Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\wbem\appbackgroundtask.dll Base=0x180000000 SHA-256=E2208443359989A7188CB9796528BD5E27261890A90AFF4D21028E751281580C
PDB: appbackgroundtask.pdb GUID={2B0072E5-1C9C-D9BB-8D1A45EDF822ED43} Age=1

397 located named symbols:
0x180008120: "Start" ??_C@_1M@IOJLKPKK@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1800080EC: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x180007B40: "Composition" ??_C@_1BI@GKIJCEIJ@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180004714: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x1800048E0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x180002F7C: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x180007688: "__cdecl _imp_AllocateAndInitializeSid" __imp_AllocateAndInitializeSid
0x180008130: "PS_BackgroundTask" ??_C@_1CE@EMDMPDIJ@?$AAP?$AAS?$AA_?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x180007890: "__cdecl _imp_RtlFreeUnicodeString" __imp_RtlFreeUnicodeString
0x180007858: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x180009B34: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x180007810: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x180009BC0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-com-l1-1-0
0x180001490: PS_BackgroundTask_Invoke_Start
0x180002CB0: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@PEBD@Z
0x1800076B0: "__cdecl _imp_PackageFamilyNameFromFullName" __imp_PackageFamilyNameFromFullName
0x18000B170: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x180007698: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x1800077E0: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x180008228: "11" ??_C@_15MJIMBFJA@?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x180007BB0: "Description" ??_C@_1BI@DLMANABL@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180002FF0: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x18000420C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x180007800: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x1800074E0: MSFT_BackgroundTask_rtti
0x1800076D0: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180007E18: "NonlocalType" ??_C@_1BK@IJPNGFHF@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180003964: "enum _MI_Result __cdecl ABTPrintAppPerfInfo(struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64,struct _PS_BackgroundTask_Self * __ptr64,struct _MI_Context * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?ABTPrintAppPerfInfo@@YA?AW4_MI_Result@@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@PEAU_PS_BackgroundTask_Self@@PEAU_MI_Context@@PEBGKPEAPEAGKPEAK@Z
0x180007C88: "Experimental" ??_C@_1BK@DFLICNLJ@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAr?$AAi?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180004D72: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1800077C0: api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007888: "__cdecl _imp_RtlInitUnicodeString" __imp_RtlInitUnicodeString
0x180004F30: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x180007E68: "Out" ??_C@_17NFNCFLGO@?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18000B0E8: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x180008E18: "WIN32" ??_C@_1M@EKLNDDIP@?$AAW?$AAI?$AAN?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x1800080E0: "Write" ??_C@_1M@GNJKCMMA@?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180004AD8: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180002818: "protected: static void __cdecl std::vector<unsigned short const * __ptr64,class std::allocator<unsigned short const * __ptr64> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@PEBGV?$allocator@PEBG@std@@@std@@KAXXZ
0x1800013E0: DllGetClassObject
0x180002BB0: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x180007808: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x180007D20: "Large" ??_C@_1M@HIBKACJB@?$AAL?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180007AA0: "Bag" ??_C@_17JEDMPGED@?$AAB?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x180002B88: "public: void __cdecl std::allocator<unsigned short const * __ptr64>::deallocate(unsigned short const * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@PEBG@std@@QEAAXPEAPEBG_K@Z
0x180007BC8: "DisplayDescription" ??_C@_1CG@NBCOCMPI@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180008950: "vector<T> too long" ??_C@_0BD@OLBABOEK@vector?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x180007D68: "MaxValue" ??_C@_1BC@KCONIAEJ@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1800078C8: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x1800076B8: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x180008040: "Units" ??_C@_1M@MJEBNLHK@?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180001150: GetHelperDllFullPath
0x180007B58: "Correlatable" ??_C@_1BK@OJBCPINF@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAl?$AAa?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800077B8: "__cdecl _imp_WindowsGetStringRawBuffer" __imp_WindowsGetStringRawBuffer
0x180007CD8: "Indication" ??_C@_1BG@FMEACBDF@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180008170: "4" ??_C@_13KBPCEPBF@?$AA4?$AA?$AA@
0x180007AE8: "BitValues" ??_C@_1BE@HJGFNHBG@?$AAB?$AAi?$AAt?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800048C7: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x1800078D0: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x180007FD8: "SyntaxType" ??_C@_1BG@PIHGCGHO@?$AAS?$AAy?$AAn?$AAt?$AAa?$AAx?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180002F48: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(char const * __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@PEBD@Z
0x180009B98: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0
0x1800080D0: "Weak" ??_C@_19PADJAIJK@?$AAW?$AAe?$AAa?$AAk?$AA?$AA@
0x180004B4C: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,class _STL70 * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PEAV_STL70@@@Z
0x1800077B0: "__cdecl _imp_WindowsCreateStringReference" __imp_WindowsCreateStringReference
0x180004CB8: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x180007F08: "Provider" ??_C@_1BC@KFGOOCHO@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000B098: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x180008C50: "Terminated cycle time: %I64u (%I" ??_C@_1GE@NJCADFOI@?$AAT?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI@
0x180007B00: "ClassConstraint" ??_C@_1CA@GIBGNCJD@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180007770: api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-7_NULL_THUNK_DATA
0x1800033F0: "protected: virtual void __cdecl std::length_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@length_error@std@@MEBAXXZ
0x180007D80: "MethodConstraint" ??_C@_1CC@EDLMECMM@?$AAM?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180001894: UnregisterAppBackgroundTask
0x180001080: MI_Main
0x180007790: api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007700: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x180007748: "__cdecl _imp_BiPtQueryWorkItem" __imp_BiPtQueryWorkItem
0x180004E88: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x180007860: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x180004A9F: "__cdecl initterm" _initterm
0x18000301C: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180003EC8: "unsigned char __cdecl ABTIsUserAdmin(void)" ?ABTIsUserAdmin@@YAEXZ
0x180007C58: "Exception" ??_C@_1BE@BOIBNEDH@?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007F40: "Required" ??_C@_1BC@KOHFMEOF@?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000B780: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x180007708: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x180009998: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x1800078F0: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x1800077A8: "__cdecl _imp_WindowsDeleteString" __imp_WindowsDeleteString
0x180007710: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180009A08: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x180004AAB: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180008108: "MIReturn" ??_C@_1BC@NCFCPFNJ@?$AAM?$AAI?$AAR?$AAe?$AAt?$AAu?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x1800081D0: "MSFT_BackgroundTask" ??_C@_1CI@DLKCDJKP@?$AAM?$AAS?$AAF?$AAT?$AA_?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x180007778: "__cdecl _imp_CoSwitchCallContext" __imp_CoSwitchCallContext
0x18000349C: "unsigned char __cdecl ABTGetFullPackageName(unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64)" ?ABTGetFullPackageName@@YAEPEBGPEAPEAPEAGPEAPEAG@Z
0x18000874C: "*" ??_C@_13BBDEGPLJ@?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x18000819C: "6" ??_C@_13LPLIHJO@?$AA6?$AA?$AA@
0x180004E24: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x1800013A0: DllCanUnloadNow
0x180007A78: "Aggregation" ??_C@_1BI@NFJBHKJO@?$AAA?$AAg?$AAg?$AAr?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180007870: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x180007EA0: "PropertyConstraint" ??_C@_1CG@CAAENEPP@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800048D3: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x180003F70: "unsigned char __cdecl ABTDecorateGUID(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?ABTDecorateGUID@@YAEPEAPEAGPEBG@Z
0x180004C10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180002D70: "public: virtual __cdecl std::logic_error::~logic_error(void) __ptr64" ??1logic_error@std@@UEAA@XZ
0x180008050: "UnknownValues" ??_C@_1BM@PELHEDEM@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180007760: "__cdecl _imp_BiPtEnumerateWorkItemsForPackageName" __imp_BiPtEnumerateWorkItemsForPackageName
0x180008968: "__cdecl GUID_af86e2e0_b12d_4c6a_9c5a_d7aa65101e90" _GUID_af86e2e0_b12d_4c6a_9c5a_d7aa65101e90
0x180007788: "__cdecl _imp_PsmQueryApplicationPerformanceInformation" __imp_PsmQueryApplicationPerformanceInformation
0x180008158: "Unregister" ??_C@_1BG@DGDOOAAG@?$AAU?$AAn?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180007A90: "Alias" ??_C@_1M@JBLBEOOM@?$AAA?$AAl?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x1800099E8: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x180007F90: "SourceType" ??_C@_1BG@GPKPHOKD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180008840: "Unable to find a matching Packag" ??_C@_1BBA@EDFPDLON@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAt?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg@
0x180003428: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x180008178: "PackageFamilyName" ??_C@_1CE@HNKCCAAH@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa?$AAm?$AAi?$AAl?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180007C10: "EmbeddedInstance" ??_C@_1CC@EEMBBGCL@?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180002E98: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x180008630: "Unable to unregister the specifi" ??_C@_1BBM@CJJEMLFL@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi@
0x180007720: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18000B770: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x1800010E0: DllMain
0x1800032B0: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x180007828: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x1800082E8: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1800078B0: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x1800077A0: api-ms-win-core-winrt-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180007740: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x1800080F0: "2" ??_C@_13IEJJBAMJ@?$AA2?$AA?$AA@
0x1800076E0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x180007F58: "Revision" ??_C@_1BC@BNNBDBAG@?$AAR?$AAe?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180002D70: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x18000B160: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x180004E00: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x180008310: "Adapter_UnRegisterDLL" ??_C@_0BG@LLPNBHDF@Adapter_UnRegisterDLL?$AA@
0x1800080C0: "Version" ??_C@_1BA@LIACFDLB@?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180009BAC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x180004C10: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180007B88: "Delete" ??_C@_1O@JDLOHAN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180006160: PS_BackgroundTask_Start_rtti
0x180006010: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x180007738: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180008020: "UMLPackagePath" ??_C@_1BO@BFKDNMLN@?$AAU?$AAM?$AAL?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AAP?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800077C8: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x180007CCC: "In" ??_C@_15LNJDIFMI@?$AAI?$AAn?$AA?$AA@
0x180004990: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x180004D7E: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x180007898: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x180007A20: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x180007CF0: "Invisible" ??_C@_1BE@PCNCEKLF@?$AAI?$AAn?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180007750: "__cdecl _imp_BiPtActivateWorkItem" __imp_BiPtActivateWorkItem
0x180007A30: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x1800076F8: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x180007BF0: "DisplayName" ??_C@_1BI@EEKPCHLN@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800081F8: "cmdletOutput" ??_C@_1BK@KGMPKLFN@?$AAc?$AAm?$AAd?$AAl?$AAe?$AAt?$AAO?$AAu?$AAt?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x180004DE8: "public: __cdecl exception::exception(void) __ptr64" ??0exception@@QEAA@XZ
0x180001010: Load
0x180004450: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x180001130: GetProviderClassID
0x180007830: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x180008DE0: "{%s}" ??_C@_19LHKJICPK@?$AA?$HL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180008420: "Unable to verify that the suppli" ??_C@_1OE@EOOGMEIB@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi@
0x180007AD8: "BitMap" ??_C@_1O@NOMFGNEA@?$AAB?$AAi?$AAt?$AAM?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x180009978: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x180004DDC: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x180007C70: "Expensive" ??_C@_1BE@CFEDKPJC@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAe?$AAn?$AAs?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1800099C0: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x180008AC0: "Background network tokens: %I64u" ??_C@_1EC@KOGOIIIC@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu@
0x180002874: "protected: void __cdecl std::vector<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64,class std::allocator<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64,class std::allocator<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64> >,unsigned __int64,struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@V?$allocator@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@V?$allocator@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@@std@@@2@_KAEBQEAU_MSFT_BackgroundTask@@@Z
0x18000B760: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x1800015B0: PS_BackgroundTask_Invoke_Get
0x1800078C0: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180008BF0: "Halted cycle time: %I64u (%I64u " ??_C@_1FM@LFGBOAK@?$AAH?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5@
0x1800089E0: "__cdecl GUID_9a7d4b65_5e8f_4fc7_a2e5_7f6925cb8b53" _GUID_9a7d4b65_5e8f_4fc7_a2e5_7f6925cb8b53
0x180007818: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x180004D90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180007728: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x180007CB8: "Ifdeleted" ??_C@_1BE@OPCGPCGL@?$AAI?$AAf?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800089F0: "Active cycle time: %I64u (%I64u " ??_C@_1FM@CACPPBAI@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5@
0x180007D50: "Max" ??_C@_17EFGGKDCG@?$AAM?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x180007FC8: "Syntax" ??_C@_1O@EGNKCMDO@?$AAS?$AAy?$AAn?$AAt?$AAa?$AAx?$AA?$AA@
0x1800078E0: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x1800076C0: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x180007FB8: "Stream" ??_C@_1O@DCDBNKKO@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAe?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x180007798: "__cdecl _imp_RoActivateInstance" __imp_RoActivateInstance
0x18000332C: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x180002FA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180009938: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x180008DD8: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180008328: "Adapter_DllCanUnloadNow" ??_C@_0BI@DJDMNBNH@Adapter_DllCanUnloadNow?$AA@
0x180002B88: "public: void __cdecl std::allocator<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64>::deallocate(struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@@std@@QEAAXPEAPEAU_MSFT_BackgroundTask@@_K@Z
0x180001050: Unload
0x180007A48: "Abstract" ??_C@_1BC@EGFIMNHN@?$AAA?$AAb?$AAs?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180007B78: "Counter" ??_C@_1BA@MGJGGMO@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000B788: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x180007820: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180007E38: "NullValue" ??_C@_1BE@PEMDIEPC@?$AAN?$AAu?$AAl?$AAl?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180001350: DllUnregisterServer
0x18000414C: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x180002CF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180003FF0: "void __cdecl ABTFormatAndPostResult(struct _MI_Context * __ptr64,struct ABT_RESULT)" ?ABTFormatAndPostResult@@YAXPEAU_MI_Context@@UABT_RESULT@@@Z
0x1800080F8: "TaskID" ??_C@_1O@PMKPEGB@?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180006028: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x1800046F0: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x18000B718: g_hHelper
0x1800078D8: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x180007E70: "Override" ??_C@_1BC@DKGLGECA@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x180007DB0: "MinLen" ??_C@_1O@FPCAKKLD@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAL?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1800076F0: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x180007F30: "Read" ??_C@_19EOHDNDII@?$AAR?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?$AA@
0x180007B98: "Deprecated" ??_C@_1BG@PJOJINMN@?$AAD?$AAe?$AAp?$AAr?$AAe?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180009870: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x18000163C: StartAppBackgroundTask
0x180004DF4: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x180004C80: "protected: virtual void __cdecl std::out_of_range::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@out_of_range@std@@MEBAXXZ
0x1800076C8: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x180008E24: "MI" ??_C@_15BLOHFAFJ@?$AAM?$AAI?$AA?$AA@
0x180007D30: "MappingStrings" ??_C@_1BO@IMIONAEF@?$AAM?$AAa?$AAp?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18000B110: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x180009918: "__cdecl TI2?AVlogic_error@std@@" _TI2?AVlogic_error@std@@
0x180007F70: "Schema" ??_C@_1O@EHCJLADP@?$AAS?$AAc?$AAh?$AAe?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x180007B20: "ClassVersion" ??_C@_1BK@LIKFAADP@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800082D0: "wmitomi.dll" ??_C@_1BI@FNKABONH@?$AAw?$AAm?$AAi?$AAt?$AAo?$AAm?$AAi?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180007C38: "EmbeddedObject" ??_C@_1BO@GDNHKODO@?$AAE?$AAm?$AAb?$AAe?$AAd?$AAd?$AAe?$AAd?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180004D90: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180007F20: "PUnit" ??_C@_1M@OJKLPFEA@?$AAP?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180006030: PS_BackgroundTask_Unregister_rtti
0x180007768: "__cdecl _imp_BiPtFreeMemory" __imp_BiPtFreeMemory
0x180009B70: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0
0x180008750: "Unable to verify the specified P" ??_C@_1OM@NLBIHKBG@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAv?$AAe?$AAr?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAP@
0x180001AF0: GetAppBackgroundTask
0x1800078F8: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x180007868: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x180007570: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x18000B0C0: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x180008098: "ValueMap" ??_C@_1BC@KCJPDANC@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAM?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x180002FA0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180001520: PS_BackgroundTask_Invoke_Unregister
0x180007EE8: "PropertyUsage" ??_C@_1BM@BGDDMKGD@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180008174: "5" ??_C@_13BJEOCIHA@?$AA5?$AA?$AA@
0x1800098D8: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x180001460: PS_BackgroundTask_Load
0x180007DC0: "MinValue" ??_C@_1BC@EPIOGINM@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x180008230: "PackageFullName" ??_C@_1CA@DKGIDJAB@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAu?$AAl?$AAl?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B720: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuyzhvUyzxptilfmwUyrUdnrUxlivUlyquivUznwGEUkxsxlivOlyq@AppbackgroundTaskCore" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxuyzhvUyzxptilfmwUyrUdnrUxlivUlyquivUznwGEUkxsxlivOlyq@AppbackgroundTaskCore
0x180008B10: "Sandboxed cycle time: %I64u (%I6" ??_C@_1GC@IKCHPCFJ@?$AAS?$AAa?$AAn?$AAd?$AAb?$AAo?$AAx?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI?$AA6@
0x180007838: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x180004DD0: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x180007DA8: "Min" ??_C@_17NMEHCJAI@?$AAM?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x180002CF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800076E8: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x180002E60: "protected: virtual void __cdecl std::logic_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@logic_error@std@@MEBAXXZ
0x1800015BC: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x180002DC8: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180008280: "PerfInfo" ??_C@_1BC@JJJKGHKK@?$AAP?$AAe?$AAr?$AAf?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x1800080B0: "Values" ??_C@_1O@EMKCMMOF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800078A8: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x180007730: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x1800061B8: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x180007D18: "Key" ??_C@_17KACEIPNC@?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x1800077E8: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x1800061D0: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x180007FA8: "Static" ??_C@_1O@ECDFCEKO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x1800078A0: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x1800098B0: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x180007E00: "Nonlocal" ??_C@_1BC@CKCBCPCH@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180008A50: "Background cycle time: %I64u (%I" ??_C@_1GE@MPLKHOBD@?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI@
0x18000B000: schemaDecl
0x180007EC8: "CurrentContext" ??_C@_1BO@OLFGBFFB@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x180004AC0: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x1800076D8: "__cdecl _imp_GetSystemDirectoryW" __imp_GetSystemDirectoryW
0x180008CC0: "Could not find application usage" ??_C@_1BBG@OAMCIENC@?$AAC?$AAo?$AAu?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe@
0x18000B728: "void * __ptr64 __ptr64 ReservedForLocalUse::heap" ?heap@ReservedForLocalUse@@3PEAXEA
0x180007880: "__cdecl _imp_RtlGUIDFromString" __imp_RtlGUIDFromString
0x180004BC4: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x180007758: "__cdecl _imp_BiPtDisassociateWorkItem" __imp_BiPtDisassociateWorkItem
0x180008218: "Get" ??_C@_17FOBECEA@?$AAG?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180002CF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800082F8: "Adapter_RegisterDLL" ??_C@_0BE@PDLIGLLB@Adapter_RegisterDLL?$AA@
0x180009B5C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-7" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-7
0x18000319C: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x180007840: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x1800078B8: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x18000B138: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x180009890: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x180007FF0: "Terminal" ??_C@_1BC@KDENIICE@?$AAT?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180004D14: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x180007680: "__cdecl _imp_FreeSid" __imp_FreeSid
0x180002818: "protected: static void __cdecl std::vector<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64,class std::allocator<struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64> >::_Xlen(void)" ?_Xlen@?$vector@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@V?$allocator@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@@std@@@std@@KAXXZ
0x180007F80: "Source" ??_C@_1O@FDGFDJPD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1800077D0: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x18000B168: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x180003044: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x180007678: "__cdecl _imp_CheckTokenMembership" __imp_CheckTokenMembership
0x1800076A8: "__cdecl _imp_GetPackagesByPackageFamily" __imp_GetPackagesByPackageFamily
0x1800076A0: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x180007780: api-ms-win-core-com-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800081A0: "IncludeResourceUsage" ??_C@_1CK@PJFKLKAJ@?$AAI?$AAn?$AAc?$AAl?$AAu?$AAd?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAU?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180007AA8: "ArrayType" ??_C@_1BE@JIMEOFNA@?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B768: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x1800077D8: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x180007878: "__cdecl _imp_RtlStringFromGUID" __imp_RtlStringFromGUID
0x1800077F8: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x180007718: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180008DF0: "System Error %d: %s" ??_C@_1CI@OJJDKONH@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180009B84: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-winrt-l1-1-0
0x180009B48: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x180007CA8: "Gauge" ??_C@_1M@DENKPIG@?$AAG?$AAa?$AAu?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800049C4: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x180006100: PS_BackgroundTask_Get_rtti
0x18000B710: g_hModule
0x180008070: "UnsupportedValues" ??_C@_1CE@JOLBNBFM@?$AAU?$AAn?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180007A60: "Aggregate" ??_C@_1BE@GKCJNDNO@?$AAA?$AAg?$AAg?$AAr?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180009B20: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x180008510: "Unable to start the specified Ta" ??_C@_1BBC@LEAAAKOF@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAa@
0x180007E50: "Octetstring" ??_C@_1BI@HDECFNBP@?$AAO?$AAc?$AAt?$AAe?$AAt?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180008250: "TaskName" ??_C@_1BC@HLCFAFMB@?$AAT?$AAa?$AAs?$AAk?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800061E8: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x180002CF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180008980: "unsigned short const * const RuntimeClass_Windows_Management_Deployment_PackageManager" ?RuntimeClass_Windows_Management_Deployment_PackageManager@@3QBGB
0x18000B180: g_providerClassID
0x180007848: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x180007690: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x180008008: "TriggerType" ??_C@_1BI@HICJOOLE@?$AAT?$AAr?$AAi?$AAg?$AAg?$AAe?$AAr?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180007DD8: "ModelCorrespondence" ??_C@_1CI@PHACFOKC@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAe?$AAl?$AAC?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAs?$AAp?$AAo?$AAn?$AAd?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180002874: "protected: void __cdecl std::vector<unsigned short const * __ptr64,class std::allocator<unsigned short const * __ptr64> >::_Insert_n(class std::_Vector_iterator<unsigned short const * __ptr64,class std::allocator<unsigned short const * __ptr64> >,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64 const & __ptr64) __ptr64" ?_Insert_n@?$vector@PEBGV?$allocator@PEBG@std@@@std@@IEAAXV?$_Vector_iterator@PEBGV?$allocator@PEBG@std@@@2@_KAEBQEBG@Z
0x180008268: "EntryPoint" ??_C@_1BG@DLECFPND@?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AAP?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180004750: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x180007D08: "IsPUnit" ??_C@_1BA@BLMOBGMA@?$AAI?$AAs?$AAP?$AAU?$AAn?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x18000B778: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x180008340: "Adapter_DllGetClassObject" ??_C@_0BK@JGBOCOLI@Adapter_DllGetClassObject?$AA@
0x180006240: PS_BackgroundTask_rtti
0x180008154: "3" ??_C@_13DMCFHHKM@?$AA3?$AA?$AA@
0x180009900: "__cdecl CTA2?AVlogic_error@std@@" _CTA2?AVlogic_error@std@@
0x180007E88: "Propagated" ??_C@_1BG@EIOLDAEN@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAp?$AAa?$AAg?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180007AC0: "Association" ??_C@_1BI@MLOOEMDE@?$AAA?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAi?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180001300: DllRegisterServer
0x180002E40: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::logic_error::what(void)const __ptr64" ?what@logic_error@std@@UEBAPEBDXZ
0x180007D58: "MaxLen" ??_C@_1O@HDJMCNOC@?$AAM?$AAa?$AAx?$AAL?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180008B80: "Quiescing cycle time: %I64u (%I6" ??_C@_1GC@PEFJPNKK@?$AAQ?$AAu?$AAi?$AAe?$AAs?$AAc?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAy?$AAc?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAu?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAI?$AA6@
0x180009960: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x180007C08: "DN" ??_C@_15KBDPDJCI@?$AAD?$AAN?$AA?$AA@
0x180001050: PS_BackgroundTask_Unload
0x180004174: "public: static long __cdecl Common::GlobalHeap::Alloc(unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?Alloc@GlobalHeap@Common@@SAJ_KPEAPEAX@Z
0x180007850: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x180001208: GetFunctionPointer
0x180004930: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x180008220: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x180003558: "enum _MI_Result __cdecl ABTFillBackgroundTaskObj(struct _MSFT_BackgroundTask * __ptr64,struct _PS_BackgroundTask_Self * __ptr64,struct _MI_Context * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned char,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?ABTFillBackgroundTaskObj@@YA?AW4_MI_Result@@PEAU_MSFT_BackgroundTask@@PEAU_PS_BackgroundTask_Self@@PEAU_MI_Context@@PEBGEPEAPEAG44KPEAK5@Z
0x1800077F0: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x18000337C: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x18000B724: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUzkknlwvoUxlnnlmUivtfoziUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppModel.Common" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUzkknlwvoUxlnnlmUivtfoziUlyquivUznwGEUkivxlnkOlyq@AppModel.Common
0x180004F0D: memset
0x180009BD4: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x180008360: "You must be logged on as a local" ??_C@_1LK@IKBNNDGB@?$AAY?$AAo?$AAu?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAg?$AAg?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl@

[JEB Decompiler by PNF Software]