK@?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?6?$AA?$AA@
0x14004AB48: "__cdecl _imp_CoGetActivationState" __imp_CoGetActivationState
0x14004B360: "__cdecl _imp_CheckTokenMembership" __imp_CheckTokenMembership
0x14004D078: "Debugger" ??_C@_1BC@MLJJDKHA@?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B1A0: "__cdecl _imp_WaitForThreadpoolTimerCallbacks" __imp_WaitForThreadpoolTimerCallbacks
0x14004F498: "CabArchiveFolder" ??_C@_1CC@CPCCPMHD@?$AAC?$AAa?$AAb?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140055660: "WmiPrvSE.exe" ??_C@_1BK@KMAPCDPP@?$AAW?$AAm?$AAi?$AAP?$AAr?$AAv?$AAS?$AAE?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14004DB48: "memory.hdmp" ??_C@_1BI@JLJIKONO@?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?4?$AAh?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140038FE0: "public: virtual long __cdecl CDriverVerifierPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CDriverVerifierPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14004CB28: "Invalid command line params" ??_C@_0BM@PGPKKLFN@Invalid?5command?5line?5params?$AA@
0x1400559D8: "%s=" ??_C@_17KELMBDLH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140056710: "\KernelObjects\MaximumCommitCond" ??_C@_1EM@EDJBDCFP@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAx?$AAi?$AAm?$AAu?$AAm?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAi?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAd@
0x140054EC0: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1JA@ICBKIHFN@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x14000E9D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CUserModeHangReport::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECUserModeHangReport@@UEAAPEAXI@Z
0x140055E30: "LimitEnhancedDiagnosticDataWindo" ??_C@_1FI@BKBJOBNH@?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAD?$AAi?$AAa?$AAg?$AAn?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAc?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x140057528: "Global\Microsoft.Windows.Setup" ??_C@_1DO@LLPECNEH@?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?4?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?4?$AAS?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x140009A9C: "int __cdecl WerCoreReportHang(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const)" ?WerCoreReportHang@@YAHHQEAPEBG@Z
0x14004B0B0: "__cdecl _imp_ResetEvent" __imp_ResetEvent
0x140051C00: "Failed to save for FinalDumpFile" ??_C@_0DE@GJKAPOAL@Failed?5to?5save?5for?5FinalDumpFile@
0x14004ACC8: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x14004CFB8: "ReflectDebugger" ??_C@_1CA@HBOKEMGB@?$AAR?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAD?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004D1D8: "_NT_DEBUG_LOG_FILE_APPEND" ??_C@_1DE@OPANBLMO@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAE?$AAN?$AAD?$AA?$AA@
0x140002390: "void __cdecl wil::details::Rethrow(void)" ?Rethrow@details@wil@@YAXXZ
0x140011770: "protected: virtual int __cdecl CHangReport::_OnWerUploadFinished(void) __ptr64" ?_OnWerUploadFinished@CHangReport@@MEAAHXZ
0x140051480: "No dump was present" ??_C@_0BE@IBIFHOGG@No?5dump?5was?5present?$AA@
0x14004AFE0: "__cdecl _imp_RtlCompareMemory" __imp_RtlCompareMemory
0x14005DF04: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0
0x140056790: WPP_4414612258423226334c47958e4a7d80_Traceguids
0x14004ACF8: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x14002FC8C: "private: long __cdecl CInpagePlugIn::GetFileNameFromMappedFileName(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetFileNameFromMappedFileName@CInpagePlugIn@@AEAAJPEBGPEAGK@Z
0x14004E4F8: "WAIT_BLOCKINGTHREAD" ??_C@_1CI@ENEPKKEP@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAB?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AAI?$AAN?$AAG?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAA?$AAD?$AA?$AA@
0x14004B330: "__cdecl _imp_GetLengthSid" __imp_GetLengthSid
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CPinDLLPlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CPinDLLPlugin@@UEAAJXZ
0x1400575A0: "__cdecl _xmm@ffffffffffffffff0000000000000000" __xmm@ffffffffffffffff0000000000000000
0x1400575B0: "__cdecl _xmm@ffffffffffffffffffffffffffffffff" __xmm@ffffffffffffffffffffffffffffffff
0x14001F7E4: "public: void * __ptr64 __cdecl wil::details::FeatureStateManager::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GFeatureStateManager@details@wil@@QEAAPEAXI@Z
0x140062D70: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x140055CA8: DEVPKEY_DriverPackage_DriverDate
0x1400478B4: "__cdecl _tailMerge_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll" __tailMerge_ext_ms_win_imm_l1_1_0_dll
0x14005DBD0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x1400476C2: "__cdecl _imp_load_GetProcessUIContextInformation" __imp_load_GetProcessUIContextInformation
0x14004AB40: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004742A: TerminateProcess
0x140050D08: "Failed to create the plugins" ??_C@_0BN@GAONPCBC@Failed?5to?5create?5the?5plugins?$AA@
0x140055130: WPP_6c31822080613f9c96a98b27e6a1741c_Traceguids
0x14004B218: api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140037520: "public: virtual long __cdecl CTIPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CTIPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x14004BFA0: "ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-4" ??_C@_1EA@MBNDIBGH@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA4?$AA?$AA@
0x14004AD50: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x14004DC30: "windows" ??_C@_1BA@GMFJBEKP@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14004AC58: "__cdecl _imp_GetFileAttributesW" __imp_GetFileAttributesW
0x14004DA88: "HangrepWERSVC2HANGREP" ??_C@_1CM@EGEJCKCF@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAr?$AAe?$AAp?$AAW?$AAE?$AAR?$AAS?$AAV?$AAC?$AA2?$AAH?$AAA?$AAN?$AAG?$AAR?$AAE?$AAP?$AA?$AA@
0x140056810: "HKCR\" ??_C@_1M@LDJANICB@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAR?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004DF20: "Waiting on Application Version" ??_C@_1DO@POGPELLC@?$AAW?$AAa?$AAi?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14004F6E8: "MaxRetriesForSasRenewal" ??_C@_1DA@MLHINBBC@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAR?$AAe?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AAF?$AAo?$AAr?$AAS?$AAa?$AAs?$AAR?$AAe?$AAn?$AAe?$AAw?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14004B778: "__cdecl _imp_DbgPrintEx" __imp_DbgPrintEx
0x14004B338: "__cdecl _imp_CopySid" __imp_CopySid
0x1400637C0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlnnlmUoryUnhexigUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FeedbackCommon" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUxlnnlmUoryUnhexigUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@FeedbackCommon
0x14004D220: "/SHARED" ??_C@_1BA@MKAMELDF@?$AA?1?$AAS?$AAH?$AAA?$AAR?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140053060: "Server" ??_C@_1O@MEFDEICK@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140018AF8: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteBucketingParametersToFile(struct SharedHangRepData * __ptr64) __ptr64" ?WriteBucketingParametersToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x140050948: "AvailableKernel" ??_C@_1CA@KMPFLKN@?$AAA?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14004AF28: "__cdecl _imp_K32EnumProcessModules" __imp_K32EnumProcessModules
0x140055F40: "ConfigureTelemetryOptInSettingsU" ??_C@_1EE@JBKCDIPO@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAe?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AAU@
0x140011190: "private: virtual long __cdecl CUserModeHangReport::_PostCreateReport(void) __ptr64" ?_PostCreateReport@CUserModeHangReport@@EEAAJXZ
0x14000FF70: "private: void __cdecl CUserModeHangReport::InstrumentBucketingPerfMetrics(class CPerfMetrics * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?InstrumentBucketingPerfMetrics@CUserModeHangReport@@AEAAXPEAVCPerfMetrics@@K@Z
0x14004AF50: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x14001A4C0: WerpGetRestartCommandLine
0x14004C7B8: "wil::details_abi::SemaphoreValue" ??_C@_0DG@KPHNAEFP@wil?3?3details_abi?3?3SemaphoreValue@
0x1400638B8: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140047521: "__cdecl _imp_load_HamStartActivityAsync" __imp_load_HamStartActivityAsync
0x14004B220: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoExW" __imp_GetFileVersionInfoExW
0x14004FA68: "Windows Error Reporting" ??_C@_1DA@PJBHGGGA@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14004B820: "__cdecl _imp_WerpAuxmdFreeCopyBuffer" __imp_WerpAuxmdFreeCopyBuffer
0x14004E430: "Com" ??_C@_17NCBHHMJ@?$AAC?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x14004D0F0: "_NT_ALT_SYMBOL_PATH" ??_C@_1CI@OPGHFBLM@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AA_?$AAS?$AAY?$AAM?$AAB?$AAO?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140051CA0: "__cdecl GUID_ca83c3de_5089_4cf8_93c8_d892387f2a5e" _GUID_ca83c3de_5089_4cf8_93c8_d892387f2a5e
0x140036120: "public: virtual long __cdecl CStowedExceptionPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CStowedExceptionPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x140050480: "CKernelReport::RestoreDumpSettin" ??_C@_0CD@LGFEJDHK@CKernelReport?3?3RestoreDumpSettin@
0x14004C900: "wil::mutex_t<class wil::details:" ??_C@_0BBP@KJIEEANJ@wil?3?3mutex_t?$DMclass?5wil?3?3details?3@
0x140052C08: "SetupDiGetClassDevs" ??_C@_0BE@HILHDIMI@SetupDiGetClassDevs?$AA@
0x1400090A0: "public: virtual void __cdecl CReflectedDump::Cancel(void) __ptr64" ?Cancel@CReflectedDump@@UEAAXXZ
0x14004E5F8: "APPNAME" ??_C@_1BA@PCGKAGIN@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14004B860: "__cdecl _imp_WerpSetIntegratorReportId" __imp_WerpSetIntegratorReportId
0x140053E68: "MiniDumpDir" ??_C@_1BI@BCGPOFBG@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAD?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CFTHPlugIn::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCFTHPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x1400636E0: "unsigned char (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRtlDllShutdownInProgress)(void)" ?g_pfnRtlDllShutdownInProgress@details@wil@@3P6AEXZEA
0x14004D240: "Disable" ??_C@_1BA@EHHBCNCC@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140057508: "WinSta0" ??_C@_1BA@IMLGMNLL@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAS?$AAt?$AAa?$AA0?$AA?$AA@
0x14004AEE8: "__cdecl _imp_GetThreadContext" __imp_GetThreadContext
0x1400558E0: "SessionSettings" ??_C@_1CA@GMCFAAFF@?$AAS?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B810: "__cdecl _imp_WerpAuxmdDumpProcessImages" __imp_WerpAuxmdDumpProcessImages
0x14004D890: "VM read statistics: - Pre-rea" ??_C@_1JI@MNPNOINF@?$AAV?$AAM?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAc?$AAs?$AA?3?$AA?$AN?$AA?6?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAr?$AAe?$AAa@
0x14004B7A8: "__cdecl _imp_RtlAllocateAndInitializeSid" __imp_RtlAllocateAndInitializeSid
0x140002368: "void __cdecl wil::ThrowResultException(struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?ThrowResultException@wil@@YAXAEBUFailureInfo@1@@Z
0x14004BF60: "ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-3" ??_C@_1EA@FMAELJNO@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA3?$AA?$AA@
0x14004B6D0: "__cdecl _imp_NtAllocateVirtualMemory" __imp_NtAllocateVirtualMemory
0x14005E0A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_faultrep" __IMPORT_DESCRIPTOR_faultrep
0x14004B620: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x1400474EB: "__cdecl _imp_load_HamDisconnectFromServer" __imp_load_HamDisconnectFromServer
0x140054B00: "\%s" ??_C@_17LGLPFNOI@?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14004D608: "DC.CustomDump" ??_C@_1BM@EBILEAHG@?$AAD?$AAC?$AA?4?$AAC?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x1400524C8: "RegOpenKeyEx failed" ??_C@_0BE@OKLBMBFA@RegOpenKeyEx?5failed?$AA@
0x1400358E8: WPP_SF_qD
0x14004B710: "__cdecl _imp_DbgPrint" __imp_DbgPrint
0x14004ABD0: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x14004AE60: "__cdecl _imp_GetCurrentThread" __imp_GetCurrentThread
0x14005DCD4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-wow64-l1-1-1
0x140008D30: "public: virtual unsigned long __cdecl CAsyncReflectionDump::GetReflectedPid(void) __ptr64" ?GetReflectedPid@CAsyncReflectionDump@@UEAAKXZ
0x14003F3E0: "long __cdecl UtilCustomizeBuildLabEx(class CString * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long)" ?UtilCustomizeBuildLabEx@@YAJPEAVCString@@PEBGK@Z
0x14003D0D4: WPP_SF_qq
0x140047A48: "__cdecl _imp_load_CryptCATAdminAcquireContext" __imp_load_CryptCATAdminAcquireContext
0x140054C58: "AutoVerifierV2" ??_C@_1BO@MJJLICOJ@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAV?$AA2?$AA?$AA@
0x140054768: "WerDiagController.dll" ??_C@_1CM@BDBFHFPH@?$AAW?$AAe?$AAr?$AAD?$AAi?$AAa?$AAg?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004AE80: "__cdecl _imp_GetThreadPriority" __imp_GetThreadPriority
0x14002FE50: "private: long __cdecl CInpagePlugIn::GetFaultingIOFilePath(void * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetFaultingIOFilePath@CInpagePlugIn@@AEAAJPEAXPEAGK@Z
0x14004AD40: "__cdecl _imp_FreeLibraryAndExitThread" __imp_FreeLibraryAndExitThread
0x140012E3C: "private: int __cdecl CHangReport::WerCallback(struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64 const) __ptr64" ?WerCallback@CHangReport@@AEAAHQEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@@Z
0x14004AF68: "__cdecl _imp_RegDeleteTreeW" __imp_RegDeleteTreeW
0x14001F234: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndex<enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,2>::RecordUsage(enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@?$UsageIndex@W4wil_details_ServiceReportingKind@@I$01@details_abi@wil@@QEAA_NW4wil_details_ServiceReportingKind@@II@Z
0x14004D340: "sos.dll" ??_C@_1BA@GHIEMBCC@?$AAs?$AAo?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400123C8: "private: static void __cdecl CUserModeHangReport::CallWerpLogger(void (__cdecl*)(void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64),void * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?CallWerpLogger@CUserModeHangReport@@CAXP6AXPEAXKPEBGPEAD@Z0K1ZZ
0x1400192E8: "public: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteNodeInfoToFile(struct _WAITCHAIN_NODE_INFO * __ptr64,unsigned int,struct FileInfo * __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,int,int,struct SharedHangRepData * __ptr64) __ptr64" ?WriteNodeInfoToFile@CWCTInfoWriter@@QEAAJPEAU_WAITCHAIN_NODE_INFO@@IPEAUFileInfo@@PEAPEAXKHHPEAUSharedHangRepData@@@Z
0x140053F78: "Failed to create the file %ws fo" ??_C@_0CI@CDOJGENN@Failed?5to?5create?5the?5file?5?$CFws?5fo@
0x14004E108: "MoAppHang" ??_C@_1BE@CJCHLNMK@?$AAM?$AAo?$AAA?$AAp?$AAp?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14004C480: "__cdecl _sz_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll" __sz_ext_ms_win_appcompat_aepic_l1_1_0_dll
0x140012C10: "protected: virtual void __cdecl CHangReport::_OnCancel(struct _TP_WAIT * __ptr64) __ptr64" ?_OnCancel@CHangReport@@MEAAXPEAU_TP_WAIT@@@Z
0x14004AF90: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x140012A18: "public: virtual __cdecl CHangReport::~CHangReport(void) __ptr64" ??1CHangReport@@UEAA@XZ
0x140056FB0: "elevated" ??_C@_08IDDBNJIO@elevated?$AA@
0x140062FED: g_header_init_WilInitialize_ResultMacros_DesktopOrSystem_SuppressPrivateApiUse
0x14004CBF8: "%hs" ??_C@_17LGGGMOOB@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$AA@
0x14004F5E0: "StorePath" ??_C@_1BE@IPFCFBNO@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14004AB68: api-ms-win-core-console-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14003DED4: "long __cdecl UtilGetDuplicateString(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?UtilGetDuplicateString@@YAJPEBGPEAPEAG@Z
0x1400021D0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl wil::ResultException::what(void)const __ptr64" ?what@ResultException@wil@@UEBAPEBDXZ
0x140063808: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_apiRecordFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?g_wil_details_apiRecordFeatureUsage@@3P6AXIIIPEBD@ZEA
0x140063760: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_wil_details_ntdllModuleHandle" ?g_wil_details_ntdllModuleHandle@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x1400034F4: "struct wil::details_abi::ThreadLocalData * __ptr64 __cdecl wil::details_abi::GetThreadLocalDataCache(bool)" ?GetThreadLocalDataCache@details_abi@wil@@YAPEAUThreadLocalData@12@_N@Z
0x1400472C4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x14004D250: "DisableNetworkWCT" ??_C@_1CE@NGCBENAG@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAW?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x140054DD0: "QueryOriginalBucket" ??_C@_0BE@GACHCEJP@QueryOriginalBucket?$AA@
0x140034B40: "private: int __cdecl CAppRecorderPlugin::PromptForEnableAppRecorder(void * __ptr64) __ptr64" ?PromptForEnableAppRecorder@CAppRecorderPlugin@@AEAAHPEAX@Z
0x1400474D9: "__cdecl _imp_load_HamConnectToServer" __imp_load_HamConnectToServer
0x14004D5B0: WPP_f8b50e73c01034542cadf947cc2d9ef5_Traceguids
0x140012C10: "protected: virtual void __cdecl CHangReport::_PostSubmitReport(void) __ptr64" ?_PostSubmitReport@CHangReport@@MEAAXXZ
0x1400636D0: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRaiseFailFastException)(struct _EXCEPTION_RECORD * __ptr64,struct _CONTEXT * __ptr64,unsigned long)" ?g_pfnRaiseFailFastException@details@wil@@3P6AXPEAU_EXCEPTION_RECORD@@PEAU_CONTEXT@@K@ZEA
0x14004D9D0: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1HC@MHLNCCCH@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x1400329EC: WPP_SF_q
0x140052DB0: "Unable to get the path for the f" ??_C@_0CE@OPPHKKPO@Unable?5to?5get?5the?5path?5for?5the?5f@
0x14004B428: "__cdecl _imp_BCryptFinishHash" __imp_BCryptFinishHash
0x14004F5D0: "User" ??_C@_19PIJILKAI@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140012718: "public: __cdecl CHangReport::CHangReport(void) __ptr64" ??0CHangReport@@QEAA@XZ
0x140035730: "public: virtual long __cdecl CCrashOnLaunch::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CCrashOnLaunch@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x1400572D0: "Could not collect cross dump for" ??_C@_1HC@IFBBGFLP@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr@
0x14004AAA8: CRYPTSP_NULL_THUNK_DATA
0x140015174: "protected: long __cdecl CHangReport::_AddWerDumpsAndRegisteredFiles(void) __ptr64" ?_AddWerDumpsAndRegisteredFiles@CHangReport@@IEAAJXZ
0x14004AD90: "__cdecl _imp_GetUserDefaultUILanguage" __imp_GetUserDefaultUILanguage
0x14004B568: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x140056B08: "W:" ??_C@_15MACAHONG@?$AAW?$AA?3?$AA?$AA@
0x14004EB58: "WER/CrashAPI:%u: ERROR Invalid a" ??_C@_0CK@PFKEFDOH@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5Invalid?5a@
0x14004B870: "__cdecl _imp_?WerpSetTelemetryAppParams@@YAJPEAXPEBU_WER_TELEMETRY_APP_PARAMS@@@Z" __imp_?WerpSetTelemetryAppParams@@YAJPEAXPEBU_WER_TELEMETRY_APP_PARAMS@@@Z
0x140054A10: "Application Error" ??_C@_1CE@DHKCCCBA@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B768: "__cdecl _imp_NtQuerySystemInformation" __imp_NtQuerySystemInformation
0x140053F10: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0DP@JFNAEIEI@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140056B10: "dc.xpmoddata" ??_C@_1BK@HPLCCCAP@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x140055900: "AppPath" ??_C@_1BA@JGADFHCG@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14004AF88: "__cdecl _imp_RegGetValueW" __imp_RegGetValueW
0x140040488: "long __cdecl UtilGetFinalPathByHandle(void * __ptr64,class CString & __ptr64)" ?UtilGetFinalPathByHandle@@YAJPEAXAEAVCString@@@Z
0x1400524F0: "Sprintf failed while trying to p" ??_C@_0DD@LGFFNCCP@Sprintf?5failed?5while?5trying?5to?5p@
0x1400564C8: "WindowsNTVersion" ??_C@_1CC@CAEOKKIE@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAN?$AAT?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140051780: "Sprintf failed" ??_C@_0P@JIGKADCL@Sprintf?5failed?$AA@
0x140047188: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x1400375A4: "public: __cdecl CIptPlugin::CIptPlugin(void) __ptr64" ??0CIptPlugin@@QEAA@XZ
0x140037640: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CIptPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCIptPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x140057418: "__cdecl GUID_f61082c5_ed37_4a0e_a1b1_08ee41314935" _GUID_f61082c5_ed37_4a0e_a1b1_08ee41314935
0x14005720C: "false" ??_C@_05LAPONLG@false?$AA@
0x14004B350: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorDacl" __imp_SetSecurityDescriptorDacl
0x14004B2A8: "__cdecl _imp_QueryTraceW" __imp_QueryTraceW
0x140050D88: "GetSystemData failed" ??_C@_0BF@JIDCGNBE@GetSystemData?5failed?$AA@
0x14004C780: "wil::details_abi::SemaphoreValue" ??_C@_0DI@MAOALAGH@wil?3?3details_abi?3?3SemaphoreValue@
0x140067048: "__cdecl _imp_CryptCATAdminAcquireContext" __imp_CryptCATAdminAcquireContext
0x14001E94C: "public: void __cdecl wil::details::FeatureStateManager::RecordFeatureUsage(unsigned int,enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned __int64) __ptr64" ?RecordFeatureUsage@FeatureStateManager@details@wil@@QEAAXIW4wil_details_ServiceReportingKind@@_K@Z
0x14004AD78: "__cdecl _imp_GetThreadUILanguage" __imp_GetThreadUILanguage
0x14001D1DC: "long __cdecl wil_details_WriteSRUMWnfUsageBuffer(class wil::details_abi::heap_vector<struct wil_details_FeatureUsageSRUM> * __ptr64)" ?wil_details_WriteSRUMWnfUsageBuffer@@YAJPEAV?$heap_vector@Uwil_details_FeatureUsageSRUM@@@details_abi@wil@@@Z
0x14004D4A8: "rundll32.exe" ??_C@_0N@JBCPHBBB@rundll32?4exe?$AA@
0x14004E548: "ALGORITHM" ??_C@_1BE@CLJNKGOE@?$AAA?$AAL?$AAG?$AAO?$AAR?$AAI?$AAT?$AAH?$AAM?$AA?$AA@
0x14002D4AC: "void __cdecl wil::details::in1diag4::_Log_Win32(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned long)" ?_Log_Win32@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1K@Z
0x14004CA60: WNF_WER_SERVICE_START
0x14004FD70: "CrashDumpEnabled" ??_C@_1CC@BHHAOCEE@?$AAC?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14005DB80: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x1400480E6: wcscmp
0x1400158F0: "protected: struct HPSS__ * __ptr64 __cdecl CHangReport::FindSnapshotForProcess(unsigned long) __ptr64" ?FindSnapshotForProcess@CHangReport@@IEAAPEAUHPSS__@@K@Z
0x140041324: "public: long __cdecl CRegSetting::Load(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?Load@CRegSetting@@QEAAJPEAUHKEY__@@K@Z
0x14004B3C8: api-ms-win-security-sddl-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140051E80: "%s\LiveKernelReports\%s\%s\Busy" ??_C@_1EA@OMADCHGO@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAB?$AAu?$AAs?$AAy?$AA?$AA@
0x14004B628: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x14004AC28: "__cdecl _imp_CompareFileTime" __imp_CompareFileTime
0x14000D314: "public: long __cdecl CThreadChasing::GetWaitingOnPackageFullName(unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetWaitingOnPackageFullName@CThreadChasing@@QEAAJPEAGK@Z
0x140056868: "HKEY_LOCAL_MACHINE\" ??_C@_1CI@GNNPPKGC@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?2?$AA?$AA@
0x14000B3CC: "protected: long __cdecl CHangStackTrace::GetManagedStackTrace(struct _WER_STACK_FRAME * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,long (__cdecl*)(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,unsigned __int64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long)) __ptr64" ?GetManagedStackTrace@CHangStackTrace@@IEAAJPEAU_WER_STACK_FRAME@@KPEAKP6AJPEAUIDebugClient@@QEAGPEA_KPEAX4_KK@Z@Z
0x140047436: GetTickCount
0x140011770: "public: virtual struct WER_PLUGIN_INIT_OUT * __ptr64 __cdecl CStowedExceptionPlugin::GetInitializationData(void) __ptr64" ?GetInitializationData@CStowedExceptionPlugin@@UEAAPEAUWER_PLUGIN_INIT_OUT@@XZ
0x1400466E0: MstmpRevert
0x14005D3B0: "__cdecl CTA2?AVResultException@wil@@" _CTA2?AVResultException@wil@@
0x140051D10: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0EE@IDMMPGDI@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140006528: "long __cdecl GetFirstThreadInProcess(unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?GetFirstThreadInProcess@@YAJKPEAK@Z
0x140040970: "unsigned long __cdecl UtilRegGetDWORD(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64,int)" ?UtilRegGetDWORD@@YAKPEAUHKEY__@@PEBG1KPEAHH@Z
0x1400543F0: WPP_f0e535d84da230ec4e3ead8fe914b1b4_Traceguids
0x14004B020: "__cdecl _imp_GetStringTypeExW" __imp_GetStringTypeExW
0x14004ED50: "Local\WERReportingForProcessComp" ??_C@_1EO@IFEJNEO@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAW?$AAE?$AAR?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAF?$AAo?$AAr?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp@
0x14004B8E0: "__cdecl _imp_?WerpReportSprintfParameter@@YAJPEAXKPEAUHINSTANCE__@@IPEBGZZ" __imp_?WerpReportSprintfParameter@@YAJPEAXKPEAUHINSTANCE__@@IPEBGZZ
0x14004AEF8: "__cdecl _imp_GetProcessIoCounters" __imp_GetProcessIoCounters
0x14000F6B0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerCabProgress(int,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?_OnWerCabProgress@CUserModeHangReport@@EEAAHHKK@Z
0x140056280: "Software\Microsoft\Windows\Curre" ??_C@_1JA@KGMKDJEK@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x14003A384: "private: long __cdecl CFDRPlugin::ReadFDRSessionSettings(class CString * __ptr64,class CString * __ptr64,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?ReadFDRSessionSettings@CFDRPlugin@@AEAAJPEAVCString@@0PEAK@Z
0x14004D510: "Software\Microsoft\.NETFramework" ??_C@_1EC@CFPPBACA@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AA?4?$AAN?$AAE?$AAT?$AAF?$AAr?$AAa?$AAm?$AAe?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk@
0x1400555F8: WPP_5fa444f7a8ba31fe8d89d8c4b7c2dc46_Traceguids
0x14001CA98: "void __cdecl wil::details::in1diag3::Return_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,long)" ?Return_Hr@in1diag3@details@wil@@YAXPEAXIPEBDJ@Z
0x140046C90: wmainCRTStartup
0x140003898: "public: static long __cdecl wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData>::Acquire(char const * __ptr64,class wil::details_abi::ProcessLocalStorageData<struct wil::details_abi::ProcessLocalData> * __ptr64 * __ptr64)" ?Acquire@?$ProcessLocalStorageData@UProcessLocalData@details_abi@wil@@@details_abi@wil@@SAJPEBDPEAPEAV123@@Z
0x14003C5B4: "long __cdecl CallerIdentity::GetProcessAppId(void * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?GetProcessAppId@CallerIdentity@@YAJPEAXPEAPEAG@Z
0x14004E008: "Additional Hang Signature 4" ??_C@_1DI@GNICPNDK@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA4?$AA?$AA@
0x14004EDE0: "WER/CrashAPI:%u: ERROR Invalid a" ??_C@_0EN@PGOLCHJI@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5Invalid?5a@
0x14005DD24: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_dbghelp" __IMPORT_DESCRIPTOR_dbghelp
0x14004AAD8: "__cdecl _imp_UuidToStringW" __imp_UuidToStringW
0x14002CB80: "unsigned long __cdecl ShouldCaptureSnapshot(void * __ptr64,void * __ptr64)" ?ShouldCaptureSnapshot@@YAKPEAX0@Z
0x140051198: "FullLiveKernelReports" ??_C@_1CM@NLPDONBM@?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAL?$AAi?$AAv?$AAe?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAR?$AAe?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140046870: MstmpSeek
0x14004B9A8: wer_NULL_THUNK_DATA
0x14004B5D8: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x14004B4B8: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x14004D150: "_NT_DEBUGGER_EXTENSION_PATH" ??_C@_1DI@OLIIIFEO@?$AA_?$AAN?$AAT?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAS?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140056598: "X64" ??_C@_17LBHEEDKD@?$AAX?$AA6?$AA4?$AA?$AA@
0x14001F268: "public: bool __cdecl wil::details_abi::UsageIndex<enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,0>::RecordUsage(enum wil_details_ServiceReportingKind,unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?RecordUsage@?$UsageIndex@W4wil_details_ServiceReportingKind@@I$0A@@details_abi@wil@@QEAA_NW4wil_details_ServiceReportingKind@@II@Z
0x1400466E0: MstmpCommit
0x140054A40: "InPageCoFire" ??_C@_1BK@IBOMLBED@?$AAI?$AAn?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAC?$AAo?$AAF?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140056F20: "Open process failed unexpectedly" ??_C@_1EO@GKCLIPDM@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AAl?$AAy@
0x14004B2B8: "__cdecl _imp_EventUnregister" __imp_EventUnregister
0x140055398: "psr.exe" ??_C@_1BA@LAELJLGH@?$AAp?$AAs?$AAr?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x14004F540: "ForceHeapDump" ??_C@_1BM@KHDMCOML@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x140057190: "Could not collect dump for refle" ??_C@_1HE@DGFFCBL@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe@
0x140055CC0: DEVPKEY_DriverPackage_OriginalInfName
0x14004ABF0: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x14001E614: "public: void __cdecl wil::details_abi::SubscriptionList::Unsubscribe(class wil::srwlock & __ptr64,struct FEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__ * __ptr64) __ptr64" ?Unsubscribe@SubscriptionList@details_abi@wil@@QEAAXAEAVsrwlock@3@PEAUFEATURE_STATE_CHANGE_SUBSCRIPTION__@@@Z
0x14004D660: "Snapshot dumper deactivated. - " ??_C@_1BKC@DGPHKBON@?$AAS?$AAn?$AAa?$AAp?$AAs?$AAh?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?4?$AA?$AN?$AA?6?$AA?9?$AA?5@
0x1400466E0: MstmpCopyTo
0x14004B818: "__cdecl _imp_WerpAuxmdDumpRegisteredBlocks" __imp_WerpAuxmdDumpRegisteredBlocks
0x14000FF20: "private: static unsigned long __cdecl CUserModeHangReport::StaticBucketingThreadProc(void * __ptr64)" ?StaticBucketingThreadProc@CUserModeHangReport@@CAKPEAX@Z
0x140051298: "Failed to enum the keys for full" ??_C@_0DH@EIMHFGGE@Failed?5to?5enum?5the?5keys?5for?5full@
0x14002802C: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::WriteDriverRecord(void * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,class CList<struct _ELEMENT_VALUE> * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID,unsigned short const * __ptr64,struct _FILETIME * __ptr64) __ptr64" ?WriteDriverRecord@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAXPEBGPEAV?$CList@U_ELEMENT_VALUE@@@@11U_GUID@@1PEAU_FILETIME@@@Z
0x14005DF18: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_RPCRT4" __IMPORT_DESCRIPTOR_RPCRT4
0x14001EEF0: "void __cdecl wil::details::WilApiImpl_RecordFeatureUsage(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?WilApiImpl_RecordFeatureUsage@details@wil@@YAXIIIPEBD@Z
0x140052BE8: "Submission ID" ??_C@_1BM@OGEDBPGF@?$AAS?$AAu?$AAb?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x14004B140: "__cdecl _imp_GetTickCount64" __imp_GetTickCount64
0x140050700: "liveDumpProcessor initialization" ??_C@_0CI@HOGHGEGP@liveDumpProcessor?5initialization@
0x14004D490: "coreclr.dll" ??_C@_1BI@DBHPJHNN@?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAc?$AAl?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140021498: "private: long __cdecl CKernelReport::LoadQueuedReports(struct HKEY__ * __ptr64) __ptr64" ?LoadQueuedReports@CKernelReport@@AEAAJPEAUHKEY__@@@Z
0x140067038: "__cdecl _imp_CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle" __imp_CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle
0x14004C5F0: "CallContext:[%hs] " ??_C@_1CG@CGJKEFKG@?$AAC?$AAa?$AAl?$AAl?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?3?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x14004AC20: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x140039034: "public: long __cdecl CList<class CString>::AddToTail(class CString & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@VCString@@@@QEAAJAEAVCString@@@Z
0x1400207BC: "public: long __cdecl CList<struct HamConnector::HamActivity * __ptr64>::AddToTail(struct HamConnector::HamActivity * __ptr64 & __ptr64) __ptr64" ?AddToTail@?$CList@PEAUHamActivity@HamConnector@@@@QEAAJAEAPEAUHamActivity@HamConnector@@@Z
0x14004B0D0: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSectionEx" __imp_InitializeCriticalSectionEx
0x140047AF7: "__cdecl _imp_load_CryptCATCatalogInfoFromContext" __imp_load_CryptCATCatalogInfoFromContext
0x1400636A0: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnDebugBreak)(void)" ?g_pfnDebugBreak@details@wil@@3P6AXXZEA
0x1400445D8: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddFileToReport(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,enum _WER_FILE_TYPE,enum FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE,unsigned long,int) __ptr64" ?AddFileToReport@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEBG0W4_WER_FILE_TYPE@@W4FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE@@KH@Z
0x140053D18: "CMachineCrashSettings::LoadSetti" ??_C@_0CE@BGHPOACM@CMachineCrashSettings?3?3LoadSetti@
0x14004EA88: "WER/CrashAPI:%u: ERROR NtQueryIn" ??_C@_0DJ@BGPHJHOG@WER?1CrashAPI?3?$CFu?3?5ERROR?5NtQueryIn@
0x14004FCA8: "stopcode" ??_C@_1BC@OCNIHLDE@?$AAs?$AAt?$AAo?$AAp?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140055528: "StackHash12_%03x" ??_C@_1CC@FJFGAAKP@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAH?$AAa?$AAs?$AAh?$AA1?$AA2?$AA_?$AA?$CF?$AA0?$AA3?$AAx?$AA?$AA@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CPinDLLPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECPinDLLPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004FD30: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0DP@ECMGAHLI@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x1400412D8: "public: static long __cdecl CRegSetting::Load(struct HKEY__ * __ptr64,class CRegSetting * __ptr64 const,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long)" ?Load@CRegSetting@@SAJPEAUHKEY__@@QEAV1@KPEAKK@Z
0x140057120: "Could not collect xproc for refl" ??_C@_1FK@KLEBDCGF@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl@
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CCrashOnLaunch::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECCrashOnLaunch@@UEAAPEAXI@Z
0x140008C10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAsyncReflectionDump::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAsyncReflectionDump@@UEAAPEAXI@Z
0x140052680: "UtilGetFileInfo failed" ??_C@_0BH@OHDMOCMF@UtilGetFileInfo?5failed?$AA@
0x1400568E8: "HKEY_USERS\" ??_C@_1BI@FKGKGPIB@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?2?$AA?$AA@
0x1400178C0: "public: __cdecl CWCTInfoWriter::~CWCTInfoWriter(void) __ptr64" ??1CWCTInfoWriter@@QEAA@XZ
0x140038BAC: "private: long __cdecl CDriverVerifierPlugin::EnableDriverVerifier(void * __ptr64) __ptr64" ?EnableDriverVerifier@CDriverVerifierPlugin@@AEAAJPEAX@Z
0x140055B18: "MinimumBuffers" ??_C@_1BO@NEHDJPKH@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAm?$AAu?$AAm?$AAB?$AAu?$AAf?$AAf?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x14004DDC8: "Package Full Name" ??_C@_1CE@FEEDHCIE@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14004AAE0: RPCRT4_NULL_THUNK_DATA
0x1400328D4: "private: long __cdecl CAutoVerifierPlugin::DisableAutoverifier(void) __ptr64" ?DisableAutoverifier@CAutoVerifierPlugin@@AEAAJXZ
0x14004D230: WPP_97f9c9fc2aa93952a3dbb85136df8bc1_Traceguids
0x14004C4B4: "/" ??_C@_13CGOKJPIL@?$AA?1?$AA?$AA@
0x140024AE8: "private: void __cdecl CKernelReport::CheckAndDeleteLiveMemoryDump(void) __ptr64" ?CheckAndDeleteLiveMemoryDump@CKernelReport@@AEAAXXZ
0x14004D460: "mscorsvr.dll" ??_C@_1BK@LPMMMAAI@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAs?$AAv?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140002AFC: "void __cdecl wil::details::in1diag4::Return_Hr(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,long)" ?Return_Hr@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1J@Z
0x140047A54: "__cdecl _tailMerge_wintrust_dll" __tailMerge_wintrust_dll
0x140056A60: "0000da39a3ee5e6b4b0d3255bfef9560" ??_C@_1FK@FLGMLOIJ@?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AAd?$AAa?$AA3?$AA9?$AAa?$AA3?$AAe?$AAe?$AA5?$AAe?$AA6?$AAb?$AA4?$AAb?$AA0?$AAd?$AA3?$AA2?$AA5?$AA5?$AAb?$AAf?$AAe?$AAf?$AA9?$AA5?$AA6?$AA0@
0x1400526F0: "CKernelReportDataCollection::Gen" ??_C@_0DA@GEMBALMG@CKernelReportDataCollection?3?3Gen@
0x1400527D0: "Group" ??_C@_1M@LHGLMLD@?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B8A8: "__cdecl _imp_?WerpGetFileByIndex@@YAJPEAXKPEAW4_WER_FILE_TYPE@@PEAKPEAPEBG33@Z" __imp_?WerpGetFileByIndex@@YAJPEAXKPEAW4_WER_FILE_TYPE@@PEAKPEAPEBG33@Z
0x14004E748: "TRUNCATED" ??_C@_1BE@GOCLNEPH@?$AAT?$AAR?$AAU?$AAN?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140046D20: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x1400475D0: "__cdecl _imp_load_GetPackageFullName" __imp_load_GetPackageFullName
0x140050040: "RegQueryInfoKey returned 0 value" ??_C@_0CC@KFMIIPCB@RegQueryInfoKey?5returned?50?5value@
0x14004AAF0: api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004DA60: "HangrepAPI2WERSVC" ??_C@_1CE@HMKBHKM@?$AAH?$AAa?$AAn?$AAg?$AAr?$AAe?$AAp?$AAA?$AAP?$AAI?$AA2?$AAW?$AAE?$AAR?$AAS?$AAV?$AAC?$AA?$AA@
0x14004B1D8: api-ms-win-core-timezone-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004CFD8: "%s %d" ??_C@_1M@DJFDNGE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x1400506D8: "CKernelReport::ConvertLiveDumpAn" ??_C@_0CI@CPGDJKFN@CKernelReport?3?3ConvertLiveDumpAn@
0x1400227A4: "private: long __cdecl CKernelReport::EnableFullKernelDump(enum _OCADumpRequestType) __ptr64" ?EnableFullKernelDump@CKernelReport@@AEAAJW4_OCADumpRequestType@@@Z
0x14000F7F0: "private: virtual int __cdecl CUserModeHangReport::_OnWerUploadFinished(void) __ptr64" ?_OnWerUploadFinished@CUserModeHangReport@@EEAAHXZ
0x140050658: "CreateEvent succeeded for %ws" ??_C@_0BO@FPEPLGKH@CreateEvent?5succeeded?5for?5?$CFws?$AA@
0x140052338: "XMLEncodeString failed" ??_C@_0BH@PKFEKIEN@XMLEncodeString?5failed?$AA@
0x140041E68: "private: long __cdecl CXMLWriter::WriteFileString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?WriteFileString@CXMLWriter@@AEAAJPEBG@Z
0x140033C80: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAppRecorderPlugin::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAppRecorderPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x14004E800: WPP_63361b61563e348486866be36d318f90_Traceguids
0x140051570: "CDumpProcessor::ReadDumpHeader" ??_C@_0BP@JKFBMOOO@CDumpProcessor?3?3ReadDumpHeader?$AA@
0x140054748: "VerifierDlls" ??_C@_1BK@PIIJKLGC@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAD?$AAl?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B080: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x1400513F8: "Deleting live kernel dumps faile" ??_C@_0CC@LIMHKOBF@Deleting?5live?5kernel?5dumps?5faile@
0x140046F98: "__cdecl onexit" _onexit
0x14004FE80: "EnsureKernelQueueRegkeyExists fa" ??_C@_0CF@NEBBNMHP@EnsureKernelQueueRegkeyExists?5fa@
0x14004A6E8: "const CFDRPlugin::`vftable'" ??_7CFDRPlugin@@6B@
0x140030830: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CAutoVerifierPlugin::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAutoVerifierPlugin@@UEAAPEAXI@Z
0x1400264E8: "void __cdecl wil::details::in1diag4::_Log_GetLastError(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?_Log_GetLastError@in1diag4@details@wil@@YAXPEAXIPEBD1@Z
0x14002BE58: "public: long __cdecl CCrashControlSettings::LoadSettings(void) __ptr64" ?LoadSettings@CCrashControlSettings@@QEAAJXZ
0x14004F3E0: "CorporateWerUploadOnFreeNetworks" ??_C@_1EK@CJFJMDOO@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAp?$AAo?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAU?$AAp?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAO?$AAn?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAs@
0x140008BD0: "public: virtual long __cdecl CReflectedDumpClient::ClaimDumpFile(void) __ptr64" ?ClaimDumpFile@CReflectedDumpClient@@UEAAJXZ
0x14005DE50: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-1" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-1
0x14005D4CC: "__cdecl _DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll" __DELAY_IMPORT_DESCRIPTOR_ext_ms_win_ntuser_uicontext_ext_l1_1_0_dll
0x1400264A4: "long __cdecl wil::details::in1diag4::Return_Win32Msg(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned long,char const * __ptr64,...)" ?Return_Win32Msg@in1diag4@details@wil@@YAJPEAXIPEBD1K1ZZ
0x140054CA8: "Autoverifier" ??_C@_1BK@GICOIIPO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B888: "__cdecl _imp_WerpSetCallBack" __imp_WerpSetCallBack
0x140050508: "Initialize failed for SUBKEY_CRA" ??_C@_0CL@NMABGHKF@Initialize?5failed?5for?5SUBKEY_CRA@
0x14003C744: "void __cdecl ARI::AutoPtrAriHeapDeallocate<struct _TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION>(struct _TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION * __ptr64)" ??$AutoPtrAriHeapDeallocate@U_TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION@@@ARI@@YAXPEAU_TOKEN_SECURITY_ATTRIBUTES_INFORMATION@@@Z
0x140063770: "unsigned long (__cdecl* __ptr64 `unsigned long __cdecl wil::details::RtlNtStatusToDosErrorNoTeb(long)'::`2'::s_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb)(long)" ?s_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb@?1??RtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@YAKJ@Z@4P6AKJ@ZEA
0x140051740: "%s\%2.2d%2.2d%2.2d-%u-%2.2d.dmp" ??_C@_1EA@EAEJGIBC@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AA2?$AA?4?$AA2?$AAd?$AA?$CF?$AA2?$AA?4?$AA2?$AAd?$AA?$CF?$AA2?$AA?4?$AA2?$AAd?$AA?9?$AA?$CF?$AAu?$AA?9?$AA?$CF?$AA2?$AA?4?$AA2?$AAd?$AA?4?$AAd?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14004B288: "__cdecl _imp_StartTraceW" __imp_StartTraceW
0x140063688: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnTelemetryCallback)(bool,struct wil::FailureInfo const & __ptr64)" ?g_pfnTelemetryCallback@details@wil@@3P6AX_NAEBUFailureInfo@2@@ZEA
0x14004AE08: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x140054B40: "sfc_os.dll" ??_C@_1BG@OHDPLNNN@?$AAs?$AAf?$AAc?$AA_?$AAo?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140054DF0: "Software\Microsoft\Windows\Windo" ??_C@_1HG@MLCCCJHK@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo@
0x1400557A8: "|" ??_C@_13PPFCDPMH@?$AA?$HM?$AA?$AA@
0x140051698: "ConvertStringSecurityDescriptorT" ??_C@_0DL@MAFBFPLP@ConvertStringSecurityDescriptorT@
0x14005D678: ext-ms-win-appcompat-aepic-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x14004426C: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::AddDebuggerConfigFileForReflection(unsigned long,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddDebuggerConfigFileForReflection@CElevatedDataCollection@@IEAAJKPEBG0@Z
0x14004B408: "__cdecl _imp_QueryServiceConfigW" __imp_QueryServiceConfigW
0x14001D6A8: "public: void __cdecl wil::details_abi::RawUsageIndex::SetBuffer(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?SetBuffer@RawUsageIndex@details_abi@wil@@QEAAXPEAX_K1@Z
0x1400638A8: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x14004CD30: "GetSystemWow64Directory2W" ??_C@_0BK@KDBADKDO@GetSystemWow64Directory2W?$AA@
0x14004C4C0: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140018478: "private: long __cdecl CWCTInfoWriter::WriteFileInfoToFile(unsigned short const * __ptr64,enum FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE) __ptr64" ?WriteFileInfoToFile@CWCTInfoWriter@@AEAAJPEBGW4FAULTREP_CROSSPROCESS_FILE_TYPE@@@Z
0x14004DD20: "%02x%02x" ??_C@_1BC@HDDOGOKJ@?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$AA@
0x140056958: WPP_2217a64021a7379bce14b38735677e0d_Traceguids
0x1400636E8: "unsigned long (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb)(long)" ?g_pfnRtlNtStatusToDosErrorNoTeb@details@wil@@3P6AKJ@ZEA
0x14005E080: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-trustee-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-trustee-l1-1-0
0x14004BF20: "ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-2" ??_C@_1EA@OELINOLL@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA2?$AA?$AA@
0x140054488: "PageHeapFlags" ??_C@_1BM@PHBMAMOE@?$AAP?$AAa?$AAg?$AAe?$AAH?$AAe?$AAa?$AAp?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14002E588: "long __cdecl WerPluginsDestroy(void * __ptr64 * __ptr64)" ?WerPluginsDestroy@@YAJPEAPEAX@Z
0x140063708: "long volatile `int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)'::`2'::s_hrErrorLast" ?s_hrErrorLast@?1??RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z@4JC
0x14004B830: "__cdecl _imp_WerpAuxmdMapFile" __imp_WerpAuxmdMapFile
0x14002DA88: "void __cdecl CheckHrForAddPlugin(long)" ?CheckHrForAddPlugin@@YAXJ@Z
0x1400565A8: "ARM" ??_C@_17FHNCMLPJ@?$AAA?$AAR?$AAM?$AA?$AA@
0x140005194: "public: long __cdecl CString::Append(char const * __ptr64) __ptr64" ?Append@CString@@QEAAJPEBD@Z
0x140052070: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0ED@KOGLCNFI@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x140056500: "Build" ??_C@_1M@EMMEEKMG@?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x140041814: "public: long __cdecl CXMLWriter::Initialize(void * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CXMLWriter@@QEAAJPEAX@Z
0x1400530B0: "SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre" ??_C@_1IO@KMKCFMOL@?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe@
0x140035EF0: "public: virtual long __cdecl CStowedExceptionPlugin::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CStowedExceptionPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x1400086A0: "public: virtual long __cdecl CReflectedDumpClient::Reflect(unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned long,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Reflect@CReflectedDumpClient@@UEAAJKKKKPEBG@Z
0x1400637E0: "void (__cdecl* __ptr64 g_wil_details_internalRecordFeatureUsage)(unsigned int,unsigned int,unsigned int,char const * __ptr64)" ?g_wil_details_internalRecordFeatureUsage@@3P6AXIIIPEBD@ZEA
0x140057070: "CollectCrossProcessModuleDumps f" ??_C@_1FI@NEAJDMD@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAC?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf@
0x140046004: "protected: long __cdecl CElevatedDataCollection::ReserveMachineQueueDirectory(void * __ptr64) __ptr64" ?ReserveMachineQueueDirectory@CElevatedDataCollection@@IEAAJPEAX@Z
0x140055C60: DEVPKEY_Device_DriverExtendedInfs
0x140054B10: "psapi.dll" ??_C@_1BE@NPEIJFBC@?$AAp?$AAs?$AAa?$AAp?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14004F358: "CorporateWerServer" ??_C@_1CG@KNDEOIOH@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAp?$AAo?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AAW?$AAe?$AAr?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140001A50: "int __cdecl wil::details::RecordFailFast(long)" ?RecordFailFast@details@wil@@YAHJ@Z
0x14004B938: "__cdecl _imp_OpenThreadWaitChainSession" __imp_OpenThreadWaitChainSession
0x14000E9D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CUserModeHangReport::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCUserModeHangReport@@UEAAPEAXI@Z
0x140055D98: "AllowTelemetry" ??_C@_1BO@PNLLACDG@?$AAA?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAT?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x14004B3F8: "__cdecl _imp_OpenSCManagerW" __imp_OpenSCManagerW
0x140050768: "Failed to sprintf registry key n" ??_C@_0CE@FNMJADNB@Failed?5to?5sprintf?5registry?5key?5n@
0x14004E530: "WAIT_NODE" ??_C@_1BE@FKAPHBKL@?$AAW?$AAA?$AAI?$AAT?$AA_?$AAN?$AAO?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14001CF48: "long __cdecl wil_details_StagingConfig_FireNotification(struct wil_details_StagingConfig * __ptr64,unsigned int,unsigned short,int)" ?wil_details_StagingConfig_FireNotification@@YAJPEAUwil_details_StagingConfig@@IGH@Z
0x140056820: "HKCC\" ??_C@_1M@HLBKAJBP@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAC?$AA?2?$AA?$AA@
0x14004AE98: "__cdecl _imp_SetThreadPriority" __imp_SetThreadPriority
0x14005DB50: ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLB
0x14004E438: "ComActivation" ??_C@_1BM@PMNJMLOO@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140067120: ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLA
0x14004C590: "%hs(%d) tid(%x) %08X %ws" ??_C@_1DC@MFHOKFOG@?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAd?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAX?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x14004B470: "__cdecl _imp__snwscanf_s" __imp__snwscanf_s
0x1400670C8: "__cdecl _imp_GetPackageFamilyName" __imp_GetPackageFamilyName
0x140015E40: "private: static unsigned long __cdecl CHangReport::StaticPowerNotificationCallback(void * __ptr64,unsigned long,void * __ptr64)" ?StaticPowerNotificationCallback@CHangReport@@CAKPEAXK0@Z
0x14004E468: "ThreadHandle" ??_C@_1BK@BDEPOFHN@?$AAT?$AAh?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAH?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400523F0: "Sprintf failed for pbValData" ??_C@_0BN@EBAGHEFL@Sprintf?5failed?5for?5pbValData?$AA@
0x14005D6F0: ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA_DLN
0x140050988: "full_dump" ??_C@_1BE@ODNCPOMF@?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AA_?$AAd?$AAu?$AAm?$AAp?$AA?$AA@
0x14000EDF8: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::SetTransientHangSignature(void) __ptr64" ?SetTransientHangSignature@CUserModeHangReport@@AEAAJXZ
0x14001CBAC: "long __cdecl wil_details_NtUpdateWnfStateData(struct __WIL__WNF_STATE_NAME const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,struct __WIL__WNF_TYPE_ID const * __ptr64,void const * __ptr64,unsigned long,unsigned long)" ?wil_details_NtUpdateWnfStateData@@YAJPEBU__WIL__WNF_STATE_NAME@@PEBXKPEBU__WIL__WNF_TYPE_ID@@1KK@Z
0x1400549C8: "MoOsMitigation" ??_C@_1BO@HHPKNDKI@?$AAM?$AAo?$AAO?$AAs?$AAM?$AAi?$AAt?$AAi?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140032BB0: "public: virtual long __cdecl CRuntimePlugin::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CRuntimePlugin@@UEAAJXZ
0x14002D44C: "long __cdecl wil::details::ReportFailure_Win32(void * __ptr64,unsigned int,char const * __ptr64,char const * __ptr64,char const * __ptr64,void * __ptr64,enum wil::FailureType,unsigned long)" ?ReportFailure_Win32@details@wil@@YAJPEAXIPEBD110W4FailureType@2@K@Z
0x140063848: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUgvozkknvgzUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@TelAppMeta" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUgvozkknvgzUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@TelAppMeta
0x140054678: "AutoVerifierTimeDuration" ??_C@_1DC@GFEFEGMO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAV?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAD?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14000A47C: "unsigned long __cdecl ReadDwordCheckBounds(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned long,unsigned long)" ?ReadDwordCheckBounds@@YAKPEAUHKEY__@@PEBGKKK@Z
0x14005DE28: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x1400542A0: "onecore\windows\feedback\core\we" ??_C@_0DJ@JMBEHGKK@onecore?2windows?2feedback?2core?2we@
0x14002F2B0: "public: virtual long __cdecl CInpagePlugIn::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CInpagePlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140054940: WPP_1fd567b27c8538f339bb1bcf95bf80fa_Traceguids
0x1400511F0: "CKernelReport::CheckForFullLiveR" ??_C@_0CH@PGEGBHJK@CKernelReport?3?3CheckForFullLiveR@
0x140002170: "public: __cdecl wil::ResultException::ResultException(struct wil::FailureInfo const & __ptr64) __ptr64" ??0ResultException@wil@@QEAA@AEBUFailureInfo@1@@Z
0x14004B510: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x140051420: "CDumpProcessor::ProcessDump" ??_C@_0BM@NKMADMIF@CDumpProcessor?3?3ProcessDump?$AA@
0x140053DE0: "PersistDumpDiskSpaceLimit" ??_C@_1DE@DDIJMEIN@?$AAP?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs?$AAt?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAD?$AAi?$AAs?$AAk?$AAS?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140001624: "unsigned short * __ptr64 __cdecl wil::details::LogStringPrintf(unsigned short * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?LogStringPrintf@details@wil@@YAPEAGPEAGPEBG1ZZ
0x14002B1C4: "public: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetSystemData(unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetSystemData@CKernelReportDataCollection@@QEAAJPEAGK@Z
0x1400379B0: "public: virtual long __cdecl CIptPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CIptPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x14003E9D8: "long __cdecl UtilGetProcessCommandLine(void * __ptr64,class CString * __ptr64)" ?UtilGetProcessCommandLine@@YAJPEAXPEAVCString@@@Z
0x140052388: "CKernelReportDataCollection::Pri" ??_C@_0CM@MHAHJFLI@CKernelReportDataCollection?3?3Pri@
0x14004ADA8: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x1400342AC: "private: long __cdecl CAppRecorderPlugin::EnableAppRecorder(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64) __ptr64" ?EnableAppRecorder@CAppRecorderPlugin@@AEAAJPEBGPEAX@Z
0x14004AAC8: "__cdecl _imp_UuidCreate" __imp_UuidCreate
0x14000D15C: "public: long __cdecl CThreadChasing::GetWaitingOnApplicationName(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?GetWaitingOnApplicationName@CThreadChasing@@QEAAJPEAG_K@Z
0x140013AB0: "protected: void __cdecl CHangReport::_DoStartupPerfInstrumentation(unsigned long) __ptr64" ?_DoStartupPerfInstrumentation@CHangReport@@IEAAXK@Z
0x14002F770: "public: virtual long __cdecl CInpagePlugIn::UpdateSignatures(struct WER_PLUGIN_SIG_IN * __ptr64,struct WER_PLUGIN_SIG_OUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?UpdateSignatures@CInpagePlugIn@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_SIG_IN@@PEAUWER_PLUGIN_SIG_OUT@@PEAH@Z
0x140050790: "Could not open key %ws" ??_C@_0BH@DIFNGKPD@Could?5not?5open?5key?5?$CFws?$AA@
0x1400637DC: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvixlnnlmUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerCommon" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUdrmwldhUuvvwyzxpUxlivUdvixlnnlmUoryUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@WerCommon
0x140052608: "CKernelReportDataCollection::Wri" ??_C@_0CP@KHCNKHBA@CKernelReportDataCollection?3?3Wri@
0x14004C1E0: "ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-0" ??_C@_1EC@KKIIOCKE@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA0@
0x140052AB8: "Drivers\" ??_C@_08GHPFJMCG@Drivers?2?$AA@
0x1400510F8: "Report is busy for %ws - %ws" ??_C@_0BN@EGILLIAB@Report?5is?5busy?5for?5?$CFws?5?9?5?$CFws?$AA@
0x140067088: "__cdecl _imp_SHCreateDirectoryExW" __imp_SHCreateDirectoryExW
0x140047840: "__cdecl _imp_load_IsWindow" __imp_load_IsWindow
0x1400636D8: "char const * __ptr64 (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetModuleName)(void)" ?g_pfnGetModuleName@details@wil@@3P6APEBDXZEA
0x140056E40: "Falling back to non-reflected du" ??_C@_1HE@PFLLKGHJ@?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAn?$AA?9?$AAr?$AAe?$AAf?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAu@
0x14004A258: "const CUserModeHangReport::`vftable'" ??_7CUserModeHangReport@@6B@
0x14004B6E0: "__cdecl _imp_NtSetSystemInformation" __imp_NtSetSystemInformation
0x140056AFC: "U:" ??_C@_15INOINPNN@?$AAU?$AA?3?$AA?$AA@
0x140062BF0: "class wil::shutdown_aware_object<class wil::details::FeatureStateManager> wil::details::g_featureStateManager" ?g_featureStateManager@details@wil@@3V?$shutdown_aware_object@VFeatureStateManager@details@wil@@@2@A
0x14000DF28: "public: long __cdecl CProcessInformation::GetApplicationName(unsigned short * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?GetApplicationName@CProcessInformation@@QEAAJPEAGI@Z
0x14004AAB8: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x14004F0A8: "DefaultOverrideBehavior" ??_C@_1DA@EOBBJKNA@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAB?$AAe?$AAh?$AAa?$AAv?$AAi?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1400512D0: "CKernelReport::ReportAllLiveRepo" ??_C@_0CE@CHOEBPNM@CKernelReport?3?3ReportAllLiveRepo@
0x140014DC0: "private: static long __cdecl CHangReport::SetHangExceptionInformation(void * __ptr64,unsigned long,struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?SetHangExceptionInformation@CHangReport@@CAJPEAXKPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x140055288: "ApplicationRecorder" ??_C@_1CI@MFOMPMB@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14004B460: "__cdecl _imp_WerpInitiateCrashReporting" __imp_WerpInitiateCrashReporting
0x14004B770: "__cdecl _imp_NtPowerInformation" __imp_NtPowerInformation
0x140015A3C: "protected: void __cdecl CHangReport::_AddElevatedDataCollectorFilesToFileInfo(void) __ptr64" ?_AddElevatedDataCollectorFilesToFileInfo@CHangReport@@IEAAXXZ
0x140067098: "__cdecl _imp_PicRetrieveFileInfo" __imp_PicRetrieveFileInfo
0x14002E9F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CFTHPlugIn::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECFTHPlugIn@@UEAAPEAXI@Z
0x140056B04: "!" ??_C@_13MGDFOILI@?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x140008FF0: "public: virtual unsigned short const * __ptr64 __cdecl CReflectedDumpClient::GetDumpPath(void) __ptr64" ?GetDumpPath@CReflectedDumpClient@@UEAAPEBGXZ
0x14005DC84: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x140008DE0: "public: virtual struct _WER_PROCESS_REFLECTION_STATS __cdecl CAsyncReflectionDump::GetStats(void) __ptr64" ?GetStats@CAsyncReflectionDump@@UEAA?AU_WER_PROCESS_REFLECTION_STATS@@XZ
0x140054008: "GetDiskFreeSpaceEx failed" ??_C@_0BK@DLEELGJF@GetDiskFreeSpaceEx?5failed?$AA@
0x14003DB14: "long __cdecl UtilGetFileInfo(unsigned short const * __ptr64,struct tagVS_FIXEDFILEINFO * __ptr64,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const,class CString * __ptr64 const,unsigned long)" ?UtilGetFileInfo@@YAJPEBGPEAUtagVS_FIXEDFILEINFO@@QEAPEBGQEAVCString@@K@Z
0x140033D00: "public: virtual long __cdecl CAppRecorderPlugin::Initialize(struct WER_PLUGIN_INIT_IN * __ptr64,unsigned long,struct HINSTANCE__ * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CAppRecorderPlugin@@UEAAJPEAUWER_PLUGIN_INIT_IN@@KPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x140007A34: "int __cdecl ReflectionServerMain(int,unsigned short const * __ptr64 * __ptr64 const)" ?ReflectionServerMain@@YAHHQEAPEBG@Z
0x14004CAE0: "WerUIReportHang" ??_C@_0BA@GDOPMNFK@WerUIReportHang?$AA@
0x14004A5C8: "const CPinDLLPlugin::`vftable'" ??_7CPinDLLPlugin@@6B@
0x140063704: "bool volatile `char const * __ptr64 __cdecl wil::details::GetCurrentModuleName(void)'::`2'::s_fModuleValid" ?s_fModuleValid@?1??GetCurrentModuleName@details@wil@@YAPEBDXZ@4_NC
0x14004CE80: "D:P(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;G" ??_C@_1FA@DECHJLNI@?$AAD?$AA?3?$AAP?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAB?$AAA?$AA?$CJ?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAS?$AAY?$AA?$CJ?$AA?$CI?$AAA?$AA?$DL?$AA?$DL?$AAG@
0x14004CB08: "WerUIReportSilentProcessExit" ??_C@_0BN@HBENADKJ@WerUIReportSilentProcessExit?$AA@
0x140042F10: WPP_SF_sd
0x1400062B0: WPP_SF_SD
0x1400062B0: WPP_SF_Sd
0x14004FAD8: "ParseCommandLine" ??_C@_0BB@BIIBDKCG@ParseCommandLine?$AA@
0x14004B5C0: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x140031ED0: "private: int __cdecl CAutoVerifierPlugin::PromptForEnableAutoVerifier(void * __ptr64) __ptr64" ?PromptForEnableAutoVerifier@CAutoVerifierPlugin@@AEAAHPEAX@Z
0x140047230: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140053080: "MEMORYDIAGNOSTIC" ??_C@_1CC@FLMEGIAH@?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AAD?$AAI?$AAA?$AAG?$AAN?$AAO?$AAS?$AAT?$AAI?$AAC?$AA?$AA@
0x14004B110: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14004B120: api-ms-win-core-synch-l1-2-1_NULL_THUNK_DATA
0x140002FEC: "private: static long __cdecl wil::details_abi::SemaphoreValue::TryGetValueInternal(unsigned short const * __ptr64,bool,unsigned __int64 * __ptr64,bool * __ptr64)" ?TryGetValueInternal@SemaphoreValue@details_abi@wil@@CAJPEBG_NPEA_KPEA_N@Z
0x140012660: WPP_SF_SS
0x140041D40: "public: long __cdecl CXMLWriter::EndElement(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?EndElement@CXMLWriter@@QEAAJPEBG@Z
0x1400510D0: "RegOpenKeyEx failed for report t" ??_C@_0CE@FIJPAEL@RegOpenKeyEx?5failed?5for?5report?5t@
0x1400635A0: "__cdecl _hmod__RMCLIENT_dll" __hmod__RMCLIENT_dll
0x14004B610: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x140051A48: "*** Time for dump conversion (ms" ??_C@_0CG@KBFJLGJM@?$CK?$CK?$CK?5Time?5for?5dump?5conversion?5?$CIms@
0x14005DE3C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0
0x14004E2D8: "PKGFULLNAME" ??_C@_1BI@LJNMBPLC@?$AAP?$AAK?$AAG?$AAF?$AAU?$AAL?$AAL?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14004C514: "LogHr" ??_C@_05OILEHMGB@LogHr?$AA@
0x140050000: "RegQueryInfoKey failed." ??_C@_0BI@NGMDHENF@RegQueryInfoKey?5failed?4?$AA@
0x14004BEE0: "ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-1" ??_C@_1EA@PGANHBFF@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?9?$AAl?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?9?$AA1?$AA?$AA@
0x1400570D0: "CollectCrossProcessDumps failed:" ??_C@_1EM@KNLEDBHG@?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AAC?$AAr?$AAo?$AAs?$AAs?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAD?$AAu?$AAm?$AAp?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3@
0x14004AE68: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x140056BA8: "dc.expmodmini" ??_C@_1BM@MLHECMPP@?$AAd?$AAc?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAp?$AAm?$AAo?$AAd?$AAm?$AAi?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x140011770: "public: virtual long __cdecl CBEXPlugIn::UnInitialize(void) __ptr64" ?UnInitialize@CBEXPlugIn@@UEAAJXZ
0x14002E990: "public: virtual long __cdecl CCriticalProcessPlugin::InvokeCallback(unsigned short const * __ptr64,struct _WER_CALLBACK_INPUT * __ptr64,int * __ptr64) __ptr64" ?InvokeCallback@CCriticalProcessPlugin@@UEAAJPEBGPEAU_WER_CALLBACK_INPUT@@PEAH@Z
0x14004AF20: "__cdecl _imp_K32GetModuleFileNameExW" __imp_K32GetModuleFileNameExW
0x14004AC40: "__cdecl _imp_SetFileAttributesW" __imp_SetFileAttributesW
0x1400670A0: "__cdecl _imp_PicFreeFileInfo" __imp_PicFreeFileInfo
0x1400523D0: "XMLEncodeString failed for name" ??_C@_0CA@NNEPPMLE@XMLEncodeString?5failed?5for?5name?$AA@
0x14005DBF8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x14004C400: "ext-ms-win-ntuser-windowstation-" ??_C@_1EO@PCHFFKDO@?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?9?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?9@
0x14004B0F0: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400461B0: "public: __cdecl CBSTR::~CBSTR(void) __ptr64" ??1CBSTR@@QEAA@XZ
0x140056840: "HKEY_CURRENT_USER\" ??_C@_1CG@HFLLHFII@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?2?$AA?$AA@
0x14005DC5C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x140063698: "void (__cdecl* __ptr64 wil::details::g_pfnGetContextAndNotifyFailure)(struct wil::FailureInfo * __ptr64,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?g_pfnGetContextAndNotifyFailure@details@wil@@3P6AXPEAUFailureInfo@2@PEAD_K@ZEA
0x140051018: "CKernelReport::SendLiveReport" ??_C@_0BO@JLFCCBBH@CKernelReport?3?3SendLiveReport?$AA@
0x140052570: "Sprintf failed while closing the" ??_C@_0CP@MAMEALAM@Sprintf?5failed?5while?5closing?5the@
0x140029F90: "private: long __cdecl CKernelReportDataCollection::GetDeviceData(void * __ptr64,int (__cdecl*)(unsigned short const * __ptr64,void * __ptr64,void * __ptr64),int (__cdecl*)(struct HDRIVERSTORE__ * __ptr64,enum _DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE,unsigned short const * __ptr64,struct _DEVPROPKEY const * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long)) __ptr64" ?GetDeviceData@CKernelReportDataCollection@@AEAAJPEAXP6AHPEBG00@ZP6AHPEAUHDRIVERSTORE__@@W4_DRIVERSTORE_OBJECT_TYPE@@1PEBU_DEVPROPKEY@@PEAKPEAEK6K@Z@Z
0x1400554D0: "Out of memory." ??_C@_0P@ILLCNIIE@Out?5of?5memory?4?$AA@
0x140003F7C: WPP_SF_S
0x140050FF8: "File does not exist: %ws" ??_C@_0BJ@BFJJONB@File?5does?5not?5exist?3?5?$CFws?$AA@
0x1400480DA: memset
0x14005E0BC: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x14002C3B4: "int __cdecl IsServerOS(void)" ?IsServerOS@@YAHXZ
0x140055278: WPP_37497241e0e83b1451fa9fb8e845c8d5_Traceguids
0x140055910: "LogPath" ??_C@_1BA@NHOPJJJG@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140011770: "protected: virtual long __cdecl CHangReport::PreSubmitReport(void) __ptr64" ?PreSubmitReport@CHangReport@@MEAAJXZ
0x14004F4C0: "ArchiveFolderCountLimit" ??_C@_1DA@CCKHPENN@?$AAA?$AAr?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAF?$AAo?$AAl?$AAd?$AAe?$AAr?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAL?$AAi?$AAm?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140062FE8: g_header_init_InitializeResultHeader
0x14004E148: "%08x" ??_C@_19HGGOABND@?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x14004AC50: "__cdecl _imp_ReadFile" __imp_ReadFile
0x14000D59C: "public: __cdecl CProcessInformation::~CProcessInformation(void) __ptr64" ??1CProcessInformation@@QEAA@XZ
0x140047AD3: "__cdecl _imp_load_CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle" __imp_load_CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle
0x140011ED8: "private: long __cdecl CUserModeHangReport::PrepareSnapshotDumper(void) __ptr64" ?PrepareSnapshotDumper@CUserModeHangReport@@AEAAJXZ
0x140055C18: DEVPKEY_Device_DriverDesc
0x14004A478: "const IWERPlugIn::`vftable'" ??_7IWERPlugIn@@6B@

[JEB Decompiler by PNF Software]